Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: ... Ebook Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

doc77 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm Nam Hµ Môc lôc Néi dung Trang Lêi më ®Çu PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng hãa 1 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ 1 1. Kh¸i niÖm vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1 1.1. Kh¸i niÖm 1 1.2. §iÒu kiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1 2. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ 2 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ 3 3.1. §èi t­îng nhËp khÈu 3 3.2. Ph­¬ng thøc kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ 3 a. C¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu 3 b. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu 4 c. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång ngo¹i 5 3.3. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng nhËp khÈu 7 a. B¸n bu«n hµng ho¸ 7 b. B¸n lÎ hµng ho¸ 8 3.4. C«ng t¸c tÝnh gi¸ hµng nhËp khÈu 9 a. TÝnh gi¸ hµng nhËp khÈu 9 b. TÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n 9 II. KÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu 11 1. Mét sè quy ®Þnh vÒ l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu 11 1.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n ngo¹i tÖ 11 1.2. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña h¹ch to¸n kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu 12 2. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn 14 2.1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông 14 2.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu 15 2.3. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng nhËp khÈu 23 3. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc kiÓm kª ®Þnh kú 29 3.1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông 29 3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 29 4. Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông trong h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu 30 4.1. Chøng tõ 30 4.2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n 31 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm Nam Hµ 34 I. §Æc ®iÓm chung cña Chi nh¸nh 34 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 34 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 35 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh nh÷ng n¨m gÇn ®©y 36 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh 37 5. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña Chi nh¸nh 38 5.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 38 5.2. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 40 5.3. HÖ thèng sæ kÕ to¸n 41 II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh 42 1. NhËp khÈu trùc tiÕp 42 1.1. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ 42 1.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 43 2. NhËp khÈu uû th¸c 46 3. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng nhËp khÈu 49 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm Nam Hµ 53 I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh 53 1. ¦u ®iÓm 53 1.1. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý 53 1.2. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n 54 2. Nh­îc ®iÓm 56 2.1. Nh­îc ®iÓm trong viÖc ghi chÐp, h¹ch to¸n kÕ to¸n 56 2.2. Nh­îc ®iÓm trong hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé trong qu¸ tr×nh mua vµ tiªu thô hµng nhËp khÈu 59 II. C¬ së lý luËn vÒ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n 61 III. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm Nam Hµ 64 1. C¸c kiÕn nghÞ vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu nãi riªng vµ hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung 64 2. C¸c kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé 68 KÕt luËn 74 Phô lôc 1 & 2 Tµi liÖu tham kh¶o PhÇn i nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn VÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu Trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu i. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xnk vµ ®Æc ®IÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ 1. Kh¸i niÖm vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1.1. Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ gi÷a th­¬ng nh©n ViÖt Nam víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi theo c¸c hîp ®ång mua b¸n bao gåm c¶ hîp ®ång t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp vµ chuyÓn khÈu hµng ho¸. L­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu lµ mét quy tr×nh gåm hai giai ®o¹n: + NhËp khÈu hµng ho¸, vµ + Tiªu thô hµng nhËp khÈu. (Nguån: Gi¸o tr×nh nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng - §HNTHN) 1.2. §iÒu kiÖn kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu C¸c doanh nghiÖp sau ®©y cã quyÒn kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu: Th­¬ng nh©n lµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt, ®­îc quyÒn xuÊt - nhËp khÈu hµng ho¸ theo ngµnh, nghÒ ®· ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sau khi ®· ®¨ng ký m· sè t¹i Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè theo quy ®Þnh. QuyÒn ®­îc uû th¸c xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸: Th­¬ng nh©n cã GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc ®· ®¨ng ký m· sè doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt -nhËp khÈu ®­îc quyÒn uû th¸c xuÊt-nhËp khÈu hµng ho¸ phï hîp víi néi dung cña GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi hµng ho¸ cã h¹n ng¹ch vµ hµng ho¸ cã giÊy phÐp cña Bé Th­¬ng m¹i, th­¬ng nh©n chØ ®­îc uû th¸c xuÊt-nhËp khÈu trong ph¹m vi sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ ghi t¹i v¨n b¶n ph©n bæ h¹n ng¹ch cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc giÊy phÐp cña Bé Th­¬ng M¹i. QuyÒn ®­îc nhËn uû th¸c xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸: Th­¬ng nh©n ®· ®¨ng ký m· sè doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu cã quyÒn ®­îc nhËn uû th¸c xuÊt - nhËp khÈu hµng ho¸ phï hîp víi néi dung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Th­¬ng nh©n nhËn uû th¸c kh«ng ®­îc sö dông h¹n ng¹ch hoÆc giÊy phÐp do Bé Th­¬ng m¹i cÊp cho m×nh ®Ó nhËn uû th¸c xuÊt - nhËp khÈu. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ Ho¹t ®éng kinh doanh hµng nhËp khÈu lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng l­u th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ giao l­u quèc tÕ. Ho¹t ®éng nhËp khÈu nh»m bæ sung nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng nh­ ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc, vËt t­ kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i… NhËp khÈu cßn ®Ó thay thÕ, nghÜa lµ nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ nÕu s¶n xuÊt trong n­íc sÏ kh«ng cã lîi b»ng nhËp khÈu. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN nh­ ë n­íc ta hiÖn nay th× vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c khÝa c¹nh sau: NhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh trang bÞ, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, t¨ng tû träng ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô, gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng nhËp khÈu gãp phÇn bæ sung kÞp thêi nh÷ng mÆt mÊt c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn c©n ®èi vµ æn ®Þnh, tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng lín cã thÓ x¶y ra trong nÒn kinh tÕ. NhËp khÈu gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. Mét mÆt nhËp khÈu tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trùc tiÕp cña nh©n d©n vÒ hµng ho¸ tiªu dïng, mÆt kh¸c ®¶m b¶o ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. NhËp khÈu cã vai trß tÝch cùc thóc ®Èy xuÊt khÈu. Sù t¸c ®éng cña nhËp khÈu ®Õn xuÊt khÈu thÓ hiÖn ë chç nhËp khÈu t¹o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, tõ ®ã t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam ra n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ ®èi víi n­íc ta lu«n ë trong t×nh tr¹ng nhËp siªu do néi lùc cña nÒn kinh tÕ ch­a ®ñ m¹nh, tuy r»ng trong mét sè n¨m gÇn ®©y t×nh tr¹ng nµy ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ 3.1. §èi t­îng nhËp khÈu §èi t­îng nhËp khÈu lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ phï hîp víi ngµnh, nghÒ ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh trõ nh÷ng mÆt hµng thuéc ‘Danh môc hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu’ vµ nh÷ng mÆt hµng t¹m ngõng nhËp khÈu. Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc ch­a ®ñ yªu cÇu c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. §èi t­îng hµng nhËp khÈu kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c tÇng líp d©n c­ mµ chñ yÕu lµ c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t­, kü thuËt hiÖn ®¹i phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ trªn mäi lÜnh vùc. Bªn c¹nh c¸c mÆt hµng doanh nghiÖp ®­îc tù do nhËp khÈu cßn cã c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn vµ c¸c mÆt hµng cÊm nhËp khÈu. Hµng ho¸ nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn lµ hµng ho¸ nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch hoÆc theo giÊy phÐp cña Bé Th­¬ng m¹i hoÆc Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. §èi víi ‘Danh môc hµng cÊm nhËp khÈu’, doanh nghiÖp chØ ®­îc nhËp khÈu trong tr­êng hîp ®Æc biÖt khi ®­îc phÐp cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. §¹i bé phËn hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc ®ãng gãi nguyªn ®ai, nguyªn kiÖn, bªn ngoµi cã c¸c ký, m· hiÖu thuËn tiÖn cho viÖc giao nhËn, vËn chuyÓn trõ mét sè hµng ho¸ ®Æc biÖt kh«ng ®ãng gãi ®­îc th× cã quy ®Þnh riªng vÒ bao b× vµ c¸ch giao nhËn. 3.2. Ph­¬ng thøc kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ C¸c ph­¬ng thøc nhËp khÈu Trªn thùc tÕ cã hai ph­¬ng thøc nhËp khÈu hµng ho¸: NhËp khÈu theo NghÞ ®Þnh th­ vµ nhËp khÈu ngoµi NghÞ ®Þnh th­. Ph­¬ng thøc nhËp khÈu theo NghÞ ®Þnh th­ lµ c¸c ph­¬ng thøc mµ doanh nghiÖp ®­îc phÐp nhËp khÈu tu©n theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n­íc ®Æt ra. Nhµ n­íc ViÖt Nam ký kÕt víi c¸c n­íc kh¸c nh÷ng NghÞ ®Þnh hoÆc HiÖp ®Þnh vÒ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a hai n­íc. Sau ®ã Nhµ n­íc giao cho mét sè ®¬n vÞ cã chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu trùc tiÕp thùc hiÖn. C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kinh doanh theo NghÞ ®Þnh th­ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch, mÉu m·, thêi gian giao hµng nh­ ®· ®­îc ghi trong hîp ®ång. §èi víi sè ngo¹i tÖ thu ®­îc ®¬n vÞ ph¶i nép vµo Quü tiÒn tÖ tËp trung cña Nhµ n­íc th«ng qua tµi kho¶n cña Bé Th­¬ng m¹i vµ ®­îc hoµn l¹i b»ng tiÒn VN§ t­¬ng øng víi sè ngo¹i tÖ mµ ®¬n vÞ ®· nép vµo Quü theo tû gi¸ kho¸n do Nhµ n­íc quy ®Þnh. Ph­¬ng thøc nhËp khÈu ngoµi NghÞ ®Þnh th­: Doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu ngoµi NghÞ ®Þnh th­ cña Nhµ n­íc nh­ng vÉn ph¶i tu©n theo khung ph¸p lý chung quy ®Þnh vÒ xuÊt - nhËp khÈu. C¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i tù c©n ®èi vÒ tµi chÝnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhËp khÈu doanh nghiÖp ®­îc chñ ®éng quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ c¶, hµng ho¸, thÞ tr­êng trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp. §èi víi sè ngo¹i tÖ thu ®­îc, ®¬n vÞ cã thÓ b¸n trªn thÞ tr­êng giao dÞch ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng hoÆc cã thÓ b¸n cho Nhµ n­íc vµ khi cã nhu cÇu sö dông ngo¹i tÖ ®¬n vÞ ®­îc quyÒn mua l¹i ®Ó sö dông. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu C¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng nhËp khÈu cã thÓ tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸ theo hai h×nh thøc: h×nh thøc trùc tiÕp vµ h×nh thøc uû th¸c, hoÆc kÕt hîp c¶ trùc tiÕp vµ uû th¸c. NhËp khÈu trùc tiÕp lµ h×nh thøc mµ trong ®ã ®¬n vÞ nhËp khÈu trùc tiÕp ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc qu¸ tr×nh mua, b¸n hµng ho¸ vµ tù c©n ®èi tµi chÝnh cho th­¬ng vô ®· ký kÕt. Theo h×nh thøc nµy chØ cã nh÷ng ®¬n vÞ cã uy tÝn, cã kim ng¹ch xuÊt-nhËp khÈu lín trªn thÞ tr­êng, cã ®éi ngò c¸n bé kinh doanh am hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ (c¶ vÒ tËp qu¸n, ng«n ng÷ vµ ph¸p luËt) ®­îc nhËp khÈu trùc tiÕp vµ ph¶i cã giÊy phÐp cña Bé Th­¬ng m¹i cÊp cho phÐp trùc tiÕp tham gia ký kÕt, giao dÞch hîp ®ång ngo¹i th­¬ng víi n­íc ngoµi. NhËp khÈu uû th¸c lµ h×nh thøc ®­îc thùc hiÖn ë nh÷ng ®¬n vÞ cã giÊy phÐp cña Nhµ n­íc cho phÐp nhËp khÈu nh­ng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn trùc tiÕp tham gia ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n, giao nhËn hµng ho¸ víi n­íc ngoµi v× vËy ph¶i uû th¸c cho ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu trùc tiÕp ®Ó hä thùc hiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ cho m×nh. §¬n vÞ nhËn, uû th¸c nhËp khÈu lµ ®¹i lý mua hµng trong kh©u nµy vµ nhËn ®­îc hoa hång uû th¸c tõ ®¬n vÞ giao uû th¸c vµ kho¶n hoa hång nµy ®­îc ghi nhËn lµ doanh thu cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu. c. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång ngo¹i Ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ c¸ch thøc ng­êi b¸n thùc hiÖn ®Ó thu tiÒn vÒ vµ ng­êi mua thùc hiÖn ®Ó tr¶ tiÒn. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng - mµ ë ®©y lµ hîp ®ång nhËp khÈu. Cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau, mçi ph­¬ng thøc cã nh÷ng thñ tôc thùc hiÖn, ­u nh­îc ®iÓm kh¸c nhau ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt vµ n¾m ®­îc ®Ó lùa chän mét ph­¬ng thøc cã lîi, tèn Ýt chi phÝ mµ vÉn ®em l¹i nguån lîi nhuËn. D­íi ®©y lµ mét sè ph­¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn hay ®­îc sö dông: Ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu (Collection of Payment) Lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã bªn b¸n sau khi giao hµng ho¸ vµ dÞch vô sÏ ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn bªn mua, uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ã. NÕu phiÕu nhê thu kh«ng kÌm chøng tõ th× gäi lµ ph­¬ng thøc ‘Nhê thu phiÕu tr¬n’ trong ®ã ng©n hµng kh«ng n¾m ®­îc chøng tõ, ng­êi mua cã thÓ dïng bé chøng tõ mµ m×nh ®· nhËn b»ng b­u ®iÖn hoÆc b»ng mét ®­êng nµo kh¸c ®Ó nhËn hµng ®ång thêi vÉn tr× ho·n viÖc tr¶ tiÒn. Mét ph­¬ng thøc kh¸c cña nhê thu lµ ‘Nhê thu kÌm chøng tõ’ lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã bªn b¸n sau khi giao hµng sÏ nhê ng©n hµng thu hé sè tiÒn tõ bªn mua kh«ng chØ c¨n cø vµo hèi phiÕu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ göi kÌm hèi phiÕu ®ã vµ yªu cÇu ng©n hµng khi nµo bªn mua ®ång ý thanh to¸n th× míi chuyÓn giao bé chøng tõ cho bªn mua ®Ó hä nhËn hµng. So víi nhê thu phiÕu tr¬n, viÖc nhê thu kÌm chøng tõ cã ®¶m b¶o h¬n cho ng­êi b¸n trong vÊn ®Ò thu tiÒn hµng v× ®­îc ng©n hµng thay mÆt m×nh ®Ó khèng chÕ chøng tõ. Tuy nhiªn, quyÒn lîi cña ng­êi b¸n vÉn cã thÓ bÞ ®e däa nÕu ng­êi mua cã thÓ kh«ng muèn nhËn hµng vµ tõ chèi nhËn chøng tõ, trong khi hµng ®· ®­îc göi ®i råi. Do vËy, ph­¬ng thøc nµy chØ ¸p dông khi trÞ gi¸ hµng xuÊt khÈu vµ trÞ gi¸ hîp ®ång kh«ng cao, khi bªn b¸n n¾m v÷ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn mua. Nh­ng nh×n chung ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu cã ­u ®iÓm lµ thñ tôc thanh to¸n ®¬n gi¶n, phÝ thanh to¸n thÊp. Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (Letter of Credit - L/C) Lµ sù tho¶ thuËn cña mét ng©n hµng (ng©n hµng më L/C) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho bªn b¸n hoÆc cho bÊt cø ng­êi nµo theo lÖnh cña bªn b¸n khi bªn b¸n xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong mét v¨n b¶n gäi lµ th­ tÝn dông (L/C). Th­ tÝn dông cã thÓ thuéc lo¹i cã thÓ huû ngang hoÆc kh«ng thÓ huû ngang. Th­ tÝn dông hñy ngang (Revocable L/C) lµ lo¹i th­ tÝn dông mµ ng©n hµng më L/C cã thÓ söa ®æi hoÆc huû bá vµo bÊt cø lóc nµo mµ kh«ng ph¶i b¸o tr­íc cho ng­êi ®­îc h­ëng (bªn b¸n). Th­ tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang (Irrevocable L/C) lµ lo¹i th­ tÝn dông trong thêi gian hiÖu lùc cña nã, ng©n hµng më kh«ng cã quyÒn huû bá hay söa ®æi néi dung th­ tÝn dông nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña ng­êi h­ëng ngay c¶ khi ng­êi yªu cÇu më th­ tÝn dông (bªn mua) ra lÖnh huû bá hay söa ®æi th­ tÝn dông ®ã. Nh­ vËy, th­ tÝn dông kh«ng huû ngang lµ cam kÕt ch¾c ch¾n ®èi víi ng­êi b¸n trong viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. Ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so víi c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c. §èi víi ng­êi b¸n, nã ®¶m b¶o r»ng ch¾c ch¾n thu ®­îc tiÒn hµng. §èi víi ng­êi mua, nã ®¶m b¶o viÖc tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n chØ ®­îc thùc hiÖn mét khi ng­êi b¸n ®· xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ bé chøng tõ hîp lÖ mµ ng©n hµng ®· kiÓm tra bé chøng tõ ®ã. Tuy nhiªn, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng thøc nµy lµ thñ tôc phøc t¹p vµ chi phÝ cao, tèn kÐm. Ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn (Remittance) Lµ ph­¬ng thøc trong ®ã bªn mua yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi ®­îc h­ëng (bªn b¸n) ë mét thêi ®iÓm cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ ng­êi mua tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n th«ng qua ng©n hµng. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng thøc nµy lµ thñ tôc ®¬n gi¶n, phÝ thanh to¸n kh«ng cao cho nªn nã ®­îc ¸p dông trong thanh to¸n c¸c l« hµng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc c¸c kho¶n phÝ dÞch vô ngo¹i th­¬ng, tr¶ tiÒn vËn t¶i, b¶o hiÓm, tiÒn øng tr­íc, tiÒn hoa hång... Tuy nhiªn, trong ph­¬ng thøc nµy ®¬n vÞ nhËp khÈu cã thÓ bÞ rñi ro do bé chøng tõ gi¶ cho nªn trong nhiÒu tr­êng hîp bªn nhËp khÈu nhËn ®­îc hµng råi míi chuyÓn tiÒn tr¶ cho bªn xuÊt khÈu. Ngoµi c¸c ph­¬ng thøc trªn, trong thanh to¸n quèc tÕ ng­êi ta cßn sö dông mét sè ph­¬ng thøc kh¸c nh­: Ghi sæ (Open Account), Th­ uû th¸c (Authority to Purchase - A/P), Th­ b¶o ®¶m tiÒn (Letter of Guarantee - L/G). C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng nhËp khÈu Tiªu thô hµng nhËp khÈu chÞu sù qu¶n lý chung cña Nhµ nuíc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ §Þnh sè 33/CP ngµy 19/4/1994 cña ChÝnh phñ trªn nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan cña Nhµ n­íc vÒ s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ qu¶n lý thÞ tr­êng. T«n träng c¸c cam kÕt víi n­íc ngoµi vµ tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ. B¶o ®¶m quyÒn tù chñ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, vµ b¶o ®¶m sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng b¸n hµng trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu gåm hai ph­¬ng thøc chñ yÕu: B¸n bu«n vµ b¸n lÎ hµng ho¸. B¸n bu«n hµng ho¸ Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng ho¸ víi sè l­îng lín, th­êng lµ cho c¸c tæ chøc b¸n lÎ, cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu. Hµng ho¸ b¸n bu«n vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng, ch­a chuyÓn sang lÜnh vùc tiªu dïng. Cã c¸c h×nh thøc b¸n bu«n sau: * B¸n bu«n qua kho: Lµ tr­êng hîp b¸n bu«n hµng ho¸ t¹i kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh theo hai c¸ch: B¸n bu«n trùc tiÕp qua kho: Dùa trªn hîp ®ång ®· ký kÕt doanh nghiÖp xuÊt hµng ho¸ giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua t¹i kho cña doanh nghiÖp. Khi nhËn hµng xong, ng­êi ®¹i diÖn bªn mua x¸c nhËn vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. Hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô khi bªn mua ký nhËn ®ñ hµng, thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. B¸n bu«n chuyÓn hµng qua kho: Theo h×nh thøc nµy, bªn b¸n sÏ xuÊt hµng chuyÓn ®Õn cho bªn mua theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Hµng ho¸ göi ®i vÉn thuéc quyÒn sö h÷u cña doanh nghiÖp, chØ khi nµo thu ®­îc tiÒn hµng hoÆc bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n míi ®­îc coi lµ tiªu thô. * B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng (kh«ng qua kho): Lµ tr­êng hîp b¸n bu«n trong ®ã hµng ho¸ sau khi thu mua kh«ng nhËp kho mµ ®­îc chuyÓn th¼ng ®Õn cho kh¸ch hµng. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc thùc hiÖn theo mét trong ba c¸ch sau: B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc trùc tiÕp: Doanh nghiÖp mua hµng chuyÓn th¼ng cho ng­êi mua vµ ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc vËn chuyÓn hµng: Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp mua hµng vµ chuyÓn th¼ng cho ng­êi mua. Hµng ho¸ vÉn thuéc quyÒn sö h÷u cña doanh nghiÖp, chØ khi ng­êi mua nhËn ®­îc hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n (toµn bé hay mét phÇn gi¸ trÞ) th× míi coi lµ hµng ho¸ ®· tiªu thô. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n: Doanh nghiÖp ®øng ra lµm trung gian m«i giíi gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua ®Ó h­ëng hoa hång (do bªn b¸n hoÆc bªn mua tr¶). Bªn mua chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn hµng vµ thanh to¸n cho bªn b¸n. b. B¸n lÎ hµng ho¸ Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng víi sè l­îng Ýt vµ phôc vô trùc tiÕp ng­êi tiªu dïng. §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸. Hµng ho¸ chuyÓn sang lÜnh vùc tiªu dïng vµ gi¸ trÞ cña chóng ®­îc thùc hiÖn. C¸c h×nh thøc b¸n lÎ gåm: B¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp: Nh©n viªn b¸n hµng võa nhËn tiÒn võa giao hµng cho kh¸ch hµng ®ång thêi ghi chÐp vµo thÎ quÇy hµng. Cuèi ca, cuèi ngµy nh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm hµng ®Ó ghi thÎ quÇy, lËp b¸o c¸o b¸n hµng ®ång thêi kiÓm tiÒn ®Ó lËp giÊy nép tiÒn. B¸n lÎ thu tiÒn tËp trung: Ph­¬ng thøc nµy t¸ch rêi nghiÖp vô b¸n hµng vµ nghiÖp vô thu tiÒn. Nh©n viªn thu ng©n thu tiÒn, viÕt ho¸ ®¬n hoÆc tÝch kª thu tiÒn vµ ®­a cho kh¸ch hµng tíi nhËn hµng t¹i quÇy do ng­êi b¸n giao. Cuèi ca hoÆc cuèi ngµy, nh©n viªn thu ng©n tæng hîp sè tiÒn, kiÓm tiÒn vµ lËp giÊy nép tiÒn cßn nh©n viªn b¸n hµng c¨n cø vµo sè tiÒn ®· giao theo ho¸ ®¬n hoÆc tÝch kª, lËp b¸o c¸o b¸n hµng, ®èi chiÕu víi sè hiÖn cã ®Ó x¸c ®Þnh sè hµng thõa, thiÕu. B¸n hµng tù chän: Ng­êi mua ®­îc quyÒn chän lÊy hµng mua råi ®em ®Õn bé phËn thu ng©n nép tiÒn. Bé phËn thu ng©n tÝnh tiÒn, lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ thu tiÒn, cuèi ngµy nép vµo quü. Ngoµi c¸c h×nh thøc trªn, c¸c doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nh­: B¸n hµng tr¶ gãp, ký göi, ®¹i lý... Hµng ho¸ chØ ®­îc coi lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp cã tham gia mua b¸n, thanh to¸n theo h×nh thøc nhÊt ®Þnh vµ doanh nghiÖp mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ thuéc diÖn kinh doanh. 3.4. C«ng t¸c tÝnh gi¸ hµng nhËp khÈu a. TÝnh gi¸ hµng nhËp khÈu §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸ ph¸t sinh trong hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n th× yªu cÇu ®èi víi c¸c ®¬n vÞ khi thùc hiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc toµn bé sè tiÒn ®· bá ra ®Ó cã ®­îc hµng ho¸ tøc lµ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng nhËp khÈu vµ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Hµng ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ t­¬ng tù nh­ hµng ho¸ kinh doanh trong n­íc. Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc tÝnh chñ yÕu theo gi¸ CIF - lµ gi¸ giao nhËn t¹i biªn giíi n­íc mua (n­íc nhËp khÈu). Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp vµo tuú thuéc vµo tõng nguån hµng kh¸c nhau còng nh­ tuú thuéc vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT mµ doanh nghiÖp ¸p dông. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ trong gi¸ mua kh«ng bao gåm thuÕ VAT ®Çu vµo cßn ®èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp trong gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ VAT ®Çu vµo. Cô thÓ: Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ nhËp khÈu = Gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu (CIF) + ThuÕ nhËp khÈu + Chi phÝ thu mua - Gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng CÇn chó ý r»ng, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, gi¸ thùc tÕ hµng nhËp khÈu cßn bao gåm c¶ thuÕ VAT cña hµng nhËp khÈu. Nh­ vËy, gi¸ thùc tÕ hµng nhËp khÈu bao gåm hai bé phËn: TrÞ gi¸ mua (kÓ c¶ thuÕ ph¶i nép) vµ chi phÝ thu mua. Khi xuÊt kho, ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸, kÕ to¸n ph¶i t¸ch riªng hai bé phËn trªn ®Ó tÝnh to¸n. b. TÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n Hµng th¸ng ®Ó cã c¬ së tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ thu nhËp tõ ho¹t ®éng b¸n hµng víi doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ cña hµng b¸n ra. Do gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ mua vµo ®­îc chia thµnh hai bé phËn (trÞ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) nªn viÖc tÝnh gi¸ cho hµng xuÊt b¸n rÊt phøc t¹p. X¸c ®Þnh ®óng gi¸ vèn kh«ng chØ phô thuéc vµo viÖc tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu mua mµ cßn phô thuéc vµo sù lùa chän ph­¬ng thøc tÝnh gi¸ hµng ho¸ xuÊt t¹i ®¬n vÞ. Kh«ng gièng nh­ viÖc tÝnh gi¸ xuÊt nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt, do ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ nhËp khÈu mµ viÖc tÝnh gi¸ xuÊt b¸n hµng nhËp khÈu chñ yÕu sö dông bèn ph­¬ng thøc tÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n sau: ** Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO) Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc gi¶ ®Þnh l« hµng nµo nhËp kho tr­íc sÏ ®­îc xuÊt b¸n tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi tíi sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè mua vµo sau cïng. Ph­¬ng ph¸p FIFO ®¶m b¶o viÖc tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n kÞp thêi, s¸t thùc tÕ víi sù vËn ®éng cña hµng ho¸ nh­ng ®ßi hái tæ chøc chÆt chÏ kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ theo tõng mÆt hµng vµ tõng lÇn mua hµng. ** Ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc (LIFO) Ph­¬ng ph¸p nhËp sau-xuÊt tr­íc lµ ph­¬ng ph¸p sinh ®éng nhÊt. Tªn cña ph­¬ng ph¸p nµy cho thÊy nh÷ng hµng mua gÇn nhÊt sÏ ®­îc tiªu thô tr­íc, hµng tån kho cuèi kú sÏ bao gåm nh÷ng hµng ®­îc mua l©u nhÊt. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, nh÷ng chi phÝ thuéc vÒ hµng ho¸ ®· b¸n ra lµ t­¬ng ®èi cËp nhËt, bëi v× chóng ph¸t sinh tõ nh÷ng ®ît mua hµng gÇn ®©y nhÊt. ** Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) Theo ph­¬ng ph¸p nµy, hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt (trõ tr­êng hîp ®iÒu chØnh). ** Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chi phÝ b×nh qu©n ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng chi phÝ cña hµng ho¸ cã s½n chia cho sè l­îng hµng ®ã. C¸ch tÝnh nµy cho thÊy ®­îc chi phÝ trung b×nh cña mét ®¬n vÞ hµng, vµ sau ®ã chØ tiªu nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi mäi ®¬n vÞ hµng trong kho. ii. kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu 1. Mét sè quy ®Þnh vÒ l­u chuyÓn hµng nhËp khÈu 1.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n ngo¹i tÖ Trong ®iÒu kiÖn ngµy nay, viÖc mua b¸n gi÷a c¸c n­íc ®Òu tÝnh theo thêi gi¸ quèc tÕ vµ thanh to¸n víi nhau b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. Do ®ã, tû gi¸ hèi ®o¸i cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ c¸c th­¬ng vô kinh doanh hµng nhËp khÈu. Theo nguyªn t¾c chung, kÕ to¸n c¸c chØ tiªu kinh doanh cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cô thÓ sau: Nguyªn t¾c 1: Nguyªn t¾c ®ång ViÖt Nam §èi víi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ thµnh tiÒn ViÖt Nam (VN§) ®Ó h¹ch to¸n qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ-tµi chÝnh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ th× kÕ to¸n ph¶i qui ®æi ngo¹i tÖ thµnh tiÒn VN§ theo tû gi¸ hîp lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tuú theo sè l­îng nghiÖp vô kinh tÕ - tµi chÝnh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ cña doanh nghiÖp nhiÒu hay Ýt vµ ®Æc ®iÓm nghiÖp vô kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tû gi¸ ngo¹i tÖ sau (nguyªn t¾c 2 vµ 3): Nguyªn t¾c 2: Ph­¬ng ph¸p sö dông tû gi¸ h¹ch to¸n Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ - tµi chÝnh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ. Trong c¸c doanh nghiÖp nµy c¸c kho¶n nh­: TiÒn (tiÒn mÆt vµ tiÒn göi), nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶, nî vay cã nguån gèc ngo¹i tÖ th× ph¶i ®­îc ghi sæ theo tû gi¸ h¹ch to¸n. C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu, doanh thu cung cÊp dÞch vô nhËp khÈu uû th¸c, chi phÝ ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu vµ c¸c phô phÝ kh¸c b»ng ngo¹i tÖ ®­îc quy ®æi ra VN§ vµ ghi sæ theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. Nguyªn t¾c 3: Ph­¬ng ph¸p sö dông tû gi¸ thùc tÕ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho nh÷ng ®¬n vÞ cã Ýt nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ. Khi ®ã nguyªn t¾c quy ®æi ngo¹i tÖ cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ ®­îc thùc hiÖn theo tû gi¸ thùc tÕ do Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nghiÖp vô ph¸t sinh. Nguyªn t¾c 4: Nguyªn t¾c vÒ ®iÒu chØnh tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú Theo nguyªn t¾c nµy c¸c kho¶n tiÒn b»ng ngo¹i tÖ (tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn mÆt), nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶, c¸c kho¶n tiÒn vay cã nguån gèc ngo¹i tÖ cßn d­ vµo cuèi kú ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo tû gi¸ thùc tÕ do Ng©n hµng c«ng bè vµo thêi ®iÓm ®ã. Chªnh lÖch ph¸t sinh gi÷a tû gi¸ h¹ch to¸n víi tû gi¸ thùc tÕ vµo ngµy cuèi kú ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m nÕu tû gi¸ thùc tÕ cuèi kú nhá h¬n tû gi¸ h¹ch to¸n sö dông trong kú t­¬ng øng víi mçi kho¶n trªn vµ lÊy tû gi¸ ®ã lµm tû gi¸ h¹ch to¸n cho kú sau. §ång thêi ®èi víi kho¶n chªnh lÖch do chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi riªng nh»m chê xö lý vµ b¶o toµn vèn vµo thêi ®iÓm thÝch hîp. Nguyªn t¾c 5: Nguyªn t¾c theo dâi theo nguyªn tÖ Theo nguyªn t¾c nµy c¸c kho¶n tiÒn thu, tiÒn chi b»ng ngo¹i tÖ cÇn ®­îc theo dâi nguyªn tÖ chi tiÕt cho tõng lo¹i tiÒn trªn tµi kho¶n ngoµi b¶ng theo nguyªn t¾c ghi ®¬n ®Ó biÕt ®­îc sè ngo¹i tÖ biÕn ®éng trong kú vµ sè cßn l¹i ë mäi thêi ®iÓm. 1.2. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña h¹ch to¸n kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ NK 1.2.1. Yªu cÇu ®èi víi h¹ch to¸n kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh phøc t¹p, nã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè trong vµ ngoµi n­íc nªn rÊt khã qu¶n lý vµ kiÓm so¸t. V× vËy ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nµy c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: ViÖc thiÕt lËp c¸c hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n tr­íc hÕt ph¶i phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. §©y lµ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt vµ mang tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu. Thùc hiÖn theo yªu cÇu nµy nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n ®ång bé theo nh÷ng qui t¾c chuÈn mùc nhÊt ®Þnh do c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Æt ra. §iÒu nµy võa ®¶m b¶o ®­îc viÖc cung cÊp th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý, qu¶n trÞ néi bé trong doanh nghiÖp l¹i võa gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã c¬ së ®Ó chØ ®¹o qu¶n lý chung toµn bé nÒn kinh tÕ. C«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. Thùc hiÖn yªu cÇu nµy ®ßi hái ng­êi tæ chøc thiÕt lËp c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i n¾m râ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh nghÒ kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ. Tuy nhiªn vÉn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu trªn vµ vÉn ph¶i phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n hiÖn cã. Tõ nh÷ng lý thuyÕt ®Æt ra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Õn thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp dï sao vÉn cã nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy nªn khi thiÕt kÕ khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n trªn hÖ thèng sæ s¸ch c¸c c¬ quan nµy ®· thiÕt kÕ ra c¸c h×nh thøc sæ kh¸c nhau ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù lùa chän cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh, kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n cña mçi doanh nghiÖp. Nh­ vËy, khi thiÕt kÕ khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp còng nh­ lùa chän hÖ thèng sæ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù lùa chän sao cho võa dÔ hiÓu, dÔ lµm vµ dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý. Phï hîp gi÷a trang thiÕt bÞ, kü thuËt tÝnh to¸n víi khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ kÕ to¸n. ViÖc ®­a khoa häc kü thuËt vµo trong tæ chøc h¹ch to¸n lµ hÕt søc cÇn thiÕt tuy nhiªn m¸y mãc thiÕt bÞ dï tiªn tiÕn ®Õn ®©u còng ph¶i cã sù ®iÒu khiÓn cña con ng­êi. Trang thiÕt bÞ kü thuËt cµng hiÖn ®¹i ®ßi hái con ng­êi cµng ph¶i cã tr×nh ®é cao. Liªn kÕt tèt ®­îc hai mÆt nµy sÏ gióp Ých cho doanh nghiÖp trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ kÕ to¸n mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc th«ng tinh cho qu¶n lý. 1.2.2. NhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu H¹ch to¸n kÕ to¸n víi vai trß lµ thu thËp, ghi chÐp, xö lý, ph©n tÝch vµ cuèi cïng lµ cung cÊp th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. C¸c th«ng tin nµy cµng chÝnh x¸c kÞp thêi bao nhiªu th× c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra cµng hiÖu qu¶ bÊy nhiªu. V× vËy, kÕ to¸n ph¶i lu«n theo dâi chÆt chÏ c¸c kh©u c«ng viÖc tõ ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång, giao nhËn hµng ho¸ ®Õn thanh to¸n, b¸n hµng thu tiÒn, tËp hîp, ph©n bæ chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc trªn yªu cÇu kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc tiÔn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸, t¨ng vßng quay cña vèn ®Ó gi¶m chi phÝ l­u th«ng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Th«ng qua viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp khÈu, kiÓm tra viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸, dù tr÷ hµng ho¸, thu chi ng©n s¸ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch... KiÓm tra t×nh h×nh._. chi phÝ nhËp khÈu ph¸t sinh ®Ó sö dông tiÕt kiÖm c¸c lo¹i vËt t­, tiÒn vèn. Cung cÊp sè liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh. LËp c¸c quü dù phßng, ®iÒu chØnh tû gi¸ ngo¹i tÖ ë cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n nh»m lµm h¹n chÕ bít nh÷ng thiÖt h¹i vµ chñ ®éng h¬n vÒ tµi chÝnh. 2. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn 2.1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông 2.1.1. Kh¸i niÖm Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn (KKTX) lµ ph­¬ng ph¸p theo dâi, ph¶n ¸nh mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c t×nh h×nh l­u chuyÓn cña hµng tån kho vµ th­êng ®­îc sö dông ë nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, Ýt mÆt hµng, cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm kª chÝnh x¸c tõng nghiÖp vô xuÊt kho. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho hµng ho¸ ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô nhËp, xuÊt qua c¸c tµi kho¶n tån kho. Víi ph­¬ng ph¸p nµy, c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc r¶i ®Òu trong kú, cuèi kú cã ngay ®­îc sè tån kho trªn sæ s¸ch, sè liÖu dÔ ®èi chiÕu. Ngoµi ra nã cßn cho phÐp x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ hµng tån kho t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú. Cuèi kú kÕ to¸n kiÓm kª vµ so s¸nh gi÷a sè liÖu sæ s¸ch vµ sè liÖu kiÓm kª ®Ó x¸c ®Þnh hµng thõa, thiÕu. 2.1.2. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n sö dông trong h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu (mua hµng) vµ tiªu thô hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh thèng nhÊt trong hÖ thèng tµi kho¶n ®­îc Bé Tµi chÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141 th¸ng 11/1995 vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi bæ sung cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay. C¸c tµi kho¶n th«ng dông bao gåm: * Tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®i ®­êng: Dïng ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng mua ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh­ng ch­a vÒ nhËp kho, cßn ®ang trªn ®­êng vËn chuyÓn, ë bÕn c¶ng, kho b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nh­ng ®ang chê kiÓm nhËn ®Ó nhËp kho. * Tµi kho¶n 156 - Hµng ho¸: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ t¹i kho, t¹i quÇy, chi tiÕt theo tõng kho, quÇy, tõng lo¹i, nhãm... hµng ho¸. Tµi kho¶n 156 chi tiÕt thµnh: TK 1561 - Gi¸ mua hµng ho¸ TK 1562 - Chi phÝ thu mua hµng ho¸ * Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng ®· tiªu thô trong kú bao gåm trÞ gi¸ mua cña hµng tiªu thô vµ phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô. * Tµi kho¶n 511 - Doanh thu b¸n hµng: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. * Tµi kho¶n 007 - Nguyªn tÖ c¸c lo¹i: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i ngo¹i tÖ chi tiÕt theo tõng nguyªn tÖ vµ ®Þa ®iÓm gi÷ nguyªn tÖ. Tµi kho¶n nµy ghi ®¬n: Khi ph¸t sinh t¨ng ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 007 Khi ph¸t sinh gi¶m ghi ®¬n vµo bªn Cã TK 007 D­ Nî: Sè nguyªn tÖ cßn tån cuèi kú Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c: TK 131,TK 331, TK 512, TK521, TK 531, TK 532, TK 144, TK 1388, TK 3388, TK 1331, TK 33312, TK 159, TK 139, TK 641, TK 642, TK 911... Theo chuÈn mùc kÕ to¸n míi bæ xung tµi kho¶n 521- chiÕt khÊu th­¬ng m¹i. 2.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu 2.2.1. NhËp khÈu trùc tiÕp NhËp khÈu cã nhiÒu môc ®Ých: NhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó b¸n, vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó sö dông trong kinh doanh. ë n­íc ta, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng nhËp khÈu th­êng sö dông ph­¬ng thøc nhËp theo gi¸ CIF vµ thanh to¸n theo thÓ thøc th­ tÝn dông (L/C). H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu trùc tiÕp hµng hãa ®­îc b¾t ®Çu thùc hiÖn b»ng nghiÖp vô më L/C theo hîp ®ång th­¬ng m¹i ®· ký kÕt. TiÕn tr×nh më th­ tÝn dông (L/C) do ng©n hµng më th­ tÝn dông thùc hiÖn theo yªu cÇu cña ng­êi mua (ng­êi nhËp khÈu). Ng©n hµng më L/C sÏ lµ ng­êi tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu trªn c¬ së kiÓm tra møc ®é phï hîp cña bé chøng tõ víi L/C ®· më. NÕu ®¬n vÞ cã ngo¹i tÖ tiÒn göi ng©n hµng më L/C th× chØ cÇn theo dâi chi tiÕt sè tiÒn göi ngo¹i tÖ dïng ®Ó më L/C - TK 1122 chi tiÕt th­ tÝn dông (theo quy ®Þnh hiÖn nay sè tiÒn nµy còng cÇn ®­îc ký quü t¹i ng©n hµng). NÕu ®¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i vay ng©n hµng më L/C th× ph¶i tiÕn hµnh ký quü mét tû lÖ nhÊt ®Þnh theo trÞ gi¸ tiÒn më L/C. Sè tiÒn ký quü ®­îc theo dâi trªn TK 144 - Ký quü, ký c­îc, thÕ chÊp ng¾n h¹n. S¬ ®å 1 – Phô lôc 1 tãm t¾t tr×nh tù kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ trùc tiÕp. - Khi ký quü sè tiÒn theo phÇn tr¨m quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 144 - ThÕ chÊp, ký c­íc, ký quü ng¾n h¹n Cã - tµi kho¶n liªn quan (111,112) - Khi ng©n hµng b¸o Cã vÒ sè tiÒn vay më L/C, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1122 - TiÒn göi ngo¹i tÖ Cã TK 311 - Vay ng¾n h¹n Ng­êi xuÊt khÈu sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o th­ tÝn dông L/C ®· më th× tiÕn hµnh xuÊt giao hµng cho ng­êi nhËp khÈu. - Khi hµng nhËp khÈu vÒ tíi c¶ng (s©n bay, cöa khÈu) tiÕn hµnh lµm thñ tôc h¶i quan, nép thuÕ vµ nhËn hµng. C¨n cø vµo th«ng b¸o nhËn hµng vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn hµng nhËp khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 - TrÞ gi¸ mua cña hµng nhËp khÈu (TGTT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 333 (3333) - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép Cã TK liªn quan: (331,1112,1122) - Gi¸ mua hµng (TGHT) - Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu: Nî TK 133 (1331) Cã TK 3331 (33312) - Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu cho Nhµ n­íc, c¨n cø vµo biªn lai nép thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 3333 - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép Nî TK 3331 (33312) - ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Cã TK liªn quan (111,112) - Sè tiÒn thuÕ ®· nép - Khi nhËp hµng vµo kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561) - TrÞ gi¸ mua cña hµng nhËp kho Nî TK 153 (1532) - TrÞ gi¸ bao b× cã tÝnh gi¸ riªng Cã TK 151 - TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng mua ®· kiÓm nhËn nhËp kho - Tr­êng hîp hµng ®· kiÓm nhËn kh«ng nhËp kho mµ b¸n th¼ng trùc tiÕp hay göi b¸n th¼ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 - Göi b¸n th¼ng Nî TK 632 - Giao hµng trùc tiÕp t¹i c¶ng, ga... Cã TK 151: Hµng mua ®· kiÓm nhËn - Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 112 (1122) - Sè tiÒn tr¶ - Tr­êng hîp khi kiÓm nhËn ph¸t hiÖn thiÕu so víi chøng tõ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 138 (1381) - Hµng thiÕu chê xö lý (TGTT) Cã TK 151 - TrÞ gi¸ hµng thiÕu (TGTT) - Tr­êng hîp ®­îc chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi: Nî TK liªn quan (331,111,112) - Sè tiÒn ®­îc chiÕt khÊu Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 515 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Tr­êng hîp ®­îc gi¶m gi¸ kÕ to¸n ghi: Nî TK liªn quan (331,111,112) - Sè tiÒn ®­îc gi¶m gi¸ (TGHT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 151, 156 - Ghi gi¶m trÞ gi¸ hµng mua (TGTT) - Ph¶n ¸nh chi phÝ thu mua hµng: + Chi phÝ vËn chuyÓn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng vÒ nhËp kho hoÆc göi b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1562) - Sè tiÒn chi phÝ vËn chuyÓn Nî TK 133 (1331) - ThuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn vËn chuyÓn Cã TK liªn quan (111,112) - Tæng sè tiÒn thanh to¸n + Chi phÝ vËn chuyÓn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng b¸n trùc tiÕp kh«ng qua kho: NÕu doanh nghiÖp nép hé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 138 (1388) - Ph¶i thu kh¸c Cã TK liªn quan (111,112) - Sè tiÒn ®· nép hé NÕu doanh nghiÖp ph¶i chÞu mét phÇn chi phÝ vËn chuyÓn hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 - PhÇn chi phÝ vËn chuyÓn ph¶i chÞu Nî TK 133 (1331) - ThuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn chi phÝ ph¶i chÞu Nî TK 138 (1388) - PhÇn nép hé Cã TK liªn quan (111,112) - Tæng sè tiÒn ®· thanh to¸n - Ph¶n ¸nh lÖ phÝ më L/C, thñ tôc phÝ ng©n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1562) - LÖ phÝ ng©n hµng (TGTT) Nî TK 133 (1331) - ThuÕ GTGT tÝnh trªn lÖ phÝ ng©n hµng Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 1122 - Sè tiÒn thanh to¸n (TGHT) - §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, sè thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu ®­îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ hµng nhËp khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151, 1561 - TrÞ gi¸ mua hµng nhËp khÈu (TGTT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK liªn quan (331,111,112) - Gi¸ mua hµng (TGHT) Cã TK 333 (3333) - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép Cã TK 3331 (33312) - ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu 2.2.2. NhËp khÈu uû th¸c a. T¹i ®¬n vÞ nhËn uû th¸c (Tãm t¾t t¹i S¬ ®å 2 – Phô lôc 1) - Khi nhËn cña ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu mét sè tiÒn mua hµng tr¶ tr­íc ®Ó më LC, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi Nî TK liªn quan (1112, 112) - Cã TK 131 - (chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c nhËp khÈu) - Khi chuyÓn tiÒn hoÆc vay ng©n hµng ®Ó ký quü më LC (nÕu thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông), c¨n cø chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 114 - CÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n Cã TK 111, 112, 311 - Khi nhËp vËt t­, thiÕt bÞ, hµng ho¸, ghi: + Sè tiÒn hµng uû th¸c nhËp khÈu ph¶i thanh to¸n hé víi ng­êi b¸n cho bªn giao uû th¸c, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­êng (nÕu hµng ®ang ®i ®­êng) Nî TK 156 - Hµng ho¸ (nÕu hµng vÒ nhËp kho) Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n) + Tr­êng hîp nhËn hµng cña n­íc ngoµi kh«ng nhËp kho chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu ghi: Nî TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n) + ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép hé ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­êng Cã TK 156 - Hµng ho¸ Cã TK 333- ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu Tr­êng hîp nhËn hµng cña n­íc ngoµi kh«ng nhËp kho chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu ghi: Nî TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 333- ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu + ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép hé cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­ßng Nî TK 156 - Hµng ho¸ Cã TK 333 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) Tr­êng hîp nhËn hµng cña n­íc ngoµi kh«ng qua nhËp kho chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, ghi: Nî TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 3331- ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép hé cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­ßng Nî TK 156 - Hµng ho¸ Cã TK 3332 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép (3332) Tr­êng hîp nhËn hµng cña n­íc ngoµi kh«ng qua nhËp kho chuyÓn giao th¼ng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 3332 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt + Khi tr¶ hµng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt tr¶ hµng vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ uû th¸c NK) Cã TK 156 - Hµng ho¸ (Gi¸ trÞ hµng NK ®· bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép) Cã TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­ßng + Tr­êng hîp tr¶ hµng cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu ch­a nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, c¨n cø phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, ghi nh­ bót to¸n trªn. Sau khi ®· nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu cho hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c, ph¶i lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng göi cho ®¬n vÞ giao uû th¸c. - §èi víi phÝ uû th¸c nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT tÝnh trªn phÝ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu phÝ uû th¸c nhËp khÈu ghi: Nî TK 131, 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5113) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép - §èi víi kho¶n chi hé cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËn uû th¸c nhËp khÈu (phÝ ng©n hµng, phÝ gi¸m ®Þnh h¶i quan, chi thuª kho, thuª b·i, chi bèc xÕp vËn chuyÓn hµng...) c¨n cø chøng tõ liªn quan ghi Nî TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 111, 112 - Khi ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu chuyÓn tr¶ nèt sè tiÒn hµng nhËp khÈu, tiÒn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu ®¬n vÞ uû th¸c nhê nép hé vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc c¸c kho¶n thuÕ nµy), vµ c¸c kho¶n chi hé cho ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c, phÝ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 111,112 Cã TK131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) - Khi thanh to¸n hé tiÒn hµng nhËp khÈu víi ng­êi b¸n cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n) Cã TK 112, 114 - Khi nép hé thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 3331,3332,3333 Cã TK 111, 112 - Tr­êng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu lµm thñ tôc nép thuÕ nhËp khÈu , ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu tù nép c¸c kho¶n thuÕ nµy vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu ®· nép vµo ng©n s¸ch ghi: Nî TK 3331, 3332, 3333 Cã TK 131- Ph¶i thu kh¸ch hµng (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu). b. T¹i ®¬n vÞ uû th¸c (Tãm t¾t t¹i S¬ ®å 3 – Phô lôc 1) - Khi tr¶ tr­íc mét kho¶n tiÒn uû th¸c mua hµng theo hîp ®ång uû th¸c nhËp kh¶u cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu më L/C... c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 111, 112 - Khi nhËn uû th¸c nhËp khÈu do ®¬n vÞ nhËn uû th¸c giao tr¶, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ghi: + Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu uû th¸c, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu cã, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt tr¶ hµng cña bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Tr­êng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu sÏ ®­îc khÊu trõ, ghi: *NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc ghi: Nî TK 151, 152, 156, 211 (gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT) Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) *NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu lµm thñ tôc kª khai thuÕ nh­ng ®¬n vÞ uû th¸c tù nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc th× gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu ®­îc ph¶n ¸nh nh­ bót to¸n trªn. Khi nép thuÕ vµo NSNN ghi: Nî TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 111,112 Tr­êng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc dïng vµo ho¹t ®éng ®­îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ kh¸c th× thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu kh«ng ®­îc khÊu trõ, ghi: *NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN ghi: Nî TK 152, 156, 211 (gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu bao gåm c¶ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép) Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) *NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c lµm thñ tôc kª khai thuÕ, nh­ng ®¬n vÞ uû th¸c tù nép c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN th× gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu ®­îc kÕ to¸n ghi bót to¸n nh­ trªn. Khi nép thuÕ vµo NSNN ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) Cã TK 111, 112 PhÝ uû th¸c nhËp khÈu ph¶i tr¶ ®¬n vÞ nhËn uû th¸c, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK 151, 152, 156, 211 Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu). Sè tiÒn ph¶i tr¶ ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c kho¶n chi hé cho ho¹t ®éng nhËn uû th¸c nhËp khÈu, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK 151,152,156,211 Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu). - Khi tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu vÒ sè tiÒn hµng cßn l¹i, tiÒn thuÕ nhËp khÈu, tiÒn thuÕ GTGT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu nhê ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nép hé vµo NSNN), phÝ uû th¸c nhËp khÈu vµ c¸c kho¶n chi hé, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu). Cã TK 111, 112 - Tr­êng hîp ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c nhËp khÈu chuyÓn tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu ch­a nép thuÕ GTGT, ghi: + Khi nhËn hµng, c¨n cø phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu uû th¸c theo gi¸ ®· cã thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, ghi: Nî TK 152, 156, 211 (Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép) Cã TK 331- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu). + Khi nhËn ho¸ ®¬n GTGT hµng uû th¸c nhËp khÈu cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ghi: Tr­êng hîp hµng ho¸ uû th¸c nhËp khÈu cßn tån kho, ghi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 152, 156, 211 Tr­êng hîp hµng ho¸ uû th¸c nhËp khÈu ®· xuÊt b¸n, ghi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 2.3. H¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng nhËp khÈu 2.3.1. B¸n bu«n a. B¸n bu«n qua kho ** B¸n bu«n trùc tiÕp qua kho - Khi xuÊt hµng giao cho bªn mua, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau: + BT1: Gi¸ vèn cña hµng tiªu thô Nî TK 632 Cã TK 156 (1561) + BT2: Doanh thu hµng tiªu thô Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511,512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép - Bao b× tÝnh riªng: Nî TK liªn quan (111,112,1383) Cã TK 153 (1532) - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT t­¬ng øng víi sè gi¶m gi¸ Cã TK liªn quan (111,112,131...) - Tæng sè gi¶m gi¸ tr¶ cho kh¸ch hµng - Khi kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng ®· b¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau: + BT1: Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 531 - Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT t­¬ng øng víi sè doanh thu bÞ tr¶ l¹i Cã TK liªn quan (111,112,131) - Tæng sè doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng + BT2: Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 1561 Cã TK 632 - ChiÕt khÊu thanh to¸n ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811 Cã TK liªn quan (111, 112, 131) - Ph©n bæ chi phÝ thu mua cho hµng tiªu thô: Nî TK 632 Cã TK 156 (1562) - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: Nî TK 511 Cã TK 531 - Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511,512 Cã TK 911 Tr­êng hîp doanh thu b»ng ngo¹i tÖ: - NÕu kÕ to¸n kh«ng sö dông TGHT: Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n (TGTT) Cã TK 511, 512 - Doanh thu b¸n hµng (TGTT) Cã TK 3331(33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - NÕu kÕ to¸n sö dông TGHT: Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n (TGHT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 511,512 - Doanh thu b¸n hµng (TGTT) Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra ** B¸n bu«n qua kho theo ph­¬ng thøc chuyÓn hµng: - Khi xuÊt hµng chuyÓn cho ng­êi mua, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 Cã TK 156 (1561) - Khi ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau: + BT1: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511,512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331, (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra + BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 Cã TK 157 - C¸c bót to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn h¹ch to¸n t­¬ng tù tr­êng hîp b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho. b. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng ** B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc trùc tiÕp - Khi chuyÓn hµng cho ng­êi mua, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n: + BT1: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua cña hµng tiªu thô Nî TK 632: (TGTT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK 333 (3333) - ThuÕ nhËp khÈu Cã TK liªn quan (111,112,131): (TGTH) + BT2: Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511,512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - C¸c bót to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn h¹ch to¸n t­¬ng tù c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng trªn. ** B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n - Khi mua hµng, hµng vÒ c¶ng (s©n bay, cöa khÈu...) c¨n cø vµo chøng tõ mua hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 - TrÞ gi¸ mua cña hµng göi b¸n (TGTT) Nî (Cã) TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ Cã TK liªn quan: (1112, 1122, 331) (TGTT) - C¸c bót to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn h¹ch to¸n t­¬ng tù c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng trªn. ** B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp ®øng ra lµm trung gian m«i giíi bªn b¸n vµ bªn mua ®Ó h­ëng hoa hång. - Khi nhËn tiÒn hoa hång tõ viÖc m«i giíi, kÕ to¸n ghi: Nî TK liªn quan (111,112) - Tæng sè tiÒn hoa hång Cã TK 511 - TiÒn hoa hång m«i giíi ®­îc h­ëng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - C¸c chi phÝ liªn quan tíi b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî 641 - TÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng Nî 133 (1331) - ThuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã) Cã TK liªn quan (111, 112, 338) 2.3.2. B¸n lÎ a. B¸n lÎ thu tiÒn tËp trung, thu tiÒn trùc tiÕp, tù chän - Khi xuÊt kho giao hµng b¸n lÎ cho cöa hµng, quÇy hµng, kÕ to¸n chi tiÕt TK kho hµng theo ®Þa ®iÓm lu©n chuyÓn néi bé cöa hµng: Nî TK 1561 - Kho, quÇy, cöa hµng nhËn b¸n Cã TK 1561 - Kho hµng chÝnh cña doanh nghiÖp - Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng (c¨n cø vµo b¸o c¸o b¸n hµng, giÊy nép tiÒn vµ b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸): Nî TK liªn quan (111, 112, 131) - Tæng sè tiÒn Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - Tr­êng hîp nép thõa (hoÆc thiÕu) tiÒn b¸n hµng ch­a râ nguyªn nh©n ph¶i chê xö lý, kÕ to¸n ghi: + Thõa tiÒn: Nî TK liªn quan (111, 112) - Sè tiÒn ®· nép Cã TK 511, 512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331, (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra Cã TK 338, (3381) - Sè tiÒn nép thõa chê xö lý + ThiÕu tiÒn: Nî TK liªn quan (111, 112) - Sè tiÒn ®· nép Nî TK 138 (1381) - Sè tiÒn thiÕu Cã TK 511, 512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331, (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - X¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng b¸n: Sè l­îng hµng xuÊt b¸n t¹i quÇy = Sè l­îng hµng ®Çu ngµy (ca) + Sè l­îng hµng nhËp trong ngµy (ca) - Sè l­îng tån cuèi ngµy (ca) TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n = Sè l­îng hµng xuÊt b¸n t¹i quÇy + Gi¸ vèn ®¬n vÞ hµng b¸n - C¨n cø vµo sè l­îng hµng xuÊt b¸n, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn: Nî TK 632 Cã TK 1561 - Chi tiÕt kho, quÇy - C¸c bót to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn h¹ch to¸n t­¬ng tù c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng trªn. b. B¸n lÎ theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp - Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng tiªu thô: Nî TK 632 Cã TK 1561 - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu cña hµng b¸n tr¶ gãp: Nî TK liªn quan (111, 112...) - Sè tiÒn thu ngay lÇn ®Çu Nî TK 131 - Sè tiÒn cßn ph¶i thu Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra Cã TK 711 - L·i b¸n hµng tr¶ gãp - C¸c bót to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn h¹ch to¸n t­¬ng tù c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng trªn. c. B¸n lÎ ph­¬ng thøc ký göi, ®¹i lý - XuÊt hµng giao cho ®¬n vÞ nhËn ®¹i lý: Nî TK 157 Cã TK 151, 156 - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng göi b¸n ®· tiªu thô: Nî TK 632 Cã TK 157 - Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ®· tiªu thô: Nî TK liªn quan (111,112,131) - Tæng gi¸ thanh to¸n trõ hoa hång Nî TK 641 - Hoa hång ®¹i lý (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra * §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Quy tr×nh vµ c¸ch thøc h¹ch to¸n còng gièng nh­ doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, chØ kh¸c lµ trong chØ tiªu doanh thu (ghi nhËn ë TK 511, 512) bao gåm c¶ thuÕ GTGT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ThuÕ GTGT cuèi kú ghi nhËn vµo chi phÝ qu¶n lý. - Ph¶n ¸nh doanh thu hµng tiªu thô: Nî TK liªn quan (111,112,131...) - Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511, 512 - Doanh thu tiªu thô (c¶ thuÕ GTGT) - Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú: Nî TK 642 (6425) - Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ph¶i nép S¬ ®å 4, 5, 6 – Phô lôc 1 cho biÕt tr×nh tù kÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸, b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp, vµ b¸n hµng theo ph­¬ng thøc ®¹i lý, ký göi. 3. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 3.1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông 3.1.1. Kh¸i niÖm Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ ®­îc kiÓm kª t¹i cuèi kú, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt b¸n dùa vµo kÕt qu¶ kiÓm kª: TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt = TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp trong kú - TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån cuèi kú Ph­¬ng ph¸p nµy cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao mÆc dï tiÕt kiÖm ®­îc c«ng søc ghi chÐp nªn chØ thÝch hîp víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ thÊp, sè l­îng lín, chñng lo¹i nhiÒu, th­êng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó lËp chøng tõ cho tõng lÇn xuÊt hµng. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ gi¶m bít ®­îc c«ng viÖc ghi chÐp trong kú nh­ng l¹i dån vµo cuèi kú nªn nÕu cã chªnh lÖch sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu. S¬ ®å 7 – Phô lôc 1 tr×nh bµy tr×nh tù kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, cô thÓ nh­ sau: 3.1.2. Tµi kho¶n sö dông Ph­¬ng ph¸p KK§K th­êng sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * TK 6112 - Mua hµng ho¸: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ mua vµo theo gi¸ thùc tÕ vµ ®­îc më chi tiÕt theo tõng thø, tõng kho, quÇy hµng ho¸. * TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú. Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã néi dung vµ kÕt cÊu nh­ ph­¬ng ph¸p KKTX: TK 156, 157, 131, 331, 511, 641... 3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng ch­a tiªu thô: Nî TK 611 (6112) Cã TK 156 - Hµng tån kho, tån quÇy ®Çu kú Cã TK 157 - Hµng göi b¸n, ký göi ®Çu kú Cã TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®­êng ®Çu kú - Trong kú: + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng t¨ng thªm do c¸c nguyªn nh©n: Nî TK 611 (6112) Cã TK 333 (3333) - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép Cã TK liªn quan (111, 112, 2331) - Gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua + Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo hµng nhËp khÈu: Nî TK 133 (1331) Cã TK 3331 (33312) + Sè gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua tr¶ l¹i: Nî TK liªn quan (111, 112, 331, ...) Cã TK 611 (6112) - TrÞ gi¸ mua cña hµng tr¶ l¹i vµ sè gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng Cã TK 133 (1331) - ThuÕ GTGT t­¬ng øng cña gi¶m gi¸ hµng mua tr¶ l¹i + Sè chiÕt khÊu thanh to¸n khi mua hµng ®­îc h­ëng: Nî TK liªn quan (111, 112, 331, ...) Cã TK 711 - Ghi t¨ng thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh + Ghi nhËn doanh thu trong kú: Nî TK liªn quan (111, 112, 113) - Tæng sè tiÒn Cã TK 511, 512 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 (33311) - ThuÕ GTGT ®Çu ra - Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, x¸c ®Þnh hµng ®· tiªu thô vµ ch­a tiªu thô cuèi kú: + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng cßn l¹i, ch­a tiªu thô: Nî TK liªn quan (151, 156, 157) Cã TK 611 (6112) + X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú: Nî TK 632 Cã TK 611 (6112) - C¸c bót kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c kho¶n gi¶m trõ, doanh thu thuÇn t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p KKTX. 4. Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông trong h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu Chøng tõ Chøng tõ lµ ph­¬ng tiÖn chøng minh tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô ®ång thêi lµ ph­¬ng tiÖn th«ng tin vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô ®ã. §èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu, ngoµi nh÷ng chøng tõ t­¬ng tù c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, cßn cã nhiÒu lo¹i chøng tõ riªng biÖt. Nh÷ng chøng tõ c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng bao gåm: Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (Commercial Invoice): Lµ chøng tõ c¬ b¶n trong viÖc thanh to¸n, ghi râ sè tiÒn ng­êi mua ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n vµ lµ c¬ së ®Ó theo dâi, thùc hiÖn hîp ®ång, khai b¸o h¶i quan. B¶ng kª chi tiÕt (Specification): Lµ chøng tõ vÒ chi tiÕt hµng ho¸ trong kiÖn hµng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra hµng. PhiÕu ®ãng gãi (Packing List): Lµ b¶ng kª khai mçi hµng ho¸ trong kiÖn hµng, ®­îc lËp khi ®ãng gãi hµng. GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt (Certificate of Quality): Lµ chøng tõ x¸c nhËn chÊt l­îng cña hµng ®­îc giao vµ chøng minh phÈm chÊt hµng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång. GiÊy nµy do c¬ quan kiÓm nghiÖm hoÆc n¬i cung cÊp hµng cÊp. VËn ®¬n (Bill of Lading): Lµ chøng tõ x¸c nhËn viÖc chuyªn chë hµng ho¸ do ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi ®¹i diÖn cÊp cho ng­êi göi hµng. VËn ®¬n chøng minh viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n, lµ chøng tõ kh«ng thÓ thiÕu trong thanh to¸n b¶o hiÓm, khiÕu n¹i... GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of Origin): Do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp ®Ó x¸c nhËn n¬i s¶n xuÊt hoÆc khai th¸c hµng ho¸. GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch (Sanitary Certificate): do c¬ quan thÈm quyÒn cña Nhµ n­íc cÊp ®Ó x¸c nhËn hµng ho¸ ®· ®­îc kiÓm tra, b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn sö dông c¸c chøng tõ kh¸c nh­: giÊy chøng nhËn sè l­îng, träng l­îng, giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, phiÕu lËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt, phiÕu thu, chi... 4.2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n §Ó cã ®­îc th«ng tin theo hÖ thèng vÒ c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña qu¶n lý vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n th× kÕ to¸n ph¶i sö dông sæ s¸ch ®Ó ph¶n ¸nh. VÊn ®Ò quan träng trong h¹ch to¸n ë bÊt cø ®¬n vÞ nµo lµ ph¶i tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n nh­ thÕ nµo ®Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho c¸c thao t¸c nghiÖp vô kÕ to¸n vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý. Tæ chøc hîp lý hÖ thèng kÕ to¸n ph¶i g¾n liÒn víi tæ chøc hîp lý hÖ thèng sæ s¸ch vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp v× chóng ®Òu n»m trong quy tr×nh h¹ch to¸n. M« h×nh tæ chøc sæ kÕ to¸n ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm riªng vµ chØ ph¸t huy trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Sæ s¸ch kÕ to¸n bao gåm 2 lo¹i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ sæ cña phÇn kÕ to¸n tæng hîp bao gåm sæ nhËt ký, sæ C¸i, sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt lµ sæ cña phÇn kÕ to¸n chi tiÕt bao gåm c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Tuú theo tõng doanh nghiÖp vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n nµo mµ x©y dùng danh môc sæ kÕ to¸n t­¬ng øng ®Ó h¹ch to¸n. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông 1 trong 4 h×nh thøc sau: H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký - sæ C¸i H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhË._.¹i kho nªn kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi vµ kh«ng giao hµng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Ho¸ ®¬n b¸n hµng; HiÖn t¹i ho¸ ®¬n b¸n hµng ®­îc viÕt dùa trªn phiÕu xuÊt kho, Hîp ®ång mua b¸n hµng, nh×n chung viÖc ph¸t hµnh ho¸ ®¬n, kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®­îc tiÕn hµnh rÊt tèt, tuy nhiªn cã nh÷ng ho¸ ®¬n do viÕt sai hoÆc do hµng bÞ tr¶ l¹i ph¶i huû, kÕ to¸n ®· lËp B¸o c¸o huû ho¸ ®¬n tr×nh c¬ quan thuÕ nh­ng viÖc l­u tr÷ sè ho¸ ®¬n huû nãi trªn ch­a tèt, cßn lén xén, ch­a ®ãng thµnh tËp vµ l­u ë mét ®Þa ®iÓm riªng biÖt. Theo dâi thanh to¸n tiÒn hµng: Cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng theo hîp ®ång ®· ký kÕt ph¶i thanh to¸n cho chi nh¸nh trong vßng tõ 30- 60 ngµy. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ cã nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp nµy Chi nh¸nh ch­a thùc hiÖn viÖc ®èc thóc thu nî mét c¸ch s¸t sao nh­ ch­a göi th­ yªu cÇu thanh to¸n, ch­a tÝnh l·i tiÒn ph¹t cho nh÷ng kho¶n nî qu¸ l©u hoÆc dõng cung cÊp hµng cho nh÷ng kh¸ch hµng ®ã. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµ sè nî ®äng ngµy cµng t¨ng, ¶nh h­ëng ®Õn luång tiÒn kinh doanh v× ®· bÞ chiÕm dông vèn tõ kh¸ch hµng. Theo dâi tuæi c«ng nî b¸n hµng: Cã rÊt nhiÒu kho¶n nî tõ kh¸ch hµng cã thêi gian t­¬ng ®èi l©u (1 vµ trªn 1 n¨m), tuy nhiªn hµng th¸ng Chi nh¸nh ch­a lËp B¸o c¸o tuæi c«ng nî ®Ó chØ râ thêi gian nî cña mçi kh¸ch hµng lµ bao l©u t¹i cuèi mçi th¸ng ®ã. ViÖc nµy rÊt quan träng v× nÕu kh«ng Chi nh¸nh sÏ kh«ng ph©n tÝch ®­îc c¬ cÊu c«ng nî theo thêi gian vµ khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. §èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng: HÖ qu¶ tõ nh÷ng viÖc trªn cã mét sè kh¸ch hµng, khi Chi nh¸nh tiÕn hµnh ®èi chiÕu c«ng nî, ®· x¶y ra t×nh tr¹ng sè liÖu vÒ c«ng nî do Chi nh¸nh ghi chÐp kh¸c víi sè liÖu do kh¸ch hµng ghi chÐp. II. c¬ së lý luËn vÒ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n Trong qu¸ tr×nh kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý th× viÖc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng bëi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh ®Ó ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× lÏ ng­êi kÕ to¸n trong mét ®¬n vÞ lµ ng­êi n¾m gi÷ th«ng tin cña toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c th«ng tin cña ng­êi kÕ to¸n ®­a ra ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh cña Ban Gi¸m §èc c«ng ty, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh÷ng th«ng tin ®­a ra ph¶i ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt nh­ sau: TÝnh chÝnh x¸c: Mäi th«ng tin do ng­êi kÕ to¸n ®­a ra ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c vÒ mÆt sè liÖu, vÒ néi dung vµ cã c¬ së. TÝnh kÞp thêi: Th«ng tin do ng­êi kÕ to¸n ®­a ra mÆc dï chÝnh x¸c nh­ng nÕu kh«ng mang tÝnh kÞp thêi th× còng kh«ng cßn t¸c dông. TÝnh b¶o mËt: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh rÊt khèc liÖt, ng­êi kÕ to¸n lu«n ph¶i ®Ò cao nguyªn t¾c b¶o mËt khi cung cÊp th«ng tin, chØ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ cho nh÷ng ng­êi ®­îc phÐp cã nh÷ng th«ng tin ®ã. TÝnh kh¸i qu¸t vµ c« ®äng/tr×nh bµy râ rµng, dÔ hiÓu: Ban Gi¸m §èc lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc ë cÊp ®é cao, vÜ m« vµ cÇn ®­a ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng v× vËy khi cung cÊp th«ng tin ng­êi kÕ to¸n kh«ng nªn cung cÊp th«ng tin qu¸ chi tiÕt, qu¸ ®i s©u vµo nghiÖp vô v× mét lÏ dÓ hiÓu lµ kh«ng ph¶i ng­êi Gi¸m ®èc nµo còng hiÓu s©u vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n. Trong nh÷ng n¨m qua chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i th­¬ng ë n­íc ta ®· cã sù chuyÓn biÕn kh¸ hoµn thiÖn vµ mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ tÝch cùc nh­: M¹nh d¹n thay ®æi quan niÖm Nhµ n­íc ®éc quyÒn vÒ ngo¹i th­¬ng, chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý hµng ho¸, ®æi míi c«ng cô ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng nhËp khÈu thay thÕ dÇn c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh b»ng c¸c c«ng cô kinh tÕ. §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, hoµ nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ, ®­a n­íc ta vµo hµng c¸c n­íc cã nÒn ngo¹i th­¬ng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn th× mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµ tiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn h¬n vÒ c¬ chÕ qu¶n lý nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ míi, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng ngµy cµng trë nªn phong phó vµ phøc t¹p. ViÖc më cöa nÒn kinh tÕ vµ c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ liªn tiÕp x¶y ra ®· ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh nhËp khÈu kh«ng ph¶i lóc nµo còng hç trî cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tÖ n¹n th­¬ng m¹i g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. Thñ tôc hµnh chÝnh cßn nhiÒu phiÒn phøc, tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng æn ®Þnh…g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp nµy. Trong khi ®ã muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã c¸c nhµ l·nh ®¹o ph¶i n¾m ®­îc c¸c th«ng tin vÒ ®¬n vÞ m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin kÕ to¸n. Víi vai trß quan träng ®ã, kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®ßi hái ph¶i ®­îc hoµn thiÖn tõ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ®©y lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh toµn doanh nghiÖp nãi chung. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n nhËp khÈu nãi riªng cÇn ®¶m b¶o mét sè nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c thø nhÊt: N¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n nhËp khÈu nãi riªng. V× vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn tõ bé m¸y kÕ to¸n ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Nguyªn t¾c thø hai: Ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cña ngµnh ngo¹i th­¬ng, ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nhËp khÈu còng gièng nh­ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy lîi Ých kinh tÕ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ ®éng lùc cña kinh doanh. MÆt kh¸c, l­u chuyÓn hµng hãa nhËp khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi ®a quèc gia, thêi gian l­u chuyÓn dµi, nhiÒu yÕu tè rñi ro, do ®ã nhiÖm vô cña viÖc hoµn thiÖn h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ph¶i lùa chän c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp, th­êng xuyªn c©n ®èi, kiÓm tra tiÕn tr×nh giao nhËn hµng víi ®èi t¸c kinh doanh. Nguyªn t¾c thø ba: Ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh chung trong h¹ch to¸n, nh÷ng quy ®Þnh vÒ ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ cña ®¬n vÞ ®Ó hoµn thiÖn. Ho¹t ®éng nhËp khÈu còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c rÊt ®a d¹ng, ë mçi ®¬n vÞ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n lµ kh¸c nhau nh­ng cã mét ®iÓm chung nhÊt lµ dùa vµo luËt lÖ, chÕ ®é mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh. CÇn ph¶i hiÓu r»ng hoµn thiÖn lµ söa ch÷a sai sãt, nh÷ng yÕu tè ch­a khoa häc ®Ó ®i ®Õn nh÷ng quy ®Þnh ®óng, hoµn thiÖn nh÷ng viÖc ®· lµm trong h¹ch to¸n. §©y lµ qu¸ tr×nh tõ nhËn thøc lµm thay ®æi thùc tÕ tån t¹i tõ thùc tÕ ph¸t huy, bæ sung thªm cho nhËn thøc vµ lý luËn. Nguyªn t¾c thø t­: Ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c phôc vô theo yªu cÇu cña h¹ch to¸n kinh doanh, c¸c th«ng tin kÕ to¸n ph¶i nh¹y bÐn, x¸c thùc, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vÒ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. Nguyªn t¾c thø n¨m: ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ cÊp Nhµ n­íc cho ®Õn tõng ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn t¾c trªn, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ th× b¶n th©n bé phËn kÕ to¸n nhËp khÈu ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: Bé m¸y kÕ to¸n ph¶i ®­îc x©y dùng mét c¸ch hîp lý. C¨n cø vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸c nh©n viªn mµ ph©n c«ng c«ng viÖc cho phï hîp, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña tõng ng­êi. Bé m¸y kÕ to¸n ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i hiÓu biÕt kÕ to¸n nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, hiÓu biÕt c¸c chÕ ®é tµi chÝnh, lu«n lu«n häc hái n©ng cao tr×nh ®é. C¸n bé qu¶n lý vµ kÕ to¸n tr­ëng ph¶i am hiÓu chÕ ®é nghiÖp vô, cã kh¶ n¨ng xö lý nhanh nh¹y c¸c t×nh h×nh x¶y ra, cã ãc ph¸n ®o¸n vµ ph©n tÝch, cã kh¶ n¨ng bao qu¸t toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n vµ doanh nghiÖp. C¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ham viÖc, biÕt nhiÖm vô, vÞ trÝ mµ m×nh ®­îc ph©n c«ng, biÕt c¸ch thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô. KÕ to¸n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô kinh doanh nhËp khÈu ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é, hiÓu biÕt nghiÖp vô vµ ®Æc biÖt lµ th«ng th¹o tiÕng Anh v× ho¹t ®éng nhËp khÈu liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi vµ kÕ to¸n th­êng xuyªn ph¶i tiÕp xóc víi c¸c chøng tõ, tµi liÖu b»ng tiÕng n­íc ngoµi (chñ yÕu lµ tiÕng Anh). Do ®ã, kÕ to¸n cã th«ng th¹o tiÕng Anh th× cã thÓ n¾m ®­îc néi dung cña c¸c chøng tõ, tµi liÖu, tõ ®ã ph¶n ¸nh nghiÖp vô mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. KÓ tõ khi Nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng lµ lóc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu bung ra m¹nh mÏ. Tuy nhiªn, c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th­êng xuyªn ®æi míi nh­ng so víi yªu cÇu thùc tÕ th× vÉn ch­a ®¸p øng kÞp thêi lµm cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu khã thÝch øng kÞp thêi víi sù thay ®æi ®ã. Do vËy, ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn, c¬ së ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th× Nhµ n­íc ph¶i ®­a ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ h¬n. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu ph¶i theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ trong tÝnh to¸n, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho l·nh ®¹o. §Ó thùc hiÖn theo h­íng nµy ®ßi hái ®éi ngò kÕ to¸n kh«ng nh÷ng giái vÒ thao t¸c xö lý trªn m¸y tÝnh mµ cßn ph¶i xö dông thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n trong ph©n tÝch, ph¶n ¸nh, xö lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ lËp b¸o c¸o ®Þnh kú. III. mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm nam hµ Tõ c¬ së lý luËn trªn kÕt hîp víi thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh t«i xin ®­a ra mét vµi ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh nh­ sau: 1. C¸c kiÕn nghÞ vÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng ho¸ nhËp khÈu nãi riªng vµ hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung: *KiÕn nghÞ thø nhÊt: KÕ to¸n Chi nh¸nh nªn nghiªn cøu Th«ng t­ sè 108/2001/TC/BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n hµng nhËp khÈu theo ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chi nh¸nh nªn t¹o ®iÒu kiÖn nhiÒu h¬n n÷a cho ®éi ngò kÕ to¸n cña m×nh tham gia c¸c líp huÊn luyÖn ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô do C¬ quan thuÕ hoÆc c¸c C«ng ty kiÓm to¸n tæ chøc ®Ó cËp nhËt th«ng tin trong nghÒ nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn vµ cËp nhËt nh÷ng thay ®æi míi vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, tµi chÝnh cña ViÖt nam. HiÖn t¹i Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh mét sè chuÈn mùc vÒ kÕ to¸n ¸p dông cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ, viÖc hiÓu vµ thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng h­íng dÉn trong chuÈn mùc kÕ to¸n lµ mét ®iÒu rÊt quan träng. *KiÕn nghÞ thø hai: Chi nh¸nh nªn sö dông TK 151- Hµng mua ®ang ®i ®­êng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng hµng ho¸ mua mµ cuèi th¸ng vÉn ch­a vÒ nhËp kho. ViÖc sö dông TK 151 sÏ gióp cho Chi nh¸nh theo dâi vµ qu¶n lý hµng ho¸ cña m×nh mét c¸ch chÆt chÏ ®Çy ®ñ h¬n. *KiÕn nghÞ thø ba: VÒ h¹ch to¸n nguyªn tÖ, Chi nh¸nh nªn sö dông TK007 ®Ó theo dâi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau mµ Chi nh¸nh ®ang dïng. ViÖc sö dông TK007 sÏ gióp cho Chi nh¸nh theo dâi ngo¹i tÖ dÔ dµng, thuËn tiÖn h¬n ®ång thêi gióp cho Chi nh¸nh n¾m b¾t ®­îc sè ngo¹i tÖ tõng lo¹i cßn l¹i bao nhiªu, ph¸t sinh t¨ng, gi¶m bao nhiªu, ®¶m b¶o phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng. Chi tiÕt viÖc sö dông TK 007 nh­ sau: TK007 ®­îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn tÖ. Khi cã ph¸t sinh t¨ng ngo¹i tÖ, kÕ to¸n ghi: Nî TK007: Chi tiÕt tõng lo¹i nguyªn tÖ Khi cã ph¸t sinh gi¶m vÒ ngo¹i tÖ, kÕ to¸n ghi: Cã TK007: Chi tiÕt tõng lo¹i nguyªn tÖ Chi nh¸nh còng nªn chi tiÕt TK007 theo tiÒn t¹i quü, tiÒn göi Ng©n hµng vµ tõng tµi kho¶n chi tiÕt nµy l¹i chi tiÕt cho tõng ngo¹i tÖ. ViÖc theo dâi chi tiÕt theo tõng nguyªn tÖ sÏ gióp Chi nh¸nh chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch mua b¸n ngo¹i tÖ, tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i mua nguyªn tÖ víi gi¸ qu¸ cao ®Ó thanh to¸n hoÆc dù tr÷ qu¸ nhiÒu ngo¹i tÖ kh«ng cÇn thiÕt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vèn kh«ng l­u ®éng th­êng xuyªn, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. Chi nh¸nh còng nªn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c nguyªn tÖ vµo thêi ®iÓm cuèi mçi th¸ng, c¨n cø vµo sè d­ mçi lo¹i nguyªn tÖ hiÖn cã vµ tû gi¸ chuyÓn ®æi cña tõng lo¹i nguyªn tÖ so víi ®ång ViÖt nam do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam c«ng bè t¹i ngµy cuèi th¸ng ®Ó ®¸nh gi¸, ghi chÐp, ph¶n ¸nh sù chªnh lÖch ph¸t sinh do tû gi¸ vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan. *KiÕn nghÞ thø t­: VÒ h¹ch to¸n chi phÝ thu mua: Chi nh¸nh nªn t¸ch biÖt trÞ gi¸ hµng mua vµ chi phÝ thu mua hµng. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ bèc dì, vËn chuyÓn, phÝ H¶i quan, phÝ Ng©n hµng, chi phÝ ¨n ë, ®i l¹i cña nh©n viªn ®i nhËn hµng... lµ chi phÝ ph¸t sinh tr­íc khi hµng nhËp vÒ kho, phôc vô cho viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ vµ tiÕp nhËn hµng ho¸. Do vËy, sè chi phÝ nµy cÇn phÝ h¹ch to¸n vµo TK 1562 - Chi phÝ thu mua hµng ho¸ vµ ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi: Nî TK 1562: Chi phÝ thu mua Nî TK 1331: ThuÕ GTGT (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331: Tæng gi¸ thanh to¸n Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ thu mua cho hµng tiªu dïng trong kú vµ hµng tån cuèi kú. Chi nh¸nh nªn sö dông tiªu thøc ph©n bæ ®­îc sö dông phæ biÕn lµ tiªu thøc ph©n bæ theo trÞ gi¸ mua. C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: TrÞ gi¸ hµng tiªu thô trong kú Chi phÝ thu mua ph¸t sinh trong kú Chi phÝ thu mua cña hµng tån ®Çu kú Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú + = x TrÞ gi¸ mua hµng tiªu thô trong kú TrÞ gi¸ mua hµng tån cuèi kú + Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 156 ViÖc theo dâi riªng rÏ gi¸ trÞ hµng mua vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn mua hµng nh­ trªn ®· nãi ngoµi viÖc gióp lËp nh÷ng b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt gi¸ vèn theo yÕu tè, ngoµi ra nã cßn gióp cho viÖc tÝnh to¸n lç l·i theo tõng mÆt hµng hoÆc nhãm mÆt hµng mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. Trªn thùc tÕ, khi cã yªu cÇu tõ phÝa Ban Gi¸m §èc, kÕ to¸n sÏ ph¶i lËp nh÷ng B¸o c¸o ph©n tÝch lç, l·i theo mÆt hµng ®Ó t×m hiÓu nguyªn nh©n lç/l·i cña Chi nh¸nh, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ ®Þnh h­íng míi trong kinh doanh nh­: s¶n phÈm nµo nªn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn cho kú kinh doanh nµy, kÕ ho¹ch mua vµ b¸n hµng cho s¶n phÈm ®ã ra sao, s¶n phÈm nµo nªn ®­îc thu hÑp l¹i hoÆc c¾t gi¶m chi phÝ thu mua, chi phÝ qu¶ng c¸o, vËn chuyÓn. *KiÕn nghÞ thø n¨m: VÒ viÖc lËp dù phßng cho hµng chËm lu©n chuyÓn vµ hµng gi¶m gi¸: Cuèi mçi kú, kÕ to¸n ®¬n vÞ nªn lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn t¹i ®­îc thùc hiÖn theo Th«ng t­ sè 55/2002/TT-BTC cña Bé Tµi ChÝnh, nh­ sau: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ dù phßng phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn thÊt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh do gi¶m gi¸ thµnh phÈm. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, khi thÊy gi¸ thÞ tr­êng cña hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ trªn sæ s¸ch, c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸, sè l­îng tån kho thùc tÕ cña tõng lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh møc dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo c«ng thøc sau: Møc dù phßng gi¶m gi¸ hµng ho¸ cho n¨m kÕ ho¹ch = L­îng hµng ho¸ tån kho t¹i thêi®iÓm 31/12 n¨m B¸o c¸o x Gi¸ h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n - Gi¸ thùc tÕ trªn t/tr­êng t¹i thêi ®iÓm 31/12 Sè ph¶i lËp dù phßng hoÆc hoµn nhËp gi¶m gi¸ hµng tån kho ®Ó ghi nhËn vµo gi¸ vèn hµng b¸n hoÆc ph¶i hoµn nhËp ghi gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n cña n¨m tµi chÝnh. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸ cña sè l­îng hµng tån kho thùc tÕ, tÝnh møc trÝch lËp míi hoÆc bæ xung dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (nÕu sè ph¶i lËp dù phßng n¨m nay lín h¬n sè ®· lËp dù phßng n¨m tr­íc), ghi: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho HoÆc, tr­êng hîp nÕu sè ph¶i lËp dù phßng n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp dù phßng n¨m tr­íc, kÕ to¸n tiÕn hµnh hoµn nhËp trÞ gi¸ chªnh lÖch gi÷a kho¶n lËp dù phßng ®· lËp cuèi n¨m tr­íc víi kho¶n lËp dù phßng cuèi n¨m nay ghi: Nî TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n *KiÕn nghÞ thø s¸u: VÒ hÖ thèng sæ tæng hîp. Chi nh¸nh nªn më sæ “§¨ng ký chøng tõ ghi sæ” ®Ó ®¨ng ký c¸c chøng tõ ghi sæ ®· lËp theo tr×nh tù thêi gian theo mÉu sau: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy Sè hiÖu Ngµy 0789 31/03 432.212.513 0576 31/02 355.907.390 ... ... .... Céng Céng Ngµy......th¸ng.....n¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ViÖc lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chi nh¸nh cã thÓ thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh b»ng c¸ch thiÕt kÕ thªm vµo phÇn mÒm m¸y tÝnh ®ang sö dông khi ch¹y ch­¬ng tr×nh m¸y sÏ lËp sæ, chuyÓn sè liÖu vµo nh­ c¸c sæ kh¸c. Khi cã Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ th× viÖc ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sè liÖu trong m¸y ch­¬ng tr×nh víi chøng tõ gèc khi cã sai sãt x¶y ra rÊt thuËn lîi, thªm n÷a nã sÏ gióp ng­êi kÕ to¸n trong viÖc kiÓm tra xem ®· nhËp ®Çy ®ñ chøng tõ vµo ch­¬ng tr×nh ch­a, tr¸nh t×nh tr¹ng cã nhiÒu chõng tõ ®· tËp hîp, ®· ®­îc lËp chøng tõ ghi sæ nh­ng do bÞ ®¸nh sè chøng tõ ghi sæ trïng nªn kÕ to¸n ®· kh«ng nhËp d÷ liÖu cho nh÷ng tËp chøng tõ ghi sæ ®ã. *KiÕn nghÞ thø b¶y: VÒ c¸c b¸o c¸o ph©n tÝch b¸n hµng, Chi nh¸nh nªn khai th¸c c¸c tiÖn Ých cña phÇn mÒm kÕ to¸n ®ang sö dông, hµng th¸ng nªn tæng hîp tõ ch­¬ng tr×nh c¸c B¸o c¸o ph©n tÝch vÒ b¸n hµng phôc vô cho c«ng viÖc qu¶n lý nh­: B¸o c¸o tiªu thô theo nhãm s¶n phÈm, B¸o c¸o ph©n tÝch theo thêi gian (ph©n tÝch so s¸nh gi÷a c¸c th¸ng, c¸c quý víi nhau) hoÆc b¸o c¸o theo khu vùc (B¸o c¸o doanh thu theo tõng QuËn néi thµnh, theo tõng tØnh trong c¶ n­íc hoÆc B¸o c¸o theo tõng n­íc trªn thÕ giíi). NÕu cã ®ñ hÖ thèng b¸o c¸o nh­ trªn Ban Gi¸m §èc sÏ ph©n tÝch ®­îc nguyªn nh©n t¨ng gi¶m doanh thu cho tõng kú, cã biÖn ph¸p ®Ó vùc dËy nh÷ng mÆt hµng hoÆc nh÷ng khu vùc cã doanh thu nhá hoÆc t×m c¸ch ®Èy m¹nh doanh thu ë nh÷ng khu vùc cã tiÒm n¨ng. 2. C¸c kiÕn nghÞ liªn quan ®Õn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé *KiÕn nghÞ thø nhÊt: Quy tr×nh mua hµng, Chi nh¸nh nªn x©y dùng quy tr×nh vÒ c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc mua hµng mét c¸ch khoa häc, tõ lóc nhËn lËp kÕ ho¹ch mua hµng ®Õn khi hµng xuÊt ra khái kho. KiÓm so¸t qu¸ tr×nh mua hµng lµ viÖc sèng cßn quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, mét quy tr×nh liªn quan ®Õn mua hµng Ýt nhÊt ph¶i bao gåm nh÷ng ®iÓm chÝnh sau: LËp kÕ ho¹ch mua hµng: Phßng Kinh doanh hµng th¸ng dùa vµo kÕ ho¹ch n¨m ®· ®­îc duyÖt ph¶i lËp kÕ ho¹ch mua hµng cho th¸ng/quý ®ã, kÕ ho¹ch mua hµng ph¶i thÓ hiÖn c¸c th«ng tin sau: Sè l­îng hµng dù kiÕn mua Chñng lo¹i hµng dù kiÕn mua XuÊt xø cña hµng Gi¸ mua hµng ChÊt l­îng Thêi gian dù kiÕn mua Ph­¬ng thøc mua Xin phª duyÖt kÕ ho¹ch mua hµng: KÕ ho¹ch mua hµng nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra bëi Phßng KÕ to¸n trªn ph­¬ng diÖn gi¸ b»ng c¸ch t×m kiÕm th«ng tin vÒ gi¸ t¹i c¸c nguån hµng hoÆc nhµ cung cÊp kh¸c ®Ó so s¸nh (l­u ý lµ chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ó so s¸nh ph¶i t­¬ng ®ång), sau ®ã Phßng KÕ to¸n sÏ ph¶i ®èi chiÕu víi Kho hµng xem sè d­ cña c¸c chñng lo¹i trªn nh­ thÕ nµo, ®· cÇn thiÕt ph¶i mua ngay ch­a, kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kho b·i xem cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n sè hµng ®Þnh nhËp kh«ng, nÕu ®ã lµ nh÷ng l« hµng lín ph¶i lËp kÕ ho¹ch nhËp, kiÓm kª hµng vÒ mét c¸ch chi tiÕt. Sau khi Phßng KÕ to¸n kiÓm tra c¸c yÕu tè nãi trªn, kÕ ho¹ch mua hµng sÏ ®­îc chuyÓn cho Ban Gi¸m §èc xem xÐt vµ phª duyÖt. Thanh to¸n tiÒn mua hµng: Sau khi hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n thanh to¸n tr­íc khi chuyÓn tr¶ tiÒn hµng cÇn so s¸nh sè hµng thùc tÕ ®· nhËp kho víi sè hµng yªu cÇu thanh to¸n tõ nhµ cung cÊp thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n vµ Hîp ®ång mua hµng ®Ó ch¾c ch¾n r»ng sè hµng trªn Hîp ®ång, trªn ho¸ ®¬n ®· thùc tÕ ®­îc nhËp vµo kho theo ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, sè l­îng, chÊt l­îng. Trong tr­êng hîp cã sù sai lÖch gi÷a Ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho vµ Hîp ®ång th× kÕ to¸n cÇn th«ng b¸o ngay cho Thñ kho, ng­êi mua hµng vµ nhµ cung cÊp biÕt ®Ó gi¶i quyÕt, viÖc thanh to¸n lóc nµy chØ ®­îc thùc hiÖn cho nh÷ng sè l­îng hµng thùc tÕ ®· nhËp kho vµ theo ®óng víi yªu cÇu cña Chi nh¸nh. *KiÕn nghÞ thø hai: VÒ quy tr×nh tiªu thô hµng ho¸. Nh­ ®· nãi trong phÇn nh­îc ®iÓm tån t¹i trong quy tr×nh b¸n hµng, ®· cã nh÷ng tr­êng hîp Chi nh¸nh ®· x¸c nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng nh­ng hµng ®· kh«ng ®­îc giao nh­ kÕ ho¹ch, nguyªn nh©n lµ do viÖc kiÓm tra chÐo vµ phèi hîp gi÷a Phßng KÕ to¸n vµ Kho hµng còng nh­ c¸c bé phËn kh¸c ch­a ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch chÆt chÏ. T­¬ng tù nh­ quy tr×nh mua hµng, Chi nh¸nh cÇn x©y dùng cho m×nh mét quy tr×nh b¸n hµng mét c¸ch khoa häc, chÆt chÏ ®Ó kiÓm so¸t quy tr×nh b¸n hµng tèt h¬n, quy tr×nh b¸n hµng ph¶i bao gåm c¸c ®iÓm chÝnh nh­ sau: Quy ®Þnh vÒ viÖc nhËn ®¬n ®Æt hµng tõ kh¸ch hµng: Phßng kinh doanh khi nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng tõ kh¸ch hµng ph¶i chñ ®éng liªn l¹c víi Phßng KÕ to¸n ®Ó ch¾c ch¾n r»ng hµng ho¸ mµ kh¸ch hµng yªu cÇu hiÖn ®ang cã. Quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm tra, phèi hîp gi÷a Phßng KÕ to¸n vµ Kho hµng, kÕ to¸n ph¶i thùc tÕ xuèng kho hµng kiÓm tra vÒ chñng lo¹i, chÊt l­îng hµng ho¸ do kh¸ch hµng yªu cÇu ®Ó sau ®ã x¸c nhËn vµo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch. Quy ®Þnh vÒ c¸c thñ tôc chuyÓn hµng ra khái kho, viÕt ho¸ ®¬n vµ theo dâi thanh to¸n; Hµng ra khái kho cÇn lËp phiÕu xuÊt kho, ghi sæ kho vµ cã ®Çy ®ñ phª duyÖt cña Ban Gi¸m §èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ Thñ kho. Thñ kho cÇn yªu cÇu ng­êi mua hµng ký x¸c nhËn vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó thÓ hiÖn viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸ vµ lµm c¨n cø cho viÖc thanh to¸n. *KiÕn nghÞ thø ba: Ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· huû: Chi nh¸nh nªn l­u gi÷ riªng vµ cÈn thËn c¸c ho¸ ®¬n ®· hñy, c¸c B¸o c¸o ho¸ ®¬n huû göi ®Õn c¬ quan thuÕ nªn ®­îc copy mét b¶n vµ l­u tr÷ cïng sè ho¸ ®¬n huû ®ã. Cuèi kú kÕ to¸n, khi C¸n bé thuÕ quyÕt to¸n thuÕ cho Chi nh¸nh th× tÊt c¶ nh÷ng ho¸ ®¬n huû nãi trªn cÇn ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn cña C¸n bé thuÕ vµ dïng ®Ó ®èi chiÕu víi phÇn doanh thu ®· ghi gi¶m do viÖc huû ho¸ ®¬n nãi trªn. *KiÕn nghÞ thø t­: Theo dâi thanh to¸n tiÒn hµng/theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng: Nh­ ®· tr×nh bµy trong phÇn nh­îc ®iÓm trong HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé quy tr×nh b¸n hµng, viÖc theo dâi thanh to¸n vµ c«ng nî víi kh¸ch hµng t¹i Chi nh¸nh thùc hiÖn ch­a tèt, cßn nhiÒu nî ®äng, nî qu¸ h¹n vµ ch­a cã biÖn ph¸p thu håi nî. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n phô tr¸ch phÇn thanh to¸n víi kh¸ch hµng cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: LËp danh s¸ch c«ng nî theo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng A, B, C… vµ sè tiÒn chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng. Ph©n tÝch tuæi c«ng nî cho tõng ®èi t­îng, theo mÉu sau Tªn kh¸ch hµng Tæng sè c«ng nî Trong ®ã Nî d­íi 30 ngµy Trªn 30 vµ d­íi 60 ngµy Trªn 60 vµ d­íi 90 ngµy Trªn 90 ngµy A B C Khi theo dâi c«ng nî chi tiÕt theo ®é tuæi nãi trªn Chi nh¸nh míi thÊy ®­îc viÖc chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng víi Chi nh¸nh ®ang ë møc ®é nµo vµ nªn cã biÖn ph¸p thu håi nî ra sao. LËp ra quy tr×nh ®«n ®èc vµ thu håi nî vµ ®èc thóc kÕ to¸n thanh to¸n thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh nµy. Cô thÓ: §èi víi nh÷ng kho¶n c«ng nî ®· qu¸ h¹n thanh to¸n trªn 30 ngµy, kÕ to¸n cÇn göi th­ nh¾c nhë kh¸ch hµng vÒ viÖc tr¶ nî. §èi víi nh÷ng kho¶n nî qu¸ 60 ngµy kÕ to¸n cÇn göi th­ nh¾c nhë lÇn thø hai vµ ë møc ®é cøng r¾n h¬n. §èi víi nh÷ng kho¶n nî trªn 90 ngµy, kÕ to¸n nªn b¾t ®Çu tÝnh l·i ph¹t tr¶ chËm cho sè tiÒn nãi trªn. §èi víi nh÷ng kho¶n nî trªn 1 n¨m Chi nh¸nh nªn xem xÐt viÖc dõng b¸n hµng cho kh¸ch hµng ®ã vµ tËp trung vµo viÖc thu håi c«ng nî. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng r¬i vµo t×nh tr¹ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, Chi nh¸nh nªn yªu cÇu sù hç trî tõ phÝa c¸c C¬ quan chøc n¨ng Nhµ n­íc. LËp ra quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn ®èi chiÕu c«ng nî gi÷a Chi nh¸nh vµ c¸c kh¸ch hµng. ViÖc nµy rÊt quan träng v× cã nhiÒu kh¸ch hµng do HÖ thèng kÕ to¸n kh«ng tèt, viÖc ghi chÐp kh«ng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c v× vËy sè liÖu trªn sæ s¸ch cña hä vÒ c«ng nî víi Chi nh¸nh cã thÓ kh¸c víi sè liÖu mµ Chi nh¸nh ghi chÐp. NÕu kh«ng cã sù ®èi chiÕu th­êng xuyªn sÏ dÉn ®Õn hiÖn t­îng tranh c·i vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu cña mét trong hai bªn vµ sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian trong viÖc ®èi chiÕu l¹i chøng tõ gèc, ho¸ ®¬n Hîp ®ång mua b¸n, khã kh¨n h¬n nÕu nh÷ng kho¶n c«ng nî kÐo dµi trong nhiÒu n¨m th× l­îng chøng tõ gèc cÇn ®èi chiÕu, kiÓm tra l¹i sÏ lµ mét ®èng khæng lå vµ cã thÓ sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Trong qu¸ tr×nh ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng, kÕ to¸n Chi nh¸nh còng cÇn l­u ý mét ®iÒu r»ng cã thÓ sù kh¸c biÖt sè liÖu do yÕu tè thêi gian ghi chÐp, cã tr­êng hîp khi Chi nh¸nh ®· xuÊt hµng, ®· ghi nhËn c«ng nî trªn sæ s¸ch cña m×nh nh­ng do ®Õn cuèi th¸ng kh¸ch hµng vÉn ch­a nhËn ®­îc hµng nªn ch­a ghi c«ng nî v× vËy tr­íc khi göi sè liÖu c«ng nî cho kh¸ch hµng cÇn ghi chó nh÷ng l« hµng võa xuÊt gÇn nhÊt ®Ó kÕ to¸n cña kh¸ch hµng tiÖn theo dâi vµ ®èi chiÕu. Vµo ngµy 31/12 hµng n¨m lµ thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m tµi chÝnh viÖc ®èi chiÕu c«ng nî víi c¸c kh¸ch hµng cã sè d­ c«ng nî lín lµ b¾t buéc vµ cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng ký x¸c nhËn sè d­ nãi trªn. Biªn b¶n ®èi chiÕu vµ x¸c nhËn c«ng nî cã thÓ lËp theo mÉu sau: Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm Nam Hµ §Þa chØ: 96 Th¸i Hµ- Hµ néi BI£N B¶N X¸C NHËN C¤NG Nî Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH A Th­a quý kh¸ch hµng, theo sæ s¸ch kÕ to¸n cña chóng t«i, t¹i thêi ®iÓm 31/12/2002, quý kh¸ch hµng cßn nî chóng t«i sè tiÒn lµ: 1.000.000 ®ång, chi tiÕt theo c¸c ho¸ ®¬n vµ Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nh­ sau: Hîp ®ång sè Ho¸ ®¬n sè Sè tiÒn HD01/01 3569 200.000 HD01/02 9957 300.000 HD01/03 4724 500.000 ___________ Tæng céng 1.000.000 ®ång §Ò nghÞ quý kh¸ch hµng x¸c nhËn sè d­ c«ng nî trªn. Ngµy 5/1/2003 Gi¸m §èc (Ký vµ ®ãng dÊu) PhÇn dµnh cho x¸c nhËn cña kh¸ch hµng Chóng t«i ®ång ý víi sè d­ c«ng nî trªn ___________ Chóng t«i kh«ng ®ång ý víi sè d­ c«ng nî trªn, lý do nh­ sau (nªu râ lý do) Ngµy ______________ Gi¸m ®èc (kh¸ch hµng) (Ký vµ ®ãng dÊu) *Nh÷ng kiÕn nghÞ kh¸c: VÒ bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh ®· ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña nh©n viªn kÕ to¸n, nh­ng do sè l­îng c¸n bé kÕ to¸n Ýt nªn kÕ to¸n viªn ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu nhiÖm vô nh­ kÕ to¸n tr­ëng (kiªm kÕ to¸n tæng hîp) võa theo dâi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n trong n­íc, n­íc ngoµi vµ ng­êi mua n­íc ngoµi, l¹i kiªm ®èi chiÕu tæng hîp sè liÖu. Cßn kÕ to¸n c«ng nî võa h¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô nhËp khÈu hµng ho¸, võa theo dâi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n c«ng nî víi ng­êi mua trong n­íc. Nh­ vËy, tr¸ch nhiÖm cña kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n c«ng nî lµ qu¸ nÆng nÒ, g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× vËy, theo t«i Chi nh¸nh nªn t¸ch ra nh­ sau: KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®èi chiÕu, tæng hîp lËp b¸o c¸o vµo cuèi th¸ng, cuèi kú. KÕ to¸n xuÊt, nhËp khÈu: Theo dâi c¸c nghiÖp vô nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu hµng hãa. KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n trong n­íc, n­íc ngoµi vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi mua trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c kinh doanh. Chi nh¸nh nªn c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý h¬n n÷a, n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý, lu«n lu«n tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn trong Chi nh¸nh ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi. §Ó gi¶m hao hôt, mÊt m¸t hµng ho¸, tµi s¶n cña Chi nh¸nh, cÇn nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ, hÖ thèng kho hµng. Bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh còng cÇn ph¶i ®æi míi vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh. Tr­íc hÕt lµ kh©u tæ chøc vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, Chi nh¸nh ph¶i dùa vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh quý tr­íc, n¨m tr­íc ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua hµng mét c¸ch hîp lý tr¸nh viÖc mua hµng qu¸ nhiÒu, tiªu thô Ýt dÉn ®Õn viÖc ø ®äng, sè vßng lu©n chuyÓn nhá g©y nªn chi phÝ b¶o qu¶n cao, hµng ho¸ bÞ h­ háng qu¸ h¹n. TiÕp ®Õn cÇn ®Èy m¹nh kh©u tiªu thô, gi÷ lÊy thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ tiÕp tôc t×m kiÕm, khai th¸c thÞ tr­êng míi. Chi nh¸nh cÇn t×m hiÓu, n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin trªn thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh nguån hµng phôc vô cho kh¸ch vµ giµnh ®­îc lîi thÕ nhÊt ®Þnh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr­êng. kÕt luËn C¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, t¹o sù tù chñ trong kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp song c¬ chÕ thÞ tr­êng còng t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng, c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi chung cÇn kh«ng ngõng t×m tßi, ®æi míi vµ hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý vµ nhÊt lµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc thùc chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ th× c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh ®óng ®¾n, kh¸ch quan, kÞp thêi toµn bé ho¹t ®éng nhËp khÈu. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n, nh÷ng sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi ng­êi l·nh ®¹o cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. ChÝnh v× vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ míi cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng nãi trªn cña c«ng t¸c kÕ to¸n hµng nhËp khÈu, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ®­îc ë tr­êng vµ ®ît t×m hiÓu thùc tÕ ë Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm Nam Hµ, cïng víi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o §µo Thu Giang, cña c¸c c« chó, anh chÞ trong Phßng kÕ to¸n ®Õn nay t«i ®· hoµn thµnh Kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh C«ng ty D­îc phÈm Nam Hµ”. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, t«i ®· tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò vÒ kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸ tõ c¬ së lý luËn, thùc tr¹ng ®Õn nh÷ng tån t¹i vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh. PhÇn I: Kho¸ luËn tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ lý luËn vÒ kÕ to¸n nhËp khÈu hµng ho¸. PhÇn II: Kho¸ luËn tr×nh bµy thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i Chi nh¸nh trªn c¬ së c¸c chøng tõ, sæ s¸ch. PhÇn III: Kho¸ luËn nªu ra nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm trong ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu cña Chi nh¸nh tõ ®ã ®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c¸c c«ng t¸c nµy. Do thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn Kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n vµ b¹n ®äc ®Ó Kho¸ luËn nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhoa luan.doc
  • docBia khoa luan.doc
  • docBia phu luc.doc
  • docLoi Mo Dau.doc
  • docPhu luc 1.doc
  • docPhu luc 2.doc
  • doctai lieu tham khao.doc
Tài liệu liên quan