Hợp đồng ngoại thương - Nội dung và cách thức soạn thảo

Tài liệu Hợp đồng ngoại thương - Nội dung và cách thức soạn thảo: ... Ebook Hợp đồng ngoại thương - Nội dung và cách thức soạn thảo

doc15 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hợp đồng ngoại thương - Nội dung và cách thức soạn thảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung, ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nãi riªng, sù thµnh ®¹t cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc kÝ kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. Trong sè nh÷ng chñng lo¹i hîp ®ång thuéc hîp ®ång th­êng nhËt cña doanh nghiÖp, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng. Kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n trong néi ®Þa, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ®­îc h×nh thµnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã trô së ë c¸c n­íc kh¸c nhau nh­ng kh«ng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp kh¸c quèc tÞch nªn khi ®èi t­îng cña hîp ®ång)hµng ho¸, dÞch vô) ®­îc chuyÓn tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua b¾t buéc chóng ph¶i qua biªn giíi cña hai n­íc. Song thùc tÕ, kh«ng ph¶i lóc nµo viÖc mua b¸n còng chØ xaû ra gi÷a hai n­íc l¸ng giÒng, mµ cßn thÓ hiÖn gi÷a c¸c n­íc rÊt xa nhau, cã hoµn c¶nh ®Þa lý hoµn toµn tr¸i ng­îc nhau.Khi giao dÞch bu«n b¸n quèc tÕ, mét nguyªn t¾c kh¸ phæ biÕn lµ khi bªn nµy chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn cña bªn kia ®­a ra th× khi ®ã mét hîp ®ång mua b¸n ®­îc x¸c lËp vµ cã hiÖu lùc. VÊn ®Ò cèt yÕu lµ gi÷a hai bªn cã sù tho¶ thuËn víi nhau vÒ nghÜa vô cña tõng bªn, vÒ viÖc giao hµng vµ tr¶ tiÒn theo c¸c ®iÒu kiÖn cam kÕt trong hîp ®ång.Theo nguyªn t¾c “ tù do hîp ®ång ” ®ã hai bªn mua b¸n tù do quyÕt ®Þnh víi nhau vÒ viÖc hîp ®ång mua b¸n sÏ ®­îc thi hµnh ra sao, cô thÓ lµ gi¸ nµo sÏ ®­îc tÝnh, thanh to¸n theo c¸ch nµo, ai sÏ chÞu nh÷ng tr¸ch nhiÖm g×, nh÷ng tæn phÝ g× trong viÖc giao hµng, ai sÏ chÞu nh÷ng rñi ro nµo. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ph¶i ®­îc hai bªn tho¶ thuËn ghi c¶ vµo hîp ®ång vµ trë thµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc rµng buéc c¶ hai bªn. ChÝnh v× nh÷ng yÕu tè trªn nªn em ®· chän ®Ò tµi ‘Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng- Néi dung vµ c¸ch thøc so¹n th¶o” Néi dung 1. kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. 1.1. ThÕ nµo lµ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ta cã thÓ xem xÐt mét vµi kh¸i niÖm sau: - Hîp ®ång kinh tÕ lµ v¨n b¶n ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c bªn tham gia nh»m s¶n xuÊt mua b¸n, l­u th«ng hµng ho¸ hoÆc trao ®æi dÞch vô, nghiªn cøu liªn doanh, liªn kÕt s¶n xuÊt hoÆc nh»m bÊt kú môc ®Ých liªn doanh nµo, ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña b¶n th©n c¸c bªn ký kÕt vµ nh»m thu lîi nhuËn. - Hîp ®ång th­¬ng m¹i lµ mét d¹ng hîp ®ång kinh tÕ trong ®ã c¶ hai bªn hoÆc Ýt nhÊt mét trong hai bªn lµ th­¬ng nh©n vµ môc ®Ých ký hîp ®ång lµ ®Ó thu lîi nhuËn. - Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa lµ mét d¹ng hîp ®ång th­¬ng m¹i, thÓ hiÖn sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c – cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc hµnh vi vµ n¨ng lùc ph¸p lý- trong ®ã mét bªn)gäi lµ ng­êi b¸n) cam kÕt chuyÓn vµo quyÒn së h÷u cña bªn kia mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh,)hµng ho¸) bªn kia)ng­êi mua) cam kÕt nhËn hµng vµ tr¶ sè tiÒn ngang b»ng gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· nhËn. Cã thÓ nãi kh¸i niÖm hîp ®ång mua b¸n sÏ cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ng dï lµ kh¸i niÖm nµo ®i ch¨ng n÷a th× nã còng thÓ hiÖn lµ mét hîp ®ång mua b¸n mang tÝnh chÊt quèc tÕ. Cô thÓ nh­: Theo c«ng ­íc La Haye 1964 vÒ mua b¸n quèc tÕ nh÷ng ®éng s¶n h÷u h×nh hîp ®ång mua b¸n hµng hãa quèc tÕ lµ mét lo¹i mua b¸n hµng ho¸ trong ®ã c¸c bªn kÝ kÕt cã trô së th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc kh¸c nhau, hµng ho¸ ®­îc chuyÓn tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c, hoÆc viÖc trao ®æi ý chÝ kÝ kÕt hîp ®ång gi÷a c¸c bªn ®­îc thiÕt lËp ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau. C«ng ­íc cña Liªn Hîp Quèc vÒ hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ) C«ng ­íc quèc tÕ Viªn 1980) quan niÖm hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn cã trô së th­¬ng m¹i ®Æt ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau. So s¸nh hai kh¸i niÖm trªn ta thÊy ®­îc tÝnh chÊt quèc tÕ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm: + Chñ thÓ cña hîp ®ång cã thÓ cã trô së th­¬ng m¹i ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau. + Hµng ho¸ lµ ®èi t­îng cña hîp ®ång cã thÓ ®­îc chuyÓn)hoÆc sÏ ®­îc chuyÓn) tõ n­íc nµy sang n­íc kh¸c. + Chµo hµng vµ chÊp nhËn hµng cã thÓ ®­îc lËp ë c¸c n­íc kh¸c nhau. Trong khi ®ã C«ng ­íc Viªn 1980 chØ ®­a ra mét tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh mét hîp ®ång lµ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ, ®ã lµ c¸c bªn cã trô së th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc kh¸c nhau. Qua tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ë trªn chóng ta cã thÓ hiÓu ®­îc kh¸i niÖm chung vÒ mét hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng nh­ sau: Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng cßn gäi lµ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ, hoÆc hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c chñ thÓ cã trô së th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc khac nhau, theo ®ã ng­êi b¸n) ng­êi xuÊt khÈu) cã nghÜa vô giao hµng, chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho ng­êi mua)ng­êi nhËp khÈu) ng­êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n vµ nhËn hµng theo tho¶ thuËn. Tõ kh¸i niÖm chung kh¸i qu¸t ®ã ta sÏ xÐt xem hîp ®ång mua b¸n ngoai th­¬ng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo chñ yÕu. 1. 2. §Æc ®iÓm cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng gåm cã 6 ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: 1.2.1. §Æc ®iÓm vÒ chñ thÓ tham gia ký kÕt. Chñ thÓ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ th­¬ng nh©n cã trô së th­¬ng m¹i ®Æt á c¸c n­íc quèc gia kh¸c nhau. Th­¬ng nh©n cã thÓ lµ thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n. Th­¬ng nh©n th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo luËt mµ th­¬ng nh©n ®ã mang quèc tÞch. Thương nh©n muèn kÝ kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng cÇn ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ theo luËt mµ th­¬ng nh©n ®ã mang quèc tÞch. Th­¬ng nh©n lµ tæ chøc ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. §iÒu 81 kho¶n 1 LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam quy ®Þnh: Chñ thÓ cña hîp ®ång lµ bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p lý, chñ thÓ bªn ViÖt Nam lµ th­¬ng nh©n ®­îc phÐp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam.Th­¬ng nh©n ph¶i lµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt nam, ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo ngµnh nghÒ ®¨ng kÝ kinh doanh trong giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh( NghÞ ®Þnh 57 ngµy 31/7/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt th­¬ng m¹i). 1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ ®èi t­îng cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. §èi t­îng cu¶ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp chuyÓn qua biªn giíi, hoÆc chuyÓn tõ khu chÕ xuÊt vµo thÞ tr­êng néi ®Þa vµ ng­îc l¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ó ®¶m b¶o sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph¸p luËt c¸c quèc gia ®Òu quy ®Þnh nh÷ng mÆt hµng thuéc diÖn cÊm xuÊt nhËp khÈu. ë ViÖt nam Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§- TTg ngµy 4/4/2001 vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ thêi k× 2001- 2005. Theo ®ã, quy ®Þnh danh môc hµng ho¸ cÊm xuÊt vµ nh÷ng mÆt hµng cÇn cã giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu cña Bé th­¬ng m¹i trong giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005. 1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n. §ång tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng cã thÓ lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét bªn, lµ ngo¹i tÖ, hoÆc lµ néi tÖ ®èi víi c¶ hai bªn. VÝ dô th­¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th­¬ng nh©n Ph¸p cam kÕt víi nhau sÏ thanh to¸n hµng ho¸, dÞch vô b»ng USD. Trong tr­êng hîp nµy ®ång tiÒn thanh to¸n ®èi víi c¶ hai bªn lµ ngo¹i tÖ. Còng cã tr­êng hîp ®ång tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng l¹i lµ ngo¹i tÖ ®èi víi hai bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång. VÝ dô nh­ hai th­¬ng nh©n ®Òu mang quèc tÞch Mü nh­ng ®Æt trô së ë c¸c n­íc kh¸c nhau tho¶ thuËn vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ USD. Nh­ vËy ®ång tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng phô thuéc hoµn toµn vµo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång, nã cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña n­íc xuÊt khÈu, n­íc nhËp khÈu, hoÆc cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña mét n­íc thø ba miÔn sao sù lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n ®¶m b¶o ®­îc lîi Ých cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. 1.2.4. §Æc ®iÓm vÒ c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp. Theo nguyªn t¾c chung cña t­ ph¸p quèc tÕ, còng nh­ theo ph¸p luËt cña c¸c quèc gia th× trong mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ, c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång cã quyÒn tù do tho¶ thuËn lùa chän c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Th«ng th­êng ng­êi ta quy ®Þnh thµnh mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. NÕu c¸c bªn kh«ng ghi trong hîp ®ång vÒ ®iÒu kho¶n träng tµi hay toµ ¸n th× hä vÉn cã quyÒn tho¶ thuËn lùa chän bÊt cø mét c¬ quan träng tµi hay mét toµ ¸n nµo ®ã ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp. Theo c«ng ­íc New York n¨m 1958 vÒ c«ng nhËn vµ thi hµnh quyÕt ®Þnh träng tµi n­íc ngoµi th× tho¶ thuËn träng tµi ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n. 1.2.5. §Æc ®iÓm vÒ tr×nh tù ký kÕt hîp ®ång. §èi víi hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng nÕu c¸c bªn gÆp nhau trùc tiÕp ®Ó tho¶ thuËn vµ ký kÕt sÏ tèn kÐm vÒ tiÒn b¹c vµ thêi gian nhiÒu h¬n so víi tr­êng hîp ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ trong n­íc. Bëi vËy h×nh thøc ký kÕt hîp ®ång gi¸n tiÕp th­êng ®­îc sö dông phæ biÕn h¬n h×nh thøc ký kÕt hîp ®ång trùc tiÕp. H×nh thøc ký kÕt hîp ®ång gi¸n tiÕp ®­îc th«ng qua th­ tÝn, fax, telex, ®¬n chµo hµng, ®¬n chÊp nhËn hµng, ®¬n ®Æt hµng....LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam quy ®Þnh chµo hµng lµ mét ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®­îc chuyÓn cho mét hay nhiÒu ng­êi nhÊt ®Þnh vµ ph¶i cã néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 50 cña luËt th­¬ng m¹i hµng ho¸. Chµo hµng gåm chµo b¸n hµng vµ chµo mua b¸n hµng. Nh­ vËy, mét ®¬n chµo hµng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng tiªu chuÈn ph¸p lý nhÊt ®Þnh theo quy luËt cña ph¸p luËt nh­ ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña ®¬n chµo hµng néi dung cña nã ph¶i gåm c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña mét hîp ®ång, trong ®¬n chµo hµng ph¶i nªu râ thêi gian cã hiÖu lùc vµ ®iÒu kiÖn huû bá ®¬n chµo hµng. §iÒu 14 c«ng ­íc viªn 1980 vÒ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ quy ®Þnh chµo hµng ph¶i ®­îc göi ®Õn ®Ých danh cho mét hoÆc nhiÒu ng­êi víi néi dung râ rµng vÒ tªn hµng, sè l­îng, phÈm chÊt, quy c¸ch vµ gi¸ c¶ cña hµng hãa. C«ng ­íc Viªn 1980 ph©n ra hai lo¹i chµo hµng ®ã lµ chµo hµng tù do vµ chµo hµng cè ®Þnh. - Chµo hµng tù do)chµo hµng kh«ng cam kÕt) lµ lo¹i chµo hµng göi cho nhiÒu b¹n hµng cïng mét lóc. Nã kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiªm ng­êi ph¸t ra ®¬n chµo hµng, hä cã quyÒn söa ®æi, rót l¹i bÊt cø lóc nµo tr­íc khi cã sù chÊp nhËn chµo hµng. ViÖc ng­êi ®­îc chµo hµng chÊp nhËn hoµn toµn c¸c ®iÒu kiÖn cña chµo hµng tù do kh«ng cã ý nghÜa lµ hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt . Muèn cã hîp ®ång ®ßi hái ph¶i cã sù chÊp nhËn cña ng­êi ph¸t ra ®¬n chµo hµng. - Chµo hµng cè ®Þnh (chµo hµng cã cam kÕt) lµ viÖc ng­êi chµo b¸n mét l« hµng bÞ r»ng buéc vµo lêi ®Ò nghÞ cña m×nh. Trong thêi gian nµy nÕu ng­êi mua chÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn chµo hµng ®ã th× coi nh­ hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt. NÕu nh­ trong ®¬n chµo hµng cè ®Þnh ng­êi chµo hµng kh«ng nãi râ thêi gian cã hiÖu lùc th× thêi h¹n ®­îc tÝnh theo thêi h¹n hîp lý tuú theo tÝnh chÊt lo¹i hµng tuú theo ®é xa c¸ch gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua vµ tuú theo tËp qu¸n cña tõng n­íc. ë ViÖt Nam thêi h¹n hîp lý theo luËt ViÖt Nam lµ 30 ngµy. §iÒu 396 bé luËt d©n sù ViÖt Nam quy ®Þnh: khi mét bªn ®Ò nghÞ bªn kia giao kÕt hîp ®ång cã nªu râ néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång vµ thêi h¹n tr¶ lêi th× kh«ng ®­îc mêi ng­êi thø ba giao kÕt trong thêi h¹n chê tr¶ lêi vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lêi ®Ò nghÞ cña m×nh. ChÊp nhËn chµo hµng lµ th«ng b¸o cña bªn ®­îc chµo hµng chuyÓn cho bªn chµo hµng vÒ viÖc chÊp nhËn toµn bé c¸c néi dung ®· nªu trong bªn chµo hµng) ®iÒu 51 kho¶n 2 luËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam( Theo luËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam hîp ®ång ®­îc coi lµ ®· ký kÕt khi: + C¸c bªn cã mÆt trùc tiÕp cã mÆt ký kÕt vµo hîp ®ång + ChÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn cña ng­êi ®­îc chµo hµng ph¶i göi trong ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña chµo hµng( tr­êng hîp chµo hµng cè ®Þnh) + ChÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn cña ng­êi ®­îc chµo hµng ph¶i ®­îc ng­êi chµo hµng chÊp nhËn)tr­êng hîp chµo hµng tù do) Theo luËt thuéc hÖ thèng luËt Anh-Mü, khi ng­êi ®­îc chµo hµng göi chÊp nhËn v« ®iÒu kiÖn tíi ng­êi chµo hµng th× thêi ®iÓm göi chÊp nhËn lµ thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång. ThuyÕt tiÕp thu cña hÖ thèng ph¸p luËt Ch©u ¢u lôc ®Þa vµ ph¸p luËt ViÖt Nam th× thêi ®iÓm ng­êi chµo hµng nhËn ®­îc chÊp nhËn hµng v« ®iÒu kiÖn tõ ng­êi ®­îc chµo göi tíi lµ thêi ®iÓm hîp ®ång ®­îc ký. Mét ®¬n chÊp nhËn chµo hµng muèn cã hiÖu lùc vÒ mÆt ph¸p luËt ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i ®­îc chÝnh ng­êi chµo hµng chÊp nhËn. Ph¶i ®ång ý toµn bé vµ v« ®iÒu kiÖn mäi ®iÒu kho¶n cña ®¬n chµo hµng. Ph¶i chÊp nhËn trong thêi h¹n cã hiÖu lùc cña ®¬n chµo hµng ChÊp nhËn ph¶i ®­îc truyÒn ®¹t ®Õn ng­êi ph¸t ra ®¬n chµo hµng 1.2.6. Ph¸p luËt ®iÒu chØnh hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. Do hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng lµ lo¹i hîp ®ång cã yÕu tè n­íc ngoµi nªn luËt ¸p dông cho lo¹i hîp ®ång nµy phøc t¹p h¬n so víi luËt ¸p dông cho hîp ®ång mua b¸n trong nø¬c. Nguån luËt ®iÒu chØnh quan hÖ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng bao g«m: ®iÒu ­íc quèc tÕ, vµ luËt quèc gia, tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ mét sè n­íc... 2. néi dung vµ c¸ch thóc soan th¶o cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng 2.1. Néi dung Néi dung cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng bao gåm rÊt nhiÒu nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c nhau, trong ®ã cã nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ nÕu thiÕu mét trong sè ®ã th× hîp ®ång sÏ kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý, nh÷ng néi dung chñ yÕu ®ã gåm: 2.1.1. Tªn hµng: Tªn hµng lµ ®èi t­îng cña hîp ®ång cÇn ®­îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c nh»m tr¸nh nh÷ng hiÓu lÇm do bÊt ®ång vÒ mÆt ng«n ng÷, tËp qu¸n cña c¸c bªn cã nhiÒu c¸ch ®Ó ghi tªn hµng ho¸. - Ghi tªn th­¬ng m¹i cña hµng ho¸ kÌm theo tªn th«ng th­êng vµ tªn khoa häc. - Ghi tªn hµng ho¸ kÌm theo xuÊt xø cña hµng ho¸. - Ghi tªn hµng ho¸ kÌm theo tªn nhµ s¶n xuÊt, nh·n hiÖu hµng ho¸. 2.1.2. Sè l­îng hµng ho¸. Bao gåm c¸c tho¶ thuËn vÒ ®Þnh l­îng ®¬n vÞ tÝnh, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng l­îng, ®é dung sai… cho phï hîp víi ®Æc tr­ng cña hµng ho¸ vµ tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ. 2.1.3. ChÊt l­îng hµng ho¸. §ã lµ tho¶ thuËn cña c¸c bªn liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh chÊt l­îng hµng ho¸ kiÓm tra chÊt l­îng, b¶o hµnh, quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn khi hµng ho¸ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng ®· tho¶ thuËn tuy nhiªn sù tho¶ thuËn ph¶i phï hîp víi ph¸p luËt cña c¸c bªn vµ tËp qu¸n quèc tÕ. 2.1.4. Gi¸ c¶ hµng ho¸. §ã lµ c¸c tho¶ thuËn cã liªn quan ®Õn ®ång tiÒn thanh to¸n, c¸ch quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ ®¬n vÞ tÝnh gi¸ vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n: ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång tiÒn cña n­íc bªn mua, bªn b¸n hoÆc cña mét n­íc thø ba do c¸c bªn tho¶ thuËn. VÒ c¸ch ®Þnh gi¸, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn mét gi¸ cè ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn mét gi¸ di ®éng theo tõng ®ît hµng. 2.1.5. §iÒu kho¶n vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n trong thùc tiÔn rÊt ®a d¹ng, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn thanh to¸n b»ng trao ®æi hµng ho¸, b»ng tiÒn mÆt, th«ng qua tÝn dông, chuyÓn kho¶n… trong ®ã th«ng qua tÝn dông)L/c) ®­îc ¸p dông réng r·i nhÊt trong mua b¸n quèc tÕ. 2.1.6. §Þa ®iÓm thêi h¹n giao hµng. §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng trong mua b¸n quèc tÕ, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi gi¸ c¶, vÒ viÖc x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u vµ tr¸ch nhiÖm g¸nh chÞu nh÷ng rñi ro khi thùc hiÖn hîp ®ång. §Þa ®iÓm giao hµng cã thÓ lµ n¬i s¶n xuÊt, c¶ng biÓn, ga… hoÆc t¹i bÊt kú n¬i nµo do c¸c bªn tho¶ thuËn. Cßn thêi ®iÓm giao hµng cã thÓ lµ mét thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc mét kho¶ng thêi gian mµ c¸c bªn ph¶i hoµn tÊt viÖc giao nhËn hµng. 2.2. C¸ch thóc soan th¶o §Ó so¹n th¶o mét b¶n hîp ®ång ngo¹i th­¬ng tr­íc hÕt hai bªn ®èi t¸c cÇn ph¶I tham kh¶o thÞ tr­êng,sau ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh mua hµng theo gi¸ ®· tho¶ thuËn tõ tr­íc, cïng víi sù tho¶ thuËn mua b¸n gi÷a hai bªn th× c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n giao nhËn hµng còng ph¶I ®­îc thèng nhÊt râ rµng. Cã nh÷ng ®iÒu trªn th× mét b¶n hîp ®ång mua b¸n sÏ ®­¬c so¹n th¶o tõ bªn xuÊt khÈu göi cho bªn nhËp khÈu. Sau ®©y lµ b¶n hîp ®ång kÝ kÕt gi÷a C«ng ty Nhùa Hµm Rång víi C«ng ty th­¬ng m¹i ho¸ chÊt CCC cña Th¸I Lan Hîp ®ång Sè SC.03/313 Ngµy30/6/2003 Ng­êi b¸n: C«ng ty th­¬ng m¹i ho¸ chÊt CCC Sè 1 ®­êng Siam Cement, Bangsue, Bangkok 10800, Thai Lan Do «ng Prapat chinweerapunt- Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn Ng­êi mua hµng: C«ng ty nhù a Hµm Rång 4 Phïng H­ng, Hµ Néi §iÖn tho¹i 84.4.9272575 Fax: 84.4.9272575 Sè tµI kho¶n: 7301 0254 t¹i ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn VN Do «ng Vò Ngäc S¬n- Gi¸m ®èc ®¹i diÖn Ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ®ång ý ký kÕt hîp ®ång nµy theo ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nh­ sau: §iÒu 1: Hµng ho¸- sè l­îng – ®¬n gi¸- thanh to¸n Hµng ho¸: H¹t nhùa Polyethylene vµ h¹t nhùa Polypropylene XuÊt xø: Th¸I Lan §ãng gãi: 25 kg trong 1 bao Sè l­îng: 34 MT B¶o hiÓm: Ng­êi b¸n sÏ mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn A) mäi rñi ro) cho 110% gi¸ trÞ ho¸ ®¬n, thanh to¸n b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam Thanh to¸n: 100% gi¸ trÞ ho¸ ®¬n b»ng th­ tÝn dông kh«ng huû ngang, tr¶ ngay cho ng­êi thô h­ëng lµ C«ng ty th­¬ng m¹i ho¸ chÊt CCC. Th«ng b¸o vµ thanh to¸n qua ng©n hµng th­¬ng m¹i Siam PLC. Trô së chÝnh t¹i Bangkok Th¸I Lan Tæng gi¸ trÞ: 23.342,5 §« la Mü CIF- H¶I Phßng Tªn hµng Lo¹i Sè l­îng (+/- 5%) §¬n gi¸ CIF- HP Thµnh tiÒn ( USD) +/- 5% H¹t nhùa Polyethylene H5840B 14.0 MT 655.00 9,170.00 H¹t nhùa Polyethylene H5818J 3,5 MT 655.00 2,292.50 H¹t nhùa Polypropylene P400S 16.5 MT 720.00 11,880.00 Tæng gi¸ trÞ 34.0 MT CIF – HP 23,342.50 §iÒu 2: Giao hµng Thêi h¹n: ChËm nhÊt 21 th¸ng 7 n¨m 2003, phô thuéc vµo nhËn ®­îc th­ tÝn dông cho tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®­îc më chËm nhÊt vµo ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2003. Trong tr­êng hîp chËm më th­ tÝn dông, ng­êi b¸n cã thÓ chËm giao hµng C¶ng giao hµng: BÊt kú c¶ng nµo t¹i Th¸I Lan C¶ng dì hµng: C¶ng H¶I Phßng ChuyÓn t¶I: §­îc phÐp Giao hµng tõng phÇn: Kh«ng ®­îc phÐp Chøng tõ: 2/3 vËn ®¬n s¹ch ®· giao lªn tµu, c­íc tr¶ tr­íc Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i B¶n phiÕu ®ãng gãi chi tiÕt GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th­¬ng m¹i Thai Lan cÊp GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng do ng­êi b¸n cÊp GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm §iÒu kho¶n kh¸c: 01 ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, 01 phiÕu ®ãng gãi vµ 1/3 vËn ®¬n ®­îc giao b»ng ®­êng hµng kh«ng cho ng­êi mua trong vßng 4 ngµy kÓ tõ ngµy giao) B¶n copy giÊy biªn nhËn DHL ®Ó tr×nh ng©n hµng ®­îc chÊp nhËn) Thêi gian tr×nh chøng tõ trong vßng 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng §iÒu 3: §iÒu kho¶n chung: - Hai bªn ph¶I thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong hîp ®ång. BÊt kú sù tranh chÊp nµo tr­íc hÕt ph¶I ®­îc gi¶I quyÕt b»ng th­¬ng l­îng. NÕu kh«ng th­¬ng l­îng ®­îc, hai bªn ®ång ý chän trung t©m träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam t¹i ViÖt Nam ®Ó gi¶i quyÕt theo ICC. QuyÕt ®Þnh cña träng tµI lµ chung thÈm vµ rµng buéc víi hai bªn, ¸n phÝ sÏ do bªn thua kiÖn chÞu - Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. BÊt kú sù thay ®æi hoÆc bæ xung ph¶I ®­îc hai bªn ®ång ý vµ lËp thµnh v¨n b¶n - C¸c ®iÒu kiÖn cña L/C ph¶I phï hîp víi hîp ®ång - B¶n fax cña hîp ®ång ®­îc phÐp chÊp nhËn Incotems 2000: Trong tr­êng hîp cã nghi ngê g× vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i, hai bªn cã thÓ tham chiÕu ®Õn Incoterm 2000 §¹i diÖn ng­êi b¸n §¹i diÖn ng­êi mua NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ Qua b¶n hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ®­îc kÝ kÕt gi÷a hai c«ng ty chóng ta nhËn thÊy: - Néi dung chÝnh trong mét b¶n hîp ®ång ph¶i ph¶n ¸nh vÒ quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn ®èi víi nhau. - C¸c bªn trong n­íc vµ ngoµi n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhau h­ëng c¸c quyÒn lîi vµ lµm c¸c nghÜa vô trong qu¸ tr×nh hîp t¸c vµ ®Çu t­. - ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp x¶y ra do c¸c bªn lùa chän biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, ®­îc quyÒn chän c¬ quan tµi ph¸n còng nh­ luËt ¸p dông trong tr­êng hîp tranh chÊp kh«ng giíi h¹n ë ViÖt Nam mµ cã thÓ chän ë n­íc ngoµi hoÆc tù tho¶ thuËn thµnh lËp mét Héi ®ång träng tµi ®Ó gi¶i quyÕt. -C¸c bªn chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ sù trung thùc vµ sù chÝnh x¸c cña néi dung trong hîp ®ång kÝ kÕt. -Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ luËt ph¸p quèc tÕ. KÕt luËn Tãm l¹i hîp ®ång lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Ó x¸c lËp thay ®æi hay chÊm døt quyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn tham gia mét quan hÖ nhÊt ®Þnh vµ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh. Hîp ®ång lµ sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c bªn ký kÕt trªn c¬ së tù nguyÖn b×nh ®¼ng tuy nhiªn sù tho¶ thuËn, thèng nhÊt ý chÝ ®ã ph¶i phï hîp, t«n träng ý chÝ lîi Ých chung cña c¶ x· héi, cña Nhµ n­íc Thùc tiÔn ®· chøng minh trong thêi ®¹i ngµy nay khi tr×nh ®é quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng cao, nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu vµ ngµy cµng ph¶i ®­îc më réng. C¸c quèc gia sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn, kh«ng theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ sÏ bÞ tôt hËu nÕu thùc hiÖn chÝnh s¸ch c« lËp. C¸c quèc gia ®Òu cã ý thøc ®­îc gi¸ trÞ to lín cña viÖc héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu ®Æc biÖt lµ c¸c quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ quèc tÕ ®ang ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn s©u réng h¬n. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chóng ta cã thÓ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ më réng bu«n b¸n ngo¹i th­¬ng víi c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong khu vùc còng nh­ trªn toµn thÕ giíi. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh luËt hîp ®ång:Tr­êng ®¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ néi 2. Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ ViÖt nam: Tr­êng ®¹i häc Quèc gia Hµ néi-§¹i häc x· héi vµ nh©n v¨n Hµ néi(nhµ xuÊt b¶n Quèc gia 1997) 3. T¹p chi th­¬ng m¹i sè 26 Môc lôc Trang ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35595.doc
Tài liệu liên quan