Kế hoạch Lợi nhuận và các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại tổng hợp Minh Quang

Tài liệu Kế hoạch Lợi nhuận và các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại tổng hợp Minh Quang: ... Ebook Kế hoạch Lợi nhuận và các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại tổng hợp Minh Quang

doc52 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1302 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế hoạch Lợi nhuận và các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH sản xuất & Thương mại tổng hợp Minh Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Sau nhiÒu n¨m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung víi nh÷ng h¹n chÕ vµ nh­îc ®iÓm cña nã, b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng ­u ®iÓm næi tréi mµ ®Æc biÖt ph¶i kÕ ®Õn sù tù do ho¸ trong viÖc thµnh lËp c¸c lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nhau, sù tù do h¹ch to¸n kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ cña mçi lo¹i h×nh kinh doanh. Còng chÝnh bëi nh÷ng ­u ®iÓm næi tréi ®ã do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®em l¹i th× l¹i x¶y ra kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, víi sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, kh«ng chØ trong n­íc mµ c¶ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ bÞ lo¹i bá, bÞ ph¸ s¶n. §Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, th× c¸c doanh nghiÖp cã thÓ b»ng nhiÒu c¸c chiÕn l­îc ng¾n h¹n hay dµi h¹n kh¸c nhau ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh doanh kh¸c nhau nh­ng môc tiªu cuèi cïng th× vÉn ph¶i lµ lîi nhuËn. §ã lµ môc tiªu phÊn ®Êu cuèi cïng cña bÊt kú mét ®¬n vÞ, c¸ nh©n hay tæ chøc häat ®éng kinh doanh nµo. Mçi viÖc lµm, mäi sù tÝnh to¸n cuèi cïng ®Òu lµ lµm sao ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt dï lµ tr­íc m¾t hay l©u dµi. V× vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó cã ®­îc lîi nhuËn vµ kh«ng ngõng gia t¨ng lîi nhuËn. Cã thÓ nãi r»ng vÊn ®Ò nghiªn cøu lîi nhuËn doanh nghiÖp, nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp c¶ vÒ lÝ thuyÕt vµ thùc tiÔn lu«n lu«n mang ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt & Th­¬ng m¹i Tổng Hợp Minh Quang, qua nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, bªn c¹nh nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c« c¸c chó trong phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty, vµ ®¨c biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Minh Hạnh em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Kê Hoạch Lîi nhuËn vµ Các Giải ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt & Th­¬ng m¹i Tổng Hợp Minh Quang”, lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu chuyªn ®Ò ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt ph¶i phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp S¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH S¶n xuÊt & Th­¬ng m¹i Tổng Hợp minh Quang Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt & Th­¬ng m¹i Tổng Hợp Minh Quang trong thêi gian tíi. Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt ph¶i phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp S¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp S¶n xuÊt. 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn. Mét trong nh÷ng lý do c¬ b¶n ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc nh÷ng n¨m 80 lµ sù nh×n nhËn sai lÇm vÒ tÇm quan träng cña lîi nhuËn doanh nghiÖp. Trong thêi kú nµy nÒn kinh tÕ n­íc ta chØ cã sù hiÖn diÖn cña c¸c C«ng ty quèc doanh, ®¬n vÞ kinh tÕ nµy ®­îc nhµ n­íc cho phÐp kinh doanh vµ ®­îc nhµ n­íc bï lç, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng g¾n chÆt víi lîi Ých thiÕt thùc cña ng­êi lao ®éng. Do ®ã, trong thêi kú bao cÊp rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç; kÕt qu¶ lµ ®· ®Èy c¶ mét nÒn kinh tÕ l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng nghiªm träng. Sau ®¹i héi VI n¨m 1986, nhËn biÕt ®­îc nh÷ng sai lÇm cña m×nh, §¶ng ta ®· ®­a ra nh÷ng ®­êng lèi chñ tr­¬ng míi. §ã lµ: quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Víi sù ra ®êi cña n¨m thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o ®· t¹o ra mét c¬ chÕ míi phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i, tõ ®ã chóng ta ®· cã mét c¸ch nh×n míi mÎ h¬n vÒ lîi nhuËn, ®ång thêi hiÓu râ ý nghÜa, vai trß cña lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lîi nhuËn ®­îc coi lµ mét tiªu chÝ quan träng, lµ môc tiªu cuèi cïng mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu h­íng tíi. Khi tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo, ng­êi ta ®Òu ph¶i tÝnh to¸n ®Õn lîi nhuËn mµ m×nh cã thÓ thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®ã. Bëi lîi nhuËn cã vai trß quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i nÕu nh­ liªn tôc kh«ng t¹o ra lîi nhu©n. VËy lîi nhuËn lµ g×? Ta cã thÓ hiÓu ®¬n gi¶n nh­ sau: lîi nhuËn lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp thu ®­îc vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®­îc thu nhËp ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. C«ng thøc chung x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh­ sau: Lîi nhuËn = Tæng thu nhËp - Tæng chi phÝ Lîi nhuËn chÝnh lµ mét chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Néi dung cña lîi nhuËn bao gåm : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh, ph¹m vi kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc më réng, doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ vµo nhiÒu ho¹t ®éng thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Do vËy, lîi nhuËn thu ®­îc còng ®a d¹ng theo ph­¬ng thøc ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i bao gåm: a. Lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: §©y lµ mét bé phËn lîi nhuËn lîi nhuËn th­êng chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh trõ ®i c¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô (gåm gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phi qu¶n lÝ doanh nghiÖp ) vµ thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp). Tøc lµ: Lîi nhuËn tõ H§KD = Doanh thu thuÇn - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN - Doanh thu thuÇn : lµ toµn bé sè tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸, cung øng dÞch vô trªn thÞ tr­êng sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ gi¸n thu. - TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô: Lµ trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng hãa, lao vô dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng ho¸ vµ dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. + Chi phÝ b¸n hµng : Lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô nh­ : chi phÝ bao gãi s¶n phÈm, chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸, chi phÝ vËn chuyÓn , tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o. + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. - ThuÕ ph¶i nép ë kh©u tiªu thô: Lµ nh÷ng kho¶n thuÕ gi¸n thu bao gåm: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nÕu tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trôc tiÕp, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu doanh nghiÖp cã s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Trong c¸c lo¹i lîi nhuËn, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ phÇn c¬ b¶n nhÊt trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, th­êng chiÕm tû träng lín. Do ®ã, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp c¸c nhµ kinh tÕ chó ý ®Çu tiªn ®Õn lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp ngoµi lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cßn cã lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kh¸c. b. Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh : Lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Trong ®ã : + Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cã thÓ gåm : thu nhËp do chia liªn doanh, lîi tøc cæ phiÕu, l·i tiÒn göi, thu nhËp tõ viÖc cho thuª tµi s¶n, hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®· trÝch n¨m tr­íc nh­ng kh«ng sö dông hÕt, chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng khi mua, thu nhËp tµi chÝnh kh¸c... + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp, nh»m sö dông hîp lý c¸c nguån vèn, t¨ng thªm thu nhËp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c kho¶n chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ thùc hiÖn ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt, chi phÝ cho thuª tµi s¶n, chi phÝ mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n, chiÕt khÊu thanh to¸n dµnh cho kh¸ch hµng, chi phÝ lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n, chi phÝ tµi chÝnh kh¸c c. Lîi nhuËn Kh¸c: Lîi nhuËn kh¸c = Thu nhËp kh¸c - Chi phÝ kh¸c Trong ®ã: + Thu nhËp kh¸c lµ nh÷ng kho¶n thu nhËp ph¸t sinh kh«ng th­êng xuyªn tõ ho¹t ®éng riªng biÖt. Bao gåm: Thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi, thu tõ viÖc b¸n vËt t­, tµi s¶n, phÕ liÖu thõa, thu tõ nh­îng b¸n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch n¨m tr­íc nh­ng kh«ng sö dông hÕt. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau, tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn kh¸c ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîi nhuËn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Nã ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, lµ c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng, ®ång thêi lµ c¬ së cho viÖc ph©n phèi ®óng ®¾n lîi nhuËn t¹o ra ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ coi lîi nhuËn lµ chØ tiªu duy nhÊt ®Ó so s¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp bëi v× nã cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: - Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng, nã chÞu ¶nh h­ëng bëi nhiÒu nh©n tè, cã nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ chñ quan nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ cã sù bï trõ lÉn nhau. V× vËy, nÕu chØ c¨n cø vµo møc lîi nhuËn th× kh«ng thÓ ph¶n ¸nh ®óng hÕt vµ kh«ng thÊy ®­îc sù t¸c ®éng cña tõng yÕu tè ®Õn lîi nhuËn thu ®­îc cña doanh nghiÖp. - Do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, thÞ tr­êng tiªu thô, thêi ®iÓm tiªu thô cã kh¸c nhau lµm cho lîi nhuËn thu ®­îc gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng gièng nhau. - C¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i nÕu quy m« s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau th× lîi nhuËn thu ®­îc còng sÏ kh¸c nhau, ë nh÷ng doanh nghiÖp lín nÕu c«ng t¸c qu¶n lý kÐm nh­ng sè lîi nhuËn thu ®­îc vÉn cã thÓ lín h¬n nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá nh­ng c«ng t¸c qu¶n lý tèt h¬n. V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau, ngoµi chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn ph¶i sö dông ®Õn c¸c chØ tiªu t­¬ng ®èi. §ã lµ tû suÊt lîi nhuËn hay cßn gäi lµ møc doanh lîi. 1.1.2. Tû suÊt lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu t­¬ng ®èi cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau, gi÷a kÕ ho¹ch víi thùc tÕ trong mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh nghÒ kinh doanh. Cã mét sè c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn sau ®©y : 1.1.2.1 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng : Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ cña s¶n phÈm tiªu thô víi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®¹t ®­îc trong kú. §©y lµ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: P Tst = ¾ x 100 T Trong ®ã : Tst : Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng. P : Lîi nhuËn tiªu thô trong kú (tr­íc hoÆc sau thuÕ). T : Doanh thu b¸n hµng trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ . 1.1.2.2 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh: lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a sè lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ ®¹t ®­îc víi sè vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú (bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng). C«ng thøc tÝnh nh­ sau : P Tsv = ¾ x 100 Vbq Trong ®ã: Tsv : Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh. P : Lîi nhuËn tr­íc (hay sau thuÕ ) trong kú. Vbq: Tæng sè vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: Mçi ®ång vèn kinh doanh ë trong kú cã kh¶ n¨ng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ. ViÖc sö dông tû suÊt lîi nhuËn vèn cã thÓ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao hay thÊp. 1.1.2.3 Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh : lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ cña s¶n phÈm tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: P Tsg= ¾ x 100 Zt Trong ®ã : Tsg : Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh. P : Lîi nhuËn tiªu thô trong kú. Zt : Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi ®ång chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra trong kú cã kh¶ n¨ng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ vÒ tiªu thô s¶n phÈm Th«ng qua tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong kú, nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô vµ viÖc qu¶n lý chi phÝ trong kú. 1.1.2.4 Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn sau thuÕ víi sè vèn mµ c¸c chñ së h÷u tù bá ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Tû suÊt nµy ®­îc tÝnh nh­ sau: Pst Tvcsh = x 100 Vcsh Trong ®ã: Tvcsh : Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. Pst : Lîi nhuËn sau thuÕ. Vcsh : Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n trong kú. Trong c¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn, c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp quan t©m nhiÒu nhÊt ®Õn chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u, chØ tiªu nµy thÓ hiÖn mét ®ång vèn mµ chñ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ mang vÒ cho hä bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Th«ng qua chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn sÏ gióp chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp ®ång thêi ®¸nh gi¸ so s¸nh ®­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp víi nhau mét c¸ch hoµn chØnh h¬n. ChÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp nghiªn cøu c¶ chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi vµ chØ tiªu lîi nhuËn t­¬ng ®èi. 1.2. vai trß cña lîi nhuËn vµ Sù cÇn thiÕt ph¶i phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Mét doanh nghiÖp khi b¾t tay vµo s¶n xuÊt kinh doanh ë mçi thêi kú kh¸c nhau ®Òu ®Æt cho m×nh nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn dï lµ môc tiªu nµo ®i ch¨ng n÷a th× c¸i ®Ých cuèi cïng ph¶i lµ lîi nhuËn. §ã ®iÒu mµ bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo, khi ®· b­íc ch©n vµo th­¬ng tr­êng ®Ó kinh doanh còng ®Òu muèn lµm ®­îc vµ buéc ph¶i lµm thËt tèt nÕu muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Lîi nhuËn còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. Ta cã thÓ xem xÐt d­íi c¸c gãc ®é: 1.2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ Doanh nghiÖp lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn kinh tÕ, sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng b­íc ®Öm quan träng nhÊt gióp cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. Vµ nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh hay chËm phô thuéc vµo qui m« tÝch luü, chÝnh quy m« tÝch luü sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« t¨ng tr­ëng. Doanh nghiÖp muèn t¨ng tr­áng nhanh th× ph¶i cã vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt mµ nguån chñ yÕu ®Ó bæ sung vèn lµ lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Khi cã lîi nhuËn cao th× doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng. T¸i s¶n xuÊt më réng c¸c doanh nghiÖp lµ tiÒn ®Ò cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ. T¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ cã t¸c ®éng ng­îc trë l¹i t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi vµ lµ ®éng lùc cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã lîi nhuËn cßn lµ mét nguån thu quan träng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc th«ng qua thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tõ ®ã nã gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, cñng cè vµ t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng b¶o vÖ tæ quèc, gi÷ v÷ng an ninh x· héi, duy tr× bé m¸y hµnh chÝnh, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. 1.2.2 §èi víi ng­êi lao ®éng: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶ th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc yÕu tè lao ®éng. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp lµ cÇn ph¶i biÕt quan t©m ®¸p øng yªu cÇu cña ng­êi lao ®éng ®Ó hä nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc, ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh. Lîi nhuËn lµ nguån ®Ó trÝch lËp c¸c quü bao gåm : quü khen th­ëng, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm v.v . §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó tõng b­íc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. T¨ng lîi nhuËn sÏ gãp phÇn lµm cho ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. 1.2.3 §èi víi nhµ ®Çu t­: Tr­íc khi bá vèn cho mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo ®ã, c¸c nhµ ®Çu t­ lu«n muèn biÕt ®ång vèn cña m×nh bá ra cã sinh lêi hay kh«ng. Lîi nhuËn sau thuÕ mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thu ®­îc chÝnh lµ t­¬ng lai mµ hä kú väng. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ mét c¨n cø gióp nhµ ®Çu t­ cã thÓ c©n nh¾c ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. NÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng thua lç, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh­ mong muèn th× tÊt yÕu sÏ cã sù di chuyÓn vèn ®Çu t­ sang lÜnh vùc kh¸c. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Kh«ng cã lîi nhuËn doanh nghiÖp sÏ kh«ng më réng ®­îc quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh­ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Thªm n÷a, sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i gång m×nh lªn ®Ó tån t¹i. §Ó cã thÓ lÊy ®­îc thÕ chñ ®éng cña m×nh trong cuéc c¹nh tranh khèc liÖt nµy, ®éng lùc chñ yÕu ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp chiÕn th¾ng kh«ng g× kh¸c ®ã chÝnh lµ lîi nhuËn, V× thÕ, lîi nhuËn trë thµnh ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ViÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò thêi sù nãng hæi v« cïng cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó cã thÓ t¨ng ®­îc lîi nhuËn ®iÒu quan träng lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù t¨ng gi¶m lîi nhuËn, ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t huy nh÷ng nh©n tè tÝch cùc còng nh­ ®Ó h¹n chÕ vµ lo¹i trõ nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc. 1.3. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. 1.3.1. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong tæng sè lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc ë trong kú th× lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ bé phËn chñ yÕu chiÕm tû träng lín nhÊt. Do vËy khi nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ta tËp trung nghiªn cøu vµo c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 1.3.1.1. Nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu tiªu thô. a. Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Khi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu sÏ cµng lín. Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt cßn phô thuéc vµo quy m« cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô, viÖc giao hµng, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n tiÒn hµng. Song nÕu khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra qu¸ lín trong khi ®ã nhu cÇu tiªu dïng chØ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh, s¶n xuÊt v­ît qu¸ nhu cÇu thÞ tr­êng dÉn ®Õn hiÖn t­îng cung lín h¬n cÇu, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng thÓ tiªu thô ®­îc, hµng ho¸ bÞ ø ®äng. Ng­îc l¹i, nÕu khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ch­a khai th¸c ®­îc phÇn thÞ tr­êng ®ang bá trèng dÉn ®Õn viÖc ®¸nh mÊt c¸c c¬ héi trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gi¶m doanh thu g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô phï hîp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp. b. ChÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô cã ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cung øng, do ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu. ë nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng víi nhiÒu thø h¹ng phÈm cÊp kh¸c nhau, s¶n phÈm nµo cã phÈm cÊp cao th× gi¸ b¸n sÏ cao h¬n. V× vËy chÊt l­îng chÝnh lµ gi¸ trÞ ®­îc t¹o ra thªm trong s¶n phÈm. Khi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm hay cung øng dÞch vô cã chÊt l­îng cao sÏ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, t¹o ra søc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ngµy nay ng­êi tiªu dïng kh«ng chØ ®ßi hái s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i tèt mµ cßn ph¶i ®Ñp, v× thÕ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m· kiÓu d¸ng s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng sÏ gióp doanh nghiÖp t¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. Ng­îc l¹i nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng kh«ng ®óng víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong hîp ®ång th× ®¬n vÞ mua hµng cã quyÒn tõ chèi s¶n phÈm ph¶i b¸n ra víi gi¸ thÊp, doanh thu gi¶m vµ quan träng h¬n n÷a lµ huû ho¹i uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. c. KÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô X· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cµng t¨ng lªn, do ®ã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng phong phó h¬n. Mçi doanh nghiÖp th­êng tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu mÆt hµng víi kÕt cÊu kh¸c nhau. Mçi mÆt hµng cã gi¸ b¸n vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nªn lîi nhuËn ®em l¹i tõ c¸c mÆt hµng còng cã sù kh¸c khau. Tuy nhiªn khi thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®¬n ®Æt hµng, bëi lÏ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc gi÷ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp. NÕu nh­ viÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng võa lµm t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi võa hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng th× ®©y lµ mét thµnh tÝch cña doanh nghiÖp, nã thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng nh¹y bÐn cu¶ c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong viÖc nghiªn cøu, n¾m b¾t, kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. c. Gi¸ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô Trong tr­êng hîp c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng cã g× thay ®æi viÖc thay ®æi gi¸ b¸n còng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn. NÕu gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt hay chi phÝ kinh doanh kh«ng ®æi th× viÖc n©ng cao gi¸ b¸n sÏ cã thÓ lµm cho lîi nhuËn t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i biÕt dung hoµ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ b¸n vµ khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô, nÕu doanh nghiÖp t¨ng gi¸ b¸n trong ®iÒu kiÖn kh«ng phï hîp sÏ lµm cho khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô bÞ gi¶m sót, g©y ø ®äng vèn, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn. Gi¸ b¸n t¨ng hay gi¶m mét phÇn quan träng lµ do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh, do vËy ®Ó ®¶m b¶o cã doanh thu vµ lîi nhuËn doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­a ra chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý. d. ThÞ tr­êng tiªu thô vµ ph­¬ng thøc tiªu thô, kh¶ n¨ng thanh to¸n tiÒn hµng §©y lµ mét nh©n tè cã ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn doanh thu tiªu thô. Nh¾c ®Õn thÞ tr­êng ph¶i xÐt ®Õn c¶ ph¹m vi thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ tr­êng. NÕu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn th× viÖc tiªu thô s¶n phÈm sÏ dÔ dµng h¬n. Bªn c¹nh ®ã viÖc lùa chän ph­¬ng thøc tiªu thô còng cã ¶nh h­ëng tíi doanh thu tiªu thô. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn b¸n ®­îc hµng cÇn ph¶i dµnh sù ­u ®·i nhÊt ®Þnh ®èi víi ng­êi mua b»ng c¸ch ®­a ra nh÷ng ph­¬ng thøc tiªu thô mét c¸ch phï hîp víi tõng ®èi t­îng. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. 1.3.1.2 Nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè. Cã thÓ chia ra lµm 3 nhãm nh©n tè chñ yÕu sau ®©y: a. Sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. HiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, víi nh÷ng c«ng nghÖ míi, nh÷ng ph¸t minh míi ®· lµm thay ®æi bé mÆt cña nÒn s¶n xuÊt. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt thay thÕ lao ®éng thñ c«ng, nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®­îc sö dông triÖt ®Ó, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt ®ång thêi tr¸nh ®­îc sù l·ng phÝ. ViÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt cã thÓ trùc tiÕp lµm t¨ng n¨ng suÊt suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, nhê vËy sÏ gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. b. Tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ng­êi Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, viÖc tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc sÏ t¹o ra ®­îc sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, lo¹i trõ t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, l·ng phÝ giê m¸y, ®ång thêi cã t¸c dông ®èi víi viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn nªn c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i kÕt hîp viÖc ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,tiếp thị giới thiệu cho người tiêu dùng. c. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh Khi tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é cao cã thÓ gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh møc s¶n xuÊt vµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tèi ­u, tõ ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc bè trÝ hîp lý c¸c kh©u s¶n xuÊt cã thÓ h¹n chÕ sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, h¹ thÊp tû lÖ phÕ phÈm . C¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh nh­ khen th­ëng, khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, tæ, ®éi cã thµnh tÝch cao, cïng víi c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn; vÝ dô nh­ qu¶n lý tèt vËt t­ cung øng vµ dù tr÷ cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc mµ vÉn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn hoÆc mÊt m¸t vËt t­, hoÆc viÖc ®Èy m¹nh sù chu chuyÓn vèn lµm gi¶m nhu cÇu vay vèn cã thÓ gi¶m bít chi phÝ l·i vay, qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ t¨ng vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh«ng cÇn thiÕt còng ®Òu gãp phÇn tÝch cùc lµm gi¶m chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn. 1.3.1.3. Sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc: Nhµ n­íc cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ t¹o m«i tr­êng kinh doanh cã lîi cho doanh nghiÖp. C«ng cô ®Ó nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng nµy lµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ- x· héi cña nhµ n­íc nh­: khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo c¸c khu vùc chËm ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng trong n­íc s¶n xuÊt ®­îc, b¶o vÖ hµng trong n­íc b»ng c¸c chÝnh s¸ch mËu dÞch, thuÕ. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp mµ cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt h¬n th× chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m, gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ hoÆc thÞ tr­êng æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, thuËn lîi tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn. 1.3.2 Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh mµ mçi mét doanh nghiÖp sÏ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó cã thÓ t¨ng lîi nhuËn. Nh×n chung ®Ó t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cã nh÷ng h­íng sau ®©y. 1.3.2.1. T¨ng doanh thô tiªu thô s¶n phÈm. a. §Çu t­ më réng thÞ phÇn tiªu thô s¶n phÈm : §Êt n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc gÇn 20 n¨m,đất nước ta đã hội nhập WTO, nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, møc sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®ång thêi thÞ tr­êng cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ch­a ®­îc khai th¸c. Víi t×nh h×nh trªn, muèn më réng thÞ phÇn tiªu thô cña m×nh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh­: ho¹ch ®Þnh râ c¸c khu vùc kh¸ch hµng, ®©u lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn, ®©u lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch phï hîp nh­ chµo ®ãn, tiÕp xóc kh¸ch hµng, tËn dông kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña thÞ tr­êng, t¨ng c­êng qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ra thÞ tr­êng b»ng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, th¨m dß ý kiÕn ng­êi tiªu dïng §Çu t­ më réng thÞ phÇn tiªu thô ngµy nay mang mét vÞ trÝ quan träng trong tæng thÓ kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua ®ã gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, hoµ nhËp vµ tËn dông tèi ®a tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng. b. §Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: §Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng chØ lµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng mµ cßn lµ biÖn ph¸p t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, ngoµi viÖc ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng hîp lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t­ theo chiÒu s©u nh­: mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi. c. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý: Gi¸ c¶ s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng ng­êi mua c©n nh¾c khi tiªu dïng mét hµng ho¸ nµo ®ã. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµm ra muèn tiªu thô ®­îc th× gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi tói tiÒn cña kh¸ch hµng. ViÖc ®Þnh gi¸ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo hai ph­¬ng h­íng sau: - §Þnh gi¸ theo quan hÖ cung cÇu trªn thi tr­êng: gi¸ c¶ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lªn xuèng theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng. - §Þnh gi¸ s¶n phÈm ®Ó më réng thÞ tr­êng: ®©y lµ chÝnh s¸ch võa ®Ó c¹nh tranh võa ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng lµm t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm hµng hãa b¸n ra, xÐt trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× lîi nhuËn ®¬n vÞ gi¶m xuèng, nh­ng xÐt trªn tæng thÓ toµn doanh nghiÖp th× tæng lîi nhuËn kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng lªn. Tuy vËy, gi¶i ph¸p nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng kh¶ thi, mµ nã cßn phô thuéc vµo tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. d. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ lùa chän h×nh thøc thanh to¸n phï hîp: Ngµy nay, ®Ó n©ng cao doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tay c¸c “ th­îng ®Õ ”, h×nh thøc b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng h¬n. §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc c¸c h×nh thøc b¸n hµng nh­: b¸n hµng qua ®¹i lý, b¸n hµng tr¶ gãp, b¸n trùc tiÕp, chuyÓn hµng ®Õn tay ng­êi tiªu dïng h¬n n÷a cßn cã thÓ b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i, qua m¹ng internet Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn cÇn cã c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh._. nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng nhiÒu, thanh to¸n nhanh, b»ng c¸c h×nh thøc: chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, chiÕt khÊu thanh to¸n. C¸c h×nh thøc thanh to¸n nµy ngoµi t¸c dông nh­ trªn cßn cã t¸c dông t¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng, t¹o mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. 1.3.2.2. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm §©y lµ ph­¬ng thøc c¬ b¶n vµ l©u dµi ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n vµ møc thuÕ ®· ®­îc x¸c ®Þnh th× lîi nhuËn rßng cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng thªm hay gi¶m ®i lµ do gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh. §Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: a. PhÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ng­êi lao ®éng, biÓu hiÖn b»ng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian hay thêi gian cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Do ®ã, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ t¨ng sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh hay gi¶m sè thêi gian cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §iÒu nµy lµm cho chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m ®i. Bªn c¹nh ®ã viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÐo theo sù gi¶m ®i cña hµng lo¹t c¸c lo¹i chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cè ®Þnh kÕt tinh trong ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng doanh nghiÖp cÇn: - §Çu t­ ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ Sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ, c¶i tiÕn m¸y mãc hiÖn ®¹i sao cho phï hîp víi nhu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. - T¨ng c­êng qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ ViÖc t¨ng c­êng sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh trªn c¶ hai h­íng: võa t¨ng sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ trªn ®Çu ng­êi lao ®éng võa ph¶i ph¸t huy hÕt c«ng suÊt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y. - S¾p xÕp bè trÝ lao ®éng mét c¸ch hîp lý S¾p xÕp bè trÝ lao ®éng mét c¸ch hîp lý nh»m t¹o nªn sù ®ång bé thèng nhÊt t¹o ra sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c kh©u, c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §iÒu nµy gióp doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thêi gian lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng­ßi lao ®éng C¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng cho ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ,lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên. §ång thêi quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Ngoµi tiÒn l­¬ng cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý, t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc b×nh ®¼ng, tho¶i m¸i ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, g¾n lîi Ých cña m×nh víi lîi Ých tËp thÓ. Tõ ®ã gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho doanh nghiÖp. b. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liªu §èi víi c¸c c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kho¶n chi vÒ nguyªn liÖu vËt liÖu th«ng th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc kho¶n chi phÝ nµy th× sÏ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn vËy doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc sau: - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cung øng nguyªn vËt liÖu. Ngay tõ khi lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ ph¶i cã sù phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ tiÕn ®é cung øng vµ khèi l­îng cung øng, tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu nguyªn vËt liÖu hay bÞ ø ®äng vèn do dù tr÷ vèn tån kho qu¸ lín. C¸c doanh nghiÖp còng ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt nghiªn cøu ®Ó t×m nguån nguyªn liÖu cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. - T¨ng c­êng tæ chøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt Tæ chøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu sao cho nguyªn vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt kh«ng bÞ mÊt m¸t hao hôt, th­êng xuyªn kiÓm tra nguyªn vËt liÖu tån kho cã ®¶m b¶o c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng hay kh«ng; nÕu ph¸t hiÖn ra hµng bÞ m¸t m¸t, hay kÐm chÊt l­îng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu: Nghiªn cøu, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®ång thêi th­êng xuyªn rµ so¸t kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nh»m kÞp thêi ®iÒu chØnh míi cho phï hîp. TÝch cùc c¶i tiÕn kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ nh»m tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. c. X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶. VÞªc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ kh«ng chång chÐo phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña tõng ngµnh gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn nh©n c«ng vµ ®Æc biÖt lµ kho¶n chi phÝ qu¶n lý. Song song víi viÖc rót gän bé m¸y qu¶n lý, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i tuyÓn chän ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. 1.3.2.3 Tæ chøc sö dông vèn vµ nguån vèn cã hiÖu qu¶ Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó t¹o ra lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. §èi víi vèn cè ®Þnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p khÊu hao thÝch hîp, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc hiÖn cã, kÕt hîp víi viÖc xö lý nhanh chãng sè tµi s¶n kh«ng cÇn dïng vµ thanh lý ®Ó nhanh chãng quay vßng vèn, tr¸nh ®­îc hao mßn v« h×nh vµ h÷u h×nh. §èi víi vèn l­u ®éng, doanh nghiÖp cÇn qu¶n trÞ tèt c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn, cÇn qu¶n trÞ tèt vËt t­ hµng ho¸ tån kho ®Ó tr¸nh ø ®ängvèn, tr¸nh mÊt m¸t h­ háng qua ®ã t¨ng nhanh sè vßng quay vèn l­u ®éng. Nh­ vËy cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm. VÒ nguån vèn, tuú thuéc ®iÒu kiÖn cña m×nh c¸c doanh nghiÖp sÏ x©y dùng c¬ cÊu nguån vèn hîp lý, ®iÒu quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông ¶nh h­ëng tÝch cùc cña ®ßn bÈy tµi chÝnh ®Ó t¨ng lîi nhuËn nh­ng vÉn gi÷ ®­îc tÝnh tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng lîi nhuËn trong doanh nghiÖp. Nh­ng trong thùc tÕ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng bëi rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè kh¸c nhau: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, qui m« s¶n xuÊt, t×nh h×nh tµi chÝnh. V× vËy, kh«ng cã mét biÖn ph¸p nµo cã thÓ ®­îc sö dông chung cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh doanh cô thÓ mµ mçi doanh nghiÖp t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp cho riªng m×nh. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH SÁN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH QUANG 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty: C«ng ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp MINH QUANG lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n cã giÊy phÐp kinh doanh sè 0102019589 cÊp ngµy 16/03/2005t¹i së KH vµ §T- TP Hµ néi. §Þa chØ trô së chÝnh: NHÀ B6 ,250 Minh Khai - Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.8687854 Fax: 048587854 Tuy ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh n¨m 2005 nh­ng nã ®· ®­îc ho¹t ®éng mang danh mét C«ng ty tiÒn th©n tõ n¨m 2000 do «ng VŨ VĂN ĐOÀN lµm chñ doanh nghiÖp. Tr¶i qua thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty Th­¬ng m¹i & s¶n xuÊt THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH QUANG ®· cã tiÕng trªn thÞ tr­êng Hµ Néi. Ho¹t ®éng nhiÒu n¨m cã hiÖu qu¶, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc.. Lµ mét C«ng ty võa s¶n xuÊt vµ kinh doanh th­¬ng m¹i, MINH QUANG cã nhiÒu cöa hµng giíi thiÖu trªn kh¾p c¸c ®Þa bµn Hµ néi vµ thành phố hải phòng. V¨n phßng lµm viÖc hiÖn t¹i: 61 Lý Thường Kiệt ,Hoàn Kiếm ,Hà Nội -Cửa hàng ở 55C lý thường kiệt hà nội -Cửa hàng ở 26 nguyễn thượng hiền hà nội -45 hoàng hoa thám thành phố hải phòng Và nhiều các đại lý ký gửi trên địa bàn hà nội và nghệ an C«ng ty TNHH s¶n xuÊt & Th­¬ng m¹i tổng hợp minh quang lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp t­ nh©n s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu hót nguån nh©n lùc, gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp cho thµnh phè Hµ néi. Víi tiÒm n¨ng s½n cã, c«ng ty ®· lªn kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng ty cã lo¹i h×nh kinh doanh rÊt ®a d¹ng, ®ã còng chÝnh lµ mÆt thuËn lîi trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: Chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành dệt may Thiết kế tạo mẫu thời trang Mua bán nguyên phụ liệu thiết bị ngành dệt may Môi giới và xúc tiến thương mại Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa -Vận tải hàng hóa ,vận chuyển hành khách ,cho thuê xe ô tô -kinh doanh máy móc thiết bị công nghiệp NhiÖm vô cña C«ng ty Nghiªn cøu thÞ tr­êng, x©y dựng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Qu¶n lý vµ sö dông tèt ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch,quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n, kinh doanh dÞch vô víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Qu¶n lý, sö dông vèn trong s¶n xu¸t kinh doanh theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. 2.1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· x©y dựng bé m¸y tæ chøc qu¶n lý hÕt søc gän nhÑ vµ gi¶n tiÖn: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc C«ng ty PG§ KÕ ho¹ch, HCTH CỬA HÀNG PG§ KÕ to¸n tµi vô CỬA HÀNG Gi¸m ®èc KHO HÀNG T×nh h×nh sö dông lao ®éng hiÖn nay: Tæng sè lao ®éng th­êng xuyªn cña c«ng ty: 4O ng­êi Møc l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty 900.000® ®Õn 1.500.000®. 2.1.4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KẾ TOÁN BÁN HÀNG Kế Toán Bán Hàng Thñ quü M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty NhiÖm vô cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Tham m­u, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ tãan, thèng kª theo ®óng ph¸p lÖnh tµi chÝnh kÕ tãan thèng kª, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh do Nhµ N­íc. Tham gia x©y dựng thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ gi¸ thµnh hµng n¨m. §¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu vÒ tiÒn vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, sña ch÷a lín, XDCB cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch. T¨ng c­êng theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng nî theo qui ®Þnh. Tham gia x©y dựng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®Çu t­ ph¸t triÓn. Theo dâi chØ ®¹o kÕ ho¹ch thu, chi vÒ tµi chÝnh, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vèn, vËt t­, tµi s¶n nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, lµm trßn nghÜa vô víi Nhµ n­íc nh­ ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch kh¸c Cïng víi phßng chøc n¨ng lµm tèt c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng , gi¶i quyÕt kÞp th¬× tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho CBCNV Phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan so¹n th¶o néi dung c¸c Hîp ®ång kinh tÕ, xem xÐt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ c¶ trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, nghiªn cøu vµ ban hµnh kÞp thêi c¸c quy ®Þnh vÒ tr×nh tù thêi gian c«ng t¸c tµi chÝnh, thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ theo ®Þnh kú. 2.1.5. T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña C«ng ty. Tuy MINH QUANG là một công ty mới được thành lập nhưng số vốn của công ty cũng khá lớn .Cụ thể như sau: T×nh h×nh vèn kinh doanh : §vÞ: 1000® ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Sè tiÒn T.T(%) Sè tiÒn T.T(%) Sè tiÒn TØ lÖ (%) A.TSL§ & §T ng¾n h¹n -TiÒn mÆt t¹i quü 22.289.166 1,37 131.444.837 5,89 109.155.671 5,9 -TiÒn göi ng©n hµng 301.835.394 18,5 16.977.366 0,76 -284.858.028 0,056 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 498.903.455 30,7 294.104.455 13,2 -204.799.000 0,59 -Hµng tån kho 374.679.720 23,06 1.347.018.893 60,4 972.339.173 3,6 B. TSC§ & §T dµi h¹n TSC§ Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l. kÕ 450.499.636 (24.000.000) 27,7 471.271.286 (96.000.000) 21,14 20.771.650 1,04 Tæng Tµi s¶n 1.624.227.371 100 2.229.170.367 100 604.942.996 1,37 T×nh h×nh nguån vèn §vÞ : 1000® ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 200 6 So s¸nh Sè tiÒn T.T (%) Sè tiÒn T.T (%) Sè tiÒn T.lÖ (%) A. Nî ph¶i tr¶ 1. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 269.147.816 16,7 421.613.481 19,2 152.465.665 1,56 2. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NSNN (34.306.644) -2,13 (5.854.072) -0,26 (28.422.572) 0,17 3. Vay dµi h¹n 375.100.000 23,29 775.500.000 35,39 400.400.000 2,06 B. Nguån vèn chñ së h÷u 1. Nguån vèn kinh doanh 1’000.000.000 62,1 1.000.000.000 45,63 0 1 2. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Céng 1.609.941.172 100 2.191.259.409 100 524.443.093 1,36 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty Minh Quang năm 2005 và 2006 ta thấy Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu tõ ng¾n h¹n n¨m sau h¬n n¨m sau trong ®ã tiÒn mÆt n¨m 2005 chØ chiÕm tû träng lµ 1,37 sang n¨m 2006 chiÕm 5,89 vµ tû lÖ lµ 5,9, tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2006 chiÕm tû lÖ lµ 0,056 so víi n¨m 2005. Ngoµi ra Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m sau còng chiÕm tû träng lín h¬n n¨m tr­íc. ®Æc biÖt ®iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng n¨m 2006 gi¶m ®i so víi n¨m 2005 ®iÒu ®ã chøng tá kh¶ n¨ng thu nî cña c«ng ty lµ lín. Vµ nh­ vËy th× vßng quay vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ nhanh h¬n. VÒ nguån vèn : Ta thÊy nguån vèn vay chiÕm tû träng kh¸ lín n¨m 2005 chiÕm tû träng 23,29% sang n¨m 2006 t¨ng lªn lµ 35,39% trong khi nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng lµ 62,1% n¨m 2005 chiÕm tû träng lµ 45,63% gi¶m so víi n¨m 2006. Víi chÝnh s¸ch vµ ®­êng ®i ®óng ®¾n doanh thu cña c«ng ty t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m nh­ ®· thÊy ë trªn vµ c¸c kÕ ho¹ch ®ùoc v¹ch ra ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi, th× hµng n¨m c«ng ty lu«n bæ sung phÇn lîi nhuËn tõ kÕt qu¶ kinh doanh vµo nguån vèn cña c«ng ty, ®ång thêi c«ng ty th­êng xuyªn huy ®éng vèn gãp tõ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty thÓ hiÖn : Ngoµi viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, Minh Quang cßn huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nh­ vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông, vay tõ Ng©n hµng, vay tõ liªn doanh liªn kÕt. C«ng ty më tµi kho¶n t¹i vµ lu«n lµ b¹n hµng cña Ng©n hµng Công Thương t¹i hµ néi. 2.1.6 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Trong hai năm đầu thành lập , kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Minh Quang nh×n chung lµ giảm so với năm trước , l·i n¨m sau giảm h¬n so víi n¨m tr­íc. Tuy tèc ®é t¨ng cña n¨m 2005 vµ n¨m 2006 cã giảm hơn , do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan ¶nh h­ëng ®Õn mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2006. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i & s¶n xuÊt tổng hợp Minh Quang MÉu sè B02-DNN (Theo Q§ sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M· sè N¨m nay N¨m tr­íc 1 2 3 4 1. Doanh thu thuÇn 11 3.229.378.127 2.598.243.390 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 12 2.738.449.800 2,216.839.220 3. Chi phÝ kinh doanh 13 465.155.051 352.120.560 4. Chi phÝ tµi chÝnh 14 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (20=11-12-13-14) 20 25.773.276 29.283.610 6. L·i kh¸c 21 0 7. Lç kh¸c 22 0 8. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n(30=20+21-22) 30 25.773.276 29.283.610 9. C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m lîi nhuËn ®Ó x® lîi nhuËn chÞu thuÕ 40 0 10. Tæng lîi nhuËn chÞu thuÕ TNDN(50=30+(-)40) 50 25.773/276 29.283.610 11. ThuÕ TNDN ph¶i nép 60 7.216.517 8.199.411 12. Lîi nhuËn sau thuÕ (70=30-60) 70 18.556.759 21.084.199 LËp ngµy 20 th¸ng3 n¨m 07 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, ®ãng dÊu) Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy doanh thu thuÇn n¨m 2004 lµ mét sè t­¬ng ®èi lín : 3.229.378.127.tuy nhiªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chØ cã 25.773.276® nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn qu¸ cao465.155.051đ, vµ nÕu xem kÕt cÊu c¸c kho¶n chi phÝ th× chi phÝ cho kinh doanh lµ kh¸ cao. V× vËy C«ng ty cÇn xem xÐt vµ gi¶m chi phÝ qu¶n lý h¬n n÷a ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Trªn thùc tÕ doanh thu thuÇn n¨m 2006 cã t¨ng chËm h¬n so 2005 do mét sè yÕu tè kh¸ch quan. C¸c mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty do chÞu søc Ðp c¹nh tranh.yếu tố thời tiết không thuận lợi khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm .hàng không hợp thị hiếu người tiêu dùng. 2.2. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 2.2.1. T×nh h×nh chung vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty trong 2 n¨m qua: MÆc dï trong thêi gian võa qua cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­: thiÕu hôt lao ®éng bËc cao, thiÕu trang thiÕt bÞ kÜ thuËt c«ng nghÖ, khã kh¨n trong huy ®éng vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt… Nh­ng víi sù cè g¾ng, nç lùc v­¬n lªn kh¾c phôc khã kh¨n cña tËp thÓ CBCNV trong toµn C«ng ty, biÕt ph¸t huy vµ khai th¸c nh÷ng thÕ m¹nh riªng cña m×nh, nªn C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh nhÊt ®Þnh. t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn qua 2 n¨m §¬n vÞ tÝnh: 1000® Stt chØ tiªu n¨m 2005 n¨m 2006 So s¸nh n¨m 05/06 1 Doanh thu thuÇn 2.598.243.390 3.229.378.127 631.134.737 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 2.216.839.220 2.738.449.800 521.610.580 3 Lîi nhuËn gép 381.404.170 490.928.327 109.524.157 4 Chi phÝ b¸n hµng 352.120.560 465.155.051 113.034.491 6 Lîi nhuËn tríc l·i vay vµ thuÕ tõ BH vµ CCDV 7 L·i vay 8 Lîi nhuËn tríc thuÕ tõ BH vµ CCDV 29.283.610 25.773.276 -3.510.334 9 Lîi nhuËn sau thuÕ tõ BH vµ CCDV 21.084.199 18.556.759 -2.527.440 Trong n¨m 2006, cïng víi sù t¨ng lªn cña doanh thu th× gi¸ vèn hµng b¸n còng t¨ng lªn ®ång so víi n¨m 2005. Nh×n chung, tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn hµng b¸n nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu mÆc dï chªnh lÖch kh«ng qu¸ lín. §iÒu nµy ®· cho 521.610.580 thÊy phÇn nµo c«ng t¸c qu¶n lÝ gi¸ thµnh nãi chung cña toµn C«ng ty ®· cã dÊu hiÖu tèt h¬n n¨m 2005. Lîi nhuËn gép cña C«ng ty trong n¨m 2006 t¨ng 109.524.157®ång so víi n¨m 2005. §Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña C«ng ty trong n¨m 2006, ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ b¸n hµng trong n¨m.Chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty trong n¨m 2006 t¨ng 113.034.491®ång. Tèc ®é t¨ng cña chi phÝ b¸n hµng nhá h¬n kh¸ nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu, ta cã thÓ nhËn xÐt s¬ bé lµ t×nh h×nh qu¶n lÝ chi phÝ b¸n hµng t­¬ng ®èi tèt. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn ë C«ng ty Minh Quang trong n¨m võa qua, cã sù so s¸nh víi t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 2005. §Ó ®¸nh gi¸ chi tiÕt h¬n nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc hay nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cÇn ph¶i ®i s©u ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty nh­: t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh. 2.2.2 T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm Đây là một công ty mới được thành lập ,nhưng doanh thu trong hai năm gần đây tương đối lớn ,và có doanh thu năm sau cao hơn năm trước .Năm 2005 doanh thu đạt 2.598.243.390 tới năm 2006 doanh thu đạt 3.229.378.127 đ tăng 631.134.737đ. Thông qua đây ta thấy được doanh nghiệp làm ăn đang trên đà phát triển ,đã tạo được uy tín trong lòng bạn hàng . 2.2.3. T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn thu ®­îc lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®­îc doanh thu ®ã. NÕu doanh thu kh«ng ®æi, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng nÕu chi phÝ gi¶m, vµ ng­îc l¹i. C¸c yÕu tè chi phÝ cã t¸c ®éng ng­îc chiÒu ®Õn lîi nhuËn nªn viÖc qu¶n lý tèt c¸c chi phÝ cã t¸c dông lín trong viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. MÆt kh¸c, ®Ó thÊy ®­îc 1 ®ång doanh thu n¨m nay t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc sÏ lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn hay gi¶m xuèng th× chóng ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng qu¶n lý cña C«ng ty vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ. T×nh h×nh chi phÝ b¸n hµng §¬n vÞ tÝnh: 1000® Stt Kho¶n môc Sè tiÒn So s¸nh N¨m 2005 N¨m 2006 1 ChÝ phÝ NVL 2.216.839.220 2.378.449.800 521.610.580 2 Chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng 352.120.560 465.155.051 113.034.491 4 Chi phÝ tµi chÝnh 6 Céng 2.568.959.780 2.843.604.851 634.645.071 Qua b¶ng trªn ta thÊy: N¨m 2006 tæng chi phÝ kinh doanh t¨ng lªn 634.645.071 ®ång trong ®ã kho¶n môc chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu t¨ng lªn 521.610.580 ®ång, nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng chi phÝ nµy lµ do khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng thªm, do gi¸ c¶ ®Çu vµo biÕn ®éng m¹nh ë mét sè nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, ®ång thêi còng mét phÇn do thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. 2.2.4. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, mäi doanh nghiÖp ®Òu cÇn mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh. ThiÕu vèn ®ang lµ t×nh tr¹ng chung ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay nªn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông thËt hiÖu qu¶ sè l­îng vèn hiÖn cã lµ biÖn ph¸p kh¾c phôc phÇn nµo t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®ång thêi còng lµ mét gi¶i ph¸p gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2006 tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty Minh Quanglµ: 2.229.170.367®ång. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ 1.007.910.240 ®ång, chiÕm 45.21 % tæng vèn kinh doanh. Vèn l­u ®éng lµ: 1.221.260.127®ång, chiÕm 54.78% tæng vèn kinh doanh. Nh­ vËy sè vèn cè ®Þnh chiÕm tû träng nhỏ cßn vèn l­u ®éng chiÕm tû träng lớn mµ C«ng ty l¹i lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt và thương mại là chủ yếu nªn c¬ cÊu vèn nh­ vËy lµ chưa hîp lý bëi v× C«ng ty cÇn ph¶i tËp trung ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, đầu tư vào các mặt hàng hợp với thị hiếu người tiêu dùng hơn,các mặt hàng kiểu cách và mẫu mã phải hợp thời trang vµ vèn cè ®Þnh cÇn ph¶i chiÕm tû träng lín trong tæng vèn. 2.2.5 T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty: C«ng ty Minh Quang lµ mét c«ng ty cã quy m« kh«ng lín, lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp ®­îc 2 n¨m. ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt kinh doanh thương mại. Do ®ã Doanh thu cña c«ng ty Minh Quang chñ yÕu lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh thương mại, vµ v× vËy lîi nhuËn thu ®­îc còng chØ tõ ho¹t ®éng kinh doanh thương mại. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn: §Ó ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty Minh Quang chóng ta xem xÐt c¸c chØ tiªu lîi nhuËn sau dùa trªn b¶ng sau: TT ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1 Vèn kinh doanh b×nh qu©n 1.631.025.371 1.930.097.869 2 Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 1.054.271.050 1.031.090.645 3 Doanh thu b¸n hµng 2.598.243.390 3.229.378.127 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 21.084.199 18.556.759 5 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh 1,29 0,96 6 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu tiªu thô 0,81 0,57 7 Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u 1.99 1.79 Lîi nhuËn sau thuÕ tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña C«ng ty n¨m 2006 giảm đi 2.527.440 ®ång so víi n¨m 2005. ViÖc giảm đi cña chØ tiªu nµy ®· ph¶n ¸nh ®­îc phÇn nµo sù không thuận lợi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2006 võa qua. Tuy nhiªn, tèc ®é giảm lµ kh«ng ®¸ng kÓ do mÆt hµng kinh doanh may mặc chÞu ¶nh h­ëng cña yÕu tè kh¸ch quan dÉn ®Õn doanh thu gi¶m. Cã thÓ thÊy mÆc dï ®· cã cè g¾ng nh­ng C«ng ty Minh Quang vÉn cßn mét sè h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty ®· kh«ng thÓ tËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña sè tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t­ thªm ®Ó mang l¹i gi¸ trÞ doanh thu lín h¬n, ho¹t ®éng qu¶n lÝ cho phÝ cßn ch­a tiÕt kiÖm, chÆt chÏ. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. C«ng ty ®i vay nhiÒu nh­ng kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ nªn g¸nh nÆng l·i vay cµng lµm sôt gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng n¨m tr­íc cã giảm h¬n so víi n¨m sau, song tèc ®é giảm kh«ng ®¸ng kÓ. ChØ tiªu nµy cho biÕt trong n¨m 2006 C«ng ty cø thu ®­îc 100 ®ång doanh thu th× sÏ ®em l¹i 5.7®ång lîi nhuËn sau thuÕ tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Qua chØ tiªu nµy cho ta thÊy trong n¨m qua chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· phÇn nµo ®­îc c¶i thiÖn, lîi nhuËn tr­íc l·i vay vµ thuÕ trong 1 ®ång doanh thu cña C«ng ty giảm nhưng không đáng kể do công ty vừa mới thành lập còn nhiều khó khăn trong kinh doanh, ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Tuy nhiªn kÕt qu¶ nµy ch­a ®ñ ®Ó chóng ta kÕt luËn ®©y lµ thµnh tÝch vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ChØ tiªu tû suÊt vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2006 giảm 0.33% so víi n¨m 2005 l­îng giảm kh«ng ®¸ng kÓ do tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn lµ kh«ng cao . ChØ tiªu nµy cho biÕt trong n¨m qua C«ng ty cø sö dông 100 ®ång vèn kinh doanh th× sÏ ®em l¹i cho C«ng ty 1.79 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. MÆc dï vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m qua còng t¨ng lªn nh­ng tèc ®é t¨ng cña vèn kinh doanh nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn tõ ®ã lµm cho tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn. ChØ tiªu nµy còng ®· ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty Minh Quang còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong n¨m cø sö dông 100 ®ång vèn ®­îc h×nh thµnh tõ nguån vèn chñ së h÷u th× C«ng ty l·i 1.79 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u cña C«ng ty n¨m 2006 lµ 1.79% giảm đi không đáng kể so víi n¨m 2005. Cã thÓ nhËn thÊy C«ng ty Minh Quang trong n¨m qua ®· cã cè g¾ng, cã c¶i thiÖn ®­îc mét sè mÆt trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao do mét sè yÕu tè kh¸ch quan cô thÓ lµ hàng không hợp thị hiếu người tiêu dùng , thời tiết không thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm ¶nh h­ëng ®Õn mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ: l·ng phÝ chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu; mÆt kh¸c l¹i ch­a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña con ng­êi còng nh­ ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, khiÕn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng cao.Trong n¨m 2007 tíi ®©y C«ng ty Minh Quang cÇn xem xÐt, ®æi míi trong kinh doanh, ph¸t huy tèt c¸c nguån lùc cña m×nh, gi¶m chi phÝ, t¨ng doanh thu ®em l¹i lîi nhuËn cao. Th«ng qua chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn sÏ gióp chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp ®ång thêi ®¸nh gi¸ so s¸nh ®­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp víi nhau mét c¸ch hoµn chØnh h¬n. ChÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp nghiªn cøu c¶ chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi vµ chØ tiªu lîi nhuËn t­¬ng ®èi. 2.2.5. Nh÷ng cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn lîi nhuËn. Trong n¨m võa qua, mÆc dï l·i hµng n¨m ch­a ph¶i lµ cao so víi sè vèn mµ c«ng ty bá ra nh­ng bªn c¹nh ®ã th× C«ng ty vÉn cã mét sè cè g¾ng ®¸ng ghi nhËn: - C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ mua s¾m nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ n©ng cao doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, cã ®iÒu kiÖn ®em vÒ lîi nhuËn lín h¬n. - S¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña C«ng ty ngµy cµng cao tõ ®ã dÉn ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng lªn theo; C«ng ty vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn. - Trong nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña C«ng ty Minh Quang chóng ta cÇn ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vèn tån kho. C«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¸t víi t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ tõ kh©u mua nguyªn hàng hóa cho ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy tån kho Ýt, thµnh phÈm tån kho kh«ng v× qui m« s¶n xuÊt t¨ng thªm mµ bÞ ®Èy lªn cao. §iÒu nµy kh«ng chØ gióp C«ng ty tiÕt kiÖm mét sè vèn l­u ®éng øng tr­íc mµ cßn lµm gi¶m mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ cho viÖc l­u kho, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸. MÆt kh¸c c«ng t¸c qu¶n lÝ nî ph¶i thu ®­îc c¶i thiÖn, vèn kh«ng bÞ chiÕm dông nhiÒu v× thÕ mµ C«ng ty cã ®iÒu kiÖn tËp trung vèn cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ kh¸c. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë trªn th× trong n¨m qua C«ng ty Minh Quang vÉn cßn mét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh. 2.2.6. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ nguyªn nh©n Trong n¨m 2006, mét sè khuyÕt ®iÓm næi bËt nhÊt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ã lµ: - MÆc dï thùc hiÖn ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh rÊt lín nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc th× kh«ng cao, kh«ng thÓ tËn dông hÕt nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt do tµi s¶n cè ®Þnh ®­a l¹i, t¨ng thªm doanh thu nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cã thÓ bï ®¾p chi phÝ khÊu hao còng nh­ l·i tiÒn vay vèn kinh doanh. - Trong n¨m qua mét sè kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng lªn ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµm cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm còng t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao, nguyªn vËt liÖu vÉn cßn bÞ l·ng phÝ, ch­a tËn dông hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ con ng­êi còng nh­ ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i trªn lµ do mét sè nguyªn nh©n nh­: - C«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty ch­a s¸t sao, chÆt chÏ, ch­a cã c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh thÝch hîp ®èi víi c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña hä. - Nguån mua nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cßn ph¶i gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nh­: thÞ tr­êng quân áo cã nhiÒu biÕn ®éng, cïng víi viÖc gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng t¨ng cao dÉn ®Õn viÖc gi¸ mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo bÞ t¨ng ®ét biÕn vµ lµm cho chi phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu cña C«ng ty t¨ng lªn. - Sù khã kh¨n trong t×m kiÕm vèn ®Çu t­ khiÕn mét sè c«ng ®o¹n ph¶i thuª ngoµi víi chi phÝ lín. - Sù thiÕu thèn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ trong c¸c giai ®o¹n thiết kế mẫu khiÕn cho C«ng ty ph¶i tèn rÊt nhiÒu chi phÝ c¸c lo¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i trong n¨m võa qua, trong n¨m tíi ®©y, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i, ®Ó tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau nµy. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty C«ng ty Minh Quang trong thêi gian tíi. 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong mét sè n¨m tíi. Sau 2 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Minh Quang tuy cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng song víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé CBCNV, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: C«ng ty lu«n gi÷ v÷ng ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, kh«ng ngõng më réng vµ ph¸t triÓ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc7912.doc