Kế toán các khoản vốn bằng tiền và các khoản trả trước tại Công ty Kế toán kiểm toàn Kiến Hưng

Tài liệu Kế toán các khoản vốn bằng tiền và các khoản trả trước tại Công ty Kế toán kiểm toàn Kiến Hưng: ... Ebook Kế toán các khoản vốn bằng tiền và các khoản trả trước tại Công ty Kế toán kiểm toàn Kiến Hưng

doc54 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1221 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán các khoản vốn bằng tiền và các khoản trả trước tại Công ty Kế toán kiểm toàn Kiến Hưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN. Sau thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng Ty Kieán Höng, em ñaõ coù ñieàu kieän vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû Nhaø tröôøng ñeå ñi vaøo tìm hieåu, nghieân cöùu vaø ñaõ coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn töø coâng taùc keá toaùn taïi Coâng ty. Ñoàng thôøi cuõng giuùp em môû roäng ñöôïc taàm hieåu bieát veà coâng taùc keá toaùn Voán baèng tieàn noùi rieâng cuõng nhö caùc phaàn haønh khaùc noùi chung. Em xin baøy roõ loøng bieát ôn ñoái vôùi Ban Giaùm Hieäu cuøng taát caû Thaày, Coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc quùy baùu trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng vaø ñaëc bieät laø nhôø söï giuùp ñôõ taän tình cuûa Thaày Voõ Minh Huøng_ ngöôøi ñaõ höôùng daãn, chæ baûo em trong suoát thôøi gian thöïc taäp ñeå em coù theå hoaøn thaønh cuoán Chuyeân Ñeà Toát Nghieäp naøy. Em xin chaân thaønh gôûi lôøi caûm ôn ñeán Ban Giaùm Ñoác cuøng toaøn theå nhaân vieân Phoøng Keá Toaùn Coâng Ty Kieán Höng ñaõ giuùp ñôõ em raát nhieàu trong quaù trình thöïc taäp cuõng nhö trong quaù trình thöïc hieän cuoán Chuyeân Ñeà Toát Nghieäp naøy. LÔØI MÔÛ ÑAÀU. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá ñaát nöôùc ñaõ coù söï phaùt trieån vöôït baäc, kinh teá thò tröôøng vôùi söï naêng ñoäng voán coù cuûa noù ñaõ khieàn caùc Doanh nghieäp cuõng phaûi thích nghi ñeå theo kòp söï phaùt trieån ñoù. Neáu nhö tröôùc ñaây Voán baèng tieàn chæ laø moät khoaûn khoâng quan troïng treân Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn, bôûi vì nhöõng khoaûn naøy thuoäc söï quaûn lyù chaët cheõ cuûa Nhaø Nöôùc vaø Doanh nghieäp cuõng khoâng caàn thieát phaûi quan taâm ñeán khaû naêng thanh toaùn cuûa Doanh nghieäp mình vì vieäc ñoù ñaõ coù Nhaø Nöôùc ñaûm traùch. Nhöng ngaøy nay trong cô cheá thò tröôøng, xoùa boû bao caáp, Nhaø Nöôùc ñaõ giao quyeàn töï chuû taøi chính cho caùc Doanh nghieäp. Ñöùng tröôùc caùc cô hoäi kinh doanh, söï caïnh tranh treân thò tröôøng ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn trò phaûi coù chính saùch quaûn lyù Voán baèng tieàn moät caùch ñuùng ñaén. Vì vaäy theo doõi vaø quaûn lyù Voán baèng tieàn nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thanh toaùn thöôøng xuyeân, khaû naêng ñaàu tö tröôùc caùc cô hoäi kinh doanh laø moät nhu caàu thieát yeáu ñoái vôùi moãi Doanh nghieäp. Keá toaùn luoân caàn bieát tieàm löïc taøi chính haèng ngaøy cuõng nhö tieàm löïc thu chi haèng ngaøy cuûa Doanh nghieäp ñeå coù theå ñeà ra vaø môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Haèng ngaøy taïi Doanh nghieäp luoân coù caùc nghieäp vuï thu chi xen keõ nhau. Caùc khoaûn thu laø ñeå coù voán baèng tieàn ñeå chi, caùc khoaûn chi laø ñeå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø töø ñoù coù caùc nguoàn thu ñeå ñaùp öùng caùc khoaûn chi. Voøng löu chuyeån tieàn teä xaûy ra lieân tuïc khoâng ngöøng, coù thôøi ñieåm löôïng tieàn chi nhieàu hôn tieàn thu, coù thôøi ñieåm ngöôïc laïi nhöng bao giôø Doanh nghieäp cuõng phaûi döï tröõ moät soá tieàn ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhöõng khoaûn chi caàn thieát. Söï caân ñoái veà soá tieàn cuõng nhö thôøi ñieåm thu chi cuûa tieàn cho pheùp Doanh nghieäp chuû ñoäng veà ngaân quyõ. Ñeå coù ñöôïc söï caân ñoái ñoù keá toaùn caàn phaûi coù caùi nhìn toång quaùt veà caùc nguoàn thu tieàn vaø söû duïng tieàn trong kyø, töø ñoù döï toaùn ñöôïc löôïng tieàn teä trong töông lai. Vì vaäy vieäc ñöa ra Baùo Caùo Löu Chuyeån Tieàn Teä trong caùc Baùo Caùo Taøi Chính cuûa cheá ñoä keá toaùn laø raát kòp thôøi maëc duø chöa phaûi laø baùo caùo baét buoäc. Chính Baùo Caùo Tieàn Teä seõ cung caáp cho ngöôøi söû duïng bieát ñöôïc nhöõng hoaït ñoäng chuû yeáu naøo taïo ra tieàn vaø tieàn ñaõ ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích gì? Vieäc söû duïng coù hôïp lyù hay khoâng? Tuy noù khoâng phaûi laø cô sôû duy nhaát ñeå ñaùnh giaù tình hình thöïc teá taïi Doanh nghieäp, nhöng Voán baèng tieàn laø moät trong caùc chæ tieâu ñöôïc söû duïng nhieàu ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa Doanh nghieäp. Ngöôøi ta coù theå xem Voán baèng tieàn nhö laø cuûa caûi saün saøng söû duïng ñeå ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn.Noù laø moät loaïi taøi saûn löu ñoäng thieát yeáu nhaát trong caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh ôû baát cöù ngaønh ngheà gì. Chính vì vai troø ñaëc bieät cuûa Voán baèng tieàn cuõng nhö taàm quan troïng cuûa vieäc quaûn lyù noù, neân sau thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng Ty Kieán Höng, em ñaõ choïn vieát Chuyeân Ñeà Toát Nghieäp vôùi ñeà taøi: “KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC TAÏI COÂNG TY TNHH KEÁ TOAÙN_KIEÅM TOAÙN & TIN HOÏC KIEÁN HÖNG.” Vôùi kieán thöùc cuûa moät sinh vieân, chöa coù kinh nghieäm cuõng nhö trong vieäc trình baøy chaéc chaén khoâng traùnh khoûi sai soùt. Em mong quyù Thaày Coâ goùp yù xaây döïng nhaèm taïo ñieàu kieän cho kieán thöùc em ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY TNHH KEÁ TOAÙN_KIEÅM TOAÙN & TIN HOÏC KIEÁN HÖNG. QUAÙ TRÌNH THAØNH LAÄP: Coâng ty TNHH Keá Toaùn_Kieåm Toaùn vaø Tin Hoïc Kieán Höng( goïi taét laø Coâng Ty Kieåm Toaùn Kieán Höng) ñöôïc thaønh laäp töø ngaøy 11 thaùng 10 naêm 2001. Coâng Ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc chuyeân moân Kieåm Toaùn vaø Keá Toaùn; chuyeân cung caáp caùc dòch vuï chuyeân nghieäp veà Kieåm Toaùn, Keá Toaùn, tö vaán thueá, taøi chính doanh nghieäp vaø ñaàu tö. Hieän nay, Coâng Ty Kieán Höng coù ñoäi nguõ nhaân vieân hôn 50 ngöôøi goàm nhöõng ngöôøi coù trình ñoä Thaïc só chuyeân ngaønh Keá Toaùn, Kieåm Toaùn, Taøi Chính; cöû nhaân, kyõ sö toát nghieäp töø caùc Ñaïi Hoïc chuyeân ngaønh Keá Toaùn, Ngaân Haøng, Ñaïi Hoïc Luaät, Ñaïi Hoïc Baùch Khoa. Ñoäi nguõ chuû choát cuûa Kieán Höng laø nhöõng chuyeân gia giaøu kinh nghieäm veà chuyeân moân nghieäp vuï. Ñoäi nguõ nhaân vieân Kieán Höng coøn coù moät söï hieåu bieát saâu saéc veà ngaønh ngheà vaø lónh vöïc kinh doanh cuûa caùc Coâng Ty khaùch haøng. Kieán Höng ñang ñoùng goùp tích cöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa ngaønh ngheà Keá Toaùn, Kieåm Toaùn vaø Tö Vaán taïi Vieät Nam. Caùc Coâng Ty khaùch haøng cuûa Kieán Höng bao goàm caùc Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc, caùc Doanh nghieäp hoaït ñoäng theo Luaät Doanh nghieäp treân nhieàu lónh vöïc vaø ngaønh ngheà kinh doanh khaùc nhau; caùc vaên phoøng ñaïi dieän nöôùc ngoaøi; caùc Doanh nghieäp vaø döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Vôùi toân chæ “Mang trí thöùc phuïc vuï khaùch haøng”, Kieán Höng cam keát cung caáp nhöõng nghieäp vuï chuyeân nghieäp chaát löôïng cao; mamg laïi lôïi ích cuï theå vaø hieäu quaû thöïc söï, ñoùng goùp vaø hoã trôï thieát thöïc vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc Coâng Ty khaùch haøng; ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa Phaùp Luaät hieän haønh. Ngay töø khi thaønh laäp cho ñeán nay, Coâng Ty ñaõû coù nhieàu böôùc phaùt trieån nhaèm môû roäng loaïi hình dòch vuï cuõng nhö naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng vaø uy tín ñoái vôùi khaùch haøng. Thôøi gian hoaït ñoäng vöøa qua Coâng Ty ñaõ chieám ñöôïc loøng tin cuûa khoâng ít Coâng Ty trong vaø ngoaøi nöôùc ôû moïi lónh vöïc hoaït ñoäng. LÓNH VÖÏC HOAÏT ÑOÄNG: Coâng Ty Kieán Höng cung caáp caùc dòch vuï cho khaùch haøng: Keá Toaùn, Kieåm Toaùn, Dòch vuï tö vaán vaø tin hoïc. Caùc dòch vuï naøy ñöôïc toå chöùc thaønh ba boä phaän khaùc nhau. Caùc boä phaän naøy hoaïy ñoäng ñoäc laäp vaø chòu söï quaûn lyù chung cuûa toaøn Coâng Ty. Tuøy theo yeâu caàu rieâng cuûa caùc coâng ty khaùch haøng maø Coâng Ty seõ cung caáp dòch vuï cho hoï. Caùc dòch vuï naøy ñeàu ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng Luaät keá toaùn vaø phaùp luaät hieän haønh cuûa nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. Khaùi quaùt caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty: Döïa vaøo lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình, Coâng Ty Kieán Höng hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc sau: Kieåm Toaùn: Kieåm Toaùn Baùo Caùo Taøi Chính. Kieåm Toaùn tyû leä noäi ñòa hoùa. Kieåm Toaùn giaù trò xaây döïng cô baûn. Kieåm Toaùn theo caùc muïc ñích khaùc. Soaùt xeùt Baùo Caùo Taøi Chính. Keá Toaùn: Laäp soå saùch keá toaùn. Laäp baùo caùo thueá, baùo caùo taøi chính. Phaân tích Baùo Caùo Taøi Chính. Tö vaán löu tröõ vaø luaân chuyeån chöùng töø. Dòch vuï tö vaán: Tö vaán ñaàu tö. Tö vaán vaø cung caáp caùc vaên baûn phaùp quy. Hoaøn thieän heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Tö vaán veà dòch vuï tin hoïc keá toaùn. Phoøng dòch vuï keá toaùn: Hoaït ñoäng phoøng dòch vuï keá toaùn noùi chung: Phoøng dòch vuï keá toaùn ñöôïc trang bò heä thoáng maùy vi tính hieän ñaïi, aùp duïng phaàn meàm tieân tieán ñeå tieän cho vieäc quaûn lyù chung cuõng nhö coù khaû naêng cung caáp soá lieäu cho khaùch haøng vôùi khoaûng thôøi gian ngaén nhaát. Coâng vieäc taïi phoøng keá toaùn ñöôïc chia ñeàu cho caùc nhaân vieân trong phoøng. Moãi nhaân vieân laøm vieäc treân moät maùy vi tính. Ñoái vôùi caùc coâng ty khaùch haøng coù quy moâ nhoû vaø ñôn giaûn, coâng vieäc nhaäp lieäu vaø xöû lyù thoâng tin ñöôïc giao haún cho moät nhaân vieân. Ñoái vôùi caùc coâng ty khaùch haøng coù quy moâ lôùn goàm nhieàu phaân xöôûng vaø haïch toaùn phöùc taïp, coâng vieäc ñöôïc chia ñeàu cho nhieàu nhaân vieân. Hoï coù traùch nhieäm theo doõi, xöû lyù döõ lieäu sau ñoù toång hôïp chung ñeå cho ra baùo caùo hoaøn chænh. Do ñoù, tuøy theo naêng löïc vaø khaû naêng cuûa moãi nhaân vieân maø moãi ngöôøi seõ ñaûm traùch coâng vieäc cuûa moät hay nhieàu coâng ty khaùch haøng nhoû. Cuoái cuøng, soá lieäu ñaõ ñöôïc toång hôïp seõ ñöôïc kieåm duyeät laàn cuoái bôûi Phoù Phoøng, Tröôûng Phoøng vaø Toång Giaùm Ñoác tröôùc khi gôûi cho khaùch haøng. Trình töï xöû lyù thoâng tin taïi Coâng Ty: Haøng cuoái thaùng, Coâng Ty toå chöùc cho caùc nhaân vieân mang giaáy giôùi thieäu ñeán coâng ty khaùch haøng ñeå giao nhaän chöùng töø goác. Sau khi coù chöùng töø goác, nhaân vieân seõ tieán haønh khai baùo thueá vaø laäp tôø khai thueá haøng thaùng. Tôø khai thueá phaûi ñöôïc hoaøn thaønh vaø giao noäp cho Cuïc thueá cuûa coâng ty khaùch haøng tröôùc ngaøy 10 haøng thaùng. Baûng khai baùo thueá goàm: Baûng keâ hôïp ñoàng kinh teá. Baûng keâ hoùa ñôn haøng hoùa mua vaøo. Baûng keâ hoùa ñôn haøng hoùa baùn ra. Baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn. Sau ñoù, nhaân vieân tieán haønh nhaäp döõ lieäu cho khaùch haøng. Tuøy theo töøng loaïi hình hoaït ñoäng, ngaønh ngheà kinh doanh cuûa khaùch haøng maø nhaân vieân keá toaùn seõ nhaäp döõ lieäu, ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï, nhaäp theo caùc hình thöùc soå keá toaùn khaùc nhau. Taát caû caùc nghieäp vuï, buùt toaùn keát chuyeån ñeàu ñöôïc nhaäp vaøo maùy vi tính vaø ñöôïc xöû lyù baèng phaàn meàm. Do ñoù vieäc caäp nhaät vaø löu tröõ döõ lieäu ngaøy caøng phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù vaø thoâng tin. Khaùch haøng coù theå deã daøng vaø nhanh choùng bieát ñöôïc thoâng tin cuûa coâng ty mình moät caùch nhanh choùng. Caên cöù vaøo caùc chöùng töø maø khaùch haøng ñöa cho, nhaân vieân keá toaùn nhaäp lieäu, xöû lyù thoâng tin, in ra caùc phieáu thu, phieáu chi, phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho vaø caùc hình thöùc keá toaùn tuøy theo hình thöùc soå keá toaùn cuûa khaùch haøng. Taát caû caùc soå saùch naøy ñeàu ñöôïc löu tröõ thaønh 02 baûn: 01 giao cho khaùch haøng vaø 01 löu tröõ taïi Kieán Höng. Caùc loaïi phieáu thu, chi, nhaäp-xuaát kho seõ ñöôïc keïp chung vôùi chöùng töø goác coù lieân quan ñeå tieän cho vieäc theo doõi soá lieäu. Hình thöùc thanh toaùn: Chuyeån khoaûn hoaëc thanh toaùn baèng tieàn maët. Tuøy theo hôïp ñoàng ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng, Kieán Höng seõ xuaát hoùa ñôn vaø cöû ngöôøi thu phí dòch vuï keá toaùn ñeán khaùch haøng. Sau khi heát haïn hôïp ñoàng, hai beân cuøng tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng cuõ vaø kyù keát hôïp ñoàng môùi. Thôøi haïn hôïp ñoàng thöôøng laø moät naêm. Tuøy theo yeâu caàu, quy moâ hoaït ñoäng, möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng ty khaùch haøng maø chi phí dòch vuï keá toaùn seõ thay ñoåi. Ngoaøi caùc dòch vuï treân, Kieán Höng coøn cung caáp dòch vuï quyeát toaùn, hoaøn thueá, tö vaán löu tröõ vaø luaân chuyeån chöùng töø… Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn: Kieán Höng cöû nhaân vieân coù naêng löïc vaø kinh nghieäm laøm vieäc taïi vaên phoøng coâng ty khaùch haøng khi coù nhu caàu vaø chòu traùch nhieäm veà tính chính xaùc cuûa soá lieäu trong phaïm vi chöùng töø, soå saùch vaø caùc taøi lieäu lieân quan khaùc maø khaùch haøng ñaõ cung caáp. Thu thaäp ñaày ñuû hoùa ñôn chöùng töø vaø xöû lyù taát caû caùc nghieäp vuï phaùt sinh treân phaàn meàm keá toaùn hieän haønh cuûa khaùch haøng. Cam keát giöõ bí maät toaøn boä caùc soá lieäu taøi chính keá toaùn, moïi thoâng tin quan troïng noäi boä cuûa khaùch haøng maø Kieán Höng coù ñöôïc. Phoøng dòch vuï kieåm toaùn: Hoaït ñoäng phoøng dòch vuï kieåm toaùn noùi chung: Kieán Höng cung caáp dòch vuï kieåm toaùn theo töøng khoaûn muïc hay toaøn boä khoaûn muïc tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng(nhieàu nhaát laø kieåm toaùn Baùo Caùo Taøi Chính). Thôøi haïn kieåm toaùn coù theå keùo daøi tuøy theo möùc ñoä phöùc taïp cuûa caùc khoaûn muïc, tuøy theo quy moâ hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng. Coâng vieäc cuûa kieåm toaùn ñoøi hoûi phaûi coù söï taäp trung cao ñoä, tính chuyeân nghieäp vaø kinh nghieäm cuûa caùc kieåm toaùn vieân. Do ñoù, ñoäi nguõ kieåm toaùn vieân cuûa Kieán Höng ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä Thaïc só, cöû nhaân, kyõ sö. Thaønh vieân cuûa nhoùm tröïc tieáp kieåm toaùn bao goàm nhöõng thaønh vieân chuû choát vaø giaøu kinh nghieäm chuyeân moân. Hoï chòu traùch nhieäm tröïc tieáp ñoái vôùi coâng vieäc kieåm toaùn cuûa Kieán Höng ñoái vôùi coâng ty khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, Kieán Höng coù theå boå sung theâm nhaân söï nhaèm phuïc vuï caùc yeâu caàu trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï cho khaùch haøng. Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Kieán Höng coù ñaày ñuû khaû naêng chuyeân moân cuõng nhö kinh nghieäm vaø hieåu bieát saâu saéc veà lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng. Trình töï kieåm toaùn Baùo Caùo Taøi Chính: Trong ñieàu kieän coù theå vaø cho pheùp, kieåm toaùn vieân ñeán vaên phoøng cuûa coâng ty khaùch haøng ñeå xem xeùt sô boä tröôùc caùc soá lieäu keá toaùn, tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä tröôùc khi boä phaän keá toaùn thöïc hieän khoùa soå vaø keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. Vôùi quaù trình tìm hieåu sô boä naøy, kieåm toaùn vieân seõ taäp trung vaøo caùc vaán ñeà ñaùng chuù yù trong heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa coâng ty khaùch haøng. Sau khi keát thuùc nieân ñoä vaø khoùa soå keá toaùn, kieåm toaùn vieân seõ ñeán vaên phoøng cuûa coâng ty khaùch haøng thöïc hieän caùc coâng vieäc kieåm toaùn chính thöùc. Coâng vieäc trong giai ñoaïn naøy seõ taäp trung vaøo vieäc kieåm tra, soaùt xeùt caùc soá lieäu, chöùng töø, hoà sô vaø soå saùch coù lieân quan ñeán caùc soá lieäu coù treân baùo caùo, soá lieäu taøi chính sô boä ñaõ ñöôïc laäp ra. Döïa vaøo caùc cô sôû baèng chöùng vaø taøi lieäu thu thaäp ñöôïc töø vieäc kieåm toaùn taïi vaên phoøng, kieåm toaùn vieân seõ toång hôïp vaø laäp ra Baùo Caùo Kieåm Toaùn. Keøm theo ñoù, ñöa ra moät thö quaûn lyù cho Ban Giaùm Ñoác cuûa coâng ty khaùch haøng, trong ñoù neâu neân caùc vaán ñeà yeáu keùm cuõng nhö sai soùt maø kieåm toaùn vieân phaùt hieän ra trong quaù trình kieåm toaùn, ñoàng thôøi ñöa ra caùc kieán nghò vaø giaûi phaùp khaéc phuïc. Hình thöùc thanh toaùn vaø möùc phí dòch vuï: Hình thöùc thanh toaùn: chuyeån khoaûn hoaëc tieàn maët. Möùc phí cho caùc dòch vuï kieåm toaùn phuï thuoäc vaøo thôøi gian tieâu toán thôøi gian vaø möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc. Kieán Höng thöôøng thaûo luaän tröïc tieáp vôùi coâng ty khaùch haøng ñeå ñöa ra moät möùc phí hôïp lyù vaø caïnh tranh cho Coâng Ty. Phí dòch vuï kieåm toaùn chöa bao goàm thueá GTGT 10% nhöng ñaõ bao goàm caùc chi phí ñi laïi vaø caùc chi phí khaùc. Traùch nhieäm coâng vieäc: Coâng vieäc thöïc hieän döïa treân caùc quy ñònh phaùp luaät coù hieäu löïc hieän haønh. Traùch nhieäm seõ ñöôïc raøng buoäc cuï theå trong hôïp ñoàng dòch vuï kyù keát vôùi khaùch haøng. Kieán Höng cuõng coù traùch nhieäm tuyeät ñoái giöõ bí maät caùc thoâng tin cuûa coâng ty khaùch haøng maø Kieán Höng thu thaäp ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. Phoøng dòch vuï tö vaán vaø tin hoïc: Ñaây laø boä phaän môùi ñöôïc thaønh laäp do ñoù hoaït ñoäng chöa maïnh baèng hoaït ñoäng cuûa Phoøng dòch vuï keá toaùn vaø Phoøng dòch vuï kieåm toaùn. Song Phoøng tö vaán cuõng töøng böôùc caûi thieän, phaùt trieån vaø ñang ñi vaøo quyõ ñaïo hoaït ñoäng chung cuûa toaøn Coâng Ty. Caùc dòch vuï maø Phoøng tö vaán cung caáp cho khaùch haøng: Tö vaán ñaàu tö, ñaêng kyù lao ñoäng, BHXH. Tö vaán vaø cung caáp caùc vaên baûn phaùp quy. Hoaøn thieän heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. Tö vaán veà dòch vuï tin hoïc keá toaùn, tin hoïc hoùa keá toaùn. Tö vaán cho khaùch haøng laøm caùc thuû tuïc phaùp lyù maø phaùp luaät quy ñònh nhö: thaønh laäp doanh nghieäp, tuyeân boá phaù saûn, giaûi theå doanh nghieäp. Tö vaán cho khaùch haøng löïa choïn caùc hình thöùc soå keá toaùn ñoái vôùi Doanh nghieäp môùi thaønh laäp cuõng nhö caùc thuû tuïc phaùp lyù coù lieân quan. Khi nhaän ñöôïc caùc hôïp ñoàng tö vaán, Phoøng tö vaán coù traùch nhieäm höôùng daãn khaùch haøng thöïc hieän tuaàn töï caùc thuû tuïc phaùp lyù cho ñeán khi caùc thuû tuïc naøy hoaøn thaønh. Ñaây laø dòch vuï coøn môùi meõ neân böôùc ñaàu hoaït ñoäng coøn khoù khaên. Song vôùi voán kieán thöùc vaø nhieät tình cuûa mình, Phoøng tö vaán luoân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï vaø thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY: Kieán Höng ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2001. Ngay töø khi môùi ñöôïc thaønh laäp, Kieán Höng ñaõ khoâng ngöøng phaán ñaáu noã löïc phaùt huy theá maïnh cuûa mình vaø ñoàng thôøi töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, nhöôïc ñieåm maø mình maéc phaûi. Do ñoù, Kieán Höng ngaøy caøng phaùt trieån vöõng maïnh, taïo ñöôïc uy tín ngaøy caøng lôùn treân thò tröôøng. Ñaëc bieät trong naêm 2003 trong Kieán Höng ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc, hoaït ñoäng ngaøy caøng hieäu quaû. Cho ñeán nay Kieán Höng ñaõ cung caáp caùc dòch vuï coù hieäu quaû cho khaùch haøng. Löôïng khaùch haøng cuûa Kieán Höng ngaøy caøng gia taêng veà soá löôïng vaø phong phuù veà loaïi hình hoaït ñoäng: Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. Coâng ty thöông maïi. Coâng ty coå phaàn. Coâng ty lieân doanh, coù voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi. Caùc doanh nghieäp saûn xuaát vöøa vaø nhoû. Caùc coâng ty tö nhaân. KHOÙ KHAÊN VAØ THUAÄN LÔÏI: Khoù khaên: Soá löôïng coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc Keá Toaùn_Kieåm Toaùn ngaøy caøng gia taêng. Do ñoù, ñoøi hoûi Kieán Höng phaûi coù moät soá bieän phaùp nhaèm giöõ vöõng khaùch haøng cuõ ñoàng thôøi cuõng phaûi cuõng phaûi coù caùc bieän phaùp thu huùt khaùch haøng môùi. Coâng Ty cuõng gaëp phaûi nhieàu khoù khaên trong vieäc tìm kieám khaùch haøng do söï caïnh tranh veà giaù caû vôùi caùc coâng ty khaùc. Ñoäi nguõ nhaân vieân coøn ít, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cung caáp dòch vuï cho caùc khaùch haøng tieàm naêng. Thuaän lôïi: Coâng Ty Kieán Höng coù truï sôû ñaët taïi trung taâm Quaän 5, gaàn trung taâm thöông maïi dòch vuï cuûa Quaän. Do ñoù, thu huùt ñöôïc löôïng khaùch haøng ngaøy caøng nhieàu, ñieàu naøy caøng laøm taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa Coâng Ty. Trong naêm 2003, Kieán Höng ñaõ coù nhieàu böôùc tieán roõ neùt trong vieäc cung caáp cho khaùch haøng dòch vuï chaát löôïng cao vaø oån ñònh. Chaát löôïng cuûa dòch vuï Keá Toaùn, Kieåm Toaùn vaø tö vaán ñaõ mang laïi uy tín to lôùn cho Coâng Ty vaø toaøn theå nhaân vieân. Coâng taùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh ñaõ ñi vaøo oån ñònh vaø coù hieäu quaû. Caùc thaønh vieân trong Kieán Höng ñeàu coù naêng löïc vaø trình ñoä chuyeân moân cao, coù ñaày ñuû kinh nghieäm vaø tinh thaàn traùch nhieäm cao ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng. Nhaân vieân luoân nhieät tình, taän taâm vôùi coâng vieäc, khoâng ngöøng hoïc hoûi, caäp nhaät nhöõng thoâng tin môùi. Vì Kieán Höng luoân quan taâm veà vaán ñeà uy tín vaø chaát löôïng neân Kieán Höng luoân coù moät löôïng khaùch haøng thaân thuoäc thöôøng xuyeân gaén boù vôùi Coâng Ty. Nhôø aùp duïng caùc phaàn meàm öùng duïng tieân tieán vaøo vieäc quaûn lyù döõ lieäu neân Ban Giam Ñoác cuõng nhö khaùch haøng luoân caäp nhaät ñöôïc thoâng tin môùi nhaát. TOÅ CHÖÙC TAÏI COÂNG TY: Vieäc toå chöùc boä maùy quaûn lyù trong doanh nghieäp cuõng laø yeáu toá heát söùc quan troïng, noù lieân quan ñeán vieäc thaønh coâng hay thaát baïi trong kinh doanh. Do ñoù, Kieán Höng coù boä maùy toå chöùc goïn nheï, hôïp lyù, linh ñoäng nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc vieäc quaûn lyù coâng ty moät caùch thöôøng xuyeân vaø chaët cheõ. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban. Ban Giaùm Ñoác: goàm Giaùm Ñoác vaø Phoù Giaùm Ñoác. Giaùm ñoác: Ñieàu haønh vaø quaûn lyù chung coâng vieäc kinh doanh cuûa toaøn coâng ty. Laø ngöôøi tröïc tieáp giao dòch vaø kyù keát hôïp ñoàng cung caáp caùc dòch vuï Keá Toaùn, Kieåm Toaùn vaø tö vaán vôùi khaùch haøng vaø cuõng laø ngöôøi kyù caùc baùo caùo kieåm toaùn, caùc soå saùch keá toaùn cuûa khaùch haøng… Phoù Giaùm Ñoác: Laø ngöôøi phuï taù hoã trôï cho giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù coâng ty, ñöôïc uûy nhieäm hay uûy quyeàn moät soá vaán ñeà thuoäc quyeàn haïn cuûa Giaùm Ñoác. Tham möu cho Giaùm Ñoác trong nhöõng vaán ñeà quan troïng trong coâng ty. Thay maët Giaùm Ñoác ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng haèng ngaøy taïi coâng ty, coù traùch nhieäm kieåm soaùt chaát löôïng caùc dòch vuï Kieåm Toaùn, Keá Toaùn vaø tö vaán. Soaïn thaûo caùc chính saùch cuûa coâng ty, ñöa ra caùc hôïp ñoàng dòch vuï cuõng nhö caùc chính saùch öu ñaõi khaùch haøng. Phoøng haønh chính quaûn trò: Phuï traùch quaûn lyù, phaân boå nhaân vieân. Ñaûm baûo chính saùch tieàn löông vaø caùc khoaûn baûo hieåm xaõ hoäi cho nhaân vieân. Thi haønh caùc chính saùch quaûn lyù do Phoù Giaùm Ñoác ñöa xuoáng. Thöïc hieän caùc chöùc naêng haønh chính khaùc trong coâng ty. Phoøng keá toaùn: goàm keá toaùn tröôûng, thuû quyõ vaø keá toaùn thanh toaùn. Môû soå keá toaùn, theo doõi chính xaùc toaøn boä taøi saûn, tieàn voán cuûa coâng ty, quaûn lyù vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh cuûa cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn, phaûn aùnh kòp thôøi tình hình söû duïng, bieán ñoäng taøi saûn, voán cuûa coâng ty. Phoøng dòch vuï keá toaùn: thöïc hieän caùc dòch vuï keá toaùn haøng thaùng theo yeâu caàu hôïp ñoàng kinh teá ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng. Phoøng dòch vuï kieåm toaùn: thöïc hieän caùc dòch vuï kieåm toaùn theo yeâu caàu hôïp ñoàng kinh teá ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng. Phoøng tö vaán vaø tin hoïc. Caùc phoøng ban ñeàu hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø chòu söï quaûn lyù chung cuûa Giaùm Ñoác. Soá löôïng vaø chaát löôïng, tinh thaàn hoaït ñoäng vaø traùch nhieäm cuûa caùc nhaân vieân moãi phoøng ngaøy caøng taêng. Hôn nöõa, nhaân vieân luoân noã löïc hoaøn thaønh caùc chæ tieâu cuûa Coâng Ty, luoân hoaøn thaønh coâng vieäc, goùp phaàn taïo ñöôïc uy tín trong khaùch haøng. Nhôø vaäy, Coâng ty khoâng chæ coù löôïng khaùch haøng oån ñònh taïo thu nhaäp cho Coâng Ty maø coøn thu huùt ñöôïc löôïng khaùch haøng môùi vôùi nhöõng nhu caàu dòch vuï ngaøy caøng ñoøi hoûi chaát löôïng hoaøn thieän vaø khaéc khe hôn. TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN: Toå chöùc boä maùy keá toaùn: Vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn trong coâng ty cuõng raát quan troïng. Noù quyeát ñònh söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät coâng ty. Kieán Höng coù boä maùy keá toaùn ngoïn nheï nhöng vaãn baûo ñaûm quaûn lyù coâng ty moät caùch chaët cheõ: goàm keá toaùn tröôûng, thuû quyõ vaø keá toaùn thanh toaùn. Toå chöùc keá toaùn chòu söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Ban Giaùm Ñoác, phaûi theo doõi phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh haèng ngaøy, haèng thaùng. Laø boä phaän tham möu cho Ban Giaùm Ñoác veà nghieäp vuï phaùt löông cho coâng nhaân vieân, ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, noäp thueá vaø caùc khoaûn phaûi thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc. Keá toaùn tröôûng : Chæ ñaïo toaøn boä coâng taùc keá toaùn, thoáng keâ, thoâng tin kinh teá ñoàng thôøi kieåm tra kieåm soaùt taøi chính cuûa Coâng Ty. Beân caïnh ñoù coøn chòu söï kieåm tra veà maët nghieäp vuï cuûa cô quan taøi chính. Thuû quyõ: Ghi cheùp ñaày ñuû, phaûn aùnh kòp thôøi tình hình nhaän vaø caáp phaùt taøi chính, kieåm tra caùc khoaûn thu chi taøi chính. Cuoái ngaøy, thuû quyõ tieán haønh kieåm tra quyõ vaø laäp baùo caùo quyõ chuyeån cho Ban Giaùm Ñoác. Keá toaùn thanh toaùn: Coù nhieäm vuï laäp phieáu thu, phieáu chi caên cöù vaøo chöùng töø goác ñaõ coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa Giaùm Ñoác vaø keá toaùn tröôûng. Ngoaøi ra keá toaùn thanh toaùn coøn laäp baûng löông vaø tính baûo hieåm xaõ hoäi cho caùc nhaân vieân. Hình thöùc soå keá toaùn: Nhaät kyù chung. Bao goàm caùc loaïi soå keá toaùn: Soå nhaät kyù chung. Soå caùi caùc taøi khoaûn. Soå nhaät kyù ñaëc bieät vaø caùc soå chi tieát. Trình töï ghi soå: Haèng ngaøy nhaän ñöôïc chöùng töø goác sau khi kieåm tra chöùng töø, keá toaùn phaûn aùnh vaøo nhaät kyù chung, töø nhaät kyù chung ghi vaøo soå caùi caùc taøi khoaûn coù lieân quan. Neáu nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh coù lieân quan ñeán caùc ñoái töôïng caàn theo doõi chi tieát thì ghi vaøo caùc soå chi tieát coù lieân quan. Ñoái vôùi nhöõng nghieäp vuï phaùt sinh nhieàu, keá toaùn môû nhaät kyù ñaëc bieät thì caên cöù chöùng töø goác ghi vaøo nhaät kyù ñaëc bieät. Ñònh kyø, coäng nhaät kyù ñaëc bieät ghi moät doøng vaøo soå caùi. Do ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa Kieán Höng laø coâng ty chuyeân cung caáp dòch vuï neân nhaät kyù ñaëc bieät goàm: Soå nhaät kyù thu tieàn: ghi cheùp caùc nguoàn tieàn thu ñöôïc( chuû yeáu laø nguoàn thu dòch vuï töø khaùch haøng.) Soå nhaät kyù chi tieàn: ghi cheùp caùc khoaûn chi ñeå baûo ñaûm caùc hoaït ñoäng mua saém vaên phoøng phaåm, caùc khoaûn öùng tröôùc cho coâng nhaân vieân vaø caùc khoaûn chi phí caàn thieát cho hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa Coâng Ty. Cuoái kyø, keá toaùn khoùa soå caùi laáy soá lieäu laäp baûng caân ñoái soá dö vaø soá phaùt sinh. Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng, soá lieäu ghi treân soå caùi vaø baûng toång hôïp chi tieát( ñöôïc laäp töø caùc soå keá toaùn chi tieát) ñöôïc duøng ñeå laäp Baùo Caùo Taøi Chính. CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ HAÏCH TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC . Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñôn vò thöôøng phaùt sinh moái quan heä thanh toaùn vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân khaùc veà caùc khoaûn cung öùng vaät tö haøng hoùa vaø tieâu thuï saûn phaåm, vôùi caùc ngaân haøng vaø caùc ñoái töôïng khaùc ngoaøi ngaân haøng nhö caùc toå chöùc kinh teá quoác doanh, taäp theå… taát caû caùc quan heä treân ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu baèng tieàn. Voán baèng tieàn laø moät phaàn taøi saûn löu ñoäng maø baát cöù doanh nghieäp naøo cuõng coù vaø söû duïng, noù ñöôïc bieåu hieän döôùi hình thöùc tieàn teä. Tieàn teä söû duïng trong doanh nghieäp bao goàm: tieàn VN, ngoaïi teä, caùc loaïi kim khí quyù. Noù coù theå ñeå taïi quyõ cuûa doanh nghieäp, gôûi taïi ngaân haøng hoaëc trong quaù trình vaän chuyeån. PHAÀN I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN. KHAÙI NIEÄM VOÁN BAÈNG TIEÀN: Voán baèng tieàn laø boä phaän taøi saûn löu ñoäng toàn taïi döôùi hình thöùc tieàn teä. Voàn baèng tieàn bao goàm: tieàn Vieät Nam, ngoaïi teä, vaøng baïc, kim khí ñaù quyù duøng laøm phöông tieän thanh toaùn. Voán baèng tieàn coù theå: hieän coù taïi quyõ, göûi ngaân haøng, gôûi coâng ty taøi chính, ñang trong quaù trình chuyeån vaøo ngaân haøng, chuyeån qua böu ñieän. Trong doanh nghieäp voán baèng tieàn laø loaïi taøi saûn coù tính löu hoaït cao nhaát(deã daøng chuyeån ñoåi thaønh loaïi taøi saûn khaùc), do ñoù giöõ vò trí quan troïng trong cô caáu voán kinh doanh. NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN: Moïi ñoái töôïng voán baèng tieàn ñeàu ñöôïc haïch toaùn theo ñôn vò tieàn teä thoáng nhaát laø ñoàng Vieät Nam( tröø tröôøng hôïp ñöôïc pheùp söû duïng moät ñôn vò tieàn teä khaùc). Ñoái vôùi ngoaïi teä nhaäp quyõ tieàn maët hay gôûi vaøo ngaân haøng phaûi quy ñoåi ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù giao dòch thöïc teá cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, hoaëc tyû giaù giao dòch bình quaân lieân ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñeå ghi soå keá toaùn. Ngoaïi teä xuaát quyõ tieàn maët, xuaát quyõ tieàn gôûi ñöôïc quy ñoåi ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù xuaát( tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn hoaëc FIFO hoaëc LIFO. Bôûi vì tieàn ñöôïc coi laø moät loaïi haøng hoùa ñaëc bieät). Toå chöùc haïch toaùn chi tieát theo töøng loaïi ngoaïi teä treân TK 007. Vaøng baïc, kim khí ñaù quyù chæ haïch toaùn vaøo taøi khoaûn voán baèng tieàn ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng ñaêng kyù kinh doanh vaøng baïc, kim khí ñaù quyù. Vaøng baïc, kim khí ñaù quyù phaûi ñöôïc theo doõi veà soá löôïng, troïng löôïng, quy caùch, phaåm chaát vaø giaù trò cuûa töøng thöù, töøng loaïi. Vaøng baïc, kim khí ñaù quyù nhaäp quyõ ñöôïc phaûn aùnh theo giaù thöïc teá( giaù mua hoaëc giaù ñöôïc thanh toaùn). Khi xuaát quyõ ñöôïc tính giaù theo moät trong caùc phöông phaùp bình quaân, FIFO, LIFO. NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN: Phaûn aùnh kòp thôøi caùc khoaûn thu chi. Thöïc hieän vieäc kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu thöôøng xuyeân vôùi thuû quyõ ñeå baûo ñaûm giaùm saùt chaët cheõ voán baèng tieàn. Toå chöùc thöïc hieän, kieåm tra tình hình thöïc hieän caùc quy ñònh veà chöùng töø vaø thuû tuïc haïch toaùn voán baèng tieàn. Thoâng qua vieäc ghi cheùp voán baèng tieàn, keá toaùn thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt vaø phaùt hieän caùc tröôøng hôïp chi tieâu laõng phí, sai cheá ñoä, phaùt hieän caùc khoaûn cheânh leäch, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø kieán nghò bieän phaùp xöû lyù cheânh leäch voán baèng tieàn. KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT TAÏI QUYÕ: Trình töï haïch toaùn: Thuû quyõ laø ngöôøi quaûn lyù tieàn taïi quyõ, thöïc hieän caùc nghieäp vuï thu chi vaø chòu traùch nhieäm veà soá tieàn taïi quyõ. Caên cöù vaøo phieáu thu, phieáu chi ñeå thöïc hieän caùc nghieäp vuï thu chi tieàn vaø ghi cheùp vaøo soå quyõ caùc khoaûn thu chi theo nghieäp vuï phaùt sinh. Sau khi thöïc hieän caùc nghieäp vuï thu chi, thuû quyõ chuyeån moät lieân chöùng töø cho keá toaùn ñeå laøm caên cöù ghi soå keá toaùn. Soá lieäu toàn quyõ treân soå quyõ phaûi ñöôïc ñoái chieáu vôùi soå keá toaùn, neáu coù cheânh leäch thuû quyõ vaø keá toaùn phaûi kieåm tra, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø bieän phaùp xöû lyù. Chöùng töø söû duïng: Phieáu thu (maãu 01-TT). Phieáu chi (maãu 02-TT). Giaáy ñeà nghò taïm öùng (maãu 03-TT). Giaáy thanh toaùn tieàn taïm öùng (maãu 04-TT). Bieân lai thu tieàn (maãu 05-TT). Baûng keâ vaøng baïc kim khí quyù, ñaù quyù (maãu 06-TT). Baûng kieåm keâ quyõ (maãu 07a-TT vaø 07b-TT). Nguyeân._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG.doc
  • docBIA.doc
  • docNHAN XET CUA GIAO VIEN.doc
Tài liệu liên quan