Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 26 - BQP

Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 26 - BQP: ... Ebook Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 26 - BQP

doc86 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 26 - BQP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang cè g¾ng tõng ngµy, tõng giê ®Ó cã thÓ hoµ vµo nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã. §Æc biÖt tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Õn nay, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång thêi ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng - ®ã lµ lîi nhuËn. Kh«ng chØ dõng l¹i ë môc tiªu cã lîi nhuËn mµ lµ lîi nhuËn ngµy cµng cao tiÕn tíi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®­îc muc tiªu ®ã trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt kinh tÕ th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp nªn thùc hiÖn lµ "tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm". §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, mµ trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt quan träng nh»m b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tÝnh thõa c¸c kho¶n chi phÝ, kh«ng tÝnh thiÕu c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Æt ra. Sau khi ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ Bé m«n KÕ to¸n t¹i tr­êng vµ ®­îc thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn 26 Bé Quèc phßng, em thùc sù nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi "KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn 26 - BQP ". Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o §ç Ngäc Tr©m vµ c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty Cæ phÇn 26 - BQP ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy víi néi dung chÝnh gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn 26 - BQP. Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn 26 - BQP. MÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng nh­ng do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp qu¸ ng¾n nªn b¶n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì chØnh s÷a cña c« gi¸o h­íng dÉn, còng nh­ c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®Ó b¶n b¸o c¸o ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n cp s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh Kh¸i qu¸t chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, muèn x¸c ®Þnh ®­îc hai ®èi t­îng trªn th× kÕ to¸n cÇn ph¶i nghiªn cøu lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp. Cô thÓ ph¶i nghiªn cøu ®Æc ®iÓm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm s¶n xuÊt. Sau ®ã c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®Ó vËn dông vµo cho phï hîp víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Nh­ vËy nghiªn cøu lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp c«ng nghÖ sÏ gióp ta thÊy râ ®­îc ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. §Ó nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. * Tiªu thøc thø nhÊt: Ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Theo tiªu thøc nµy, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®­îc ph©n chia thµnh hai lo¹i: c«ng nghiÖp khai th¸c vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. - C«ng nghiÖp khai th¸c: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp mµ ®èi t­îng lao ®éng lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®ã lµ cña c¶i cña tù nhiªn nh­ doanh nghiÖp khai th¸c dÇu, s¾t, c¸t, ®¸, sái, s¶n phÈm cña ngµnh khai th¸c lµ nguyªn liÖu. - C«ng nghiÖp chÕ biÕn: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp mµ ®èi t­îng lao ®éng lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng ngiÖp khai th¸c, ngµnh n«ng l©m, ng­ nghiÖp hay cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­: Doanh nghiÖp luyÖn kim cã ®èi t­îng lao ®éng lµ quÆng s¾t, quÆng ®ång (lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c) hoÆc doanh nghiÖp dÖt cã ®èi t­îng lao ®éng lµ b«ng nguyªn sinh (lµ s¶n phÈm n«ng nghiÖp). * Tiªu thøc thø hai: Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ - Doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®­îc chia thµnh: Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt ®¬n gi¶n vµ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã quy tr×nh kü thuËt phøc t¹p. - Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt ®¬n gi¶n: lµ doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt. Doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh nµy th­êng s¶n xuÊt Ýt mÆt hµng, s¶n phÈm s¶n xuÊt th­êng chØ cã một hai hoÆc ba lo¹i víi khèi l­îng kh¸ nhiÒu nh­: doanh nghiÖp khai th¸c. - Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt phøc t¹p: lµ doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm gåm nhiÒu giai ®o¹n cã thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt, c¸c bé phËn s¶n xuÊt cã thÓ bè trÝ t¸ch rêi nhau, t­¬ng ®èi ®éc lËp víi nhau, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong doanh nghiÖp cã thÓ chØ cã mét lo¹i còng cã thÓ cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Nhµ m¸y dÖt cã mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt lµ v¶i, nhµ m¸y c¬ khÝ cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. * Tiªu thøc thø ba: Ph©n lo¹i theo ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm - Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®­îc chia thµnh ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn kiÓu liªn tôc vµ ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn song song. - Ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn kiÓu liªn tôc: bao gåm c¸c doanh nghiÖp mµ thµnh phÈm (s¶n phÈm hoµn thµnh ë kh©u cuèi cïng) h×nh thµnh tr¶i qua mét vµi giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc s¶n phÈm cña giai ®o¹n tr­íc lµ ®èi t­îng chÕ biÕn cña giai ®o¹n sau, nh­ c«ng nghÖ may cã thÓ gåm c¸c kh©u nh­u c¾t - may - lµ - tÈy- hÊp - bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm). - Ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn kiÓu song song: Bao gåm doanh nghiÖp mµ thµnh phÈm ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch l¾p r¸p c¸c chi tiÕt, bé phËn ®· ®­îc s¶n xuÊt ra tõ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kh¸c trong doanh nghiÖp nh­ s¶n xuÊt xe ®¹p, xe m¸y. * Tiªu thøc thø t­: Ph©n lo¹i theo ®Þnh kú s¶n xuÊt vµ sù lÆp l¹i cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt, nhiÒu s¶n xuÊt cã khèi l­îng lín. Trong c¸c doanh nghiÖp nµy danh môc lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra th­êng chØ lµ mét hay hai lo¹i, doanh nghiÖp sö dông lo¹i thiÕt bÞ chuyªn dïng nh­ doanh nghiÖp khai th¸c, doanh nghiÖp ®iÖn. - S¶n xuÊt hµng lo¹t: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo tõng l«, cã thÓ ®Þnh kú s¶n xuÊt lÆp l¹i nh­ng còng cã thÓ kh«ng lÆp l¹i doanh nghiÖp chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng lo¹t theo mÉu m· míi. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chia thµnh 2 lo¹i theo khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo tõng lo¹t lín hoÆc nhá. + S¶n xuÊt hµng lo¹t nhá gåm c¸c doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt theo tõng l« víi khèi l­îng kh«ng nhiÒu, danh môc lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt kh¸ phong phó nh­: c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt. - S¶n xuÊt ®¬n chiÕc: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra tõng lo¹i s¶n phÈm riªng biÖt theo tõng ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, nh÷ng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c ®¬n ®Æt hµng hoµn toµn kh«ng ®­îc s¶n xuÊt lÆp l¹i hoÆc cã ®­îc s¶n xuÊt lÆp l¹i th× còng ch­a râ sÏ ®­îc tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong thêi gian nµo. Trong c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, danh môc s¶n xuÊt s¶n xuÊt ra rÊt réng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt th­êng ®­îc sö dông lµ lo¹i thiÕt bÞ tæng hîp: Doanh nghiÖp ®ãng tµu, m¸y bay. Kh¸i nhiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi: "Mäi ho¹t ®éng cña con ng­êi mµ t¹o ra thu nhËp lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nÒn s¶n xuÊt cña mét quèc gia bao gåm c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i sö dông vµ khai th¸c nguån lao ®éng, vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn ®ñ ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Tãm l¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoµn thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt, tiªu dïng x· héi. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Trong doanh nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ, môc ®Ých sö dông, c«ng cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n cÇn ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Tïy thuéc vµo tiªu thøc kh¸c nhau vµ tïy thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ chia thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau.trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ng­êi ta th­êng ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c c¸ch sau: Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ (ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ). - C¨n cø vµo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu cña chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó s¾p xÕp c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã cïng néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ ban ®Çu vµ mét yÕu tè chi phÝ, kh«ng ph©n biÖt c«ng dông kinh tÕ cña chi phÝ ®· ph¸t sinh. C¨n cø vµo tiªu thøc trªn, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n chia thµnh c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n sau: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ nh©n c«ng: Bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ng­êi lao ®éng (th­êng xuyªn hay t¹m thêi vÒ tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kinh phÝ c«ng ®oµn, BHYT, BHXH trong k× b¸o c¸o. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: bao gåm chi phÝ khÊu hao toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o nh­: ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, vÖ sinh vµ c¸c dÞch vô kh¸c. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®­îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh­: tiÕp kh¸ch, héi häp, thuÕ qu¶ng c¸o. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng dông kinh tÕ (theo kho¶n môc chi phÝ) C¨n cø vµo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, mçi kho¶n môc chi phÝ bao gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã c«ng dông kinh tÕ kh«ng ph©n biÖt néi dung kinh tÕ cña chi phÝ ®ã. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh ba kho¶n môc chi phÝ sau: - Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô sö dông trùc tiÕp ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô nh­: l­¬ng c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (BHYT, BHXH, KPC§). - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n x­ëng, ®éi, tæ s¶n xuÊt) ngoµi hai kho¶n môc. Theo mèi quan hÖ víi s¶n l­îng, kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gßm chi phÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt biÕn ®æi. - Chi phÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp th­êng kh«ng thay ®æi theo sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh­ chi phÝ khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n, chi phÝ b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng vµ chi phÝ hµnh chÝnh ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt biÕn ®æi: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp th­êng thay ®æi trùc tiÕp hoÆc gÇn nh­ trùc tiÕp theo sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¸n tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng gi¸n tiÕp. Theo néi dung kinh tÕ kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm c¸c néi dung sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: Gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca cña c¸c nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, ®éi, bé phËn s¶n xuÊt. + Chi phÝ vËt liÖu: gåm nh÷ng chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n x­ëng nh­ vËt liÖu ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu v¨n phßng ph©n x­ëng vµ nh÷ng vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý chung ë ph©n x­ëng. + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: gåm nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña ph©n x­ëng nh­ khu«n mÉu, dông cô g¸ l¾p, dông cô cÇm tay, dông cô b¶o hé lao ®éng. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt nh­ chi phÝ b¶o d­ìng tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi, chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, c¸c kho¶n chi mua vµ sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt, b»ng s¸ng chÕ, giÊy phÐp chuyÓn giao c«ng nghÖ, nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: gåm c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c chi phÝ ®· kÓ trªn phôc vô cho ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l­îng s¶n phÈm lao vô s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chia lµm hai lo¹i: - Chi phÝ biÕn ®æi (biÕn phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l­îng t­¬ng ®­¬ng tØ lÖ thuËn lîi víi sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Æc ®iÓm cña biÕn phÝ: tæng biÕn phÝ thay ®æi tû lÖ thuËn víi s¶n l­îng khi khèi l­îng ho¹t ®éng thay ®æi nh­ng biÕn phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm l¹i thay ®ái khi khèi l­îng ho¹t ®äng thay ®æi. - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÊt ®Þnh nh­ chi phÝ khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n, chi phÝ ®iÖn th¾p s¸ng. §Æc ®iÓm cña ®Þnh phÝ: tæng ®Þnh phÝ kh«ng ®æi khi khèi l­îng ho¹t ®éng thay ®æi nh­ng ®Þnh phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm l¹i thay ®æi tû lÖ nghÞch víi khèi l­îng ho¹t ®éng. Ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ cã t¸c dông rÊt lín trong qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt + Trong ph¹m vi qu¶n lÝ vi m«: Phôc vô qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ dù ®o¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, lËp kÕ ho¹ch dù trï vËt t­, kÕ ho¹ch tiÒn mÆt, kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng kú kÕ to¸n. + Trong ph¹m vi qu¶n lý vÜ m«: cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n do sù t¸ch biÖt gi÷a hao phÝ lao ®éng vËt hãa vµ hao phÝ lao ®éng sèng. - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc chi phÝ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ, cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh lµ tµi liÖu tham kh¶o vÒ ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cho kú sau. - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi l­îng s¶n phÈm: Ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng thªm hiÖu qu¶ kinh doanh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt t¹o ra mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô nµo ®ã cung cÊp cho kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i bá ra mét sè kho¶n hao phÝ nhÊt ®Þnh vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ nh÷ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c hao phÝ ®ã ®­îc gäi lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét khèi l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l­îng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®iÒu c¬ b¶n.ChÝnh v× vËy viÖc ph©n lo¹i gi¸ thµnh lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt v× mçi lo¹i gi¸ thµnh cã ý nghÜa kh¸c nhau ®èi víi c«ng t¸c gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp.Cho nªn trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ng­êi ta th­êng ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo c¸c c¸ch sau: Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm.Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l­îng kÕ ho¹ch, do bé phËn kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt cßn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Gièng nh­ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho 1 ®¬n vÞ thµnh phÈm. Do vËy th«ng qua gi¸ thµnh,c¸c nhµ qu¶n lý sÏ cã c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý sö dông lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn trong kú th«ng qua viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Kh¸c víi hai lo¹i gi¸ thµnh trªn, gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm chØ cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc sau khi ®· kªt thóc qu¸ t×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm tËp hîp ®­îc trong k×. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 2 lo¹i: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng x­ëng), bao gåm: chi phÝ NLVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn toµn, dÞch vô ®· cung cÊp, dïng ®Ó ghi sæ kinh tÕ, nhËp kho, giao hµng. - Gi¸ thµnh toµn bé: bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®· b¸n, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ b¸n hµng + ChÝ phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gièng nhau: VÒ b¶n chÊt th× chóng ®Òu biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ cña lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Kh¸c nhau: VÒ mÆt l­îng th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mét vµi ®iÓm kh¸c nhau: Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi mét thêi k× ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm g¾n liÒn víi khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ liªn quan ®Õn s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn s¶n phÈm háng, s¶n phÈm lµm dë dang cuèi k×, c¶ nh÷ng chi phÝ trÝch tr­íc nh­ng thùc tÕ ch­a ph¸t sinh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña nh÷ng s¶n phÈm dë dang cuèi k× vµ s¶n phÈm háng nh­ng l¹i liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña nh÷ng s¶n phÈm dë dang ®Çu k×. Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt = TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - Chi phÝ lo¹i trõ Nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong k× lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ®· hoµn thµnh. Qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh NhiÖm vô cña kÕ to¸n s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Lùa chän x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xu©t, lùa chän ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ph­¬ng ¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cho phï h¬p. Tæ chøc ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp vµ khoa häc. Thùc hiÖn tæ chøc chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thu nhËn xö lý hÖ thèng hãa th«ng tin vÒ chi phÝ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. Th­êng xuyªn kiÓm tra th«ng tin vÒ kÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan vµ bé phËn kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm, cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch nhanh chãng, phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt - ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm: §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph¶i tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬I ph¸t sinh chi phÝ vµ ®èi t­îng chÞu chi phÝ. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÓm sö dông) - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh C¸c lo¹i ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ: Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ: Tõng ph©n x­ëng bé phËn s¶n xuÊt Tõng giai ®o¹n quy tr×nh c«ng nghÖ hay toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ Tõng s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm Tõng ®¬n ®Æt hµng §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh Kh¸i niÖm §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng cÇn ph¶i tÝnh tæng gi¸ thµnh ®¬n vÞ x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt kÓ tõ ®ã kÕ to¸n tæ chøc b¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø tÝnh gi¸ thµnh: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é øng dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. C¸c lo¹i ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh - XÐt vÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt + NÕu tæ chøc ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm tõng c«ng viÖc lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm khèi l­îng s¶n xuÊt lín (th× mçi lo¹i s¶n phÈm lµ mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh). - XÐt vÒ mÆt quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm hoµn thµnh quy tr×nh s¶n xuÊt. + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p hiÓu liªn tôc th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm hoµn thµnh cã thÓ lµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã mèi quan hÖ mËt thiÕt. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông a. Tµi kho¶n 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - T¸c dông tµi kho¶n 621 dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. TK 621 - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n - TrÞ gi¸ NLVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho - KÕt chuyÓn chi phÝ NLVL trùc tiÕp trªn møc b×nh th­êng kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho, tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. - KÕt chuyÓn chi phÝ NLVL trùc tiÕp ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµo bªn nî TK 154-chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn nî TK 631 gi¸ thµnh s¶n xuÊt) Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. b. Tµi kho¶n 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiªp - T¸c dông TK622 ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng l©m ng­ nghiÖp, x©y dùng, dÞch vô. TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trªn møc b×nh th­êng kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë møc b×nh th­êng vµo bªn nî TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm - dÞch vô. TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ c) TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung - T¸c dông TK 627 dïng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh ë ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, ®éi, c«ng tr­êng TK 627 - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh th­êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc vµo TK 631 - gi¸ thµnh s¶n xuÊt) - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh th­êng ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n. TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung kh« TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng cã sè d­ cuèi kú TK 627 - cã c¸c TK cÊp II TK 6271 - chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng TK 6272 - chi phÝ vËt liÖu TK 6273 - chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6274 - chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 6277 - chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278 - chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c d) Tµi kho¶n 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) - T¸c dông TK 154 ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô. TK 154 - TËp hîp chi phÝ NLVL trùc tiÕp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi trÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ®­îc. - TrÞ gi¸ NLVL hµng ho¸ gia c«ng xong nhËp kho - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong nhËp kho hoÆc chuyÓn ®i b¸n. - Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng dÞch vô cung cÇp hoµn thµnh cho kh¸ch hµng. DCK: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang - TK 154 ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph©n x­ëng, giai ®o¹n s¶n xuÊt, s¶n phÈm nhãm s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t­îng cã liªn quan, kÕ to¸n sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp. - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp: ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng tËp chung chi phÝ ®· x¸c ®Þnh. - KÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu theo ®óng ®èi t­îng chÞu chi phÝ tõ ®ã tËp hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n theo tõng ®èi t­îng cã liªn quan. - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp gi¸n tiÕp. ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cã liªn quan tíi nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®­îc. + Tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ sau ®ã tæng hîp sè liÖu trªn chøng tõ hÖ to¸n theo ®Æc ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. + Lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp víi tõng lo¹i chi phÝ ®Ó tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tæng hîp ®­îc cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan c«ng thøc tÝnh Trong ®ã: H: lµ hÖ sè ph©n bæ - C: lµ tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc cÇn ph©n bæ - Ti: lµ tiªu chuÈn ph©n bæ cña ®èi t­îng i. Chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan (Ci) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Ci = Ti x H. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu chi phÝ Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm chi phÝ NLVL chÝnh (nöa thµnh phÈm mua ngoµi) vËt liÖu phô sö dông trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ Chi phÝ NLVL trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ s¶n xuÊt kho vËt liÖu vµo b¸o c¸o sö dông vËt liÖu ë tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó kÞp tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng liªn quan. Cã 2 ph­¬ng ph¸p: Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: ®èi víi chi phÝ NL,VL xuÊt dïng chØ liªn quan®Õn mét ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp:®èi víi chi phÝ NL,VL trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ tËp hîp ®­îc cho tõng ®èi t­îng v× ph¶i tËp hîp toµn bé chi phÝ NL,VLTT sau ®ã ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t­îng. Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ NLVL trùc tiÕp cã thÓ lµ: - §èi víi NLVL chÝnh vµ nöa thµnh phÈm mua ngoµi th­êng ph©n bæ theo chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. + §èi víi vËt liÖu phô, th­êng ph©n bæ theo chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, chi phÝ NLVL chÝnh hoÆc khèi l­îng ph©n x­ëng s¶n xuÊt.§Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NLVL trùc tiÕp chÝnh x¸c hîp lý, kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ NLVL xuÊt kho trong kú nh­ng cuèi kú ch­a sö dông vµ trÞ gi¸ ®Ó phÕ liÖu thu håi (nÕu cã) ®Ó tÝnh chi phÝ NLVL thùc tÕ tiªu hao. Nguyªn vËt liÖu thù tÕ tiªu hao = TrÞ gi¸ NL, VL xuÊt dïng trong kú + TrÞ gi¸ NL, VL cßn l¹i ®Çu kú ë ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt - TrÞ gi¸ NL, VL cßn l¹i cuèi kú ch­a sö dông - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi Cuèi kú kÕ to¸n, chi phÝ NLVL trùc tiÕp ®· tËp hîp sÏ ®­îc kÕt chuyÓn Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra trong kú cao h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng chi phÝ NLVL trùc tiÐp ®· tËp hîp trong kú ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng xuÊt b×nh th­êng, chi phÝ NLVL trùc tiÕp tËp hîp trong kú chØ ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo møc c«ng suÊt b×nh th­êng. PhÇn chi phÝ ®· tËp hîp cßn l¹i kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ hµng tån kho ®­îc ghi nhËn lµ chi hÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TK 611 TK 621 TK 154 (631) Gi¸ trÞ xuÊt kho trong kú Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ CPNL, VLTT Theo møc b×nh th­êng Trªn møc b×nh th­êng TK 152 PP KK§K PP KK§K NL,VL cßn l¹i cuèi kú kh«ng dïng hÕt, cuèi kú ghi b»ng bót to¸n (xxx) (xxx) NL,VL cßn l¹i cuèi kú kh«ng dïng hÕt, ®Çu kú sau ghi t¨ng CPNL, VLTT Cuèi kú, trÞ gi¸ NLVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho TK 111,112, 331 Mua NL, VL sö dông ngay cho s¶n xuÊt kh«ng qua kho TK133 TK 632 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ NLVL trùc ._.tiÕp. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô, nh­ l­¬ng c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn ¨n gi÷a ca, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Còng gièng nh­phuwowng ph¸p tËp hîp chi phÝ NL, VLTT viÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NCTT ®Òu sö dông 2 ph­¬ng ph¸p tËp hîp: ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. Tiªu thøc ph©n bæ: - TiÒn l­¬ng chÝnh th­êng ®­îc ph©n bæ theo tû lÖ víi chi phÝ tiÒn l­¬ng ®Þnh møc, chi phÝ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch, giê c«ng ®Þnh møc hoÆc giê c«ng thùc tÕ, khèi l­îng s¶n xuÊt s¶n phÈm. - TiÒn l­¬ng phô th­êng ®­îc ph©n bæ sè tû lÖ víi tiÒn l­¬ng chÝnh, tiÒn l­¬ng ®Þnh møc, giê c«ng ®Þnh møc cuèi kú kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tËp hîp sÏ ®­îc kÕt chuyÓn. - Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra cao h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®· tËp hîp trong kú ®­îc kÕt chuyÓn toµn bé ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm. - Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®· tËp hîp trong kú chØ ®­îc ph©n bæ vµ chi phÝ s¶n xuÊt cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo møc c«ng suÊt b×nh th­êng. PhÇn chi phÝ ®· tËp hîp cßn l¹i kh«ng ®­îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho, mµ ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK334 TK622 TK154 (331) TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n Cuèi kú kÕt chuyÓn (ph©n bæ) CPNCTT (theo møc b×nh th­êng) TK338 BHXH, BHTY, KPC§ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c TK335 TrÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt TK632 Trªn møc b×nh th­êng KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Néi dung chi phÝ SXC. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt vµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ngoµi hai kho¶n chi phÝ NLVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh ë ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Tr­íc hÕt kÕ to¸n ph¶i më b¶ng kª ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng ph©n x­ëng bé phËn s¶n xuÊt.ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ SXC còng gièng nh­ viÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NL,VLTT vµ chi phÝ NCTT lµ ®Òu sö dông 2 ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp vµ ®­îc ph©n bæ theo nguyªn t¾c sau: - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc dùa trªn c«ng suÊt b×nh th­êng cña m¸y mãc s¶n xuÊt. + Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra cao h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng th­êng thi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ®­îc ph©n bæ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. + Tr­êng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh th­êng th× chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh chØ ®­îc ph©n bæ vµ chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo møc c«ng suÊt b×nh th­êng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph©n bæ ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®­îc ph©n bæ hÕt vµ chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung th­êng ®­îc lùa chän - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: tiªu chuÈn ph©n bæ lµ ®Þnh møc chi phÝ; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, sè giê m¸y lµm viÖc thùc tÕ kÕt hîp víi c«ng suÊt cña m¸y. - C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung cßn l¹i tiªu chuÈn ph©n bæ th­êng lµ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt, ®Þnh møc chi phÝ hoÆc giê c«ng nh©n s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (SXC) S¬ ®å tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334 TK 627 TK 111,112,138 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn PX TK 152 TrÞ gi¸ thùc tÕ NL,VL suÊt ®­êng phôc vô sx ë PX chung ph¸t sinh TK 154,142,242 TrÞ gi¸ c«ng cô sö dông trong ph©n x­ëng TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho sx vµ qu¶n lý s¶n xuÊt TK 111,112,141 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho H§ t¹i PX chung ph¸t sinh TK111,112,141 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c t¹i ph©n x­ëng, s¶n xuÊt chung ph¸t sinh TK 133 TK 632 Cuèi kú kÕt chuyÓn (ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154 (631) KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp Sau khi kÕ to¸n ®· tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc: chi phÝ NL,VLTT ,chi phÝ NCTT ,chi phÝ SXC ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× cÇn ph¶I kÕt chuyÓn vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi trªn theo tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ, tïy thuéc vµo ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông: ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hay ph­¬n g ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. *Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: §Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,kÕ to¸n sö dông TK154_chi phÝ SXKD dë dang. Nh÷ng chi phÝ SXKD ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 154 bao gåm: chi phÝ NL, VLTT ,chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC ®· tËp hîp vµ ph©n bæ theo ®óng quy ®Þnh. TK138, 334 TK621 TK154 KÕt chuyÓn chi phÝ NL, VL trùc tÕp C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK152 TK622 PhÕ liÖu thu håi tõ SP háng kh«ng söa ch÷a ®­îc KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp TK155, 157, 632 TK627 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung Gi¸ thµnh SX thµnh phÈm nhËp kho hoÆc bµn giao cho kh¸ch khµng *Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông TK 631_gi¸ thµnh s¶n phÈm.Lóc nµy TK 154 dïng ®Ó ph¶n ¸nh theo dâi chi phÝ SXKD dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú TK631 TK154 TK154 KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú TK611 TK621 KÕt chuyÓn chi phÝ NL, VL trùc tÕp TK622 TK138 Xö lý s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp TK627 TK811 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung TK632 Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh b¸n ngay §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm ®ang n»m trªn d©y chuyÒn ch­a ®Õn kú thu ho¹ch hoÆc c«ng viÖc ch­a hoµn thµnh bµn giao. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ viÖc x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh vµo trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - Tr×nh tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: + KiÓm kª xem sè l­îng s¶n phÈm dë dang cña tõng giai ®o¹n + X¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang cña tõng giai ®o¹n. + Ap dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Cã thÓ ¸p dông 1 trong ba ph­¬ng ph¸p sau ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ NLVL trùc tiÕp hoÆc chi phÝ NL,VL chÝnh trùc tiÕp. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr­êng hîp chi phÝ NL,VL trùc tiÕp hoÆc chi phÝ NL,VL chÝnh trùc tiÕp chiÕm tû träng lín tõ 70% trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Trong gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ bao gåm chi phÝ NL,VL TT hoÆc chi phÝ NCTT.TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: - Dck, Ddk: TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú - Cn: chi phÝ NL,VL trùc tiÕp hoÆc chi phÝ NL,VL chÝnh trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú - Qsp, QD: s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. C«ng thøc nµy ¸p dông trong tr­êng hîp doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, chi phÝ NL, VL trùc tiÕp bá vµo tõ ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ¦u ®iÓm: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, khèi l­îng tÝnh to¸n Ýt Nh­îc ®iÓm: ®é chÝnh x¸c kh«ng c¶o bëi chi phÝ NLVL trùc tiÕp §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng s¶n phÈm cã chi phÝ chÕ biÕn chiÕm tØ träng t­¬ng ®èi lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang biÕn ®éng nhiÒu gi÷a c¸c kú kÕ to¸n Néi dung ph­¬ng ph¸p: C¨n cø s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é hoµn thµnh ®Ó quy ®æi s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang thµnh s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng C«ng thøc: Qtd = QD x % HT. Trong ®ã: + Qtd = s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng + QD = s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang + % HT = tû lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh -TÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo tõ ®Çu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt (nh­ chi phÝ NL, VL trùc tiÕp hoÆc chi phÝ NL,VL chÝnh trùc tiÕp). Chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc, tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm dë dang tØ lÖ s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang thùc tÕ theo c«ng thøc sau: 2. Chi phÝ ®· ®­îc tËp hîp ®µ cho s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm dë dang tû lÖ víi s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng theo tõng kho¶n môc chi phÝ chÕ biÕn. C«ng thøc tÝnh: - ¦u ®iÓm: ®¶m b¶o sè l­îng hîp lý vµ cã ®é tin cËy cao h¬n ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Nh­îc ®iÓm: khèi l­îng tÝnh to¸n nhiÒu, viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang trªn c¸c c«ng ®o¹n cña d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸ phøc t¹p vµ mang nÆng tÝnh chñ quan. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc Tr­íc hÕt kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cho s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang ë tõng c«ng ®o¹n, sau ®ã tæng hîp l¹i theo tõng s¶n phÈm.Trong ph­¬ng ph¸p nµy c¸c kho¶n môc chi phÝ tÝnh cho s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang cßn phô thuéc møc ®é chÕ biÕn hoµn thµnh chóng. Dck = QD x §Þnh møc chi phÝ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Kú tÝnh gi¸ thµnh Kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xu©t, quy t×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ tïy thuéc vµo yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý ngoµi ra kÕ to¸n ph¶I c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña chu k× s¶n xuÊt dµi hay ng¾n mµ k× tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp cã thÓ lµ hµng th¸ng, hµng quý hay cã thÓ ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Ó tÝnh to¸n tæng hîp gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh theo tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ tõng kho¶n môc chi phÝ. C¸c c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt - §Æc ®iÓm s¶n phÈm - Yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt gi¸ thµnh - Mèi quan hÖ gi÷a ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ, liªn tôc (nh­ s¶n phÈm ®iÖn n­íc, than, b¸nh kÑo). §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh: Z = Ddk + C - Cck Trong ®ã: - Z, z : Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hoÆc gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh. - C: tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú - Dck, Ddk : TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú - Q: s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sö dông cïng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu nh­ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc nhiÒu s¶n phÈm chÝnh kh¸c nhau (c«ng nghÖ s¶n xuÊt ho¸ chÊt, c«ng nghÖ ho¸ dÇu) trong tr­êng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o. Tr×nh tù cña ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè: + Quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ ra s¶n l­îng tiªu chuÈn. Qtc = SQi x Hi Trong ®ã: Qi : S¶n l­îng s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm i Hi : HÖ sè kinh tÕ kü thuËt cña s¶n phÈm i + X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña mét s¶n phÈm tiªu chuÈn Ztc = Ddk + C - Dck + X¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm Ztt = ztc x Qi xHi Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr­êng hîp cïng 1 quy tr×nh c«ng nghÖ mµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt thu ®­îc lµ mét nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i víi nhiÒu chñng lo¹i, phÈm cÊp kh¸c nhau. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh tõng quy c¸ch s¶n phÈm trong nhãm s¶n phÈm. C«ng thøc tÝnh: + TÝnh gi¸ thµnh s¶n l­îng thùc tÕ theo ®Þnh møc hoÆc kÕ ho¹ch: (SL thùc tÕ SP i x gi¸ thµnh §V ®Þnh møc, KH cña SP i) + X¸c ®Þnh tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh: Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh (theo tõng kho¶n môc chi phÝ) = Gi¸ thµnh thùc tÕ c¶ nhãm sp (theo tõng kho¶n môc chi phÝ) x 100% Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ (Theo tõng kho¶n môc chi phÝ) - C¨n cø tû lÖ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho tõng quy c¸ch theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch s¶n phÈm theo tõng KM = Tiªu chuÈn ph©n bæ cña tõng quy c¸ch s¶n phÈm (Theo tõng KM) x Tû gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp - Trong cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®ång thêi víi viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm chÝnh cßn thu ®­îc s¶n phÈm phô - Trong cïng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thu ®­îc s¶n phÈm chØ tiªu chuÈn chÊt l­îng quy ®Þnh, ngoµi ra cã s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc, kho¶n thiÖt h¹i nµy kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. -Tr­êng hîp c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô cho nhau cÇn lo¹i trõ trÞ gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt phô khi tÝnh giasthanhf thùc tÕ cña s¶n phÈm, dÞch vô s¶n xuÊt phô cung cÊp cho bé phËn s¶n xuÊt chÝnh hoÆc b¸n ra ngoµi. - §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ toµn bé quy tr×nh c«ngn ghÖ s¶n xuÊt, c©n ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm chÝnh thµnh phÈm hoÆc s¶n phÈm dÞch vô cña bé phËn s¶n xuÊt phô ®· cung cÊp cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c bé phËn kh¸c trong doanh nghiÖp hoÆc b¸n ra ngoµi. - KÕ to¸n c¨n cø vµo tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc sau ®ã lo¹i trõ phÇn chi phÝ cña s¶n phÈm hoÆc chi phÝ thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng kh«ng ®­îc tÝnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc chi phÝ phôc vô lÉn nhau trong néi bé c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô ®Ó tÝnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc: Z = Ddk + C - Dck - Clt Trong ®ã: Clt: lµ chi phÝ lo¹i trõ Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn tr¶I qua nhiÒubé phËn s¶n xuÊt, nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ. §èi víi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng bé phËn s¶n xuÊt cßn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë c¸c b­íc chÕ biÕn vµ thµnh phÈm ë b­íc cuèi kú. C«ng thøc tÝnh: Z = Ddk + (C1 + C2 + . + Cn) - Dck Ph­¬ng ph¸p liªn hîp Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp ë tæ chøc s¶n xuÊt tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ, cã tÝnh chÊt s¶n phÈm lµm ra ®ßi hái viÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. Trªn thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n víi ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ, ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ víi ph­¬ng ph¸p tØ lÖ. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hoµn chØnh vµ æn ®Þnh Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh cña ph­¬ng ph¸p nµy. - TÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc dùa vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt hiÖn hµnh vµ dù ®o¸n chi phÝ hiÖn hµnh. - X¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh ®Þnh møc. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ = Gi¸ thµnh ®Þnh møc ± Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc ± Chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc øng dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu Doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt th­êng theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc tõng lo¹i nhá, tõng lo¹t võa theo c¸c ®¬n ®Æt hµng. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ õng ®¬n ®Æt hµng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm hoÆc tõng lo¹t hµng ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh tuú theo tÝnh chÊt sè l­îng s¶n phÈm cña tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nh­ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ, ph­¬ng ph¸p tû lÖ hay ph­¬ng ph¸p liªn hîp. - Néi dung: khi ®¬n ®Æt hµng ®· thùc hiÖn hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh cßn khi ®¬n ®Æt hµng ch­a hoµn thµnh th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt lµ trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang. Doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc. §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc kÕ tiÕp nhau s¶n phÈm hoµn thµnh cña giai ®o¹n tr­íc lµ ®èi t­îng chÕ biÕn cña giai ®o¹n sau cø nh­ vËy cho ®Õn khi chÕ t¹o ra s¶n phÈm. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng giai ®o¹n cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ thµnh phÈm cña giai ®o¹n cuèi cïng hoÆc cã thÓ lµ nöa thµnh phÈm cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông cã thÓ lµ ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ hoÆc ph­¬ng ph¸p liªn hîp.Do sù kh¸c nhau vÒ ®èi t­îng tÝnh gÝa thµnh nªn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chia thµnh: Ph­¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh cã tÝnh gi¸ thµnh NTP (ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn tuÇn tù) §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong ph­¬ng ¸n nµy lµ NTP hoµn thµnh ë tõng giai ®o¹n thµnh phÈm.KÕ to¸n cã thÓ øng dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kh¸c nhau nh­ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vµ ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ë mçi giai ®o¹n ph¶i tÝnh gi¸ thµnh n÷a thµnh phÈm råi cø thÕ tuÇn tù cho ®Õn giai ®o¹n cuèi cïn, tuy nhiªn tõ giai ®o¹n 2 trë ®I th× trong gi¸ thµnh n÷a thµnh phÈm cña giai ®o¹n nµy l¹i bao gåm gi¸ thµnh n÷a thµnh phÈm cña giai ®o¹n tr­íc ®ã. - ë giai ®o¹n 1: §Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ ¸p dông theo c«ng thøc sau: Z1 = Ddk1 + C1 - Dck1 Trong ®ã: - Z1: Tæng gi¸ thµnh cña nöa thµnh phÈm hoµn thµnh g®1 - z1: gi¸ thµnh ®¬n vÞ - C1: tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc ë g®1 - Ddk1, DCK1: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú g®1 - Q1: s¶n l­îng nöa thµnh phÈm hoµn thµnh g®1. - ë giai ®o¹n 2 tÝnh theo c«ng thøc sau: Z2 = Z1 + Ddk2 + C2 - Dck2 C­ tuÇn tù nh­ vËy cho ®Õn khi tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. Ztp = Ddkn + Zn-1 + Cn - Dckn Ph­¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. - §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh cuèi cïng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p céng chi phÝ. - Chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc cña tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. - C«ng thøc tÝnh: Ztpcc = CPSXgd1(trong Ztpcc) + CPSXgd2 (trong Ztpcc) + … -Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song B­íc 1: x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong gi¸ thµnh TP cuèi cïng. - §èi víi chi phÝ bá mét lÇn tõ ®Çu (chi phÝ NL,VL trùc tiÕp) * Trong ®ã - Czn: chi phÝ NL, VL trùc tiÕp cña giai ®o¹n n trong gi¸ thµnh thµnh phÈm - Ddkn: chi phÝ NL, VL trùc tiÕp dë dang ®Çu kú cña giai ®o¹n n - Cn: chi phÝ NL, VL trùc tiÕp ph¸t sinh ë giai ®o¹n n - Qtp: s¶n l­îng thµnh phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi - QDn: s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang ë giai ®o¹n n - §èi víi nh÷ng chi phÝ bá dÇn vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt (chi phÝ chÕ biÕn nh­ chi phÝ NCTT,chi phÝ SXC ) NÕu doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ NLVL th× ¸p dông c«ng thøc sau: Trong ®ã: QDSn: s¶n l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú cña c¸c giai ®o¹n n quy ®æi thµnh NÕu doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng, ta ¸p dông c«ng thøc : : S¶n l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú giai ®o¹n n quy ®æi thµnh s¶n l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®­¬ng giai ®o¹n n B­íc 2: TÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm cuèi cïng: Ztppcc = SCzn Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn 26 BQP Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn 26 Bé Quèc Phßng Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn 26 BQP C«ng ty cæ phÇn 26 BQP lµ doanh nghiÖp cæ phÇn trùc thuéc Tæng côc HËu cÇn BQP. §­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 3614/ Q§ - QP ngµy 16/12/ 2006 cña Bé tr­ëng Bé quèc Phßng. C«ng ty cæ phÇn 26 cã con dÊu riªng vµ t­ c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p cña nhµ n­íc Céng Hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tªn §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn 26 - BQP Tªn giao dÞch Quèc tÕ: 26 Joint stock company. Trô së chÝnh c«ng ty: Khu c«ng nghiÖp Sµi ®ång, Ph­êng Phóc ®ång Long Biªn Hµ néi §iÖn tho¹i: 048751460, fax: 04 8751460 Email: x26jschn@vnn.vn GiÊy phÐp kinh doanh sè: 0103017307do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ néi cÊp ngµy 15/5/2007 M· sè thuÕ: 1000108818 Tµi kho¶n: 710 A - 00152 t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng, QuËn Long Biªn Hµ néi. C«ng ty ®­îc thµnh lËp ngµy 18/ 7/ 1978 tiÒn th©n lµ mò cøng cña xÝ nghiÖp 26. NhiÖm vô cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÇy v¶i, giµy da, dÐp mò cøng, gç, ¸o m­a, quèc hiÖu, c¸c lo¹i may t¹p trang phôc qu©n ®éi ®ång thêi còng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng t­¬ng tù phôc vô thÞ tr­êng tiªu dïng bªn ngoµi. Tr¶i qua 31 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh c«ng ty ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng më réng. HiÖn nay c«ng ty bao gåm 4 xÝ nghiÖp thµnh viªn, mçi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp m×nh. - XÝ nghiÖp 26-1 chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô quèc phßng vµ xuÊt khÈu mò cøng, dÐp nhùa, lång bµn nhùa - XÝ nghiÖp 26-3 s¶n xuÊt c¸c lo¹i giµy v¶i, giµy da, c¸c lo¹i may t¹p trang, d©y l­ng, dï da ngo¹i, b¹t ni l«ng nhùa - XÝ nghiÖp 26- 4 s¶n xuÊt ®å gç, bao b× c¸t t«ng, c¬ khÝ. - XÝ nghiÖp th­¬ng m¹i dÞch vô, t×m kiÕm nguån hµng tiªu thô. HiÖn nay tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty kho¶ng 30,5 tû ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh kho¶ng 18 tû ®ång, vèn l­u ®éng lµ 12,5 tû ®ång. Sè c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp lµ 789 ng­êi trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 20, c«ng nh©n biªn chÕ lµ 450 vµ 319 ng­êi lµ lao ®éng hîp ®ång. C«ng ty lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi ngµy cµng n©ng cao. N¨m 2008 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ 2200000. TÊt c¶ nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®ã lµ kÕt qu¶ cña sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña l·nh ®¹o c«ng ty, l·nh ®¹o vµ sù nç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô - Chøc n¨ng kinh doanh: + Kinh doanh c¸c mÆt hµng dÖt may, c¸c s¶n phÈm tõ da, cao su, nhùa kim khÝ, bao b×… + XuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm, vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ c¸c s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra. + Cho thuª v¨n phßng + Kinh doanh, mua b¸n hµng tån ®äng, thanh lÝ, c¸c mÆt hµng b¶o hé L§. - NhiÖm vô quyÒn h¹n cña c«ng ty: + Nghiªn cøu x©y dùng quy ho¹ch ®Çu t­, thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn , tè chøc bé m¸y, s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vÒ ngµnh nghÒ, s¶n xuÊt thÞ tr­êng , tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vµ phï hîp víi ®Þnh h­íng quy ®Þnh cña tæng côc HËu cÇn, Bé Quèc phßng,vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, phï hép víi quy m«, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + §­îc trùc tiÕp kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, lµm dÞch vô trong vµ ngoµi n­íc theo ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña Bé Quèc Phßng, ®iÒu lÖ c«ng ty. + Sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn, tµi s¶n cña Nhµ n­íc vµ cña c¸c Cæ ®«ng. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña Bé Quèc Phßng + Trùc tiÕp qu¶n lý, thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, tuyªn truyÒn vµ h­íng dÉn cho c¸n bé §¶ng viªn, ng­êi lao ®éng n¾m v÷ng ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong C«ng ty, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn thÓ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty nh»m hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®­îc giao. + §¶m bµo ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bä nh©n viªn, ng­êi lµo ®äng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn theo ®óng luËt lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ vµ nghÜa vô ®ãng gãp kh¸c. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt C«ng ty cæ phÇn 26 tæ chøc s¶n xuÊt theo quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn liªn tôc. S¶n phÈm s¶n xuÊt tr¶i qua 4 giai ®o¹n s¶n xuÊt liªn tiÕp nhau theo c«ng nghÖ d©y chuyÒn khÐp kÝn: C¾t - May - Lµ gÊp - §ãng gãi bao b×, ®ång thêi trong giai ®o¹n may c¸c bé phËn chi tiÕt s¶n phÈm l¹i ®­îc s¶n xuÊt mét c¸ch ®éc lËp song song vµ cuèi cïng ®­îc l¾p r¸p, ghÐp nèi thµnh b¸n thµnh phÈm may. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt §¬n ®Æt hµng Nguyªn vËt liÖu Phßng kü thuËt C¾t May Hoµn thiÖn §ãng gãi bao b× KiÓm tra chÊt l­îng NhËp kho thµnh phÈm hoÆc tr¶ hµng Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty cæ phÇn 26 BQP S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å m« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty: Tæng Gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch SXKD Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng Tæ chøc hµnh chøc Phßng Kü thuËt C«ng nghÖ XÝ nghiÖp 26 - 1 XÝ nghiÖp 26 - 3 XÝ nghiÖp 26 - 4 XÝ nghiÖp TM DV S¬ ®å tæ chøa qu¶n lý xÝ nghiÖp c¸c thµnh viªn : Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Tæ Thèng kª Ban hµnh chÝnh Tæ söa ch÷a Ban s¶n xuÊt kü thuËt Tæ chuÈn bÞ XN S¶n xuÊt 1 XN S¶n xuÊt 3 XN S¶n xuÊt 2 Chøc n¨ng c¬ b¶n cña bé phËn qu¶n lý - Ban Gi¸m ®èc: + Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ph¸p luËt cña c«ng ty, do héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh, bæ nhiÖm hoÆc b·I nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p lu©t, Bé quèc phßng, tæ chøc hµnh chÝnh, héi ®ång qu¶n trÞ vµ cæ ®«ng cña c«ng ty vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc ®­îc quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, BQP, §iÒu lÖ cña c«ng ty, theo quy hoach kÕ ho¹ch ®· ®­îc cÊp trªn phª duyÖt, thùc hiÖn cña §¶ng ñy héi ®ång qu¶n trÞ, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng hµng n¨m. + Phã tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®­îc héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, b·i nhiÖm ®­îc tæng gi¸m ®èc ñy quyÒn hoÆc ph©n c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ §¶ng uy, Tæng gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. + Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ng­êi chØ huy cao nhÊt cao nhÊt cña xÝ nghiÖp, ®­îc tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm theo sù phª duyÖt cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc tËp thÓ ®¬n vÞ, ph¸p luËt, vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc giao phô tr¸ch. + Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ®­îc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ph©n c«ng theo dâi chØ ®¹otæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c lÜnh vùc néi dung cô thÓ do tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm theo sù phª duyÖt cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o tËp trung cña gi¸m ®èc . * C¸c phßng ban Chøc n¨ng: + Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh: lµ c¬ quan tham m­u tæng hîp cho tæng gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt trong ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt: c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh c«ng t¸c s¶n xu©t, tiªu thô s¶n phÈm.. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (TCKT) lµ c¬ quan tham m­u cho tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕt to¸n ®¶m b¶o ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn c«ng ty, lµ c¬ quan sö dông chøc n¨ng gi¸m ®èc ®ång tiÒn ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong c«ng ty. +Phßng tæ chøc hµnh chÝnh (TCHC) lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, chÝnh trÞ ë c«ng ty, thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh hËu cÇn, x©y dùng c¬ b¶n vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng trong toµn c«ng ty. + Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: lµ c¬ quan tham m­u cho tæng gi¸m ®èc c«ng t¸c nghiªn cøu qu¶n lý khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu mÉu, chÕ thö s¶n phÈm míi, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, båi d­ìng vµ ®µo tao c«ng nh©n kü thuËt toµn c«ng ty… + Tæ thèng kª lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n, vèn vµ mäi chi tiªu cña xÝ nghiÖp. Tæ thèng kª cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n ghi chÐp vµ xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh sau ®ã nép chøng tõ vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. + Ban hµnh chÝnh: lµ bé phËn tham m­u tham m­u cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n th­, b¶o mËt x©y dùng lÞch c«ng t¸c. + Ban s¶n xuÊt kü thuËt: Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi ®«n ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, b¸o c¸o cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn so¹n th¶o c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, h­íng dÉn sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ an toµn cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty: §Ó phï hîp víi viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo bé m¸y kÕ to¸n tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty sau ®ã phßng kÕ to¸n sÏ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cho c«ng ty, t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o c¸o sæ, kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng. S¬ ®å m« h×nh Phßng KÕ to¸n c«ng ty: KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kinh doanh KÕ to¸n ng©n hµng kiªm thñ quü Phßng kÕ to¸n c«ng ty gåm 1 kÕ to¸n tr­ëng, 1 phã phßng vµ 6 nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch tõng ph©n hµnh nghÒ kÕ to¸n riªng biÖt. - KÕ to¸n tr­ëng: Phô tr¸ch chung vµ cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh trùc tiÕp c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. H­íng dÉn chØ ®¹o viÖc ®«n ®èc c¸c kÕ to¸n viªn thùc hiÖn tèt phÇn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng gi¸m ®èc vµ lµ ng­êi cung cÊp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho tæng gi¸m ®èc - Phã phßng kÕ to¸n: gióp kÕ to¸n tr­ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®uéc giao, thùc hiÖn viÖc theo dâi thanh to¸n c«ng nî trong c«ng ty. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: tiÕn hµnh theo dâi tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng vµ thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - KÕ to¸n vËt t­: cã nhiÖm vô theo dâi vµ tæng hîp t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho tõng lo¹i vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶._.ích 15%BHXH T11/2008 3383 8.257.950 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 838.530 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 1.101.060 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 1.143.450 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 3.150.000 086 31/12 086 T/lương phải trả 10.000 đôi giày T12/2008 334 163.642.500 086 31/12 086 Lương phụ T12/2008 334 2.548.000 086 31/12 086 T/lương phải trả 9.453 mũ SX T12/2008 334 70.658.690 086 31/12 086 Lương phụ T12/2008 334 1.820.500 087 31/12 087 Trích 15%BHXH T12/2008 3383 6.288.975 087 31/12 087 Trích 15%BHXH T12/2008 3383 8257.950 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 1.101.060 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 838.530 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 3.150.000 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 1.310.185 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 194.094.390 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 9.450.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 3.500.065 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 24.773.850 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 18.866.925 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 3.303.180 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 496.329.300 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 2.515.590 …………………….. CộngTK 622 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 753.457.000 753.457.000 Luỹ kế phát sinh 2.426.394.698 2.426.394.698 Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31/12/2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phí sản xuất chung là các chi phí phục vụ cho quản lý, sản xuất ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Ở Công ty Cổ phần 26, chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí lương và các khoản theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khâu hao TSCĐ, chi phí điện, nước và các chi phí khác liên quan đến quản lý phân xưởng. TK được sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất chung là TK 627 với các tiểu khoản: TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6273: Chi phí công cụ dụng cụ Tk 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6278: Chi phí khác bằng tiền Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí nhân viên phân xưởng gồm: chi phí tiền lương và các khoản theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên quản lý các phân xưởng. Tiền lương chính của nhân viên phân xưởng được tính gián tiếp theo tiền lương sản phẩm của CNSX trực tiếp. Hệ số lương cho NVPX do Giám đốc quyết định dựa trên số lượng nhân viên quản lý cho từng phân xưởng. VD: giày 8%, mũ 17%... Công ty Cổ phần 26 SỔ CHI TIẾT (Trích) Bộ Quốc Phòng TK 6271: Chi phí NVPX Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày Chứng từ Nội dung Đ/ư Nợ Có Đối tượng chi tiết: 6271GD - Giầy da 086 31/10 086 Tiền lương QLPX T10/2008 334 11.340.000 086 30/11 086 Tiền lương QLPX T11/2008 334 13.860.000 086 31/12 086 Tiền lương QLPX T12/2008 334 12.600.000 089 31/10 089 Trích 2% KPCĐ T10/2008 3382 226.800 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 227.200 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 252.000 087 31/10 087 Trích15%BHXH T10/2008 3383 940.530 087 30/11 087 Trích15%BHXH T11/2008 3383 940.530 087 31/12 087 Trích15%BHXH T12/2008 3383 940.530 088 31/10 088 Trích 2% BHYT T10/2008 3384 215.336 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 215.336 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 215.336 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 37.800.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 756.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 2.821.590 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 646.008 Cộng đối tượng : 6271GD Số dư đầu Giày da Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 42.023.598 42.023.598 129.019.790 129.019.790 0 0 Đối tượng chi tiết: 6271MKP – Mũ Kêpi 086 31/10 086 Tiền lương QLPX T10/2008 334 8.894.655 086 30/11 086 Tiền lương QLPX T11/2008 334 9.719.325 086 31/12 086 Tiền lương QLPX T12/2008 334 11.136.579 089 31/10 089 Trích 2% KPCĐ T10/2008 3382 177.893 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 194.387 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 222.732 087 31/10 087 Trích15%BHXH T10/2008 3383 1.196.200 087 30/11 087 Trích15%BHXH T11/2008 3383 1.196.200 087 31/12 087 Trích15%BHXH T12/2008 3383 1.196.200 088 31/10 088 Trích 2% BHYT T10/2008 3384 132.430 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 132.430 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 132.430 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 29.750.559 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 595.011 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 3.588.600 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 397.290 Cộng đối tượng : 6271MKP Mũ kêpi Số dư đầu Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 34.331.460 34.331.460 121.798.280 121.798.280 0 0 ....................... Cộng chi tiết TK 6271 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 76.355.058 76.355.058 Luỹ kế phát sinh 250.818.070 250.818.070 Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Chi phí khấu hao TSCĐ TSCĐ dùng cho SX gồm các loại máy may công nghiệp, máy thùa, máy đính, máy may trụ, máy chặt đầu thuỷ lực…dùng cho quản lý.Công ty thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ theo quyết định 206/2003QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành thời gian khấu hao cho các loại TSCĐ và phương pháp khấu hao tại công ty theo phương pháp khấu hao đều. Khi phân loại TSCĐ, kế toán phân loại theo nơi sử dụng cho nên khi trích khấu hao TSCĐ thuộc bộ phận nào trích khấu hao đồng thời phân bổ cho bộ phận đó. VD: TSCĐ sử dụng ở phân xưởng may khi trích khấu hao phân bổ luôn cho nhóm sản phẩm PX may đang SX trong thời gian đó. TSCĐ sử dụng ở phân xưởng giày, khi trích khấu hao phân bổ cho nhóm sản phẩm giày. Bảng kê trích khấu hao TSCĐ đồng thời cũng là bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ. Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng BẢNG TỔNG HỢP TRÍCH KHẤU HAO CƠ BẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Q4/2008 STT Tên TSCĐ Mã hiệu Năm đưavào sdụng Nguyên giá GTCL đến 30/9/2008 Thời gian KH Mức KH Q4/2008 GTCL đến 31/12/2008 Phân xưởng may 1 Máy may trụ 1 kim 001 2003 13.632.750 2.178.220 5 681.637 1.496.583 2 Hệ thống tráng nhựa 020 2003 27.000.000 1.350.000 5 1.350.000 0 3 Nhà xưởng phân xưởng may 104 1996 447.377.025 268.426.215 20 5.592.213 262.834.002 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. Cộng PX may 1.189.909.696 972.234.479 40.266.417 931.967.901 Phân xưởng giày 1 Máy may da 1 kim Tây Đức 024 2004 17.875.000 7.875.000 5 893.750 6.981.250 2 Máy lạng mép 056 2003 20.192.662 4.038.532 5 1.009.633 3.028.899 3 Nhà xưởng phân xưởng giày 101 1996 422.069.943 211.034.971 20 5.275.874 205.759.097 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. Cộng PX giày 2.409.887.166 1.763.558.007 85.145.262 1678.412.745 Văn phòng 1 Máy vi tính ĐNA 115 2005 16.485.586 9.871.351 5 824.279 9.067.072 2 Máy vi tính đồng bộ (ĐNA) 118 2005 19.000.000 9.551.000 5 950.000 8.601.000 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. Cộng VP 130.340.186 55.614.488 4.236.100 51.378.388 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 090 Ngày 31/12/2008 Nội dung: Trích KHCB Quý 4/2008 Tài khoản ghi Có: 214 – Hao mòn TSCĐ STT TK ghi Nợ Tên TK Số tiền 1 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 125.411.840 2 642 Chi phí quản lý XN 4.236.100 …. ………. …….. ……. C ộng 129.647.940 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 26 sæ CHI TIÕT ( TrÝch) Bộ Quốc Phòng TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày C_Từ Nội dung Đ/ư Nợ Có Đối tượng chi tiết: 6274GD - Giầy da 090 31/12 090 Trích KHTS Q4/2008- PX gi ày 214 85.145.262 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 85.145.262 Cộng đối tượng : 6274GD Số dư đầu Giày da Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 85.145.262 85.145.262 342.180.924 342.180.924 0 0 Đối tượng chi tiết: 6274MKP – Mũ Kêpi 090 31/12 090 Trích KHTS Q4/2008- PX giày 214 40.266.578 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 40.266.578 Cộng đối tượng 6274MKP Mũ kêpi Số dư đầu Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 40.266.578 40.266.578 151.066.312 151.066.312 0 0 ....................... Cộng chi tiết TK 6274 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 125.411.840 125.411.840 Luỹ kế phát sinh 493.247.216 493.247.216 Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Kế toán các khoản chi phí khác bằng tiền Ngoài những chi phí đã kể ở trên, để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của mình, Công ty Cổ phần 26 còn cần phải mua một số dịch vụ như điện, nước và còn phát sinh các chi phí khác như: Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hư hỏng,…Những chi phí này sẽ được chi trả bằng tiền mặt, TGNH… Kế toán ghi: Nợ TK 142 Có TK 111.112…. Cuối kỳ kế toán tiến hành phân bổ chi phí phát sinh cho các phân xưởng theo tiền lương của công nhân sản xuất. Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ KHÁC STT Khoản chi phí TK ghi Có 142 TK ghi Nợ 627 PX giày TK ghi Nợ PX may 1 Tiền điện sử dung T11/2008 11.000.000 8.034.409 2.965.591 2 Tiền điện sử dung T11/2008 12.500.000 9.398.496 3.151.504 3 Tiền điện sử dung T12/2008 12.000.000 8.474.983 3.525.017 …. ……. ……. … T ổng c ộng 50.670.000 37.223.400 13.446.600 Tháng 10/2008: _ Tiền lương CNSX PX giày: 141.750.000 đ _ Tiền lương CNSX PX may: 52.321.500 Tổng : 194.071.500 Phân bổ chi phí điện nước tháng 10/2008 11.000.000 Phân xưởng giày = x 141.750.000 = 8.034.409 đ 194.071.500 11.000.000 Phân xưởng may = x 52.321.500 = 2.965.591 đ 194.071.500 Tháng 8 và tháng 9 phân bổ tương tự. Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng CHỨNG TỪ GHI SỔ (Trích) Số: 090 Ngày 31/12/2008 Nội dung: Phân bổ chi phí khác Q4/2008 TK ghi Có: 142 Chi phí trả trước STT TK ghi Nợ Tên TK Số tiên 1 6278 Chi phí điện, Chi phí khác 50.670.000 ……… Cộng 50.670.000 Hà Nội, ngày 31tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng SỔ CHI TIẾT (Trích) TK 6278 Chi phí khấu hao TSCĐ Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày C_Từ Nội dung Đ/ư Nợ Có Đối tượng chi tiết: 6278D - Giầy da 091 31/12 091 Phân bổ chi phí điện, Cp khác Q4/2008 142 37.223.400 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 37.223.400 Cộng đối tượng : 6278D Số dư đầu Giày da Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 37.223.400 37.223.400 89.565.700 89.565.700 0 0 Đối tượng chi tiết: 6278KP – Mũ Kêpi 091 31/12 091 Phân bổ chi phí điện, Cp khác Q4/2008 142 13.446.600 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 13.446.600 Cộng đối tượng 6274MKP Mũ kêpi Số dư đầu Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 13.446.600 13.446.600 51.952.600 51.952.600 0 0 ....................... Cộng chi tiết TK 6278 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 50.670.000 50.670.000 Luỹ kế phát sinh 141.518.300 141.518.300 Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng BÁO CÁO CHI TIẾT PHÁT SINH TÀI KHOẢN 627 Chi phí sản xuất chung Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 Mã đối tượng Tên đối tượng Dư đầu kỳ Phát sinh Luỹ kế phát sinh Dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có 6271 Chi phí NVPX 76.355.058 76.355.058 250.818.070 250.818.070 6271GD Giày da 0 0 42.023.598 42.023.598 129.019.790 129.019.790 0 0 6271MKP Mũ kêpi 0 0 34.331.460 34.331.460 121.798.280 121.798.280 0 0 …… ….. …… …… …. …. ….. ….. …… …… 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 125.411.840 125.411.840 493.247.216 493.247.216 6271GD Giày da 0 0 85.145.262 85.145.262 342.180.904 342.180.904 0 0 6271MKP Mũ kêpi 0 0 40.266.578 40.266.578 151.066.312 151.066.312 0 0 …… ….. …… …… …. …. …. …. …… …… 6278 Chi phí khác 50.670.000 50.670.000 141.518.300 141.518.300 6271GD Giày da 0 0 37.223.400 37.223.400 89.565.700 89.565.700 0 0 6271MKP Mũ kêpi 0 0 13.446.600 13.446.600 51.952.600 51.952.600 0 0 …… ….. …… …… … … …. …. …… …… Tổng cộng 252.436.898 252.436.898 885.583.586 885.583.586 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng SỔ CÁI (Trích) TK 627 Chi phí sản xuất chung Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày C-Từ Nội dung Đ/ư Nợ Có 086 31/10 086 T/lương QLPX T10/2008 334 11.340.000 086 30/11 086 T/lương QLPX T11/2008 334 13.860.000 086 31/12 086 T/lương QLPX T12/2008 334 12.600.000 086 31/10 086 T/lương QLPX T10/2008 334 8.894.655 086 31/10 086 T/lương QLPX T11/2008 334 9.719.325 086 31/12 086 T/lương QLPX T12/2008 3383 11.136.579 087 31/10 087 Trích 15%BHXH T10/2008 3383 940.530 087 30/11 087 Trích 15%BHXH T11/2008 3383 940.530 087 31/12 087 Trích 15%BHXH T12/2008 3383 940.530 087 31/10 087 Trích 15%BHXH T10/2008 3383 1.196.200 087 30/11 087 Trích 15%BHXH T11/2008 3383 1.196.200 087 31/12 087 Trích 15%BHXH T12/2008 3383 1.196.200 088 31/10 088 Trích 2% BHYT T10/2008 3384 215.336 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 215.336 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 215.336 088 31/10 088 Trích 2% BHYT T10/2008 3384 132.430 088 30/11 088 Trích 2% BHYT T11/2008 3384 132.430 088 31/12 088 Trích 2% BHYT T12/2008 3384 132.430 089 31/10 089 Trích 2% KPCĐ T10/2008 3382 226.800 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 277.200 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 252.000 089 31/10 089 Trích 2% KPCĐ T10/2008 3382 177.893 089 30/11 089 Trích 2% KPCĐ T11/2008 3382 194.387 089 31/12 089 Trích 2% KPCĐ T12/2008 3382 222.732 090 31/12 090 Trích KHTS Q4/2008- PX giày 214 85.145.262 090 31/12 090 Trích KHTS Q4/2008- PX may 214 40.266.578 091 31/12 091 Phân bổ chi phí điện, CP khác Q4/2008 142 37.223.400 091 31/12 091 Phân bổ chi phí điện, CP khác Q4/2008 142 13.446.600 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 37.223.400 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 40.266.578 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 85.145.262 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 397.290 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 646.008 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 3.588.600 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 2.821.590 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 595.011 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 756.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 29.750.559 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 37.800.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí phát sinh 154 13.446.600 ……. Cộng TK 627 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 252.436.898 252.436.898 Luỹ kế phát sinh 885.583.586 885.583.586 Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31/12/2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang t¹i c«ng ty cæ phÇn 26 Bé Quèc phßng Tổng hợp chi phí sản xuất Tại công ty sử dụng phần mềm kế toán máy nên các bút toán chi tiết ở trên kế toán đã hạch toán chi tiết cho từng đối tượng tính giá thành nên việc tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty tương đối đơn giản. Kế toán chỉ kiểm tra lại các bút toán đã hạch toán xem chính xác hay chưa rrồi tiến hành kết chuyển chi phí phát sinh vào Tk 154. Việc kết chuyển này là sự thao tác trên phần mêm đã cài đặt, kế toán chỉ thực hiện theo đúng trình tự: Đặt tên cho chứng từ kết chuyển, ngày tháng thực hiện việc kết chuyển sau đó thực hiện lệnh kết chuyển. Đánh giá sản phẩm dở dang Sản phẩm dở dang là các sản phẩm đang trên dây chuyền sản xuất. Đối với sản phẩm gia công: Công ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang vì nguyên vật liệu chính do Bộ cấp nên đơn vị không theo dõi về mặt giá trị, còn nguyên vật liệu phụ xuất kho theo kế hoạch sản xuất nên hầu như không có sản phẩm dở dang nên chỉ quyết toán vật tư để theo dõi về mặt số lượng, hiện vật. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kú tÝnh gi¸ thµnh Do Công ty Cổ phần 26 có quy trình sản xuất kiểu liên tục, phức tạp. Trong quá trình sản xuất không có bán thành phẩm nhập kho hoặc bán ra ngoài mà chỉ có sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng của quy trình nên Công ty xác định đối tượng tính giá thành là từng nhóm phẩm ( giày da, mũ,màn cá nhân, cấp hiệu…) Kỳ tính giá thành tại công ty theo quý. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Công ty áp dung phương pháp tính giá thành theo phương pháp tính giá thành giản đơn. Kế toán căn cứ vào số lượng sản phẩm nhập kho để tính giá thành đơn vị cho từng loại sản phẩm. Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – QUÝ 4/2008 STT Tên sản phẩm Số lượng nhâp kho Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí SX chung Tổng giá thành Giá thành đơn vị sản phẩm 1 Giày da 30.000 3.119.314.000 533.856.330 164.392.260 3.817.562.590 127.252,1 2 Mũ kêpi 25.253 393.435.900 219.600.670 88.044.638 701.081.208 27.762,3 ............. .... ..... ...... ........ Cộng 3.512.749.900 753.457.000 252.430.898 4.518.643.798 Người lập Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng SỔ CHI TIẾT (Trích) TK154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày C_Từ Nội dung Đ/ư Nợ Có Đối tượng chi tiết: 154GD- Giầy da 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp 621 3.119.314.000 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 622 496.371.500 097 31/12 097 K/C CP BHXH của CNSX 622 24.773.850 097 31/12 097 K/C CP BHYT CNSX 622 3.303.180 097 31/12 097 K/C CP KPCĐ CNSX 622 9.450.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 37.800.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 756.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 2.821.590 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 646.008 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6274 85.145.262 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6278 37.223.400 098 31/12 098 Nhập kho thành phẩm Q4/2008 155 3.817.562.590 Cộng đối tượng : 154GD Số dư đầu Giày da Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 3.817.562.590 3.817.562.590 0 0 Đối tượng chi tiết: 154 MKP- Mũ kêpi 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp 621 393.435.900 097 31/12 097 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 622 194.718.090 097 31/12 097 K/C CP BHXH của CNSX 622 18.866.925 097 31/12 097 K/C CP BHYT CNSX 622 2.515.590 097 31/12 097 K/C CP KPCĐ CNSX 622 3.500.065 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 29.750.559 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 595.011 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 3.588.600 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 397.290 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6274 40.266.578 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6278 13.446.600 098 31/12 098 Nhập kho thành phẩm Q4/2008 155 701.081.208 Cộng đối tượng 154 MKP Mũ kêpi Số dư đầu Cộng phát sinh Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 701.081.208 701.081.208 0 0 ....................... Cộng chi tiết TK 154 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 4.518.643.798 4.518.643.798 Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31tháng 12 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng SỔ CÁI (Trích) TK 154 chi phí SX kinh doanh dở dang Từ ngày 01/10/2008 đến 31/12/2008 CTGS Ngày C-Từ Nội dung Đ/ư Nợ Có 097 31/12 097 K/c CP NVL trực tiếp 621 3.119..314.000 097 31/12 097 K/c CP nhân công trực tiếp 622 496.371.500 097 31/12 097 K/c CP BHXH của CNSX 622 24.773.850 097 31/12 097 K/c CP BHYT CNSX 622 3.303.180 097 31/12 097 K/c CP KPCĐ CNSX 622 9.450.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 37.800.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 756.000 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 2.821.590 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 646.008 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6274 85.145.262 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6278 37.223.400 097 31/12 097 K/c CP NVL trực tiếp 621 393.435.900 097 31/12 097 K/c CP nhân công trực ti ếp 622 194.718.090 097 31/12 097 K/c CP BHXH của CNSX 622 18.866.925 097 31/12 097 K/c CP BHYT CNSX 622 2.515.590 097 31/12 097 K/c CP KPCĐ CNSX 622 3.500.065 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 29.750.559 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 595.011 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 3.588.600 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6271 397.290 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6274 40.266.578 097 31/12 097 K/c CP SX chung 6278 13.446.600 098 31/12 098 Nhập kho thành phẩm Q4/2008 155 3.817.562.590 098 31/12 098 Nhập kho thành phẩm Q4/2008 155 701.081.208 ……. Cộng TK 154 Số dư đầu 0 0 Cộng phát sinh 4.518.643.798 4.518.643.798 Luỹ kế phát sinh Số dư cuối 0 0 Hà Nội, ngày 31/12/2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng CH­¬ng iii: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 26 – Bé Quèc Phßng NhËn xÐt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn 26 Bé Quèc phßng NhËn xÐt chung Qua nghiên cứu thực tế về công t¸c hạch to¸n nãi chung và về c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng, em nhận thấy: -Trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®Ó hoµ nhËp b­íc ®i cña m×nh cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty Cæ phÇn 26 ®· kh«ng ngõng c¶i tæ vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò thî lµnh nghÒ, ®æi míi vµ bæ xung d©y chuyÒn c«ng nghÖ. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô do cÊp trªn giao vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. -HiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty t­¬ng ®èi hoµn chØnh ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c néi dung h¹ch to¸n vµ ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng ty ®· n©ng cao vµ trang bÞ cho phßng mét sè m¸y vi tÝnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y. Sù tiÕn bé nµy lµm cho c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty dÔ dµng, dÔ ghi chÐp, dÔ ®èi chiÕu . -Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n gän nhÑ, tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc. C¸c nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch cô thÓ, khoa häc, kh«ng bÞ chång chÐo c«ng viÖc víi nhau, ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, còng nh­ kh¶ n¨ng phèi kÕt hîp gi÷a c¸c kÕ to¸n viªn. Bªn c¹nh ®ã viÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n còng phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n, tËn dông ®­îc kinh nghiÖm cña kÕ to¸n viªn l©u n¨m còng nh­ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña líp trÎ. ViÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n b­íc ®Çu ®· cã t¸c dông trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n theo dâi vµ cung cÊp th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi cho kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Nhê vËy phßng lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi gióp l·nh ®¹o c«ng ty ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. -Nh×n chung hÖ thèng chøng tõ mµ c«ng ty ®ang sö dông ®Òu phï hîp víi biÓu mÉu do Bé tµi chÝnh ban hµnh. Trong mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c chøng tõ ®Òu ®­îc lËp víi sè l­îng cÇn thiÕt ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, hîp ph¸p. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i c«ng ty ®­îc kiÓm so¸t kh¸ chÆt chÏ, gióp ban gi¸m ®èc vµ tr­ëng phßng kÕ to¸n theo dâi s¸t c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C¸c chøng tõ kh«ng ph¶i l­u tr÷ theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng mµ ®­îc l­u tr÷ trong c¸c cÆp chøng tõ vµ ®­îc tËp hîp theo tõng quý, mçi quý cã mét mµu kh¸c nhau thuËn lîi cho viÖc tra cøu. -HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ®­îc më chi tiÕt ®¸p øng ®­îc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt tµi s¶n vµo nguån vèn t¹i c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®­îc më vµ ghi chÐp mét c¸ch linh ho¹t so víi chÕ ®é kÕ to¸n. C¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n ®­îc lËp theo ®óng nguyªn t¾c vµ thêi gian quy ®Þnh. NhËn xÐt cô thÓ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty - Hiện nay Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng đối tượng kế toán chi phí sản xuất được xác định là từng loại sản phẩm hợp lý tạo điều kiện cung cấp số liệu cụ thể cho việc tính giá thành được chính xác hơn. - Việc phân định chi phí theo ba khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đã cho thấy chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây chính là căn cứ để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho hệ thống báo cáo tài chính. - Việc phân bổ các chi phí sản xuất chung, Công ty phân bổ dựa trên tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp là hợp lý - Đối với sản phẩm toàn bộ việc đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính là tương đối phù hợp vì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí cấu thành sản phẩm. - Do sử dụng phần mếm kế toán máy nên việc theo dõi chi tiết chi phí cho từng đối tượng trở nên dễ dàng và độ chính xác cao. Vì vậy việc tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty khá đơn giản, gọn nhẹ. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xu©t vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn 26 Bé Quèc phßng Trên cơ sở kiến thức đã được trang bị tại nhà trường kết hợp với công tác kế toán thực tế tại Công ty Cổ phần 26 em thấy: Nhìn chung công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty có rất nhiều ưư điểm. Tuy nhiên vẫn cón những hạn chế, vì vậy em xin có một số ý kiến đề xuất sau: * Chi phí nguyên vật liệu nhận gia công Với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 26 chủ yếu là sản xuất gia công hàng của Bộ QP giao xuống. Toàn bộ nguyên vật liệu chính đều do Bộ giao xuống nên Công ty chỉ hạch toàn phần chi phí nguyên vật liệu phụ do Công ty mua hộ. Đối với vật liệu nhận gia công tại Công ty chỉ theo dõi về mặt số lượng không theo dõi về mặt giá trị.Chính vì vậy mà khi nhận vật lỉệu gia công tại Công ty không hạch toán trên tài khoản kế toán và chưa được phản ánh vào báo cáo tài chính do không sử dụng tài khoản 002-“Vật tư nhận giữ hộ, nhận gia công”. Như vậy việc không sử dụng tài khoản 002 đã gây khó khăn trong việc quản lý nguyên vật liệu nhận gia công. Để khắc phục tình trạng này Công ty co thể sử dụng tài khoản 002 để phục vụ cho quá trình quản lý chi phí nhân gia công được tốt hơn. * Chi phí nhân công trực tiếp Do chi phí nhân công cũng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí của Công ty, vì vậy nếu trong tháng công nhân nghỉ phép nhiều sẽ làm lương nghỉ phép tăng cao. Mặt khác, việc nghỉ phép của công nhân không đều đặn vì vậy làm biến động chi phí tiền lương điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do đó để tránh tình trạng này công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp. Để đảm bảo số phải trích không quá lớn, hiện nay một số doanh nghiệp thường trích tiền lương nghỉ phép theo tỷ lệ sau: Tỷ lệ trích trước = Số tiền lương nghỉ phép của CNSX theo kế hoạch Tổng số tiền lương kế hoạch phải trả chi CNSX Số tiền trích trước tiền lương nghỉ phép = Số tiền lương thực tê của CNSX trong tháng x Tỷ lệ trích trước Tiền lương nghỉ phép phải trả cho CNSX = Lương CBBQ một CNSX x Số CNTTSX trong tháng phép x Tỷ lệ trích trước * Đánh giá sản phẩm dở dang Công ty không đánh giá sản phẩm dở dang với sản phẩm gia công là hoàn toàn chưa chính xác vì trong quá trình sản xuất sản phẩm chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn. Nếu không có sự đánh giá sản phẩm dở còn lại cuối kỳ sẽ làm chi phí biến động trong kỳ khá lớn ànhr hưởng tới quá trình hạch toán và tính giá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà bộ phận kế toán có thể yêu cầu các bộ phận liên quan như: Kế hoạch, vật tư, phụ trách các phân xưởng sản xuất .... kiểm tra đánh giá tỷ lệ sản phẩm hoàn thành đến cuối kỳ hạch toán chuyển số liệu cụ thể cho bộ phận kế toán làm căn cứ xác định chi phí conf lại dở dang cuối kỳ đang trên dây chuyền sản xuất làm cơ sở tính toán cho phù hợp. * Kỳ hạch toán -HiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo quý. Kú h¹ch to¸n theo quý kh«ng nh÷ng h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n mµ mäi c«ng viÖc kÕ to¸n cßn dån vµo cuèi quý khiÕn c«ng t¸c h¹ch to¸n ®«i khi kÐm hiÖu qu¶. MÆt kh¸c khi cã yªu cÇu kiÓm tra hay thanh tra cña cÊp trªn th× c«ng viÖc kÕ to¸n theo quý sÏ trë nªn phøc t¹p. Chính vì vậy công ty có thể hạch toán theo tháng để khắc phục nhược điểm trên. KÕt luËn Tr­íc yªu cÇu ngµy cµng chÆt chÏ cña thÞ tr­êng ®ßi hái mäi doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn, c¶i tiÕn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i c¹nh tranh gay g¾t. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em cã ®­îc kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n - tµi chÝnh cã ®­îc c¸i nh×n kÕt hîp gi÷a lý luËn thùc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c sau nµy. §ång thêi còng qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra cña chÕ ®é qu¶n lý míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty. §­îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o h­íng dÉn §ç Ngäc Tr©m cïng c¸c c«, chó c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vµ nç lùc cña b¶n th©n em. Víi thêi gian thùc tËp ch­a dµi kinh nghiÖm ch­a nhiÒu nªn bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ thªm hiÓu biÕt vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn còng nh­ thùc tiÔn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2544.doc
Tài liệu liên quan