Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4

Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4: ... Ebook Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4

doc99 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi ngµy mét t¨ng, còng nh­ ®Ó ®¸p øng sù ph¸t triÕn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt quan t©m hiÖn nay lµ c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÈm vµ tÝnh gi¸ thµnh ®­îc coi lµ mét kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, më ra h­íng ®i hÕt søc ®óng ®¾n cho c¸c doanh nghiÖp. Thùc chÊt chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, do vËy tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, do vËy tiÕt kiÖm chi phÝ lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , sao cho nã ®­îc x· héi chÊp nhËn vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh. H¬n n÷a, môc ®Ých cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ t¹o ra s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l­îng toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò ®ã møc tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt bá ra theo ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc. HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ®¶m b¶o ­u thÕ c¹nh tranh, thu lîi nhuËn cao th× bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt,mÉu m· ®Ñp, hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, mét yÕu tè quan träng kh¸c lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh h¹, phï hîp víi søc mua cña ®a sè nh©n d©n. §Æc biÖt trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®­îc ®Æt ra nh­ mét yªu cÇu bøc thiÕt, kh¸ch quan nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh s¶n xuÈt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cïng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bëi x©y dùng c¬ b¶n nh»m trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt ch¸t kü thuËt n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho nÒn kinh tÕ. Víi ý nghÜa ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, em nhËn thÊy vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò næi bËt, cÇn ph¶i ®ùoc c¸c nhµ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n quan t©m. Tuy cßn nhiÒu thiÕu xãt vµ h¹n chÕ, song víi vèn kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµ tÝch luü trong nhµ tr­êng , kÕt hîp víi c¸c tµi liÖu ®äc thªm , em quyÕt ®Þnh ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm “ mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bµi luËn v¨n cña em ngoµi lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong X©y dùng c¬ b¶n. Ch­¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊtvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 4. Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1.1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong ngµnh x©y dùng Kh¸c víi phÇn lín c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, ngµnh x©y dùng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm riªng biÖt,nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p,chóng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng, cô thÓ : 1.1.1.1. S¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh chÊt cè ®Þnh S¶n phÈm x©y dùng sau khi hoµn thµnh th× kh«ng thÓ di chuyÓn tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c mµ n¬i s¶n xuÊt ®ång thêi lµ n¬i sö dông c«ng tr×nh sau nµy nªn lùc l­îng s¶n xuÊt cña nghµnh x©y dùng th­êng xuyªn di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy sang c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c.§iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù æn ®Þnh ®êi sèng ng­êi lao ®éng, ®Õn chi phÝ cho kh©u di chuyÓn . 1.1.1.2. S¶n phÈm x©y l¾p cã thêi gian sö dông l©u dµi S¶n phÈm cña x©y dùng c¬ b¶n th­êng tån t¹i vµ ho¹t ®éng trong nhiÒu n¨m vµ cã thÓ tån t¹i vÜnh viÔn. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc qu¶n lý vµ tæ chøc sao cho chÊt l­îng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o vµ ph¶n ¸nh ®óng theo tõng thêi ®iÓm ph¸t sinh 1.1.1.3 S¶n phÈm x©y l¾p cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái: khèi l­îng vèn ®Çu t­, vËt t­ lao ®éng, m¸y thi c«ng nhiÒu, gi¶i ph¸p thi c«ng kh¸c nhau.Do vËy trong qu¶n lý x©y l¾p ph¶i chó träng kÕ ho¹ch khèi l­îng, kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­, lËp ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt vµ qu¶n lý theo ®Þnh møc. 1.1.1.4. Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh th­êng dµi S¶n phÈm cña x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hoµn chØnh, thêi gian s¶n xuÊt ra chóng th­êng dµi, ph¶i tÝnh theo th¸ng, theo n¨m. §Æc ®iÓm nµy lµm chi vèn ®Çu t­ x©y dùng cña chñ ®Çu t­ vµ vèn s¶n xuÊt cña tæ chøc x©y dùng th­êng bÞ ø ®äng l©u t¹i c«ng tr×nh. C¸c tæ chøc x©y dùng cã thÓ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian nh­: thêi tiÕt, l·i suÊt, gi¸ c¶, tû gi¸... C«ng tr×nh x©y dùng xong dÔ bÞ hao mßn v« h×nh do sù ph¸t triÓn nhanh cña khoa häc vµ c«ng nghÖ.Do vËy ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh trong x©y dùng ph¶i chó ý ®Õn yÕu tè thêi gian, lùa chän ph­¬ng ¸n tiÕn ®é x©y dùng hîp lý cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh­ toµn bé c«ng tr×nh ®Ó sím ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông, nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1.1.5. S¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc theo ®¬n ®Æt hµng Trong x©y dùng c¬ b¶n mçi s¶n phÈm ®Òu cã mét thiÕt kÕ riªng, dù to¸n riªng, v× mçi s¶n phÈm cã yªu cÇu riªng vÒ c«ng nghÖ, vÒ mü quan vµ an toµn.Do vËy kh«ng thÓ nµo tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng lo¹t mµ s¶n xuÊt tõng chiÕc mét theo ®¬n ®Æt hµng th«ng qua h×nh thøc ký kÕt hîp ®ång sau khi th¾ng thÇu (hoÆc giao thÇu trong tr­êng hîp chØ ®Þnh thÇu). §Æc diÓm nµy dÉn ®Õn yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ trong x©y dùng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ cho tõng s¶n phÈm theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc vµ qu¶n lý theo gi¸ ®ã. MÆt kh¸c do s¶n xuÊt ®¬n chݪc, riªng lÎ nªn n¨ng suÊt lao ®éng trong x©y dùng kh«ng cao. 1.1.1.6. Ho¹t ®éng x©y dùng chñ yÕu ë ngoµi trêi, chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña c¸c yÕu tè tù nhiªn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nhäc §iÒu kiÖn tù nhiªn nh­: m­a, giã, b·o lôt.... ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng. ¶nh h­ëng nµy th­êng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh thi c«ng, n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®­îc ®iÒu hoµ, ¶nh h­ëng ®Õn s¶n phÈm dë dang, ®Õn vËt t­ thiÕt bÞ thi c«ng vµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý ®Ó tr¸nh thêi tiÕt xÊu, gi¶m tæn thÊt do thêi tiÕt g©y ra, ph¶i quan t©m ph¸t triÓn ph­¬ng ph¸p x©y dùng. §ång thêi ph¶i tæ chøc tèt viÖc qu¶n lý vËt t­, s¶n phÈm dë dang ®Ó tr¸nh h­ háng mÊt m¸t do thiªn nhiªn g©y ra. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong c¸c ®¬n vÞ s¶n kinh doanh x©y dùng mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y dùng nãi trªn võa ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph¶n ¸nh chung cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt: ghi chÐp tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa ph¶i thùc hiÖn phï hîp víi nghµnh nghÒ, ®óng chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh, nh»m cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, cè vÊn cho l·nh ®¹o trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý ®Ó ®¹t môc ®Ých kinh doanh cña c«ng ty 1.1.2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp x©y dùng: Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y l¾p rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, ®¸p øng ®­îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. - X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®­îc duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é ®¹t chÊt l­îng cao. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh lµm thÊt tho¸t mét phÇn kh«ng nhá nguån vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do qu¶n lý vèn ®Çu t­ ch­a ®­îc chÆt chÏ. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ n­íc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng v­ît qu¸ gi¸ tæng dù to¸n ®­îc duyÖt.MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh.Trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. - KiÓm tra ®èi chiÕu th­êng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c dù to¸n chi phÝ vËt t­, nh©n c«ng,m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c.Tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh.Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch liªn tôc. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. - KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi l­îng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch kÞp thêi. 1.1.4. ý nghÜa kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Trong doanh nghiÖp x©y dùng, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. Nã cung cÊp c¸c sè liÖu mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ h¬n. 1.2. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1.2.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng: BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, dï lín hay nhá, dï s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc nµo ®i n÷a th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu nhÊt thiÕt ph¶i cã sù kÕt hîp cña ba yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ : §èi t­îng lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng, vµ søc lao ®éng. C¸c yÕu tè vÒ t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng (biÓu hiÖn cô thÓ lµ hao phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸) d­íi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng(biÓu hiÖn lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng), qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi sÏ t¹o nªn c¸c s¶n phÈm lao vô, dÞch vô . §Ó ®o l­êng hao phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong tõng thêi kú ho¹t ®éng lµ bao nhiªu, nh»m tæng hîp vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®Çu ra phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý, th× mäi hao phÝ cuèi cïng ®Òu ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt Nh­ vËy , chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh mghiÖp ®· bá ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. 1.2.1.2.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Víi mçi lo¹i doanh nghiÖp, Chi phÝ s¶n xuÊt cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. §Ó lËp kÕ ho¹ch vµ tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Ó khèng chÕ vµ thèng nhÊt c¸c lo¹i chi phÝ, nh»m nghiªn cøu c¸c yÕu tè trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, yªu cÇu kh¸ch quan lµ ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thµnh tõng nhãm riªng theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau: a) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung kinh tÕ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung kinh tÕ lµ viÖc s¾p xÕp c¸c chi phÝ cã nguån gèc kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh trong lÜnh vùc nµo cña qóa tr×nh s¶n xuÊt.Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phi s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm c¸c yÕu tè sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu :lµ toµn bé chi phÝ vÒ c¸c ®èi t­îng lao ®éng bao gåm : chi phi vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh ,vËt liÖu phô ,c«ng cô , dông cô... + Chi phÝ nh©n c«ng :bao gåm toµn bé tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n x©y l¾p. + Chi phÝ vÒ khÊu hao: bao gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao trong kú cña tÊt c¶ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. +Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : bao gåm toµn bé sè tiÒn chi tr¶ vÒ c¸c lo¹i dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi, phôc vô cho ho¹t ®éng x©y l¾p cña doanh nghiÖp. +Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lµ c¸c kho¶n chi trùc tiÕp b»ng tiÒn nh­ng kh«ng thuéc bèn yÕu tè trªn. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ trong tæng sè chi phÝ ®· chi ra, tõ ®ã lËp c¸c kÕ ho¹ch cung øng vÒ vËt t­, huy ®éng vÒ lao ®éng, tiÒn vèn. Nã cßn lµ c¬ së lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ lµ c¬ së ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµ c¬ së ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh : C¸ch ph©n lo¹i nµy c¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ ®Ó s¾p xÕp c¸c kho¶n chi phÝ cã cïng mét môc ®Ých, mét c«ng dông vµo cïng mét kho¶n môc chi phÝ mµ kh«ng quan t©m ®Õn néi dung kinh tÕ ban ®Çu cña nã. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ x©y l¾p bao gåm : +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp :Lµ tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh , nguyªn vËt liÖu phô , vËt kÕt cÊu , vËt liÖu lu©n chuyÓn cÇn thiÕt ®Ó cÊu t¹o nªn thùc thÓ c«ng tr×nh. Trong kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu kh«ng bao gåm c¸c vËt liÖu phô, nhiªn liÖu dïng cho m¸y mãc thi c«ng, c¸c lo¹i vËt liÖu lµm c«ng tr×nh t¹m, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu trªn c«ng tr­êng ngoµi cù ly ®Þnh møc lao ®éng vµ ®Þnh møc sö dông m¸y thi c«ng +Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ toµn bé l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp x©y l¾p theo chÕ ®é hiÖn hµnh . +Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:Lµ toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trùc tiÕp tham gia hoµn thµnh c¸c khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p , bao gåm: chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, chi phÝ söa ch÷a lín, chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu ®éng lùc , tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n l¸i m¸y , chi phÝ qu¶n lý m¸y vµ chi phÝ kh¸c cña m¸y. +Chi phÝ chung: Lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc hoµn thµnh c¸c khèi l­îng c«ng t¸c vµ kÕt c©ó x©y l¾p cña c«ng tr×nh nh­ng rÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thi c«ng,bao gåm: C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng, l­¬ng phô, phô cÊp l­u ®éng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng ; kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m qui ®Þnh hiÖn hµnh trrªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, nh©n viªn sö dông m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi ;chi phÝ dông cô s¶n xuÊt; chi phÝ khÊu hao TSC§; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n lµ dù to¸n ®­îc lËp cho tõng ®èi t­îng x©y dùng theo c¸c kho¶n môc gÝa thµnh, nªn ph­¬ng ph¸p nµy lµ ph­¬ng ph¸p ®ù¬c sö dông phæ biÕn nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. c) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ vµ kh¶ n¨ng qui n¹p chi phÝ vµo c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n lµm hai lo¹i : + Chi phÝ trùc tiÕp :lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¹o ra mét c«ng tr×nh , mét h¹ng môc c«ng tr×nh .Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®éc lËp nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ... + Chi phÝ gi¸n tiÕp : ®©y lµ lo¹i chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau nªn ph¶i tËp hîp qui n¹p cho tõng ®èi t­îng b»ng ph­ong ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt nµy cã ý nghÜa thuÇn tuý vÒ kü thuËt h¹ch to¸n.Tr­êng hîp cã ph¸t sinh chi phÝ gi¸n tiÕp,b¾t buéc kÕ to¸n ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ,lùa chän tiªu thøc ph©n bæ phï hîp. Møc ®é chÝnh x¸c cña chi phÝ gi¸n tiÕp tËp hîp cho tõng ®èi t­îng phô thuéc vµo tÝnh hîp lý khoa häc cña tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ ®­îc chän . d/Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ víi khèi l­îng s¶n phÈm x©y l¾p + Chi phÝ bÊt biÕn ( ®Þnh phÝ ) lµ c¸c chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ ) lµ c¸c chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. + Chi phÝ hçn hîp : lµ lo¹i chi phÝ bao gåm c¶ hai yÕu tè trªn . C¸ch ph©n lo¹i trªn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch, phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh . 1.2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: 1.2.2.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt theo sè l­îng vµ lo¹i s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, qu¶n lý cña doanh nghiÖp, kÕt qu¶ cña sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn nh»m ®¹t môc ®Ých s¶n xuÊt ra khèi l­îng s¶n phÈm nhiÒu nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.2.2.2. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: Do ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p nªn gi¸ thµnh ®­îc chia lµm ba lo¹i: 1.2.2.2.1. Gi¸ thµnh dù to¸n (Zdt) S¶n phÈm x©y dùng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi, mang tÝnh ®¬n chiÕc... nªn mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu cã gi¸ dù to¸n riªng. Gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh trªn khèi l­îng thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, c¸c ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ XDCB do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa theo mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c víi gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p ë ®iÓm sau: Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh nhá h¬n gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh ë phÇn thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. Do dã c¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh dù to¸n cña chóng: Gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh = Gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh sau thuÕ - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt x· héi, nã ph¸n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc kü thuËt nãi chung cña toµn x· héi v× c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh lµ khèi l­îng tõ thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, c¶ ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh. Th«ng qua tæng dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh(Zdt) chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc thµnh tÝch cña doanh nghiÖp. Nã lµ h¹n møc chi phÝ cao nhÊt mµ doanh nghiÖp cã thÓ chi ra ®Ó ®¶m b¶o cã l·i, lµ tiªu chuÈn phÊn ®Êu h¹ ®Þnh møc thùc tÕ. Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh lµ c¨n cø ®Ó kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh vµ v¹ch ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kinh tÕ kü thuËt nh»m ®¶m b¶o nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc giao. 1.2.2.2.2. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (Zkh): Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh lµ mét lo¹i gi¸ thµnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp vÒ c¸c ®Þnh møc,®¬n gi¸,biÖn ph¸p thi c«ng.Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch nhá h¬n gi¸ thµnh dù to¸n ë møc h¹ gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh): Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh = Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh - Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch 1.2.2.2.3. Gi¸ thµnh thùc tÕ (Ztt) Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p.Gi¸ thµnh nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc cho khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn trong kú.Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ thiÕt bÞ ®­a vµo l¾p ®Æt,bëi v× thiÕt bÞ nµy th­êng do ®¬n vÞ chñ ®Çu t­ bµn giao cho doanh nghiÖp nhËn thÇu x©y l¾p. Muèn ®¸nh gi¸ ®­îc gi¸ trÞ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña doanh nghiÖp x©y dùng th× ta ph¶i tiÕn hµnh so s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh trªn víi nhau. Gi¸ thµnh dù to¸n mang tÝnh x· héi cho nªn viÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh dù to¸n cho phÐp ta ®¸nh gi¸ sù tiÕn bé hay yÕu kÐm trong doanh nghiÖp x©y dùng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Trong viÖc so s¸nh nµy cÇn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ cã thÓ so s¸nh ®­îc, tøc lµ ®­îc thùc hiÖn trªn cïng mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh (tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh nhÊt ®Þnh). VÒ nguyªn t¾c th× mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i gi¸ thµnh trªn ph¶i ®¶m b¶o nh­ sau : Zdt > Zkh > Ztt. §©y còng lµ nguyªn t¾c khi x©y dùng gi¸ thµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o cã l·i, cã tÝch luü cho Nhµ n­íc vµ cho doanh nghiÖp. 1.2.3. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: 1.2.3.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y dùng ph¸t sinh lu«n g¾n liÒn víi n¬i diÔn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ víi s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra.V× vËy, kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hay ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi,giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . Giíi h¹n hoÆc ph¹m vi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ : - N¬i ph¸t sinh chi phÝ nh­ ®éi tr¹i s¶n xuÊt - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ nh­ c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i c¸c chi phÝ ®· ph¸t sinh vµ c¸c ®èi t­îng g¸nh chÞu chi phÝ X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ kh©u ®Çu tiªn, rÊt quan träng cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Khi x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n ph¶i dùa vµo vµ c©n nh¾c hµng lo¹t c¸c nh©n tè sau: - §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp - Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm -Yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ vµ yªu cÇu h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña doanh nghiÖp -Yªu cÇu tÝnh gÝa thµnh theo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh -Kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ h¹ch to¸n nãi riªng 1.2.3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm, lao vô, c«ng vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i ®­îc tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. C«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh lµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm vµ toµn bé s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. X¸c ®Þnh khèi l­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c©n ®èi, xem xÐt tæng thÓ c¸c c¨n cø sau ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp: - C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm,®Æc ®iÓm sö dông cña c¸c s¶n phÈm. - Dùa vµo yªu cÇu h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n néi bé doanh nghiÖp vµ yªu cÇu x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm. -Kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é qu¶n cña cña doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé h¹ch to¸n nãi riªng. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh th­êng phï hîp víi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®ã cã thÓ lµ: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. Trong tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã tæ chøc thªm c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô (s¶n xuÊt vËt liÖu...) th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n gÞ s¶n phÈm, lao vô cung cÊp. 1.2.3.3. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng: Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. X¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp sÏ gióp cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc hîp lý, khoa häc, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c s¶n phÈm lao vô kÞp thêi, ph¸t huy ®Çy ®ñ chøc n¨ng gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh sÈn phÈm cña kÕ to¸n. §Ó x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nªn kú tÝnh gi¸ thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n th­êng lµ: - §èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ ®­îc s¶n xuÊt liªn tôc, cung cÊp cho nh÷ng ®èi t­îng kh¸c liªn tôc, chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh­: g¹ch, ngãi, v«i... th× kú tÝnh gi¸ thµnh th­êng lµ 1th¸ng. -§èi víi nh÷ng s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng cã thêi gian s¶n xuÊt thi c«ng dµi, c«ng viÖc ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi kÕt thóc mäi c«ng viÖc ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi kÕt thóc mäi c«ng viÖc trong ®¬n ®Æt hµng th× khi hoµn thµnh toµn bé ®¬n ®Æt hµng míi tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng ®ã. - Víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi gian mµ s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc coi lµ hoµn thµnh vµ ®­îc nghiÖm thu, bµn giao thanh to¸n cho chñ ®Çu t­. - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín h¬n, thêi gian thi c«ng dµi h¬n, chØ khi nµo cã mét bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh cã gi¸ trÞ sö dông ®­îc nghiÖm thu, bµn giao th× lóc ®ã doanh nghiÖp tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña bé phËn ®ã. - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ cã thêi gian thi c«ng nhiÒu n¨m mµ kh«ng t¸ch ra ®­îc tõng bé phËn c«ng tr×nh nhá ®­a vµo sö dông th× tõng phÇn viÖc x©y l¾p ®Æt ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý, theo thiÕt kÕ kü thuËt cã ghi trong hîp ®ång thi c«ng sÏ ®­îc bµn giao thanh to¸n th× doanh nghiÖp x©y dùng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho khèi l­îng bµn giao. Ngoµi ra víi c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng dµi, kÕt cÊu phøc t¹p... th× kú tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh lµ hµng quÝ, vµo thêi ®iÓm cuèi quÝ. 1.2.3.4. Ph©n biÖt ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng:. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ c¨n cø ®Ó më tµi kho¶n, sæ chi tiÕt, tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Cßn x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y dùng l¹i lµ c¨n cø ®Ó lËp c¸c b¶ng biÓu chi tiÕt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tæ chøc c«ng t¸c gi¸ thµnh theo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Tuy nhiªn, gi÷a chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. B¶n chÊt chung ®Òu lµ ph¹m vi giíi h¹n ®Ó tËp hîp sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng th­êng phï hîp víi nhau. Mét bªn lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, cßn mét bªn lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. 1.2.4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng C¸c ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt * Ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt: ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy ®èi víi nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp. Nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Ta c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vÒ chi phÝ ph¸t sinh ®Ó tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng. * Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng chi phÝ gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Ta tiÕn hµnh thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ph©n bæ chi phÝ theo c¸c b­íc sau: - B­íc 1:Lùa chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý vµ tÝnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ. Tiªu thøc ph©n bæ hîp lý lµ tiªu thøc ph¶i ®¶m b¶o ®­îc mèi quan hÖ tû lÖ thuËn gi÷a tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ víi tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c ®èi t­îng. HÖ sè ph©n bæ chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: H = Trong ®ã : H: HÖ sè ph©n bæ chi phÝ C: Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ T: Tæng ®¹i l­îng cña tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c ®èi t­îng - B­íc 2:TÝnh møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t­îng Ci = H x Ti Trong ®ã : Ci: chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng i H: HÖ sè ph©n bæ chi phÝ Ti: ®¹i l­îng cña tiªu thøc ph©n bæ cña ®èi t­îng i KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh: Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng còng nh­ cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn tõ n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§/BTC th× c¸c doanh nghiÖp x©y dùng chØ ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt.Víi ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn mµ tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh,®Æc biÖt lµ c¸c nghiÖp vô hµng tån kho ®­îc ph¶n ¸nh 1 c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Néi dung kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nh­ sau: 1.2.4.1.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK 621). Chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu chÝnh,vËt liÖu phô,c¸c cÊu kiÖn,c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh,vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ c«ng tr×nh x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p nh­: s¾t thÐp, xi m¨ng,g¹ch,gç ,…Nã kh«ng bao gåm vËt liÖu,nhiªn liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng vµ sö dông cho qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh. Chi phÝ NVLTT th­êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p.Do vËy,viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ NVLTT cã ý nghÜa quan träng ®Ó x¸c ®Þnh l­îng tiªu hao vËt ._.chÊt trong s¶n xuÊt còng nh­ tÝnh to¸n chÝnh x¸c hîp lý gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p. Tµi kho¶n sö dông: TK 621 "Chi phÝ NVLTT": Tµi kho¶n nµy ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ NVL dïng cho s¶n xuÊt, thi c«ng x©y l¾p, chÕ t¹o s¶n phÈm ph¸t sinh trong kú, cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 154. TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d­, TK nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gÝa thµnh cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. *Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh (g¹ch, ®¸, v«i, c¸t, sái, xi m¨ng, s¾t, thÐp), nöa thµnh phÈm (panen, vËt kÕt cÊu,thiÕt bÞ g¾n liÒn víi vËt kiÕn tróc), vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng thuéc tµi s¶n l­u ®éng. Chi phÝ NVL trùc tiÕp ®­îc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng. (Gi¸ thùc tÕ) Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn viÖc tËp hîp chi phÝ NVL sö dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp, tøc lµ NVL liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng nµo th× tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp cho c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh,hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®ã. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ NVLTT TK111, 112, 331 TK 621 tk 152 tk 154 TK152 TK133 TK141 1.2.4.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. (TK 622). * Tµi kho¶n sö dông: TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x©y l¾p trùc tiÕp (bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x©y l¾p. Cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 154. TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" kh«ng ph¶n ¸nh chi phÝ trÝch 19% (BHYT, BHXH, KPC§). *Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng ®­îc tÝnh trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh gåm: TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã tÝnh chÊt l­¬ng cña c«ng nh©n x©y l¾p. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó ho¹ch to¸n kho¶n môc nh©n c«ng lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp hµng th¸ng cho tõng ®éi s¶n xuÊt, tõng bé phËn s¶n xuÊt c«ng t¸c. Nã cho ta biÕt râ lao ®éng lµm viÖc ngµy nµo, h­ëng l­¬ng ngµy ®ã theo møc qui ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hîp ®ång lµm kho¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan, kÕ to¸n lµm b¶ng thanh to¸n l­¬ng theo tõng tæ, ®éi s¶n xuÊt, c¸c phßng ban vµ kiÓm tra viÖc tr¶ l­¬ng theo c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sau ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho toµn xÝ nghiÖp vµ lµm thñ tôc rót tiÒn göi vÒ quÜ tiÒn mÆt ®Ó tr¶ l­¬ng. Trong chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng nh©n x©y l¾p kh«ng bao gåm c¸c kho¶n KPC§, BHXH, BHYT. §Ó theo dâi c¸c kho¶n ®­îc trÝch BHXH vµ chi tiªu quÜ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kÕ to¸n sö dông TK 338" Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c". TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ hµng th¸ng cho c«ng nh©n x©y l¾p, c«ng nh©n m¸y thi c«ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Nî TK 627 Cã TK 338 (chi tiÕt 3382, 3383, 3384) s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ NCTT TK 154 TK 622 TK 334 TK 621,622,627 1.2.4.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (TK 623). * Tµi kho¶n sö dông: TK 623"Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng" dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. Tµi kho¶n nµy chØ sö dông trong nh÷ng DNXD tæ chøc thi c«ng x©y l¾p hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. Kh«ng ho¹ch to¸n vµo TK 623 chi phÝ vÒ trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y (ho¹ch to¸n vµo TK 627). *Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: M¸y thi c«ng lµ c¸c lo¹i m¸y phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt x©y l¾p nh­ m¸y trén bª t«ng, cÇn trôc, cÇn cÈu th¸p, m¸y ñi, m¸y xóc.... Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt t­, lao ®éng, khÊu hao vµ chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cña xÝ nghiÖp. Trong x©y dùng chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc chia lµm hai lo¹i (Chi phÝ t¹m thêi vµ chi phÝ th­êng xuyªn). Trong chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng kh«ng bao gåm c¸c kho¶n môc sau: l­¬ng c«ng nh©n vËn chuyÓn, ph©n phèi vËt liÖu cho m¸y ngõng s¶n xuÊt, chi phÝ l¾p ®Æt lÇn ®Çu cho m¸y, chi phÝ sö dông cho s¶n xuÊt phô... Ph­¬ng ph¸p ho¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng tuú thuéc vµo h×nh thøc qu¶n lý vµ sö dông m¸y thi c«ng nh­ thÕ nµo cña tõng doanh nghiÖp. Cã hai h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng lµ tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng vµ kh«ng cã ®éi m¸y thi c«ng riªng. + §èi víi DN cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp qu¶n lý ®Ó theo dâi riªng chi phÝ nh­ mét bé phËn s¶n xuÊt ®éc lËp. S¶n phÈm cña bé m¸y thi c«ng cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ tÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hoÆc gi¸ kho¸n néi bé. + NÕu DN kh«ng cã tæ chøc bé m¸y thi c«ng riªng biÖt, hoÆc cã nh­ng kh«ng ph©n cÊp thµnh mét bé phËn ®éc lËp vµ kh«ng theo dâi riªng chi phÝ th× chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµo TK 623 S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: 1.2.4. 4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung (phôc vô trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p ) (TK627). * Tµi kho¶n sö dông: TK 627"Chi phÝ s¶n xuÊt chung" dïng ®Ó tËp hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc phôc vô s¶n xuÊt thi c«ng, qu¶n lý s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm ph¸t sinh trong kú, trong c¸c ph©n x­ëng, c¸c bé phËn, ®éi s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p . * Chó ý: Theo chÕ ®é hiÖn hµnh TK 627 cßn ph¶n ¸nh 19% theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n x©y l¾p, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. *Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ SXC lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh, trong ph¹m vi tæ, ®éi s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c do nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng , tæ, ®éi chi phÝ vÒ vËt liÖu, dông cô dïng cho qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh.... C¸c kho¶n chi phÝ chung th­êng ®­îc ho¹ch to¸n riªng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ.Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ theo tiªu thøc phï hîp.C¸c tiªu thøc th­êng ®­îc sö dông ®Ó ph©n bæ lµ: chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Þnh møc, ph©n bæ theo giê c«gn s¶n xuÊt kinh doanh ®Þnh møc hoÆc thùc tÕ, ph©n bæ theo chi phÝ trùc tiÕp (NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp) c¸ch ph©n bæ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Møc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi t­îng = Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t­îng x Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng Cßn c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung chØ liªn quan ®Õn mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ chung ®­îc thùc hiÖn trªn TK 627 s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 1.2.4.5.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp x©y dùng th× th«ng th­êng doanh nghiÖp cã thÓ më chi tiÕt theo tõng ®éi s¶n xuÊt, tõng c«ng tr×nh x©y dùng, tõng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh... Cuèi kú, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ë c¸c TK621, TK622, TK623, TK627 sÏ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong kú. tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn TK 621 TK 622 TK 627 TK 154 TK 138,152,153,155 KÕt chuyÓn CPNVLTT KÕt chuyÓn CPNCTT KÕt chuyÓn CPSX chung Gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao Gi¸ trÞ VL l¹i nhËp kho gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc Sck:xxx 1.2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë dang trong doanh nghiÖp x©y dùng S¶n phÈm lµm dë dang trong doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh hay khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang trong kú ch­a ®­îc bªn chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë lµ viÖc tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cho khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë chÝnh x¸c, tr­íc hÕt ta ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh trong kú vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n møc ®é hoµn thµnh cña khèi l­îng s¶n phÈm so víi khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh theo qui ­íc ë tõng giai ®o¹n thi c«ng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng tæn thÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng. ChÊt l­îng cña c«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang ¶nh h­ëng lín ®Ón viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµ tÝnh gi¸ thµnh cã chÝnh x¸c hay kh«ng. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc ®é hoµn thµnh cña khèi l­îng s¶n phÈm x©y dùng rÊt khã do s¶n phÈm x©y dùng cã ®Æc ®iÓm lµ kÕt cÊu phøc t¹p. V× vËy khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë, kÕ to¸n cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn kü thuËt, bé phËn tæ chøc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang mét c¸ch chÝnh x¸c. Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª s¶n phÈm ®· ®­îc tæng hîp ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë. C¸c doanh nghiÖp x©y dùng th­êng ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë sau: 1.2.5.1. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ dù to¸n: CP thùc tÕ cña KLXLDDCK = CP thùc tÕ cña KLXLDD §K CPKLXLHT bµn giao trong kú + + CP thùc tÕ KLXL CPKLXLDDCK theo dù to¸n x CPXLDDCK theo dù to¸n 1.2.5.2 Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo tû lÖ hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña c«ng t¸c l¾p ®Æt th­êng sö dông chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p nµy. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng l¾p ®Æt dë dang cuèi kú ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: CP thùc tÕ cña KLXLDDDCK = CP thùc tÕ cña KLXLDD §K CPKLXLHT bµn giao trong kú + + CP thùc tÕ l¾p ®Æt thùc hiÖn trong kú CP theo dù to¸n XLDDCK qui ®æi theo s¶n l­îng HTT§ x CP theo dù to¸n XLDD ®· tÝnh ®æi theo s¶n l­îng HTT§ 1.2.5.3. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo gi¸ trÞ dù to¸n: Chi phÝthùc tÕ cña Chi phÝ thùc tÕ cña Chi phÝ Chi phÝ khèi l­îng x©y l¾p + khèi l­îng x©y l¾p khèi l­îng thùc tÕ dë dang ®Çu kú thùc hiÖn trong kú x©y l¾p khèi l­îng = X dë dang cuèi dë dang Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ dù to¸n kú theo dù cuèi kú l­îng x©y l¾p hoµn + cña khèi l­îng x©y to¸n thµnh bµn giao l¾p dë dang trong kú cuèi kú 1.2.6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng: Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm hoÆc lao vô ®· hoµn thµnh theo yÕu tè hoÆc kho¶n môc gi¸ thµnh trong kú tÝnh gi¸ thµnh ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Trong ®ã thêi kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh mµ kÕ to¸n ph¶i lùa chän, sö dông mét hoÆc kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi t­îng. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th­êng ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh sau: 1.2.6.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã sè l­îng c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc Ýt nh­ng th­êng cã khèi l­îng lín, chu kú s¶n xuÊt t­¬ng ®èi ng¾n,kh«ng cã hoÆc chØ cã mét sè Ýt s¶n phÈm dë dang. Gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh theo ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cho c«ng tr×nh, giai ®o¹n c«ng viÖc ®ã. C«ng thøc tÝnh: Z = C Trong ®ã: Z - lµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C - lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp theo ®èi t­îng NÕu ®Çu kú vµ cuèi kú cã s¶n phÈm dë dang th× c«ng thøc ®­îc tÝnh nh­ sau: Z = C + D§K DCK Trong ®ã: D§K: lµ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. DCK: lµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 1.2.6.2. Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ. ¸p dông ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p mµ qu¸ tr×nh x©y dùng ®­îc tËp hîp ë nhiÒu ®éi x©y dùng, nhiÒu giai ®o¹n c«ng viÖc. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng ®éi s¶n xuÊt, tõng giai ®o¹n c«ng viÖc, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Z = D§K + (C1 + C2 + .... + Cn) - DCK Trong ®ã: + Z: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. + C1, ..., Cn : lµ chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng ®éi s¶n xuÊt x©y dùng hay tõng giai ®o¹n c«ng viÖc, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi dÔ dµng, chÝnh x¸c. Víi ph­¬ng ph¸p nµy yÒu cÇu kÕ to¸n ph¶i tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ cho tõng c«ng viÖc, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn c¹nh chi phÝ trùc tiÕp ®­îc tËp hîp ngay, c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp (chi phÝ chung) ph¶i ®­îc ph©n bæ theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. 1.2.6.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph­¬ng ph¸p nµy vËn dông mét c¸ch hiÖu qu¶ ­u viÖt cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ trªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc ®Ó qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh = gi¸ thµnh ®Þnh møc ± chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc ± chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc §Ó vËn dông ph­¬ng ph¸p nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ßi hái: qui tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· ®Þnh h×nh vµ s¶n phÈm ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh. 1.2.6.5. Ph­¬ng ph¸p tû lÖ. §­îc ¸p dông trong tr­êng hîp ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ nhãm s¶n phÈm, nh­ng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh l¹i lµ tõng s¶n phÈm. Trong tr­êng hîp nµy c¨n cø vµo tæng chi phÝ thùc tÕ vµ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch hoÆc tæng chi phÝ dù to¸n cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ ph©n bæ. Ch­¬ng II T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty x©y dùng sè 4 2.1- §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty x©y dùng sè 4 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Bé x©y dùng thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. HiÖn nay, trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i 243 A §ª La Thµnh - §èng §a - Hµ Néi. C«ng ty x©y dùng sè 4 ®­îc thµnh lËp vµo 18-10-1959, c¬ së ban ®Çu tiÒn th©n lµ C«ng tr­êng x©y dùng nhµ m¸y ph©n ®¹m Hµ B¾c. Sau ph¸t triÓn lµ c«ng ty kiÕn tróc Hµ B¾c vµ c«ng ty kiÕn tróc khu b¾c Hµ Néi. N¨m 1975 Bé x©y dùng cã quyÕt ®Þnh sè 11/ BXD-TC ngµy 13/01/1975 hîp nhÊt C«ng ty x©y dùng Hµ B¾c vµ C«ng ty khu B¾c Hµ Néi lÊy tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 4. N¨m 1992 Bé x©y dùng cã quyÕt ®Þnh sè 132/ BXD- TC L§ ngµy 23/ 03/1992 hîp nhÊt XÝ nghiÖp x©y dùng sè 3 vµ C«ng ty x©y dùng sè 4 lÊy tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 4 míi. N¨m 1995 Bé cã quyÕt ®Þnh nhËp C«ng ty x©y dùng sè 4 vµo Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi. N¨m 2006 Bé x©y dùng cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi C«ng ty x©y dùng sè 4 thµnh C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng sè 4. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty x©y dùng sè 4 ®· ®ãng gãp cho ®Êt n­íc hµng tr¨m c«ng tr×nh lín nhá t¨ng thªm c¬ së vËt chÊt cho CNXH, gãp phÇn lµm thay ®æi bé mÆt cña ®Êt n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty x©y dùng sè 4 liªn tôc ®­îc xÕp h¹ng nhµ n­íc h¹ng I, lµ mét c«ng ty x©y dùng thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi cã gi¸ trÞ s¶n l­îng cao nhÊt. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu: - Tu bæ vµ n©ng cÊp Nhµ h¸t lín Thµnh phè Hµ néi - Nhµ häp ChÝnh phñ - Trô së ñy ban Nhµ n­íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t­ - Trung t©m giao dÞch tiÒn tÖ Trung ­¬ng - Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a - Gãi thÇu CP3, CP4, CP7C (thuéc Dù ¸n tho¸t n­íc Hµ néi) - Trung t©m giao dÞch vµ khai th¸c b­u ®iÖn Hµ nam - Th­ viÖn Quèc gia - Nhµ thi ®Êu TDTT Hµ t©y - Trô së lµm viÖc Bé tµi chÝnh - Cung thÓ thao d­íi n­íc 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * §Æc tr­ng riªng cña C«ng ty: - C¸c ®éi tr­ëng trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng cña m×nh, tù lªn ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh, kü thuËt, luËt ph¸p. - C«ng ty chØ thu 9 % phÝ qu¶n lý cho mçi c«ng tr×nh, cßn 91% dù to¸n lµ do xÝ nghiÖp tù qu¶n lý, sö dông. - MÆc dï C«ng ty vÉn qu¶n lý vµ xÝ nghiÖp vÉn ph¶i nép tÊt c¶ chøng tõ vÒ chi phÝ nh­ng C«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm bï lç nÕu chi phÝ ë c¸c xÝ nghiÖp v­ît dù to¸n. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty nh­ sau: VËt liÖu mua vÒ nhËp kho cña C«ng ty Khëi c«ng c«ng tr×nh XuÊt cho c¸c c«ng tr­êng thi c«ng Hoµn thiÖn c«ng tr×nh Bµn giao c«ng tr×nh HiÖn nay C«ng ty x©y dùng sè 4 tæ chøc lùc l­îng lao ®éng thµnh 7 xÝ nghiÖp x©y dùng, 1 chi nh¸nh vµ nhiÒu ®éi x©y dùng. C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c chi nh¸nh c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n riªng, cßn c¸c ®éi x©y dùng c«ng ty kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng. C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ C«ng ty cã qui m« lín, ®¹i bµn ho¹t ®éng réng, ph©n t¸n trªn nhiÒu vïng cña ®Êt n­íc cho nªn viÖc tæ chøc lùc l­îng thi c«ng thµnh c¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh cã tæ chøc h¹ch to¸n riªng nh­ trªn, gióp cho c«ng ty trong viÖc qu¶ lý lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. §èi víi c¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh, mäi c«ng viÖc kÕ to¸n tõ xö lý chøng tõ ban ®Çu ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi lªn c«ng ty ®Òu do phßng kÕ to¸n cña c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh tùc hiÖn. Trªn c¬ së ®ã phßng kÕ to¸n c«ng ty lËp b¸o c¸o chung toµn c«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c chi nh¸nh tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh l·i h­ëng, lç chÞu vµ quan hÖ víi c«ng ty th«ng qua viÖc c«ng ty giao vèn, tµi s¶n,®ång thêi c¸c xÝ nghiÖp,chi nh¸nh ph¶i nép cho c«ng ty nh÷ng kho¶n nh­: lÖ phÝ sö dông vèn, c¸c lo¹i thuÕ do nhµ n­íc hoÆc ®­îc sù uû quyÒn cña c«ng ty ®Ó vay vèn ng©n hµng. C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c chi nh¸nh cã tæ chøc kÕ to¸n riªng nh­ng kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn tæ chøc 1 ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty. NhiÖm vô chÝnh cña ®éi nµy lµ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong néi thµnh thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc do c«ng ty trùc tiÕp giao. §èi víi ®éi trùc thuéc, mäi c«ng viÖc kÕ to¸n tõ xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Òu do phßng kÕ to¸n c«ng ty ®¶m nhiÖm. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm cã: Ban Gi¸m ®èc, Phßng kÕ ho¹ch kinh tÕ thÞ tr­êng, Phßng kü thuËt, Phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n, Phßng tæ chøc lao ®éng vµ v¨n phßng c«ng ty, Phßng thi c«ng, Phßng ®Çu t­, Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Bªn c¹nh gi¸m ®èc cßn cã héi ®ång doanh nghiÖp, héi ®ång cè vÊn, phã gi¸m ®èc th­êng trùc, phã gi¸m ®èc kü thuËt dù ¸n vµ phã gi¸m ®èc kinh tÕ thÞ tr­êng. Sơ đồ 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty x©y dùng sæ 4. Ban gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc th­êng trùc Phã gi¸m ®èc kü thuËt dù ¸n Phã gi¸m ®èc kinh tÕ V¨n phßng Phßng KTTT Phßng Thi C«ng Phßng TCKT Phßng KH-KT Phßng dù ¸n Phßng TC-L§ XN x©y dùng sè 1 XN x©y dùng sè 2 XN x©y dùng sè3 XN x©y dùng sè 4 XN x©y dùng sè 5 XN CG&SC XN NM&XD Chi nh¸nh Hµ B¸c C«ng tr×nh x©y dùng 2.1.3. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty x©y dùng sè 4 *Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty x©y dùng sè 4 gåm 9 nh©n viªn biªn chÕ víi tr×nh ®é 100% lµ ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®¶m nhËn nh÷ng viÖc sau: + 01 kÕ to¸n tr­ëng + 01 kÕ to¸n tæng hîp + 03 kÕ to¸n thanh to¸n + 01 kÕ to¸n ng©n hµng + 01 kÕ to¸n TSC§ + 01 kÕ to¸n thuÕ + 01 thñ quÜ S¬ ®å: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n TSC§ Thñ quü KÕ to¸n thuÕ * NhiÖm vô cña tõng bé phËn nh­ sau: + KÕ to¸n tr­ëng (Kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n): phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ . + KÕ to¸n tæng hîp: thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ lËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n. + KÕ to¸n thanh to¸n: thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n trong néi bé c«ng ty víi ng­êi cung cÊp. + KÕ to¸n ng©n hµng: thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng chuyÓn kho¶n cña tÊt c¶ c¸c kho¶n ph¸t sinh trong c«ng ty. + KÕ to¸n thuÕ: thùc hiÖn viÖc kª khai thuÕ hµng th¸ng vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. + Thñ quÜ: thùc hiÖn c¸c quan hÖ giao dÞch víi ng©n hµng, rót tiÒn mÆt vÒ quÜ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt. Ngoµi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ kh©u trung t©m h¹ch to¸n kÕ to¸n, ë c¸c phßng ban ®éi s¶n xuÊt vµ ban qu¶n lý c«ng tr­êng, cßn cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô theo dâi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh ë c¸c phßng ban, ®éi c«ng tr­êng. C«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ cho x©y dùng chñ yÕu do phßng kinh tÕ kü thu©t cung øng tËn ch©n c«ng tr×nh. * H×nh thøc kÕ to¸n ®­îc c«ng ty ¸p dông ®ã lµ: h×nh thøc nhËt ký chungvµ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ph¶n ¸nh vµo ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y. S¬ ®å ghi sæ h×nh thøc nhËt ký chung trªn m¸y vi tÝnh Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËp d÷ liÖu vµo m¸y NhËt ký chung B¶ng c©n ®èi SPS B¶ng tæng hîp sè chi tiÕt PS B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ c¸i tµi kho¶n Sæ quü Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu sè liÖu Víi quy m« s¶n xuÊt lín, hiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chung” vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. §Ó gãp phÇn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh c¸c th«ng tin kÕ to¸n khoa häc, hîp lý, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, C«ng ty ®· ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Bé phËn m¸y vi tÝnh ®­îc sö dông ®Ó cÊp nhËt sè liÖu trªn sæ nhËt ký chung vµ vµo sæ c¸i, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, tõ ®ã lËp lªn c¸c b¸o c¸o tæng hîp, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ, b¸o c¸o thuÕ…chu tr×nh sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: S¬ ®å h¹ch to¸n trªn sæ theo h×nh thøc nhËt ký chung t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4: Lªn c¸c lo¹i sæ s¸ch, b¸o c¸o: NhËt ký chung sæ c¸i, sæ chi tiÕt, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o thuÕ NhËp chøng tõ vµ in chøng tõ Xö lý nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh M¸y tù ®éng xö lý NghiÖp vô ph¸t sinh vµ ®­îc xö lý theo tõng chuyªn m«n vµ nhiÖm vô cña tõng kÕ to¸n viªn sau ®ã ®­îc nhËp vµo phÇn mÒm kÕ to¸n b»ng viÖc lËp phiÕu chi, phiÕu thu, uû nhiÖm chi, chøng tõ thanh to¸n, c«ng nî. Trªn c¬ së chøng tõ ®­îc nhËp vµo phÇn mÒm kÕ to¸n, tõ ®ã cuèi kú kÕ to¸n in ra c¸c lo¹i sæ sau khi cã sù kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®ã lµ: sæ nhËt ký chung, sæ c¸i, b¶ng tæng hîp c©n ®èi sè ph¸t sinh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp theo quý vµ theo n¨m. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ khèi l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu nªn C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n “NhËt ký chung” víi h×nh thøc nµy kÕ to¸n sö dông nh÷ng sæ s¸ch theo biÓu mÉu quy ®Þnh, ®ã lµ c¸c sæ nhËt ký chung, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ tµi kho¶n b¶ng tæng hîp chi tiÕt, b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. NhËt ký chung, më cho mäi ®èi t­îng cã liªn quan ®Õn mäi nghiÖp vô ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ chi tiÕt: Më cho c¸c ®èi t­îng ®ßi hái ph¶i theo dâi chi tiÕt, cô thÓ nh­ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n : 131,141,154,621,622,627. B¶ng tæng hîp chi tiÕt, tæng hîp sè liÖu cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n, trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt. B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh: §­îc lËp cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n. §Õn ngµy cuèi cïng hµng th¸ng kÕ to¸n xÝ nghiÖp mang toµn bé chøng tõ cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh ®· tËp hîp ®­îc råi göi lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nµy, kÕ to¸n C«ng ty kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ ®ã ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ nh»m lµm c¬ së cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ gi¸ thµnh, theo dâi thanh to¸n vµ cËp nhËt vµo ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lý, sè liÖu ®­îc nhËp vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n cã s½n. Sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng xö lý vµo sæ nhËt ký chung, c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i, kÕ to¸n cã nhiÖm vô kiÓm tra c¸c bót to¸n do m¸y h¹ch to¸n xem cã chÝnh x¸c vµ ®óng tr×nh tù kÕ to¸n kh«ng trªn c¬ së ®èi chiÕu sù khíp ®óng víi chøng tõ gèc. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sù trïng khíp sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) do m¸y ®­a ra, vµ tiÕn hµnh c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn sè liÖu vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n ë c¸c xÝ nghiÖp,chi nh¸nh trùc thuéc vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n c«ng ty,cô thÓ nh­ sau: * Phßng kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, tËp hîp tÊt c¶ mäi chi phÝ, tæng hîp sè liÖu vµ tæ chøc c«ng viÖc kÕ to¸n tõ xö lý chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ v¨n phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. §éi trùc thuéc C«ng ty kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n bé m¸y kÕ to¸n vµ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®¶m nhiÖm mäi c«ng viÖc kÕ to¸n tõ xö lý chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. * Phßng kÕ to¸n c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ph©n lo¹i sè liÖu ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ thuéc c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®éi trùc thuéc c«ng ty thi c«ng. C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®uîc, kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi hoµn thµnh toµn bé. §ång thêi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty cßn cã tr¸ch nhiªm tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c chi nh¸nh göi lªn, kÕt hîp víi sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c ®éi vµ c¸c sè liÖu kh¸c lËp b¸o c¸o kÕ to¸n chung toµn C«ng ty. 2.1.4.Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ¸p dông t¹i c«ng ty: Ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ¸p dông t¹i C«ng ty cã tªn NEW ACCOUNTING PROGRAM.§©y lµ phÇn mÒm do Bé x©y dùng ®Æt hµng C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn kü thuËt c«ng nghÖ B×nh Minh thiÕt kÕ.Ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y nµy ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng,®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi.ViÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nµy kh¸ ®¬n gi¶n do viÖc nhËp liÖu ®èi víi tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn mét giao diÖn duy nhÊt lµ mµn h×nh nhËp chøng tõ.ViÖc qu¶n lý c¸c danh môc còng nh­ c¸c ®èi t­îng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chi tiÕt,cô thÓ do ®ã rÊt thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi ®èi t­îng.Tuy nhiªn,phÇn mÒm nµy còng cã mét sè nh­îc ®iÓm,mµ chÝnh nh÷ng nh­îc ®iÓm nµy trong qu¸ tr×nh sö dông ®· g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý,nh­ viÖc tÝnh l­¬ng,tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§,…vÉn ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng b»ng tay sau ®ã míi tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y. 2.1.5.ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: C«ng ty x©y dùng sè 4 sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p (®ùoc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC,ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi ChÝnh) vµ c¸c quyÕt ®Þnh bæ sung kh¸c. ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC bao gåm : -HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ¸p dông cho doanh nghiÖp Nhµ n­íc. C¸c chøng tõ nµy dïng ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n, lÊy th«ng tin nhanh cho qu¶n lý,®Ó x¸c minh tÝnh hîp ph¸p,hîp lý cña nghiÖp vô ph¸t sinh. -HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n mang tÝnh chÊt h­íng dÉn, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm -B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. -Baã c¸o phôc vô qu¶n trÞ cña c«ng ty nh­: B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh c«ng nî, b¸o c¸o vÒ khèi l­äng khai th¸c vµ tiªu thô c¸t ... ®­îc lËp theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 1 th¸ng 1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 cïng n¨m §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó h¹ch to¸n lµ VN§ §¬n vÞ ¸p dông thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ 2.1.6. §Æc ®iÎm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty chi phèi ®Õn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh mµ C«ng ty ®ang thùc hiÖn gåm ®Êu thÇu vµ chØ ®Þnh thÇu. Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt víi chñ ®Çu t­ (bªn A) c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c ®éi thi c«ng vµ ban chØ huy c«ng tr×nh ®­îc chØ ®Þnh ph¶i lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ tiÕn ®é c¸c ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o cung cÊp vËy t­, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, lªn thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cho hîp lý, ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng nh­ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi chñ ®Çu t­. - VÒ vËt t­: C«ng ty chñ yÕu giao cho phßng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c ®éi tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng - VÒ m¸y thi c«ng: cña c«ng ty chñng lo¹i kh¸ phong phó ®¸p øng tèt yªu cÊï tiÕn ®é thi c«ng mÆc dï hÖ thèng hao mßn cßn lín. HÇu nh­ toµn bé sè m¸y thi c«ng cña c«ng ty ®­îc giao cho xÝ nghiÖp c¬ giíi b¶o qu¶n, sö dông, phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi trùc thuéc C«ng ty cã nhu cÇu sö dông m¸y thi c«ng ph¶i ký hîp ®ång thuª m¸y víi XNCG vµ ph¶i thanh to¸n víi XNCG vÒ dÞch vô sö dông m¸y vµ XNCG ®· cung cÊp. C¸c kho¶n nµy sÏ ®­îc thanh to¸n th«ng qua TK 336 ”ph¶i tr¶ néi bé” vµ TK 136 ”ph¶i thu néi bé” §èi víi ®éi trùc thuéc C«ng ty, khi cã nhu cÇu sö dông m¸y th× ®éi tr­ëng hoÆc chñ nhiÖm c«ng tr×nh ký hîp ®ång víi XNCG vÒ thuª m¸y thi c«ng.Sau ®ã C«ng ty sÏ ®øng ra thanh to¸n sè tiÒn mµ ®éi x©y dùng ph¶i tr¶ cho XNCG vÒ sö dông m¸y cho c¸c c«ng tr×nh thuéc ®éi.Vµ sè tiÒn thuª m¸y thi c«ng phôc vô cho c«ng tr×nh nµo sÏ ®­îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ cña c«ng tr×nh ®ã,vµ coi ®ã lµ kho¶n chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi. - VÒ nh©n c«ng: hiÖn nay chñ yÕu lµ C«ng ty thuª ngoµi theo hîp ®ång, cßn mét phÇn nhá lµ c«ng nh©n thuéc biªn chÕ nhµ n­íc lµm c¸c c«ng viÖc gi¸n tiÕp nh­: c¸c ®éi tr­ëng,®éi phã vµ c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh,… - VÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh: ®éi tr­ëng (chñ nhiÖm c«ng tr×nh) lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ®éi, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ an toµn lao ®éng. Tr­êng hîp bªn A muèn thay ®æi kÕt cÊu ®èi víi phÇn c«ng tr×nh ®· tiÕn hµnh thi c«ng th× bªn A ph¶i chÞu chi phÝ ph¸ ®i lµm l¹i. Tr­êng hîp bªn B cã sai ph¹m kü thuËt (rÊt hiÕm hÇu nh­ kh«ng cã) th× chi phÝ söa ®i lµm l¹i tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2- Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng sè 4 2.2.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ qu¸ tr×nh thi c«ng l©u dµi, phøc t¹p do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt lµ ®¬n chiÕc, cè ®Þnh vµ còng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý v._.Ýnh gi¸ thµnh ë c«ng ty x©y dùng sè 4 C«ng ty x©y dùng sè 4 ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n cho tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh.Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú. Nh­ ®· nªu trªn,kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõng quý vµ vµo thêi ®iÓm cuèi quý, sau khi tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ®­îc sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt,chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang,ta ®· cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú cña tõng c«ng tr×nh, HMCT theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh t.tÕ KLXLHT trong kú cña CT, HMCT = Chi phÝ thùc tÕ KLXLDD ®Çu kú cña CT, HMCT + Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cña CT, HMCT - Chi phÝ thùc tÕ KLXLDD cuèi kú cña CT, HMCT Do ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y mµ C«ng ty ¸p dông ch­a x©y dùng ®­îc phÇn hµnh kÕ to¸n gi¸ thµnh,v× vËy c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng b»ng tay,kÕ to¸n gi¸ thµnh tæng hîp chi phÝ cña c¸c kho¶n môc chi phÝ ®Ó tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm.Sau ®ã c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh ®­îc míi tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y gièng nh­ phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng. Tæng c«ng ty xd Hµ Néi B¶ng tÝnh gi¸ thµnh CTTUBN TT Kho¶n môc §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn I. D­ ®Çu kú 0 II. Chi phÝ NVLTT TÊn 1. Xi m¨ng TÊn 2. ThÐp TÊn 3. C¸t Khèi .. ……… …. ….. …… …. Céng 1.331.120.601 III. Chi phÝ nh©n c«ng 1. TiÒn l­¬ng CNTT 257.900.000 2. TiÒn l­¬ng CNGT 19.229.400 3. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 3.653.586 Céng 281.382.986 IV. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 1. Chi phÝ DCSX 68.020.500 2. Chi phÝ KHTSC§ 173.576.815 3. Chi phÝ DV mua ngoµi 102.830.000 4. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 30.750.000 Céng 375.177.315 V. D­ cuèi kú 0 VI. Z =D§K+C-DCK 1.987.680.902 ch­¬ng iii mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng sè 4 Trong 40 n¨m qua, cïng víi sù tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam.C«ng ty x©y dùng sè 4 ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tµi chÝnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh x©y dùng,sù v­¬n lªn vµ tr­ëng thµnh cña C«ng ty ®¸nh dÊu sù cè g¾ng v­ît bËc cña Ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty,trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty vÉn kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ ë C«ng ty em ®· cñng cè thªm ®­îc kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ liªn hÖ víi thùc tiÔn c«ng t¸c. MÆc dï thêi gian thùc tËp ng¾n ngñi, hiÓu biÕt vÒ thùc tÕ ch­a nhiÒu nh­ng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n vµ lßng mong muèn gãp phÇn nhá bÐ kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµo c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n ë C«ng ty em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ vµi kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty x©y dùng sè 4. 3.1. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i 3.1.1- ¦u ®iÓm. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng ë C«ng ty x©y dùng sè 4, em ®· nhËn thÊy cã mét vµi ­u ®iÓm sau: - Thø nhÊt: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý kÕ to¸n khoa häc hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thi tr­êng, chñ ®éng trong ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh ,cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. - Thø hai: C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý hÕt søc gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶, gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý KT, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc kÕ to¸n ®­îc hîp lý khoa häc, kÞp thêi. - Thø ba: Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty víi nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc nhiÖt t×nh vµ ®­îc bè trÝ nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ ®­îc ban gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ cao. - Thø t­: C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®· ph¸t huy cã hiÖu qu¶. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, HMCT theo tõng quý lµ hoµn toµn hîp lý, cã c¨n cø khoa häc, phï hîp vãi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thi c«ng cña C«ng ty phôc vô tèt c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt, qu¶n lý gi¸ thµnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty ®· tæ chøc ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc hîp lý, qu¶n lý chÆt chÏ thêi gian vµ chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng nh©n, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i kh«ng cã. C«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu hîp lý, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n còng hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung lµ hîp lý khoa häc. Tr×nh tù h¹ch to¸n chÆt nhÏ, c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph¶n ¸nh râ rµng. Sè liÖu tËp hîp ®­îc cã kh¶ n¨ng sö dông ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kÕ to¸n, tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh nªu trªn ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. 3.1.2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc nh­ ®· nªu trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: *Thø nhÊt : C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty vÉn cßn t­¬ng ®èi phøc t¹p,vµ mÊt thêi gian.Tån t¹i nµy xuÊt ph¸t tõ chÝnh h¹n chÕ cña ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ¸p dông,vÉn cßn mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n vÉn ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng b»ng tay. *Thø hai : VÒ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông HÖ thèng tµi kho¶n mµ c«ng ty ¸p dông nãi chung lµ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. Tuy nhiªn cßn mét sè tån t¹i sau : -Tµi kho¶n 621-Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, theo qui ®Þnh lµ tµi kho¶n dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho ho¹t ®«ng x©y l¾p.Kh«ng h¹ch to¸n vµo ®©y phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ®éi.Nh­ng c«ng ty l¹i kh«ng bãc t¸ch ®­îc phÇn nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ phÇn dïng chung cho ®éi nªn toµn bé nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh ®Òu h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 621-Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp.ViÖc h¹ch to¸n nµy lµm cho néi dung cña tµi kho¶n 621 kh«ng phï hîp víi tªn gäi cña nã. -Tµi kho¶n 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp mµ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông còng cã néi dung kh«ng phï hîp víi tªn gäi cña tµi kho¶n.Theo qui ®Þnh th× tµi kho¶n 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp dïng ®Ó h¹ch to¸n tiÒn c«ng,tiÒn l­¬ng,phô cÊp ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. Kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña lao ®éng gi¸n tiÕp nh­: Chñ nhiÖm c«ng tr×nh, c¸c kü s­ gi¸m s¸t kü thuËt, c¸c ®«i tr­ëng phô tr¸ch c¸c ®éi,vµ c¸c nh©n viªn phôc vô thi c«ng kh¸c. Nh­ng trªn thùc tÕ, C«ng ty l¹i h¹ch to¸n c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña CNCT, c¸c kü s­, c¸c ®éi tr­ëng vµo tµi kho¶n 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §iÒu nµy dÉn ®Õn néi dung vµ tªn gäi cña tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng cßn phï hîp víi nhau. -C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 623-Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, mµ coi tiÒn thuª m¸y nh­ lµ mét kho¶n dÞch vô mua ngoµi h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627.7-Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi.ViÖc coi chi phÝ thuª m¸y thi c«ng nh­ lµ mét kho¶n dÞch vô mua ngoµi lµ kh«ng hîp lý,kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. *Thø ba : VÒ viÖc xö lý sè liÖu vµ ghi sæ Do hÇu hÕt c¸c chøng tõ cña c¸c c«ng tr×nh th­êng göi vÒ phßng kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, nªn c«ng viÖc cuèi th¸ng cña kÕ to¸n rÊt nÆng, vµ c¨ng th¼ng do ®ã cã thÓ dÔ dÉn ®Õn sai xãt . *Thø t­ : VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n s¶n xuÊt -C«ng ty ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty : chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ ch­a hîp lý. -VÒ kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp .Do kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc kho¸n gän cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh, viÖc h¹ch to¸n chØ dùa trªn ho¸ ®¬n chøng tõ mua vµo.V× vËy thùc tÕ nguyªn v©t liÖu sö dông ®Õn ®©u tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, cã ®óng theo dù to¸n hay kh«ng th× c«ng ty kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc.MÆt kh¸c, B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ mua vµo cuèi mçi th¸ng ®­îc göi lªn phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n. Nh­ vËy cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vËt t­ mua vÒ tõ th¸ng tr­íc nh­ng ®Õn th¸ng sau míi dïng hÕt nh­ng ®· h¹ch to¸n vµo th¸ng nµy lµm cho kho¶n môc chi phÝ NVLTT cña kú nµy ph¶n ¸nh kh«ng ®óng so víi thùc tÕ.Tõ ®ã sÏ lµm cho gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao,¶nh h­ëng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña kú nµy.Bªn c¹nh ®ã, viÖc nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ®éi còng ®­îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµm cho kho¶n môc nµy cao h¬n so víi thùc tÕ . -VÒ kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp.Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn doanh nghiÖp tÝnh lu«n c¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn gi¸n tiÕp lµm cho kho¶n môc nµy cao h¬n so víi thùc tÕ. H¬n n÷a Chñ nhiÖm c«ng tr×nh ,c¸c kü s­, c¸c ®éi tr­ëng lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng nh­ng l¹i do V¨n phßng c«ng ty chÊm c«ng, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý thêi gian lao ®éng vµ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc chÊm c«ng kh«ng ®óng víi thùc tÕ. - VÒ kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. ë C«ng ty x©y dùng sè 4, trong kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt,chi phÝ khÊu hao TSC§,chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Toµn bé tiÒn thuª m¸y ph¸t sinh trong th¸ng nµo th× h¹ch to¸n lu«n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña th¸ng ®ã mµ kh«ng kÓ ®Õn viÖc hîp ®ång thuª kÐo dµi bao l©u. §iÒu nµy khiÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c th¸ng,cã th¸ng ph¸t sinh rÊt nhiÒu,cã th¸ng l¹i Ýt, kh«ng ®óng so víi thùc tÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. *Thø 5: ViÖc ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp T¹i thêi ®iÓm thi c«ng c«ng tr×nh tØnh ñy B¾c Ninh,Nhµ n­íc ®· ban hµnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi,theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi nµy th× l­¬ng c¬ b¶n cña CBVC lµ 350.000®/th¸ng.Tuy nhiªn c«ng ty vÉn ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng cò víi møc l­¬ng c¬ b¶n lµ 290.000®/th¸ng.ChÝnh ®iÒu nµy còng ®· h¹n chÕ viÖc t¨ng thu nhËp,c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nh­ hiÖn nay.§iÒu ®ã ®· gi¸n tiÕp lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng,gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.2. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 4 trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶n qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p nãi riªng C«ng ty x©y dùng sè 4 cÇn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ t×m nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i hiÖn nay. D­íi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp t¹i c«ng ty trong thêi gian ng¾n, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung,c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng t¹i c«ng ty nh­ sau : 3.2.1.VÒ ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y: §Ó cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh 1 c¸ch ®¬n gi¶n gän nhÑ c«ng ty nªn kiÕn nghÞ lªn Tæng c«ng ty vÒ ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ¸p dông ®Ó Tæng c«ng ty cã ý kiÕn ®Ò xuÊt víi c¸c nhµ s¶n xuÊt phÇn mÒm ®Ó hä sím hoµn thiÖn 1 sè phÇn hµnh vÉn cßn ph¶i tiÕn hµnh thñ c«ng. 3.2.2 VÒ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : -§Ó cho néi dung vµ tªn gäi cña TK 621,TK 622 phï hîp víi nhau vµ còng ®Ó tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n th× kÕ to¸n c«ng ty nªn sö dông thªm B¶ng kª vËt t­ mua vµo dïng chung cho ®éi, vµ PhiÕu b¸o vËt t­ dïng chung cho ®éi cßn l¹i cuèi th¸ng ®Ó t¸ch chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ®éi khái chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp; chuyÓn kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn gi¸n tiÕp tõ TK622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - sang TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. -§èi víi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña CNGT, c¸c kü s­, c¸c ®éi tr­ëng ph¶i h¹ch to¸n nh­ sau : Nî TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 334 Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 338(3382, 3383, 3384) -§Ó theo dâi vµ cã th«ng tin nhanh chãng vÒ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, c«ng ty nªn sö dông tµi kho¶n 623 –Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 3.2.3 VÒ viÖc xö lý sè liÖu vµ ghi sæ §Ó gi¶m bít c«ng viÖc vµo cuèi th¸ng ,phßng kÕ to¸n nªn qui ®Þnh thêi gian ®Þnh kú c¸c nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ®éi x©y dùng göi chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ng¾n h¬n nh­ cã thÓ lµ ®Þnh kú 10 hoÆc 15 ngµy. C«ng ty còng nªn qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn kinh tÕ d­íi ®éi nÕu kh«ng göi chøng tõ vÒ c«ng ty ®óng qui ®Þnh. Cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn kinh tÕ. 3.2.4.VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt *VÒ kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Trong ®iÒu kiÖn Chñ nhiÖm c«ng tr×nh nhËn kho¸n phÇn nguyªn vËt liÖu, vèn do Chñ nhiÖm c«ng tr×nh tù cã hoÆc vay cña c«ng ty th× viÖc tr÷ qu¸ nhiÒu vËt t­ t¹i c«ng tr×nh lµ kh«ng cã lîi, nh­ng nÕu dù tr÷ qu¸ Ýt vËt t­ l¹i cã thÓ g©y nªn t×nh tr¹ng ng­ng thi c«ng ®Ó chê vËt t­ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng.Do ®ã, Chñ nhiÖm c«ng tr×nh nªn thiÕt lËp mét hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp æn ®Þnh, gi÷ ch÷ tÝn trong quan hÖ kinh doanh vµ nªn ký hîp ®ång víi nhµ cung cÊp trong thêi gian dµi víi ®Þa ®iÓm vµ thêi gian giao vËt t­ ®­îc x¸c ®inh phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc ,víi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh Bªn c¹nh ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ ë c¶ hai qu¸ tr×nh: vËn chuyÓn trong thu mua vµ vËn chuyÓn trong sö dông th× chñ nhiÖm c«ng tr×nh nªn x¸c ®Þnh s¬ ®å vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ®èi víi mçi c«ng tr×nh. §iÒu quan träng h¬n c¶ lµ viÖc sö dông tiÕt kiÖm vËt t­ trong thi c«ng. Tõ thùc tÕ em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m gióp cho viÖc qu¶n lý vËt t­ cho thi c«ng chÆt chÏ h¬n.: +Tr­íc hÕt,viÖc mua vËt t­ vÒ ph¶i ®­îc c¨n cø trªn mét kÕ ho¹ch thËt chi tiÕt vÒ tiÕn ®é thi c«ng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mua nhiÒu mµ kh«ng qu¶n lý ®­îc. +VËt t­ mua vÒ vÉn ®­îc nh©n viªn kinh tÕ lËp b¶ng kª, nh­ng nh©n viªn kinh tÕ ph¶i lËp hai b¶ng kª : Mét lµ B¶ng kª vËt t­ mua vµo dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, b¶ng kª thø hai lµ B¶ng kª vËt t­ mua vÒ dïng chung cho ®éi.ViÖc lËp hai lo¹i b¶ng kª nµy mét mÆt sÏ gióp kÕ to¸n bãc t¸ch ®­îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp víi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ®éi, mÆt kh¸c sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chÆt chÏ h¬n. +Cuèi th¸ng nh©n viªn kinh tÕ cïng thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kho vµ lËp PhiÕu b¸o vËt t­ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cßn l¹i cuèi th¸ng vµ PhiÕu b¸o vËt t­ dïng chung cho ®éi cuèi th¸ng.KÕ to¸n lÊy tæng sè tiÒn ë B¶ng kª vËt t­ mua vµo dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt trõ ®i tæng sè tiÒn ë PhiÕu b¸o vËt t­ dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cßn l¹i cuèi th¸ng ®©y lµ sè liÖu vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng.Sè nµy dïng ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ NVLTT. NÕu thùc hiÖn nh­ trªn mét mÆt viÖc qu¶n lý vËt t­ thi c«ng sÏ chÆt chÏ h¬n tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt m¸t, hao hôt. H¬n thÕ n÷a, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña mçi th¸ng sÏ ®ång ®Òu vµ chÝnh x¸c h¬n. §Ó n©ng cao ý thøc cña c«ng nh©n, chñ nhiÖm c«ng tr×nh nªn cã qui chÕ th­ëng ph¹t râ rµng cho nh÷ng c¸ nh©n vµ ®éi thi c«ng cã ý thøc tiÕt kiÖm vËt t­ còng nh­ l·ng phÝ vËt t­. *VÒ kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng: Nh­ ta ®· biÕt viÖc tÝnh l­¬ng cña bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp cã ®¶m b¶o chÝnh x¸c hay kh«ng ®iÒu ®ã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng,®ã chÝnh lµ viÖc chÊm c«ng ®èi víi ®éi ngò chñ nhiÖm,®éi tr­ëng.®éi phã,kü s­,gi¸m s¸t c«ng tr×nh,…§Ó ®¶m b¶o viÖc chÊm c«ng chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c c«ng ty nªn ®Ó cho nh©n viªn kinh tÕ d­íi ®éi x©y dùng trùc tiÕp theo dâi,®ång thêi c«ng ty còng nªn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn kinh tÕ trong viÖc theo dâi thêi gian lao ®éng.NÕu vi ph¹m,h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng kh«ng chÝnh x¸c th× sÏ chÞu h×nh thøc kû luËt nh­ thÕ nµo.Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®­îc tiÒn l­¬ng ®èi v¬Ý bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp,gãp phÇn ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt. *VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Khi cã nhu cÇu sö dông m¸y thi c«ng th× ®éi sÏ hîp ®ång víi XNCG.ChØ ®Õn khi nµo hîp ®ång thuª m¸y kÕt thóc tøc lµ viÖc sö dông m¸y thi c«ng kÕt thóc vµ XNCG xuÊt hãa ®¬n GTGT th× c«ng ty míi thanh to¸n cho XNCG vµ ghi nhËn kho¶n chi phÝ ®ã vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng ph¸t sinh chi phÝ.Bªn c¹nh viÖc sö dông TK 623 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn,th× c¸c kho¶n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng còng cÇn ph©n bæ trong c¸c th¸ng sö dông m¸y thi c«ng theo 1 tiªu thøc phï hîp,cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o chi phÝ s¶n xuÊt gi÷a c¸c th¸ng kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. 3.2.5.VÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi CBVC: C«ng ty nªn sím ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi ®èi víi ®éi ngò CBVC trong c«ng ty,v× ®iÒu ®ã gãp phÇn t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng,lµm ®­îc nh­ vËy nghÜa lµ c«ng ty ®· gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,n©ng cao hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕt luËn ViÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu ®Ó mét doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. KÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng víi chøc n¨ng vèn cã cña m×nh lu«n lµ c«ng cô ®¾c lùc trong qu¶n lý kinh tÕ, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®o l­êng ®­îc chi phÝ bá ra trong mét thêi kú, kiÓm so¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý, tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh,®Ó tõ ®ã cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ra.. Qua thêi gian nghiªn cøu lý luËn vµ ®i vµo thùc tiÔn t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, víi môc ®Ých lµ cñng cè vµ bæ sung kiÕn thøc lý luËn, nghiÖp vô ®· häc, n¾m v÷ng qui tr×nh nghiÖp vô, vËn dông ®­îc kiÕn thøc ®Ó ph©n tÝch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kÕ to¸n ë ®¬n vÞ nãi chung vµ kÕ to¸n chi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n cuèi khoa víi ®Ò tµi : “KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty x©y dùng sè 4-Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi “ LuËn v¨n nµy ®Ò cËp ®Õn : 1 . §i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n thuéc lÜnh vùc chi phi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 2. T×m hiÓu thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý, kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4. 3.§­a ra nh÷ng ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp còng nh­ hoµn thµnh luËn v¨n em ®· ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban cña C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn cña ThÇy D­¬ng Nh¹c ®· gióp em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy . Do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ,còng nh­ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng dµi, b¶n luËn v¨n cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong ®­îc sù quan t©m chØ b¶o cña c¸c c«,c¸c b¸c trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c¸c c« ®Ó b¶n luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi , ngµy 31 th¸ng3 n¨m 2006 Ng­êi viÕt: C«ng ty x©y dùng sè 4 Hµ Néi V¨n phßng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Th¸ng 1 n¨m 2005 STT Hä vµ tªn HÖ sè L­¬ng theo ®¬n gi¸ Phô cÊp vµ chÕ ®é kh«ng tÝnh trong ®¬n gi¸ L­¬ng lµm thªm giê TiÒn ¨n ca Tæng C¸c kho¶n ph¶i nép theo qui ®Þnh Tæng HÖ sè Phô cÊp BHXH BHYT ThuÕ TN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 §ç Quang Tr­êng 4,98 1.444.200 78.000 1.522.200 72.210 14.442 1.657.954 2 Vò Gia C­êng 3,66 1.061.400 78.000 1.139.400 53.070 10.614 1.075.716 3 Lª Minh Qu©n 2,98 864.200 78.000 942.200 43.210 8.642 907.632 4 Hoµng Minh Nam 2,3 667.000 78.000 745.000 33.350 6.670 704.980 5 NguyÔn Kh¾c Th¾ng 2,26 655.400 78.000 733.400 32.770 6.554 694.076 6 L­u V¨n Hïng 2,02 585.800 78.000 663.800 29290 5.858 628.652 7 TrÇn ThiÖn Toµn 2,02 585.800 78.000 663.800 29.290 5.858 628.652 8 NguyÔn Hång Khiªm 1,78 516.200 78.000 594.200 25.810 5.162 563.228 9 NguyÔn TiÕn Dòng 1,82 527.800 78.000 605.800 26.390 5.278 574.132 11 NguyÔn ThÞ Phóc 1,78 516.200 78.000 594.200 25.810 5.162 563.228 12 NhuyÔn H÷u LËp 2,06 597.400 78.000 675.400 29.870 5.974 639.556 13 NguyÔn L©m Giang 2,58 748.200 78.000 826.200 37.410 7.482 781.308 14 NguyÔn Danh Ph¸t 1,78 516.200 78.000 594.200 25810 5.162 563.228 15 NguyÔn C¶nh Th¾ng 2,68 777200 78.000 855.200 38.860 7.772 808.568 16 L­¬ng Xu©n Thu 2,5 725.000 78.000 803.000 36.250 7.250 759.500 17 Vò Ngäc B¶n 1,78 516.200 78.000 594.200 25810 5.162 563.228 18 Ph¹m Hoµng Chung 1,78 516.200 78.000 594.200 25.810 5.162 563.228 Céng 22.606.400 1.404.000 24.010.400 226.064 22.654.016 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 627- Chi phÝ SXC Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung chøng tõ TK§¦ PS Nî PS Cã D­ nî D­ cã D­ ®Çu kú TUBN 05/01/05 V/v tÝnh nî tiÒn thuª cÈu th¸p CTy T©y Hå 331 12.000.000 TUBN 06/01/05 V/v tÝnh nî tiÒn mua dông cô SX CT-TUBN 331 6.700.000 11/01/05 T.T CP ®i c«ng t¸c CT - TUBN 141 2.000.000 … … … … … … … … BPBKH1 28/02/05 PBKH «t« trén bª t«ng CT-TUBH 214 … … … … … … … … 1196 31/03/05 TT tiÒn mua v¨n phßng phÈm 111 3.750.000 KC 31/03/05 K/c CPSXC sang TK154 154 3.315.461.538 Céng 3.315.461.538 3.315.461.538 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 627 Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè TT Tªn ®èi t­îng D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 C«ng tr×nh tØnh ñy B¾c Ninh 1. Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 68.020.500 2. Chi phÝ khÊu hao TSC§ 173.576.815 3. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 102.830.000 4. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 30.750.000 2 C«ng tr×nh than Hµ LÇm 1. Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 108.420.000 … … … … … … … … KÕt chuyÓn sang TK 154 3.315.461.538 Céng 3.315.461.538 3.315.461.538 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 6273- Chi phÝ dcsx - c«ng tr×nh tØnh ñy b¾c ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú 301832 10/01/05 V/v TÝnh nî tiÒn mua dông cô SX CTNTL2 6.700.000 … … … … … … … PKT 15/01/05 XuÊt g¨ng tay quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng CT-TUBN 1.200.000 … … … … … … … 25 30/01/05 XuÊt kho b¹t døa CT-TUBN 300.000 … … … … … … … KC 31/12/05 K/c CPDCSX sang TK154 68.020.500 Céng 68.020.500 68.020.500 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 6274- Chi phÝ KH TSC§ - c«ng tr×nh tØnh ñy b¾c ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú TUBN 20/01/05 PB KH gi¸o Pal CT-TUBN 30.800.000 PBPKH1 28/02/05 PBKH «t« trén bª t«ng CT-TUBN 3.750.000 … … … … … … … TUBN 10/03/05 PBKH gi¸o Pal CT-TUBN 18.920.000 … … … … … … … KC 31/03/05 KÕt chuyÓn Chi phÝ KHTSC§ sang TK154 173.576.815 Céng 173.576.815 173.576.815 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - c«ng tr×nh tØnh ñy b¾c ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú TUBN 05/01/05 V/v. TÝnh nî tiÒn thuª cÈu th¸p c«ng ty T©y Hå 12.000.000 TUBN 13/01/05 V/v. TÝnh nî tiÒn thuª cÈu th¸p c«ng ty T©y Hå 15.772.842 … … … … … … … TUBN 31/02/05 V/v. TÝnh nî tiÒn ®iÖn s¶n xuÊt th¸ng 0 /05 TUBN 10.797.200 TUBN 10/03/05 V/v. TÝnh nî tiÒn thuª m¸y vËn th¨ng c«ng ty Gamvico 5.000.000 … … … … … … … KC 31/03/05 KÕt chuyÓn Chi phÝ dÞch vô mua ngoµ 102.830.000 Céng 102.830.000 102.830.000 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 6277- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c - c«ng tr×nh tØnh ñy b¾c ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú 78C 11/01/05 Thanh to¸n chi phÝ ®i c«ng t¸c CT-TUBN 2.000.000 79A 12/01/05 Thanh to¸n chi phÝ ®i c«ng t¸c CT-TUBN 656.000 TUBN 31/03/05 C«ng nî tiÒn b¶o hé lao ®éng CT-TUBN 1.587.000 1196 31/03/05 TT mua v¨n phßng phÈm 200.000 KC 31/03/05 K/c Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c sang TK154 30.750.000 Céng 30.750.000 30.750.000 D­ cuèi kú 0 0 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 627- Chi phÝ SXC Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung chøng tõ TK§¦ PS Nî PS Cã D­ nî D­ cã TUBN 20/01/05 PBKH gi¸o Pal CT-TUBN 6274 30.800.000 NTL2 22/01/05 PBKH gi¸o Pal CT-TUBN 6274 28.500.000 BPBKH1 / /05 PBKH «t« trén bª t«ng CT-TUBN 6274 3.750.000 … … … … … … … … TUBN 10/03/05 PBKH gi¸o Pal CT-TUBN 6274 18.920.000 … … … … … … … … Tæng Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung chøng tõ TK§¦ PS Nî PS Cã D­ nî D­ cã D­ ®Çu kú 023689 10/01/05 TT. TiÒn mua xi m¨ng CT-TUBN 141 54.450.000 NTL2 12/01/05 V/v. TÝnh nî tiÒn mua bª t«ng S.way 3331 458.847.619 BTNTL 13/01/05 V/v. TÝnh nî tiÒn mua g¹ch 4 lç 3331 15.428.571 … … … … … … … … 102368 08/02/05 TT. TiÒn mua g¹ch CT-TUBN 141 15.250.000 … … … … … … … … 108338 01/03/05 TT. TiÒn mua c¸t vµng CT-TUBN 141 19.067.400 … … … … … … … … KC 31/03/05 K/c CPNVLTT sang TK154 154 10.775.250.000 Céng 10.775.250.000 10.775.250.000 D­ cuèi kú 0 0 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 621 Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè TT Tªn ®èi t­îng D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 C«ng tr×nh tØnh ñy B¾c Ninh 1. VËt liÖu 1.331.120.601 2. C«ng ty than Hµ LÇm 551.705.723 1 VËt liÖu 551.705.723 3. CT trung t©m héi nghÞ Quèc gia 4.102.054.657 1. VËt liÖu 4.102.054.657 … … … … … … … … KÕt chuyÓn CPVL sang TK 154 10.775.250.000 Céng 10.775.250.000 D­ cuèi kú 0 0 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp C«ng tr×nh - TØnh ñy B¾c Ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2006 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú 023689 10/01/05 TT. TiÒn mua xi m¨ng Hoµng Th¹ch 54.450.000 023751 15/01/05 TT. TiÒn mua xi m¨ng NSCP 40 31.454.500 … … … … … … … 102151 06/02/05 TT. TiÒn mua thÐp 45.520.000 102368 08/02/05 TT. TiÒn mua g¹ch 15.250.000 … … … … … … … 108338 01/03/05 TT. TiÒn mua c¸t vµng 19.067.400 … … … … … … … KC 31/03/05 K/c CPVL sang TK154 1.331.120.601 Céng 1.331.120.601 1.331.120.601 D­ cuèi kú 0 0 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 622- Chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung chøng tõ TK§¦ PS Nî PS Cã D­ nî D­ cã D­ ®Çu kú 15 31/01/05 TiÒn c«ng th¸ng 1 CT-TUBN 336 83.236.000 16 31/01/05 TiÒn l­¬ng VP c«ng ty th¸ng 1 CT-TUBN 334 92.134.165 … … … … … … … … NTL2 28/02/05 V/v. TÝnh - trÝch l­¬ng CN T2/05 CTNTL2 336 199.513.000 17 28/02/05 TiÒn l­¬ng CN T2/05 CT-TUBN 336 86.164.000 … … … … … … … … BTNTL 31/03/05 V/v. TÝnh trÝch l­¬ng CN T3/05-BTNTL 336 93.530.000 … … … … … … … … K 31/03/05 K/c CPNC sang TK154 154 2.450.300.000 Céng 2.450.300.000 2.450.300.000 D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 622 Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè TT Tªn ®èi t­îng D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1. C«ng tr×nh tØnh ñy B¾c Ninh 1 Nh©n c«ng trùc tiÕp 257.900.000 2 Nh©n c«ng gi¸n tiÕp 19.229.400 3 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 3.653.586 2. C«ng ty than Hµ LÇm 1 Nh©n c«ng trùc tiÕp 350.505.000 2 Nh©n c«ng gi¸n tiÕp 30.850.000 3 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 5.861.500 … … … … … … … … KÕt chuyÓn CPVL sang TK 154 Céng D­ cuèi kú 0 0 Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Tµi kho¶n 622- chi phÝ nh©n c«ng C«ng tr×nh - TØnh ñy b¾c ninh Tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/03/2005 Sè CT Ngµy CT Néi dung Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã Sè tiÒn Nî Sè tiÒn Cã D­ ®Çu kú 15 31/01/05 TiÒn c«ng CT-TUBN th¸ng 1 83.236.000 16 31/01/05 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n gi¸n tiÕp 6.409.800 BPB1 31/01/05 Kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 1 1.217.862 17 28/02/05 TiÒn l­¬ng th¸ng 2 86.164.000 18 28/02/05 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n gi¸n tiÕp 6.409.800 BPB2 28/02/05 Kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 2 1.217.862 19 31/03/05 TiÒn l­¬ng th¸ng 3 88.500.000 20 31/03/05 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n gi¸n tiÕp 6.409.800 BPB3 31/03/05 Kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 3 1.217.862 KC 31/03/05 KÕt chuyÓn CPNC sang TK154 281.382.986 Céng 281.382.986 D­ cuèi kú 0 0 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12832.doc