Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh

Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh: ... Ebook Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh

doc82 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1156 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp lµm ra cña c¶i vËt chÊt, cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô, lao vô, phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña toµn x· héi. Ho¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña kinh tÕ tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Doanh nghiÖp tiÕn hµnh h¹ch to¸n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ l·i hay lç. Trong qu¸ t×nh h×nh thµnh chi phÝ s¶n xuÊt th× tiÒn l­¬ng lµ mét trong c¸c yÕu tè t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, gäp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng lµ phÇn thï lao tr¶ cho ng­êi lao ®éng t­¬ng xøng víi sè l­îng, chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. B¶o hiÓm x· héi lµ kho¶n trî cÊp cho NL§ trong thêi gian nghØ viÖc v× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng… TiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña c¸n bé CNVC vµ NL§ ®Ó hä yªn t©m æn ®Þnh cuéc sèng, tÝch cùc h¨ng h¸i tham gia lao ®éng s¶n xuÊt. Do vËy cïng víi sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD tiÒn l­¬ng cña CNVC vµ NL§ còng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. V× thÕ cã thÓ nãi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lu«n lu«n lµ mét vÊn ®Ò thêi sù cÇn quan t©m trong mäi thêi kú ph¸t triÓn cña x· héi. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã g¾n liÒn víi c¸ch thøc ph©n chia, g¾n liÒn víi lîi Ých con ng­êi, g¾n liÒn víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. §éng lùc cña viÖc ph©n chia tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cßn lµ c¬ së ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n còng nh­ t¸i s¶n xuÊt më réng. Ngµy nay vÊn ®Ò tæ chøc ph©n phèi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho NL§ trë nªn rÊt cÊp thiÕt trong nÒn KTTT. §Æc biÖt lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n, thanh to¸n vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng – BHXH… sao cho tiÒn l­¬ng thùc sù lµ “§ßn bÈy kinh tÕ ” kÝch thÝch, ®éng viªn NL§ h¨ng h¸i hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®ãng vai trß quan träng trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, bªn c¹nh ®ã cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ Thanh vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty TNHH C­êng ThÞnh, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH C­êng ThÞnh” lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung cña chuyªn ®Ò gåm cã c¸c phÇn sau: Ch­¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng. Ch­¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty. Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH C­êng ThÞnh. Sau mét thêi gian thùc tËp, b¶n th©n ®· cã nh÷ng häc tËp, nghiªn cøu, mÆc dÇu b¶n th©n ®· cè g¾ng häc hái vµ trau dåi kiÕn thøc. Song mét phÇn do thêi gian, mét phÇn do kh¶ n¨ng cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em kÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, ®éng viªn, gãp ý cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH C­êng ThÞnh ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh s©u s¾c! Ch­¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.1. Vai trß cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh - Kh¸i niÖm vª lao ®éng: Lao ®éng lµ sù hao phÝ cã môc ®Ých thÓ lùc vµ trÝ lùc cña ng­êi nh»m t¸c ®éng vµo c¸c vËt tù nhiªn ®Ó t¹o thµnh vËt phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Vai trß cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng). Trong ®ã, lao ®éng víi t­ c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng­êi, sö dông c¸c t­ liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi t­îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o liªn tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cïng víi sù tiªu hao vÒ ®èi t­îng lao ®éng cña con ng­êi (sù hao phÝ c¬ b¾p, thÇn kinh) ®­îc kÕt tinh vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸, nh­ng sau kÕ qu¶ s¶n xuÊt ®­îc bï ®¾p vµ t¸i s¶n xuÊt l¹i søc lao ®éng. Gi¸ trÞ t¸i t¹o vµ bï ®¾p l¹i søc lao ®éng chÝnh lµ tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) ®­îc tr¶ xøng ®¸ng víi søc lao ®éng. Cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say trong s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i. V× vËy cã thÓ nãi lùc l­îng lao ®éng c«ng ty ®a d¹ng vµ phong phó víi ®ñ h×nh thøc hîp ®ång theo Bé luËt lao ®éng tõ bé m¸y qu¶n lý cã tÝnh chÊt æn ®Þnh. Sè l­îng lao ®éng t¨ng gi¶m phô thuéc hoµn toµn vµo nhiÖm vô, khèi l­îng c«ng viÖc tõ thêi ®iÓm khai th¸c. 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp cã ý nghÜa to lín trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin vÒ sè l­îng vµ thµnh phÈm lao ®éng, vÒ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng, vÒ sù bè trÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã thùc hiÖn quy ho¹ch lao ®éng, lËp kÕ ho¹ch lao ®éng. MÆt kh¸c, th«ng qua ph©n lo¹i lao ®éng. Lao ®éng cã tay nghÒ cao: bao gåm nh÷ng ng­êi ®· qua ®µo t¹o chuyªn m«n vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng viÖc thùc tÕ, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái tr×nh ®é cao. * Lao ®éng cã tay nghÒ trung b×nh: bao gåm nh÷ng ng­êi ®· qua ®µo t¹o chuyªn m«n nh÷ng thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ch­a nhiÒu hoÆc ch­a ®­îc ®µo t¹o qua líp chuyªn m«n nh­ng cã thêi gian lµm viÖc thùc tÕ t­¬ng ®èi dµi, ®­îc tr­ëng thµnh do häc hái tõ kinh nghiÖm thùc tÕ. * Lao ®éng phæ th«ng: lµ lao ®éng kh«ng ph¶i qua ®µo t¹o vÉn lµm ®­îc. - Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: Lµ bé phËn tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lao ®éng gi¸n tiÕp gåm: Nh÷ng ng­êi chØ ®¹o, phôc vô vµ qu¶n lý kinh doanh trong doanh nghiÖp. Lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: + Theo néi dung c«ng viÖc vµ nghÒ nghiÖp chuyªn m«n, lo¹i lao ®éng nµy ®­îc ph©n chia thµnh: nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. + Theo n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc chia thµnh: * Chuyªn viªn chÝnh: Lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc mang tÝnh tæng hîp, phøc t¹p. * Chuyªn viªn: Lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, trªn ®¹i häc, cã thêi gian c«ng t¸c dµi, tr×nh ®é chuyªn m«n cao. * C¸n sù: Lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng míi tèt nghiÖp ®¹i häc, cã thêi gian c«ng t¸c ch­a nhiÒu. * Nh©n viªn: Lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp víi tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, cã thÓ ®· qua ®µo t¹o c¸c tr­êng líp chuyªn m«n, nghiÖp vô hoÆc ch­a qua ®µo t¹o. Ph©n lo¹i lao ®éng cã ý nghÜa to lín trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin vÒ sè l­îng vµ thµnh phÈm lao ®éng, vÒ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, vÒ sù bè trÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp tõ ®ã thùc hiÖn quy ho¹ch lao ®éng lËp kÕ ho¹ch lao ®éng. MÆt kh¸c, th«ng qua ph©n lo¹i lao ®éng trong toµn doanh nghiÖp vµ tõng bé phËn gióp cho viÖc lËp dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch quü l­¬ng vµ thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ dù to¸n nµy. Ph©n lo¹i lao ®éng theo chøc n¨ng cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt, chÕ biÕn: bao gåm nh÷ng lao ®éng tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh­: c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn ph©n x­ëng. - Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n hµng: lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ lao vô, dÞch vô nh­: C¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ, nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ lao ®éng kÞp thêi, chÝnh x¸c, ph©n ®Þnh ®­îc chi phÝ vµ chi phÝ thêi kú. 1.3. ý nghÜa, t¸c dông cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tæ chøc lao ®éng. - §èi víi doanh nghiÖp, - §èi víi ng­êi lao ®éng Chi phÝ tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô… do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Tæ chøc sö dông lao ®éng hîp lý, h¹ch to¸n tèt lao ®éng ®óng, thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n liªn quan. Tõ ®ã kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 1.4. C¸c kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng. 1.4.1 C¸c kh¸i niÖm - Kh¸i niªm tiÒn l­¬ng: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn s¶n phÈm x· héi mµ ng­êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng t­¬ng øng víi thêi gian lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng. - Kh¸i niÖm vµ néi dung c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: * TrÝch b¶o hiÓm x· héi: Quü BHXH ®­îc sö dông ®Ó trî cÊp cho ng­êi lao ®éng cã tham gia ®ãng BHXH trong tr­êng hîp hä mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. Quü BHXH ®­îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kú. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh trÝch lËp quü BHXH theo tû lÖ 20% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 5% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Quü BHXH ®­îc trÝch lËp ®Ó trî cÊp cho ng­êi lao ®éng cã tham gia ®ãng BHXH trong tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, mÊt søc nghØ h­u. Quü BHXH ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông: Mét bé phËn ®­îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n ®Ó chi cho c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh (nghØ h­u, mÊt søc…) Mét bé phËn chi tiªu trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp cho nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh (èm ®au, thai s¶n… ). ViÖc sö dông chi quü BHXH dï ë cÊp qu¶n lý nµo vÉn ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh. Quü BHXH = sè tiÒn l­¬ng c¬ b¶n (cÊp bËc) ph¶i tr¶ cho CNV x % (tû lÖ quy ®Þnh) * Quü B¶o hiÓm y tÕ. Quü BHYT ®­îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ng­êi lao ®éng tham gia ®ãng gãp quü BHYT trong c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc vµ kh¸m ch÷a bÖnh. Quü BHYT ®­îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp ph¶i trichcs quü BHYT theo tû lÖ 3% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Quü BHYT = sè tiÒn l­¬ng c¬ b¶n (cÊp bËc) ph¶i tr¶ cho CNV x % (tû lÖ quy ®Þnh) * Kinh phÝ c«ng ®oµn KPC§ còng ®­îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp, tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i cho CNV cña doanh nghiÖp trong th¸ng. KPC§ do doanh nghiÖp trÝch lËp còng ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh: mét phÇn nép cho c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn vµ mét phÇn ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. Trong ®ã 1% sè ®· trÝch nép c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, phÇn cßn l¹i chi t¹i c«ng ®oµn c¬ së. TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: Theo quy ®Þnh hµng n¨m ng­êi lao ®éng nghØ phÐp theo chÕ ®é vÉn ®­îc h­ëng l­¬ng. TrÝch tr­íc l­¬ng nghØ phÐp ®Ó tr¸nh sù biÕn ®éng lín cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do viÖc nghØ phÐp cña c«ng nh©n gi÷a c¸c th¸ng kh«ng ®Òu ®Æn. Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp = TiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt x Tû lÖ trÝch tr­íc Trong ®ã: TØ lÖ trÝch tr­íc = sè tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo KH cña c«ng nh©n s¶n xuÊt sè tiÒn l­¬ng chÝnh theo KH cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Qu¶n lý viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü BHXH, BHYT, CPC§ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cña CNV trong doanh nghiÖp. - TiÒn l­¬ng c«ng nhËt: lµ tiÒn l­¬ng tÝnh theo ngµy lµm viÖc vµ møc tiÒn l­¬ng ngµy tr¶ cho ng­êi lao ®éng t¹m thêi ch­a xÕp vµo thang bËc l­¬ng. Møc tiÒn l­¬ng c«ng nhËt do ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng tho¶ thuËn víi nhau. H×nh thøc tiÒn l­¬ng c«ng nhËt ¸p dông víi lao ®éng t¹m thêi tuyÓn dông. H×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng: lµ kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l­¬ng gi¶n ®¬n víi chÕ ®é tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng = TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n + TiÒn l­¬ng TiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt l­¬ng nh­: Th­ëng n¨ng suÊt lao ®éng cao, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, tØ lÖ s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao… * ¦u, nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian. - ¦u ®iÓm: §· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, cã thÓ lËp b¶ng tÝnh s½n. - Nh­îc ®iÓm: Ch­a ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, ch­a g¾n tiÒn l­¬ng víi kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng lao ®éng, kÐm kÝch thÝch ng­êi lao ®éng. - §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm, doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m lµm cho ng­êi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc víi kû luËt lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng cao. - §iÒu kiÖn ¸p dông: C¸c doanh nghiÖp th­êng chØ ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian cho nh÷ng lo¹i c«ng viÖc ch­a x©y dùng ®­îc ®Þnh møc lao ®éng, ch­a cã ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm (c«ng viÖc hµnh chÝnh, t¹p vô…) 1.4.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm. 1.4.2.1. Kh¸i niÖm h×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm. H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng tÝnh theo sè l­¬ng s¶n phÈm, c«ng viÖc, chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nghiÖm thu ®¶m b¶o chÊt l­îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm. 1.4.2.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm §Ó tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cÇn ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng hîp lý tr¶ cho tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng vÞªc. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm nh­: m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu. 1.4.2.3. C¸c ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm - H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®­îc tÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt vµ ®¬n gi¶n tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng SPHT x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng SP - H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp: ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng nh©n phô vô cho c«ng nh©n chÝnh nh­ c«ng nh©n b¶o d­ìng m¸y mãc, thiÕt bÞ vËn dông nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm… TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng gi¸n tiÕp x Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh - H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng: thùc chÊt lµ sù kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm chÕ ®é tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt (th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm …) - H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn: lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng gåm tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn th­ëng tÝnh theo tû lÖ luü tiÕn, c¨n cø vµo møc ®é v­ît ®Þnh møc lao ®éng ®· quy ®Þnh. - L­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn kÝch thÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng. Nã ®­îc ¸p dông ë n¬i cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt c©n ®èi hoÆc hoµn thµnh kÞp thêi ®¬n ®Æt hµng. TiÒn l­¬ng SP luü tiÕn = §¬n gi¸ l­¬ng SP x Sè l­îng SP ®· hoµn thµnh + §¬n gi¸ l­¬ng SP x SL SP v­ît kÕ ho¹ch x TØ lÖ tiÒn l­¬ng luü tiÕn - H×nh thøc tiÒn l­¬ng kho¸n khèi l­îng s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc: lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo s¶n phÈm. H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy th­êng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÑc lao ®éng gi¶n ®¬n, c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh­ kho¸n bèc v¸c, vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt liÖu, thµnh phÈm… - H×nh thøc tiÒn l­¬ng kho¸n gän theo s¶n phÈm cuèi cïng: lµ tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ tæng hîp cho s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn c«ng viÖc cuèi cïng. H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy ¸p dông cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. - H×nh thøc tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm tËp thÓ: ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ kÕt qu¶ lµ s¶n phÈm cña c¶ tËp thÓ c«ng nh©n. T¸c dông cña h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm: qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l­¬ng g¾n liÒn víi sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ lao ®éng do ®ã kÝch th­íc ng­êi lao ®éng n©ng cao NSL§ t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm. Nguyªn t¾c: KÕ to¸n ph¶i tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng, trong tr­êng hîp tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ®· hoµn thµnh lµ kÕt qu¶ cña tËp thÓ ng­êi lao ®éng th× kÕ to¸n ph¶i chia l­¬ng, ph¶i chia l­¬ng, ph¶i tr¶ cho tõng ng­êi lao ®éng theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p chia l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ tr×nh ®é cÊp bËc kü thuËt cña c«ng vÞªc. Trong ®ã: Li: TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña CNi Ti: Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña CNi Hi: HÖ sè cÊp bËc kü thuËt cña CNi Lt: Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ n: Sè l­îng ng­êi lao ®éng cña tËp thÓ Quy ®èi sè giê lµm viÖc thùc tÕ thµnh sè giê lµm viÖc cÊp bËc kü thuËt (sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn) Sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn = Sè giê lµm viÖc thùc tÕ x HÖ sè cÊp bËc cña c«ng viÖc - Tæng sè giê c«ng tiªu chuÈn: TiÒn l­¬ng 1h lµm viÖc tiªu chuÈn = Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh Tæng sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn - Ph­¬ng ph¸p chia l­¬ng theo cÊp c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc kÕt hîp víi c«ng viÖc kÕt hîp víi b×nh c«ng, chÊm ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông khi cÊp bËc c«ng nh©n kh«ng phï hîp víi cÊp bËc c«ng viÖc do ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã chªnh lÖch râ rÖt vµ n¨ng suÊt lao ®éng trong tæ hoÆc trong nhãm s¶n xuÊt. Toµn bé lao ®éng ®­îc chi thµnh hai phÇn: chia theo cÊp bËc c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc cña mçi ng­êi vµ chia theo thµnh tÝch trªn c¬ së b×nh c«ng, chÊm ®iÓm mçi ng­êi. - Ph­¬ng ph¸p chia theo b×nh c«ng chÊm ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr­êng hîp c«ng nh©n lµm viÖc cã kü thuËt gi¶n ®¬n, c«ng cô th« s¬, n¨ng suÊt lao ®éng chñ yÕu dùa vµo søc khoÎ vµ th¸i ®é lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Sau mçi ngµy lµm viÖc, tæ tr­ëng ph¶i tæ chøc b×nh c«ng, chÊm ®iÓm cho tõng ng­êi lao ®éng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ c«ng ®iÓm ®· b×nh bÇu ®Ó chia l­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy chia l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng t­¬ng tù phÇn hai cña ph­¬ng ph¸p hai. * ¦u ®iÓm: - §¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l­¬ng g¾n liÒn víi sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng. Do ®ã kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm x· héi, møc ®é c«ng viÑc ®¹t chÝnh x¸c cao. V× vËy, h×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ¸p dông réng r·i. * Nh­îc ®iÓm: TÝnh to¸n phøc t¹p. 1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. §Ó phôc vô ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý lao ®éng, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh ®óng, thanh to¸n kÞp thêi ®Çy ®ñ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. KiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng, t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l­¬ng. - H­íng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng. Më sæ, thÎ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng sö dông lao ®éng vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn, cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng quü l­¬ng, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng trong doanh nghiÖp, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é, chÝnh x¸c vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng. 1.6. Nªu néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . Theo quy ®Þnh hµng n¨m ng­êi lao ®éng nghØ phÐp theo chÕ ®é vÉn ®­îc h­ëng l­¬ng. TÝnh tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n lµ ®Ó tr¸nh sù biÕn ®éng lín cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do viÖc nghØ phÐp cña c«ng nh©n gi÷a c¸c th¸ng kh«ng ®Òu ®Æn. Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt = TiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x Tû lÖ trÝch tr­íc Trong ®ã: TØ lÖ trÝch tr­íc = Tæng tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch cña CNSX Tæng sè tiÒn l­¬ng chÝnh theo kÕ ho¹ch cña CNSX 1.7. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Néi dung cña h¹ch to¸n lao ®éng lµ h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. H¹ch to¸n lao ®éng thuÇn tuý lµ h¹ch to¸n nghiÖp vô. H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng lµ h¹ch to¸n vÒ mÆt sè l­îng tõng lo¹i lao ®éng theo nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc vµ theo tr×nh ®é tay nghÒ (cÊp bËc kü thuËt cña CNV). ViÖc h¹ch to¸n vÒ sè l­îng lao ®éng th­êng ®­îc thùc hiÖn trªn “Sæ danh s¸ch lao ®éng cña doanh nghiÖp ” do phßng lao ®éng theo dâi. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng ®èi víi tõng CNV ë tõng bé phËn trong doanh nghiÖp, th­êng sö dông b¶ng chÊm c«ng ®Ó ghi chÐp, theo dâi thêi gian lao ®éng vµ cã thÓ sö dông sæ tæng hîp thêi gian lao ®éng. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng phôc vô cho viÖc qu¶n lý t×nh h×nh sö dông thêi gian vµ lµm c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng ®èi víi bé phËn lao ®éng h­ëng l­¬ng thêi gian. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: lµ ph¶n ¸nh, ghi chÐp kÕt qu¶ lao ®éng cña CNV, biÓu hiÖn b»ng sè l­îng (khèi l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña tõng ng­êi hay tõng tæ nhãm ng­êi lao ®éng. Chøng tõ h¹ch to¸n th­êng ®­îc sö dông lµ “phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÑc hoµn thµnh” (MS 05 L§TL), hîp ®ång hoµn thµnh, hîp ®ång lµm kho¸n (MS 08 L§TL). H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm cho tõng ng­êi, cho bé phËn h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm. 1.8.1. Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng. C¸c chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng gåm: - C¸c chøng tõ thèng nhÊt b¾t buéc. + B¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01 L§TL) + B¶ng thanh to¸n l­¬ng (MÉu sè 02 L§TL) + PhiÕu nghØ viÖc h­ëng BHXH (MÉu sè 03 L§TL) + B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu sè 04 L§TL) + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng (MÉu sè 05 L§TL) - C¸c chøng tõ h­íng dÉn. + B¶ng x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh (l­¬ng s¶n phÈm 06 L§TL) + PhiÕu b¸o lµm thªm giê (MÉu sè 07 L§TL) + Hîp ®ång lµm kho¸n (MÉu sè 08 L§TL) + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (MÉu sè 09 L§TL) 1.8.2. TÝnh tiÒn l­¬ng vµ trî cÊp BHXH Nguyªn t¾c tÝnh l­¬ng: Ph¶i tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng (CNVC). ViÖc tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu ho¹ch to¸n vÒ thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng vµ chÝnh s¸ch x· héi vÒ lao ®éng tÝnh tiÒn l­¬ng, BHXH do Nhµ n­íc ban hµnh vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña DN, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho ng­êi lao ®éng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­: “B¶ng chÊm c«ng”, “PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh”, “Hîp ®ång giao kho¸n”… kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng thêi gian, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm tiÒn ¨n ca cho ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh cho tõng ng­êi vµ tæng hîp theo tõng bé phËn sö dông lao ®éng vµ ph¶n ¸nh vµo “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” lËp cho tõng tæ, ®éi s¶n xuÊt, phßng ban cña doanh nghiÖp. Trong c¸c tr­êng hîp c¸n bé c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng… ®· tham gia ®ãng BHXH th× ®­îc trî cÊp BHXH. Trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè BHXH ph¶i tr¶ = Sè ngµy nghØ tÝnh BHXH x L­¬ng cÊp bËc b×nh qu©n / ngµy x Tû lÖ % tÝnh BHXH Theo chÕ ®é hiÖn hµnh tû lÖ tÝnh trî cÊp BHXH trong tõng tr­êng hîp nghØ èm lµ 75% tiÒn l­¬ng tham gia gãp BHXH, tr­êng hîp nghØ thai s¶n, tai n¹n lao ®éng tÝnh theo tØ lÖ 100% tiÒn l­¬ng tham gia gãp BHXH. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “PhiÕu nghØ h­ëng BHXH” (MS 03 – L§TL), “Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng” (MS 09 – L§TL), kÕ to¸n tÝnh ra trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµ “B¶ng thanh to¸n BHXH” (MS 034 – L§TL). §èi víi c¸c kho¶n tiÒn th­ëng cña c«ng nh©n viªn kÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n vµ lËp b¶ng “Thanh to¸n tiÒn th­ëng ” ®Ó theo dâi vµ chi tr¶ theo chÕ ®é quy ®Þnh. C¨n cø vµo “B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng” cña tõng bé phËn ®Ó chi tr¶, thanh to¸n tiÒn th­ëng cho c«ng nh©n viªn ®ång thêi tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng, tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. KÕt qu¶ tæng hîp, tÝnh to¸n ®­îc ph¶n ¸nh trong “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng”. 1.9. KÕt to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng, KPC§, BHYT. 1.9.1 C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ sö dông chñ yÕu c¸c tµi kho¶n sau: TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c TK: 335: Chi phÝ ph¶i tr¶ * Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Tµi kho¶n nµy ®­îc ¸p dông ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV vÒ tiÒn l­¬ng (tiÒn céng), tiÒn th­ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n thuéc thu nhËp cña CNV. Néi dung kÕt cÊu TK 334. - Bªn Nî: + C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· øng cho CNV. + C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) cña CNV + TiÒn l­¬ng t¹m gi÷ CNV ®i v¾ng - Bªn Cã: + C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng), tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc thu nhËp ph¶i tr¶, ph¶i chi cho CNV. - Sè d­ bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng), tiÒn th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶, ph¶i chi cho CNV. Tµi kho¶n 334 cã thÓ cã sè d­ bªn Nî trong tr­êng hîp c¸ biÖt: sè d­ Nî (nÕu cã) thÓ hiÖn sè tiÒn ®· tr¶ qu¸ sè ph¶i tr¶ cho CNV. H¹ch to¸n trªn tµi kho¶n nµy cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt theo hai néi dung: thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ thanh to¸n c¸c kho¶n kh¸c. * TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tµi kho¶n nµy ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi néi dung ®· ®­îc ph¶n ¸nh ë c¸c tµi kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶ (tõ TK 331 ®Õn TK 336). Néi dung kÕt cÊu TK 338: - Bªn nî: + KÕt chuyÓn gi¸ trÞ TS thõa vµo c¸c TK liªn quan theo quyÕt ®Þnh ghi trong biªn b¶n xö lý. + BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. + KPC§ chi t¹i ®¬n vÞ. + Sè BHXH, BHYT vµ KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü BHXH, BHYT vµ KPC§. + Doanh thu nhËn tr­íc tÝnh cho tõng kú kÕ to¸n, tr¶ l¹i tiÒn nhËn tr­íc cho kh¸ch hµng khi kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cho thuª tµi s¶n. + C¸c kho¶n ®· tr¶ vµ nép kh¸c - Bªn Cã: + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý (ch­a râ nguyªn nh©n) + Gi¸ trÞ TS thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ (trong vµ ngoµi ®¬n vÞ) theo quyÕt ®Þnh ghi trong biªn b¶n xö lý do x¸c ®Þnh ngay ®­îc nguyªn nh©n. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ chi phÝ SXKD. + TrÝch BHYT, BHXH khÊu trõ vµo l­¬ng cña CNV. + C¸c kho¶n thanh to¸n víi CNV tiÒn nhµ, ®iÖn n­íc ë tËp thÓ. + BHXH vµ KPC§ v­ît chi ®­îc cÊp bï. + Doanh thu nhËn tr­íc cña kh¸ch hµng. + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. - Sè d­ bªn Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, cßn ph¶i nép. BHYT, BHXH, KPC§ ®· trÝch ch­a nép cho c¬ quan qu¶n lý hoÆc sè quü ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ ch­a chi hÕt. Gi¸ trÞ TS ph¸t hiÖn thõa cßn chê gi¶i quyÕt. Doanh thu nhËn tr­íc cña kú kÕ to¸n tiÕp theo. TK 338 cã thÓ cã sè d­ bªn Nî: ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶, ph¶i nép hoÆc sè BHXH ®· chi, KPC§ chi v­ît ch­a ®­îc cÊp bï. * Tµi kho¶n 335 – chi phÝ ph¶i tr¶ Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú nh­ng thùc tÕ ch­a ph¸t sinh mµ sÏ ph¸t sinh trong kú nµy hoÆc trong nhiÒu kú sau. Néi dung, kÕt cÊu tµi kho¶n. - Bªn nî: + C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh tÝnh vµo chi phÝ ph¶i tr¶. + Sè chªnh lÖch vÒ chi phÝ ph¶i tr¶ lín h¬n sè chi phÝ thùc tÕ ®­îc h¹ch to¸n vµ thu nhËp kh¸c. + Chi phÝ ph¶i tr¶ dù tÝnh tr­íc vµ ghi nhËp vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + Sè chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ lín h¬n sè trÝch tr­íc, ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Sè d­ cuèi kú: chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi TK 334, 338, 335 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cßn liªn quan ®Õn c¸c TK kh¸c nh­: TK 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, TK 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung, TK 641- chi phÝ b¸n hµng, TK 642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng, tÝnh BHXH, BHYT, KPC§. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÒn hµng tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng kú theo tõng ®èi t­îng sö dông vµ tÝnh to¸n c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh b»ng viÖc lËp b¶ng “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”. Thñ tôc tiÕn hµnh lËp (c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p lËp, b¶ng ph©n bæ sè 1): hµng th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i, tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t­îng sö dông (tiÒn l­¬ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, tiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng, nh©n viªn qu¶n lý…) trong ®ã ph©n biÖt l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c kho¶n t­¬ng øng thuéc TK 334 vµ c¸c dßng thÝch hîp. C¨n cø tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ (l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô) vµ tû lÖ quy ®Þnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó tÝnh to¸n sè tiÒn ph¶i tÝnh trÝch vµ ghi Cã vµo c¸c cét TK (3382, 3383, 3384) ë c¸c dßng thÝch hîp. KÕt cÊu b¶ng ph©n bæ sè 1 nh­ sau: Sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT vµ KPC§ C¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n theo tõng tr­êng hîp sau: (1) Hµng th¸ng trªn c¬ së tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ CNV, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 241 – X©y dùng c¬ b¶n dë dang Nî TK 622 – Chi phÝ ph©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 623 (6231) – Chi phÝ sö dông m¸y mãc thi c«ng Nî TK 627 (6271) – Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 641 –Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 (6421) – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (2) TÝnh trø¬c tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (3) TiÒn th­ëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (3a) TiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn (th­ëng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm NVL…) Nî TK 622, 627, 641, 642… Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV (3b) Th­ëng CNV trong c¸c kú s¬ kÕt, tæng kÕt… tÝnh vµo quü khen th­ëng Nî TK 431 (4311) – quü khen th­ën._.g phóc lîi Cã TK 334 – ph¶i tr¶ CNV (4) TÝnh tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho CNV Nî TK 622, 627, 641, 642… Cã TK 334 – ph¶i tr¶ CNV (5) BHXH ph¶i tr¶ CNV (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng …) Nî TK 338 (3382) – BHXH Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn (6) TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 622, 627, 641, 642, 334… Cã TK 338 (3382 KPC§, 3383 – BHXH, 3384 - BHYT) (7) C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV (t¹m øng, tiÒn thu båi th­êng theo quyÕt ®Þnh xö lý) vµ tiÒn l­¬ng t¹m gi÷ CNV ®i v¾ng. Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 141, 138, 338 (3383 – BHXH, 3384 - BHYT) (8) TÝnh thuÕ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ph¶i nép nhµ n­íc (nÕu cã) Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 333 (3338 – thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc) (9) Tr¶ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 111, 112 (10) Tr­êng hîp tr¶ l­¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸ + §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT. Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 33311 – ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT) + §èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ thanh to¸n. Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (gi¸ thanh to¸n) (11) Chi tiªu quü BHXH, BHYT, KPC§ t¹i ®¬n vÞ Nî TK 338 (3382 – KPC§, 3383 - BHXH) Cã TK 111, 112 (12) ChuyÓn tiÒn BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan qu¶n lý theo chÕ ®é Nî TK 338 (3382 – KPC§, 3383 – BHXH, 3384 - BHYT) Cã TK 111, 112 (13) C¬ quan BHXH thanh to¸n sè thùc chi cuèi kú Nî TK 111, 112… Cã TK 338 (3383 - BHXH) 1.9.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu s¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng TK141,138,338 TK334 TK622,623 (7) (1b); (4); (3a) TK 241 TK 333 (3338) (1a) (8) TK335 TK 333 (33311) (1c) (2) TK 512 (10) TK 431 (3b) TK627,641,642 TK 111, 512 (9) TK 338 (6) (5) (11); (12) (13) PhÇn II thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty tnhh c­êng thÞnh 2.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH C­êng ThÞnh. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Công ty TNHH Cường Thịnh có giấy phép hành nghề số 0101564210 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 03 năm 2002. Hiện trụ sở đóng tại: Số 4 Ngô Th ị Nhậm - Quận: Hai B à Trưng - Hà Nội. Nhiệm vụ chính của công ty là: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, san lắp mặt bằng. Xây dựng các công trình cấp thoát nước, xây dựng các công trình kĩ thuật hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ khảo sát địa lý, địa chất thuỷ văn môi trường, lập các dự án đầu tư, dụ toán xây dựng ngoài ra còn buôn bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, khai thác chế biến buôn bán tận thu khoáng sản, khai thác cát. Từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH Cường Thịnh đã tiến hành thi công và bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi…trong phạm vi cả nước đạt chất lượng cao bàn giao đúng tiến độ, giá cả hợp lý nên đã tạo được uy tín đối với khách hàng trên thị trường. Do đó số công trình thực hiện và hoàn thành trong từng năm không ngừng tăng thêm. Nhưng để đảm bảo biên chế dài hạn công ty phải ký hợp đồng làm việc ngắn hạn với lao động ngoài xã hội phục vụ cho những công trình lớn, tiến độ nhanh. Tæng sè vèn x¸c ®Þnh lµ : 5.070.000.000 ® Trong ®ã: vèn cè ®Þnh lµ : 4.107.000.000® Vèn l­u ®éng lµ : 963.000.000® 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Qu¸ tr×nh x©y dùng th­êng ®­îc chia lµm nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i gåm nhiÒu viÖc kh¸c nhau. Cô thÓ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña Cty nh­ sau: Khèi l­îng c«ng tr×nh VËt liÖu mua vÒ nhËp kho Hoµn thiÖn c«ng tr×nh Bµn giao c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông XuÊt cho c«ng tr×nh thi c«ng (c¸c ®éi s¶n xuÊt ) 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao cïng víi c¬ chÕ s¶n xuÊt míi. C«ng ty ®· tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, trªn c¬ së qu¶n lý cã hiÖu qu¶, vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, hîp lý, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn nay. Cô thÓ lµ: + Gi¸m ®èc: lµ ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng­êi chØ ®¹o, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Cty . + Phã gi¸m ®èc kü thuËt: ®­îc gi¸m ®èc chØ ®Þnh vµ ®Ò nghÞ Bé chñ qu¶n ra quyÕt ®Þnh. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch kü thuËt, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m vµ theo dâi t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh. + C¸c phßng ban: gåm 3 phßng: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ®¶m nhËn c«ng viÖc tiÕp kh¸ch, v¨n th­, ®¸nh m¸y, ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c mÆt vÒ nh©n sù, tæ chøc hµnh chÝnh cña Cty. Phßng tµi vô: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n tµi s¶n vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña C«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m, theo dâi t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh. C¸c phßng ban võa gióp gi¸m ®èc, võa qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c phßng nghiÖp vô phèi hîp cïng b¸o c¸o gi¸m ®èc kiÓm tra ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. D­íi c¬ së s¶n xuÊt lµ c¸c ®éi x©y l¾p trùc thuéc c«ng ty. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së dùa trªn nhiÖm vô cña C«ng ty giao. Mçi xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc bao gåm: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp (®éi tr­ëng), phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, c¸c kü s­ phô tr¸ch kü thuËt, nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho vËt t­. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc P. Tµi vô P. tæ chøc – hµnh chÝnh P. khoa häc kü thuËt Chi nh¸nh miÒn Trung 6 ®éi s¶n xuÊt 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Phßng tµiô C«ng ty ®¶m nhËn nhiÖm vô h¹ch to¸n cuèi cïng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty còng ®­îc tæ chøc theo trùc ®a chiÒu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cô thÓ: Phßng biªn chÕ 6 ng­êi theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung t¹i C«ng ty. + KÕ to¸n tr­ëng: cã nhiÖm vô chØ ®¹o, tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®ång thêi kiªm kÕ to¸n tæng hîp (tËp hîp gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c xÝ nghiÖp, ®éi, tËp hîp c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ thùc hiÖn hÕ ho¹ch gi¸ thµnh). + KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l­¬ng: lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c chi phÝ thuéc qu¶n lý C«ng ty, c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt mµ c«ng ty ®øng ra thanh to¸n. + KÕ to¸n ng©n hµng: theo dâi c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, ký c­íc ký quü víi ng©n hµng nhµm t¹o ®­îc mét l­îng tiÒn phôc vô cho c«ng viÖc thi c«ng ®ù¬c thuËn lîi. + KÕ to¸n thuÕ kh¸c: Cã nhiÖm vô kª khai ho¸ ®¬n mua vµo, b¸n ra, tÝnh sè thuÕ ph¶i nép, sè khÊu trõ, sè cßn l¹i ph¶i nép theo tõng ho¸ ®¬n chøng tõ. + KÕ to¸n tµi s¶n, c«ng nî: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tµi s¶n, khÊu hao TSC§, ph©n bæ khÊu hao, theo dâi c¸c sæ chi tiÕt. + Quü tiÒn mÆt + Ngoµi ra kÕ to¸n xÝ nghiÖp (®éi) ë d­íi c¬ së thi c«ng lµ mét bé phËn rÊt quan träng v× lµ n¬i tËp hîp c¸c chøng tõ ban ®Çu vµ lµ n¬i thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng ty giao. KT tr­ëng + kÕ to¸n tæng hîp KT tiÒn mÆt, l­¬ng KT ng©n hµng KT thuÕ + # KT tµi s¶n, c«ng nî KT chi nh¸nh miÒn Trung KT c¸c ®éi s¶n xuÊt S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 2.1.5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ë C«ng ty. C«ng ty x©y l¾p vµ t­ vÊn ®Çu t­ c«ng nghiÖp thùc phÈm ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh trªn chøng tõ gèc tr­íc khi vµo sæ c¸i chóng ®Çu ph¶i ®­îc tæng hîp, ph©n lo¹i vµ lËp chøng tõ ghi sæ. C¬ së ghi sæ c¸i lµ chøng tõ ghi sæ. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn tæng hîp bao gåm: Ghi theo néi dung kinh tÕ ph¸t sinh trªn sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn, c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i (chøng tõ chi phÝ trùc tiÕp do kÕ to¸n ®éi chi phÝ lËp chøng tõ gèc, sau ®ã nªn b¶ng kª cña c¸c tµi kho¶n göi phßng tµi vô C«ng ty). Phßng tµi vô C«ng ty tËp hîp chøng tõ vµo sæ c¸i vµ ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc (sæ chi tiÕt). Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) cã kÌm theo chøng tõ gèc ®· ®­îc kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt tr­íc khi vµo sæ. §Ó theo dâi chi phÝ ph¸t sinh theo h×nh thøc nµy gåm hÖ thèng sæ sau: + Sæ tæng hîp: sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i tµi kho¶n + C¸c sæ chi tiÕt: sæ chi tiÕt gåm c¸c tµi kho¶n 136, 141, 331, 154 Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ, ph©n lo¹i c¸c chøng tõ cïng lo¹i kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Riªng nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, hµng ngµy thñ quü ghi vµo sæ quü, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· ®­îc lËp, kÕ to¸n ghi vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã vµo sæ c¸i tµi kho¶n. Nh÷ng chøng tõ nµo liªn quan ®Õn c¸c ®èi t­îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt, th× ®ång thêi ®­îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt lËp b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh, c¨n cø c¸c sæ, c¸c tµi kho¶n lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n víi sæ quü, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh liªn quan. Sau khi ®èi chiÕu, kiÓm tra sè liÖu, c¨n cø vµo B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng - Danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng - PhiÕu chi…. (B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc) B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Sæ chi phÝ s¶n xuÊt Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK 334, TK 338 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu S¬ ®å h¹ch to¸n tæng qu¸t thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TK622,6271. C¸c kho¶n thanh to¸n cho CNVC BHXH, BHYT do CNVC ®ãng gãp Nép KPC§, BHXH, BHYT, cho c¬ quan qu¶n lý vµ C¸c kho¶n chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i c¬ së Tæng sè c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chøc thùc tÕ trong kú Ph©n tÝch vµo chi phÝ SXKD L­¬ng phÐp thùc tÕ TrÝch tr­íc l­¬ng ph¶i tr¶ (víi sx thêi vô) phÐp (víi s¶n xuÊt thêi vô) TiÒn tr¶ tõ quü khen th­ëng BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho CNVC TrÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh vµo CP Sè chi hé, chi v­ît ®­îc hoµn l¹i, ®­îc cÊp TK 141, 138…. TK 334 6411, 6421… C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNVC TK335 TK 3383, 3384 TK 4311 TK 111, 112, 511 TK 3382,3383,3384 TK 111, 112… 2.2. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kháan trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty TNHH C­êng ThÞnh 2.2.1. Ph©n lo¹i lao ®éng vµ h¹ch to¸n lao ®éng t¹i c«ng ty. Trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n viªn gåm nhiÒu lo¹i, thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sè l­îng lao ®éng c¬ cÊu ngµnh nghÒ, cÊp bËc kü thuËt vµ ph©n bæ lao ®éng trong tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng mét c¸ch phï hîp, c©n ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o tÝnh vµ tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ®óng ®èi t­îng. Do vËy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. C«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ sè lao ®éng trong danh s¸ch do doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶nlý vµ tr¶ l­¬ng. Tuú theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh theo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. + C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n + C«ng nh©n viªn thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c - C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n bao gåm toµn bé sè lao ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh. Lo¹i nµy chÝnh lµm c¸c lo¹i nhá: + C«ng nh©n s¶n xuÊt + Nh©n viªn kü thuËt + Nh©n viªn Maketing + Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ + Nh©n viªn ®iÒu hµnh + Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh + C«ng nh©n viªn - C«ng nh©n viªn thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c. + Sè lao ®éng ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n cña doanh nghiÖp nh­: c¸n bé nh©n viªn chuyªn lµm c¸c c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ (C«ng ®oµn thanh niªn). Nãi tãm l¹i c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é, bËc thî, lµm viÖc ë c¸c bé phËn kh¸c nhau, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ kh¸c nhau. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó sö dông sè l­îng lao ®éng hîp lý, cã c¬ së h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng chÝnh x¸c. - VÒ h¹ch to¸n lao ®éng. + ë c«ng ty lµ h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 2.2.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng, quü l­¬ng vµ quy chÕ chi tr¶ tiÒn l­¬ng trong c«ng ty. * H×nh thøc tiÒn l­¬ng: HiÖn nay toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty h­ëng l­¬ng theo thêi gian vµ s¶n phÈm. * Quü l­¬ng: + Nguån h×nh thµnh quü l­¬ng: C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nguån quü tiÒn l­¬ng t­¬ng øng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng bao gåm: - Quü l­¬ng tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. - Quü tiÒn l­¬ng dù phßng tõ n¨m tr­íc chuyÓn sang. * Sö dông quü tiÒn l­¬ng ®Ó ®¶m b¶o quü tiÒn l­¬ng kh«ng v­ît chØ sè víi quü tiÒn l­¬ng doanh nghiÖp cã, dån chi quü tiÒn l­¬ng vµo c¸c th¸ng cuèi n¨m hoÆc ®Ó dù phßng quü tiÒn l­¬ng qu¸ lín cho n¨m sau, cã thÓ quy ®Þnh ph©n chia tæng quü tiÒn l­¬ng cho c¸c quü sau. - Quü tiÒn l­¬ng: Tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng theo l­¬ng s¶n phÈm l­¬ng thêi gian. - Quü khen th­ëng: Tõ quü l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng cã n¨ng suÊt, thµnh tÝch trong c«ng t¸c. - Quü dù phßng cho n¨m sau. Quü tiÒn l­¬ng cña c«ng ty lµ tæng quü tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty mµ c«ng ty qu¶n lý vµ chi tr¶ l­¬ng. - Ngoµi ra cßn c¸c kho¶n chi trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. VÒ ph­¬ng diÖn h¹ch to¸n C«ng ty chia tiÒn l­¬ng lµm hai lo¹i lµ tiÒn l­¬ng chÝnh vµ tiÒn l­¬ng phô. VÞªc ph©n chia nµy gióp cho viÖc h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c, tõ ®ã ph©n tÝch tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Quy chÕ chi tr¶ l­¬ng trong c«ng ty. Nh÷ng néi dung chñ yÕu ®Ó x©y dùng quy chÕ tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp nhµ n­íc kÌm theo c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH – tiÒn l­¬ng ngµy 29/12/1998 cña Bé L§ - TBXH. Trong phÇn nµy quy ®Þnh nh÷ng néi dung thèng nhÊt, cã tÝnh nguyªn t¾c cô thÓ. §ång thêi x©y dùng quy chÕ tr¶ l­¬ng theo nh÷ng v¨n b¶n cña Nhµ n­íc míi ban hµnh. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lao ®éng doanh nghiÖp quy ®Þnh chÕ ®é tr¶ l­¬ng cô thÓ g¾n víi kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng ng­êi lao ®éng tõng bé phËn nh­ sau: + §èi víi lao ®éng tr¶ l­¬ng theo thêi gian (viªn chøc qu¶n lý, chuyªn m«n nghiÖp vô, thùc hµnh phôc vô vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c mµ kh«ng thÓ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm). + §èi víi lao ®éng tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. * Nãi chung quy chÕ tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty nh­ sau: - L·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn phï hîp theo tiªu chuÈn vµ nhu cÇu thùc tÕ ®Æt ra. - ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty lµ c¨n cø c¸c møc bËc l­¬ng c¬ b¶n ®· ®­îc ký kÕt gi÷a ng­êi lao ®éng víi c«ng ty vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ. Ngoµi viÖc chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo møc l­¬ng c¬ b¶n c«ng ty cßn thanh to¸n theo c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng­êi lao ®éng theo c¸c kho¶n sau ®©y: + Chi tiÒn nghØ phÐp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. TiÒn phÐp = L­¬ng c¬ b¶n x Ngµy phÐp nghØ thùc tÕ Ngµy c«ng quy ®Þnh 2.2.3. VÒ BHXH, BHYT, KPC§ ë c«ng ty Theo nghÞ ®Þnh t¹i ®iÒu 36 – ch­¬ng II cña ®iÒu lÖ BHXH ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc trÝch lËp quü BHXH. - Theo nghÞ ®Þnh nµy C«ng ty trÝch lËp c¸c kho¶n theo l­¬ng sau: - BHXH = 15% tæng quü l­¬ng phÇn nµy trÝch vµo chi phÝ, GTSP - BHYT = 2% tæng quü l­¬ng C«ng ty trùc tiÕp tr¶ cho CNV: - BHXH = 5% Theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé CNV - BHYT = 1% CNV: TrÝch tõ tiÒn l­¬ng cña CNV §­îc sö dông nh­ sau: - Sè BHXH trÝch 20% theo tæng quü l­¬ng ph¶i nép toµn bé cho c¬ quan BHXH cÊp trªn. - Sæ BHYT lµ 3% cña tæng quü l­¬ng ®· mua thÎ BHYT cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. a. Quy chÕ thanh quyÕt to¸n BHXH cña C«ng ty X©y l¾p CN Thùc phÈm Theo quy ®Þnh cña C«ng ty BHXH, kÓ tõ ngµy 1/7/1995 th× nép tÊt c¶ BHXH cho c¬ quan BHXH gåm BHXH tÝnh vµo gi¸ thµnh vµ BHXH thu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Õn cuèi th¸ng C«ng ty chuyÓn chøng tõ lªn cho c¬ quan BHXH ®Ó thanh to¸n. NÕu chøng tõ hîp lÖ c¬ quan BHXH sÏ thanh to¸n tr¶ l¹i cho C«ng ty. b. ChÕ ®é trî cÊp BHXH t¹i C«ng ty X©y l¾p CN-TP. Møc BHXH CNV ®­îc h­ëng (èm ®au, bÖnh…) = L­¬ng c¬ b¶n x 75% x Sè ngµy ®­îc nghØ th­ëng BHXH 22 ngµy HoÆc: Møc BHXH CNV ®­îc h­ëng (s¶y thai, ®Î…) = L­¬ng c¬ b¶n x 100% x Sè ngµy ®­îc nghØ th­ëng BHXH 22 ngµy c. Kinh phÝ c«ng ®oµn: Còng ®­îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp, tÝnh vµo CPSXKD cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp trong th¸ng, KPC§ do doanh nghiÖp trÝch lËp còng ®­îc phan cÊp qu¶n lý vµ chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh: mét phÇn nép cho c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn vµ mét phÇn ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. d. B¶o hiÓm y tÕ. Ph©n theo chÕ ®é quy ®Þnh doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu sÏ ®­îc tÝnh vµo CPSXKD cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng. PhÇn BHYT ng­êi lao ®éng ph¶i g¸nh chÞu th«ng th­êng trõ vµo tiÒn l­¬ng CNV. BHYT ®ù¬c nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n ®Ó phôc vô b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña CNV nh­ kh¸m ch÷a bÖnh. 2.3. H¹ch to¸n ph©n bæ tiÒn l­¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ t¹i c«ng ty TNHH C­êng ThÞnh. 2.3.1. Chøng tõ sö dông: - B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña CBCNV - B¶ng ph©n bæ sè 1, “B¶ng thanh to¸n l­¬ng, trÝch BHXH, BHYT”. - B¶ng chÊm c«ng lao ®éng - Sæ theo dâi BHXH + Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ: Khi cã b¶ng chÊm c«ng c¸c b¶ng thanh to¸n, b¶ng ph©n phèi cña c¸c bé phËn, c¸c tæ chøc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n tµi vô lµm c¨n cø kiÓm tra l­¬ng, bé phËn tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø c¸c chøng tõ nhËn ®­îc vµ lËp b¶ng thanh to¸n tæng hîp trong th¸ng tr×nh gi¸m ®èc xÐt duyÖt vµ ký, sau ®ã kÕ to¸n viÕt chøng tõ chi l­¬ng. 2.3.2. Tµi kho¶n sö dông: - Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ CNV - Tµi kho¶n 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - Tµi kho¶n 3383: BHXH - Tµi kho¶n 3384: BHYT Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­: - Tµi kho¶n 141: T¹m øng - Tµi kho¶n 622: Chi phÝ ph©n c«ng trùc tiÕp. - Tµi kho¶n 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Tµi kho¶n 641: Chi phÝ b¸n hµng - Tµi kho¶n 642: Chi phÝ QLDN - Tµi kho¶n 335: Chi phÝ ph¶i tr¶. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng theo tõng ®èi t­îng sö dông vµ tÝnh c¸c kho¶n BHXH, BHYT, theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ lËp b¶ng ph©n bæ sè 1. 2.4. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ t¹i c«ng ty TNHH C­êng ThÞnh. 2.4.1. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty TNHH C­êng ThÞnh. NghÞ ®Þnh 06/chÝnh phñ ngµy 21/01/1997, chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh n©ng møc l­¬ng tèi thiÓu 120.000®/ th¸ng lªn 144.000 ®/ th¸ng vµ sau ®ã cã ®iÒu chØnh lªn 210.000 ®/ th¸ng vµ tiÕp tôc ®iÒu chØnh 290.000®/ th¸ng, hiÖn t¹i ®iÒu chÝnh lªn 450.000®/ th¸ng. Cho c¸c ®èi t­îng h­ëng l­¬ng vµ t¨ng møc trî cÊp 20% ®èi víi ®èi t­îng h­ëng trî cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é BHXH. C«ng ty X©y l¾p CN Thùc phÈm dùa trªn quyÕt ®Þnh nµy, ®· thùc hiÖn 2 h×nh thøc l­¬ng chÝnh ®ã lµ h×nh thøc l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc l­¬ng theo s¶n phÈm. Hai h×nh thøc nµy cïng cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ theo dâi vµ t¹o cho CBCNV g¾n bã vµ lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 06/CP sÏ ®­îc nghiªn cøu sau ®©y: 2.4.1.1. H×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian Lµ h×nh thøc theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt vµ thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng th­êng ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, v¨n phßng nh­ ban gi¸m ®èc, tæ chøc hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, tæ chøc lao ®éng, thèng kª… H×nh thøc nµy chÝnh lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho CNV lµm viÖc ë c¸c bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh: TiÒn l­¬ng thêi gian ph¶i tr¶ = Thêi gian lµm viÖc x §¬n gi¸ thêi gian Møc l­¬ng th¸ng theo cÊp bËc = Møc l­¬ng tèi thiÓu x HÖ sè møc l­¬ng Tr­íc khi ®i vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian kÕ to¸n l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng nµy ®Ó thÊy ®­îc thêi gian lµm viÖc thùc tÕ quy ra c«ng vµ nh÷ng ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶. Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng Lµm l­¬ng s¶n phÈm K Con èm mÑ nghØ C« Lµm l­¬ng thêi gian x Thai s¶n § Lµm l­¬ng s¶n phÈm ca 3 K® Tai n¹n lao ®éng T Lµm l­¬ng thêi gian ca 3 K® PhÐp n¨m F M¸y háng M NghØ lÔ L MÊt ®iÖn mÊt n­íc E Chñ nhËt CN ThiÕu nguyªn vËt liÖu V Häc tËp H M­a b·o B C«ng viÖc C Kh«ng nhiÖm vô s¶n xuÊt P NghØ viÖc cã l­¬ng R Di chuyÓn Q NghØ viÖc riªng kh«ng l­¬ng Ro Con bó CB NghØ v« kû luËt O èm ¤ MÉu b¶ng chÊm c«ng ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu 1: * C¬ së chøng tõ tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm: Lµm b¶ng kª khèi l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thiÖn, doanh sè b¸n hµng, biªn b¶n nghiÖm thu… B¶ng nµy ®­îc kª chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng, nhµ m¸y, phßng ban. §èi t­îng tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cã x¸c nhËn cña ng­êi kiÓm tra nghiÖm thu. Trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng kª khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng tõng ph©n x­ëng, nhµ m¸y, phßng ban. Tõ ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña toµn doanh nghiÖp vµ lµm thñ tôc rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn l­¬ng. BiÓu 1: §¬n vÞ: PXI Bé phËn: S¶n xuÊt b¶ng chÊm c«ng Th¸ng 02/2007 MÉu sè: 01-L§TL Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh TT Hä tªn L­¬ng cÊp bËc hoÆc chøc vô Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng CN T2 T3 T4 T5 T6 Sè c«ng h­ëng l­¬ng SP Sè c«ng h­ëng l­¬ng TG Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng…% l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Chu Sü H¶i G§ x x x x x 27 5 5 2 NguyÔn C¶nh M·o PG§ x x x x x 27 4 4 3 NguyÔn Thuý H¶i KTT x x x x x 27 4 NguyÔn Mai Ngäc KTM x x x x x 27 5 NguyÔn Minh S¬n x x x x x 27 6 Mai ThÞ Ph­¬ng x x x x x 27 7 §µo Minh Quang x x x x x 27 8 Lª ThÞ Xu©n x x « « « 27 9 Hoµn V¨n Hµ H H H H H 23 10 NguyÔn ThÞ Ng©n 22 11 §µo §øc Th¶o Ro Ro Ro Ro Ro - Ng­êi duyÖt Ng­êi phô tr¸ch Ng­êi chÊm c«ng 2.4.1.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm Lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo khèi l­îng (sè l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng… th­êng ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng. + C¸ch tÝnh: TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n ph¶m 2.4.2. TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: Dùa trªn ®Þnh møc lao ®éng vµ c«ng viÖc mµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh giao xuèng cho ph©n x­ëng, nh©n viªn thèng kª sÏ tiÕn hµnh giao viÖc cho tõng tæ. KÕt qu¶ lao ®éng lµ sè s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch, cho phÐp tû lÖ háng lµ 2%, nÕu v­ît qu¸ sÏ trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n. Nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng sÏ c¨n cø vµo ®Þnh møc, s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch trong th¸ng ®Ó tÝnh cho tõng b­íc c«ng nghÖ. Nh­ vËy ë c«ng ty nh©n viªn thèng kª tiÕn hµnh tÝnh to¸n l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n trong th¸ng. Phßng kÕ to¸n kiÓm tra chØ kiÓm tra, tæng hîp sè liÖu cÇn thiÕt vÒ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt tõ d­íi ph©n x­ëng ®­a lªn. Cô thÓ: + Hµng ngµy nh©n viªn thèng kª giao dÞch møc c«ng viÖc xuèng tõng tæ. V× s¶n xuÊt theo d©y truyÒn nªn tuú theo ®Æc ®iÓm c«ng ®o¹n mµ cã c«ng ®o¹n tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi. V× thÕ tæ tr­ëng ph¶i theo dâi, ghi chÐp sè l­îng s¶n phÈm cña tõng c«ng nh©n. §èi víi tæ kh«ng tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi th× c¨n cø lµ sè ngµy sè c«ng vµ hÖ sè cña tõng ng­êi, do trong tæ b×nh bÇu theo n¨ng lùc cña tõng ng­êi, cuèi th¸ng göi lªn cho c«ng nh©n thèng kª ph©n x­ëng.. + C¨n cø vµo s¶n l­îng thùc tÕ ®óng quy c¸ch vµ c¸c b¶ng s¶n l­îng, b¶ng hÖ sè cña c¸c tæ göi lªn, nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. BiÓu 2: PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh Ph©n x­ëng I th¸ng 2/2007 STT Tªn, nh·n hiÖu s¶n phÈm Sè l­îng thùc nhËp §¬n gi¸ (§ång) Thµnh tiÒn Lo¹i I (S¶n phÈm) PhÕ (S¶n phÈm) 1 SX linh kiÖn xe m¸y 195.400 2.932 305 59.597.000 2 L¾p ®Æt 18.831 227 305 5.743.500 Céng 214.231 3.159 65.340.500 Nh­ vËy l­¬ng s¶n phÈm th¸ng 2/2007 cña ph©n x­ëng I lµ 65.340.500 ®ång. L­¬ng ë ®©y chØ tÝnh cho s¶n phÈm lo¹i I. VÝ dô: TÝnh l­¬ng th¸ng 2/2007 cho ph©n x­ëng 1 nh­ sau: Trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt gåm: M¸y tÝnh c¸c lo¹i ®­a vµo l¾p ghÐp nhËp kho thµnh phÈm. Nh­ vËy nh©n viªn thèng kª c¨n cø vµo sè s¶n phÈm lo¹i I cña mçi ng­êi vµ ®¬n gi¸ c«ng ®o¹n nµy, tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. Trong c«ng ®o¹n trªn th× tõng c«ng ®o¹n lµ kh«ng thÓ tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi nªn ph¶i tÝnh theo c¸ch thøc c¨n cø vµo sæ s¶n phÈm xuÊt ra lµ sæ giao ca gi÷a hai ca tr­ëng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã x¸c nhËn cña KCS. Cuèi th¸ng, tæ tr­ëng (ca tr­ëng) tæng hîp sè liÖu, nh©n viªn ph©n x­ëng ®èi chiÕu víi KCS, lÊy ra sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn c«ng ®o¹n t­¬ng øng, tÝnh ra tæng quü l­¬ng cña tæ (ca) ®ã. Sau khi tÝnh ®­îc quü l­¬ng, thèng kª tiÕn hµnh chia l­¬ng. §Ó chia ®­îc l­¬ng cho tõng ng­êi thèng kª ph¶i c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña tõng tæ (ca) vµ hÖ sè b×nh xÐt trong th¸ng cña tæ (ca). BiÓu 3 B¶ng thèng kª ngµy c«ng tæ I TT Hä vµ tªn Ngµy c«ng HÖ sè b×nh xÐt Thi ®ua Ghi chó 1 Ph¹m Thµnh C«ng 31 1,1 A 2 TrÇn TuÊn S¬n 31 0,9 B 3 Lª §øc H¶i 31 0,9 B 4 NguyÔn ViÖt Hïng 31 1,1 A C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tæ trong th¸ng lµ 74.562 s¶n phÈm, víi ®¬n gi¸ c«ng ®o¹n nµy lµ 50.845®. Quü l­¬ng cña tæ lµ: 74.562 (s¶n phÈm) x 50.845 = 3.791.200® HÖ sè 1 = 3.791.200 = 30.574® 124 * L­¬ng tÝnh cho Ph¹m Thµnh C«ng (ca tr­ëng), hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n 2,77. L­¬ng c¬ b¶n = 450.000 x 2,77 = 1.246.500® L­¬ng s¶n phÈm = 30.574 x 1,1 x 31 = 1.042.573® L­¬ng tr¸ch nhiÖm = 450.000 x 0,15 = 67.500® - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n = 1.246.500 x 5% = 1.246.500 ® - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n = 1.246.500 x 1% = 12.465® Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ = 1.246.500 + 12.465 = 74.790® Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh = (1.042.573 + 43.500) – 74.790 = 1.011.283® * T­¬ng tù tÝnh cho tõng c«ng nh©n trong tæ. BiÓu sè 4: PXI: Nhãm 2 B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 02 n¨m 2007 Sè TT Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng theo s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1% Cßn ®­îc lÜnh Ký nhËn 1 2 3 4 Ph¹m Thµnh C«ng TrÇn TuÊn S¬n Lª §øc H¶i NguyÔn ViÖt Hïng 1.246.500 616.500 684.000 765.000 1.042.537 853.015 853.015 1.042.537 67.500 1.110.073 853.015 853.015 1.042.537 62.325 34.200 12.465 3.973 6.840 4.930 1.035.283 853.015 811.795 1.037.643 Tæng Céng 3.312.000 3.791.176 67.500 3.858.676 96.525 28.208 3.733.943 Nh©n viªn thèng kª (ký) KÕ to¸n l­¬ng (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) BiÓu 5: Ph©n x­ëng 1 B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 02 n¨m 2007 Sè TT Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng kho¸n s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1% Cßn ®­îc lÜnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhãm 1 Nhãm 2 Nhãm 3 Nhãm 4 Nhãm 5 Nhãm 6 Nhãm 7 Nhãm 8 L¾p r¸p ®ãng gãi1 L¾p r¸p ®ãng gãi2 L¾p r¸p ®ãng gãi3 4.515.517 3.312.000 1.629.310 1.551.724 1.660.344 4.313.793 4.391.379 4.220.689 4.174.137 4.422.413 4.593.103 9.284.500 3.791.176 3.195.600 3.905.919 3.025.300 7.012.019 7.088.100 7.206.600 6.859.900 6.956.162 7.015.200 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 9.352.000 3.858.676 3.263.100 3.973.419 3.092.800 7.079.519 7.155.600 7.274.100 6.927.400 7.023.662 7.082.700 225.776 165.600 81.465 77.586 83.017 215.689 219.568 211.034 208.707 221.120 229.655 45.155 33.120 16.293 15.517 16.603 43.138 43.914 42.207 41.741 44.224 45.931 9.081.069 3.659.956 3.165.351 3.880.316 2.993.180 6.820.692 6.892.118 7.020.859 6.676.952 6.758.318 6.807.114 Céng 43.625.787 65.340.476 742.500 66.082.976 1.939.208 387.843 64.491.925 Thèng kª ph©n x­ëng KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng 2.4.3. TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n gi¸n tiÕp ph©n x­ëng Hµng th¸ng kÕ to¸n dùa vµo b¶n tÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng (qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng, thñ kho ph©n x­ëng…) do nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng tÝnh to¸n göi lªn. C¸ch tÝnh L­¬ng qu¶n lý ph©n x­ëng = L­¬ng b×nh qu©n CN trong ph©n x­ëng x HÖ sè HÖ sè trªn do héi ®ång xÐt duyÖt cña C«ng ty ®­a xuèng, tuú theo c«ng viÖc vµ møc ®é tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi. Coi l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng /22 ngµy lµ hÖ sè 1 ®Ó lµm mèc tÝnh. Nh­ vËy víi c¸ch tÝnh nµy th× bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng nµo cã l­¬ng b×nh qu©n trong ph©n x­ëng cao th× l­¬ng bé phËn qu¶n lý ph¶i ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, vai trß tr¸ch nhiÖm, theo dâi qu¶n lý tèt tõ kh©u mua vËt t­ ®Õn kh©u xuÊt s¶n phÈm. VÝ dô: TÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng I th¸ng 1/2007 Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm chÝnh lµ: 65.340.500® Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt trong th¸ng lµ: 76 ng­êi. Sè giê lµm thªm: Kh«ng L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n ph©n x­ëng méc I trong th¸ng = 65.340.500 = 859.743 (®ång) 76 HÖ sè 1 ®Ó tÝnh l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý ph©n x­ëng lµ: 859.473 : 22 = 3._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36873.doc
Tài liệu liên quan