Lập thang điểm môn điền kinh ở trường Đại học An Giang (Cho SV Hệ CĐ, ĐH)

Tài liệu Lập thang điểm môn điền kinh ở trường Đại học An Giang (Cho SV Hệ CĐ, ĐH): ... Ebook Lập thang điểm môn điền kinh ở trường Đại học An Giang (Cho SV Hệ CĐ, ĐH)

pdf48 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Lập thang điểm môn điền kinh ở trường Đại học An Giang (Cho SV Hệ CĐ, ĐH), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG BOÄ MOÂN GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT -------*--------- LAÄP THANG ÑIEÅM MOÂN ÑIEÀN KINH ÔÛ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG ( Cho Sinh vieân heä Cao ñaúng & Ñaïi hoïc ) Chuû nhieäm ñeà taøi: TRAÀN NGOÏC HUØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG 2001 Trang 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC AN GIANG BOÄ MOÂN GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT ****h****** ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC TEÂN ÑEÀ TAØI: LAÄP THANG ÑIEÅM MOÂN ÑIEÀN KINH ( Cho Heä Cao ñaúng vaø Ñaïi hoïc tröôøng Ñaïi hoïc An giang) Goàm: Trang 2 • CHAÏY 30m NAM & NÖÕ • CHAÏY 80m NAM & NÖÕ • NHAÛY CAO NAM & NÖÕ • NHAÛY XA NAM & NÖÕ • ÑAÅY TAÏ NAM & NÖÕ Chuû nhieäm ñeà taøi: TRAÀN NGOÏC HUØNG Caùn boä phoái hôïp TRAÀN KYØ NAM PHAN PHUÙ CÖÔØNG PHAÏM THÒ BO BO Cô quan chuû trì & caáp quaûn lyù Tröôøng ÑAÏI HOÏC AN GIANG Thôøi gian thöïc hieän: 1 naêm ÑAÏI HOÏC AN GIANG 2001 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang MUÏC LUÏC Trang Chöông I : LÔØI MÔÛ ÑAÀU ..................................................................1 LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI ...................................................1 Chöông II : MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI ........................................................2 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI ...................2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ...................................2 Chöông III : TOÅ CHÖÙC NGHIEÂN CÖÙU ..............................................4 Chöông IV : KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU .............................................5 KEÁT LUAÄN ....................................................................35 KIEÁN NGHÒ.....................................................................44 Chöông V : TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..............................................45 Trang 3 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang CHÖÔNG I LÔØI MÔÛ ÑAÀU – LYÙ DO CHOÏÏN ÑEÀ TAØI Söùc khoûe laø goác cuûa cuoäc soáng, laø goác cuûa xaõ hoäi. Nhö Baùc Hoà ñaõ töøng noùi:” Giöõ gìn daân chuû, xaây döïng nöôùc nhaø, gaây ñôøi soáng môùi, vieäc gì cuõng caàn coù söùc khoûe môùi thaønh coâng. Moãi moät ngöôøi daân yeáu ôùt töùc laø laøm cho caû nöôùc yeáu ôùt moät phaàn; moãi moät ngöôøi daân maïnh khoûe, töùc laø goùp phaàn cho caû nöôùc maïnh khoûe… Daân cöôøng thì nöôùc thònh...”( Lôøi keâu goïi taäp theå duïc cuûa Hoà Chuû Tòch ) Theå duïc theå thao laø moät boä phaän cuûa neàn Giaùo duïc Xaõ hoäi chuû nghóa, trong quaù trình phaùt trieån vaø tröôûng thaønh moät con ngöôøi toaøn dieän thì giaùo duïc theå chaát ñoùng moät vai troø raát quan troïng, noù giuùp cho caùc em coù loøng haêng say lao ñoäng, hoïc taäp, reøn luyeän baûn thaân, thöïc hieän neáp soáng vaên hoùa vaên minh. Ñaûng vaø nhaø nöôùc raát quan taâm ñeán muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän theá heä treû, trong ñoù trí duïc , ñöùc duïc ñöôïc coi laø nhöõng vaán ñeà quan troïng, nhaèm giaùo duïc hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi. Töø vieäc quan taâm treân Giaùo duïc theå chaát ñöôïc xaùc ñònh laø moân hoïc baét buoäc vaø daïy chính thöùc trong keá hoaïch giaûng daïy cuûa nhaø tröôøng töø maàm non ñeán ñaïi hoïc. Nghò quyeát trung öông IV khoùa VII coù ñoaïn: “… Ngöôøi chuû töông lai cuûa ñaát nöôùc laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng phaùt trieån veà trí tueä, cöôøng traùng veà theå chaát, phong phuù veà tinh thaàn vaø trong saùng veà ñaïo ñöùc…” Tuy nhieân khoâng phaûi chæ coù haêng say luyeän taäp laø ñaõ mang laïi keát quaû nhö yù maø coøn ñoøi hoûi phaûi bieát taäp nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi cô theå cuûa mình coù nhö theá thì theå chaát môùi phaùt trieån söùc khoûe môùi doài daøo. Khi troàng moät caây naøo ñoù xuoáng ñaát ,khoâng phaûi töôùi nöôùc, boùn phaân lieân tuïc thì caây ñoù seõ toát töôi maø phaûi bieát thôøi ñieåm naøo caàn töôùi nöôùc khi naøo caàn boùn phaân vaø boùn bao nhieâu ñeå coù ñöôïc muøa boäi thu. Ñaïi hoïc An giang laø moät tröôøng môùi thaønh laäp chöa coù thang ñieåm ñieàn kinh, trong khi Boä GD&ÑT chöa coù thang ñieåm thoáng nhaát cho caùc tröôøng Cao ñaúng vaø ñaïi hoïc, moãi tröôøng töï ñeà ra thang ñieåm cho mình. Xuaát phaùt töø thöïc tieãn treân neân toâi choïn ñeà taøi naøy ñeå aùp duïng cho phuø hôïp vôùi khaû naêng vaän ñoäng cuûa sinh vieân thuoäc heä Cao ñaúng sö phaïm vaø Ñaïi hoïc thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc An giang. Trang 4 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang CHÖÔNG II MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU I. MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI * Laäp thang ñieåm caùc moân ñieàn kinh * Ñaùnh giaù ñeà taøi thoâng qua caùc thang ñieåm cuûa moät soá tröôøng Cao ñaúng vaø Ñaïi hoïc töø Thaønh phoá HCM trôû vaøo * Cho ra thang ñieåm môùi aùp duïng cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc An giang naêm hoïc 2001-2002 II. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI • Xaây döïng caùc cô sôû lyù luaän ñeå thieát laäp thang ñieåm • Khaûo saùt thöïc teá. Toå chöùc laáy soá lieäu • Söû lyù soá lieäu • Cho ra baûng ñieåm goác • So saùnh vôùi caùc tröôøng trong khu vöïc • Cho ra baûng ñieåm öùng duïng cho Tröôøng Ñaïi hoïc An giang III. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1. Laäp phieáu ñieàu tra: Cho sinh vieân thöïc hieän caùc böôùc sau ñaây: a. CHAÏY 30 m (Xuaát phaùt cao) Sinh vieân ñöôïc chaïy laáy ñaø tröôùc khi vaøo vaïch xuaát phaùt. Khi chaïy qua vaïch xuaát phaùt seõ c iaùo vieân ôû khu vöïc ñích seõ baét ñaàu baám sinh vieân chaïy veà ñích keát thuùc cöï ly c oãi sinh vieân chæ ñöôïc chaïy moät laàn ( tröø t ly chaïy) b. CHAÏY 80m (Xuaát phaoù giaùo vieân phaát côø , cuøng luùc ñoù g giôø tính thôøi gian chaïy . khi naøo haïy thì giaùo vieân seõ baám ngöng. M röôøng hôïp bò teù tröôùc khi keát thuùc cöï ùt thaáp coù baøn ñaïp) Trang 5 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Sinh vieân töï ñoùng baøn ñaïp cho phuø hôïp vôùi chieàu cao cô theå. Sau ñoù phaûi thöïc hieän ñaày ñuû 4 giai ñoaïn xuaát phaùt , chaïy lao, chaïy giöõa quaûng vaø veà ñích , vôùi ñoaïn ñöôøng daøi 80m khi ñaõ coù hieäu leänh xuaát phaùt c. NHAÛY CAO KIEÅU “UÙP BUÏNG QUA XAØ” Sinh vieân thöïc hieän nhaûy cao kieåu uùp buïng qua xaø, chaïy ñaø khoâng haïn cheá Möùc xaø khôûi ñieåm cho Nam laø 1m20 vaø Nöõ laø 0m90 Ôû moãi möùc xaø sinh vieân ñöôïc thöïc hieän toái ña 3 laàn nhaûy vaø nhaûy ñeán khaû naêng cao nhaát cuûa mình. d. NHAÛY XA KIEÅU “ÖÔÕN THAÂN” Sinh vieân thöïc hieän nhaûy xa kieåu öôõn thaân, chaïy ñaø khoâng haïn cheá. Sinh vieân ñöôïc thöïc hieän 3 laàn nhaûy, laàn naøo coù thaønh tích cao nhaát seõ tính keát quaû cuoái cuøng. Thaønh tích ñöôïc tính töø maët caét phía tröôùc vaùn giaäm ñeán ñieåm gaàn nhaát so vôùi vaùn giaäm. Neáu chaân vöôït qua vaùn giaäm thì phaïm qui e. ÑAÅY TAÏ LÖNG HÖÔÙNG NEÙM Sinh vieân thöïc hieän ñoäng taùc Ñaåy taï löng höôùng neùm Moãi sinh vieân ñöôïc thöïc hieän 3 laàn ñaåy, laàn naøo coù thaønh tích cao nhaát seõ tính keát quaû cuoái cuøng ( chaân vaø thaân ngöôøi khoâng ñöôïc vöôït qua gôø ñaåy) 2. Phöông phaùp thoáng keâ xöû lyù soá lieäu Nhaäp keát quaû ñaït ñöôïc cuûa sinh vieân vaøo chöông trình EXEL Duøng coâng thöùc : n ximiX ∑= . ( AVERAGE ) ñeå tính giaù trò trung bình Duøng coâng thöùc: ( ) n mi xxi∑ −= 2σ (STDEV) ñeå tính ñoä leäch chuaån Duøng coâng thöùc: 2 ).5( σ−+= cXX hoaëc = STDEV/2 ñeå laäp thang ñieåm. 3. Phöông phaùp so saùnh Laáy thang ñieåm cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng trong khu vöïc sau ñoù so saùnh vôùi thang ñieåm môùi ñeå ñaùnh giaù keát quaû nghieân cöùu vaø cho ra thang ñieåm öùng duïng trong giaûng daïy boä moân Giaùo Duïc Theå Chaát ôû tröôøng Ñaïi hoïc An Giang. Trang 6 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang CHÖÔNG III TOÅ CHÖÙC NGHIEÂN CÖÙU I. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ ÑÒA ÑIEÅM NGHIEÂN CÖÙU 1. ÑOÁI TÖÔÏNG: KHOÁI CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM: goàm 25A1,2,3. 25B1,2. 25c1,2,3,4. 25D1,2,3. KHOÁI ÑAÏI HOÏC: goàm DH1TC1,2,3. DH1KT1,2,3. DH1A1,2,3 DH1C1,2,3 vaø DH1D1,2,3. 2. ÑÒA ÑIEÅM: Tröôøng ÑAÏI HOÏC AN GIANG 3. SOÁ LÖÔÏNG: 993 sinh vieân thuoäc heä Cao ñaúng vaø Ñaïi hoïc II.CAÙC GIAI ÑOAÏN NGHIEÂN CÖÙU Thaùng 3,4/2001 laäp phieáu ñieàu tra laáy soá lieäu caùc lôùp Thaùng 5,6,7/2001 toång hôïp xöû lyù soá lieäu hoaøn chænh soá lieäu Thaùng 8- 12/2001 ñoái chieáu keát quaû ñaùnh giaù keát quaû Thaùng 1 – 3/2002 baùo caùo tröôùc HÑNCKH hoaøn chænh ñeà taøi Trang 7 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang CHÖÔNG IV A.THANG ÑIEÅM NÖÕ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Sau khi ñaõ tieán haønh khaûo saùt, thu nhaäp soá lieäu, xöû lyù soá lieäu, cho ra baûng phaân boá tæ leä soá sinh vieân ñaït keát quaû kyû thuaät cuûa töøng noäi dung vaø cho ra thang ñieåm môùi cuûng nhö thang ñieåm döï kieán öùng duïng. Nay xin ñöôïc giôùi thieäu Thang ñieåm môùi nhö sau: I.CHAÏY 30m NÖÕ GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 5.17 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.46 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0.23 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 4,25 10 4,48 9 4.71 8 4.94 7 5.17 6 5.4 5 5,63 4 5,86 3 6.09 2 6.32 1 Trang 8 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN CHAÏY 30m NÖÕ STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 3.78 – 4.01 0 0 2 4.02 – 4.25 9 1.5 3 4.26 – 4.48 16 2.7 4 4.49 – 4.71 69 11.8 5 4.72 – 4.94 98 16.7 6 4.95 – 5.17 96 16.4 7 5.18 – 5.40 126 21.5 8 5.41 – 5.63 89 15.2 9 5.64 – 5.86 41 7 10 5.87 – 6.09 18 3.1 11 6.10 – 6.32 12 2.1 12 6.33 – 7.02 11 1.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 15 sv 4.2% Khaù : 167 sv 28.5% TB : 222 sv 39.9% Yeáu : 130 sv 22.2% Keùm: 41 sv 7.1% Trang 9 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 10 II. CHAÏY 80m NÖÕ GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 15.15 Ñoä leäch chuaån STDEV 1.1 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0.55 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH ( giaây) ÑIEÅM 13.00 10 13.55 9 14.10 8 14.65 7 15.20 6 15.75 5 16.30 4 16.85 3 17.40 2 17.95 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN CHAÏY 80m NÖÕ STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 12.05 – 12.45 5 0.9 2 12.46 – 13.00 9 1.5 3 13.01 – 13.55 26 4.4 4 13.56 – 14.10 61 10.4 5 14.10 – 14.65 87 14.9 6 14.66 – 15.20 122 20.8 7 15.21 – 15.75 112 19.1 8 15.76 – 16.30 94 16.1 9 16.31 – 16.85 34 5.8 10 16.86 –17.40 16 2.7 11 17.41 – 17.95 13 2.2 12 17.96 – 18.30 6 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 40 sv 6.8% Khaù : 148 sv 25.3% TB : 334 sv 39.6% Yeáu : 128 sv 21.9% Keùm : 35 sv 5.9% Trang 11 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 12 III. NHAÛY CAO NÖÕ GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 1.05 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.94 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,05 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 1.30 10 1.25 9 1.20 8 1.15 7 1.10 6 1.05 5 1.00 4 0.95 3 0.90 2 0.85 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN NHAÛY CAO NÖÕ STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 0.80 3 0.5 2 0.85 16 2.7 3 0.90 20 3.4 4 0.95 66 11.3 5 1.0 122 20.8 6 1.05 120 20.5 7 1.10 104 17.8 8 1.15 65 11.1 9 1.20 44 7.5 10 1.25 22 3.8 11 1.30 2 0.3 12 1.35 1 0.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 25 sv 4.3% Khaù : 109 sv 18.6% TB : 224 sv 38.3% Yeáu : 188 sv 32.1% Keùm : 39 sv 6.6% Trang 13 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 14 III. NHAÛY XA NÖÕ GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 2.82 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.31 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,15 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 3.6 10 3.44 9 3.28 8 3.12 7 2.96 6 2.8 5 2.64 4 2.48 3 2.32 2 2.16 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THAØNH TÍCH NHAÛY XA NÖÕ STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 1.84 –1.99 4 0.7 2 2.00 – 2.15 15 2.6 3 2.16 – 2.31 25 4.3 4 2.32 – 2.47 41 7 5 2.48 – 2.63 107 18.3 6 2.64 – 2.79 98 16.8 7 2.80 – 2.95 135 23.1 8 2.96 –3.11 75 12.8 9 3.12 – 3.27 40 6.8 10 3.28 – 3.43 27 4.6 11 3.44 – 3.59 11 1.9 12 3.60 – 3.90 6 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 17 sv 2.9% Khaù : 67 sv 11.4% TB : 210 sv 35.9% Yeáu : 205 sv 35.1% Keùm : 85 sv 14.6% Trang 15 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 16 III.ÑAÅY TAÏ NÖÕ GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 5.08 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.85 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,42 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 7.2 10 6.78 9 6.36 8 5.94 7 5.52 6 5.10 5 4.68 4 4.26 3 3.84 2 3.42 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THAØNH TÍCH ÑAÅY TAÏ NÖÕ STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 2.58 –2.99 3 0.5 2 3.00 – 3.41 10 1.7 3 3.42 – 3.83 34 5.8 4 3.84 – 4.25 54 9.2 5 4.26 – 4.67 89 15.2 6 4.68 – 5.09 108 18.4 7 5.10 – 5.51 110 18.8 8 5.52 –5.93 81 13.8 9 5.94 – 6.35 58 9.9 10 6.36 – 6.77 22 3.8 11 6.78 – 7.19 10 1.7 12 7.20 – 8.78 6 1 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 16 sv 2.7% Khaù : 80 sv 13.7% TB : 191 sv 32.6% Yeáu : 197 sv 33.6% Keùm : 101 sv 17.2% Trang 17 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 18 B.THANG ÑIEÅM NAM I.CHAÏY 30m NAM GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 3.84 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.25 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,13 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 3.44 10 3.54 9 3.64 8 3.74 7 3.84 6 3.94 5 4.04 4 4.14 3 4.24 2 4.34 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN CHAÏY 30m NAM STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 3.2 – 3.44 27 6.6 2 3.45 – 3.54 44 10.8 3 3.55 – 3.64 50 12.3 4 3.65 – 3.74 54 13.2 5 3.75 – 3.84 71 17.4 6 3.85 – 3.94 64 15.7 7 3.95 – 4.04 33 8.1 8 4.05 – 4.14 31 7.6 9 4.15 – 4.24 18 4.4 10 4.25 – 4.34 8 2 11 4.35 – 4.44 5 1.2 12 4.45 – 4.84 7 1.7 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 71 sv 17.4% Khaù : 104 sv 25.5% TB : 135 sv 33.1% Yeáu : 64 sv 15.7% Keùm : 38 sv 7.5% Trang 19 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 20 II. CHAÏY 80m NAM GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 11.35 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.74 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,37 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (giaây) ÑIEÅM 9.95 10 10.3 9 10.65 8 11 7 11.35 6 11.7 5 12.05 4 12.4 3 12.75 2 13.1 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN CHAÏY 80m NAM STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 9.60 – 9.95 2 0.5 2 9.96 – 10.30 16 3.9 3 10.31 – 10.65 50 12.3 4 10.66 – 11.00 66 16.3 5 11.01 – 11.35 78 19.3 6 11.36 – 11.70 82 20.2 7 11.71 – 12.05 45 11.1 8 12.06 – 12.40 38 9.4 9 12.41 – 12.75 13 3.2 10 12.76 – 13.10 5 1.2 11 13.11 – 13.40 3 0.7 12 13.41 – 15.78 7 1.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 18 sv 4.4% Khaù : 116 sv 28.6% TB : 160 sv 39.5% Yeáu : 83 sv 20.5% Keùm : 28 sv 6.8% Trang 21 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 22 III.NHAÛY CAO NAM GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 1.35 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.12 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,65 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (m) ÑIEÅM 1.60 10 1.55 9 1.50 8 1.45 7 1.40 6 1.35 5 1.30 4 1.25 3 1.20 2 1.15 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THAØNH TÍCH NHAÛY CAO NAM STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 1.05 6 1.5 2 1.10 5 1.2 3 1.45 9 2.2 4 1.20 27 6.6 5 1.25 40 9.8 6 1.30 59 14.5 7 1.35 60 14.7 8 1.40 75 18.4 9 1.45 66 16.2 10 1.50 30 7.4 11 1.55 9 2.2 12 1.60 2 0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 11 sv 2.7% Khaù : 96 sv 23.6% TB : 135 sv 33.1% Yeáu : 99 sv 24.3% Keùm : 47 sv 13.2% Trang 23 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 24 III.NHAÛY XA NAM GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 4.30 Ñoä leäch chuaån STDEV 0.40 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0,20 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH (m) ÑIEÅM 5.10 10 4.90 9 4.70 8 4.50 7 4.30 6 4.10 5 3.90 4 3.70 3 3.50 2 3.30 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THAØNH TÍCH NHAÛY XA NAM STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 3.10 – 3.49 8 2 2 3.50 – 3.69 12 2.9 3 3.70 – 3.89 42 10.3 4 3.90 – 4.09 59 14.5 5 4.10 – 4.29 82 20.1 6 4.30 – 4.49 75 18.4 7 4.50 – 4.69 55 13.5 8 4.70 – 4.89 39 9.6 9 4.90 – 5.09 24 5.9 10 5.10 – 5.29 8 2 11 5.30 – 5.49 2 0.5 12 5.50 – 5.80 2 0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 12 sv 3% Khaù : 63 sv 15.5% TB : 130 sv 31.9% Yeáu : 141 sv 34.6% Keùm : 62 sv 25.2% Trang 25 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 26 III.ÑAÅY TAÏ NAM GIAÙ TRÒ KEÁT QUAÛ Giaù trò trung bình AVERAGE 7.30 Ñoä leäch chuaån STDEV 1.07 Ñoä naâng ñieåm STDEV/2 0.5 * THANG ÑIEÅM THAØNH TÍCH ( m ) ÑIEÅM 9.80 10 9.30 9 8.80 8 8.30 7 7.80 6 7.30 5 6.80 4 6.30 3 5.80 2 5.30 1 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang BAÛNG PHAÂN BOÁ THAØNH TÍCH ÑAÅY TAÏ NAM STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 4.30 – 4.79 2 0.5 2 4.80 – 5.29 3 0.7 3 5.30 – 5.79 17 4.2 4 5.80 – 6.29 40 9.8 5 6.30 – 6.79 62 15.2 6 6.80 – 7.29 84 20.6 7 7.30 – 7.79 57 14 8 7.80 – 8.29 60 14.7 9 8.30 – 8.79 37 9.1 10 8.80 – 9.29 19 4.7 11 9.30 – 9.79 12 2.9 12 9.80 – 10.90 4 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 16 sv 3.9% Khaù : 56 sv 13.8% TB : 117 sv 28.7% Yeáu : 146 sv 35.8% Keùm : 62 sv 15.2% Trang 27 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang Trang 28 ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU I. Veà Chaïy: 1.Chaïy 30m Nam: Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 3”6 3”7 3”8 3”9 4”0 4”1 4”2 4”3 4”4 4”5 Môùi 3”4 3”5 3”6 3”7 3”8 3”9 4”0 4”1 4”2 4”3 Öùng duïng 3”5 3”6 3”7 3”8 3”9 4”0 4”1 4”2 4”3 4”4 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 404 sinh vieân Nam khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 3.2 – 3.4 12 3 2 3.41 – 3.5 34 8.4 3 3.51 – 3.6 50 12.4 4 3.61 – 3.7 54 13.4 5 3.71 – 3.8 72 17.8 6 3.81 – 3.9 61 15.1 7 3.91 – 4.0 48 11.9 8 4.01 – 4.1 31 7.7 9 4.11 – 4.2 17 4.2 10 4.21 – 4.3 12 3 11 4.31 – 4.4 4 1 12 4.41 – 4.85 9 2.2 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM East Gioûi : 96 sv 21.1% Khaù : 126 sv 31.2% TB : 109 sv 27% Yeáu : 48 sv 11.9% Keùm : 25 sv 6.2% Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang 2. Chaïy 30m Nöõ Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 4”7 4”9 5”1 5”3 5”5 5”7 5”9 6”1 6”3 6”5 Môùi 4” 25 4” 48 4” 71 4” 94 5” 17 5”4 5” 63 5” 86 6” 09 6” 32 Öùng duïng 4”6 4”8 5”0 5”2 5”4 5”6 5”8 6”0 6”2 6”4 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 585 sinh vieân Nöõ khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNHTÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ % 1 4.09 – 4.2 6 1 2 4.21 – 4.4 13 2.2 3 4.41 – 4.6 44 7.5 4 4.61 – 4.8 71 12.1 5 4.81 – 5.0 96 16.4 6 5.01 – 5.2 84 14.4 7 5.21 – 5.4 100 17.1 8 5.41 – 5.6 84 14.4 9 5.61 – 5.8 38 6.5 10 5.81 – 6.0 20 3.4 11 6.01 – 6.2 21 3.6 12 6.21 – 7.02 8 1.4 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 219 sv 21.9% Khaù : 180 sv 30.8% TB : 184 sv 31.5% Yeáu : 58 sv 9.9% Keùm: 49 sv 5% Trang 29 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang II: Chaïy 80m 1: Chaïy 80m Nam Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 11”0 11”6 12”2 12”8 13”4 14” 14”6 15”2 15”8 16”4 Môùi 10” 0 10” 4 10” 8 11” 2 11” 6 12” 0 12” 4 12” 8 13” 2` 13” 6 Öùng duïng 10” 05 10” 45 10” 85 11” 25 11” 65 12” 05 12” 45 12” 85 13” 25 13” 65 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 405 sinh vieân Nam khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH ( giaây ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 9.95 – 10.05 7 1.7 2 10.06 – 10.45 26 6.4 3 10.46 – 10.85 64 15.8 4 10.86 – 11.25 93 23 5 11.26 – 11.65 94 23.2 6 11.66 – 12.05 55 13.5 7 12.06 – 12.45 40 9.9 8 12.46 – 12.85 14 3.5 9 12.86 – 13.25 5 1.2 10 13.26 – 13.65 1 0.2 11 13.66 – 14.05 1 0.2 12 14.06 – 15.78 5 1.2 0 10 20 30 40 50 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 97 sv 23.9% Khaù : 187 sv 46.2% TB : 90 sv 23.7% Yeáu : 19 sv 4.7% Keùm : 7 sv 1.6% Trang 30 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang 2. Chaïy 80m Nöõ Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 14”0 14”5 15”0 15”5 16”0 16”5 17”0 17”5 18”0 18”5 Môùi 13” 0 13” 55 14” 10 14” 65 15” 20 15” 75 16” 30 16” 85 17” 40 17” 95 Öùng duïng 13” 25 13” 80 14” 35 14” 90 15” 45 16” 16” 55 17” 10 17” 65 18” 20 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 585 sinh vieân Nöõ khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 12.14 – 12.90 12 2.05 2 12.91 – 13.25 9 1.5 3 13.26 – 13.80 44 7.5 4 13.81 – 14.35 70 12 5 14.36 – 14.90 102 17.4 6 14.91 – 15.45 117 20 7 15.45 – 16.00 120 20.5 8 16.01 – 16.55 62 10.6 9 16.56 – 17.10 20 3.4 10 17.11 –17.65 17 2.9 11 17.66 – 18.20 8 1.4 12 18.21 – 19.56 2 0.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 56 sv 11.5% Khaù : 172 sv 29.4% TB : 237 sv 37.4% Yeáu : 82 sv 14% Keùm : 27 sv 1.7% Trang 31 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang III. Nhaûy cao 1.Nhaûy cao Nam Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 1m 45 1m 40 1m 35 1m3 0 1m2 5 1m2 0 1m1 5 1m1 0 1m0 5 1m Môùi 1m 60 1m 55 1m 50 1m4 5 1m4 0 1m3 5 1m3 0 1m2 5 1m2 0 1m1 5 Öùng duïng 1m 50 1m 45 1m4 0 1m3 5 1m3 0 1m2 5 1m2 0 1m1 5 1m1 0 1m0 5 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 407 sinh vieân Nam khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 1.05 6 1.5 2 1.10 5 1.2 3 1.15 9 2.2 4 1.20 27 6.6 5 1.25 40 9.8 6 1.30 59 14.5 7 1.35 60 14.7 8 1.40 75 18.4 9 1.45 64 15.7 10 1.50 41 10.1 11 1.55 19 4.7 12 1.60 2 0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 126 sv 31% Khaù : 135 sv 33.1% TB : 99 sv 24.3% Yeáu : 36 sv 8.8% Keùm : 11 sv 2.7% Trang 32 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang 2. Nhaûy cao Nöõ Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 1m 15 1m 10 1m0 5 1m 0m9 5 0m9 0 0m8 5 0m8 0 0m7 5 0m7 0 Môùi 1m 30 1m 25 1m2 0 1m1 5 1m1 0 1m0 5 1m 0m9 5 0m9 0 0m8 5 Öùng duïng 1m 20 1m 15 1m1 0 1m0 5 1m 0m9 5 0m9 0 0m8 5 0m8 0 0m7 5 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 585 sinh vieân Nöõ khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 0.75 - 0.80 3 0.5 2 0.85 16 2.7 3 0.90 20 3.4 4 0.95 66 11.3 5 1.0 122 20.8 6 1.05 120 20.5 7 1.10 104 17.8 8 1.15 65 11.1 9 1.20 44 7.5 10 1.25 22 3.8 11 1.30 2 0.3 12 1.35 1 0.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 134 sv 22.9% Khaù : 224 sv 38.3% TB : 188 sv 32.1% Yeáu : 36 sv 6.1% Keùm : 3 sv 0.5% Trang 33 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang IV. Nhaûy xa 1.Nhaûy xa Nam Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 4m 70 4m 50 4m3 0 4m1 0 3m9 0 3m7 0 3m5 0 3m3 0 3m1 0 2m9 0 Môùi 5m 10 4m 90 4m7 0 4m5 0 4m3 0 4m1 0 3m9 0 3m7 0 3m5 0 3m3 0 Öùng duïng 4m 90 4m 70 4m5 0 4m3 0 4m1 0 3m9 0 3m7 0 3m5 0 3m3 0 3m1 0 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 408 sinh vieân Nam khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH ( m ) SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 2m74 – 3m109 2 0.5 2 3m10 – 3m29 4 1 3 3m30 – 3m49 2 0.5 4 3m50 – 3m69 12 2.9 5 3m70 – 3m89 42 10.3 6 3m90 – 4m09 59 14.5 7 4m10 – 4m29 82 20.1 8 4m30 – 4m49 75 18.4 9 4m50 – 4m69 55 13.5 10 4m70 – 4m89 39 9.6 11 4m90 – 5m09 24 5.9 12 5m10 – 5m80 12 2.9 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 75 sv 18.4% Khaù : 130 sv 31.9% TB : 141 sv 34.6% Yeáu : 54 sv 13.2% Keùm : 8 sv 2% Trang 34 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang 2. Nhaûy xa Nöõ Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 3m 40 3m 20 3m 2m8 0 2m6 0 2m4 0 2m2 0 2m 1m8 0 1m6 0 Môùi 3m6 0 3m 44 3m2 8 3m1 2 2m9 6 2m8 2m6 4 2m4 8 2m3 2 2m1 6 Öùng duïng 3m 25 3m 10 2m9 5 2m8 0 2m6 5 2m5 0 2m3 5 2m2 0 2m0 5 1m9 0 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 584 sinh vieân Nöõ khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 1.75 –1.89 4 0.7 2 1.90 – 2.04 5 0.9 3 2.05 – 2.19 13 2.2 4 2.20 – 2.34 24 4.1 5 2.35 – 2.49 44 7.5 6 2.50 – 2.64 109 18.7 7 2.65 – 2.79 94 16.1 8 2.80 – 2.94 113 19.3 9 2.95 – 3.09 73 12.5 10 3.10 – 3.24 54 9.2 11 3.25 – 3.39 26 4.5 12 3.40 – 3.90 24 4.1 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB EU KEM West Gioûi : 104 sv 17.8% Khaù : 186 sv 31.8% TB : 203 sv 34.8% Yeáu : 68 sv 11.6% Keùm : 22 sv 3.8% Trang 35 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang IV. Ñaåy taï 1. Ñaåy taï Nam Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 8m 7m6 7m2 6m8 6m4 6m 5m0 5m2 4m8 4m4 Môùi 9m8 9m3 8m8 8m3 7m8 7m3 6m8 6m3 5m8 5m3 Öùng duïng 8m8 8m3 7m8 7m3 6m8 6m3 5m8 5m3 4m8 4m3 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 407 sinh vieân Nam khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 4.30 – 4.79 2 0.5 2 4.80 – 5.29 3 0.7 3 5.30 – 5.79 17 4.2 4 5.80 – 6.29 40 9.8 5 6.30 – 6.79 62 15.2 6 6.80 – 7.29 84 20.6 7 7.30 – 7.79 57 14 8 7.80 – 8.29 60 14.7 9 8.30 – 8.79 37 9.1 10 8.80 – 9.29 19 4.7 11 9.30 – 9.79 12 2.9 12 9.80 – 10.90 4 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 72 sv 16.8% Khaù : 117 sv 28.7% TB : 146 sv 35.8% Yeáu : 57 sv 14% Keùm : 5 sv 1.2% Trang 36 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang 2. Ñaåy taï Nöõ Baûng 1: So saùnh caùc thang ñieåm cuõ, môùi vaø thang ñieåm döï kieán öùng duïng Thang ñieåm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuõ 5m5 5m2 4m9 4m6 4m3 4m 3m7 3m4 3m1 2m8 Môùi 7m2 0 6m 78 6m3 6 5m9 4 5m5 2 5m1 0 4m6 8 4m2 6 3m8 4 3m4 2 Öùng duïng 6m3 5m9 5m5 5m1 4m7 4m3 3m9 3m5 3m1 2m7 Baûng 2: Keát quaû khaûo saùt laáy soá lieäu cuûa 584 sinh vieân Nöõ khoùa DH1KT,DH1TC, DH1A,C,D vaø Heä Cao ñaúng khoùa 24. STT THAØNH TÍCH SOÁ SV ÑAÏT TÆ LEÄ% 1 2.30 – 269 2 0.3 2 2.70 – 3.09 3 0.5 3 3.10 – 3.49 7 1.2 4 3.50 – 3.89 39 6.7 5 3.90 – 4.29 55 9.4 6 4.30 – 4.69 87 14.9 7 4.70 – 5.09 103 17.6 8 5.10 –5.49 106 18.1 9 5.50 – 5.89 81 13.8 10 5.90 – 6.29 63 10.8 11 6.30 – 6.69 23 3.9 12 6.70 – 8.78 16 2.7 0 5 10 15 20 25 30 35 GIOI KHA TB YEU KEM West Gioûi : 102 sv 17.4% Khaù : 187 sv 31.9% TB : 190 sv 32.5% Yeáu : 94 sv 16.1% Keùm : 12 sv 2% Trang 37 Ñeà taøi NCKH : Laäp thang ñieåm moân ñieàn kinh ôû Tröôøng ÑH An Giang KEÁT LUAÄN Sau khi so saùnh caùc thang ñieåm Ñieàn kinh cuõ, môùi vaø thang ñieåm öùng duïng nay xin ñöôïc nhaän xeùt vaø keát luaän nhö sau: I. CHAÏY 1.Chaïy 30m Nam * Neáu söû duïng thang ñieåm môùi thì soá löông sinh vieân ñaït yeâu caàu trôû leân la ø302 sinh vieân, chieám tæ leä 74,75%, soá sinh vieân duôùi trung bình laø 102 SV chieám tæ leä laø 25.25% * Neáu söû duïng thang ñieåm öùng duïng thì soá löôïng SV ñaït yeâu caàu trôû leân laø 331 SV chieám tæ leä 81,9% vaø soá SV döôùi trung bình laø 73 SV chieám 18,1% 2. Chaïy 30m Nöõ • Neáu aùp duïng thang ñieåm môùi thì soá sinh vieân Nöõ ñaït trung bình trôû leân laø 414 SV chieám 70,7% vaø döôùi trung bình laø 171 SV chieám 29,3% • Neáu aùp duïng thang ñieåm döï kieán öùng duïng thì soá SV Nöõ ñaït trung bình trôû leân laø 498 SV chieám 85,1% vaø döôùi trung bình laø 87 SV chieám 14,9% 3. Chaïy 80m Nam • Neáu aùp duïng thang ñieåm môùi thì soá sinh vieân Nam ñaït trung bình trôû leân la._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7133.pdf