Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Long Thành

Tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Long Thành: ... Ebook Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Long Thành

pdf63 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1161 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Long Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Moät soá bieän phaùp naâng cao hieäu quaû quaûn lyù giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh THPT cuûa Huyeän Long Thaønh Nguyeãn Thò Ñaùp I./ LYÙ DO CHO ÏN ÑEÀ T AØI: Ñaïo ñ öùc v aø giaùo duïc ñaïo ñöùc laø moät pha ïm truø x aõ ho äi, xua át hie än kh i coù x aõ ho äi loa øi ngö ôøi, toàn ta ïi vaø phaùt trieån theo söï ph aùt trie ån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Ña ïo ñö ùc laø mo ät ma ët qua n troïng trong nha ân caùch cuûa moãi con ngöôøi, no ùi leân moái q uan heä giö õa con ngöô øi vôùiï nh au trong xa õ hoäi. Ñaïo ñö ùc laø keát q uaûû cuûa mo ät quaù trình gia ùo duïc, laø keát qua û cuûa söï tu döô õng, reøn luyeän cuûa ba ûn thaân. Ngaøy 21 tha ùng10 naêm 1964 Baùc Hoà k hi veà th aêm tröôøng ÑHSP Haø Noäi, ña õ noùi :“coâng taùc gia ùo d uïc ñaïo ñöùc trong nha ø tröôøng laø moät boä phaän quan troïng coù tính chaát neàn taûn g cuûa giaùo duïc trong nhaø tröôøng XHCN. Da ïy cuõng nhö hoïc ph aûi bieát chuù troïng caû ñ öùc laãn taøi. Ñöùc laø ñ aïo ñ öùc caùch maïng , ñoù laø caùi g oác raát q uan troïng” . Nhie äm vuï cuûa nha ø tröôøng laø phaûi laøm sao tìm nhö õng bie än p haùp coù hieäu quaû tron g coâng taùc giaùo duïc ña ïo ñ öùc cho hoïc sinh . Hoäi nghò laàn II cuûa BCH TW kho aù VIII ña õ khaúng ñòn h “ Muoán tieán haønh coâng nghieäp hoa ù, hie än ñ aïi hoaù th aéng lô ïi phaûi ph aùt tr ie ån maïnh , phaùt h uy nguoàn löïc con ngöô øi, ye áu toá cô baûn cuûa söï ph aùt trie ån n hanh vaø beàn vöõng ñeå th öïc hie än muïc ñích daân gia øu, nöôùc maïnh , xaõ hoäi coâng baèng va ên min h”. Ph aùt trie ån ng uoàn löïc con n göôøi laø p haùt trieån ñöùc vaø taøi, hai ma ët cuûa n haân caùch maø nha ø tröôøng giö õ vai troø quan troïng tron g söï hìn h thaønh nh aân caùch. Qua hôn 15 naêm ñoåi môùi ve à cô cheá thò trö ôøng, nöô ùc ta ñaõ ñaït ñö ôïc nhöõng thaønh töïu veà maët kinh te á, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân da ân ñ öôïc naâng leân nhöng beân caïnh ñoù nhö õng tieâu cöïc cuûa cô cheá thò tröôøng ñaõ taùc ño än g ñ eán ñaïi ña soá than h n ieân vaø hoïc sinh nh ö : coù loái soáng thöïc duïn g, thie áu öô ùc mô vaø h oaøi b aõo,laäp thaân, laäp ngh ieäp, ma ët khaùc nhö õng tieâu cöïc trong thi cöû, baèng caáp,chaïy theo th aønh tích ñ aõ laøm cho mo ät soá tröôøng naëng v eà da ïy chöõ hôn laø daïy ngöôøi, nh öõng tieâu cöïc trong da ïy theâm vaø h oïc the âm laøm cho tìn h caûm thaày vaø troø bò toån thöông , truyeàn thoáng toân sö tro ïng ñ aïo cuûa da ân toäc bò mai moät daàn. Beân caïnh ñoù nhö õng teä naïn xaõ hoäi v aø ma tuyù ñ aõ v aø ñang xaâm nhaäp hoïc ñö ôøng vaø coù xu theá gia taêng, teä naïn söû duïn g ma tuyù trong hoïc sinh sinh vieân seõ laøm huyû hoa ïi the å löïc, trí tue ä, ñaïo ñö ùc cuûa the á he ä chuû nh aân töô ng lai cuûa ñaát n öôùc. Vaø ñieàu naøy ñaõ gaây ra nh ieàu kh où kh aên phö ùc taïp trong coâng taùc g iaùo d uïc cuûa nhaø tröôøng . Taïi h oäi nghò phoøng choáng ma tuyù trong thanh nieân ôû Ha ø Noäi Thö ôïng tö ôùng Leâ Minh Höông ñaõ nhaán maïnh “ Caàn nhaän thöùc saâu saéc teä n aïn ma tuyù ñang dieãn ra nga øy caøng nghieâm troïng, ñ aëc bie ät trong giôùi treû gaây nguy ha ïi tô ùi ca áu tru ùc cô caáu xaõ hoäi v aø laøm xoùi moøn caùc giaù trò gia ñình , gaây ngu y haïi tôùi phaåm giaù vaø ö ôùc voïn g cuûa haøng trieäu ngöôøi daân vaø ngöô øi thaân cuûa hoï. (Baùo SG-GP 27-11-98) Ma ët khaùc do cô cheá th ò tröôøng, sö ï du nha äp va ên ho aù p haåm ño ài truî, phim aûnh , ma ïng Internet… laøm aûnh höôûng ñ eán nhöõng quan ñie åm veà tình baïn, tình yeâu, tình duïc trong löùa tuo åi thanh th ieáu nieân h oïc sin h… maø nhaát laø caùc em chöa ñö ôïc trang bò vaø thieáu kie án thöùc veà nhö õng vaán ñeà naøy . Hoïc sinh THP T laø löùa tuoåi coù söï thay ñoåi veà cô the å, veà sinh lyù, taâm lyù, ñaëc bie ät söï pha ùt trieån veà “con ngöô øi sinh ly ù” laïi nha nh hôn “con ng öôøi xaõ hoäi” neáu khoâng ñö ôïc gia ùo d uïc seõ daãn ñeán coù nhö õng h aønh vi tö ï pha ùt th ieáu vaên hoaù, p hi ñaïo ñöùc, do yù thöùc khoâng kieàm cheá ñöô ïc b aûn n aêng. Vì vaäy trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù moät soá hoïc sinh nöõ phaûi b oû ho ïc v ì coù thai. Hoäi ngh ò BCH TW Ñaûng coäng saûn Vie ät Nam laàn II k hoaù VIII, kh i ñaùnh giaù veà coâng taùc giaùo duïc ñaøo taïo trong thô øi gia n qua ñaõ n eâu “Ñaëc bie ät ñaùng lo ng aïi trong moät bo ä pha än h oïc sinh, sin h v ieân coù trình traïng suy thoaùi ña ïo ñ öùc, môø nhaït lyù töôûn g, theo loái soáng thöïc duïng, thie áu ho aøi baõo la äp thaân, laäp nghieäp vì tö ông lai cuûa baûn tha ân va ø ñaát n öôùc”. Tro ng nhö õng naêm tôùi caàn “taêng cöôøng g iaùo duïc coâng daân, g iaùo du ïc tö töô ûng ñaïo ñöùc, loøng ye âu n öôùc, chuû ngh óa Maùc Leâ Nin… toå chöùc cho hoïc sinh th am gia caùc hoa ït ñoäng xaõ hoäi, vaên hoaù, theå th ao phu ø hô ïp v ôùiï lö ùa tuoå i vaø vôùi yeâu caàu g iaùo du ïc toa øn dieän. Long Thaøn h laø mo ät huye än cuûa tænh Ñoàng Nai (coù theå noùi ñ aây laø moät trong nhöõn g tru ng taâm va ên hoaù vaø g iaùo du ïc lôùn cuûa khu vöïc mieàn Nam), ca ùch TP. Ho à Chí Minh khoaûn g 6 0Km. Huye än Lon g Tha ønh deã d aøng vaø nhanh choùng tieáp thu aûnh höô ûng n höõng maët tích cöïc cuõng nhö tie âu cöïc ñaõ x aûy ra trong cô cheá thò tröô øng vaø q uaù trình ho äi nhaäp cuûa thaønh phoá na øy ñaëc bieät laø loái soáng thaønh thò vô ùi nhöõng nhu ca àu ñô øi soáng va ät chaát va ø tin h thaàn raát cao. Nhö õng thöïc traïng treân ñaõ, ñang xaûy ra ô û hu yeän Long Thaønh va ø coù chie àu hö ôùng ngaøy ca øng gia taêng, vì va äy ca ùc n haø qu aûn lyù gia ùo duïc ca àn nh aän thöùc saâu saéc v eà va án ñeà naøy ñaëc bieät la ø vieä c ngh ieân cöùu quaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñö ùc cho hoïc sinh treân ñòa baøn huye än Long Thaønh. Ch o ñ eán nay chöa coù ta ùc g iaû naøo ng hie ân cöùu toång ke át kin h n ghieäm ñe å ruùt ra nh öõng keát luaän kho a h oïc veà vieäc naâng cao hie äu q uaû quaûn lyù giaùo duïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc sin h. Vì vaäy to âi maïnh d aïn choïn ñeà taøi “ Moät s oá b ieän pha ùp na âng cao hieäu q uaû q uaûn lyù giaùo duïc ña ïo ñö ùc cho hoïc sinh THPT cuûa Huye än Lon g Thaønh” vôùi mong muoán goùp pha àn hoaøn thie än hô n v ieäc quaûn lyù gia ùo d uïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh ôû caùc tröôøn g THPT cuûa Huye än Long Thaøn h. II./ MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU : Tìm hie åu thöïc traïng ve à ña ïo ñö ùc cuûa hoïc sinh THPT ô û Huyeän Lon g Thaønh vaø coâng taùc qua ûn lyù gia ùo du ïc ña ïo ñ öùc ôû ca ùc tröôøng THPT hu yeän Long Thaønh va ø ñöa ra caùc bie än ph aùp nha èm naâng cao hieäu quaû quaûn lyù g iaùo du ïc ñaïo ñöùc ôû caùc tröôøng THPT Huyeän Long Thaønh. III./ KHAÙC H TH EÅ VAØ ÑOÁI TÖÔ ÏNG N GHIEÂN CÖÙU: 1. Khaùch theå : Coâng ta ùc quaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñ öùc cho hoïc s inh caùc tröôøng THPT Huy eän Long Thaønh ( Lon g Thaønh , Tam Phöôùc , Long Phöô ùc , Bìn h Sôn, Ngu yeãn Ñình Chieåu) . 2. Ñoái töôïng : Thöïc traïng va ø ca ùc b ieän ph aùp naâng cao hieäu qua û qu aûn lyù giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh THPT ôû h uyeän Long Thaønh IV./ GIAÛ THUY EÁT NG HIEÂN CÖÙU : Vieäc qu aûn lyù giaùo duïc ñaïo ñö ùc cho hoïc si nh Long thaønh coøn moät soá caùc ha ïn cheá . Neáu coù nh öõng bieän p haùp quaûn lyù hôïp lyù coù chæ ñaïo cha ët cheõ , toå chöùc thöïc hieän to át, kieåm tra ñ aùnh giaù chính xaùc thì seõ khaéc ph uïc ñöôïc ca ùc toàn taïi vaø naân g cao giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh V./ N HIEÄM VUÏ NGHI EÂN CÖÙU : 1. Moät soá cô sôû lyù lua än v eà v ieäc quaûn lyù giaùo du ïc ñaïo ñöùc ch o h oïc sinh THP T . 2 .Thöïc tra ïn g q uaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñ öùc cho hoïc s inh ôû ca ùc tröôøng THPT Long th aønh .  Thöïc traïng vieäc xaây dö ïng vaø toå chöùc chæ ña ïo thöïc hieän keá hoaïch giaùo du ïc ñaïo ñöùc.  Vieäc kieåm tra ñ aùnh giaù co âng ta ùc giaùo duïc ña ïo ñ öùc cho hoïc sinh .  Mo ät soá vaán ñeà veà hie äu quaû giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh .  Phaân tích n guyeân nha ân cuûa hieän traïng . 3. Ñeà xuaát mo ät soá bieän phaùp qua ûn lyù nhaèm naâng ca o h ieäu qu aû q uaûn lyù giaùo duïc ña ïo ñöùc cho hoïc sinh . VI./ HEÄ THOÁNG CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NG HIEÂN CÖÙU : 1. Ph öông phaùp nghieân cöùu lyù luaän: Ngh ieân cöùu lyù th uyeát ve à giaùo duïc, giaùo duïc ñaïo ñöùc , quaûn lyù gíaùo duïc, qua ûn lyù gia ùo duïc ñ aïo ñöùc. Ngh ieân cöùu taøi lie äu v eà h oaït ño äng cuûa caùn bo ä qua ûn lyù, g iaùo vieân chu û nh ieäm, Ñoa øn thanh nieân, n ghò qu yeát Chi Bo ä. Phaân tích toång hôïp, phaân loaïi, heä thoáng hoa ù thoâng tin. 2 Ph öông phaùp ñieàu tra ba èng phieáu tha êm doø : chuùng toâi söû duïng 4 lo aïi phieáu: Xin yù kieán cuûa 9 2 cha meï ho ïc sin h cuûa 5 tröôøng. No äi dung caùc caâu hoûi nhaèm tìm hieåu veà söï quan taâm cuûa cha meï ñeán vieäc hoïc ta äp va ø giaùo duïc ñaïo ñöùc con mìn h, söï pho ái hôïp giöõa gia ñ ình va ø nh aø tröôøng trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñö ùc . Xin y ù kieán cuûa 95 giaùo vieân chuû nh ieäm ôû 5 tröôøng. Noäi dun g caùc caâu hoûi nh aèm tìm hieåu veà söï quaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñ öùc cuûa Hie äu trö ôûng, veà coâng ta ùc quaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñöùc ôû lô ùp chuû nhieäm. Xin yù kieán cuûa CBQL cuûa 5 tröôøng ( 13 Hieäu tröôûn g, Pho ù Hieäu tröôûng vaø 37 to å tröô ûng chuyeân moân ). Noäi dung tìm h ieåu ve à coâng taùc qu aûn lyù giaùo duïc ñaïo ñö ùc cuûa H ieäu tröô ûng.. Tröng ca àu y ù kieán cuûa 341 ho ïc sin h cuûa 5 tröôøng. Noäi dung tìm h ieåu ve à ca ùc hoaït ño äng cuûa giaùo vieân chuû nhieäm trong lôùp, yù kieá n veà caùc hoaït ñ oäng do Ño aøn TN toå chöùc, ño äng cô hoïc taäp… 3. Phöô ng phaùp quan saùt: Quan saùt caùc hoa ït ñoäng nha ø tröô øng : Hoïp hoäi ño àn g g iaùo du ïc,sin h h oaït döôùi côø,sinh hoa ït Ñoaøn thanh nieân, sin h h oaït lôùp chuû nhieäm . 4.Phöông ph aùp phoûng va án: Ph oûng vaán caùc CBQL cuûa naêm tröôøng , ña ëc bieät laø : Bí Thö Ñoaøn than h n ieân cuûa n aêm tröôøng. Noäi d ung tìm hieåu caùc ho aït ñoän g cuûa Ño aøn TN, söï taïo ñieàu kie än cuûa Hieäu tröôûng, söï ph oái hôïp vôùi caùc löïc löô ïn g gia ùo du ïc trong tröôøng Hieäu tröôûng naêm tröôøng veà moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc qua ûn lyù gia ùo d uïc ñaïo ñö ùc. 5 . Xöû lyù soá lieäu : Sö û du ïng phöôn g p haùp xöû ly ù soá lie äu b aèng phaàn meàm SPSS 10.0 .  Ñoái v ôùi caùc ca âu h oûi coù ñaùnh giaù mö ùc ñ oä kh aùc nhau th ì tính ñoä trung bình. Caùch c ho ñieåm töø tha áp n haát 1 ñieåm ñ eán cao nhaát 4 ñieåm.  Ñoái vôùi ca ùc caâu hoûi ñö ôïc khaûo saùt ôû 2 khaùch th eå k haùc nhau thì tính ño ä leäch chuaån ñeå so saùnh söï ñoàng nhaát cuûa hai da õy soá lie äu, daõy naøo coù ñoä le äch chuaån nh oû hô n ñö ôïc xem laø ñoàn g n haát hô n.  Ñoái vôùi ca ùc caâu hoûi coù söï löïa ch oïn thì tính tæ leä phaàn traêm. CHÖÔNG I : LÒCH SÖÛ VAÁN ÑEÀ Ñaïo ñöùc la ø moät hình thaùi yù th öùc xaõ hoäi ñöô ïc hìn h thaønh va ø phaùt trieån theo söï phaùt trieån cuûa xa õ ho äi loa øi ngöôøi. Vieäc g iaùo du ïc ñ aïo ñ öùc luo ân laø vaán ñeà ñöôïc ñaët ra töø xa xöa vaø lu oân thay ñoåi theo söï thay ño åi cuûa xaõ hoäi. Vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cuûa h oïc sin h trong n haø tröôøng ñöôïc xe m la ø va án ñe à quan troïng goùp pha àn trong vie äc hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân ca ùch cho hoïc sinh, vì th eá ña ây laø vaán ñeà ñöô ïc nhie àu n haø nghieân cöùu, nh aø g iaùo du ïc trong vaø ngoa øi nöôùc qu an taâm. 1/ Ta ùc giaû phöông Ñoâng : Töø thôøi coå ña ïi : Kh oång Töû (551-479-TCN )trong caùc taùc p haåm: “Dòch, Thi, Thö, Leã, Nhaïc Xuaân Thu ” raát xem troïng vieäc gia ùo du ïc ñaïo ñöùc.trong ca ùc lôøi giaùo huaán cu ûa o âng ñ eàu nha án maïnh ñ eán “ly ù” ñoù la ø caùch öùng xöû th ích h ôïp, ñu ùng mö ùc. OÂng k huyeán kh ích vieäc thôø cuùng toå tieân coi ñoù laø hình thöùc theå hie än ñ aïo h ieáu cuûa con ca ùi ñoái vôùi cha meï. OÂng coi ñ aïo h ieáu laø ñ öùc tính cao quy ù nhaát , laø ne àn taûng cu ûa gia ñình vaø nöô ùc nhaø. Gia ñình laø haït nhaân cuûa nöôùc vaø “ngu õ th öôøng” töùc laø 5 moái quan heä: qu aân thaàn(giö õa vu a va ø baày to âi), p hu theâ(giöõa choàng vaø v ôï), huynh ñ eä(giöõa anh vaø em) ba èng höõu (giöõa baïn beø vôùi nhau) ñ öôïc xaùc ñònh bôûi 3 ñ öùc tính: h öõu aù i, ch ính tröïc vaø bie át toân troïng. 2/ Ta ùc giaû phöông Taây: - ÔÛ phöô ng Ta ây coù nha ø trie át hoïc Socrat (470-3 99-TCN)ñaõ cho raèng ñaïo ñöùc laø toân troïng nh öõng quy ñònh chung va ø lôïi ích chung cuûa moïi ng öôøi va ø oâng ñaõ höô ùng trieát ho ïc v aøo muïc ñích giaùo duïc con ng öôøi. - Aristoste (384 -322 -TCN) cho raèng ñaïo ñöùc laø caùi th ieän cuûa caù nh aân, chính trò la ø ca ùi thie än cuûa xaõ hoäi. - Comenki(1 592-1670) ñaõ ñöa ra phö ông pha ùp giaùo duïc ñaïo ñöùc trong ñoù chuù tro ïn g ñeán haønh v i la ø ño äng cô ñaïo ñöùc. - Sang theá kyû 20 coù nhieàu nhaø ta âm lyù h oïc,gia ùo d uïc noåi tieán g cuûa Lie ân Xoâ(cuõ) n hö: - A-X Mak aren ko:Tron g taùc pha åm baøi ca sö phaïm,caùc vaán ñe à giaùo duïc ngöôøi coân g d aân (giaùo du ïc treû em phaïm phaùp va ø kho âng gia ñình) ñ aõ ñ aëc bie ät nhaán maïnh ñeán va i troø cuûa giaùo duïc ña ïo ñö ùc v aø caùc bie än phaùp g iaùo du ïc ñu ùng ñaén nhö söï neâu göông, nguyeân taéc gia ùo d uïc taäp the å va ø thoâng qua taäp th eå. - V-A Xu khomlinki vôùi kinh ngh ieäm giaûng daïy vaø giaùo duïc ôû tröôøng noâng thoân Pavlush oâng cho raèng: d aïy hoïc tröôùc heát laø söï gia o tieáp v eà taâm h oàn g iöõa thaày vaø troø “Da ïy treû pha ûi hieåu treû, thöôn g treû, vaø toân troïng treû…” - V-A Khuchetxki cho ra èn g : “Quaù trình lónh ho äi nhöõng khaùi nieäm ña ïo ñ öùc laø quaù trình raát phöùc taïp vaø noù ñoøi h oûi pha ûi coù söï chæ ñaïo ñaëc bieät.” 3/ Ô Û Vi eät N am : Naêm 938 da ân toäc Vieät Nam khoâi ph uïc neàn ñoäc laäp da ân toäc, thoáng nha át quoác gia x aây döïn g n haø nöôùc pho ng kie án. Neàn giaùo duïc phon g k ieán do nh aø nöôùc chæ ñaïo ñöôïc hình vaø pha ùt trieån qua 10 th eá ky û. Caên ba ûn laø g io áng nhau veà cô caáu, n oäi dung , caùch toå chöùc vie äc daïy vaø hoïc. Qua 1000 naêm lòch söû neàn giaùo duïc phong kieán coi troïng vieäc giaùo duïc luaân lyù leã n ghóa goùp ph aàn cô baûn xaây dö ïn g neàn taûn g ñ aïo ñöùc xaõ hoäi. Cuoái theá k yû XIX thöïc daân Phaùp xaâm chieám nöô ùc ta neàn giaùo d uïc phong kieán bò th ay ñoåi toaøn boä. Heä thoáng giaùo d uïc nhaø tröôøng chuù troïng ñeán noäi du ng g iaûng da ïy kieán th öùc kho a h oïc thö ïc nghieäm, th öïc duïng nha èm ñaøo taïo lôùp ng öôøi ph uïc vuï cho lô ïi ích thöïc da ân ph aùp cho v ieäc ch inh ph uïc th uoäc ñòa. Sau CMT8(19 45) vaø tron g suoát ha i cuoäc k haùng chieán choáng Phaùp vaø choáng My õ: + 1 950 TW Ñaûng vaø chính phuû quye át ñòn h tie án ha ønh caûi ca ùch gia ùo du ïc “neàn giaùo d uïc cuûa daân, do daân, vì daân” thöïc hie än ba nguy eân taéc “Daân toäc, k hoa hoïc, ña ïi chuùng ” vô ùi phö ông cha âm: “hoïc ñi ñ oâi vôùi h aønh”, “ly ù luaän gaén lieàn vô ùi th öïc tieãn”. + Muïc tieâu nha ø tröôøng ñaøo ta ïo ng öôøi ca ùn boä v öøa coù taøi v öøa coù ñöùc, Baùc Hoà ñaõ thö ô øng nha án maïnh ñeán giaù trò ñ aïo ñ öùc caùch maïng laø nhaân, n ghóa, trí, duõng, lie âm, v aø ca àn, kieäm, lieâm, chín h, chí coâng, voâ tö… Ñeán n aêm 19 79 Boä chính trò v aø TW Ña ûn g CSVN ñaõ ra ngh ò quye át veà caûi ca ùch gia ùo d uïc vaø UB caûi caùch g iaùo du ïc TW ñaõ ra quyeát ñòn h soá 0 1 v eà cuoäc vaän ñoän g taêng cöôøng gia ùo duïc ñaïo ñö ùc caùch maïng trong tröôøn g h oïc, ñaõ ghi roõ: “ Noäi dun g ñ aïo ñöùc caàn ñöô ïc g iaùo du ïc cho hoïc sinh töø ma ãu g iaùo ñe án ña ïi hoïc, noäi du ng chuû yeáu dö ïa v aøo 5 ñ ieàu Baùc Hoà daïy. Tie áp sau ñoù ñaõ coù nhieàu taùc g iaû ngh ieân cöùu ve à va án ñ eà g iaùo du ïc ñ aïo ñöùc nhö : - Thöù tröôûng Voõ Ñình Nho vieát ba øi “moät soá va án ñe à lyù lua än va ø tö töô ûng veà gia ùo du ïc ñ aïo ñöùc caùch maïng trong tröôøng hoïc”-Baùo Nghieân cöùu giaùo duïc soá 6/1980. - Taùc giaû Traàn Quang vieát baøi “ Daïy ña ïo ñö ùc trong tröôøng hoïc” - Baùo Giaùo Duïc Thôøi Ñaïi soá 1 8/1 999. - Taùc g iaû Leâ Cha âu v ieát b aøi “ Caàn xaùc ñònh ñ uùng mo ân Gia ùo Duïc Coâng Daân tro ng tröôøng THPT”, Baùo Giaùo Duïc Thôøi Ñaïi ngaøy 22/5/2001 . - G.S Ñaëng vuõ Hoaït v ieát baøi “ Ñoåi môùi coâng taùc giaùo vieân chuû nhieäm v ôùi vieä c gia ùo d uïc ñaïo ñö ùc cho hoïc sinh” – Taïp chí Nghieân Cöùu Giaùo Duïc soá 8/1992. - PGS-TS Haø Nhaát Tha êng vie át baøi “Th öïc traïng ñaïo ñöùc, tö töôûng chính trò, loái soáng cuûa thanh nieân –Hoïc sinh - Sinh vie ân”-Ta ïp ch í Nghieân Cöùu Giaùo Duïc soá 39 /20 02. -Veà coâng ta ùc q uaûn lyù giaùo d uïc ñ aïo ñ öùc trong nhöõng naêm qua cuõng coù nhieàu taùc giaû ngh ieân cöùu n hö : - PGS-TS Ñaëng Quoác Baûo coù baøi “Nhöõng vaán ñe à cô b aûn veà q uaûn ly ù giaùo duïc” 1 998. - Taùc giaû Nguyeãn Thò Myõ Loäc “Quaûn lyù n haø nöôùc veà giaùo duïc ñaøo taïo” 199 8. Nghò qu yeát cuûa hoäi ngh ò laàn II cuûa BCH TW Ña ûng khoaù VIII (1 996) coù neâu : “Mu ïc tieâu chuû ye áu laø gia ùo du ïc toaøn dieän ñöùc, trí, th eå, myõ ôû taát ca û ca ùc b aäc hoïc, h eát söùc coi tr oïng giaùo duïc chín h trò tö töôûng, nhaân caùch, kh aû n aêng tö du y saùng taïo vaø n aêng lö ïc thöïc h aønh”. Vôùi tö töôûng na øy Ñaûn g vaø nhaø n öôùc ta ña õ ña ët con ngö ôøi vaøo vò trí trung ta âm: con n göô øi laø muïc tie âu v aø laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trie ån. Tron g g iai ñoaïn hieän nay cuûa ña át nöôùc ta, ña ng trong quaù trình hoäi nha äp vôùi quo ác teá vaø khu vö ïc, vieäc gia ùo d uïc nhaân caùch môùi cho hoïc sinh laø nhieäm vuï va ø laø muïc tie âu cô ba ûn cuûa söï ng hie äp giaùo duïc ña øo taïo. Giaùo duïc nha ân caùch môùi maø thô øi ñaïi môùi ye âu caàu laø “ gia ùo d uïc cho ho ïc sin h, sinh vieân loøng yeâu nö ôùc, ye âu chuû n ghóa x aõ ho äi, coù ba ûn lónh v öõng vaøng ,tö d uy saùng taïo , coù naêng löïc th öïc haønh, coù khaû naên g thích öùng vôùi neàn kin h teá nhieàu th aønh phaàn”. ÔÛ Ñoàng Nai n gaønh giaùo duïc- ñaøo taïo ñaõ quan taâm vaø coù nh ieàu vaên ba ûn ch æ ñaïo veà vieäc gia ùo du ïc ña ïo ñöùc truyeàn thoáng cho hoïc sinh trong nhaø tröôøng vaø ñaõ toå chöùc nhieàu chöông trình hoäi thaûo, toaï ñaøm ve à coâng taùc ph oøng choán g teä naïn xaõ hoäi v aø ma tuyù xaâm nh aäp hoïc ñ öôøng. Tuy nhieân ô û Tænh Ño àng Na i noùi chung vaø huyeän Long Tha ønh n oùi rieâng veà ly ù luaän vaø thöïc tieãn vaán ñeà naøy chöa ñöôïc nghieân cöùu mo ät caùch coù heä th oáng. Vì va äy chuùng to âi mo ng raèng vôùi ñeà ta øi : “Mo ät soá bie än ph aùp naâng cao hieäu quaû quaûn lyù giaùo duïc ñaïo ñöùc cho h oïc sinh THPT ô û Huye än Long Thaønh” seõ goùp ph aàn g iuùp cho caùc nhaø QLGD caùc tröôøng THPT treân ñòa b aøn huyeän Long Tha ønh coù the å tham khaûo ñeå naâng cao hieäu quaû vieäc gia ùo du ïc ñ aïo ñöùc cho hoïc sinh . CHÖÔNG II : NHÖÕNG CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI. I ./ CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN V EÀ QUAÛN LY:Ù 1 / Quaûn lyù laø gì? Töø k hi con n göôøi soáng th aønh xaõ hoäi coù söï ph aân coâng hô ïp taùc trong lao ñoäng thì baét ñ aàu xua át hie än söï quaûn lyù. Tính chaát cuûa v ieäc qu aûn lyù tha y ñoåi vaø phaùt trieån th eo söï p haùt trieån cuûa x aõ h oäi lo aøi ngö ôøi, nh aèm ba ûo ñ aûm cho söï toàn taïi vaø pha ùt tr ie ån cuûa xaõ hoäi. Ñaõ coù n hie àu taùc giaû ñòn h n ghóa v eà q uaûn ly ù nhö: Taùc giaû: Haø Sĩ Hồ ñ aõ ñ ònh ng hóa “quaûn ly ù laø moät q uaù trình taùc ñoäng coù ñònh höôùng, coù toå chöùc lö ïa choïn trong soá caùc taùc ño äng coù the å co ù döïa treân caùc th oâng tin veà tình traïn g cuûa ño ái töôïng vaø moâi tröôøng , n haèm g iöõ cho söï v a än h aønh cuûa ñoái töôïn g ñ öôïc oån ñòn h v aø la øm cho noù pha ùt trie ån tôùi muïc ñích ñaõ ñònh (27 /trg34) Taùc giaû Ngu yeãn Ngoïc Quang : “quaûn lyù la ø taùc ñoäng coù muïc ñích coù keá hoaïch cuûa chuû theå q uaûn ly ù ñeán taäp theå nhöõng n göôøi lao ñoäng noùi chung laø khaùch th eå quaûn lyù, nha èm th öïc hieän ñöôïc muïc t ieâu dö ï k ieán (39/trg 24). Quaûn lyù la ø chöùc n aêng cuûa quyeàn löïc xaõ hoäi, neân trong xaõ hoäi coù giai caáp noù la ø chöùc naêng cuûa q uyeàn löïc chính trò, qu yeàn löïc cuûa nh aø nö ôùc, va ø do ñoù quan he ä qua ûn lyù trong xaõ hoäi coù gia i caáp ba o g iôø cuõn g man g tính gia i caáp. Ñoái vôùi coân g taùc quaûn lyù cuûa ng öôøi Hie äu tröôûn g, h eä thoáng ñoù chính laø tröôøng hoïc. Tröôøng hoïc, noùi caùch kha ùc laø ñoái töôïng q u aûn lyù cuûa Hieäu tröôûng. Traïn g thaùi môùi cuûa h eä thoáng ñöô ïc ñ aëc tröng bôûi ca ùc muïc tieâu döï kie án p haùt trieån cuûa nha ø tröôøn g, töùc laø nh öõng mu ïc tieâu q uaûn lyù cuûa ng öôøi Hie äu tröôûng. Muïc tie âu ño ù ñöô ïc x aùc ñònh caên cöù vaøo nh aän thöùc ba ûn chaát va ø qu y luaät p haùt trieån cuûa nhaø tröôøng ph oå thoâng xa õ ho äi chuû ng hóa , vaøo hieän traïng nha ø tröôøng, hoaøn caûnh chín h trò kin h teá, xaõ hoäi cuûa ñ aát nöô ùc, ñòa phö ông. Vaäy caùc taùc gia û ñe àu coù söï tho án g nhaát laø : Quaûn ly ù ñöô ïc tieán haønh trong moät toå chöù c hay moät nh oùm xaõ hoäi coù lieân quan maät thie át vôùi n hau. Neáu kh oâng coù to å chöùc thì k hoâng bieát qua ûn lyù a i vaø ng öôïc la ïi neáu khoâng coù qu aûn lyù thì toå chöùc seõ k hoâng to àn taïi v aø p haùt trieån ñöôïc. Quaûn lyù laø ho aït ñoän g caàn thieát trong moïi ho aït ñoäng cuûa x aõ h oäi tö ø thaáp ñeán cao töø ñ ôn giaûn ñeán phö ùc taïp. Quaûn ly ù bao go àm nhö õng coâng vieäc chæ huy vaø taïo ñieàu kieän cho nhö õn g n göôøi khaùc th öïc hieän coâng vieäc nha èm ñaït mu ïc tieâu cuûa to å chöùc, cuûa nh oùm ñe à ra. Mu ïc ñích ha y muïc tie âu cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù laø do chuû theå quaûn lyù ñe à ra döïa vaøo muïc ñích hay muïc tieâu chung cuûa xaõ hoäi hay do söï cam keát thoaû thuaän giöõa chuû theå v aø k haùch theå qua ûn lyù. Beân caïnh quaûn lyù laø laõnh ña ïo.Hai k haùi nieäm na øy coù gì gioán g vaø khaùc nhau? Thö ïc ra muoán la õnh ñ aïo vaø q uaûn lyù ngöô øi caùn boä phaûi n aém ñöô ïc khaùch th eå va ø taùc ñoäng ñeán kha ùch theå, chuû th eå ra quyeát ñònh, ñieàu khieån k haùch th eå treân cô sôû nhöõng ñaëc ñieåm, thu oäc tính nhö õng q uy lua ät cuûa kha ùch theå nha èm th öïc hie än muïc tieâu nha át ñòn h. Caùn boä laõn h ñ aïo v aø caùn boä qua ûn lyù ñeàu pha ûi tie án haønh qu aù trình ñ ieàu khieån. Caùn boä laõn h ñ aïo phaûi thöïc hieän moät soá ch ö ùc naêng qua ûn lyù vaø ngöôïc laïi, caùn boä qua ûn lyù cuõn g phaûi thöïc hieän moät so á chöùc naêng laõnh ñaïo. Tuy nhieân coù mo ät soá khía caïnh ca àn p haân bie ät giöõa laõnh ña ïo v aø quaûn lyù: Qu aù trình la õnh ñaïo chuû y eáu laø qua ù trình ñònh höôùng cho k haùch theå, coøn quaù trìn h q uaûn lyù chuû ye áu laø to å ch öùc saép xe áp, boá trí ñeå thö ïc h ieän ñònh höôùng cuûa laõnh ñaïo . Quaù trình laõnh ñaïo laø qua ù trình laøm thöùc tænh haønh vi cuûa con ngöôøi va ø ñònh höôùng hoaït ñoäng cho con n göôøi va ø xaõ hoäi laø chuû yeáu . Tron g laõnh ña ïo, con ng öôøi vöøa laø khaùch theå vöøa la ø chuû theå cuûa moïi ho aït ñoän g, coøn ño ái töôïng taùc ñoän g cuûa qua ûn lyù laïi vöøa laø con ngöôøi vö øa coù th eå laø coâng cuï, thieát bò maùy moùc….Trong quaûn lyù, ngöô øi caùn boä vaän haøn h cuï theå th oâng qua nhöõng thieát cheá coù tín h ph aùp lyù ñö ôïc quy ñònh tröôùc. Nhö va äy , döôøn g n hö chöùc naên g cuûa q uaûn ly ù laø söï tie áp tuïc cuûa chöùc naêng laõnh ña ïo , la ø böôùc ñi keá tieáp cuûa laõnh ñaïo, laø yeáu to á va ø laø khaâu ta át yeáu ñeå söï la õn h ñ aïo ñöô ïc thöïc hieän treân thö ïc teá. Coá nhieân söï k haùc nhau giöõa la õnh ñaïo vaø q uaûn lyù chæ laø töô ng ñoái, söï pha ân bieät na øy coù vai troø quan tro ïng ñ eå traùn h söï choàng che ùo , truøng la äp tron g ph aân coân g giöõa ng öôøi laõnh ñaïo va ø ng öôøi qu aûn ly.ù 2/ Quaûn lyù g iaùo duïc l aø g ì? Tron g taøi lieäu “Toång qu an v eà lyù luaän qua ûn lyù g iaùo duïc” cuûa tröôøng Caùn b oä qu aûn lyù giaùo duïc - ñaøo taïo coù n eâu: “Qua ûn lyù g iaù o duïc laø moät loaïi h ình qu aûn lyù ñöôïc hieåu la ø söï taùc ñoän g coù y ù thöùc cuûa chuû theå quaûn lyù tôùi k h aùch theå q uaûn ly ù nha èm ñöa hoaït ñoäng sö p haïm cuûa heä thoáng giaùo duïc ñaït tôùi k eát qua û mong muoán ba èn g caùch hieäu quaû nha át (50/trg 87). Chuû the å qua ûn lyù gia ùo du ïc laø nhaø qua ûn lyù, taäp the å ca ùc n haø quaûn ly ù ha y laø boä maùy qu aûn lyù giaùo duïc. Tron g tröôøng hoïc ñ où laø Hieäu tröôûng (cu øng v ôùi boä maùy giuùp vieäc cuûa Hieäu tröôûng ) ñeán taäp theå giaùo vie ân ; caùc to å chöùc ñoaøn theå. Khaùch theå q uaûn lyù giaùo duïc bao goàm tröôøng hoïc hoa ëc laø söï nghieäp giaùo d uïc treân mo ät ñòa baøn (cô qu an quaûn ly ù giaùo duïc caùc caáp); trong ñoù coù boán tha ønh toá cuûa moät heä th oáng xaõ hoäi : tö töôûng (qua n ñieåm ñöô øng loái, nguye ân lyù chính saùch cheá ñoä, g iaùo duïc…) con ngö ôøi(giaùo v ieân , caùn boä CNV vaø ca ùc hoaït ñoän g cuûa h oï …) q uaù trình giaùo duïc (dieãn ra trong kho âng g ian va ø thôøi gian) va ät chaát, ta øi chính (tröôøn g sôû trang thieát bò ky õ thuaät ph uïc vuï cho giaùo duïc, ngaân sa ùch, n gaân quyõ…). Chuû theå qua ûn lyù taùc ñoäng ñeán kha ùch the å qua ûn lyù moät caùch coù yù thöùc nha èm ñaït ñö ôïc muïc tieâu ñeà ra vaø chín h caùc muïc tie âu qu aûn lyù laïi tham g ia vaøo sö ï quy ñònh baûn chaát cuûa qua ûn lyù giaùo duïc. Baûn chaát cuûa quaûn lyù giaùo du ïc ñöôïc b ieåu hie än ôû ca ùc chöùc naêng qu aûn lyù. Caùc coâng trình ngh ieân cöùu ve à khoa h oïc quaûn ly ù trong nh öõng naêm g aàn ñ aây ñaõ ñ öa ñeán mo ät keát luaän töô ng ñoái thoán g nh aát veà 5 chöùc naêng cô ba ûn cuûa q uaûn lyù la ø : ke á hoa ïch hoaù; toå chöùc; k ích thích ; kieåm tra; ñieàu phoái ( M.I Konda kov:Nhöõng cô sôû lyù lua än cuûa KH QLGD-1982 - tr g 146). -Keá hoaïch hoaù: laäp keá hoaïch, ph oå bie án keá hoa ïch. -Toå chöùc : toå chöùc tr ieån kh ai, toå chöùc n haân söï, phaân coân g tra ùch nhieäm. -Kích thích : khuy eán khích, taïo ñoäng cô. -Kieåm tra: kie åm soa ùt, k ieåm keâ, ha ïch to aùn, ph aân tích. -Ñieàu phoái: phoái hôïp, ñ ieàu chænh . Toå h ôïp taát caû caùc chöùc na êng quaûn lyù taïo neân noäi du ng cuûa qua ù trình quaûn ly ù, noäi du ng laøm vieäc cuûa chuû theå qua ûn lyù, phöông pha ùp q uaûn ly ù vaø laø cô sôû ñeå p haân coâng lao ñoäng qu aûn lyù. Tron g taùc ñoäng cuûa chuû theå quaûn lyù ñ eán k haùch theå q uaûn lyù coù söï ta ùc ñ oäng cuûa n göô øi ñeán ngöôøi, ño ù laø söï taùc ñoän g q ua laïi taïo thaønh moät lo aïi qua n heä xa õ ho äi ñaëc bieät laø qu an heä qua ûn lyù. Tro ng nhaø tröôøng xa õ hoäi chuû ngh óa qua n h eä quaûn lyù coù nhö õng neùt ña ëc trö ng veà ma ët chính trò -xaõ hoäi, bieåu h ieän ba ûn chaát öu vieät cuûa cheá ñoä quaûn lyù trong xaõ hoäi chuû nghóa : h ôïp taùc töô ng trôï laãn nha u g iöõa ng öôøi qua ûn lyù vaø ngöô øi ñöôïc quaûn lyù laø tính noàng ha äu nhaân ñaïo, döïa treân söï thoáng nh aát veà muïc ñích vaø ng uye ân taéc qua ûn lyù, dö ïa treân söï thoán g n haát ve à lôïi ích khi gia ûi quyeát caùc nhieäm vu ï döïa treân sö ï uûng ho ä tích cöïc v aø saùng kieán cuûa chuû th eå q uaûn lyù. (7/ tr g113) Vaäy coù the å kh aùi qua ùt söï quaûn lyù gia ùo d uïc qua sô ñoà sa u: II./ NHÖ ÕNG KHAÙI NI EÄM CÔ BAÛN V EÀ QUAÛN LYÙ GIAÙO DUÏC ÑAÏO ÑÖ ÙC 1/ Giaùo duïc : Con ng öôøi töø k hi xuaát hieän , q ua quaù trình lao ñoäng, ca ûi ta ïo töï nhieân ñ aõ p haùt hieän vaø nha än thöùc ñö ôïc caùc quy luaät p haùt sinh, toàn taïi vaø pha ùt trieån cuûa theá giôùi kha ùch quan va ø cuõng qua qu aù trình naøy con n göôøi ñ aõ tích luy õ ñöô ïc kinh nghie äm soán g, lao ñoäng vaø những hiểu b iết qua ù trình phaùt trieån cuûa x aõ h oäi. Nhöõng tri th öùc vaø k inh ngh ieäm cuûa th eá he ä tröôùc tích luyõ ñöôïc th eá he ä sau lón h h oäi keá thöøa coù choïn loïc vaø phaùt trieån . Ñaây laø h ieän töôïng ñaëc thuø chæ xuaát hieän ôû xaõ hoä i loaøi ngöôøi- hieän töô ïng g iaùo du ïc. Hie än töôïng naøy xuaát hieän toàn ta ïi vaø p haùt trieån cuøng vôùi söï toàn ta ïi vaø pha ùt trie ån cuûa xaõ hoäi loaøi ng öôøi. La ø hieän töôïng ta át yeáu vaø vónh haèng . Giaùo duïc coù ña ëc tröng laø to å chöùc ñòn h höôùng th eo nhöõng muïc ñích vaø chuaån möïc nha át ñònh, ñöôïc löïa choïn noäi d ung, p höông ph aùp h ình thöùc to å chöùc vaø die ãn ra man g daáu a án cuûa töøng th ôøi kyø lòch söû nh aát ñònh trong qua ù trình phaùt trieån cuûa tö øng xa õ ho äi nhaát ñ ònh . Vaäy g iaùo du ïc laø hoaït ño äng coù muïc ñ ích ñöô ïc toå chöùc coù keá hoaïch, ñöôïc choïn löïa veà noäi dung, phöông p haùp thö ïc h ieän coù he ä thoáng nha èm taùc ñoäng ñeán ño ái töô ïng naøo ñoù, laøm cho ñoái töô ïn g ñoù d aàn daàn coù ñöô ïc n höõng pha åm cha át vaø naêng löïc nhö ye âu caàu ñeà ra. 1.1. Caùc chöùc na êng g iaùo duïc trong xaõ hoäi hieän nay: Giaùo duïc laø moät b oä ph aän cuûa xaõ h oäi, luoân vaän ño än g vaø phaùt trie ån trong moái q uan heä bieän chöùng vô ùi caùc lónh vöïc kha ùc, goùp p haàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån nhieàu ma ët cuûa xaõ hoäi. Ñie àu n aøy the å hieän qua ca ùc chöùc na êng xaõ hoäi cuûa g iaùo du ïc . 1.1.1.Chöùc naêng vaên hoaù xaõ hoäi: Giaùo du ïc laø yeáu to á tröïc tie áp quan troïng nha át quye át ñòn h söï phaùt trieån cuûa caù nh aân vaø xaõ hoäi vì: Caù n haân mo ãi ngöôøi töø b eù ñe án tröôûng tha ønh laø quaù trình pha ùt trieån ca û veà cô th eå ( ma ët sinh hoïc, töï nhieân) laãn nhaän thöùc (maët xaõ ho äi). Qua ù trình naøy chòu taùc ño än g cuûa nhieàu y eáu toá trong ñoù gia ùo du ïc laø yeáu to á laøm cho qu aù trình phaùt trieån dieãn ra coù heä th oáng, nhanh choùng vaø hieäu quaû. Söï p haùt trieån veà v aên h oaù, va ên minh cuûa loa øi ngöôøi luoân ga én lie àn vô ùi vai troø cuûa giaùo duïc. Giaùo duïc laø p höông thöùc cô baûn ñeå baûo toàn vaø phaùt trieån v aên h oaù nhaân lo aïi, taïo ñieàu kieän cho sö ï giao löu vaên hoaù giöõa caùc theá heä vaø giö õa caùc nöôùc… Vaäy gia ùo du ïc laøm phaùt trieån con ngö ôøi tr ong söï ph aùt trieån cuûa xaõ hoäi va ø ph aùt trie ån con ngö ôøi ñeå pha ùt trie ån xa õ ho äi. 1.1.2.Chöùc naêng ki._.nh teá – saûn xuaát: Giaùo du ïc ñaøo taïo giöõ vai troø qua n troïng tr ong vieäc ñaøo ta ïo nguoàn nha ân löïc phu ïc vuï cho neàn kinh te á – saûn xuaát.Gia ùo du ïc ñ aøo taïo chuaån bò cho theá heä treû coù ñ uû tri thöùc, kyõ naêng , kyõ xaûo, söû duïng ñöô ïc va ø thích ö ùng v ôùi nhöõn g k yõ thuaät môùi hieän ñaïi g iuùp hoï coù khaû naêng lao ñoän g saûn xuaát, ph aùt trieån q uaù trình saûn xu aát v aø q uaûn ly ù saûn xuaát. Ma ët khaùc söï ph aùt trie ån maïnh meõ cuûa khoa ho ïc k yõ thua ät vaø cô cheá th ò tröôøng ñaõ ñaët ra yeâu ca àu k haùch quan ñ oái vôùi theá heä treû : P haûi thích öùng vaø phaùt huy ñöôïc na êng löïc cuûa mình treân nhö õng lónh vöïc kha ùc n hau. Vì theá GDÑT ôû nöô ùc ta hie än nay phaûi thay ño åi mu ïc tieâu, no äi dun g, phöông phaùp ñaøo taïo. Noäi du ng chöô ng trình pha ûi gaén vôùi nh u caàu p haùt trieån kin h teá xaõ hoäi, giaùo duïc ñaøo taïo phaûi g iaûi quyeát n höõng vaán ñe à do kinh te á xaõ hoäi ñaët ra. Cô caáu giaùo duïc ph aûi gaén chaët vôùi cô caáu nha ân löïc, cô caáu kinh te á xa õ hoäi vaø chòu söï chi phoái cuûa hai loaïi cô ca áu na øy. Noäi dung giaùo duïc phaûi coi troïng ca û ba maët : Môû roäng quy moâ, na âng cao cha át löôïng vaø phaùt huy hie äu q uaû, ñoàn g thôøi g aén chaët g iaùo duïc vô ùi lao ño äng saûn xuaát, lyù luaän vôùi thöïc tieãn, nhaø tröôøng vô ùi gia ñ ình, xaõ hoäi. Noäi dung giaùo duïc pha ûi gaén vôùi nh öõng tieán boä k hoa hoïc coâng n gheä, giaùo duïc ñaøo taïo pha ûi nhanh choùng ñöa tha ønh töïu khoa ho ïc coâng ngheä vaøo gia ûng d aïy. No äi dung giaùo d uïc pha ûi tieáp thu , öùng duïng moät caùch coù choïn loïc nhö õn g tie án bo ä kho a h oïc coâng nghe ä sao cho phu ø hô ïp v ôùi ñaëc ñ ieåm tình hìn h k inh teá nöôùc ta. 1.1.3.Chöùc naêng chính trị- xaõ hoäi: Giaùo duïc goùp phaàn truye àn ba ù tö töôûng chính trò, luaät pha ùp va ø chuaån möïc ñaïo ñöùc, chuaån bò cho xaõ h oäi coù nhöõn g ngöôøi coâng daân kho eû maïnh coù cuoäc soán g haøi hoaø, coù naêng löïc ngh eà n ghieäp, loái soáng vaên hoaù laønh maïnh… Giaùo du ïc goùp phaàn nga ên chaën, uoán naén nhöõn g tö töô ûng laïc ha äu,h ình thaønh thaùi ñoä ñ uùng ñaén cho ngöôøi daân. Giaùo duïc mang tín h giai caáp vaø p huïc vuï cho lôïi ích cuûa gia i caáp Baùc Hoà ñaõ noùi: “Caùc thaày coâ giaùo laø nhö õng chieán só ca ùch maïng treân maët traän vaên hoa ù xa õ ho äi”. ÔÛ nöôùc ta, gia ùo duïc phuïc vuï cho lôïi ích cuûa moïi taàng lô ùp nhaân daân trong ño ù co ù giai caáp coân g n haân vaø n haân daân lao ño än g. Taát ca û ca ùc ñ öôøng loái chính saùch giaùo d uïc cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñe àu hö ôùng tôùi muïc tieâu “Daân giaøu, nö ôùc ma ïnh, xa õ hoäi coâng baèng, daân chuû, v aên min h”. Neàn gia ùo du ïc nö ôùc ta ñöôïc tieán haønh döô ùi söï laõn h ña ïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vie ät Nam, thöïc hie än moät n eàn g iaùo duïc thoáng nha át bìn h ña úng taïo cô hoäi vaø ñ ieàu kieän cho ta át caû moïi ng öôøi ñeàu ñö ôïc ñi hoïc, ñeàu ñö ôïc phaùt trieån to aøn dieän v eà n haân caùch cuûa mình. 1.2. Con ñöôøng giaùo duïc : Giaùo du ïc ñöôïc th öïc hie än chuû yeáu qua ha i con ñöô øng: ho aït ñoäng daïy hoïc treân lôùp va ø caùc hoa ït ñoäng ng oaøi giôø leân lôùp. hai hoaït ñ oän g naøy coù moá i qua n heä b ieän chöùng vôùi n hau. 1.2.1. Giaùo duïc thöïc hieän qua caùc giôø daïy chính khoaù treân lôùp: Noäi dun g caùc mo ân hoïc vaên hoaù (töï nhieân vaø xaõ hoäi) giu ùp hoïc sinh phaùt trieån caû veà ñöùc, trí, the å, my õ, ñaëc bie ät mo ân Vaên, S öû, Giaù o Duïc Coâng Daân coù v ai troø q uan troïng trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñö ùc cho hoïc sinh, g iuùp ho ïc sinh hieåu bieát veà pha ùp luaät, hình th aønh yù thöùc coäng ñồn g. Maët khaùc qu a n haân caùch cuûa thaày coâ, (kieán th öùc chuye ân moân, naêng lö ïc sö phaïm, taùc pho ng leân lôùp...)sẽ ñe å laïi trong loøng hoïc sinh nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa ngö ôøi th aày, vaø ñieàu naøy sẽ aûnh höôûng raát lôùn trong vieäc hình tha øn h n höõng tình caûm ña ïo ñ öùc cho hoïc sin h . 1.2.2. Giaùo duïc qua caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp: Giaùo duïc qu a lao ñoän g: Coù h ai hình thö ùc lao ñoäng laø lao ñoän g töï phuïc vuï vaø la o ñ oäng coân g ích. Qu a lao ñoän g ho ïc sin h coù ñ ieàu kieän vaän duïng nhö õng ñie àu ña õ hoïc treân lôùp (hoïc ñi ñoâi v ôùi haønh ) phaùt hu y tin h thaàn la øm chuû ta äp theå,tính tö ï qua ûn,g iaùo duïc ho ïc sinh yù thö ùc toå chöùc kyû lua ät… Giaùo duïc qu a caùc h oaït ñoän g n goaïi kh oaù : Nhö tham q uan, d u kh aûo, döï caùc buoåi no ùi chuyeän chuy eân ñeà, caém traïi, vaên ngheä,TDTT… giu ùp ho ïc sinh môû man g k ieán thöùc, cuûng coá cho nh öõng ñie àu ña õ hoïc trong saùch vôû, taêng cöôøng tình ñoaøn k eát ta ïo moái qua n h eä ba ïn be ø,ø giao tieáp xaõ hoäi. Qua tha m qua n di tích lòch söû , thaéng ca ûnh, hoïc sinh ca ûm th aáy gaàn guõi vô ùi thie ân n hie ân , caøn g theâm yeâu queâ höô ng ñaát nö ôùc. Vaäy h ai con ñö ôøng treân coù quan heä hoã trôï v ôùi nha u, boå sung cho nhau. Ña ëc b ieät trong giaùo duïc ñaïo ñöùc nhöõn g giôø hoïc chính khoaù hoïc sinh tieáp thu ñöô ïc n höõng tri th öùc, nhö õng chuaån möïc ña ïo ñö ùc xa õ hoäi, vaø töø ñoù h ình thaønh trong caùc em tình caûm ñaïo ñöùc, thì q ua nhö õng hoaït ño äng ngoaïi k hoaù seõ ta ïo ñieàu kieän cho nhöõng tìn h caûm ñaïo ñö ùc ñöôïc boäc lo ä the å hieän qua haønh vi ñaïo ñöùc vaø haønh vi na øy ñ öôïc la ëp ñi laëp laïi nhieàu laàn seõ thaønh nhö õng tho ùi que n ñ aïo ñöùc… 1.3. Giaùo duïc T HPT hieän n ay: Hieän na y treân theá giôùi ñang xa ûy ra söï ta êng toác veà ca ùch ma ïng k hoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi v aø söï h ình thaønh neàn kinh te á tri thöùc, x aõ h oäi th oâng tin. Vie äc a ùp d uïng roäng raõi caùc coâng ngh eä hieän ña ïi ñang ña åy nhanh qua ù trình to aøn caàu hoaù treân moïi laõnh vöïc kinh te á –va ên hoaù xaõ hoäi. Moät cuoäc ñaáu tranh gay ga ét ñang dieãn ra ñe å ba ûo toàn caùc ne àn vaên hoaù yeáu tröôùc ng uy cô ñoàn g h oaù cuûa caùc neàn va ên ho aù maïnh . Uyû b an quoác teá ve à giaùo duïc cho theá kyû XXI ñ aõ nh aän xeùt “Ngöôøi ñö ông ñaïi naèm trong caûm gia ùc b aøng hoaøng khi bò giaèng co giö õa moät be ân laø söï toaøn caàu hoa ù maø hoï ñang chöùng kieán vaø ñang chòu ta ùc ñoäng vaø moät beân laø cuoäc truy tìm b aûn saéc coäi ngu oàn g oác reã” vaø ñeå vöôït q ua tìn h traïng ñoù Uyû ban ñö a ra khuye án ng hò veà boán truï coät cuûa cuûa giaùo duïc trong ñoù coù vie äc h oïc ñeå chun g soáng cuøng n hau. Quaù trình toaøn caàu hoa ù ñoøi h oûi nha ân loaïi chung sö ùc giaûi q uyeát nhöõng vaán ñeà toa øn caàu lieân qu an ñeán söï toàn vong cuûa moät caù n haân hay moät quo ác gia . Ñoù laø vaán ñeà baûo veä hoaø bình choáng chieán tranh khuûng bo á, traùnh xu ng ñoät saéc toäc to ân giaùo, baûo veä moâi tröôøng ha ïn cheá buøn g noå da ân soá, pho øng choáng AIDS, ma tuyù, toäi pha ïm,khuûn g boá. Gíao duïc ñaøo taïo giö õ vai troø chuû yeáu trong v ieäc na ân g cao yù thöùc v a ø tin h thaàn traùch n hieäm cuûa ca ùc theá heä hi eän n ay vaø mai sau trong vieäc cuøng nh au gia ûi quye át nhöõn g v aán ñeà chung ño ù. Nghò qu yeát TW II khoaù VIII cuûa Ñaûng Coäng Sa ûn Vieät Nam ñ aõ n eâu: “Giaùo duïc ñaøo taïo nöô ùc ta coøn nhieàu y eáu k eùm baát caäp caû v eà qu y moâ, cô ca áu va ø nha át laø veà chaát löôïng hieäu qua û”. Theo baùo ca ùo chín h trò taïi ña ïi hoäi Ñaûng to aøn q uoác la àn VIII vaø chieán lö ôïc phaùt trieån kinh te á xaõ hoäi 2001-2010 ña õ chæ roõ qua n ñ ieåm chæ ñ aïo phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo nöôùc ta laø : “Giaùo duïc ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ña àu . Xaây döïn g n eàn g iaùo du ïc coù tín h n haân vaên, d aân toäc, kho a h oïc, hieän ñaïi, the o ñònh höôùn g XHCN, la áy CN Maùc- Leânin vaø tö töôûn g Hoá Chí Minh la øm neàn taûng. Gia ùo du ïc n göôøi Vieät Nam phaùt trieån to aøn die än coù ña ïo ñ öùc, tri thöùc söùc kho eû va ø thaåm myõ, p haùt trieån ñ öôïc naêng löïc caù n haân, ña øo taïo nhöõn g ng öôøi lao ñ oäng coù kyõ naêng ng heà n ghieäp, naên g ño äng saùng ta ïo , trung th aønh vôùi ly ù töôûng ñoäc la äp da ân toäc vaø chuû ngh óa xaõ hoäi, coù yù chí laäp tha ân laäp nghieäp, coù yù thöùc coâng daân go ùp ph aàn laøm cho daân giaøu nöô ùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng , daân chuû vaên min h p huïc vuï söï nghieäp xaây döïng v aø ba ûo v eä toå quo ác”. Ñeå ph aùt trieån g iaùo du ïc ñ aøo taïo, caàn ñoåi môùi toaøn dieän veà vie äc x aùc ñòn h muïc ñích muïc tieâu ôû töøn g ca áp h oïc, ba äc ho ïc, nga ønh hoïc ñeán vie äc ño åi mô ùi chöô ng trình, n oäi dung, phöông pha ùp, phö ông tieän vaø kieåm tra ña ùnh gia ù. ÔÛ ba äc THPT kho âng chæ taäp trung chuaån bò cho hoïc sinh veà kie án thöùc xa õ ho äi hieän ñaïi maø ca àn ph aûi quan taâm nh ieàu hôn ñe án vieäc reøn luyeän kyõ naêng kyõ xaûo ca àn thieát ñeå hoïc sinh coù theå h oïc leân , hoïc suoát ñôø i va ø bö ôùc vaøo cuoäc soáng xaõ hoäi moät ca ùch tích cöïc, chuù y ù thöïc hieän coù hieäu quaû vieäc gia ùo du ïc ñ aïo ñöùc, ñ eå hì nh thaønh nhaân ca ùch toa øn d ieän chuaån bò cho xa õ ho äi ngö ôøi coâng d aân toát phuø hôïp vôùi x u theá pha ùt tr ieån chung cuûa theá giôùi hie än nay vaø tö ông la i. 2/ Giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh T HPT: 2.1. Khaùi nieäm ñaïo ñöùc: Con ngöôøi laø mo ät thö ïc theå cuûa töï n hie ân va ø xa õ hoäi v ì th eá con n göôøi coù n hieàu moái qu an heä trong ñoù coù moái quan he ä vôùi töï nhieân vaø v ôùi xaõ hoä i (giö õa caù nh aân vôùi ca ù nha ân, giöõa caù nha ân v ôùi gia ñình, giöõa ca ù nhaân -ta äp theå, toå chöùc coäng ñoàng xaõ hoäi).Söï n haän thö ùc cuûa moãi ngö ôøi veà nhöõng moái qua n he ä tuaân the o nh öõng quy ñòn h chuaån mö ïc cuûa x aõ h oäi ñöôïc bieåu hieän baèng nhö õng haønh ñoän g cuï theå haøng ng aøy. Nhöõng hoa ït ñoäng ñoù baûo ña ûm quyeàn lôïi cho ca ùc thaønh v ieân va ø ch o söï phaùt trieån cuûa c oäng ñoàng. Tron g töø ñ ieån tieáng Vie ät – Vieän n goân n göõ – Vie än kh oa hoïc xaõ h oäi Vieät Nam 1 992, trang 29 7 coù n eâu:“Ñaïo ñöùc la ø nh öõng tieâu chua ån, ngu yeân ta éc ñ öôïc dö lu aän xaõ h oäi th öøa nhaän, quy ñònh haønh v i quan h eä cuûa con ngö ôøi ñoái v ôùi nha u v aø ñ oái vôùi x aõ h oäi”. “ Ñaïo ñöùc laø nh öõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa con ngöô øi, do tu dö ôõng the o nh öõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc maø coù”. Vaäy ñaïo ñöùc la ø moät h eä thoáng nh öõng quy ta éc n höõng chuaån mö ïc maø qua ño ù con n göôøi töï nha än thöùc va ø ñieàu chænh haønh vi cuûa mìn h vì ha ïnh phuùc cuûa ca ù nh aân, lôïi ích cuûa taäp theå vaø coän g ñoàng. Ñaïo ñöùc ñöôïc hình thaønh raát sôùm trong xaõ hoäi ng uyeân thuyû vaø bieán ñ oåi pha ùt trieån cuøng vôùi söï bie án ño åi phaùt trieån cuûa xa õ hoäi. Nhöõn g qu an nie äm veà chính vaø ta ø, thieän vaø aùc, coù ñ aïo ñöùc va ø vo â ñaïo ñö ùc cuõng tha y ñoåi th eo sự tha y ñoåi của xa õ hội. Ñaïo ñ öùc mang tính gia i caáp, ca ùc p haïm truø ñaïo ñöùc lu oân phaûn aûnh ñòa vò vaø lô ïi ích giai caáp nhaèm g iaûi quyeát n h öõng maâu thuaãn giöõa caùi chung - rie ân g trong noäi bo ä giai caáp vaø trong xaõ hoäi. -Ñôøi soáng ñaïo ñöùc cuûa mo ãi ngöôøi goàm coù : YÙ thöùc ñaïo ñöùc, tình caûm, nieàm tin ñaïo ñöùc, haønh v i ñaïo ñöùc, vaän ño än g trong moá i quan he ä bieän ch öùng. -YÙ thöùc ñaïo ñöùc: laø to aøn b oä nhö õng q uan nie äm veà th ieän, aùc, lö ông taâm traùch nh ieäm, haïnh ph uùc, coâng baèng… vaø veà nhöõng qu y taéc ñaùnh giaù,ù ñieàu chænh haønh vi öùng xöû giöõa caù nha ân vô ùi xaõ h oäi, giöõa caù n haân vôùi ca ù n ha ân trong x aõ ho äi (9 tr g trieát hoïc Maùc-Le ânin NXB CTQG). - YÙ thöùc ñaïo ñö ùc phaûn aûnh khả naêng tö ï chuû cuûa con ngö ôøi laø söùc maïnh ñaëc bieät cuûa ñ aïo ñöùc, la ø ne ùt cô baûn quy ñònh göôn g maët ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi,cuõng la ø bieåu hieän baûn cha át xaõ hoäi cuûa con ngö ôøi. Vô ùi yù n ghóa ñ où, söï phaùt tr ie ån y ù thöùc ñaïo ñöùc laø nhaân toá bieåu hieän tieán boä xaõ hoäi. -YÙ thöùc ña ïo ñö ùc ba o g oàm heä tho áng tri thöùc ve à giaù trò vaø ñònh höôùng giaù trò ñaïo ñöùc, tình ca ûm vaø nieàm tin ña ïo ñö ùc. Trong ñoù tình caûm ñaïo ñöùc laø ye áu toá quan troïng nhaát laø ñ oäng löïc thu ùc ñ aåy caù nhaân, th eå h ieän nhö õng yù thöùc ña ïo ñ öùc qua haøn h v i cuûa m ìn h. -Söï bieåu hieän cuûa yù thöùc ñaïo ñ öùc baèng nhöõng haønh ñoän g cuï theå goïi laø haønh vi ñaïo ñöùc. Haønh vi ñaïo ñöùc ñöô ïc thöïc hie än thöôøng xuy eân trong cuoäc soáng haøng ngaøy seõ trôû tha ønh nhö õng tho ùi quen ña ïo ñ öùc. - Tuy nhieân k hi xem xeù t ñaïo ñö ùc k hoâng neân caên cöù vaøo keát quaû cuûa haønh vi maø phaûi löu yù ñe án söï hie åu bieát v eà nhöõng chu aån mö ïc ñ aïo ñöùc vaø nhöõng ño äng cô caù nhaân theå hie än q ua haønh v i ñoù. - Caùc g iaù trò ñaïo ñöùc trong xaõ hoäi chuùng ta hieän nay laø th eå hieän söï keá t hôïp saâu saéc truye àn thoán g ña ïo ñ öùc toát ñ eïp cuûa daân toäc vôùi xu the á tieán bo ä cuûa thôøi ñ aïi, cuûa nhaân loaïi, ñoù laø: - Lao ñoäng saùng taïo , ng uoàn goác cuûa moïi giaù trò la ø moät ng uyeân taéc ñaïo ñöùc coù yù nghóa chæ ñaïo trong söï g iaùo du ïc v aø töï gia ùo d uïc cuûa con n göôøi hieän nay . - Yeâu n öôùc, thoáng nhaát vôùi ye âu queâ h öông vaø yeâu chuû ngh óa xaõ hoäi, thöïc hieän nghóa vuï coâng d aân, soáng vaø laøm vie äc theo hieán pha ùp phaùp lua ät yeâu hoa ø bình, tinh thaàn coäng ño àng vaø quo ác teá la ø g iaù tr ò ñaïo ñö ùc cao caû cuûa co n n göôøi Vieät Nam. - Loøng nhaân aùi x aõ ho äi chuû nghóa, tin h thaàn ñoa øn k eát, h ôïp taùc giuùp ñôõ laãn nha u laø mo ät pha åm cha át ñaïo ñöùc cuûa nh aân caùch ñaõ ñöôïc hình th aønh, cuûng coá va ø ph aùt tr ie ån tron g lòch söû cuûa d aân toäc ta. - Thaùi ño ä xaây döïn g va ø ba ûo ve ä moâi tröôøn g soáng, thaùi ñ oä ñu ùng ñ aén v ôùi tö ï nh ieân la ø theå hieän tha ùi ñoä cuûa con ngö ôøi ñoái v ôùi ngöô øi khaùc, ñoái vô ùi coäng ñoàn g, vì theá cuõng theå h ieän giaù trò ña ïo ñ öùc mô ùi. - Thaùi ño ä ñoái v ôùi baûn tha ân ñ öôïc xem xe ùt nhö moät gia ù trò ña ïo ñö ùc theå hieän p haåm giaù löông ta âm cuûa con ngöôøi chaân chính nhö: Tính trung th öïc, ky û luaät, töï giaùc, khieâm toán, töï troïng, le ã ph eùp, te á n hò, lòch söï, bie át kie àm che á, kieân trì, d uõng caûm. 2.2. Giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh THPT: Giaùo duïc ña ïo ñö ùc coù y ù ngh óa qua n troïng ha øng ñaàu trong to aøn boä coâng taùc giaùo duïc ôû nha ø tröô øng xaõ hoäi chuû nghóa. Baùc Hoà ña õ da ïy “Daïy cu õng nhö hoïc, phaûi bieát chuù tro ïng caû ta øi laån ñ öùc”. Ñöùc laø ñ aïo ñ öùc caùch maïng, ñ où laø caùi goác qua n troïng “ ña ïo ñö ùc laø caùi goác qu an troïng cuûa con ngöôøi p haùt trieån toa øn dieän maø n haø tröôøng phoå th oâng coù traùch nhieäm ñ aøo taïo, do ñoù co ân g taùc giaùo duïc ña ïo ñöùc phaûi ñ öôïc xem laø then choát trong nha ø tröôøn g. Neáu coâng taùc naøy ñöô ïc q uan ta âm ñuùng möùc seõ coù taùc duïn g thuùc ñaåy vieäc naâng ca o chaát löôïng giaùo d uïc toaøn dieän”. Giaùo duïc ña ïo ñ öùc laø qua ù trình hìn h thaønh v aø p haùt trieån yù thöùc, tình caûm,nie àm tin, ha ønh vi v aø thoùi quen ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh döôùi nhöõng taùc ñoäng coù muïc ñích coù keá hoa ïch ñöôïc löïa choïn v eà n oäi dung ph öông pha ùp p höông tie än ph uø h ôïp vôùi ñoái töôïn g g iaùo du ïc v aø söï p haùt trieån kinh te á xa õ ho äi nhaát ñ ònh . Giaùo du ïc ñaïo ñöùc trong nha ø tröô øng THPT laø mo ät quaù tr ìn h g iaùo du ïc boä phaän trong to ång theå caû quaù trìn h g iaùo du ïc vaø coù quan heä bieän chöùng vô ùi caùc bo ä phaän gia ùo d uïc khaùc nhö : giaùo duïc trí tueä, thaåm my õ,theå chaát, giaùo duïc la o ñoäng vaø höôùng n ghieäp, giuùp hoïc sinh hì nh tha ønh vaø pha ùt trie ån n haân caùch toaøn dieän. Quaù trình giaùo d uïc ñaïo ñöùc gioáng nhö caùc qua ù trình g iaùo du ïc khaùc laø coù söï th am gia cuûa chuû the å giaùo duïc va ø ño ái töô ïng gia ùo d u ïc. Chuû theå tham gia vaøo quaù trìn h g iaùo duïc ña ïo ñö ùc cho hoïc sinh laø : Thaày coâ giaùo, cha meï hoïc sinh, v aø n höõng löïc löô ïng g ia ùo d uïc trong xaõ hoäi. Hoïc sinh laø ñoái töôïng cuûa qu aù trình giaùo d uïc, chòu taùc ño än g cuûa gia ùo vieân vaø caùc löïc löôïng giaùo duïc khaùc. Hoïc sinh coøn laø chuû the å tích cöïc, töï g iaùc tie áp thu caùc ch uaån mö ïc ñ aïo ñöùc v aø tham gia caùc hoaït ñ oäng giao löu ñe å theå hieän caùc giaù trò ñaïo ñöùc. Mu ïc ñ ích cuûa g iaùo duïc ña ïo ñöùc cho hoïc sinh THPT laø hình tha ønh nhöõng pha åm cha át to át ñeïp trong n haân caùch cuûa hoïc sinh. Noäi dung cô baûn cuûa giaùo d uïc ñ aïo ñ öùc cho h oïc sin h THPT hie än na y cuõng chín h laø nhö õng phaåm chaát ña ïo ñ öùc quan troïng cuûa theá heä treû Vieät Nam caàn phaûi coù : ñoù laø la o ño äng saùng taïo, yeâu nöôùc va ø yeâu chuû n ghóa xa õ ho äi, ye âu h oaø b ình , coù tinh th aàn coäng ñoàn g va ø qu oác teá, coù loøng nh aân aùi xaõ hoäi chuû nghóa tinh th aàn ñoaøn keát, hôïp taùc giuùp ñôõ laãn nh au coù tha ùi ñoä xaây dö ïng vaø baûo veä moâi tröôøng , coù thaùi ñoä ñuùng ñ aén vôùi töï n hie ân v aø b aûn tha ân. Phöôn g p haùp giaùo duïc ñaøo taïo cho hoïc sin h go àm: -Phö ông phaùp ta ùc ñ oäng vaøo nhaän thö ùc tìn h caûm : ñaøm thoa ïi, tran h luaän, k eå chuyeän, giaûng giaûi, khuy eân raên. -Phö ông pha ùp toå chöùc ho aït ñoän g thöïc tie ãn : g iao v ieäc, reøn luyeän, taäp thoùi q uen… -Phö ông phaùp kích th ích tình ca ûm vaø haønh vi: th i ñua, ne âu g öông, k hen thö ôûng, traùch pha ït… -Khi söû duïng caùc p höông ph aùp treân nh aø g iaùo du ïc caàn lö u y ù :  Baûo ñaûm tính nguye ân taéc qua ù trình giaùo duïc.  Baûo ñaûm tính muïc tie âu, no äi dung cuûa g iaùo du ïc.  Phoái h ôïp caùc phö ông phaùp vô ùi nhau .  Hieåu ho aøn caûnh vaø ñaëc ñ ie åm taâm ly ù ñoái töô ïn g. Caùc hình thö ùc g iaùo du ïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc sin h n hö: -Giaùo duïc th oâng qua ca ùc g iôø daïy va ên h oaù treân lôùp . -Giaùo duïc th oâng qua ca ùc h oaït ño äng ngoaøi giô ø leân lôùp .  Lao ñoäng ,ve ä sinh tröô øng sôû, hö ôùng nghieäp.  Hoaït ño äng vaên hoaù, vaên nghe ä,TDTT, vu i chôi giaûi tr í.  Hoaït ño äng tha m qua n, du l òch, caém traï i.  Hoaït ño äng chính trò xaõ hoäi n haân ñaïo. 3/ Quaûn lyù g iaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sin h THPT: Nhaø tröôøng la ø moät cô qu an gia ùo d uïc chuye ân b ieät thöïc hieän chöùc n aêng gia ùo d uïc vaø ñ aøo taïo.Qu aûn lyù nha ø tröôøng thöïc chaát laø qu aù trình qua ûn lyù lao ño äng sö phaïm cuûa th aày,hoaït ño äng hoïc taäp cuûa troø dieãn ra trong qu aù trình da ïy ho ïc-giaùo du ïc. Theo GSTS Phaïm Minh Ha ïc “Quaûn lyù nha ø tröôøn g laø thö ïc h ieän ñö ôøng loái g iaùo du ïc cuûa Ñaûng trong ph aïm vi traùch nhieäm cuûa mình, ñöô ïc n haø tröôøng vaän haøn h theo ngu yeân lyù giaùo duïc ñe å tie án tôùi muïc tieâu g iaùo duïc, muïc tie âu ña øo taïo ñoái v ôùi nga øn h g iaùo du ïc –v ôùi theá h eä treû- vôùi tröôøng hoïc” Tröô øng THPT la ø cô quan giaùo duïc cuûa Nhaø nö ôùc. Hie äu tröôûng q uaûn lyù nhaø trö ôøng, qua ûn lyù g iaùo duïc theo th eo cheá ñoä thuû tr öôûng . Hieäu tröôûn g chòu traùch nh ieäm q uaûn lyù to aøn dieän hoaït ñ oäng giaùo d uïc cuûa nha ø tröôøn g, trong ñoù coù giaùo duïc ñaïo ñöùc. Heä th oáng muïc tieâu qua ûn lyù cuûa Hieäu tröôûng tröôøng THPT goàm: Thöïc hieän keá h oaïch thu n haän hoïc sinh vaøo hoïc theo ñuùng chæ tieâu v aø tie âu chuaån, b aûo ñaûm quye àn ñ öôïc hoïc taäp cuûa hoïc s inh . Baûo ñaûm chaát löôïng giaùo duïc toaøn die än the o k eá ho aïch vaø chöông trìn h maø Boä gia ùo d uïc ñaõ quy ñònh. Phaùt trieån taäp theå sö phaïm ñu û va ø ñoàn g boä, naâng cao trìn h ñoä chuye ân moân, nghieäp vuï, tö töôûng chính trò va ø ph aåm chaát ña ïo ñ öùc ngh eà ngh ieäp. Xaây d öïng söû duïng baûo qu aûn toát cô sôû va ät chaát k yõ thua ät cuûa nhaø tröôøng phaùt huy hieäu qua û da ïy v aø h oïc vaø caùc ho aït ñoäng g iaùo duïc kh aùc. Xaây d öïng vaø hoaøn thieän toå chöùc chính quyeàn vaø phoái hô ïp giöõa caùc ñoaøn theå qu aàn chuùng trong tröôøng. Phaùt trieån vaø hoaøn thie än caùc mo ái quan he ä giöõa giaùo duïc cuûa gia ñìn h va ø xa õ ho äi ñeå laøm toát coâng taùc giaùo duïc treû. Toå chöùc th öïc hie än toát coâng taùc vaên th ö, tö lie äu, keá toa ùn, ta øi chính, chaáp haønh nghieâm chænh caùc quy ñònh cuûa nhaø n öôùc-phaùp luaät vaø gia ùo duïc, thö ôøng xuyeân caûi tie án toå chöùc tröôøng ho ïc nh aèm naâng cao h ieäu qua û giaùo duïc vaø coâng taùc kh aùc,ñaûm ba ûo ca ùc n guyeân taéc qua ûn lyù tröôøng ho ïc. Ñaûm baûo söï laõnh ñaïo cha ët cheõ cuûa ca ùc Ca áp Uyû Ñaûng vaø chính quyeàn ñòa phöông cuûa ca áùp treân ñoái vôùi hoa ït ñoäng cuûa nhaø tröôøng, giöõ mo ái quan heä maät th ieát v ôùi caùc toå c höùc kinh teá, vaên ho aù, xaõ hoäi ô û ñòa phöô ng vaø loâi cuoán caùc toå chöùc ño ù tham gia va øo söï nghieäp gia ùo duïc hoïc sinh. Xa ây dö ïng h oäi cha meï h oïc sin h, ta ïo moái qu an h eä maät thieát vôùi cha meï hoïc sinh nhằm go ùp ph aàn giaùo d uïc to aøn dieän cho hoïc sinh trong ñoù coù giaùo duïc ña ïo ñ öùc. Caùc phoù Hieäu tröôûn g, giaùo vie ân boä moân vaø giaùo v ieân ch uû nh ieäm, th aày q uaûn sinh, caùc toå chöùc trong tröôøng nhö Coâng ñoaøn , Ñoaøn th anh nie ân cuøng tham gia phoái hô ïp va ø giuùp Hie äu trö ôûng quaûn lyù gia ùo d uïc ñaïo ñöùc cho h oïc sinh. Quaûn ly ù giaùo duïc ña ïo ñö ùc cho hoïc sinh tröôùc heát th eå hieän ô ûcaùc chöùc naêng quaûn lyù giaùo duïc : Keá hoaïch hoaù, toå chöùc,chæ ña ïo, kieåm tra ña ùnh gia ù. 3.1. Xaây döïng keá hoaïch : Giaùo duïc ña ïo ñö ùc laø mo ät quaù trình trong ñ où kh aâu ñ aàu tieân laø xaây döïng keá hoa ïch. Keá hoa ïch hoaù la ø chöùc naêng quan troïng haøng ñaàu trong coâng ta ùc q uaûn ly ù. Vì thieáu tính keá hoa ïch giaùo duïc kho ù ña ït ñöôïc ke át quaû ca o. Laäp keá hoaïch laø q uyeát ñònh tröôùc ca ùi gì ca àn ph aûi la øm, laøm nhö the á na øo , k hi naøo laøm, vaø ai laøm caùi ñ où ( Nhöõng vaán ñeà coát yeáu cuûa qua ûn lyù. Ngöôøi d òch Nguye ãn maïnh Quaân, Nguy eãn Ña êng Da äu, NXB KHKT Ha ø Noäi 1993). Laäp keá h oaïch la ømoät qu aù trình ñoøi hoûi coù tri thöùc , xa ùc ñònh ñöô øn g loái va ø ñöa ra caùc quy eát ñònh treân cô sôû muïc tie âu, söï hie åu b ieát v aø n höõng ñaùnh g iaù thaän troïng. Mu oán k eá h oaïch coù tính kha û thi vaø hieäu quaû caàn pha ûi ñaàu tö suy n ghó ñeå hoa ïch ñòn h töø nhö õng vaán ñeà chung nhaát ñeán nhö õng vaán ñeà cuï the å. Töø n höõng vaán ñeà mang tính chieán lö ôïc ñeán nhö õng vaán ñeà ma ng tính chieán thua ät trong moãi giai ñoa ïn. Khi xaây dö ïn g k eá ho aïch giaùo duïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc sin h, ngö ôøi Hie äu tröôûng caàn döïa treân nh öõng cô sôû sa u: Phaân tích thöïc traïng giaùo duïc ña ïo ñ öùc trong naêm hoïc. Thöïc traïng naøy theå hieän roõ trong baûng toång ke át naêm h oïc. Qua ño ù thaáy ñöôïc öu va ø nhöôïc ñieåm cuûa coâng taùc gia ùo duïc ñaïo ñöùc, nhö õng vaán ñeà gì coøn toàn taïi, töø ñoù xeáp öu tieân töøng vaán ñeà caàn g iaûi q uyeát. Phaân tích keá hoaïch chung cuûa ng aønh, tröôøng, töø ño ù xaây döïn g keá ho aïch gia ùo d uïc ñ aïo ñöùc. Keá hoaïch na øy laø keá hoaïch cuï theå veà moät maët giaùo duïc quan troïng cuûa nhaø trö ôøng, trong ñoù th eå hieän söï tho áng n haát giaùo duïc ñaïo ñöùc vôùi caùc ma ët g iaùo du ïc kh aùc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï th eå cuûa nhaø tröôøng . Tìm hie åu ña ëc ñ ieåm kin h teá, va ên h oaù,xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Vì qua ù trình gia ùo du ïc ñ aïo ñöùc thoáng nh aát bieän chöùng v ôùi qua ù trình xaõ hoäi, vôùi moâi tröôøn g soáng. Tìm hie åu caùc chua ån möïc, gia ù trò ña ïo ñ öùc trong xaõ hoäi cuûa chuùng ta h ieän nay va ø xu theá giaù tr ò ñaïo ñöùc treân theá giô ùi ñeå xaây döïng n oäi dun g g iaùo du ïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc s in h. Xaùc ñòn h ñ ieàu kieän giaùo duïc nhö cô sôû vaät cha át, taøi chín h, quy õ thôøi gian,söï ph oái hôïp vô ùi löïc löô ïng gia ùo d uïc trong tröôøng v aø n goaøi tröôøng. Nhöõng yeâu ca àu k hi xaây dö ïng keá hoaïch g iaùo duïc ñ aïo ñöùc : Keá ho aïch phaûi theå hieän ñ öôïc tính khoa hoïc, keá thöøa , toa øn dieän, cuï theå vaø troïng taâm trong töøng thôøi ky ø. Keá ho aïch pha ûi phaùt h uy n höõng maët maïnh, khaéc phu ïc n höõng maët yeáu keùm, cuûng coá öu ñieåm, vaïch ra ñöôïc chieàu hö ôùng phaùt trieån trong v ieäc hình thaønh ñaïo ñö ùc ô û ho ïc sin h. Keá hoaïch pha ûn a ûnh ñöôïc moái quan heä giö õa muïc ñích, mu ïc tieâu, no äi dung , phöông phaùp, phö ông tieän, thô øi gia n,hình thöùc toå chöùc, bie än p haùp, k ieåm tra, ña ùn h gia ù. Keá ho aïch the å hieän ñ öôïc söï phaân caáp qua ûn lyù cuûa Hieäu tröôûng, ba ûo ña ûm tính th oáng nha át, ñ oàng boä vaø cuï th eå. Do ño ù vieäc xaây döïng keá hoa ïch g iaùo duïc no ùi chun g va ø ña ëc bieät laø k eá ho aïch giaùo d uïc ñaïo ñö ùc thì Hieäu tröôûng ca àn qu an taâm nhieàu ñeán hieäu q uaû xaõ hoäi vaø ñoän g löïc muïc tie âu cuûa nha ø tröôøng, ñöa ra taàm n hìn môùi va ø tuyeân truyeàn ñe å laøm bieán ñoåi nha än thöùc va ø h aøn h ño äng cuûa caùc th aønh vie ân trong nhaø tröôøng . Baûn keá h oaïch ñöôïc xa ây dö ïng x ong vaøo th aùng 7, th aùng 8. Sau ñoù pho åùbie án thaûo lu aän ñoùn g g oùp trong laõn h ñ aïo, Chi b oä, Coâng ñoa øn, Ñoaøn thanh nieân, caùc toå tröôûng va ø s au ñoù p hoå bieán cho toaøn theå caùn bo ä, gia ùo vieân, coâng nhaân vieân vaøo th aùng 9 thoân g qua h oäi nghò Coâng nha ân v ieân chöùc. Vieäc thaønh la äp ke á hoa ïch khoâng ñôn thuaàn la ø qua ù trình lyù thu yeát (naèm treân baøn giaáy )maø pha ûi th öïc hie än. Do ñoù phaûi coù yeáu toá con ng öôøi tham g ia vaøo .Vì va äy xaây döïng keá hoa ïch kho âng nhöõng ñöôïc coi laø quaù trình töông taùc giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, con n göôøi vô ùi keá hoa ïch maø coøn phaûi coù söï gia ûi thích , quye át ñòn h v aø löïa choïn. 3.2. Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch. Laø x eáp ña ët mo ät caùch khoa hoïc nhö õng yeáu toá, nhö õng löôïn g ngö ôøi, n höõng daïng hoa ït ñoän g cuûa taäp theå n göôøi lao ñoäng thaønh moät heä to aøn v eïn, ba ûo ña ûm cho chuùng töô ng taùc vô ùi nha u moät caùch toái öu ñö a h eä tôùi muïc t ieâu . Toå chöùc chính laø sinh thaønh ra h eä toaøn veïn , ta ïo ra hie äu öùn g toå chöùc. Leânin: “Moät traêm ngö ôøi seõ maïnh hôn moät nga øn ng öôøi khi mo ät traêm ngö ôøi naøy bieá t toå chöùc laï i thì n où seõ nh aân söùc maïnh leân möôøi laàn”. Toå chöùc thöïc hieän gia ùo duïc ñaïo ñöùc cho ho ïc sin h p haûi xuaát pha ùt töø qua n ñ ieåm phaùt h uy tính tích cöïc, chuû ño än g cuûa h oïc sinh. Hoïc sinh laø chuû theå cuûa hoaït ño än g n haän thö ùc v aø reøn luyeän pha åm cha át ñaïo ñöùc dö ôùi söï toå chöùc vaø höô ùn g d aãn cuûa giaùo vie ân. Coù nhö vaäy thì nhö õng chuaån mö ïc g iaù trò ñaïo ñöùc cuûa x aõ h oäi seõ trôû thaønh n höõng phaåm chaát rie âng trong nhaân ca ùch cuûa h oïc sinh. Toå chöùc thöïc hieän vie äc giaùo du ïc ñaïo ñöùc cho ho ïc sin h THPT coù lie ân qu an ma ät th ieát ñeán vieäc to å chöùc hoaït ñoäng hoïc taäp vaên hoa ù tron g n haø tröôøng. Quaù tr ình toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch g oàm: Giaûi thích muïc tieâu, y eâu caàu, cuûa keá hoaïc h gia ùo du ïc ñaïo ñöùc. Thaûo luaän bieän p haùp th öïc hie än k eá h oaïch. Saép xeáp boá trí nha ân söï, pha ân coâng traùch nhieäm qu aûn lyù, h uy ñoäng cô sôû vaät chaát, kinh teá. Khi saép x eáp b oá trí n haân söï, Hie äu tröôû ng pha ûi bieát ñöôïc ph aåm chaát vaø naêng löïc cuûa töøng ngö ôøi, maët maïnh, maët yeáu, neáu caàn coù th eå phaân coâng th eo töøng “eâ kíp”ñe å coâng v ieäc ñö ôïc tieán ha ønh mo ät caùch thuaän lôïi va ø coù hieäu quaû. Ñònh roõ tieán trình, tieán ñoä th öïc hie än. Thôøi gian ba ét ñaàu, thô øi haïn keát thuùc. Tron g v ieäc toå chöùc thö ïc h ieän , Hieäu tröôûng ca àn taïo ñieàu k ieän cho ng öôøi tham g ia pha ùt huy tin h thaàn töï gia ùc, tích cöïc, ph oái hôïp cu øng nhau hoaøn thaønh toát n hieäm vuï. 3.3. Chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch: Chæ ñaïo la ø höô ùng d aãn cuï theå the o moät ñö ôøng loái chuû tröông nhaát ñònh (trang 164 töï ñieån…). Chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch giaùo duïc ña ïo ñöùc trong nha ø tröôøng phoå tho âng laø chæ huy, ra leänh cho ca ùc b oä phaän trong nha ø tröôøng thöïc h ieän nhö õng nhieäm vuï ñeå baûo ña ûm vieäc gia ùo duïc ñaïo ñö ùc dieãn ra ñ uùng höôùn g, ñuùn g keá hoaïch, taäp hô ïp vaø p hoái hôïp caùc löïc löôïng giaùo duïc sao cho ñ aït hieäu quaû. Tron g qu aù trình chæ ñ aïo, Hie äu tröôûng caàn kie åm tra gia ùm saùt vie äc thöïc hie än ke á h oa ïch baèng caùch th u thaäp thoâng tin chính xaùc, phaân tích toång hôïp , xöû lyù th oâng tin ñeå ñöa ra nhö õng quy eát ñònh ñuùng ñaén. Coù theå ñoù laø nhö õn g q uyeát ñònh ñieàu chænh, söûa sai(ne áu thaáy keá hoa ïch coù vaán ñe à chöa phuø hôïp vôùi thöïc tieãn ) ñeå h oaït ño än g g iaùo du ïc ñaïo ñöùc die ãn ra the o ñ uùng keá hoa ïch. Vieäc chæ ñaïo gia ùo du ïc ñ aïo ñöùc seõ ñaït hieäu quaû cao neáu trong quaù trình chæ ña ïo Hieäu tröôûng b ieát k eát hôïp giöõa söû duïng uy quye àn v aø thuye át phuïc, ñoäng vieân kích thích, toân troïng, taïo ñie àu k ieän cho n göôøi d öôùi quy eàn ñöôïc pha ùt huy na ên g löïc va ø tính saùng ta ïo cuûa hoï. 3.4. Kieåm tra thöïc hieän keá hoaïch giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh: Kieåm tra laø coâng vieäc raát caàn thieát tron g quaûn lyù, giuùp nhaø quaûn lyù bieát ñ öôïc tieán ñoä thöïc hieän keá h oaïch , ño ái tö ôïng ñöôïc ph aân coâng th öïc hie än k eá h oaïch, töø ñoù coù bieän phaùp ñieàu chænh kòp th ôøi vaø co ù höô ùn g b oài döô õng söû duïng ca ùn b oä toát hô n. Kieåm tra thöô øng ñi lieàn vôùi ñaùnh giaù, ñoù laø nh ö._.ieát roõ naêng löïc chuy eân moân cuõng nhö ñieåm maïnh , ñie åm yeáu cuûa tö øng ngö ôøi vaø khi ñaõ choïn ngö ôøi naøo phaûi taïo moïi ñ ieàu kieän ñ eå ho ï ñöô ïc bo ài d öôõng naêng löïc chuyeân moân, ng hie äp v uï sö phaïm vaø phaåm chaát ch ín h trò. Tuyø the o ñ aëc ñie åm töøng tröôøng (1 ph où Hieäu tröôûng , 2 phoù Hieäu tröôûng) Hieäu tröôûng coù theå tröïc tieáp chæ ñaïo coâng taùc giaùo d uïc ñaïo ñöùc hoaëc phaân caáp quaûn ly ù cho moät ph où Hieäu tröôûng. Sau ñaây la ø sô ñoà minh hoaï söï phaân caáp qua ûn lyù ôû tröôøng loaïi 1 coù 2 ph où Hieäu tröôûng. Yeâu caàu cuûa co âng taùc toå chöùc thöïc hieän: - Phaûi ba ûo ña ûm th öïc hie än muïc tieâu giaùo d uïc toa øn dieän cuûa Sôû GD-ÑT va ø cuûa tröôøng THPT. - Caùc to å ch öùc, toå chuy eân moân, to å ch uû nhie äm, caàn xaùc ñònh roõ vò trí, chöùc naêng va ø va i troø cuï theå trong heä th oáng giaùo duïc ñaïo ñöùc cu ûa tröôøng. - Coù söï ph oái hôïp cha ët cheõ giöõa caùc to å chöùc, toå chuyeân moân, toå chuû nhieäm, vaø caùc boä pha än trong tröôøng: T.bò, TV, phoøng ha ønh chính, ñeå moïi hoa ït ñoäng ñeàu höôùn g v eà vieäc giaùo duïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc sin h. 4.2. Chæ ñaïo thöïc hieän k eá hoaïch. 4.2.1.Hieäu tröôûng chæ ñaïo phoù Hieäu tröôûng chuyeân moân: Phoù Hieäu tröôûng chuye ân moân ngo aøi vieäc quaûn lyù chaát löôïng vaên ho aù, coøn qu aûn lyù cha át löôïng giaùo duïc ñaïo ñö ùc thoân g qua boä mo ân ñaëc bie ät la ø moân giaùo duïc coâng daân vaø caùc moân xaõ hoäi khaùc. - Ha àu he át caùc hoïc sinh ñeàu xem n heï n h öõng mo ân nh ö Vaên , Söû, Ñòa , Giaùo Duïc Coâng Daân. Caùc em thöô øng cho raèng nhö õng moân naøy la ø nhö õng moân phu ï. Maët kh aùc v ôùi phöô ng pha ùp giaûng da ïy na ëng n eà lyù thuy eát, k hoâ k han, tröøu töôïng khieán caùc em thieáu h öùng thu ù khi tieáp thu kieán thöùc caùc mo ân h oïc naøy. - Phoù Hieäu tröôûn g chuye ân moân chæ ñaïo gi aùo v ieân bo ä moân soa ïn g iaùo aùn vaø leân lôùp pha ûi neâu ba ät ñöôïc troïng taâm k ieán thöùc kho a h oïc vaø tính tö töôûng, gia ùo du ïc ñaïo ñöùc th oâng qua ba øi hoïc. Chæ ña ïo toå chuye ân moân kieåm tra, ñaùnh giaù coi ña ây laø moät trong nhö õng tieâu chuaån ña ùnh giaù xeáp lo aïi cuo ái naêm cuûa giaùo v ie ân . Toùm laïi, caàn chæ ñ aïo g iaùo vieân boä moân ñònh höôùng giaùo duïc ña ïo ñö ùc cuï theå cho töøng lôùp, ph uø hô ïp vôùi caùc ño ái tö ôïng hoïc sinh. Ñieàu naøy ñöô ïc theå hieän cuï the å qua giaùo aùn leân lôùp, ñöô ïc xem n hö laø keá hoa ïch daïy hoïc cuûa m ình. 4.2.3. Hieäu tröôûng chæ ñaïo phoù Hieäu tröôûng phuï traùch giaùo duïc ñaïo ñöùc truyeàn thoáng hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp vaø cô sôû vaät chaát - Döïa vaøo keá hoaïch cuûa tröôøng, cuï theå hoa ù keá hoa ïch gia ùo d uïc ñaïo ñöùc th eo töøn g tuaàn, thaùng vaø hoïc kyø. Phaân coâng traùch nh ieäm caùc boä phaän kieåm tra tieán ñoä th öïc hie än , ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh kòp thôøi . - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaøi giô ø, caàn chæ ñaïo giaùo vie ân chuû nhieäm phaûi phoái hôïp cha ët cheõ vô ùi Ñoaøn th anh nieân v aø caùc to å chöùc trong tröôøng nhö : Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû, caùc hoaït ño äng naøy ph aûi ña daïng, pho ng phuù, p huø hôïp vôùi lö ùa tu oåi hoïc sinh . - Ca àn thöïc h ieän x aõ ho äi h oaù trong g iaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh, taïo ñie àu kieä n ta øi chính , cô sôû vaät chaát thua än lôïi, th u h uùt hoïc sinh tham gia. - Toå chöùc ca ùc b uoåi giao lö u v ôùi cöïu ho ïc sin h tröôøng ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp vaø thaønh ñaït trong cuoäc soáng, hoaëc giao lö u v ôùi anh hu øn g chieán ñaáu, trong lao ño än g vaø saûn xua át ôû ñòa p höông . - Giô ø sinh hoaït dö ôùi côø ñaàu tu aàn n eân söû d uïng hôïp ly ù, khoa hoïc seõ coù taùc d uïng nhieàu trong giaùo duïc ña ïo ñöùc. Caàn phoái hô ïp v ôùi Ñoaøn th anh nieân chuaån bò chöông trình sinh hoaït döô ùi côø haøng tuaàn, traùnh laäp ñi laäp laïi ñ ieäp khu ùc “Haùt Quoác Ca - s ô keát thi ñua - nhaéc nhôû thöïc hie än n oäi quy” se õ gaây nha øm chaùn maø sau khi thöïc hie än ca ùc b öôùc treân n eân theâm v aøo chöông trìn h muïc tu yeân d öông hoïc sinh tieâu b ieåu trong hoïc taäp, reøn luyeän, ñ oïc moät caâu chuyeän hay trong saùch ruùt ra yù n ghóa g iaùo duïc, ñoá vui ha øng tuaàn ve à lónh vö ïc kh oa hoïc, v aên hoa ù, xaõ hoäi … - Ña ùnh g iaù th i ñua cuoái n aêm ôû caùc lôùp , qua ñoù ñaùnh gia ù nhö õng thaønh quaû ña ït ñöôïc, nhö õng ma ët haïn cheá trong coâng taùc chuû nhieäm, n guyeân nha ân daãn ñeán nhöõng ke át quaû treân vaø ñöa ra bieän phaùp trong na êm hoïc môùi. Vieäc ñaùnh giaù th i ñua pha ûi keøm theo söï ñoäng vieân khe n thöô ûng, möùc ñoä tu yø töøng tröôøng hô ïp n höng qua ño ù noùi leân ñöô ïc söï quan taâm cuûa Hieäu tröôûng ñ oái vôùi coâng taùc chuû nhieäm. - Tron g coâng ta ùc x aây döïng moâi tröôøng sö p haïm taïo ñieàu k ieän toát cho ho ïc sin h ho ïc taäp. Ngay töø thaùng 8 boä phaän cô sôû va ät chaát cuûa nhaø tröôøng kieåm tra laïi toaøn boä heä thoán g ñ ieän, qua ït, b aøn g heá, he ä thoáng nöô ùc, nha ø ve ä sinh …töø ñ où coù k eá h oaïch tu bo å, söûa chöõa …ñeå chua ån bò cho k hai giaûng na êm hoïc. - Vaøo ñ aàu n aêm hoïc giaùo duïc cho hoïc sinh yù thö ùc chaáp haønh noäi qu y nh aø tröôøng, giö õ gìn, ba ûo ve ä taøi saûn chung. Haøng tuaàn trong buo åi hôïp giao ban, g iaùo vieân chuû nhieäm seõ b aùo ca ùo ne áu coù va án ñ eà ña ëc bieät töø phía h oïc sinh hoaëc cô sôû vaät chaát cuûa lôùp hoïc bò h ö h oûng ñeå nha ø tröôøng söûa chöõa kòp thôø i. - Phoái hô ïp vô ùi Ñoaøn tha nh nie ân ñö a chæ tieâu lôùp h oïc saïch seõ, baûo qua ûn cô sôû v aät cha át toát vaøo tron g k eá h oaïch th i ñua cuûa Ño aøn, kieåm tra v aø ñ aùnh giaù h aøng tu aàn, thaùng va ø hoïc k yø. - Phaân coâng töøng lôùp chòu traùch nhieäm chaêm soùc caây kie ång ôû caùc khu vöïc trong khu oân vieân tröôøng . - Cuoái naêm hoïc kieåm tra, ñaùnh giaù v eà coâng taùc cô sôû vaät cha át, qua ñoù bieát ñö ôïc soá taøi saûn coøn söû du ïng ñ öôïc, soá taøi saûn caàn phaûi tu boå, nga ân saùch chi cho söûa chöõa, so v ôùi keá hoa ïch nhaø nöô ùc cho pheùp ñe å töø ñ où ñ aùnh giaù h ieäu qu aû söû d uïng. - Tron g coâng taùc chæ ñ aïo giaùo v ieân chuû n h ieäm: Giaùo vieân chuû nhieäm d o Hieäu tröôûng chæ ñònh trong soá nhöõng giaùo vie ân g iaûn g da ïy cuûa lôùp ñ où. Tuyø theo söï phaân coâng qua ûn lyù, ôû moät soá tröôøn g, Hie äu tröôûng chæ ñ aïo coâng ta ùc n aøy thoâng qua moät p hoù Hieäu tröôûng . - Coâng ta ùc chæ ña ïo cuûa Hieäu tröôûn g(phoù Hieäu tröôûng ) ñöôïc thöïc hieän qua buo åi hoïp giao ban vô ùi giaùo vie ân chuû nhieäm ña àu tuaàn hoa ëc qua baûng thoâng ba ùo ñ aët ôû phoøng giaùo vieân. Noäi dung chæ ñaïo goàm nhöõng vieäc sau : + Na ém vöõng tình hình, ñaëc ñieåm ho ïc sin h lôùp mình ,(khoái 1 0, 11,12 söï pha ùt trie ån taâm lyù löùa tuo åi...) nhöõng y eâu caàu cuûa ngaønh, cuûa tröôøng trong coâng taùc giaùo duïc ña ïo ñöùc, töø ñoù xaây döïn g k eá h oaïch giaùo duïc ña ïo ñ öùc ñaëc trön g cho lôùp m ìn h. + Theo doõi va ø pha ûn a ùnh tình hìn h h oïc taäp reøn luye än cuûa hoïc sinh, n höõng kho ù kha ên cuûa lôùp mình. + Hieåu ñöôïc ho aøn caûnh, ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa hoïc sinh, ñ aëc bie ät cuûa nhö õn g h oïc sinh caù bieät, töø ñoù coù bieän phaùp giuùp ñôõ. + P hoái hôïp chaët cheõ vô ùi Ño aøn tha nh nie ân v aø cha me ï hoïc s inh ñe å giaùo duïc hoïc s inh lôùp mìn h. + P hoái hôïp vô ùi gia ùo v ieân boä moân ñeå coù tho ân g tin v aø b ieän pha ùp k òp th ôøi ñoái v ôùi lôùp chuû nhieäm. + Ña ùnh gia ù xeáp loaïi h aïnh kieåm hoïc s inh c oâng baèng , khaùch q uan chính xaùc. Tuyø the o ñ aëc ñieåm lôùp hoïc, k haû naêng giaùo vieân, Hieäu tröôûng(phoù Hie äu tröôûng) seõ ph aân coân g GVCN cho phu ø hô ïp. Thoâng thöôøng ôû khoái 10 h oïc sinh mô ùi chuy eån tröôøng THCS leân THPT n eân coøn laï laãm, bôõ ngôõ chöa q uen vôùi nh öõng noäi qu y ne àn n eáp cuûa tröôøng. Kh oái 12 do ta âm ly ù hoïc na êm cuoái saép rôøi tröôøng n eân yù thöùc chaáp haønh noäi q uy khoâng ba èn g khoái 11 , maët khaùc do söï p haùt trieån trí tueä hôn khoái 1 0, 11 neân ôû 2 khoái na øy caàn coù GVCN nhieàu kin h n ghieäm toå chö ùc q uaûn lyù, hieåu bieát roän g, uy tín. Mo ãi hoïc kyø Hieäu tröôûng (pho ù Hieäu tröôûng) thoâng qua kho ái tröôûng chuû nhieäm ñ eå ña ùnh giaù keát qua û coâng taùc chuû nhieäm ôû töøng kh oái. Vie äc ñaùnh g iaù naøy döïa va øo keát qua û thi ñu a cuûa lôùp vaø k eá h oaïch chuû nh ieäm (soå chuû n hie äm). Vie äc ñ aùnh giaù n aøy p haûi kh aùch quan coâng baèng, thaáy ñöôïc nhö õn g coá ga éng noã löïc cuûa giaùo v ieân ñoái v ôùi coâng taùc chuû nhieäm vaø ñoäng vieân nha éc nhôû nhöõng gíao vieân th ieáu qu an taâm ñeán lô ùp. Mo ãi hoïc kyø Hie äu tröôûng (phoù Hieäu tröôûng) ñ eàu kyù soå lie ân laïc, ñ aây laø hìn h thöùc giuùp Hie äu tröôûng (phoù Hieäu tröôûng )kha ùi quaùt ñ öôïc tình hình hoïc taäp reøn lu yeän cuûa moãi lôùp, cuõng nhö ña ùnh gía cuûa GVCN coù gì sai soùt k hoâng. (TD: Hoïc Löïc yeáu, thì HK toái ña chæ ñöô ïc khaù ) ñeå nha éc nhôû söûa ch öõa kòp thôøi tröôùc khi ch uyeån so å lieân laïc cho PH HS. Cuoái naêm hoïc Hieäu tröôûng(ph où Hieäu trö ôûng) toång keát coâng taùc chuû nh ieäm , ca àn kh en thöôûng nhö õng caù nhaân ñaït th aønh tích trong coâng taùc chuû nhieäm(döïa vaøo 6 tieâu chuaån ña ït GVCN g ioûi). 5. Phaùt huy hôn nöõa vai troø cuûa Ñoaøn thanh nieân trong giaùo duïc ñaïo ñöùc. Hieän ôû caùc tröôøng BT Ñoa øn thanh n ieân ñeàu laø gia ùo vieân ñöùn g lôùp, coâng taùc BT Ñoa øn laø kieâm nh ieäm, vì v aäy caàn taïo ñieàu kie än ve à thôøi kho aù b ieåu, thôøi gian sinh h oaït döôùi côø, caùc hoa ït ñoäng ng oaïi kh oaù, CSVC, taøi chính … ñeå coâng ta ùc Ñoaøn ñöôïc thuaän lôïi vaø ñaït h ieäu qu aû. Noäi dung ho aït ñoäng cuûa Ñoaøn thanh nieân ñeàu höôùng tôùi muïc tieâu gia ùo du ïc toaøn dieän thoáng nhaát vôùi noäi d ung trong baûn keá hoaïch cuûa Hieäu tröôûng. Tuy nhieân caàn ta ïo ñieàu kieän ñeå Ñoaøn tha nh nie ân ñö ôïc chuû ñoäng phaùt h uy k haû n aêng cuûa mình , ñeå h ình thöùc hoaït ño äng döô ùi côø khoâng teû n haït, thu hu ùt söï quan taâm chuù yù cuûa hoïc sinh . Tron g caùc hoaït ñ oäng ngoaïi kho aù Ñoa øn thanh nieân chuû ñoäng ñeà ra ca ùc hình thöùc môùi laï, vöøa mang tính gia ùo d uïc v öøa thích hôïp vôùi löùa tu oåi hoïc sinh. Hieäu tröôûng taïo ñieàu k ieän cho Ñoa øn thanh nieân laøm toát coâng taùc phoái h ôïp v ôùi GVCN. Keá h oaïch cuûa Ñoaøn th anh nieân (phaùt ñ o äng thi ñu a, ñieàu ñ oäng hoïc sinh, vaän ñoä ng quy eân goùp …)ñöôïc phoå bieán ñ eán GVCN tho âng qua buoåi h oïp gia o b an ñaàu tua àn v ôùi Hie äu tröô ûng(phoù Hie äu trö ôûng). Do aûn h hö ôûng bôûi nguy eân taéc th u chi ta øi chính n eân ngaân saùch d aønh cho hoaït ñ oäng Ñoaøn raát haïn cheá. Kinh phí h oaït ño än g Ñoa øn laáy tö ø Ñoaøn phí (100 0ñ/tha ùng/1 ñoaøn vie ân ) vaø pha ûi trích 1 /9 göûi veà Hu yeän Ñoaøn, v ì vaäy Hie äu trö ôûng neân ta ïo ñieàu kieän ñeå Ñoaøn th anh nieân coù ñö ôïc söï hoã trôï töø phía hoäi CMHS. 6. Taêng cöôøn g vieäc phoái hôïp vôùi gia ñình v aø xaõ hoäi ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Theo Phoù Gia ùo Sö Tieán S ó Traàn Tuaán Loä : giaùo duïc nhaø tröôøn g, giaùo duïc gia ñình , giaùo duïc xa õ hoäi la ø moät söï lie ân keát boä ba ñeå baûo ñaûm ñöùa treû ñöôïc giaùo duïc toát nha át. Ta át nhieân boä ba nha ø tröô øng-gia ñình-xaõ hoäi k hoâng chæ laø söï lieân ke át ñeå phoái hôïp giaùo du ïc maø coøn laø söï boå sung cho nha u v ì moãi beân ñe àu coù theá maïnh vaø nhöô ïc ñ ieåm rieâng: 6.1. Phoái hôïp vôùi gia ñình. Gia ñình-tröôøng hoïc ña àu tieân, cha meï-ngöôøi th aày ñaàu tieân, baàu khoâng kh í gia ñình , giaùo duïc gia ñình coù v ai troø hìn h thaønh n höõng vieân g aïch ñaàu tieân cho söï h ình thaønh nha ân caùch ôû treû. Vì v aäy, trong chie án löôïc giaùo duïc ñaïo ñö ùc cho hoïc sinh phaûi d öïa vaøo giaùo d uïc gia ñình. Coi ña ïo ñö ùc g ia ñình laø nguoàn goác ña àu tieân laø ne àn taûng cuûa ñaïo ñöùc ca ù nha ân. Tuy nhieân giaùo duïc gia ñìn h man g tính chuû qua n vaø theo truyeàn thoán g, vì vaäy phaûi k eát hôïp vôùi gia ùo duïc nha ø tröôøng (coù muïc tieâu, no äi dung, phöôn g p haùp) seõ hình th aønh ñaïo ñöùc, nie àm tin caù nhaân. Vì vaäy hieäu quaû giaùo duïc ñaïo ñöùc nha ø tröôøng ma ng laïi kh oâng haûi ba ét ñaàu tö ø con soá k hoâng, maø treân cô sôû cuûa nhöõng thaønh töïu thu ñ öôïc töø g iaùo du ïc gia ñình. Maët kha ùc caùc h oaït ño äng xaõ hoäi cuõng aûnh höôûng ñe án söï h ình thaønh nha ân caùch cuûa treû. Vì va äy p haûi keá t h ôïp g iöõa giaù duïc nh aø tröôøng- gia ñìn h vaø xa õ ho äi. Thö ïc teá gia ùo d uïc cuûa nhaø tröôøng chæ dieãn ra trung bình naêm tieát 1 ngaøy, haàu heát thôøi gian coøn laïi laø gia ñình quaûn ly ù. Vì vaäy giaùo duïc nh aø tröôøng pha ûi keát hôïp giaùo duïc gia ñ ình ñeå th oáng nhaát trong muïc tie âu giaùo duïc, giuùp nh aân caùch treû pha ùt trie ån ñ uùng höôùng p huø h ôïp vôùi ye âu caàu xaõ hoäi. Keá ho aïch gia ùo d uïc n haø tröôøng ñöôïc pho å bieán trong Ñaïi hoäi Chi h oäi lôùp , trong phieân hoïp naøy ca ùc ph uï hu ynh ñeàu naém ñ öôïc yeâu caàu, n oäi dung vaø bieän p haùp gia ùo du ïc cuûa n haø tröôøng. Qua Ña ïi hoä i CMHS ba àu ra BCH Hoäi vaø ban thöôøng tröïc ho äi CMHS, Hieäu tröôûng pho ái hôïp vôùi thö ôøng tröïc hoäi CMHS ñeå baøn veà keá hoaïch g iaùo duïc cuûa n haø tröôøng. Khi ñaõ coù söï thoáng nha át cao thì phuï huynh seõ uûng hoä veà moïi maët nha át laø vaán ñeà taøi chính, nhö hoã trôï x aây döïn g saân TDTT, saân khaáu bieåu dieãn v aên n gheä, ño äng vieân giaùo vieân v aø ho ïc sin h ña ït tha ønh tích cao… 6.2. Phoái hôïp vôùi ñòa phöông: - Moãi tröôøng ñeàu ñoùng chaân treân moät ñò a ba øn nhaát ñònh(xaõ, th ò traán, hu yeän). Vì v aäy Hie äu tröôûng caàn phaûi taïo moái quan he ä toát ñeïp vôùi caùc ban ngaøn h ñoaøn theå ô û chính quyeàn ñòa p höôn g. Neân cô caáu mo ät caùn boä ñòa phö ông vaøo hoäi ño àng g iaùo duïc cuûa n haø tröôøng ñeå naém baét ñö ôïc keá hoaïch giaùo duïc cuûa n haø tröôøng, trong ñoù coù gia ùo duïc ñaïo ñöùc, töø ñoù coù keá hoa ïch h oã trôï nhaø tröôøng. - Phoái h ôïp v ôùi ca ùc ban ngaønh ñoaøn the å ñòa phöông trong caùc ho aït ñoäng ng oaøi giôø nhaèm tuyeân truye àn giaùo duïc hoïc sinh yù th öùc phoøng choáng ma tuyù, teä naïn xaõ h oäi, ATGT, BVMT… pho ái hôïp v ôùi daân phoøng ñòa phöôn g ho ã trôï tröôøng trong vieäc g iöõ gìn traät töï xung qua nh tröôøng, taïo mo âi tröôøng xa õ hoäi laøn h maïnh, an toaøn xung qu anh khu vöïc tröôøng hoïc. 7. Phaûi xaây dö ïng moâi tröôøng sö phaïm trong nhaø tröôøng. Mo âi tröôøng soán g, hoïc taäp coù ta ùc ñ oäng maïnh ñeán söï hình tha ønh vaø p haùt trieån nhaân ca ùch hoïc sinh , vì va äy Hieäu tröôûng nha ø tröôøng caàn chæ ñ aïo coâng taùc xaây döïng moâi tröôøng sö phaïm cuï theå qua nhöõng v ieäc sau: - Troàng v aø chaêm soùc caây bo ùng ma ùt, caây kie ång, co ù theå phaân coâng vieäc cho töøn g lôùp ñaûm nha än. - Giöõ gìn veä sinh chun g, khoân g xa õ raùc böøa b aõi, moãi p hoøng hoïc coù gioû raùc, trong saân tröôøng choïn ñòa ñie åm th ích hô ïp ñ eå g ioû ra ùc. - Khoâng vieát ve õ ba äy leân tö ôøng, b aøn gheá. - Mo ãi phoøng ho ïc phaûi coù a ûnh Baùc, côø Toå Quoác. - Giaùo du ïc h oïc sinh yù thöùc b aûo veä g iö õ gìn taøi saûn chung. Ngoaøi ra coøn phaûi g iaùo du ïc h oïc sinh tinh tha àn ño aøn keát, thö ông yeâu, giuùp ñô õ laãn nhau, theå hieän ha ønh vi vaên hoaù trong gia o tie áp v ôùi baïn beø, nhaát laø baïn khaùc giôùi. Vôùi tha ày coâ phaûi leã p heùp, k ính troïn g, vôù i cha meï p haûi hieáu th aûo… Toùm laïi moâi tröôøn g: “töï nhie ân” vaø “xaõ hoäi” trong khuoân vieân tröôøng hoïc ñö ôïc toát ñeïp seõ coù taùc duïng toát ño ái vôùi söï h ình thaønh va ø ph aùt tr ie ån n haân caùch cho hoïc sinh. 8. Thöïc hieän xaõ hoäi hoaù g iaùo duïc ñaïo ñö ùc : Caùc CBQL caàn maïnh daïn hôn trong vieäc th öïc hie än xa õ ho äi hoaù gia ùo d uïc ñ aïo ñöùc ñeå xaõ hoäi thay ñoåi caùch nhìn veà giaùo duïc vaø coù traùch nhieäm cuøng vô ùi Nhaø tröôøng trong vieäc giaùo duïc ñ aïo ñöùc cho the á he ä treû. Treân ñaây laø moät soá b ieän p haùp, qu aûn lyù cuûa Hie äu tröôûng trong coâng taùc q uaûn lyù giaùo duïc ñ aïo ñöùc cho ho ïc sin h THPT ôû Huyeän Long Tha ønh. Hieän nay , Long Thaønh laø moät h uyeän coù nhieàu tieàm naêng p haùt trieån maïnh ve à kin h te á, vaên ho aù, xaõ hoäi, giaùo duïc. Caàn phaûi phaùt huy nh ieàu hô n n öõa coâng taùc ñaøo ta ïo nhaân ta øi ñeå coù ñöô ïc n guoàn nha ân löïc vôùi chaát löôïng trí tueä cao coù naêng löïc phaåm chaát ña ïo ñ öùc toát p huïc vuï coân g cuoäc CNH, HÑH hieän nay va ø trong thôøi gia n tôùi. CHÖÔNG V KIEÅM TRA MÖÙC ÑOÄ KHAÛ THI CUÛA CAÙC GIAÛI PHAÙP Töø v ieäc kh aûo saùt thöïc traïng trong QLGD ôû 5 tröôøng THPT ôû Huye än Long Thaønh chu ùng toâi ñeà ra ca ùc b ieän pha ùp n hö ñaõ n eâu ôû treân . Tuy nhieân tính hieäu q uaû cuûa nhö õn g phöông ph aùp treân ca àn ph aûi ñöô ïc tieáp tuïc kieåm nghieäm qu a thöïc teá trong th ôøi gian tôùi. Khi k haûo saùt veà tính kha û thi cuûa caùc bie än p haùp treân ñoái töôïng löïc lö ôïng laø CBQL, GVCN, chuùng toâi thu ñöôïc ke át qua û sau: T T NOÄI DUNG KHAÛ THI CAO KHAÛ THI KHOÂNG KHAÛ THI Ñ IEÅ M T.BÌNH n % n % n % 1 Xaây döïng ke á hoaïch g ia ùo d uïc ñaïo ñö ùc cuï the å cho töøng thôøi kyø. 27 4 5 29 48 ,33 4 6 ,67 2 .38 2 Xaây döïn g tieâu chí ña ùnh giaù GVCN. 22 3 6,67 31 51 ,66 7 11,67 2 .25 3 Phaân co âng traùc h nhieäm cho töøng bo ä phaän trong trö ôøng. 36 6 0 20 33 ,33 4 6 ,67 2 .53 4 Ch æ ña ïo vaø ta ïo ñ ie àu kieän, toå boä moân, giaùo v ie ân boä moân giaùo duïc ñaïo ñöùc (thoâng qua b aøi g ia ûng). 30 5 0 28 46 ,67 2 3 ,33 1 .96 5 Ch æ ña ïo vaø ta ïo ñ ie àu k ie än GVCN g iaùo duïc ñ aïo ñö ùc . 42 7 0 15 25 3 5 2 .65 6 Phoái hôïp cha ët cheõ caùc löïc lö ôïng g iaùo duïc trong trö ôøng (ÑTN, GVCN, QS). 45 7 5 15 25 0 0 2 .75 7 Phoái hôïp cha ët cheõ caùc löïc lö ôïng g iaùo duïc n goa øi tröô øng (Toå chö ùc, Ñoaøn theå). 10 1 6,66 43 71 ,67 7 11,67 2 .05 8 Phoái h ôïp chaët cheõ vô ùi cha meï h oïc sin h(phoå b ie án nhöõng quy ñ òn h c uûa Sôû, tröôøng veà v ie äc g ia ùo duïc ña ïo ñöùc, tho âng tin kòp thô øi n höõng c huyeån b ie án veà h oïc ta äp va ø ha ïnh k ie åm c uûa hoïc sinh) 31 5 1,66 26 43 ,33 3 5 2 .46 9 Phoái hôïp vaø ta ïo ñ ie àu k ieän cho Ñoaøn TN h oaït ñoäng . 26 4 3,33 32 53 ,33 2 3 ,33 1 .96 10 Thöïc hieän xa õ hoäi hoaù trong vieäc g iaùo duïc ñ aïo ñö ùc. 18 3 0 34 56 ,67 8 13,33 2 .96 11 Xaây döïn g mo âi trö ôøng sö pha ïm. 28 4 6,67 26 43 ,33 6 10 2 .36 12 Ñaùnh giaù ruùt k in h n ghieäm vieäc thöïc hieän k eá hoa ïch giaùo du ïc ñaïo ñöùc. 21 3 5 38 63 ,33 1 1 ,67 2 .33 13 Khen thöôûng g ia ùo v ieân hoaøn thaønh to át n hieäm v uï. 29 4 8,33 27 45 4 6 ,67 2 .41 Qua baûng treân ch uùng to âi nhaän thaáy, h aàu h eát yù kieán ñeàu nhaát tr í raèn g caùc bieän phaùp ñeà xua át treân ñaây ñeàu coù tín h k haû thi vaø khaû thi cao (. Ñieåm trung bình tha áp n haát laø 1,9 6 v aø cao nha át la ø 2,65 Nhìn chung ca ùc yù k ieán ñeàu ñ o àng tình vôùi 13 bieän pha ùp ô û treân laø 729 vôùi tæ leä laø 93,46%. Kho âng ñoàng tình laø 5 1 tæ leä la ø6,54%. Ñaây la ø söï ñ oäng vieân veà tinh tha àn raát lôùn giu ùp chuùng toâi ma ïnh daïn ñöa vaøo aùp du ïng nhöõng bieän pha ùp maø chu ùng toâi ñ eà x uaát va ø nh öõng vaán ñeà naøy seõ ñ öôïc caùc nh aø QLGD quan taâm, nghieân cöùu saâu hôn nöõa tron g thôø i g ian tôùi. I./ KEÁT LU AÄN : Töø thöïc traïng vieäc quaûn lyù ho aït ñoäng giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sin h THPT ôû Huy eän Long Thaønh trong thôøi gian qua , chuùng toâi coù moät soá nhaän xeùt chung n hö sau: Vieäc qua ûn lyù g iaùo duïc ñaïo ñöùc ôû caùc tr öôøng Long Thaøn h maëc duø coù n hie àu ke át q uaû ñaùng traân troïng, tuy nhieân vaãn coøn moät so á toàn ta ïi trong coâng taùc qua ûn lyù cuûa nhaø tröôøng chuû yeáu laø ôû caùc tröôøng trong coâng ta ùc giaùo du ïc ñaïo ñöùc, v ieäc xa ây döïng keá hoaïch thöô øn g b ò xem nhe ï, chöa ña ët ngang taàm vô ùi vie äc xa ây d öïng keá h oaïch giaûng daïy vaø keá hoaïch na êm hoïc maø chæ laø moät phaàn trong keá hoaïch cuûa naêm ho ïc. Vieäc toå chöùc chæ ña ïo chöa nghieâm va ø chöa nha át quaùn, th ieáu saâu saùt, vieäc kie åm tra ñaùnh giaù hoaït ñoäng gíao vie ân chuû nhieäm ñeå nha éc nhôõ ñieàu chænh ôû caùc tröôøng chöa la øm kòp thôøi, neân moät soá GVCN coøn söû duïng giôø sinh hoaït chuû nhieäm ñ eå daïy vaên hoa ù hoa ëc chöa taän duïn g he át g iôø sinh hoaït chuû nh ieäm. Haàu nhö ôû caùc tröôøng chöa thöïc hieän toát nguyeân lyù giaùo du ïc: Keát hô ïp giöõa Nhaø tröôøn g, G ia ñình vaø Xaõ hoäi: Söï gaëp gôõ giöõa GVCN vaø phuï huy nh raát ít, vie äc p huï huynh hieåu bieát veà nhöõng q uy ñòn h cuûa Boä, Sô û, tröôøng ve à giaùo duïc ña ïo ñ öùc chöa nhieàu. Caùc tröôøng coù xaây döïng tieâu chí ñaùnh giaù nh öng khoân g roõ raøng cuï th eå, coù tröôøng chæ xem vieäc GVCN hoaøn thaønh nhieäm v uï laø mo ät trong tieâu chuaån ñeå xeáp loa ïi cuoái naêm. Ña soá ca ùc tröôøng ñeàu kho âng ñaùnh giaù vaø ñoäng v ieân khen thöôûng GVCN. Nhöõng vieäc nhö treân coù th eå laø do moät phaàn yeáu toá khaùch qua n töø phía caùc caáp qua ûn lyù giaùo duïc vaø xaõ hoäi chöa nhìn nhaän ñu ùn g taàm quan troïng trong g iaùo du ïc, ñaëc bieät laø gia ùo duïc ñaïo ñö ùc. Tron g ño äi nguõ CBQL vaø giaùo v ieân ôû caùc tröôøng chöa hieåu vaø ñaùnh giaù ñu ùng vai troø cuûa giaùo duïc nhaø tröôøng laø chuû ñaïo va ø quy eát ñònh trong vieäc hìn h thaønh va ø pha ùt trie ån nh aân ca ùch cuûa hoïc sinh . Vì vaäy töø kh aâu xaäy döïng ke á hoaïch ñeán vieäc to å ch öùc, chæ ñaïo thöïc hieän keá hoa ïch, kieåm tra ñ aùnh giaù caùc tröôøng ña soá laøm chöa to át. Moät soá GVCN chöa laøm troøn nh ieäm vuï cuûa mình trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Ñoa øn thanh n ieân, ma ëc d uø coù n höõng hoa ït ñoäng tích cöïc trong vieäc gia ùo d uïc ñaïo ñöùc tuy nhieân noäi du ng h ình thöùc to å chöùc coøn nh ie àu ha ïn cheá v aø ph aàn n aøo ñaõ a ûnh h öôûng ñeán hieäu qua û giaùo duïc ña ïo ñ öùc cuûa nha ø tröô øng. Ma ët khaùc trong phu ï huy nh, moät soá ngö ôøi chöa quan taâm vaø giao khoaùn traùch nhieäm giaùo duïc co n e m mìn h cho Nhaø tröôøng. Tron g giai ño aïn h oäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá hieän nay, ña át nöôùc ta ca àn n hö õng ngö ôøi coâng da ân coù ñ uû taøi ñu û ñöùc ñe å ña ûm ñöôn g söï nghieäp cuûa daân toäc. Vì va äy ñe å thöïc hieän muïc tieäu cao ca û treân pha ûi coù söï coäng ñoà n g traùch n hie äm cuûa nha ø tröôøng g ia ñình vaø xaõ hoäi, trong ño ù giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng giöõ vai troø he át söùc quan troïng. Hieäu tröôûng - con chim ña àu ñaøn - ngöô øi giö õ troïn g tra ùch trong vieäc quaûn lyù giaùo du ïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caàn pha ûi nhaän thöùc ñuùng ñaén va ø ña ày ñu û ve à nh ieäm vuï naøy. Töø ñoù môùi x aây döïn g ke á hoa ïch mo ät caùch cuï th eå, to å chöùc, chæ ñ aïo thöïc hieän keá h oaïch , kieåm tra ñaùnh giaù ngh ieâm tu ùc thì v ieäc giaùo duïc ña ïo ñ öùc mô ùi ñaït hieäu qua û. - Tron g caùc chöùc na êng treân thì chöùc naêng ke á hoaïch hoaù caàn phaûi ñöôïc quan taâm vì ba át kyø coâng vieäc gì töø n hoû ñeán lôùn ñeàu phaûi thöïc hieän the o k eá ho aïch vaø vì tính cha át cuûa vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc laø ph aûi tieán haønh thöôøng xu yeân, lie ân tuïc vaø caøng kho âng theå xem ñoù n hö moät hoa ït ñoäng coù tín h phong traøo. Keá hoaïch ñöôïc xa ây d öïng khoa ho ïc thì h ieäu qua û caøng cao. Vì vaäy ye âu caàu Hieäu tröôûng ph aûi la ø ng öôøi coù kieán thö ùc chuye ân moân, coù phaåm chaát va ø na êng löïc cuûa ngö ôøi qua ûn lyù, phaûi bieát nhìn xa troâng roäng, ñaëc bie ät phaûi hieåu ñö ôïc ñaëc ñieåm taâm lyù löùa tuoåi h oïc sin h, h ieåu ñöô ïc x u theá phaùt trieån veà ñ aïo ñ öùc cuûa hoïc sinh THPT hi eän nay ôû nöô ùc ta vaø treân th eá g iôùi ñeå xaây döïng muïc tieâu vaø coù bieän phaùp giaùo duïc cho phuø hôïp. Caàn naâng cao nhaän thöùc cuûa ñoä n guõ g iaùo vieân, trong n haø tröôøng veà coâng taùc gia ùo d uïc ñaïo ñöùc. Phaùt hu y h ôn n öõa vai troø cuûa Ño aøn than h n ieân vaø caùc toå chöùc trong nhaø tröôøng. Taêng cöôøng hôn nö õa v ieäc ph oái hôïp vôùi Gia ñình vaø Xaõ hoäi trong vieäc gia ùo duïc ñaïo ñöùc. Taïo moâi tröôøng ca ûnh quan sö phaïm trong nhaø tröôøng . Coù nh ö va äy seõ na âng cao ñöôïc hieäu q uaû giaùo duïc ña ïo ñö ùc cho hoïc s inh ôû caùc tröôøn g THPT h uyeän Long thaønh . II./ ÑEÀ XUAÁT: 1.Ng aønh gia ùo duïc- ñaøo t aïo: 1.1. Sôû giaùo duïc- ñaøo taïo:  Caàn chæ ña ïo caùc tröôøng cuï theå hoaù keá hoaïch giaùo du ïc ñaïo ñöùc truye àn thoáng töøng naêm hoïc. Haøng naêm n eân toå chöùc caùc buo åi h oäi tha ûo, chuyeân ñ eà ve à giaùo d uïc ñaïo ñ öùc ñeå caùc tröôøng coù theå hoïc ho ûi kinh nghieäm laãn nha u trong coâng taùc quaûn lyù.  Toå chöùc caùc lôùp boài dö ôõng cho gia ùo vieân daïy giaùo d uïc coâng daân veà k yõ na êng v aän duïn g baøi hoïc va øo giaùo du ïc ñaïo ñöùc. Ño ái vôùi giaùo vieân chuû nhieäm caàn boài dö ôõng kyõ naêng laäp keá hoa ïch chuû nhieäm.  Chæ ñaïo caùc hoa ït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp , ñoäng vieân khen th öôûng caùc tröôøng töï chuû, naêng ñ oäng, coù b ieän ph aùp hieäu q uaû trong coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñö ùc. 1.2. Ñoái vôùi tröôøng hoïc:  Ca àn xa ây dö ïn g ke á hoa ïch gia ùo du ïc ña ïo ñö ùc cuï theå cho töøn g tuaàn, thaùng, hoïc kyø vaø naêm hoïc. Hieäu tröôûng( Ph où Hieäu tröôûng ) chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp keá hoaïch, toå chöùc thöïc hieän, chæ ñaïo vaø kie åm tra ñaùnh giaù thöïc hieän keá hoaïch. Taïo ñieàu k ieän cho GVCN x aây döïn g k eá h oaïch phu ø hô ïp v ôùi ñaëc ñ ieåm rieân g vaø ta âm ly ù löùa tu oåi hoïc sinh lôùp mình chu û nh ieäm .  Giuùp ñôõ g ia ùo vieân daïy moân gia ùo d uïc coâng daân coù ñieàu kieän tham khaûo tö lieäu, saùch baùo, qua ñoùù th u thaäp nhieàu th oâng tin mô ùi trong lónh vöïc va ên hoaù, xa õ hoäi, giaùo duïc. Nhôø v aäy vieäc lieân heä th öïc tieãn seõ pho ng phuù, g aàn guõi va ø thie át th öïc gaây höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh.  Ta ïo ñieàu kieän cho Ñoaøn tha nh nieân ho aït ñoäng veà th ôøi gian, kinh phí. Ñeå th uaän lô ïi hôn cho söï laõnh ña ïo cuûa Chi boä th ì caùc Chi b oä tröôøng hoïc caàn pha ûi keát na ïp ñaûng cho Bí thö Ñoaøn thanh nieân. Neân löïa choïn caùc hoïc sinh gioûi vaø ham thích hoaït ñoäng ñoa øn theå vaøo Ban chaáp haønh Ñoaøn. Haøng naêm Hieäu tröôûng caàn pho å bieán cho phu ï huy nh bie át nhöõng quy ñònh cuûa Boä, Sô û, noäi q ui nha ø tröôøng, ca ùc b ieän phaùp thöïc hieän giaùo duïc ñaïo ñöùc, ta ïo ñieàu kieän cho phu ï huy nh ñöô ïc goùp yù xaây döïng bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñö ùc cuûa nhaø tröôøng. Töø ñoù seõ taïo neân söï thoáng nha át cao va ø ho ã trôï cho nh aø tröôøng tích cöïc h ôn trong coâng taùc giaùo duïc ña ïo ñ öùc 2. Gia ñình :  Ca ùc b aäc cha meï laø nhaø giaùo duïc ñaàu tieân coù taùc duïng xa ây döïng nhöõng vieân gaïch ñaàu tieân cho söï hìn h thaønh n haân caùch cuûa treû.  Ca ùc baäc cha meï phaûi coù tra ùch nhieäm vô ùi vie äc giaùo du ïc con caùi mình. Vì vaäy caàn pha ûi bieát ke át hôïp cha ët cheõ moái qua n h eä n haø trö ôøng - gia ñình - xaõ hoäi. Cuï theå laø:  Thöôøng xu yeân lieân heä vôùi nh aø tröôøng ñeå bieát ñöôïc t ìn h h ình ho ïc taäp vaø reøn luye än cuûa con mình. Tho án g nhaát vôùi n haø tröôøng trong caùc bieän pha ùp giaùo duïc traùnh tình traïn g “troáng ñaùnh x uoâi ke øn thoåi n göôïc” h oaëc bao che g iaûm nheï khu yeát ñieåm con caùi .  Boá meï n eân d aønh thô øi gia n quan taâm ñeán sinh hoaït cuûa con mình; giôø gia ác h oïc taäp, ngh æ ngôi, vui chôi giaûi trí, baïn beø. Caàn höô ùn g con mình coù nhöõng hoa ït ñoäng giaûi tr í la ønh maïnh, taêng cöôøng söùc k hoeû,nhö chôi the å thao; quan taâm ñeán nh öõng ngöô øi baïn cuûa con mình vaø nga ên caûn kòp thôøi n eáu ñoù laø nhö õn g h oïc sinh khoâng n goan.  Caàn gia ùo du ïc con mình ph aùt huy nh öõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa d oøng hoï, gia ñình veà göô ng “hoïc gioûi soáng toát”, coù yù th öùc vöôn ñeán “chaân thieän myõ”, ñe å giuùp treû thaáy ñö ôïc mo ät ñieàu la ø ba ûn thaân mìn h seõ bò laïc loõn g n eáu khoâng ñi v aøo “guo àn g maùy” chung cuûa gia ñình.  Bo á meï phaûi laø ngöôøi maãu möïc, thöô ng yeâu coâng baèng vôùi con ca ùi, hieåu ñöô ïc taâm lyù con mình, saün saøng chia seû tho âng caûm, an uûi khi con gaëp khoù khaên …..Ba àu kh oâng khí ha ïnh phu ùc cuûa gia ñ ình seõ coù taùc duïn g toát trong vie äc h ình thaønh nh aân caùch con caùi . 3. X aõ hoäi:  Uyû ban nhaân daân Huyeän, thò traán caàn tieáp tuïc thöïc hieän nghò ñòn h 3 6/ CP, 87 / CP cuûa Thuû Töôùng chính ph uû, duy trì caùc bieän phaùp haøn h chín h laäp laïi traät töï an to aøn g iao thoâng, pho øng choáng ma tuyù vaø caùc teä naïn xaõ hoäi. Kh oâng caáp pheùp cho nhö õng hoä gia ñìn h xu ng qua nh tröôøng ho ïc môû caùc b aøn Bida, ñie än töû, Interne t…  Xaây dö ïng caùc khu xo ùm, aáp vaên hoaù, gia ñ ình vaên ho aù môùi.  Xaây döïn g nh öõng tu ï ñieåm vu i chôi giaûi trí laønh maïnh nhö nhaø vaên hoa ù, nhaø thi ñ aáu theå duïc th eå thao, saân vaän ñoän g ô û töøng ñòa p höông , giuùp than h n ieân va ø hoïc sinh coù ñieàu kieän vui chôi gia ûi trí sau giôø hoïc, laøm vieäc caêng thaúng.  Trong lónh vö ïc vaên ngheä, the å duïc theå th ao, ph im aûnh…, caàn löïa choïn chöô ng trình tie át muïc ma ng tính gia ùo du ïc toát phu ø hôïp vôùi ña ëc ñ ieåm taâm lyù vaø thu huùt lö ùa tuo åi th an h thieáu nieân. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA5694.pdf
Tài liệu liên quan