Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam: ... Ebook Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam

doc57 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu §iÒu kh«ng thÓ ®¶o ng­îc ®ã lµ ViÖt Nam ®ang tiÕn gÇn tíi héi nhËp quèc tÕ mét c¸ch s©u s¾c vµ ®Çy ®ñ vÒ c¸c lÜnh vùc nh­ th­¬ng m¹i, ®Çu t­, tµi chÝnh, ng©n hµng. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ViÖt Nam thu ®­îc nh÷ng lîi Ých to lín, ®ång thêi còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t tõ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi. VÒ lÜnh vùc ng©n hµng, khi ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i quèc tÕ (WTO), thÞ tr­êng tµi chÝnh ®­îc më cöa, ng©n hµng n­íc ngoµi ®­îc ho¹t ®éng b×nh ®¼ng víi c¸c tæ chøc trong n­íc th× tiÒm n¨ng vÒ vèn, kinh nghiÖm, c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng vµ chñng lo¹i vÒ c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i lµ nh÷ng lîi thÕ v­ît tréi cña ng©n hµng n­íc ngoµi so víi c¸c ng©n hµng trong n­íc. Nh»m rót ng¾n kho¶ng c¸ch, tiÕn tíi héi nhËp víi thÕ giíi, hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®É tõng b­íc ®æi míi, më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô hiÖn ®¹i nh­ thÎ tÝn dông, kinh doanh ngo¹i hèi, ho¸n ®æi l·i suÊt. VÒ kinh doanh ngo¹i hèi, tõ chç nhµ n­íc ®éc quyÒn vÒ ngo¹i th­¬ng vµ ngo¹i hèi, chóng ta ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng ngo¹i hèi t­¬ng ®èi toµn diÖn, trong ®ã lÊy thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµm trung t©m, tõng b­íc hoµn thiÖn vµ më réng kinh doanh ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ sÏ gãp phÇn gióp c¸c NHTM b¾t kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, thu hót kh¸ch hµng, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ bæ sung thu nhËp cho ng©n hµng. N¾m râ tÇm quan träng vµ tiÒm n¨ng vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ, Së giao dÞch Ng©n hµng §T & PT ViÖt Nam ®· dÇn më réng vµ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc kinh doanh nµy. Song ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng chØ tiÕn hµnh mét c¸ch ®¬n gi¶n, c¸c lo¹i h×nh giao dÞch ch­a phong phó. Tr­íc tÝnh cÊp thiÕt cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, sau qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu thùc tÕ, em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I Ng©n hµng §T& PT VN. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em ®· sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, kÕt hîp víi nh÷ng sè liÖu vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN ®Ó gãp ý kiÕn vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh: Ch­¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHTM Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I NH§T&PT ViÖt Nam. Ch­¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I NH§T&PT ViÖt Nam. Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHTM 1.Tæng quan vÒ thÞ tr­êng ngo¹i hèi 1.1.Kh¸i niÖm thÞ tr­êng ngo¹i hèi §Ó cã thÓ t×m hiÓu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ,chóng ta tiÕn hanh tim hiÓu vÒ m«i tr­êng ph¸p lý thùc hiÖn kinh doanh ngo¹i tÖ,®ã lµ thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Chóng ta thÊy r»ng, mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i néi ®Þa lµ: - Th­¬ng m¹i quèc tÕ th­êng liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. - Trong khi ®ã, th­¬ng m¹i néi ®Þa chØ liªn quan ®Õn néi tÖ Mét nhµ nhËp khÈu Mü th­êng ®­îc yªu cÇu thanh to¸n cho nhµ xuÊt khÈu NhËt b»ng ®ång yªn NhËt, cho nhµ xuÊt khÈu §øc b»ng ®ång EURO, cho nhµ xuÊt khÈu Anh b»ng ®ång b¶ng Anh.Víi lý do nµy, ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, nhµ nhËp khÈu Mü ph¶i mua c¸c ngo¹i tÖ thÝch hîp vµ b¸n néi tÖ. Gièng nh­ th­¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng vÒ du lÞch quèc tÕ, ®Çu t­, tÝn dông vµ c¸c quan hÖ tµi chÝnh quèc tÕ kh¸c lµm ph¸t sinh nhu cÇu mua b¸n c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng mua b¸n c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau ®­îc diÔn ra trªn thÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng nµy gäi lµ thÞ tr­êng ngo¹i hèi (The Foreign Exchage Market- FOREX). Mét c¸ch tæng qu¸t: “ bÊt cø ë ®©u diÔn ra viÖc mua b¸n c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau th× ë ®ã gäi lµ thÞ tr­êng ngo¹i hèi” ThÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ n¬i chuyªn m«n ho¸ giao dÞch vÒ ngo¹i tÖ th«ng qua nghiÖp vô mua b¸n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ vµ chøng tõ ngo¹i tÖ nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ. 1.2.§Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi ThÞ tr­êng ngo¹i hèi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tËp trung t¹i vÞ trÝ ®Þa lý h÷u h×nh nhÊt ®Þnh, mµ lµ ë bÊt cø ®©u diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. §©y lµ thÞ tr­êng toµn cÇu, bëi lÏ: Thêi l­îng giao dÞch 24/24 giê (trõ nh÷ng ngµy nghØ) vµ hÇu kh¾p mäi n¬i ®Òu diÔn ra viÖc mua b¸n chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. Trung t©m cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ thÞ tr­êng liªn ng©n hµng (Interbank) víi c¸c thµnh viªn chñ yÕu lµ c¸c NHTM, c¸c nhµ m«i giíi, vµ c¸c NHTW. Doanh sè giao dÞch trªn Interbank chiÕm 85% tæng doanh sè giao dÞch ngo¹i hèi toµn cÇu. C¸c nhãm thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng duy tr× mèi quan hÖ víi nhau th«ng qua ®iÖn tho¹i, telex, fax, m¹ng vi tÝnh Do thÞ tr­êng cã tÝnh chÊt toµn cÇu vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nªn c¸c tû gi¸ ®­îc yÕt trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau nh­ng hÇu nh­ lµ thèng nhÊt víi nhau (cã ®é chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ ). §ång tiÒn ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt trong giao dÞch lµ USD, chiÕm 41,5% trong tæng sè c¸c ®ång tiÒn tham gia (nghÜa lµ cã tíi 83% c¸c giao dÞch trªn FOREX lµ cã mÆt cña USD). §©y lµ thÞ tr­êng rÊt nh¹y c¶m víi c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi, t©m lý, nhÊt lµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Nh÷ng thÞ tr­êng ngo¹i hèi quan träng nhÊt hiÖn nay lµ: London, NewYork, Tokyo, Singapore vµ Frankfurt. §èi t­îng mua b¸n trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi chñ yÕu lµ c¸c ®ång tiÒn quèc gia. 1.3.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi. C¸ch ®©y chõng 4000 n¨m ®· diÔn ra b­íc ngoÆt trong quan hÖ thanh to¸n, ®ã lµ viÖc xuÊt hiÖn sö dông nh÷ng ®ång tiÒn kim lo¹i cã gi¸n tem cña Ng©n hµng, cña nhµ bu«n, cña nhµ vua trong thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia. Nh÷ng ngµy ®Çu xuÊt hiÖn, gi¸ trÞ cña nh÷ng ®ång kim lo¹i ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ thùc cña kim lo¹i lµm nªn chÝnh ®ång tiÒn ®ã. Tuy nhiªn, khi khèi l­îng c¸c ®éng tiÒn trong l­u th«ng t¨ng lªn theo nhu cÇu th­¬ng m¹i, lßng tin cña d©n chóng vµ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ®ång tiÒn víi vai trß lµ ph­¬ng tiÖn trao ®æi t¨ng lªn, th× b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng nhµ ®æi tiÒn chuyªn nghiÖp ®Çu tiªn t¹i Trung §«ng. Nh÷ng nhµ ®æi tiÒn chuyªn nghiÖp ®· cã thÓ ®æi mét l­îng tiÒn nhÊt ®Þnh c¸c ®ång tiÒn nµy lÊy mét l­îng tiÒn t­¬ng øng c¸c ®ång tiÒn kh¸c. Víi sù ph¸t triÓn ë d¹ng s¬ khai nµy ®· ®¸nh dÊu sù ra ®êi cu¶ viÖc kinh doanh ngo¹i hèi vµ thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu sau §¹Þ chiÕn ThÕ giíi lÇn thø nhÊt, thÞ tr­êng ngo¹i hèi trë nªn v« cïng biÕn ®éng vµ trë thµnh ®èi t­îng ®Çu c¬ cã quy m« lín. Sù ®×nh chØ chÕ ®é b¶n vÞ vµng vµo n¨m 1931 cïng víi sù sôp ®æ cña c¸c Ng©n hµng vµ c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n trong thanh to¸n ®èi víi mét sè ®ång tiÒn ®É trë thµnh nh÷ng trë ng¹i ®¸ng kÓ cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Gi÷a nh÷ng n¨m 1930 c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng dÇn trë l¹i b×nh th­êng. London ®· trë thµnh trung t©m giao dÞch lín nhÊt trong thêi kú gi÷a hai cuéc §¹i chiÕn ThÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng trung t©m kh¸c nh­: Paris, Zurich, Amsterdam, New York còng m¹nh mÏ. Sù tham gia cña ChÝnh phñ trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ngµy cµng râ rÖt vµo c¸c n¨m 1930 vµ cµng trë nªn th­êng xuyªn h¬n sau §¹i chiÕn ThÕ giíi lÇn thø hai vµ ®­îc duy tr× cho ®Õn ngµy nay.Thêi gian sau §¹i chiÕn ThÕ giíi lÇn thø hai ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù æn ®Þnh cña thÞ tr­êng vµ sù kiÓm so¸t chÆt chÏ gi¸ trÞ ®ång tiÒn, tû gi¸ cña hÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn ®­îc neo cè ®Þnh vµ chØ ®­îc dao ®éng trong mét biªn ®é nhá. Tho¶ thuËn Bretton Woods vµo n¨m 1944 ®É mang l¹i sù æn ®Þnh nh­ mong muèn vµ mét trËt tù míi trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi dÇn h×nh thµnh. Tû gi¸ c¸c ®ång tiÒn chÝnh ®Òu ®­îc neo cè ®Þnh víi USD vµ gi¸ trÞ cña USD ®­îc neo cè ®Þnh víi vµng víi tû lÖ : 35 USD = 1 ounce. HÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh bÞ sôp ®æ vµo n¨m 1971, nguyªn nh©n chÝnh lµ do tån t¹i mÊt c©n ®èi nghiªm träng trong c¸n c©n thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia vµ cµng ngµy ng­êi n­íc ngoµi n¾m gi÷ USD cµng nhiÒu. Sù nç lùc nh»m håi phôc hÖ thèng nµy vµo n¨m 1973 kh«ng thµnh ®· më ®Çu cho thêi kú chÕ ®é th¶ næi vµ ®­îc duy tr× cho ®Õn nay. Trong nh÷ng n¨m 1970, 1980 vµ ®Çu nh÷ng n¨m 1990 chóng ta ®· chøng kiÕn sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi vµ thÞ tr­êng trë nªn kh«ng dù ®o¸n ®­îc. Mét trong nh÷ng lý do chÝnh khiÕn thÞ tr­êng ng¹i hèi biÕn ®éng m¹nh lµ do sù gia t¨ng ®¸ng kÓ cña c¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých kiÕm c¸c c¬ héi sinh lêi khi tû gi¸ biÕn ®éng, ®ång thêi c¸c nguån lùc vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ s½n cã cña c¸c nhµ kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh vµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· ®­îc c¶i tiÕn mét c¸ch c¬ b¶n. 1.4.Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi Chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn tù nhiªn cña mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña NHTM, ®ã lµ: - Nh»m gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ. - ThÞ tr­êng ngo¹i hèi t¹o ra c«ng cô phßng ngõa rñi ro, g¾n liÒn víi chøc n¨ng ho¹t ®éng cña NHTM. V× vËy thÞ tr­êng ngo¹i hèi gióp tho¶ m·n nhu cÇu mua b¸n, trao ®æi ngo¹i tÖ nh»m b«i tr¬n cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ nh­ du lÞch, b¶o hiÓm. - ThÞ tr­ßng ngo¹i hèi lµ ph­¬ng tiªn gióp lu©n chuyÓn c¸c kho¶n ®Çu t­ quèc tÕ, tÝn dông quèc tÕ, c¸c giao dÞch tµi chÝnh quèc tÕ kh¸c còng nh­ sù giao l­u kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia. - ThÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ n¬i thÓ hiÖn vai trß can thiÖp cña NHTW trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m æn ®Þnh ®ång tiÒn trong n­íc. 1.5.C¸c thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng ngo¹i hèi. 1.5.1.Nhãm kh¸ch hµng mua b¸n lÎ ( Retail clients). §èi t­îng nµy bao gåm c¸c c«ng ty néi ®Þa, c¸c c«ng ty ®a quèc gia, nh÷ng nhµ ®Çu t­ quèc tÕ vµ tÊt c¶ nh÷ng ai cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i hèi nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh.VÝ dô: nhµ nhËp khÈu cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n vËn ®¬n nhËp khÈu ghi b»ng ngo¹i tÖ, nhµ xuÊt khÈu cã nhu cÇu b¸n ngo¹i tÖ khi nhËn ®­îc vËn ®¬n xuÊt khÈu ghi b»ng ngo¹i tÖ, kh¸ch du lÞch b¸n ngo¹i tÖ ®Ó lÊy tiÒn chi tiªu. Nh­ vËy, nhãm kh¸ch hµng nµy cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh chø kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh ngo¹i hèi (kiÕm l·i khi tû gi¸ thay ®æi). Th«ng th­êng nhãm kh¸ch hµng mua b¸n lÎ kh«ng giao dÞch trùc tiÕp víi nhau mµ hä th­êng mua b¸n qua NHTM. 1.5.2. C¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. C¸c NHTM gi÷ vÞ trÝ trung t©m trong c¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng ngo¹i hèi víi t­ c¸ch lµ trung gian cho kh¸ch hµng cña m×nh, nh÷ng ng­êi giao dÞch trªn thÞ tr­êng nµy hoÆc mét sè giao dÞch cho b¶n th©n ng©n hµng trong tr­êng hîp tr¹ng th¸i ngo¹i hèi kh«ng cã lîi. C¸c NHTM giao dÞch ngo¹i hèi nh»m: - Cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng mµ chñ yÕu lµ mua b¸n hé cho nhãm kh¸ch hµng mua b¸n lÎ. - Giao dÞch kinh doanh cho chÝnh m×nh, tøc mua b¸n ngo¹i hèi nh»m kiÕm l·i khi tû gi¸ thay ®æi. Trong tr­êng hîp mua b¸n hé kh¸ch hµng, NHTM chØ lµ ng­êi mua hé vµ b¸n hé cho nªn kh«ng chÞu rñi ro ngo¹i hèi vµ nh÷ng ho¹t ®éng mua b¸n hé kh«ng lµm thay ®æi c¬ cÊu b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña ng©n hµng. Th«ng qua cung cÊp dÞch vô, NHTM thu mét kho¶n phÝ. Trong tr­êng hîp NHTM giao dÞch ngo¹i hèi cho chÝnh m×nh nh»m kiÕm l·i, NHTM ph¶i chÞu rñi ro khi tû gi¸ thay ®æi theo h­¬ng kh«ng cã lîi. Bªn c¹nh c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi phôc vô ho¹t ®éng thanh to¸n cña kh¸ch hµng, hÇu hÕt c¸c NHTM cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ngo¹i tÖ liªn hµng. Tøc lµ c¸c Ng©n hµng trùc tiÕp mua b¸n víi nhau b»ng tµi kho¶n riªng cña ng©n hµng. 1.5.3. C¸c nhµ m«i giíi ngo¹i hèi. Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 60, ho¹t ®éng trung gian cña nh÷ng nhµ m«i giíi chØ lµ nh÷ng tr­êng hîp ngo¹i lÖ. Cßn hiÖn nay, t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, ho¹t ®éng nµy ®­îc c¸c thµnh viªn tham dù ®¸nh gi¸ lµ chiÕm tíi 50% tæng doanh sè th­¬ng m¹i ngo¹i hèi. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nµy lµ do sù dao ®éng tû gi¸ lín tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 70 vµ ®Æc biÖt tõ thêi kú chuyÓn sang c¬ chÕ th¶ næi vÒ tû gi¸ vµo n¨m 1973 còng nh­ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi. C¸c nhµ m«i giíi tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi víi t­ c¸ch lµ nh÷ng ng­êi t¹o cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu ngo¹i tÖ. Hä ho¹t ®éng víi c¸c Ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc b»ng ph­¬ng tiÖn ®iÖn tho¹i vµ m¹ng vi tÝnh. Ph­¬ng thøc giao dÞch qua m«i giíi cã ­u ®iÓm ë chç: nhµ m«i giíi thu thËp hÇu hÕt c¸c lÖnh ®Æt mua vµ lÖnh ®Æt b¸n ngo¹i tÖ tõ c¸c ng©n hµng kh¸c nhau, trªn c¬ së ®ã cung cÊp tû gi¸ chµo mua vµ tû gi¸ chµo b¸n cho kh¸ch hµng cña m×nh mét c¸ch nhanh nhÊt víi gi¸ ­u viÖt nhÊt (gäi lµ gi¸ tay trong- inside rate). Tuy nhiªn giao dÞch qua m«i giíi còng cã nh­îc ®iÓm lµ: c¸c ng©n hµng ph¶i tr¶ cho nhµ m«i giíi mét kho¶n phÝ (gäi lµ brokerage fee). Nh÷ng ai muèn hµnh nghÒ m«i giíi ngo¹i hèi ph¶i cã giÊy phÐp. §iÓm l­u ý lµ nh÷ng nhµ m«i giíi chØ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng chø kh«ng mua b¸n ngo¹i hèi cho chÝnh m×nh. 1.5.4. C¸c Ng©n hµng Trung ­¬ng. NHTW tham gia trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, æn ®Þnh gi¸ c¶ trong n­íc th«ng qua tû gi¸ vµ l·i suÊt. Trong chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã ®iÒu chØnh th× NHTW còng ph¶i tham gia mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó æn ®Þnh tû gi¸. Trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, NHTW ®ãng vai trß kÐp: NH mua vµ b¸n ngo¹i tÖ, mét mÆt ®Ó c©n b»ng cung vµ cÇu thÞ tr­êng, mÆt kh¸c nh»m t¸c ®éng vµo tû gi¸ hèi ®o¸i. NHTW tiÕn hµnh giao dÞch ngo¹i tÖ nh­ NHTM ®Ó thùc hiÖn viÖc th©u tãm ngo¹i tÖ còng nh­ c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi kh¸c: truy ®ßi hèi phiÕu n­íc ngoµi, c¸c sÐc n­íc ngoµi, c¸c nghiÖp vô tÝn dông. NHTW cßn lµ ng©n hµng phôc vô Nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n cña ChÝnh phñ (víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, phôc vô c¸c ho¹t ®éng tµi trî), kh¸c víi NHTM, NHTW vÒ nguyªn t¾c kh«ng tham dù vµo kinh doanh ngo¹i hèi víi c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ. Nh×n chung, c¸c NHTW kh«ng thê ¬ tr­íc sù biÕn ®éng cña tû gi¸ ®èi víi ®ång tiÒn mµ m×nh ph¸t hµnh. MÆc dï hÇu hÕt c¸c ®ång tiÒn cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®­îc th¶ næi tõ n¨m 1973 nh­ng trªn thùc tÕ, c¸c NHTW vÉn can thiÖp b»ng c¸ch mua vµo hay b¸n ra ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi nh»m ¶nh h­ëng lªn tû gi¸ theo h­íng mµ NHTW cho lµ cã lîi nhÊt cho nÒn kinh tÕ. 2.Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña NHTM 2.1.Vai trß cña NHTM Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ngay tõ khi míi ra ®êi vµ tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh ®· ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ lµ mét tæ chøc trung gian tµi chÝnh quan träng bËc nhÊt, lµ thµnh viªn chñ yÕu tham gia vµo ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng vèn trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. Víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc tÝn dông kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th­êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, lµm ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕt khÊu vµ c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô kh¸c. NHTM cã mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ víi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc ®ang rÊt cÇn vèn ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam hiÖn nay, NHTM kh«ng chØ thùc hiÖn vai trß trung gian cung øng vèn mµ cßn thùc hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. HiÖn nay, kinh doanh ngo¹i tÖ còng lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng gióp NHTM thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh. 2.2.NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi cña NHTM. Kinh doanh ngo¹i hèi, theo nghÜa hÑp chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc mua b¸n c¸c ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia kh¸c nhau. Theo nghÜa réng, kinh doanh ngo¹i hèi bao gåm viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ, c¸c chøng tõ cã mua b¸n ngo¹i tÖ ®¶m b¶o sè d­ tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i n­íc ngoµi ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ vµ t×m c¸ch thu lêi th«ng qua chªnh lÖch tû gi¸ vµ l·i suÊt c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. 2.2.1. Sù cÇn thiÕt cña c¸c NHTM ph¶i tham gia kinh doanh ngo¹i hèi. Ng©n hµng thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh tr­íc hÕt xuÊt ph¸t tõ viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸c hµng, bëi cèt lâi cña ho¹t ®éng ng©n hµng lµ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®ång thêi v× môc tiªu kiÕm lîi nhuËn vµ phßng ngõa rñi ro cho chÝnh ng©n hµng. Môc ®Ých khi thùc hiÖn chøc n¨ng phôc vô kh¸ch hµng lµ: + Cung cÊp c¸c dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ thuËn lîi, c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng hèi ®o¸i, diÔn biÕn tû gi¸, t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ xu h­íng biÕn ®éng tû gi¸ trong t­¬ng lai. + T¨ng doanh lîi cho Ng©n hµng tõ c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô. + Më réng hÖ thèng ng©n hµng ®¹i lý vµ m¹ng l­íi thanh to¸n quèc tÕ, n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn trong giíi tµi chÝnh quèc tÕ. + Qu¶n lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña ng©n hµng cho mçi lo¹i ngo¹i tÖ ®­îc duy tr× ë møc mµ ng©n hµng mong muèn nh»m h¹n chÕ rñi ro vµ ë møc mµ NHNN quy ®Þnh. 2.2.2. Vai trß cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ®èi víi c¸c NHTM. - Kinh doanh ngo¹i hèi ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho NHTM. - Kinh doanh ngo¹i hèi lµ c«ng cô phßng ngõa rñi ro nhÊt lµ rñi ro tû gi¸. - Nhê cã ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi mµ mét sè Ng©n hµng cã thÓ giao dÞch víi c¸c Ng©n hµng n­íc ngoµi, tõ ®ã n©ng cao vÞ thÕ cña Ng©n hµng trªn tr­êng quèc tÕ qua chÊt l­îng c¸c giao dÞch quèc tÕ. 2.2.3. ¦u thÕ cña NHTM trong kinh doanh ngo¹i hèi Víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc trung gian cung cÊp c¸c dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng, NHTM cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i lu«n thÝch øng víi nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ nh­ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, thªm vµo ®ã lµ ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u. NHTM gi÷ vÞ trÝ trung t©m trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ mµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ lu«n cã mèi quan hÖ g¾n bã víi c¸c nghiÖp vô nµy bëi cïng xuÊt ph¸t tõ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Bëi thÕ viÖc tiÕn hµnh kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i NHTM mét mÆt bæ trî cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ, mÆt kh¸c nhê ®ã mµ ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng. HÖ thèng ng©n hµng ®­îc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi quèc tÕ vµ mèi quan hÖ nµy ngµy cµng ®­îc më réng, còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ lu«n ®­îc tiÕn hµnh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng lîi thÕ nµy gióp Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ th­êng xuyªn, liªn tôc vµ chÝnh x¸c nh­ ®ßi hái ®Æt ra cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi mµ kh«ng mét tæ chøc nµo cã thÓ s¸nh ®­îc. 3.Tû gi¸ vµ c¸c giao dÞch ngo¹i hèi. 3.1. Tû gi¸. 3.1.1.Kh¸i niÖm tû gi¸. HÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã ®ång tiÒn riªng cña m×nh. Th­¬ng m¹i, ®Çu t­ vµ c¸c quan hÖ tµi chÝnh quèc tÕ ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i thanh to¸n víi nhau. Thanh to¸n giøa c¸c quèc gia dÉn ®Õn viÖc trao ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau, ®ång tiÒn nµy ®æi lÊy ®ång tiÒn kia. Hai ®ång tiÒn ®­îc trao ®æi víi nhau theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh, tû lÖ nµy ®­îc gäi lµ tû gi¸. VËy tû gi¸ chÝnh lµ tû lÖ trao ®æi gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau, hay nãi c¸ch kh¸c tû gi¸ lµ gi¸ c¶ cña mét ®ång tiÒn ®­îc biÓu thÞ th«ng qua mét ®ång tiÒn kh¸c. VD : 1USD = 15.885VND Trong vÝ dô nµy, gi¸ cña USD ®­îc biÓu thÞ th«ng qua VND, nghÜa lµ 1USD cã gi¸ lµ 15.885VND. Trong thùc tÕ, do hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu sö dông ph­¬ng ph¸p yÕt tû gi¸ trùc tiÕp cho nªn tû gi¸ cßn ®­îc ®Þnh nghÜa: Tû gi¸ l¸ sè ®¬n vÞ néi tÖ trªn mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ. 3.1.2.C¸c lo¹i tû gi¸. Tuú theo tõng tiªu thøc kh¸c nhau, ng­êi ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i tû gi¸.Tùu chung l¹i th× tû gi¸ ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: a/ Tû gi¸ mua vµo vµ tû gi¸ b¸n ra Tû gi¸ mua vµo lµ tû gi¸ t¹i ®ã ng©n hµng yÕt gi¸ s½n sµng mua vµo ®ång tiÒn yÕt gi¸. Tû gi¸ b¸n ra lµ tû gi¸ t¹i ®ã ng©n hµng yÕt gi¸ s½n sµng b¸n ra ®ång tiÒn yÕt gi¸. Tû gi¸ mua vµo lµ tû gi¸ ®øng tr­íc vµ lu«n thÊp h¬n tû gi¸ b¸n ra. b/ Tû gi¸ triao ngay vµ tû gi¸ kú h¹n Tû gi¸ trao ngay (Sport Exchange Rate): Lµ tû gi¸ ®­îc tho¶ thuËn ngµy h«m nay ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n x¶y ra chËm nhÊt lµ vµo ngµy thø hai sau ngµy ký kÕt hîp ®ång. Tû gi¸ kú h¹n (Forward Exchang Rate): Lµ tû gi¸ ®­îc tho¶ thuËn ngµy h«m nay nh­ng viÖc thanh to¸n x¶y ra chËm nhÊt lµ sau ®ã tõ ba ngµy lµm viÖc trë lªn. c/ Tû gi¸ chÐo (Cross Rate): Lµ tû gi¸ cña hai ®ång tiÒn ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®ång tiÒn trung gian thø ba. Th«ng th­êng, ®ßng tiÒn trung gian thø ba th­êng lµ ®«la Mü, v× ®¹i bé phËn trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc ®ång néi tÖ cña c¸c n­íc nµy yÕt theo ®ång ®«la, chÝnh nã t¹o ra tû gi¸ cung cÇu. Do ®ã rÊt dÔ dµng khi x¸c ®Þnh tû gi¸ cña hai ®ång tiÒn cßn l¹i. d/ Tû gi¸ më cöa vµ tû gi¸ ®ãng cöa Tû gi¸ më cöa lµ tû gi¸ ¸p dông cho hîp ®ång ®Çu tiªn giao dÞch trong ngµy. Tû gi¸ ®ãng cöa lµ tû gi¸ ¸p dông cho giao dÞch cuèi ngµy lµm viÖc. Tû gi¸ ®ãng cöa lµ mét chØ tiªu chñ yÕu vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng tû gi¸ trong ngµy. CÇn chó ý lµ tû gi¸ ®ãng cöa ngµy h«m nay kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ tû gi¸ më cöa ngµy h«m sau. e/ Tû gi¸ chÝnh thøc (Official Exchange Rate): Lµ tû gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quan hÖ cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng vµ ®­îc NHTW c«ng bè hµng ngµy trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. f/ Tû gi¸ cè ®Þnh vµ tû gi¸ th¶ næi: Tû gi¸ cè ®Þnh lµ tû gi¸ do NHTW c«ng bè cè ®Þnh kh«ng thay ®æi. Tû gi¸ th¶ næi lµ tû gi¸ ®­îc h×nh thµnh theo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, NHTW kh«ng b¾t buéc ph¶i can thiÖp. g/ Tû gi¸ chî ®en: Lµ tû gi¸ ®­îc h×nh thµnh bªn ngoµi hÖ thèng ng©n hµng, do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. 3.1.3.C¸c ph­¬ng ph¸p yÕt gi¸ Kh¸c víi yÕt gi¸ hµng ho¸ th«ng th­êng, yÕt mét tû gi¸ bao giê còng cã hai ®ång tiÒn tham gia, trong ®ã: mét ®ång tiÒn ®ãng vai trß lµ ®ång yÕt gi¸, cßn ®ång tiÒn kia ®ãng vai trß lµ ®ång tiÒn ®Þnh gi¸. VD: 1USD = 139,32JPY Trong ®ã: - USD ®ãng vai trß lµ ®ång tiÒn yÕt gi¸ vµ lµ 1 ®¬n vÞ - JPY ®ãng vai trß lµ ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ vµ lµ mét sè ®¬n vÞ tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh. Sè ®¬n vÞ tiÒn tÖ nµy thay ®æi theo quan hÖ cung cÇu gi÷a USD vµ JPY trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Trong thùc tÕ cã 2 c¸ch yÕt gi¸ ®ã lµ yÕt gi¸ trùc tiÕp vµ yÕt gi¸ gi¸n tiÕp - YÕt gi¸ trùc tiÕp (direct quotation): lµ ph­¬ng ph¸p yÕt tû gi¸ sao cho gi¸ cña mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ ®­îc yÕt trùc tiÕp th«ng qua néi tÖ. - YÕt gi¸ gi¸n tiÕp (indirect quotation): lµ c¸ch yÕt tû gi¸ sao cho gi¸ cña mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ ®­îc yÕt gi¸n tiÕp th«ng qua néi tÖ. VD: 1000 VND = 0,06785 USD Theo tËp qu¸n kinh doanh cña Ng©n hµng, tû gi¸ hèi ®o¸i ®­îc yÕt nh­ sau: VND/USD = 15860/ 81 §ång VND ®øng tr­íc gäi lµ ®ång tiÒn ®Þnh gi¸, ®ång USD ®øng sau gäi lµ ®ång tiÒn yÕt gi¸. Tû gi¸ ®øng tr­íc lµ tû gi¸ mua vµo, tû gi¸ ®øng sau gäi lµ tû gi¸ b¸n ra cña ng©n hµng. Tû gi¸ b¸n ra th­êng lín h¬n tû gi¸ mua vµo.Chªnh lÖch gi÷a chóng gäi lµ SPREAD. 3.2. C¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. 3.2.1.Giao dÞch ngo¹i hèi trao ngay( Sport). NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trao ngay lµ nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ mµ viÖc chuyÓn giao ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn ngay hoÆc chËm nhÊt lµ sau hai ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi hîp ®ång mua b¸n ®­îc ký kÕt. NghiÖp vô nµy ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tû gi¸ trao ngay - tû gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ cã gi¸ trÞ tõ thêi ®iÓm giao dÞch. Khèi l­îng giao dÞch hµng ngµy lµ nhiÒu nhÊt, ­íc tÝnh kho¶ng 48% toµn bé giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. PhÇn lín c¸c nghiÖp vô mua b¸n trao ngay (kho¶ng 90%) ®­îc tiÕn hµnh gi÷a c¸c ng©n hµng, phÇn cßn l¹i ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi chøc n¨ng dÞch vô cña NHTM ®èi víi kh¸ch hµng th× c¸c ng©n hµng nµy còng tù kinh doanh cho m×nh th«ng qua nghiÖp vô kinh doanh chªnh lÖch tû gi¸(th­êng gäi lµ Arbitrage). C¨n cø vµo c¸c tû gi¸ trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau, ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch mua ®ång tiÒn ë n¬i cã gi¸ thÊp, b¸n ®ång tiÒn ë n¬i cã gi¸ cao. Chªnh lÖch tû gi¸ mua vµo vµ tû gi¸ b¸n ra lµ kho¶n lîi nhuËn mµ ng©n hµng thu ®­îc. ThÞ tr­êng trao ngay ®­îc biÕt ®Õn nh­ lµ thÞ tr­êng rÊt s«i ®éng, giao dÞch víi khèi l­îng tiÒn cùc lín vµ víi tèc ®é giao dÞch nhanh nh­ tia chíp nh»m tËn dông c¬ héi chªnh lÖch tû gi¸ dï lµ cùc nhá. Quy tr×nh giao dÞch giao ngay cña NHTM ®èi víi kh¸ch hµng: - NÕu kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ b»ng ®ång néi tÖ, NH ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ trao ngay t¹i thêi ®iÓm giao dÞch ®Ó phôc vô. - NÕu kh¸ch hµng cïng mét lóc võa cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ nµy ®ång thêi l¹i cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ kh¸c th× NH sÏ c¨n cø vµo tû gi¸ cña hai ®ång ngo¹i tÖ ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n sao cho cã lîi nhÊt cho kh¸ch hµng. 3.2.2. Giao dÞch ngo¹i hèi kú h¹n ( Forward Transaction) Giao dÞch ngo¹i hèi kú h¹n lµ giao dÞch trong ®ã hai bªn cam kÕt sÏ mua b¸n víi nhau mét sè l­îng ngo¹i tÖ theo mét møc tû gi¸ x¸c ®Þnh vµ viÖc thanh to¸n sÏ ®­îc thùc hiÖn trong t­¬ng lai. Tû gi¸ trong giao dÞch kú h¹n gäi lµ tû gi¸ kú h¹n. Tû gi¸ kú h¹n lµ tû gi¸ ®­îc tho¶ thuËn ngµy h«m nay ®Ó lµm c¬ së cho viÖc trao ®æi tiÒn tÖ t¹i mét ngµy x¸c ®Þnh xa h¬n ngµy gi¸ trÞ trao ngay. Ta cã thÓ so s¸nh: - Víi møc l·i suÊt 2.5% n¨m, th× 100 USD ngµy h«m nay sÏ cã gi¸ trÞ sau mét n¨m lµ 110 USD. Do ®ã ta cã thÓ viÕt: 102.5 USD = 100 USD + 2.5 USD Tøc ®iÓm gia t¨ng cña tiÒn lµ 2.5 USD hay 2.5% - T­¬ng tù, nÕu gi¸ trao ngay cña 1USD lµ 15.150 VND vµ giao kú h¹n 1 n¨m lµ 16.200 VND, ta cã thÓ viÕt: 16.200 VND = 15.150 VND + 1.050 VND NghÜa lµ, nÕu gi¸ trao ngay cña 1USD lµ 15.150 VND vµ tû gi¸ kú h¹n 1 n¨m lµ 16.200 VND th× ta nãi ®iÓm kú h¹n gia t¨ng cña USD lµ 1.050 VND hay 7% n¨m. Mét c¸ch tæng qu¸t, nÕu gäi S lµ tû gi¸ trao ngay, F lµ tû gi¸ kú h¹n vµ P lµ ®iÓm kú h¹n, ta cã thÓ viÕt: F = S + P hay P= F - S VËy, ®iÓm kú h¹n lµ chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ kú h¹n vµ tû gi¸ trao ngay. Do ®ã hîp ®ång kú h¹n ®­îc xem nh­ mét c«ng cô ®Ó mua hoÆc b¸n mét sè l­îng ngo¹i tÖ nhÊt ®Þnh, víi mét tû gi¸ nhÊt ®Þnh, t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai. Chøc n¨ng chÝnh cña giao dÞch ngo¹i hèi kú h¹n lµ ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro vÒ tû gi¸ trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã liªn quan ®Õn c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. Bëi v× ng­êi ta rÊt khã x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña nh÷ng kho¶n ngo¹i hèi mµ hä sÏ nhËn ®­îc trong t­¬ng lai khi mµ dao ®éng tû gi¸ kh«ng biÕt tr­íc ®­îc. Tãm l¹i ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ kú h¹n th× yÕu tè quan träng nhÊt lµ yÕu tè trao ngay vµ yÕu tè ¶nh h­ëng lín lµ ®iÓm kú h¹n. 3.2.3. Giao dÞch tiÒn tÖ t­¬ng lai ( Currency Futures) Hîp ®ång t­¬ng lai lµ mét tho¶ thuËn vÒ viÖc b¸n mét tµi s¶n trong t­¬ng lai t¹i mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh. Nãi mét c¸ch ng¾n gän, gi¸ c¶ ®­îc tho¶ thuËn ngµy h«m nay, nh­ng viÖc giao nhËn vµ thanh to¸n x¶y ra t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai. Giao dÞch tiÒn tÖ t­¬ng lai lµ giao dÞch trªn thÞ tr­êng cã tæ chøc, c¸c giao dÞch hîp ®ång ngo¹i hèi t­¬ng lai th­êng ®­îc diÔn ra t¹i ®Þa ®iÓm cô thÓ (ë Së giao dÞch). T¹i ®©y c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ ®­îc ký kÕt th«ng qua m«i giíi. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c hîp ®ång Futures lµ tÝnh chuÈn ho¸ cao. Ngµy thanh to¸n ®­îc Ên ®Þnh vµo c¸c ngµy cô thÓ cña th¸ng. Sè l­îng giao dÞch cho mçi hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh cho mçi ®ång tiÒn. NÕu khèi l­îng giao dÞch nhiÒu th× ph¶i ký nhiÒu hîp ®ång vµ tæng khèi l­îng giao dÞch chØ cã thÓ lµ béi sè cña khèi l­îng quy ®Þnh cho mçi hîp ®ång. Tû gi¸ giao dÞch Futures th­êng cao h¬n tû gi¸ trong c¸c giao dÞch kú h¹n do chi phÝ cao h¬n. Sau khi ký hîp ®ång, ng­êi mua ph¶i ký quü mét kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh cho mçi hîp ®ång nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. Trong giao dÞch kú h¹n th­êng kh«ng cã yªu cÇu vÒ tiÒn b¶o ®¶m. Trong giao dÞch kú h¹n, hîp ®ång mua b¸n ®­îc kÕt thóc b»ng viÖc giao nhËn thËt vµo ngµy tho¶ thuËn tr­íc. Cßn trong giao dÞch Futures, kh¸ch hµng cã thÓ kÕt thóc hîp ®ång bÊt kú lóc nµo b»ng c¸ch ký mét hîp ®ång mua (nÕu hîp ®ång tr­íc lµ hîp ®ång b¸n) hoÆc hîp ®ång b¸n (nÕu hîp ®ång tr­íc lµ hîp ®ång mua) víi cïng sè tiÒn vµ cïng ngµy thanh to¸n. 3.2.4.Giao dÞch ho¸n ®æi ngo¹i hèi (Swap) Giao dÞch ho¸n ®æi ngo¹i hèi lµ viÖc ®ång thêi mua vµo vµ b¸n ra mét ®ång tiÒn nhÊt ®Þnh, trong ®ã ngµy gi¸ trÞ mua vµo vµ ngµy gi¸ trÞ b¸n ra lµ kh¸c nhau. Mét hîp ®ång ho¸n ®æi cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - Hîp ®ång mua vµo vµ b¸n ra mét ®ång tiÒn nhÊt ®Þnh ®­îc ký kÕt ®ång thêi t¹i ngµy h«m nay - Sè l­îng mua vµo vµ b¸n ra ®ång tiÒn nµy (®ång tiÒn yÕt gi¸) lµ b»ng nhau trong c¶ hai vÕ (vÕ mua vµ vÕ b¸n) cña hîp ®ång ho¸n ®æi. - Ngµy gi¸ trÞ cña hîp ®ång mua vµo vµ ngµy gi¸ trÞ cña hîp ®ång b¸n ra lµ kh¸c nhau. Trong giao dÞch ngo¹i hèi giao ngay hoÆc cã kú h¹n, mét ng©n hµng míi chØ ho¹t ®éng mét chiÒu ®Ó phôc vô kh¸ch hµng cña m×nh, nghÜa lµ ng©n hµng tiÕn hµnh mua hoÆc b¸n ngo¹i hèi víi mét ®èi t­îng kh¸ch hµng t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i hoÆc thêi ®iÓm kú h¹n mµ kh«ng ch¾c ch¾n r»ng cã thÓ c©n b»ng ®­îc tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh ngay sau c¸c thêi ®iÓm giao dÞch ®ã hay kh«ng. Khi ®ã ng©n hµng sÏ cã nguy c¬ gÆp ph¶i rñi ro vÒ tû gi¸, rñi ro thùc hiÖn. NghiÖp vô kinh doanh Swap ra ®êi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng rñi ro trªn. Trong tr¹ng th¸i ngo¹i hèi Swap th× khèi l­îng tiÒn mua b¸n lu«n b»ng nhau, v× vËy giao dÞch nµy kh«ng bao giê lµm thay ®æi tr¹ng th¸i thùc cña Ng©n hµng. Trong kinh doanh ngo¹i hèi, ng­êi ta sö dông giao dÞch Swap phèi hîp mua b¸n ngo¹i tÖ giao ngay víi mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n nh¾m b¶o toµn vèn, lîi dông nh÷ng thay ®æi hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n trong chªnh lÖch l·i suÊt ®Ó tr¸nh rñi ro biÕn ®éng tiÒn tÖ vµ kiÕm lêi. 3.2.5. Giao dÞch quyÒn lùa chän tiÒn tÖ (Currency Options) QuyÒn lùa chän mua b¸n ngo¹i tÖ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n mét lo¹i ngo¹i tÖ nhÊt ®Þnh, víi sè l­îng cô thÓ, theo mét tû gi¸ cè ®Þnh vµo mét thêi ®iÓm cô thÓ.Nãi chung quyÒn chän tiÒn tÖ lµ mét c«ng cô tµi chÝnh, cho phÐp ng­êi mua hîp ®ång cã quyÒn (chø kh«ng ph¶i nghÜa vô), mua hoÆc b¸n mét ®ång tiÒn nµy víi mét ®ång tiÒn kh¸c t¹i tû gi¸ cè ®Þnh ®· tho¶ thuËn tr­íc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Ng­êi b¸n hîp ®ång quyÒn chän ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång nÕu ng­êi mua muèn. Ng­êi mua ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh khi mua nã. Trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi cã hai h×nh thøc quyÒn chän: QuyÒn chän mua: Lµ hîp ®ång cho phÐp ng­êi mua nã cã quyÒn (nh­ng kh«ng b¾t buéc) ®­îc mua mét sè l­îng ngo¹i tÖ ë mét møc gi¸ c¶ vµ trong thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. T¹i thêi ®iÓm ®Õn h¹n, nÕu tû gi¸ trªn thÞ tr­êng thÊp h¬n tû gi¸ trªn hîp ®ång th× ng­êi mua sÏ mua ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng. Lóc nµy, ng­êi b¸n quyÒn chän sÏ ®­îc h­ëng kho¶n chi phÝ mua quyÒn. Cßn nÕu tû gi¸ trªn thÞ tr­êng cao h¬n tû gi¸ trªn hîp ®ång th× ng­êi mua sÏ thùc hiÖn quyÒn mua ngo¹i tÖ cña m×nh vµ ng­êi b¸n quyÒn cã nghÜa vô cung cÊp ®ñ sè l­îng ngo¹i tÖ ®· ghi trong hîp ®ång. Hîp ®ång nµy lµm cho rñi ro tû gi¸ ®­îc san sÎ cho c¶ hai bªn mua vµ b¸n quyÒn. QuyÒn chän b¸n Lµ hîp ®ång quyÒn chän cho phÐp ng­êi mua nã cã quyÒn (nh­ng kh«ng b¾t buéc) ®­îc b¸n mét sè l­¬ng ngo¹i tÖ nhÊt ®Þnh. Hîp ®ång nµy còng cã nguyªn lý nh­ hîp ®ång quyÒn mua. Ng­êi mua sÏ thùc hiÖn quyÒn cña m×nh khi tû gi¸ trªn thÞ tr­êng thÊp h¬n tû gi¸ trong hîp ®ång vµ kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong tr­êng hîp cßn l¹i. NghiÖp vô Option lµ nghiÖp vô rÊt phæ biÕn vµ h÷u dông trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi th._.Õ giíi. §©y lµ c«ng cô phßng ngõa rñi ro vµ ®Çu c¬ kiÕm lêi ®­îc ­a chuéng, lµ sù tæng hîp cña nhiÒu nghiÖp vô nªn kh¾c phôc ®­îc nhiÒu nh­îc ®iÓm cña c¸c c«ng cô kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng cô nµy ®ßi hái thÞ tr­êng ph¶i ph¸t triÓn hoµn chØnh, c¸c chñ thÓ tham gia ph¶i cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph©n tÝch dù ®o¸n sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i së giao dÞch I - NH§T & PT ViÖt Nam. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam lµ mét trong bèn ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh lín nhÊt ViÖt Nam. Ng©n hµng ®­îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1957 theo QuyÕt ®Þnh sè 177/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ lÊy tªn lµ Ng©n hµng KiÕn thiÕt ViÖt Nam. N¨m 1981 lÊy tªn lµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ X©y dùng ViÖt Nam vµ n¨m 1991 ®æi tªn lµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. N¨m 1996, Ng©n hµng b¾t ®Çu ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty Nhµ n­íc, doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt. Tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, bé m¸y tæ chøc cña ng©n hµng míi chØ cã 8 chi nh¸nh víi trªn 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Õn nay, mét m« h×nh Tæng c«ng ty ®· ®­îc h×nh thµnh theo 4 khèi: NHTM Nhµ n­íc víi 67 chi nh¸nh trùc thuéc t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè trªn c¶ n­íc, 3 c«ng ty ®éc lËp (C«ng ty chøng kho¸n, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ C«ng ty Qu¶n lý nî vµ Khai th¸c tµi s¶n), 3 ®¬n vÞ liªn doanh (Ng©n hµng liªn doanh VID - Public, Ng©n hµng liªn doanh Lµo- ViÖt, C«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm ViÖt- óc) vµ 2 ®¬n vÞ sù nghiÖp (Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin vµ Trung t©m ®µo t¹o). Cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ hÖ thèng, sè CBCNV ®· lªn tíi 6.750 ng­êi, trong ®ã 75% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. Sù lín m¹nh vÒ quy m« ho¹t ®éng d­îc ph¶n ¸nh kh«ng chØ ë c¸c chØ tiªu tæng tµi s¶n, d­ nî tÝn dông, vèn huy ®éng,mµ cßn thÓ hiÖn ë sù gia t¨ng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi cña ng©n hµng. §Õn nay, NH§T & PT ®· thùc sù ho¹t ®éng nh­ mét NHTM, t¨ng tr­ëng v­ît bËc vÒ quy m« ho¹t ®éng. Trong giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 2004, tæng tµi s¶n t¨ng 22 lÇn. Trong 2 n¨m x©y dùng vµ triÓn khai §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt (2001- 2002), Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh, t¨ng tr­ëng 25%/ n¨m, tæng tµi s¶n ®¹t 71.000 tû VND. Ng©n hµng ®· hoµn thµnh t¸ch b¹ch tÝn dông chØ ®Þnh, gi¶m tû träng tÝn dông chØ ®Þnh, tÝn dông trung dµi h¹n, tõng b­íc lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh. Ng©n hµng ®­îc cÊp bæ sung vèn ®iÒu lÖ lªn 3.650 tû VND n¨m 2003 vµ 4.570 tû n¨m 2004. Së giao dÞch I lµ ®¬n vÞ thµnh viªn lín nhÊt trong hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT. Së giao dÞch ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 76/Q§- TCCB ngµy 28/03/1991 cña Tæng Gi¸m ®èc NH§T & PT ViÖt Nam, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc vµ lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña NH§T & PT ViÖt Nam, thùc hiÖn h¹ch to¸n néi bé, cã con dÊu riªng vµ trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng. Së giao dÞch ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së ý t­ëng lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trùc tiÕp thuéc Héi së chÝnh, t­¬ng tù nh­ m« h×nh kinh doanh cña ng©n hµng c¸c n­íc víi nhiÖm vô chÝnh lµ cÊp ph¸t vèn vµ cho vay ®Çu t­, chuÈn bÞ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi c¸c dù ¸n kinh tÕ Trung ­¬ng. Tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch, sau nhiÒu lÇn ®æi míi ®Õn n¨m 1998, Së giao dÞch I míi thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §Õn nay, m« h×nh tæ chøc cña Së gåm 9 phßng nghiÖp vô, 4 phßng giao dÞch víi 7 m¹ng l­íi vµ trªn 10 quü tiÕt kiÖm, víi ®éi ngò c¸n bé lµ 250 ng­êi. Ho¹t ®éng cña Së ®­îc ®a d¹ng ho¸ víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng. Së giao dÞch trë thµnh ®¬n vÞ chñ lùc, ®¬n vÞ thµnh viªn ®Æc biÖt thuéc Héi së chÝnh, ®­îc tæ chøc cïng chi nh¸nh Hµ Néi Th¨ng Long phôc vô ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa bµn Thñ ®« vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c. 2.T×nh h×nh kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. 2.1. C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i SGDI. 2.1.1. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp tíi ngo¹i tÖ vµ ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho kh¸ch hµng thuËn tiÖn trong thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu víi c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi. HiÖn nay, thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng. Nã mang l¹i lîi Ých rÊt lín cho kh¸ch hµng, lµm cho ho¹t ®éng thanh to¸n diÔn ra nhanh h¬n, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ b¶o ®¶m an toµn cho c¸c bªn tham gia nh­: Së giao dÞch L/C hµng nhËp, dÞch vô chuyÓn tiÒn... cho kh¸ch hµng . MÆt kh¸c, ta thÊy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ liªn quan trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶ th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp mét l­îng ngo¹i tÖ cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ .§Ó ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã hiÖu qu¶, ®ñ l­îng ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ. Ng­îc l¹i, khi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn th× sÏ thu hót ®­îc l­îng kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Õn víi ng©n hµng m×nh cµng nhiÒu. Khi ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ph¸t triÓn. Do ®ã, trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ th× viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã liªn quan trùc tiÕp, t¸c ®éng lÉn nhau, hç trî nhau cïng ph¸t triÓn. 2.1.2 Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ. NÕu ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶, ng©n hµng sÏ cã tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ d­ thõa. Lóc nµy ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh cho vay ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ sÏ gióp cho kh¸ch hµng cã sè ngo¹i tÖ ®¸p øng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. HiÖn nay, Së giao dÞch tiÕn hµnh cho vay ngo¹i tÖ víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kh¸ch hµng cã nhu cÇu ngo¹i tÖ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Æc biÖt, Së giao dÞch I tiÕn hµnh cho vay ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty, tæng c«ng ty lín cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra, Së giao dÞch I tiÕn hµnh cho vay ngo¹i tÖ khi c¸c doanh nghiÖp cÇn trong ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng. 2.1.3. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ do phßng kÕ ho¹ch nguån vèn phô tr¸ch, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ hµng ngµy giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ vµ cã ®ñ sè ngo¹i tÖ ®¸p øng nhu cÇu phôc vô kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ ngoµi viÖc kinh doanh phôc vô kh¸ch hµng cßn kinh doanh kiÕm lîi do chªnh lÖch tû gi¸. Ngoµi ra, ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ cßn cung cÊp cho phßng tÝn dông cã ®ñ sè ngo¹i tÖ phôc vô nhu cÇu vay cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Së giao dÞch I tiÕn hµnh mua b¸n víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cã ngo¹i tÖ kh«ng ph©n biÖt nguån gèc, lo¹i ngo¹i tÖ. ViÖc mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch lµ mét linh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ lín, c¸c giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ diÔn ra trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµ chñ yÕu. Lîi nhuËn do ho¹t ®éng nµy mang l¹i chiÕm 10% trong tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kinh doanh ngo¹i tÖ ph¸t triÓn, lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kh¸c cïng ph¸t triÓn, më réng m¹ng l­íi kh¸ch hµng vµ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng . Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ, bé phËn tÝn dông ngo¹i tÖ, bé phËn kinh doanh ngo¹i tÖ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó t¹o nguån mua b¸n hay tÝn dông ngo¹i tÖ, ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cuèi ngµy theo quy ®Þnh cña NHNN vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho Së giao dÞch nãi riªng vµ toµn hÖ thèng nãi chung. 2.2. C¬ së ph¸p lý. T¹o hµnh lang ph¸p lý, thèng nhÊt c¸c thñ tôc trong nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ nh»m phôc vô kh¸ch hµng hiÖu qu¶, ®¸p øng nhanh chãng, thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng trong viÖc cung cÊp dÞch vô, mÆt kh¸c, ®ång thêi ®Ó ph©n ®Þnh râ mèi quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn cã liªn quan trong c¸c giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. Víi môc tiªu kinh doanh ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ hµng ngµy theo quy ®Þnh cña NH§T&PTVN, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §ång thêi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ gãp phÇn më réng, n©ng cao m¹ng l­íi kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi ng©n hµng n­íc ngoµi. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ ph¶i giao dÞch víi c¸c kh¸ch hµng theo quy ®Þnh. §èi víi kho¶n vay ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi vÒ nguyªn t¾c ph¶i vay b»ng ngo¹i tÖ, tr­êng hîp kh¸ch hµng ®Ò nghÞ vay b»ng VND mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña tæng gi¸m ®èc NH§T&PTVN. Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ dù tr÷ ngo¹i tÖ, tû gi¸ còng nh­ ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cuèi mçi ngµy lµm viÖc. Hµng ngµy nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ ph¶i xem xÐt t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ tr­êng vÒ tû gi¸, nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ®Ó thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a NH§T&PTVN víi c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: Tû gi¸ mua b¸n n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, tû gi¸ phï hîp theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn ®¶m b¶o quyÒn lîi gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Dùa trªn nh÷ng c¬ së ph¸p lý trªn Së giao dÞch ®· ®­a ra quy tr×nh giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ. 2.3.Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. 2.3.1 LËp kÕ ho¹ch nhu cÇu ngo¹i tÖ vµ th«ng b¸o. Hµng th¸ng, phßng tÝn dông, bé phËn thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c phßng nghiÖp vô cã ph¸t sinh nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ lËp nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ trong thanh to¸n göi bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ, phßng kÕ to¸n lËp giÊy ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ trong th¸ng göi bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ thuéc phßng kÕ ho¹ch nguån vèn. Sau khi ®· tæng hîp nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c phßng th× bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ sÏ thùc hiÖn: C¨n cø vµo kh¶ n¨ng c©n ®èi ngo¹i tÖ, sè d­ ngo¹i tÖ, t×nh h×nh thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, kh¶ n¨ng mua ®­îc ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ( cña kh¸ch hµng, NH§T&PTTW vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c...), tõ ®ã cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ lËp c©n ®èi ngo¹i tÖ hµng th¸ng, tr×nh l·nh ®¹o Së giao dÞch phª duyÖt. Hµng ngµy, c¨n cø tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ hiÖn cã, lËp kÕ ho¹ch mua vµo hoÆc b¸n ra ngo¹i tÖ trong ngµy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngäai tÖ cña kh¸ch hµng, xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ d­ thiÕu hoÆc d­ thõa tr×nh l·nh ®¹o duyÖt mua hoÆc b¸n ngo¹i tÖ. Tr­êng hîp Së giao dÞch ®· tÝnh to¸n toµn bé kh¶ n¨ng c©n ®èi ngo¹i tÖ (sè l­îng, ph­¬ng thøc mua b¸n....) mµ vÉn ch­a thÓ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng theo kÕ ho¹ch hµng thµng ®· lËp, Së giao dÞch lËp kÕ ho¹ch mua b¸n göi Phßng kinh doanh tiÒn tÖ cña Héi së chÝnh. 2.3.2. Giao dÞch mua ngo¹i tÖ. a/Giao dÞch mua ngo¹i tÖ cña c¸ nh©n. HiÖn nay, Theo quyÕt ®Þnh sè 46/2003/Q§-TTg ngµy 02/04/2003 vÒ tû lÖ b¾t buéc b¸n ngo¹i tÖ ®èi víi nguån thu v·ng lai cña ng­êi c­ tró lµ tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi th× tû lÖ kÕt hèi lµ 0% v× vËy kh«ng cã giao dÞch kÕt hèi ngo¹i tÖ nh­ tr­íc ®©y. §èi víi c¸c giao dÞch mua ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸ nh©n: C¨n cø vµo ®Ò nghÞ b¸n ngo¹i tÖ cho c¸ nh©n, kÕ to¸n viªn gi÷ tµi kho¶n thùc hiÖn lËp phiÕu mua chuyÓn kho¶n ngo¹i tÖ. b/ Giao dÞch mua ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng lµ tæ chøc. + NÕu mua theo h×nh thøc trao ngay: Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ niªm yÕt cña ng©n hµng ( do phßng kÕ to¸n thùc hiÖn). C¨n cø yªu cÇu chi ngo¹i tÖ ( hoÆc ®Ò nghÞ b¸n ngo¹i tÖ ) cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n lËp phiÕu chuyÓn kho¶n mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ®ång thêi th«ng b¸o l¹i cho bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ. Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ tho¶ thuËn ( do bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ thùc hiÖn): giao dÞch viªn tr×nh phô tr¸ch bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ, sau ®ã tr×nh l·nh ®¹o duyÖt. Sau khi ®­îc duyÖt giao dÞch viªn lËp phiÕu mua b¸n ngo¹i tÖ, phô tr¸ch bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ sÏ ký duyÖt hoÆc ký duyÖt trùc tiÕp trªn yªu cÇu chi ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. + NÕu mua ngo¹i tÖ kú h¹n: Bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ tr×nh l·nh ®¹o duyÖt vÒ sè tiÒn, tû gi¸, kú h¹n, nªu râ môc ®Ých mua. Khi ®­îc duyÖt lËp hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ kú h¹n th× göi tr×nh l·nh ®¹o ký duyÖt vµ göi cho kh¸ch hµng ký. 2.3.3. Giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ. + Khi cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ, kh¸ch hµng göi ®Õn ng©n hµng ( bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ tiÕp nhËn theo quy ®Þnh) vµ chØ dÉn kh¸ch hµng lËp nh÷ng hå s¬ sau: - Tr­êng hîp kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ vay: GiÊy ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ kiªm lÖnh chi tr¶ kh¸ch hµng. - Tr­êng hîp kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n ra n­íc ngoµi: GiÊy ®Ò nghÞ mua ngä¹i tÖ kiªm lÖnh chi tr¶ kh¸ch hµng, th«ng b¸o më L/C cña ng©n hµng hoÆc th«ng b¸o nép tiÒn vµo tµi kho¶n. +Khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ trªn tõ kh¸ch hµng hoÆc tõ bé phËn kh¸c theo quy ®Þnh, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ thùc hiÖn: NÕu b¸n ngo¹i tÖ trao ngay: C¨n cø kh¶ n¨ng c©n ®èi ngo¹i tÖ, lËp phiÕu giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng (hoÆc duyÖt trùc tiÕp ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng) trong thÈm quyÒn ®­îc giao hoÆc chuyÓn th¼ng cho c¸c bé phËn cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn, nÕu v­ît thÈm quyÒn th× tr×nh l·nh ®¹o duyÖt. NÕu b¸n ngo¹i tÖ kú h¹n: C¨n cø kú h¹n b¸n ngo¹i tÖ, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ lËp hîp ®ång b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n tr×nh l·nh d¹o duyÖt, sau ®ã göi cho kh¸ch hµng ký. 2.3.4. Mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó c©n ®èi nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ. Së giao dÞch I lµ chi nh¸nh lín nhÊt nªn ®­îc phÐp mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. HiÖn nay, theo quyÕt ®Þnh sè 893/2002/Q§-NHNN ngµy 17/10/2002 quy ®Þnh tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cuèi ngµy kh«ng v­ît qu¸ 30% vèn tù cã cña ng©n hµng, NH§T&PTVN quy ®Þnh tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ (tr­êng hoÆc ®o¶n) cuèi ngµy ®èi víi USD lµ ±3triÖu, ®èi víi c¸c ngo¹i tÖ kh¸c quy ®æi USD lµ ±300.000. Hµng ngµy, c¨n cø phª duyÖt cña l·nh ®¹o vÒ nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ trong ngµy (®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cuèi ngµy theo quy ®Þnh), bé phËn kÕ ho¹ch nguån vèn liªn hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông, chi nh¸nh kh¸c ®Ó mua b¸n ngo¹i tÖ. NÕu mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông vµ chi nh¸nh NH§T&PTVN trong hÖ thèng: Bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ tho¶ thuËn víi ®èi t¸c sau ®ã lËp phiÕu giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ hoÆc x¸c nhËn mua b¸n ngo¹i tÖ hoÆc hîp ®ång kú h¹n mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n, tr×nh l·nh ®¹o ký duyÖt, sau ®ã göi cho ®èi t¸c ký. Trong tr­êng hîp mua b¸n trao ngay víi Héi së chÝnh: C¨n cø phª duyÖt cña l·nh ®¹o, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ hoÆc kÕ to¸n lËp ®iÖn göi Héi së chÝnh trong ®ã nªu sè ngo¹i tÖ cÇn mua, cho ai, môc ®Ých, ngµy hiÖu lùc, tû gi¸ (nÕu cã). Tr­êng hîp mua b¸n ngo¹i tÖ kú h¹n lËp hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n. Chøng tõ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n gåm: X¸c nhËn mua b¸n ngo¹i tÖ, phª duyÖt cña l·nh ®¹o, phiÕu giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ (nÕu cã). 2.3.5. Quy ®Þnh niªm yÕt tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I. HiÖn nay, theo quyÕt ®Þnh sè 648/2004/Q§ - NHNN ngµy 28/05/2004 cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc c«ng bè tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam so víi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c ®· quy ®Þnh râ: Hµng ngµy, NHNN c«ng bè tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng cña VND so víi USD trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Trªn c¬ së ®ã, cho phÐp tæng gi¸m ®èc c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ. Theo ®ã, ng©n hµng §T&PTVN cã c«ng v¨n sè 2758/cv-NVKD3 V/V h­íng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh sè 648, cïng víi sù tham kh¶o tû gi¸ cña c¸c NHTM quèc doanh Trung ­¬ng th× Së giao dÞch ®· x¸c ®Þnh tû gi¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ vµ c«ng bè thùc hiÖn t¹i Së giao dÞch vµo tr­íc 8h s¸ng hµng ngµy. HiÖn t¹i Phßng KÕ ho¹ch nguån vèn chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng bè tû gi¸ cña Së giao dÞch. Trong ngµy, NH§T&PTTW ®iÒu chØnh l¹i tû gi¸ trªn m¹ng Internet th× Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn sÏ th«ng b¸o l¹i cho c¸c phßng ban qua m¹ng Internet néi bé. Tû gi¸ c«ng bè hµng ngµy t¹i Së lµ tû gi¸ cam kÕt mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së víi kh¸ch hµng khi cã ph¸t sinh giao dÞch. Trong b¶ng tû gi¸ cã x¸c ®Þnh râ tû gi¸ mua b¸n chuyÓn kho¶n, tiÒn mÆt cña tõng lo¹i ngo¹i tÖ so víi VND theo ph­¬ng ph¸p yÕt gi¸ trùc tiÕp. Kho¶ng chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua tiÒn mÆt vµ chuyÓn kho¶n phô thuéc vµo møc phÝ thu tiÒn mÆt céng thªm phÝ kiÓm ®Õm vµ vËn chuyÓn theo quy ®Þnh cña ng©n hµng trong tõng thêi kú. Trªn ®©y lµ toµn bé quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. Quy tr×nh mua b¸n nµylµ mét quy tr×nh ra ®êi tõ khi thµnh lËp Së giao dÞch do ®ã nã cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn th× c¸c nh©n viªn thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ cßn gÆp nhiÒu v­íng m¾c. 2.4.Nguån mua ngo¹i tÖ. Thu hót ngo¹i tÖ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng cña NHTM còng nh­ cña Së giao dÞch I NH§T&PTVN. Së giao dÞch I ®­îc phÐp mua ngo¹i tÖ tõ mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng kh«ng ph©n biÖt nguån gèc vµ sè l­îng. Së giao dÞch mua ngo¹i tÖ tõ c¸c nguån sau: Mua ngo¹i tÖ trong hÖ thèng NH§T&PTVN. Mua tõ c¸c NHTM kh¸c. Mua tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ. Mua tõ c¸c c¸ nh©n. +Nguån mua trong hÖ thèng NH§T&PTVN: §©y lµ nguån mua víi sè l­îng lín, tû gi¸ tho¶ thuËn cho tõng lÇn giao dÞch vµ th­êng thÊp h¬n so víi thÞ tr­êng ngo¹i tÖ chÝnh thøc, khi cã nhu cÇu mua ngo¹i tÖ, Së ph¶i lµm tê tr×nh lªn Héi së chÝnh. +§èi t­îng thø hai lµ c¸c NHTM ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ: Së giao dÞch I chñ yÕu lµ mua ngo¹i tÖ tõ c¸c ng©n hµng nµy ®Ó ®¶m b¶o sè ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. Tû träng mua b¸n víi c¸c ng©n hµng kh¸c chiÕm 40-50% doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së. ViÖc cho phÐp Së ®­îc mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng ngoµi hÖ thèng ®· lµm cho Së chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm nguån mua ngo¹i tÖ, nh­ng c¸c chi nh¸nh trong cïng hÖ thèng th× kh«ng ®­îc phÐp mua b¸n ngo¹i tÖ víi nhau mµ muèn cã ngo¹i tÖ th× ph¶i th«ng qua Héi së chÝnh. Th«ng qua m¹ng Internet, ®iÖn tho¹i, fax, c¸c ng©n hµng tho¶ thuËn tû gi¸ giao dÞch víi nhau vµ tû gi¸ nµy kh«ng v­ît qua tû gi¸ do NHNN quy ®Þnh. +Nguån mua ngo¹i tÖ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ sè ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ mµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, uy tÝn lín. Theo quy ®Þnh míi th× tû lÖ kÕt hèi lµ 0% nªn nguån mua ngo¹i tÖ nµy hiÖn nay gi¶m ®¸ng kÓ. Nguån mua ngo¹i tÖ tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®­îc chia lµm hai lo¹i: Thø nhÊt, lµ c¸c doanh nghiÖp cã tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch. ®©y lµ c¸c kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, song sè kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu quan hÖ víi Së chØ cã mét vµi ®¬n vÞ mµ chñ yÕu lµ kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng nhËp khÈu nªn nguån mua ngo¹i tÖ tõ c¸c tæ chøc nµy cßn nhá. Thø hai, lµ c¸c Doanh nghiÖp cã tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng kh¸c. C¸c kh¸ch hµng nµy chñ yÕu b¸n ngo¹i tÖ cho Së giao dÞch theo tû gi¸ tho¶ thuËn nh­ng kh«ng v­ît qu¸ tû gi¸ b¸n ra cña ngo¹i tÖ ®ã vµo ngµy giao dÞch. Së giao dÞch cã quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty, tæng c«ng ty cã doanh sè ho¹t ®éng lín nªn ®©y lµ nguån mua ngo¹i tÖ quan träng. +HiÖn nay, Së nèi m¹ng kinh doanh ngo¹i tÖ th«ng qua hÖ thèng Reuters. HÖ thèng nµy cung cÊp gi¸ chµo mua vµ chµo b¸n cña c¸c thÞ tr­êng trªn toµn cÇu. Qua ®ã Së cã thÓ tho¶ thuËn gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ cuèi ngµy, ®©y lµ nguån mua ngo¹i tÖ chñ yÕu hiÖn nay cña Së. +Nguån mua ngo¹i tÖ cuèi cïng lµ c¸c c¸ nh©n cã quan hÖ mua b¸n ngo¹i tÖ tiÒn mÆt víi Së giao dÞch I. Së mua tÊt c¶ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tiÒn mÆt tù do chuyÓn ®æi nh­: EUR, GBP, JPY... mµ kh«ng ph©n biÖt nguån gèc, sè l­îng, tû gi¸ mua lµ tû gi¸ ngo¹i tÖ tiÒn mÆt ®­îc niªm yÕt c«ng khai ë c¸c quü tiÕt kiÖm vµ c¸c ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ tiÒn mÆt cña Së. Tuy nhiªn, sè l­îng ngo¹i tÖ mua ®­îc ë ®©y lµ rÊt thÊp chØ chiÕm kho¶ng 2-3% doanh sè mua vµ chñ yÕu mua cña ng­êi kh«ng c­ tró. §ång thêi, së còng mua ngo¹i tÖ cña ng­êi thô h­ëng kiÒu hèi tõ n­íc ngoµi chuyÓn vÒ song víi sè l­îng kh«ng lín. 2.5. Nguån b¸n ngo¹i tÖ. Së giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c ®èi t­îng: B¸n ngoµi hÖ thèng ng©n hµng. B¸n trong hÖ thèng NH§T&PTVN. B¸n cho c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ. Theo quy ®Þnh cña NH§T&PTVN th× c¸c chi nh¸nh cuèi mçi ngµy ph¶i ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ngo¹i hèi theo quy ®Þnh. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh c¸c chi nh¸nh ph¶i tù c©n ®èi sè ngo¹i tÖ mua b¸n hµng ngµy nh­ng ®¶m b¶o cã l·i. ViÖc b¸n ngo¹i tÖ lµ mét nghiÖp vô kinh doanh thu lîi nhuËn tõ viÖc chªnh lÖch tû gi¸ mua vµo vµ tû gi¸ b¸n ra. Tr­íc ®©y, do t×nh h×nh ngo¹i tÖ , ®Æc biÖt lµ ®ång USD khan hiÕm, nªn NH§T&PTVN ®· quy ®Þnh tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh kh«ng ®­îc phÐp b¸n ngo¹i tÖ ra ngoµi hÖ thèng. Víi môc tiªu lµ hç trî nguån ngo¹i tÖ cho c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng. §Õn nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, xu h­íng më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ ®­îc më réng nªn t×nh tr¹ng khan hiÕm ®ång USD ®· gi¶m xuèng. NH§T&PTVN ®· níi láng quy ®Þnh cña m×nh vµ cho phÐp mét sè chi nh¸nh ®­îc quyÒn b¸n ngo¹i tÖ ra ngoµi hÖ thèng mµ ®Æc biÖt lµ Së giao dÞch I. Víi quy ®Þnh nµy, viÖc b¸n ngo¹i tÖ ra ngoµi hÖ thèng ®· ®em l¹i sè lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho ng©n hµng. HiÖn nay, kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu kh«ng nhiÒu, do vËy viÖc b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nµy lµ kh«ng lín, mµ nguån b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu cña Së vÉn lµ c¸c ng©n hµng kh¸c. HiÖn nay, Së giao dÞch I quan hÖ mua b¸n ngo¹i tÖ víi tÊt c¶ c¸c NHTM trªn kh¾p c¶ n­íc. ViÖc b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c ng©n hµng trong cïng hÖ thèng ®Ó hç trî sè ngo¹i tÖ thiÕu mµ lîi nhuËn thu ®­îc lµ kh«ng lín. Së giao dÞch I thu lîi nhuËn chñ yÕu tõ ho¹t ®éng b¸n ngo¹i tÖ ra ngoµi hÖ thèng víi nguyªn t¾c mua ë n¬i rÎ nhÊt vµ b¸n ë n¬i ®¾t nhÊt. Cuèi cïng, nguån b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I lµ c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ cã nhu cÇu ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña m×nh nh­: ®i du lÞch, tr¶ nî vay, thanh to¸n c¸c hîp ®ång nhËp khÈu.... Së giao dÞch I cã thÓ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong viÖc b¸n ngo¹i tÖ, Së thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chØ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n hîp ®ång khi ®Õn h¹n, tr¶ nî vay ng©n hµng, nî vay n­íc ngoµi, phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ mua ngo¹i tÖ ®Ó më th­ tÝn dông. Së chØ b¸n cho c¸c c¸ nh©n ®­îc phÐp xuÊt ngo¹i. TuyÖt ®èi Së kh«ng b¸n ngo¹i tÖ trao ngay cho kh¸ch hµng khi ch­a cã nhu cÇu thanh to¸n ngay. Sè l­îng ngo¹i tÖ b¸n ra cña Së cã giíi h¹n vµ tu©n theo quy ®Þnh cña th«ng t­ 01/1999/Ttg- NHNN cña thèng ®èc NHNN. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ giao dÞch cña Së gåm USD, EUR, JPY.... trong ®ã, USD chiÕm vÞ trÝ chñ yÕu vµ th­êng xuyªn trong c¸c giao dÞch hµng ngµy cña Së. 3. Thùc tr¹ng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I Ngay tõ khi míi thµnh lËp Së giao dÞch I, kinh doanh ngo¹i tÖ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, trong thêi gian nµy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së míi chØ ®i vµo mua b¸n ngo¹i tÖ trao ngay, môc ®Ých kinh doanh chñ yÕu lµ phôc vô kh¸ch hµng, c¸c nghiÖp vô kinh doanh cßn ®¬n gi¶n, lo¹i ngo¹i tÖ mµ Së giao dÞch ¸p dông trong kinh doanh chñ yÕu lµ USD. Do ®ã, thêi kú nµy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së míi chØ lµ ho¹t ®éng s¬ khai. Sau nhiÒu n¨m c¶i thiÖn, ®æi míi ®Õn n¨m 1998 cïng víi viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh sè17/1998/Q§-NHNN ngµy 10/01/1998 vÒ quy chÕ ho¹t ®éng giao dÞch ngo¹i hèi. Së giao dÞch ®· b¾t ®Çu triÓn khai nghiÖp vô giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n, ¸p dông c¸c nghiÖp vô míi vµo trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Trong giai ®o¹n nµy Së giao dÞch ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn kinh doanh ngo¹i tÖ ngoµi viÖc ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng mµ cßn nh»m môc tiªu kinh doanh kiÕm lîi nhuËn cho chÝnh b¶n th©n m×nh. §©y còng lµ n¨m t¹o tiÒn ®Ò cho nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ hµng n¨m t¨ng ®Òu, lîi nhuËn ®em l¹i, lín chiÕm 10% trong tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng. B¶ng: Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ 1998-2004 §¬n vÞ: USD N¨m Tæng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ Tæng doanh sè mua b¸n USD Doanh sè quy ®æi USD 1998 35,892,573.02 17,530,102.00 1999 98,475,521.35 50,041,230,09 2000 174,529,462.97 74,015,268.15 2001 181,414,257.30 117,086,191.64 2002 208,719,215.08 182,296,461.00 2003 249,527,641.67 185,963,284.37 2004 253,531,018.70 214,324,188.11 ( Nguån: B¸o c¸o kinh doanh tiÒn tÖ - Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn.) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch ®· t¨ng ®Òu hµng n¨m. N¨m 1998, do t×nh h×nh biÕn ®éng tû gi¸ m¹nh nªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng hÇu nh­ kh«ng ho¹t ®éng, v× chØ cã c¸c ng©n hµng mua mµ kh«ng cã c¸c ng©n hµng chµo b¸n. Tû gi¸ mua b¸n trong c¸c NHTM chªnh lÖch thÊp h¬n tû gi¸ thÞ tr­êng tõ 1.000 - 1.500®/USD. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp vÉn g¨m gi÷ ngo¹i tÖ, Së giao dÞch I khã kh¨n vÒ nguån vèn VND nªn kh«ng thÓ mua ngo¹i tÖ tõ quü b×nh æn tû gi¸ cña Nhµ n­íc ®Ó b¸n cho c¸c ng©n hµng trong cïng hÖ thèng, doanh nghiÖp cã tµi kho¶n t¹i Së giao dÞch kh«ng cã ngo¹i tÖ ®Ó b¸n, c¸c doanh nghiÖp ë c¸c ng©n hµng kh¸c th× ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ chØ ®¹o cña NHNN, v× vËy Së giao dÞch hoµn toµn bÕ t¾c vÒ nguån mua ngo¹i tÖ. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp vay ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch ®Õn h¹n tr¶ nî vay, trªn tµi kho¶n VND ®· cã tiÒn nh­ng ng©n hµng kh«ng cã ®ñ ngo¹i tÖ ®Ó chµo b¸n. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn ®­îc phÐp cña ban l·nh ®¹o ®· ph¶i b¸n øng tr­íc ngo¹i tÖ tõ nguån kh¸c ®Ó thu håi nî gèc vµ l·i vay ngo¹i tÖ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c cho vay. Tuy nhiªn, vµo nh÷ng ngµy míi thay ®æi tû gi¸, NHNN mong muèn tû gi¸ lªn tõ tõ ®Ó khái g©y biÕn ®éng lín, v× vËy, NHNN yªu cÇu 4 NHTM quèc doanh chØ ®­îc phÐp±1% ®Õn ±2% thay v× ±7% nh­ NHNN cho phÐp. Do ®ã, c¸c NHTM cæ phÇn, ng©n hµng n­íc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh th× t¨ng gi¸ lªn b»ng møc gi¸ trÇn nªn thùc hiÖn viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ ®­îc. Trong khi ®ã, c¸c NHTM quèc doanh th× kh«ng mua b¸n ®­îc, mua ®­îc rÊt Ýt hoÆc mua cao nh­ng ph¶i b¸n víi gi¸ chØ ®¹o thÊp h¬n gi¸ mua vµo nªn g©y lç lín cho ng©n hµng. Trong n¨m 1998, N¨m1999, doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, gÇn gÊp 3 lÇn so víi n¨m 1998. Tuy nhiªn trong n¨m nµy sè ngo¹i tÖ b¸n ra cao h¬n sè ngo¹i tÖ mua vµo. nguyªn nh©n lµ do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc ®· ngÊm s©u vµo nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m sót, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cÇm chõng, gi¸ trÞ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Òu gi¶m do c¸c b¹n hµng cña c¸c n­íc ®Òu l©m vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i nÒn kinh tÕ. Thªm vµo ®ã, c¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ th©m hôt, tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng g©y t©m lý hoang mang, trªn thÞ tr­êng khan hiÕm ngo¹i tÖ. Tuy vËy, Nhµ n­íc ®· ban hµnh kÞp thêi c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ngo¹i hèi nh­: Q§ 64/1999/Q§-NHNN ngµy 25/2/1999 vÒ viÖc c«ng bè tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam so víi c¸c ngo¹i tÖ . Q§ 173/1998/Q§-ttg ngµy 12/9/1998 vÒ nghÜa vô b¸n vµ mua ngo¹i tÖ cña ng­êi c­ tró lµ tæ chøc . §· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. MÆc dï nÒn kinh tÕ cã khã kh¨n, ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng khan hiÕm, viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ gÆp nhiÒu v­íng m¾c nh­ng Së giao dÞch víi cè g¾ng nç lùc cña toµn nh©n viªn nªn doanh sè mua b¸n ®¹t ®­îc rÊt cao ®em l¹i lîi nhuËn 1.100 triÖu VND cho ng©n hµng n¨m 1999. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ t¨ng nhanh trong hai n¨m 2000 vµ 2001. §Æc biÖt trong n¨m 2000, t×nh h×nh kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®æi, cã dÊu hiÖu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh trë l¹i, nhiÒu chØ tiªu kinh tÕ ®· v­ît xa so víi n¨m1999, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ®¹t 6.7% (N¨m 1999 ®¹t 4,8%), kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 14,5 tû USD t¨ng 26%, kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 25,6 tû USD t¨ng 34.5% so víi n¨m 1999. Nhµ n­íc ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp lµm cho nhu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ còng nh­ nguån cung ngo¹i tÖ t¨ng cao. MÆt kh¸c, trong n¨m 2000 Së giao dÞch ®· cã nh÷ng thuËn lîi lµ cã nh÷ng kh¸ch hµng lín do Nhµ n­íc chØ ®Þnh trong viÖc thanh to¸n ngo¹i tÖ nh­: tæng C«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex, tæng C«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng...do ®ã, doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ trong n¨m ®· t¨ng kh¸ cao. Tæng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ c¶ n¨m 2000 lµ 174 triÖu USD t¨ng gÊp ®«i lÇn so víi n¨m 1999. Trong n¨m 2000 gi¸ x¨ng dÇu trªn thÕ giíi t¨ng cao, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam còng t¨ng theo, chñ yÕu nguån ngo¹i tÖ tõ thu xuÊt khÈu dÇu th« vµ tr¶ cho nhËp khÈu x¨ng dÇu mµ Së giao dÞch I ®­îc Nhµ n­íc chØ ®Þnh thanh to¸n cho ho¹t ®éng lín nµy, nªn nguån b¸n ngo¹i tÖ lín h¬n nguån mua ngo¹i tÖ. Bªn c¹nh ®ã, do t©m lý sî t¨ng tû gi¸ sÏ ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn kinh doanh hoÆc sî kh«ng gom ®ñ ngo¹i tÖ thanh to¸n cho n­íc ngoµi vµ bÞ ph¹t hîp ®ång nªn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu hoÆc vay nî n­íc ngoµi ®Òu tiÕn hµnh c¸c chiÕn dÞch mua gom ngo¹i tÖ, ®Èy cÇu ngo¹i tÖ lªn mét c¸ch gi¶ t¹o. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ l·i suÊt vay USD trªn thÞ tr­êng quèc tÕ t¨ng, trong khi l·i suÊt VND kh«ng t¨ng, thËm chÝ cßn gi¶m lµm n¶y sinh dù ®o¸n lµ tû gi¸ sÏ t¨ng.V× cho r»ng chªnh lÖch do tr­ît gi¸ cã kh¶ n¨ng lín h¬n chªnh lÖch l·i suÊt, nªn mét sè doanh nghiÖp nhËp khÈu t×m c¸ch vay VND råi xin mua ngo¹i tÖ chø kh«ng chÞu vay ngo¹i tÖ. Trong khi ®ã, l­îng ngo¹i tÖ mua ®­îc tõ kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu, do dù ®o¸n lµ NHNN sÏ tiÕp tôc ph¸ gi¸ ®ång néi tÖ trong thêi gian tíi nªn dï kh«ng cã nhu cÇu sö dông ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n tiÒn göi ( sau khi ®· kÕt hèi 50%) hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chÞu b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng mµ g¨m l¹i ®Ó h­ëng chªnh lÖch tû gi¸. Tuy nguån mua ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch cã gÆp khã kh¨n, nh­ng Së vÉn cã ®ñ l­îng ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Do viÖc tæ chøc bµn ®æi ngo¹i tÖ, nguån thu ngo¹i tÖ tõ c¸c giao dÞch v·ng lai... nªn trong n¨m 2000 ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I ®em l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ. §Õn n¨m 2001, thÞ tr­êng ngo¹i tÖ cã nhiÒu biÕn ®éng, tû gi¸ gi÷a VND vµ USD trªn thÞ tr­êng chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc nh×n chung ®Òu t¨ng cao so víi 2000. Tû gi¸ USD/VND ®Õn ngµy 31/12/2001 lµ 15.085 t¨ng gÇn 4% so víi n¨m 2000. Song møc t¨ng tû gi¸ gi÷a VND vµ USD t¨ng m¹nh vµo c¸c th¸ng 5,6,7/01 g©y khã kh¨n trong kinh doanh cña c¸c NHTM vµ ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña c¸c doanh nghiÖp. Còng trong n¨m 2001, NHNN ®· ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch hç trî cho chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i nh­ giao dÞch Swap gi÷a NHNN vµ c¸c NHTM, t¨ng c­êng nghÜa vô b¸n ngo¹i tÖ cña ng­êi c­ tró lµ tæ chøc t¹o nguån ngo¹i tÖ cho c¸c NHTM, ®iÒu chØnh kú h¹n vµ biªn ®é giao ®éng trong c¸c giao dÞch kú h¹n. T×nh h×nh n¨m 2001 còng c._.ã mét vÞ thÝ hÕt søc quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mét NHTM. Gi¶i ph¸p vÒ mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®óng ®¾n sÏ lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t giµnh giËt thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña c¸c NHTM. Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng: §©y lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn l­îc kh¸ch hµng nh»m më réng ho¹t ®éng vµ n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Õn giao dÞch víi Së cßn chiÕm tû lÖ rÊt nhá, mµ kh¸ch hµng cña Së chñ yÕu lµ c¸c ng©n hµng kh¸c. Do ®ã, Së giao dÞch I cÇn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, më réng m¹ng l­íi giao dÞch cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých ®Ó thu hót nhãm kh¸ch hµng nµy, v× ®©y võa lµ nguån thu võa lµ nguån b¸n ngo¹i tÖ quan träng cña ng©n hµng. ViÖc thu hót ®­îc sè l­îng lín c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®ang lµ môc tiªu ®Æt ra víi toµn nh©n viªn giao dÞch kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. §©y còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô: C¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, tiÕt kiÖm thêi gian vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cßn bÊt hîp lý vµ l¹c hËu. Khi mua ngo¹i tÖ mét mÆt kh¸ch hµng ph¶i xuÊt tr×nh ®¬n xin mua ngo¹i tÖ kÌm theo c¸c chøng tõ liªn quan cho phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, kh¸ch hµng cßn ph¶i lËp uû nhiÖm chi trÝch tµi kho¶n VND ®Ó tr¶ tiÒn mua, mµ lÏ ra hä cã thÓ uû quyÒn cho ng©n hµng tù trÝch tµi kho¶n VND. Nh­ vËy, kh¸ch hµng chØ cÇn ®Õn Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn ®Ó giao dÞch, phÇn cßn l¹i lµ c«ng viÖc néi bé gi÷a c¸c phßng trong Së giao dÞch sÏ tù lµm. Cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý cho tõng kh¸ch hµng: Trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ph¶i ®­îc ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp trªn c¬ së c©n ®èi vèn, chi phÝ , lîi nhuËn, thÞ phÇn vµ c¸c môc tiªu kh¸c mµ Së theo ®uæi. TuyÖt ®èi kh«ng ch¹y theo lîi nhuËn mµ lµm mÊt ®i nÒn kh¸ch hµng bÒn v÷ng. Së ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng. Víi nhãm kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi Së, khèi l­îng giao dÞch lín vµ cã uy tÝn sÏ ®­îc h­ëng l·i suÊt ­u ®·i, mua b¸n ngo¹i tÖ víi gi¸ c¶ ­u ®·i.... ChÝnh s¸ch Marketing kh¸ch hµng: Trong b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2004 ban l·nh ®¹o ®· ®­a ra gi¶i ph¸p lµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi ®©y lµ nhiÖm vô quan träng, v× trong thêi gian tíi Së sÏ ¸p dông nghiÖp vô kinh doanh míi, dÞch vô s¶n phÈm míi, do ®ã, ph¶i tæ chøc qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh sao cho ng¾n gän, dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông. Cã thÓ t¨ng c­êng qu¶ng b¸ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹p chÝ, truyÒn h×nh, m¹ng Internet. §èi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n ngo¹i tÖ víi Së cÇn giíi thiÖu cho hä biÕt vÒ nh÷ng nghiÖp vô míi sao cho hä thÊy ®­îc nã cã lîi nhÊt ®èi víi hä, vµ sö dông chóng thuËn tiÖn. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. 2.6. §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ ng©n hµng . HiÖn nay, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü cã hiÖu lùc, ViÖt nam s¾p tham gia vµo c¸c tæ chøc tµi chÝnh th­¬ng m¹i thÕ giíi. §iÒu nµy, cã nghÜa lµ c¸c NHTMVN sÏ ph¶i c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi khi mµ hä cã rÊt nhiÒu lîi thÕ, nhÊt lµ vÒ c«ng nghÖ vµ dÞch vô ng©n hµng. Khi ®ã mét lo¹t c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vèn ®· ®­îc sö dông ë nhiÒu quèc gia kh¸c nhau sÏ ®­îc tung ra ë ViÖt Nam cho kh¸ch hµng sö dông. Lóc ®ã lîi thÕ t¹m thêi cña NHTMVN sÏ dÇn bÞ mÊt ®i. §Ó giµnh giËt ®­îc thÞ tr­êng th× yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c NHTM vµ víi Së giao dÞch I nãi riªng lµ ph¶i ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ ng©n hµng sao cho phï hîp. §Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ - ®©y lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh rñi ro cao, g¾n liÒn víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng, chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè, kinh tÕ, chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc...do ®ã, viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ vµo lÜnh vùc nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Thùc tr¹ng cho thÊy, hiÖn nay ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I vÉn lµ mét m¶ng nghiÖp vô cña phßng kÕ ho¹ch nguån vèn, ch­a cã mét phßng kinh doanh tiÒn tÖ riªng biÖt nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nªn trong thêi gian tíi Së giao dÞch cÇn thµnh lËp phßng kinh doanh tiÒn tÖ riªng. MÆt kh¸c, c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ míi chØ th«ng qua ®iÖn tho¹i, fax...Së ®· cã mµn h×nh Reuteur ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tû gi¸ cña Nhµ n­íc, do ®ã, Së cÇn ®Çu t­ m¹ng Internet nèi víi c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c NHTM kh¸c ®Ó theo dâi diÔn biÕn cña thÞ tr­êng. CÇn x©y dùng m¹ng truyÒn tin néi bé vµ hÖ thèng øng dông hç trî c¸c cÊp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 2.7. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tr×nh ®é vµ chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi ®ãng vai trß quan träng ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña NHTM trªn thÞ tr­êng ngoaÞ hèi. Do thÞ tr­êng ngo¹i hèi cã ®é nh¹y c¶m cao ( ph­¬ng ph¸p tÝnh tû gi¸, kü thuËt giao dÞch vµ mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng cã nhiÒu phøc t¹p). §Æc biÖt, kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi quèc tÕ rÊt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i theo dâi s¸t biÕn ®éng cña tû gi¸ trªn thÞ tr­êng, kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña mçi n­íc. Ngoµi ra, c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi ph¶i biÕt dù b¸o thÞ tr­êng, xem xÐt xu h­íng biÕn ®éng cña tû gi¸ trong thêi gian tr­íc m¾t, trung vµ dµi h¹n. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, Së giao dÞch I ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 2.7.1 N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. §Ó theo dâi, chØ ®¹o viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶ th× tr­íc hÕt, ban l·nh ®¹o cña Së giao dÞch cÇn n¾m b¾t ®­îc sù thay ®æi cña c¸c v¨n b¶n, quan ®iÓm chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, cã c¸i nh×n toµn diÖn, bao qu¸t kÕt hîp víi ®Çu ãc ph©n tÝch tæng hîp, linh ho¹t s¸ng t¹o ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi, kh«ng bá lì c¬ héi kinh doanh hoÆc h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt, h×nh thµnh c¸c quyÕt ®Þnh dùa trªn c¬ së thùc tÕ vµ ý nghÜ cña m×nh. §Ó cã ®­îc phÈm chÊt nµy ®ßi hái c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc, häc hái kinh nghiÖm vµ tÝch luü nghÒ nghiÖp v÷ng vµng, ham hiÓu biÕt....Ban l·nh ®¹o ph¶i th­êng xuyªn lËp ra kÕ ho¹ch kinh doanh. Cã chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ gãp phÇn thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.7.2 Th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé vÒ chuyªn m«n. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét nghiÖp vô míi, ho¹t ®éng cña nã g¾n liÒn víi nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ tr­êng. V× vËy, ®ßi hái nh©n viªn phô tr¸ch ph¶i cã tr×nh ®é, am hiÓu vµ biÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó cã ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. BiÕt tËn dông thêi c¬, c¬ héi trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh liªn quan ®Õn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ ho¹t ®éng ®Æc thï, c¸c giao dÞch cam kÕt mua b¸n cña NHTM mang tÝnh b¾t buéc. Do vËy, uy tÝn cña ng©n hµng ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®ã trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, t¸c ®éng trùc tiÕp vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng. Tr×nh ®é xö lý nghiÖp vô cña nh©n viªn ng©n hµng ¶nh h­ëng trùc tiÕp nhÊt tíi uy tÝn cña ng©n hµng. HiÓu ®­îc tÇm quan träng nµy c¸c NHTMVN cÇn ph¶i ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. Së giao dÞch I ph¶i th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô, ®­a c¸n bé ®i häc tËp ë c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô chuyªn m«n cho nh©n viªn phô tr¸ch lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ, mµ hiÖn nay, Së giao dÞch I cã 3 nh©n viªn trÎ thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. §©y lµ mét lîi thÕ cho Së giao dÞch trong viÖc thùc hiÖn ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng trong t­¬ng lai. C¸n bé lµm nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ tinh th«ng nghÒ nghiÖp mµ cßn ph¶i giái ngo¹i ng÷, am hiÓu ph¸p luËt vµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®ai phôc vô c«ng viÖc, søc khoÎ lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt quan träng cho mét “dealer” giái vµ kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi...sù nh¹y c¶m nghÒ nghiÖp ®Ó xö lý t×nh huèng giao dÞch mét c¸ch linh ho¹t. 2.8. Thùc hiÖn tèt mét sè nguyªn t¾c trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro, trong ®ã rñi ro vÒ tû gi¸ vµ rñi ro vÒ l·i suÊt lµ nh÷ng rñi ro ®Æc tr­ng. VÒ c¬ b¶n ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc rñi ro mµ chØ cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ thiÖt h¹i do chóng g©y ra. §Ó cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu th× ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt mét sè nguyªn t¾c trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Rñi ro vÒ tû gi¸ xuÊt hiÖn khi ng©n hµng cã tr¹ng th¸i mét lo¹i ngo¹i tÖ nµo ®ã d­ thõa hoÆc thiÕu hôt. Khi ngo¹i tÖ lªn gi¸ th× tr¹ng th¸i d­ thõa sÏ cã lîi cßn nÕu tr¹ng th¸i ®o¶n th× sÏ bÞ lç. Trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ngµy, tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ nµy lu«n thay ®æi nªn ng©n hµng lu«n cã kh¶ n¨ng gÆp ph¶i rñi ro do sù biÕn ®éng cña tû gi¸. V× vËy, ®Ó h¹n chÕ rñi ro do tû gi¸ g©y ra, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn nguyªn t¾c mua ®ñ b¸n hÕt. MÆt kh¸c, Së giao dÞch cÇn ®iÒu chØnh møc tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ tèi ­u, Ýt rñi ro nhÊt nh­ng ph¶i cã hiÖu qu¶ bëi nÕu duy tr× tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ ë møc c©n b»ng th× sÏ bá lì c¬ héi kinh doanh khi kh«ng ®ñ ngo¹i tÖ cho nhu cÇu bÊt ngê cña kh¸ch hµng. Së giao dÞch I còng cÇn sö dông nhiÒu h¬n c«ng cô phßng ngõa rñi ro hèi ®o¸i (nghiÖp vô kú h¹n, nghiÖp vô ho¸n ®æi, nghiÖp vô quyÒn chän...) hoÆc tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng nÕu tû gi¸ biÕn ®éng v­ît qu¸ mét ph¹m vi giíi h¹n cho phÐp th× ng©n hµng vµ kh¸ch hµng sÏ cïng chia sÎ thiÖt h¹i hoÆc cïng h­ëng lîi. §©y lµ nguyªn t¾c thø hai cho ng©n hµng: nguyªn t¾c t×m ®­êng tho¸t tr­íc khi t¹o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ. Rñi ro l·i suÊt chñ yÕu x¶y ra víi c¸c nghiÖp vô kú h¹n, nghiÖp vô quyÒn chän. So víi rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i th× rñi ro hèi ®o¸i Ýt cã ý nghÜa h¬n nh­ng víi khèi l­îng giao dÞch lín th× nã còng g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ. §Ó h¹n chÕ rñi ro Së giao dÞch cÇn ph¶i ph©n tÝch rñi ro ph¸t sinh tõ nh÷ng nghiÖp vô nµy. ViÖc nµy cÇn thùc hiÖn theo nguyªn t¾c kÕt hîp ph©n tÝch c¬ b¶n víi ph©n tÝch kü thuËt. Ph©n tÝch c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng, ph©n tÝch kü thuËt x¸c ®Þnh thêi diÓm. BÊt kú mét lÜnh vùc kinh doanh th× rñi ro bao giê còng ®i liÒn víi lîi nhuËn. Rñi ro cµng cao th× lîi nhuËn thu ®­îc còng cµng lín. §Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao th× ®ßi hái mçi ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i biÕt n¾m c¬ héi, tËn dông thêi c¬ vµ biÕt tæng hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Riªng ®èi víi Së giao dÞch I ®Æc biÖt trong linh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ th× viÖc tæng hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô, am hiÓu thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt cÇn cã sù nh¹y c¶m, linh ho¹t, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr­êng nhanh ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p , c«ng cô phßng ngõa rñi ro mµ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao. 3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.1.§èi víi ChÝnh phñ. 3.1.1 Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho kinh doanh ngo¹i tÖ. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï: V× hµng ho¸ trong thÞ tr­êng nµy cã tÝnh hÊp dÉn cao vµ rñi ro trong thÞ tr­êng nµy còng rÊt lín. Lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng mµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ, t¹o tiÒn ®Ò cho më cöa vµ héi nhËp nh­ng ®Õn nay, vÉn ch­a cã mét bé luËt cô thÓ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §Ó chuÈn bÞ cho bé luËt míi ra ®êi th× tr­íc m¾t yªu cÇu c¸c ng©n hµng thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh, nghÞ ®Þnh, th«ng t­... ®ang cã. Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét c«ng viÖc liªn quan trùc tiÕp tíi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. V× vËy, viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý, c¸c th«ng t­ h­íng dÉn phï hîp, s¸t víi thùc tÕ lµ hÕt søc quan träng. GÇn ®©y viÖc triÓn khai nghÞ ®Þnh 46/2003/Q§ - TTg ngµy 02/04/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ®iÒu chØnh tû lÖ kÕt hèi cña c¸c kho¶n thu ngo¹i tÖ v·ng lai cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tæ chøc x· héi xuèng 0% ®· lµm cho nguån ngo¹i tÖ cña ng©n hµng gi¶m sót, ¶nh h­ëng ®Õn møc cung cÇu ngo¹i tÖ trong nÒn kinh tÐ quèc d©n trong thêi gian qua vµ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng møc gi÷ l¹i ngo¹i tÖ tõ c¸c nguån thu ngo¹i tÖ v·ng lai. ViÖc qu¶n lý ngo¹i hèi cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm vµ s¬ hë lµm cho nguån ngo¹i tÖ v·ng lai tr«i næi trªn thÞ tr­êng ngµy mét gia t¨ng vµ ch­a cã biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu, nªn ch­a thÓ héi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó chÊm døt t×nh tr¹ng “ dola hãa nÒn kinh tÕ”. §èi víi c¸c giao dÞch v·ng lai: quy ®Þnh vÒ hå s¬ chuyÓn tiÒn cßn béc lé kh¸ nhiÒu khiÕm khuyÕt. ViÖc thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu, hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô, tê khai h¶i quan... quy ®Þnh nµy ch­a ®ñ v× thùc tÕ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ nhiÒu tr­êng hîp ph¶i ®Æt cäc tr¶ tr­íc do vËy ch­a cã tê khai h¶i quan. MÆt kh¸c, ë phÇn thø n¨m cña ch­¬ng IX ®iÓm 2 kho¶n a cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh vÒ thñ tôc nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n c¸ nh©n cã ghi: sö dông tê khi h¶i quan khi nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n c¸ nh©n, kh¸ch hµng cã thÓ lîi dông mét tê khai h¶i quan ®Ó nép vµo nhiÒu tµi kho¶n kh¸c nhau t¹i c¸c NHTM. ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n s¸t víi thùc tÕ ®· khã nh­ng viÖc thùc hiÖn cña c¸c NHTM cßn khã kh¨n h¬n nhiÒu, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ngo¹i hèi, mét lÜnh vùc hoµn toµn míi mÎ. Do ®ã, ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyªn truyÒn, tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ v¨n b¶n cña c¸n bé c¸c NHTM. Víi nh÷ng c©u hái, kiÕn nghÞ vÒ viÖc khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, NHNN cÇn sím nghiªn cøu tr¶ lêi hoÆc cã thÓ tËp hîp ®Ó nghiªn cøu ban hµnh cÈm nang cho ho¹t ®éng nµy nh­ phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ vÉn lµm hµng n¨m. 3.1.2. C¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t cã sù ®iÒu chØnh cña Nhµ n­íc. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2004 ®· cã hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i ra ®êi. §iÒu nµy, chøng tá sù quan t©m cña Nhµ n­íc ®Õn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. C¬ chÕ tû gi¸ vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ cña n­íc ta ®· thay ®æi c¬ b¶n, vai trß kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc vÒ tû gi¸ chÆt chÏ h¬n. Tû gi¸ do Nhµ n­íc c«ng bè ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM vµ s¸t víi tû gi¸ trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn cßn béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt. §Ó c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ ph¸t huy h¬n n÷a, NHNN cÇn tËp trung vµo hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò: Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng mét c¸ch c¨n b¶n ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ë n­íc ta. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng, níi láng c¸c quy ®Þnh khi tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, ®­a c¸c nghiÖp vô míi vµo ho¹t ®éng. N©ng cao dù tr÷ ngo¹i tÖ cña Nhµ n­íc t­¬ng xøng víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ khèi l­îng ngo¹i tÖ ®ang cã trªn thÞ tr­êng n­íc ta. Cã nh­ vËy, NHNN míi ®¶m b¶o lµ ng­êi mua cuèi cïng trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, gióp c¸c NHTM yªn t©m h¬n trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Trong thêi gian tíi, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong giao dÞch sÏ ®­îc më réng, ®Æc biÖt ¸p dông ®ång EUR vµo trong thanh to¸n. Do ®ã, NHNN nªn ®­a ra mét c¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t, thÝch hîp, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , t¹o kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu ngo¹i tÖ kh¸c nhau cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. Trong viÖc Ên ®Þnh tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n trong c¸c giao dÞch kú h¹n ch­a phï hîp víi ®iÒu hµnh tû gi¸. HiÖn nay, møc gia t¨ng tû gi¸ ®· gi¶m tõ 0,58 xuèng 0,2% ngay tõ kú h¹n giao dÞch ®Çu tiªn trong khi tû gi¸ c«ng bè cña Nhµ n­íc cã th¸ng ®iÒu chØnh t¨ng liªn tôc vµ t¨ng kho¶ng 1%/th¸ng. Do vËy, g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp vµ NHTM trong viÖc mua b¸n kú h¹n. MÆt kh¸c, viÖc quy ®Þnh c¸ch tÝnh tû gi¸ kú h¹n b»ng c¸ch khèng chÕ møc tèi ®a ®­îc phÐp dùa trªn tû gi¸ trao ngay céng víi tû lÖ % nµo ®ã tuú theo tõng kú h¹n lµ hÕt søc cøng nh¾c, kh«ng linh ho¹t vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña tû gi¸ kú h¹n. Tuy nhiªn, tû gi¸ kú h¹n thùc chÊt ®­îc tÝnh dùa trªn chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a hai ®ång tiÒn vµ tû gi¸ gi÷a chóng t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ tÝnh tû gi¸ kú h¹n th× NHNN nªn dùa vµo chªnh lÖch l·i suÊt thay v× c¸ch tÝnh cã tÝnh hµnh chÝnh hiÖn nay. MÆc dï, tû gi¸ do NHNN c«ng bè ®· phÇn nµo s¸t víi thùc tÕ, nh­ng vÉn ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng. Tû gi¸ do NHNN c«ng bè ®«i khi ch­a ®¸nh gi¸ ®óng b¶n chÊt cña USD trªn thÞ tr­êng, nã gÇn nh­ mét h×nh thøc Ðp gi¸ ®èi víi c¸c NHTM. Do ®ã, g©y khã k¨hn cho c¸c NHTM khi thu hót nguån ngo¹i tÖ tr«i næi trªn thÞ tr­êng. §Ó trong thêi gian tíi, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn vµ cã hiÖu qu¶ h¬n th× dßi hái NHNN ph¶i xem xÐt vµ ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, hoµn chØnh h¬n vÒ tû gi¸ dùa trªn sù ®¸nh gi¸ thùc tÕ diÔn biÕn cña thÞ tr­êng ngo¹i tÖ vµ nh÷ng thay ®æi cña ®ång tiÒn diÔn ra liªn tôc. ViÖc ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n míi, hoµn thiÖn lµ rÊt qaun träng trong viÖc hoµn thiÖn thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta hoµ nhËp víi thÞ tr­êng ngo¹i hèi quèc tÕ. 3.1.3. H×nh thµnh vµ vËn hµnh tèt thÞ tr­êng ngo¹i hèi Tuy ®· ®i vµo ho¹t ®éng, nh­ng thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vÉn cßn dang ë thêi kú s¬ khai, c¸c nghiÖp vô giao dÞch cßn ®¬n gi¶n, lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng nhiÒu vµ sè thµnh viªn tham gia lµ kh«ng lín. Do quy ®Þnh chÆt chÏ cña Nhµ n­íc vÒ thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi nªn hiÖn nay, chØ cã c¸c NHTM míi ®­îc tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi, cßn c¸c doanh nghiÖp muèn giao dÞch th× ph¶i th«ng qua c¸c NHTM, c¸c NHTM cæ phÇn còng kh«ng ®­îc tham gia trªn thÞ tr­êng nµy. §iÒu nµy h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng. §Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi vËn hµnh theo ®óng nghÜa cña nã th× Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn tèt mét sè gi¶i ph¸p sau: X©y dùng mét c¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t, nh¹y bÐn, ph¶n ¸nh ®­îc th­êng xuyªn sù biÕn ®éng cña tû gi¸ quèc tÕ. Trang bÞ hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i ®Ó tiÒp nhËn tû gi¸, c¸c nguån th«ng tin ®a chiÒu, chÝnh x¸c, nhanh chãng, th­êng xuyªn ®æi míi th«ng tin vµ cung cÊp cho c¸c NHTM. Më réng thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. HiÖn nay, thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vÉn lµ mét lÜnh vùc cßn míi ®èi víi ng­êi d©n. Bëi vËy, muèn më réng ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng nµy trong thêi gian tíi th× cÇn trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho d©n chóng vÒ thÞ tr­êng ngo¹i hèi, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lín, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã tiÒm n¨ng lín trong t­¬ng lai th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, s¸ch b¸o... 3.1.4. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc khi b¶n th©n nÒn kinh tÕ cã nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i liªn quan ®Õn nhu cÇu chuyÓn ®æi tiÒn tÖ. Do vËy, sÏ lµ thiÕu sãt nÕu kh«ng ®Ò cËp ®Õn gi¶i ph¸p vÒ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi ho¹t ®éng nµy. Sù th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ë n­íc ta lu«n ®­îc nh¾c tíi vµ lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn th× nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng lín vµ ng­îc l¹i. N¨m 2002, kinh tÕ thÕ giíi vµ trong n­íc cã nhiÒu biÕn ®éng bÊt lîi tíi nÒn kinh tÕ vµ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Sù phôc håi chËm cña nÒn kinh tÕ Mü vµ mét sè nÒn kinh tÕ lín, sù bÊt æn ®Þnh cña kinh tÕ chÝnh trÞ thÕ giíi do t¸c ®éng cña cuéc khñng bè, nguy c¬ chiÕn tranh ë Ir¾c , sù c¹nh tranh quèc tÕ trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi tiÕp tôc g©y bÊt lîi cho xuÊt khÈu vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. Trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh thÕ giíi, l·i suÊt ®ång USD gi¶m m¹nh còng t¸c ®éng ®Õn huy ®éng tiÒn göi ngo¹i tÖ cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong khi ®ã, nhu cÇu nhËp khÈu cho ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, cho CNH - H§H ®Êt n­íc vÉn lµ nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt, kÕt qu¶ lµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña n­íc ta vÉn ch­a ®­îc c¶i thiÖn. §©y lµ yÕu tè g©y mÊt c©n ®èi cung cÇu ngo¹i tÖ vµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHTM. Do vËy, ®Ó c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, ChÝnh phñ cÇn tËp trung vµo thùc hiÖn: TiÕp tôc h¹n chÕ nhËp siªu c¸c mÆt hµng tiªu dïng b»ng c¸ch yªu cÇu c¸c NHTM kh«ng b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c nhu cÇu thanh to¸n nµy, ng©n hµng kh«ng cho vay ngo¹i tÖ ®Ó nhËp hµng tiªu dïng, c¾t h¼n hoÆc gi¶m h¹n ng¹ch nhËp khÈu c¸c mÆt hµng mµ trong t­¬ng lai cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, kh«ng ngõng c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, n©ng cao c¬ së h¹ tÇng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ nh»m thu hót l­îng ngo¹i tÖ lín vµo trong hÖ thèng NHTM vµ c¶i thiÖn c¸c c©n thanh to¸n quèc tÕ. Vai trß cña ChÝnh phñ ®èi víi qu¶n lý ng©n hµng lµ rÊt quan träng. Nã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM vµ ISO tíi sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Do ®ã, ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n th× ®ßi hái ChÝnh phñ ph¶i xem xÐt trªn tÊt c¶ c¸c mÆt cña nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi... 3.2. §èi víi Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (NH§T&PTVN) 3.2.1 VÒ quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a Héi së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a Héi së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh cßn nhiÒu phøc t¹p, c¸c thñ tôc r­êm rµ g©y mÊt thêi gian vµ l·ng phÝ ®èi víi c¸c chi nh¸nh. Khi c¸c chi nh¸nh mua b¸n ngo¹i tÖ víi Héi së chÝnh th× ph¶i nép ®¬n xin mua, trong ®ã nªu sè ngo¹i tÖ cÇn mua, cho ai, môc ®Ých, ngµy hiÖu lùc, tû gi¸... nªn ch¨ng vÊn ®Ò nµy nªn ®Ó cho Gi¸m ®èc cña c¸c chi nh¸nh ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ chñ ®éng quyÕt ®Þnh sao cho phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi. Sè 1090/NH§T-KDTT cã quy ®Þnh vÒ viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trong hÖ thèng cã ghi: thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ th«ng qua NH§T&PTVN mµ kh«ng thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a c¸c chi nh¸nh. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c¸c chi nh¸nh trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng vµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng chñ ®éng nguån ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chi nh¸nh chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm nguån ngo¹i tÖ khi cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× NH§T&PTVN nªn ®Ó cho c¸c chi nh¸nh tù mua b¸n ngo¹i tÖ víi nhau sao cho chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña qu¶n lý ngo¹i hèi. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh th× qu¸ cò, kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay khi nghÞ ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cña cµnh chøc n¨ng cã liªn quan vÒ xuÊt nhËp khÈu ®É thay ®æi qóa nhiÒu. Ngoµi ra, quy tr×nh cßn phiÒn hµ cho kh¸ch hµng khi mua b¸n ngo¹i tÖ.§Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nghiÖp vô kinh doanh míi ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× NH§T&PTVN cÇn c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ sao cho phï hîp víi thùc tÕ ®ßi hái hiÖn nay, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, NH§T&PTVN nªn th­êng xuyªn hç trî c¸c chi nh¸nh mua b¸n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ víi gi¸ c¹nh tranh vµ thêi gian thùc hiÖn nhanh. Chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ nhiÖm vô tËp trung cña hÖ thèng nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp cho ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh. 3.2.2 TriÓn khai kÞp thêi, h­íng dÉn cô thÓ c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña ngµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng nh­ mét chi nh¸nh cña NH§T&PTVN, Së giao dÞch I chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Héi së chÝnh. NH§T&PTVN lµ n¬i trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña NHNNVN, cña c¸c ngµnh, c¸c bé... sau khi nghiªn cøu sÏ ®­a ra v¨n b¶n h­íng dÉn c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn. Tuy nhiªn, viÖc ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô , ®Æc biÖt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ kinh doanh ngo¹i tÖ rÊt chËm hoÆc kh«ng h­íng dÉn cô thÓ, thiÕu ®ång bé vµ kh«ng kÞp thêi víi sù ®æi míi v¨n b¶n cña c¸c ngµnh c¸c bé... lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn cña c¸c chi nh¸nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ NH§T&PTVN cÇn triÓn khai thùc hiÖn kÞp thêi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn mét c¸ch cô thÓ ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh ®­îc thuËn lîi tr¸nh nhÇm lÉn vµ quan träng h¬n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh tõng b­íc ®­îc n©ng cao. MÆt kh¸c, ®Ò nghÞ NH§T&PTVN cho c¸c chi nh¸nh ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ phôc vô kh¸ch hµng mµ cßn kinh doanh kiÕm lîi cho chÝnh b¶n th©n m×nh do chªnh lÖch tû gi¸, ®­îc quyÒn mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c ng©n hµng ngoµi hÖ thèng ®Ó tõ ®ã më réng mèi quan hÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. NH§T&PTVN cÇn thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin vÒ t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ tr­êng, nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch qu¶n lý tiÒn tÖ cña chÝnh phñ göi xuèng c¸c chi nh¸nh mét c¸ch nhanh nhÊt ®Ó c¸c chi nh¸nh n¾m b¾t ®­îc vµ ¸p dông vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt , tr¸nh rñi ro. 3.2.3 Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm s¸t vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. NH§T&PTVN cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra víi c¸c chi nh¸nh h¬n n÷a ®Ó tõ ®ã gióp c¸c chi nh¸nh gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c mét c¸ch kÞp thêi vµ chÊp hµnh quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNN. §Ò nghÞ NH§T&PTVN th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o , båi d­ìng c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cho c¸n bé chi nh¸nh trùc tiÕp lµm nghiÖp vô nµy. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chi nh¸nh trao ®æi, häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong n­íc vµ trªn thÕ giíi cho c¸c chi nh¸nh. CÇn gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c cña c¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. KÕt luËn Trong thêi gian tíi, NH§T&PTVN cã rÊt nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi. Nh÷ng c¬ héi nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng th¸o gì, cëi më khã kh¨n cña chÝnh phñ ViÖt Nam, quyÕt t©m cña NH§T&PTVN trong viÖc tiÕp tôc c¬ cÊu l¹i toµn bé hÖ thèng ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Giai ®o¹n tiÕp theo cña NHTM cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ héi nhËp kinh tÕ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét m¾t xÝch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ lµ mét nghiÖp vô kinh doanh quan träng cña NHTM. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng, ®¹t ®­îc môc tiªu vÒ lîi nhuËn, kh¸ch hµng... Ngoµi ra ho¹t ®éng nµy cßn gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kh¸c cïng ph¸t triÓn, ®­a ng©n hµng tiÕn nhanh h¬n trªn con ®­êng héi nhËp. MÆc dï ®· cã nh÷ng thµnh c«ng, ®ãng gãp lín nh­ng bªn c¹nh ®ã Së giao dÞch I còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §Ó ph¸t triÓn trong thêi gian tíi, viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn chØnh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n mµ ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu dÇn dÇn, cã thêi gian ®Ó rót kinh nghiÖm. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së giao dÞch NH§T&PTVN cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc , t×nh h×nh thùc tÕ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ HiÒn vµ c¸c anh chÞ t¹i Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn - Së giao dÞch I em ®· thu ho¹ch ®­îc bµi viÕt nµy. Trong giíi h¹n bµi viÕt cña m×nh chØ lµ mét ®èng gãp rÊt nhá trong viÖc nghiªn cøu t×m kiÕm gi¶i ph¸p kh¶ thi trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña ng©n hµng. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh­ng víi kiÕn thøc vµ thêi gian h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o TrÇn ThÞ Thu HiÒn, c¸c thÇy c« trong khoa Ng©n hµng vµ b¶o hiÓm, c¸c anh chÞ Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN ®· gióp ®â em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ thùc tËp. Tµi liÖu tham kh¶o. V¨n b¶n ph¸p luËt. 1. QuyÕt ®Þnh sè 177/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 2. QuyÕt ®Þnh sè 76/Q§- TCCB ngµy 28/03/1991 cña Tæng Gi¸m ®èc NH§T & PT ViÖt Nam. 3. QuyÕt ®Þnh sè 893/2002/Q§-NHNN ngµy 17/10/2002. 4. QuyÕt ®Þnh sè 648/2004/Q§ - NHNN ngµy 28/05/2004 cña Thèng ®èc NHNN. 5. C«ng v¨n sè 2758/cv-NVKD3 V/V h­íng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh sè 648. 6. Th«ng t­ 01/1999/Ttg- NHNN cña thèng ®èc NHNN. 7. QuyÕt ®Þnh sè 17/1998/Q§-NHNN ngµy 10/01/1998. 8. QuyÕt ®Þnh sè 64/1999/Q§-NHNN ngµy 25/2/1999 cña Ng©n hµng nhµ n­íc. 9. QuyÕt ®Þnh sè 173/1998/Q§-ttg ngµy 12/9/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 10. C«ng v¨n sè 134/NHNN-QLNH V/V. 11. QuyÕt ®Þnh 15/1999/Q§- NHNN cña thèng ®èc NHNN. 12. NghÞ ®Þnh 46/2003/Q§ - TTg ngµy 02/04/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. II. S¸ch, gi¸o tr×nh vµ t¹p chÝ. 1. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng. 2. NghiÖp vô hèi ®o¸i vµ thanh to¸n quèc tÕ (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª) 3. Tû gi¸ tiÒn tÖ vµ vÊn ®Ò kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª) 4. TiÒn tÖ, ng©n hµng thÞ tr­êng tµi chÝnh – MISHKIN (Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt). 5. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 3/2003; sè 4/2003;sè 4/2004; sè 6/2005 6. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ sè 2/03; sè 6/01; sè 12/01; sè 14/00 7. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 122/03; sè 125/04; II. Tµi liÖu cña Së giao dÞch i. 1. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I . 2. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I n¨m 2001, 2002,2003. 3. B¸o c¸o tæng kÕt vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ cña ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi Lêi c¶m ¬n Tr­íc hÕt em xin ®­îc göi tíi c« gi¸o TrÇn ThÞ Thu HiÒn lêi c¶m ¬n s©u s¾c, ®· quan t©m vµ gióp ®ì em tËn t×nh trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu Tr­êng Häc ViÖn Tµi ChÝnh cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ng©n hµng-B¶o hiÓm vµ c¸n bé nh©n viªn th­ viÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ phßng kÕ ho¹ch nguån vèn - Së giao dÞch I – Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp. Sinh viªn: Lª ThÞ Minh HuyÒn Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t NHNN - Ng©n hµng Nhµ n­íc NHTM - Ng©n hµng Th­¬ng m¹i NHTW - Ng©n hµng Trung ­¬ng NH§T&PTVN - Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam NH§TTW - Ng©n hµng §Çu t­ Trung ­¬ng SGDI - Së Giao dÞch I USD - §« la Mü EUR - §ång tiÒn chung Ch©u ¢u JPY - §ång Yªn NhËt VND - §ång ViÖt Nam GBP - §ång B¶ng Anh ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10450.doc