Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank

Tài liệu Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank: ... Ebook Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank

doc53 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng ®æi míi m¹nh mÏ trªn tÊt c¶ c¸c mÆt, trong ®ã nhiÖm vô hµng ®Çu lµ ph¶i tËp trung vµo vÊn ®Ò phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông, v× ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Víi tØ lÖ chiÕm 80-85% trªn tæng thu nhËp cho thÊy c¸c s¶n phÈm tÝn dông cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c cña Ng©n hµng VPBank. Víi tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông vµ mèi t­¬ng quan cña ho¹t ®éng nµy víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c t¹i Ng©n hµng VPBank viÖc nghiªn cøu ®o l­êng vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc cho c«ng cuéc x©y dùng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña VPBank NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trªn cña vÊn ®Ò trªn, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i VPBank” lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Ch­¬ng i Tæng quan vÒ Rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng lµ sù t¨ng lªn cña rñi ro tÝn dông. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i hiÓu ro rñi ro tÝn dông lµ g×? Vµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn cña nã ®Ó t×m c¸ch ®Ò phßng, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a sù xuÊt hiÖn rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Rñi ro tÝn dông lµ rñi ro trong viÖc cÊp TÝn dông do bªn vay nî kh«ng thùc hiÖn ®­îc nghÜa vô tr¶ l·i hoÆc hoµn tr¶ vèn gèc cña kho¶n TÝn dông. Cã nghÜa lµ kh¸ch hµng vay vèn kh«ng tr¶ ®­îc nî theo hîp ®ång tÝn dông ®· ký hay nãi c¸ch kh¸c kho¶n thu nhËp dù tÝnh sinh lêi tõ tµi s¶n cho vay cña ng©n hµng kh«ng ®­îc hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng vµ thêi h¹n. Nh­ vËy, Rñi ro tÝn dông lµ kho¶n lç tiÒm tµng vèn cã, ®­îc t¹o ra khi ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng. Cô thÓ h¬n, rñi ro tÝn dông lµ kh¶ n¨ng kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc ®óng nî víi ng©n hµng xÐt trªn c¶ hai khÝa c¹nh: sè l­îng vµ thêi gian. Nh­ vËy rñi ro tÝn dông cã thÓ ph©n thµnh: Rñi ro mÊt vèn vµ Rñi ro ®äng vèn. - Rñi ro mÊt vèn: Khi kh¸ch hµng kh«ng hoµn tr¶ ®­îc mét phÇn hoÆc toµn bé kho¶n tÝn dông (xÐt trªn khÝa c¹nh sè l­îng). Do ®ã lµm gi¶m vèn tù cã cña NHTM dÉn tíi lµm gi¶m søc m¹nh tµi chÝnh cña ng©n hµng. - Rñi ro ®äng vèn (rñi ro nî qu¸ h¹n): Do kh¸ch hµng kh«ng hoµn tr¶ nî ®óng h¹n. Khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®óng h¹n lµm cho c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng bÞ bÊt ®éng ho¸ (xÐt trªn khÝa c¹nh thêi gian). Tõ ®ã g©y ra c¸c kho¶n chi phÝ c¬ héi cho ng©n hµng. PhÇn nguån vèn huy ®éng ®Ó cho kh¸ch hµng vay vÉn ph¶i tr¶ l·i (tr¶ l·i tiÒn göi, tr¶ l·i cho c¸c giÊy tê cã gi¸, t¶ l·i c¸c kho¶n vay, tr¶ cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng…) nh­ng l¹i kh«ng thÓ t¹o c¸c nguån thu t­¬ng øng. Nh­ vËy lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn cña ng©n hµng, lµm gi¶m c¸c c¬ héi t¸i ®Çu t­ vèn vµ c¸c c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Thªm vµo ®ã cã thÓ lµm gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng trong viÖc chi tr¶ l·i cho kh¸ch hµng. 1.2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông 1.2.1. Nguyªn nh©n chung - Nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng nh­: Thiªn tai, lò lôt, h¹n h¸n g©y ra c¸c biÕn ®éng xÊu ngoµi dù kiÕn trong mèi quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cña m×nh, lµm gia t¨ng khèi l­îng c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. - Nguyªn nh©n do nh÷ng biÕn ®éng kinh tÕ: YÕu tè ®iÓn h×nh th­êng ®­îc ®Ò cËp lµ chu k× kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ suy tho¸i, s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, thu nhËp cña mäi thµnh viªn trong x· héi suy gi¶m, søc mua cña ng­êi d©n bÞ gi¶m sót, lµm cho hµng ho¸ b¸n gi¶m ®i nªn doanh thu b¸n hµng gi¶m, lîi nhuËn b¸n hµng gi¶m nªn ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch tr¶ nî ng©n hµng. - Nguyªn nh©n tõ viÖc thay ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch: Trong nh÷ng tr­êng hîp cã thay ®æi vÒ chÝnh trÞ, ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é, luËt ph¸p cña Nhµ n­íc cã thÓ ¶nh h­ëng tíi doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. Nh÷ng ®iÒu chØnh ®ã lµ cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc tuy nhiªn l¹i cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng, cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông cho ng©n hµng. - Nguyªn nh©n do ng©n hµng thiÕu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, do th«ng tin kh«ng c©n xøng, ng©n hµng gÆp rñi ro ®¹o ®øc. 1.2.2. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng a. §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n: Ng­êi vay bÞ thÊt nghiÖp (cã thÓ t¹m thêi hay kÐo dµi) dÉn ®Õn kh«ng cã thu nhËp nh­ dù kiÕn ban ®Çu nªn kh«ng ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng tr¶ nî. Do nh÷ng biÕn cè bÊt th­êng trong cuéc sèng g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng nh­: èm ®au, tai n¹n, chÕt, li dÞ... Do ng­êi vay ho¹ch ®Þnh ng©n quü kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng dù tÝnh ®­îc c¸c kho¶n chi tiªu dÉn ®Õn x¸c ®Þnh sai thu nhËp cã thÓ sö dông ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. b. §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp : - Rñi ro phi tµi chÝnh Rñi ro ®¹o ®øc: Kh¸ch hµng cè t×nh sö dông vèn sai môc ®Ých. NhiÒu vô lõa ®¶o, lËp hå s¬ gi¶, dù ¸n gi¶ ®Ó vay vèn ng©n hµng ®·, ®ang vµ sÏ cßn diÔn ra Rñi ro c¹nh tranh: ThiÕu th«ng tin vÒ sÈn phÈm vµ c«ng nghÖ cña ®èi thñ c¹nh tranh. Sù c¹nh tranh vÒ hµng gi¶ hµng nh¸i trªn thÞ tr­êng. C¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Do nh÷ng thay ®æi bÊt ngê, ngoµi ý muèn cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh, ch¼ng h¹n biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, thÞ hiÕu,…tõ c¸c thÞ tr­êng cung cÊp vµ thÞ tr­ßng tiªu thô. - Rñi ro tµi chÝnh: ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tr¶ nî gèc vµ l·i cho chñ nî.Rñi ro nµy cã thÓ biÓu hiÖn trªn khÝa c¹nh sau: Kh¸ch hµng kh«ng kiÓm tra l¹i chi phÝ; Møc ®é hiÖu qu¶ cña khÊc hµng trong viÖc tËn dông c¸c nguån lùc t¹o ra doanh thu yÕu Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm suy gi¶m Kh¶ n¨ng trang tr¶i c¸c chi phÝ tµi chÝnh cã biÓu hiÖn sÊu; Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng xuÊt hiÖn vÊn ®Ò; T×nh h×nh biÕn ®éng vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi vÒ thu nhËp theo thêi gian co chiÒu h­íng suy gi¶m; Quy m« nî dßn bÈy (nî so víi vèn cæ phÇn) kh«ng hîp lý, doanh nghiÖp sö dông vèn vay qu¸ nhiÒu ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh thi rñ ro tµi chÝnh sÏ t¨ng lªn Kh¸ch hµng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng kho¶n tr¶ bÊt th­êng lµm gia tang nhu cÇu thanh to¸n tiÒm n¨ng trong t­¬ng lai. 1.2.3. Nguyªn nh©n rñi ro do b¶n th©n ng©n hµng. - Do chÝnh s¸ch vay cña ng©n hµng kh«ng hîp lý, qu¸ chó träng vÒ môc tiªu lîi nhuËn nªn bá qua nh÷ng kho¶n cho vay lµnh m¹nh. - Do ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng chÝnh x¸c viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tÝn dông cña ng­êi vay. Do c¸n bé tÝn dông thiÕu tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, do c¸n bé tÝn dông thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. - Ng©n hµng ®· quyÕt ®Þnh cho vay chØ dùa trªn c¬ së quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ kh«ng c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Do ng©n hµng kh«ng th­êng xuyªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh sö dông tiÒn vay. - C¸n bé tÝn dông cã t­ c¸ch phÈm chÊt kh«ng tèt cè t×nh lµm sai nguyªn t¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cho vay. 1.2.4. Nguyªn nh©n rñi ro trong viÖc thùc hiÖn c¸c ®¶m b¶o tÝn dông: - B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n + Do ng©n hµng thùc hiÖn kh«ng tèt viÖc ®¸nh gi¸, ®¶m b¶o tÝn dông, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt (tµi s¶n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸p lý, ph¶i cã tÝnh thÞ tr­êng, cã gi¸ trÞ æn ®Þnh) + Do gi¸ trÞ cña tµi s¶n biÕn ®éng gi¶m qu¸ møc dù kiÕn cña ng©n hµng. - B¶o l·nh: VÊn ®Ò chñ yÕu cña b¶o l·nh lµ dï ng©n hµng cã cè g¾ng gi¶i thÝch vÒ tr¸ch nhiÖm tr¶ nî tiÒm tµng ®Õn ®©u, ng­êi b¶o l·nh kh«ng bao giê chê ®îi lµ sÏ ®­îc gäi ®­îc tr¶ tiÒn. NÕu viÖc ®ã xÈy ra th× cã thÓ quan hÖ gi÷a ng­êi b¶o l·nh vµ ng©n hµng trë nªn c¨ng th¶ng, cã thÓ khã thiÕt phôc hä tr¶ tiÒn nÕu kh«ng kiÖn ra toµ, mµ viÖc nµy ng©n hµng chØ tiÕn hµnh khi kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c. 1.3. C¸c biÖn ph¸p ®o l­êng rñi ro tÝn dông 1.3.1. Ph©n lo¹i nî. Theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§ - NHNN ®· quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i nî nh­ sau - Nhãm 1:Nî ®ñ tiªu chuÈn + C¸c kho¶n nî trong h¹n mµ tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ cã ®ñ kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n... - Nhãm 2:Nî cÇn chó ý + C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n d­íi 90 ngµy. + C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî trong h¹n theo thêi h¹n nî ®· c¬ cÊu l¹i. - Nhãm 3:Nî d­íi tiªu chuÈn + C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 90-180 ngµy. + C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n d­íi 90 ngµy theo thêi h¹n ®· c¬ cÊu l¹i. - Nhãm 4:Nî nghi ngê + C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 180-360 ngµy. + C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n tõ 90-180 ngµy theo thêi h¹n ®· c¬ cÊu l¹i. - Nhãm 5:Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn + C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy. + C¸c kho¶n nî khoanh chê chÝnh phñ xö lý. + C¸c kho¶n nî ®· c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n trªn 180 ngµy theo thêi h¹n ®· ®­îc c¬ cÊu l¹i. 1.3.2. C¸c chØ tiªu ®o l­êng. C¸c chuyªn gia cho r¶ng mét sè tµi s¶n cña ng©n hµng( ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n cho vay) gi¶m gi¸ trÞ hay kh«ng thÓ thu håi lµ biÓu hiÖn cña rñi ro tÝn dông. Do vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng so víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ rÊt nhá nªn chØ cÇn mét tû lÖ nhá danh môc cho vay cã vÊn ®Ò sÏ cso nguy c¬ ®Èy ng©n hµng ®Õn ph¸ s¶n. Th«ng th­êng rui ro tÝn dông ®­îc ®o l­êng th«ng qua: Nî qu¸ h¹n Rñi ro tÝn dông = ---------------------------- Tæng d­ nî Trong ®ã, Nî qu¸ h¹n lµ kho¶n nî mµ mét phÇn hoÆc toµn bé nî gèc/ vµ l· ®· qu¸ h¹n. 1.4. Gi¶i ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi to tÝn dông. 1.4.1. Thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ ®ång bé quy tr×nh cho vay: Quy tr×nh cho vay cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Mét quy tr×nh cho vay chÆc chÏ vµ cã hiÖu qu¶ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông. Quy tr×nh cho vay lµ mét quy tr×nh kÓ tõ khi kh¸ch hµng lËp ®¬n xin vay cho ®Õn lóc ng©n hµng thu håi hÕt nî vay. Nã gåm 5 giai ®o¹n: LËp hå s¬ xin vay Giai ®o¹n ph©n tÝch tÝn dông Giai ®o¹n quyÕt ®Þnh tÝn dung Giai ®o¹n gi¸m s¸t kh¸ch hµng sö dông vèn vay vµ theo dâi rñi to Giai ®o¹n kiÓm tra vµ thanh lý hîp ®ång C¸c giai ®o¹n trªn cã mèi quan hÖ chÆc chÏ víi nhau vµ ®ßi hái ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ s¸t sao cña tong giai ®o¹n. tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng co Ýt c¸n bé tÝn dông l¬i láng hêi hît trong viÖc thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n ®iÒu ®ã g©y ra rñi ro. chÝnh v× vËy, tõ khi thiÕt lËp cho ®Õn khi kÕt thóc quan hÖ tÝn dông, c¸c c¸n bé ng©n hµng ph¶i ¸p dông ®ång bé quy tr×nh nh­ng còng ph¶i hÕt søc linh ho¹t mÒm dÎo. Cã nh­ vËy hiÖu qu¶ ®Çu t­ tÝn dông míi ®­îc t¨ng cao rñi ro tÝn dông míi ®­îc h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt. Tuy nhiªn ng©n hµng cÇn ®Æc biÖt kiÓm tra ph©n tÝch mét c¸ch toµn diÖn chÆt chÏ vÒ kh¸ch hµng tr­íc khi cho vay, ®ång thêi ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông tiÒn vay sau khi ®· ph¸t hµnh tiÒn vay. 1.4.2. Sö dông c¸c d¶m b¶o tÝn dông phï hîp ®èi víi tõng kh¸ch hµng §¶m b¶o tÝn dông lµ c¬ së gióp c¸c NHTM cã kh¶ n¨ng thu håi nî vay mét khi kh¸ch hµng kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî. §¶m b¶o tÝn dông cã thÓ lµ lêi cam kÕt tr¶ nî thay cña ng­êi b¶o l·nh hoÆc cam kÕt cña ng­êi vay dïng tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thÕ chÊp hay c©m cè c¸c kho¶n vay. Tuy nhiªn b¶n th©n ®¶m bo¶ tÝn dông còng tiÒm Èn nh÷ng yÕu tè rñi ro 1.4.3. Ph©n t¸n, chia sÎ rñi ro tÝn dông §Ó tiÕn hµnh ph©n t¸n, chia sÎ rñi ro tin dông,NH thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc - §a dang ho¸ ®èi t­îng tÝn dông: Cho vay nhiÒu ®èi t­îng thuéc c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau, kh«ng cho vay qu¸ nhiÒu ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh mét s¶n phÈm hµng ho¸. Kh«ng nªn ®Çu t­ mét sè tiÒn lín cho mét kh¸ch hµng ma ph¶i san sÎ ra nhiÒu kh¸ch hµng. - Liªn kÕt ®Çu t­: trong kinh doanh cã nh÷ng doanh nhiÖp cã nhu cÇu vay vèn rÊt lín mµ mét NH kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc hoÆc khã x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng møc ®é rñi ro cã thÓ NH liªn kÕt ®Çu t­. Theo c¸ch nµy th× NH c÷ng ®· ph©n t¸n rñi ro cña m×nh cho NH kh¸c. 1.4.4. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông. Trong thêi ®¹i th«ng tin bïng næ, th«ng tin ®ãng vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mçi doanh nghiÖp. 1.4.5. Gi¶m thiÓu rñi ro b»ng c¸ch thùc hiÖn tèt viÖc ph©n tÝch tÝn dông vµ ®o l­êng møc ®é rñi ro cña mçi kho¶n vay tr­íc khi ra c¸c quyÕt ®Þnh cho vay. Ng©n hµng nªn tr¸nh thùc hiÖn cho vay víi nh÷ng kho¶n tÝn dông cã møc ®é rñi ro cao. Nãi c¸ch kh¸c, NH cã thÓ t¨ng c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông ®Ó tõ chèi nh÷ng kho¶n vay rñ ro 1.4.6. X©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîp kÕt hîp hµi hoµ gi÷a môc tiªn më réng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông 1.4.7. Sö dông hîp ®ång t­¬ng lai vµ hîp ®ång quyÒn chän ®Ó phßng ngõa. 1.4.8. §µo t¹o ngån nh©n lùc. VÒ c¶ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc 1.4.9. TrÝch lËp dù phßng rñi ro. TrÝch lËp dù phßng rñi ro ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó phßng chèng rñi ro. ë hÇu hÕt c¸c n­íc trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu thµnh lËp quü dù phßng bï ®¾p c¸c kho¶n cho vay bÞ rñi ro vµ quü dù phßng rñi ro trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Quü dù phßng rñi ro ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n rñi ro khi ng©n hµng lµm ¨n thua lç do nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông (®iÒu 82. Dù phßng rñi ro) cã quy ®Þnh: "tæ chøc tÝn dông ph¶i dù phßng rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng; Kho¶n dù phßng rñi ro nµy ph¶i ®­îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng; ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cã møc trÝch, ph­¬ng ph¸p lËp kho¶n dù phßng vµ sö dông kho¶n dù phßng ®Ó sö lý c¸c rñi ro do thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi bé tr­ëng tµi chÝnh". 1.5. C¸c dÊu hiÖu rñi ro - Kh¸ch hµng cã thÓ sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých nh­ng nhËn vèn chËm trÔ so víi kÕ ho¹ch tho¶ thuËn víi ng©n hµng. - ChÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp gi¶m sót, hµng tån kho t¨ng lªn qu¸ møc, doanh sè b¸n hµng gi¶m sót cïng c¸c kho¶n c«ng nî gia t¨ng. §iÒu ®ã lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n gi¶m sót. - Khã kh¨n khi gi¶i thÝch môc ®Ých kho¶n vay. - Hoµn tr¶ nî vay ng©n hµng chËm hoÆc qu¸ thêi h¹n. - Sù thay ®æi nhµ qu¶n lÝ, hoÆc sù thay ®æi tæ chøc ho¹t ®éng ®Òu ®­îc coi nh­ dÊu hiÖu xem xÐt. - C¸c th¶m ho¹ thiªn nhiªn nh­ lò lôt, ho¶ ho¹n ®Òu cã thÓ lµ nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c biÕn déng vÒ chÝnh trÞ x· héi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n¶y sinh rñi ro. - Kh¸ch hµng kh«ng kÓ ra ®­îc chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ th«ng tin tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng mãn nî ghi trong danh môc. - Nh÷ng ­íc tÝnh qu¸ kh¶ n¨ng vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi vµ nguån ng©n quuü cña kh¸ch hµng. - Kh¸ch hµng muèn më réng ®iÒu hµnh kinh doanh qu¸ nhanh vµ qu¸ tin vµo l­îng mua b¸n hµng ho¸ t¨ng sÏ gi¶i quyÕt ®­îc tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò cña kh¸ch hµng. - Doanh nghiÖp lu«n cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tøc th× vµ lu«n véi v· trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Doanh nghiÖp bÞ c¸c chñ nî kh¸c xem lµ chËm tr¶ - Sù biÕn mÊt hay xuèng gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè, b¶o l·nh. - Th¸i ®é thï nghÞch ®èi víi c¸c chñ nî kh¸c. - Doanh nghiÖp mua b¸n tr­íc khi thu xÕp nguån tµi chÝnh. - C«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp n»m ngoµi khu vùc tµi trî kinh doanh b×nh th­êng cña ng©n hµng. Doanh nghiÖp giao dÞc bu«n b¸n víi nhiÒu chñ nî. - Nh÷ng kho¶n chi tréi th­êng xuyªn trong tµi kho¶n kinh doanh . Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i vpbank 2.1. S¬ l­îc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña VPBank 2.1.1.Kh¸i qu¸t chung vÒ VPBank a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng TMCP C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh VPBank ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 0042/NH – GP cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam cÊp ngµy 12/08/1993 víi thêi gian ho¹t ®éng 99 n¨m. Víi môc tiªu trë thµnh ng©n hµng b¸n lÎ hµng ®Çu ViÖt Nam vµo n¨m 2020 nªn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña VPBank hÕt søc ®a d¹ng: Huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, tiÕp nhËn vèn uû th¸c ®Çu t­, vay vèn cña NHNN vµ tæ chøc tÝn dông kh¸c, cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, ®Çu t­ liªn doanh, liªn kÕt, thùc hiÖn thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng, kinh doanh ngo¹i tÖ,... Víi sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 20 tØ VN§ nh­ng ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2007 vèn ®iÒu lÖ VPBank ®¹t lµ 2.000tØ VN§ ®· chøng tá sù tr­ëng thµnh nhanh chãng VPBank trªn th­¬ng tr­êng. HiÖn tæng tµi s¶n ®¹t h¬n 18.2 ngµn tØ VN§ t¨ng 78%so víi cuèi n¨m 2006. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ toµn hÖ thèng ®¹t 313 tØ VN§, gÊp ®«i so víi n¨m 2006. Víi chñ tr­¬ng më réng m¹ng l­íi nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ ®em l¹i dÞch vô tèt h¬n tíi kh¸ch hµng, n¨m 2007 VPBank ®· ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch trùc thuéc trªn toµn quèc.TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2007 toµn hÖ thèng VPBank ®· cã tæng sè 100 ®iÓm giao dÞch trªn toµn quèc (ch­a kÓ gÇn 30 ®iÓm giao dÞch kh¸c ®ang chuÈn bÞ khai tr­¬ng). C¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch míi khai tr­¬ng cña VPBank trªn toµn quèc ®Òu ®i vµo ho¹t ®éng su«n sÎ vµ b­íc ®Çu ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Dù ¸n phÇn mÒm ng©n hµng lâi Corebanking T24 ®· chÝnh thøc hoµn thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng phuc vu kh¸ch hµng tõ th¸ng10/2007. VÒ dù ¸n ThÎ: §Õn nay VPBank ®· ph¸t hµnh 5 lo¹i thÎ, mçi lo¹i thÎ ®Òu h­íng tíi mét nhãm kh¸ch hµng riªng biÖt, bao gåm:ThÎ ghi nî néi ®Þa Autolink, thÎ VPBank Plantinum EMV MasterCard debit vµ credit, ThÎ VPBank MC2 EMV MasterCard debit vµ credit. 4 lo¹i thÎ quèc tÕ lµ c¸c lo¹i thÎ c«ng nghÖ chÝp ®Çu tiªn tai ViÖt Nam víi ®é b¶o mËt vµ tÝnh an toµn cao. b. Tæ chøc vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng VPBank * C¬ cÊu tæ chøc §Õn ngµy 31/12/2007 tæng sè nh©n viªn cña VPBank lµ 2618 ng­êi.®éi ngò nh©n viªn cña VPBank phÇn l¬n lµ nh÷ng ng­êi trÎ( h¬n 70% c¸n bé nh©n viªn VPBank cã ®é tuæi d­íi 30 ) nhiÖt t×nh va ham häc hái, muèn g¾n kÕt vµ cïng ph¸t triÓn VPBank. Trong n¨m 2007, tÝnh trªn toµn hÖ thèng, phßng Nh©n sù vµ §µo t¹o ®· tæ chøc ®­îc 54 kho¸ ®µo t¹o víi 2108 l­ît häc viªn vµ tæng chi phÝ ®µo t¹o la 808.630.000 ®ång. Trong ®ã, chñ yÕu lµ ®µo t¹o nh©n viªn t©n tuyÓn do nhu cÇu më réng m¹ng l­íi vµ ®iÓm gia dÞch trong n¨m qua. S¬ ®å tæ chøc ®¹i héi cæ ®«ng V¨n phßng héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Phßng kiÓm to¸n néi bé Héi ®ång qu¶n lý TS nî, TS cã Ban ®iÒu hµnh C¸c ban tÝn dông Héi ®ång tÝn dông Phßng thanh to¸n Quèc tÕ – KiÒu hèi Phßng kÕ to¸n Phßng ph¸p chÕ Phßng ng©n quü V¨n phßng Phßng tæng hîp vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm Trung t©m Westem Union Trung t©m tin häc Trung t©m thÎ Trung t©m ®µo t¹o C¸c chi nh¸nh C«ng ty chøng kho¸n C¸c phßng Giao dÞch C«ng ty qu¶n lý TS VPBank c. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña NH - Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n, kh«ng kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ n­íc ngoµi b»ng VN§ hoÆc ngo¹i tÖ.. - Ho¹t ®éng bao thanh to¸n. - Thùc hiÖn thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng. - Cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. - Kinh doanh ngo¹i hèi: Huy ®éng vèn, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô Ng©n hµng cã liªn quan ®Õn n­íc ngoµi khi ®­îc NHNH cho phÐp. - Kinh doanh dÞch vô: Thu chi tiÒn mÆt, mua b¸n vµng b¹c, m¸y rót tiÒn tù ®éng, chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸… 2.1.2. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng chÝnh cña VPBank trong nh÷ng n¨m qua a. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn lµ mét ho¹t ®éng ®­îc VPBank rÊt chó träng, vãi môc tiªu b¶o ®¶m vèn cho vay, an toµn thanh kho¶n vµ t¨ng nhanh tµi s¶n cã, n©ng cao vÞ thÕ cña VPBank trog hÖ thèng ng©n hµng. Do ®ã, trong c¸c n¨m qua, c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn tõ khu vùc d©n c­ còng nh­ khu vùc liªn ng©n hµng ®Òu ®­îc VPBank khai th¸c triÖt ®Ó vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 1: KÕt qu¶ huy ®éng vèn §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Sè d­ Sè d­ Chªnh lÖch Sè d­ Chªnh lÖch TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi(%) TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi(%) Nguån vèn huy ®éng 5638 9065 +3427 +61% 15355 +6290 +69% Theo k× h¹n Ng¾n h¹n 4398 7252 +2854 +65% 12744 +5492 +76% Trung, dµi h¹n 1240 1813 +573 +46% 2610 +797 +44% Theo c¬ cÊu Huy ®éng thÞ truêng I 3210 5678 +2468 +77% 12941 +7263 +128% Huy ®éng thÞ truêng II 2398 3387 +989 +41% 2414 -973 -29% (Nguån sö dông: B¸o c¸o tæng kÕt H§KD n¨m 2005, 2006, 2007) BiÓu ®å 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña VPBank tõ 2005- 2007 (®¬n vÞ: tû ®ång) 5638 9065 15355 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2005 2006 2007 Trong bèi c¶nh thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, víi nç lùc cña m×nh nguån vèn cña ng©n hµng VPBank vÉn t¨ng tr­ëng cao.§ã lµ nhê vµo chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm huy ®éng, cïng víi ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i víi quµ tÆng hÊp dÉn. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y VPBank ®· tÝch cùc më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®ång thêi th­¬ng hiÖu ng©n hµng còng ®· chiÕm ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong tiÒm thøc d©n c­ vµ doanh nghiÖp do vËy viÖc huy ®éng vèn còng trë nªn thuËn lîi. N¨m 2006, tæng nguån vèn huy ®éng lµ 9065 tû ®ång t¨ng 3427 tû so víi n¨m 2005 (t­¬ng ®­¬ng +61%).. §Õn n¨m 2007, tæng nguån vèn huy ®ång ®¹t 15355 tû ®ång, ®¹t 113% kÕ ho¹ch n¨m 2007, t¨ng 6290 tû ®ång so víi n¨m 2006 (t­¬ng ®­¬ng + 69%). Trong ®ã: Nguån vèn ng¾n h¹n lu«n chiÕm tû träng chñ yÕu trong nguån vèn huy ®éng cña VPBank( kho¶ng 80% ). N¨m 2005 chiÕm 78%, n¨m 2006 chiÕm 80%, n¨m 2007 chiÕm 83% tæng nguån vèn huy ®éng ViÖc huy ®éng vèn tõ thÞ tr­êng I (Tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­) t¨ng m¹nh. N¨m 2006 t¨ng 2468 tû ®ång so víi n¨m 2005( t­¬ng ®­¬ng +77%). N¨m 2007 t¨ng 7263 tû ®ång so víi n¨m 2006 (t­¬ng ®­¬ng 128%). Nguån vèn thÞ tr­êng II (Nguån vèn liªn ng©n hµng) còng ®­îc VPBank chñ ®éng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng sö dông vèn. N¨m 2007 lµ 2414 tû ®ång, gi¶m 1210 tû ®ång so víi n¨m 2006. b. Ho¹t ®éng cho vay. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më vµ liªn tôc t¨ng tr­ëng m¹nh, nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt Nam ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao hµng ®Çu trªn thÕ giíi. Nhu cÇu vèn ®Çu t­ t¨ng cao nªn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng kh¸ s«i ®éng. Trong thêi gian tõ 2005- 2007, ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 D­ nî D­ nî Chªnh lÖch T¨ng gi¶m (%) D­ nî Chªnh lÖch T¨ng gi¶m(%) Tæng d­ nî 3014 5031 2017 66.9 13217 8186 163 Theo lo¹i h×nh cho vay Cho vay ng¾n h¹n 1405 2512 1107 78.8 6626 4114 164 Cho vay trung, dµi h¹n 1607 2485 878 54.6 6532 4047 163 Cho vay kh¸c 2 34 32 1600 59 25 73.5 Theo tiÒn tÖ Cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam 2906 4760 1854 63.8 12596 7836 165 Cho vay b»ng ngo¹i tÖ 108 271 163 151 621 350 129 (Nguån sö dông: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005, 2006, 2007) BiÓu ®å 2: T×nh h×nh sö dông vèn tõ 2005- 2007 (®¬n vÞ: tû ®ång) Qua sè liÖu trªn ta thÊy: Doanh sè cho vay toµn hÖ thèng n¨m 2006 ®¹t 6594 tû ®ång t¨ng 2681 tû ®ång (t­¬ng ®­¬ng t¨ng 68%) so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007, D­ nî tÝn dông ®¹t 13217 tû ®ång t¨ng 8186 tû dång so víi cuèi n¨m 2006 t­¬ng ®­¬ng 163% so víi cuèi n¨m 2006 vµ v­ît 53% so víi kÕ ho¹ch cña c¶ n¨m 2007. Trong ®ã, d­ nî cho vay b»ng VN§ ®¹t 12596 tû ®ång chiÕm 95% tæng d­ nî. D­ nî ng¾n h¹n ®¹t 6626 tû ®ång chiÕm 50% tæng d­ nî. Víi chiÕn l­îc trë thµnh ng©n hµng b¸n lÎ tèt nhÊt ViÖt nam, VPBank cÇn chó träng vµo kh¸ch hµng lµ nh÷nh doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh võa vµ nhá, c¸c c¸ nh©n hé gia ®×nh. ChÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng VPBank vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu cña ng©n hµng nhµ n­íc vµ quy chÕ cña VPBank. Tû lÖ nî xÊu (gåm c¸c nhãm 3,4,5) cña VPBank cuèi n¨m 2007 ë møc 0.49% tæng d­ nî, thÊp h¬n nhiÒu so víi tû lÖ nî xÊu chung cña ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam (kho¶ng 7%) B¶ng 3: Tû lÖ nî xÊu cña ng©n hµng VPBank ChØ tiªu 2005 2006 2007 Tû lÖ nî xÊu 0.79% 0.59% 0.49% BiÓu ®å 3: Tû lÖ nî xÊu cña ng©n hµng VPBank Nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng©n hang ®· thùc hiÖn tèt viÖc ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng rñi ro. ng©n hµng ®· triÓn khai mét sè gi¶i ph¸p ®Ó h¹n chÕ møc ®é t¨ng cña tû lÖ NQH lµ: ChÊp hµnh tèt quy tr×nh cho vay, cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng vµo c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé nh»m n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc c¸n bé nhÊt lµ c¸n bé tÝn dông. Gi¸o dôc phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. N©ng cao n¨ng lùc thÈm ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông, lµm tèt viÖc kiÓm tra sau khi cho vay, xö lý kiªn quyÕt, triÖt ®Ó ®èi víi c¸c tr­êng hîp sö dông vèn sai môc ®Ých. Cô thÓ ho¸ mét sè quy ®Þnh trong chÕ ®é cho vay, chÕ ®é kiÓm tra cña c¸n bé tÝn dông. T¨ng c­êng c«ng t¸c tù kiÓm tra chuyªn ®Ò ®Ó chÊn chØnh vµ söa ch÷a kÞp thêi sai sãt. Thùc hiÖn viÖc giao kho¸n c«ng viÖc, thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng, khen th­ëng, chÕ ®é b¶o hé lao ®éng, c«ng t¸c phÝ kÞp thêi cho c¸n bé tÝn dông nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸n bé lµm viÖc ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao. 2.2. Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i Ng©n hµng VPBank 2.2.1. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng VPBank Ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vµ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh víi nguyªn t¾c cao nhÊt, ®ã lµ nh÷ng kh¸ch hµng sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l·i. Song trªn thùc tÕ c¸c hîp ®ång tÝn dông, c¸c nguyªn t¾c tÝn dông vÉn lu«n bÞ vi ph¹m bëi nhiÒu lý do, mµ hËu qu¶ xÊu nhÊt lµ kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. BÊt kú mét Ng©n hµng nµo còng x¶y ra ®iÒu nµy trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh÷ng rñi ro nµy mang tÝnh tÊt yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng nãi riªng, nhÊt lµ rñi ro trong kinh doanh tÝn dông, ®ã chÝnh lµ t×nh h×nh nî qu¸ h¹n. Khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng NQH cña Ng©n hµng VPBank qua c¸c n¨m 2005-2006-2007 cã mét sè yÕu tè ®Æc biÖt quan träng, g©y t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh NQH cña c¸c Ng©n hµng ®ã lµ quy ®Þnh trong chÕ ®é cho vay cña NHNN ViÖt Nam t¹i quyÕt ®Þnh 1627/2001-Q§-NHNN ngµy 31/12/2001: Mäi vÊn ®Ò vi ph¹m cam kÕt tho¶ thuËn cña kh¸ch hµng nÕu kh«ng ®­îc xem xÐt gia h¹n nî, ®iÒu chØnh nî… th× ®Òu ph¶i xö lý chuyÓn sang NQH (bÊt kÓ lµ gèc hay l·i), ®Æc biÖt thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 493/2005-Q§-NHNN ngµy 22/04/2005 vÒ viÖc “Ban hµnh quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng Ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông” ®· lµm cho doanh sè vµ sè d­ vÒ NQH cã sù gia t¨ng rÊt lín, bÊt th­êng so víi quy ®Þnh cò tr­íc ®©y. §Ó hiÓu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh NQH t¹i Ng©n hµng VPBank ta ph©n tÝch NQH theo c¸c lo¹i sau: 2.1.2. Nî qu¸ h¹n ph©n theo thêi gian. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña NHNN ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng xö lý, thu håi c¸c kho¶n NQH, trong ®ã cã vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt lµ ph©n lo¹i NQH theo thêi gian. Tæng quan vÒ NQH cña Ng©n hµng VPBank ph©n theo thêi gian b»ng sè liÖu ph©n tÝch t¹i b¶ng sau: B¶ng 3: Nî qu¸ h¹n ph©n theo thêi gian. §¬n vÞ: TriÖu ®ång. ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Sè tiÒn TØ träng (%) Sè tiÒn TØ träng (%) Nhãm II 28751 50.00 262077 79.63 Nhãm III 9309 16.19 12019 3.65 Nhãm IV 17329 30.14 28962 8.80 Nhãm V 2114 3.68 26081 7.92 Tæng nî xÊu 28752 50 67062 20.37 Tæng nî qu¸ h¹n 57503 100 329139 100 (Nguån sö dông: B¸o c¸o ph©n tÝch nî qu¸ h¹n theo thêi gian vµ kh¶ n¨ng thu håi cña Ng©n hang VPBank). Tõ sè liÖu trªn ta cã biÓu ®å sau: BiÓu ®å 1: Nî qu¸ h¹n ph©n theo thêi gian. 28751 9309 17329 2114 262077 12019 28962 26081 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2006 2007 Nhãm V Nhãm IV Nhãm III Nhãm II Thùc hiÖn ph©n lo¹i nî theo Q§ sè 493/2005/Q§- NHNN ngµy 22/04/2005 cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam N¨m 2006: Tæng nî tõ nhãm 2 ®Õn nhãm 5 lµ: 57503 triÖu, trong ®ã: - Nî nhãm 2 (Nî cÇn chó ý): 28751 triÖu chiÕm 50% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 3 (Nî d­íi tiªu chuÈn): 9309 triÖu chiÕm 16.19% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 4 (Nî nghi ngê): 17329 triÖu chiÕm 30.14% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 5 (Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn): 2114 triÖu chiÕm 3.68% tæng d­ nî qu¸ h¹n. - Nî xÊu (Nî tõ nhãm 3 ®Õn nhãm 5): 28752 triÖu chiÕm 50% tæng d­ nî qu¸ h¹n. N¨m 2007: Tæng nî qu¸ h¹n tõ nhãm 2 ®Õn nhãm 5 lµ: 329139 triÖu, trong ®ã: - Nî nhãm 2 (Nî cÇn chó ý): 262077 triÖu chiÕm 79.63% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 3 (Nî d­íi tiªu chuÈn): 12019 triÖu chiÕm 3.65% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 4 (Nî nghi ngê): 28962 triÖu chiÕm 8.8% tæng nî qu¸ h¹n. - Nî nhãm 5 (Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn): 26081 triÖu chiÕm 7.92% tæng d­ nî qu¸ h¹n. - Nî xÊu (Nî tõ nhãm 3 ®Õn nhãm 5): 67062 triÖu chiÕm 20.37% tæng d­ nî qu¸ h¹n. Do t¨ng tr­ëng tÝn dông lín, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, nªn nî xÊu còng t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû lÖ. N¨m 2006 lµ 0.59% tæng d­ nî gi¶m 25% so 2005; N¨m 2007 chiÕm 0.49% gi¶m 17% so víi n¨m 2006. 2.2.2. C¸c biÖn ph¸p Ng©n hµng thùc hiÖn phßng ngõa rñi ro tÝn dông thêi gian qua 2.2.2.1. Ng©n hµng thËn träng h¬n trong xÐt duyÖt cho vay. VPBank ®· cã mét qui tr×nh chÆt chÏ vÒ qui tr×nh xÐt duyÖt cho vay. Ng©n hµngVPBank ®· x¸c ®Þnh r»ng kh©u ph¸n quyÕt cho vay lµ kh©u quan träng quyÕt ®Þnh sù an toµn tÝn dông. VÒ tr×nh tù Ng©n hµng nghiªm cÊm bÊt cø c¸ nh©n nµo còng kh«ng ®­îc ph¸n quyÕt cho vay dï lµ kho¶n vay nhá nhÊt ®ång thêi Ng©n hµng thµnh lËp mét héi ®ång tÝn dông ®Ó t­ vÊn cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh tÝn dông. Trong khi xÐt duyÖt cho vay, c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n mµ c¸n bé tÝn dông cÇn chó ý lµ: Ph©n tÝch t­ c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ vay vèn th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp, quyÕt ®Þnh tæ chøc vµ giÊy phÐp kinh doanh, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ dù ¸n th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña cña ®¬n vÞ, thÈm ®Þnh dù ¸n, kho¶n vay mét c¸ch chi tiÕt, ®Çy ®ñ. 2.2.2.2. KiÓm tra chÆt chÏ quy tr×nh ph¸t tiÒn vay, sö dông vèn vay. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p nµy lµ yªu cÇu cña c¸n bé tÝn dông gi¸m s¸t vµ theo dâi kiÓm tra tÝnh hiÖn thùc cña kÕ ho¹ch tr¶ nî, ph¸t hiÖn dù b¸o nh÷ng rñi ro cã thÓ ph¸t sinh, nh÷ng kho¶n vay cã vÊn ®Ò tr­íc khi nã trë nªn quan träng, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý kÞp thêi tïy theo n¨ng lùc cña c¸n bé. Thùc hiÖn gi¶i ng©n phï hîp víi kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é sö dông vèn thùc tÕ cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng­êi mua ng­êi b¸n kh«ng qua trung gian. Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t nh»m theo dâi n¾m b¾t ®Çy ®ñ kÞp thêi mäi diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh sö dông tiÒn vay vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng: - Néi dung sö dông tiÒn vay cña kh¸ch hµng, ng­êi thô h­ëng tµi kho¶n thanh to¸n, tÝnh hîp lý cña thêi ®iÓm tÝnh to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ: LÖnh chuyÓn tiÒn, uû nhiÖm chi… XÐt xem hµng ho¸ dÞch vô g¾n liÒn víi sö dông tiÒn vay c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho, thÎ kho… XÐt xem viÖc l­u chuyÓn hµng ho¸ - tiÒn tÖ: Khi hµng ho¸ ®· chuyÓn sang tr¹ng ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12789.doc
Tài liệu liên quan