Nâng cao chất lượng công tác Phân tích Tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương Mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Tài liệu Nâng cao chất lượng công tác Phân tích Tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương Mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB): ... Ebook Nâng cao chất lượng công tác Phân tích Tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương Mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

doc86 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1148 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao chất lượng công tác Phân tích Tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương Mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI Më §ÇU HiÖn nay, lÜnh vùc Tµi ChÝnh Ng©n Hµng ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh v« cïng gay g¾t. ThÞ tr­êng ®· chøng kiÕn sù ra ®êi cña hµng lo¹t ng©n hµng th­¬ng m¹i míi, c¸c tæ chøc tµi chÝnh míi. C¸c ng©n hµng thùc sù b­íc vµo cuéc c¹nh tranh khèc liÖt, ph¶i tù hoµn thiÖn, tù n©ng cao vÒ chÊt l­îng toµn diÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ho¹t ®éng tÝn dông vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, chiÕm tíi 70%-80% thu nhËp cña c¸c ng©n hµng. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông lµ nh©n tè, lµ ®éng lùc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i tù x©y dùng cho m×nh mét quy tr×nh tÝn dông chÆt chÏ, khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong quy tr×nh tÝn dông cã nhiÒu b­íc, song kh©u ph©n tÝch tµi chÝnh kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp lµ kh©u cã nhiÒu rñi ro nhÊt. Còng chÝnh v× vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trë nªn hÕt søc quan träng, ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng. N©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc ®Æt ra nh­ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn – Hµ Néi (SHB) còng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c lu«n nhËn thøc râ ®iÒu ®ã, nh÷ng n¨m qua trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ héi nhËp. SHB kh«ng ngõng hoµn thiÖn, ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Ng©n hµng SHB lu«n tËp trung n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o cho ng©n hµng sù t¨ng tr­ëng vÒ c¶ quy m« vµ chÊt l­îng, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, ®ã lµ sù n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông mµ chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Song bªn c¹nh ®ã còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp, khã kh¨n cßn tån t¹i . XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Em ®· chän ®Ò tµi : “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng TMCP Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB),, KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm : - Ch­¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. - Ch­¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB . - Ch­¬ng 3 : Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB. Qua ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, dùa trªn c¬ së lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch TCDN, em ®­a ra sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña ng©n hµng SHB vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc còng nh­ c¸c vÊn ®Ò bÊt cËp cßn tån t¹i. Tõ ®ã em xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp nhá vÒ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nh»m lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o tiÕn sÜ – Lª ThÞ Xu©n –sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c¸c c¸n bé ng©n hµng SHB trong suèt qu¸ tr×nh em lµm khãa luËn nµy. Song do tr×nh ®é kiÕn thøc vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn viÖc nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy. CH¦¥NG 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. 1.1. TÝn dông vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM trong c¬ chÕ thi thÞ tr­êng. 1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n gi÷a ng©n hµng vµ bªn ®i vay trong ®ã ng©n hµng sÏ chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho ng©n hµng khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng còng cã thÓ ®­îc ph¸t biÓu ng¾n gän h¬n nh­ sau: “tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ giao dÞch gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao vèn b»ng tiÒn cho kh¸ch hµng sö dông víi sù tin t­ëng r»ng kh¸ch hµng sÏ thùc hiÖn nghÜa vô hoµn tr¶ khi ®Õn thî h¹n tho¶ thuËn.” Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ tÝn dông, b¶n chÊt cña tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së cã hoµn tr¶ cã c¸c ®Æc tr­ng sau: - TÝn dông xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶, v× vËy ng­êi cho vay khi chuyÓn giao tµi s¶n cho ng­êi ®i vay sö dông ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng ng­êi ®i vay sÏ tr¶ ®óng h¹n. §©y lµ yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n trong qu¶n trÞ tÝn dông. - GÝa trÞ hoµn tr¶ th­êng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c ng­êi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi vèn gèc. §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy th× ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt danh nghÜa lín h¬n tØ lÖ l¹m ph¸t, hay nãi c¸ch kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt thùc d­¬ng. - Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng, tiÒn vay ®­îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. VÒ khÝa c¹nh ph¸p lý, nh÷ng v¨n b¶n x¸c ®Þnh quan hÖ tÝn dông nh­ hîp ®ång tÝn dông, khÕ ­íc nhËn nî …..thùc chÊt chØ lµ mét lÖnh phiÕu trong ®ã bªn ®i vay cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp vèn cho nhu cÇu kinh doanh cña c¸c ®èi t­îng, ®Æc biÖt lµ ®èi t­îng doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng cung øng vèn cña tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn ®Èy m¹nh nhÞp ®é tÝch tô, tËp trung vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷ c¸c doanh nghiÖp. TÝn dông do¹nh nghiÖp cßn ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chiÕn lù¬c theo yªu cÇu cña chÝnh phñ. 1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng vµ phong phó víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. C¨n cø theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau chóng ta cã thÓ chia tÝn dông thµnh c¸c lo¹i nh­ sau: 1.1.2.1. Theo thêi h¹n tÝn dông. Gåm cã 3 lo¹i h×nh tÝn dông chÝnh: -TÝn dông ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n d­íi 1 n¨m. -TÝn dông trung h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n t­ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. -TÝn dông dµi h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. 1.1.2.2. Theo môc ®Ých sö dông ®Çï t­. Gåm 2 lo¹i tÝn dông chÝnh: - TÝn dông s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸: lµ lo¹i tÝn dông cÊp cho c¸c nhµ doanh nghÖp c¸c chñ thÓ kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. - TÝn dông tiªu dïng: lµ lo¹i tÝn dông cung cÊp cho c¸c c¸ nh©n ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. 1.1.2.3. Theo møc ®é b¶o ®¶m . Gåm 3 lo¹i chÝnh: - TÝn dông cã ®¶m b¶o: lµ lo¹i h×nh tÝn dông cã tµi s¶n hoÆc ng­êi ®øng ra b¶o l·nh cho kho¶n nî vay. - TÝn dông kh«ng cã ®¶m b¶o: lµ lo¹i h×nh tÝn dông kh«ng cã tµi s¶n hoÆc ng­êi b¶o l·nh ®øng ra ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay. 1.1.2.4. Theo ®èi t­îng tÝn dông. Gåm 2 lo¹i chÝnh : - TÝn dông vèn ®Çu t­ tµi s¶n ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông ®Ó h×nh thµnh TSNH cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. Bao gåm: cho vay chi phÝ s¶n xuÊt, cho vay dù tr÷ hµng ho¸, cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî d­íi d¹ng chiÕt khÊu kú phiÕu. - TÝn dông vèn ®Çu t­ tµi s¶n dµi h¹n: lµ lo¹i tÝn dông ®­îc sö dông ®Ó h×nh thµnh TSDH cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. 1.1.3. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng. Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× tÝn dông ng©n hµng cµng ph¸t huy vai trß cña m×nh trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn, t¹o ®éng lùc cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn : §èi víi hÖ thèng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu mang l¹i nguån thu nhËp chÝnh, lµ nh©n tè, lµ ®éng lùc ®Ó ng©n hµng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹o sù ph¸t triÓn toµn diÖn vµ bÒn v÷ng, ®iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ ®èi víi c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam hiÖn nay. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng quy m«, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng cña m×nh, t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng quèc tÕ. §èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung, tÝn dông gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn néi bé trong nÒn kinh tÕ vÒ nhu cÇu tiÒn tÖ, ®iÒu hßa vèn, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. TÝn dông gióp t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ l©u dµi vµ bÒn v÷ng. Ngoµi ra tÝn dông cßn lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy cho kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn . 1.1.4. Quy tr×nh cÊp tÝn dông. Quy tr×nh cÊp tÝn dông lµ tæng hîp c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh cña ng©n hµng trong viÖc cÊp tÝn dông. Trong ®ã x©y dùng c¸c b­íc ®i cô thÓ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh kÓ tõ kh©u chuÈn bÞ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông cho ®Õn khi chÊm døt quan hÖ tÝn dông. §©y lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm nhiÒu giai ®o¹n mang tÝnh chÊt liªn hoµn theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh, cã quan hÖ chÆt chÏ g¾n bã víi nhau. ViÖc x©y dùng quy tr×nh tÝn dông hîp lý sÏ gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Quy tr×nh tÝn dông tæng qu¸t bao gåm c¸c b­íc sau: 1.1.4.1. ThiÕt lËp hå s¬ tÝn dông . Hå s¬ tÝn dông lµ v¨n b¶n biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vay vèn. §Ó cã ®­îc quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c viÖc cÊp tÝn dông hay kh«ng, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch hµng lo¹t c¸c th«ng tin cã liªn quan, vµ nguån c¬ së ®Çu tiªn ®­îc lÊy tõ hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông. VÒ mÆt kinh tÕ, mÆc dï quan hÖ tÝn dông ch­a ®­îc h×nh thµnh, nh­ng ®©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó quan hÖ tÝn dông ®­îc thiÕt lËp lµnh m¹nh.VÒ mÆt thñ tôc hµnh chÝnh, ®©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê, v¨n b¶n chøng tá kh¸ch hµng thùc sù cã nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông vµ chøng minh ®­îc tÝnh ph¸p nh©n cña kh¸ch hµng còng nh­ tÝnh tù nguyÖn xin cÊp tÝn dông cña kh¸ch hµng. Bao gåm c¸c th«ng tin c¨n b¶n vÒ kh¸ch hµng: vÒ lÞch sö tµi chÝnh, t×nh h×nh tµi chÝnh hÞªn t¹i cña kh¸ch hµng, môc ®Ých vay vèn, ph­¬ng ¸n kinh doanh, tho¶ thuËn gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vÒ viÖc vay vèn vµ tr¶ nî. 1.1.4.2. Ph©n tÝch tÝn dông . Ph©n tÝch tÝn dông lµ giai ®o¹n liÒn sau giai ®o¹n lËp hå s¬ tÝn dông vµ cã vai trß v« cïng quan träng. Ng©n hµng ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn t¹i vµ tiÒm tµng cña kh¸ch hµng vÒ sö dông vèn tÝn dông còng nh­ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay. Môc tiªu cña ng©n hµng lµ ph©n tÝch nh÷ng t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng vµ tiªn l­îng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t c¸c lo¹i rñi ro, còng nh­ dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. MÆt kh¸c ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho ng©n hµng kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin do c¸c kh¸ch hµng cung cÊp tõ ®ã cã ®­îc sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ kh¸ch hµng vay vèn. 1.1.4.3. QuyÕt ®Þnh tÝn dông. §©y lµ giai ®o¹n tiÕp theo sau khi ®· hoµn tÊt giai ®o¹n ph©n tÝch tÝn dông, ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh tÝn dông cã chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn lµ c«ng viÖc v« cïng quan träng kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng tíi tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng mµ cßn ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña ng©n hµng. Thùc tÕ trong giai ®o¹n nµy ng©n hµng rÊt dÔ gÆp ph¶i hai sai lÇm: Thø nhÊt: quyÕt ®Þnh chÊp thuËn nh­ng sau ®ã kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông ®óng h¹n. Tr­êng hîp nµy ng©n hµng cã thÓ bÞ gi¶m lîi nhuËn thËm chÝ mÊt vèn, gi¶m uy tÝn…. Thø hai: quyÕt ®Þnh kh«ng chÊp thuËn kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn ®óng h¹n. Tr­êng hîp nµy thiÖt h¹i tõ phÝa ng©n hµng còng kh«ng nhá, ng©n hµng mÊt c¬ héi t¨ng thu nhËp, mÊt ®i kh¸ch hµng tèt… V× vËy viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c lµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi ng©n hµng ®Ó tr¸nh viÖc m¾c ph¶i sai lÇm. 1.1.4.4. Gi¶i ng©n. Gi¶i ng©n lµ nghÞªp vô cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trªn c¬ së møc tÝn dông ®· cam kÕt theo hîp ®ång. Gi¶i ng©n ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c “ vËn ®éng cña tÝn dông g¾n liÒn víi vËn ®éng cña hµng ho¸’’ cã thÓ tiÕn hµnh gi¶i ng©n chØ lµ thuÇn tuý cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trong ph¹m vi møc tÝn dông ®· cam kÕt mµ cã hoÆc kh«ng kÌm theo c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc cho viÖc gi¶i ng©n. 1.1.4.5. Gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý tÝn dông . Gi¸m s¸t tÝn dông: môc tiªu cña ng©n hµng lµ ®Ó kiÓm tra kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt theo hîp ®ång tÝn dông b»ng c¸ch: gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi kho¶n, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú, kiÓm tra thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Thu nî: c¬ s¬ s¶n xuÊt kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn tr¶ nî ®óng h¹n cho ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña hîp ®ång. Xem xÐt tÝn dông vµ ph©n h¹ng tÝn dông: môc tiªu lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông nh»m phÊt hiÖn rñi ro ®Ó kÞp thêi xö lý. Xö lý nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò: nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông kh«ng hoµn tr¶ ®óng h¹n, kh«ng ®­îc phÐp vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®­îc gia h¹n nî. Ng©n hµng sÏ chuyÓn nî qu¸ h¹n vµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kh¾t khe ®Ó nhanh chãng thu håi nî ®Çy ®ñ. N¨m giai ®o¹n cña quy tr×nh tÝn dông cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, giai ®o¹n tr­íc lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña giai ®o¹n sau.ViÖc thùc hiÖn chÆt chÏ c¸c giai ®o¹n lµ yªu cÇu quan träng trong ho¹t ®«ng tÝn dông cña bÊt cø nµo. 1.2. Ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. 1.2.1.Kh¸i niÖm ph©n tÝch TCDN. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ hiÖn hµnh vµ qu¸ khø. Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ng©n hµng sÏ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ tiÒm n¨ng, n¨ng lùc tµi chÝnh còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ triÓn väng ph¸t triÓn còng nh­ triÓn väng trong quan hÖ tÝn dông cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. 1.2.2.Vai trß cña ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM. 1.2.2.1.Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp gióp NHTM ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. HÖ thèng TCDN lµ hÖ thèng c¸c luång dÞch chuyÓn gi¸ trÞ, c¸c luång vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh t¹o lËp, sö dông c¸c quü tiÒn tÖ hoÆc vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t tíi môc tiªu doanh lîi trong khu«n khæ ph¸p luËt. Do ®ã, TCDN ph¶n ¸nh quan hÖ kinh tÕ ®a d¹ng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch TCDN mµ träng t©m lµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr­ng th«ng qua hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p, c«ng cô vµ kÜ thuËt ph©n tÝch, gióp ng­êi sö dông th«ng tin tõ c¸c gãc nh×n kh¸c nhau võa ®¸nh gi¸ toµn diÖn, tæng hîp kh¸i qu¸t, l¹i võa xem xÐt mét c¸ch chi tiÕt ho¹t ®éng TCDN ®Ó nhËn biÕt , ph¸n ®o¸n, dù b¸o vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phï hîp. §èi víi NHTM tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh tÝn dông cïng víi viÖc thÈm ®Þnh hå s¬ kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh phi tµi chÝnh th× ph©n tÝch tµi chÝnh lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong quy tr×nh tÝn dông. NHTM ®ãng vai trß lµ nhµ tµi trî vèn hay chñ nî cu¶ doanh nghiÖp; v× vËy bªn c¹nh vÊn ®Ò thu nhËp th× vÊn ®Ò mµ ng©n hµng quan t©m nhÊt lµ vÊn ®Ò b¶o toµn vèn cña m×nh … Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tµi chÝnh vµ c¸c dù b¸o vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m t×m kiÕm vµ tiªn l­îng c¸c tr­êng hîp xÊu cã thÓ x¶y ra lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch tµi chÝnh gåm ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ vµ ho¹t ®éng kinh doanh, ph©n tÝch hÖ sè tµi chÝnh ph©n tÝch l­u chuyÓn tiÒn tÖ, ph©n tÝch dù b¸o tµi chÝnh.. Nh­ vËy ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh doanh vµ TCDN ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n, quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng, quy m« tµi trî vèn vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn. Vai trß ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña ng©n hµng sÏ lµ: cã nªn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hay kh«ng vµ nÕu ®Çu t­ th× sÏ ®Çu t­ nh­ thÕ nµo cho hîp lý vµ hiÖu qu¶.. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng víi ®èi t­îng kinh doanh lµ tiÒn tÖ vèn dÜ lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. V× vËy ®Ó b¶o tån ®­îc vèn vay vµ ®¶m b¶o thu nhËp cho m×nh c¸c NHTM kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp tr­íc khi tµi trî vèn. C¸c NHTM ch¾c ch¾n sÏ kh«ng quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp lµm ¨n lu«n trong t×nh tr¹ng thua lç, ph­¬ng ¸n kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. Cïng víi viÖc ph©n tÝch c¸c khÝa c¹nh kh¸c, nh÷ng doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kh¶ n¨ng sinh lêi cao vµ cã triÓn väng ph¸t triÓn tèt trong t­¬ng lai sÏ ®­îc ng©n hµng ­u tiªn lùa chän ®Ó cÊp tÝn dông. Khi ®· quyÕt ®Þnh tµi trî vèn, th× viÖc ph©n tÝch TCDN thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè chi tiÕt vÒ kho¶n vay. C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng, ph­¬ng ¸n xin vay vèn…ng©n hµng x¸c ®Þnh quy m« cña nhu cÇu vay hîp lý. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng còng x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî cho kho¶n tÝn dông ®· ®­îc cÊp cho doanh nghiÖp. Nh­ vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ gióp NHTM cã quyÕt ®Þnh tÝn dông ®óng ®¾n tõ ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi vµ h¹n chÕ ®Ò phßng rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2.2.2. Ph©n tÝch TCDN gióp NHTM x¸c ®Þnh râ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, c¬ së cho kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng. TÝn dông lµ sù chuyÓn nh­îng t¹m thêi mét l­îng gÝa trÞ tõ ng­êi së h÷u sang ng­êi sö dông ®Ó sau mét thêi gian sÏ thu håi vÒ mét l­îng gi¸ trÞ lín h¬n ban ®Çu. Nguyªn t¾c ®Çu tiªn ®­îc nh¾c ®Õn lµ nguyªn t¾c hoµn tr¶.V× vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng tíi viÖc thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ l¹i thÓ hiÖn ë ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë møc sinh lêi cao th× kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng cµng cao. §èi víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng ng©n hµng quan t©m tíi hai khÝa c¹nh lµ thanh to¸n ®ñ vµ thanh to¸n ®óng h¹n. Cã nh÷ng doanh nghiÖp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tèt, nh­ng do l­u chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã ©m lµm cho doanh nghiÖp thanh to¸n kh«ng ®óng h¹n. Tõ nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch TCDN, ng©n hµng sÏ quyÕt ®Þnh ¸p dông ph­¬ng thøc hoµn tr¶ tiÒn vay vµ thêi h¹n hoµn tr¶ mét c¸ch hîp lý nhÊt cho doanh nghiÖp. ChÝnh v× vai trß quan träng cña viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông nªn hÇu hÕt c¸c ng©n hµng lu«n chó träng ®Õn c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch TCDN cña kh¸ch hµng. 1.2.2.3. Ph©n tÝch TCDN lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gÝa xÕp lo¹i tÝn dông gióp ng©n hµng cã biÖn ph¸p trÝch lËp dù phßng hîp lý. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lu«n tiÒm Èn rñi ro vµ ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông, ®iÒu nµy chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nguyªn nh©n cã thÓ lµ nguyªn nh©n chñ quan, còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan.. V× vËy khi ®· quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông lµ ®óng ®¾n vµ quyÕt ®Þnh gi¶i ng©n th× kh«ng ph¶i hoµn toµn triÖt ®Ó ®­îc rñi ro tÝn dông. §i cïng víi c«ng t¸c gi¶i ng©n, ng©n hµng lu«n ph¶i theo dâi, ®¸nh gi¸, xÕp loaÞ c¸c kho¶n vay ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa hîp lý. Th«ng th­êng ng©n hµng th­êng trÝch lËp dù phßng c¸c quü dù phßng rñi ro, dù phßng cho c¸c kho¶n nî xÊu vµ nî cã vÊn ®Ò. ViÖc trÝch lËp dù phßng còng ®­îc quy ®Þnh trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam. §Ó thªm nguån ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña m×nh c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn trÝch lËp dù phßng tõ lîi nhuËn rßng ®Ó l¹i, nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®­îc ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, v× lîi Ých vµ sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng.. ViÖc ®¶m b¶o tèt chÊt l­îng tÝn dông kh«ng chØ thÓ hiÖn ë c¸ch thøc gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶n ®­îc cho vay cã vÊn ®Ò v× trªn thùc tÕ, rñi ro lµ yÕu tè tÊt yÕu lu«n ®i kÌm víi ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. 1.2.2.3. Ph©n tÝch TCDN gióp ng©n hµng x¸c ®Þnh râ triÓn väng cña ng©n hµng víi doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. Ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña c¸c NHTM lu«n g¾n liÒn víi rñi ro, v× vËy quan hÖ tÝn dông tr­íc hÕt ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së lßng tin gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. C¸c ng©n hµng chØ cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng khi ng©n hµng tin t­ëng vµo sù s½n sµng tr¶ nî c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n cña kh¸ch hµng. Nh÷ng doanh nghiÖp lÇn ®Çu tiªn quan hÖ víi ng©n hµng niÒm tin mµ doanh nghiÖp t¹o cho ng©n hµng ngoµi c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh, th× n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh, thÓ hiÖn ë tÝnh kh¶ quan vµ hîp lý cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh lµ mét yÕu tè quan träng. Trong bèi c¶nh c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh ®ang cã sù c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng kh«ng dõng l¹i ë viÖc kh¸ch hµng cÇn vèn t×m c¸ch tiÕp cËn víi ng©n hµng ®Ó ®­îc cÊp tÝn dông, mµ ng©n hµng còng ph¶i tù x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕn l­îc marketing phï hîp ®Ó cã thÓ duy tr× quan hÖ l©u dµi ®èi víi kh¸ch hµng, duy tr× lßng trung thµnh cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng; ®¶m b¶o sù hîp t¸c ph¸t triÓn l©u dµi cña c¶ hai bªn. V× vËy ®èi víi mét kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp khi ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh lµ cã triÓn väng vµ tiÒm n¨ng th× chÝnh s¸ch ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng ®ã còng cã sù kh¸c biÖt, ng©n hµng cßn lµ nhµ t­ vÊn tµi chÝnh cho doanh nghiÖp ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trë nªn lµnh m¹nh h¬n, ®©y lµ ®iÒu cã lîi cho c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. V× thùc tÕ viÖc mét doanh nghiÖp th­êng xuyªn thay ®æi ng©n hµng cung cÊp tÝn dông th× l¹i b¾t ®Çu qu¸ tr×nh t¹o dùng lßng tin víi ng©n hµng ®ã vµ sù c«ng khai tµi chÝnh còng g©y ¶nh h­ëng tíi yªu cÇu b¶o mËt th«ng tin cho doanh nghiÖp. vµ ®èi víi ng©n hµng th× viÖc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp ®Ó quan hÖ l©u dµi còng lµ mét thuËn lîi gi¶m chi phÝ giao dÞch vµ t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. 1.3. Nguån th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch TCDN t¹i NHTM. 1.3.1.B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ s¶n phÈm cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n, t×nh h×nh nguån vèn, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh l­u chuyÓn tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh vµo mét hÖ thèng mÉu biÓu quy ®Þnh thèng nhÊt. HÖ thèng BCTC cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.3.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng C§KT lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña DN t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. B¶ng C§KT lµ mét trong nh÷ng BCTC quan träng nhÊt trong hÖ thèng c¸c BCTC ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua b¶ng C§KT ta cã thÓ biÕt ®­îc toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp, h×nh th¸i vËt chÊt, c¬ cÊu tµi s¶n, nguån vèn vµ c¬ cÊu vèn. KÕt cÊu b¶ng C§KT bao gåm 2 phÇn: -PhÇn tµi s¶n: ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp bao gåm tµi s¶n ng¾n h¹n vµ tµi s¶n dµi h¹n. Mèi lo¹i bao gåm nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý trong tõng giai ®o¹n. VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp ë thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, nã ph¶n ¸nh sè vèn thuéc quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn qu¶n lý l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cña kh¸ch hµng lu«n lµ vËt ®¶m b¶o cho kho¶n vay, t¹o kh¶ n¨ng thu håi nî khi kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. -PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n bao gåm nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ sì h÷u. Mçi lo¹i còng gåm nhiÒu chØ tiªu s¾p xÕp theo tr×nh tù ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu thuéc nguån vèn ph¶n ¸nh c¸c nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp. VÒ ph­¬ng diÖn ph¸p lý th× c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi t­îng ®Çu t­ nh­ nhµ n­íc, ng©n hµng, c¸c cæ ®«ng, còng nh­ víi kh¸ch hµng th«ng qua c«ng nî ph¶i tr¶… 1.3.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c) Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ®èi t­îng sö dông th«ng tin cã thÓ kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕ ho¹ch dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ vèn, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, t×nh h×nh chi phÝ, thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c còng nh­ kÕt qu¶ t­¬ng øng cña tõng ho¹t ®éng. Qua ®ã thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Ó cã biÖn ph¸p kÝch thÝch tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, còng nh­ h¹n chÕ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong t­¬ng lai. 1.3.1.3.B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l­îng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña DN. Trong b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu, chi tiÒn ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c ho¹t ®éng. Bao gåm 3 phÇn chÝnh: - L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t­: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. - L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c sè liÖu cña b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ gióp: - X¸c ®Þnh l­îng tiÒn do c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i trong kú vµ dù ®o¸n c¸c dßng tiÒn trong t­¬ng lai. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ l·i cæ phÇn b»ng tiÒn. - ChØ ra mèi liªn hÖ, gi÷a l·i lç rßng vµ viÖc thay ®æi tiÒn cña doanh nghiÖp. - Lµ c«ng cô ®Ó lËp kÕ ho¹ch. 1.3.1.4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, dïng ®Ó m« t¶ mang tÝnh t­êng thuËt hoÆc ph©n tÝch chi tiÕt c¸c th«ng tin sè liÖu ®· ®­îc tr×nh bµy trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh­ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông. - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông - Kú kÕ to¸n,®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong BC§KT. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. - Nh÷ng th«ng tin kh¸c. 1.3.2. Th«ng tin thu thËp qua c¸c kªnh trung gian. Mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i ®Òu cã trung t©m th«ng tin kh¸ch hµng cña riªng m×nh trong ®ã l­u gi÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®· cã mèi quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng. Th«ng tin ®ã cho phÐp ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¸ch hµng vÒ c¸c mÆt nh­ lÞch sö h×nh thµnh, t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh c«ng nî, møc ®é tÝn nhiÖm tÝn dông vµ uy tÝn thanh to¸n trªn thÞ tr­êng …Ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ thu thËp th«ng tin qua c¸c kªnh ttung gian: - C¸c th«ng tin tõ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­ b¸o chÝ, tõ m¹ng internet, tõ trung t©m th«ng tÝn dông CIC…… - Th«ng tin tõ nhµ cung cÊp vµ vÒ phÝa kh¸ch hµng: c¸c th«ng tin nh­ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng, mÉu m·. kiÓu d¸ng, vÒ kh¶ n¨ng cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho viÖc s¶n xuÊt. 1.3.3.Th«ng tin thu thËp ®­îc tõ pháng vÊn trùc tiÕp. §èi víi ng©n hµng cã ®­îc nguån th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c lµ viÖc quan träng. Ngoµi hå s¬ tµi chÝnh mµ kh¸ch hµng cung cÊp, ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh pháng vÊn mét sè ng­êi trùc tiÕp liªn quan. Ng­êi ®­îc pháng vÊn cã thÓ lµ kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n tr­ëng hay c¸c c¸n bé kh¸c cã liªn quan. Néi dung pháng vÊn cã thÓ x¶y ra nh÷ng sai sãt khã x¸c ®Þnh ®óng nh­ kho¶n môc hµng tån kho, kho¶n môc nî ph¶i thu…®Ó n¾m râ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong qóa khø còng nh­ hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ cña viÖc pháng vÊn nµy hoµn toµn phô thuéc tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña ng­êi pháng vÊn. Ng©n hµng còng cã thÓ pháng vÊn chñ nî cò cña kh¸ch hµng ®Ó t×m hiÓu vÒ tÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng trong quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng nãi chung… Tuy nhiªn th«ng tin mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho ng©n hµng th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vÉn lµ quan träng nhÊt, c¸c nguån th«ng tin kh¸c cã vai trß bæ sung th«ng tin cho BCTC, gióp cho c¸n bé tÝn dông cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ vµ x¸c thùc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy, träng t©m c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN t¹i ng©n hµng lµ ph©n tÝch BCTC… 1.4. ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm mét hÖ thèng c¸c c«ng cô vµ biÖn ph¸p nh»m tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, c¸c mèi quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp vµ chi tiÕt nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qua chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ møc ®é rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch TCDN nh­: ph­¬ng ph¸p so s¸nh, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ lÖ… 1.4.1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh lµ ph­¬ng ph¸p sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh vµ th­êng ®­îc thùc hiÖn ë b­íc khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §Ó cã thÓ ¸p ®­îc ph­¬ng ph¸p nµy th× c¸c chØ tiªu sö dông ®Ó so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh cã thÓ so s¸nh ®­îc, tøc lµ ph¶i thèng nhÊt vÒ mÆt thêi gian, vÒ néi dung vÒ tÝnh chÝnh x¸c, hay vÒ ®¬n vÞ tÝnh … Víi c¸c BCTC d¹ng so s¸nh cã hai ph­¬ng ph¸p so s¸nh lµ so s¸nh ngang vµ so s¸nh däc. ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh gióp: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch mµ doanh nghiÖp ®· ®Æt ra b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a trÞ sè cña chØ tiªu kú thùc tÕ v¬Ý trÞ sè chØ tiªu kú kÕ ho¹ch. - §¸nh gi¸ tèc ®é, xu h­íng ph¸t triÓn cña tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua viÖc so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ cña kú nµy víi kú víi kÕt qu¶ kú tr­íc …. - So s¸nh gi÷a sè liÖu cña doanh nghiÖp víi sè liÖu cña ngµnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. 1.4.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ sè. Ph©n tÝch tØ sè lµ mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ rÊt cao trong viÖc ph¸t hiÖn sím c¸c vÊn ®Ò nÕu nã ®­îc sö dông ®Çy ®ñ. Nh­ng cã thÓ hoµn toµn ph¶n t¸c dông khi suy ®o¸n theo mét tû sè nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh vÒ sù ®óng ®¾n cña mét nhËn ®Þnh tõ tØ sè th«ng qua t×m hiÓu nguyªn nh©n cña sù thay ®æi, xem xÐt c¸c chØ sè kh¸c, xem xÐt khuynh h­íng, so s¸nh vµ kÕt hîp c¸c hiÓu biÕt chung vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong doanh nghiÖp, ngµnh vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së c¸c chuÈn mùc, c¸c tØ lÖ cña ®aÞ l­îng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. Sù biÕn ®éng cña c¸c tû lÖ, cè nhiªn lµ sù biÕn ®éng cña c¸c ®¹i l­îng tµi chÝnh dùa trªn viÖc nghiªn cøu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ ta cã thÓ hÖ thèng c¸c nhãm tû sè tµi chÝnh ®Æc tr­ng nh­: - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n. Víi ph­¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¸c ®Þnh møc, c¸c chuÈn mùc, c¸c ng­ìng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh TCDN th«ng qua viÖc so s¸nh c¸c tû sè cña doanh nghiÖp víi c¸c ng­ìng ®ã. Th«ng th­êng trong viÖc ph©n tÝch ng­êi ta sö dông kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph­¬n._.g ph¸p ph©n tÝch tû sè. 1.4.3. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont. Lµ t¸ch mét tû sè tæng hîp ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp nh­ tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n (ROA), tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u (ROE) thµnh tÝch sè cña chuçi c¸c tû sè cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ víi nhau, cho phÐp ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c tû sè ®ã tíi tæng thÓ. 1.5. Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong c¸c NHTM. Ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm sù ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ vèn vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph©n tÝch hÖ sè tµi chÝnh, ph©n tÝch l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ ph©n tÝch c¸c dù b¸o tµi chÝnh… Th«ng qua viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ng©n hµng sÏ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c yÕu tè vÒ l­îng, quy m« cña nhu cÇu vay hîp lý. Nhu cÇu vay ®­îc x¸c ®Þnh tuú theo kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, theo quy m« vèn cÇn thiÕt ®Ó ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, mµ trong ®ã mét phÇn vèn vay sÏ tham gia.. Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh, ng©n hµng còng x¸c ®Þnh ®­îc thêi h¹n hîp lý cho kho¶n vay. Thêi h¹n cho vay ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lu©n chuyÓn vèn cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh hoÆc chu kú ng©n quü cña kh¸ch hµng. Cïng víi ®ã ng©n hµng còng x¸c ®Þnh ®­îc kú h¹n tr¶ nî. Mét kho¶n nî cã thÓ quy ®Þnh mét kú h¹n tr¶ nî duy nhÊt còng cã thÓ nhiÒu kú h¹n tr¶ nî. Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch ph­¬ng ¸n l­u chuyÓn tiÒn tÖ cña kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh kú h¹n tr¶ nî hîp lý. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghÞªp mµ c¸c ng©n hµng cã thÓ dù kiÕn ®­îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi kho¶n tÝn dông sÏ ®­îc cÊp cho kh¸ch hµng. 1.5.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c c©n b»ng trªn b¶ng C§KT. Tr­íc khi ®i vµo ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp dùa vµo hÖ thèng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh th× ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh chuÈn ®o¸n chung vÒ t×nh tr¹ng cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc xem xÐt kh¸i qu¸t c¸c BCTC ®Ó biÕt xem doanh nghiÖp cã trong t×nh tr¹ng tèt hay kh«ng ? Dùa vµo viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau ®©y: 1.5.1.1. Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a nguån vèn dµi h¹n (hay nguån vèn th­êng xuyªn) víi tµi s¶n dµi h¹n (TSDH). Nãi c¸ch kh¸c, nã lµ phÇn nguån vèn æn ®Þnh dïng vµo viÖc tµi trî cho TSNH. Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn = Nguån vèn dµi h¹n – TSDH = TSDH - Nguån vèn ng¾n h¹n - NÕu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lín h¬n 0 th× khi ®ã doanh nghiÖp cã mét phÇn vèn dµi h¹n ®Çu t­ cho TSNH. §iÒu nµy ®em l¹i cho doanh nghiÖp mét nguån vèn tµi trî æn ®Þnh, mét dÊu hiÖu an toµn, mét quyÒn ®éc lËp nhÊt ®Þnh. - NÕu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn nhá h¬n 0, nguån vèn dµi h¹n nhá h¬n TSDH, chøng tá TSDH ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn ng¾n h¹n, doanh nghiÖp ®ang kinh doanh vèn víi c¬ cÊu vèn rÊt m¹o hiÓm. 1.5.1.2. Nhu cÇu vèn l­u ®éng. Nhu cÇu vèn l­u ®éng lµ nhu cÇu vèn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ng ch­a ®­îc tµi trî bëi ng­êi thø ba. Nhu cÇu vèn l­u ®éng = tµi s¶n kinh doanh vµ ngoµi kinh doanh – nî kinh doanh vµ ngoµi kinh doanh. - Khi nhu cÇu vèn l­u ®éng lín h¬n 0, chøng tá doanh nghiÖp cã mét phÇn TSNH ch­a ®­îc tµi trî bëi bªn thø ba. - Khi nhu cÇu vèn l­u ®éng nhá h¬n 0, chøng tá phÇn vèn chiÕm dông ®­îc tõ bªn thø ba cña doanh nghiÖp nhiÒu h¬n toµn bé nhu cÇu vèn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.5.1.3 Vèn b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn = vèn l­u ®éng th­êng xuyªn – nhu cÇu vèn l­u ®éng = ng©n quü cã – ng©n quü nî. - NÕu vèn b»ng tiÒn > 0, khi nhu cÇu vèn l­u ®éng > 0, chøng tá vèn l­u ®éng th­êng xuyªn tho· m·n nhu cÇu vèn l­u ®éng; khi nhu cÇu vèn l­u ®éng <0, chøng tá doanh nghiÖp cã qu¸ nhiÒu tiÒn do chiÕm dông ®­îc vèn cña bªn thø ba. - NÕu vèn b»ng tiÒn < 0 chøng tá vèn l­u ®éng th­êng xuyªn chØ tµi trî ®­îc mét phÇn nhu cÇu vèn l­u ®éng , phÇn cßn l¹i dùa vµo tÝn dông ng©n hµng. 1.5.2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong b¸o c¸o tµi chÝnh. Khi ng©n hµng cho vay th× ®iÒu mµ ng©n hµng quan t©m nhÊt ®ã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay vèn. V× vËy, khi ph©n tÝch tµi chÝnh, ng©n hµng quan t©m ®Õn rñi ro thanh kho¶n cña kh¸ch hµng tøc lµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ thùc tr¹ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ nh»m ®¸nh gi¸ rñi ro cña kh¸ch hµng trong t­¬ng lai. Ng©n hµng sÏ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®ã lµ: nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n, nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi, nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n vµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh. 1.5.2.1. Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n hay kh«ng? V× vËy ®­îc rÊt nhiÒu ®èi t­îng quan t©m nh­: nhµ ®Çu t­, c«ng ty tµi chÝnh, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp …Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c hÖ sè sau ®©y: ¯ HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng tµi s¶n Nî ph¶tr¶ HÖ sè nµy thÓ hiÖn mét ®ång vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®­îc cã bao nhiªu ®ång tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o. NÕu hÖ sè nµy lín h¬n 1 hoÆc b»ng 1 chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî nãi chung. HÖ sè nay cµng cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp cµng tèt. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i c¨n cø vµo chØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t chung cña ngµnh. NÕu hÖ sè nµy nhá h¬n 1 lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt, khi hÖ sè nµy nhá dÇn ®Õn 0 lµ b¸o hiÖu doanh nghiÖp ®ang mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶, tæng tµi s¶n hiÖn cã kh«ng ®ñ tr¶ nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n. ChØ tiªu nµy ®­îc tÝnh c¶ ®Çu kú vµ cuèi kú ®Ó thÊy ®­îc sù thay ®æi cña kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp thÊp dÇn hay ®ang ®­îc c¶i thiÖn. ¯ HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Tµi s¶n ng¾n h¹n Nî ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®o l­êng kh¶ n¨ng c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n cã thÓ chuyÓn ®æi tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, hÖ sè nµy Ýt nhÊt ph¶i b»ng 1.Th«ng th­êng ng©n hµng th­êng ®¸nh gi¸ cao khi doanh nghiÖp cã hÖ sè b»ng 2. HÖ sè cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cao so víi nghÜa vô thanh to¸n, tuy nhiªn nÕu qu¸ cao còng cã thÓ doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ qu¸ møc vµo tµi s¶n hiÖn hµnh, bé phËn nµy kh«ng vËn ®éng, kh«ng sinh l¬×, sÏ ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. GÝa trÞ hîp lý cña kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh. Nh­îc ®iÓm khi sö dông hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n lµ hÖ sè nµy cã thÓ bÞ sai lÖnh bëi thñ thuËt cña nhµ qu¶n trÞ v× kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn cña hµng tån kho th­êng rÊt kÐm. Do vËy ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n mét c¸ch kh¾t khe h¬n, cã thÓ sö dông kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. ¯ HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn ) + ( §TTC ng¾n h¹n) + (kho¶n ph¶i thu) Nî ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ®o l­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp b»ng viÖc chuyÓn ®æi cña tµi s¶n ng¾n h¹n kh«ng kÓ hµng tån kho. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cµng lín thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cµng cao.Tuy nhiªn cã tr­êng hîp doanh nghiÖp cã hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cao nh­ng vÉn kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n. Do c¸c kho¶n ph¶i thu ch­a thu håi ®­îc hoÆc hµng tån kho ch­a chuyÓn hãa ®­îc thµnh tiÒn. V× vËy ®Ó biÕt ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm xÐt, nhµ ph©n tÝch cã thÓ sö dông hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th× ). ¯ HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th×) HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh(tøc th×) = (TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn )+ ( §TTC ng¾n h¹n) Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngayc¸c kho¶n nî ng¾n h¹n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Nh×n chung hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n nªn ë møc 2, hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nªn ë møc 1 vµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th× ) nªn ë møc 0,5 lµ hîp lý. Tuy nhiªn trong thùc tÕ c¸c hÖ sè nµy ®­îc chÊp nhËn lµ cao hay thÊp cßn tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kinh doanh, c¬ cÊu, chÊt l­îng cña TSNH, hÖ sè vßng quay TSNH trong mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp…V× vËy c¸ch xem xÐt tèt nhÊt lµ nªn so s¸nh c¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh cña ngµnh ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt ®óng ®¾n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 1.5.2.2 .Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t­. ¯ HÖ sè nî. HÖ sè nî = Nî ph¶i tr¶ Tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp HÖ sè nî ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp, tõ ®ã x¸c ®Þnh sù æn ®Þnh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n, ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp thùc hiÖn. HÖ sè nî cho biÕt sè nî cña doanh nghiÖp so víi tæng nguån vèn, thÓ hiÖn møc ®é phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî. HÖ sè nî cµng thÊp th× nÒn t¶ng vèn CSH cµng v÷ng m¹nh, doanh nghiÖp cµng Ýt phô thuéc vµo nî vay th× rñi ro cña bªn cho vay cµng gi¶m. HÖ sè nµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc ë møc nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5. ¯ HÖ sè vèn chñ sì h÷u(VCSH). HÖ sè vèn chñ sì h÷u = Vèn chñ sì h÷u Tæng nguån vèn = 1- hÖ sè nî HÖ sè nµy cho biÕt tû lÖ vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn hiÖn nay cña doanh nghiÖp. HÖ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã vèn tù cã, cã tÝnh ®éc lËp cao do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hay bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay, ng©n hµng th­êng mong muèn doanh nghiÖp mµ m×nh tµi trî vèn cã hÖ sè nµy cµng cao cµng tèt, v× trong tr­êng hîp rñi ro x¶y ra, ng©n hµng vÉn cßn hy väng ®­îc thanh to¸n nî b»ng chÝnh nguån vèn chñ së h÷u, viÖc cho vay v× thÕ sÏ cã tÝnh an toµn cao h¬n. ¯ HÖ sè nî dµi h¹n. HÖ sè nî dµi h¹n = Nî dµi h¹n Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi chñ nî. ChØ tiªu nµy cµng cao th× rñi ro cña doanh nggiÖp cµng t¨ng. ChØ tiªu nµy cao hay thÊp còng tuú thuéc vµo tõng ngµnh ho¹t ®éng. Ch¼ng h¹n ngµnh cã tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín th­êng cã hÖ sè nµy cao. Tuy nhiªn, theo kinh nghiÖm cña mét sè n­íc, ®Ó h¹n chÕ rñi ro tµi chÝnh th­êng ng­êi cho vay chØ chÊp thuËn chØ tiªu nµy ë møc nhá h¬n 1 hay nî dµi h¹n kh«ng v­ît qu¸ nguån vèn chñ së h÷u. Khi chØ tiªu nµy cµng gÇn 1 th× doanh nghiÖp cµng Ýt cã kh¶ n¨ng ®­îc vay thªm c¸c kho¶n vay dµi h¹n.. ¯Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n dµi h¹n . Tû suÊt tù tµi trî TSDH = Vèn chñ së h÷u TSDH Tû sè nµy cho biÕt vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ cho tµi s¶n dµi h¹n lµ bao nhiªu. HÖ sè nµy lín h¬n hoÆc b»ng 1 chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, nªn viÖc cho vay cña ng©n hµng cµng cã ®é an toµn cao. HÖ sè nµy nhá h¬n 1 cã nghÜa mét bé phËn TSDH ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn vay. NÕu nguån vèn ®ã lµ vèn ng¾n h¹n thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®ang kinh doanh trong c¬ cÊu vèn m¹o hiÓm. ¯ Tû suÊt ®Çu t­ TSC§ Tû suÊt ®Çu t­ TSC§ = Tµi s¶n cè ®Þnh X 100 Tæng tµi s¶n Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh tû träng cña TSC§ t¹i doanh nghiÖp trong tæng tµi s¶n nãi chung . ChØ tiªu nµy cµng lín vµ xu h­íng ngµy mét t¨ng thÓ hiÖn t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, ®iÒu nµy t¹o n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu h­íng ph¸t triÓn kinh doanh l©u dµi, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thi tr­êng. Tuy nhiªn ®Ó cã kÕt luËn chØ tiªu nµy tèt hay xÊu, ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp hay ch­a cßn tuú thuéc vµo ngµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ. Ch¼ng h¹n ngµnh c«ng nghiÖp th¨m dß vµ khai th¸c má lµ 90%, ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim lµ 70%, ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ 10%-15%. 1.5.2.3. Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n . Nhãm c¸c chØ tiªu nµy ®­îc sö dông ®Ó xem xÐt doanh nghiÖp khai th¸c c¸c nguån lùc (tµi s¶n ) cã hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo b»ng c¸ch so s¸nh doanh thu víi viÖc bá vèn vµo kinh doanh d­íi d¹ng c¸c c¸c tµi s¶n kh¸c. Bao gåm c¸c chØ tiªu sau: ¯ Vßng quay kho¶n ph¶i thu: Vßng quay kho¶n ph¶ithu = DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n Vßng quay kho¶n ph¶i thu ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Nh×n chung, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín cµng chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp nhanh, doanh nghiÖp Ýt bÞ chiÕm dông vèn.Vßng quay kho¶n ph¶i thu ®­îc tÝnh to¸n vµ so s¸nh víi chØ tiªu trung b×nh cña ngµnh míi cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c.. ¯Kú thu tiÒn trung b×nh: Kú thu tiÒn trung b×nh = ( C¸c kho¶n ph¶ thu b×nh qu©n ) X ( Sè ngµy trong kú ph¶i thu) DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc lùa chän thêi ®iÓm thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng. Kú thu tiÒn b×nh qu©n cµng ng¾n cµng tèt v× thêi gian doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn sÏ rÊt ng¾n. Tuy nhiªn ph¶i xem xÐt chØ sè nµy trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch b¸n hµng cña doanh nghiÖp, còng nh­ c¸c ®Æc ®iÓm lu©n chuyÓn vèn cña ngµnh. ¯ Vßng quay hµng tån kho vµ sè ngµy cña mét vßng quay hµng tån kho. Vßng quay hµng tån kho = GÝa vèn hµng b¸n Hµng tån kho b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lÇn mµ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n lu©n chuyÓn trong kú tõ ®ã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. HÖ sè nµy ®­îc tÝnh to¸n vµ so s¸nh víi hÖ sè chung cña ngµnh. Sè vßng quay hµng tån kho cµng cao th× viÖc kinh doanh ®­îc ®¸nh gi¸ cµng tèt, v× doanh nghiÖp chØ ®Çu t­ cho hµng tån kho thÊp nh­ng hiÖu qu¶ vÉn ®¹t ®­îc doanh sè hµng tån kho hîp lý. Ngoµi ra ng­êi ta cßn sö dông thªm chØ tiªu sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho. Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho = (Hµng tån kho b×nh qu©n )X (Sè ngµy trong kú) GÝa vèn hµng b¸n Khi vßng quay hµng tån kho cµng lín th× sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho cµng ®­îc rót ng¾n, hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ngùoc l¹i sè vßng quay hµng tån kho cµng nhá th× sè ngµy mét vßng quay cµng kÐo dµi, hiÖu qña sö dông vèn cµng thÊp. ¯ HiÖu suÊt sö dông TSC§. HiÖu suÊt sö dông TSC§ = DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TSC§ b×nh qu©n HiÖu suÊt sö dông TSC§ nãi lªn cø mét ®ång TSC§ ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn, ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña TSC§. ¯ Vßng quay tµi s¶n ng¾n. Vßng quay tµi s¶n ng¾n h¹n = DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TSNH b×nh qu©n ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp tøc lµ vßng quay cña vèn ng¾n h¹n trong kú. Vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc b×nh qu©n ®iÒu hoµ. Vßng quay cµng lín vèn ng¾n h¹n cµng ®­îc lu©n chuyÓn nhanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. 1.5.2.4. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi lµ mét trong nh÷ng néi dung ph©n tÝch ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh, c¸c nhµ cho vay, nhµ ®Çu t­…quan t©m ®Æc biÖt v× nã ph¶n ¸nh ®¸p sè sau cïng cña kÕt qu¶ kinh doanh, g¾n liÒn víi lîi Ých cña hä trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. C¸c chØ tiªu sinh lêi bao gåm: ¯Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu = Lîi nhuËn X 100 Doanh thu Lîi nhuËn cã thÓ lµ lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, còng cã thÓ lîi nhuËn gép, lîi nhuËn tr­íc thuÕ hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ. T­¬ng øng víi ®ã lµ doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh hay tæng thu nhËp trong kú. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu thÓ hiÖn mét tr¨m ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng chØ tiªu nµy cµng lín cµng chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cao, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng tèt. ¯ Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n. Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n = Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ X 100 Tæng tµi s¶n b×nh qu©n Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n ph¶n ¸nh cø mét tr¨m ®ång tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong mét kú ho¹t ®éng mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt, chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n ngµy cµng tèt.Tuú theo môc ®Ých cña nhµ ph©n tÝch, lîi nhuËn tr­íc thuÕ cã thÓ lµ phÇn lîi nhuËn dµnh cho chñ së h÷u, còng cã thÓ lµ tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ mµ tµi s¶n ®ã t¹o ra trong mét kú kinh doanh (bao gåm c¶ lîi nhuËn dµnh c¶ cho ng­êi cho vay). §èi víi ng©n hµng th× dïng tæng lîi nhuËn tr­¬c thuÕ v× trong ®ã cã phÇn mµ ng©n hµng ®­îc h­ëng khi doanh nghiÖp chia lîi nhuËn. ¯ Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn sau thuÕ X 100 Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u nãi lªn víi mét tr¨m ®ång vèn chñ së h÷u mang ®i ®Çu t­ mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. HÖ sè nµy cµng cao th× kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u cµng cao, doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh tèt vµ ng­îc l¹i… 1.5.3. Ph©n tÝch b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l­îng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Trong qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp th× qu¶n lý tiÒn tÖ ®ãng vai trß quan träng. NhiÖm vô cña qu¶n lý tiÒn tÖ lµ ®¶m b¶o ®ñ tiÒn thanh to¸n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Trªn gãc ®é ng©n hµng, khi xem xÐt hiÖu qu¶ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ng©n hµng cÇn ph¶i ph©n tÝch b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong mèi quan hÖ víi c¸c BCTC kh¸c, b¸o c¸o nµy lµ b»ng chøng cô thÓ vµ ®Çy ®ñ nhÊt ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¶n lý tiÒn tÖ t¹i doanh nghiÖp. B¶ng C§KT vµ b¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp song kh«ng trùc tiÕp ph¶n ¸nh sù thay ®æi cña dßng tiÒn. Bëi v× thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng trªn c¬ së tÝn dông th­¬ng m¹i, chÊp nhËn b¸n chÞu hµng ho¸ dÞch vô. Tøc lµ kho¶n tiÒn thu tõ hµng b¸n ra trong kú sÏ kh«ng nhËn ®­îc trong cïng kú ®ã (thÓ hiÖn trªn kho¶n ph¶i thu trªn b¸o c¸o kÕ to¸n) TiÒn thu vÒ trong kú kh«ng ®ång nhÊt víi thu nhËp trong kú: kho¶n tiÒn thu vÒ bao gåm tiÒn thu ®­îc thùc tÕ tõ b¸n hµng kú tr­íc vµ kú nµy kh«ng bao gåm b¸n chÞu trong kú. TiÒn chi ra thùc tÕ kh«ng ®ång nhÊt víi chi phÝ cña doanh nghiÖp: kho¶n chi ra thùc tÕ bao gåm tiÒn thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña kú tr­íc vµ tiÒn thanh to¸n kho¶n nî cña kú nµy, kh«ng bao gåm tiÒn hµng ®­îc mua chÞu ®Õn kú sau míi tr¶. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®­îc x©y dùng ®Ó xem xÐt vµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng vÒ sè l­îng, thêi gian vµ ®é tin cËy cña c¸c luång tiÒn trong t­¬ng lai, dïng ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c ®¸nh gi¸, dù ®o¸n tr­íc ®©y vÒ c¸c luång tiÒn, kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi víi l­îng l­u chuyÓn tiÒn thuÇn vµ nh÷ng thay ®æi tõ gi¸ c¶. B¶ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp cho chóng ta biÕt c¸c th«ng tin sau: - Nhu cÇu tiÒm cña doanh nghiÖp. - C¸c kho¶n thu tiÒn cña doanh nghiÖp. -TÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông tiÒn cña doanh nghiÖp . - C¸ch thøc huy ®éng nguån vèn cã chi phÝ thÊp. KÕt qña ph©n tÝch b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ sÏ cho biÕt ®­îc sù vËn ®éng cña dßng tiÒn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, l­îng tiÒn b×nh qu©n trong kú. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng lËp dù b¸o vÒ l­u chuyÓn tiÒn tÖ, gióp ng©n hµng tÝnh to¸n ®­îc thêi gian doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn vµ thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã thÓ tr¶ nî. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ®­îc chia lµm ba phÇn: L­u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh = thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - chi tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh lín h¬n hoÆc b»ng 0 chøng tá doanh nghiÖp cã doanh thu t¨ng, b¸n chÞu Ýt, tèc ®é t¨ng doanh thu b»ng tiÒn lín h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra, t¨ng ph¶i thu kú tr­íc; ®©y lµ dÊu hiÖu s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhá h¬n 0 do nguyªn nh©n ng­îc l¹i. Luång tiÒn ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ luång tiÒn cã liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Nã cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña doanh nghiÖp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî, duy tr× c¸c ho¹t ®éng tr¶ cæ tøc vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ míi mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c nguån tµi chÝnh bªn ngoµi. Th«ng tin tõ c¸c luång tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, khi ®­îc sö dông kÕt hîp víi c¸c th«ng tin kh¸c, sÏ gióp ng­êi sö dông dù ®o¸n ®­îc luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh trong t­¬ng lai. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ = thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ – chi ra tõ ho¹t ®éng ®Çu t­. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ lín h¬n 0 do thu l·i ®Çu t­, thu tiÒn b¸n TSC§, thu håi ®Çu t­ kh«ng hiÖu qu¶, t¨ng vèn chñ së h÷u, t×m nguån ho¹t ®éng tõ bªn ngoµi. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhá h¬n 0 do c¸c nguyªn nh©n doanh nghiÖp míi ®Çu t­ vµo tµi s¶n hay ®Çu t­ ra ngoµi doanh nghiÖp, ng©n hµng ph¶i xem xÐt nguån vèn ®Ó ®Çu t­, nÕu kh«ng ph¶i ®Çu t­ tõ vèn chñ së h÷u hay vèn dµi h¹n th× chøng tá doanh nghiÖp ®Çu t­ b»ng vèn ng¾n h¹n vµ nh­ vËy tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro tÝn dông. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn hoat ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh – chi tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Dßng tiÒn nµy liªn quan tíi vèn chñ së h÷u, vay vèn, nhËn vèn liªn doanh, ph¸t hµnh cæ phiÕu. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 0 do tr¶ l·i, chñ së h÷u rót vèn. Tr­êng hîp lín h¬n 0 do t¨ng vay vèn, gãp thªm vèn. Sau khi ®¸nh gi¸ s¬ bé dßng tiÒn trong tõng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸n bé ph©n tÝch cÇn ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt tæng thÓ cña ba dßng tiÒn : L­u chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn trong kú = luång tiÒn vµo – luång tiÒn ra = Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ + Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh NÕu l­u chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn trong kú l¬n h¬n 0, c¸c dßng tiÒn thµnh phÇn ®Òu lín h¬n 0: chøng tá doanh nghiÖp ®ang d­ tiÒn nªn chØ cho vay më réng s¶n xuÊt kinh doanh (t¨ng s¶n l­îng, ®Çu t­ cho c«ng nghÖ míi ). NÕu l­u chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn trong kú nhá h¬n 0, c¸c dßng tiÒn thµnh phÇn ®Òu nhá h¬n 0 : chøng tá doanh nghiÖp khã kh¨n rÊt lín cã nguy c¬ kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n. NÕu t¨ng vèn ®Çu t­ lµ rÊt m¹o hiÓm. Ngoµi ra, trong tr­êng hîp l­u chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn trong kú nhá h¬n 0 hoÆc lín h¬n 0, c¸c dßng tiÒn thµnh phÇn cã thÓ l¬n h¬n 0 hoÆc nhá h¬n 0, tïy tr­êng hîp cô thÓ ng©n hµng sÏ cã sù ®¸nh gi¸ ph©n tÝch chi tiÕt tõng chØ tiªu dßng tiÒn ¶nh h­ëng tíi dßng tiÒn tæng hîp ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng vµ cho vay theo ph­¬ng thøc vµ thêi h¹n nh­ thÕ nµo.. KÕt LuËn Ch­¬ng 1 Tãm l¹i, qua néi dung ch­¬ng mét tõ viÖc ®Ò cËp nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ tÝn dông vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM : tÝn dông lµ g×, vai trß tÝn dông, c¸c h×nh thøc tÝn dông vµ quy tr×nh tÝn dông c¬ b¶n ¸p dông trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. Tr×nh bµy cô thÓ vÒ ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông tõ kh¸i niÖm, vai trß, nguån th«ng tin sö dông, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch sö dông trong ph©n tÝch TCDN ®Õn c¸c néi dung cô thÓ trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §©y lµ tæng quan vÒ c¬ së lý thuyÕt ®Ó tõ ®ã ng©n hµng thùc hiÖn cô thÓ c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông thùc tiÔn t¹i ng©n hµng sao cho phï hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng, ng©n hµng cã thÓ biÕt ®­îc mét phÇn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh ®Çu t­, tµi chÝnh kh¶ quan hay kh«ng, xu h­íng ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ nh­ thÕ nµo ®Ó tõ ®ã ra quyÕt ®Þnh tÝn dông ®óng ®¾n. Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng chØ h÷u Ých khi c¸c sè liÖu trong b¸o c¸o ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ch­a ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh th× ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i thÈm ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu b¸o c¸o vµ cÇn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó ®­a ra nh÷ng kÕt luËn x¸c ®¸ng vÒ kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cung cÊp tÝn dông. CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN TRong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTMCP Sµi Gßn – Hµ Néi (shb) 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng NHTMCP Sµi Gßn –Hµ Néi (SHB). 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng SHB. Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn –Hµ Néi, (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Sahabank, tªn viÕt t¾t lµ SHB), tiÒn th©n lµ ng©n hµng TMCP n«ng th«n Nh¬n AÝ ho¹t ®éng theo giÊy chøng nhËn kinh doanh sè 7503000085 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè CÇn Th¬ cÊp ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 1993 vµ giÊy phÐp sè 0041/NN/GP do ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam cÊp ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 1993; SHB chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®«ng tõ ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1993. Nh÷ng ngµy ®Çu ®i vµo ho¹t ®«ng, trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. SHB víi vèn ®iÒu lÖ lµ 400 triÖu ®ång, m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña ng©n hµng chØ cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 341-Êp Nh¬n Léc 2 –thÞ trÊn Phong §iÒn –huyÖn Ch©u Thµnh –tØnh CÇn Th¬, víi quy m« rÊt nhá vµ ®èi t­îng kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c hé n«ng d©n víi môc ®Ých vay vèn phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tr¶i qua gÇn 14 n¨m ho¹t ®éng, vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng n¨m 2006 lµ 500 tû ®ång, n¨m 2007 t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 2000 tû ®ång; m¹ng l­íi kinh doanh ®· cã mÆt t¹i c¸c ®Þa bµn thµnh phè CÇn Th¬, thµnh phè Hµ Néi, TP §µ N½ng, TP Qu¶ng Ninh vµ ë tØnh HËu Giang víi nhiÒu s¶n phÈm tiÖn Ých. §èi t­îng kh¸ch hµng cña SHB ®· ®a d¹ng gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ho¹t ®éng kinh doanh trong nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kh¸c nhau. Ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m qua SHB lu«n gi÷ ®­îc tû lÖ an toµn vèn cao cïng víi chÝnh s¸ch tÝn dông thËn träng vµ quy tr×nh hîp lý ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tµi s¶n tèt víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn danh môc tÝn dông kh¶ quan. V× vËy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña SHB n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Òu ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Æt ra, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng©n hµng ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2006 thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ký quyÕt ®Þnh sè 93/Q§/NHNN chÊp nhËn cho SHB chuyÓn ®æi m« h×nh tõ ng©n hµng TMCP n«ng th«n sang ng©n hµng TMCP ®« thÞ, ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn míi cña SHB, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn chi ng©n hµng n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, më réng kinh doanh, ®ñ søc c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.. Ho¹t ®éng tÝn dông cña SHB giai ®o¹n n¨m 2007-2010 dù kiÕn sÏ t¨ng tr­ëng rÊt cao. §Æc biÖt trong n¨m 2006 SHB ®· ký hîp t¸c chiÕn l­îc toµn diÖn víi tËp ®oµn c«ng nghiÖp than kho¸ng s¶n ViÖt Nam vµ tËp ®oµn c«ng nghiÖp cao su ViÖt Nam. Theo ®ã SHB sÏ cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c c«ng ty thµnh viªn còng nh­ c¸c dô ¸n cña hai tËp ®oµn nµy. N¾m b¾t c¬ héi, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ khèi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhu cÇu vèn cao, SHB ®· ký tho¶ thuËn hîp t¸c víi hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hè ChÝ Minh ®Ó t¹o sù ph¸t triÓn l©u dµi. HiÖn nay m¹ng l­íi chi nh¸nh vµ quy m« ho¹t ®éng cña SHB kh«ng ngõng v­¬n xa, bao gåm 18 chi nh¸nh vµ rÊt nhiÒu phßng giao dÞch: t¹i CÇn Th¬ cã héi së chÝnh, 9 së giao dÞch vµ 3 ®iÓm giao dÞch. T¹i khu vùc phÝa nam cã 2 chi nh¸nh vµ 4 phßng giao dÞch. T¹i khu vùc phÝa B¾c cã 2 chi nh¸nh vµ 7 phßng giao dÞch. T¹i khu vùc miÒn trung cã 1 chi nh¸nh vµ 3 phßng giao dÞch. SHB phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 sÏ trë thµnh mét ng©n hµng b¸n lÎ ®a n¨ng b»ng viÖc ph¸t triÓn më réng m¹ng l­íi víi héi së chÝnh. 188 chi nh¸nh vµ c¸c phßng giao dÞch ®Æt ë kh¾p 43 tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Trong ®Þnh h­íng môc tiªu ph¸t triÓn, nhËn thÊy yÕu tè con ng­êi lu«n cã vai trß quan träng. SHB lu«n ®Æt chiÕn l­îc x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp lªn hµng ®Çu.TÝnh ®Õn n¨m 2007 sè l­îng c«ng nh©n viªn trong ng©n hµng lµ 483 ng­êi. Ph©n theo cÊp bËc cã 106 c¸n bé chiÕm 21,95% vµ 377 nh©n viªn nghiÖp vô chiÕm 78,05%. Trong ®ã sè nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 362 nh©n viªn chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ lµ 74,95%.; tr×nh ®é trªn ®¹i häc lµ th¹c sü, tiÕn sü còng cã 14 ng­êi chiÕm 2,9%. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn hiÖn cã SHB sÏ trë thµnh mét ng©n hµng b¸n lÎ ®a n¨ng hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 sÏ trë thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh ®Ó cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô ®a d¹ng cho c¸c thi tr­êng cã chän lùa, ng©n hµng ho¹t ®éng v÷ng m¹nh vµ an toµn, ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB). Ban kiÓm so¸t P.KIÓM TO¸N NéI Bé HéI §ång qu¶n trÞ V¨n phßng héi ®ång qu¶n trÞ C¸c uû ban Ban tæng gi¸m ®èc C¸c chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch p.nh©n sù & ph¸t triÓn p.ph¸t triÓn hÖ thèng p.c«ng nghÖ th«ng tin p.®Çu t­ p.ph¸t triÓn sp & dv p.qu¶n lý tÝn dông p.kh¸ch hµng dn p.kh¸ch hµng c¸ nh©n p.h¹ch to¸n & httd TRung t©m thÎ p.tµi chÝnh kÕ to¸n Tt. thanh to¸n tt.quèc tÕ Nguån vèn & kd tt p.dv kh¸ch hµng p.ph¸p chÕ p.hµnh chÝnh qt p.®èi ngo¹i & qhc® p.kÕ ho¹ch p.ng©n quü Ban kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé §¹I HéI ®ång Trong ®ã §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña ng©n hµng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¬ quan kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp c¸c uû ban lµm tham m­u cho Héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc qu¶n trÞ ng©n hµng. Vµ bÇu ra tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trø¬c Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. C¸c phßng ban nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô theo quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n do Tæng gi¸m ®èc ban hµnh vµ theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam. C¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng ®­îc chia thµnh c¸c phßng ban ho¹t ®«ng theo chøc n¨ng cô thÓ gåm cã: Phßng kÕ to¸n nguån vèn vµ kinh doanh ngo¹i tÖ, phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ, phßng dÞch vô kh¸ch._.liÖu theo chuÈn mùc ®¸nh gi¸ chung. Th«ng tin lµ c¬ së cÇn thiÕt ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp v× vËy th«ng tin ®Çu vµo lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng ph©n tÝch tÝn dông. Th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ cô thÓ cµng gióp cho c¸n bé tÝn dông thÈm ®Þnh vµ ®­a ra nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng, tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý ®Ó cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng hay kh«ng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông. N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ ®Ó cã chÊt l­îng th«ng tin tèt cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, ng©n hµng cÇn cã mét hÖ thèng cung cÊp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng thu thËp xö lý vµ l­u tr÷ d÷ liÖu riªng phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh. §ã lµ mét bé phËn trong ng©n hµng ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó nghiªn cøu, dù b¸o th«ng tin. §Ó tiÕn hµnh kiÓm tra chÝnh x¸c tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp ng©n hµng ph¶i cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch kiÓm tra, x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó ph©n tÝch doanh nghiÖp ®­îc toµn diÖn vµ chÝnh x¸c..Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng viÖc ph©n tÝch th«ng tin th«ng qua b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, bëi v× ®©y lµ b¸o c¸o thÓ hiÖn cô thÓ vµ chi tiÕt dßng vËn ®éng tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp, nh­ng thùc tÕ t¹i ng©n hµng nµy còng nh­ nhiÒu ng©n hµng kh¸c viÖc sö dông b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ. ViÖc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, víi ng©n hµng nhµ n­íc, víi trung t©m th«ng tin tÝn dông, víi c¸c bé ngµnh c¬ quan, víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan còng lµ mét biÖn ph¸p h÷u Ých gióp ng©n hµng cã ®­îc nguèn th«ng tin vÒ doanh nghiÖp toµn diÖn vµ chÝnh x¸c, n©ng cao chÊt l­îng cña nguån th«ng tin.. Thø hai, ng©n hµng nªn yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu tÝn dông ph¶i nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Çy ®ñ, nh­ ph¶i cã thªm b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ mét sè b¶ng kª chi tiÕt chi phÝ kÕt chuyÓn cña c¸c n¨m ®Ó xem xÐt doanh nghiÖp cã h¹ch to¸n ®óng chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp kh«ng ….Thªm vµo ®ã c¸c b¸o c¸o nµy ph¶i ®­îc kiÓm to¸n ®Çy ®ñ nÕu doanh nghiÖp cã uy tÝn kh«ng cao víi ng©n hµng, nh­ng ®ång thêi còng cÇn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng mµ cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ®ã trong viÖc xem xÐt c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cã cÇn kiÓm to¸n ®Çy ®ñ kh«ng, gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ kiÓm to¸n cho doanh nghiÖp, tõ ®ã mµ duy tr× quan hÖ tÝn dông l©u dµi gi÷a ng©n hµng víi c¸c doanh nghiÖp cã uy tÝn vµ lµm ¨n tèt. Bªn c¹nh viÖc yªu cÇu doanh nghiÖp nép ®Çy ®ñ c¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh khi xem xÐt th«ng tin ®Ó ph©n tÝch trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ng©n hµng cÇn xem xÐt nî ph¶i tr¶ ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng th­êng gÆp khã kh¨n do trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kh«ng ghi râ trong kho¶n nî ph¶i tr¶ cã bao nhiªu lµ nî c¸c doanh nghiÖp víi nhau, bao nhiªu lµ nî ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Do ®ã ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c doanh nghiÖp. V× vËy ng©n hµng nªn yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp göi kÌm theo b¶n chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, thêi h¹n vµ lý do, ngµy ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ®ã, thêi h¹n tr¶ lµ khi nµo.. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh nh©n viªn tÝn dông xö lý nguån th«ng tin thu thËp ®­îc tõ doanh nghiÖp, cÇn chó ý xem xÐt viÖc sö dông lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp, xem xÐt c¸ch thøc sö dông cña doanh nghiÖp bëi v× lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ cã mét phÇn dïng ®Ó tr¶ nî c¸c kho¶n nî cho ng©n hµng.. Thø ba, ®Ó cã ®­îc nguån th«ng tin chÊt l­îng cao, ngoµi nh÷ng hå s¬ tµi liÖu mµ ng©n hµng nhËn ®­îc tõ doanh nghiÖp, c¸n bé tÝn dông ph¶i t×m hiÓu, kiÓm tra thùc tÕ, pháng vÊn trùc tiÕp c¸c kÕ to¸n viªn cña doanh nghiÖp còng nh­ ng­êi lao ®éng ®Ó ®¸nh gi¸ sù hiÓu biÕt, tr×nh ®é cña hä. Tuy nhiªn tïy thuéc vµo c¸ch thøc thùc hiÖn cña c¸n bé tÝn dông mµ c«ng viÖc nµy cã mang l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng…Ng­êi tiÕn hµnh pháng vÊn ph¶i biÕt chän läc th«ng tin thu thËp ®­îc phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch cña m×nh… 3.2.3. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lu«n phøc t¹p vµ chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nªn nh©n tè con ng­êi cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. C«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét c«ng t¸c quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông nªn cµng ®ßi hái c¸n bé tÝn dông thùc hiÖn nghiÖp vô nµy ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô thËt tèt.. C«ng t¸c ph©n tÝch tÝn dông ®ßi hái c¸n bé l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c tÝn dông kh«ng chØ cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng lùc chuyªn m«n mµ cßn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c. C¸n bé tÝn dông ph¶i cã kü n¨ng ph©n tÝch, n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh vµ chuÈn mùc tµi chÝnh vµ cã kh¶ n¨ng ®­a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, tõ ®ã tr¸nh ®­îc rñi ro cho ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông lu«n lu«n ph¶i hoµn thiÖn cho m×nh c¸c kü n¨ng sau: - Kü n¨ng ph©n tÝch: ®©y lµ mét kü n¨ng quan träng ®èi víi c¸c c¸n bé tÝn dông trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiªp. Nã ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i biÕt c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh mét c¸ch khoa häc, cã c¬ së, biÕt vËn dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc.. - Kü n¨ng t×m hiÓu ®iÒu tra: kü n¨ng nµy yªu cÇu c¸c c¸n bé tÝn dông ng©n hµng ph¶i biÕt c¸ch thu thËp vµ khai th¸c nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt, ®Çy ®ñ nhÊt tõ kh¸ch hµng còng nh­ nguån kh¸c ®Ó phôc vô c«ng t¸c ph©n tÝch. - Kü n¨ng ®µm ph¸m víi kh¸ch hµng: c¸n bé ng©n hµng ph¶i biÕt th­¬ng l­îng ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng nhÊt lµ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ trung thùc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, nh­ vËy míi gióp cho viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña hä ®­îc chÝnh x¸c. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ thÞ tr­êng lu«n cã sù c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt. ViÖc mét sè doanh nghiÖp s­ dông m¸nh khoÐ ®Ó chiÕm dông vèn cña ng©n hµng kh«ng ph¶i kh«ng thÓ x¶y ra. Do vËy viÖc x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh, ph©n tÝch cã tr×nh ®é cao lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng vµ cÊp thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nãi chung.. §Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã, ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cô thÓ, thiÕt thùc ngay tõ khi tuyÓn dông c¸n bé tÝn dông cho tíi khi c¸n bé tÝn dông ®· vµ ®ang thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh..Cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng cña nguån c¸n bé ®Çu vµo th«ng qua viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tuyÓn dông hîp lý, hiÖu qu¶. §Ó cã ®éi ngò c¸n bé tÝn dông ®¸ng tin cËy, ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông mét c¸ch nghiªm tóc ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ nªn cã kÕ ho¹ch tæ chøc thi tuyÓn theo ®Þnh kú. ViÖc tuyÓn dông nªn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc nh©n viªn trªn c¬ së n¨ng lùc vµ trÝ tuÖ cña b¶n th©n nh©n viªn ®ã. CÇn ph¶i coi träng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä trong thùc t¹i vµ t­¬ng lai. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i ng©n hµng. Hä sÏ ®­îc ®µo t¹o vµ rÌn luyÖn qua thùc tiÔn, cã chÕ ®é lµm viÖc phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n viªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Thø hai, c¸c cÊp l·nh ®¹o cña ng©n hµng cÇn chó träng gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò c¸n bé. §ång thêi th­êng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra, sµng läc ®éi ngò c¸n bé. GÝao dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc cho c¸n bé nh©n viªn còng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ quan träng. Bëi v×, khi c¸n bé nhËn thøc râ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã tr¸ch nhiÖm vµ l­¬ng t©m víi nghÒ nghiÖp, kiªn ®Þnh trong c«ng viÖc th× hiÖu qu¶ lµm viÖc còng sÏ ®­îc n©ng cao. Tr¸nh ®­îc nh÷ng t×nh huèng c¸n bé tÝn dông bÞ mua chuéc, tha ho¸ trong thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông, ch¸n n¶n bu«ng xu«i trong hoµn c¶nh khã kh¨n, ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng tÝn dông vµ uy tÝn, h×nh ¶nh cña ng©n hµng.. Khi c¸n bé tÝn dông vi ph¹m kû luËt cÇn gi¸o dôc, tuú h×nh thøc vi ph¹m mµ cã h×nh thøc xö lý cho phï hîp, nhÑ cã thÓ c¶nh c¸o, ë møc ®é vi ph¹m nÆng cã thÓ kû luËt ®uæi vÞªc ®Ó lµm g­¬ng cho toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn.. Thø ba, chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé tÝn dông. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ng©n hµng lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. §Æc biÖt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn båi d­ìng cho c¸n bé tÝn dông kiÕn thøc vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, tµi trî dù ¸n ….Mçi c¸n bé ph¶i thùc sù v÷ng vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n míi kiÓm tra ®­îc møc ®é chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n do doanh nghiÖp cung cÊp ®Ó ®¸nh gÝa cã chÝnh x¸c vµ hîp lý hay kh«ng… Ng©n hµng nªn tæ chøc nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o h­íng dÉn nghiÖp vô tíi toµn thÓ c¸n bé tÝn dông trong hÖ thèng ng©n hµng, ë c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch …sao cho c¸n bé tÝn dông cã thÓ n¾m v÷ng chuyªn m«n cña m×nh vµ lµm cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp mang tÝnh thèng nhÊt trªn toµn hÖ thèng. C¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng theo ®Þnh kú cã thÓ tæ chøc c¸c kho¸ häc ®Ó tËp trung ®µo t¹o c¸n bé cho chi nh¸nh vµ c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc tham gia. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng còng nªn t×m hiÓu cô thÓ vÒ n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng c¸n bé ®Ó båi d­ìng, ®Ò b¹t, bè trÝ qu¶n lý, sö dông c¸n bé phï hîp nh»m ph¸t huy tèt nhÊt kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. §i kÌm víi ®ã ng©n hµng còng nªn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý ®èi víi c¸n bé tÝn dông lµm viÖc cã hiÖu qu¶ vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn, t¹o ®éng lùc khÝch lÖ hä ph¸t huy h¬n n÷a n¨ng lùc cña m×nh. Ng©n hµng còng nªn cã chÝnh s¸ch thu hót vµ ­u ®·i nh÷ng chuyªn gia giái ®Ó lµm viÖc hoÆc cè vÊn cho m×nh, khuyÕn khÝch c¸n bé ng©n hµng tù häc tËp kiÕn thøc chuyªn m«n, tin häc, c¸c ®iÒu luËt.. b»ng c¸ch hç trî kinh phÝ hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian cho nh©n viªn tÝn dông tham gia c¸c khãa ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. 3.2.4. §Çu t­ cho c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn ®Ó x©y dùng mét ng©n hµng hiÖn ®¹i. HiÖn nay, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l­îc ®èi víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung lµ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Cã thÓ nãi c¸c ng©n hµng ®ang thùc sù b­íc vµo cuéc ch¹y ®ua trong viÖc ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ ng©n hµng, x©y dùng cho m×nh h×nh ¶nh vÒ ng©n hµng ®iÖn tö, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm nhanh chãng vµ tiÖn Ých nhÊt ®Ó thu hót c¸c kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng. Ng©n hµng SHB trong thêi gian qua ®· quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ.. Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng ng©n hµng cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ trùc tiÕp: Thø nhÊt, ng©n hµng cÇn ph¶i trang bÞ cho c¸c c¸n bé tÝn dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc, ®Çu tiªn lµ trang bÞ m¸y tÝnh tèt, gióp c¸n bé tÝn dông cã thÓ lµm viÖc cña m×nh. Thø hai, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch kh¸ch hµng, th× viÖc ®i kiÓm tra thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt, nã gióp cho c¸n bé tÝn dông n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh­ng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp khi ®Õn xin vay vèn, do ®Æc ®iÓm kinh doanh, ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt rÊt xa, kh«ng thuéc khu vùc thµnh phè. V× vËy viÖc thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ch¾c ch¾n sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n..Ng©n hµng cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch trang bÞ cho bé phËn tÝn dông xe « t« ®Ó phôc vô, t¹o thuËn lîi cho viÖc thÈm ®Þnh cña nh©n viªn tÝn dông. Thø ba, ng©n hµng nªn t×m hiÓu ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ, phÇn mÒm míi trong lÜnh vùc ng©n hµng gióp gi¶m bít c¸c c«ng ®o¹n thùc hiÖn thÈm ®Þnh doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông, n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Thùc tÕ viÖc ng©n hµng thùc hiÖn cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ thñ tôc nhanh gän, ®¬n gi¶n còng lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù lùa chän ng©n hµng giao dÞch cña kh¸ch hµng, v× vËy viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bít thêi gian thÈm ®Þnh lµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c ng©n hµng nãi chung, còng nh­ ng©n hµng SHB. Vµ SHB còng ®· tù x©y dùng cho m×nh phÇn mÒm riªng ®Ó ph©n tÝch tÝn dông, tuy nhiªn còng cÇn th­êng xuyªn thay ®æi vµ hoµn thiÖn ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ngµy cµng hiÖu qña h¬n. Ngoµi ra, viÖc ng©n hµng më réng thªm c¸c chi nh¸nh vµ ®iÓm giao dÞch còng lµ mét gi¶i ph¸p gióp cho bé phËn tÝn dông t¹i c¸c ®¬n vÞ gi¶m ®­îc ¸p lùc vÒ sè l­îng doanh nghiÖp còng nh­ thêi gian cho c¸n bé tÝn dông thÈm ®Þnh vµ kiÓm tra ®¬n vÞ vay vèn. §ång thêi gióp cho kh¸ch hµng ®Õn v¬Ý ng©n hµng nhiÒu h¬n v× sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng vÒ ®Þa ®iÓm giao dÞch cña ng©n hµng... 3.2.5. §Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ ph©n tÝch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng trong ®éi ngò c¸n bé tÝn dông. HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông mµ cô thÓ lµ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh kh¸ch hµng vay vèn t¹i ng©n hµng phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña c¸n bé tÝn dông. ViÖc thùc hiÖn chuyªn m«n hãa ph©n tÝch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng sÏ gióp ng©n hµng thùc hiÖn tèt h¬n. Bëi v× hiÖn nay ë n­íc ta c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng, ho¹t ®éng trong nhiÒu nganh nghÒ lÜnh vùc kh¸c nhau nh­ th­¬ng m¹i dÞch vô, x©y dùng, n«ng l©m ng­ nghiÖp, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp..C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp göi cho ng©n hµng cña tõng lo¹i doanh nghiÖp kh¸c nhau còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸n bé cña ng©n hµng ®Òu cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c lo¹i b¸o c¸o ®ã. V× vËy ng©n hµng nªn ph©n c«ng râ rµng cho c¸n bé tÝn dông theo lo¹i h×nh kinh doanh, theo ngµnh nghÒ, cô thÓ: Ng©n hµng ph¶i thèng kª tËp hîp c¸c doanh nghiÖp trªn c¬ së ph©n lo¹i theo nhãm ngµnh nghÒ kinh doanh, theo lo¹i h×nh kinh doanh. Th­c tÕ c¸n bé tÝn dông t¹i ng©n hµng ®ang lµm viÖc ch­a cã sù ph©n c«ng chuyªn biÖt theo lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ vay vèn. Mét c¸n bé tÝn dông cã thÓ tiÕp nhËn vµ qu¶n lý tÝn dông cho bÊt cø kh¸ch hµng nµo lµ doanh nghiÖp ë c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau.ViÖc lµm nh­ thÕ sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh. Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh ph©n c«ng cho mét c¸ch nghiªm tóc, râ rµng theo n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng c¸n bé tÝn dông trong ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o c¸c c¸n bé ®· ®­îc ph©n c«ng sÏ lµm tèt ®­îc c«ng viÖc cña m×nh. Vµ còng cÇn qu¸n triÖt, c¸c c¸n bé tÝn dông khi ®· ®­îc ph©n c«ng ph¶i chÊp hµnh ®óng nhãm kh¸ch hµng mµ m×nh ®¶m nhiÖm, ®ång thêi thùc hiÖn ®óng quy tr×nh, néi dung ph©n tÝch cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. NÕu cã sù chuyªn m«n ho¸ trong viÖc ph©n tÝch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng th× t¹o ®­îc sù n¨ng ®éng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé tÝn dông. Mçi c¸n bé tÝn dông sÏ cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, tõng lÜnh vùc kinh doanh mµ hä qu¶n lý. Qua ®ã viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp trë nªn chÝnh x¸c h¬n, nhanh chãng h¬n, chÊt l­îng h¬n. 3.3. KiÕn nghÞ 3.3.1. KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ, bé, ngµnh liªn quan. HÖ thèng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng tíi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi, chÝnh trÞ. Vµ ®èi víi lÜnh vùc ng©n hµng, lÜnh vùc cã sù nh¹y c¶m lín ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, th× sù ¶nh h­ëng ®ã cµng lín. V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng nãi chung vµ n©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng kh«ng chØ ®ßi hái sù nç lùc cña riªng ngµnh ng©n hµng mµ cßn cÇn sù gióp ®ì phèi hîp cña c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c.. Mét lµ, t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông. §©y lµ mét chÝnh s¸ch hÕt søc quan träng trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh ng©n hµng cña nhµ n­íc, nã t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ph©n tÝch kh¸ch hµng trong tÝn dông doanh nghiÖp nãi riªng. V× vËy, nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n, c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m qu¶n lý tèt h¬n ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông ®Ó ho¹t ®éng nµy thùc sù hiÖu qu¶ vµ lµnh m¹nh. §ång thêi víi viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n, c¬ chÕ vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p thanh tra, gi¸m s¸t ®èi víi c¸c ho¹t ®éng nµy cña ng©n hµng. Nhµ n­íc nªn uû quyÒn cho ng©n hµng nhµ n­íc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc lËp c¸c tæ thanh tra th­êng xuyªn kiÓm tra ®Þnh kú c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó theo dâi vµ xö lý kÞp thêi c¸c vi ph¹m trong ho¹t ®éng tÝn dông. Hai lµ, thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc. Bé tµi chÝnh nªn xem xÐt hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n, kÕ to¸n nhÊt qu¸n, ®­a ra quy chÕ b¾t buéc lËp b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung cÇn ®­îc chuÈn ho¸ vÒ sè l­îng chØ tiªu vµ c¸ch tÝnh to¸n tõng chØ tiªu phï hîp chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.Trong khi ®ã c«ng ty kiÓm to¸n cßn non trÎ, v× vËy nhµ n­íc cÇn ban hµnh nh÷ng s¾c lÖnh ®i kÌm víi c¸c chÕ tµi b¾t buéc ®Ó mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ¸p dông mét c¸ch thèng nhÊt ®ång bé chÕ ®é thèng kª vµ th«ng tin b¸o c¸o, chÕ ®é kÕ to¸n ph¶i trung thùc, ®Çy ®ñ. Bªn c¹nh ®ã, nhµ n­íc cÇn ban hµnh quy chÕ b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c«ng khai quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña nguån th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n Hµng Nhµ N­íc. Thø nhÊt, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông CIC. Trung t©m th«ng tin tÝn dông CIC lµ c¬ quan th«ng tin do Ng©n Hµng Nhµ N­íc qu¶n lý. Sù ho¹t ®éng cña CIC bæ sung thªm mét kªnh th«ng tin phÇn nµo c¶i thiÖn ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Song nguån th«ng tin tõ c¬ quan nµy cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ th«ng tin cña c¸c tæ chøc tÝn dông. DÞch vô th«ng tin cña CIC ®· ®­îc th­¬ng m¹i ho¸ nªn còng ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng, tuy nhiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng tin CIC ch­a nhiÒu. Nhµ n­íc cÇn cã ®Þnh h­íng ®Ó ph¸t triÓn chÊt l­îng cña trung t©m CIC thËt sù hiÖu qu¶ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu..§ång thêi Ng©n Hµng Nhµ N­íc còng nªn cã quy ®Þnh b¾t buéc c¸c NHTM tham gia khai th¸c th«ng tin qua CIC ®Ó ngµy cµng më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña CIC. Thø hai, Ng©n Hµng Nhµ N­íc ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng tÝn dông vµ hç trî vÒ mÆt nghiÖp vô. NHNH qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c NHTM th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh vÒ ho¹t déng tÝn dông ®èi víi c¸c NHTM. Tõ ®ã c¸c ng©n hµng cã c¬ së s¾p xÕp, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh trong ®ã cã c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi ®Þnh h­íng tÝn dông cña NHNH. Thªm vµo ®ã NHNN cÇn gióp ®ì NHTM ®Ó ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn, ®ång thêi trî gióp vÒ th«ng tin vµ kinh nghiÖm thÈm ®Þnh doanh nghiÖp. NHNN nªn tæ chøc c¸c héi th¶o hµng n¨m cña toµn ngµnh vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó c¸c ng©n hµng b¸o c¸o vµ trao ®æi kinh nghiÖm. Sù gióp ®ì cña NHNN cßn thÓ hiÖn ë chç NHNN th­êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o cho c¸n bé thÈm ®Þnh toµn ngµnh ng©n hµng gióp hä n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. KÕt LuËn Ch­¬ng 3 Tõ viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng SHB, xem xÐt nh÷ng thµnh tùu mµ ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc, nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. C¨n cø vµo ®Þnh h­íng c«ng t¸c tÝn dông cña ng©n hµng SHB trong t­¬ng lai c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, môc tiªu vµ t«n chØ ho¹t ®éng cña ng©n hµng SHB trong thêi gian tíi tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng, ®ã lµ gi¶i ph¸p x©y dùng vµ hoµn thiÖn néi dung, quy tr×nh ph©n tÝch; gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin; gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i ph¸p x©y dùng ng©n hµng hiÖn ®¹i th«ng qua ®Çu t­ cho c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn…Cïng víi ®ã lµ c¸c kiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh phñ, bé, ban ngµnh. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n Hµng Nhµ N­íc trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung cña c¸c NTHTM, còng nh­ ng©n hµng SHB ngµy cµng ph¸t triÓn hiÖu qu¶. KÕt luËn BÊt cø lÜnh vùc kinh doanh nµo còng chøa ®ùng rñi ro vµ ®èi víi lÜnh vùc tiÒn tÖ ng©n hµng – lÜnh vùc kinh doanh tÖ th× rñi ro cµng kh«ng thÓ tr¸nh khái. Sù c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i tù t×m cho m×nh con ®­êng ®Ó ph¸t triÓn, ®Ó kh«ng bÞ ®µo th¶i khái thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chÝnh cña hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Mét ng©n hµng ho¹t ®éng tÝn dông tèt cã hiÖu qu¶ ph¶i lµ ng©n hµng cã kh¶ n¨ng nhËn diÖn rñi ro, ®¸nh gi¸ rñi ro vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p phßng ngõa tèt, ®¶m b¶o an toµn vèn, an toµn kinh doanh vµ an toµn hÖ thèng trong ho¹t ®éng tÝn dông. YÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®iÒu ®ã lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông sao cho h¹n chÕ tèi ®a rñi ro tÝn dông, n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông. Mét thùc tÕ dÔ nhËn thÊy rñi ro tÝn dông th­êng x¶y ra nhiÒu nhÊt trong kh©u ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. V× vËy viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp rÊt ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chó träng vµ ®Æt ra c¸c yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe h¬n. Nh­ng thùc tÕ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp hiÖn nay cßn tån t¹i kh¸ nhiÒu bÊt cËp vÒ néi dung , quy tr×nh, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch….cÇn ph¶i cã sù hoµn thiÖn h¬n n÷a. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ng©n hµng TMCP Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB), ®­îc t×m hiÓu vÒ ng©n hµng nãi chung vµ c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng t¹i ng©n hµng. Em ®· viÕt ®Ò tµi: ‘‘ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng SHB ’’. §Ò tµi lµ sù ®¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng, nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc, nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i, tõ ®ã em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ. RÊt mong ®Ò tµi cña em sÏ lµ mét ®ãng gãp nhá gióp cho ho¹t ®éng ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB tèt h¬n, cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS Lª ThÞ Xu©n vµ c¸c thÇy c« trong khoa Tµi ChÝnh, cïng tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng SHB ®· gióp ®ì em hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp nµy. LêI CAM §OAN T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu trong khãa luËn nµy lµ trung thùc,cã nguån gèc râ rµng vµ xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Ng©n hµng n¬i t«i thùc tËp. Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2008 Sinh viªn Vò ThÞ NguyÖt H»ng Lêi c¶m ¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn vµ chØ b¶o rÊt chu ®¸o tËn t×nh cña c« gi¸o – TiÕn sÜ Lª ThÞ Xu©n trong thêi gian em hoµn thµnh khãa luËn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tµi ChÝnh, Ban l·nh ®¹o Häc ViÖn Ng©n Hµng. Ban l·nh ®¹o cïng c¸c C¸n bé t¹i Ng©n Hµng TMCP Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB) ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ phßng tÝn dông t¹i Phßng Giao DÞch Th¸i Hµ ®· gióp em hoµn thµnh khãa luËn nµy ! Trong qu¸ tr×nh lµm khãa luËn, do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm cña mét sinh viªn ®ång thêi do møc ®é phøc t¹p cña ®Ò tµi nªn khãa luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m ®Õn ®Ò tµi . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2008 Môc lôc ***** môc lôc...................................................................................................................trang Lêi më ®Çu..................................................................................................................1 Ch­¬ng 1 mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch TCDN Trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM 1.1.TÝn dông vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM trong c¬ chÕ thÞ tr­êng........... 3 1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông vµ ®Æc tr­ng cña tÝn dông...................................................3 1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông.......................................................................................4 1.1.3 Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng.......................................................................... 5 1.1.4.Quy tr×nh cÊp tÝn dông........................................................................................5 1.2 .Ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM...........................8 1.2.1.Kh¸i niÖm ph©n tÝch TCDN……………………………………………………7 1.2.2.Vai trß cña ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM……………8 1.3. Nguån th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch TCDN t¹i NHTM………………11 1.3.1.B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ................................................................ 11 1.3.2.Th«ng tin thu thËp qua c¸c kªnh trung gian…………………………………...13 1.3.3.Th«ng tin thu thËp ®­îc tõ pháng vÊn trùc tiÕp……………………………… .14 1.4.ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch………………………………………………………...14 1.4.1. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh …………………………………………………………15 1.4.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ sè …………………………………………………. 15 1.4.3. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont……………………………………………… 16 1.5. Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ………………………………………………………………………….16 1.5.1.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c c©n b»ng trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n…………………………………………………………….. 17 1.5.2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong b¸o c¸o tµi chÝnh..................................... 18 1.5.3. Ph©n tÝch b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ....................................................................26 CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN TRong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTMCP Sµi Gßn – Hµ Néi 2.1.Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng NHTMCP Sµi Gßn –Hµ Néi ...................................... 30 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng ..................................................30 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB).......................................31 2.1.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng TMCP- SHB..................................33 2.2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng SHB .............................................................................................................................. 37 2.2.1.Quy tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh trong häat ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng SHB........37 2.2.2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i ng©n hµng SHB................................................................................................................................40 2.3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN cña ng©n hµng SHB.................................51 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc.......................................................................................51 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. ………………………………………………..52 Ch­¬ng 3 Gi¶I ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTMCP Sµi Gßn –Hµ Néi (SHB) 3.1.§Þnh h­íng c«ng t¸c tÝn dông cña ng©n hµng trong thêi gian tíi……………59 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB…………………………………………………61 3.2.1. X©y dùng c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh TCDN hoµn thiÖn vÒ néi dung, chÆt chÏ vµ khoa häc vÒ quy tr×nh ph©n tÝch.……………………………………………………...62 3.2.2. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin ®¶m b¶o chÊt l­îng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph©n tÝch TCDN.………………………………………………………..65 3.2.3. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é.......................................................................................................67 3.2.4. §Çu t­ cho c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn ®Ó x©y dùng mét ng©n hµng hiÖn ®¹i................................................................................................................,,,,,,,,,.70 3.2.5.§Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ ph©n tÝch vµ qu¶n lý kh¸ch hµng trong ®éi ngò c¸n bé tÝn dông..........................................................................................................................71 3.3. KiÕn nghÞ 3.3.1. KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ, bé,ngµnh liªn quan…………………………………...72 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n Hµng Nhµ N­íc...................................................................73 KÕt luËn………………………………………………………………………..75 Danh môc c¸c b¶ng biÓu B¶ng 2.1: kÕt qu¶ nguån vèn huy ®éng n¨m 2005-2007 B¶ng 2.2 : D­ nî tÝn dông tõ n¨m 2005-2007 B¶ng 2.3 : C¬ cÊu d­ nî theo thêi gian B¶ng 2.4 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng 2.5 : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C«ng Ty TNHH M¸y TÝnh Hµ Néi B¶ng 2.6 : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh C«ng Ty TNHH M¸y TÝnh Hµ Néi . B¶ng 2.7 : KÕt qu¶ ®¸nh gÝa vµ c¸c chØ tiªu xÕp lo¹i kh¸ch hµng C«ng Ty TNHH M¸y TÝnh Hµ Néi Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t NHTM : ng©n hµng th­¬ng m¹i SHB : ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn –Hµ Néi NHNH : ng©n hµng nhµ n­íc TCDN : tµi chÝnh doanh nghiÖp TSDH : tµi s¶n dµi h¹n TSNH : tµi s¶n ng¾n h¹n VCSH : vèn chñ së h÷u TS§B : tµi s¶n ®¶m b¶o C§KT : c©n ®èi kÕ to¸n TSC§ : tµi s¶n cè ®Þnh TMCP : th­¬ng m¹i cæ phÇn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Häc ViÖn Ng©n Hµng- TS Lª ThÞ Xu©n- NXB Thèng Kª Hµ Néi. 2. Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng- Häc ViÖn Ng©n Hµng- NXB Thèng Kª. 3. Gi¸o tr×nh tÝn dông ng©n hµng –Häc ViÖn Ng©n Hµng- HVNH- TS Hå DiÖu- NXB Thèng Kª Hµ Néi. 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp- PGS TS NguyÔn §×nh KiÖm- NXB Tµi ChÝnh. 5. Gi¸o tr×nh nghiÖp vô ng©n hµng th­¬ng m¹i- HVNH- TS T« Ngäc H­ng. 6. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh –GS TS Ng« ThÕ Chi- GS Tr­¬ng ThÞ Thñy – Häc ViÖn Tµi ChÝnh. 7. Thêi b¸o ng©n hµng. 8. T¹p chÝ tiÒn tÖ ng©n hµng. 9. B¶n c¸o b¹ch ng©n hµng SHB 10. Trang web: www.shb.com.vn- Ng©n hµng SHB www.mof.gov.vn- Bé tµi chÝnh. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10505.doc
Tài liệu liên quan