Nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội: ... Ebook Nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

doc100 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu 5 Ch­¬ng I: lý luËn chung vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n quèc tÕ 7 I/ Thanh to¸n quèc tÕ vµ vai trß cña nã trong th­¬ng m¹i quèc tÕ 8 1.Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ 8 2. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ trong th­¬ng m¹i quèc tÕ .9 II/tÝn dông chøng tõ - mét ph­¬ng thøc thanh to¸n quan träng trong ttqt 11 1.Kh¸i niÖm chung vÒ ph­¬ng thøc TDCT 11 2.DÆc tr­ng cña TDCT 12 3.C¸c bªn tham gia 14 4.Néi dung chñ yÕu cña tÝn dông th­ 16 5. C¸c lo¹i th­ tÝn dông 20 III/ ucp 500,1993 , lµ v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh l/c 23 1. Qu¸ tr×nh sö dông UCP ( 1981-nay) 23 2. TÝnh chÊt ph¸p lý cña UCP 25 3. Mèi quan hÖ gi÷a UCP 500 vµ hÖ thèng luËt quèc gia 27 iv/ qui tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n TDCT theo tinh thÇn ucp 28 ch­¬ng II: Thùc tr¹ng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc TDCT t¹i ng©n hµng ngo¹i th­¬ng viÖt nam - VCB 31 I/ Tæng quan vÒ ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Hµ Néi 31 1. S¬ l­îc vÒ lÞch sö h×nh thµnh VCB 31 2.C¸c nghiÖp vô chÝnh 33 II/qui tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n l/c cô thÓ ¸p dông t¹i vcb 35 1.Thanh to¸n L/C xuÊt khÈu 35 1.1 Th«ng b¸o L/C, th«ng b¸o söa ®æi L/C 35 1.2 TiÕp nhËn , kiÓm tra, göi chøng tõ vµ ®ßi tiÒn thanh to¸n bé chøng tõ hµng xuÊt 37 2. Thanh to¸n L/C nhËp khÈu. 40 2.1 Më , ®iÒu chØnh L/C vµ ký quü 40 2.2 TiÕp nhËn , kiÓm tra chøng tõ, giao chøng tõ vµ tr¶ tiÒn 42 III/Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh thanh to¸n quèc tÕ t¹i VCB. 45 1.C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu 45 2.T×nh h×nh thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu nãi chung 46 3. T×nh h×nh thanh to¸n hµng nhËp khÈu b»ng ph­¬ng thøc TDCT 49 4. T×nh h×nh thanh to¸n hµng xuÊt khÈu b»ng ph­¬ng thøc TDCT 51 5. BiÓu phÝ thanh to¸n theo ph­¬ng thøc TDCT t¹i ng©n hµng 52 iv/ nh÷ng h¹n chÕ mµ ng©n hµng gÆp ph¶i trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ b»ng l/c 53 1.Sù kh«ng æn ®Þnh trong t×nh h×nh tÝn dông cña kh¸ch hµng 53 2. Sè l­îng kh¸ch hµng cña ng©n hµng cã nguy c¬ gi¶m sót 56 3. ViÖc ch­a hoµn chØnh cña hÖ thèng ph¸p luËt, th­êng xuyªn cã sù thay ®æi söa ch÷a bæ sung c¸c qui ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu 56 4. Kü thuËt nghiÖp vô trong thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng cÇn ®­îc n©ng cao h¬n n÷a 58 v/ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ trong ttqt theo ph­¬ng thøc TDCT t¹i VCB 60 1. Nhãm nguyªn nh©n kh¸ch quan 60 1.1.Hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ cho ho¹t ®éng TTQT b»ng TDCT nãi riªng cßn thiÕu vµ ch­a ®ång bé 60 1.2. C¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hoµn thiÖn nªn th­êng cã sù ®iÒu chØnh 62 1.3.Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng 64 2. Nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa ng©n hµng 67 2.1. Ho¹t ®éng nghiÖp vô cßn v­íng m¾c vµ nhiÒu thiÕu sãt 67 2.2. Kinh doanh ngo¹i tÖ ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thanh to¸n 69 2.3. Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé ng©n hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ 70 2.4. C«ng nghÖ th«ng tin ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nghiÖp vô 70 2.5. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng TTQT nãi chung vµ thanh to¸n L/C nãi riªng ch­a ®¹t yªu cÇu 71 ch­¬ng iII: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc TDCT trong ttqt t¹i vcb 73 i/ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ng©n hµng vcb trong thêi gian tíi 73 1.Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô c«ng t¸c cña VCB trong n¨m 2003 73 2.HÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ Ngo¹i th­¬ng - TÇm nh×n 2010 ( VCB - 2001) 74 II/ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc TDCT 76 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra gi¶i ph¸p 76 2.Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc TDCT 77 2.1.Hoµn thiÖn qui tr×nh thanh to¸n TDCT 77 2.2.Gi¶i ph¸p chiÕn l­îc kh¸ch hµng 83 2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o 87 2.4. Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng , hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc 89 2.5. TiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng 90 2.6. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t 91 2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nguån ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n L/C 92 2.8. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc 93 2.9. KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ n­íc 96 2.10. KiÕn nghÞ ®èi víi kh¸ch hµng 97 KÕt luËn 98 danh môc tµi liÖu tham kh¶o 100 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, song song víi qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña ®Êt n­íc, th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ mçi n­íc, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i gi÷ vai trß cùc kú quan träng, ®©y chÝnh lµ cÇu nèi cña tõng quèc gia víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. Lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, ViÖt Nam ®ang xÝch l¹i gÇn thÕ giíi th«ng qua chiÕc cÇu nèi th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i gióp cho ViÖt Nam sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n nguån nh©n lùc, tµi nguyªn, nguån vèn tù cã cña m×nh vµ t¹o ®­îc vÞ trÝ thÝch hîp trong d©y chuyÒn hîp t¸c vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. ViÖt Nam ®ang trong thêi kú chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. NÒn kinh tÕ më cöa ®· thùc sù t¹o ®µ ph¸t triÓn m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cho c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng tham gia vµo lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®­îc coi lµ môc tiªu träng t©m trong c¸c ho¹t ®éng phôc vô kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt n­íc. Lµ mét ph­¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn, ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n c¸c ph­¬ng thøc kh¸c. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tham gia th­¬ng m¹i quèc tÕ chóng ta ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®ßi hái phøc t¹p vÒ nghiÖp vô, v× thÕ trªn thùc tÕ hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc nµy cßn thÊp vµ bÞ h¹n chÕ nhiÒu. §iÒu nµy thóc ®Èy c¸c ng©n hµng h¬n bao giê hÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho chÝnh b¶n th©n ng©n hµng còng nh­ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trong n­íc. Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Hµ Néi lµ mét ng©n hµng lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Ng©n hµng ®· liªn tôc c¶i tiÕn vµ ®æi míi c¸c ho¹t ®éng cña m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Qua ®Ò tµi em muèn nghiªn cøu vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ vµ thùc tiÔn ¸p dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (PTTDCT) trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ cô thÓ lµ t¹i ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Hµ Néi. Tõ ®ã em muèn ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶, gi¶m c¸c thiÖt h¹i vµ tæn thÊt cho ng©n hµng còng nh­ doanh nghiÖp trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Kho¸ luËn sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nhau nh­ tæng hîp ph©n tÝch, ph­¬ng ph¸p thèng kª liÖt kª so s¸nh, kÕt hîp t×m hiÓu vÒ lý thuyÕt víi ph©n tÝch thùc tiÔn t¹i ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Hµ Néi ®Ó lµm c¬ së cho c¸c kÕt luËn tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng I : Lý luËn chung vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Hµ Néi Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn, em ®· ®­îc sù h­íng dÉn chØ ®¹o tËn t×nh cña GS.TS NguyÔn §øc Dþ cïng víi sù gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c c¸n bé Phßng Thanh to¸n quèc tÕ thuéc ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Hµ Néi. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n vµ tr©n träng. Víi ®iÒu kiÖn vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ, mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ nh÷ng ng­êi quan t©m. Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n quèc tÕ Bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ ®· b¾t ®Çu tõ rÊt l©u trong lÞch sö loµi ng­êi. ViÖc trao ®æi diÔn ra kh«ng chØ gi÷a c¸c c¸ nh©n mµ c¶ gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c quèc gia víi nhau, gióp cho x· héi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. S¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¸t triÓn ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh th× v­ît ra khái ph¹m vi mét quèc gia, h×nh thµnh nªn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, c¸c quan hÖ tiÒn tÖ quèc tÕ do ®ã còng xuÊt hiÖn. Trong thêi kú s¬ khai cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c th­¬ng nh©n trùc tiÕp chë hµng tíi b¸n ë c¸c n­íc kh¸c vµ tù thu tiÒn vÒ. Nh÷ng khã kh¨n do sù kh¸c biÖt vÒ tiÒn tÖ gi÷a c¸c n­íc ®­îc gi¶i quyÕt bëi sù tham gia cña c¸c ng©n hµng víi vai trß lµ trung gian ®æi tiÒn. Quan hÖ bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng më réng vÒ qui m« vµ ph¹m vi, khèi l­îng hµng ho¸ trong bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, kÐo theo sù gia t¨ng m¹nh mÏ khèi l­îng tiÒn tÖ ®­îc thanh to¸n. Lóc nµy, c¸c th­¬ng nh©n kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc thu tiÒn mét c¸ch trùc tiÕp v× lý do an toµn. Thay v× rót tiÒn göi t¹i ng©n hµng ®Ó thanh to¸n cho b¹n hµng, c¸c th­¬ng gia ®· lÖnh cho ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña m×nh sang tµi kho¶n cña b¹n hµng (ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn), hoÆc yªu cÇu ng©n hµng thu hé tiÒn hµng tõ ng­êi mua (ph­¬ng thøc nhê thu). Ng©n hµng tõ chç lµ mét trung gian ®æi tiÒn ®· cã thªm vai trß lµ trung gian thanh to¸n vµ h­ëng hoa hång mµ kh«ng cã thªm mét cam kÕt tr¸ch nhiÖm nµo. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× cµng phøc t¹p vµ chÞu t¸c ®éng cña tæng thÓ c¸c yÕu tè kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. Theo ®ã rñi ro cña c¸c th­¬ng nh©n trong bu«n b¸n quèc tÕ còng ngµy cµng gia t¨ng. MÆt kh¸c, nh÷ng m©u thuÉn vÒ quyÒn lîi gi÷a ng­êi nhËp khÈu vµ ng­êi xuÊt khÈu ngµy cµng béc lé râ, do ®ã c¶ hai bªn ®Òu t×m ®Õn sù b¶o vÖ cña mét bªn thø ba lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) vµ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ ra ®êi. Trong ph­¬ng thøc nµy, c¸c bªn tham gia hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng kh«ng chØ ®­îc ng©n hµng b¶o vÖ mµ hä cßn cã thÓ tr«ng chê vµo vèn tµi trî hµng ho¸, cho vay më th­ tÝn dông hay c¸c h×nh thøc kh¸c cña th­ tÝn dông nh­ tÝn dông øng tr­íc, tÝn dông tr¶ chËm...Tuy kh«ng Ýt tranh chÊp ®· ph¸t sinh tõ ph­¬ng thøc nµy, nh­ng cho ®Õn nay nã vÉn tá ra lµ mét ph­¬ng thøc ­u viÖt vµ ®­îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ. I. Thanh to¸n quèc tÕ vµ vai trß cña nã trong th­¬ng m¹i quèc tÕ 1. Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n lµ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tiÒn tÖ ph¸t sinh cã liªn quan tíi c¸c quan hÖ nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c chñ thÓ. Thanh to¸n quèc tÕ (TTQT) lµ viÖc thanh to¸n diÔn ra trªn ph¹m vi quèc tÕ hay nãi c¸ch kh¸c, ®ã lµ viÖc thanh to¸n c¸c nghÜa vô tiÒn tÖ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn c¸c quan hÖ kinh tÕ, th­¬ng m¹i vµ c¸c mèi liªn hÖ kh¸c gi÷a c¸c tæ chøc, c¸c c«ng ty vµ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau cña c¸c n­íc kh¸c nhau. TTQT cã liªn quan ®Õn viÖc trao ®æi tiÒn quèc gia cña n­íc kh¸c nhau n­íc nµy lÊy tiÒn quèc gia cña n­íc kh¸c. §ång tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n bao giê còng lµ ngo¹i tÖ ®èi víi Ýt nhÊt mét trong hai bªn, nã cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña mét trong hai n­íc hoÆc ®ång tiÒn cña mét n­íc thø ba do hai bªn chän. TiÒn mÆt hÇu nh­ kh«ng ®­îc sö dông trong TTQT, thay vµo ®ã lµ c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n th«ng dông nh­: hèi phiÕu th­¬ng m¹i, kú phiÕu, sÐc, thÎ tÝn dông, th­ chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn tiÒn hoÆc th­ tÝn dông... PhÇn lín c¸c ho¹t ®éng TTQT ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng c¸c tµi kho¶n t¹i c¸c NHTM. Víi t­ c¸ch lµ trung gian thanh to¸n thay mÆt cho kh¸ch hµng, NHTM trë thµnh “ng­êi thñ quü” cña doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thu hé, chi hé c¸c kho¶n tiÒn ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hay dÞch vô. §ång thêi, víi dÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ, cho vay ký quÜ më th­ tÝn dông, tµi trî d­íi d¹ng chiÕt khÊu hèi phiÕu, mua tr­íc bé chøng tõ ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n,... c¸c NHTM ®· chøng tá vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng TTQT diÔn ra thuËn lîi, chÝnh x¸c vµ an toµn. 2. Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ trong th­¬ng m¹i quèc tÕ Xu h­íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· vµ ®ang ®Æt c¸c quèc gia tr­íc nhu cÇu ph¶i héi nhËp víi bªn ngoµi th«ng qua viÖc t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ trong ®ã th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ yÕu tè ®ãng vai trß nßng cèt, lµ c¬ së cho c¸c mèi quan hÖ kh¸c tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Th­¬ng m¹i quèc tÕ cho phÐp mét n­íc tiªu dïng tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè l­îng nhiÒu h¬n møc cã thÓ tiªu dïng víi ranh giíi cña kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, tiªu dïng trong n­íc khi thùc hiÖn chÕ ®é tù cung tù cÊp. Th­¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña s¶n xuÊt gi÷a c¸c n­íc, khi mµ mçi n­íc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cô thÓ vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh ®Ó nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt tõ n­íc kh¸c, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña con ng­êi. Th­¬ng m¹i quèc tÕ võa lµ cÇu nèi liÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia víi c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi, võa lµ hËu cÇn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña toµn x· héi v¨n minh h¬n, thÞnh v­îng h¬n. Kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn tÇm quan träng cña th­¬ng m¹i quèc tÕ, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu ®Æt ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ë vÞ trÝ hµng ®Çu. Song muèn thiÕt lËp mèi quan hÖ ®èi ngo¹i, quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc th× ®iÒu quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ ph¶i thiÕt lËp quan hÖ TTQT. TTQT lµ kh©u quan träng trong mua b¸n trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. NÕu lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo th­¬ng m¹i quèc tÕ th× chÝnh TTQT ®em l¹i c©u tr¶ lêi cho thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña hä. Sù ph¸t triÓn ngµy cµng t¨ng trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ sè thµnh viªn tham gia vµo ho¹t ®éng nµy ngµy cµng lín lµm cho nhu cÇu TTQT ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt. TTQT t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng vµ doanh nghiÖp g¾n bã víi nhau h¬n. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, th­¬ng l­îng, ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, nÕu doanh nghiÖp cña c¶ hai bªn tr­íc ®ã ®· th«ng qua ng©n hµng vÒ viÖc thanh to¸n th× ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång. §iÒu nµy cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong tiÕn tr×nh th­¬ng l­îng ®µm ph¸n. TTQT thuËn lîi ®em l¹i sù an t©m cho c¶ ng­êi nhËp khÈu vµ ng­êi xuÊt khÈu khi tham gia vµo th­¬ng m¹i quèc tÕ. TTQT diÔn ra nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c sÏ h¹n chÕ ®­îc c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång do kho¶ng c¸ch ®Þa lý gi÷a c¸c b¹n hµng, do sù biÕn ®éng tiÒn tÖ, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh tû gi¸, duy tr× dù tr÷ ngo¹i hèi, t¹o nªn sù c©n b»ng trong c¸n c©n thanh to¸n xuÊt nhËp cña nhµ n­íc. ViÖc tham gia cña hÖ thèng ng©n hµng sÏ gióp nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®ång thêi n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng thÕ giíi, tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §©y lµ mét b­íc ®i quan träng ®¶m b¶o cho th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ m¹nh mÏ. TTQT gãp phÇn vµo c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, gãp phÇn thay ®æi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp t¨ng qui m« s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã thóc ®Èy th­¬ng m¹i trong n­íc vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn. ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thanh to¸n lµ c«ng cô ®Ó c¹nh tranh bªn c¹nh c¸c yÕu tè c¹nh tranh vÒ gi¸, vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, thêi h¹n cung øng vµ dÞch vô th­¬ng m¹i. Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¸c h×nh thøc thanh to¸n cµng ®a d¹ng. ChÊt l­îng cña TTQT lµ c¬ së ®Ó t¹o lßng tin cho b¹n hµng trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, gióp doanh nghiÖp n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ mang tÝnh toµn cÇu, t¹o thªm søc c¹nh tranh trªn toµn thÕ giíi. C¹nh tranh vÒ thanh to¸n sÏ dÉn ®Õn sù th¾ng lîi cña mäi c¹nh tranh kh¸c trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng. Trong TTQT, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸c bªn cÇn ph¶i ®­îc quy ®Þnh râ rµng trong hîp ®ång ®Ó tr¸nh tranh chÊp ph¸t sinh. Th«ng th­êng, c¸c vÊn ®Ò nµy ®­îc qui ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn TTQT gåm ®iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ, ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ ®iÒu kiÖn vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã ®iÒu kiÖn vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng bËc nhÊt. Mét ph­¬ng thøc thanh to¸n hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®¶m b¶o an toµn cho c¶ ng­êi nhËp khÈu vµ ng­êi xuÊt khÈu chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña giao dÞch th­¬ng m¹i. II. TÝn dông chøng tõ - mét ph­¬ng thøc thanh to¸n quan träng trong thanh to¸n quèc tÕ HiÖn nay ®©y lµ ph­¬ng thøc ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. Trong ph­¬ng thøc nµy c¸c ng©n hµng kh«ng chØ ®ãng vai trß lµ trung gian thu hé mµ ng©n hµng cßn tham gia vµo c¸c giao dÞch b»ng c¸ch cam kÕt ch¾c ch¾n sÏ tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n khi hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ phï hîp víi néi dung cña tÝn dông th­. 1. Kh¸i niÖm chung vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ §iÒu 2 kho¶n môc a cña b¶n “C¸c quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ” (B¶n söa ®æi n¨m 1993, sè xuÊt b¶n 500 cña Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ, gäi t¾t lµ UCP 500) quy ®Þnh: “TÝn dông chøng tõ cã nghÜa lµ bÊt cø mét sù tho¶ thuËn nµo dï cho ®­îc gäi hay ®­îc m« t¶ nh­ thÕ nµo, mµ theo ®ã mét ng©n hµng (Ng©n hµng ph¸t hµnh) hµnh ®éng theo yªu cÇu vµ chØ thÞ cña mét kh¸ch hµng (Ng­êi yªu cÇu ph¸t hµnh tÝn dông) hoÆc nh©n danh chÝnh m×nh: Ph¶i tiÕn hµnh viÖc tr¶ tiÒn hoÆc tr¶ tiÒn theo lÖnh cña mét ng­êi thø ba (ng­êi h­ëng lîi) hoÆc ph¶i chËp nhËn hoÆc tr¶ tiÒn hèi phiÕu do ng­êi h­ëng lîi ký ph¸t, hoÆc Uû quyÒn cho mét ng©n hµng kh¸c tiÕn hµnh thanh to¸n nh­ thÕ hoÆc chÊp nhËn vµ tr¶ tiÒn c¸c hèi phiÕu nh­ thÕ , hoÆc Uû quyÒn cho mét ng©n hµng kh¸c chiÕt khÊu khi (c¸c) chøng tõ quy ®Þnh ®­îc xuÊt tr×nh víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c ®iÒu kiÖn cña tÝn dông ®­îc thùc hiÖn ®óng. Hay cã thÓ hiÓu mét c¸ch tãm t¾t ®Þnh nghÜa trªn nh­ sau: ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn, trong ®ã mét ng©n hµng (ng©n hµng më tÝn dông th­) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng­êi xin më tÝn dông th­) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng­êi kh¸c (ng­êi h­ëng lîi sè tiÒn cña th­ tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ng­êi nµy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ng­êi nµy xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh ®Ò ra trong tÝn dông th­. Nh­ vËy theo ®Þnh nghÜa trªn, th­ tÝn dông lµ mét c«ng cô tµi chÝnh quan träng trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Nã cã thÓ tån t¹i d­íi d¹ng th­, ®iÖn, hay th­ ®iÖn hçn hîp. Tuú theo thãi quen vµ th«ng lÖ tõng n­íc mµ tÝn dông th­ ®­îc gäi víi nhiÒu tªn kh¸c nhau: Letter of credit; Documentary Credit; Credit. Tuy nhiªn, gäi lµ g× ®i n÷a b¶n chÊt cña tÝn dông th­ lµ mét sù cam kÕt b¶o ®¶m cña Ng©n hµng ph¸t hµnh thanh to¸n cho ng­êi h­ëng lîi khi bé chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi néi dung cña tÝn dông th­. 2. §Æc tr­ng cña tÝn dông chøng tõ Th­ tÝn dông lµ c¬ së ph¸p lý chÝnh cña viÖc thanh to¸n, nã rµng buéc tÊt c¶ c¸c bªn tham gia vµo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Th­ tÝn dông ra ®êi lu«n dùa trªn c¬ së hîp ®ång th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt gi÷a Ng­êi mua (NM) vµ Ng­êi b¸n (NB) trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn mua b¸n, khèi l­îng, sè l­îng vµ thÓ thøc thanh to¸n. ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ph¶i ®­îc bªn mua vµ bªn b¸n thèng nhÊt vµ quy ®Þnh trong hîp ®ång th­¬ng m¹i. Khi hîp ®ång quy ®Þnh ¸p dông th­ tÝn dông th× NM míi cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu ng©n hµng më L/C cho NB h­ëng. Sau khi L/C ®· ®­îc më vµ ®­îc NB chÊp nhËn, nghÜa vô giao hµng cña NB míi ®­îc thùc hiÖn. Ng©n hµng më cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu nÕu hä xuÊt tr×nh mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña L/C. TÝn dông chøng tõ ngµy cµng ph¸t huy vai trß trong m«i tr­êng quèc tÕ réng lín gi÷a c¸c b¹n hµng tÝn nhiÖm hay ch­a tõng quen biÕt v× nã ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng ng­êi xuÊt khÈu sÏ ®­îc tr¶ tiÒn miÔn lµ hä xuÊt tr×nh ®­îc mét bé chøng tõ hoµn h¶o tíi ng©n hµng mµ kh«ng cÇn biÕt tíi mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng më vµ Ng­êi mua. §iÒu nµy thÓ hiÖn c¸c tÝnh chÊt v« cïng quan träng cña tÝn dông chøng tõ. Mét lµ th­ tÝn dông th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n nh­ng sau khi ra ®êi l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n. VÒ b¶n chÊt L/C lµ mét chøng th­ thÓ hiÖn cam kÕt cña ng©n hµng phôc vô NM ®èi víi NB vÒ nghÜa vô tr¶ tiÒn theo quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña hîp ®ång mua b¸n. V× vËy L/C ph¶i ®­îc më trªn c¬ së cña hîp ®ång. C¨n cø vµo néi dung cña hîp ®ång, NM göi ®¬n yªu cÇu më L/C cho ng©n hµng ®­îc hai bªn chØ ®Þnh trong hîp ®ång (trong tr­êng hîp hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh, NM cã quyÒn lùc chän mét ng©n hµng thÝch hîp), NB cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra khi nhËn ®­îc L/C c¨n cø vµo néi dung cña hîp ®ång mua b¸n mµ hai bªn ®· thèng nhÊt. Khi L/C phï hîp th× NB thùc hiÖn nghÜa vô giao hµng. NÕu kh«ng th× NB cã quyÒn yªu cÇu NM söa ®æi L/C cho phï hîp v¬Ý hîp ®ång tr­íc khi giao. Nh­ vËy ng©n hµng më L/C chØ c¨n cø vµo ®¬n xin më L/C cña NM göi ®Õn ®Ó lËp mét cam kÕt tr¶ tiÒn ®èi víi NB chø kh«ng c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n. Sau khi NB giao hµng nÕu xuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung th­ tÝn dông sÏ ®­îc ng©n hµng më th­ tÝn dông tr¶ tiÒn, cßn bé chøng tõ Êy cã phï hîp víi hîp ®ång hay kh«ng ng©n hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm. NÕu bé chøng tõ cã sai sãt, NM vµ ng©n hµng më th­ tÝn dông tõ chèi tr¶ tiÒn cho NB chØ c¨n cø vµo th­ tÝn dông kh«ng c¨n cø vµo hîp ®ång. TÝnh ®éc lËp nµy còng thÓ hiÖn nghÜa vô cña ng©n hµng kh«ng thay ®æi, nÕu söa ®æi hîp ®ång mµ kh«ng söa ®æi th­ tÝn dông th× ng©n hµng vÉn chØ dùa vµo th­ tÝn dông ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô thanh to¸n cña m×nh mµ kh«ng cÇn biÕt ®Õn hîp ®ång ®· thay ®æi ®ã; hay ng­îc l¹i khi tÝn dông ®· ®­îc söa ®æi mµ kh«ng söa ®æi hîp ®ång th× ®Õn khi xuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n tuy phï hîp víi hîp ®ång nh­ng tr¸i víi th­ tÝn dông, ng©n hµng më vÉn cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n. Sau cïng tÝnh ®éc lËp cña th­ tÝn dông kh«ng huû bá tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng më khi hîp ®ång ®· huû bá nh­ng th­ tÝn dông vÉn cßn hiÖu lùc. Hai lµ, trong c¸c nghiÖp vô tÝn dông, tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan chØ giao dÞch c¨n cø vµo chøng tõ kh«ng c¨n cø vµo hµng ho¸. Bëi v× c¸c bªn chØ mua b¸n theo chøng tõ vÒ quyÒn së h÷u hµng ho¸ chø kh«ng mua b¸n hµng ho¸ b»ng hiÖn vËt nªn bé chøng tõ hµng ho¸ lµ c¨n cø duy nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c giao dÞch cã ®­îc thùc hiÖn hay kh«ng. ChÝnh bé chøng tõ nµy míi t¹o nªn c¬ së nÒn t¶ng cña tÝn dông th­ kÌm chøng tõ, qua ®ã NB míi cã thÓ ®ßi tiÒn ng©n hµng më th­ tÝn dông, ng©n hµng më L/C sÏ ®ång ý tr¶ tiÒn hay tõ chèi thanh to¸n cho NB, ®ång thêi còng lµ c¨n cø duy nhÊt ®Ó NM hoµn tr¶ hay tõ chèi tr¶ tiÒn cho ng©n hµng më th­ tÝn dông. Nh­ vËy trong PTTDCT c¸c chøng tõ cã tÇm quan träng to lín v× nã t­îng tr­ng cho gi¸ trÞ hµng ho¸ mµ NB ®· giao vµ cho phÐp NM sö dông hµng ho¸. Trªn ®©y lµ hai ®Æc tr­ng v« cïng quan träng cña th­ tÝn dông. Vµ chÝnh nhê ®Æc tr­ng nµy mµ th­ tÝn dông ph¸t huy ®­îc ­u viÖt, trë thµnh ph­¬ng thøc thanh to¸n ®­îc sö dông phæ biÕn vµ réng r·i nhÊt hiÖn nay. 3. C¸c bªn tham gia Trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ th­êng cã bèn bªn tham gia ®ã lµ: - Ng­êi xin më th­ tÝn dông (The applicant): lµ ng­êi viÕt ®¬n xin më th­ tÝn dông, th­êng lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng (cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt hoÆc ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng) ng­êi nµy lµ ng­êi nhËp khÈu, ng­êi chuyÓn tiÒn ra n­íc ngoµi. ë ViÖt Nam, ng­êi xin më L/C th­êng lµ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®­îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ cã tµi kho¶n ngo¹i tÖ. - Ng­êi h­ëng lîi th­ tÝn dông (The beneficiary): lµ ng­êi ®­îc ng©n hµng göi tÝn dông th­ tíi vµ sÏ ®­îc h­ëng sè tiÒn trong th­ tÝn dông nÕu xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi yªu cÇu ®Ò ra. Ng­êi h­ëng lîi cã thÓ lµ ng­êi b¸n, ng­êi xuÊt khÈu hay bÊt cø ng­êi nµo kh¸c mµ ng­êi h­ëng lîi chØ ®Þnh. - Ng©n hµng më th­ tÝn dông (The issuing bank): lµ ng©n hµng ®¹i diÖn cho ng­êi xin më tÝn dông th­, theo yªu cÇu cña ng­êi nµy, ph¸t hµnh mét bøc th­ cam kÕt thanh to¸n cã ®iÒu kiÖn cho ng­êi h­ëng lîi. Ng©n hµng nµy cßn gäi lµ Ng©n hµng ph¸t hµnh (NHPH), th­êng ë n­íc ng­êi më th­ tÝn dông. - Ng©n hµng th«ng b¸o th­ tÝn dông (the advising bank) (NHTB) lµ ng©n hµng cã nghÜa vô th«ng b¸o L/C cho ng­êi h­ëng lîi biÕt ®­îc ®iÖn th«ng b¸o cña NHPH vµ chuyÓn bé chøng tõ thanh to¸n cho NHPH khi nhËn ®­îc tõ ng­êi h­ëng lîi. Ng©n hµng nµy th­êng lµ ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng më L/C. Ngoµi ra cßn cã thÓ cã thªm sù tham gia cña c¸c ng©n hµng kh¸c nh­: - Ng©n hµng x¸c nhËn (the confirming bank), (NHXN): lµ ng©n hµng ®øng ra x¸c nhËn L/C cho ng©n hµng më L/C theo yªu cÇu cña ng©n hµng nµy vµ do ®ã lµm t¨ng ®é ®¶m b¶o cho L/C. §©y th­êng lµ ng©n hµng lín cã uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ, cã tr¸ch nhiÖm cïng víi ng©n hµng më trong viÖc thanh to¸n L/C. Ng©n hµng x¸c nhËn cã thÓ lµ NHTB hay ng©n hµng kh¸c tuú theo yªu cÇu cô thÓ. Tr¸ch nhiÖm cña NHXN cßn cao h¬n ng©n hµng më. Ng©n hµng më ph¶i tr¶ thñ tôc phÝ vµ ®«i khi ph¶i ký quü 100% t¹i NHXN. - Ng©n hµng chiÕt khÊu (the negotiating bank): lµ ng©n hµng ®­îc Ng­êi b¸n vµ Ng­êi mua tho¶ thuËn trong L/C lµ sÏ ®øng ra mua l¹i toµn bé hèi phiÕu do Ng­êi b¸n ký ph¸t theo gi¸ mµ hai bªn tho¶ thuËn. Tuú theo quy ®Þnh cña L/C ng©n hµng chiÕt khÊu cã thÓ lµ NHTB hay mét ng©n hµng kh¸c do ng©n hµng më L/C chØ ®Þnh. - Ng©n hµng chuyÓn nh­îng: nÕu L/C lµ lo¹i cã thÓ chuyÓn nh­îng th× ng©n hµng nµy sÏ ®øng ra chuyÓn nh­îng L/C tõ ng­êi h­ëng lîi nµy sang ng­êi h­ëng lîi kh¸c theo yªu cÇu cña ng­êi h­ëng lîi ®Çu tiªn. - Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ: thay v× göi nhiÒu bé chøng tõ thanh to¸n tíi nhiÒu ng©n hµng më kh¸c nhau, tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®­îc göi tíi mét ng©n hµng gäi lµ ng©n hµng chuyÓn chøng tõ. Ng©n hµng nµy cã tr¸ch nhiÖm göi tiÕp c¸c bé chøng tõ ®Õn c¸c ng©n hµng më ®Ó thanh to¸n. 4. Néi dung chñ yÕu cña tÝn dông th­ Mét tÝn dông th­ th­¬ng m¹i th­êng bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: a. Sè hiÖu, ®Þa ®iÓm vµ ngµy më L/C TÊt c¶ c¸c th­ tÝn dông ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã. T¸c dông cña chóng lµ ®Ó trao ®æi th­ tõ, ®iÖn tÝn cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn th­ tÝn dông. Sè hiÖu nµy cßn ®­îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan. §Þa ®iÓm më L/C: lµ n¬i mµ ng©n hµng më L/C viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu. §Þa ®iÓm nµy cã ý nghÜa trong viÖc lùa chän luËt ¸p dông khi x¶y ra tranh chÊp nÕu cã xung ®ét ph¸p luËt vÒ L/C ®ã. Ngµy më L/C lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh cam kÕt cña ng©n hµng më L/C víi ng­êi xuÊt khÈu, lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ cuèi cïng lµ c¨n cø ®Ó ng­êi xuÊt khÈu kiÓm tra xem ng­êi nhËp khÈu thùc hiÖn viÖc më L/C cã ®óng h¹n nh­ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång kh«ng. b. Tªn, ®Þa chØ cña c¸c bªn tham gia Nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nãi chung chia lµm hai lo¹i: mét lµ c¸c th­¬ng nh©n, hai lµ c¸c ng©n hµng. C¸c th­¬ng nh©n bao gåm ng­êi nhËp khÈu lµ ng­êi yªu cÇu më L/C vµ ng­êi xuÊt khÈu lµ ng­êi h­ëng lîi L/C. C¸c ng©n hµng tham gia trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ gåm cã: ng©n hµng më L/C, ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng tr¶ tiÒn, ng©n hµng x¸c nhËn .v.v. Yªu cÇu trªn th­ tÝn dông ph¶i ghi râ tªn vµ ®Þa chØ cña tÊt c¶ c¸c bªn tham gia lµm c¨n cø ®Ó sau nµy thùc hiÖn ®óng nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Ngoµi ra còng ph¶i ghi râ sè hiÖu tµi kho¶n cña c¸c bªn tham gia. c. Sè tiÒn cña th­ tÝn dông Sè tiÒn cña L/C võa ®­îc ghi b»ng sè võa ®­îc ghi b»ng ch÷ vµ thèng nhÊt víi nhau. Kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc mét th­ tÝn dông cã ghi sè tiÒn b»ng sè vµ b»ng ch÷ m©u thuÉn nhau. §Æc biÖt tªn cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ ph¶i râ rµng, v× vÝ nh­ cïng mét tªn gäi ®«la th× trªn thÕ giíi cã nhiÒu lo¹i ®«la kh¸c nhau: nh­ ®«la MÜ, ®«la óc, ®«la Hongkong, ®«la Singapore, .v.v. Kh«ng nªn ghi sè tiÒn d­íi d¹ng mét sè tuyÖt ®èi v× ghi nh­ thÕ ng­êi xuÊt khÈu khã cã thÓ giao hµng víi gi¸ trÞ ®óng nh­ L/C quy ®Þnh, ®Æc biÖt ®èi víi hµng rêi. C¸ch ghi sè tiÒn tèt nhÊt lµ ghi mét sè giíi h¹n mµ ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t ®­îc dï hµng giao lµ hµng rêi hay hµng nguyªn. d. Thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n tr¶ tiÒn, thêi h¹n giao hµng. Thêi h¹n hiÖu lùc cña th­ tÝn dông lµ thêi h¹n mµ ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu nÕu ng­êi xuÊt khÈu xuÊt tr×nh bé chøng tõ trong thêi h¹n ®ã vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña L/C. Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy më L/C (date of issue) ®Õn ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C (expire date). Tuy nhiªn khi quy ®Þnh th× ngµy më L/C ph¶i tr­íc vµ ngµy hÕt h¹n L/C ph¶i sau ngµy giao hµng mét thêi gian hîp lý, th«ng th­êng kh«ng trïng víi ngµy giao hµng. Ngµy më L/C c¸ch ngµy giao hµng mét kho¶ng thêi gian phï hîp nghÜa lµ ®­îc tÝnh b»ng sè ngµy tèi thiÓu cÇn ph¶i cã ®Ó th«ng b¸o L/C, sè ngµy L/C n»m t¹i ng©n hµng th«ng b¸o, sè ngµy chuÈn bÞ hµng ho¸ ®Ó giao. Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc L/C ph¶i sau ngµy giao hµng cho nhµ nhËp khÈu mét thêi gian phï hîp nghÜa lµ ®­îc tÝnh b»ng sè ngµy tèi thiÓu cÇn ph¶i cã ®Ó göi bé chøng tõ thanh to¸n, sè ngµy L/C n»m t¹i ng©n hµng më. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cña L/C (date of payment) lµ thêi h¹n tr¶ tiÒn ngay hay thêi h¹n tr¶ tiÒn vÒ sau. §iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo quy ®Þnh cña hîp ®ång. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong hay n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C song ®iÒu quan träng lµ hèi phiÕu ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. Thêi h¹n giao hµng (date of delivery) còng ®­îc ghi trong L/C vµ do hîp ®ång mua b¸n quy ®Þnh. Thêi h¹n giao hµng cã quan hÖ chÆt chÏ víi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. Nã ph¶i c¸ch ngµy më L/C vµ ngµy hÕt hiÖu lùc L/C mét kho¶ng thêi gian hîp lý. NÕu tho¶ thuËn kÐo dµi thêi h¹n giao hµng mét sè ngµy nµo ®ã th× ng©n hµng më L/C còng cÇn ph¶i hiÓu thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C còng ®­îc kÐo dµi t­¬ng øng. e. Nh÷ng néi dung kh¸c Nh÷ng néi dung vÒ hµng ho¸ nh­ tªn hµng, sè l­îng, träng l­îng, gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt, bao b×, kÝ m· hiÖu.v.v. Nh÷ng néi dung vÒ vËn t¶i giao nhËn hµng ho¸ nh­ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng (FOB,CIF,CFR,.v.v.), n¬i göi vµ n¬i giao hµng, c¸ch v©n chuyÓn vµ c¸ch giao hµng.v.v. f. Nh÷ng chøng tõ mµ ng­êi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh §©y lµ mét néi dung then chèt cña th­ tÝn dông, bëi v× bé chøng tõ quy ®Þnh trong L/C lµ b»ng chøng cña ng­êi xuÊt khÈu chøng minh r»ng m×nh ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña th­ tÝn dông. Do vËy, ng©n hµng më L/C ph¶i dùa vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu nÕu bé chøng tõ phï hîp víi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong th­ tÝn dông. VÒ chøng tõ, ng©n hµng më L/C th­êng yªu cÇu ng­êi xuÊt khÈu tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu sau: · C¸c lo¹i chøng tõ mµ ng­êi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh · Sè l­îng chøng tõ mçi lo¹i · Yªu cÇu vÒ viÖc ký ph¸t tõng lo¹i chøng tõ ®ã nh­ thÕ nµo * Hèi phiÕu (Draft/ Bill of Exchange): lµ mét mÖnh lÖnh ®ßi tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ng­êi xuÊt khÈu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng­êi nhËp khÈu hoÆc ng­êi ®¹i diÖn cña hä, yªu cÇu ng­êi nhËp khÈu khi ®Õn thêi h¹n quy ®Þnh ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi h­ëng lîi. * Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (Commercial Invoice): lµ mét chøng tõ do Ng­êi b¸n lËp vµ ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt ph¶i cã cñ._.a bé chøng tõ. Trong tr­êng hîp kh«ng dïng hèi phiÕu th× ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i ®­îc coi lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng. * Chøng tõ vËn t¶i: lµ chøng tõ ®­îc ph¸t hµnh khi hµng ho¸ ®­îc giao cho mét c«ng ty vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn. VËn ®¬n lµ chøng tõ quan träng trong bé chøng tõ chøng minh nghÜa vô giao hµng cña Ng­êi b¸n ®· ®­îc thùc hiÖn. Tuú theo ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, vËn ®¬n cã thÓ lµ vËn ®¬n ®­êng biÓn (Bill of Lading), ®­êng kh«ng (Airway Bill), ®­êng s¾t (Railway Bill),.v.v. * Hîp ®ång b¶o hiÓm (Insurance Policy): ®­îc ký kÕt gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm víi ng­êi mua b¶o hiÓm vµ th­êng theo mÉu chuÈn b¶o hiÓm rñi ro th«ng th­êng cña mét hµnh tr×nh. * C¸c chøng tõ kh¸c: GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of Origin): B¶n khai ®ãng gãi hµng (Packing List) GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng (Certificate of quality) GiÊy chøng nhËn sè l­îng, träng l­îng (Certificate of quantity/weight). C¸c giÊy chøng nhËn ph©n tÝch (Certificate(s) of analysis) GiÊy chøng nhËn kiÓm nghiÖm, kiÓm dÞch. g. Sù cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më L/C lµ néi dung cuèi cïng cña th­ tÝn dông vµ nã rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng më L/C. h. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c biÖt kh¸c. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn kÓ trªn, khi cÇn thiÕt, ng©n hµng më L/C vµ ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ thªm c¸c néi dung kh¸c nh­ ai tr¶ phÝ ng©n hµng, nh÷ng h­íng dÉn ®èi víi ng©n hµng chiÕt khÊu, sè UCP mµ hai bªn thèng nhÊt ¸p dông. i. Ch÷ ký cña ng©n hµng më L/C. L/C thùc chÊt lµ mét hîp ®ång d©n sù, do vËy, ng­êi ký L/C ph¶i ®ñ hµnh vi ph¸p lý vµ n¨ng lùc ph¸p lý. NÕu göi b»ng TELEX, SWIFT th× c¨n cø vµo m· kho¸. 5. C¸c lo¹i th­ tÝn dông Trong thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ ¸p dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau. Mçi h×nh thøc thanh to¸n cã nh÷ng rñi ro riªng ®èi víi Ng­êi mua (NM), Ng­êi b¸n (NB) vµ ng©n hµng. V× vËy, ®èi víi thanh to¸n theo PTTDCT ng­êi ta ph©n ra nhiÒu lo¹i L/C kh¸c nhau, theo mçi lo¹i th× quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ tham gia còng kh¸c nhau. a. L/C cã thÓ huû bá (Revocable L/C ) Lµ lo¹i L/C mµ NHPH,trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C, cã thÓ söa ®æi hoÆc huû bá t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo mµ kh«ng cÇn th«ng b¸o cho ng­êi h­ëng lîi, nh­ng muèn söa ®æi huû bá ph¶i tiÕn hµnh tr­íc khi ng­êi h­ëng lîi thùc hiÖn L/C vµ xuÊt tr×nh bé chøng tõ cho NHTB. TÝnh chÊt cña L/C cã thÓ huû bá lµ mét th­ høa hÑn tr¶ tiÒn cho NB chø ch­a ph¶i lµ mét th­ cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng©n hµng më th­ tÝn dông. Do vËy, lo¹i h×nh th­ tÝn dông nµy ch­a cã tÝnh ®¶m b¶o. b. L/C kh«ng thÓ huû bá (Irrevocable L/C ) §©y lµ lo¹i L/C sau khi ®· ®­îc më th× NHPH kh«ng ®­îc söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ng­êi h­ëng lîi. Lo¹i L/C nµy ®­îc dïng rÊt phæ biÕn hiÖn nay trªn thÕ giíi. c. L/C kh«ng thÓ huû bá cã x¸c nhËn (Irrevocable comfirmed L/C ) Lµ lo¹i L/C kh«ng thÓ huû bá ®­îc mét ng©n hµng kh¸c x¸c nhËn tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña NHPH L/C. Do cã hai ng©n hµng ®øng ra cam kÕt tr¶ tiÒn cho NB nªn lo¹i h×nh th­ tÝn dông nµy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho NB nhÊt. Nguyªn nh©n ®Ó cã lo¹i L/C nµy lµ do ng­êi xuÊt khÈu kh«ng hoµn toµn tin t­ëng vµo ng©n hµng më L/C vµ gi¸ trÞ cña L/C t­¬ng ®èi lín. Trong L/C nµy tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng x¸c nhËn nÆng h¬n tr¸ch nhiÖm cña NHPH. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o cã khi NHPH ph¶i kÝ quü tr­íc vµ tr¶ phÝ thñ tôc cho ng©n hµng rÊt cao (kho¶ng 1% gi¸ trÞ L/C) d. L/C kh«ng thÓ huû bá miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recourse L/C) Lµ lo¹i L/C mµ sau khi ng­êi h­ëng lîi ®· ®­îc tr¶ tiÒn th× NHPH L/C kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i tiÒn trong bÊt cø tr­êng hîp nµo. e. L/C chuyÓn nh­îng (Transferable L/C ) Lµ lo¹i L/C kh«ng thÓ huû bá trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña ng­êi h­ëng lîi thø nhÊt cã thÓ yªu cÇu NHPH L/C chuyÓn nh­îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng­êi kh¸c (gäi lµ ng­êi h­ëng lîi thø hai). Môc ®Ých cña lo¹i L/C nµy lµ nh»m gióp cho nhµ xuÊt khÈu tiÕn hµnh c¸c dÞch vô xuÊt khÈu mµ kh«ng cÇn ®Õn vèn cña m×nh. f. L/C tuÇn hoµn (revolving L/C ) Lµ lo¹i L/C kh«ng huû bá trong ®ã quy ®Þnh r»ng khi L/C ®­îc sö dông hÕt kim ng¹ch hoÆc sau khi hÕt h¹n sö dông cña L/C th× nã l¹i cã gi¸ trÞ nh­ cò vµ cø nh­ vËy L/C tuÇn hoµn ®Õn khi nµo nã hoµn tÊt gi¸ trÞ cña hîp ®ång. Lo¹i L/C nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp hai bªn xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cã quan hÖ th­êng xuyªn vµ ®èi t­îng thanh to¸n kh«ng thay ®æi. Khi ¸p dông L/C tuÇn hoµn, tæ chøc nhËp khÈu cã lîi ë hai ®iÓm lín lµ kh«ng ®äng vèn vµ gi¶m ®­îc phÝ tæn cho viÖc më L/C. Th­ tÝn dông tuÇn hoµn chia lµm hai lo¹i: - L/C tuÇn hoµn tÝch luü: lµ lo¹i L/C cho phÐp chuyÓn kim ng¹ch L/C tr­íc vµo L/C sau vµ cø nh­ vËy cho ®Õn L/C cuèi cïng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C ng­êi xuÊt khÈu v× lÝ do kü thuËt nµo ®ã mµ kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ sè l­îng, gi¸ trÞ trªn L/C th× theo L/C kÕ tiÕp ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ tæ chøc giao hµng kÓ c¶ phÇn sè l­îng trªn L/C tr­íc ch­a thùc hiÖn chuyÓn qua. - L/C tuÇn hoµn kh«ng tÝch luü: lµ lo¹i L/C kh«ng cho phÐp chuyÓn sè d­ cña L/C tr­íc vµo L/C sau. g. L/C gi¸p l­ng (back to back L/C) Sau khi nhËn ®­îc L/C do ng­êi nhËp khÈu më cho m×nh h­ëng, ng­êi xuÊt khÈu thÕ chÊp L/C nµy ®Ó më mét L/C kh¸c cho ng­êi h­ëng lîi kh¸c h­ëng gÇn gièng nh­ L/C ban ®Çu, L/C më sau gäi lµ L/C gi¸p l­ng. h. L/C ®èi øng (Reciprocal L/C ): lµ lo¹i L/C chØ cã hiÖu lùc khi L/C kia ®èi øng víi nã ®· ®­îc më ra. i. L/C ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C): lµ lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh mét ®iÒu kho¶n ®Æc biÖt uû nhiÖm cho NHTB hoÆc ng©n hµng x¸c nhËn øng tiÒn tr­íc cho ng­êi h­ëng. k. L/C dù phßng ( stand by credit): §Ó ®Ò phßng tr­êng hîp ng­êi b¸n kh«ng thùc hiÖn viÖc giao hµng, ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi nhËp khÈu, ng©n hµng cña ng­êi xuÊt khÈu sÏ ph¸t hµnh mét L/C trong ®ã cam kÕt víi ng­êi nhËp khÈu sÏ thanh to¸n cho hä trong tr­êng hîp ng­êi xuÊt khÈu kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo L/C ®· ®Ò ra. L/C nh­ thÕ gäi lµ L/C dù phßng. l. L/C tr¶ chËm (Deffered payment L/C): Lµ L/C kh«ng thÓ huû bá trong ®ã NHPH L/C hay ng©n hµng x¸c nhËn L/C cam kÕt víi ng­êi h­ëng lîi sÏ thanh to¸n (hoÆc dÇn dÇn) toµn bé sè tiÒn cña L/C t¹i mét (hoÆc nh÷ng) thêi h¹n x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai, (nh÷ng) thêi ®iÓm nµy ®· ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong L/C. iII. UCP 500, 1993, ICC lµ v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh L/C Khi tiÕn hµnh giao dÞch quèc tÕ b»ng L/C, c¸c bªn ®Òu ph¶i t«n träng luËt lÖ quèc tÕ vµ luËt quèc gia. §iÒu ®ã nhiÒu khi l¹i g©y trë ng¹i cho th­¬ng m¹i quèc tÕ, v× mçi quèc gia l¹i cã hÖ thèng ph¸p luËt, tËp qu¸n riªng vµ thÓ chÕ chÝnh trÞ kh¸c biÖt. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c quèc gia tham gia vµo thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. B¶n “Quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ” cña phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ (UCP) ra ®êi lµ mét tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn thanh to¸n quèc tÕ b»ng L/C. 1. Qu¸ tr×nh sö dông UCP (1981 ®Õn nay) UCP lÇn ®Çu tiªn ra ®êi vµo n¨m 1933 t¹i §¹i héi 7 cña Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ t¹i Viªn - ¸o. ICC ban hµnh UCP nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña giíi tµi chÝnh, ng©n hµng còng nh­ c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu vÒ mét v¨n b¶n quy ®Þnh ®Çy ®ñ dÔ ¸p dông vµ mäi ng­êi ®Òu chÊp nhËn. KÓ tõ ®ã ®Õn nay UCP ®· qua 5 lÇn söa ®æi 1951,1962, 1974, 1983, 1993 víi môc ®Ých theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña nÒn th­¬ng m¹i, nÒn c«ng nghiÖp vËn t¶i vµ truyÒn th«ng trªn thÕ giíi. B¶n quy t¾c sau lµ b¶n söa ®æi cña b¶n quy t¾c tr­íc, tuy vËy kh«ng lµm mÊt tÝnh hiÖu lùc cña c¸c b¶n quy t¾c ®· ph¸t hµnh, v× thÕ, c¸c bªn tham gia giao dÞch tÝn dông chøng tõ cã quyÒn vµ nªn lùa chän mét trong c¸c b¶n quy t¾c Êy. Trong suèt thËp kû 80, ph­¬ng ph¸p truyÒn th«ng vµ kh¶ n¨ng dïng th­ tÝn dông trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö (EDI) ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng. C¸c yÕu tè trong bu«n b¸n quèc tÕ lu«n lu«n thay ®æi. Sù thay ®æi ®ã x¶y ra nh­ lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng thùc hµnh míi ®­îc ®­a ra bëi c¸c ng©n hµng, c¸c th­¬ng gia, c¸c c«ng ty vËn t¶i vµ c¸c th­¬ng gia kh¸c th«ng qua sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ míi. 2. TÝnh chÊt ph¸p lý cña UCP 500 Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét tæ chøc mang tÝnh chÊt x· héi chø kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc liªn chÝnh phñ. ChÝnh v× vËy mµ c¸c v¨n b¶n cña Phßng th­¬ng m¹i kh«ng mang tÝnh chÊt ph¸p lý b¾t buéc ®èi víi c¸c héi viªn vµ c¸c bªn tham gia mµ chØ cã tÝnh chÊt ph¸p lý tuú ý. Cã nghÜa lµ trong hîp ®ång nÕu cã dÉn chiÕu ®Õn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý nµy th× chóng míi cã t¸c dông ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸c bªn tham gia. §Æc ®iÓm ph¸p lý nµy rÊt quan träng vµ rÊt thiÕt thùc khi thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n trªn. Do lµ c¸c quy ph¹m mang tÝnh chÊt ph¸p lý tuú ý nªn c¸c c¬ quan so¹n th¶o sÏ ®­îc miÔn tr¸ch c¸c sai sãt tæn thÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ¸p dông. C¸c bªn tham gia trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i tµi chÝnh khi ¸p dông c¸c v¨n b¶n ph¸p lý trªn cÇn ph¶i hiÓu thÊu c¸c néi dung, sö dông thµnh th¹o kü thuËt nghiÖp vô cã liªn quan nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña m×nh. UCP 500 còng nh­ c¸c b¶n Quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ tr­íc ®©y vµ sau nµy ®Òu mang tÝnh chÊt ph¸p lý tïy ý. C¸c bªn tham gia giao dÞch cã quyÒn lùa chän hay kh«ng dïng UCP 500 ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn th­ tÝn dông. Mét khi c¸c bªn liªn quan tho¶ thuËn ¸p dông UCP 500 b»ng c¸ch dÉn chiÕu trªn th­ tÝn dông “Th­ tÝn dông nµy tu©n thñ UCP 500” (This credit is subject to UCP Dc1993, Revision ICC, Publication No 500) cã nghÜa lµ ®· ®ång ý tu©n thñ toµn bé 49 ®iÒu kho¶n quy ®Þnh cña UCP 500 (trong chõng mùc mµ c¸c ®iÒu kho¶n cã thÓ ¸p dông ®­îc) vµ v¨n b¶n nµy trë thµnh v¨n b¶n ph¸p lý b¾t buéc, rµng buéc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong giao dÞch trõ khi cã tho¶ thuËn kh¸c râ rµng ghi trong L/C . Ngay c¸c ®iÒu kho¶n trong UCP 500 còng cã tÝnh chÊt ph¸p lý kh¸c nhau ®ßi hái c¸c bªn tham gia ph¶i hiÓu kü tõng ®iÒu kho¶n ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn. C¸c ®iÒu kho¶n chia ra lµm hai lo¹i: - Lo¹i quy ph¹m mang tÝnh chÊt b¾t buéc ¸p dông: NÕu kh«ng tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i nµy th× th× ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng tÝn dông th­ sÏ bÞ biÕn ®æi vÒ b¶n chÊt vµ bªn vi ph¹m sÏ kh«ng cã quyÒn dïng UCP 500 ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh. VÝ dô ®iÓn h×nh cho c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i nµy lµ : + §iÒu 3: Th­ tÝn dông vµ hîp ®ång + §iÒu 8: Huû ngang mét tÝn dông th­ + §iÒu 13: Tiªu chuÈn kiÓm tra chøng tõ - Lo¹i quy ph¹m mang tÝnh chÊt lùa chän: ng­êi xin më vµ ng­êi h­ëng lîi cã thÓ tho¶ thuËn ®­a vµo tÝn dông th­ c¸c quy ®Þnh cÇn thiÕt miÔn lµ kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n thuéc quy ph¹m mang tÝnh chÊt b¾t buéc cña UCP 500. C¸c ®iÒu kho¶n lo¹i nµy cña UCP 500 th­êng cã c©u: “ Trõ khi tÝn dông th­ quy ®Þnh kh¸c”. VÝ dô ®iÓn h×nh cña c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i nµy lµ c¸c ®iÒu kho¶n ë phÇn chøng tõ nh­: - §iÒu 22: VËn ®¬n ®­êng biÓn - §iÒu 29: Biªn lai b­u ®iÖn. MÆc dï th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· ph¸t triÓn vµ cã nhiÒu thay ®æi, tÝn dông chøng tõ vÉn lµ mét ph­¬ng thøc ®­îc sö dông réng r·i vµ UCP 500 vÉn ®­îc coi lµ mét c«ng cô quan träng cña c¸c NHTM vµ doanh nghiÖp kh¾p thÕ giíi. 3. Mèi quan hÖ gi÷a UCP 500 vµ hÖ thèng luËt quèc gia. Thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ g¾n bã mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c nh­ mua b¸n hµng ho¸, vËn t¶i, b¶o hiÓm. Do ®ã viÖc vËn dông ®Õn c¸c ®iÒu lÖ tËp qu¸n ®Æc thï cña c¸c nghiÖp vô nµy ë hai hay nhiÒu n­íc kh¸c nhau khi gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn ph­¬ng thøc trªn lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. §iÒu nµy dÔ dÉn ®Õn sù xung ®ét gi÷a c¸c nguån luËt. XuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt ph¸p lý cña UCP 500, mét nguyªn t¾c sau ®©y lu«n lu«n ®­îc t«n träng ®ã lµ: C¸c quy ®Þnh cña UCP 500 khi ¸p dông vµo quan hÖ quèc tÕ th× ph¶i t«n träng luËt lÖ vµ tËp qu¸n quèc gia n¬i diÔn ra giao dÞch chø kh«ng ph¶i ng­îc l¹i. Quan ®iÓm nµy ®­îc nãi râ trong tµi liÖu ICC sè xuÊt b¶n 511 “Do ®­îc dÉn chiÕu ¸p dông vµo th­ tÝn dông, UCP chi phèi giao dÞch tÝn dông chøng tõ lµ c¬ b¶n nh­ng kh«ng ph¶i lµ duy nhÊt. Toµ vµ träng tµi th­êng vËn dông UCP v× nã lµ mét tuyÓn tËp c¸c th«ng lÖ vµ tËp qu¸n vÒ tÝn dông chøng tõ ®­îc phæ biÕn vµ th«ng dông nhÊt trªn toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn mét ®iÒu mµ chóng ta ph¶i thõa nhËn lµ sù ¸p dông UCP vµo tÝn dông chøng tõ kh«ng ng¨n c¶n viÖc toµ ¸p dông luËt ph¸p quèc gia”. Trªn thùc tÕ c¸c quèc gia ®Òu cã nh÷ng v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt quy ®Þnh vÒ tÝn dông chøng tõ trªn c¬ së th«ng lÖ quèc tÕ cã tÝnh ®Õn ®Æc thï cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ, tËp qu¸n cña n­íc hä vµ UCP 500 ®· ®­îc c¸c ng©n hµng ¸p dông nh»m hoµ nhËp vµo m¹ng l­íi xuÊt nhËp khÈu toµn cÇu. Cßn ë n­íc ta viÖc ¸p dông UCP 500 trong c¸c tæ chøc tÝn dông ng©n hµng ®­îc phÐp thùc hiÖn gÇn nh­ tuyÖt ®èi mµ kh«ng bÞ bÊt cø sù ®iÒu chØnh nµo, nh­ng lµ ¸p dông cã ®iÒu kiÖn nghÜa lµ viÖc ¸p dông vµ hËu qu¶ cña viÖc ¸p dông kh«ng ®­îc lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ViÖt Nam. Cho ®Õn nay chóng ta ®· cã mét sè v¨n b¶n quy ®Þnh, h­íng dÉn viÖc ¸p dông ph¸p luËt quèc tÕ trong giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu b»ng L/C ®Ó c¸c NHTM ¸p dông vµo thùc tÕ. Th«ng th­êng, c¸c v¨n b¶n ®ã cho phÐp c¸c bªn trong hîp ®ång ®­îc tho¶ thuËn ¸p dông luËt ph¸p quèc tÕ nÕu nguån luËt ®ã kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ViÖt Nam. C¸c v¨n b¶n nh­ vËy rÊt cÇn thiÕt kh«ng chØ ®èi víi ng©n hµng mµ cßn lµ c¬ së ®Ó toµ ¸n hay träng tµi ¸p dông khi xÐt xö c¸c vô tranh chÊp gi÷a c¸c ®èi t¸c trong giao dÞch tÝn dông chøng tõ. Iv. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ theo tinh thÇn UCP 500 C¨n cø vµo nh÷ng quy ®Þnh trong UCP 500 - cã tÝnh chÊt dung hoµ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia - cã thÓ kh¸i qu¸t nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C theo quy tr×nh sau: 1. Ng­êi nhËp khÈu lµm ®¬n xin më th­ tÝn dông göi ®Õn ng©n hµng cña m×nh yªu cÇu më mét th­ tÝn dông cho ng­êi xuÊt khÈu h­ëng. §¬n xin më th­ tÝn dông cïng chÊp nhËn cña ng©n hµng ®· trë thµnh mét khÕ ­íc d©n sù hai bªn hay lµ mét d¹ng hîp ®ång ®Æc biÖt- Th­ tÝn dông gi÷a ng­êi xin më L/C vµ ng©n hµng më L/C. Ng­êi xuÊt khÈu (The Beneficiary) Ng­êi nhËp khÈu (The Applicant) NHTB L/C (The Advising Bank) NHPH L/C (The Issuing Bank) 4 3 2 5 6 1 7 8 5 6 2. C¨n cø vµo ®¬n xin më th­ tÝn dông, ng©n hµng më th­ tÝn dông sÏ lËp mét th­ tÝn dông vµ th«ng qua ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë n­íc ng­êi xuÊt khÈu th«ng b¸o viÖc më th­ tÝn dông vµ chuyÓn th­ tÝn dông ®Õn cho ng­êi xuÊt khÈu. 3. Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nµy NHTB sÏ th«ng b¸o cho ng­êi xuÊt khÈu toµn bé néi dung th«ng b¸o vÒ viÖc më th­ tÝn dông ®ã, vµ khi nhËn ®­îc b¶n gèc th­ tÝn dông th× chuyÓn ngay cho ng­êi xuÊt khÈu. 4. Ng­êi xuÊt khÈu nÕu chÊp nhËn th­ tÝn dông th× tiÕn hµnh giao hµng, nÕu kh«ng th× tiÕn hµnh ®Ò nghÞ ng©n hµng më L/C söa ®æi, bæ sung th­ tÝn dông cho phï hîp víi hîp ®ång. 5. Sau khi giao hµng, ng­êi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña th­ tÝn dông xuÊt tr×nh th«ng qua NHTB cho ng©n hµng më L/C xin thanh to¸n. 6. Ng©n hµng më th­ tÝn dông kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng­êi xuÊt khÈu. NÕu thÊy kh«ng phï hîp, ng©n hµng tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng­êi xuÊt khÈu. 7. Ng©n hµng më th­ tÝn dông ®ßi tiÒn ng­êi nhËp khÈu vµ chuyÓn bé chøng tõ cho ng­êi nhËp khÈu sau khi nhËn ®­îc tiÒn vµ chÊp nhËn thanh to¸n. 8. Ng­êi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi th­ tÝn dông th× tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, nÕu kh«ng phï hîp th× cã quyÒn tõ chèi tr¶ tiÒn. Trªn ®©y lµ c¸c b­íc kh¸i qu¸t chung nhÊt mµ mét qui tr×nh thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cÇn ph¶i cã. §©y lµ mét ph­¬ng thøc thanh to¸n hÕt søc phøc t¹p, tØ mØ vµ m¸y mãc, nh­ng l¹i kÕt hîp hµi hoµ nhÊt lîi Ých cña ng­êi nhËp khÈu vµ ng­êi xuÊt khÈu. Tuy c¸c tranh chÊp gi÷a hai bªn cña hîp ®ång xuÊt hiÖn trong ph­¬ng thøc nµy nhiÒu nhÊt, nh­ng cho ®Õn nay nã vÉn ®­îc coi lµ mét ph­¬ng thøc ­u viÖt nhÊt vµ ®­îc sö dông réng r·i nhÊt trong mua b¸n ngo¹i th­¬ng. CH¦¥NG II thùc tr¹ng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i ng©n hµng ngo¹i th­¬ng viÖt nam -vietcombank I. tæng quan vÒ Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam 1. S¬ l­îc sù h×nh thµnh cña VCB §­îc thµnh lËp tõ ngµy 01/04/1963 mµ tiÒn th©n lµ Côc ngo¹i hèi Ng©n hµng nhµ n­íc, Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam (tªn giao dÞch lµ Vietcombank, viÕt t¾t lµ VCB / NHNTVN) lµ mét trong nh÷ng NHTM quèc doanh ®Çu tiªn cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Sau gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh, VCB lu«n gi÷ vai trß chñ chèt trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ ®· gãp phÇn to lín trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. Khi míi thµnh lËp, VCB míi chØ cã mét c¬ së t¹i Hµ Néi, ngµy nay Ng©n hµng ®· trë thµnh mét hÖ thèng ng©n hµng hoµn chØnh gåm Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng Trung ­¬ng, 22 ng©n hµng VCB t¹i c¸c tØnh thµnh phè lín trong c¶ n­íc, 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi, 1 c«ng ty tµi chÝnh t¹i n­íc ngoµi, ®Çu t­ vèn cæ phÇn vµo 14 doanh nghiÖp gåm cã: 3 liªn doanh víi n­íc ngoµi; 6 ng©n hµng cæ phÇn; 2 c«ng ty b¶o hiÓm; 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n. Ng©n hµng còng ®· thiÕt lËp quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1300 ng©n hµng t¹i 85 quèc gia trªn kh¾p c¸c ch©u lôc, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c TTQT diÔn ra thuËn lîi. Trong suèt thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, VCB lµ ng©n hµng duy nhÊt ®­îc nhµ n­íc giao cho nhiÖm vô phôc vô thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, tiÕp nhËn viÖn trî, vay nî n­íc ngoµi. Cuèi thËp kû 80 vµ nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90, ViÖt Nam b­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cïng víi viÖc nhµ n­íc ban hµnh Ph¸p lÖnh Ng©n hµng råi ®Õn LuËt Ng©n hµng, VCB kh«ng cßn vÞ trÝ ®éc t«n trong quan hÖ quèc tÕ, tÝn dông vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu n÷a. Hµng lo¹t c¸c NHTM cæ phÇn, ng©n hµng liªn doanh vµ ng©n hµng n­íc ngoµi, c«ng ty tµi chÝnh ra ®êi ®Æt VCB tr­íc sù c¹nh tranh quyÕt liÖt. Dï vËy víi uy tÝn l©u n¨m, víi bÒ dµy kinh nghiÖm trong c«ng t¸c TTQT, quan hÖ réng r·i vµ kÞp thêi më réng quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng t¹i c¸c n­íc cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi ViÖt Nam, VCB lu«n chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ cñng cè vÞ trÝ lµ mét trung t©m TTQT lín nhÊt cña c¶ n­íc. HiÖn nay, VCB ®­îc coi lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam uy tÝn nhÊt, ®­îc Nhµ n­íc chän lµ 1 trong sè 23 doanh nghiÖp ®Æt biÖt. VCB lu«n lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ®i ®Çu trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ. VCB ®· ¸p dông c¸c s¶n phÈm ng©n hµng míi nh­ øng dông thÎ th«ng minh, trë thµnh thµnh viªn cña Master Card, Visa Card, lµ ®¹i lý thanh to¸n thÎ cña American Express vµ JBC, lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ViÖt Nam ®Çu tiªn trë thµnh thµnh viªn cña hÖ thèng TTQT qua m¹ng SWIFT. Víi sù cã mÆt cña C«ng ty tµi chÝnh Vinafico t¹i Hongkong trªn 20 n¨m nay còng nh­ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Paris, Moscow, Singapore,... vÞ trÝ quèc tÕ cña VCB còng ®· ®­îc biÕt ®Õn. N¨m 1995, VCB ®­îc t¹p chÝ ASIAN MONEY, t¹p chÝ tiÒn tÖ uy tÝn ë Ch©u ¸, b×nh chän lµ ng©n hµng h¹ng nhÊt ViÖt Nam. N¨m 2000, t¹p chÝ The Banker cña Anh ®· trao danh hiÖu “Ng©n hµng tèt nhÊt cña n¨m” cho VCB cïng víi mét sè ng©n hµng kh¸c trªn thÕ giíi. Trong 5 n¨m liªn tôc (1996-2000), VCB vinh dù ®­îc lµ NHTM duy nhÊt t¹i ViÖt Nam vµ lµ mét trong sè ch­a ®Çy 1% ng©n hµng trªn thÕ giíi ®­îc ng©n hµng JP Morgan Chase cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l­îng dÞch vô tèt nhÊt trong lÜnh vùc TTQT qua m¹ng thanh to¸n SWIFT. §©y lµ sù c«ng nhËn cña c¸c ng©n hµng Mü ®èi víi tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao trong viÖc xö lý ®iÖn thanh to¸n quèc tÕ cña VCB. VCB hiÖn ®ang xö lý trªn 3000 ®iÖn ®Õn vµ ®i hµng ngµy víi tû lÖ xö lý tù ®éng trªn 95%, ®¸p øng yªu cÇu TTQT cña c¸c Ng©n hµng Mü. Víi thµnh tùu nµy, VCB lµ mét trong sè rÊt Ýt (d­íi 1%) c¸c NHTM cã quan hÖ TTQT víi c¸c ng©n hµng Mü ®¹t ®­îc tiªu chuÈn kh¾t khe trªn. Qua nhiÒu n¨m ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn, víi ®éi ngò c¸n bé lu«n nhiÖt t×nh vµ ®­îc ®µo t¹o lµnh nghÒ, VCB cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i kh¸ch hµng sö dông dÞch vô ng©n hµng víi chÊt l­îng cao nhÊt, gi÷ v÷ng niÒm tin víi ®«ng ®¶o b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. VCB ®· häc ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, tËn dông thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ó theo kÞp víi tr×nh ®é nghiÖp vô ng©n hµng cña thÕ giíi, khuÕch tr­¬ng quan hÖ bu«n b¸n trªn thÞ tr­êng lín, ®Çy tiÒm n¨ng. VCB ®· thùc sù v÷ng ch¾c, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi ngµy cµng kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét hÖ thèng ng©n hµng ®øng ®Çu trong c¶ n­íc, cè g¾ng v­ît lªn víi ph­¬ng ch©m “uy tÝn hiÖu qu¶-lu«n mang ®Õn cho Ng©n hµng sù thµnh ®¹t’’ vµ ®ang v­¬n ®Õn vÞ trÝ mét ng©n hµng quèc tÕ trong khu vùc trong thÕ kû 21 2. C¸c nghiÖp vô chÝnh HiÖn nay, trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng cã quyÒn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: Huy ®éng vèn - NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, d©n c­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt nam hoÆc ngo¹i tÖ. - Ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng chØ tiÒn göi, tÝn phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu ng©n hµng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c. TiÕp nhËn tµi trî, vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ, quèc gia, c¸ nh©n kh¸c cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Vay vèn ng©n hµng Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông kh¸c trong vµ ngoµi n­íc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n­íc ngoµi. Cho vay - Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt nam ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. - ChiÕt khÊu c¸c th­¬ng phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c trÞ gi¸ b»ng tiÒn. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh ( kÓ c¶ nhËp khÈu vµ t¸i xuÊt thiÕt bÞ cho thuª) Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n L/C, b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc. Thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng ®èi ngo¹i. §Çu t­ d­íi h×nh thøc mua cæ phÇn, hïn vèn, liªn doanh, mua tµi s¶n vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông kh¸c. Thùc hiÖn nghiÖp vô cÇm cè bÊt ®éng s¶n. Kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ ( kÓ c¶ xuÊt nhËp khÈu). Lµm dÞch vô thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng Kinh doanh chøng kho¸n vµ lµm m«i giíi, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. CÊt gi÷ b¶o qu¶n vµ qu¶n lý c¸c chøng kho¸n, giÊy tê trÞ gi¸ ®­îc b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n quý cho kh¸ch hµng. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t­ vÊn vÒ tiÒn tÖ, ®¹i lý Ng©n hµng qu¶n lý tiÒn vèn vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §Çu t­ söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp tµi s¶n thÓ chÊp, cÇm cè ®· ®­îc chuyÓn thµnh tµi s¶n thuéc së h­u nhµ n­íc do Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng qu¶n lý ®Ó sö dông hoÆc kinh donh; tù doanh hoÆc liªn doanh ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt trùc tiÕp phôc vô kinh doanh vµ ®­îc phÐp cho thuª phÇn n¨ng lùc c¬ së vËt chÊt kü thuËt ch­a sö dông. Thùc hiÖn dÞch vô b¶o hiÓm Kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt khi ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô uû nhiÖm kh¸c cña Nhµ n­íc vµ ng©n hµng Nhµ n­íc.. Trong nh÷ng nghiÖp vô ®ã, nghiÖp vô truyÒn thèng cña VCB lµ thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. KÓ tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, VCB vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong lÜnh vùc thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. Sau gÇn 40 n¨m ho¹t ®éng, ®Õn nay VCB ®· cã ®­îc mét hÖ thèng ®¹i lý tr¶i réng kh¾p, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ hoµn thiÖn ë møc t­¬ng ®èi, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· ®­îc c¸c b¹n hµng tÝn nhiÖm th«ng qua viÖc më c¸c tµi kho¶n tiÕt kiÖm, thanh to¸n vµ sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng. VÒ thanh to¸n ngo¹i tÖ, VCB vÉn ®­îc coi nh­ lµ mét trung t©m thanh to¸n bï trõ cña c¸c tæ chøc tin dông t¹i ViÖt Nam. Vai trß nµy ®­îc kh¼ng ®Þnh trong nhiÒu n¨m qua th«ng qua doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. MÆc dï ngµy cµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña hÖ thèng c¸c ng©n hµng trong n­íc, doanh sè thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vÉn lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh xøng ®¸ng lµ Ng©n hµng thanh to¸n chñ lùc trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam. II. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n l/c cô thÓ ¸p dông t¹i ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam - Vietcombank. §Ó n¾m ®­îc quy tr×nh thanh to¸n cô thÓ trong viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong hÖ thèng thanh to¸n ë ViÖt Nam, ta cïng nghiªn cøu quy tr×nh ¸p dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cô thÓ ë Vietcombank trong thêi gian gÇn ®©y. 1. Thanh to¸n L/C xuÊt khÈu 1.1. Th«ng b¸o L/C, th«ng b¸o söa ®æi L/C Khi nhËn ®­îc L/C hoÆc söa ®æi L/C tõ ng©n hµng ®¹i lý, thanh to¸n viªn cña ng©n hµng ph¶i kiÓm tra vµ x¸c nhËn ®óng m· (nÕu b»ng Telex), c¸c mÉu ®iÖn MT 700, MT 701 vµ MT 707 - söa ®æi L/C (nÕu b»ng SWIFT- hÖ thèng truyÒn tin ®iÖn tö quèc tÕ , trong ®ã c¸c th«ng tin ®· ®­îc m· ho¸ gi÷a c¸c ng©n hµng thµnh viªn trªn toµn hÕ giíi), x¸c nhËn mÉu ch÷ kÝ uû quyÒn cña ng©n hµng ®¹i lý (nÕu b»ng th­). Sau khi kiÓm tra, x¸c nhËn m· mÉu ®iÖn hay mÉu ch÷ kÝ lµ ®óng thanh to¸n viªn lËp th«ng b¸o theo mÉu quy ®Þnh göi kh¸ch hµng ®ång thêi ph¶i xo¸ m· kho¸ trªn ®iÖn. NÕu L/C hoÆc söa ®æi L/C ch­a cã kiÓm tra x¸c thùc, thanh to¸n viªn ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng më L/C biÕt mµ kh«ng th«ng b¸o cho kh¸ch hµng. Tr­êng hîp kh¸ch hµng yªu cÇu cã th«ng tin th× chØ giao cho kh¸ch hµng b¶n sao L/C hoÆc b¶n sao söa ®æi L/C mµ ng©n hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× vÒ viÖc cung cÊp th«ng tin ®ã. Tr­êng hîp tõ chèi th«ng b¸o th× ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng më L/C biÕt . §iÖn më L/C hoÆc th«ng b¸o söa ®æi L/C göi tíi tõ ng©n hµng ®¹i lý cã x¸c nhËn m· ®iÖn hoÆc theo ®óng mÉu ®iÖn ®­îc coi lµ v¨n b¶n thùc hiÖn, nÕu cã x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n göi ®Õn th× x¸c nhËn ®ã kh«ng cã gi¸ trÞ vµ ng©n hµng ngo¹i th­¬ng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra néi dung c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn ®èi víi néi dung L/C hoÆc söa ®æi L/C ®· göi b»ng ®iÖn. NÕu ®iÖn cña ng©n hµng cã ghi nh÷ng c©u víi néi dung kh«ng râ rµng nh­ "cô thÓ sÏ göi chi tiÕt sau" hay t­¬ng tù nh­ thÕ th× ph¶i th«ng b¸o cho kh¸ch hµng cô thÓ lµ "Th«ng b¸o s¬ bé , ch­a cã hiÖu lùc thi hµnh". Cho ®Õn khi nhËn ®­îc th«ng b¸o chÝnh thøc vÒ L/C hay söa ®æi L/C th× thanh tãan viªn sÏ tiÕn hµnh th«ng b¸o chÝnh thøc cho kh¸ch hµng sau khi ®· kiÓm tra. Khi ng©n hµng më L/C yªu cÇu ng©n hµng ngo¹i th­¬ng x¸c nhËn L/C, tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ gi¸m ®èc ng©n hµng VCB sÏ quyÕt ®Þnh x¸c nhËn hay kh«ng x¸c nhËn, cÇn yªu cÇu ng©n hµng më L/C kÝ quü hay kh«ng ký quü. NÕu cã, trªn th«ng b¸o ph¶i ghi râ" th«ng b¸o L/C nµy kÌm theo sù x¸c nhËn".NÕu kh«ng ®ång ý th«ng b¸o cho kh¸ch còng ph¶i ghi râ "th«ng b¸o L/C nµy kh«ng kÌm sù x¸c nhËn" vµ ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng më L/C biªt ngay trong vßng 3 ngµy lµm viÖc. Khi th«ng b¸o lËp hay söa ®æi L/C, thanh to¸n viªn ®ång thêi lËp phiÕu thu phÝ th«ng b¸o, phÝ söa ®æi, phÝ x¸c nhËn theo biÓu phÝ hiÖn hµnh.Th­ th«ng b¸o, söa ®æi L/C ®­îc lµm thµnh 2 b¶n, mét b¶n cho kh¸ch vµ mét b¶n l­u cña ng©n hµng. Khi giao th«ng b¸o vµ L/C gèc hoÆc b¶n söa ®æi L/C gèc, thanh to¸n viªn ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ký nhËn vµo b¶n l­u cña ng©n hµng. Khi nhËn söa ®æi L/C nÕu ng©n hµng më L/C yªu cÇu th«ng b¸o l¹i ý kiÕn cña kh¸ch hµngvÒ viÖc söa ®æi ®ã, tuú theo thêi gian qui ®Þnh trong söa ®æi L/C trªn th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ®­a ra ý kiÕn b»ng v¨n b¶n, khi nhËn ®­îc ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng më L/C biÕt . Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng kh«ng th«ng b¸o söa ®æi nÕu kh«ng ph¶i lµ ng©n hµng th«ng b¸o vµ th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng më L/C biÕt. 1.2. TiÕp nhËn, kiÓm tra, göi chøng tõ vµ ®ßi tiÒn, thanh to¸n bé chøng tõ hµng xuÊt. Khi tiÕp nhËn th­ yªu cÇu thanh to¸n theo mÉu kÌm chøng tõ do kh¸ch hµng xuÊt tr×nh cïng b¶n gèc L/C vµ c¸c ®iÒu chØnh liªn quan (nÕu cã), thanh to¸n viªn kiÓm tra sè l­îng chøng tõ, lo¹i chøng tõ vµ ghi râ ngµy, giê vµ kÝ nhËn.ViÖc kiÓm tra chøng tõ ph¶i ®­îc thùc hiÖn khÈn tr­¬ng ngay sau khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ chøng tõ cña kh¸ch hµng theo qui ®Þnh cña L/C, tu©n thñ UCP 500. Khi kiÓm tra chøng tõ theo L/C gèc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè phï hîp gi÷a chøng tõ so víi L/C gèc vµ c¸c söa ®æi kÌm theo nÕu cã.Thanh to¸n viªn lËp phiÕu kiÓm tra chøng tõ vµ ghi ý kiÕn cña m×nh trªn ®ã, chuyÓn chøng tõ vµ phiÕu kiÓm tra chøng tõ qua kiÓm so¸t viªn ®Ó kiÓm tra tr­íc khi lËp th­ göi chøng tõ hoÆc lËp ®iÖn ®ßi tiÒn ng©n hµng n­íc ngoµi hoÆc tr­íc khi th«ng b¸o cho kh¸ch hµng nÕu chøng tõ cã sai sãt. Sau khi kiÓm tra chøng tõ thanh to¸n viªn ghi chÐp vµo sæ hå s¬ L/C ®­a vµo m¸y tÝnh c¸c yÕu tè quy ®Þnh, rót sè d­ trªn L/C gèc, kÝ x¸c nhËn sè tiÒn ®· chiÕt khÊu tõng lÇn vµo mÆt sau b¶n gèc L/C. NÕu chøng tõ xuÊt tr×nh lµ do ng©n hµng kh¸c th«ng b¸o th× thanh to¸n viªn sÏ lËp hå s¬ theo dâi. NÕu chøng tõ hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C th× thanh to¸n viªn sÏ göi chøng tõ vµ ®ßi tiÒn theo quy ®Þnh cña L/C. NÕu ®ßi tiÒn b»ng bé chøng tõ, thanh tãan viªn lËp th­ ®ßi tiÒn, th­ ph¶i nªu râ vÒ c¸c ®iÒu kho¶n ®iÒu kiÖn cña L/C cã phï hîp hay sai sãt, chØ thÞ tr¶ tiÒn vµo tµi kho¶n cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ngt¹i ng©n hµng ®¹i lý, ghi chó nh÷ng kho¶n phÝ ph¶i thu ®èi víi ng©n hµng ph¸t hµnh L/C vµ ng­êi nhËp khÈu. Th­ ®ßi tiÒn ph¶i ®­îc ký ®óng ch÷ kÝ uû quyÒn. NÕu ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn,thanh to¸n viªn lËp ®iÖn MT742 hoÆc b»ng Telex cã kho¸ m· ®iÖn, néi dung ®­îc ghi ®Çy ®ñ nh­ mÉu ®ßi tiÒn b»ng th­. §èi víi nh÷ng L/C cho phÐp ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn trªn th­ göi chøng tõ cã ghi râ "chøng tõ ®­îc ®ßi b»ng ®iÖn ngµy....., tr¸nh thùc hiÖn hai lÇn ". NÕu qu¸ 7 ngµy kÓ tõ ngµy ®iÖn ®ßi tiÒn, 10 ngµy kÓ tõ ngµy göi chøng tõ (nÕu ®ßi tiÒn b»ng th­) mµ kh«ng nhËn ®­îc b¸o cã vµ ý kiÓn cña ng©n hµng ph¸t hµnh, thanh to¸n viªn sÏ ®iÖn nh¾c ng©n hµng tr¶ tiÒn. Tr­êng hîp ng©n hµng më L/C tõ chèi thanh to¸n chøng tõ, thanh to¸n viªn ph¶i x¸c minh lý do mµ ng©n hµng n­íc ngoµi tõ chèi thanh to¸n ®ång thêi th«ng b¸o ngay cho kh¸ch hµng biÕt. MÆt kh¸c ph¶i ®iÖn ph¶n ®èi ngay viÖc tõ chèi thanh to¸n cña ng©n hµng n­íc ngoµi nÕu lý do tõ chèi kh«ng x¸c ®¸ng vµ th«ng b¸o ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cã quyÒn tõ chèi bé chøng tõ. Khi chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña L/C th× thanh to¸n viªn th«ng b¸o ngay cho kh¸ch hµngvµ chê ý kiÕn cña kh¸ch hµng. NÕu nh÷ng bÊt ®ång cã thÓ söa ch÷a ®­îc th× ®Ò nghÞ tu chØnh ngay, cßn nÕu kh«ng thÓ söa ch÷a th× yªu cÇu kh¸ch hµng ký b¶o l­u trªn th«ng b¸o kiÓm tra chøng tõ nÕu ®ßi tiÒn b»ng chøng tõ, trªn th­ hoÆc ®iÖn ®ßi tiÒn göi ng©n hµng n­íc ngoµi ph¶i ghi râ c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp vµ chØ thÞ tr¶ tiÒn nÕu ®­îc chÊp nhËn (lËp ®iÖn MT 750 göi ng©n hµng ph¸t hµnh chê ý kiÕn xö lý bé chøng tõ). Khi chøng tõ ®· kh«ng phï hîp th× kh«ng ®­îc göi lÖnh tr¶ tiÒn cho ng©n hµng hoµn tr¶, mµ yªu cÇu ng©n hµng më L/C khi chÊp nhËn thanh to¸n ._.­ìng c¸c lý do tõ chèi ng©n hµng më th­ tÝn dông ®­a ra cã hîp lý hay kh«ng. NÕu bé chøng tõ cã sai sãt nghiªm träng nªn cè vÊn cho kh¸ch hµng chuyÓn sang h×nh thøc nhê thu. Trong tr­êng hîp mµ hµng ho¸ ®· chuyÓn sang n­íc ngoµi nh­ng ng©n hµng më vÉn tõ chèi thanh to¸n th× nªn cè vÊn cho kh¸ch hµng trong viÖc t×m nguån tiªu thô, h¹n chÕ thêi gian l­u kho lµm t¨ng chi phÝ hoÆc gi¶m phÈm chÊt. Còng cÇn cè g¾ng t×m hiÓu vµ cè vÊn cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp ®ã cã nªn khiÕu kiÖn hay kh«ng vµ nÕu cã th× nªn thùc hiÖn nh­ thÕ nµo. * §èi víi ®¬n vÞ nhËp khÈu Ng­êi nhËp khÈu g©y ra rñi ro cho ng©n hµng khi hä mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc cè t×nh vi ph¹m c¸c cam kÕt. Khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ nhËp khÈu vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng©n hµng cÇn cè vÊn cho hä nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Cè vÊn cho nhµ nhËp khÈu nªn më lo¹i th­ tÝn dông nµo cho phï hîp. Nhµ nhËp khÈu cÇn tho¶ thuËn víi ®èi t¸c nªn h¹n chÕ më th­ tÝn dông chuyÓn nh­îng v× thñ tôc lßng vßng g©y khã kh¨n trong thanh to¸n. Còng kh«ng nªn më th­ tÝn dông miÔn truy ®ßi, bëi nÕu nh­ thÕ th× nhµ xuÊt khÈu cã thÓ vi ph¹m hîp ®ång, hä cã thÓ chuyÓn hµng Ýt h¬n sè l­îng, kÐm phÈm chÊt... nh­ng hä vÉn lÊy ®­îc ®ñ bé chøng tõ hîp lÖ. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ nhËp khÈu trong viÖc ®­a c¸c ®iÒu kho¶n vµo th­ tÝn dông. Kh«ng nªn ®­a qu¸ nhiÒu ®iÒu kho¶n vµo trong th­ tÝn dông v× cã thÓ dÉn ®Õn sai sãt còng nh­ g©y nhiÒu khã kh¨n cho nhµ xuÊt khÈu khiÕn hä kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tu chØnh, nh­ thÕ sÏ g©y tèn phÝ kh«ng cÇn thiÕt, tèn thêi gian giao dÞch l¹i. - Cè vÊn cho ®¬n vÞ trong viÖc chÊp nhËn c¸c yªu cÇu cña bªn b¸n khi më th­ tÝn dông, söa ®æi th­ tÝn dông sao cho kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña m×nh. Trong lÜnh vùc nµy ng©n hµng lµ bªn cã nhiÒu kinh nghiÖm nhÊt nªn cã thÓ biÕt ®­îc yªu cÇu nµo lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vµ yªu cÇu nµo lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc, mµ ®­a ra ý kiÕn cho nhµ nhËp khÈu. - §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o Bªn c¹nh viÖc thµnh lËp mét bé phËn tiÕp thÞ ®Ó th­êng xuyªn t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, ng©n hµng còng nªn th­êng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó cïng trao ®æi rót kinh nghiÖm vµ t×m hiÓu vÒ UCP, vÒ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng, t×m hiÓu c¸c th«ng tin thÞ tr­êng... C¸c héi nghÞ nµy kh«ng nh÷ng gióp kh¸ch hµng rót ra ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong thanh to¸n quèc tÕ mµ cßn lµ c¬ héi ®Ó khuÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o cho ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng. t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh»m thu hót c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, cã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hoÆc cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ vÒ giao dÞch vµ thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng. 2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ tÝnh chÊt ®a d¹ng phøc t¹p cña th«ng lÖ, tËp qu¸n quèc tÕ, sù ®iÒu chØnh kh¸c nhau cña luËt ph¸p c¸c n­íc ®èi giao dÞch ng©n hµng, Ng©n hµng VCB lu«n chó träng t¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o. C¸n bé ng©n hµng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi am hiÓu vÒ kü thuËt tinh th«ng nghiÖp vô, n¾m v÷ng ph¸p luËt vµ luËt lÖ quèc tÕ ®Ó cã thÓ xö lý kÞp thêi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n trong mäi t×nh huèng. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, Ng©n hµng VCB ®· x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, am hiÓu nghÒ nghiÖp, cã nh©n c¸ch vµ t©m hån trong s¸ng. Tr­íc hÕt cÇn x©y dùng toµn ngµnh tõ l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh VCB vµ c¸c c«ng ty trùc thuéc. §oµn kÕt ®Ó t¹o lªn mét søc m¹nh tæng hîp. §iÒu nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa víi c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n mµ cho bÊt kú mét phßng chøc n¨ng nµo. Nh÷ng c¸n bé cßn bÞ h¹n chÕ vÒ mÆt nµy hay mÆt kh¸c sÏ nhËn ®­îc sù gióp ®ì tõ c¸c ®ång nghiÖp cña m×nh ®Ó tiÕn bé thªm. Nh÷ng chi nh¸nh VCB mµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ch­a cao sÏ ®­îc sù hç trî tõ c¸c chi nh¸nh VCB kh¸c. Mäi ng­êi cïng lµm viÖc vµ cïng tin t­ëng lÉn nhau, kh¸ch hµng sÏ tin t­ëng vµo hä, niÒm tin Êy sÏ t¹o ra mét søc m¹nh lín lao v­ît qua mäi gian lao thö th¸ch. §Ó cñng cè niÒm tin, viÖc ph¸t huy vai trß, viÖc ph¸t huy vai trß cña §¶ng viªn, §oµn thanh niªn vµ C«ng ®oµn lµ hÕt søc cÇn thiÕt, t¹o lªn mét khÝ thÕ lao ®éng s¸ng t¹o vµ t×nh c¶m g¾n bã céng ®ång tr¸ch nhiÖm trong mäi c«ng viÖc. §oµn thanh niªn vµ C«ng ®oµn cÇn tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo ®oµn thÓ, bªn c¹nh ®ã phèi hîp víi héi phô n÷ vµ thanh niªn x©y dùng môc ®Ých chung cho c¸n bé toµn hÖ thèng. Thø hai lµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin cña thanh to¸n viªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kÞp thêi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua ng©n hµng. §Ó cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé ®ñ m¹nh, Ng©n hµng VCB ph¶i cã c¶ mét chiÕn l­îc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o trªn c¬ së quy ho¹ch ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Néi dung ®µo t¹o cÇn ph¶i ®­îc chó träng vÒ c¶ kiÕn thøc kinh tÕ, nghiÖp vô chuyªn m«n, ®ång thêi ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho thanh to¸n viªn. CÇn ph¶i h×nh thµnh nªn trong mçi c¸n bé ng©n hµng mét lý t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó hä g¾n chÆt t­¬ng lai vµ sù nghiÖp cña m×nh vµo sù nghiÖp chung cña ng©n hµng, coi mçi thµnh tùu, tån t¹i cña ng©n hµng lµ cña chÝnh m×nh, cã sù ®ãng gãp vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ®ã. Tõ ®ã mçi c¸n bé ph¶i cè g¾ng hÕt søc m×nh nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng viÖc hoÆc lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch, lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña hÖ thèng. Mçi c¸n bé cña Ng©n hµng VCB võa ph¶i thÓ hiÖn b¶n chÊt cña mét c¸n bé ng©n hµng nãi chung nh­ng ph¶i cã nh÷ng nÐt ®Ñp riªng cña m×nh, nh÷ng néi dung riªng cña m×nh. Tæ chøc ®µo t¹o cã träng ®iÓm theo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh ®èi víi nh÷ng c¸n bé trong quy ho¹ch, nh÷ng c¸n bé cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµ biÕt ph¸t huy trong thùc tiÔn ®Ó t¹o lËp nªn ®éi ngò c¸n bé nßng cèt cña Ng©n hµng VCB. C«ng t¸c ®µo t¹o ph¶i g¾n liÒn víi viÖc sö dông c¸n bé, bao gåm c¶ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn. Cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cô thÓ víi tõng cÊp c¸n bé. ViÖc ®µo t¹o c¸n bé kh«ng chØ gióp hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao mµ ph¶i ®Ó cho mçi c¸n bé cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ së tr­êng cña m×nh. Tõ ®ã x¸c ®Þnh viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé theo quy m« h×nh chãp t¹o lªn mÆt b»ng v÷ng ch¾c nh­ng cã träng t©m, träng ®iÓm bæ xung nguån lùc ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o xøng ®¸ng cã ®ñ tµi ®øc, ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa liªn tôc vµ ph¸t triÓn. Trong nh©n tè con ng­êi, cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng kh¶ n¨ng tù rÌn luyÖn cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o. Ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµ tÊm g­¬ng trong s¸ng cho ®ång nghiÖp, tËn tôy trong c«ng viÖc, trong s¹ch, liªm khiÕt chÝ c«ng v« t­ trong nÕp sèng t¹o lªn ®iÓm tùa v÷ng ch¾c cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng. §©y lµ vÊn ®Ò mµ Ng©n hµng VCB nãi chung vµ Phßng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng th­êng xuyªn quan t©m tíi. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng ®· nhiÒu lÇn tæ chøc c¸c cuéc h«i th¶o, c¸c buæi thùc tËp, kh¶o s¸t n©ng cao nghiÖp vô... còng nh­ viÖc gøi c¸c c¸n bé ®i häc tËp. C¸c c¸n ng©n hµng kh«ng nh÷ng ®­îc häc tËp ë trong n­íc mµ cßn ®­îc tham gia häc tËp ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ Singapore, NhËt b¶n, Hµn quèc, Malaixia, Mü, Ph¸p...C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ë ®©y còng thuêng xuyªn ®­îc cö ®i c¸c ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó häc hái kinh nghiÖm. HiÖn nay c«ng t¸c t¹i Phßng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng VCB cã tÊt c¶ s¸u ng­êi, th× cã mét ng­êi hiÖn ®ang häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ nghiÖp vô t¹i Malayxia, cßn l¹i n¨m ng­êi trong n­íc còng ®ang tham gia c¸c líp häc n©ng cao nghiÖp vô. 2.4. Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc Nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, còng nh­ c¶i thiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, Ng©n hµng VCB ph¶i tõng b­íc tiÕn hµnh c¶i tæ c¬ cÊu, quy m« cña m×nh cho hîp lý. Muèn t¨ng doanh sè, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× ph¶i cã mét quy m« ®ñ lín, nh­ng ph¶i lµ chÊt l­îng. ViÖc më réng quy m« cÇn c¨n cø vµo thùc tr¹ng kh¸ch hµng cña m×nh. Quy m« kh¸ch hµng hµng n¨m cã t¨ng hay kh«ng, t­¬ng lai sÏ cã nh÷ng kh¸ch hµng nµo, cã nh÷ng ng©n hµng nµo cïng tham gia c¹nh tranh...§ã lµ nh÷ng c©u hái mµ c¸c nhµ nghiªn cøu cÇn tr¶ lêi ®Ó x©y nªn mét quy m« cho hîp lý nhÊt. MÆc dï më réng vÒ quy m« nh­ng vÉn lu«n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tinh gän, hiÖu qu¶, kh«ng më réng å ¹t. Lµ mét ng©n hµng mang cÊp thµnh phè, nh­ng thiÕt nghÜ lµ mét ng©n hµng ho¹t ®éng t¹i ®Þa bµn thñ ®«, h¬n n÷a lµ ng©n hµng cã kinh nghiÖm nhÊt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i, Ng©n hµng VCB còng nªn më thªm mét sè ng©n hµng chi nh¸nh ë n­íc ngoµi ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc giao dÞch, th«ng tin vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n quèc tÕ. NÕu ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp th× ng©n hµng nªn th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c chi nh¸nh VCB ë n­íc ngoµi nhê sù gióp ®ì tõ ViÖt Nam, ®ång thêi ®Èy m¹nh quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi ®Ó tr¸nh ph¶i thanh to¸n L/C qua trung gian. Muèn thùc hiÖn ®­îc biÖn ph¸p nµy th× Ng©n hµng VCB cÇn cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh bëi chÝnh kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cña ng©n hµng. Quan hÖ nµy tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n ®­îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, phôc vô tèt cho yªu cÇu kinh doanh vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña kh¸ch hµng. VÒ c¬ cÊu tæ chøc th× hiÖn nay t¹i ng©n hµng lµ t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, c¸c mèi quan hÖ däc, ngang t­¬ng ®èi râ rµng vµ mËt thiÕt. Phßng thanh to¸n vÒ c¬ b¶n lµ ho¹t ®éng ®éc lËp trong mèi quan hÖ chung. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh th× phßng thanh to¸n cÇn cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh v× c«ng viÖc chung tõ c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c nh­ c¸c phßng TÝn dông, KÕ to¸n, Ng©n quü...®ång thêi hoµn thiÖn h¬n n÷a c¬ cÊu ®Ó ®¶m b¶o x©y dùng ®­îc mét bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gän nhÑ, chÆt chÏ, ph©n ®Þnh râ rµng tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. 2.5. TiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng C«ng nghÖ ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong huy ®éng vµ sö dông vèn, ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n vµ qu¶n lý th«ng tin. Víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ hoµ nhËp céng ®ång thÕ giíi, hiÖn nay nhiÖm vô hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ph¶i ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ dÇn cïng hÖ thèng vi tÝnh ®ång bé vµ hoµn chØnh cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thanh to¸n qua hiÖp héi viÔn th«ng tµi chÝnh liªn ng©n hµng toµn cÇu (SWIFT) Lµ mét ng©n hµng cã quy m« lín Ng©n hµng VCB ®ang tõng b­íc ¸p dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc vµo trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ng©n hµng ®· trang bÞ nhiÒu m¸y tÝnh hiÖn ®¹i, c¸c m¸y fax, m¸y ®iÖn t©n tiÕn. §Æc biÖt ng©n hµng cßn ®ang tiÕn hµnh nèi m¹ng víi c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®Ó t¹o sù nhanh chãng vµ thuËn tiÖn trong c¸c giao dÞch víi c¸c kh¸ch hµng. HÖ thèng thanh to¸n SWIFT còng ®­îc ng©n hµng ¸p dông ®Çu tiªn vµ cã nh÷ng hiÖu qu¶ cao trong thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ, nh­ng sù cè g¾ng cña ng©n hµng trong viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng ®· cho chóng ta thÊy ®­îc quyÕt t©m cña ng©n hµng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng vµ cho chÝnh m×nh. 2.6. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ kiÓm so¸t §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®i ®óng hµnh lang ph¸p lý ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - Lùa chän c¸c c¸n bé tham gia kiÓm tra kiÓm so¸t lµ nh÷ng ng­êi c«ng t­ ph©n minh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao - Ph¸t hiÖn, uèn n¾n kÞp thêi ®Ó n©ng cao nhËn thøc toµn diÖn cho thanh to¸n viªn, ®­a ra nh÷ng ý kiÕn t­ vÊn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã ®øc cã tµi, x©y dùng kû c­¬ng chÊp hµnh ph¸p luËt nghiªm tóc, thµnh lËp ®­îc mèi quan hÖ tæng hoµ trong tõng c¬ së. - Gi¶i quyÕt døt ®iÓm, nghiªm kh¾c c¸c vô viÖc vi ph¹m tuú theo møc ®é, hoµn c¶nh, sè lÇn ®Ó duy tr× ®­îc mét tËp thÓ trong s¹ch. - Hîp t¸c n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c víi c¸c ©m m­u chèng ph¸ tõ bªn ngoµi nh­ c¸c vô lõa ®¶o thanh to¸n quèc tÕ vµ tõ bªn trong nh­ tham nhòng, bÌ ph¸i. - ViÖc kiÓm tra kiÓm so¸t ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thiÕt thùc tr¸nh tiÕn hµnh mang tÝnh h×nh thøc. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cña Ng©n hµng VCB trong nh÷ng n¨m võa qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn ë tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô. Ngoµi kiÓm so¸t nghiÖp vô b×nh th­êng hµng ngµy, hÖ thèng kiÓm tra kiÓm so¸t cßn tËp trung kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng träng yÕu. Qua kiÓm tra ph¸t hiÖn kÞp thêi nhiÒu sai lÇm, kiÕn nghÞ yªu cÇu tu chØnh, kh¾c phôc vµ xö lý c¸c c¸n bé cã sai ph¹m, tõ ®ã gãp phÇn h¹n chÕ c¸c rñi ro cho ng©n hµng trong ®ã cã rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. HiÖn nay c¸c c¸n bé kiÓm tra cña ng©n hµng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû lÖ 90%, nhiÒu c¸n bé cã hai b»ng: b»ng chuyªn m«n vµ b»ng ph¸p lý. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng cña c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t trong toµn hÖ thèng ®· ngµy cµng ®­îc n©ng cao, c«ng t¸c t­ vÊn ph¸p luËt ®· thu ®­îc kÕt qu¶ tèt, nhÊt lµ t­ vÊn ph¸p luËt trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, khëi kiÖn kh¸ch hµng, c¸c vô viÖc liªn quan ®Õn khëi tè, ®iÒu tra xÐt xö c¸c vô ¸n, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng©n hµng. 2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nguån ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n L/C Ngo¹i tÖ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc Ng©n hµng VCB hÕt søc quan t©m. HiÖn nay ng©n hµng ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khan hiÕm ngo¹i tÖ v× thÕ ng©n hµng cÇn cñng cè m¹ng l­íi kinh doanh cña m×nh, t¨ng tr­ëng nguån vèn ®Æc biÖt lµ nguån vèn ngo¹i tÖ ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n L/C. Muèn thÕ ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, t¨ng c¸c bµn thu ®æi ngo¹i tÖ, qu¶n lý viÖc sö dông ngo¹i tÖ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¸i t¹o ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu. Nguån thanh to¸n L/C xuÊt khÈu chÝnh lµ mét nguån vèn æn ®Þnh vµ chñ ®éng ®Ó thanh to¸n L/C nhËp khÈu v× vËy ph¶i quan t©m trong viÖc ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy b»ng c¸ch më réng h¬n n÷a h×nh thøc cho vay thu mua vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu nh­ t­ vÊn miÔn phÝ ngay tõ khi ký hîp ®ång, nhËn L/C hay khi cã v­íng m¾c x¶y ra, h­íng dÉn hä lËp bé chøng tõ xin thanh to¸n .v.v. ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®Õn giao dÞch t¹i ng©n hµng. 2.8. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc Víi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, vai trß ®iÒu khiÓn vÜ m« nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. Xu h­íng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®em l¹i mét c¬ héi lín cho sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc cho c¸c quèc gia hoÆc ph¸t triÓn hoÆc tôt hËu. Lóc nµy rÊt cÇn ®Õn bµn tay ®Þnh h­íng cña ChÝnh phñ ®Ó con tÇu quèc gia ®i ®Õn môc tiªu cña m×nh. Thanh to¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung còng nh­ ph­ong thøc tÝn dông chøng tõ nãi riªng, do liªn quan ®Õn yÕu tè quèc tÕ - mét yÕu tè t­¬ng ®èi réng lín vµ ®a d¹ng nªn rÊt cÇn ®Õn nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, víi môc tiªu cña tõng thêi kú ®Ó ho¹t ®éng ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. Qua ®ã còng cã thÓ h¹n chÕ bít ®­îc nhiÒu khóc m¾c trong qu¸ tr×nh thanh to¸n mµ h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo sù rñi ro. ·CÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý cho giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi rñi ro ph¸p ký trong thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ sù h¹n chÕ vµ thiÕu v¾ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh trong quan hÖ giòa c¸c bªn trong quy tr×nh nghiÖp vô. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ngoµi UCP 500 vµ mét sè th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c, ta kh«ng cã mét v¨n b¶n ph¸p quy nµo ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a giao dÞch hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ cña ng­êi mua vµ ng­êi b¸n víi giao dÞch tÝn dông chøng tõ cña ng©n hµng. Khi cã tranh chÊp xÈy ra, Träng tµi quèc tÕ cã thÓ ph¸n quyÕt ®èi víi quan hÖ hai bªn mua vµ b¸n mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn quan hÖ chi tr¶ gi÷a c¸c ng©n hµng. Nh­ vËy chØ ¸p dông UCP 500 vµo giao dÞch tÝn dông chøng tõ lµ ch­a ®ñ víi c¸c ng©n hµng t¹i ViÖt Nam khi cã xÈy ra tranh chÊp. ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý míi vÒ mèi quan hÖ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, nªu lªn quyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu vµ ng©n hµng khi tham gia vµo quan hÖ tÝn dông chøng tõ. Tr­íc hÕt nªn ®Ò cËp vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - CÇn quy ®Þnh râ sù giíi h¹n c¸c ®iÒu kho¶n cña th­ tÝn dông mµ nhµ nhËp khÈu ®­a ra ®Ó gióp cho nhµ xuÊt khÈu vµ ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn vµ thùc hiÖn quy tr×nh mét c¸ch nhanh chãng. - QuyÒn ®­îc miÔn thanh to¸n cña ng©n hµng më khi quan hÖ giao nhËn hµng bÞ träng tµi tuyªn ¸n huû bá. - QuyÒn ®­îc nhËn hµng cña ng©n hµng më khi ng­êi thÕ chÊp l« hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. - QuyÒn ®­îc b¶o l­u chiÕt khÊu cña ng©n hµng trong quan hÖ mua ®øt b¸n ®o¹n. CÇn ph¶i cã quy chÕ chiÕt khÊu hèi phiÕu lËp theo th­ tÝn dông cô thÓ ho¸ luËt quèc tÕ lµm c¬ së gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a ng©n hµng chiÕt khÊu víi nhµ xuÊt khÈu H¬n n÷a xÐt vÒ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña th­ tÝn dông th× nã hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ. Khi cã tranh chÊp th­¬ng m¹i xÈy ra trong quan hÖ gi÷a ng­êi xuÊt khÈu vµ ng­êi nhËp khÈu th× sÏ ®­îc ®iÒu chØnh bëi luËt kinh tÕ cña mét quèc gia nµo ®ã hoÆc b»ng c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, vËy cßn khi xÈy ra tranh chÊp vÒ th­ tÝn dông th× nh­ thÕ nµo, th­ tÝn dông cã ph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ hay kh«ng. Theo §iÒu 12 ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ, Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n sau ®©y: - C¸c tranh chÊp vÒ hîp ®ång kinh tÕ gi÷a ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n, gi÷a ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. - C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c c«ng ty víi c¸c thµnh viªn cña c«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ c«ng ty. - C¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. - C¸c tranh chÊp kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tranh chÊp ph¸t sinh trong nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ kh«ng thuéc ba lo¹i trªn nh­ng cã thuéc lo¹i cuèi cïng hay kh«ng th× ta l¹i hoµn toµn kh«ng quy ®Þnh. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i tõng b­íc ban hµnh vµ hoµn thiÖn dÇn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. ·Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu §Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng hiÖu lùc c¸c v¨n b¶n vµ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy, mÆc dï ChÝnh phñ cho phÐp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Õu ®­îc tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ng vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng cßn yÕu kÐm, h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô còng nh­, còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung. V× thÕ thiÕt nghÜ ChÝnh phñ cã thÓ ban hµnh c¸c quy chÕ vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô, tÇm cì cña doanh nghiÖp khi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Cã thÓ c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp th× cã thÓ th«ng qua uû th¸c ®Ó h¹n chÕ xuèng møc thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ xÈy ra. Tuy nhiªn c¸c thÓ chÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i t¹o nªn sù c©n b»ng gi÷a khuyÕn khÝch vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. HiÖn nay chñ tr­¬ng cÊp quèc gia vÒ xuÊt nhËp khÈu ®ang t¹o lîi thÕ cho doanh nghiÖp nµy, bÊt lîi cho doanh nghiÖp kh¸c lµm mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu g©y lªn tån ®äng nhiÒu lo¹i vËt t­ (s¾t thÐp, xi m¨ng, ®­êng...). T×nh tr¹ng nhËp khÈu trµn lan lµm cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ bÞ ®×nh trÖ, hµng ho¸ trong n­íc s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®­îc. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp cñng cè vµ duy tr× thÞ tr­êng, h¹n chÕ rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Cô thÓ nh­: - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt nhËp khÈu th«ng qua chÕ ®é l·i xuÊt ­u ®·i, c©n ®èi cung cÇu, h¹n chÕ c¸c c¬n sèt hµng ho¸. - Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu phï hîp, æn ®Þnh. Trªn thùc tÕ th× biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu còng th­êng xuyªn thay ®æi nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng dù ®o¸n ®­îc t×nh h×nh, nªn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c¸c vÊn ®Ò nµy, nhÊt lµ khi bÞ t¨ng thuÕ, g©y thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp, mµ còng lµ g©y rñi ro cho c¸c ng©n hµng. - ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng th«ng tin gi¸ c¶ kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng trong c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n. NÕu thiÕu th«ng tin gi¸ c¶, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu sÏ kh«ng cËp nhËt ®­îc t×nh h×nh thÕ giíi, g©y thiÖt h¹i trong giao dÞch, nhÊt lµ trong tr­êng hîp doanh nghiÖp më c¸c th­ tÝn dông tr¶ chËm. 2.9. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc Mét lµ: Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, tiÕn hµnh thµnh lËp thÞ tr­êng hèi ®o¸i ë ViÖt Nam. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: Gi¸m s¸t vµ buéc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i xö lý tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh trong ngµy b»ng viÖc mua hoÆc b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Më réng ®èi t­îng tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô ®Çu c¬, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm vµ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ nh­: mua b¸n kú h¹n, hîp ®ång t­¬ng lai, ho¸n ®æi ngo¹i tÖ, quyÒn mua, quyÒn b¸n,... CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña Ng©n hµng Nhµ n­íc trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Hai lµ: C«ng t¸c ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tû gi¸ cÇn linh ho¹t phï hîp víi thùc tÕ. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét yÕu tè nh¹y c¶m, nã kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng tíi lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu mµ cßn t¸c ®éng tíi toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ViÖc lùa chän chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ n­íc lµ hoµn toµn hîp lý, song cÇn ®æi míi c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ theo h­íng tù do ho¸ dÇn víi nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp. Ba lµ: T¨ng c­êng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông ng©n hµng nhµ n­íc . ViÖc thu thËp, ph©n tÝch, xö lý kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, quan hÖ tÝn dông, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ n­íc ngoµi lµ v« cïng quan träng. §Ó c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i cho trung t©m ®Ó cã ®iÒu kiÖn thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi. CÇn ph¶i cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ viÖc cung cÊp th­êng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh d­ nî cña c¸c doanh nghiÖp t¹i tæ chøc tÝn dông... 2.10. KiÕn nghÞ ®èi víi kh¸ch hµng ·. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ tr×nh ®é thanh to¸n quèc tÕ Mét vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam lµ ph¶i tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, tr×nh ®é ph¸p lý trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngoµi c¸c ngiÖp vô ngo¹i th­¬ng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m v÷ng nghiÖp vô vµ th«ng lÖ thanh to¸n quèc tÕ, cô thÓ cÇn ph¶i n¾m v÷ng néi dung UCP vµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ kh¸c ®Ó hiÓu r»ng hîp ®ång vµ L/C, chøng tõ vµ hµng ho¸ lµ ®éc lËp nhau, cÇn n©ng cao kü n¨ng trong viÖc lËp chøng tõ vµ kiÓm tra néi dung L/C... Mçi doanh nghiÖp nªn cã mét bé phËn ph¸p chÕ hoÆc sö dông t­ vÊn ph¸p lý ®Ó tr¸nh ®­îc c¸c bÊt ®ång hoÆc tranh chÊp cã thÓ x¶y ra trong kinh doanh vµ trong thanh to¸n. Khi so¹n th¶o hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu kü cµng vÒ thñ tôc, c©n nh¾c kü c¸c ®iÒu kho¶n, ®Æc biÖt lµ ®iÒu kho¶n thanh to¸n tr­íc khi ký, hîp ®ång ph¶i sö dông ng«n ng÷ râ rµng, chÝnh x¸c... V× c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®«ng chÆt chÏ sÏ lµ c¬ së ®Ó lµm tèt viÖc thanh to¸n L/C sau nµy vµ khi quyÕt ®inh lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn yªu cÇu nghiªm ngÆt cña bé chøng tõ. ·. T×m hiÓu kü vµ lùa chän ®óng b¹n hµng n­íc ngoµi Bªn c¹nh viÖc thËn träng khi ký kÕt hîp ®ång, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cÇn t×m hiÓu kü vÒ ®èi t¸c n­íc ngoµi v× dï hîp ®ång cã chÆt chÏ ®Õn ®©u nh­ng nÕu c¸c ®èi t¸c cè t×nh lõa ®¶o th× quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cã thÓ bÞ vi ph¹m. C¸c vô tranh chÊp x¶y ra ®Òu lµ do doanh nghiÖp ch­a chó träng chän ®óng ®èi t¸c trong kinh doanh. ViÖc t×m hiÓu thùc lùc vµ uy tÝn cña b¹n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. HiÖn nay, khi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cßn ch­a cung cÊp nghiÖp vô nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI), Trung t©m Th«ng tin tÝn dông thuéc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®Ó cã c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy vÒ ®èi t¸c lµm ¨n. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhê c¸c ng©n hµng phôc vô m×nh t×m hiÓu ®èi t¸c kinh doanh th«ng qua hÖ thèng c¸c ng©n hµng ®¹i lý t¹i n­íc ngoµi. Trong quan hÖ mua b¸n víi n­íc ngoµi cÇn ph¶i tu©n thñ th«ng lÖ quèc tÕ kh«ng tr¸i víi luËt ph¸p quy ®Þnh cña ViÖt Nam, kh«ng nªn v× lîi nhuËn ng¾n h¹n mµ lµm ¨n thiÕu trung thùc, ®¸nh mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung, g©y thiÖt h¹i cho lîi Ých l©u dµi cña quèc gia còng nh­ cña doanh nghiÖp. ·. Tranh thñ sù t­ vÊn cña c¸c ng©n hµng kh¸c §Ó tr¸nh rñi ro cho m×nh, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam ngoµi viÖc tranh thñ sù hç trî vÒ vèn tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cßn cÇn ph¶i dùa vµo c¸c ng©n hµng ®Ó n¾m b¾t thªm th«ng tin, xin t­ vÊn thªm vÒ c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n quèc tÕ tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. Ngay c¶ khi cã c¸c tranh chÊp x¶y ra th× ng©n hµng còng cã thÓ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng ViÖt Nam nhÊt lµ thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn b»ng L/C. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n quèc tÕ b»ng tÝn dông chøng tõ cña Ng©n hµng VCB. ViÖc ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ cña Ng©n hµng VCB nãi riªng trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ còng nh­ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu cã ý nghÜa hÕt søc to lín ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ó ra. KÕt luËn Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, lµ c¬ së ®Ó hoµ nhËp vµ b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Bëi vËy, thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng nãi chung vµ cña Ng©n hµng VCB nãi riªng. NghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ nh×n chung cßn cã nhiÒu ®iÒu míi mÎ ®èi víi c¸c ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam do chóng ta chØ võa míi chuyÓn sang “nÒn kinh tÕ më” kho¶ng h¬n mét thËp niªn l¹i ®©y. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ vÉn ®· vµ ®ang ®­îc chó träng ph¸t triÓn t¹i Ng©n hµng VCB vµ ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu t¹i ng©n hµng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã nh÷ng tån t¹i. MÆc dï ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu b»ng tÝn dông th­ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh tuy nhiªn kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng khã kh¨n mµ ph­¬ng thøc nµy ®ang gÆp ph¶i. Nã vÉn lµ mèi ®e däa ®èi víi ng©n hµng vµ c¶ c¸c kh¸ch hµng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã cïng víi søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng kh¸c, Ng©n hµng VCB cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh vµ nh÷ng hiÖu qu¶ ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc trong kinh doanh ®èi ngo¹i, gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c cßn tån ®äng, n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng.ViÖc thùc thi c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ trong thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lu«n ®­îc Ng©n hµng VCB coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. Tuy nhiªn, viÖc vËn dông nh­ thÕ nµo trong thùc tÕ kh«ng dÔ chót nµo, bëi lÏ nã sÏ ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ nhiÒu khi vËn dông qu¸ chÆt chÏ v« t×nh sÏ ph¸ vì mèi quan hÖ truyÒn thèng tèt ®Ñp gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Do ®ã, vËn dông c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ mét c¸ch thÝch hîp chÝnh lµ nghÖ thuËt kinh doanh cña ng©n hµng. Víi môc tiªu t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i còng nh­ cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, kho¸ luËn nµy ®· tËp trung nghiªn cøu s©u vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, hÖ thèng ho¸ nh÷ng lý luËn tæng quan vÒ ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng VCB trong 5 n¨m gÇn ®©y (1997 - 2001). §ång thêi kho¸ luËn còng nªu lªn mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cña Ng©n hµng VCB d­íi c¸c gãc ®é kh¸c nhau: tõ b¶n th©n Ng©n hµng VCB, tõ phÝa kh¸ch hµng vµ c¸c nguyªn nh©n tõ m«i tr­êng vÜ m«. Qua ®ã, kho¸ luËn rót ra ®­îc c¸c bµi häc mét phÇn nh»m ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong thanh to¸n quèc tÕ, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, mÆt kh¸c ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i trong ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng thøc nµy trong thêi gian tíi. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi GS.TS NguyÔn §øc Dþ ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn. Xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó Phßng Thanh to¸n quèc tÕ, Ng©n hµng VCB ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó kho¸ luËn ®­îc nhanh chãng hoµn thµnh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh thanh to¸n Quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng - PGS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - tr­êng §¹i häc ngo¹i th­¬ng Hµ Néi 1998. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé : H­íng dÉn sö dông c¸c chøng tõ th«ng dông trong xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ - PGS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh - Hµ Néi , 1995. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé : C¸c tranh chÊp th­êng ph¸t sinh tõ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈuh gi÷a doanh nghiÖp ViÖt Nam víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi vµ c¸ch gi¶i quyÕt - PGS, PTS Hoµng Ngäc ThiÕt. Hµ Néi, 1999. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - 1998. LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh - Frederic S. Mishkin - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1999. B¸o c¸o th­êng niªn 1998, 1999, 2000, 2001 Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh 1998, 1999, 2000, 2001 - Chi nh¸nh ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Hµ Néi. T¹p chÝ Credit Insight quý 2/2001 Quy tr×nh kü thuËt nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ vµ nhê thu kÌm chøng tõ - Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN.doc
  • docB×a.doc