Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân

Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân: ... Ebook Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân

doc74 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1283 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Dệt Kim Đông Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc kinh tÕ qUèc d©n khoa khoa häc qu¶n lý š&› chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: N¢NG CAO hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty TNHH dÖt kim ®«ng xu©n Gi¶ng viªn h­íng dÉn : Ncs. nguyÔl lÖ thóy Sinh viªn thùc hiÖn : TrÇn thanh tïng Líp : qu¶n lý kinh tÕ 46A Lêi Më §Çu Trong chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2010, §¶ng ta còng ®· chØ râ “ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia h­íng vµo viÖc t¹o ra vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong toµn x· héi, t¨ng nhanh s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n...”. T¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®­îc ChÝnh phñ, Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m. §¹i héi §¶ng toµn lÇn thø VI ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ kinh tÕ nãi chung, thÞ tr­êng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. C¸c DNNN ®­îc quyÒn tù chñ h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng cïng víi nã, doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng. Trong cuéc c¹nh tranh nµy DNNN cã nh÷ng vÞ thÕ bÊt lîi ®ã lµ thiÕu vèn, bé m¸y chËm thÝch øng víi sù biÕn ®æi cña thÞ tr­êng, l¾m tÇng nÊc trung gian, vµ nhiÒu sù rµng buéc lÉn nhau, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé rÊt thô ®éng. DNNN lµ mét bé phËn quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc gia, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c DNNN ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò nan gi¶i, trong ®ã vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu«n lµ bµi to¸n hãc bóa víi hÇu hÕt c¸c DNNN. VËy huy ®éng vèn ë ®©u? lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng vèn? vµ ®ång vèn ®­îc ®­a vµo sö dông nh­ thÕ nµo?. §ã lµ c©u hái kh«ng chØ c¸c DNNN quan t©m, mµ lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do ®ã ®i t×m lêi gi¶i vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho khu vùc DNNN lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ thiÕt thùc. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc thùc cña b¶n th©n vÒ tÇm quan trong cña viÖc sù dông vèn vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn cña c« Nguyễn Lệ Thuý vµ sù gióp ®ì cña c¸n bé phßng kÕ to¸n thèng kª “Công Ty Dệt Kim Đông Xuân” em chọn đề tài “ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Dệt Kim Đông Xuân” nhưng do kiến thức còn hạn chế và sự thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên đề tài của em không thế tránh khỏi những sai sót em mong cô giúp đỡ để đề tài của em được hoàn thiên hơn. Trần Thanh Tùng Ch­¬ng I Tæng quan vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn 1.1 Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn Vèn hiÓu theo nghÜa hÑp lµ tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh cña mçi c¸ nh©n, mçi doanh nghiÖp, mçi quèc gia, NÕu hiÓu theo nghÜa réng, vèn bao gåm nguån nh©n lùc, nguån tµi lùc, chÊt x¸m, tiÒn b¹c vµ c¶ quan hÖ ®· tÝch luü cña mçi c¸ nh©n, mét doanh nghiÖp, mét Quèc gia. Trong ®ã vèn tiÒn tÖ cã vÞ trÝ rÊt quan träng, lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®­îc øng ra ®Ó chuyÓn ho¸ thµnh c¸c yÕu tè cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. (nguån: Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp cña TS NguyÔn H÷u Tµi nxb thèng kª 2002) Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mäi vËn hµnh kinh tÕ ®Òu ®­îc tiÒn tÖ ho¸ do vËy ph¹m trï vèn ®­îc biÓu hiÖn b»ng gi¸ trÞ vèn, ®­îc ph¶n ¸nh b»ng ®éng tiÒn Nã ®¹i diÖn cho mét l­îng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh cña tµi s¶n. Vèn ®­îc biÓu hiÖn d­íi hai h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ h×nh th¸i hiÖn vËt. Tuy nhiªn, nã lu«n tån t¹i ë nh÷ng h×nh th¸i vËt chÊt kh¸c nhau, ChÝnh sù kh¸c nhau nay sÏ quyÕt ®Þnh ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn. Mµ ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn l¹i lµ c¨n cø khoa häc ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc qu¶n lý vèn. Vèn lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× vËy mµ vèn lu«n vËn ®éng tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ sang h×nh th¸i vËt chÊt, tõ ®ã cho thÊy chØ nh÷ng tµi s¶n ®­îc ®­a vµo kinh doanh, th­¬ng xuyªn vËn ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ®­îc gäi lµ vèn. Vèn lµ mét l­îng hµng ho¸ ®Æc biÖt, ®­îc trao ®æi trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, khi doanh nghiÖp cã nhu cÇu më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc do ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cÇn cã thªm vèn th× doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh b»ng c¸ch mua quyÒn sö dông, quyÒn ®Þnh ®o¹t trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, Ng­êi b¸n quyÒn sö dông, quyÒn ®Þnh ®o¹t vèn thu ®­îc mét kho¶n tiÒn gäi lµ lîi tøc. HiÖn nay ë n­íc ta thÞ tr­êng tµi chÝnh ®ang ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn biÓu hiÖn b»ng viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n. ®iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh huy ®éng vèn thay v× chØ cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc, nhµ n­íc… nh­ tr­íc ®©y. 1.1.2. Ph©n lo¹i vèn. Vèn cã thÓ ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau 1.1.2.1. C¨n cø vµo c¬ cÊu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vèn ®­îc chia thµnh. (nguån ¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña NguyÔn C«ng NghiÖp – Phïng ThÞ §oan nxb thèng kª 1992) - Vèn s¶n xuÊt. Vèn s¶n xuÊt lµ gi¸ trÞ toµn bé t­ liÖu s¶n xuÊt ®­îc do¹nh nghiÖp sö dông hîp lý vµ cã kÕ ho¹ch vµo viÖc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch, Vèn s¶n xuÊt ®­îc huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, tuú thuéc vµo lo¹i h×nh cña doanh nghiÖp. NÕu lµ doanh nghiÖp nhµ n­êc th× ®¹i bé phËn vèn s¶n xuÊt ®­îc nhµ n­íc cÊp, Cßn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nh­ doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty liªn doanh…vèn s¶n xuÊt ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån gãp l¹i. XÐt theo h×nh th¸i vËt chÊt, vèn s¶n xuÊt gåm hai yÕu tè c¬ b¶n lµ t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng §©y lµ hai yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong bÊt kú ®¬n vÞ kinh tÕ nµo. Hai yÕu tè c¬ b¶n nµy gi÷ mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë bÊt kú ®¬n vÞ kinh tÕ nµo. - Vèn ®Çu t­ : Vèn ®Çu t­ lµ tiÒn tÝch luü cña x· héi, cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, lµ tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n vµ vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c ®­îc ®­a vµo sö dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nh»m duy tr× tiÒm lùc s½n cã vµ t¹o ra tiÒm lùc lín h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, sinh ho¹t x· héi vµ sinh ho¹t trong mçi gia ®×nh. §èi víi c¬ së kinh doanh dÞch vô lÇn ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp vèn ®Çu t­ ®­îc dïng ®Ó x©y dùng nhµ x­ëng, mua s¾m trang thiÕt bÞ…®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt, mua s¾m nguyªn vËt liÖu, tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trong kú s¶n xuÊt kinh doanh lÇn ®Çu tiªn §åi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ho¹t ®éng, vèn ®Çu t­ dïng ®Ó mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ. x©y dùng nhµ x­ëng ,vµ t¨ng thªm vèn l­u ®éng nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng hiÖn cã, söa ch÷a hoÆc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh míi ®· bÞ h­ háng, hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh. Qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t­ xÐt vÒ mÆt b¶n chÊt. chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ vèn b»ng tiÒn (vèn ®Çu t­) thµnh vèn hiÖn vËt ®Ó t¹o nªn nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ sinh ho¹t. Nh­ vËy qu¸ tr×nh sö dông vèn ®Çu t­ lµ nh»m duy tr× tiÒm lùc s½n cã hoÆc t¹o ra tiÒm lùc míi lín h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ sinh ho¹t ®êi sèng. 1.1.2.2 C¨n cø vµo vai trß vµ ®Æc ®iÓm chu chuyÓn gi¸ trÞ cña vèn khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× cã thÓ chia vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thµnh : - Vèn cè ®Þnh : Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh, lµ kho¶n tiÒn øng ra h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ mét kho¶n ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh v× vËy quy m« cña vèn cè ®Þnh sÏ quyÕt ®Þnh quy m« cña tµi s¶n cè ®Þnh song ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh l¹i quyÕt ®Þnh ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña vèn cè ®Þnh. -Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi søc lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng th× doanh nghiÖp ph¶i cã ®èi t­îng lao ®éng §èi t­îng lao ®éng biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i hiÖn vËt gäi lµ tµi s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n l­u ®éng lµ tµi s¶n b»ng tiÒn mÆt hoÆc cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn trong mét chu kú kinh doanh hay mét chu kú ho¹ch to¸n cña doanh nghiÖp, Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mäi vËn hµnh kinh tÕ ®­îc tiÒn tÖ ho¸ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i øng tr­íc mét sè tiÒn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m c¸c tµi s¶n l­u ®éng, nh»m b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn hay nãi mét c¸ch kh¸c vèn l­u ®éng lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n l­u ®éng. Nã bao gåm kho¶n ph¶i thu, tiÒn mÆt, dù tr÷ cña doanh nghiÖp.... 1.1.2.3. C¨n cø vµo nguån gèc h×nh thµnh vèn s¶n xuÊt kinh doanh, vèn cña doanh nghiÖp : Vèn cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm hai lo¹i - Vèn chñ së h÷u : Lµ sè tiÒn vèn cña chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t­ ®ãng gãp. Sè nµy kh«ng ph¶i lµ kho¶n nî vµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n, Tuú theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp, vèn chñ së h÷u ®­îc h×nh thµnh kh¸c nhau. Th«ng th­êng vèn chñ së h­u bao gåm.: +Vèn gãp: Vèn gãp lµ sè vèn cña c¸c bªn tham gia thµnh lËp liªn doanh tiÕn hµnh ®ãng gãp vµ ®­îc sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh, Sè vèn nµy cã thÓ ®­îc bæ xung t¨ng thªm hoÆc rót bít trong qu¸ tr×nh kinh doanh +L·i ch­a ph©n phèi: L·i lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a mét bªn lµ toµn bé doanh thu cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng víi mét bªn lµ chi phÝ kinh doanh, chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n chi bÊt th­êng, Sè l·i nµy khi ch­a ph©n phèi cho c¸c lÜnh vùc ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ ®­îc coi nh­ vèn chñ së h÷u. - Vèn vay: Lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®i vay, ®i chiÕm dông cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, c¸ nh©n. Do ®ã doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶. PhÇn vèn nµy doanh nghiÖp ®­îc sö dông víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nh­ thêi h¹n sö dông, l·i xuÊt… nh­ng kh«ng thuéc quyÒn së h÷u, Vèn vay cã thÓ huy ®éng tõ hai nguån chÝnh: vay tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh nh­ ng©n hµng. mét phÇn vay d­íi d¹ng tµi trî ph¸t triÓn vµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu doanh nghiÖp. 1.1.2.4. C¨n cø vµo thêi gian huy ®éng vµ sö dông vèn cã thÓ ph©n chia nguån vèn kinh cña doanh thµnh hai lo¹i. - Nguån vèn th­êng xuyªn: Bao gåm vèn chñ së h÷u vµ c¸c kho¶n vay dµi h¹n ®©y lµ nguån cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ dµi h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông, Nguån vèn nµy ®­îc dµnh cho viÖc ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ mét bé phËn tµi s¶n l­u ®éng tèi thiÓu th­êng xuyªn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nguån vèn t¹m thêi: Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n(d­íi mét n¨m)mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n. bÊt th­êng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån vèn nay bao gåm cac kho¶n vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. 1.1.2.5. C¨n cø vµo ph¹m vi huy ®éng, cã thÓ chia lµm hai lo¹i : - Nguån vèn bªn trong doanh nghiÖp : Lµ nguån vèn cã thÓ huy ®éng tõ bªn trong doanh nghiÖp. bao gåm tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, lîi nhuËn ®Ó l¹i, c¸c kho¶n dù phßng, c¸c kho¶n thu tõ nh­îng b¸n- thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh . - Nguån vèn tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp : Lµ nguån vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm vay vèn ng©n hµng, vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu,nî ng­êi cung cÊp vµ c¸c kho¶n nî kh¸c. C¸ch ph©n lo¹i nµy chñ yÕu gióp cho viÖc xem xÐt huy ®éng nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. 1.1.3. Vai trß cña vèn trong ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ë viÖt nam : Trong h¬n 10 n¨m qua, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 23.8%/ n¨m, v­¬n lªn ®øng thø 2 trong c¶ n­íc vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, sau ngµnh dÇu khÝ, NÕu nh­ n¨m 1990 hµng dÖt may ViÖt Nam míi chØ cã mÆt ë gÇn 30 n­íc trªn thÕ giíi th× ®Õn nay ®· hiÖn diÖn ë hÇu kh¾p c¸c ch©u lôc víi trªn 100 n­íc vµ vïng l·nh thæ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng, N¨m 1998 xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t 1,45 tû USD, tíi n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 1,76 tû USD vµ n¨m 2000 xuÊt gÇn 1,89 tû USD, gÊp 16 lÇn so víi n¨m 1990. N¨m 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh ®¹t 2,7 tû USD, t¨ng 30,7% so víi n¨m 2001, v­ît kÕ ho¹ch 12,5%, N¨m 2003 lµ 3,6 tû USD vµ v­ît h¬n 400 triÖu USD so víi môc tiªu ®Ò ra, ®iÒu nµy kh«ng chØ gãp phÇn ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung cña c¶ n­íc t¨ng 20% mµ cßn t¹o cë së v÷ng ch¾c cho sù t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cho nh÷ng n¨m sau. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may qua c¸c n¨m §¬n vÞ : triÖu USD Nguån: b¸o c¸o tæng côc H¶i Quan ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña hµng dÖt may n­íc ta hiÖn nay lµ NhËt B¶n, Hoa Kú vµ EU. Ngµnh dÖt may kh«ng chØ cã vai trß quan träng trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng hµng dÖt may trong n­íc vµ tham gia xuÊt khÈu mµ nã cßn cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm. mang l¹i thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn t¹o sù æn ®Þnh, vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi lµ mét vÇn ®Ò mµ kh«ng ph¶i ngµnh nµo còng lµm ®­îc. Trong sè 64 triÖu ng­êi ë ®é tuæi lao ®éng, chóng ta cßn hµng chôc triÖu ng­êi thiªó viÖc lµm vµ hµng trôc triÖu ng­êi ch­a cã viÖc lµm, trong khi ®ã ngµnh dÖt may cßn nhiªu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt thñ c«ng ph¶i sö dông nhiÒu lao ®éng do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë n­íc ta, MÆt kh¸c n­íc ta so víi n­íc kh¸c gi¸ sinh ho¹t thÊp h¬n do ®ã gi¸ nh©n c«ng rÎ h¬n ®©y còng lµ ­u thÕ cña n­íc ta nãi chung vµ còng lµ ­u thÕ cña ngµnh dÖt may nãi riªng trong viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o søc c¹nh tranh cho hµng ho¸ ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. H¬n n÷a,ngµnh dÖt may n­íc ta cã ®éi ngò nh©n c«ng lµnh nghÒ, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu kü thuËt nhanh vµ cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu s¶n phÈm chÊt l­îng cao do ®ã may c«ng nghiÖp viÖt nam ®ang lµ mét thÞ tr­êng gia c«ng hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña nghµnh vµ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò trªn th× nghµnh cÇn cã mét l­îng vèn ®¸ng kÓ, Vèn cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn cña nghµnh, con gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng nhu cÇu bøc xóc cho viÖc ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l­u ®éng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh. Lµ mét ngµnh may phôc vô thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu vµ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay,ngµnh rÊt cÇn vèn ®Ó ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc vµ l¾p ®Æt d©y truyÒn c«ng nghÖ míi nhÊt, Nguån vèn tù cã cña ngµnh cã h¹n v× vËy sù hç trî tõ bªn ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt. Nhê c¸c nguån vèn nµy mµ ngµnh dÖt may cña n­íc ta b¾t ®Çu hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng ngµnh dÖt may thÕ giíi. Nguån vèn cña ngµnh cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån sau ®©y: * Nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp : §©y lµ nguån vèn ®­îc nhµ n­íc duyÖt chØ cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng thu so víi tæng chi cña ng©n sach nhµ n­íc. * Vèn tù bæ xung cña ngµnh : §©y lµ nguån vèn rÊt quan träng cho ph¸t triÓn cña ngµnh. Nguån vèn nµy ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: - TrÝch khÊu hao c¬ b¶n - PhÇn lîi nhuËn cßn l¹i bæ xung vµo vèn kinh doanh. Ngoµi ra ngµnh cã thÓ bæ xung vèn h×nh thµnh tõ chªnh lÖch gi¸ kh«ng ph¶i nép, vèn vay sau khi ®· tr¶ nî vµ l·i xuÊt tiÒn vay, ViÖc t¨ng hay gi¶m vèn nµy tuú thuéc vµo ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi mçi doanh nghiÖp. * Nguån vèn vay ng©n hµng , c¸c tæ chøc tÝn dông : Vèn vay cña ng©n hµng cã thÓ chia thµnh hai lo¹i: - Vèn dµi h¹n vµ trung h¹n: Lµ c¸c kho¶n vay mµ ngµnh dÖt may sö dông vµo ®Çu t­ dµi h¹n cho tµi s¶n cè ®Þnh, H×nh thøc nµy cã thêi h¹n sö dông l©u dµi vµ l·i xuÊt ­u ®·i. - Vèn ng¾n h¹n : Chñ yÕu ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng. Sö dông vèn nµy ph¶i chÞu søc Ðp lín vÒ thêi gian vµ l·i xuÊt. Vèn vay ng©n hµng lµ mét nguån vèn rÊt quan träng mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông bëi dÔ huy ®éng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, Víi c¸c h×nh thøc huy ®éng doanh nghiÖp cã thÓ tËp trung ®­îc mét l­îng vèn lín nhanh chãng phôc vô môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh . NÕu doanh nghiÖp ®¹t tû suÊt lîi nhuËn cao nhê vèn nµy th× ®©y lµ h×nh thøc tÝn dông cã lîi nhÊt so víi c¸c h×nh thøc gãp vèn kh¸c nh­ cæ phiÕu,tr¸i phiÕu…. * Nguån vèn huy ®éng th«ng qua liªn doanh : C«ng ty liªn doanh lµ h×nh thøc ®Çu t­ trong ®ã bªn n­íc ngoµi vµ bªn ViÖt Nam cïng gãp vèn thµnh lËp mét doanh nghiÖp theo tû lÖ ®· tho¶ thuËn. * TiÒn tr¶ tr­íc cña kh¸ch hµng. * Vèn trong d©n: Nguån vèn nhµn rçi cña d©n ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån: §ã lµ sù tiÕt kiÖm trong n­íc cña ®¹i bé phËn d©n c­. tiÒn tiÕt kiÖm cña nh÷ng ng­êi ®i lao ®éng, c«ng t¸c ë n­íc ngoµi.ThÕ nh­ng do ë n­íc ta tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp , thu nhËp ch­a cao nªn tiÕt kiÖm tõ thu nhËp cña d©n cßn rÊt h¹n chÕ. HiÖn nay phÇn lín nguån vèn c¸c doanh nghiÖp may xuÊt khÈu huy ®éng ®­îc lµ nhê vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. 1.1.4. Quan ®iÓm vÒ sö dông vèn §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, ng­êi ta sö dông th­íc ®o lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, HiÖu qu¶ x¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ®¸nh gi¸ trªn hai gãc ®é : hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi.Trong ph¹m vi qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ng­êi ta chñ yÕu quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ, §©y lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ hîp lý nhÊt. Do ®ã c¸c nguån lùc kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nguån vèn cña doanh nghiÖp cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ yªu cÇu mang tÝnh th­êng xuyªn vµ b¾t buéc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ yªu cÇu mang tÝnh th­êng xuyªn vµ b¾t buéc ®èi víi mçi doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn sÏ gióp ta thÊy ®­îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ qu¶n trÞ sö dông vèn nãi riªng. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c. sö dông vµ qu¶n trÞ vèn lµm cho ®ång vèn sinh lêi tèi ®a nh»m môc tiªu cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u.( nguån luËn v¨n Th¹c SÜ Qu¶n TrÞ Kinh Doanh víi ®Ò tµi “ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ vèn kinh doanh ë c«ng ty x©y dùng cÇu ®­êng Hµ TÜnh -2001) HiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc l­îng ho¸ th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh lêi, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn…. Nã ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua th­íc ®o tiÒn tÖ hay cô thÓ lµ mèi t­¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®­îc víi chÝ phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt qu¶ thu ®­îc cµng cao so víi chi phÝ bá ra th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao, Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i khai th¸c nguån vèn mét c¸ch triÖt ®Ó nghÜa lµ kh«ng ®Ó vèn nhµn rçi mµ kh«ng sö dông, kh«ng sinh lêi. - Ph¶i sö dông vèn mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm - Ph¶i qu¶n trÞ vèn mét c¸ch chÆt chÏ nghÜa lµ kh«ng ®Ó vèn bÞ sö dông sai môc ®Ých, kh«ng ®Ó vèn thÊt tho¸t do bu«ng láng qu¶n trÞ. Ngoµi ra doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó nhanh chãng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm cña doanh nghiÖp trong qu¶n trÞ vµ sö dông vèn. 1.2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn : 1.2.1. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh :(nguån s¸ch ph©n tÝch tµi chÝnh trong trong cty cæ ph©n ë ViÖt Nam cña PGS-TS NguyÔn N¨ng Phóc/ trang 46) ViÖc ph©n tÝch tÝnh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã biÖn ph¸p sö dông triÕt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ vÒ sè l­îng , thêi gian vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, Bëi v× vèn cè ®Þnh chiÕm tû träng lín trong vèn kinh doanh do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ ®ã sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ng­êi ta sö dông mét sè chØ tiªu sau : * HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú = Sè d­ b×nh qu©n TSC§ trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh cã thÓ tham gia t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc tiªu thô trong kú. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt . * Søc s¶n xuÊt cña TSC§ Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú = Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông TSC§. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. * Tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh Tæng lîi nhuËn trong kú = _____________________________ 100% Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú NÕu chØ c¨n cø vµo chØ tiªu lîi nhuËn theo sè tuyÖt ®èi th× míi chØ ®¸nh gi¸ ®­¬c hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ ch­a thÓ ®¸nh gi¸ ®óng ®­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, Do vËy ta ph¶i sö dông chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn ®Ó nãi lªn chÊt l­îng cña hoat. ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång th¬× cßn ®Ó ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn ë trong doanh nghiÖp vµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn cè ®Þnh ®­îc sö dông trong kú t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn.nÕu tû suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh cao h¬n tû suÊt lîi nhuËn vèn s¶n xuÊt kinh doanh th× chøng tá doanh nghiÖp ®· sö dông vèn nµy cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ nhµ qu¶n lý ph¶i kÕt hîp c¸c chØ tiªu trªn , so s¸nh gi÷a c¸c thêi kú , so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn t­¬ng ®­¬ng vµ so s¸nh víi chØ tiªu trung b×nh ngµnh ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®Ó tõ ®ã kÞp thêi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý . 1.2.2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng : (nguån s¸ch ph©n tÝch tµi chÝnh trong trong cty cæ ph©n ë ViÖt Nam cña PGS-TS NguyÔn N¨ng Phóc/ trang 79) Tµi s¶n l­u ®éng lµ nh÷ng tµi s¶n ng¾n h¹n vµ th­êng xuyªn lu©n chuyÓn trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp . Do ®ã ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ ,xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng th­êng dïng c¸c chØ tiªu sau: * Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng Tæng doanh thu thuÇn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n * Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng Lîi nhuËn thuÇn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Hai chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn kinh doanh trong kú sÏ t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n l­îng , doanh thu thuÇn , hay lîi nhuËn thuÇn (lîi nhuËn sau thuÕ ). Khi ph©n tÝch nhµ qu¶n lý cã thÓ so s¸nh gi÷a c¸c n¨m , gi÷a thùc tÕ ®¹t ®­¬c víi sè kÕ ho¹ch, Nªó søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng t¨ng lªn chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¨ng lªn vµ ng­îc l¹i nÕu søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng gi¶m ®i th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng gi¶m ®i . * Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng: Tæng sè doanh thu thuÇn = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vèn l­u ®éng th­êng xuyªn t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt do ®ã ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng sÏ gãp gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng. ChØ tiªu sè vßng quay cña vèn cho biÕt vèn l­u ®éng quay ®­îc mÊy vßng trong kú, nÕu sè vßng t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¨ng vµ ng­îc l¹i. * Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn Thêi gian cña kú ph©n tÝch = Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng trong kú ChØ tiªu nay thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn l­u ®éng quay ®­îc mét vßng, thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cµng ng¾n th× tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cµng nhanh tøc lµ vèn l­u ®éng ®­îc sö dông triÖt ®Ó h¬n. * HÖ sè ®¶m nhiÖm l­u ®éng Vèn l­u ®éng b×nh qu©n = Tæng sè doanh thu thuÇn Khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ngoµi nh÷ng chØ tiªu trªn ng­êi ta con tÝnh ®Õn hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng, HÖ sè nµy cµng nhá th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cµng cao, sè vèn tiÕt kiÖm ®­îc cµng nhiÒu. Th«ng qua chØ tiªu nµy ta biÕt ®­îc ®Ó cã mét ®ång lu©n chuyÓn cÇn bao nhiªu ®ång vèn l­u ®éng. Trong khi tÝnh hÖ sè ®¶m b¶o nhiÖm vèn l­u ®éng th× doanh thu thuÇn vµ tæng sè doanh thu thuÇn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau. Tæng doanh thu thuÇn = tæng doanh thu b¸n hµng trong kú-(tæng thuÕ ph¶i nép + chiÕt khÊu+gi¶m gi¸ hµng b¸n+doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i)-Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m Tæng vèn l­u ®éng b×nh qu©n 3 quý 4 1.2.3. HÖ thèng chØ tiªu vµ tØ lÖ tµi chÝnh chñ yÕu : (nguån s¸ch ph©n tÝch tµi chÝnh trong trong cty cæ ph©n ë ViÖt Nam cña PGS-TS NguyÔn N¨ng Phóc/ trang 58) a. Nhãm chØ tiªu vÒ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n : T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt qua c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chØ tiªu sau * Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh Tæng sè tµi s¶n l­u ®éng = Sè nî ng¾n h¹n * Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh tiÒn + chøng kho¸n ng¾n h¹n +kho¶n ph¶i thu = Tæng nî ng¾n h¹n Tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cho biÕt kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng phô thuéc vµo viÖc b¸n tµi s¶n dù tr÷ . * HÖ sè thanh to¸n tøc thêi Vèn b»ng tiÒn = Nî ®Õn h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ®· ®Õn h¹n ph¶i thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Nî ®Õn h¹n bao gåm c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n nî dµi h¹n ®· ®Õn h¹n ph¶i thanh to¸n b. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn : ChØ tiªu nay dïng ®Ó ®o l­êng phÇn gãp vèn cña c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp vµ cã ý nghÜa quan träng trong ph©n tÝch tµi chÝnh, C¸c chñ nî nh×n vµo sè vèn chñ së h÷u ®Ó thÓ hiÖn møc ®é tin cËy vµo sù b¶o ®¶m an toµn cho c¸c mãn nî. NÕu nh­ së h÷u doanh nghiÖp chØ ®ãng gãp mét tû lÖ nhá trong tæng sè vèn th× rñi do trong s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu do c¸c chñ nî g¸nh chÞu. MÆt kh¸c, b»ng c¸c huy ®éng vèn th«ng qua vay nî. c¸c chñ doanh nghiÖp vÉn n¾m ®­îc quyÒn kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Ngoµi ra nÕu doanh nghiÖp thu ®­îc lîi nhuËn tõ tiÒn vay lín h¬n sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ th× lîi nhuËn dµnh cho c¸c chñ doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Bao gåm c¸c chØ tiªu sau: * ChØ sè m¾c nî chung Tæng nî = Tæng tµi s¶n * Kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay Lợi nhuận trước thuế + lãi vay = L·i vay ChØ tiªu nµy cho biÕt møc ®é lîi nhuËn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ l·i hµng n¨m nh­ thÕ nµo. c. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng : C¸c chØ tiªu ho¹t ®éng ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ ph©n tÝch. qu¶n lý kh«ng chØ ®o l­êng hiÖu qu¶ sö dông tæng nguån vèn mµ cßn chñ ®éng tíi hiÖu qu¶ sö dông cña tõng bé phËn cÊu thµnh nguån vèn cña doanh nghiÖp ng­êi ta th­êng sö dông c¸c chØ tiªu sau. * Vßng quay tiÒn Doanh thu tiªu thô = TiÒn mÆt vµ chøng kho¸n dÔ chuyÓn nh­îng Tû lÖ nµy cho biÕt sè vßng quay cña tiÒn trong n¨m * Vßng quay dù tr÷ Doanh thu tiªu thô = GÝa trÞ hµng tån kho * Kú thu tiÒn b×nh qu©n: C¸c kho¶n ph¶i thu = x 360 Doanh thu tiªu thô ChØ tiªu nµy ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu håi vèn trªn c¬ së c¸c kho¶n ph¶i thu vµ doanh thu tiªu thô b×nh qu©n. §Ó thÊy ®­îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña tõng lo¹i tµi s¶n trong ph©n tÝch ng­êi ta ®Ò cËp ®Õn hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n. * HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n Doanh thu tiªu thô = Tæng tµi s¶n d. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh l·i : Nhãm chØ tiªu nµy kh«ng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tõng ho¹t ®éng riªng biÖt cña doanh nghiÖp nh­ c¸c nhãm tû lÖ trªn mµ nã ph¸n ¸nh tæng hîp nhÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn cã cña doanh nghiÖp. * ChØ sè doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm. Lîi nhuËn sau thuÕ = Doanh lîi tiªu thô ChØ sè nµy ph¶n ¸nh sè lîi nhuËn sau thuÕ cho mét ®ång doanh thu * Doanh lîi vèn tù cã Lîi nhuËn sau thuÕ = Vèn tù cã ChØ sè nµy ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ ®Æc biÖt quan t©m khi hä quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp. Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn tù cã. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ + l·i hoÆc lîi nhuËn sau thu Doanh lîi vèn = Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét sè ®ång vèn ®Çu t­, chØ tiªu nµy cßn gäi lµ chØ tiªu tû lÖ hoµn vèn. Trong khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ¸p dông tæng hîp hÖ thèng chØ tiªu trªn cho phÐp chóng ta cã ®­îc mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp tõ ®ã ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu 1.3. Mét sè nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n. 1.3.1. Nh©n tè vÒ c¹nh tranh Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó tån t¹i, ph¸t triÓn vµ thÝch øng víi thÞ tr­êng th× C«ng ty lu«n ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­. s¶n xuÊt mÆt hµng may mÆc nµo? §èi t­îng sö dông lµ ai? Sè l­îng vµ chÊt l­îng nh­ thÕ nµo? Nguån cung cÊp ë ®©u? Víi môc tiªu lµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ hµng may mÆc kh«ng nh÷ng ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Cy DÖt Kim §«ng Xu©n ®· cè g¾ng ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc. t×m kiÕm vµ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng mÉu m· míi, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, cè g¾ng h¹ thÊp gi¸ thµnh gia c«ng s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o nguån hµng lu«n æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng. Do sù nç lùc, cè g¾ng cña C«ng ty mµ doanh thu tiªu thô vµ lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m sau lu«n cao h¬n n¾m tr­íc. Tuy nhiªn víi nhu cÇu lµm ®Ñp ngµy cµng cao th× nhu cÇu vÒ hµng may mÆc ngµy cµng lín nh­ng trong nh÷ng n¨m qua møc t¨ng cña lîi nhuËn, doanh thu tiªu thô cña C«ng ty ch­a t­¬ng xøng víi møc ®é t¨ng cña nhu cÇu vÒ hµng may mÆc trªn thÞ tr­êng. Nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ do hiÖn nay C«ng ty ®ang cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn cïng mét ®Þa bµn ho¹t ®éng, ChÝnh sù tån t¹i cña c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh nµy ®· g©y trë ng¹i lín cho C«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ t×m kiÕm nguån hµng. MÆt kh¸c nh÷ng C«ng ty kh¸c ®· s½n sµng ký nh÷ng ®¬n ®Æt hµng víi gi¸ rÊt thÊp ®Ó mong muèn më réng thÞ tr­êng hoÆc nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña hä, ChÝnh v× vËy lµm bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi lu«n t×m c¸ch d×m gi¸ mua khiÕn cho lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng cao, ®ång thêi C«ng ty vÉn ch­a t¹o ®­îc cho m×nh nhiÒu kh¸c hµng truyÒn thèng th­êng xuyªn vµ viÖc x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n. 1.3.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc : Cïng víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n còng cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, Trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo chØ tiªu ph¸p lÖnh. Cßn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, tõ kh©u huy ®éng vèn, t×m kiÕm nguån hµng cho ®Õn kh©u tiªu thô, vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn ngoµi phÇn vèn do Nhµ n­íc cÊp, C«ng ty ®­îc phÐp chñ ®éng huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c ch._.o ho¹t ®éng kinh doanh. Nguån vèn tù huy ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ng©n hµng, C«ng ty ph¶i tù t×m kiÕm lÊy thÞ tr­êng vµ tæ chøc tiªu thô. Sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng ®Õn C«ng ty cßn ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña C«ng ty ®èi víi Nhµ n­íc nh­ quy ®Þnh vÒ doanh thu thuÕ xuÊt - nhËp khÈu, thuÕ VAT ngoµi ra vÒ kho¶n thu sö dông vèn ng©n s¸ch, theo nghÞ ®Þnh 22/H§BT ngµ nghÞ ®Þnh 39/CP cña ChÝnh phñ, C«ng ty còng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c hµng th¸ng ph¶i nép kho¶n thu sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, hiÖn nay vÒ kho¶n thu nµy ®ang tiÕp tôc tranh c·i v× nÕu s¾p tíi ®©y, Nhµ n­íc thèng nhÊt bá kho¶n thu nµy th× C«ng ty sÏ cã thªm c¬ héi ®Ó thùc hiÖn t¸i ®Çu t­ më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Nãi chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n võa qua, chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc mµ ngµnh dÖt may nãi chung vµ C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n nãi riªng ®· cã rÊt nhiÒu thuËn lîi ®Î më réng thÞ tr­êng tiªu thô, tiÕp cËn víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, häc hái kinh nghiÖm víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. §©y lµ nh÷ng ®­îc hÕt søc thuËn lîi mµ C«ng ty ph¶i tËn dông. Trong nh÷ng n¨m võa qua Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch vµ chñ tr­¬ng ®óng ®¾n, kÞp thêi ®èi víi ngµnh dÖt may, §iÒu nµy lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ sö dông vèn cña C«ng ty. 1.3.2.1. Kh¾c phôc l¹m ph¸t vµ chØnh ®èn æn ®Þnh vÜ m« C«ng ty may DÖt Kim §«ng Xu©n lµ ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi vµ s¶n phÈm chñ yÕu gia c«ng cho c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. nÕu nh­ s¶y ra l¹m ph¸t tøc lµ ®ång tiÒn bÞ mÊt gi¸ hay nãi mét c¸ch kh¸c gi¸ cña hµng ho¸ dÞch vô t¨ng ®¸ng kÓ ®iÒu ®ã sÏ lµm cho viÖc nhËp m¸y mãc hay ký kÕt c¸c ®¬n ®Æt hµng lµ hÕt søc khã kh¨n tõ ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn. 1.3.2.2. ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­. Muèn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thuËn lîi vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao th× tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn, §Ó x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ th× ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ th«ng qua viÖc t×m hiÓu vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng C«ng ty sÏ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ sè l­îng s¶n phÈm sÏ s¶n xuÊt ra, tÊt nhiªn, chÊt l­îng mÉu m· sÏ do bªn ®Æt hµng quyÕt ®Þnh.Cßn l­îng vèn kinh doanh lµ bao nhiªu ®Ó cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt lµ do phÝa C«ng ty ®Þnh liÖu, th­êng th× tr­íc khi s¶n xuÊt mét l« hµng nµo ®ã C«ng ty ph¶i ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Ó s¶n xuÊt. tr­íc khi ký hîp ®ång C«ng ty cÇn ph¶i cã mét dù to¸n hoµn chØnh. C«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch huy ®éng vèn ®Ó chñ ®éng bæ sung cho vèn cè ®Þnh cña m×nh. Do ®ã mµ nÕu chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc mµ th«ng tho¸ng sÏ t¹o ®­îc thuËn lîi cho C«ng ty huy ®éng vèn tõ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¹o thªm vèn ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HiÖn t¹i C«ng ty chØ gi¸m huy ®éng vèn vay d­íi 50% phÇn cßn l¹i lµ sö dông vèn ng©n s¸ch. trong thêi gian tíi nÕu C«ng ty kh«ng m¹nh d¹n vay thªm vèn ®Ó cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt th× ch¾c ch¾n r»ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty sÏ khã cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao vµ s¶n phÈm cña C«ng ty còng khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh¸c. 1.3.2.3. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o chuyªn m«n cña C«ng ty ChuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m lµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt - Mét bé m¸y tæ chøc tèt vµ tr×nh ®é qu¶n lý cao sÏ gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao vµ ng­îc l¹i. ChuyÓn sang c¬ chÕ míi, chØ mét sè Ýt c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty thÝch øng ®­îc víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, Sè cßn l¹i vÉn cßn nhiÒu ng­êi mang nÆng t¸c phong lao ®éng cña ng­êi quan liªu bao cÊp. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. MÆc dï ®· nhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò trªn nh­ng do ®­îc khã kh¨n vÒ kinh tÕ còng nh­ c«ng t¸c tæ chøc. viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, qu¶n lý vÒ chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hiÖn t¹i cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn. Theo kÕ ho¹ch nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ cè g¾ng t¹o ®iÒu kiÖn cho anh chÞ em ®i häc ®¹i häc t¹i chøc vÒ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn tr×nh ®é kinh doanh mµ C«ng ty ®ang cÇn, mÆt kh¸c C«ng ty sÏ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. HiÖn nay C«ng ty ch­a cã ®­îc ®éi ngò lµm marketing nhanh nh¹y, s¸ng t¹o, n¨ng ®éng vµ giái ngo¹i ng÷, §ã lµ yªu cÇu quan träng, bøc thiÕt cña chÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé cña C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n trong giai ®o¹n tíi. Ch­¬ng II §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty may DÖt Kim §«ng Xu©n 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may DÖt Kim §«ng Xu©n: C«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n (nhµ m¸y dÖt kim §«ng Xu©n tr­íc ®©y) víi tªn giao dÞch DOXIMEX ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1959, lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Çu tiªn cña ngµnh dÖt kim ViÖt Nam. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i sè 67 Ng« Th× NhËm, quËn Hai Bµ Tr­ng - trung t©m Thµnh phè Hµ Néi, thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch vµ quan hÖ víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, nhµ m¸y DÖt kim §«ng Xu©n chØ bao gåm 04 ph©n x­ëng víi 380 lao ®éng. D©y truyÒn thiÕt bÞ gåm 180 chiÕc chñ yÕu cña Trung Quèc víi c«ng suÊt 1 triÖu sp/n¨m. S¶n phÈm bao gåm quÇn ¸o dÖt kim c¸c lo¹i, khÈu trang, d©y ®ai, th¾t l­ng... phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ quèc phßng. B¾t ®Çu tõ thËp niªn 70, §«ng Xu©n ®­îc giao thªm nhiÖm vô lµm hµng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc Liªn X« cò, M«ng Cæ, Lµo, Ba Lan, Hungari, CHDC §øc... S¶n xuÊt ®­îc më réng, §«ng Xu©n ph¸t triÓn thªm 2 c¬ së ë 250 Minh Khai vµ 524 Minh Khai - Hµ Néi. §«ng Xu©n trë thµnh ®¬n vÞ chñ lùc trong tr­¬ng tr×nh xuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th­ cña Nhµ n­íc víi Liªn X« cò vµ c¸c n­íc §«ng ¢u, ®¸p øng 80% tæng sè l­îng s¶n phÈm dÖt kim cña ViÖt Nam xuÊt sang thÞ tr­êng nµy. §Õn n¨m 1986, ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc ®· më h­íng ph¸t triÓn míi cho §«ng Xu©n. Trªn c¬ së ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chñ ®éng v­¬n ra thÞ tr­êng míi, n¨m 1987 s¶n phÈm cña §«ng Xu©n ®· ®­îc xuÊt khÈu sang B¾c ¢u, T©y ¢u vµ b¾t ®Çu th¨m dß thÞ tr­êng NhËt B¶n. N¨m 1989, §«ng Xu©n ®· ký tho¶ thuËn hîp t¸c s¶n xuÊt dµi h¹n víi kh¸ch hµng NhËt B¶n (1989-1999) vµ hiÖn nay ®· gia h¹n thªm 10 n¨m (®Õn n¨m 2009). Bªn c¹nh ®ã, §«ng Xu©n vÉn tiÕp tôc vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi b¹n hµng ë EU (¸o, §øc, Hµ Lan ...) vµ mét sè n­íc ASEAN. Ngµy 19-08-1992, Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng nghiÖp) cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi tæ chøc ho¹t ®éng cña nhµ m¸y thµnh C«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n víi tªn giao dÞch lµ DOXIMEX. Víi ®Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu, thÞ tr­êng ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng, quy c¸ch, mÉu m·, s¶n phÈm ®a d¹ng, thêi h¹n giao hµng nghiªm ngÆt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao, C«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. §ång thêi, nh»m ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, C«ng ty ®· cã mèi quan hÖ g¾n bã víi c¸c nhµ cung cÊp cã uy tÝn ë Thôy Sü, §øc, Anh, NhËt, Mü, Ên §é... ®Ó nhËp nguyªn liÖu, c¸c lo¹i vËt t­, ho¸ chÊt thuèc nhuém... cho s¶n xuÊt. B­íc vµo thÕ kû 21, DÖt kim §«ng Xu©n b¾t ®Çu giai ®o¹n ®Çu t­ míi víi nguån vèn huy ®éng 10 triÖu USD ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn víi quy m«: - Khu«n viªn sö dông: 40.000m2 víi diÖn tÝch nhµ x­ëng 50.000m2. - ThiÕt bÞ ®­îc ®æi míi vµ bæ sung hoµn chØnh, ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, ph¸t triÓn mÆt hµng, tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ë tr×nh ®é cao h¬n hiÖn t¹i. + 4.000 tÊn v¶i dÖt kim / n¨m. + 20 triÖu s¶n phÈm vµ 500 tÊn v¶i thµnh phÈm cung cÊp cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. + Doanh thu 30 triÖu USD/ n¨m. DÖt kim §«ng Xu©n lu«n nç lùc phÊn ®Êu ®Ó gi÷ v÷ng quan hÖ b¹n hµng truyÒn thèng vµ s½n sµng hîp t¸c trong ®Çu t­, liªn doanh ®Ó më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng nh­ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô víi c¸c ®èi t­îng trong vµ ngoµi n­íc. 2.2. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 2.2.1.Tæ chøc s¶n xuÊt. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt hoµn chØnh tõ dÖt, xö lý hoµn tÊt, c¾t may, in, thªu b»ng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña NhËt B¶n, CHLB §øc, ý..., c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng cao, ®Æc biÖt lµ hµng dÖt kim 100% Cotton lu«n ®­îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc ­a chuéng vµ gi÷ ®­îc uy tÝn trong suèt 47 n¨m ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm cña §«ng Xu©n ®a d¹ng víi c¸c kiÓu dÖt Single, Rib, Interlock, Kanoko, Milano, t¹o vßng, cµo b«ng ... thÝch hîp cho mäi ®èi t­îng trong sinh ho¹t hµng ngµy, ho¹t ®éng TDTT, du lÞch, c«ng së, tr­êng häc... N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay tõ 10 ¸ 12 triÖu sp/n¨m, trong ®ã 80% xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng NhËt B¶n, EU vµ mét sè khu vùc kh¸c. Kim ng¹ch XNK ®¹t 13 triÖu USD/n¨m. DiÖn tÝch nhµ x­ëng trªn 30.000m2 gåm 06 xÝ nghiÖp thµnh viªn (XN dÖt kim, XN xö lý hoµn tÊt, 3 XN may vµ XN c¬ khÝ söa ch÷a) víi tæng sè lao ®éng kho¶ng 1.200 ng­êi trong ®ã cã 85% c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, 10% kü s­ vµ cö nh©n kinh tÕ, bé m¸y ®iÒu hµnh tinh gi¶n cã kinh nghiÖm vµ c¬ chÕ qu¶n lý trùc tuyÕn lu«n ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu cao cña kh¸ch hµng. HÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng cña C«ng ty ®­îc bè trÝ ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm xuÊt x­ëng cã chÊt l­îng t­¬ng xøng víi tiªu chuÈn hîp ®ång vµ cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n c¶ nh÷ng ®¬n ®Æt hµng kh¾t khe vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Víi ph­¬ng ch©m ®Çu t­ chän läc, ®ång bé, hiÖu qu¶, C«ng ty ®· cã hÖ thèng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån nguyªn liÖu, vËt t­, ho¸ chÊt thuèc nhuém cã chÊt l­îng cao vµ æn ®Þnh. Víi ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, c¸n bé kü thuËt lµm chñ ®­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô v÷ng vµng cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý theo c¬ chÕ thêi më cöa, s¶n phÈm DÖt kim §«ng Xu©n ®· v­ît qua ®­îc sù kiÓm ®Þnh kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Vµ 10 n¨m qua, s¶n phÈm DÖt kim cña §«ng Xu©n ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ v÷ng vµng trªn thÞ tr­êng NhËt B¶n, ¸o, §øc.... C¸c kh¸ch hµng lín cña NhËt B¶n, EU ®Õn víi thÞ tr­êng §«ng Xu©n ngµy cµng nhiÒu víi ®¬n ®Æt hµng cã sè l­îng ngµy cµng t¨ng. Tuy vËy, §«ng Xu©n vÉn lu«n quan t©m ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. §ång thêi, m¹ng l­íi ®¹i lý s¶n phÈm cña §«ng Xu©n c¸c thµnh phè lín trong n­íc nh­: Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng, NghÖ An... ®ang ®­îc ph¸t triÓn, lµ c¬ héi §«ng Xu©n n¾m b¾t thÞ hiÕu ®Ó s¶n xuÊt, ®­a s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n ®­îc tæ chøc theo qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, s¶n phÈm cho ®Õn khi ®­îc hoµn thµnh ph¶i tr¶i qua 3 giai ®o¹n chÕ biÕn ë 5 xÝ nghiÖp kh¸c nhau, ®ã lµ: - XÝ nghiÖp dÖt kim - XÝ nghiÖp xö lý hoµn tÊt - C¸c xÝ nghiÖp may: 1, 2, 3 * XÝ nghiÖp DÖt kim: Lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã nhiÖm vô dÖt ra c¸c lo¹i v¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng hoÆc cña kh¸ch hµng vÒ sè l­îng, chñng lo¹i. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp DÖt kim lµ nguyªn liÖu cña xÝ nghiÖp Xö lý hoµn tÊt. * XÝ nghiÖp Xö lý hoµn tÊt: Lµ ®¬n vÞ kÕ tiÕp trong d©y chuyÒn, cã nhiÖm vô xö lý v¶i nh­ tÈy tr¾ng, nhuém mµu, in hoa ... theo c¸c yªu cÇu kh¸c nhau cña kh¸ch hµng. Gi÷ vai trß träng yÕu trong toµn bé d©y chuyÒn. * 3 xÝ nghiÖp may: Lµ kh©u cuèi cïng cña d©y chuyÒn cã nhiÖm vô c¾t, may c¸c lo¹i s¶n phÈm, ®ãng gãi s¶n phÈm theo ®óng qui c¸ch còng nh­ chÊt l­îng mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Tuy s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc chÕ biÕn chñ yÕu t¹i c¸c xÝ nghiÖp trªn nh­ng ®Ó duy tr× ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ liªn tôc ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã sù ®ãng gãp kh«ng thÓ thiÕu cña xÝ nghiÖp C¬ khÝ söa ch÷a. Lµ xÝ nghiÖp phô trî nh­ng gãp phÇn ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c bé phËn: lß h¬i, cÊp n­íc, lµm l¹nh, nÐn khÝ, tæ nguéi - tiÖn - phay - bµo ... ®Ó söa ch÷a, gia c«ng chÕ t¹o c¸c phô tïng cho d©y truyÒn. 2.2. D©y chuyÒn c«ng nghÖ -S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc thÓ hiÖn ë trang sau : 2.3. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty DÖt kim §«ng Xu©n Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc ¸p dông theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng nh»m ®¸p øng kÞp thêi th«ng tin, sè liÖu cho c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ ng­îc l¹i c¸c chØ thÞ mÖnh lÖnh tõ l·nh ®¹o sÏ ®­îc truyÒn ®¹t trùc tiÕp vµ nhanh chãng ®Õn nh÷ng ng­êi tæ chøc thùc hiÖn. 2.3.1. Ban Gi¸m ®èc: 2.3.1.1.Tæng Gi¸m ®èc: * Tr¸ch nhiÖm: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn (Nhµ n­íc) vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng vÒ hiÖu qu¶ SX-KD vµ chÊp hµnh ph¸p luËt cña C«ng ty, phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp c¸c lÜnh vùc sau: - Tæ chøc, bé m¸y c«ng t¸c c¸n bé. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ quy ho¹ch - ®Çu t­ thÞ tr­êng, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn. - KÕ ho¹ch SX- KD tµi chÝnh hµng n¨m. - C«ng t¸c quan hÖ hîp t¸c SX- KD trong vµ ngoµi n­íc, quan hÖ víi c¸c ngµnh chøc n¨ng, tæ chøc tÝn dông, ®«n ®èc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú. - C«ng t¸c tuyÓn dông, héi ®ång l­¬ng c¸n bé , chuyªn viªn, c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ phôc vô. - C«ng t¸c khen th­ëng, kû luËt c¸n bé, chuyªn viªn. - C«ng t¸c b¶o vÖ, thanh tra. * QuyÒn h¹n: - ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c Phã tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, KÕ to¸n tr­ëng, c¸c thñ tr­ëng ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c trî lý vµ c¸c Héi ®ång t­ vÊn. - Thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c d¬n vÞ thµnh viªn, bé phËn, Héi ®ång t­ vÊn, ®Ò b¹t, ®iÒu chuyÓn, tiÕp nhËn, khen th­ëng, kû luËt c¸n bé, chuyªn viªn thuéc hÖ thèng ®iÒu hµnh trong C«ng ty vµ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ thay thÕ, bæ sung, xö lý ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng thuéc cÊp trªn qu¶n lý. - QuyÕt ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch SX- KD tµi chÝnh hµng n¨m, môc tiªu, quy m«, lÜnh vùc ®Çu t­, lùa chän ®èi t¸c hîp t¸c SX- KD. - Ban hµnh chÝnh s¸ch c«ng nghÖ, chÊt l­îng s¶n phÈm, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thÞ tr­êng, vËn hµnh vèn, ph©n phèi thu nhËp ®Ó ®éng viªn lao ®éng s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn. - QuyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ c¸c ®iÒu chØnh, söa ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh trong c¸c ho¹t ®éng t¹i C«ng ty vµ gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. 2.3.1.2.Phã tæng gi¸m ®èc KT - Thay mÆt TG§ tiÕp cËn lµm viÖc víi cÊp trªn ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ng©n hµng,tµi chÝnh,thuÕ,vèn,kiÓm to¸n,liªn quan ®Õn th­¬ng th¶o gi¸ mua b¸n H§KT -ChØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm kª,héi ®ång gi¸ c¸c lÜnh vùc quan hÖ tÝn dông,c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh-thanh to¸n. - ChØ ®¹o qu¶n lý tµi s¶n vµ kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c hîp ®ång kinh tÕ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. - Phô tr¸ch c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÕt kiÖm,chèng l·ng phÝ,rµ so¸t c¸c ®Þnh møc vËt t­ ,lao ®éng,thiÕt bÞ,chi phÝ. - Ký duyÖt thu,chi,chøng tõ thanh to¸n theo qui ®Þnh qu¶n lý tµi chÝnh cña nhµ n­íc. 2.3.1.3.Phã tæng gi¸m ®èc TB - §T: * Tr¸ch nhiÖm: Gióp Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c: - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn theo dù ¸n ®· ®­îc duyÖt. - Qu¶n lý thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng nhµ x­ëng kho tµng. - C«ng t¸c kü thuËt an toµn, m«i truêng lao ®éng. - TuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o n©ng bËc c«ng nh©n c¸c ngµnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ (¸p lùc, ®iÖn, h¬i, thiÕt bÞ c«ng nghÖ...). * QuyÒn h¹n: - Phèi hîp víi Phã tæng gi¸m kh¸c vµ c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chØ ®¹o, nghiªn cøu ®Çu t­ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ míi vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn. Trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. - ChØ ®aä viÖc khai th¸c sö dông thiÕt bÞ ®Çu t­ mét c¸ch ®ång bé vµ cã hiÖu qu¶ - ChØ ®¹o x©y dùng lÞch xÝch vµ tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý tu söa thiÕt bÞ, gia c«ng chÕ t¹o cung øng phô tïng, söa ch÷a nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn c«ng cô s¶n xuÊt. - ChØ ®¹o, qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp, m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ, b·o lôt, c«ng t¸c y tÕ, nhµ trÎ, mÉu gi¸o. - ChØ ®¹o viÖc qu¶n lý khu tËp thÓ, nhµ ®Êt. - Ký duyÖt phiÕu thu-chi, c¸c chøng tõ thanh to¸n ... theo quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh, ký hîp ®ång kinh tÕ khi ®­îc Tæng gi¸m ®èc ñy quyÒn 2.3.1.4.Gi¸m ®èc ®iÒu hµnhc«ng nghÖ * Tr¸ch nhiÖm: Gióp Phã tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c: - Nghiªn cøu c«ng nghÖ, thu thËp th«ng tin vÒ tiÕn bé khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh ®Ó phæ cËp vµ vËn dông t¹i c«ng ty. - Tæ chøc chØ ®¹o triÓn khai thÝ nghiÖm, s¶n xuÊt thö s¶n phÈm míi vµ mÉu chµo hµng, x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt nguyªn liÖu, vËt t­ vµ b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm. - Qu¶n lý c«ng nghÖ, nghiªn cøu vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ c«ng ty hiÖn cã. - ChØ ®¹o c«ng t¸c ®µo t¹o vµ tæ chøc thi n©ng cÊp, n©ng bËc hµng n¨m cho c«ng nh©n c«ng nghÖ trong diÖn vµ thi ra nghÒ cho c«ng nh©n míi. - Phèi hîp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, trùc tiÕp lµm viÖc víi c¸c xÝ nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt. * QuyÒn h¹n: - §iÒu hµnh ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c«ng nghÖ trong toµn C«ng ty ®Ó phôc vô yªu cÇu nghiªn cøu, chÕ thö, ¸p dông quy tr×nh thao t¸c tiªn tiÕn, hîp lý ho¸, c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt. - §Ò xuÊt chÕ ®é qu¶n lý, bè trÝ c¸n bé kü thuËt c«ng nghÖ c¸c bé phËn, xÝ nghiÖp. - §Ò xuÊt ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô nghiªn cøu, qu¶n lý c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ. - Phèi hîp c¬ quan gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó tiÕp cËn ®Çu t­, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý, n¨m. 2.3.1.5.Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: * Tr¸ch nhiÖm: - Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc ®Ò ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch th¸ng, quý trªn c¬ së nhiÖm vô hµng n¨m Tæng c«ng ty giao. - Chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ bè trÝ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao hµng. * QuyÒn h¹n: - Trùc tiÕp lµm viÖc víi c¸c Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®Ó giao nhiÖm vô s¶n xuÊt. - §iÒu ®éng lao ®éng vµ huy ®éng, ®iÒu chuyÓn thiÕt bÞ theo yªu cÇu s¶n xuÊt. - Xö lý c¸c t×nh huèng biÕn ®éng ®Ó ®¶m b¶o giao hµng theo hîp ®ång ®· cam kÕt. - Ban hµnh, ®iÒu chØnh ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng theo yªu cÇu thùc tÕ. - Phèi hîp trong c¬ quan Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p chung, quan hÖ trùc tiÕp víi C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn vµ c¸c phßng ban vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. 2.3.2.. C¸c phßng ban trùc thuéc c«ng ty: 2.3.2.1. Phßng Kü thuËt : - Nghiªn cøu s¶n xuÊt mÆt hµng míi vµ qu¶n lý c«ng nghÖ - thiÕt bÞ trªn c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu vµ h­íng dÉn triÓn khai s¶n xuÊt mÆt hµng míi bao gåm dÖt, xö lý hoµn tÊt, c¾t may, bao gãi. - Ban hµnh vµ tham gia qu¶n lý viÖc thùc hiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ cña toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt. - X©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt t­ cho s¶n xuÊt vµ tiªu chuÈn ph©n lo¹i v¶i, s¶n phÈm. - X©y dùng vµ theo dâi thùc hiÖn ®Þnh møc sö dông nguyªn liÖu, vËt t­ vµ phÈm cÊp s¶n phÈm. - Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ theo qui ph¹m cña Nhµ n­íc (®iÖn, ¸p lùc, thang vËn). - Qu¶n lý thiÕt bÞ, m¸y mãc cña toµn d©y chuyÒn s¶n xuÊt th«ng qua lËp kÕ ho¹ch tu söa vµ theo dâi tæng hîp thùc hiÖn lÞch xÝch tu söa cña c¸c xÝ nghiÖp. - §Ò xuÊt vµ tham gia lùa chän thiÕt bÞ ®Çu t­ vµ tæ chøc l¾p ®Æt thiÕt bÞ míi. -C«ng t¸c an toµn,b¶o hé lao ®éng. - Tham gia ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt. 2.3.2.2. Phßng NghiÖp vô: - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nhiÒu n¨m ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ëng hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. - Giao kÕ ho¹ch hµng tuÇn,hµng th¸ng,n¨m cho tõng xÝ nghiÖp,tæ chøc viÖc ®iÒu ®é t¸c nghiÖp trong toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt. -X©y dùng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch,kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn liÖu vËt t­ phôc vô cho ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. -T×m kiÕm nguån cung øng vËt t­ cã hiÖu qu¶,tiÕp nhËn vËt t­ phô liÖu nhËp khÈu. -Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm trong ,ngoµi n­íc duy tr× viÖc më réng c¸c hÖ th«ng ®¹i lý tiªu thô trong n­íc. -Qu¶n lý lao ®éng,x©y dùng ®Þnh møc tiÒn l­¬ng,theo dâi ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. -Tham m­u trong viÖc x©y dùng vµ ban hµnh qui chÕ ph©n phèi thu nhËp trong toµn c«ng ty. - Thô lý hå s¬,gióp viÖc héi ®ång kû luËt c«ng ty -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi chÕ ®é BHXH cho ng­êi lao ®éng -C«ng t¸c tuyÓn dông,®µo t¹o,n©ng l­¬ng hµng n¨m cho ng­êi lao ®éng. 2.3.2.3. Phßng Qu¶n lý chÊt l­îng: - KiÓm nghiÖm chÊt l­îng nguyªn liÖu, vËt t­ (sîi, chØ) tr­íc khi nhËp kho. - Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra gi¸m s¸t toµn bé d©y chuyÒn theo tiªu chuÈn ISO vµ SA 8000 - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈn kü thuËt, ph©n lo¹i s¶n phÈm qui tr×nh c«ng nghÖ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp ë c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm xuÊt x­ëng. - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt theo dâi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 2.3.2.4. Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n: - §¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ,kÞp thêi nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ nhu cÇu ®Çu t­ trong tõng giai ®o¹n. - Khai th¸c nguån vay cã l·i suÊt thÊp. -Thu thËp,xö lý th«ng tin,sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t­îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n. - KiÓm tra,gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu,chi tµi chÝnh,c¸c nghÜa vô thu nép,thanh to¸n nî,kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n,ph¸t hiÖn ng¨n ngõa hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ TCKT. - Ph©n tÝch th«ng tin,sè liÖu kÕ to¸n,tham m­u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Cung cÊp th«ng tin,sè liÖu kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. - Cung cÊp sè liÖu,phèi hîp cïng c¸c phßng chøc n¨ng trong viÖc x©y dùng gi¸ thµnh,®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. - Qu¶n lý m¹ng th«ng tin,hç trî h­íng dÉn kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh toµn c«ng ty. - Thanh to¸n ®ñ vµ kÞp thêi thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. - H­íng dÉn vµ tæng hîp kiÓm kª theo ®Þnh kú th¸ng,quÝ,n¨m - Phèi hîp cïng c¸c phßng chøc n¨ng trong viÖc thanh lý,tiªu thô,TS vËt t­ kh«ng cã nhu cÇu sö dông ®Ó t¨ng doanh thu hµng n¨m,hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.3.2.5. V¨n phßng c«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty: - Thùc hiÖn nhiÖm vô v¨n th­, in Ên v¨n b¶n, tµi liÖu phôc vô lÔ t©n, héi nghÞ, qu¶n lý vÖ sinh c«ng nghiÖp m«i tr­êng vµ l­u tr÷ c«ng v¨n hå s¬ cña c«ng ty. - Qu¶n lý viÖc phôc vô n­íc uèng, båi d­ìng ca 3, ®éc h¹i theo qui ®Þnh, qu¶n lý khu tËp thÓ cña C«ng ty. - B¶o vÖ an toµn, an ninh trËt tù trong s¶n xuÊt, gi¸m s¸t xuÊt nhËp vËt t­ hµng ho¸ vµ viÖc thùc hiÖn kû luËt lao ®éng. 2.3.2.6. §¶ng uû, C«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn: Gi¸o dôc c«ng t¸c t­ t­ëng cña quÇn chóng, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, thùc hiÖn hoµn thµnh s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ quyÒn lîi mµ c«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng ®ång thêi duy tr× nghÜa vô cña c¸c thµnh viªn. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã mét sè bé phËn kh¸c nh­: y tÕ, nhµ ¨n, nhµ trÎ ... ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t ë trang sau. 2.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty 2.4.1. Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu vèn vµ qóa tr×nh huy ®éng vèn cña c«ng ty §Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn c¬ cÊu vèn (tû trong tõng bé phËn) vµ nh÷ng t¸c ®éng vai trß kinh tÕ cña chóng ®Ó tõ ®ã cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông vèn cña c«ng ty ®Ó cã ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖuqu¶ sö dông vèn ë c«ng ty hiÖn nay. Vèn kinh doanh cña c«ng ty ®­îc chia thµnh vèn cè ®Þnh (TSC§) vµ vèn l­u ®éng (TSL§) ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 2 d­íi ®©y. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty may §¬n vÞ tÝnh: ® N¨m ChØ tiªu 2006 2005 Sè tiÒn % Sè tiÒn % - Tæng vèn KD 193.010.942.640 100 185.873.844.434 100 - Tæng TSC§ (thuÇn) 118.321.790.964 61,2 117.775.167.083 63,3 - Tæng TSL§ 74.689.151.676 38,8 68.098.677.351 36,7 Nguồn:báo cáo tài chính công ty năm 2005-2006 Qua sè liÖu trªn ta thÊy trong c¶ 2 n¨m tæng vèn cè ®Þnh cña c«ng ty lu«n chiÕm trªn 60% tæng vèn kinh doanh. §iÒu nµy nãi lªn r»ng víi ®Æc ®iÓm lµ mét c«ng ty chuyªn may gia c«ng xuÊt khÈu nªn TSC§ lu«n chiÕm tû träng lín. Tuy nhiªn tû träng vèn l­u ®éng chiÕm d­íi 40% còng kh«ng nhá v× ®©y lµ bé phËn cã nhu cÇu th­êng xuyªn nªn nã còng ®Æt ra cho c«ng ty nhiÒu ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt. Cô thÓ tæng sè vèn cña c«ng ty n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 7.137.098.200 ®iÒu nµy thÓ hiÖn quy m« c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty cã ®­îc ®Çu t­ thªm. Tû lÖ TSC§ cña c«ng ty còng t¨ng lªn 2,1% do trong n¨m qua c«ng ty ®· mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh­ng TSL§ n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m ®i 2,1%. ViÖc gi¶m l­îng TSL§ nµy do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n. ViÖc t×m gi¶i ph¸p ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông tõng bé phËn vèn sÏ gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh còng nh­ gi¶m tû lÖ vèn l­u ®éng trong tæng vèn. ViÖc ¸p dông ®Çy ®ñ hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông ®èi víi vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty. TSL§ cña c«ng ty trong 2 n¨m qua mÆc dï chØ chiÕm d­íi 40% nh­ng nã cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. C¬ cÊu TSL§ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau N¨m ChØ tiªu 2006 2005 Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % - Tæng TSL§ 74.689.151.676 100 68.098.677.351 100 1. TiÒn mÆt 6.362.697.110 8,5 7.750.425.188 11,4 2. Kho¶n ph¶i thu 16.412.819.625 21,97 12.867.478.147 18,89 3. Dù tr÷ 49.669.126.450 66,5 43.023.649.438 63,17 4. TSL§ kh¸c 2.244.508.491 3,03 4.457.124.578 6,54 Nguồn:báo cáo tài chính công ty năm 2005-2006 Qua sè liÖu b¶ng cho ta thÊy: TiÒn mÆt n¨m 2006 gi¶m ®i so víi n¨m 2005 cô thÓ n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 1.387.728.088đ gi¶m 16,8%. Së dÜ cã sù gi¶m ®i nµy lµ do c«ng ty ®· ®Çu t­ nhiÒu vµo vµo viÖc mua s¾m n©ng cÊp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn qua 2 n¨m cô thÓ n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 3.545.341.480® t­¬ng øng lµ t¨ng 27,55%. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn tíi t×nh tr¹ng t¨ng lªn cña kho¶n ph¶i thu lµ do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh dÖt may ®­a l¹i bëi v× s¶n phÈm dÖt may s¶n xuÊt ra c«ng ty bµn giao cho bªn ®Æt hµng nh­ng kh«ng ph¶i cø giao hµng lµ c«ng ty ®­îc thanh toµn toµn bé mµ phÇn lín chØ ®­îc thanh to¸n mét phÇn nh­ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. PhÇn cßn l¹i ph¶i chê cho bªn B tiªu thô ®­îc s¶n phÈm míi thanh to¸n nèt phÇn cßn l¹i. H¬n n÷a trong c¬ chÕ thÞ tr­êng t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn cña nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp diÔn ra phæ biÕn do ®ã nÕu c«ng ty kh«ng chÊp nhËn ®iÒu nµy vµ kh«ng n¨ng ®éng th× c«ng ty sÏ khã ký ®­îc nh÷ng hîp ®ång lín. Qua b¶ng ta thÊy mét ®iÒu ®Æc biÖt lµ l­îng dù tr÷ lu«n chiÕm 1 tû lÖ cao trong tæng TSL§ kho¶ng trªn d­íi 40% tæng TSL§ mµ l­îng d÷ trù nµy phÇn lín lµ hµng tån kho. Nguyªn nh©n chÝnh cña t×nh tr¹ng nµy lµ trong thêi gian nµy mét sè nguyªn liÖu c«ng ty mua vÒ nh­ng lçi thêi kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay vµ mét sè s¶n phÈm s¶n xuÊt sai quy c¸ch vµ bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. MÆt kh¸c ta thÊy tµi s¶n dù trù lµ l­îng vèn l­u ®éng cÇn thiÕt dù tr÷ ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ th­êng xuyªn v× vËy viÖc x©y dùng mét l­îng tµi s¶n dù tr÷ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn bëi v× nÕu dù tr÷ thõa sÏ g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn ng­îc l¹i nÕu dù tr÷ qu¸ nhá sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµng mét c¸ch b×nh th­êng. Nh­ vËy ta thÊy trong 2 n¨m 2005 vµ n¨m 2006 tæng TSL§ cña c«ng ty cã sù thay ®æi trong ®ã chñ yÕu lµ sù t¨ng thªm cña c¸c kho¶n ph¶i thu. §iÒu nµy chøng tá vèn l­u ®éng cña c«ng ty bÞ chiÕm dông kh¸ lín. Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ may gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng chiÕm tíi 80% tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña doanh nghiÖp, cßn l¹i 20% may theo ph­¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm bëi vËy TSL§ cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh nh»m hç trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕm tû lÖ thÊp trong tæng vèn kinh doanh do ®ã muèn t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng chung ta cã thÓ t¨ng doanh thu nghÜa lµ c«ng ty ph¶i ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy th× c«ng ty ph¶i ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c t×m hiÓu nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng ®Ó nh»m t¨ng tæng doanh thu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y TSC§ cña c«ng ty lu«n chiÕm trªn 60% nh­ng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. MÆc dï vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y TSC§ cña c«ng ty lu«n ®­îc ®Çu t­ thªm ®©y lµ mét ®iÒu rÊt ®¸ng kÝch lÖ v× chØ cã ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× c«ng ty míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. 2.4.2. Qóa tr×nh huy ®éng vèn cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nguån vèn cña c«ng ty gåm cã nguån vèn do ng©n s¸ch cÊp vµ nguån vèn tù bæ xung. Hai nguån vèn nµy kh«ng thÓ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu cho viÖc ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc. ChÝnh v× vËy c«ng ty sÏ ph¶i huy ®éng vèn ë bªn ngoµi. Nguån vèn tù huy ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ nî ng©n hµng vµ nî c¸c nhµ cung øng. Trong ho¹t ®éng vay ng©n hµng c«ng ty chñ yÕu vay ng¾n h¹n bæ xung vèn l­u ®éng vµ vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ cho TSC§. C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau. §¬n vÞ tÝnh: ® N¨m ChØ tiªu 2005 2006 Sè tiÒn % Sè tiÒn % I. Nî ph¶i tr¶ 154.804.451.015 83,29 161.046.537.317 83,44 1. Nî ng¾n h¹n 74.897.938.591 48,37 85.385.292.155 53,01 2. Nî dµi h¹n 79.906.512.424 51,63 75.661.245.162 46,99 II. Vèn chñ së h÷u. 31.069.393.419 16,71 31.964.405.323 16,56 Tæng nguån vèn 185.873.844.434 100 193.010.942.640 100 Nguồn:báo cáo tài chính công ty năm 2005-2006 Qua b¶ng ta thÊy l­îng vèn vay cña c«ng ty lu«n lín h¬n l­îng vèn chñ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc20201.doc
Tài liệu liên quan