Nghiên cứu giá trị tối ưu lượng trợ lắng pác trong xử lý nước thải dệt nhuộm (Trình chiếu)

Tài liệu Nghiên cứu giá trị tối ưu lượng trợ lắng pác trong xử lý nước thải dệt nhuộm (Trình chiếu): ... Ebook Nghiên cứu giá trị tối ưu lượng trợ lắng pác trong xử lý nước thải dệt nhuộm (Trình chiếu)

pdf26 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu giá trị tối ưu lượng trợ lắng pác trong xử lý nước thải dệt nhuộm (Trình chiếu), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1ÑÑ EE ÀÀ T A T A ØØ I N C K H C A I N C K H C A ÁÁ P T R P T R ÖÖ ÔÔ ØØ N G N G -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- N G H IE ÂN C N G H IE ÂN C Ö Ù Ö Ù U T ÌM G IA U T ÌM G IA ÙÙ T R Ò T O T R Ò T O ÁÁ I I ÖÖ U L U L ÖÖ ÔÔ ÏÏ N G T R Ô N G T R Ô ÏÏ L A L A ÉÉ N G P A C N G P A C (P O LY A LM IN U M H Y D R O X Y C LO R U A ) (P O LY A LM IN U M H Y D R O X Y C LO R U A ) T R O N G X T R O N G X Ö Û Ö Û L Y L Y ÙÙ NN ÖÖ ÔÔ ÙÙ C T H A C T H A ÛÛ I D E I D E ÄÄ T N H U O T N H U O ÄÄ MM C H U C H U ÛÛ N H IE N H IE ÄÄ M M ÑÑ EE ÀÀ T A TA ØØ I: K S LA ÂM V I: K S LA ÂM V ÓÓ N H S Ô N N H S Ô N 2M U M U ÏÏ C T IE ÂU C T IE ÂU M u M u ïï c c tie âu tie âu chch íí n hnh cucu ûû aa ññ ee àà t ata øø ii l ala øø tt ìì mm rara ll öö ôô ïï n gng PA C PA C toto áá ii öö uu tr on g tr on g vi e vi e ää cc tr ô tr ô ïï lala éé ngng tr on g tr on g xx ö ûöû lyly ùù nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii D e D e ää tt N hu o N hu o ää mm 3PHPH ÖÖ Ô N G P H A Ô N G P H A ÙÙ P N G H IE ÂN C P N G H IE ÂN C Ö Ù Ö Ù UU 1. 1. P H PH ÖÖ Ô N G P H A Ô N G P H A ÙÙ P L U A P L U A ÄÄ NN M u M u ïï c c ñíñí chch cucu ûû aa qu a qu a ùù trtr ìì n hnh ke o ke o tutu ïï lala øø h oho åå t rôtr ô ïï ch o ch o qu a qu a ùù trtr ìì n hnh khkh öûöû m a m a øø uu , , ch a ch a áá tt rara éé nn lôlô ll ö ûöû n gng , C O D , C O D v ava øø t ata ùù chch ki m ki m lo a lo a ïï ii nana ëë ngng rara kh o kh o ûû ii nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii .. K eo K eo tutu ïï lala øø q uaqu a ùù trtr ìì n hnh lala øø mm ch o ch o caca ùù cc haha ïï tt caca ëë nn ph aân ph aân tata ùù nn tr on g tr on g nn öö ôô ùù cc , , t ata ïï oo th a th a øø n hnh dada ïï ngng bo âng bo âng de ã de ã lala éé ngng . . T ro ng T ro ng qu a qu a ùù trtr ìì n hnh ke o ke o tutu ïï ll öö ôô ïï n gng ch a ch a áá tt lôlô ll ö ûöû n gng , , m u m u øø ii , , m a m a øø uu se õ se õ g iagi a ûû mm xu o xu o áá n gng . . N go a N go a øø ii rara caca ùù cc ch a ch a áá tt nhnh öö si lic at si lic at , , h yd ra tc ac bo n hy dr at ca cb on , , c hach a áá tt bebe ùù oo , , m a m a øø uu m ôõ m ôõ vava øø ll öö ôô ïï n gng lôlô ùù nn vi vi tr u tr u øø n gng bòbò lo a lo a ïï ii bobo ûû .. B a B a ûû nn ch a ch a áá tt hi e hi e ää nn tt öö ôô ïï n gng ke o ke o tutu ïï lala øø m o m o ää tt qu a qu a ùù trtr ìì n hnh phph öùöù cc tata ïï pp . . K hi K hi ke o ke o tutu ïï q uaqu a ùù trtr ìì n hnh xaxa ûû yy rara ch u ch u ûû yeye áá uu m an g m an g baba ûû nn ch a ch a áá tt vava ää tt lyly ùù , , n hnh öö n gng kh i kh i c oco ùù c hach a áá tt ph a ph a ûû nn öùöù n gng tr on g tr on g nn öö ôô ùù cc thth ìì c aca ùù cc ch a ch a áá tt hoho øø aa ta n ta n se õ se õ t ha y th ay ññ oo åå ii t hath a øø n hnh ph a ph a àà nn hoho ùù aa hoho ïï cc , , t ro ng tr on g ññ oo ùù c aca ùù cc io ân io ân keke áá tt tutu ûû aa kh oân g kh oân g ta n ta n vava øø lala éé ngng xu o xu o áá n gng .. 4 B oân g B oân g hyhy ññ r ox yt ro xy t t ata ïï oo th a th a øø n hnh se õ se õ h aha áá pp ph u ph u ïï vava øø dd íí n hnh keke áá tt caca ùù cc ch a ch a áá tt hu ye hu ye àà nn ph u ph u øø , , c hach a áá tt ke o ke o coco ùù t ro ng tr on g nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii . . K hi K hi coco ùù c hach a áá tt ññ i eie ää nn lyly , , c aca ùù cc ch a ch a áá tt ke o ke o tr on g tr on g nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii haha áá pp ph u ph u ïï io ân io ân tr eân tr eân bebe àà m a m a ëë tt vava øø tt íí c hch ññ i eie ää nn . . C a C a ùù cc ph a ph a àà nn tt ö ûöû ch a ch a áá tt baba åå nn ch u ch u ûû yeye áá uu haha áá pp ph u ph u ïï caca ùù cc an io ân an io ân ne ân ne ân se õ se õ tt íí c hch ññ i eie ää nn aâmaâm . . K hi K hi ch o ch o th eâm th eâm ch a ch a áá tt ke o ke o tutu ïï v ava øø oo nn öö ôô ùù cc tata ïï oo th a th a øø n hnh caca ùù cc haha ïï tt ke o ke o tt íí chch ññ i eie ää nn dd öö ôn g ôn g (A l (O H ) (A l (O H ) 33 , , Fe (O H ) Fe (O H ) 22 , Fe (O H ) , Fe (O H ) 33 ), ), ch u ch u ùù n gng se õ se õ h ôhô ïï pp nh a nh a áá tt vôvô ùù ii caca ùù cc ph a ph a àà nn tt ö ûöû ch a ch a áá tt baba åå nn ññ ee áá nn mm öùöù cc ññ uu ûû l ôlô ùù nn ññ ee åå l ala éé ngng th a th a øø n hnh caca ëë nn . . ÑÑ oo ùù lala øø h iehi e ää nn tt öö ôô ïï n gng m a m a áá tt oo åå nn ññ ò nhòn h , , v ava øø ñ öñö ôô ïï cc keke áá tt th u th u ùù cc baba èè ngng qu a qu a ùù trtr ìì n hnh lala øø mm to to h aha ïï tt .. T ro ng T ro ng nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii dede ää tt nh uo nh uo ää mm , , c aca ùù cc ph a ph a àà nn tt ö ûöû m an g m an g m a m a øø uu tt íí chch ññ i eie ää nn dd öö ôn g ôn g , h ay , ha y ññ i eie ää nn aâmaâm ho a ho a ëë cc ôô ûû dada ïï ngng ph aân ph aân tata ùù nn th oâ th oâ (( t hu o th uo áá cc nh uo nh uo ää mm ph aân ph aân tata ùù nn , , ho a ho a øø nn ng uy eân ng uy eân ), do ), do v ava ää yy ph a ph a ûû ii ll ö ïöï aa ch o ch o ïï nn ch a ch a áá tt ke o ke o tutu ïï t utu øø yy th uo th uo ää cc tt íí nhnh ch a ch a áá tt nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii tr on g tr on g tt ö øöø n gng nh a nh a øø m a m a ùù yy .. H am H am ll öö ôô ïï n gng ch a ch a áá tt ke o ke o tutu ïï ñ öñö aa vava øø oo nn öö ôô ùù cc ph a ph a ûû ii caca àà nn xaxa ùù cc ññ ò nhòn h baba èè ngng thth öïöï cc ng hi e ng hi e ää mm 52. P H 2. P H ÖÖ Ô N G P H A Ô N G P H A ÙÙ P T H P T H Ö Ï Ö Ï C H IE C H IE ÄÄ NN PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp ññ i eie àà u u tr a tr a th u th u th a th a ää pp bi eân bi eân hoho ää ii t ata øø ii lielie ää uu PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp ph aân ph aân tt íí chch tata ïï ii p hoph o øø n gng thth íí n gh ie ng hi e ää mm PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp ch a ch a ïï yy m oâ m oâ hh ìì nhnh T h T h ö ïöï cc ng hi e ng hi e ää mm PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp ss ö ûöû dudu ïï ngng th o th o áá n gng ke â ke â t oato a ùù nn hoho ïï cc PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp ss ö ûöû lyly ùù dd öïöï aa vava øø oo chch öö ô ngôn g trtr ìì n hnh ex ce l ex ce l PhPh öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp so so s asa ùù nhnh qu i qu i t rtr ìì n hnh vava øø g iagi a ùù th a th a øø n hnh 6N O N O ÄÄ I D U N G I D U N G ÑÑ EE ÀÀ T A T A ØØ II T h u T h u th a th a ää pp n h n h öö õn g õn g tata øø ii li e li e ää uu li eân li eân qu an qu an ññ ee áá nn co ân g co ân g n gh e n gh e ää P A C P A C v ava øø p h aân ph aân tt íí chch bi eân bi eân h o h o ää ii ññ ee åå c oco ùù c ôcô sôsô ûû c h o ch o vi e vi e ää cc n gh ie ân n gh ie ân cc ö ù öù uu . . T ie T ie áá nn h a h a øø n h n h th u th u th a th a ää pp m aãu m aãu . . P h aân P h aân tt íí chch m aãu m aãu vava øø c h a ch a ïï yy m oâ m oâ hh ìì n h n h ññ ee åå x axa ùù cc ññ ò n h òn h n h n h öö õn g õn g th oân g th oân g soso áá vava øø h ie h ie ää uu qu a qu a ûû xx ö û öû lyly ùù . . V ô V ô ùù ii caca ùù cc n o n o ää ii du n g du n g cucu ïï t h e th e åå sa u sa u :: T h T h íí ng hi eâm ng hi eâm 11 : : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h pH pH toto áá ii öö uu T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 2 : 2 : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu ôô ûû pH pH toto áá ii öö uu T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 33 : : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu kh i kh i k ho âng kh oân g ññ i eie àà u u chch ææ n hnh pHpH T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 44 : : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu kh i kh i c oco ùù m o m o ää tt gi a gi a ùù tr ò tr ò PA C PA C c oco áá ññ òn h òn h T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 55 : : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h ll öö ôô ïï n gng PA C PA C t oto áá ii öö uu kh i kh i c oco ùù ll ö ïöï ô ngôn g ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu thth íí n gh ie ng hi e ää mm tr eân tr eân .. T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 66 : : X a X a ùù cc ññ ò nhòn h ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu kh i kh i k hikh i c oco ùù ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu thth íí n gh ie ng hi e ää mm vava øø p H pH toto áá ii öö uu .. M oãi M oãi thth íí n gh ie n gh ie ää mm tata ññ oo ññ aa ïï cc caca ùù cc chch ææ ti eâu ti eâu oâoâ n h ie ãm n h ie ãm n h n h öö : C O D , P t : C O D , P t –– C o, C o, pH , S S . pH , S S . TT öøöø ññ oo ùù tt íí n h n h to a to a ùù nn sôsô bobo ää h e h e ää th o th o áá n g n g xx ö û öû lyly ùù ññ ee åå ruru ùù tt rara gi a gi a ùù th a th a øø n h n h n h a n h a èè mm so so s asa ùù n h n h keke áá tt qu a qu a ûû cucu ûû aa caca ùù cc co ân g co ân g n gh e n gh e ää coco ùù h ay h ay k h oân g kh oân g coco ùù ss öûöû dudu ïï n g n g P A C . P A C . 7K E K E ÁÁ T Q U A T Q U A ÛÛ N G H IE ÂN C N G H IE ÂN C Ö Ù Ö Ù UU C h C h öö ô n g ô n g 11 C O ÂN G N G H E C O ÂN G N G H E ÄÄ P A C . M O PA C . M O ÄÄ T S O T SO ÁÁ K E K E ÁÁ T Q U A T Q U A ÛÛ C H E C H E ÁÁ T A TA ÏÏ O P A C V A O P A C V A ØØ Ö Ù Ö Ù N G D U N G D U ÏÏ N G C U N G C U ÛÛ A N O A N O ÙÙ 1. 1. G iô G iô ùù ii th ie th ie ää uu veve àà c aca áá uu tata ïï oo P A C P A C : P A C : P A C P ol ya lm in um Po ly al m in um H yd ro xy H yd ro xy C lo ru a C lo ru a ) ) l ala øø s asa ûû nn ph a ph a åå mm cucu ûû aa ph a ph a ûû nn öùöù n gng lie ân lie ân keke áá tt gigi öö õaõa A l(O H )3 A l(O H )3 v ava øø A lC l A lC l 33 th eo th eo caca ùù cc tyty ûû m ol m ol x axa ùù cc ññ ò nhòn h & & ôô ûû t ratr a ïï n gng th a th a ùù ii po ly m e po ly m e vo â vo â c ôcô coco ùù c oân g co âng thth öùöù cc toto åå ngng qu a qu a ùù tt [[ A l(O H ) A l(O H ) xx C l C l yy ]] nn , , v ôvô ùù ii x + y = 3 & x+ y = 3 & lala øø ññ oo ää tr u tr u øø n gng hôhô ïï pp (n (n n gu ye ân ng uy eân dd öö ôn g ôn g ).). 2. 2. N gu ye ân N gu ye ân li e li e ää uu ch e ch e áá tata ïï oo P A C P A C : : H yd ro xi t H yd ro xi t n ho âm nh oâm , , A xi t A xi t C lo hy dr ic C lo hy dr ic 3. 3. K e K e áá tt qu a qu a ûû ch e ch e áá tata ïï oo P A C P A C t ata ïï ii V ie V ie ää tt N am ( N am ( V ie V ie ää nn N gh ie ân N gh ie ân CC öùöù uu Ö Ù Ö Ù n g n g D u D u ïï n g n g Q uo Q uo áá cc G ia G ia ) ) :: 8a. a. P A C P A C d ada ïï n g n g lolo ûû n g n g :: C o C o ùù haha øø mm ll öö ôô ïï n gng nh oâm nh oâm ( ( q uyqu y rara A l A l 22 OO 33) ) l ala øø 1 0% 10 % D un g D un g dò ch dò ch m a m a øø uu vava øø ngng tyty ûû t rotr o ïï n gng 1, 21 1, 21 PA C PA C d ada ïï ngng lolo ûû ngng ñöñö ôô ïï cc ññ oo ùù ngng ch ai ch ai vava øø c an ca n vôvô ùù ii t heth e åå tt íí chch xaxa ùù cc ññ ò nhòn h ho a ho a ëë cc chch öùöù aa tr on g tr on g ph i ph i n hnh öïöï aa 20 0k g. 20 0k g. PA C PA C lolo ûû ngng dudu øø ngng th ua th ua ää nn tietie ää nn veve àà m a m a ëë tt ph a ph a ch e ch e áá , , t hth íí c hch hôhô ïï pp ch o ch o vi e vi e ää cc ss ö ûöû dudu ïï ngng ch o ch o caca ùù cc co âng co âng trtr ìì n hnh ôô ûû gaga àà nn .. SaSa ûû nn ph a ph a åå mm ñöñö ôô ïï cc tata ïï oo rara coco ùù k yky ùù h iehi e ää uu PA C PA C −− –– V H 10 L V H 10 L b. P A C b. P A C d ada ïï n g n g kh oâ kh oâ :: D un g D un g dò ch dò ch PA C PA C tt ö øöø bb ìì nhnh ph a ph a ûû nn öùöù n gng ñöñö ôô ïï cc co â co â ññ aa ëë cc vava øø ññ oân g oân g keke áá tt ôô ûû dada ïï ngng rara éé nn . . T u T u øø yy ññ i eie àà u u ki e ki e ää nn lala øø mm kh oâ kh oâ coco ùù t heth e åå tata ïï oo ñöñö ôô ïï cc dada ïï ngng PA C PA C rara éé nn coco ùù h aha øø mm ll öö ôô ïï n gng nh oâm nh oâm (q ui (q ui r ara A l2 O 3) A l2 O 3) tt ö øöø 17 17 ññ ee áá nn 30 % . 30 % . H ai H ai sasa ûû nn ph a ph a åå mm PA C PA C r ara éé nn coco ùù t heth e åå tata ùù ii t ata ïï oo ñöñö ôô ïï cc coco ùù k yky ùù h iehi e ää uu PA C PA C –– V H 18 S V H 18 S vava øø P A C PA C –– V H 24 S. V H 24 S. SaSa ûû nn ph a ph a åå mm PA C PA C -- V H V H d ada ïï ngng rara éé nn coco ùù t heth e åå na âng na âng haha øø mm ll öö ôô ïï n gng A l A l 22 OO 33 ca o ca o hô n hô n (( t re ân tr eân 30 % ) 30 % ) n hnh öö n gng kh oân g kh oân g coco ùù lôlô ïï ii v eve àà m a m a ëë tt vava ää nn dudu ïï ngng na êng na êng ll öö ôô ïï n gng lala øø mm kh oâ kh oâ . . M a M a ëë tt kh a kh a ùù cc sasa áá yy kh oâ kh oâ PA C PA C tr eân tr eân 30 % A l 30 % A l 22 OO 33 de ã de ã lala øø mm sasa ûû nn ph a ph a åå mm hoho øø aa ta n ta n kh oân g kh oân g ho a ho a øø nn to a to a øø nn kh i kh i ññ emem ss ö ûöû dudu ïï ngng ne ân ne ân tata ùù cc dudu ïï ngng thth öïöï cc tete áá c uõn g cu õng chch ææ b aba èè ngng lo a lo a ïï ii hoho øø aa ta n ta n tu y tu y coco ùù h aha øø mm ll öö ôô ïï n gng nh oâm nh oâm nh o nh o ûû hô n hô n 94. 4. C oân g C oân g n gh e n gh e ää öùöù n g n g dudu ïï n g n g P A C P A C : : C a C a ùù cc ng uo ng uo àà nn nn öö ôô ùù cc nh ie ãm nh ie ãm baba åå nn thth öö ôô øø ngng chch öùöù aa caca ùù cc ch a ch a áá tt baba åå nn ôô ûû dada ïï ngng hu ye hu ye àà nn ph u ph u øø lôlô ll ö ûöû n gng tr on g tr on g nn öö ôô ùù cc . . C hu C hu ùù ngng thth öö ôô øø ngng lala øø caca ùù cc haha ïï tt ke o ke o tt íí chch ññ i eie ää nn vava øø c oco ùù tt íí n hnh ch a ch a áá tt bebe àà m a m a ëë tt kh a kh a ùù cc nh au nh au tutu øø yy th uo th uo ää cc vava øø oo baba ûû nn ch a ch a áá tt cucu ûû aa m oãi m oãi caca áá uu tt ö ûöû vava øø t ratr a ïï n gng th a th a ùù ii toto àà nn tata ïï ii c ucu ûû aa ch u ch u ùù n gng tr on g tr on g m oâi m oâi trtr öö ôô øø ngng nn öö ôô ùù cc .. C a C a ùù cc ch a ch a áá tt baba åå nn nana øø yy coco ùù n gu o ng uo àà nn gogo áá cc vo â vo â c ôcô (( k eoke o sese ùù tt , , b ubu ïï ii , , caca ùù cc hy dr ox it hy dr ox it ho a ho a ëë cc ox it ox it ki m ki m lo a lo a ïï ii …… ) ) h oaho a ëë cc ng uo ng uo àà nn gogo áá cc hh öö õuõu côcô (( p haph a åå mm m a m a øø uu , , c aca ùù cc ch a ch a áá tt ph aân ph aân tt ö ûöû tt ö øöø thth öïöï cc vava ää tt , , ññ oo ää n gng vava ää tt …… ). ). ÑÑ ee åå lo a lo a ïï ii bobo ûû c huch u ùù n gng vava øø lala øø mm tr on g tr on g ng uo ng uo àà nn nn öö ôô ùù cc ngng öö ôô øø ii t ata ss ö ûöû dudu ïï ngng rara áá tt ph o ph o åå bi e bi e áá nn phph öö ô ngôn g ph a ph a ùù pp hoho ùù aa lyly ùù ññ oân g oân g tutu ïï v ava øø k eoke o tutu (C oa gu la tio n (C oa gu la tio n vava øø F lo cu la tio n Fl oc ul at io n ) .). C o C o ùù 4 4 bi e bi e ää nn ph a ph a ùù pp hoho ùù aa hoho ïï cc ke o ke o tutu ïï m o m o ää tt hehe ää h uy e hu ye àà nn ph u ph u øø dada ïï ngng ke o ke o : : T aên g T aên g ll ö ïöï cc io n io n , , T ha y T ha y ññ oo åå ii p HpH , , Ñ ö Ñ ö aa vava øø oo hehe ää c aca ùù cc m uo m uo áá ii ki m ki m lo a lo a ïï ii coco ùù h oho ùù aa tr ò tr ò c aoca o , , Ñ ö Ñ ö aa vava øø oo m o m o ää tt po ly m e po ly m e tt ö ïöï nh ie ân nh ie ân ha y ha y po ly m e po ly m e toto åå ngng hôhô ïï pp 1 0 5. 5. N h a N h a ää nn xexe ùù tt ch un g ch un g veve àà v ievi e ää cc öùöù n g n g dudu ïï n g n g P A C P A C t ro n g tr on g xx ö û öû lyly ùù nn öö ôô ùù cc si n h si n h h oa h oa ïï tt vava øø nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii PA C PA C c hech e áá tata ïï oo ññ a õaõ ñöñö ôô ïï cc ss ö ûöû dudu ïï ngng coco ùù h iehi e ää uu qu a qu a ûû toto áá tt ch o ch o xx ö ûöû lyly ùù nn öö ôô ùù cc si nh si nh ho a ho a ïï tt vava øø nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii .. LL öö ôô ïï ngng PA C PA C ti eâu tie âu toto áá nn ch o ch o caca ùù cc trtr öö ôô øø ngng hôhô ïï pp xx ö ûöû lyly ùù c hch ææ baba èè ngng kh oa kh oa ûû ngng m o m o ää tt nn ö ûöû aa so so v ôvô ùù ii ll öö ôô ïï ngng ph e ph e øø nn su np ha t su np ha t (( tt íí n hnh th eo th eo cucu øø ngng haha øø mm ll öö ôô ïï n gng nh oâm nh oâm ).). PA C PA C k ho âng kh oân g lala øø mm gi a gi a ûû mm ññ aa ùù ngng keke åå p H pH c ucu ûû aa nn öö ôô ùù cc ñöñö ôô ïï cc xx ö ûöû lyly ùù , , t oto áá cc ññ oo ää k eoke o tutu ïï t hth öö ôô øø ngng nh an h nh an h hô n hô n ph e ph e øø nn su np ha t su np ha t .. PA C PA C c hoch o hi e hi e ää uu qu a qu a ûû lala éé ngng toto áá tt hô n hô n ph e ph e øø nn nh oâm nh oâm caca ûû k hikh i dudu øø ngng ng oa ng oa øø ii ll öö ôô ïï ngng toto áá ii öö uu (( t hi e th ie áá uu ho a ho a ëë cc thth öøöø aa PA C PA C c uõn g cu õng kh oân g kh oân g lala øø mm ññ uu ïï cc nn öö ôô ùù cc nhnh öö ññ oo áá ii v ôvô ùù ii p heph e øø nn )) V ie V ie ää cc thth öûöû ng hi e ng hi e ää mm öùöù n gng dudu ïï ngng thth öïöï cc tete áá c ucu ûû aa PA C PA C c hech e áá tata ïï oo ñöñö ôô ïï cc qu y qu y m oâ m oâ ôô ûû bb öö ôô ùù cc ññ aa àà uu cu õng cu õng nh an h nh an h ch o ch o ph e ph e ùù pp kh a kh a úú n gng ññ ò nhòn h ñöñö ôô ïï cc kh a kh a ûû na êng na êng öùöù n gng dudu ïï ngng to to lôlô ùù nn cucu ûû aa sasa ûû nn ph a ph a åå mm nana øø yy .. 1 1 C h C h öö ôn g ôn g 22 K E K E ÁÁ T Q U A T Q U A ÛÛ N G H IE ÂN C N G H IE ÂN C Ö Ù Ö Ù U U Ö Ù Ö Ù N G D U N G D U ÏÏ N G P A C V A N G P A C V A ØØ O T R Ô O T R Ô ÏÏ L A L A ÉÉ N G T R O N G X N G T R O N G X Ö Û Ö Û L Y L Y ÙÙ NN ÖÖ ÔÔ ÙÙ C T H A C T H A ÛÛ I D E I D E ÄÄ T N H U O T N H U O ÄÄ MM M oâ M oâ hh ìì nhnh dudu øø ngng tr on g tr on g ññ ee àà t ata øø ii (( m oâ m oâ hh ìì nhnh Ja rt es t Ja rt es t )) 1 2 T h T h íí ng hh ie ng hh ie ää mm 11 M aãu M aãu nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii nh uo nh uo ää mm coco ùù p H = 8 .5 pH = 8 .5 L ie L ie àà uu ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn coco áá ññ òn h òn h 25 0 m g/ l. 25 0 m g/ l. T ro ng T ro ng thth íí n gh ie ng hi e ää mm nana øø yy pH pH m on g m on g m uo m uo áá nn ñöñö ôô ïï cc ññ i eie àà u u chch ææ n hnh baba èè ngng du ng du ng d òc h dò ch xuxu ùù cc N aO H N aO H 0. 1N . 0. 1N . SS öûöû dudu ïï ngng du ng du ng d òc h dò ch nn öö ôô ùù cc th a th a ûû ii kh oân g kh oân g ph a ph a lo aõn g lo aõn g . . C a C a ùù cc soso áá li elie ää uu ññ oo ññ aa ïï cc sa u sa u kh i kh i k eoke o tutu ïï v ava øø lala éé ngng 30 30 p huph u ùù tt nhnh öö sa u sa u :: 1 3 B a B a ûû n gng 2. 1 2. 1 : : K e K e áá tt qu a qu a ûû thth íí n gh ie n gh ie ää mm xaxa ùù cc ññ ò n h òn h pH pH t oto áá ii öö uu 26 .9 45 .5 9 27 .1 1 30 21 .1 4 28 .2 % x öû ly ùC O D 13 45 10 01 13 41 12 88 14 51 13 21 C O D r a (m g/ l) 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 C O D v aøo (m g/ l) 49 .0 5 59 .8 70 ..3 7 71 64 .4 3 55 .9 % x öû ly ùñ oä m aøu 17 20 13 57 10 00 97 9 12 01 14 89 Ñ oä m aøu ra Pt -C o 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 Ñ oä m aøu va øoP t- C o 8. 0 7. 5 6. 5 6. 0 5. 0 4. 5 pH 0. 8 0. 7 0. 5 0. 4 0. 2 0. 1 L öô ïng xu ùtN aO H (m l) 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 H aøm lö ôïn g ph eøn (m g/ l) 6 5 4 3 2 1 T hö ùtö ïm aãu 1 4 pH pH toto áá ii öö uu kh oa kh oa ûû ngng 6. 0, 6. 0, tr on g tr on g pH pH n ana øø yy hi e hi e ää uu qu a qu a ûû xx ö ûöû lyly ùù C O D C O D v ava øø ññ oo ää m a m a øø uu lala øø c aoca o nh a nh a áá tt . . H ie H ie ää uu qu a qu a ûû caca ùù cc chch ææ t ie âu tie âu nhnh öö sa u sa u : : ÑÑ oo ääää m a m a øø uu xu o xu o áá n gng coco øø nn 97 9, 97 9, ññ aa ïï tt 71 % . C O D 71 % . C O D xu o xu o áá n gng coco øø nn 12 88 , 12 88 , ññ aa ïï tt 30 % . 30 % . Ñ oà th ò b ie åu di eãn m oái q ua n he ä g iö õa pH v aø % x öû ly ù C O D , ñ oä m aøu 0102 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 0 2 4 6 8 10 H aøm lö ïôn g ph eøn m g/ l %xöû lyù % x öû ly ù ñ oä m aøu % x öû ly ù C O D 1 5 T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 2 2 X a X a ùù cc ññ ò nhòn h haha øø mm ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu coco ùù ññ ieie àà u u chch ææ n hnh pHpH 47 .8 3 58 .0 6 57 .0 6 59 .4 5 43 .1 5 64 .1 3 % x öû ly ùC O D 96 0 79 0 79 0 74 6 10 46 66 0 C O D r a (m g/ l) 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 C O D v aøo (m g/ l) 55 .5 6 82 .2 2 82 .2 2 86 .3 7 85 .3 4 81 .3 3 % x öû ly ùñ oä m aøu 15 00 60 0 60 0 46 0 49 5 63 0 Ñ oä m aøu ra Pt -C o 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 Ñ oä m aøu va øo Pt - C o 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 3 6. 2 pH 0. 45 0. 4 0. 35 0. 3 0. 25 0. 2 L öô ïng xu ùc N aO H (m l) 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 H aøm lö ôïn g ph eøn (m g/ l) 6 5 4 3 2 1 T hö ùtö ïm aãu 1 6 DD öïöï aa vava øø oo ññ oo àà t hòth ò t ata th a th a áá yy hi e hi e ää uu qu a qu a ûû xx ö ûöû lyly ùù ññ aa ïï tt keke áá tt qu a qu a ûû toto áá tt nh a nh a áá tt öùöù n gng vôvô ùù ii ll öö ôô ïï ngng ph e ph e øø nn lala øø 1 50 m g/ l 15 0m g/ l ôô ûû p H pH toto áá ii öö uu nana øø yy . . H ie H ie ää uu qu a qu a ûû caca ùù cc chch ææ t ie âu tie âu nhnh öö sa u sa u : : ÑÑ oo ää m a m a øø uu xu o xu o áá n gng coco øø nn 46 0 m g/ l 46 0 m g/ l v ôvô ùù ii h iehi e ää uu su a su a áá tt lala øø 8 6. 37 % . 86 .3 7 % . C O D C O D g iagi a ûû mm xu o xu o áá n gng coco øø nn 74 6 m g/ l 74 6 m g/ l ññ aa ïï tt 59 .4 6 % . 59 .4 6 % . Ñ oà th ò b ie åu di eãn m oái q ua n he ä g iö õa ha øm lö ôïn g ph eøn v aø % xö û ly ù C O D , ño ä m aøu 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 0 5 0 10 0 15 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 H aøm lö ïôn g ph eøn m g/ l %xöû lyù % x öû ly ù ñ oä m aøu % x öû ly ù C O D 1 7 T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 33 X a X a ùù cc ññ ò nhòn h haha øø mm ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu kh oân g kh oân g ññ i eie àà u u chch ææ n hnh pHpH 45 .6 5 51 .0 8 57 .6 1 56 .5 2 40 .2 2 61 .9 6 % x öû ly ùC O D 10 00 90 0 78 0 80 0 11 00 70 0 C O D r a (m g/ l) 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 C O D v aøo (m g/ l) 58 .5 3 82 .2 2 81 .9 3 86 .0 7 85 .1 8 81 .1 4 % x öû ly ùñ oä m aøu 14 00 60 0 61 0 47 0 50 0 63 7 Ñ oä m aøu ra Pt -C o 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 Ñ oä m aøu va øo Pt -C o 3. 2 3. 9 4. 2 5. 0 5. 5 5. 9 pH 0 0 0 0 0 0 L öô ïng xu ùc N aO H (m l) 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 H aøm lö ôïn g ph eøn (m g/ l) 6 5 4 3 2 1 T hö ùtö ïm aãu 1 8 K e K e áá tt qu a qu a ûû thth íí n gh ie ng hi e ää mm thth öùöù 3 3 ch o ch o th a th a áá yy kh oân g kh oân g coco ùù ss öïöï kh a kh a ùù cc bi e bi e ää tt ññ aa ùù ngng keke åå s o so v ôvô ùù ii t hth íí n gh ie ng hi e ää mm thth öùöù 2, 2, ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu cu õng cu õng chch ææ ôô ûû 1 50 m g/ l , 15 0 m g/ l , v ôvô ùù ii p H = 5. 0. pH = 5. 0. H ie H ie ää uu qu a qu a ûû xx ö ûöû lyly ùù n hnh öö sa u sa u : C O D : C O D c oco øø nn 80 0 80 0 ññ aa ïï tt hi e hi e ää uu su a su a áá tt 56 ,5 % . 56 ,5 % . ÑÑ oo ää m a m a øø uu coco øø nn 47 0 47 0 ññ aa ïï tt hi e hi e ää uu su a su a áá tt 86 .0 7% . 86 .0 7% . Ñ oà th ò b ie åu di eãn m oái q ua n he ä g iö õa ha øm lö ôïn g ph eøn v aø % xö û ly ù C O D , ño ä m aøu k hi k ho âng ñ ie àu ch æn h pH 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 0 5 0 10 0 15 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 H aøm lö ïôn g ph eøn m g/ l %xöû lyù % x öû ly ù ñ oä m aøu % x öû ly ù C O D 1 9 T h T h íí ng hi e ng hi e ää mm 44 X a X a ùù cc ññ ò nhòn h haha øø mm ll öö ôô ïï n gng ph e ph e øø nn toto áá ii öö uu kh i kh i c oco ùù t he âm th eâm PA C PA C 73 .9 1 78 .5 3 78 .3 3 79 .7 2 71 .5 7 82 .0 6 % xö ûly ùC O D 48 0 39 5 39 9 37 3 52 3 33 0 C O D r a (m g/ l) 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 18 40 C O D v aøo (m g/ l) 91 .1 1 96 .4 5 96 .4 5 97 .2 7 97 .0 6 96 .2 7 % x öû ly ùñ oä m aøu 30 0 12 0 12 0 92 99 12 6 Ñ oä m aøu ra Pt -C o 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 33 76 Ñ oä m aøu va øo Pt -C o 6. 0 6. 1 6. 0 6. 2 6. 2 6. 1 pH 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 L öu lö ôïn g PA C (m l) 45 45 45 45 45 45 H aøm lö ôïn g PA C (m g/ l) 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 L öô ïng xu ùc N aO H (m l) 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 H aøm lö ôïn g ph eøn (m g/ l) 6 5 4 3 2 1 T hö ùtö ïm aãu 2 0 Sa u Sa u kh i kh i t ietie áá nn haha øø nhnh thth íí n gh ie ng hi e ää mm tata nh a nh a ää nn th a th a áá yy m aãu m aãu nn öö ôô ùù cc rara áá tt tr on g tr on g vava øø c aca ùù cc th oân g th oân g soso áá C O D C O D c uõn g cu õng nhnh öö ññ oo ää m a m a øø uu gi a gi a ûû mm ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfLA8013.pdf
Tài liệu liên quan