Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Polynomial haos áp dụng cho hệ thống treo trên ô tô

SỐ1(72)2021 ISSN1859-4190TẠPCHÍNGHIÊNCỨUKHOAHỌC S ố 1 (7 2) 20 21 S ố 1 (7 2) Đ ịa c h ỉ: - Số 1 : S ố 2 4 , T h á i H ọc 2 , p h ườ n g Sa o Đ ỏ , th à n h p h ố C h í Li n h , tỉ n h H ả i D ươ n g - Số 2 : S ố 7 2 , đ ư ờ n g N gu y ễn T h á i H ọc /Q uố c lộ 3 7 , p h ư ờ n g T h á i H ọc , th àn h p h ố C h í L in h ,

pdf11 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Polynomial haos áp dụng cho hệ thống treo trên ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tỉ n h H ả i D ươ n g - Đ iệ n t h o ại : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 2 6 9 Fa x: ( 0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 W e b si te : h tt p :/ /s a o d o .e d u .v n E m a il : in fo @ sa o d o .e d u. vn 20 21 Đ ịa c h ỉT ò a s o ạn : Tr ư ờ n g Đ ại h ọ c S a o Đ ỏ . S ố 2 4 ,T h ái H ọ c 2 ,p h ư ờ n g S ao Đ ỏ ,t h à n h p h ố C h íL in h ,t ỉn h H ả i D ư ơ n g. Đ iệ n t h o ại :( 0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e :0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 . W e b si te : h p :// ta p ch ik h cn .s ao d o .e d u .v n /E m ai l: t ap ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n . G iấ y p h é p x u ấ t b ả n s ố :1 0 0 3 /G P -B T T T, n g ày 0 6 /7 /2 0 1 1 v à G iấ y p h é p s ử a đ ổ i, b ổ s u n g số : 2 9 3 /G P -B T T T T n gà y 0 3 /0 6 /2 0 1 6 c ủ a B ộ T h ô n g n v à Tr u y ề n t h ô n g . M ã ch u ẩn q u ố c tế s ố :4 7 /T T K H C N -I S S N ,n g ày 2 1 /7 /2 0 1 1 c ủ a C ụ c T h ô n g n K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ Q u ố c g ia . In 2 .0 0 0 b ả n ,k h ổ 2 1 × 2 9 ,7 cm ,t ại C ô n g t y T N H H in T re X an h ,c ấp n g à y 1 7 /0 2 /2 0 1 1 . T H Ể L Ệ G Ử I B À I T Ạ P C H Í N G H IÊ N C Ứ U K H O A H Ọ C , T R Ư Ờ N G Ð Ạ I H Ọ C S A O Ð Ỏ T ổ n g B iê n t ậ p H ộ iđ ồ n g B iê n t ậ p NG ND .TS . Đ inh Vă n N hư ợn g- Ch ủ t ịch Hộ i đ ồn g P h ó T ổ n g b iê n t ậ p TS . N gu yễ n T hị Kim Ng uy ên B a n B iê n t ậ p Th S. Đ oà n T hị Th u H ằn g - Tr ưở ng ba n Th S. Đ ào Th ị V ân GS .TS . Ph ạm Th ị N gọ c Y ến PG S.T SK H. Trầ n H oà i Li nh PG S.T S. N gu yễ n Q uố c C ườ ng PG S.T S. N gu yễ n V ăn Liễ n GS .TS KH . Th ân Ng ọc Ho àn GS .TS KH . Bà nh Tiế n L on g GS .TS . Tr ần Vă n Đ ịch GS .TS . Ph ạm M inh Tu ấn PG S.T S. L ê V ăn Họ c PG S.T S. N gu yễ n D oã n Ý GS .TS . Đ inh Vă n S ơn PG S.T S. T rần Th ị H à PG S.T S. T rươ ng Th ị Th ủy TS . V ũ Q ua ng Th ập PG S.T S. N gu yễ n T hị Bấ t GS .TS . Đ ỗ Q ua ng Kh án g TS . B ùi Vă n N gọ c PG S.T S. N gô Sỹ Lư ơn g PG S.T S. K hu ất Vă n N inh GS .TS KH . Ph ạm Ho àn g H ải PG S.T S. N gu yễ n V ăn Độ PG S.T S. Đ oà n N gọ c H ải PG S.T S. N gu yễ n N gọ c H à E d it o r- in -C h ie f Dr . D o V an Di nh V ic e E d it o r- in -C h ie f Dr . N gu ye n T hi Kim Ng uy en E d it o ri a lB o a rd Po ep le's Te ach er, Dr . D inh Va n N hu on g - Ch air ma n Pro f.D r. P ha m Th i N go c Y en As soc .Pr of. Dr .Sc . Tr an Ho ai L inh As soc .Pr of. Dr . N gu ye n Q uo c C uo ng As soc .Pr of. Dr . N gu ye n V an Lie n Pro f.D r.S c. T ha n N go c H oa n Pro f.D r.S c. B an h T ien Lo ng Pro f.D r. T ran Va n D ich Pro f.D r. P ha m Mi nh Tu an As soc .Pr of. Dr . Le Va n H oc As soc .Pr of. Dr . N gu ye n D oa n Y Pro f.D r. D inh Va n S on As soc .Pr of. Dr . Tr an Th i H a As soc .Pr of. Dr . Tr uo ng Th i Th uy Dr . V u Q ua ng Th ap As soc .Pr of. Dr . N gu ye n T hi Ba t Pro f.D r. D o Q ua ng Kh an g Dr . B ui Va n N go c As soc .Pr of. Dr . N go Sy Lu on g As soc .Pr of. Dr . Kh ua t V an Ni nh Pro f.D r.S c. P ha m Ho an g H ai As soc .Pr of. Dr . N gu ye n V an Do As soc .Pr of. Dr . D oa n N go c H ai As soc .Pr of. Dr . N gu ye n N go c H a E d it o ri a l MS c. D oa n T hi Th u H an g - He ad MS c. D ao Th i V an T h ư k ý T ò a s o ạ n TS . N gô Hữ u M ạn h Dr . N go Hu u M an h T ạ p c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c , T rư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ , IS S N 1 8 5 9 -4 1 9 0 , Số 1 ( 7 2 ) 2 0 2 1 T ạp c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c, T rư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ ( IS S N 1 8 5 9 -4 1 9 0 ), th ư ờ n g x u y ê n c ô n g b ố k ế t q u ả, c ô n g tr ìn h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c v à cô n g n g h ệ c ủ a c ác n h à k h o a h ọ c, c án b ộ , g iả n g v iê n , n g h iê n c ứ u s in h , h ọ c v iê n c ao h ọ c, s in h v iê n ở t ro n g v à n g o ài n ư ớ c. 1 . h ọ c th u ộ c cá c lĩn h v ự c: Đ iệ n - Đ iệ n t ử - T ự đ ộ n g h ó a; C ơ k h í - Đ ộ n g lự c; K in h t ế ; Tr iế t h ọ c - X ã h ộ i h ọ c - h ọ c; T o án h ọ c; V ật lý ; V ăn h ó a - N g h ệ t h u ật - T h ể d ụ c th ể t h ao ... 2 . B ài n h ận đ ăn g là n h ữ n g c ô n g t rì n h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c ch ư a c ô n g b ố t ro n g b ất k ỳ ấ n p h ẩm k h o a h ọ c n ào . 3 . Tr ư ờ n g h ợ p b ài b áo p h ả i c h ỉn h s ử a th e o t h ể lệ h o ặc t h e o y ê u c ầu c ủ a P h ản b iệ n t h ì t á c g iả s ẽ c ập n h ậ t tr ê n w e b si te . N g ư ờ ip h ản b iệ n s ẽ d o t o à so ạn m ờ i. To à so ạn k h ô n g g ử il ại b ài n ế u k h ô n g đ ư ợ c đ ăn g . 4 . C ác c ô n g t rì n h t h u ộ c đ ề t à i n g h iê n c ứ u c ó C ơ q u a n q u ản l ý c ần k è m t h e o g iấ y p h é p c h o c ô n g b ố c ủ a c ơ q u an ( Tê n đ ề t ài ,m ã số ,t ê n c h ủ n h iệ m đ ề t ài , cấ p q u ả n l ý, ). 5 . 6 . Tê n t ác g iả ( k h ô n g g h i h ọ c h àm , h ọ c v ị) , f o n t A ri al , c ỡ c h ữ 1 0 , i n đ ậm , c ăn lề p h ả i; c ơ q u a n c ô n g t ác c ủ a c ác tá c g iả ,f o n t A ri al ,c ỡ c h ữ 9 ,i n n g h iê n g ,c ă n l ề p h ải . 7 . C h ữ “ Tó m t ắ t” i n đ ậm , fo n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 ; N ộ i d u n g t ó m t ắt c ủ a b ài b áo k h ô n g q u á 1 0 d ò n g , tr ìn h b ày 8 . C h ữ “ T ừ k h ó a” i n đ ậm , n g h iê n g , fo n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 ; C ó t ừ 0 3 ÷ 0 5 t ừ k h ó a, f o n t A ri al , cỡ c h ữ 1 0 , in n g h iê n g ,n g ăn c ác h n h au b ở i d ấu c h ấm p h ẩy ,c u ố ic ù n g l à d ấu c h ấ m . 9 . 1 0 . B ài b áo đ ư ợ c đ án h m áy t rê n k h ổ g iấ y A 4 ( 2 1 × 2 9 ,7 cm ) có đ ộ d ài k h ô n g q u á 8 t ra n g , f o n t A ri al , c ỡ c h ữ 1 0 , Tr o n g t rư ờ n g h ợ p h ìn h v ẽ , h ìn h ả n h c ó k íc h t h ư ớ c lớ n , b ản g b iể u c ó đ ộ r ộ n g lớ n h o ặc c ô n g t h ứ c, p h ư ơ n g tr ìn h d ài t h ìc h o p h é p t rì n h b à y d ư ớ id ạn g 0 1 c ộ t. 1 1 . Tà i liệ u t h am k h ả o đ ư ợ c sắ p x ế p t h e o t h ứ t ự t ài li ệ u đ ư ợ c tr íc h d ẫn t ro n g b ài b áo . - N ế u l à s ác h /l u ậ n á n : T ê n t ác g iả ( n ăm ), Tê n s ác h /l u ận á n /l u ận v ăn , N h à xu ất b ản /T rư ờ n g /V iệ n , lầ n x u ất b ản /t á i b ản . - N ế u là b ài b áo /b áo c áo k h o a h ọ c: T ê n t á c g iả ( n ăm ), T ê n b ài b áo /b áo c áo , T ạp c h í/ H ộ i n g h ị/ H ộ i t h ảo , T ập / K ỷ y ế u ,s ố ,t ra n g . - N ế u là t ra n g w e b : P h ải t rí ch d ẫn đ ầy đ ủ t ê n w e b si te v à đ ư ờ n g l in k, n gà y cậ p n h ậ t. 1 2 . T H Ô N G T IN L IÊ N H Ệ : B a n B iê n t ậ p T ạ p c h í N g h iê n c ứ u k h o a h ọ c , T rư ờ n g Đ ại h ọ c S a o Đ ỏ P h ò n g 2 0 3 , T ần g 2 ,N h à B 1 , T rư ờ n g Đ ại h ọ c S ao Đ ỏ Đ ịa c h ỉ: S ố 2 4 T h ái H ọ c 2 , p h ư ờ n g S ao Đ ỏ ,t h àn h p h ố C h íL in h ,t ỉn h H ải D ư ơ n g Đ iệ n t h o ại : (0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e : 0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 E m ai l: ta p ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n O ff ic e S e cr e ta ry Đ ịa c h ỉT ò a so ạ n : Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c S a o Đ ỏ . S ố 2 4 ,T h ái H ọ c 2 ,p h ư ờ n g S a o Đ ỏ ,t h àn h p h ố C h í Li n h ,t ỉn h H ải D ư ơ n g . Đ iệ n t h o ạ i: ( 0 2 2 0 ) 3 5 8 7 2 1 3 ,F ax : (0 2 2 0 ) 3 8 8 2 9 2 1 ,H o tl in e : 0 9 1 2 1 0 7 8 5 8 /0 9 3 6 8 4 7 9 8 0 . W e b si te :h p :// ta p ch ik h cn .s ao d o .e d u .v n /E m ai l: ta p ch ik h cn @ sa o d o .e d u .v n . G iấ y p h é p x u ất b ản s ố : 1 0 0 3 /G P -B T T T ,n g ày 0 6 /7 /2 0 1 1 v à G iấ y p h é p s ử a đ ổ i, b ổ s u n g s ố : 2 9 3 /G P -B T T T T n g ày 0 3 /0 6 /2 0 1 6 c ủ a B ộ T h ô n g n v à T ru yề n t h ô n g . M ã c h u ẩ n q u ố c tế s ố : 4 7 /T T K H C N -I S S N ,n g ày 2 1 /7 /2 0 1 1 c ủ a C ụ c T h ô n g n K h o a h ọ c v à C ô n g n g h ệ Q u ố c g ia . In 2 .0 0 0 b ả n ,k h ổ 2 1 × 2 9 ,7 cm ,t ạ iC ô n g t y T N H H in T re X an h ,c ấp n gà y 1 7 /0 2 /2 0 1 1 . TS . Đ ỗ V ăn Đỉ nh LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA Dựbáomựcnướcsôngcaonhất,thấpnhấttrongngày sửdụngmôhìnhhỗnhợp ĐỗVănĐỉnh NguyễnTrọngQuỳnh VũVănCảnh PhạmVănNam Thiết kếbộđiềukhiểnmờchohệ thốngđiềukhiểnvô hướngđộngcơđiệnkhôngđồngbộbapharôtolồngsóc cóthamsốmômenquántínhJbiếnđổi LêNgọcHòa VũHồngPhong ĐánhgiáhiệunăngchốngnhiễucủabộthuGPSsửdụng kiếntrúcbộlọchạtđiểm PhạmViệtHưng LêThịMai NguyễnTrọngCác Lựa chọn sơ đồ cấp điện và luật điều khiển công suất đầurachomáyđiệntừkháng PhạmCôngTảo TẠPCHÍ NGHIÊNCỨUKHOAHỌC ĐẠIHỌCSAOĐỎ TRONGSỐNÀY Số1(72)2021 LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC Tốiưuhóachếđộcắtvàđộnhámbềmặtkhuôndậpkhi giacôngvậtliệucompositenềnnhựa,cốthạt NgôHữuMạnh MạcThịNguyên LêHoàngAnh ChâuVĩnhTiến Phântíchcấutrúcvàtiềmnăngcủahệtruyềnđộngthủy tĩnhngdụngtrênmáykolâmnghiệp VũHoaKỳ TrầnHảiĐăng NguyễnLongLâm Nghiên cuảnhhưởng chiều cao, độ vi sai của thanh răngđếnđộgiãnđườngmay516trênvảidenimcogiãn NguyễnThịHiền ĐỗThịLàn PhạmThịKimPhúc Nghiên cu sự ảnh hưởng củaphươngpháp lấy mẫu đếnchấtlượngcủaphươngpháp3olynomialChaosáp dụngchohệthốngtreotrênôtô ĐàoĐcThụ LươngQuýHiệp PhạmVănTrọng Nghiêncuảnhhưởngcủachisốchỉvàmậtđộmũimay đếnđộgiãnđt,độbềnđườngmay406trênvảiTC 56 BùiThịLoan NguyễnThịHồi ĐỗThịTần NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 TẠPCHÍ NGHIÊNCỨUKHOAHỌC ĐẠIHỌCSAOĐỎ TRONGSỐNÀY Số1(72)2021 LIÊNNGÀNHTRIẾTHỌC-XÃHỘIHỌC-CHÍNHTRỊHỌC LIÊNNGÀNHHÓAHỌC-CÔNGNGHỆTHỰCPHẨM NGÀNHNGÔNNGỮHỌC NGÀNHTOÁNHỌC Sựkhôngtồntạinghiệmcủaphươngtrìnhellipticnửa tuyếntínhsuybiến NguyễnThịDiệpHuyền Nghiên cu tính chấtcấutrúccủacáccluster[Mo 6 - (X=F,Cl,Br,I)bằngphươngphápphiếmhàmmậtđộ PhạmThịĐiệp Sử dụng Saccharomyces cerevisiae RV để lên men rượuvangtừquảsim(Rhodomyrtustomentosa) BùiVănTú NguyễnNgọcTú Xóađói,giảmnghèoởHảiDươngtrongthờikỳđẩymạnh côngnghiệphóa,hiệnđạihóahiệnnay VũVănĐông Vai trò củagiáodục vàđào tạo đối vớiviệcphát triển nguồnnhânlựcchấtlượngcaoởViệt1amhiệnnay PhùngThịLý NGÀNHKINHTẾ BảohiểmthấtnghiệptrongpháttriểnkinhtếởViệtNam 66 NguyễnMinhTuấn ỨngdụngmatrậnSWOTtrongpháttriểndu lịch làng nghềtruyềnthốngtrênđịabàntỉnhHảiDương VũThịHường GiảmnghèovàpháttriểnbềnvữngởViệtNam PhạmThịHồngHoa NghiêncuthựctrạngkỹnăngnóitiếngAnhvàđềxuất mộtsốgiảiphápnhằmnângcaokỹnăngnóitiếngAnh củasinhviênkhôngchuyênTrườngĐạihọcSaoĐỏ ĐặngThịMinhPhương TrầnHoàngYến TăngThịHồngMinh LIÊNNGÀNHĐIỆN-ĐIỆNTỬ-TỰĐỘNGHÓA TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 SCIENTIFICJOURNAL SAODOUNIVERSITY No1(72)2021 TITLEFORELECTRICITY-ELECTRONICS-AUTOMATION The daily highest and lowest river water levels are forecastedusingahybridmodel DoVanDinh NguyenTrongQuynh VuVanCanh PhamVanNam Designingfuzzycontrollerforscalarcontrolsystemofa three-phasesquirrelcageinductionmotorwithvariableJ mômentofinertia LeNgocHoa VuHongPhong Performance assesment in interference supression of GPSreceiverbasedonparticlelter PhamVietHung LeThiMai NguyenTrongCac Select power supply schemeandoutput power control rulefortheSwitchedReluctanceMachine PhamCongTao OptimationontheCNCcuttingparametersandsurface roughnessofthemouldduringmillingprocesscomposite materialofplasticbaseandgraincores NgoHuuManh MacThiNguyen LeHoangAnh ChauVinhTien Analysis of structure and potential of application hydrostatictransmissionsystemonforestrymachine VuHoaKy TranHaiDang NguyenLongLam Research on effects height and differenctial feed of the tooth bar on seam deformation 516 on stretch denimfabric NguyenThiHien DoThiLan PhamThiKimPhuc Studyontheeectsoftheamplingmethodonquality of 3olynmial Chaos method applying to automotive suspensionsystem DaoDucThu LuongQuyHiep PhamVanTrong Studyontheeectsofsewingthreadcount,densityof stitchonthebreakingelongationandseamstrength406 onTCfabric 56 BuiThiLoan NguyenThiHoi DoThiTan TITLEFORMECHANICALANDDRIVINGPOWERENGINEERING NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 SCIENTIFICJOURNAL SAODOUNIVERSITY No1(72)2021 TITLEFORPHILOSOPHY-SOCIOLOGY-POLITICALSCIENCE TITLEFORCHEMISTRYANDFOODTECHNOLOGY TITLEFORMATHEMATICS Non-existence of solution of degenerative semilinear ellipticequations 62 NguyenThiDiepHuyen Studyofstructuralpropertiesofclusters[Mo 6 (X=F, Cl,Br)bythedensityfunctionalmethod PhamThiDiep ApplicationofSaccharomycescerevisiaeRV inwine fermentationfromSimfruit(Rhodomyrtustomentosa) BuiVanTu NguyenNgocTu HungereradicationandpovertyreductioninHaiDuong in the period of accelerating industrialization and modernizationnowadays VuVanDong Theroleofeducationandtrainingwiththedevelopment ofhigh-qualityhumanresourcesinVietnamtoday PhungThiLy Unemploymentinsuranceforeconomicdevelopmentin Vietnam 66 NguyenMinhTuan Application of SWOT masterbon in traditional villa tourisminHaiDuongprovince VuThiHuong Poverty reduction and sustainable development in Vietnam PhamThiHongHoa AstudyonthecurrentsituationofEnglishspeakingskills andsomeproposalsto improveEnglishspeaking skills ofnon-EnglishmajorstudentsatSaoDoUniversity DangThiMinhPhuong TranHoangYen TangThiHongMinh TITLEFORSTUDYOFLANGUAGE LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 Nghiêncứusựảnhhưởngcủaphươngpháplấymẫuđếnchấtlượng củaphươngphápPolynomialhaosápdụngchohệthốngtreotrênôtô StudyontheeectsoftheSamplingmethodonqualityofPolynmial Chaosmethodapplyingtoautomovesuspensionsystem ĐàoĐứcThụ,LươngQuýHiệp,PhạmVănTrọng ; TrườngĐạihọcSaoĐỏ TrườngĐạihọcCôngnghệGiaothôngvậntải Ngàynhậnbài:15/11/2020 Ngàynhậnbàisửasauphảnbiện:25/02/2021 Ngàychấpnhậnđăng:31/3/2021 Tómtắt Vớisựpháttriểncủakhoahọccôngnghệ,môphỏngsốgiúprútngắnquátrìnhthựcnghiệmđểtạorasảnphẩm mới.Sửdụngphươngphápmôphỏngsốcácmôhìnhvềđộnglựchọcsẽđượcchuyểnđổivềcácmôhìnhtoán học.Đểmôphỏnggầnvớithựctếthìcầngiảiquyếtcácbàitoánphứctạpvớisốlượngthamsốkhôngchắcchắn lớn.PhươngphápPolynomialChaos(PC)làphươngpháphữuhiệuđểgiảiquyếtcácbàitoántrên[7].Mộttrong cácyếutốquantrọngảnhhưởngđếnchấtlượngkếtquảcủaphươngphápPCchínhlàphươngphápchọnmẫu. Trongbàibáonàytácgiảgiớithiệumộtvàiphươngphápchọnmẫuphổbiến.Dựatrêncáckếtquảcủamôphỏng củacácphươngpháplấymẫu,bàibáođưaracácưunhượcđiểmcủaphươngpháplấymẫubằngphươngphápPC đượcsosánhvớiphươngphápMonteCarlo. Từkhóa:Phươngpháplấymu;phươngphápPolynomialChaos;độnglựchọc;biếnngunhiên. Abstract Withthedevelopmentofscienceandtechnology,digitalsimulaonhelpsshortentheexperimentalprocessto createnewproducts.Usingdigitalsimulaon,thedynamicmodelswillbeconvertedtomathemacalmodels.To simulateclosetoreality,itisnecessarytosolvecomplexproblemswithalargenumberofuncertainparameters. PolynomialChaos(PC)methodisaneecvemethodtosolvetheaboveproblems[7].Oneoftheimportant factorsaecngthequalityoftheresultsofthePCmethodisthesamplingmethod.Inthispaper,theauthor introducessomepopularsamplingmethods.Basedontheresultsofthesimulaonofthesamplingmethods, thepaperpresentstheadvantagesanddisadvantagesofthePCsamplingmethodcomparedwiththeMonte Carlomethod. Keywords:Samplingmethods;ChaosPolynomialmethod;dynamics;randomvariable. 1.ĐẶTVẤNĐỀ PhươngphápPolynomialChaos(PC) Đâyphươngphápnhtheoxácsuất.Vớiphươngpháp (PC)nàyngườitasẽchọnmộtsốlượngmẫunhỏ,nh toántrêncácmẫunày,cáckếtquảcònlạisẽđượcnội suytheokếtquảnhtoánởcácmẫu.Vớiphươngpháp (PC)sốlượngmẫunhỏnênthờigiannhtoánđượcrút ngắn,tuynhiênkếtquảcósaisố. Hình1.SơđồkhốiphươngphápPolynomial Vớix i làcácmẫuđượclấytrongtậphợpAr,p,giátrịtrung bìnhđượcnhtheocôngthức[1,2]: x PC (ξ ) = x j=0 Np∑ j ϕ j (ξ ) (1) j j :ĐathứccủaPC. Ngườiphảnbiện:1.PGS.TS.TrầnVănNhư 2.PGS.TS.HoàngVănGợt NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 Theotàiliệu[2]đathứcnàyđượcnhtheocôngthức: ϕ j (ξ ) =ϕ j (ξ 1 ,...,ξ r ) = L i1( j)k=1 r ∏ (ξ1) ...Lir ( j ) (ξr ) (2) Với L (k=1r):ĐathứcLegendređượcxácđịnhbởi côngthức: (n+1)L n+1 (x) = (2n+1)xL n (x) nL n 1 (x) (3) Với: = và = N p đượcnhtheocôngthức: Np += p+ r pr (4) Trongđó: r:Sốlượngthamsốkhôngchắcchắn; p:Hệsốcủađathức(dongườinhtoánchọn). 1.2.Lỗitrongquátrìnhnhtoán TrongquátrìnhnhtoánsửdụngphươngphápMonte Carlo để kiểm chứng lại kết quả của phương pháp PolynomialChaos.NếuX PC :Kếtquảcủaphươngpháp Polynomial Chaos, X MC : Kết quả của phương pháp MonteCarlo,thìlỗi trongquátrìnhnhtoánsẽđược nhtheocôngthức: e = X PC X MC (5) PHƯƠNGPHÁPLẤYMẪU Vớiphươngphápthựcnghiệm,việclấysốlượngmẫucó ýnghĩaquantrọngtrongviệcquyếtđịnhchấtlượngcủa kếtquả.Việclấymẫuyêucầucầnđạidiệnchonhchất củatấtcảcácphầntửcònlại. Hình2.Phươngpháplấymu Trongquátrìnhnghiêncứuvàhoànthiệnphươngpháp nh,cónhiềuphươngpháplấymẫunhư: PhươngphápMonterCarlo(MC) Vớiphươngphápnàythìmẫulàcácsốđượclấyngẫu nhiêntrongkhônggianmẫu[3].Vídụvềviệclấymẫulà 9phầntửvớihệthốnggồmcó2biếnkhôngchắcchắn vớiphươngpháplấymẫulàMonteCarlo. Hình3.LấymuvớiphươngphápM Tacóthểthấyvớiphươngphápnàythìcácmẫuđược lấymộtcáchlàngẫunhiên.Dođóđểlỗicủaphương pháplànhỏthìsốlượnglấymẫuphảilàlớn. 2.2.PhươngphápHypercubeLan(LHS) PhươngpháplấymẫuHypercubeLanlàmộtphương phápđượcpháttriểntừphươngpháplấymẫuMonte Carlo [4]. Một mẫu LHS được tạo ra bằng cách chia khônggiancủacácbiếnđầuvàothànhcáckhônggian conkhácnhauvàlấymẫutừngkhônggianconnày.Với phươngphápLHSngẫunhiên(LHSa),tathuđượcmột sốmẫuQchorbiếnngẫunhiêntheobabước: Bước1:MôphỏngkhônggianlấymẫutrongcácôQ×r. Bước2:Tachọnngẫunhiênrcáchoánvịcủa{1,,Q}: π ,...,π ,xácđịnhQôhoạtđộng. Bước3:Tạo raQ biến độc lập thốngnhất trêncácô hoạtđộng. Khichọnởmẫuđượcchọnlàtrungtâmcủacácôthìta sẽđượcphươngphápLHSxácđịnh(LHSd). Vídụ,vớisốlượnglấymẫulà9,vớihệthốngcó2tham số khôngchắcchắnthì tươngứngvới cácHình4a là phươngpháplấymẫuLHSavàHình4btươngứngvới phươngpháplấymẫuLHSd. LHSa LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 LHSd Hình4.LấymuvớiphươngphápLHS 2.3. Lấymẫu bằng cách sử dụng nghiệm của các đa thức(RR) Việclấymẫucóthểđượcthựchiệnbằngcáchlấyngẫu nhiênnghiệmcủacácđathức.Ýtưởngcủaphươngpháp nàylàmnghiệmcủabậcđathứcthứ(p+1).Cácmẫusẽ đượcchọntừcácnghiệmnày. Hình5.LấymuvớiphươngphápRR MÔHÌNHDAOĐỘNG1/4TRÊNÔTÔ Hình6.Môhìnhdaođộng1/4trênôtô Theotàiliệu[5,6,7]môhìnhdaođộng1/4trênôtô đượcmôtảnhưsau: m s x 1 .. = k s (x 1 x 2 )3 c(x 1 . x 2 . ) (6) m u x 2 .. = k s (x 1 x 2 )3 + c(x 1 . x 2 . )+ k u (z(t) x 2 ) (7) Với :Khốilượngcủaphầnđượctreo; :Khốilượngcủaphầnkhôngđượctreo; k :Độcứngcủahệthốngtreo; :Hệsốcảngiảmchấn; k :Độcứngcủabánhxe; z ; :Độnhấpnhôcủamặtđường; 1(t) :Hệtọađộgắnvớithânxe; 2(t) :Hệtọađộgắnvớibánhxe. Trongquátrìnhdaođộngcủaôtômộtsốthôngsốcủa hệthốngtreotrênôtôlàphituyếnnhư:Độcứngcủa lốpxe,ụcaosu,Dođó,chúngtôiđềxuấtgiátrịcủa độcứnghệthốngtreovàđộcứngcủabánhxethayđổi trongkhoảng10%. Bảng1.Thôngsốcủaxeôtôđượckhảosát[] Thôngsố Giátrị k 2000N/m±10% 40kg 20kg 600Ns/m Z 0,2m 4.KẾTQUẢNGHIÊNCỨU Vớihệphươngtrìnhđượctrên,sửdụngchươngtrình phầnmềm Matlab phỏng ta được kếtquả môphỏng ứngvới trường hợp đầuvào là mặt đường được mô phỏngnhưHình7. thờigian Hình7.Độnhấpnhôcủamặtđường Quahìnhvẽtrêntathấytronggiâyđầuênxechuyển độngtrênmặtđườngbằngphẳngsauđógặpmấpmô vớiđộcaolà0,2msauđóxeếptụcđitrênmặtđường bằngphẳng. VớiđầuvàođượcmôphỏngnhưHình7,khinhtoán với phương pháp PC với hệ số p = 1, p = 4với các phươngpháp lấymẫuđãđượctrìnhbàynhưtrên, lỗi trongquátrìnhnhtoándaođộngcủaphầnđượctreo trênôtôđượcthểhiệntrênHình8vàHình9: NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 Hình8.Lỗicủadịchchuyểnkhốilượngđượctreotrong quátrìnhnhtoánvớip=1 TrongHình8thểhiệnkếtquả lỗi trongquátrìnhnh toántheothờigian.Tronghìnhvùngmàuđenthểhiện các giá trị lỗi khi nh theo phương pháp MC (eMC), đườngmàuđennétđứtthểhiệngiátrịtrungbìnhcủa lỗitheophươngpháplấymẫuMC(mean(eMC)).Vùng màu đỏ thể hiện các giá trị lỗi khinh theo phương phápLHSa(eLHSa),đườngmàuđỏnétliềnthểhiệngiá trịtrungbìnhcủalỗitheophươngpháplấymẫuLHSa (mean(eLHSa)).Vùngmàuxanhnướcbiểnthểhiệncác giá trị lỗi khi nh theo phương pháp LHSd (eLHSd), đường màu xanh nước biển nét đứt thể hiện giá trị trung bình của lỗi theo phương pháp lấy mẫu LHSd (mean(eLHSd)).Vùngmàuxanhlácâythểhiệncácgiá trịlỗikhinhtheophươngphápRR(eRR),đườngmàu xanh lácâynétđứt thểhiệngiá trị trungbìnhcủa lỗi theophươngpháplấymẫuRR(mean(eRR)). Hình9.Lỗicủadịchchuyểnkhốilượngđượctreotrong quátrìnhnhtoánvớip=4 DựavàoHình8vàHình9tathấyrằngvùnggiátrịvàgiá trịtrungbìnhcủalỗinhtheophươngphápMClàlớn nhất.Vùnggiátrịvàgiátrịtrungbìnhcủalỗinhtheo phương phápRR lànhỏ rất nhiều sovới cácphương phápcònlại.Nhưvậy,khisửdụngphươngphápPCđể nhtoánnếunhưtasửdụngphươngpháplấymẫulà RRthìlỗitrongquátrìnhnhtoánlànhỏnhất. SosánhcáckếtquảnhtoáncủaphươngphápMCvới phươngphápPCkhinhtoánsửdụngphươngpháplấy mẫulàRRvàhệsốp=4. Hình10.Kếtquảmôphỏnggiữa2phươngphápMCvà PCcóphươngpháplấymulàRRvàhệsốp=4 Hình10thểhiệnkếtquảcủaphươngphápPCkhisử dụngphươngpháplấymẫulàRRvàhệsốp=4.Trong Hình10vùngmàuđenthểhiệncácgiátrịdaođộngcủa phần được treo trên ô tôkhinh theophươngpháp MC,đườngmàuđennétliềnthểhiệngiátrịtrungbình củalỗitheophươngpháplấymẫuMC.Vùngmàuđen thểhiệncácgiátrịdaođộngcủaphầnđượctreotrênô tôkhinhtheophươngphápPCvớiphươngpháplấy mẫulàRR,đườngmàuđennétđứtthểhiệngiátrịtrung bìnhcủalỗitheophươngpháplấymẫuPCvớiphương pháplấymẫulàRR. DựavàoHình10tathấyrằngcácgiátrịcủadaođộng củaphầnđượctreotrênôtôkhinhtheophươngpháp PCtrùngvớiphươngphápthamkhảo. 5.KẾTLUẬN Phương pháp lấymẫu rất quan trọng trong quá trình nhtoánbằngphươngphápPC.Việcsửdụngphương pháp lấymẫuhợp lýsẽgiảmđược lỗi trongquátrình nhtoánmôphỏng,giúprútngắnthờigiantạorasản phẩm mới.Thông quacác kếtquả môphỏng ta thấy rằngkhinhtoánbằngphươngphápPCnênsửdụng phươngpháplấymẫuRR. TÀILIỆUTHAMKHẢO [1].WienerN.(1938),TheHomogeneousChaos,American Journal of Mathemacs. American Journal of Mathemacs, Vol. 60, No. 4. 60 (4): 897– 936.doi:10.2307/2371268. [2]. D. Xiu (2010), Numerical Methods for Stochasc Computaons:ASpectralMethodApproachPrinceton UniversityPress. [3].H.Niederreiter(1992),RandomNumberGeneraon and Quasi-Monte Carlo Methods, CBMS-NSF RegionalConferenceSeriesinAppliedMathemacs, SocietyforIndustrialandAppliedMathemacs. LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số1(72)2021 THÔNGTINVỀTÁCGIẢ ĐàoĐứcThụ -Tómtắtquátrìnhđàotạo,nghiêncứu(thờ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_su_anh_huong_cua_phuong_phap_lay_mau_den_chat_luo.pdf
Tài liệu liên quan