Nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các NHTM_Thực trạng, giải pháp phát triển ở Việt Nam

Tài liệu Nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các NHTM_Thực trạng, giải pháp phát triển ở Việt Nam: ... Ebook Nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các NHTM_Thực trạng, giải pháp phát triển ở Việt Nam

doc94 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các NHTM_Thực trạng, giải pháp phát triển ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI Më §ÇU Trong vµi thËp niªn trë l¹i ®©y, nh÷ng danh tõ nh­ WTO (World Trade Organization - Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi), ASEAN (Association of South Eeast Asian Nations - HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸), AFTA( ASEAN Free Trade Area - Khu vùc Th­¬ng m¹i tù do ASEAN) . . . ®· trë nªn qu¸ quen thuéc víi mäi ng­êi d©n sèng trªn kh¾p thÕ giíi. C¸c tæ chøc hiÖp héi nµy ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ song ph­¬ng, ®a ph­¬ng vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc th­¬ng m¹i. NÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia riªng lÎ trë nªn phô thuéc lÉn nhau, cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhau. Khuynh h­íng nµy ®· vµ ®ang lµm gia t¨ng m¹nh mÏ nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô tµi chÝnh quèc tÕ trªn kh¾p thÕ giíi. Cïng víi khuynh h­íng nµy lµ qóa tr×nh tù do ho¸ tµi chÝnh, dì bá dÇn c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i vµ xu thÕ héi nhËp trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ quèc tÕ ®ang lan nhanh. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, do ®ã, còng ph¸t triÓn rÊt nhanh, còng thay ®æi dÇn nh÷ng khu«n mÉu cho phï hîp víi nh÷ng chuyÓn biÕn thùc tÕ vµ ngµy cµng gi÷ mét vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia nãi riªng vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung. Trong trµo l­u ®ã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i víi lîi thÕ vÒ vèn, vÒ nghiÖp vô ng©n hµng vµ c¸c mèi quan hÖ trong thanh to¸n quèc tÕ còng ®· kh«ng ®øng ngoµi cuéc. Mét trong sè nh÷ng nghiÖp vô hÕt søc ®a d¹ng cña c¸c ng©n hµng cã thÓ kÓ ®Õn ®ã chÝnh lµ nghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, nã ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc chèng ®ì rñi ro, th¸o gì khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, t¹o uy tÝn kinh doanh cho doanh nghiÖp vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngo¹i th­¬ng Vèn lµ lÜnh vùc kinh doanh mang tÝnh truyÒn thèng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o l·nh nµy g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ lín m¹nh cña nÒn th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung, vµ cña mçi quèc gia nãi riªng. ChÝnh nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm trong giao th­¬ng quèc tÕ lµ yÕu tè then chèt Ên ®Þnh b¶n s¾c vµ ®Æc tr­ng cña lo¹i h×nh b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, khiÕn lÜnh vùc nµy cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi trong hÖ thèng tÝn dông dÞch vô ng©n hµng. Ng­îc l¹i, b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu còng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc thóc ®Èy th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh kinh tÕ toµn cÇu vµ trµo l­u héi nhËp kinh tÕ hÕt søc ph¸t triÓn. ViÖt Nam ®ang n»m trong giai ®o¹n chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn,chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, tuy nhiªn, kh¶ n¨ng tÝch luü vèn cßn thÊp, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, nªn viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho viÖc t×m ra nh÷ng nguån vèn thÝch hîp, t×m ra chç dùa v÷ng ch¾c cho c¸c doanh nghiÖp, nh»m ph¸t huy tèi ­u c¶ néi lùc lÉn ngo¹i lùc. ChÝnh v× lý do ®ã em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “NghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn” ®Ó lµm néi dung nghiªn cøu cho kho¸ luËn cña m×nh. Kho¸ luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh: Ch­¬ng I : Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam Ch­¬ng III: gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vIÖt Nam. sÏ ®­a ra nh÷ng c¸i nh×n tæng quan nhÊt vÒ kh¸i niÖm b¶o l·nh ng©n hµng nãi chung vµ b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, ph©n tÝch khã kh¨n, nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i còng nh­ nh÷ng kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiªp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu trong thêi gian tíi. Nh©n ®©y, em còng xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c anh, c¸c chÞ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, cung cÊp cho em nh÷ng nguån tµi liÖu quý b¸u, ®Æc biÖt, em xin ®­îc tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy, ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Do khu«n khæ h¹n hÑp cña bµi viÕt, kho¸ luËn nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2003 PhÇn I Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o l·nh XNK cña c¸c NHTM ViÖt Nam Tæng quan vÒ ho¹t ®éng b¶o l·nh Ng©n hµng vµ b¶o l·nh XNK Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o l·nh ng©n hµng Kh¸i niÖm b¶o l·nh ng©n hµng Tõ thêi kú trung cæ t¹i Hy L¹p, ho¹t ®éng b¶o l·nh ®· xuÊt hiÖn, mÆc dï cßn rÊt s¬ khai, b»ng nh÷ng giao dÞch trong quan hÖ c¸ nh©n víi c¸ nh©n rÊt ®êi th­êng. Cho ®Õn nay, ho¹t ®éng b¶o l·nh ®· ph¸t triÓn bao trïm lªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi, kh«ng chØ trong ph¹m vi quèc gia mµ cßn më réng ra c¶ ph¹m vi quèc tÕ. B¶o l·nh trong mçi lÜnh vùc cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng nh­ng tùu chung l¹i “b¶o l·nh lµ viÖc ng­êi thø ba (gäi lµ ng­êi b¶o l·nh) cam kÕt víi bªn cã quyÒn (gäi lµ ng­êi nhËn b¶o l·nh) sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thay cho bªn cã nghÜa vô (gäi lµ ng­êi ®­îc b¶o l·nh) nÕu khi ®Õn thêi h¹n mµ ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô” (§iÒu 366 - Bé luËt D©n sù N­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam). B¶o l·nh lµ cÇn thiÕt khi hai bªn ch­a tÝn nhiÖm nhau. Uy tÝn vµ lêi høa cña bªn nµy ch­a cã ®ñ ®é tin cËy ®èi víi bªn kia. Sù xuÊt hiÖn cña mét bªn thø ba cã ®ñ ®é tin cËy ®èi víi c¶ hai bªn ®øng ra thùc hiÖn b¶o l·nh sÏ ®­a hä ®Õn mét ®iÓm chung thèng nhÊt. Trong ph¹m vi toµn x· héi, ho¹t ®éng b¶o l·nh rÊt phong phó vµ ®a d¹ng nh­ b¶o l·nh cña mét tæ chøc quèc tÕ víi mét n­íc, b¶o l·nh cña nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp, . . . XÐt riªng trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o l·nh lµ mét nghiÖp vô ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau : “B¶o l·nh ng©n hµng lµ cam kÕt cña ng©n hµng b¶o l·nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn thay cho bªn ®­îc b¶o l·nh trong tr­êng hîp bªn ®­îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®· tho¶ thuËn víi bªn nhËn b¶o l·nh ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i chøng th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng.” HiÖn nay viÖc sö dông b¶o l·nh ng©n hµng bïng næ m¹nh mÏ vµ doanh sè cña nã ®¹t ®Õn møc kû lôc. Sù t¨ng tr­ëng nµy mét phÇn lµ v× b¶o l·nh ng©n hµng cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó hç trî cho tÊt c¶ c¸c dÞch vô, bao gåm c¶ c¸c dÞch vô kh«ng mang tÝnh tµi chÝnh nh­ hîp ®ång th­¬ng m¹i, hîp ®ång x©y dùng . . . vµ nh÷ng dÞch vô mang tÝnh tµi chÝnh nh­ tho¶ ­íc thÊu chi, tho¶ ­íc tham gia liªn doanh, t¸i b¶o hiÓm vµ nh÷ng cam kÕt tµi chÝnh kh¸c. Tuy nhiªn, trong thùc tiÔn thùc hµnh kinh doanh quèc tÕ, vÊn ®Ò thuËt ng÷ “b¶o l·nh ng©n hµng” vÉn cßn bá ngá. Nh÷ng tõ nh­ “bond”, “guarantee”, “suretyship” vµ c¶ “undertaking” ®­îc dïng lÉn cho nhau víi nghÜa b¶o l·nh ng©n hµng, vµ cho ®Õn nay vÉn ch­a cã mét tho¶ ­íc thèng nhÊt quèc tÕ nµo kh¼ng ®Þnh ®©u lµ thuËt ng÷ chuÈn. §iÒu nµy cho thÊy tÝnh chÊt láng lÎo trong viÖc sö dông thuËt ng÷ ®Ó kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt mét cam kÕt b¶o l·nh ng©n hµng trong ho¹t ®éng XNK. B¶o l·nh nãi chung vµ c¬ b¶n ®­îc NHTM ph¸t hµnh, do vËy ng­êi ta th­êng gäi “b¶o l·nh’’ lµ “Bank guarantee”. Tuy nhiªn, luËt vµ tËp qu¸n cña tõng n­íc cã nh÷ng kh¸c biÖt. §Æc ®iÓm cña b·o l·nh TÝnh chÊt ®éc lËp B¶o l·nh ®­îc coi lµ c«ng cô v¹n n¨ng sö dông trong tÊt c¶ c¸c giao dÞch v× nã cã ®Æc ®iÓm næi bËt, ®ã lµ tÝnh ®éc lËp vÒ nghiÖp vô vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn vµ mèi quan hÖ cña c¸c ®èi t¸c. - §éc lËp trong tõng mèi quan hÖ C¸c hîp ®ång ®­îc h×nh thµnh trong mèi quan hÖ ®­îc chi phèi bëi môc ®Ých vµ ®èi t­îng nªn hai bªn trong tõng hîp ®ång cã quyÒn vµ nghÜa vô riªng; mÆc dï chóng võa lµ nguyªn nh©n, võa lµ kÕt qu¶ cña nhau. Hîp ®ång thø nhÊt (gi÷a ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh) lµ gèc ®Ó h×nh thµnh hîp ®ång thø hai (gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh vµ ng­êi ®­îc b¶o l·nh) vµ hîp ®ång thø ba (gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh) nh­ng c¸c hîp ®ång sau ra ®êi nh»m phôc vô cho hîp ®ång thø nhÊt. Hîp ®ång nµy sÏ kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ nÕu c¸c hîp ®ång cßn l¹i kh«ng cã hiÖu lùc. Mèi quan hÖ nµy lµ l«-gÝch nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong tõng hîp ®ång l¹i rµng buéc hay phô thuéc lÉn nhau - §éc lËp vÒ quyÒn vµ nghÜa vô Sù ph©n biÖt nµy chØ mang nghÜa t­¬ng ®èi. TÝnh ®éc lËp nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ qua nh÷ng trÝch dÉn cam kÕt cña ng©n hµng trong c¸c giao dÞch b¶o l·nh. Ng­êi b¶o l·nh thùc hiÖn cam kÕt cña m×nh c¨n cø duy nhÊt vµo thùc tÕ lµ ng­êi thô h­ëng cã tho¶ m·n ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña b¶o l·nh hay kh«ng. Ng­êi h­ëng ®­îc quyÒn ®ßi tiÒn dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn cña b¶o l·nh mµ kh«ng bÞ ng¨n c¶n bëi bÊt cø ng­êi nµo kh¸c - TÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi NghÜa vô cña ng©n hµng ph¶i thanh to¸n cho ng­êi h­ëng khi nhËn ®­îc ®ßi tiÒn kÌm c¸c chøng tõ theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n cña b¶o l·nh. VÊn ®Ò lµ ë chç c¸c chøng tõ g× vµ nh÷ng ®iÒu kho¶n nµo? §©y lµ ®iÓm mÊu chèt trong viÖc quy ®Þnh møc ®é ®éc lËp cña giao dÞch b¶o l·nh. NÕu hai bªn trong hîp ®ång c¬ së tho¶ thuËn chøng tõ xuÊt tr×nh vµ ®iÒu kiÖn ®ßi tiÒn ®­îc lËp b»ng chÝnh ng­êi h­ëng: tuyªn bè vi ph¹m (Statement of default), th× sù ®éc lËp nµy gÇn nh­ tuyÖt ®èi v× nã kh«ng cã yÕu tè thø ba trong giao dÞch. Ng­îc l¹i, nÕu b¶o l·nh quy ®Þnh xuÊt tr×nh chøng tõ cña phÝa thø ba nh­ chøng thùc cña c¬ quan ®éc lËp vÒ sù vi ph¹m cña ®èi t¸c, quyÕt ®Þnh cña träng tµi, thËm chÝ ph¸n quyÕt cña toµ ¸n, th× tÝnh ®éc lËp cña giao dÞch b¶o l·nh bÞ ®iÒu chØnh. Theo quan ®iÓm cña c¸c ng©n hµng th× tÝnh ®éc lËp cña b¶o l·nh mang l¹i nhiÒu thuËn lîi, do ng©n hµng chØ viÖc xem xÐt sù phï hîp cña c¸c chøng tõ víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña b¶o l·nh khi cã yªu cÇu thanh to¸n. B¶o l·nh lµ mét mèi quan hÖ nhiÒu bªn phô thuéc lÉn nhau Khi ®ång ý b¶o l·nh, ng©n hµng ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh. Th­ b¶o l·nh lµ mét hîp ®ång gi÷a hai bªn th­êng lµ ng©n hµng vµ ng­êi thô h­ëng. Hîp ®ång nµy ®éc lËp trong mèi quan hÖ víi hîp ®ång c¬ së. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu c¬ chÕ cña c«ng cô nµy cÇn thiÕt ph¶i hiÓu r»ng giao dÞch b¶o l·nh liªn quan ®Õn mèi quan hÖ cña ba hîp ®ång. Nã kh«ng chØ lµ mèi quan hÖ gi÷a hai bªn mµ lµ mét quan hÖ t¹o thµnh trong mèi quan hÖ nhiÒu bªn bao gåm: Mèi quan hÖ c¬ së: lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi uû nhiÖm vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh, ®©y lµ gèc ®Ó h×nh thµnh nh÷ng mèi quan hÖ kh¸c. Mèi quan hÖ nµy ®­îc thÓ hiÖn b»ng Hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n vÒ giao dÞch c¬ së. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh, mét bªn hîp ®ång ph¶i cã ®­îc b¶o l·nh tõ ng©n hµng cÊp cho ®èi t¸c. Mèi quan hÖ uû th¸c: tuú tõng chñ thÓ trong giao dÞch mµ cã c¸c mèi quan hÖ uû th¸c kh¸c nhau. Mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh víi ng©n hµng ®¹i lý cña nã hoÆc víi ng©n hµng do ng­êi thô h­ëng chØ ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn th«ng b¸o b¶o l·nh tíi ng­êi thô h­ëng. Mèi quan hÖ b¶o l·nh còng ®­îc x¸c lËp víi tõng ®èi t­îng chñ thÓ kh¸c nhau. Mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh, nÕu nh­ ng­êi thô h­ëng kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n th× ng©n hµng ®­îc quyÒn tõ chèi. Ng­îc l¹i, ng©n hµng ph¶i chuyÓn tr¶ tiÒn theo chØ thÞ cña ng­êi thô h­ëng. Mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh víi ng©n hµng x¸c nhËn, ng©n hµng thanh to¸n (trong b¶o l·nh ®èi øng). Mèi quan hÖ gi÷a ng­êi thô h­ëng víi ng©n hµng x¸c nhËn, ng©n hµng thanh to¸n. C¸c mèi quan hÖ trªn h×nh thµnh nªn giao dÞch b¶o l·nh. Chóng ®éc lËp víi nhau nh­ng l¹i cã mèi liªn quan mËt thiÕt vµ t¸c ®éng qua l¹i. TÝnh chÊt chøng tõ - Giao dÞch b»ng chøng tõ vµ trªn c¬ së chøng tõ Giao dÞch truyÒn thèng cña ng©n hµng lµ b»ng chøng tõ vµ trªn c¬ së chøng tõ. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nhÊt trong ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. B¶o l·nh còng thÓ hiÖn tÝnh chÊt nµy trong giao dÞch, tuy møc ®é thÊp h¬n. NghÜa vô cña ng©n hµng b¶o l·nh vµ quyÒn cña ng­êi h­ëng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh. Ng­êi h­ëng sÏ kh«ng ®­îc thanh to¸n nÕu c¸c yªu cÇu vÒ chøng tõ kh«ng ®­îc tho¶ m·n. Ng­îc l¹i, ng©n hµng ph¶i tr¶ tiÒn cho ng­êi thô h­ëng dï biÕt r»ng hä kh«ng thÓ nhËn ®­îc kho¶n hoµn tr¶ tõ phÝa ng­êi uû nhiÖm mét khi chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi b¶o l·nh. - KiÓm tra chøng tõ §Æc tr­ng nµy cã mèi quan hÖ g¾n bã vµ l«-gÝch víi b¶n chÊt ®éc lËp vµ tÝnh chÊt chøng tõ cña giao dÞch b¶o l·nh. Mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng b¶o l·nh víi ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng chØ liªn quan ®Õn thùc tr¹ng chøng tõ xuÊt tr×nh cã phï hîp bÒ mÆt víi yªu cÇu cña b¶o l·nh hay kh«ng. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn b¶o l·nh cña c¸c NHTM §Ó xö lý tèt c¸c vÊn ®Ò th­êng gÆp trong giao dÞch vµ qu¸ tr×nh b¶o l·nh, c¸c ng©n hµng cÇn ®¸p øng mét sè ®iÒu kiÖn sau: - Nguån tµi chÝnh v÷ng ch¾c: §©y cã thÓ coi lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc nghiÖp vô b¶o l·nh cña m×nh. Bëi lÏ, nghiÖp vô b¶o l·nh còng gièng nh­ rÊt nhiÒu c¸c nghiÖp vô kh¸c cña Ng©n hµng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng rñi ro trong thanh to¸n, c¸c Ng©n hµng ph¶i lu«n s½n cã nh÷ng kho¶n dù phßng trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. H¬n thÕ, mét nguyªn nh©n n÷a kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ chØ cã nh÷ng ng©n hµng cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng ch¾c, dåi dµo míi cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ uy tÝn ®Ó ®øng ra b¶o l·nh, ®Æc biÖt lµ trong giao th­¬ng quèc tÕ. - Bé phËn kinh doanh ng©n hµng giµu kinh nghiÖm vµ ®a n¨ng. NÕu kh«ng x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò nh©n sù chuyªn nghiÖp vµ c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ tiÖn Ých, ng©n hµng sÏ chØ ®ãng vai trß trung gian chuyÓn tiÕp cho mét ng©n hµng kh¸c quy m« lín h¬n ®Ó xö lý. Vµ ®iÒu nµy khiÕn cho kh¸ch hµng hao tèn nhiÒu thêi gian h¬n trong kh©u thanh to¸n bï trõ, tèn kÐm h¬n trong chi phÝ xö lý giao dÞch, vµ cßn cã thÓ lµm sai lÖnh th«ng tin hoÆc ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c. C¸c cÊp qu¶n lý cña ng©n hµng ph¶i cã n¨ng lùc thËt sù, hiÓu biÕt cÆn kÏ vÒ c«ng viÖc vµ quy tr×nh t¸c nghiÖp, n¾m v÷ng luËt lÖ, tËp qu¸n th­¬ng m¹i trong n­íc vµ quèc tÕ, m«i tr­êng kinh doanh, vÒ ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng hiÖn cã vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, . . . Tõ ®ã hä míi cã kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh hîp lý vµ ®óng ®¾n, tèi ­u nhÊt. - Quan hÖ ng©n hµng ®¹i lý réng lín, v÷ng ch¾c vµ kh«ng ngõng ®­îc cñng cè. Ngoµi viÖc ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn (Ng©n hµng Trung ­¬ng) cho phÐp cung cÊp dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ, quy m« kinh doanh cña ng©n hµng tèi thiÓu còng ph¶i ®¹t møc ®ñ ®Ó t¹o uy tÝn kinh doanh trong lÜnh vùc ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn x¸c lËp c¸c mèi quan hÖ ng©n hµng ®¹i lý réng kh¾p vµ bÒn chÆt. - B¶o ®¶m mèi quan hÖ t­¬ng hç chÆt chÏ gi÷a ng©n hµng víi c¸c c¬ quan tæ chøc cung øng dÞch vô nh­ c¸c tæ chøc b¶o hiÓm vµ b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu, quü hç trî khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i . . . Trªn c¬ së ®ã, ng©n hµng cã thÓ tËn dông nh÷ng Ých lîi tõ nh÷ng dÞch vô cña c¸c tæ chøc nµy cung cÊp nghiÖp vô, ®ång thêi cã biÖn ph¸p x¸c lËp cÊu tróc dÞch vô ng©n hµng cung øng phï hîp. NghiÖp vô b¶o l·nh XNK cña c¸c NHTM nãi chung Ho¹t ®éng b¶o l·nh cña c¸c ng©n hµng ®­îc sö dông ®Ó hç trî sù ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu vµ t¹o ra ®ßn bÈy ®Ó ph¸t triÓn néi lùc vµ ngo¹i lùc. Cã thÓ ch¾c ch¾n r»ng c¸c th­¬ng vô lín víi n­íc ngoµi hiÖn nay kh«ng thÓ nµo kh«ng cã mét d¹ng nµo ®ã cña b¶o l·nh ®i kÌm. B¶o l·nh cña ng©n hµng thùc sù ®· trë thµnh c«ng cô th«ng dông nhÊt nh»m ®¶m b¶o thùc thi nghÜa vô, ®Æc biÖt lµ nghÜa vô tµi chÝnh trong c¸c giao dÞch ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Kh¸i niÖm NghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM ®­îc hiÓu lµ “c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh b¶o l·nh cña ng©n hµng nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®Æc thï vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh giao dÞch ngo¹i th­¬ng” (Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ vµ Tµi trî xuÊt nhËp khÈu - Häc viÖn Ng©n hµng). Qu¸ tr×nh giao dÞch ngo¹i th­¬ng ®­îc hiÓu lµ toµn bé diÔn biÕn cña mét th­¬ng vô xuÊt khÈu (®èi víi bªn b¸n) vµ nhËp khÈu (®èi víi bªn mua). Theo nghÜa hÑp, qu¸ tr×nh nµy b¾t ®Çu tõ lóc t×m kiÕm ®èi t¸c, thiÕt kÕ s¶n phÈm, chµo hµng - ®Æt hµng, ký kÕt hîp ®ång cho ®Õn khi giao hµng vµ hoµn thµnh hîp ®ång. Qui tr×nh cña mét nghiÖp vô XNK th­êng lµ ng¾n h¹n nh­ng còng cã khi kÐo dµi nh­ ®èi víi c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh hoÆc th­¬ng vô cã gi¸ trÞ lín. §Æc ®iÓm nµy ®· chi phèi thêi h¹n cña ho¹t ®éng b¶o l·nh cña c¸c ng©n hµng, ®ßi hái nã trë nªn rÊt ®a d¹ng, cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp. §èi t­îng trong mét giao dÞch b¶o l·nh th«ng th­êng lµ hµng hãa, dÞch vô hoÆc c¸c c«ng tr×nh dù ¸n. Môc ®Ých b¶o l·nh cña c¸c ng©n hµng lµ nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp v­ît qua c¸c trë ng¹i ®Æc thï vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn trong kinh doanh ®Ó cã thÓ n©ng cao kÕt qu¶ ho¹t ®éng, t¨ng søc c¹nh tranh, hoµn thµnh th­¬ng vô, cã ngo¹i lùc ®Ó tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. VÒ b¶n chÊt, b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM còng gièng nh­ mäi lo¹i h×nh tÝn dông ng©n hµng kh¸c, nghÜa lµ còng dùa trªn“ uy tÝn ” vµ “ niÒm tin”. Th«ng th­êng, thuËt ng÷ “ tÝn dông ng©n hµng” ®­îc ®Þnh nghÜa lµ “ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng ho¸) gi÷a bªn cho vay (ng©n hµng) vµ bªn ®i vay (c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kh¸c), trong ®ã bªn cho vay chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n” (Gi¸o tr×nh TÝn dông ng©n hµng - Häc viÖn Ng©n hµng). Trong b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, thuËt ng÷ nµy cßn bao hµm c¶ d¹ng thøc b¶o l·nh, trong ®ã ng©n hµng nh©n danh kh¸ch hµng sÏ ®øng ra cam kÕt b¶o l·nh uy tÝn cho kh¸ch hµng Êy tr­íc mét bªn thø ba. Uy tÝn ®­îc ng©n hµng b¶o l·nh cã thÓ lµ uy tÝn thanh to¸n, uy tÝn giao hµng, uy tÝn thùc hiÖn hîp ®ång…, tuú theo vÞ thÕ vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh­ néi dung th­¬ng vô. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM ra ®êi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, g¾n liÒn víi c¸c quan hÖ TMQT, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh cña ng©n hµng. Theo thêi gian, nghiÖp vô nµy ngµy cµng ph¸t triÓn d­íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, phôc vô tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶, trë thµnh lÜnh vùc ho¹t ®éng quan träng nhÊt trong toµn bé c¸c nghiÖp vô ng©n hµng quèc tÕ c¶ vÒ vai trß lÉn quy m«. Tõ phÇn nµy trë ®i, trong kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, thuËt ng÷ “b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu” sÏ ®­îc sö dông ®Ó thay thÕ cho côm tõ “b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM”. C¬ së ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o l·nh XNK cña c¸c NHTM Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nhÊt hiÖn nay lµ m«i tr­êng kinh doanh cã sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. C¸c nhµ xuÊt khÈu hµng ho¸ kh«ng chØ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c nhµ cung øng trong n­íc mµ cßn ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ ë n­íc ngoµi nh»m giµnh ®­îc thÞ phÇn trong TMQT. Trong khi ®ã, ng­êi mua cµng ngµy cµng yªu cÇu kh¾t khe h¬n vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶ . . . vµ rÊt nhiÒu c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Do vËy, mét nhµ xuÊt khÈu muèn chiÕn th¾ng th× ph¶i lu«n ®­a ra ®­îc nh÷ng lêi chµo hµng hÊp dÉn nhÊt, víi nhiÒu ®iÒu kiÖn ­u ®·i nhÊt. Vµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh lµ nh÷ng ­u ®·i vÒ thêi h¹n thanh to¸n. Nh­ng trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i lóc nµo nhµ xuÊt khÈu còng cã ®ñ vèn ®Ó thu mua, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, khi b¸n hµng bao giê hä còng muèn thu håi vèn nhanh ®Ó tiÕp tôc quay vßng, bëi trong kinh doanh, nÕu bÞ ®äng vèn nhiÒu th× ®ång nghÜa víi viÖc kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. §èi lËp víi mong muèn cña nhµ xuÊt khÈu, nhµ nhËp khÈu kh«ng ph¶i bao giê còng cã s½n tiÒn mµ c¬ héi kinh doanh th× kh«ng thÓ bá qua. Do vËy, hä rÊt cÇn cã mét nguån ngo¹i lùc trî gióp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhá, ch­a t¹o ®­îc uy tÝn vµ danh tiÕng trong TMQT. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lu«n tiÒm Èn rÊt nhiÒu nguy c¬ dÉn ®Õn rñi ro vµ thÊt b¹i. Bëi ngoµi c¸c khã kh¨n th«ng th­êng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa, c¸c doanh nghiÖp XNK cßn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu nguy c¬ kh¸c, xuÊt ph¸t tõ c¸c yÕu tè ®Æc thï trong TMQT nh­: thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång vµ kho¶ng c¸ch ®Þa lý; ®ång tiÒn thanh to¸n vµ biÕn ®éng tû gi¸; sù kh¸c biÖt vÒ ng«n ng÷, luËt ph¸p, tËp qu¸n kinh doanh vµ c¸c quy ®Þnh ®iÒu tiÕt gi÷a c¸c chÝnh phñ . . . quèc tÕ, ng­êi ta ®· sö dông c¸c c«ng cô kiÓm so¸t nh­ tÝn dông chøng tõ (Documentary Credits), b¶o l·nh hèi phiÕu (aval) hay chÊp nhËn cña Ng©n hµng (Bank’s acceptance). Tuy nhiªn, nh÷ng c«ng cô trªn ®­îc sö dông ®¬n thuÇn lµ ®Ó ®¶m b¶o cho rñi ro cña viÖc kh«ng thanh to¸n. §Ó ®èi phã víi c¸c rñi ro do viÖc kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång ®· xuÊt hiÖn c«ng cô tÝn dông th­ dù phßng (Stand by letter of credit) vµ b¶o l·nh ®éc lËp (Independent Guarantee) ®­îc ph¸t hµnh bëi c¸c Tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn nh­ c¸c Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông... MÆc dï cã rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh­ng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lu«n lu«n lµ lÜnh vùc quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña bÊt cø quèc gia nµo vµ nã còng lu«n giµnh ®­îc sù quan t©m tõ nhiÒu phÝa, ®Æc biÖt lµ tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp. V× trong khi thÞ tr­êng néi ®Þa ®· b·o hoµ vµ mang tÝnh c¹nh tranh rÊt cao th× thÞ tr­êng quèc tÕ l¹i hÕt søc réng lín, víi nhiÒu c¬ héi kinh doanh høa hÑn mét tû suÊt lîi nhuËn cao. Do vËy, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng lu«n mong muèn t×m kiÕm c¬ héi vµ më réng kinh doanh ë nh÷ng thÞ tr­êng míi kh¾p thÕ giíi Êy. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn kh¸ch quan ®ã, ho¹t ®éng b¶o l·nh XNK ®· ra ®êi vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ quan träng trong viÖc thóc ®Èy TMQT. Vai trß cña ho¹t ®éng b¶o l·nh XNK cña c¸c NHTM §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu B¶o l·nh XNK, cïng víi c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ kh¸c, ra ®êi vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña c¸c doanh nghiÖp vÒ ph¸t triÓn kinh doanh, chèng ®ì rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vùc TMQT. Qua c¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh, c¸c ng©n hµng cung cÊp hÖ thèng gi¶i ph¸p phong phó, h÷u hiÖu, gi¶i quyÕt phÇn lín nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn kinh doanh ngo¹i th­¬ng cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông trùc tiÕp nh­: chiÕt khÊu bé chøng tõ L/C tr¶ chËm miÔn truy ®ßi hay nhËn bao thanh to¸n nh÷ng kho¶n ph¶i thu cña nhµ xuÊt khÈu . . . c¸c ng©n hµng cßn cÊp tÝn dông gi¸n tiÕp b»ng c¸ch dïng uy tÝn cña m×nh ®øng ra b¶o l·nh cho doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi, h×nh thøc b¶o l·nh nµy ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng khi tÝnh chÊt phøc t¹p cña c¸c ho¹t ®éng TMQT ngµy cµng gia t¨ng. NhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, do míi gia nhËp vµo thÞ tr­êng quèc tÕ, ch­a x©y dùng ®­îc niÒm tin ®èi víi b¹n hµng th× viÖc dùa vµo uy tÝn cña ng©n hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. §èi víi nÒn kinh tÕ LÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu th­êng ®­îc xem lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ then chèt trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn quèc gia. Nguån thu nhËp to lín tõ n­íc ngoµi th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, viÖc lµm vµ thu nhËp quèc d©n gia t¨ng nhanh, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc . . . §Ó ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã thÓ ph¸t huy ®­îc c¸c vai trß trªn, nhÊt thiÕt ph¶i cã sù tham gia cña c¸c NHTM. NghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng quèc tÕ kh¸c ®ãng vai trß lµ chÊt xóc t¸c, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu diÔn ra thuËn lîi, gãp phÇn t¨ng tÝnh n¨ng ®éng cho nÒn kinh tÕ, æn ®Þnh thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu kh«ng chØ theo sau mµ cßn lµ nh©n tè ®i tr­íc, më ®­êng cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc. §èi víi c¸c NHTM Cã thÓ nãi, nghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp kh©ñ nãi riªng vµ hÖ thèng nghiÖp vô ng©n hµng quèc tÕ nãi chung lµ nh÷ng h×nh thøc kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ kh¸ an toµn cho ho¹t ®éng ng©n hµng. Th«ng qua c¸c h×nh thøc b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, c¸c NHTM thu ®­îc l·i vµ phÝ. Nh÷ng kho¶n thu nµy vÒ sè tuyÖt ®èi th­êng rÊt lín do quy m« cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ sè tiÒn b¶o l·nh. NghiÖp vô nµy còng kh¸ an toµn do c¸c NHTM ®Òu nhËn thøc ®­îc møc ®é phøc t¹p cña TMQT nªn trong viÖc xö lý lu«n lu«n tá ra thËn träng, vÝ dô nh­ : yªu cÇu cã ®¶m b¶o cho nh÷ng kho¶n xin b¶o l·nh, c¨n cø vµo møc ®é vµ sè tiÒn b¶o l·nh . . . Ngoµi ra, do c¸c kh¸ch hµng xin b¶o l·nh ®Òu cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nªn nã cã thÓ qu¶n lý c¸c nguån thanh to¸n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng xoay vèn cña kh¸ch hµng trong thêi gian vèn t¹m thêi nhµn rçi, dÔ x¶y ra rñi ro. Mét lîi Ých kh¸c hÕt søc quan träng lµ th«ng qua b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, ng©n hµng thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng n­íc ngoµi, tõ ®ã cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý, ng©n hµng chi nh¸nh réng kh¾p gióp ng©n hµng më réng thÞ phÇn ë thÞ tr­êng quèc tÕ, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp. MÆt kh¸c, viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn trong kinh doanh khiÕn cho ng©n hµng n©ng cao ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. Nguån luËt ®iÒu chØnh nghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM. Nh­ ®· nªu ë phÇn trªn, t×nh tr¹ng thiÕu mét tªn gäi quèc tÕ chuÈn thèng nhÊt cho nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho thÊy r»ng vÉn cßn ch­a cã mét chuÈn mùc thùc hµnh nghiÖp vô ®­îc c«ng nhËn trªn b×nh diÖn toµn cÇu, dï r»ng b¶o l·nh ng©n hµng vÉn ®­îc sö dông réng r·i trong thùc tiÔn. C¸c c«ng ­íc quèc tÕ N¨m 1995, Uû ban Ph¸p luËt vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ cña Liªn HiÖp Quèc ®· so¹n th¶o: “C«ng ­íc Liªn hiÖp quèc vÒ b¶o l·nh ®éc lËp vµ TÝn dông dù phßng” , nh­ng cho ®Õn nay nã vÉn ch­a cã hiÖu lùc thi hµnh. C«ng ­íc lµ sù tæng hoµ cña c¸c Bé LuËt quèc gia vÒ giao dÞch b¶o l·nh ®éc lËp vµ tÝn dông dù phßng. Nã quèc tÕ ho¸ giao dÞch nµy, t¹o ra mét phong th¸i, c¸ch thøc phï hîp víi tËp qu¸n vµ th«ng lÖ quèc tÕ. Tuú vµo thùc tÕ cña hÖ thèng ph¸p luËt n­íc m×nh, tõng quèc gia cã thÓ phª chuÈn C«ng ­íc nh»m t¹o mét hµnh lang Ph¸p lý trong giao dÞch quèc tÕ vÒ b¶o l·nh ®éc lËp vµ tÝn dông dù phßng. Lîi thÕ cña c«ng ­íc lµ viÖc phª chuÈn C«ng ­íc lµ c¶ hai bªn ®Òu n¾m hiÓu vµ ¸p dông th«ng th¹o mét ®iÒu luËt chung trong giao dÞch, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng mét trong hai ®èi t¸c lùa chän luËt cña n­íc m×nh ¸p dông cho giao dÞch, t¹o bÊt lîi cho phÝa bªn kia. C¸c v¨n b¶n cña Phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) ban hµnh Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña giao dÞch cam kÕt b¶o l·nh trong thËp kû 60 ®· b¾t buéc c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i, tµi chÝnh quèc tÕ nghÜ ®Õn mét hµnh lang ph¸p lý cho c«ng cô b¶o ®¶m ®­îc coi lµ ®a n¨ng, uyÓn chuyÓn nµy. Trong sè ®ã, phßng TMQT (The International Chamber of Commerce - ICC), mét tæ chøc phi chÝnh phñ vÒ Th­¬ng m¹i - Ng©n hµng - B¶o hiÓm - VËn t¶i lín nhÊt thÕ giíi ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo c«ng tr×nh trªn. N¨m 1978, Phßng TMQT (ICC) ®· ban hµnh Ên b¶n sè 325 - “C¸c quy t¾c thèng nhÊt vÒ B¶o l·nh Hîp ®ång” (The Uniform Rules for Contract Guarantee - gäi t¾t lµ URCG). Quy t¾c nµy nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ thùc hiÖn giao dÞch B¶o l·nh dùa trªn sù c©n xøng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan nh­ng còng tu©n thñ môc ®Ých th­¬ng m¹i cña b¶o l·nh, cã nghÜa lµ ®¶m b¶o sè tiÒn thanh to¸n tõ phÝa thø ba trong tr­êng hîp ng­êi h­ëng chøng minh r»ng hä ®­îc quyÒn thanh to¸n do sù vi ph¹m hîp ®ång cña phÝa ®èi t¸c. Tuy nhiªn, Ên b¶n nµy ch­a thùc sù cô thÓ, ch­a thËt sù nªu râ ®­îc tÝnh ®éc lËp cña b¶o l·nh còng nh­ tÝnh chøng tõ cña nã. Trong suèt thêi gian sö dông, C¸c Quy t¾c nµy ®· g©y ra nhiÒu tranh c·i, mÆc dï ICC ®· cã nh÷ng v¨n b¶n bæ sung, gi¶i thÝch nh­ng nã còng kh«ng ®­îc chÊp nhËn mét c¸ch réng r·i. §Õn th¸ng 12/1991, ICC ®· hoµn tÊt Ên b¶n sè 458 - C¸c quy t¾c thèng nhÊt vÒ b¶o l·nh theo yªu cÇu (The Uniform Rules for Demand Guarantee - gäi t¾t lµ URDG) vµ cã hiÖu lùc vµo th¸ng 4/1992. §©y thËt sù míi lµ mét b­íc hoµn thiÖn nh÷ng quy t¾c vÒ b¶o l·nh. C¸c quy t¾c nµy tæng hîp nh÷ng ®iÓm tiÕn bé cña “C¸c Quy t¾c thèng nhÊt vÒ B¶o l·nh Hîp ®ång”. URDG - ICC 458 kh«ng nh÷ng ®iÒu tiÕt nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a ng­êi b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng mµ cßn ®iÒu tiÕt nh÷ng mèi quan hÖ ph¸t sinh tõ nh÷ng b¶o l·nh ®èi øng (counter-guarantee). URDG lµ mét v¨n b¶n kh¸ hoµn thiÖn, viÖc nghiªn cøu vµ dÉn chiÕu theo C¸c quy t¾c nµy sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro do kh«ng n¾m ®­îc LuËt ph¸p cña c¸c bªn ®èi t¸c. Bªn c¹nh ®ã, do tÝnh chÊt Ên b¶n sau kh«ng phñ ®Þnh Ên b¶n tr­íc ®èi víi c¸c v¨n b¶n do ICC ph¸t hµnh, do vËy “C¸c quy t¾c thèng nhÊt vÒ B¶o l·nh Hîp ®ång - URCG 325) vÉn cßn cã hiÖu lùc. C¸c bªn tham gia trong mét nghiÖp vô b¶o l·nh, tuú chän, cã thÓ c¨n cø theo URCG hay URDG. Trong t­¬ng lai, ICC còng xem xÐt viÖc bæ sung, söa ®æi l¹i URCG cho phï hîp víi xu h­íng cña nh÷ng tËp qu¸n b¶o l·nh chung hiÖn nay. LuËt quèc gia Mét vµi quèc gia cã ban hµnh nh÷ng luËt, nh÷ng quy ®Þnh cho nghiÖp vô b¶o l·nh, vÝ dô nh­ Uniform Commercial Code ë Mü, LuËt B¶o l·nh cña Anh, LuËt Hîp ®ång TMQT (International Commercial Contracts Act) cña §øc, nh÷ng quy ®Þnh vÒ B¶o l·nh ë Hµ Lan, ¶ RËp … Nh÷ng v¨n b¶n nµy còng ®Þnh nghÜa, m« t¶ néi dung b¶o l·nh vµ nh÷ng quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong mét nghiÖp vô b¶o l·nh, ®iÒu kiÖn thanh to¸n. VÒ nguyªn t¾c, luËt quèc gia cña phÝa ph¸t hµnh b¶o l·nh sÏ ®­îc ¸p dông cho b¶o l·nh ®ã, nÕu hai bªn kh«ng chän ®­îc luËt cña n­íc thø ba. Nh­ng ®«i khi nh÷ng quy ®Þnh trong luËt quèc gia l¹i tr¸i ng­îc víi nh÷ng v¨n b¶n cña Phßng TMQT. §iÒu nµy cã thÓ dÉn tíi nh÷ng ngé nhËn, nhÇm lÉn ®¸ng tiÕc vµ nh÷ng tranh chÊp cã thÓ ph¸t sinh khi c¸c bªn kh«ng hiÓu râ vµ ®Çy ®ñ vÒ tÇm møc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Do vËy, ë nh÷ng n­íc cã luËt hay quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh th× khi ph¸t hµnh b¶o l·nh tham chiÕu theo c¸c Ên b¶n cña ICC, c¸c ng©n hµng th­êng ghi ®iÒu kho¶n tham chiÕu trong néi dung cña c¸c cam kÕt b¶o l·nh ®Ó h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trªn. VÝ dô nh­: “B¶o l·nh nµy ®­îc ¸p dông theo LuËt cña . . . quy t¾c . . .” Chñ thÓ cña mét giao dÞch b¶o l·nh Mét giao dÞch b¶o l·nh ng©n hµng th«ng th­êng còng nh­ trong lÜnh vùc TMQT, bao gåm 3 chñ thÓ chÝnh: ng©n hµng b¶o l·nh, ng­êi ®­îc b¶o l·nh, vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh (cßn ®­îc gäi lµ ng­êi nhËn b¶o l·nh, vµ trong mét sè tr­êng hîp cßn cã tªn gäi lµ ng­êi yªu cÇu b¶o l·nh). Ng©n hµng b¶o l·nh: lµ chñ thÓ ®øng ra b¶o ®¶m víi ng­êi thô h­ëng r»ng ng­êi ®­îc b¶o l·nh sÏ hoµn thµnh nh÷ng nghÜa vô ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. NÕu c¸c nghÜa vô nµy kh«ng ®­îc hoµn thµnh, ng©n hµng b¶o l·nh cam kÕt sÏ thanh to¸n ®Òn bï cho ng­êi thô h­ëng. Møc ®Òn bï dùa theo tho¶ thuËn b¶o l·nh ng©n hµng ®· cÊp, cã thÓ tõ 1% - 100% gi¸ trÞ hîp ®ång. Ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh cã thÓ lµ nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ nhËp khÈu, tuú theo nghiÖp vô ®­îc b¶o l·nh. Ng­êi ®­îc b¶o l·nh: lµ ng­êi ®­îc ng©n hµng cam kÕt tr¶ thay nÕu vi ph¹m hîp ®ång. ë ®©y th­êng lµ nhµ nhËp khÈu Ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh: lµ ng­êi ®­îc ng©n hµng b¶o l·nh thanh to¸n khi cã yªu cÇu do ng­êi ®­îc b¶o l·nh vi ph¹m hîp ®ång, th­êng lµ nhµ x._.uÊt khÈu. Ngoµi ra, do ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, nªn còng nh­ ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, nghiÖp vô b¶o l·nh cßn cã sù tham gia cña mét sè ng©n hµng: Ng©n hµng th«ng b¸o: lµ ng©n hµng cña ng­êi thô h­ëng, cã nhiÖm vô th«ng b¸o b¶o l·nh cho ng­êi thô h­ëng sau khi ®· kiÓm tra tÝnh ch©n thùc cña b¶o l·nh (ch÷ ký h÷u quyÒn hay testkey). Ng©n hµng x¸c nhËn: lµ ng©n hµng cña n­íc ng­êi ng­êi thô h­ëng, khi mµ ng­êi thô h­ëng kh«ng tin t­ëng tiÒm lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng ph¸t hµnh th× cã thÓ yªu cÇu sù tham gia cña mét ng©n hµng x¸c nhËn. Ng©n hµng thanh to¸n (Reimbursing bank): ®©y thùc chÊt còng lµ ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh cho ng­êi ng­êi thô h­ëng nh­ng theo chØ thÞ cña mét ng©n hµng trung gian phôc vô ng­êi ®­îc b¶o l·nh dùa trªn mét b¶o l·nh kh¸c gäi lµ b¶o l·nh ®èi øng. Ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi hoµn trùc tiÕp cho ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh mµ do ng©n hµng chØ thÞ. Trong giao dÞch ngo¹i th­¬ng, ®èi t­îng giao dÞch b¶o l·nh lµ th­¬ng vô mua b¸n gi÷a c¸c bªn xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Vµ quan hÖ gi÷a c¸c bªn ®­îc quy ®Þnh bëi 3 hîp ®ång riªng biÖt, ®éc lËp víi nhau. Hîp ®ång gi÷a ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh, cô thÓ lµ ®¬n xin ph¸t hµnh b¶o l·nh. Hîp ®ång gi÷a ng­êi ®­îc b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh. Th­ b¶o l·nh (letter of guarantee) hay cßn gäi lµ cam kÕt b¶o l·nh, lµ hîp ®ång gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng. Bªn c¹nh hîp ®ång gi÷a c¸c chñ thÓ chÝnh cña nghiÖp vô b¶o l·nh, cßn cã c¸c hîp ®ång gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh víi ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng ph¸t hµnh víi ng©n hµng x¸c nhËn hoÆc víi ng©n hµng thanh to¸n. Nh­ vËy, mét nghiÖp vô b¶o l·nh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ quan hÖ gi÷a ng©n hµng b¶o l·nh vµ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh, mµ cßn bao hµm nh÷ng mèi quan hÖ kh¸c n÷a C¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh XNK Cã nhiÒu d¹ng thøc dÞch vô b¶o l·nh ngo¹i th­¬ng kh¸c nhau cã thÓ sö dông t­¬ng thÝch víi t×nh h×nh diÔn biÕn cô thÓ cña tõng giao dÞch. C¸c nghiÖp vô b¶o l·nh ng¾n h¹n §©y lµ lo¹i h×nh b¶o l·nh cã thêi h¹n d­íi mét n¨m. B¶o l·nh ng¾n h¹n th­êng ®­îc sö dông nh»m hç trî vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp, gióp hä cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t­ hay ®Ó thu mua, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. §©y lµ lo¹i h×nh b¶o l·nh chiÕm tû träng lín t¹i c¸c NHTM. B¶o l·nh XNK trªn c¬ së ph­¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ Khi giao dÞch ngo¹i th­¬ng ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu, nhµ xuÊt khÈu giao hµng vµ uû nhiÖm ng©n hµng cña m×nh thu hé tiÒn hµng tõ ng­êi mua n­íc ngoµi trªn c¬ së chØ thÞ nhê thu. Ng©n hµng xö lý nghiÖp vô nhê thu chØ trªn c¬ së chøng tõ vµ hoµn toµn ®éc lËp víi giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ gi÷a nhµ xuÊt khÈu víi nhµ nhËp khÈu. Trong ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu, nhµ xuÊt khÈu th­êng ph¶i chê ®îi mét thêi gian ®¸ng kÓ tõ lóc giao hµng cho ®Õn khi ®­îc thanh to¸n, kh«ng nh÷ng thÕ, ®Ó b¸n ®­îc hµng, nhµ xuÊt khÈu ®«i khi ph¶i chÊp nhËn viÖc cho phÐp ng­êi mua tr¶ chËm tiÒn hµng. ChÝnh v× thÕ, nhµ xuÊt khÈu cã thÓ gÆp nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh khi sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy. Do vËy, ®Ó c¸c giao dÞch ®­îc diÔn ra tr«i ch¶y, cÇn thiÕt ph¶i cã sù tham gia cña c¸c NHTM, ®ãng vai trß lµ nhµ b¶o l·nh. Trong khu«n khæ vµ dùa trªn c¬ së ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ, ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn b¶o l·nh b»ng c¸c kü thuËt : øng tr­íc gi¸ trÞ nhê thu, mua hèi phiÕu, chiÕt khÊu bé chøng tõ nhê thu, vµ tÝn dông chÊp phiÕu. B¶o l·nh trªn c¬ së ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ TÝn dông chøng tõ lµ mét v¨n b¶n tho¶ thuËn, trong ®ã mét ng©n hµng (ng©n hµng më tÝn dông), theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng (ng­êi yªu cÇu më tÝn dông) sÏ tr¶ tiÒn cho ng­êi thø ba ®ã (ng­êi h­ëng lîi); hoÆc sÏ tr¶, chÊp nhËn, mua hèi phiÕu do ng­êi h­ëng lîi ph¸t hµnh; hoÆc cho phÐp mét ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn, chÊp nhËn hay mua hèi phiÕu ®ã, khi xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ®· quy ®Þnh vµ mäi ®iÒu kiÖn ®Æt ra trong tÝn dông th­ ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ (Gi¸o tr×nh Thanh to¸n quèc tÕ _Tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng). Trong khu«n khæ vµ dùa trªn c¬ së ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, c¸c ng©n hµng thùc hiÖn b¶o l·nh th«ng qua c¸c kü thuËt: ph¸t hµnh th­ tÝn dông, x¸c nhËn th­ tÝn dông, chiÕt khÊu bé chøng tõ theo th­ tÝn dông, tµi trî b»ng c¸c lo¹i th­ tÝn dông ®Æc biÖt, (th­ tÝn dông gi¸p l­ng, th­ tÝn dông chuyÓn nh­îng, th­ tÝn dông tuÇn hoµn). B¶o l·nh trªn c¬ së hèi phiÕu Hèi phiÕu lµ mét c«ng cô thanh to¸n ®­îc sö dông hÕt søc phæ biÕn trong c¸c giao dÞch ngo¹i th­¬ng, vµ th­êng xuyªn xuÊt hiÖn trong c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông hiÖn nay. TÝnh ®a n¨ng vµ phæ biÕn cña hèi phiÕu khiÕn cho viÖc ph©n lo¹i, ®Þnh h×nh c¸c kü thuËt nghiÖp vô b¶o l·nh dùa theo nã rÊt khã kh¨n vµ chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi. Cã ba kü thuËt b¶o l·nh c¬ b¶n nhÊt, trùc tiÕp g¾n liÒn víi hèi phiÕu, ®ã lµ: chiÕt khÊu hèi phiÕu, chÊp nhËn hèi phiÕu cña ng©n hµng, vµ b¶o l·nh hèi phiÕu cña ng©n hµng. T¹m øng cho nhµ xuÊt khÈu Víi nhµ xuÊt khÈu, ngoµi c¸c h×nh thøc b¶o l·nh th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n kÌm chøng tõ nh­ chiÕt khÊu hèi phiÕu trong ph­¬ng thøc nhê thu hay chiÕt khÊu bé chøng tõ trong ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, ng©n hµng còng cã thÓ b¶o l·nh trong khu«n khæ thanh to¸n tr¬n (clean payment). Ng©n hµng sÏ cÊp cho nhµ xuÊt khÈu kho¶n t¹m øng c¨n cø vµo qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô. §èi t­îng vay cã thÓ lµ vay hµng ®ang ë trong kho, vay chuÈn bÞ hµng xuÊt, vay chøng tõ hµng ®ang ®i trªn ®­êng. Th­êng c¸c kho¶n t¹m øng nµy cã hµng ho¸ lµm vËt ®¶m b¶o, tuy nhiªn, ng©n hµng còng kh«ng tin t­ëng hoµn toµn vµo vËt ®¶m b¶o nµy. Møc ®é t¹m øng cña ng©n hµng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng, ®ång thêi nã còng phô thuéc vµo sù nh¹y c¶m vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm cña hµng ho¸. Ngoµi ra, ng©n hµng cßn xÐt tíi c¸c rñi ro khi cÊp t¹m øng, ®¸ng kÓ lµ c¸c rñi ro kinh tÕ, chÝnh trÞ, rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i. Cho vay thÊu chi ( Overdraft) Cho vay thÊu chi lµ mét h×nh thøc b¶o l·nh ng©n hµng dµnh cho c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu cã tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¹i ng©n hµng. Nã cho phÐp nhµ xuÊt nhËp khÈu cã thÓ tù ®éng rót tiÒn qu¸ sè d­ trong tµi kho¶n v·ng lai cña anh ta vµ tù ®éng hoµn tr¶ khi cã doanh thu. §Æc ®iÓm cña lo¹i cho vay nµy lµ chØ ®­îc rót tiÒn trong mét h¹n ngh¹ch nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng th­êng ¸p dông nghiÖp vô nµy ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ cã uy tÝn. Do tÝnh linh ho¹t vµ tiÖn lîi, cho vay thÊu chi lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc b¶o l·nh XNK kh¸ phæ biÕn ë c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa. Bao thanh to¸n t­¬ng ®èi (factoring) Bao thanh to¸n t­¬ng ®èi lµ h×nh thøc b¶o l·nh ®Æc biÖt dµnh cho nhµ xuÊt khÈu. Ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh sÏ mua l¹i c¸c kho¶n nî ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n ®Ó trë thµnh chñ nî trùc tiÕp ®øng ra ®ßi nî nhµ nhËp khÈu n­íc ngoµi. B¶o l·nh bao thanh to¸n t­¬ng ®èi quèc tÕ, víi c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt ®Æc thï, cã thÓ gióp nhµ xuÊt khÈu võa nhËn ®­îc tiÒn ngay khi giao hµng, võa kh«ng ph¶i bËn t©m vÒ rñi ro th­¬ng m¹i tõ phÝa ng­êi mua, võa tiÕt gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch vµ theo dâi qu¸ tr×nh thu nî ng­êi mua n­íc ngoµi. C¸c nghiÖp vô b¶o l·nh XNK trung vµ dµi h¹n Kh¸c víi b¶o l·nh XNK ng¾n h¹n nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp XNK vèn l­u ®éng, b¶o l·nh XNK trung vµ dµi h¹n ®­îc cung cÊp ®Ó ®Çu t­, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, x©y dùng míi, më réng c¬ së h¹ tÇng, c¶i tiÕn kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ . . . Thêi h¹n cña lo¹i b¶o l·nh nµy tuú theo quy ®Þnh cña mçi n­íc, th­êng lµ tõ 1 - 5 n¨m ®èi víi b¶o l·nh trung h¹n vµ 5 n¨m trë lªn ®èi víi b¶o l·nh dµi h¹n. ë ®©y chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè lo¹i h×nh b¶o l·nh phæ biÕn. Cho vay trung vµ dµi h¹n Cho vay lµ h×nh thøc cæ ®iÓn nhÊt vµ còng lµ h×nh thøc c¬ së cho c¸c h×nh thøc b¶o l·nh kh¸c ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Cho vay lµ viÖc ng©n hµng giao vèn cho kh¸ch hµng sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, víi cho vay trung vµ dµi h¹n, thêi gian nµy lín h¬n mét n¨m. Kh¸ch hµng vay vèn ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c cho vay cña ng©n hµng, ®ã lµ ph¶i sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých trong hîp ®ång vay, ph¶i tr¶ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn vµ ph¶i cã ®¶m b¶o tiÒn vay. HiÖn nay ®ang ph¸t triÓn h×nh thøc cho vay hîp vèn d­íi h×nh thøc ®ång tµi trî, trong ®ã hai hay nhiÒu ng©n hµng cïng gãp vèn cho vay ®èi víi mét dù ¸n. H×nh thøc cho vay nµy ngµy cµng ph¸t triÓn do ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu dù ¸n quy m« lín, nhu cÇu vèn t¨ng cao mµ kh¶ n¨ng cho vay cña mét ng©n hµng riªng lÎ kh«ng ®¸p øng ®­îc hoÆc do nhu cÇu ph©n t¸n rñi ro cña ng©n hµng mµ cÇn tíi sù tham gia gãp vèn cña nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau. Bao thanh to¸n tuyÖt ®èi (forfaiting) Kü thuËt bao thanh to¸n t­¬ng ®èi ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao ®­îc gäi lµ bao thanh to¸n tuyÖt ®èi. §©y lµ h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c hèi phiÕu, nh­ng nã chØ ®­îc ¸p dông khi c¸c hèi phiÕu nµy cã ®é rñi ro ®Æc biÖt cao. Tû lÖ chiÕt khÊu trong tr­êng hîp nµy lµ cè ®Þnh, lín h¬n chi phÝ vèn ë ®Þa ph­¬ng vµ lín h¬n l·i suÊt Libor (kho¶ng 1,25%). §©y lµ h×nh thøc chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi. TÝn dông cÊp cho ng­êi ®Æt hµng Lµ h×nh thøc ng©n hµng theo yªu cÇu cña nhµ xuÊt khÈu cÊp tÝn dông cho ng­êi n­íc ngoµi ®Æt mua c¸c hµng ho¸, dÞch vô trong n­íc nh»m thanh to¸n trùc tiÕp c¸c hµng ho¸, dÞch vô nµy. Ng©n hµng nhµ xuÊt khÈu sÏ chØ ®øng ra b¶o l·nh khi nhµ nhËp khÈu ®­îc mét ng©n hµng h¹ng nhÊt trong n­íc ®øng ra b¶o l·nh thanh to¸n. §Æc ®iÓm cña lo¹i thanh to¸n nµy lµ ng©n hµng kh«ng cÊp tÝn dông th¼ng cho ng­êi vay (nhËp khÈu) mµ chi tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi xuÊt khÈu theo tiÕn ®é giao hµng. Nh­ vËy, ®èi víi ng­êi xuÊt khÈu, viÖc b¸n hµng trë thµnh b¸n hµng tr¶ ngay; cßn ®èi víi nhµ nhËp khÈu, viÖc mua hµng trë thµnh mua hµng tr¶ chËm. H×nh thøc nµy cßn gäi lµ tÝn dông tµi chÝnh rµng buéc hoÆc tÝn dông tµi chÝnh rµng buéc vµo cung øng *** ë phÇn trªn ta võa ph©n lo¹i b¶o l·nh theo møc ®é vÒ thêi gian, cßn nÕu chia theo môc ®Ých sö dông cña b¶o l·nh ta l¹i cã c¸c lo¹i b¶o l·nh theo ®èi t­îng d­íi ®©y. B¶o l·nh dù thÇu (Bid bond / Tender guarantee) B¶o l·nh dù thÇu lµ cam kÕt cña ng©n hµng víi chñ thÇu sÏ tr¶ tiÒn thay trong ph¹m vi thêi h¹n vµ sè tiÒn cña b¶o l·nh nÕu bªn dù thÇu vi ph¹m quy chÕ dù thÇu, kh«ng nép hoÆc nép kh«ng ®ñ sè tiÒn ph¹t cho bªn chñ thÇu. Trong TMQT, nghiÖp vô ®Êu thÇu ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn ®Ó lùa chän ®èi t¸c tèi ­u nhÊt. Theo quy chÕ dù thÇu, ng­êi dù thÇu ph¶i hoÆc ký quü mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho chñ c«ng tr×nh, hoÆc cung cÊp mét b¶o l·nh dù thÇu do ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ®¶m b¶o r»ng ng­êi thÇu kh«ng bá dë ®Êu thÇu, kh«ng thay ®æi hå s¬ dù thÇu trong thêi gian ®Êu thÇu vµ ®Æc biÖt, ph¶i ký quü hîp ®ång sau khi tróng thÇu. HiÖn nay, b¶o l·nh dù thÇu do NHTM ph¸t hµnh ®­îc sö dông réng r·i thay cho ký quü vèn lµ bÊt tiÖn cho ng­êi dù thÇu. B¶o l·nh tiÒn øng tr­íc (Advance payment guarantee): cßn gäi lµ b¶o l·nh hoµn tr¶ (Repayment guarantee) Trong TMQT, bªn xuÊt khÈu cã thÓ nhËn ®­îc mét sè tiÒn øng tr­íc tõ ®èi t¸c ®Ó cung øng hµng ho¸ theo hîp ®ång. Sè tiÒn nµy th­êng tõ 10 - 30% gi¸ trÞ hîp ®ång. §Ó ®¶m b¶o viÖc tr¶ nî, ng­êi mua yªu cÇu b¶o l·nh tõ ng©n hµng cña ng­êi b¸n víi gi¸ trÞ ®óng b»ng sè tiÒn øng tr­íc (cã hoÆc kh«ng céng thªm l·i ph¸t sinh). Lo¹i b¶o l·nh nµy gäi lµ b¶o l·nh tiÒn øng tr­íc. §iÒu l­u ý lµ b¶o l·nh nµy liªn quan ®Õn kho¶n tiÒn øng tr­íc b»ng tiÒn mÆt. NÕu lµ øng tr­íc b»ng hµng hoÆc vËt chÊt, ng­êi ta th­êng ¸p dông lo¹i b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (Performance guarantee) Lµ cam kÕt cña ng©n hµng b¶o l·nh vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn ®­îc b¶o l·nh. Trong tr­êng hîp bªn ®­îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång mµ kh«ng nép hoÆc nép kh«ng ®ñ tiÒn ph¹t cho bªn yªu cÇu b¶o l·nh th× ng©n hµng b¶o l·nh tr¶ thay trong ph¹m vi sè tiÒn vµ thêi h¹n b¶o l·nh. B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång lµ lo¹i ®­îc sö dông th­êng xuyªn vµ rÊt th«ng dông, nã cã thÓ kh«ng ph¶i yªu cÇu mét lo¹i b¶o l·nh nµo kh¸c ngoµi nã ra trong qu¸ tr×nh mua b¸n. Gi¸ trÞ b¶o l·nh tuú thuéc theo gi¸ trÞ hîp ®ång vµ tuú tÝnh chÊt cña mçi th­¬ng vô. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång th«ng th­êng lµ tõ 5 - 10% gi¸ trÞ hîp ®ång c¬ së. B¶o l·nh thanh to¸n (Payment guarantee) Víi d¹ng b¶o l·nh nµy, ng©n hµng cam kÕt víi ng­êi thô h­ëng (ë ®©y lµ nhµ xuÊt khÈu, bªn cung øng) vÒ viÖc thanh to¸n tiÒn theo tho¶ thuËn hîp ®ång c¬ së cña ng­êi ®­îc b¶o l·nh (lµ bªn mua, nhµ nhËp khÈu). Tr­êng hîp ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng thanh to¸n hoÆc thanh to¸n kh«ng ®Çy ®ñ gi¸ trÞ hîp ®ång th× ng©n hµng b¶o l·nh sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ thay cho ng­êi ®­îc b¶o l·nh. Lo¹i b¶o l·nh nµy ®­îc sö dông lµm c«ng cô ®¶m b¶o nghÜa vô thanh to¸n cña ng­êi mua theo hîp ®ång th­¬ng m¹i. B¶o l·nh thanh to¸n th­êng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn tr¶ tiÒn mang tÝnh kh¸ch quan h¬n lµ c¸c b¶o l·nh v« ®iÒu kiÖn kh¸c. Nã yªu cÇu ng­êi thô h­ëng xuÊt tr×nh hãa ®¬n b¸n hµng cho ng­êi mua vµ cã thÓ ®­îc x¸c thùc bëi phÝa thø ba nh­ h¶i quan cöa khÈu. Th«ng th­êng b¶o l·nh thanh to¸n b»ng 100% gi¸ trÞ hîp ®ång. Thêi h¹n hiÖu lùc cña b¶o l·nh nµy do c¸c bªn tho¶ thuËn, th­êng kÕt thóc khi viÖc thanh to¸n hoµn tÊt. B¶o l·nh b¶o hµnh (Warranty guarantee) Lo¹i b¶o l·nh nµy dïng cho môc ®Ých b¶o ®¶m chÊt l­îng hµng ho¸ trong suèt thêi h¹n b¶o hµnh. Trong suèt thêi gian b¶o hµnh, nÕu cã sù cè trong ph¹m vi ®­îc b¶o l·nh x¶y ra ®èi víi s¶n phÈm th× ng­êi thô h­ëng cã quyÒn lËp chøng tõ theo yªu cÇu thanh to¸n b¶o l·nh nh­ lµ mét kho¶n båi th­êng. H×nh thøc b¶o l·nh nµy ®ßi hái ng­êi b¸n ph¶i chó träng chÊt l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô cung cÊp. B¶o l·nh h¶i quan (Custom guarantee) Trong tr­êng hîp hµng ho¸ ®­îc nhËp khÈu vµo mét n­íc nµo ®ã nh»m môc ®Ých tr­ng bµy t¹i triÓn l·m, hay tham dù héi chî trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã råi sÏ t¸i xuÊt. Nh÷ng hµng ho¸ ®ã kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. Do vËy, h¶i quan cña n­íc mµ hµng ho¸ ®­îc t¹m nhËp, t¸i xuÊt yªu cÇu chñ hµng ph¶i cã mét b¶o l·nh nh»m ®¶m b¶o r»ng nÕu qu¸ thêi h¹n ®· ®¨ng ký mµ hµng ho¸ ®ã kh«ng t¸i xuÊt th× h¶i quan sÏ rót tiÒn thanh to¸n tõ th­ b¶o l·nh coi nh­ mét kho¶n nép tiÒn thuÕ nhËp khÈu vµ tiÒn b¶o l·nh. B¶o l·nh nµy th­êng x¶y ra ë c¸c n­íc thuéc Céng §ång Ch©u ¢u (EC). B¶o l·nh nhËn hµng (Shipping guarantee/Delivery guarantee) Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp rÊt quen thuéc víi lo¹i b¶o l·nh nµy. Trong bu«n b¸n quèc tÕ, nhµ nhËp khÈu ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ ®Ó chøng minh quyÒn së h÷u hµng ho¸ cña m×nh khi nhËn hµng. Tr­êng hîp hµng ho¸ vÒ tr­íc chøng tõ, nhµ nhËp khÈu yªu cÇu ng©n hµng cÊp mét b¶o l·nh ®Ó c¬ quan chøc n¨ng cho phÐp nhËn hµng mµ kh«ng cã vËn ®¬n gèc. PhÝa b¶o l·nh lu«n lµ ng©n hµng ph¸t hµnh th­ tÝn dông víi cam kÕt båi th­êng mäi tæn thÊt cho ng­êi nhËn b¶o l·nh do nguyªn nh©n nhËn hµng kh«ng cã vËn ®¬n vµ cam kÕt tr¶ l¹i vËn ®¬n gèc ®Ó thu vÒ b¶o l·nh nhËn hµng B¶o l·nh vËn ®¬n (Bill of lading guarantee) Lo¹i b¶o l·nh nµy nh»m b¶o vÖ nh÷ng ng­êi cã quyÒn chÝnh ®¸ng tr­íc sù lîi dông chøng tõ hµng ho¸ cã gi¸ trÞ tõ 100 - 150% gi¸ trÞ hµng ho¸ ®Ó cã thÓ bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i ph¸t sinh. H×nh thøc b¶o l·nh nµy cã hai lo¹i: Ng­êi xuÊt khÈu lµ ng­êi ®Ò nghÞ ph¸t hµnh: ng©n hµng cam kÕt víi ng­êi nhËp khÈu båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh ®èi víi ng­êi nµy do viÖc vËn ®¬n gèc kh«ng ®­îc xuÊt tr×nh hoÆc kh«ng xuÊt tr×nh kÞp thêi. Ng­êi nhËp khÈu lµ ng­êi ®Ò nghÞ ph¸t hµnh: ng©n hµng cam kÕt víi chñ vËn t¶i sÏ båi th­êng mäi thiÖt h¹i nÕu hµng ho¸ ®­îc giao kh«ng cã chøng tõ cho mét ng­êi kh«ng cã quyÒn, cho ng­êi nhËn hµng, do chøng tõ thÊt l¹c hoÆc ®Õn chËm h¬n tÇu, hoÆc chñ h·ng vËn t¶i uû nhiÖm nhËn hµng kh«ng cã chøng tõ. Kinh nghiÖm b¶o l·nh ng©n hµng cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi Kinh nghiÖm vÒ b¶o l·nh ng©n hµng cña c¸c n­íc ASEAN HÖ thèng ng©n hµng c¸c n­íc ASEAN (kh«ng kÓ ViÖt Nam, Lµo vµ Mianma) ®­îc coi lµ hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn nhÊt khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, khu vùc cã nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi víi tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m vµo kho¶ng tõ 7- 8%/n¨m. NghiÖp vô b¶o l·nh ®­îc c¸c NHTM c¸c n­íc ASEAN tiÕp thu kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng Hoa Kú vµ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. Singapore: §èi víi nh÷ng th­¬ng vô b¶o l·nh cã gi¸ trÞ lín, c¸c NHTM chØ chÊp thuËn b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp khi cã giÊy ®Ò nghÞ ®øng ra b¶o l·nh cña ChÝnh phñ. Malaysia: §¹o luËt vÒ b¶o l·nh ®­îc quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ, chØ cã c¸c NHTM uy tÝn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh – tiÒn tÖ ë trong n­íc vµ quèc tÕ, vèn tù cã ph¶i lín míi ®­îc thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp. In®«nªxia: LuËt ph¸p n­íc nµy quy ®Þnh chØ cã c¸c doanh nghiÖp lín m¹nh, cã uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng míi ®­îc ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh vµ thêi h¹n b¶o l·nh kh«ng ®­îc qu¸ 5 n¨m; nÕu trªn 5 n¨m ph¶i do ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Th¸i Lan: C¸c NHTM chØ thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ c¸c ng©n hµng nµy còng ph¶i cã uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh – tiÒn tÖ trong n­íc còng nh­ thÕ giíi. Kinh nghiÖm b¶o l·nh ë Trung Quèc C¸c NHTM ë Trung Quèc h¹n chÕ viÖc b¶o l·nh vay vèn n­íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp vµ phÝa n­íc ngoµi trong liªn doanh vµ th­êng yªu cÇu ký quü 100%. C¸c nghiÖp vô b¶o l·nh kh¸c, NHTM cã quyÒn b¶o l·nh dùa trªn quy ®Þnh cña Ng©n hµng Trung ­¬ng vµ mçi ng©n hµng x©y dùng cho m×nh mét quy chÕ b¶o l·nh riªng. C¸c n­íc Liªn hiÖp ch©u ©u LuËt c¸c n­íc ®Ò cËp ®Õn c¸c giao dÞch vÒ c¸c Cam kÕt b¶o l·nh cña ng©n hµng, cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, b¶o hiÓm . . . MÆc dï cßn cã nh÷ng kh¸c biÖt, luËt vµ v¨n b¶n cña phÇn lín c¸c quèc gia ch©u ¢u ®Òu t«n träng b¶n chÊt vµ ®Æc tÝnh ®éc lËp, v« ®iÒu kiÖn cña b¶o l·nh. §iÒu ­íc EEC Roma 1980 vÒ LuËt ¸p dông cho nghÜa vô hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ 1991. Theo ®iÒu ­íc nµy, luËt ®­îc chän trong hîp ®ång lµ luËt do hai bªn lùa chän dï ®­îc ®­îc ghi râ hay ngÇm hiÓu. NÕu kh«ng cã ®iÒu kho¶n nµy, luËt ¸p dông sÏ lµ luËt cña quèc gia mµ hîp ®ång g¾n bã chÆt chÏ nhÊt, tøc lµ luËt cña n­íc ng©n hµng ph¸t hµnh. Bµi häc kinh nghiÖm víi ViÖt Nam Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ qui tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn b¶o l·nh ng©n hµng cña mét sè quèc gia §«ng Nam ¸, Trung Quèc vµ c¸c n­íc trong Liªn hiÖp Ch©u ©u, qua ®ã cã thÓ thÊy r»ng c¸c NHTM ViÖt Nam muèn ph¸t triÓn ®­îc nghiÖp vô b¶o l·nh cÇn ph¶i cã - Nguån ngo¹i tÖ lín ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng gia t¨ng cña kh¸ch hµng. Cã ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng sÏ ®­îc ph¸t triÓn theo. Do ®ã c¸c NHTM cÇn: + §Èy m¹nh nghiÖp vô huy ®éng vèn ngo¹i tÖ. + TÝch cùc khai th¸c nguån vèn b¶o l·nh cña ng©n hµng n­íc ngoµi. + N©ng cao chÊt l­îng b¶o l·nh néi tÖ. - CÇn ­u tiªn lùa chän vµ më réng møc cung cÊp dÞch vô b¶o l·nh ®èi víi tõng dù ¸n, tõng kh¸ch hµng: cÇn khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn cao tham gia b¶o l·nh ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh doanh. Ngoµi ra, cÇn chó träng b¶o l·nh cho doanh nghiÖp n­íc ngoµi tham gia liªn doanh ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i ViÖt nam, trªn c¬ së cã th­ b¶o l·nh ®èi øng cña ng©n hµng n­íc ngoµi cã quan hÖ ®¹i lý víi NHTM ViÖt Nam. - Thùc hiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®¶m b¶o an toµn trong b¶o l·nh: Yªu cÇu x¸c ®Þnh râ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n vµ nguån tr¶ nî thay khi dù ¸n gÆp rñi ro, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ nh­ dù kiÕn. Kh«ng nªn qu¸ rÌ rÆt khi tham gia b¶o l·nh nh­ng ng­îc l¹i còng cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho b¶o l·nh. Nghiªn cøu t×m hiÓu ®èi t­îng ®­îc b¶o l·nh, c©n nh¾c tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, vµ víi nh÷ng dù ¸n lín cÇn ph¶i thùc hiÖn ký quü 100% ®Ó ®¶m cho nguån vèn cña ng©n hµng vµ cã ®ñ v¨n b¶n ph¸p lý nh­ ®iÒu kiÖn qui ®Þnh. PhÇn II Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¶o l·nh XNK cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng M¹i t¹i ViÖt Nam Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng XNK cña ViÖt Nam trong thêi gian qua Nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh XNK cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn nay, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn vµ héi nhËp cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña kinh tÕ quèc tÕ, trong thêi gian qua ho¹t ®éng XNK ë ViÖt Nam ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸_ HiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. KÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 cho lÜnh vùc XNK tuy gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn do t¸c ®éng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nh­ng ®· hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n. Ho¹t ®éng XNK tiÕp tôc ph¸t triÓn kh¸ víi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 5 n¨m tõ 1996-2000 ®¹t trªn 5,6 tû USD víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 13,3 %. N¨m 2000, kim ng¹ch xuÊt khÈu n­íc ta ®¹t trªn 180 USD/ng­êi/ n¨m, tuy cßn ë møc thÊp nh­ng ®· thuéc nhãm c¸c n­íc cã nÒn ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn. N¨m 2002, kinh tÕ ViÖt Nam vÉn gi÷ ®­îc møc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ víi tèc ®é 7,04%, ®øng thø hai trong khu vùc, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 9,8%. C¸c chÝnh s¸ch kÝch cÇu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ tõ nguån néi lùc ®· b¾t ®Çu t¹o nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. NhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n lín ®­îc triÓn khai víi sù b¶o l·nh vÒ vèn cña c¸c NHTM d­íi nhiÒu h×nh thøc cho vay kh¸c nhau. V× vËy, møc t¨ng tr­ëng tÝn dông b×nh qu©n cña toµn hÖ thèng ng©n hµng ®¹t kh¸ cao víi møc 27%. N¨m 2003, t×nh h×nh kinh tÕ_chÝnh trÞ trªn thÕ giíi sÏ cã nh÷ng biÕn ®éng lín, nhiÒu nÒn kinh tÕ lín trªn thÕ giíi vÉn cã thÓ n»m trong t×nh tr¹ng ph¸t triÓn chËm hoÆc suy tho¸i. §èi víi ViÖt Nam, nhê cã sù hç trî ®¾c lùc tõ chÝnh phñ, nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ sù chñ ®éng n¨ng ®éng t×m h­íng ®i míi tõ phÝa b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nªn theo dù b¸o nÒn kinh tÕ sÏ tiÕp tôc t¨ng tr­ëng víi tèc ®é kh¸ cao. Tuy nhiªn thö th¸ch vÉn cßn rÊt nhiÒu ë phÝa tr­íc ®ßi hái sù nç lùc h¬n n÷a vµ sù phèi hîp ®ång bé tõ phÝa Nhµ n­íc vµ ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝn dông mµ trong ®ã mét nghiÖp vô kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng b¶o l·nh tõ phÝa c¸c NHTM. TÝnh tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh XNK trong c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam Yªu cÇu tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu KÓ tõ khi chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trªn nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ TMQT. Tèc ®é xuÊt khÈu trong suèt thËp kû qua gia t¨ng m¹nh mÏ, tõ møc 2.042 triÖu USD n¨m 1991 lªn tíi 14.308 triÖu USD n¨m 2000. Nguån thu tõ xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cho nhËp khÈu cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn kÓ tõ khi x¶y ra cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh – tiÒn tÖ ch©u ¸ tõ cuèi n¨m 1997, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cã xu h­íng ch÷ng l¹i do ®©y lµ thÞ tr­êng chiÕm tíi 70% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n­íc ta. T¨ng tr­ëng xuÊt khÈu trong n¨m 1998 chØ lµ 0,91% so víi 27,69% n¨m 1997. T×nh tr¹ng nµy mét phÇn do møc cÇu vÒ hµng ho¸ ViÖt Nam ®ang gi¶m ®¸ng kÓ, bªn c¹nh ®ã kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu. Theo sè liÖu míi ®©y cña cuéc ®iÒu tra vÒ hiÖn tr¹ng, ph¸t triÓn kinh doanh vµ khu vùc t­ nh©n cña ViÖn nghiªn cøu vµ qu¶n lý kinh tÕ trung ­¬ng th× cã tíi 81/336 (chiÕm 24,2%) doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu cho r»ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh kÐm vµ rÊt kÐm, chØ cã 32/336 (chiÕm 9,5%) doanh nghiÖp cho r»ng m×nh cã ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, sè cßn l¹i cho r»ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh ë møc trung b×nh vµ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm vµ rÊt kÐm chiÕm mét tû träng lín trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp nhÑ. Nãi c¸ch kh¸c, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã vÎ kÐm d­êng nh­ béc lé ë nh÷ng ngµnh cÇn nhiÒu vèn vµ ®ßi hái c«ng nghÖ cao. Trong khi lé tr×nh tiÕn tíi héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®ang ®Õn gÇn th× danh tiÕng, uy tÝn còng nh­ quy m« cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÉn cßn rÊt nhá bÐ. MÆc dï trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu sè l­îng c¸c ®¬n vÞ tham gia t¨ng lªn nhanh chãng nh­ng n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp cßn kh¸ h¹n chÕ. Theo kÕt qu¶ “®iÒu tra c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu” cña Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ ViÖt Nam(VCCI) n¨m 2000, chØ cã 38% sè doanh nghiÖp ®­îc ®iÒu tra cã sè vèn ®¨ng ký trªn 100 ngh×n USD, 31% cã sè vèn ®¨ng ký tõ 50 ngh×n ®Õn 100 ngh×n USD vµ 31% cã sè vèn ®¨ng ký d­íi 50 ngh×n USD. Còng theo sè liÖu ®iÒu tra nµy, chØ cã 7% doanh nghiÖp ®¹t kim ng¹ch trªn 1 triÖu USD, 13% doanh nghiÖp ®¹t kim ng¹ch tõ 500 ngh×n ®Õn 1 triÖu USD, 51% doanh nghiÖp ®¹t kim ng¹ch tõ 100 – 500 ngh×n USD, cßn l¹i lµ d­íi 100 ngh×n USD trong n¨m 1999. §Ó tèi ­u ho¸ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ sö dông triÖt ®Ó tiÒm n¨ng kinh tÕ trong n­íc, th­¬ng m¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i ®­îc tËp trung, hç trî, lµm tèt c¸c giai ®o¹n xóc tiÕn xuÊt khÈu ë cÊp vÜ m« vµ cÊp doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ®­îc khuyÕn khÝch ®æi míi c¬ cÊu mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh s¶n phÈm trong khu vùc. NhiÖm vô tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña khu vùc th­¬ng m¹i ViÖt Nam lµ cñng cè thÞ tr­êng cò, më réng thÞ tr­êng míi vµ n©ng cao vÞ thÕ s¶n phÈm cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy, bªn c¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu, ViÖt Nam cÇn cã mét c¬ chÕ b¶o l·nh xuÊt khÈu phï hîp víi nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ héi nhËp dÇn víi hÖ thèng th­¬ng m¹i toµn cÇu. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña hÖ thèng ng©n hµng trong viÖc thóc ®Èy, më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu th«ng qua viÖc ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông còng nh­ vÊn ®Ò uy tÝn cho c¸c doanh nghiÖp. Vµ trong hÖ thèng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng c¸c cho c¸c doanh nghiÖp, nghiÖp vô b¶o l·nh lµ mét trong sè nh÷ng nghiÖp vô tèi ­u, võa vÒ uy tÝn l¹i võa nhu cÇu vèn. MÆt kh¸c, ë c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, luËt ph¸p quy ®Þnh quan hÖ giao dÞch tµi chÝnh - kinh tÕ ph¶i ®­îc bªn thø ba lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh hoÆc ng©n hµng b¶o l·nh. Do vËy, khi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham gia quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi ®ßi hái ph¶i cã mét tæ chøc ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p lý ®øng ra b¶o l·nh theo yªu cÇu cña hä. Tõ c¸c yªu cÇu trªn cã thÓ thÊy r»ng cÇn thiÕt ph¶i kh¬i t¨ng nghiÖp vô nµy ë ViÖt Nam. VÒ mÆt lý thuyÕt nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, nghiÖp vô b¶o l·nh cã thÓ ®­îc thùc hiÖn bëi mét tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng. Nh­ng thùc tÕ ®©y chØ lµ “chøc n¨ng bæ sung” cña c¸c doanh nghiÖp nµy h¬n n÷a c¸c tæ chøc nµy ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh cßn ®¬n ®iÖu, míi chØ tËp trung vµo c¸c nghiÖp vô truyÒn thèng nh­ kinh doanh b¶o hiÓm (®èi víi C«ng ty b¶o hiÓm), cho thuª tµi chÝnh (®èi víi C«ng ty tµi chÝnh) . . . V× vËy cã thÓ nãi ë ViÖt Nam, chØ cã hÖ thèng c¸c NHTM míi ®ñ n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, uy tÝn vµ chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, hÖ thèng c¸c NHTM lu«n lu«n cã kh¶ n¨ng cung cÊp mét hÖ thèng c¸c s¶n phÈm - dÞch vô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho quan hÖ XNK ®­îc diÔn ra su«n sÎ nh­ dÞch vô thanh to¸n, chiÕt khÊu . . . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng c¸c NHTM ViÖt Nam ®· thùc hiÖn ®­îc sø mÖnh cña m×nh ®ã lµ b»ng hÖ thèng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt nghiÖp vô ®· hç trî ®¾c lùc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam x©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ vµ tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc “th­¬ng hiÖu” ViÖt Nam víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. Yªu cÇu tõ phÝa b¶n th©n c¸c NHTM ViÖt Nam HÖ thèng c¸c ng©n hµng ë ViÖt Nam ®ang ®­îc ®æi míi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN; nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch­a cao. HiÖn trªn 80% doanh thu cña c¸c NHTM ViÖt Nam ®Òu tõ ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c nghiÖp vô kh¸c rÊt Ýt ái vµ ®¬n ®iÖu, nªn ch­a thùc sù lµ NHTM cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tû träng thu nhËp tõ dÞch vô vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c trong tæng thu nhËp cßn qu¸ nhá so víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña c¸c NHTM nh­ sè liÖu cña mét sè NHTM ®­îc coi lµ hµng ®Çu cña ViÖt Nam d­íi ®©y: B¶ng 1: Tû träng thu dÞch vô trªn tæng doanh thu cña mét sè Ng©n hµng tiªu biÓu §¬n vÞ: % N¨m Tû träng thu dÞch vô/ Tæng doanh thu (%) NHCT NHNT NH ¸ Ch©u 1995 2,7 9,3 1996 3,6 8,5 1997 8,6 14,9 12,5 1998 7 10,5 13,2 1999 5,4 12,6 14,1 2000 4,1 13,1 15,3 Tû träng trung b×nh 5,2 11,5 13,7 Nguån: Ng©n hµng C«ng th­¬ng, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Ng©n hµng ¸ Ch©u. Trong khi ®ã, ë n­íc ta tÝn dông ng©n hµng ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh tÕ vµ ph¸p luËt ch­a ®ång bé vµ hoµn chØnh, hiÖu lùc ph¸p chÕ thÊp, thiªn tai th­êng x¶y ra nªn ®é rñi ro rÊt cao, lµm gi¶m thÊp kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c NHTM ViÖt Nam ph¶i tiÕp tôc ®æi míi ho¹t ®éng, t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó phôc vô nÒn kinh tÕ tèt h¬n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh. Mét trong nh÷ng h­íng ®i míi ®ã lµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô. Do ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô gióp c¸c ng©n hµng ph©n t¸n vµ gi¶m rñi ro, lµm t¨ng lîi nhuËn, thóc ®Èy c¸c nghiÖp vô cïng ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. MÆt kh¸c, theo mét sè nghiªn cøu gÇn ®©y cña nhiÒu nhµ kinh tÕ cho thÊy ho¹t ®éng ngoµi b¶ng c©n ®èi ®· thùc sù gióp c¸c ng©n hµng h¹n chÕ nh÷ng biÕn ®éng trong thu nhËp rßng. §ång thêi, cïng víi viÖc ng©n hµng sö dông c¸c c«ng cô ngo¹i b¶ng, sù biÕn ®éng trong møc chªnh lÖch gi÷a thu tõ l·i vµ chi phÝ tr¶ l·i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng kh«ng cßn qu¸ lín. Do vËy nghiÖp vô b¶o l·nh lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô chiÕm ­u thÕ do cã chi phÝ t­¬ng ®èi thÊp vµ tÝnh ®ßn bÈy cao do kh«ng cã yªu cÇu vÒ dù tr÷, Ýt nhÊt lµ trong thêi gian ®Çu cña hîp ®ång. Bªn c¹nh ®ã, khi c¸c NHTM thùc hiÖn b¶o l·nh XNK cã nghÜa lµ ng©n hµng dïng uy tÝn vµ danh tiÕng cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam trong mèi quan hÖ víi b¹n hµng quèc tÕ. Nh­ vËy, ng©n hµng võa cã thÓ gióp c¸c kh¸ch hµng cña m×nh hoµn tÊt ®­îc th­¬ng vô víi ®èi t¸c võa cã thÓ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña m×nh ra kh¾p thÕ giíi mét c¸ch v« cïng hiÖu qu¶, h¬n bÊt cø mét ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nµo. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ khi c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n quèc gia ®­îc thùc hiÖn, c¸c NHTM ViÖt Nam sÏ cã mét “s©n ch¬i” b×nh ®¼ng víi c¸c NHTM n­íc ngoµi ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc th× uy tÝn vµ danh tiÕng cã ®­îc khi thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh còng nh­ c¸c nghiÖp vô kh¸c lµ mé._.ña nghiÖp vô b¶o l·nh còng nh­ c¬ cÊu ®Þnh l­îng cña c¸c lo¹i h×nh. Quan ®iÓm nµy cÇn thÓ hiÖn viÖc tiÕp tôc t¨ng tr­ëng hay t¹m thêi thu hÑp ho¹t ®éng nghiÖp vô b¶o l·nh trong mçi thêi kú. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng sÏ t¹o ra sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt mäi nguån lùc trong ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt ra. Cuèi cïng vµ còng lµ ®iÓm hÕt søc quan träng lµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Æt ra. C¸c nguån lùc ph¶i t­¬ng xøng, ph¶i cã mét c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc hîp lý, mét ®éi ngò c¸n bé cã thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc nhiÖm vô. Nh­ vËy, viÖc lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh ph¶i mang tÝnh kh¶ thi. §ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng cña nghiÖp vô nµy. C«ng t¸c tæ chøc, ®µo t¹o c¸n bé ®Ó n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc tr­ng nh­ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh .. . ph¸t triÓn th× yÕu tè con ng­êi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh mäi thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Nh÷ng doanh nghiÖp giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng, ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ bÒn v÷ng, ngoµi c¸c yÕu tè thuËn lîi kh¸ch quan cã thÓ cã, doanh nghiÖp ®ã ch¾c ch¾n ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý giái, cã tÇm nh×n xa, n¨ng ®éng; ®éi ngò c¸n bé tinh th«ng nghiÖp vô, cã nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm cao, ®¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr­êng. §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, võa phôc vô yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh tr­íc m¾t, võa chñ ®éng chuÈn bÞ c¸n bé cho nh÷ng n¨m tíi khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp ®Çy ®ñ víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C¸c ng©n hµng cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt: CÇn sím thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé theo h­íng chuyªn m«n ho¸. Cã nh­ vËy, ng©n hµng míi t¹o ®­îc c¸c chuyªn gia, c¸n bé chuyªn s©u vÒ nh÷ng mÆt nghiÖp vô, nhÊt lµ nh÷ng nghiÖp vô ®Æc thï. Trªn c¬ së tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé kÕt hîp víi quy ho¹ch c¸n bé, viÖc lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o sÏ ®óng ®èi t­îng, hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng b¶o l·nh ®ßi hái tr×nh ®é tinh th«ng nghiÖp vô còng nh­ ngo¹i ng÷, c¸c luËt vµ quy t¾c ¸p dông, mét mÆt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ho¹t ®éng giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. MÆt kh¸c gióp cho ng©n hµng h¹n chÕ ®­îc rñi ro kh«ng l­êng tr­íc trong m«i tr­êng kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p. Thø hai: §µo t¹o c¸n bé trªn c¬ së sö dông c¸n bé vµ thùc hiÖn quy ho¹ch c¸n bé §­îc ®µo t¹o g¾n liÒn víi nhiÖm vô ®ang lµm sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. V× vËy, bªn c¹nh c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, tµi chÝnh.. . hµng n¨m ng©n hµng còng cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®Ó chñ ®éng trong ®µo t¹o, ®µo t¹o s¸t víi yªu cÇu tr­íc m¾t vµ chuÈn bÞ c¸n bé cho nh÷ng n¨m tíi. M¹nh d¹n sö dông, båi d­ìng nh÷ng c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®Æc biÖt trong lÜnh vùc míi ®ßi hái sù nhanh nh¹y vµ ãc s¸ng t¹o, bëi ®©y chÝnh lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh cho sù më réng vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Thø ba: §µo t¹o c¸n bé theo h­íng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o ng©n hµng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña tõng mÆt nghiÖp vô. Võa ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®µo t¹o, võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th­êng ®ång thêi tiÕt gi¶m nh÷ng chi phÝ trung gian kh«ng cÇn thiÕt, tËp trung nhiÒu nhÊt kinh phÝ cho ®µo t¹o. Cã thÓ ®µo t¹o t¹i ng©n hµng hoÆc th«ng qua c¸c líp ®µo t¹o trong vµ ngoµi n­íc. Cã thÓ chän mét sè c¸n bé tuæi ®êi cßn trÎ, cã triÓn väng göi ®i ®µo t¹o ng¾n h¹n, dµi h¹n ë n­íc ngoµi; tæ chøc c¸c ®oµn c¸n bé ®i kh¶o s¸t, thùc tËp t¹i ng©n hµng n­íc ngoµi b»ng kinh phÝ ®µo t¹o cña cña ng©n hµng m×nh hoÆc tranh thñ sù tµi trî cña ng©n hµng n­íc ngoµi.ChØ cã ®µo t¹o theo sù ®a ®¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh míi ph¸t huy ®­îc hÕt néi lùc cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Çu t­ cho ®µo t¹o lµ ®Çu t­ chiÒu s©u cña ng©n hµng. Quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o chÝnh lµ quan t©m ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong t­¬ng lai bëi con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña mäi thµnh c«ng. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, tr×nh ®é, kü n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña ng©n hµng. N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh c¸c yªu cÇu xin b¶o l·nh vµ qu¶n lý c¸c kho¶n b¶o l·nh N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh c¸c yªu cÇu xin b¶o l·nh Trong nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc xem lµ yÕu tè quan träng nhÊt, yÕu tè tiªn quyÕt khi ra quyÕt ®Þnh b¶o l·nh. C¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o quy tr×nh vµ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ theo c¬ chÕ tÝn dông hiÖn hµnh. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tr­íc khi cÊp b¶o l·nh. V× nÕu x¶y ra tr­êng hîp ng©n hµng ph¶i thanh to¸n hé th× mãn b¶o l·nh trë thµnh mãn vay b¾t buéc vµ ®­îc coi lµ kho¶n nî qu¸ h¹n, trong khi ®ã sè tiÒn b¶o l·nh chØ ®­îc ng©n hµng h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng, nî qu¸ h¹n xuÊt hiÖn sÏ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nguån vèn kinh doanh vµ chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. H¬n n÷a, biÖn ph¸p nµy cßn cã ý nghÜa quan träng trong chiÕn l­îc më réng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Víi nh÷ng kh¸ch hµng míi ch­a cã quan hÖ giao dÞch tÝn nhiÖm qua ng©n hµng th× n¨ng lùc thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh vÒ kh¸ch hµng sÏ lµ tiªu chuÈn ra quyÕt ®Þnh cã cÊp b¶o l·nh hay kh«ng. §Ó thùc hiÖn quy tr×nh nµy mét c¸ch hiÖu qu¶, mçi ng©n hµng nªn x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng lµm c¬ së ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ lµm tèt c«ng t¸c thu thËp, xö lý th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vÒ nguån th«ng tin thu thËp ®­îc, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin ®ã, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®ång ý hay tõ chèi cÊp b¶o l·nh. ViÖc thÈm ®Þnh tr­íc b¶o l·nh nªn tËp trung vµo hai vÊn ®Ò sau: HiÖu qu¶ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh Kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ tµi s¶n thÕ chÊp Qu¶n lý c¸c kho¶n b¶o l·nh Sau khi phª duyÖt mét kho¶n b¶o l·nh, c¸n bé ng©n hµng cÇn xuèng tËn c¬ së ®Ó kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn vay ®· ®­îc b¶o l·nh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro cho c¸c kho¶n b¶o l·nh cña ng©n hµng lµ sù gian lËn ®Ó chiÕm dông vèn cña ng©n hµng hoÆc sö dông vèn sai môc ®Ých. §©y lµ hiÖn t­îng kh¸ phæ biÕn nh÷ng n¨m 1994 – 1996 víi rÊt nhiÒu vô ¸n lín liªn quan ®Õn kho¶n b¶o l·nh më L/C tr¶ chËm cña ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn kiÓm tra kÞp thêi hoÆc trong tr­êng hîp kh¸ch hµng gÆp khã kh¨n th× ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng hoÆc cïng hä gi¶i quyÕt th¸o gì. Trong Q§ 283 còng ®· ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kiÓm tra, gi¸m s¸t sau b¶o l·nh ( ®iÒu 19), ®©y võa lµ quyÒn lîi võa lµ nghÜa vô cña c¸c ng©n hµng ®Ó cã thÓ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro trong ho¹t ®éng b¶o l·nh Ho¹t ®éng b¶o l·nh cña ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng cã ®é rñi ro cao. Khi ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng cã kh¶ n¨ng hoÆc cè t×nh kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi ng­êi nhËn b¶o l·nh th× ng©n hµng ph¶i ®øng ra tr¶ thay. Còng nh­ bÊt kú mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo kh¸c, ng©n hµng còng ph¶i ho¹t ®éng an toµn, vµ cã l·i ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, v× vËy cÇn ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m bít tèi ®a c¸c rñi ro do ho¹t ®éng b¶o l·nh g©y ra. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh nh»m ph©n t¸n rñi ro. HiÖn nay c¸c ng©n hµng míi chñ yÕu tËp trung vµo lo¹i h×nh b¶o l·nh vay vèn mµ ®©y lµ lo¹i b¶o l·nh cã ®é rñi ro cao nhÊt, trong thêi gian tíi c¸c ng©n hµng nªn t­ vÊn cho kh¸ch hµng còng nh­ chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh kh¸c Ýt rñi ro h¬n nh­ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh b¶o hµnh s¶n phÈm . . . do ë c¸c lo¹i b¶o l·nh nµy ng©n hµng chØ ph¶i b¶o l·nh kho¶ng 15% gi¸ trÞ hîp ®ång c¬ së nªn nÕu cã bÊt tr¾c th× còng kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn nguån vèn cña m×nh. Cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®Ó chuyÓn bít rñi ro cho mét ®èi t¸c kh¸c. Ch¼ng h¹n b¸n ®i mét quyÒn tr¶ nî, cã nghÜa lµ ng©n hµng sÏ b¸n quyÒn b¶o l·nh cho mét ng©n hµng kh¸c víi møc phÝ thÊp h¬n. Tham gia ®ång b¶o l·nh víi mét sè ng©n hµng kh¸c. HiÖn nay ®ång b¶o l·nh ë ViÖt Nam ®· ®­îc quy ®Þnh kh¸ cô thÓ ë trong Q§ 283(®iÒu 14) còng quy ®Þnh kh¸ chi tiÕt. §ång b¶o l·nh võa cã thÓ chia sÎ rñi ro l¹i võa gióp cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh thùc hiÖn ®­îc c¸c th­¬ng vô cã gi¸ trÞ lín. X¸c ®Þnh thêi h¹n b¶o l·nh tr­íc khi nhËn b¶o l·nh Theo Q§ 283(®iÒu 24), thêi h¹n b¶o l·nh ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô ®­îc b¶o l·nh cña kh¸ch hµng ®èi víi bªn nhËn b¶o l·nh, trõ tr­êng hîp cã c¸c tho¶ thuËn hoÆc cam kÕt kh¸c cã nghÜa lµ ng©n hµng kh«ng ®­îc quyÒn chän thêi h¹n b¶o l·nh. Vµ nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n b¶o l·nh kh«ng chÝnh x¸c cña kh¸ch hµng cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro rÊt lín. Do vËy ng©n hµng nªn tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi bªn thô h­ëng b¶o l·nh ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc mét kho¶ng thêi gian hîp lý, phï hîp víi t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng khi b¶o l·nh ®Õn h¹n. X¸c ®Þnh h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn HiÖn nay ë hÇu hÕt c¸c ng©n hµng, h¹n møc b¶o l·nh hoµn toµn do c¸c chi nh¸nh tÝnh to¸n dùa trªn t×nh h×nh ho¹t ®éng b¶o l·nh n¨m tr­íc vµ tû lÖ t¨ng tr­ëng dù tÝnh cña nÒn kinh tÕ, sau ®ã ®­a lªn NHTM trung ­¬ng xem xÐt. C¸ch lµm nµy hoµn toµn ch­a mang tÝnh khoa häc mµ mang tÝnh chñ quan cña c¸n bé nghiÖp vô nªn rÊt dÔ cã sai sãt, ®ång thêi dÔ dÉn ®Õn vi ph¹m c¸c nguyªn t¾c cña ng©n hµng nhµ n­íc. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh h¹n møc b¶o l·nh lµ v« cïng quan träng. Mét mÆt, cÇn ph¶i dùa trªn nh÷ng c¬ së thèng nhÊt vµ râ rµng, mÆt kh¸c ph¶i linh ho¹t trong mét sè tr­êng hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. NHTM trung ­¬ng cã thÓ nghiªn cøu ®Ó x©y dùng mét h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn cho c¸c kh¸ch hµng: viÖc x¸c ®Þnh mét h¹n møc tÝn dông th­êng xuyªn lµ mét c«ng viÖc quen thuéc víi c¸c ng©n hµng. B¶o l·nh còng lµ mét lo¹i h×nh tÝn dông ®Æc biÖt tuy kh«ng ¸p dông ®­îc c¸c nguyªn t¾c cña tÝn dông cho b¶o l·nh nh­ng c¸c s¶n phÈm ®Òu cã qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn. Trong c«ng t¸c tÝn dông, chóng ta x©y dùng ®­îc mét h¹n møc th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng nh»m h¹n chÕ c¸c thñ tôc vµ chi phÝ cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Nh­ vËy, trong b¶o l·nh ta còng hoµn toµn cã thÓ t×m ra ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét h¹n møc b¶o l·nh th­êng xuyªn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c b¶o l·nh cña ng©n hµng. øng dông chÝnh s¸ch Marketing ng©n hµng vµo ho¹t ®éng b¶o l·nh B»ng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i, ­u tiªn vÒ tû lÖ ký quü, thñ tôc tµi s¶n thÕ chÊp t¹o ®iÒu kiÖn cÊp b¶o l·nh nhanh chãng cho doanh nghiÖp khi cã yªu cÇu ®Ó gi÷ v÷ng c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. §èi víi c¸c ng©n hµng NHTM quèc doanh; c¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chØ chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong c¬ cÊu kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ trong nghiÖp vô b¶o l·nh quèc tÕ. Do vËy trong thêi gian tíi cÇn cã c¸c biÖn ph¸p chñ ®éng ®Ó cã thÓ phôc vô ®­îc ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy. Do t©m lý e ng¹i rñi ro nªn trong thêi gian qua mét sè ng©n hµng ®· h¹n chÕ mét c¸ch tiªu cùc nghiÖp vô nµy nh­ NHCT, nÕu trong thêi gian tíi kh«ng cã nh÷ng chÊn chØnh kÞp thêi th× ch¾c ch¾n r»ng thÞ phÇn cña nghiÖp vô nµy sÏ mÊt, mµ ®©y lµ mét nghiÖp vô høa hÑn rÊt ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. §Ó cã thÓ gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau: Nghiªn cøu thÞ tr­êng: nghiªn cøu tËp tÝnh th¸i ®é, ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ cña kh¸ch hµng trong viÖc chän lùa sö dông dÞch vô vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi nghiÖp vô b¶o l·nh. Thu thËp th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng, th­êng xuyªn tËp trung vµo “Hå s¬ b¶o l·nh” cïng víi “Hå s¬ tÝn dông” cña kh¸ch hµng. TiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi tõ kh¸ch hµng ®Ó cã sù thay ®æi hîp lý tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña hä. §ång thêi cã nh÷ng c¶i tiÕn trong quy tr×nh nghiÖp vô, khuyÕn khÝch nh©n viªn cã nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó ho¹t ®éng b¶o l·nh lu«n thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. MÆt kh¸c ng©n hµng ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ ®Ó cã thÓ phôc vô tèt kh¸ch hµng trong giao dÞch víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®ång thêi lu«n ®¶m b¶o ®ñ nguån ngo¹i tÖ ®Ó ®Ò phßng tr­êng hîp ph¶i thanh to¸n thay cho kh¸ch hµng khi ®Õn h¹n, ®iÒu nµy sÏ gióp ng©n hµng më réng ho¹t ®éng kinh doanh t¹o vÞ thÕ míi trªn th­¬ng tr­êng. C«ng t¸c Marketing liªn quan ®Õn toµn bé m¸y tæ chøc, ®éi ngò c¸n bé trong ng©n hµng. øng dông marketing trong ng©n hµng lµ mét ®ßi hái cÇn thiÕt hiÖn nay, nã sÏ ®¶m b¶o n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gióp ng©n hµng ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng. C¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ marketing lµ nhiÖm vô, môc tiªu vµ c¸c nguån lùc cña ng©n hµng. VÞ trÝ quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng marketing lµ viÖc kÕ ho¹ch ho¸ c¸c chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc gi¸ c¶, chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng. ChiÕn l­îc kh¸ch hµng Kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông dÞch vô b¶o l·nh ®ã lµ cÇu vÒ s¶n phÈm, ng©n hµng cung cÊp s¶n phÈm sao cho tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng. Më réng ®èi t­îng kh¸ch hµng Nh×n vµo thùc tÕ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp ngµy mét t¨ng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000 ë Hµ Néi ®· trªn 1845 doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp míi (trong ®ã 49% lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, 45% doanh nghiÖp t­ nh©n, 4,5% c«ng ty cæ phÇn, sè cßn l¹i lµ c¸c DNNN), cã nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶, cã mèi quan hÖ tèt víi b¹n hµng lµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ ®©y chÝnh lµ ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng cho ng©n hµng. Song sè l­îng c¸c doanh nghiÖp nµy cã nhu cÇu b¶o l·nh ch­a cao, v× vËy ng©n hµng cÇn kÝch thÝch, khuyÕn khÝch hä cã nh÷ng suy nghÜ lín h¬n trong kinh doanh, chuyªn m«n, quan ®iÓm, ph¸t triÓn hÖ thèng tµi chÝnh thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Gi¶i ph¸p nµy phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh cña c¸n bé ng©n hµng, gi¶i ph¸p mang tÝnh vÜ m« cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, NHNN vÒ quy ®Þnh ph¸p luËt; æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ t¹o sù b×nh ®¼ng thùc sù gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc tiÕp cËn vµ sö dông dÞch vô b¶o l·nh cña ng©n hµng nãi riªng vµ trong kinh doanh nãi chung. C¸c ng©n hµng cÇn chñ ®éng cã chÝnh s¸ch víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng chø kh«ng nªn ®Ó ®Ò phßng rñi ro mµ h¹n chÕ mét c¸ch v« lèi nh­ hiÖn nay. Trong hÇu hÕt c¸c ng©n hµng hiÖn nay chØ cã NHCT trong quy tr×nh b¶o l·nh cña m×nh cã quy ®Þnh cÊp b¶o l·nh cho ®èi t­îng lµ doanh nghiÖp t­ nh©n, hé kinh doanh c¸ thÓ cßn l¹i ®Òu kh«ng ®Ò cËp ®Õn ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy. Bªn c¹nh ®ã c¸c ng©n hµng l¹i quy ®Þnh thÈm quyÒn ký b¶o l·nh lµ NHTM trung ­¬ng do vËy ®· lµm mÊt tÝnh chñ ®éng cña c¸c chi nh¸nh, lµm cho c¸c chi nh¸nh kh«ng thùc hiÖn ®­îc chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cña m×nh. §· ®Õn lóc bá mäi giíi h¹n vÒ ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ trao cho c¸c chi nh¸nh quyÒn ®éc lËp trong ho¹t ®éng kinh doanh. ChiÕn l­îc kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng vÒ c¬ b¶n còng kh«ng cã ®iÓm g× kh¸c biÖt lín: linh ho¹t vÒ l·i suÊt, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i riªng ®èi víi kh¸ch hµng chiÕn l­îc, lu«n b¸m s¸t kh¸ch hµng, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. §iÓm kh¸c biÖt cã ch¨ng chÝnh lµ ë ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña mçi ng©n hµng. V× vËy, ng©n hµng nªn coi mçi nh©n viªn còng chÝnh lµ mçi kh¸ch hµng cña m×nh. Th«ng qua hä cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng, tõ ®ã ng©n hµng cã kÕ ho¹ch më réng ho¹t ®éng, quan hÖ chÆt chÏ, hiÓu biÕt gi÷a ng©n hµng- doanh nghiÖp- c¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c. C¸c mèi quan hÖ nµy tuú thuéc vµo tæng chi phÝ vèn vay, chÊt l­îng dÞch vô vµ c«ng t¸c tiÕp cËn kh¸ch hµng. Tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ dÔ dµng ph©n lo¹i kh¸ch hµng cña m×nh theo tõng nhãm ®èi t­îng, theo thÞ phÇn . . . Tuy nhiªn, kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ ®a d¹ng, ë ®o¹n thÞ tr­êng nµo còng cã tõ dÔ tÝnh ®Õn khã tÝnh nªn ®ång thêi viÖc th¸o gì nh÷ng rµng buéc, so¹n th¶o c¸c c¬ chÕ linh ho¹t ®Ó më réng h­íng vµo c¸c kh¸ch hµng dÔ tÝnh (më réng kh¸ch hµng vµ cung cÊp dÞch vô theo chiÒu réng), ng©n hµng ph¶i c¶i tiÕn chÊt l­îng dÞch vô ®Ó th©m nhËp vµo nhãm kh¸ch hµng khã tÝnh. Riªng ®èi víi ho¹t ®éng b¶o l·nh, ng©n hµng ph¶i chñ ®éng sµng läc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, khuyÕn khÝch hä cã suy nghÜ lín h¬n trong kinh doanh, ®ång thêi ng©n hµng ph¶i lu«n ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng xin b¶o l·nh, tiÕt gi¶m linh ho¹t c¸c thñ tôc hµnh chÝnh tr¸nh sù r­êm rµ, v× ®©y chÝnh lµ ®iÓm mÊu chèt ®Ó thu hót kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. ChiÕn l­îc s¶n phÈm S¶n phÈm ë ®©y chÝnh lµ dÞch vô b¶o l·nh mµ ng©n hµng cung cÊp. Ng©n hµng ph¶i da d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cÊp b¶o l·nh. Ngoµi c¸c h×nh thøc b¶o l·nh truyÒn thèng nh­ b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh thanh to¸n . . . ng©n hµng cÇn chó träng h×nh thøc b¶o l·nh b¶o hµnh s¶n phÈm, b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã h×nh thøc ®ång b¶o l·nh lµ gi¶i ph¸p cho ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu b¶o l·nh nh÷ng c«ng tr×nh lín mµ gi¸ trÞ b¶o l·nh v­ît qu¸ h¹n møc ®­îc uû quyÒn, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro cho ng©n hµng. ViÖc ph¸t triÓn h×nh thøc ®ång b¶o l·nh ®ßi hái ng©n hµng thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c tin cËy, ®«i bªn cïng cã lîi víi c¸c ng©n hµng kh¸c. H¬n n÷a, do kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh gi÷a c¸c ng©n hµng lµ kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín l¾m nªn chÊt l­îng dÞch vô b¶o l·nh ®ãng vai trß quan träng trong chiÕn l­îc s¶n phÈm. ChÊt l­îng dÞch vô ë ®©y lµ sù thuËn tiÖn, chÝnh x¸c, kÞp thêi trong quy tr×nh nghiÖp vô, gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi møc phÝ hîp lý. C¹nh tranh b»ng chÊt l­îng dÞch vô lµ sù c¹nh tranh phi gi¸. ¥ møc ®é nµo ®ã, c¸c nh©n tè bªn ngoµi nh­ sù gióp ®ì tËn t×nh, t«n träng . . . cña nh©n viªn ®èi víi kh¸ch hµng nhiÒu khi t¹o nªn Ên t­îng, nhËn xÐt tÝch cùc khi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm cu¶ kh¸ch hµng. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ HiÖn nay c¸c ng©n hµng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ¸p dông phÝ cè ®Þnh 2%/n¨m trªn sè tiÒn b¶o l·nh theo quy ®Þnh cña Q§ 283 ngo¹i trõ mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng. Nh­ng Ên ®Þnh møc phÝ cè ®Þnh nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng khi muèn thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t. Bëi v× còng nh­ l·i suÊt cho vay, møc phÝ b¶o l·nh còng cÇn cã sù thay ®æi phô thuéc vµo ®èi t­îng kh¸ch hµng, ®é rñi ro nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ t¹o c¬ héi c¹nh tranh vÒ gi¸ so víi c¸c ng©n hµng kh¸c. ChiÕn l­îc giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng B¶n chÊt cña ho¹t ®éng b¶o l·nh lµ ng©n hµng sö dông uy tÝn cña m×nh ®Ó ®øng ra ®¶m b¶o cho c¸c giao dÞch. Do vËy, ng©n hµng cÇn t¹o dùng mét h×nh ¶nh næi bËt trªn th­¬ng tr­êng, t¹o dùng niÒm tin trong lßng kh¸ch hµng. §éi ngò c¸n bé lµ ®iÓm mÊu chèt trong chÝnh s¸ch giao tiÕp víi kh¸ch hµng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, th¸i ®é phôc vô cña c¸n bé ng©n hµng lµ mét ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o hiÖu qu¶ vÒ h×nh ¶nh cña ng©n hµng. ChiÕn l­îc khuyÕch tr­¬ng giao tiÕp thùc hiÖn th«ng qua: b¸n hµng cña c¸ nh©n, kÝch thÝch tiªu thô, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o. §Ó më réng ho¹t ®éng cña ng©n hµng th× viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vÒ c¸c dÞch vô trong ®ã cã dÞch vô b¶o l·nh trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ, ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ cÇn thiÕt. Trong tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng cña ng©n hµng, c¸c nhãm kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ kh¸ch hµng môc tiªu ®Ó lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p, c¸c ph­¬ng tiÖn phï hîp ®Ó kh¸ch hµng dÔ dµng vµ thuËn tiÖn tiÕp cËn. Sau cïng ng©n hµng nªn x¸c ®Þnh ng©n s¸ch dµnh cho nhiÖm vô nµy bëi v× nh÷ng ho¹t ®éng trªn ®Òu ®ßi hái mét sè chi phÝ nhÊt ®Þnh. Më réng quan hÖ hîp t¸c víi ng©n hµng kh¸c ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®ång b¶o l·nh, t¸i b¶o l·nh Mçi ng©n hµng ®Òu x©y dùng cho m×nh mét quy chÕ b¶o l·nh dùa trªn c¬ së quy chÕ b¶o l·nh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 283/2000/Q§ - NHNN14 cña Thèng ®èc NHNN quy ®Þnh tæng d­ nî b¶o l·nh cho mét kh¸ch hµng lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña ng©n hµng. V× vËy viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n b¶o l·nh cã gi¸ trÞ lín rÊt khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¸t triÓn h×nh thøc ®ång b¶o l·nh, võa gióp cho ng©n hµng cã thÓ tham gia c¸c dù ¸n lín khi mµ kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn lµ cã h¹n, võa ph©n t¸n bít rñi ro cho c¸c ng©n hµng cïng tham gia do cã sù kÕt hîp kinh nghiÖm, søc m¹nh, kh¶ n¨ng vµ hç trî cho nhau gi÷a c¸c ng©n hµng. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy mçi ng©n hµng ph¶i ®Ò ra cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, cã thÓ bao gåm c¸c biÖn ph¸p sau: Víi c¸c chi nh¸nh trong cïng mét hÖ thèng: hîp t¸c chÆt chÏ, phèi hîp thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch l·i suÊt, nguån vèn . . . t¹o nªn mét søc c¹nh tranh thèng nhÊt cña hÖ thèng. Víi c¸c ng©n hµng b¹n: theo nguyªn t¾c c¹nh tranh lµnh m¹nh, hîp t¸c kinh doanh cïng cã lîi. Bªn c¹nh thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ng©n hµng trong n­íc, c¸c ng©n hµng còng cÇn ph¶i t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, ®Ó kh«ng chØ thùc hiÖn vai trß lµ ng©n hµng ph¸t hµnh mµ cßn thùc hiÖn vai trß ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng thanh to¸n ( b¶o l·nh ®èi øng) . . . bªn c¹nh ®ã ng©n hµng sÏ ®­îc cung cÊp th«ng tin vÒ ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh ë n­íc ngoµi tõ ®ã cã thÓ chñ ®éng trong c«ng viÖc, tr¸nh bÞ lõa bëi ng­êi thô h­ëng b¶o l·nh. Gi¶i ph¸p hç trî VÒ luËt vµ quy t¾c øng dông Khi ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh theo yªu cÇu cña ®èi t¸c n­íc ngoµi th× ng©n hµng ph¶i dÉn chiÕu ®iÒu luËt ¸p dông. §©y lµ mét nguyªn t¾c trong giao dÞch cam kÕt b¶o l·nh quèc tÕ. Tuy nhiªn kh«ng Ýt b¶o l·nh ®èi øng mµ c¸c ng©n hµng ViÖt Nam nhËn ®­îc l¹i kh«ng ®Ò cËp LuËt hay quy t¾c ®iÒu chØnh giao dÞch. Trong tr­êng hîp c¸c ng©n hµng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn th­êng ¸p dông luËt cña hä vµ chóng ta chÊp nhËn ®iÒu kiÖn nh­ vËy mµ kh«ng n¾m râ luËt cña ®èi t¸c. §iÒu nµy hoµn toµn bÊt lîi cho phÝa c¸c ng©n hµng ViÖt Nam khi x¶y ra tranh chÊp. Trong th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng nªn ¸p dông, dÉn chiÕu c¸c quy t¾c theo th«ng lÖ quèc tÕ do phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ ICC hay Liªn hîp quèc ph¸t hµnh, ®¶m b¶o sù ®ång nhÊt vÒ mÉu biÓu c¸c, kü thuËt nghiÖp vô cô thÓ: ph­¬ng thøc ®ßi tiÒn, thanh to¸n, kiÓm tra chøng tõ, thêi hiÖu cña b¶o l·nh. B¶o l·nh lu«n ®­îc sö dông hai chiÒu: nhËn b¶o l·nh cña n­íc ngoµi vµ ph¸t hµnh b¶o l·nh ra n­íc ngoµi ®ßi hái ng©n hµng ph¶i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ am hiÓu luËt ph¸p cña c¸n bé ®Ò phßng sù gian lËn, lõa ®¶o cña ®èi t¸c. Trong n¨m 2000 võa qua, C«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ b¶o l·nh ®éc lËp vµ tÝn dông th­ dù phßng - C«ng ­íc Uncitral cã hiÖu lùc, nÕu ViÖt Nam phª chuÈn vµ chÊp nhËn th× c¸c ng©n hµng nªn tham kh¶o vµ dÉn chiÕu trong giao dÞch b¶o l·nh víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña NHNN trong khi thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh cña cac c¸n bé ng©n hµng. Th­êng xuyªn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, ®¶m b¶o viÖc doanh nghiÖp sö dông vèn ®óng môc ®Ých, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m nÕu cã, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®¸p øng nguån vèn trong tr­êng hîp ph¶i tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña ng­êi nhËn b¶o l·nh. Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c l­u tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ b¶o l·nh trªn m¸y vi tÝnh ®Ó c¸c c¸n bé b¶o l·nh cã thÓ kiÓm tra c¸c kho¶n b¶o l·nh cña doanh nghiÖp mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng b¶o l·nh Mét trong nh÷ng lý do mµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng muèn thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c ng©n hµng trong n­íc ®ã sù h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ. MÆt kh¸c c«ng nghÖ th«ng tin gióp cho viÖc n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ nhê cã nguån tin ®Çy ®ñ, c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro chÝnh x¸c sÏ h¹n chÕ sù tuú tiÖn trong viÖc cÊp b¶o l·nh cho kh¸ch hµng. Tõ nh÷ng lý do trªn cã thÓ thÊy r»ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng b¶o l·nh nãi riªng lµ mét ®iÒu cÊp thiÕt, nã cã thÓ gióp c¸c ng©n hµng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. §Ó tõng b­íc tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ th«ng tin th× tr­íc hÕt mçi ng©n hµng cÇn ph¶i: X©y dùng vµ hoµn thiÖn quy tr×nh b¶o l·nh, x©y dùng trang c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o vµ phôc vô kh¸ch hµng trªn Internet. Trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cho c¸c phßng ban lµm viÖc, cã nèi m¹ng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n phèi hîp víi c¸c phßng tÝn dông, kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh theo dâi, qu¶n lý nghÜa vô b¶o l·nh trªn m¹ng. Tõng b­íc thay ®æi tû träng gi÷a ®Çu t­ phÇn mÒm vµ phÇn cøng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c. §ång bé ho¸ viÖc ®µo t¹o c¸n bé ®iÖn to¸n vµ ng­êi sö dông, x©y dùng thãi quen vµ t­ duy míi ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc tiÕp nhËn, sö dông, khai th¸c vµ lµm chñ nh÷ng ph­¬ng tiÖn lµm viÖc míi, nhÊt lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn cã tÝnh c«ng nghÖ cao. X©y dùng mèi quan hÖ mËt thiÕt, th­êng xuyªn víi mét sè c«ng ty, tæ chøc tin häc chuyªn nghiÖp cã uy tÝn ®Ó tËn dông sù t­ vÊn, hç trî trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng b¶o l·nh nãi riªng cña ng©n hµng m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp XNK. C¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng chÝnh lµ nh÷ng c«ng cô hç trî ®¾c lùc cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ho¹t ®éng b¶o l·nh khi ph¸t sinh rñi ro th× ng­êi chÞu thiÖt h¹i chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp cÇ ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: Cã chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n dùa trªn nhu cÇu thÞ tr­êng, lùa chän ®èi t¸c kü cµng, cã tÝn nhiÖm tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, n¨ng lùc ®¸nh gi¸ dù ¸n. Båi d­ìng tr×nh ®é ngo¹i ng÷, luËt ph¸p, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ c¸c quy t¾c, th«ng lÖ quèc tÕ trong giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ. CÇn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c tæ chøc t­ vÊn, ng©n hµng phôc vô m×nh tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. X©y dùng ho¹ch ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi dùa trªn nhu cÇu thÞ tr­êng, n¨ng lùc tµi chÝnh, c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ng©n hµng vÒ ký quü, tµi s¶n thÕ chÊp, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô trong hîp ®ång vµ trong cam kÕt b¶o l·nh víi ng©n hµng. KÕT LuËn Cã thÓ nãi b¶o l·nh lµ s¶n phÈm cña mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, vµ sù ra ®êi cña nã ®· gãp phÇn thóc ®Èy c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i ë c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®­îc diÔn ra tr«i ch¶y. Trong ®iÒu kiÖn võa thùc hiÖn CNH - H§H ®Êt n­íc võa héi nhËp quèc tÕ; ®ßi hái hÖ thèng c¸c NHTM ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, vai trß cña m×nh gióp cho viÖc chu chuyÓn vèn tõ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ hµng ho¸ tõ ViÖt Nam ra n­íc ngoµi ®­îc diÔn ra thuËn lîi. Do vËy cÇn thiÕt ph¶i ph¶i nh×n nhËn l¹i vÞ thÕ cña nghiÖp vô b¶o l·nh trong hÖ thèng c¸c s¶n phÈm ng©n hµng, kh«ng nªn xem b¶o l·nh ®¬n thuÇn lµ mét nghiÖp vô tÝn dông gi¸n tiÕp mµ ph¶i coi nã lµ mét nghiÖp vô kÐp, kh«ng chØ ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho ng©n hµng mµ cßn gióp kh¸ch hµng cña ng©n hµng cã ®­îc tÝn nhiÖm trong quan hÖ giao dÞch víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. §Þnh h­íng xuÊt nhËp khÈu còng nh­ chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010 ®· ®Ò ra “Ph¸t huy lîi thÕ t­¬ng ®èi, kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña ®êi sèng, h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, n©ng cao chÊt l­îng vµ søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu, ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ tho¶ ®¸ng vµo viÖc lµm xuÊt khÈu nh­ nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt. . .” C¬ cÊu nhËp khÈu cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m tíi cÇn chuyÓn dÞch theo h­íng CNH - H§H ®Êt n­íc. HiÖn nay hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®· cã mÆt ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, quan hÖ th­¬ng m¹i cña n­íc ta víi c¸c n­íc kh¸c ®· cã b­íc më réng vµ ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn s¶n phÈm xuÊt khÈu cña n­íc ta cßn nghÌo nµn, ch­a qua chÕ biÕn cßn chiÕm tû träng lín. Muèn ph¸t huy ®­îc hÕt tiÒm lùc cña nÒn kinh tÕ rÊt cÇn cã sù hç trî tõ nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp vµ ®Æc biÖt rÊt cÇn mét hÖ thèng ng©n hµng m¹nh vÒ tµi chÝnh, hiÖn ®¹i vÒ c«ng nghÖ vµ ®éi ngò c¸n bé giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. TµI liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh thanh to¸n quèc tÕ- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng- GS. NG¦T §inh Xu©n Tr×nh Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Tµi chÝnh TiÒn tÖ- Tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng Tµ× chÝnh quèc tÕ HiÖn §¹i trong nÒn kinh tÕ më- Häc viÖn Ng©n Hµng-TiÕn sÜ NguyÔn V¨n TiÕn. Gi¸o tr×nh TÝn dông xuÊt khÈu vµ Thanh to¸n quèc tÕ- Häc viÖn Ng©n hµng C¸c qui t¾c thèng nhÊt vÒ b¶o l·nh theo yªu cÇu cña ICC- URDG - Ên b¶n sè 458 C¸c quy t¾c thèng nhÊt vÒ B¶o l·nh Hîp ®ång cña ICC –URCG - Ên b¶n sè 325. Gi¸o tr×nh TÝn dông XuÊt khÈu- Häc ViÖn Ng©n hµng Sæ tay NghiÖp vô Ng©n hµng Quèc tÕ- Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i trung t©m CARLDUS NghiÖp vô Ng©n hµng Th­¬ng M¹i_ PTS Lª V¨n TÒ/ PTS Ng« H­íng/ PTS §ç Linh HiÖp/ Lª ThËp D­¬ng_NXB Tp Hå ChÝ Minh LuËt Ng©n Hµng vµ c¸c V¨n b¶n d­íi luËt V¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt – Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ( c¸c sè n¨m 2000- 2002) Qui tr×nh Kü ThuËt NghiÖp vô Ngo¹i Th­¬ng - Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam Nh÷ng t×nh huèng ®Æc biÖt trong Thanh to¸n Quèc tÕ_ NXB Thèng kª 1995. TËp qu¸n Ng©n hµng Tiªu chuÈn Quèc tÕ (ISBP)_ Phßng th­¬ng m¹i Quèc tÕ_ 2003 UCP 500_ C¸c Qui t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ cña ICC. B¸o c¸o th­êng niªn c¸c n¨m 1999, 2000, 2001, 2002 Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th­¬ng, Ng©n hµng Th­¬ng M¹i Cæ PhÇn Qu©n §éi, Ng©n hµng Th­¬ng M¹i cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu ViÖt Nam, Ng©n hµng ¸ Ch©u, Ng©n Hµng §«ng ¸ T¹p chÝ Ng©n Hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam (C¸c sè n¨m 2002/2003) T¹p chÝ Tµi ChÝnh Ng©n Hµng -T×m hiÓu thuËt ng÷ tµi chÝnh- tiÒn tÖ- ng©n hµng - Vµi ý kiÕn xoay quanh viÖc: Söa ®æi bæ sung LuËt c¸c Tæ choc tÝn dông - H­íng ®i ®óng trong ho¹t ®éng Ng©n hµng Th­¬ng M¹i - Ng©n hµng víi c¸c Doanh NghiÖp nhá vµ võa hîp t¸c cïng ph¸t triÓn. - Sù ph¸t triÓn ®ång b¶o l·nh & ho¹t ®éng b¶o l·nh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam. - C¸c Ng©n hµng Ch©u ¸ trong cuéc chiÕn giµnh kh¸ch hµng - L¹i bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c NHTM tõ giai ®o¹n sau n¨m 2005. 16. Vietnam Economic News 17. 18. Finance and Guarantee. 19. Tham kh¶o mét sè kho¸ luËn tèt nghiÖp bé m«n TTQT- §¹i häc Ngo¹i th­¬ng. Danh môc viÕt t¾t CNH – H§H C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ IMF: International Monetary Fund L/C: Letter of Credit NH§T: Ng©n hµng §Çu t­ - Ph¸t triÓn NHCT: Ng©n hµng C«ng th­¬ng NHNN: Ng©n hµng Nhµ n­íc NHNo: Ng©n hµng N«ng nghiÖp – Ph¸t triÓn N«ng th«n NHNT: Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng NHTM: Ng©n hµng Th­¬ng m¹i TCTD: Tæ chøc TÝn dông TMQT: Th­¬ng m¹i Quèc tÕ WB: World Bank XNK: XuÊt nhËp khÈu Môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc19203.doc