Những đặc trưng & giải pháp xây dựng Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tài liệu Những đặc trưng & giải pháp xây dựng Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: ... Ebook Những đặc trưng & giải pháp xây dựng Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

doc13 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Những đặc trưng & giải pháp xây dựng Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ - x· héi mµ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ tr­êng. Môc ®Ých cña s¶n xuÊt trong kinh tÕ hµng ho¸ kh«ng ph¶i ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu trùc tiÕp cña ng­êi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ nh»m ®Ó b¸n, tøc lµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi mua, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hµng ho¸, trong ®ã toµn bé c¸c yÕu tè "®Çu vµo" vµ "®Çu ra" cña s¶n xuÊt ®Òu th«ng qua thÞ tr­êng. NÒn kinh tÕ n­íc ta khi b­íc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi cßn mang nÆng tÝnh tù tóc tù cÊp, v× vËy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn sÏ ph¸ vì dÇn kinh tÕ tù nhiªn vµ chuyÓn thµnh nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thóc ®Èy sù x· héi s¶n xuÊt. Kinh tÕ hµng ho¸ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn do canh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ buéc mçi chñ thÓ s¶n xuÊt ph¶i c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Õn møc tèi thiÓu nhê ®ã cã thÓ c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Kinh tÕ hµng ho¸ kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ kinh tÕ, kÝch thÝch viÖc n©ng cao chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m·, dÞch vô. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ thóc ®Èy sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ cã tÝnh x· héi ho¸ cao. Nh­ vËy, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét tÊt yÕu cña n­íc ta, mét nhiÖm vô cÊp b¸ch ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ l¹c hËu cña n­íc ta thµnh nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, héi nhËp vµo sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Thùc tiÔn nh÷ng n¨m ®æi míi ®· chøng minh r»ng, viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn lµ con ®­êng hoµn toµn ®óng ®¾n. ThÊy ®­îc vai trß to lín cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Lµ mét sinh viªn kinh tÕ, em rÊt muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ cña ®Êt n­íc ngµy cµng phån thÞnh h¬n. Chän ®Ò tµi "Nh÷ng ®Æc tr­ng vµ gi¶i ph¸p x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam" ®Ó tËp r­ît kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh­ng ch¾c ch¾n vÉn cßn nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy ®Ó bµi viÕt ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! A. §Æc tr­ng cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Nãi ®Õn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cã nghÜa lµ nÒn kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ kinh tÕ bao cÊp, qu¶n lý theo kiÓu tËp trung quan liªu bao cÊp nh­ tr­íc ®©y nh­ng ®ã còng kh«ng ph¶i lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do theo c¸ch cña c¸c n­íc t­ b¶n, tøc lµ kh«ng ph¶i kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam, mét mÆt võa cã tÝnh chÊt chung cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Mét lµ, c¸c chñ thÓ kinh tÕ cã tÝnh tù chñ cao, biÓu hiÖn: c¸c chñ thÓ kinh tÕ cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ lín: s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ g×, gi¸ c¶, s¶n xuÊt bao nhiªu... C¸c chñ thÓ kinh tÕ tù chÞu tr¸ch nhiÖm víi quyÕt ®Þnh cña m×nh. Hai lµ, hÖ thèng c¸c lo¹i thÞ tr­êng rÊt ph¸t triÓn kÓ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña s¶n xuÊt. Ba lµ, thÞ tr­êng lµ c¬ së cho viÖc ph©n phèi c¸c nguån lùc kinh tÕ vµo c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. Bèn lµ, nÒn kinh tÕ lu«n vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®©y lµ c¬ chÕ kinh tÕ cã tÝnh tù nhiªn, vèn cã. N¨m lµ, bÊt kú mét m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng nµo còng dùa trªn mét kü thuËt s¶n xuÊt tiªn tiÕn. V× kü thuËt s¶n xuÊt tiªn tiÕn nªn n¨ng suÊt lao ®éng cao, s¶n phÈm hµng ho¸ phong phó, ng­êi b¸n ®i t×m ng­êi mua, ng­êi mua ®­îc chän ng­êi b¸n. S¸u lµ, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ngµy nay th× Nhµ n­íc cã vai trß cùc kú quan träng: §Þnh h­íng sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, ®iÒu tiÕt, qu¶n lý nÒn kinh tÕ th«ng qua hÖ thèng luËt ph¸p, kÕ ho¹ch ho¸, chÝnh s¸ch vÜ m«. B¶y lµ, kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nÒn kinh tÕ më lµ kÕt qu¶ cña sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn. Ngoµi nh÷ng ®Æc tr­ng chung cña kinh tÕ thÞ tr­êng kÓ trªn, kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cßn cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng sau: Mét lµ, vÒ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng. Môc tiªu hµng ®Çu cña ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta lµ gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ®éng viªn mäi nguån lùc trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, c¶i thiÖn tõng b­íc ®êi sèng nh©n d©n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. Hai lµ, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gåm nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã kinh tÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ã lµ: kinh tÕ Nhµ n­íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc, kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong ®ã kinh tÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi trªn tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan vµ lµ nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt cña nÒn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.V× vËy,ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn lµ mét tÊt yÕu ®èi víi n­íc ta.C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn ®Òu b×nh ®¼ng víi nhau tr­íc ph¸p luËt,võa hîp t¸c võa c¹nh tranh víi nhau ®Ó ph¸t triÓn.ViÖc x¸c lËp vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c vµ lµ sù kh¸c biÖt cã tÝnh chÊt b¶n chÊt gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa. Ba lµ,trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ,thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp,trong ®ã lÊy ph©n phèi theo lao ®éng lµ chñ yÕu.Phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi,nhiÒu chÕ ®é së h÷u cïng tån t¹i:së h÷u Nhµ n­íc,së h÷u tËp thÓ,së h÷u t­ nh©n,së h÷u hçn hîp. Mçi chÕ ®é së h÷u cã h×nh thøc ph©n phèi t­¬ng øng víi nã.C¸c h×nh thøc ph©n phèi ®ã lµ:ph©n phèi theo lao ®éng,ph©n phèi theo vèn hay tµi s¶n ®ãng gãp,ph©n phèi theo gi¸ trÞ søc lao ®éng vµ ph©n phèi theo phóc lîi x· héi.Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ chñ nghÜa lµ ë chç x¸c lËp chÕ ®é c«ng h÷u vµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng.Chóng ta lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­ênglµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu c¬ b¶n lµ x©y dùng x· héi chñ nghÜa,thùc hiÖn d©n giµu n­íc , n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨ minh. Bèn lµ,c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. Sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa nh»m söa ch÷a “nh÷ng thÊt b¹i cña thÞ tr­êng”,thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi,nh©n ®¹o, mµ b¶n th©n c¬ chÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ lµm ®­îc. Vai trß qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc lµ hÕt søc quan träng. Nã ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh,®¹t hiÖu qu¶ cao,dÆc biÖt lµ ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Nhµ n­íc qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa theo nguyªn t¾c kÕt hîp kÕ ho¹ch víi thÞ tr­êng.ThÞ tr­êng lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña nÒn kinh tÕ,nã tån t¹i kh¸ch quang,tù vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã.Cßn kÕ häach lµ s¶n phÈm chñ quancña chñ thÓ kinh tÕ.Th«ng qua sù biÕn ®éngcña quan hÖ cung-cÇuvµ gi¸ c¶,c¸c doanh nghiÖp lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt: s¶n xuÊt ra s¶n phÈm g×,s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo,s¶n xuÊt cho ai.Tho¸t li yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng,c¸c môc tiªu cña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc; c¸c kÕ ho¹ch hãa vÜ m« trë thµnh duy ý chÝ. N¨m lµ,nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa còng lµ nÒn kinh tÕ më héi nhËp. Do sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc -–c«ng nghÖ ®ang diÔn ra qu¸ tr×nh quèc tÕ hãa ®êi sèng kinh tÕ,sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia trong sù phô thuéc lÉn nhau.V× vËy,më cöa kinh tÕ,héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi n­íc ta. ChØ cã nh­ vËy ta míi thu hót ®­îc vèn,kÜ thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,kinh nghiÖm qu¶n lÝ tiªn tiÕn cña c¸c n­íc ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña cña n­íc ta,thùc hiÖn ph¸t huy néi lùc ,tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó x©y dùng vµ ph¸t kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i theo kiÓu rót ng¾n. B-Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x·héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Tr×nh ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta cßn ë giai ®o¹n s¬ khai.Do c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cßn ë tr×nh ®é thÊp;kÕt cÊu h¹ tÇng nh­ hÖ thèng ®­êng giao th«ng,bÕn c¶ng,hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c,…cßn l¹c hËu,kÐm ph¸t triÓn; ph©n c«ng lao ®éng kÐm ph¸t triÓn,chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ chËm;nÒn kinh tÕ n­íc ta ch­a tho¸t khái nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá.; kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc,còng nh­ thÞ tr­êng n­íc ngoµi cßn rÊt yÕu.NhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia thÞ tr­êng ,trong ®ã s¶n xuÊt hµng hãa nhá ph©n t¸n cßn phæ biÕn.Sù h×nh thµnh thÞ tr­êng trong n­íc g¾n víi më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i,héi nhËp vµo thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi,trong hoµn c¶nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-kÜ thuËi cña n­íc ta thÊp xa so víi hÇu hÕt c¸c n­íc kh¸c.Qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ x· héi cßn yÕu,c¬ chÕ chÝnh s¸ch kh«ng ®ång bé vµ ch­a t¹o ®éng lùc m¹nh ®Î ph¸t triÓn. C-Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ,cÇn thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p. D­íi ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nhÊt. I-Ph¸t triÓn tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ muèn t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÎn cÇn dùa trªn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i .ViÖt Nam ®i lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu,c¬ së vËt chÊt –kÜ thuËt thÊp kÐm,tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt ch­ ph¸t triÓn,quan hª s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa míi ®­îc thiÕt lËp,ch­a ®­îc hoµn thiÖn.V× vËy, c¬ së vËt chÊt –kÜ thuËt cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt ,tiªn tiÕn nhÊt cña khoa häc vµ c«ng nghÖ .C¬ së vËt chÊt –kÜ thuËt ®ã ph¶i t¹o ra ®­îc mét n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. C«ng nghiÖp hãa ,hiÖn ®¹i hãa chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¹o ra nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa ,hiÖn ®¹i hãa tr­íc hÕt lµ qu¸ tr×nh c¶i biÕn lao ®éng thñ c«ng ,l¹c hËu thµnh lao ®éng sö dông m¸y mãc ,tøc lµ ph¶I c¬ khÝ hãa nÒn kinh tÕ quèc d©n.§iÒu ®ã chØ cã thÓ ®at ®­îc trªn mét nÒn khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®Ðn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh.Khi mµ nÒn khoa häc cña thÕ giíi ®ang cã sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o ,khoa hé ®ang trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trù tiÕp,quyÕt ®Þnh tíi chÊt l­îng cña s¶n phÈm,chi phi cñ s¶n xuÊt,…tøc lµ n©ng cao kh¶ n¨g c¹nh tranh cña cña hµng hãa. Ph¸t triÓn khoa häc –c«ng nghÖ trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay cÇn chó ý ®Õn,nh÷ng ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n cho sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.V×, khoa häc c«ng nghÖ lµ lÜnh vùc hÕt søc réng lín,trong khi ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ n­íc ta cßn nhá bÐ,chÊt l­îng thÊp.Do®ã,ph¶I lùa chän lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ®Ó ®µu t­,ph¶I t¹o ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn khoa häc –c«ng nghÖ:ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt n­íc,tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Æc biÖt lµ tin häc,c«ng nghÖ sinh häc,øng dông ngµy cµng nhiÒu h¬n nh÷ng thµnh tùu míi vÒ khoa häc –c«ng nghÖ tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. NhiÖm vô quan träng cña c«ng nghiÖp hãa.hiÖn d¹i hãa lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ,b¶o ®¶m cho tØ träng cña ngµnh N«ng NghiÖp gi¶m dÇn,tØ träng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ,x©y dùng ,dÞch vô t¨ng dÇn.B¶o ®¶m cho tr×nh ®é kÜ thuËt cña nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng tiÕn bé ,phï hîp víi tiÕn bé cña Khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. Sau khi thay ®æi ®­îc lùc l­îng s¶n xuÊt,theo quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt,cÇn ph¶I thiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa II>-Thay ®ái c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lÝ s¶n xuÊt II_1>§a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc së h÷u,thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy,ph¸t triÓn kinh tÕ lu«n g¾n liÒn víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng.Trªn c¬ së ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc së h÷u,thùc hiÖn nhÊt qu¸n ,l©u dµi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn.LÊy viÖc ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt n©ng coa hiÖu qu¶ kinh tÕ –x·héi,c¶I thiÖn ®êi sèng nh©n d©n lµm môc tiªu quan träng dÓ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cÊc thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh.Theo tinh thÇn ®ã c¸c thµnh phÇn kinh tÕ dÒu b×nh ®¼ng tr­íc Ph¸p luËt,®Ìu ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. CÇn tËp trung nguån lùc ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ Nhµ n­íc,s¾p xÕp l¹i khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n­íc,thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cæ phÇn hãa vµ ®a d¹ng hãa së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ d­íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng: kinh tÕ Hîp t¸c x·,tËp ®oµn doanh nghiÖp.x©y dùng m«I tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¸t triÓn tinh thÇn donh nghiÖp,khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. KhuyÕn khÝch kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn,gi¶I quyÕt viÖc lµm ,ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña thÞ tr­êng Ph¸t tiÓn kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc d­íi c¸c h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt gi÷a kinh tÕ t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc,t¹o ®iÒu kiÖn ®Î kinh tÕ cã vèn ®µu t­ n­íc ngoµi h­íng vµo môc tiªu ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ,g¾n thu hót vèn víi thu hót c«ng nghÖ hiªn ®¹i. II-2>C¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp hãa –hiÖn ®¹i hãa,phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng,h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu cã hiÖu qu¶,më réng thÞ tr­êng trong n­ícph¸t huy lîi thÕ vµ t¹o ra lîi thÕ míi ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶.C¬ cÊu xuÊt khÈu cã b­íc chuyÓn m¹nh tõ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã nguyªn liÖu th« sang c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o.Coi träng c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trªn mét ®¬n vÞ ®¬n vÞ hecta,më mang c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c nghµnh dÞch vô,chuyÓn dÞch lao ®éng tõ c¸c ngµnh n«ng ngiÖp sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô phÇn lín ngay t¹i n«ng th«n.C¸c ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp chó träng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn c«ng nghÖ míi,kh«ng g©y « nhiÖn m«i tr­êng,t©ng tû lÖ néi ®Þa hãa ®I ®«i víi n©ng cao søc c¹nh tranh c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp vµ xuÊt khÈu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng,ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n¨ng l­îng vµ mét sè ngµnh s¶n xuÊt t­ liÖu s¶n xuÊt.trang bÞ kü thuËt cho kinh tÕ quèc phßng,mæ mang nhanh c¸c lo¹i h×nh dÞchvô t­¬ng øng víi vai trß trung t©m kinh tÕ_v¨n hãa_khoa häc _c«ng nghÖ cu¶ tõng ®Þa bµn vµ cña c¶ n­íc. Trªn c¬ së ®ã ®¶y m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi.ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµ c¬ së chung cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa.V× vËy,®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa,ph¶I ®Èy m¹nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi.,Ph©n c«ng l¹i lao ®éng vµ ph©n bè d©n c­ trong ph¹m vi c¶ n­íc,còng nh­ ë tõng vïng ,tõng ®Þa ph­¬ng,h×nh thµn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lÝ cho phÐp khai th¸c tèt nhÊt c¸c nguån lùc cña ®Êt n­íc,t¹o nªn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng cña toµn bé nÒn kinh tÕ.Cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi tõng vïng ,tõng ®Þa ph­¬ng dùa trªn thÕ m¹nh cña tõng vïng,t¹o nªn chuyªn m«n hãa cao,tËn dông ®­îc c¸c ­u thÕ vµ t¹o ra thÞ tr­êng ®éng bé trong c¶ n­íc. II_3>Xãa bá triÖt ®Ó c¬ chÕ tËp trung, quan liªu .bao cÊp,hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ cña Nhµ n­íc CÇn n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu hiÖu qu¶ qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc,n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan hµnh ph¸p,lËp ph¸p vµ t­ ph¸p,thùc hiÖn c¶I c¸ch nguån hµnh chÝnh quèc gia.X©y dùng nÒn hµnh chÝnh trong s¹ch v÷ng m¹nh,bæ xung ,hoµn thiÖn thÓ chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éngcña hÖ thèng hµnh chÝnh Nhµ n­íc g¾n víi néi dung x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ,®æi míi chøc n¨ng qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc ph¸t huy tÝnh tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp vµ cña d©n trong ho¹t ®éng kinh tÕ. Cô thÓ hãa LuËt tæ chøc chÝnh phñ,x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô ,thÈm quyÓn cña chÝnh phñ,c¸c bé ,c¸c c¬ quan ngang bé.Tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo vÒ nhiÖm vô vµ kh«ng râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm §Êu tranh quyÕt liÖt vµ cã hiÖu qu¶ h¬n chèng tÖ n¹n tham nhòng,l·ng phÝ. Nhµ n­íc thùc hiÖn ®Þnh h­íng sù ph¸t triÓn kinh tÕ,cã hÖ thèng chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n ®Ó t¹o m«I tr­êng æn ®Þnh vµ thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh tÕ,h¹n chÕ ,kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng nhµ n­íc sö dông cÊc biÖn ph¸p kinh tÐ dÓ diÒu tiÕt nÒn kinh tÕ,chø kh«ng ph¶I lµ mÖnh lÖnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x·héi chñ nghÜa th× vai trß cña Nhµ n­íc hÕt søc quan träng. II-4>Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ChØ cã héi nhËp vµo vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ta míi thu hót ®­îc vèn ,kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó khai khai th¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña ®Êt n­íc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ. Khi më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c bn×nh ®¼ng cïng cã lîi ,kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau. Më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo h­íng ®a ph­¬ng hãa vµ ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc kinh tÕ ®èi ngo¹i,coi xuÊt khÈu lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i .Gi¶m dÇn nhËp siªu,­u tiªn nhËp khÈu t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt.Thu hót vèn ®µu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo nh÷ng lÜnh vùc ,nh÷ng s¶n phÈm cã c«ng nghÖ tien tiÕn,cã tØ träng xuÊt khÈu cao . III>Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường. Sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp bao gåm ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp siªu nhá ,c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín h¬n. HiÖn nay,chóng ta cã trªn 2,4 triÖu hé kinh doanh vµ viÖc hç trî ®Ó mét tû lÖ trong ®ã cã thÓ ph¸t triÓn vµ ®¨ng kÝ kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp còng sÏ ®ãng vai trß quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp chung. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp cÇn ®­îc thùc hiÖn trong mét tæng thÓ liªn hoµn,cã l«gic chÆt chÏ gióp c¸c doanh nghiÖp cã b­íc ph¸I triÓn bÒn v÷ng tõ khi thµnh lËp tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝn mïi. ThÞ tr­êng lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña nÒn kinh tÕ ,nã tån t¹i kh¸ch quan,tù vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã.ThÞ tr­êng lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ kiÓm tra c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ.Nh÷ng môc tiªu vµ biÖn ph¸p mµ kÕ ho¹ch nªu ra muèn ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ph¶I xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña thÞ tr­êng. V× vËy ,ph¸t triÎn thÞ trõong lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt dÓ ph¸t triÓn kinh tÕ.Chóng ta cÇn: Ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng hãa vµ dÞch vô th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt,thóc ®¶y chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ,ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i dÓ më réng thÞ tr­êng.Cã sù tæ chøc vµ di chuyÓn søc lao ®éng theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc X©y dùng thÞ tr­êng vèn,tõng b­íc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n dÓ huy ®éng vèn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Qu¶n lÝ chÆt chÏ ®Êt ®ai vµ thÞ tr­êng nhµ ë.X©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng th«ng tin,thÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ. X©y dùng mét m«I tr­êng kinh doanh thuËn lîi ®ßng thêi cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. KẾT LUẬN Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứa đựng nhiều những mặt tích cực của nó trong việc phát triển kinh tế.Thực tiễn những năm đổi mới ở nước ta đã chứng minh rằng, việc chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên ,với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên xâydựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chúng ta đã và đang gặp một số những khó khăn nhất định và cần tích cực có những giải pháp để phảt triển. Điều này có nghĩa là phải đẩy mạnh công nghiệp hóa –hiện đại hóa đẻ phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất,xây dựng được cơ sở vật chát kĩ thuật hiện đại để nền kinh tế nước ta bắt kịp với trình độ phát triển chung của thế giới,đồng thời phải hình thành đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Những hiểu biết của em còn rất hạn chế,em rất mong nhận được đóng góp của thầy để bài viết của em được hòan thiện hơn. Em xin chân thàn cảm ơn! DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO 1>www.bộ kế hoạch và đầu tư 2>www.moi.gov.vn 3>vn express 4>vn economy 5>xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam_Thực trạng và giải pháp. 6>tạp chí “Thời báo kinh tế Việt Nam” ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docU0390.doc