Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện (Ứng dụng tin học - SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu)

Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện (Ứng dụng tin học - SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu): ... Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện (Ứng dụng tin học - SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu)

doc103 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện (Ứng dụng tin học - SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn: Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi Hoïc Daân Laäp Kyõ Thuaät Coâng Ngheä. Thaày Coâ trong Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin ñaõ taän tình giaûng daïy vaø taïo moïi ñieàu kieän cho chuùng em trong thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng. Ñaëc bieät chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Th.S Vaên Nhö Bích ñaõ taän tình höôùng daãn chuùng em thöïc hieän ñeà taøi ñuùng theo nguyeân taéc phaân tích thieát keá vaø nguyeân taéc quaûn lyù. TP.HCM, Ngaøy 30 thaùng10 naêm 2004 SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: TRAÀN QUOÁC CHÍNH LUÔNG XUAÂN PHAÙT LÔØI MÔÛ ÑAÀU ÔÛ nöôùc ta hieän nay quaûn lyù haønh chaùnh ñoùng vai troø heát söùc quan troïng, neáu coâng taùc quaûn lyù haønh chaùnh yeáu keùm, thì nhöõng hoaït ñoäng kinh teá - xaõ hoäi khaùc ñeàu bò trì treä, bôûi vaäy vieâc ñöa tin hoïc hoùa vaøo quaûn lyù Nhaø nöôùc seõ hoã trôï cho vieäc quaûn lyù haønh chaùnh Nhaø nöôùc ñöôïc hieäu quaû. HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAÂN HOÄ KHAÅU laø moät boä phaän trong quaûn lyù haønh chaùnh nhaø nöôùc bao goàm: Laäp, Nhaäp, Taùch, Chuyeån, taïm truù, taïm vaéng, ngheà nghieäp, trình ñoä, toân giaùo, daân toäc … Caùc thoâng tin veà nhaân, hoä khaåu luoân bieán ñoäng neân vieäc cung caáp chính xaùc, kòp thôøi caùc thoâng tin toång hôïp raát coù giaù trò. Qua nhöõng thoâng tin treân seõ giuùp cho caùc caáp haønh chính Nhaø nöôùc naém ñöôïc tình hình nhaân hoä khaåu, phuïc vuï thieát thöïc cho coâng taùc quaûn lyù cuõng töø ñoù maø ñeà ra keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, an ninh quoác phoøng ôû ñòa phöông. Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá treân, cuøng vôùi vieäc baûn thaân chuùng em laø caùn boä coâng chöùc Nhaø nöôùc ñöôïc cöû ñi hoïc neân chuùng em choïn ñeà taøi naøy vôùi mong muoán ñöa coâng taùc thöïc teá voán phöùc taïp naøy vaøo quaûn lyù moät caùch khoa hoïc. Ñöôïc söï höôùng daãn cuûa Thaày Thaïc Só Vaên Nhö Bích chuùng em ñaõ choïn ñeà taøi naøy ñeå thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp. Nhieäm vuï laø Phaân Tích - Thieát Keá Vaø Xaây Döïng heä thoáng website nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù vaø baùo caùo tình hình nhaân hoä khaåu ôû phöôøng xaõ thò traán vaø quaän huyeän thaønh phoá, ñoàng thôøi coù theå giuùp cho ngöôøi daân truy tìm ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát taïo söï gaàn guõi giöõa nhaø nöôùc vaø nhaân daân hôn. Ñeà taøi chaéc chaén coøn nhieàu ñieåm haïn cheá vaø thieáu soùt neân chuùng em mong söï goùp yù cuûa thaày coâ vaø caùc baïn ñeå coù theå phaùt trieån toát hôn goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin ñaát nöôùc. TAØI TAÙC GIAÛ THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TRAÀN QUOÁC CHÍNH LÖÔNG XUAÂN PHAÙT MUÏC LUÏC @&? PHAÀN A YEÂU CAÀU BAØI TOAÙN & NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI CHÖÔNG I KHAÛO SAÙT HIEÄN TRAÏNG & NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI I. GIÔÙI THIEÄU VAÊN BAÛN PHAÙP QUY : Trong phaïm vi ñeà taøi veà quaûn lyù nhaân hoä khaåu coù ba vaên baûn phaùp quy chính cuûa Nhaø nuôùc ñoù laø: Nghò ñònh 51cuûa chính phuû, Thoâng tö 06 cuûa boä Noäi vuï vaø quyeát ñònh 988 cuûa boä Coâng An: Nghò ñònh cña ChÝnh phñ sè 51/CP ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997 vÒ viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé khÈu ChÝnh phñ Caên cöù Luaät Toå chöùc Chính phuû ngaøy 30 thaùng 9 naêm 1992; Ñeå thöïc hieän thoáng nhaát vieäc ñaêng kyù vaø quaûn lyù hoä khaåu, taêng cöôøng quaûn lyù xaõ hoäi, baûo veä quyeàn töï do cö truù hôïp phaùp cuûa coâng daân; Theo ñeà nghò cuûa Boä tröôûng Boä Noäi vuï, NghÞ ®Þnh: Ch­¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung Ñieàu 1.- Ñaêng kyù vaø quaûn lyù hoä khaåu laø bieän phaùp quaûn lyù haønh chính cuûa Nhaø nöôùc nhaèm xaùc ñònh vieäc cö truù cuûa coâng daân, baûo ñaûm thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân, taêng cöôøng quaûn lyù xaõ hoäi, giöõ vöõng an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi. Chính phuû giao cho Boä Noäi vuï phuï traùch vieäc ñaêng kyù vaø quaûn lyù hoä khaåu. Ñieàu 2.- Moïi coâng daân nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam coù quyeàn vaø coù nghóa vuï thöïc hieän vieäc ñaêng kyù vaø quaûn lyù hoä khaåu vôùi cô quan coâng an theo quy ñònh. Moïi coâng daân phaûi ñaêng kyù hoä khaåu ôû nôi cö truù goïi laø hoä khaåu thöôøng truù. Khi chuyeån ñeán cö truù ôû nôi môùi phaûi thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu laïi theo quy ñònh. Ñieàu 3.- Nhöõng ngöôøi ñang trong thôøi gian thi haønh baûn aùn cuûa Toaø aùn vaø nhöõng ngöôøi ñang phaûi thi haønh quyeát ñònh cö truù baét buoäc, chòu söï quaûn lyù haønh chính cuûa chính quyeàn ñòa phöông thì chöa ñöôïc chuyeån ñeán ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù nôi khaùc. Nhöõng ngöôøi ñang thi haønh baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn hoaëc quyeát ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caám cö truù thì khoâng ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù ôû khu vöïc bò caám. Ñieàu 4.- Nhöõng ngöôøi coù quan heä veà gia ñình, cuøng ôû chung moät nhaø thì ñaêng kyù thaønh moät hoä gia ñình. Moãi hoä gia ñình phaûi coù moät ngöôøi ñöùng teân chuû hoä. Chuû hoä coù traùch nhieäm chính trong vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu trong hoä cuûa mình. Ñieàu 5.- Nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc trong caùc cô quan Nhaø nöôùc, caùc toå chöùc kinh teá - xaõ hoäi soáng ñoäc thaân taïi nhaø ôû taäp theå cuûa cô quan thì ñaêng kyù theo nhaân khaåu taäp theå vaø töøng ngöôøi phaûi tröïc tieáp ñaêng kyù hoä khaåu vôùi cô quan coâng an. Moãi nhaø ôû taäp theå coù moät ngöôøi phuï traùch, ngöôøi phuï traùch coù traùch nhieäm höôùng daãn, kieåm tra vieäc chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu cuûa nhöõng nhaân khaåu soáng trong nhaø ôû taäp theå cuûa mình. Ñieàu 6.- Só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, haï só quan, coâng nhaân, nhaân vieân cuûa Quaân ñoäi nhaân daân vaø Coâng an nhaân daân ôû trong doanh traïi hoaëc nhaø ôû taäp theå cuûa quaân ñoäi, coâng an thì ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu theo quy ñònh ñònh rieâng cuûa Boä Quoác phoøng vaø Boä Noäi vuï. Só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, coâng nhaân, vieân chöùc cuûa quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân haøng ngaøy ôû vôùi gia ñình hoaëc coù nhaø hôïp phaùp thì ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu gia ñình theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy. Nhöõng coâng daân ñang trong thôøi gian laøm nghóa vuï quaân söï thì khoâng ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu gia ñình. Nhöõng coâng daân khoâng phuïc vuï trong quaân ñoäi, coâng an maø cö truù trong khu vöïc doanh traïi, nhaø ôû taäp theå cuûa quaân ñoäi, coâng an thì thöïc hieän ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu theo quy ñònh chung. CHÖÔNG II ÑAÊNG KYÙ, QUAÛN LYÙ HOÄ KHAÅU Ñieàu 7.- Coâng daân töø 15 tuoåi trôû leân coù nghóa vuï phaûi laøm baûn töï khai nhaân khaåu chính xaùc, ñaày ñuû theo maãu thoáng nhaát cuûa Boä Noäi vuï. Ñieàu 8.- Cô quan coâng an laäp soå hoä khaåu goác theo khu vöïc daân cö cuûa ñôn vò haønh chính hoaëc nhaø ôû taäp theå ñeå phuïc vuï vieäc ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu. Ngoaøi soå löu ôû cô quan coâng an, moãi cô quan, toå chöùc coù ñaêng kyù hoä khaåu taäp theå, phaûi coù baûn sao soå nhaân khaåu taäp theå cuûa mình ñeå theo doõi vaø quaûn lyù. Soå naøy khoâng thay theá cho soå hoä khaåu goác löu taïi cô quan coâng an. - Moãi hoä gia ñình coù moät soå hoä khaåu gia ñình. - Trong moät nhaø coù nhieàu gia ñình ôû thì moãi gia ñình ñöôïc laäp moät soå hoä khaåu gia ñình rieâng. - Moãi ngöôøi ñaêng kyù nhaân khaåu taäp theå ñöôïc caáp moät giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå. Soå hoä khaåu goác, soå hoä khaåu gia ñình vaø giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå noùi treân do cô quan coâng an caáp theo maãu thoáng nhaát cuûa Boä Noäi vuï vaø laø taøi lieäu coù giaù trò phaùp lyù, laø cô sôû ñeå xaùc ñònh vieäc cö truù hôïp phaùp cuûa coâng daân. Ñieàu 9.- Khi coù nhöõng thay ñoåi sau ñaây thì chuû hoä gia ñình, ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå, hoaëc ngöôøi coù söï thay ñoåi phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù boå sung, ñieàu chænh taïi cô quan coâng an nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù. - Taùch hoä, nhaäp hoä, laäp hoä môùi. - Thay ñoåi hoï, teân, chöõ ñeäm, caûi chính ngaøy, thaùng, naêm sinh. - Coù treû em môùi sinh. - Coù ngöôøi cheát hoaëc maát tích. - Coù ngöôøi ñi laøm nghóa vuï quaân söï. - Coù ngöôøi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho pheùp xuaát caûnh töø 12 thaùng trôû leân. - Coù ngöôøi bò thi haønh aùn tuø giam, taäp trung giaùo duïc chöõa beänh vaø ñöa vaøo tröôøng giaùo döôõng, cô sôû giaùo duïc. Ñieàu 10.- Khi chuyeån nôi cö truù ngöôøi chuyeån ñi hoaëc chuû hoä gia ñình, ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå coù ngöôøi chuyeån ñi phaûi ñeán cô quan coâng an nôi ñang cö truù ñeå laøm thu tuïc chuyeån ñi. Ñeán nôi cö truù môùi trong voøng khoâng quaù 7 ngaøy neáu ôû thaønh phoá, thò xaõ vaø khoâng quaù 10 ngaøy neáu ôû noâng thoân, ngöôøi môùi chuyeån ñeán hoaëc chuû hoä gia ñình môùi chuyeån ñeán phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù vôùi cô quan coâng an nôi ñeán. Thuû tuïc ñaêng kyù goàm caùc giaáy tôø sau ñaây: - Giaáy chöùng minh nhaân daân (ngöôøi töø 15 tuoåi trôû leân). - Giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi. - Phieáu baùo thay ñoåi nôi thöôøng truù. - Giaáy xaùc nhaän nhaø ôû hôïp phaùp. - Caùc giaáy tôø khaùc lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc thay ñoåi nôi cö truù (neáu coù). Keå töø naøy nhaän ñuû giaáy tôø hôïp leä theo quy ñònh, cô quan coâng an phaûi giaûi quyeát xong trong thôøi haïn 10 ngaøy ñoái vôùi tröôøng hôïp chuyeån veà noâng thoân, 20 ngaøy ñoái vôùi tröôøng hôïp chuyeån vaøo thaønh phoá, thò xaõ. Ñieàu 11.- Ñeå ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù taïi nôi môùi ñeán, ngöôøi chuyeån ñeán phaûi coù nhaø ôû hôïp phaùp. Nhaø ôû hôïp phaùp bao goàm: 1. Nhaø ôû thuoäc sôû höõu cuûa mình. 2. Nhaø ôû ñöôïc quyeàn söû duïng hôïp phaùp: coù quyeát ñònh phaân nhaø, coù hôïp ñoàng thueâ. 3. Ñöôïc chuû hoä gia ñình ñoàng yù cho ôû nhaø hôïp phaùp cuûa chuû hoä. Nhaø ôû phaûi ñaûm baûo veä sinh, moâi tröôøng vaø ñuû dieän tích ôû toái thieåu theo quy ñònh. Khoâng trong dieän ñang tranh chaáp, vuøng quy hoaïch phaûi dôøi chuyeån. Nhaø ôû hôïp phaùp noùi treân phaûi coù ñuû giaáy tôø xaùc nhaän veà quyeàn sôû höõu hoaëc söû duïng hôïp phaùp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 12.- Ngoaøi vieäc coù nhaø ôû hôïp phaùp quy ñònh taïi Ñieàu 11 neâu treân, ngöôøi chuyeån hoä khaåu thöông truù ñeán caùc thaønh phoá, thò xaõ (goïi chung laø thaønh phoá) phaûi coù theâm caùc ñieàu kieän sau: 1. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc caáp coù thaåm quyeàn ñieàu ñoäng, tuyeån duïng vaøo laøm vieäc ôû ñòa baøn thaønh phoá: a. Coâng chöùc, vieân chöùc ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn ñieàu ñoäng trong ngaønh hoaëc khaùc ngaønh nhöng cuøng ngheà chuyeân moân ñeán thay theá cho nhöõng coâng chöùc, vieân chöùc ñöôïc thuyeân chuyeån ñi nôi khaùc, nghæ höu, nghæ maát söùc, thoâi vieäc, hoaëc ñöôïc ñieàu ñoäng ñeán coâng taùc. b. Coâng chöùc, vieân chöùc ñöôïc cô quan toå chöùc cöû ñi hoïc, ñi coâng taùc, bieät phaùi ôû nôi khaùc, nay ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn quyeát ñònh trôû laïi coâng taùc nôi thöôøng truù cuõ. c. Hoïc sinh toát nghieäp caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc vaø daïy ngheà ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn caáp Boä (ñoái vôùi cô quan, toå chöùc thuoäc Trung öông) hoaëc Uyû ban nhaân daân caáp tænh (ñoái vôùi cô quan, toå chöùc thuoäc tænh, thaønh phoá) ra quyeát ñònh tuyeån duïng trong chæ tieâu bieân cheá. 2. Ñoái vôùi só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, coâng nhaân vieân chöùc thuoäc quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân ñang coâng taùc oån ñònh taïi ñòa baøn thaønh phoá thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây thì ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu gia ñình rieâng: a. Veà ôû vôùi boá, meï, vôï, choàng, con ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. b. Nöõ coâng an, quaân ñoäi ñaõ thaønh laäp gia ñình hoaëc coù con. c. Ñaõ coâng taùc lieân tuïc taïi ñòa baøn thaønh phoá töø 3 naêm trôû leân. d. Nghæ höu. 3. Ngoaøi quy ñònh taïi ñieåm 1 vaø 2 neâu treân, nhöõng ngöôøi thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây cuõng ñöôïc chuyeån hoä khaåu ñeán ôû vôùi ngöôøi coù hoä khaåu thöôøng truù thuoäc thaønh phoá. a. Coâng chöùc, vieân chöùc ñang laøm vieäc ôû caùc tænh, thaønh phoá giaùp ranh, haøng ngaøy veà aên ôû vôùi boá, meï (neáu chöa coù vôï, choàng), vôï, choàng, con ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. b. Nhöõng ngöôøi heát tuoåi lao ñoäng, nghæ höu, veà nghæ maát söùc xin chuyeån ñeán ôû vôùi con hoaëc anh, chò, em ruoät (neáu khoâng coù vôï, choàng, con) ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. c. Nhöõng ngöôøi maát khaû naêng lao ñoäng bao goàm: ngöôøi taøn taät, maát trí, beänh taät ñeán ôû vôùi boá, meï, con hoaëc anh, chò, em ruoät, chuù baùc, coâ, dì ruoät, hoaëc ngöôøi ñôõ ñaàu (neáu khoâng coù boá, meï, khoâng coù vôï, choàng, con) ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. d. Ngöôøi döôùi 18 tuoåi ñeán ôû vôùi hoaëc oâng, baø, anh, chò, em ruoät, chuù, baùc, coâ, dì ruoät hoaëc ngöôøi ñôõ ñaàu, ngöôøi giaùm hoä (neáu khoâng coøn boá meï) ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. ñ. Vôï xin veà ôû vôùi choàng hoaëc choàng xin veà ôû vôùi vôï maø moät trong hai ngöôøi ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá. e. Ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi hoài höông ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn cho veà cö truù ôû thaønh phoá. g. Nhöõng ngöôøi ñaõ laø nhaân khaåu thöôøng truù hoaëc queâ goác ôû thaønh phoá ñi nghóa vuï quaân söï, ñi coâng taùc, hoïc taäp, lao ñoäng... ôû nôi khaùc (keå caû ôû nöôùc ngoaøi) nay trôû veà hôïp phaùp vaø ngöôøi ñi theo ñöôïc quy ñònh taïi caùc ñieåm b, c, d, ñ khoaûn 3 Ñieàu naøy. h. Nhöõng ngöôøi ñaõ laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû thaønh phoá ñi tuø, ñi thi haønh quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính taïi caùc tröôøng giaùo döôõng, cô sôû giaùo duïc, cô sôû chöõa beänh heát haïn trôû veà khoâng thuoäc dieän caám cö truù ôû thaønh phoá. 4. Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät khaùc thì Giaùm ñoác Coâng an thaønh phoá baùo caùo Chuû tòch Uyû ban nhaân daân thaønh phoá vaø Boä tröôûng Boä Noäi vuï quyeát ñònh. Ñieàu 13.- Boä Noäi vuï chæ ñaïo coâng an caùc caáp phaûi thöôøng xuyeân naém vöõng soá löôïng caùc loaïi nhaân khaåu, hoä khaåu ôû töøng ñòa phöông; thoáng keâ ñieàu chænh kòp thôøi caùc bieán ñoäng veà nhaân hoä khaåu vaø coù bieän phaùp quaûn lyù chaët cheõ töøng loaïi hoä khaåu, nhaân khaåu; tuyeân truyeàn phoå bieán caùc quy ñònh veà ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu; kieåm tra vieäc chaáp haønh vaø xöû lyù caùc vi phaïm trong lónh vöïc naøy theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. CHÖÔNG III ÑAÊNG KYÙ, QUAÛN LYÙ TAÏM TRUÙ, TAÏM VAÉNG Ñieàu 14.- Ngöôøi töø 15 tuoåi trôû leân ôû qua ñeâm ngoaøi nôi thöôøng truù cuûa mình thuoäc phaïm vi phöôøng, thò traán, xaõ khaùc phaûi trình baùo taïm truù theo quy ñònh. Tröôøng hôïp cha, meï, vôï, choàng, con thöôøng ñeán taïm truù ôû nhaø nhau thì khai baùo laàn ñaàu trong naêm. Ñieàu 15.- Caùc tröôøng hôïp sau ñaây phaûi ñaêng kyù taïm truù coù thôøi haïn theo quy ñònh: 1. Ngöôøi thöïc teá ñang cö truù taïi ñòa phöông nhöng chöa ñuû thuû tuïc, ñieàu kieän ñeå ñöôïc ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù. 2. Ngöôøi ôû nôi khaùc ñeán hoïc taäp, laøm vieäc, lao ñoäng töï do. 3. Nhöõng ngöôøi ñöôïc tuyeån vaøo laøm vieäc taïi caùc cô quan, toå chöùc cuûa Nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, caùc vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc caùc chi nhaùnh nöôùc ngoaøi taïi tænh, thaønh phoá cuûa Vieät Nam. Ñieàu 16.- Ngöôøi töø 15 tuoåi trôû leân coù vieäc rieâng phaûi vaéng maët qua ñeâm khoûi quaän, thaønh phoá, thò xaõ, huyeän nôi ñang thöôøng truù cuûa mình phaûi khai baùo taïm vaéng theo quy ñònh. Ngöôøi ñi vaéng khoûi nôi ñaõ ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù quaù 6 thaùng maø khoâng khai baùo taïm vaéng, khoâng coù lyù do chính ñaùng seõ bò xoaù teân trong soå hoä khaåu; khi trôû laïi phaûi khai xin ñaêng kyù laïi hoä khaåu thöôøng truù theo quy ñònh. Ngöôøi coù hoä khaåu thöôøng truù, nhöng thöïc teá khoâng cö truù ôû nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù maø khoâng coù lyù do chính ñaùng; hoaëc khoâng theå ôû nôi ñoù ñöôïc thì cô quan quaûn lyù hoä khaåu phaûi xoaù teân trong soå hoä khaåu. - Boä Noäi vuï höôùng daãn cuï theå thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù vaø taïm vaéng. CHÖÔNG IV GIAÛI QUYEÁT KHIEÁU NAÏI, TOÁ CAÙO VAØ XÖÛ LYÙ VI PHAÏM Ñieàu 17.- Caùc cô quan, toå chöùc ñòa phöông khoâng ñöôïc töï thay ñoåi hoaëc laøm traùi nhöõng quy ñònh veà ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu noùi trong Nghò ñònh naøy. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp laøm traùi, Boä Noäi vuï coù quyeàn ñình chæ hoaëc kieán nghò Thuû töôùng Chính phuû ra quyeát ñònh baõi boû. Ñieàu 18.- Coâng daân coù traùch nhieäm thöïc hieän vieäc ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy vaø coù quyeàn khieáu naïi, toá caùo nhöõng caù nhaân hoaëc toå chöùc khoâng thöïc hieän ñuùng nhöõng quy ñònh, hoaëc töø choái, coá yù keùo daøi, gaây khoù khaên, saùch nhieãu khi giaûi quyeát ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu. Cô quan tieáp nhaän ñôn khieáu naïi, toá caùo coù traùch nhieäm xem xeùt giaûi quyeát theo Phaùp leänh khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân. Ñieàu 19.- Moïi haønh vi söûa chöõa giaáy tôø, taøi lieäu, keâ khai khoâng ñuùng söï thaät ñeå ñaêng kyù hoä khaåu; lôïi duïng vieäc ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu ñeå hoaït ñoäng phi phaùp thì tuyø theo möùc ñoä vi phaïm maø xöû phaït haønh chính hoaëc truy cöùu traùch nhieäm hình söï. Ngöôøi coù traùch nhieäm giaûi quyeát ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu vi phaïm nhöõng quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy hoaëc lôïi duïng coâng vieäc naøy ñeå saùch nhieãu, gaây phieàn haø cho coâng daân thì tuyø theo tính chaát, möùc ñoä vi phaïm maø xöû lyù kyû luaät haønh chính hoaëc truy cöùu traùch nhieäm hình söï. CHÖÔNG V ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Ñieàu 20.- Nghò ñònh naøy thay theá Nghò ñònh 04/HÑBT ngaøy 07 thaùng 01 naêm 1988 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû) ban haønh Ñieàu leä ñaêng kyù quaûn lyù hoä khaåu vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 15 thaùng 7 naêm 1997. Caùc quy ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi Nghò ñònh naøy ñeàu baõi boû. Boä Noäi vuï, Boä Tö phaùp, Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Uyû ban quoác gia daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình vaø Toång cuïc Thoáng keâ coù traùch nhieäm phoái hôïp giöõa coâng taùc hoä khaåu vôùi caùc coâng taùc hoä tòch, ñaêng kyù lao ñoäng, thoáng keâ daân soá vaø keá hoaïch hoaù gia ñình... baûo ñaûm söï thoáng nhaát veà tình hình vaø soá lieäu baùo caùo ñeå phuïc vuï caùc yeâu caàu quaûn lyù xaõ hoäi vaø phuïc vuï nhaân daân cuûa Nhaø nöôùc. Boä Noäi vuï phoái hôïp vôùi caùc Boä, ngaønh lieân quan ñeå öùng duïng coâng ngheä tieân tieán vaø caûi caùch thuû tuïc haønh chính trong coâng taùc ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu. Chuû tòch Uyû ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông coù traùch nhieäm chæ ñaïo thöïc hieän coâng taùc ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu ôû ñòa phöông mình. Boä Noäi vuï coù traùch nhieäm höôùng daãn, theo doõi chæ ñaïo, kieåm tra ñoân ñoác vieäc thöïc hieän thoáng nhaát Nghò ñònh naøy trong caû nöôùc. Ñieàu 21.- Boä tröôûng caùc Boä, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, Thuû tröôûng cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch Uyû ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chòu traùch nhieäm thi haønh Nghò ñònh naøy. Th«ng t­ cña Bé Néi vô sè 06 TT/BNV (C13) ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 1997 h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 51/CP ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé khÈu Ngaøy 10 thaùng 5 naêm 1997 Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh soá 51/CP veà ñaêng kyù vaø quaûn lyù hoä khaåu. Boä Noäi vuï ra Thoâng tö höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh treân nhö sau: I. Gi¶i thÝch mét sè quy ®Þnh chung trong NghÞ ®Þnh. 1. Ñieàu 1 Nghò ñònh neâu roõ vò trí vaø muïc ñích ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu (ÑKQLHK): laø bieän phaùp quaûn lyù haønh chính cuûa Nhaø nöôùc nhaèm xaùc ñònh vieäc cö truù cuûa coâng daân baûo ñaûm thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï coâng daân, taêng cöôøng quaûn lyù xaõ hoäi, giöõ vöõng an ninh chính trò - traät töï an toaøn xaõ hoäi. 2. Boä Noäi vuï laø cô quan ñöôïc Chính phuû giao phuï traùch vieäc ñaêng kyù, Quaûn lyù hoä khaåu. Cô quan Coâng an caùc caáp thöïc hieän vieäc ñaêng kyù quaûn lyù hoä khaåu theo phaân coâng, phaân caáp quy ñònh taïi Thoâng tö naøy. Vieäc ÑKQLHK thöïc hieän thoáng nhaát trong caû nöôùc theo Nghò ñònh 51/CP vaø höôùng daãn cuûa Boä Noäi, bao goàm: - Ñaêng kyù vaø quaûn lyù thöôøng truù; - Ñaêng kyù vaø quaûn lyù taïm truù; - Ñaêng kyù vaø quaûn lyù taïm vaéng; - Ñaêng kyù boå sung, ñieàu chænh vaø ñính chính nhöõng thay ñoåi khaùc veà hoä khaåu, nhaân khaåu; - Kieåm tra vaø xöû lyù caùc vi phaïm veà ÑKQLHK. 3. Moïi coâng daân Vieät Nam coù quyeàn vaø nghóa vuï thöïc hieän vieäc ÑKQLHK vôùi cô quan Coâng an theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh soá 51/CP vaø höôùng daãn cuûa Boä Noäi vuï. Moãi coâng daân chæ ÑKHK thöôøng truù moät nôi cö truù nhaát ñònh laø nôi thöôøng xuyeân sinh soáng. Tröôøng hôïp do ñieàu kieän coâng taùc hoaëc sinh soáng thöôøng xuyeân löu ñoäng, thì phaûi laáy nôi ñoùng truï sôû chính cuûa cô quan, ñôn vò, beán goác hoaëc moät nôi tröôùc ñoù maø ngöôøi ñoù cö truù ñeå ÑKHK thöôøng truù. Khi chuyeån ñeán cö truù nôi môùi, coâng daân phaûi thöïc hieän cheá ñoä ÑKQLHK theo quy ñònh. 4. Nhöõng ngöôøi sau ñaây chöa ñöôïc chuyeån hoä khaåu thöôøng truù ñi nôi khaùc: - Ngöôøi ñang trong thôøi gian thi haønh baûn aùn hình söï. Ñoái vôùi baûn aùn daân söï neáu xeùt thaáy vieäc di chuyeån hoä khaåu cuûa ngöôøi phaûi thi haønh baûn aùn ñoù, coù aûnh höôûng ñeán vieäc chaáp haønh baûn aùn thì khoâng ñöôïc chuyeån hoä khaåu ñi nôi khaùc; - Ngöôøi ñang thi haønh quyeát ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn veà cö truù baét buoäc, chòu söï quaûn lyù cuûa chính quyeàn ñòa phöông nhö: giaùo duïc taïi xaõ, phöôøng, thò traán; quaûn cheá haønh chính; - Ngöôøi ñang thi haønh baûn aùn, quyeát ñònh cuûa Toaø aùn hoaëc quyeát ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn veà caám cö truù thì khoâng ñöôïc ÑKHK ôû khu vöïc bò caám. Nhöõng khu vöïc caám cö truù ñoù laø: thaønh phoá, thò xaõ, khu vöïc bieân giôùi vaø nhöõng khu vöïc quan troïng khaùc veà quoác phoøng, an ninh kinh teá theo quy ñònh cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. 5. Nhöõng ngöôøi ôû chung moät nhaø vaø coù quan heä gia ñình (laø oâng, baø, boá, meï, vôï, choàng, con, anh chò em ruoät) vaø nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc chuû hoä ñoàng yù cho nhaäp vaøo hoä gia ñình thì ñöôïc laäp moät soå hoä khaåu gia ñình.. Trong moãi hoä khaåu gia ñình, phaûi cöû moät ngöôøi töø ñuû 18 tuoåi trôû leân laøm chuû hoä ñeå thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK trong hoä cuûa mình. Tröôøng hôïp trong hoä gia ñình khoâng coù ngöôøi töø ñuû 18 tuoåi trôû leân thì ñöôïc cöû moät ngöôøi lôùn tuoåi nhaát trong hoä laøm chuû hoä. 6. Ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù theo nhaân khaåu taäp theå quy ñònh taïi Ñieàu 5 cuûa Nghò ñònh 51/CP laø nhöõng coâng chöùc, vieân chöùc, coâng nhaân trong bieân cheá cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc (keå caû coâng nhaân, vieân chöùc trong bieân cheá cuûa Quoác phoøng vaø Coâng an), thaønh vieân caùc toå chöùc kinh teá - xaõ hoäi... soáng ñoäc thaân taïi nhaø ôû taäp theå thì khoâng ñaêng kyù hoä khaåu gia ñình. Töøng nhaân khaåu taäp theå phaûi tröïc tieáp ÑKHK vôùi Coâng an nôi ñang cö truù. Moãi ngöôøi ñaêng kyù nhaân khaåu taäp theå ñöôïc caáp moät giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå. - Cô quan, toå chöùc coù ngöôøi ñaêng kyù nhaân khaåu taäp theå phaûi cöû moät ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå ñoù, ñeå nhaéc nhôû moïi ngöôøi chaáp haønh quy ñònh veà ÑKQLHK. Khi caàn thay ñoåi ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå cô quan, toå chöùc phaûi baùo baèng vaên baûn cho cô quan Coâng an ÑKHK bieát. Nhöûöøng ngöûuïöùi tuy eïKHK theo nhaoõn khaoàu taoïp theoà, nhöûng choå laöù danh nghuùa, haöùng ngaöùy thöûuïöùng xuyeoõn veaû aôøn uïyû vuïöïi gia uûôõnh hoaôûc coöï nhaöù uïyû huïuøp phaöïp thôõ chuyeoàn eïKHK theo hooï gia uûôõnh. 7. Vieoïc eïKQLHK cuyûa Quaoõn uûooïi nhaoõn daoõn, Cooõng an nhaoõn daoõn cuöøng phayûi thöûuøc hieoïn theo quy uûuõnh tauøi Nghuõ uûuõnh 51/CP vaöù Thooõng töû naöùy. II. ÑIEÀU KIEÄN, THUÛ TUÏC ÑKHK THÖÔØNG TRUÙ. A. ÑIEÀU KIEÄN VEÀ NHAØ ÔÛ HÔÏP PHAÙP ÑEÅ ÑÖÔÏC ÑKHK THÖÔØNG TRUÙ TAÏI NÔI MÔÙI ÑEÁN. Theo quy ñònh taïi Ñieàu 11 Nghò ñònh 51/CP: ñeå ñöôïc ÑKHK thöôøng truù taïi nôi môùi ñeán, phaûi coù nhaø ôû hôïp phaùp. Ñieàu kieän naøy baét buoäc ñoái vôùi moïi ñòa baøn. Nhaø ôû hôïp phaùp ñeå laøm caên cöù ÑKHK thöôøng truù caàn hieåu thoáng nhaát nhö sau: 1. Nhaø thuoäc sôû höõu cuûa mình: Phaûi laø nhaø ôû cuûa baûn thaân ngöôøi xin nhaäp hoä khaåu hoaëc cuûa moät trong caùc thaønh vieân cuûa hoä gia ñình ñoù, vôùi ñuû caùc yeáu toá cuûa quyeàn sôû höõu laø: Chieám höõu, söû duïng, ñònh ñoaït. Xaùc nhaän quyeàn sôû höõu naøy phaûi coù giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cuûa phaùp luaät. Tröôøng hôïp chöa coù giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu thì phaûi coù giaáy thöøa keá, cho taëng, mua, baùn nhaø ôû hoaëc nhaø töï laøm. Caùc tröôøng hôïp naøy phaûi coù chöùng nhaän cuûa UBND phöôøng, xaõ, thò traán. 2. Nhaø ôû ñöôïc quyeàn söû duïng hôïp phaùp (laø nhaø ôû khoâng coù quyeàn chieám höõu, ñònh ñoaït) cuûa baûn thaân ngöôøi xin nhaäp hoä khaåu hoaëc moät trong caùc thaønh vieân cuûa hoä gia ñình ñoù ñöôïc phaân phoái hoaëc hôïp ñoàng ñeå ôû. Nhaø hôïp ñoàng hoaëc phaân phoái naøy phaûi coù ñuû giaáy tôø hôïp leä theo quy ñònh. 3. Nhaø ñöôïc chuû hoä ñoàng yù cho ôû nhaø hôïp phaùp cuûa mình phaûi laø nhaø thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp noùi ôû ñieåm 1 hoaëc 2 neâu treân. Ngöôøi ñoàng yù phaûi laø chuû hoä gia ñình hoaëc chuû nhaø (neáu khoâng coù hoä khaåu thöôøng truù taïi nôi ñoù). Söï ñoàng yù naøy phaûi coù cam keát baèng vaên baûn. Caùc loaïi nhaø naøy, duø coù ñuû giaáy tôø nhö neâu treân cuõng khoâng phaûi giaûi quyeát ÑKHK thöôøng truù vaøo nhaø ñoù neáu laø nhaø ñang tranh chaáp (coù ñôn khieáu naïi, cô quan coù thaåm quyeàn ñang giaûi quyeát) hoaëc nhaø naèm trong vuøng quy hoaïch ñaõ thoâng baùo phaûi di chuyeån (tröø tröôøng hôïp vôï, choàng, con, boá, meï ñeán ôû vôùi nhau). Rieâng caùc tröôøng hôïp ñeán ôû nhaø noùi ôû ñieåm 3 treân, phaûi baûo ñaûm ñuû dieän tích toái thieåu theo quy ñònh cuûa töøng ñòa phöông vaø ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. B. §iÒu kiÖn §KHK th­êng tró vµo thµnh phè, thÞ x·. Nhöõng ngöôøi ñeán ÑKHK thöôøng truù ôû thaønh phoá, thò xaõ ngoaøi ñieàu kieän veà nhaø ôû noùi ôû muïc A neâu treân, coøn phaûi coù moät trong nhöõng ñieàu kieän quy ñònh taïi Ñieàu 12 cuûa Nghò ñònh 51/CP. Khi giaûi quyeát caàn chuù yù moät soá ñieåm nhö sau: 1. Ñoái vôùi ñieàu kieän noùi ôû ñieåm 1 (ngöôøi ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñieàu ñoäng, tuyeån duïng): a. Caáp coù thaåm quyeàn ñieàu ñoäng, tuyeån duïng coâng chöùc, vieân chöùc, hoïc sinh, sinh vieân laø thuû tröôûng Boä, ngaønh (neáu Boä, ngaønh ôû TW) hoaëc Chuû tòch UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông (neáu laø cô quan, toå chöùc thuoäc ñòa phöông). b. Rieâng ñoái vôùi tieâu chuaån b (ñöôïc quyeát ñònh trôû laïi coâng taùc...) thì caáp coù thaåm quyeàn ñieàu ñoäng, tuyeån duïng ngoaøi quy ñònh nhö treân, coøn coù theå do thuû tröôûng cô quan cuõ tröïc tieáp ñieàu ñoäng trôû laïi. c. Khi ÑKHK cho caùc ñoái töôïng quy ñònh taïi ñieåm 1 Ñieàu 12, cô quan Coâng an chæ caên cöù vaøo quyeát ñònh ñieàu ñoäng hoaëc tuyeån duïng neâu treân ñeå giaûi quyeát ÑKHK, khoâng ñöôïc ñoøi hoûi hoï hoaëc cô quan phaûi xuaát trình giaáy baùo hoaëc danh saùch chæ tieâu cuûa cô quan, toå chöùc. 2. Ñoái vôùi ñieåm 3 (ngoaøi quy ñònh ôû ñieåm 1 vaø 2 Ñieàu 11) khi giaûi quyeát caàn hieåu nhö sau: a. Ngöôøi heát tuoåi lao ñoäng: theo quy ñònh hieän haønh cuûa Luaät lao ñoäng thì tuoåi lao ñoäng cuûa Nam heát tuoåi 60, Nöõ heát tuoåi 55. b. Nhöõng ngöôøi maát khaû naêng lao ñoäng laø nhöõng ngöôøi khoâng töï laäp nuoâi thaân ñöôïc, phaûi soáng nhôø vaøo ngöôøi khaùc. c. Ngöôøi ñôõ ñaàu, ngöôøi giaùm hoä noùi trong Nghò ñònh phaûi hieåu laø ngöôøi giaùm hoä theo quy ñònh cuûa Luaät daân söï, laø ngöôøi ngöôøi ñöôïc phaùp luaät quy ñònh hoaëc ñöôïc cöû ñeå thöïc hieän vieäc chaêm soùc vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi ñöôïc ñôõ ñaàu, ñöôïc giaùm hoä... Ngöôøi ñöôïc giaùm hoä laø ngöôøi chöa thaønh nieân khoâng coøn cha meï, khoâng xaùc ñònh ñöôïc cha meï hoaëc cha meï coøn nhöng ñeàu maát naêng löïc haønh vi daân söï. d. Ngöôøi döôùi 18 tuoåi noùi ôû tieát d ñieåm 3 bao goàm: khoâng coøn boá, meï (coù theå boá, meï cheát; maát tích) hoaëc coøn nhöng ñeàu maát naêng löïc haønh vi daân söï hoaëc do ñieàu kieän hoaøn caûnh ñaëc bieät khoâng theå nuoâi döôõng con ñöôïc, phaûi nhôø ngöôøi khaùc nuoâi hoä. Tieát d ñieåm 3 khoâng noùi ñeán con töø ñuû 18 tuoåi trôû xuoáng ñi theo boá, meï. Nhöng theo Luaät daân söï, maëc nhieân con töø ñuû 18 tuoåi trôû xuoáng phaûi ôû vôùi cha, meï (tröø khi cha, meï ñoàng yù cho con ôû vôùi ngöôøi khaùc) vaø khoâng keå coù bao nhieâu con. Tröôøng hôïp con treân 18 tuoåi, neáu chöa töï laäp ñöôïc phaûi soáng phuï thuoäc vaøo boá, meï thì cuõng ñöôïc giaûi quyeát ÑKHK theo boá, meï. ñ. Caáp coù thaåm quyeàn cho ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi hoài höông veà thaønh phoá, thò xaõ noùi taïi ñieåm e laø Cô quan Xuaát nhaäp caûnh Boä Noäi vuï. e. Queâ goác noùi ôû tieát g: Laø nôi queâ quaùn goác gaùc cuûa ngöôøi ñoù ôû töø nhieàu ñôøi tröôùc. Neáu ngöôøi ñoù trôû veà xin ÑKHK thöôøng truù, phaûi xuaát trình giaáy tôø chöùng minh nôi ñoù laø queâ quaùn goác gaùc cuûa hoï, nay trôû veà. Neáu coù nhöõng ngöôøi ñi theo nhö: boá, meï, vôï, choàng, con, oâng, baø hoaëc nhöõng ngöôøi maø ngöôøi ñoù ñang phaûi nuoâi döôõng cuøng ñaêng kyù chung moät soá hoä khaåu cuõng ñöôïc giaûi quyeát. 3. Nhöõng ngöôøi tröôûng hôïp ñaëc bieät khaùc noùi ôû ñieåm 4 Ñieàu 12 laø nhöõng tröôøng hôïp do yeâu caàu chính trò, yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - vaên hoaù - xaõ hoäi caàn ñeán nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân cao, nhaân só trí thöùc noåi tieáng, nhöõng ngöôøi trong dieän chính saùch vaø nhöõng tröôøng hôïp coâng daân coù hoaøn caûnh caù bieät khaùc caàn phaûi veà thaønh phoá, thò xaõ. C. ÑAÊNG KYÙ CHUYEÅN ÑI, ÑAÊNG KYÙ CHUYEÅN ÑEÁN. Vieäc ñaêng kyù chuyeån ñi, ñaêng kyù chuyeån ñeán noùi ôû Ñieàu 10 Nghò ñònh thöïc hieän nhö sau: 1. Ñaêng kyù chuyeån ñi. Khi chuyeån cö truù ñi nôi khaùc (töø chuyeån ÑKHK thöôøng truù) keå caû chuyeån caû hoä hoaëc moät ngöôøi. a. Caùc tröôøng hôïp chuyeån ñi sau ñaây, chuû hoä hoaëc ngöôøi chuyeån ñi phaûi ñeán trình baùo taïi Coâng an nôi ÑKHK thöôøng truù: a.1. Chuyeån ñi trong phaïm vi xaõ, thò traán, phöôøng hoaëc ngoaøi phaïm vi phöôøng nhöng trong cuøng quaän, noäi thò xaõ, noäi thaønh phoá thuoäc tænh; a.2. Chuyeån ñi ngoaøi phaïm vi xaõ, thò traán (tröø xaõ, t._.hò traán cuûa huyeän thuoäc thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông). a.3. Chuyeån ñi ngoaøi quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh: (keå caû trong vaø ngoaøi tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW). Thuû tuïc trình baùo goàm: - Xuaát trình giaáy chöùng minh nhaân daân cuûa ngöôøi ñeán trình baùo; - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi veà hoä khaåu, nhaân khaåu”; - Xuaát trình soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå; - Xuaát trình caùc giaáy tôø khaùc lieân quan ñeán vieäc chuyeån ñi. b. Cô quan Coâng an caên cöù vaøo caùc giaáy tôø treân tieán haønh giaûi quyeát nhö sau: - Ñoái vôùi tröôøng hôïp thöù nhaát (a.1) khoâng phaûi caáp giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi, chæ ñieàu chænh trong soå hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå ôû muïc thay ñoåi choã ôû. - Hai tröôøng hôïp coøn laïi, phaûi caáp giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi cho ñöông söï vaø thu soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå löu vaøo taøng thö hoä khaåu. c. Thaåm quyeàn caáp giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi: - Ñoái töôïng chuyeån ñi noùi ôû ñieåm a.2 giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi do Tröôûng Coâng an xaõ, thò traán caáp; ñoái töôïng noùi ôû ñieåm a.3 giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi do Tröôûng Coâng an quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh caáp. - Thôøi gian toái ña ñeå giaûi quyeát vieäc naøy keå töø khi nhaän ñuû thuû tuïc hôïp leä laø 3 ngaøy. 2. Ñaêng kyù chuyeån ñeán: Laø ñaêng kyù thöôøng truù cho caùc tröôøng hôïp ôû nôi khaùc ñeán. a. Ñoái vôùi ngöôøi chuyeån ñeán. Ngöôøi chuyeån ñeán trong thôøi haïn khoâng quaù 7 ngaøy (neáu ôû thaønh phoá, thò xaõ) vaø khoâng quaù 10 ngaøy (neáu ôû noâng thoân), chuû hoä hoaëc ngöôøi môùi chuyeån ñeán phaûi ñeán coâng an xaõ, thò traán (neáu ôû noâng thoân) hoaëc Coâng an quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh (neáu ôû thaønh phoá thò xaõ) nôi chuyeån ñeán ñeå laøm thuû tuïc ÑKHK thöôøng truù. Ngöôøi ñeán laøm thuû tuïc phaûi coù caùc giaáy tôø sau: - Chöùng minh nhaân daân cuûa baûn thaân. Neáu laø quaân nhaân xuaát trình chöùng minh thö quaân ñoäi, neáu laø coâng an xuaát trình giaáy chöùng nhaän coâng an nhaân daân. - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”; - “Giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi” cuûa Coâng an nôi thöôøng truù cuõ caáp (tröø nhöõng ngöôøi laø löïc löôïng vuõ trang soáng trong doanh traïi, ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi veà, ngöôøi ñi tuø, ñi tröôøng giaùo döôõng, cô sôû giaùo duïc, cô sôû chöõa beänh veà, thì phaûi coù giaáy khaùc thay theá theo höôùng daãn cuûa Thoâng tö naøy). - Giaáy tôø ñeå chöùng minh nhaø ôû hôïp phaùp: Tuyø töøng tröôøng hôïp nhaø ôû, ñeå xuaát trình giaáy tôø nhaø nhö quy ñònh taïi muïc A neâu treân. - Caùc giaáy tôø khaùc lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc tröôøng hôïp cuï theå caàn coù nhö: + Giaáy keát hoân (neáu vôï, choàng veà ôû vôùi nhau). Tröôøng hôïïp khoâng coù giaáy keát hoân coù theå xuaát trình giaáy tôø khai sinh cuûa con hoaëc caùc giaáy tôø khaùc ñeå chöùng minh cho moái quan heä vôï choàng. + Giaáy khai sinh (neáu ÑKHK treû em môùi sinh). + Hoä chieáu coù daáu kieåm chöùng cuûa coâng an cöûa khaåu (ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam ñi coâng taùc, hoïc taäp, lao ñoäng ôû nöôùc ngoaøi veà). + Quyeát ñònh ñieàu ñoäng, tuyeån duïng, phuïc vieân, xuaát nguõ, nghæ höu, thoâi vieäc. + Giaáy giôùi thieäu cuûa caáp coù thaåm quyeàn cuûa quaân ñoäi, coâng an (quy ñònh taïi ñieåm 4 muïc B phaàn III döôùi ñaây) vaø xuaát trình chöùng minh thö Quaân ñoäi hoaëc Coâng an (ñoái vôùi ngöôøi trong Coâng an, Quaân ñoäi xin ÑKHK gia ñình). + Giaáy cuûa cô quan xuaát nhaäp caûnh (tuyø theo töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå xuaát trình nhö: giaáy chöùng nhaän hoài höông hoaëc giaáy chöùng nhaän veà nöôùc hoaëc giaáy giôùi thieäu). + Giaáy ra traïi (ñoái vôùi ngöôøi ñi tuø veà), giaáy ra tröôøng (ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ñi tröôøng giaùo döôõng, cô sôû giaùo duïc, cô sôû chöõa beänh veà). + Soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù nhaân khaåu taäp theå, chöùng minh nhaân daân (neáu ñaõ ñöôïc caáp). b. Caùn boä laøm coâng taùc ÑKHK tieáp nhaän hoà sô phaûi kieåm tra, neáu thaáy vieäc xin ÑKHK cuûa coâng daân ñaõ ñuû thuû tuïc theo quy ñònh thì nhaän hoà sô, vieát bieân nhaän, heïn ngaøy traû keát quaû; neáu hoà sô coøn thieáu thì höôùng daãn cho hoï boå sung vaø chæ nhaän hoà sô ÑKHK sau khi ñaõ ñuû thuû tuïc. Sau khi nhaän hoà sô phaûi ñeà xuaát hoaøn thaønh thuû tuïc ñaêng kyù caáp soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå ñeå traû cho ñöông söï. Thôøi gian giaûi quyeát traû lôøi keát quaû cho daân toái ña laø 10 ngaøy (ñoái vôùi ñòa baøn noâng thoân) vaø 20 ngaøy ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xin ñeán thaønh phoá, thò xaõ. c. Nhöõng hoä, nhöõng ngöôøi khi ÑKHK thöôøng truù ñöôïc caáp soå hoaëc giaáy chöùng nhaän hoä khaåu phaûi traû moät khoaûn leä phí theo quy ñònh. D. VEÀ VIEÄC LAÄP, QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG CAÙC LOAÏI SOÅ HOÄ KHAÅU VAØ GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN HOÄ KHAÅU. 1. Maãu Soå hoä khaåu vaø Giaáy chöùng nhaän hoä khaåu do Boä Noäi vuï phaùt haønh thoáng nhaát trong caû nöôùc, bao goàm caùc loaïi chính nhö sau: - Soå hoä khaåu (soå ÑKHK) löu ôû cô quan Coâng an ÑKQLHK; - Soå hoä khaåu gia ñình, caáp cho töøng hoä gia ñình; - Giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå, caáp cho töøng nhaân khaåu taäp theå; - Giaáy vaø Soå ñaêng kyù taïm truù coù thôøi haïn, caáp cho töøng hoä hoaëc nhaân khaåu taïm truù coù thôøi haïn. 2. Soå hoä khaåu goác: Soå hoä khaåu goác do cô quan Coâng an tröïc tieáp ÑKHK laäp, löu giöõ; Soå hoä khaåu goác ñöôïc laäp theo khu vöïc daân cö cuûa ñôn vò haønh chính phöôøng, xaõ, thoân, xoùm, baûn, ñöôøng phoá toå daân phoá hoaëc theo nhaø ôû taäp theå cuûa caùc cô quan, toå chöùc... ôû noâng thoân (tröø caùc xaõ, thò traán cuûa caùc thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông) do Tröôûng coâng an xaõ, thò traán, laäp vaø löu giöõ ñeå ñaêng lyù vaø theo doõi, quaûn lyù, ñieàu chính bieán ñoäng veà hoä khaåu, nhaân khaåu. ôû thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, thaønh phoá thuoäc tænh, thò xaõ do Tröôûng coâng an caáp huyeän laäp, löu giöõ ñeå ñaêng kyù, theo doõi, quaûn lyù vaø ñieàu chænh nhöõng bieán ñoäng veà nhaân khaåu, hoä khaåu. Soå hoä khaåu goác laø taøi lieäu coù giaù trò phaùp lyù, laøm cô sôû ñeå xaùc nhaän vieäc cö truù cuûa coâng daân, laø caên cöù ñeå ñieàu chænh soå hoä khaåu gia ñình, giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå vaø moät soá vieäc khaùc. Caùc nhaø ôû taäp theå cuûa cô quan, toå chöùc ngoaøi soå hoä khaåu goác löu ôû cô quan Coâng an, ñöôïc sao moät soå hoä khaåu ñeå ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå theo doõi, ñoái chieáu vôùi giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå cuûa töøng ngöôøi trong nhaø ôû taäp theå cuûa mình. Soå naøy khoâng coù giaù trò veà maët phaùp lyù thay theá soå hoä khaåu goác ôû cô quan Coâng an. 3. Soå hoä khaåu gia ñình: Nguyeân taéc cuûa caáp soå hoä khaåu gia ñình: - Soå hoä khaåu gia ñình ñöôïc caáp cho töøng hoä gia ñình ñaõ ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù ôû taát caû caùc ñòa baøn trong caû nöôùc. - Moãi hoä gia ñình coù theå coù moät ngöôøi hoaëc nhieàu ngöôøi, trong moät nhaø ôû coù theå ñaêng kyù thaønh nhieàu hoä khaåu gia ñình, neáu coù kinh teá bieät laäp. - Vôï choàng ñaõ ly hoân neáu ôû chung moät nhaø, thì ñöôïc ÑKHK gia ñình rieâng. Tröôûng coâng an nôi tröïc tieáp ÑKHK thöôøng truù kyù soå hoä khaåu gia ñình: ôû noâng thoân (tröø xaõ, thò traán ôû caùc thaønh phoá tröïc thuoäc TW) do Tröôûng Coâng an xaõ, thò traán kyù soå; ôû thaønh phoá, thò xaõ do Tröôûng coâng an quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh kyù soå. Rieâng caùc huyeän ngoaïi thaønh cuûa thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông do Tröôûng Coâng an huyeän kyù soå. Ngöôøi ñöôïc caáp soå hoä khaåu gia ñình phaûi coù traùch nhieäm baûo quaûn, khoâng söû duïng soå ñeå theá chaáp, cho möôïn... Phaûi xuaát trình khi coù yeâu caàu cuûa caùn boä coâng an coù thaåm quyeàn kieåm tra hoä khaåu. Soå coù giaù trò phaùp lyù khi quan heä giao dòch caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán yeâu caàu caàn coù soå. Khi coù thay ñoåi hoaëc soå hö hoûng, maát. ... phaûi trình baùo ngay vôùi cô quan ÑKHK. 4. Giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå: Nguyeân taéc cuûa ñaêng kyù caáp giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå nhö quy ñònh taïi ñieåm 6 phaàn I Thoâng tö naøy. Giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå do tröôûng coâng an quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh kyù. 5. Caùc muïc ghi trong soå hoä khaåu vaø giaáy chöùng nhaän hoä khaåu phaûi ghi ñaày ñuû, roõ raøng, khoâng vieát taét, taåy xoaù. Neáu coù ghi sai chöõa laïi phaûi ñöôïc ñoùng daáu leân choã taåy xoaù. Ñöôïc caáp laïi soå hoä khaåu gia ñình, giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå: Khi bò hö hoûng, maát. Soå hoaëc giaáy caáp laïi phaûi ghi roõ caáp laïi laàn thöù maáy.... ngoaøi bìa soå; Moãi laàn caáp laïi phaûi noäp moät khoaûn leä phí theo quy ñònh. III. ÑAÊNG KYÙ QUAÛN LYÙ HOÄ KHAÅU ÑOÁI VÔÙI QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN VAØ COÂNG AN NHAÂN DAÂN Só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, haï só quan, coâng nhaân vieân chöùc cuûa quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân ôû trong doanh traïi hoaëc nhaø ôû taäp theå cuûa quaân ñoäi, coâng an thì ÑKQLHK theo quy ñònh rieâng cuûa Boä Quoác phoøng vaø Boä Noäi vuï. Thoâng tö naøy chæ höôùng daãn vieäc ÑKQLHK thöôøng truù cho caùc ñoái töôïng laø quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân haøng ngaøy veà aên ôû vôùi gia ñinh hoaëc coù nhaø ôû hôïp phaùp ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn cuûa quaân ñoäi, coâng an cho pheùp ñaêng kyù hoä khaåu gia ñình rieâng. A. VEÀ ÑOÁI TÖÔÏNG LAØ QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN VAØ COÂNG AN NHAÂN DAÂN ÑKHK GIA ÑÌNH QUY ÑÒNH TRONG NÑ 51/CP VAØ THOÂNG TÖ NAØY 1. Ñoái vôùi Quaân ñoäi nhaân daân bao goàm: - Só quan; - Quaân nhaân chuyeân nghieäp; - Coâng nhaân vieân quoác phoøng bieân cheá. Ba ñoái töôïng treân goïi taét laø quaân nhaân. 2. Ñoái vôùi coâng an nhaân daân bao goàm: - Só quan nghieäp vuï vaø só quan chuyeân moân kyõ thuaät; - Haï só quan nghieäp vuï vaø haï só quan chuyeân moân kyõ thuaät; - Coâng nhaân vieân coâng an trong bieân cheá; Ba ñoái töôïng treân goïi taét laø coâng an nhaân daân. B. Thñ tôc vµ c¸c tr­êng hîp cô thÓ ®¨ng ký hé khÈu gia ®×nh: 1. ÑKHK gia ñình ôû caùc ñòa baøn khoâng thuoäc thaønh phoá, thò xaõ: Nhöõng quaân nhaân, Coâng an nhaân daân ñang phuïc vuï taïi nguõ, ñang coâng taùc taïi caùc xaõ, thò traán, huyeän, haøng ngaøy ñöôïc cô quan, ñôn vò cho veà aên ôû vôùi gia ñình hoaëc coù nhaø ôû hôïp phaùp theo quy ñònh taïi Ñieàu 11 NÑ 51/CP vaø höôùng daãn taïi muïc A phaàn II cuûa Thoâng tö naøy thì ñöôïc ÑKHK theo hoä gia ñình. 2. Neáu ÑKHK gia ñình ôû caùc thaønh phoá, thò xaõ (theo quy ñònh taïi ñieåm 2 Ñieàu 12 NÑ 51/CP) phaûi laø nhöõng quaân nhaân, coâng an nhaân daân ñang coâng taùc oån ñònh taïi caùc cô quan, ñôn vò cuûa quaân ñoäi vaø coâng an ñoùng treân ñòa baøn thaønh phoá, thò xaõ ñöôïc cô quan, ñôn vò coù thaåm quyeàn (neâu ôû ñieåm 4 döôùi ñaây) cho veà aên ôû vôùi gia ñinh hoaëc coù nhaø ôû hôïp phaùp (theo quy ñònh taïi Ñieàu 11 NÑ 51/CP vaø muïc A phaàn II Thoâng tö naøy), ngoaøi ñieàu kieän treân coøn phaûi coù moät trong caùc ñieàu kieän quy ñònh sau ñaây: a. Ngöôøi xin ÑKHK gia ñình laø ngöôøi trong bieân cheá quaân ñoäi, coâng an hieän ñang coâng taùc oån ñònh taïi ñòa baøn Thaønh phoá, thò xaõ, haøng ngaøy ngoaøi giôø laøm vieäc, ñöôïc veà aên ôû thöôøng xuyeân vôùi boá, meï, vôï, choàng, con ñang laø nhaân khaåu thöôøng truù ôû Thaøng phoá, thò xaõ. Rieâng ÑKHK ôû khu vöïc giaùp ranh thöïc hieän nhö caùn boä, nhaân vieân khaùc quy ñònh taïi tieát a ñieåm 3 ñieàu 12 Nghò ñònh 51/CP. b. Nöõ quaân nhaân vaø coâng an nhaân daân trong bieân cheá cuûa quaân ñoäi, coâng an ñaõ thaønh laäp gia ñình hoaëc coù con. c. Nhöõng quaân nhaân vaø coâng an nhaân daân trong bieân cheá cuûa quaân ñoäi, coâng an ñang coâng taùc lieân tuïc vaø hieän ñang ôû taïi ñòa baøn thaønh phoá, thò xaõ töø 3 naêm trôû leân. d. Nhöõng quaân nhaân, coâng an nhaân daân trong bieân cheá ñang coâng taùc taïi cô quan, ñôn vò ñoùng treân ñòa baøn thaønh phoá, thò xaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn cho nghæ höu. 3. Thuû tuïc ÑKHK thöôøng truù theo hoä khaåu gia ñình, ngöôøi xin ñaêng kyù phaûi: - Xuaát trình chöùng minh thöu quaân ñoäi hoaëc giaáy chöùng nhaän coâng an; - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”; - Khai “Baûn khai nhaân khaåu”; - Giaáy giôùi thieäu do caáp coù thaåm quyeàn caáp theo quy ñònh taïi ñieåm 4 döôùi ñaây: - Xuaát trình giaáy tôø veà nhaø ôû hôïp phaùp. Cô quan coâng an sau khi nhaän ñuû hoà sô laøm thuû tuïc ñaêng kyù caáp soå nhö ñaõ neâu ôû ñieåm 2 muïc C phaàn II Thoâng tö naøy. 4. Thaåm quyeàn caáp giaáy giôùi thieäu cho quaân nhaân vaø coâng an nhaân daân ÑKHK theo hoä gia ñình quy ñònh nhö sau: - Cuïc tröôûng, hieäu tröôûng hoaëc caáp töông ñöông (neáu caáp cho ngöôøi thuoäc bieân cheá cuûa caùc cô quan ñôn vò thuoäc Boä Quoác phoøng vaø Boä Noäi vuï). - Thuû tröôûng caùc Quaân khu, quaân ñoaøn, quaân chuûng, binh chuûng, Boä Tö leänh. - Chæ huy tröôûng Boä chæ huy quaân söï tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Giaùm ñoác Coâng an caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông. - Giaùm ñoác hoïc vieän, hieäu tröôûng caùc tröôøng Ñaïi hoïc, Trung hoïc. - Chæ huy tröôûng Boä chæ huy quaân söï quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh hoaëc Tröôûng Coâng an quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh. Ngöôøi caáp giaáy giôùi thieäu ñaêng kyù hoä khaåu phaûi chòu traùch nhieäm caáp ñuùng ngöôøi coù ñuû ñieàu kieän ÑKHK gia ñình, laø ngöôøi trong bieân cheá cuûa cô quan, ñôn vò nhö quy ñònh trong Ñieàu 6 vaø ñieåm 2 Ñieàu 12 cuûa Nghò ñònh 51/CP vaø höôùng daãn taïi phaàn III Thoâng tö naøy. 5. Quaân nhaân vaø Coâng an nhaân daân khi ra ngoaøi doanh traïi hoaëc nôi thöôøng truù neáu ôû laïi qua ñeâm phaûi thöïc hieän vieäc ñaêng kyù trình baùo taïm truù theo quy ñònh. Ngöôøi khoâng thuoäc bieân cheá cuûa Coâng an vaø Quaân ñoäi maø cö truù trong doanh traïi, nhaø ôû taäp theå cuûa Quaân ñoäi vaø Coâng an phaûi ÑKHK vôùi coâng an ñòa phöông theo quy ñònh chung. IV- ÑAÊNG KYÙ QUAÛN LYÙ TAÏM TRUÙ, TAÏM VAÉNG. A- ÑAÊNG KYÙ QUAÛN LYÙ TAÏM TRUÙ. Theo quy ñònh taïi Ñieàu 14 vaø Ñieàu 15 cuûa Nghò ñònh coù hai daïng ñaêng kyù taïm truù: Ñaêng kyù taïm truù vaø ñaêng kyù taïm truù coù thôøi haïn. 1. Ñaêng kyù taïm truù: a. Ñoái töôïng phaûi ñaêng kyù taïm truù laø nhöõng ngöôøi baét ñaàu tuoåi 15 trôû leân (keå caû Quaân nhaân vaø Coâng an nhaân daân khi ra ngoaøi doanh traïi) ôû laïi qua ñeâm ngoaøi phaïm vi phöôøng, xaõ, thò traán nôi thöôøng truù cuûa mình vôùi baát kyø lyù do gì ñeàu phaûi trình baùo taïm truù vôùi Coâng an phöôøng, xaõ, thò traán hoaëc ñoàn Coâng an nôi ñeán. Tröôøng hôïp cha, meï, vôï, choàng, con thöôøng ñeán taïm truù ôû nhaø nhau thì khai baùo laàn ñaàu trong naêm. b. Khi coù ngöôøi ñeán taïm truù thì chuû hoä gia ñình, Giaùm ñoác khaùch saïn hoaëc ngöôøi phuï traùch nhaø troï, nhaø khaùch, nhaø ôû taäp theå tröïc tieáp hoaëc cöû ngöôøi ñeán trình baùo taïm truù taïi caùc ñieåm ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng cuûa Coâng an phöôøng, xaõ, thò traán hoaëc Ñoàn Coâng an sôû taïi tröôùc 23 giôø. Neáu khaùch ñeán sau 23 giôø thì trình baùo vaøo saùng hoâm sau tröôùc luùc khaùch ñi. Thuû tuïc trình baùo goàm: - Chöùng minh nhaân daân hoaëc giaáy tôø tuyø thaân khaùc cuûa ngöôøi taïm truù. - Khai “Phieáu taïm truù, taïm vaéng”. Caùn boä tröïc taïi ñieåm ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng phaûi kieåm tra ñoái chieáu giöõa noäi dung ghi trong phieáu ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng vôùi giaáy tôø cuûa khaùch, sau ñoù kyù xaùc nhaän vaøo phaàn phieáu caáp cho ngöôøi trình baùo. 2. Ñaêng kyù quaûn lyù taïm truù coù thôøi haïn. a. Ñoái töôïng vaø thaåm quyeàn caáp giaáy (hoaëc soå) ÑKTT coù thôøi haïn (sau ñaây goïi taét laø giaáy) quy ñònh taïi Ñieàu 15 Nghò ñònh bao goàm: - Ngöôøi thöïc teá cö truù taïi ñòa phöông nhöng chöa ñuû ñieàu kieän ñeå ÑKHK thöôøng truù. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng keå ñaõ ôû thôøi gian daøi hay ngaén, nhöng khoâng phaûi laø ngöôøi taïm truù coù tính chaát vaõng lai noùi ôû ñieåm 1 treân. Hoï coù nhu caàu ÑKHK thöôøng truù nhöng chöa ñuû ñieàu kieän hoaëc thuû tuïc thì ñöôïc caáp giaáy thôøi haïn laø 12 thaùng, do Tröôûng coâng an phöôøng, xaõ, thò traán caáp. - Ngöôøi nôi khaùc ñeán hoïc taäp, laøm vieäc, lao ñoäng töï do: + Hoïc sinh, sinh vieân ñeán hoïc taïi caùc tröôøng (bao goàm phoå thoâng, ñaïi hoïc, trung hoïc chuyeân nghieäp daïy ngheà quoác laäp vaø daân laäp), thì do Tröôûng Coâng an caáp huyeän nôi hoï ñeán taïm truù caáp theo thôøi haïn hoïc taäp. + Ngöôøi ñeán hoïc ngheà taïi caùc cô sôû tö nhaân, hôïp taùc xaõ, ngöôøi ñeán lao ñoäng töï do (laøm thueâ) thì do Tröôûng Coâng an phöôøng, xaõ, thò traán nôi hoï taïm truù caáp giaáy, toái ña khoâng quaù 6 thaùng. - Ngöôøi ñöôïc tuyeån vaøo laøm vieäc theo hôïp ñoàng lao ñoäng taïi caùc cô quan, toå chöùc Nhaø nöôùc, caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá; ngöôøi laøm Vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc chi nhaùnh nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam do Tröôûng Coâng an caáp huyeän nôi hoï taïm truù caáp giaáy theo thôøi haïn hôïp ñoàng nhöng toái ña khoâng quaù 12 thaùng. b. Nhöõng ngöôøi taïm truù neâu treân phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù coù thôøi haïn, töøng ngöôøi ñöôïc caáp giaáy taïm truù coù thôøi haïn. Caùc giaáy tôø ñeå laøm thuû tuïc ñaêng kyù caáp giaáy taïm truù coù thôøi haïn nhö sau: - “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”. - Khai “Baûn khai nhaân khaåu”. - Xuaát trình giaáy chöùng minh nhaân daân. Ngoaøi caùc loaïi giaáy treân, tuyø töøng tröôøng hôïp cuï theå caàn coù theâm: - Ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân xuaát trình giaáy goïi nhaäp hoïc vaø xaùc nhaän cuûa Coâng an nôi thöôøng truù cuõ xaùc nhaän vaøo “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu” laø ngöôøi cuûa ñòa phöông ñi hoïc (khoâng caáp giaáy chöùng nhaän chuyeån ñi). - Hôïp ñoàng lao ñoäng (ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng coù hôïp ñoàng). - Chöùng nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi ngöôøi ñoù thöôøng truù xaùc nhaän laø ngöôøi cuûa ñòa phöông hoaëc giaáy baùo taïm vaéng ñeå ñi laøm aên sinh soáng. sôû söû duïng lao ñoäng hoaëc cô sôû cho chöùa troï tröïc tieáp mang ñeán cô quan Caùc loaïi giaáy tôø treân ñöông söï hoaëc ngöôøi ñaïi dieän cô quan, toå chöùc, cô sôû söû duïng lao ñoäng hoaëc cô sôû cho chöùa troï tröïc tieáp mang ñeán cô quan coâng an nôi coù thaåm quyeàn ñeå xem xeùt caáp giaáy taïm truù coù thôøi haïn. c. Nhöõng vaán ñeà caàn chuù yù: Caùc ñoái töôïng ñöôïc caáp giaáy neâu treân neáu giaáy heát haïn, ngöôøi taïm truù coøn tieáp tuïc ôû laïi thì phaûi ñeán Coâng an nôi caáp giaáy xin gia haïn hoaëc caáp laïi giaáy khaùc. Quaù trình söû duïng neáu thay ñoåi nôi taïm truù, muïc ñích taïm truù, giaáy maát, hö hoûng... thì ñöông söï phaûi trình baùo vaø laøm thuû tuïc xin caáp laïi. - Giaáy taïm truù coù thôøi haïn khoâng thay theá soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå, maø chæ xaùc nhaän vieäc taïm truù hôïp phaùp cuûa coâng daân, taïo ñieàu kieän cho coâng daân laøm aên sinh soáng. - Ngöôøi ñöôïc caáp giaáy (hoaëc soå) taïm truù coù thôøi haïn phaûi noäp moät khoaûn leä phí theo quy ñònh. Nhöõng vaán ñeà cuï theå khaùc veà ÑKQL ngöôøi taïm truù coù thôøi haïn do Toång cuïc tröôûng Toång cuïc CSND höôùng daãn chi tieát. b. §¨ng ký, qu¶n lý t¹m v¾ng 1. Vieäc ñaêng kyù, quaûn lyù taïm vaéng theo quy ñònh taïi Ñieàu 16 cuûa Nghò ñònh 51/CP thöïc hieän nhö sau: a. Nhöõng ngöôøi töø 15 tuoåi trôû leân coù vieäc rieâng ñi vaéng qua ñeâm khoûi quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh nôi ÑKHK thöôøng truù thì phaûi khai baùo taïm vaéng. b. Ngöôøi khai baùo taïm vaéng phaûi ñeán caùc ñieåm ñaêng kyù taïm truù, taïm vaéng cuûa Coâng an phöôøng, xaõ, thò traán khai vaøo “Phieáu taïm truù, taïm vaéng” trong phieáu khai roõ thôøi gian, lyù do taïm vaéng vaø ñòa ñieåm ñeán taïm truù. c. Ngöôøi ñi vaéng khoûi nôi thöôøng truù quaù 6 thaùng maø khoâng khai taïm vaéng khoâng coù lyù do chính ñaùng thì cô quan Coâng an nôi ÑKHK xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå, neáu xoaù teân thì phaûi laäp bieân baûn vaø baùo cho chuû hoä gia ñình hoaëc ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå bieát, khi ngöôøi ñoù trôû veà phaûi laøm ñôn trình baøy noùi roõ lyù do ñi vaéng vaø xin ÑKHK trôû laïi. Caên cöù trình baøy cuûa ñöông söï vaø caùc giaáy tôø, xaùc nhaän coù lieân quan, cô quan ñaêng kyù hoä khaåu xem xeùt giaûi quyeát. d. Ngöôøi coù hoä khaåu thöôøng truù nhöng thöïc teá khoâng cö truù taïi nôi ÑKHK thöông truù maø khoâng coù lyù do chính ñaùng hoaëc khoâng theå ôû nôi ñoù ñöôïc thì cô quan ÑKHK yeâu caàu hoï trình baøy lyù do. Tröôøng hôïp phaûi xoaù teân thì laäp bieân baûn xoaù theo ñuùng thuû tuïc. V. VEÀ LAÄP BAÛN KHAI NHAÂN KHAÅU: ÑAÊNG KYÙ BOÅ SUNG ÑIEÀU CHÆNH NHÖÕNG THAY ÑOÅI KHAÙC VEÀ HKNK; KIEÅM TRA VAØ XÖÛ LYÙ VI PHAÏM VEÀ ÑKQLHK. A. VEÀ LAÄP BAÛN KHAI NHAÂN KHAÅU 1. Ñieàu 7 Nghò ñònh quy ñònh coâng daân töø 15 tuoåi trôû leân phaûi laøm baûn töï khai nhaân khaåu chính xaùc ñaày ñuû theo maãu thoáng nhaát cuûa Boä Noäi vuï. Baûn khai nhaân khaåu laø töï thuaät cuûa coâng daân veà lyù lòch baûn thaân vaø laø moät trong nhöõng cô sôû ñeå laøm thuû tuïc ÑKHK. Nhöõng ngöôøi khoâng bieát chöõ hoaëc khoâng töï vieát ñöôïc thì ñöôïc nhôø ngöôøi khaùc vieát hoä baûn khai nhaân khaåu theo lôøi khai cuûa mình. Ngöôøi vieát hoä phaûi ghi trung thaønh vôùi lôøi khai cuûa ngöôøi nhôø vieát hoä vaø kyù teân ghi roõ hoï, teân. Baûn khai nhaân khaåu moãi ngöôøi baét ñaàu tuoåi 15 trôû leân chæ phaûi khai moät laàn (neáu khoâng thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp noùi ôû ñieåm 2 döôùi ñaây). Khi coù thay ñoåi nhöõng noäi dung trong baûn khai phaûi khai boå sung baèng “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu” vôùi cô quan ñaêng kyù, quaûn lyù hoä khaåu. 2. Nhöõng ngöôøi sau ñaây khi ñeán ñaêng kyù hoä khaåu phaûi khai baûn khai nhaân khaåu. + Ngöôøi töø tænh, thaønh phoá khaùc chuyeån ñeán; + Ngöôøi ôû nöôùc ngoaøi veà; + Nhöõng ngöôøi ñi tuø, ñi tröôøng giaùo döôõng, cô sôû chöõa beänh, cô sôû giaùo duïc trôû veà; + Quaân ñoäi, Coâng an ra ÑKHK gia ñình. B. §¨ng ký ®iÒu chØnh, bæ sung nh÷ng thay ®æi kh¸c vÒ nh©n khÈu, hé khÈu. Ñieàu 9 cuûa Nghò ñònh quy ñònh vieäc ñaêng kyù, boå sung, ñieàu chænh nhöõng thay ñoåi veà nhaân khaåu, hoä khaåu, thöïc hieän nhö sau: 1. Khi coù nhöõng thay ñoåi sau ñaây: - Coù ngöôøi cheát, maát tích (theo luaät daân söï bieät tích ñaõ 6 thaùng lieàn). - Coù ngöôøi ñi nghóa vuï quaân söï (keå caû quaân ñoäi vaø coâng an). - Coù ngöôøi ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cho pheùp xuaát caûnh töø 12 thaùng trôû leân (keå caû ñi coâng taùc, hoïc taäp, lao ñoäng hoaëc ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi). - Coù ngöôøi bò thi haønh aùn phaït tuø trong caùc traïi caûi taïo, taäp trung giaùo duïc chöõa beänh, ñöa vaøo tröôøng giaùo döôõng, cô sôû giaùo duïc. Chaäm nhaát khoâng quaù 7 ngaøy (tröø maát tích) keå töø ngaøy coù thay ñoåi noùi treân thì ngöôøi coù thay ñoåi hoaëc chuû hoä, ngöôøi phuï traùch nhaø ôû taäp theå phaûi ñeán baùo cho cô quan coâng an nôi ÑKHK thöôøng truù cuûa mình bieát ñeå ñieàu chænh söï thay ñoåi ñoù vaø xoaù teân ngöôøi coù thay ñoåi trong soå hoä khaåu goác, soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå. Thuû tuïc trình baùo goàm: - Xuaát trình chöùng minh nhaân daân, soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå vaø nhöõng giaáy tôø khaùc lieân quan ñeán vieäc thay ñoåi. - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”. Coâng an nôi ÑKHK thöôøng truù caên cöù vaøo caùc giaáy tôø ñoù ñieàu chænh trong soå hoä khaåu vaø thu giöõ chöùng minh nhaân daân (tröø ngöôøi ra nhaäp CAND vaø QÑND). Thôøi gian giaûi quyeát traû cho daân toái ña khoâng quaù 3 ngaøy. 2. Tröôøng hôïp moät hoä taùch thaønh nhieàu hoä hoaëc nhieàu hoä hôïp thaønh moät hoä thì chuû hoä hoaëc ngöôøi trong hoä phaûi ñeán cô quan coâng an nôi ÑKHK laøm thuû tuïc xin thay ñoåi goàm: - Xuaát trình chöùng minh nhaân daân hoaëc chöùng minh thö quaân ñoäi, coâng an; Soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå. - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”; - Neáu taùch hoä xuaát trình giaáy tôø lieân quan ñeán taùch hoä nhö: Giaáy chöùng nhaän nhaø ôû hôïp phaùp, giaáy ly hoân... Cô quan Coâng an caên cöù caùc giaáy tôø treân giaûi quyeát vaø traû keát quaû cho daân toái ña 10 ngaøy. 3. Khi coù thay ñoåi nhö: caûi chính hoï, teân, chöõ ñeäm hoaëc ngaøy, thaùng, naêm sinh thì chuû hoä hoaëc ngöôøi coù thay ñoåi phaûi ñeán cô quan ÑKHK xin ñính chính. Thuû tuïc ñính chính goàm: - Xuaát trình CMND, soå hoä khaåu gia ñình hoaëc giaáy chöùng nhaän nhaân khaåu taäp theå. - Xuaát trình quyeát ñònh ñöôïc pheùp thay ñoåi cuûa UBND tænh, thaønh phoá. - Khai “Phieáu baùo thay ñoåi hoä khaåu, nhaân khaåu”. Cô quan Coâng an caên cöù caùc giaáy tôø treân ñeå ñính chính nhöõng thay ñoåi cho ñöông söï. Thôøi gian giaûi quyeát vieäc naøy toái ña 7 ngaøy. C. KIEÅM TRA, XÖÛ LYÙ VI PHAÏM QUY ÑÒNH VEÀ ÑAÊNG KYÙ QUAÛN LYÙ HOÄ KHAÅU 1. Thaåm quyeàn kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK vaø xöû lyù vi phaïm. a. Boä tröôûng Boä Noäi vuï: - Chæ ñaïo, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän ÑKQLHK ôû caùc Boä, ngaønh vaø caùc ñòa phöông. - Ñình chæ hoaëc kieán nghò leân Thuû töôùng Chính phuû ra quyeát ñònh baõi boû nhöõng quy ñònh cuûa cô quan, toå chöùc, dòa phöông traùi vôùi Nghò ñònh 51/CP vaø Thoâng tö naøy. b. Toång cuïc tröôûng Toång cuïc CSND: Thöøa uyû quyeàn Boä tröôûng Boä Noäi vuï höôùng daãn, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän cuûa caùc cô quan, toå chöùc, ñòa phöông, coâng an caùc caáp vaø coâng daân trong coâng taùc ÑKQLHK. Caùc tröôøng hôïp laøm sai ñöôïc ñình chæ hoaëc baùo caùo Boä tröôûng quyeát ñònh. Cuïc tröôûng Cuïc Caûnh saùt quaûn lyù haønh chính veà traät töï xaõ hoäi giuùp Toång cuïc tröôûng Toång cuïc CSND: - Coù keá hoaïch vaø tröïc tieáp kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK cuûa caùc cô quan, toå chöùc, ñòa phöông, coâng an caùc caáp vaø coâng daân; - Ñình chæ, yeâu caàu baõi boû hoaëc baùo caùo Toång cuïc tröôûng khi cô quan, toå chöùc, ñòa phöông, coâng daân vi phaïm nhöõng quy ñònh veà ÑKQLHK. - Giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân vaø xöû phaït caùc tröôøng hôïp vi phaïm veà ÑKQLHK theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. c. Giaùm ñoác Coâng an tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chæ ñaïo, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän ÑKQLHK ôû ñòa phöông; Ñình chæ, huyû boû, baùo caùo leân Boä caùc tröôûng hôïp laøm traùi caùc quy ñònh veà ÑKQLHK cuûa caùc cô quan, toå chöùc, coâng daân ñoùng treân ñòa phöông mình; Giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp khieáu naïi, toá caùo vaø xöû phaït caùc tröôøng hôïp vi phaïm veà ÑKQLHK theo quy ñònh. Tröôûng phoøng PC13 giuùp Giaùm ñoác kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK ôû ñòa phöông mình; ñình chæ hoaëc kieán nghò leân Giaùm ñoác nhöõng tröôøng hôïp cô quan, toå chöùc, coâng daân ôû ñòa phöông mình vi phaïm nhöõng quy ñònh veà ÑKQLHK; giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo vaø xöû phaït caùc tröôøng hôïp vi phaïm veà ÑKQLHK theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. ñ. Tröôûng Coâng an caáp quaän, huyeän: - Kieåm tra giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK cuûa cô quan, toå chöùc, coâng daân trong ñòa phöông mình; - Ñình chæ hoaëc kieán nghò leân Giaùm ñoác Coâng an quyeát ñònh nhöõng tröôøng hôïp vi phaïm veà ÑKQLHK; - Thu soå hoä khaåu hoaëc caùc giaáy chöùng nhaän veà hoä khaåu vaø xoaù teân ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp vi phaïm theo quy ñònh; - Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân vaø xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh. ñ. Tröôûng Coâng an phöôøng, xaõ, thò traán, CSKV, CSPT xaõ, Coâng an xaõ, caùn boä chuyeân traùch coâng taùc ÑKHK ñöôïc: - Kieåm tra vieäc chaáp haønh caùc quy ñònh veà ÑKHK caùc hoä gia ñình, caùc nhaø ôû taäp theå, caùc khaùch saïn, nhaø troï, nhaø khaùch, nhaø cho thueâ trong khu vöïc mình phuï traùch; - Ñöôïc xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà lónh vöïc naøy ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp vi phaïm trong ñòa baøn phuï traùch vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân theo quy ñònh; - Tröôûng, Phoù Ban: Baûo veä daân phoá, Baûo veä cô quan, xí nghieäp ñaõ ñöôïc Coâng an phöôøng giôùi thieäu thaønh phaàn, chöùc danh vôùi nhaân daân khi caàn cuõng ñöôïc kieåm tra, ñoân ñoác vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh trong caùc hoä gia ñình, nhaø ôû taäp theå trong phaïm vi quaûn lyù cuûa mình, nhöng coù CSKV hoaëc CSPT xaõ cuøng ñi. - Caùn boä coâng an caáp treân neáu caàn ñi kieåm tra hoä khaåu, taïm truù, taïm vaéng phaûi coù coâng an cô sôû cuøng ñi. Ngoaøi nhöõng ngöôøi ñöôïc quyeàn kieåm tra hoä khaåu, taïm truù, taïm vaéng quy ñònh nhö treân, khoâng ai coù quyeàn vaøo kieåm tra hoä khaåu taïi nôi ôû cuûa coâng daân. 2. Noäi dung vaø hình thöùc kieåm tra: - Kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK cuûa caùc cô quan, toå chöùc, hoä gia ñình, nhaø ôû taäp theå, caùc cô sôû chöùa troï, coâng daân... - Kieåm tra vieäc chaáp haønh caùc nguyeân taéc, thuû tuïc trong ÑKQLHK, vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo vaø xöû lyù cuûa coâng an caùc caáp. - Vieäc kieåm tra hoä khaåu coù theå tieán haønh theo ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát do yeâu caàu giöõ gìn ANCT vaø TTATXH hoaëc caùc yeâu caàu khaùc. - Rieâng veà giôø kieåm tra hoä khaåu, taïm truù, taïm vaéng, tuyø tình hình thöïc teá ôû ñòa phöông vaø yeâu caàu nhieäm vuï ñeå quy ñònh giôø kieåm tra hoä khaåu, kieåm tra taïm truù cho phuø hôïp traùnh gaây phieàn haø cho daân. 3. Vieäc xöû lyù vi phaïm: Khi cô quan, toå chöùc, coâng daân vi phaïm caùc quy ñònh veà ÑKQLHK, tuyø töøng möùc ñoä vi phaïm seõ bò xöû lyù haønh chính hoaëc xöû lyù hình söï theo phaùp luaät. VI. Ph©n c«ng trong c¬ quan §KQLHK 1. Boä Noäi vuï: - Laø cô quan chæ ñaïo, höôùng daãn, kieåm tra, vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà ÑKQLHK thoáng nhaát trong toaøn quoác. - Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh coù lieân quan xaây döïng nhöõng chuû tröôûng chính saùch lieân quan ñeán coâng taùc naøy. - Chæ ñaïo, höôùng daãn, ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van in.doc
Tài liệu liên quan