Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Tài liệu Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng: ... Ebook Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

doc30 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.PhÇn më ®Çu. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa nghiªn cøu cña ®Ò tµi Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ý nghÜa §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu KÕt cÊu cña ®Ò tµi Ch­¬ng I : Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë V­ên quèc gia Phong nha-KÎ bµng. Ch­¬ng III : Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë V­ên quèc gia Phong nha-KÎ bµng. B. Néi dung Ch­¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng 1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña du lÞch bÒn v÷ng 1.1.1.1 Kh¸i niÖm 1.1.12 §Æc ®iÓm 1.1.2 TÝnh tÊt yÕu vµ lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 1.1.2.1 TÝnh tÊt yÕu 1.1.2.2 Lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch 1.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn chung.Tµi nguyªn nh©n v¨n 1.2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc tr­ng. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha- KÎ bµng. 2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch ë Phong nha - KÎ bµng trong thêi gian qua 2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng t¹i Phong nha - KÎ bµng. 1Tµi nguyªn du lÞch .h÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng cho sù ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha - KÎ bµng. Khoa häc vµ c«ng nghÖ trong sù ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha vµ c¸c yÕu tè chØ thÞ. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha-KÎ bµng 3.1 Gi¶i ph¸p 3.1.1 TiÕp tôc ®æi míi gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ 3.1.2 Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng cã sù tham gia cña céng ®ång 3.1.3 Th«ng tin tuyªn truyÒn cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 3.1.4 C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch 3.1.4.1 Qu¶n lý tµi nguyªn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng 3.1.4.2 Gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c nguån tµi nguyªn du lÞch 3.1.4.3 Ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng nÐt ®Æc thï 3.1.5 Lùa chän thÞ tr­êng cho du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng 3.1.6 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch vµ m« h×nh 3.1.6.1 Tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu du lÞch 3.1.6.2 Ph¸t triÓn khu du lÞch Phong nha-KÎ bµng trªn quan ®iÓm bÒn v÷ng C. KÕt luËn D. Danh môc tµi liÖu tham kh¶ A. PhÇn më ®Çu 1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Du lÞch lµ mét nghµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi.B­íc vµo thÕ kû 21 ngµnh du lÞch ngµy cµng cã nh÷n thay ®æi râ rµng, do sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè. Do vËy ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cÇn ph¶i cã sù thay ®æi trong ph­¬ng ph¸p qu¶n lý trong ph¸t triÓn du lÞch. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chóng ta cÇn ph¶i thÊy ®­îc vai trß cña c¸c ®èi t­îng, c¸c thµnh phÇn vµ vÞ trÝ cña nã trong ph¸t triÓn du lÞch cña toµn ngµnh. X¸c ®Þnh ®­îc vai trß, vÞ trÝ vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau,víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña du lÞch cã nghÜa lµ cÇn ph¶i hiÓu ®­îc lµm thÕ nµo ®Ó trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn du lÞch mµ ta kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn c¸c yÕu tè. Trong du lÞch nh­ tµi nguyªn x· héi, nh©n v¨n vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. Nh­ c¸c b¹n ®· biÕt du lÞch lµ mét ngµnh ®­îc co lµ ngµnh cã quan hÖ qua l¹i réng r·i nhÊt víi c¸c ngµnh kh¸c, nã lµ ngµnh cã quan hÖ liªn ngµnh, liªn nghÒ vµ kÓ c¶ kÕt nè c¸c quèc gia kh¸c nhau víi nhau, du lÞch chÝnh lµ trung t©m, lµ ph­¬ng tÞn ®Ó giao l­u, trao ®æi th«ng tin víi nhau, tiÕp xóc vµ hoµ quÖn víi nhau vÒ v¨n ho¸ vµ chÝnh nã ®Ó mäi ng­êi cã thÓ th«ng qua nã t×m hiÓu, kh¸m ph¸ thÕ giíi. ChÝnh v× du lÞch cã mèi quan hÖ nh­ vËy th× ®Ó du lÞch cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cã nghÜa chóng ta cÇn cã chÝnh s¸ch, cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cô thÓ sao cho sù ph¸t triÓn cã nã kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn c¸c nh©n tè h×nh thµnh nªn ®i lµ tù nhiªn, vµ v¨n ho¸ x· héi, sù ph¸t triÓn cña du lÞch ph¶i song song víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong x· héi, trong quan hÖ t­¬ng hç hai bªn cïng cã lîi. Sù ph¸t triÓn cña du lÞch còng ph¶i ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi d©n vµ ®Æc biÖt lµ c­ d©n b¶n ®Þa, n¬i cã c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã thùc sù ®ã lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi ngµnh du lÞch, v× hiÖn nay sù ph¸t triÓn cña du lÞch ë ViÖt Nam nãi chung vµ ë Phong nha –KÎ bµng nãi riªng ®ang chÞu hËu qu¶ cña viÖc quy ho¹ch, ph¸t triÓn du lÞch mét c¸ch tù ph¸t chØ v× môc ®Ých th­¬ng m¹i tr­íc m¾t kh«ng cã tÇm nh×n xa vÒ t­¬ng l¹i vµ hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra, ®ã lµ sù tµn ph¸ tµi nguyªn m«i tr­êng, thiÕu ®ång bé trong quy ho¹ch. V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng cã mét tiÒm n¨ng du lÞch to lín.§©y lµ n¬i duy nhÊt ®­îc hai lÇn c«ng nhËn lµ di s¶n thÕ giíi.Lµ n¬i hu hót rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch vµ lµ ®iÓm ®Õn lý t­ëng cña du kh¸ch.Song kh«ng thÓ tr¸ch khái nh÷ng vÊn ®Ò chung bÊt cËp ®ã cña du lÞch vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ph¸t triÓn du lÞch theo h­íng bÒn v÷ng.MÆt kh¸c b­íc sang thÕ kû 21 thÕ kû cña nÒn kinh tÕ tri thøc,chÝnh ®iÒu ®ã nªn du lÞch cã xu h­íng chuyÓn sang c¸c h×nh thøc míi vµ yªu cÇu míi víi chÊt l­îng cao h¬n,®ßi hái ngµnh du lÞch nãi chung ë ViÖt Nam nãi chung vµ ë V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng nãi riªng cÇn ph¶i cã sù c¶i tiÕn trong du lÞch ®ã lµ ph¸t triÓn du lÞch ph¶i trªn c¬ së ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2. Môc ®Ých, nhiÖm vô vµ ý nghÜa nghiªn cøu cña ®Ò tµi 2.1 Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu chñ ®Ò chÝnh t×m vµ ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng ¸n ®Ó nh»m ph¸t triÓn du lÞch mµ vÉn b¶o tån ®­îc c¸c tµi nguyªn h×nh thµnh nªn du lÞch vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ t­¬ng hç gi÷a ph¸t triÓn du lÞch víi c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c cã liªn quan. Khai th¸c du lÞch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ hiÖu qu¶ bÒn v÷ng nhÊt ë V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng 2.2. ý nghÜa Trong thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch ë ë V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng hiÖn nay ®ang cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh, tuy nhiªn sù ph¸t triÓn du lÞch chñ yÕu ë t×nh tr¹ng tù ph¸t m¹nh ai ng­êi Êy lµm. Ph¸t triÓn víi môc ®Ých th­¬ng m¹i lµ chÝnh kh«ng quan t©m ®Õn t­¬ng lai cña tµi nguyªn du lÞch nãi chung.Ch­a cã sù ®ßng bé nhÊt qu¸n trong qu¶n lý, ph¸t triÓn cßn x©m h¹i nhiÒu ®Õn m«i tr­êng tù nhiªn,cßn ch­a hîp lý ®èi víi kinh tÕ x· héi.G©y ra nhiÒu t¸c h¹i cho m«i tr­êng tµi nguyªn thiªn nhiªn,nguy c¬ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ quý hiªm cña tù nhiªn vµ nh©n lo¹i.V× vËy cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p ®Ó kinh doanh du lÞch ph¶i ph¸t triÓn ®i ®«i víi b¶o tån tµi nguyªn, ®em l¹i hiÖu qu¶ l©u dµi cho nghµnh du lÞch ë V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng nãi riªng vµ x· héi nãi chung. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi t­îng cña ®Ò tµi lµ tËp trung vµo nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh doanh du lÞch bÒn v÷ng trªn ®Þa bµn V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng. §Ò tµi ®­îc nghiªn cøu trong ph¹m vi cña c¸c nh©n tè t¹o nªn du lÞch ®ã lµ tµi nguyªn du lÞch vµ c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc cã liªn quan vÒ mèi quan hÖ, thùc tr¹ng vµ ®­a ra c¸c ph­¬ng h­íng cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña du lÞch ë V­ên quèc gia Phong nha –KÎ bµng. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®­îc ¸p dông ®ã lµ ph­¬ng ph¸p luËn ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thu thËp th«ng tin th«ng qua gi¸o tr×nh vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o, , chøng minh. B. Néi dung Ch­¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng. 1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch bÒn v÷ng 1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña du lÞch bÒn v÷ng 1.1.1.1.Kh¸i niÖm Trong ph¸p lÖnh du lÞch cña ViÖt Nam ,t¹i ®iÒu 10 thuËt ng÷ ‘Du lÞch’ ®­îc hiÓu nh­ sau ‘Du lÞch lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi ngoµi n¬i c­ tró th­êng xuyªn cña m×nh nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu tham quan,gi¶i tri,nghØ d­ìng trong kho¶ng mét thêi gian nhÊt ®Þnh’ Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng lµ sù ®¸p øng ®Çy ®ñ nhÊt, tiÖn nghi nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, t¹o søc hót du kh¸ch ®Õn vïng, ®iÓm du lÞch ngµy nay ®ång thêi b¶o vÖ vµ n©ng chÊt l­îng cho t­¬ng lai. Nã ®­îc ®Þnh ra ®Ó h­íng viÖc qu¶n lý toµn bé c¸c tµi nguyªn, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng sinh th¸i vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ kÌm theo, theo c¸ch mµ chóng ta cã thÓ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ kinh tÕ, x· héi vµ thÈm mü, ®ång thêi duy tr× tÝnh toµn vÑn vÒ v¨n ho¸, c¸c qu¸ tr×nh sinh th¸i chñ yÕu, sù ®a d¹ng sinh häc vµ c¸c hÖ thèng duy tr× nu«i d­ìng sù sèng. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ viÖc qu¶n lý toµn bé c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh nghµnh du lÞch ®¶m b¶o ph¸t triÓn c©n b»ng ®Ó cã thÓ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi vÒ kinh tÕ, x· héi mang tÝnh l©u dµi mµ kh«ng g©y ra nh÷ng tæn h¹i cho m«i tr­êng tù nhiªn vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña du lÞch. Qóa tr×nh ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ph¶i kÕt hîp hµi hoµ nhu cÇu cña hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai trªn c¶ hai gãc ®é vµ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng du lÞch, nh»m môc ®Ých b¶o tån vµ t¸i t¹o nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶o s¾c v¨n ho¸ d©n téc. 1.1.1.2.§Æc ®iÓm cña du lÞch bÒn v÷ng Nh­ chóng ta ®· biÕt sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ -x· héi nãi chung vµ bÊt kú nghµnh kinh tÕ nµo còng vËy còng cÇn ph¶i ®¹t ®­îc c¶ ba môc tiªu c¬ b¶n ®ã lµ : CÇn ph¶i ®¶m b¶o vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ bÒn v÷ng vÒ m«i tr­êng, bÒn v÷ng vÒ v¨n ho¸ x· héi,bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ. §èi víi v¨n ho¸ x· héi th× ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®em l¹i lîi Ých l©u dµi cho x· héi nh­ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn n©ng cao møc sèng ng­êi d©n vµ æn ®Þnh vÒ mÆt x· héi, ®ång thêi b¶o tån c¸c gi¸ trÞ vÒ v¨n ho¸ x· héi. §èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®ßi hái khai th¸c, sö dông tµi nguyªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ ë sö dông tµi nguyªn mét c¸ch hîp lý ®¶m b¶o sù b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, kh«ng cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng. 1.2 TÝnh tÊt yÕu vµ lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng TÝnh tÊt yÕu TÝnh tÊt yÕu cña viÖc ph¶i ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng do c¸c nguyªn nh©n sau: Thø nhÊt: do ®Æc tÝnh cña nghµnh du lÞch ®ã lµ nghµnh kinh doanh tæng hîp, phøc t¹p vµ cÇn ph¶i cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ®ång bé Thø hai: do c¸c yÕu tè t¹o thµnh s¶n phÈm cña nghµnh du lÞch ph¶i kÕt hîp cña c¶ tµi nguyªn cã kh¶ n¨ng phôc håi, tµi nguyªn khã phôc håi vµ hoµn toµn kh«ng thÓ phôc håi ®­îc ®ã lµ c¸c tµi nguyªn x· héi, tµi nguyªn nh©n v¨n vµ tµi nguyªn tù nhiªn. Thø ba: do nhu cÇu cña kh¸ch hay x· héi nãi chung vÒ du lÞch ngµy cµng nhiÒu vµ víi chÊt l­îng cao h¬n vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch ph¶i phong phó h¬n do møc sèng cña con ng­êi nãi chung ®ang ®­îc n©ng lªn rÊt nhanh, tr×nh ®é v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn .Lîi Ých cña ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng Lîi Ých cho nhµ cung cÊp: c¸c nhµ cung cÊp kinh doanh do lîi Ých cã thÓ cã nhiÒu lo¹i h×nh, s¶n phÈm du lÞch lín h¬n ®Ó cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch du lÞch nhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô phong phó h¬n vµ cã thÓ thu ®­îc lîi nhuËn lín h¬n. Do tÝnh chu kú sèng cña s¶n phÈm du lÞch vµ ®iÓm du lÞch nªn khi ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng sÏ kÐo dµi tuæi sèng cña c¸c ®iÓm, c¸c khu du lÞch h¬n. Nhµ cung cÊp còng cã thÓ ph¸t triÓn më réng quy m« ho¹t ®éng, gi¶m ®­îc rñi ro trong kinh doanh. Lîi Ých cho kh¸ch du lÞch: kh¸ch du lÞch cã thÓ ®­îc tiÕp cËn vµ kh¸m ph¸, nghiªn cøu vÒ c¸c nÒn v¨n ho¸, hong tôc tËp qu¸n l©u ®êi tr­êng tån qua thêi gian, ®­îc chiªm ng­ìng, kh¸m ph¸ c¸c phong c¶nh, c¶nh quan tù nhiªn, hoang s¬ kÕt hîp víi sù tu bæ, kÕt hîp víi c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, lÞch sö cæ kÝnh vµ hiÖn ®¹i, ®­îc sö dông c¸c s¶n phÈm vµ du lÞch tèt nhÊt chi phÝ thÊp. Lîi Ých cho ®iÓm du lÞch: ban qu¶n lý cña c¸c ®iÓm du lÞch cã thÓ cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh vµ kh¸ch du lÞch vµ tõ ®ã thu lîi nhuËn vµ tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó c¶i t¹o vµ n©ng cÊp, b¶o vÖ cho khu du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. 1.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch 1.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn chung. 1.2.1.2 Nh÷ng ®iÒu kiÖn chung ®èi víi ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®i du lÞch Thêi gian rçi cña nh©n d©n Thêi gian rçi cña nh©n d©n lµ thêi gian cßn l¹i dïng cho môc ®Ých du lÞch thÓ thao nghØ d­ìng .§ã la c¬ së cho nh©n d©n ®i du lÞch,do ®ã ph¶I nghiªn cøu ®Ó kÝch thich ng­êi d©n ®I du lÞch nh¨m ®¹t ®­îc nhu cÇu cña hä nh­ng kh«ng x©m hai ®Õn tù nhiªn,m«i tr­êng, tµi nguyªn du lÞch,®Ó du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Møc sèng vÒ vËt chÊt vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ chung cña nh©n d©n Thu nhËp cña nh©n d©n lµ chØ tiªu quan träng vµ lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó hä cã thÓ tham gia ®i du lÞch.Con ng­êi ®i du lÞch ph¶i cã thêi gian rçi mµ cßn cã tiÒn. Tr×nh ®é v¨ ho¸ chung cña nh©n d©n ®­¬c n©ng cao th× ho¹tt ®éng ®I du lÞch còng ®­îc n©ng cao. C¶ hai ®iÒu trªn nÕu tèt th× du lÞch sÏ ph¸t triÓn víi kh¸ch ®i lµ nh÷ng ng­êi cã v¨n minh, do ®ã du lÞch co c¬ héi ph¸t triÓn bÒn v÷ng Kh«ng khÝ hoµ b×nh æn ®Þnh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi. §ã lµ ®iÒu ®¶m b¶o cho giao l­u kinh tÕ chÝnh tri………..trªn thÕ giíi vµ kÐo theo kh¸ch du lÞch sÏ ®i an toµn,thuËn lîi cho du lÞch ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 1.2.1.3 §iÒu kiÖn ¶nh h­ëng dÕn hoat ®éng kinh doanh du lÞch T×nh h×nh xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¸t n­íc,chÝnh trÞ hoµ b×nh cña æn ®Þnh cña ®Êt n­íc ,®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn ®ãi víi du kh¸ch.§¶m b¶o lµ n¬I ®Õn lý t­ëng cña kh¸ch. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cã t¸c ®éng ®Õn du lÞch ,sù cã mÆt cña tÊt c¶ ®iÒug ®ã ®¶m b¶o cho du lÞch ph¸t triÓn m¹nh me va bÒn v÷ng. 1.2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc tr­ng 1.2.2.1§iÒu kiÖn vÒ tµi nguyªn du lÞch Tµi nguyªn thiªn nhiªngåm vÞ trÝ ®Þa lý,khÝ hËu ,®Þa h×nh, hÖ ®äng thùc vËt ,®Êt n­íc.Sù kÕt hîp hµI hoa nµy sÏ lµm cho kh¸ch du lÞch ®Õn ®«ng h¬n. Tµi nguyªn nh©n v¨n Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n lµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ tiªu biÓu cho mçi d©n téc, mçi quèc gia. Th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng du lÞch dùa trªn viÖc khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, kh¸ch du lÞch cã thÓ hiÓu ®­îc nh÷ng ®Æc tr­ng vÒ v¨n hãa cña d©n téc, cña ®Þa ph­¬ng n¬i mµ kh¸ch ®Õn. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n bao gåm c¸c di tÝch lÞch sö, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, lÔ héi, c¸c mãn ¨n, thøc uèng d©n téc, c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt, c¸c lèi sèng, nÕp sèng cña c¸c téc ng­êi mang b¶n s¾c ®éc ®¸o vµ ®­îc l­u gi÷ cho ®Õn ngµy nay. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n mang tÝnh phæ biÕn bëi v× nã ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t cña ho¹t ®éng sèng cña con ng­êi. Tµi nguyªn cña mçi n­íc, mçi vïng lµ kh¸c nhau do ®Æc tÝnh sinh ho¹t kh¸c nhau. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n mang tÝnh tËp chung dÔ tiÕp cËn: kh¸c víi tµi nguyªn tù nhiªn, tµi nguyªn nh©n v¨n th­êng tËp trung gÇn víi con ng­êi ë c¸c ®iÓm quÇn c­ vµ c¸c thµnh phè. Tuy nhiªn chóng dÔ bÞ t¸c ®éng cã h¹i nÕu nh­ chóng ta kh«ng cã biÖn ph¸p qu¶n lý hîp lý. Tµi nguyªn nh©n v¨n mang tÝnh truyÒn ®¹t nhËn thøc h¬n lµ tÝnh h­ëng thô, gi¶i trÝ. §iÒu kiÖn s½n sµng phôc vô kh¸ch Tµi nguyªn d©n c­ vµ lao ®éng. §©y lµ mét nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch, lµ nguån cung cÊp lao ®éng cho du lÞch, lµ thÞ tr­êng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm du lÞch. §©y chÝnh lµ nh©n tè con ng­êi, nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mäi nghµnh kinh tÕ, trong ®ã cã du lÞch. Tµi nguyªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, h¹ tÇng §©y lµ mét nguån lùc, mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. C¬ së kü thuËt vµ h¹ tÇng tèt, ®ång bé t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch. Ng­îc l¹i, sÏ g©y khã kh¨n lµm chËm b­íc ph¸t triÓn. C¬ së vËt chÊt - kü thuËt - thiÕt bÞ h¹ tÇng bao gåm: m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i( ®­êng hµng kh«ng, ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng biÓn...), hÖ thèng kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ. . ChÝnh s¸ch §©y lµ nguån lùc - ®iÒu kiÖn tiªu quyÕt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Bëi lÏ mét quèc gia dï cã giµu cã vÒ tµi nguyªn, nh©n lùc. .. nh­ng thiÕu vÒ ®êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch ®óng ®¾n th× du lÞch vÉn kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. §­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch lµ mét bé phËn trong tæng thÓ ®­êng lèi - chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C¸c ®­êng lèi, ph­¬ng h­íng, chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p cÇn ph¶i ®­îc cô thÓ hãa b»ng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n, trung vµ dµi h¹n cô thÓ. Do sù bïng næ cña du lÞch còng nh­ doanh thu tõ nã nªn nã trë thµnh nghµnh kinh tÐ mòi nhän cña nhiªï n­íc. Do vËy cÇn ph¶i cã c¸c chiÕn l­îc phï hîp, vµ do ®©y lµ nghµnh kinh tÕ liªn ngµnh nªn nã cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau v× vËy c¸c chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc x©y dùng mét c¸ch ®ång bé, ph¶i mang tÝnh tæng hîp vµ ®­îc phèi hîp mét c¸ch nhÞp nhµng. N­íc ta, cïng víi sù ®æi míi, §¶ng vµ nhµ n­íc ®· hÕt søc quan t©m ®Õn ph¸t triÓn du lÞch. §­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch ®· ®­îc ®¹i héi VI, VII vµ ®­îc cô thÓ b»ng nghÞ quyÕt 45 CP cña chÝnh phñ. §· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña nghµnh du lÞch vµ ®i ra kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn du lÞch. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn vµ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. . Nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch Nh÷ng c¬ héi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc. .. còng lµ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Bëi lÏ th«ng qua c¸c c¬ héi ®ã mµ du lÞch t¨ng thªm nguån kh¸c, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o du lÞch n­íc m×nh. §©y chÝnh lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Bëi lÏ mét n­íc cã chÝnh trÞ æn ®Þnh sÏ thu hót ®­îc kh¸ch ®Õn. Mét nÒn v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c, thÓ thao, khoa häc, gi¸o dôc ph¸t triÓn sÏ thu hót sù chó ý cña quèc tÕ. C¸c héi nghÞ, héi th¶o, sù kiÖn v¨n ho¸, thÓ thao lín còng lµ nguån lùc quan träng. Nguån lùc bªn ngoµi §©y lµ mét thµnh tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña mét quèc gia nãi chung vµ ®iÓm du lÞch nãi riªng,ph¸t triÓn du lÞch, ®Æc biÖt lµ ®èi víi chóng ta mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, nguån lùc vµ kh¶ n¨ng h¹n chÕ nªn chóng ta cÇn ph¶i thu hót ®Çu t­, thu hót khoa häc tiªn tiÕn ®Ó quy ho¹ch, ph¸t triÓn du lÞch cã kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ë V­ên quèc gia Phong nha-KÎ bµng 2.1 Thùc tr¹ng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë Phong nha- KÎ bµng. 2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch ë Phong nha - KÎ bµng trong thêi gian qua Phong nha - KÎ bµng ®ang ngµy cµng trë thµnh ®iÓm ®Õn lý t­ëng cña du kh¸ch.§©y ®· hai lÇn ®­¬c thÕ giíi c«ng nhËn lµ di s¶n thÕ giíi.Du lÞch ®ang trë m×nh trªn con ®­êng ph¸t triÓn vµ ®­¬c sù quan t©m cña c¶ n­íc cung nh­ tai ®Þa ph­¬ng. Qu¶ng B×nh ®· kh¼ng ®Þnh :Du lÞch lµ nghµnh kinh tÕ mòi nhän cña Qu¶ng B×nh thêi kú tíi va ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n¨m 2006 ®Õn n¨m 2010 víi c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh­ : t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn ë nh÷ng vïng giµu tiÒm n¨ng du lÞch nh­. Phong nha-KÎ bµng....n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c tuyÕn du lÞch, x©y dùng, c¶i t¹o lµm míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng cho du lÞch vµ x· héi, ®µo t¹o, tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng. .. khai th¸c ph¶i b¶o tån, gi÷ g×n t¸i t¹o tµi nguyªn. Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a du lÞch vµ c¸c nghµnh cã liªn quan ®Ó du lÞch Phong nha-KÎ bµng ph¸t triÓn hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. 2.2 C¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng t¹i Phong nha - KÎ bµng. 2.2.1 Tµi nguyªn du lÞch Nguån tµi nguyªn tù nhiªn bao gåm vÞ trÝ ®Þa lý vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ : ®Êt, khÝ hËu, n­íc, sinh vËt, kho¸ng s¶n… VQG Phong Nha- Kẻ Bàng được thành lập năm 2001 trên cơ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa phận huyện Bố Trạch bao gồm các xã: Tân Trạch, Thượng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, và Sơn Trạch với diện tích 85.754ha. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng  nổi tiếng với động Phong Nha. Bên cạnh đó, trong phạm vi Phong Nha là "đệ nhất kỳ quan hang động thế giới §ặc điểm khí hậu:  Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia làm hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ trung bình năm khoản khoảng 250 - 260C.  Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc hệ thống núi đá vôi Kẻ Bàng, Khe Ngang phía Tây của dãy Ba Rền, U Bò là một phần của tổng thể khu vực núi đá vôi kéo dài nối với vùng núi đá Hinnamo của Lào. ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều hang động, 17 hang. VQG Phong Nha- Kẻ Bàng được thành lập năm 2001 trên cơ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa phận huyện Bố Trạch bao gồm các xã: Tân Trạch, Thượng Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, và Sơn Trạch với diện tích 85.754ha. Có thể tiếp cận khu du lịch bằng đường bộ và đường thuỷ. Đường bộ từ thị xã Đồng Hới theo quốc lộ 1 đến huyện lỵ Hoàn Lão dài 15 km. Từ Hoàn Lão theo tỉnh lộ 20 về phía tây 30km đến khu du lịch. Đường sông từ bến phà Gianh ngược phía Tây theo sông Trốc, sông Son dài gần 30km. Ngoài ra, trong tương lai khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành có thể tiếp cận đến Phong Nha - Kẻ Bàng từ hướng Tây và hướng Bắc theo đường Hồ Chí Minh. . Kết quả điều tra bước đầu Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được giới khoa học đánh giá là điểm đa dạng sinh học bậc nhất ở Việt Nam. Các nhà khoa học bước đầu xác định tại đây có cho thấy hệ thực vật ở đây có khoảng 640 loài 2.394 loài thực vật bậc cao, trong đó nhiều loài đặc biệt quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam như Nghiến, Chò đãi, Chò nước, Sao, Trai, Hoàng đàn giả, Mun sọc, Huê sọc, Sao Bắc Bộ, các loài Lan Hài.Về động vật, đã phát hiện được 1.072 loài, trong đó có 140 loài thú lớn (36 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và 23 loài có trong danh mục bảo vệ toàn cầu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế-IUCN),  356 loài chim, 162 loài cá, 97 loài bò sát, 47 loài lưỡng cư (18 loài trong Sách Đỏ Việt Nam và 6 loài trong danh mục IUCN), 270 loài bướm và 50 loài động vật thủy sinh. Đặc biệt, ở đây còn có 10 loài thuộc bộ linh trưởng, chiếm trên 50% tổng số loài linh trưởng ở Việt Nam, trong đó có 7 loài được ghi tên trong Sách Đỏ. So sánh với thành phần các loài từ khu hệ gần kệ khác như Cúc Phương, Bạch Mã, Sơn Trà, tới các khu hệ xa như Ba Bể ,HST đặc trưng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là HST rừng nhiệt đới mưa mùa lá rộng thường xanh trên núi thấp. Có thể nói toàn bộ địa hình núi đá vôi ể, Bắc Hà, Mộc Châu… thì khu hệ của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều loài bản địa như Côm Bạch Mã, Phyllanthus Quảng Trị… và là ranh giới phân bố xa nhất về phía Nam của Nghiễn (Parapentace tonknensis), Lim xanh (Eryth rophoeun fordii), xa nhất về phía Bắc của các loài họ Dầu như Dầu ke (Dipterocarpus kerrii), Sao mạng (Hopea reticulata)… Trong số các loài thực vật đã được thống kê có 18 loài quý hiếm đã ghi trong Sách Đỏ Việt Nam như Chò đãi (Annamocarya sinensin), Trầm hương (Aquilaria crassna), Pơmu (Fokienia hodginsii), Nghiến (Burrtiodendron…Thành phần các loài thú ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khá phong phú với khoảng 67 loài đã được thống kê trong đó có tới 26 loài thú quý hiếm như Sói đỏ (Cuon alpinus), Gấu chó (Herlactor malayannus), Bò tót (Bos gaurus), Hổ (Panthera tigris)… Đặc biệt ở khu vực VQG cũng là nơi đã phát hiện 3 loài thú mới có ý nghĩa quốc tế được phát hiện ở Việt Nam là loài Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang Trường sơn (Muntiacus truongsonensis) và Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis). Trước đây, vào năm 2003, UNESCO đã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên Thế giới nhưng với tiêu chí địa chất, địa mạo. Ngoài các giá trị về đa dạng sinh học, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng còn nổi tiếng với động Phong Nha, nơi cho đến nay đã phát hiện được khoảng 30 hang động các loại. Động Phong Nha được đánh giá là động vào loại dài và đẹp nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, hiện đang được đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh động Phong Nha, trong phạm vi VQG còn có nhiều hang động, thác nước, cảnh quan dọc sông Troóc, sông Chày và đặc biệt là nhiều di tích dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Đây là những tiềm năng to lớn về du lịch của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.Động Phong Nha (còn gọi là Động Trốc hay chuà Hang) là một kỳ quan ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng cách thị xã Đồng Hới (Quảng Bình) 60km. Các hang động hùng vĩ của hệ thống Phong Nha đều do con sông ngầm - sông Chài - hòa tan đá vôi tạo thành. Động Phong Nha dài gần 8 km có lẽ xứng đáng nhất với tên gọi "Thiên Nam đệ nhất động" so với tất cả các hang khác của Việt Nam. Phong Nha có trên 20 buồng với hành lang chính dài tới 1500 m và nhiều hành lang phụ dài hàng trăm mét. Các hang ngoài cùng có trần cao hơn mặt nước rộng khoảng 10 m. Các hang phía trong, từ hang thứ 4 trở vào trần hang cao đến 25-50 m.Khó có thể mô tả vẽ đẹp hùng vĩ của những buồng, những hành lang đá vôi phủ đầy thạch nhủ long lanh dưới ánh đuốc của dòng sông ngầm. Du khách vừa xúc động vừa ít nhiều hồi hộp lo sợ khi thấy mình như đang nằm trong miệng một con quái vật khổng lồ: nó đen cái màu đen của vực sâu nhưng nó lại đẹp cái đẹp những hình thù kỳ dị nguyên sơ mà trí tưởng tượng của con người tha hồ gán cho chúng biết bao huyền thoại, sự tích. Giấu mình trong núi đá vôi, nằm trong khu rừng nguyên sinh Kẻ Bảng, được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới, động  Phong Nha có một hệ thống hang động thật lộng lẫy với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới.  Động Phong Nha được đánh giá là động vào loại dài và đẹp nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, Phong Nha đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới .Ðộng Phong Nha có rất nhiều nhánh với chiều dài lên đến khoảng trên 20 km, nhưng hiên nay người ta mới khám phá nhánh dài nhất là một phần của con sông ngầm có tên là Nậm Aki mà sông Son là phần lộ ra mặt đất, nó chui ngầm dưới đất ở vùng núi Pu-Pha-Ðam cách đó hơn 20km về phía Nam. Trước cửa động, cảnh núi non sông nước càng thêm quyến rũ, thiên nhiên hùng vĩ với vô vàn hình ảnh kỳ thú hiện ra như khêu gợi trí tưởng tượng của conngười. Vào mùa nước lớn. nước sông Son dâng cao che khuất cửa hang, thuyền du lịch không vào đây được Người ta đang kỳ vọng với những phát hiện mới, Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ trở thành ngôi nhà chung lưu giữ những gì mà nhân loại ngỡ là đã biến mất. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ động vật hoang dã (TTNC) của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cho chúng tôi hay: Trong một thời gian rất ngắn ở đây liên tiếp phát hiện ra những bí mật của thế giới động, thực vật, gây sốc cho giới ng hiên cứu: rừng bách xanh, tắc kè Phong Nha, tắc kè Phong Nha, rắn lục đầu sừng và rắn Tr­êng s¬n ,lan hài.Cả một rừng bách xanh cứ trải dài, trải rộng như vô tận. Những thân bách xanh đường kính 1 - 1,5m, cao từ 20 - 30m, cứ thế ngạo nghễ, cát cứ hầu khắp trên những diện tích của núi đá vôi. Chúng cứ tựa vào nhau gần như san sát. Có những thân cây quá già đã gục ngã theo thời gian, giờ còn trơ lõi nhưng vỏ và lá mục của nó lại làm thức ăn nuôi sống cho thế hệ bách xanh kế tiếp. Bách xanh được phân bổ trên đỉnh núi đá vôi PN-KB, kéo dài từ Km 27 - Km 40 của đường 20, ước diện tích có khoảng trên 5.000ha. Xét về mặt đông đặc, thì có khoảng 2500 ha với mật độ 600 cây/ha. Các cây bách xanh ở đây có tuổi từ 500 - 600 năm.Chung ta biêt rằng Lan hài là một phân loài đặc biệt của họ lan. Khi nở, hoa có một cánh ở giữa, hình như chiếc hài công chúa, đẹp lộng lẫy và quý phái. Đã từ lâu, Lan hài được coi như một thứ “quốc bảo”,và nó cũng dược phát hiện ở dây. Ngoai ra còn phát hiện khu hang động lớn nhất tại Phong Nha - Kẻ Bàng: Đây là một hang khô, không có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. Hang có rất nhiều vòm cao, rộng cùng những hình thù kỳ thú, huyền bí. Khu hang động có chiều dài hơn so với động Phong Nha. Hang động được đặt tên là động Thiên Đường cách động Phong Nha khoảng 10 km theo đường chim bay và nằm trong khu vực của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Những tín hiệu vui ấy cùng những phát hiện chấn động kia càng khẳng định thêm rằng Di sản TNTG Phong Nha-Kẻ Bàng là mái nhà chung của muôn loài. Để mái nhà chung luôn bình yên và an toàn, điều đó phụ thuộc vào thái độ, ý thức trách nhiệm của người dân vùng Di sản.Nhưng muốn có được điều đó, rất cần một tư duy quản lý, một chiến lược bảo tồn, và cả những dự án đầu tư để con người sống ổn định, ấm no giữa thiên nhiên hoang dã.  Với những tiềm năng du lịch đặc sắc, Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có thể phát triển những loại hình du lịch hấp dẫn chủ yếu sau: Du lịch sinh thái Du lịch tham quan, nghiên cứu Du lịch thể thao, mạo hiểm  Du lịch sinh thái Song phải ph¸t triển bền vững.Tuy nhiªn ở Phong nha-Kẻ bµng ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ mét sè loµi quý hiÕm bÞ tuyÖt chñng vµ nguy c¬ g©y tæn h¹i dÕn thiªn nhiªn ë n¬i ®©y nÕu kh«ng ®­îc ph¸t triÓn ®óng h­íng. Tài nguyên nhân văn Văn hóa dân gian, những tích trò huyền thoại về Phong Phong nha-Kẻ Bàng, chương trình múa hát theo truyền thống các dân tộc đang sinh sống tại đây. Tµi nguyªn d©n c­ vµ lao ®éng T¹i ®©y cã nguån lao ®éng dåi dµo,song tr×nh ®ä v©n cßn ch­a cao,chuyªn nghiÖp cßn thÊp. Nh×n chung du lÞch ë ®©y ph¸t triÓn vµ cã tiÒm n¨ng lín trong t­¬ng lai ,song vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp cã nguy c¬ x©m h¹i ®Õn m«i tr­êng tù nhiªn,tµI s¶n quý gia cña quèc gia vµ thÕ giíi.§ßi hái ph¶I cã sù quan t©m vµ hµnh ®éng cña nghµnh du lÞch,ý thøc cña kh¸ch du lÞch, ng­êi d©n,c¬ quan nhµ n­íc trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn vµ b¶o tån,ph¸t triÓn vµ bÒn v÷ng ë Phong nha –KÎ bµng. Ch­¬ng III : Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë V­ên quèc gia Phong nha-KÎ bµng 3.1. Gi¶i ph¸p 3.1.1. TiÕp tôc ®æi míi gi¸o dôc - ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ph¸t triÓn Trong thêi ®¹i ngµy nay, gi¸o dôc ®µo t¹o ®· trë thµnh ®éng lùc hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®ã, du lÞch còng lµ mét thµnh phÇn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc tÕ hiÖn nay lµ sè l­îng nh©n viªn lµm trong du lÞch hoµn toµn kh«ng ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ thiÕu kÜ n¨ng. ChÝnh v× vËy, chóng ta ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó cung cÊp nh©n lùc cho ph¸t triÓn du lÞch. §Æc biÖt, ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ®­îc thùc sù bÒn v÷ng th× kh«ng chØ ®µo t¹o c¸n bé du lÞch mµ cßn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o toµn d©n ( phæ cËp ) vÒ ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n. 3.1.2. Ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng cã sù tham gia cña céng ®ång §Æc tÝnh cña ngµnh du lÞch lµ cã tÝnh liªn vïng, liªn ngµnh trong nÒn kinh tÕ. NÕu chØ ph¸t triÓn du lÞch ®¬n thuÇn vÒ kinh tÕ th× sÏ g©y ra nguy c¬ huû ho¹i m«i tr­êng sinh th¸i…ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Trong ®ã, céng ®ång cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. §Ó cã ®­îc sù quan t©m cña céng ®ång, ngµnh du lÞch cÇn ph¶i quan t©m ®Õn lîi Ých kinh tÕ trong dµi h¹n vµ lîi Ých cña céng ®ång, cïng nhau ph¸t triÓn vµ b¶o tån tµi nguyªn ë V­ên quèc gia Phong nha-KÎ bµng.B¶n chÊt cña vÊn ®Ò nµy lµ viÖc ph¸t huy vai trß cña céng ®ång trong viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ v¨n ho¸ b¶n ®Þa, ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch, phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× cã c¸c gi¶i ph¸p sau: * N©ng cao nhËn thøc cña céng ®ång vÒ ph¸t triÓn du lÞch. ë ®©y cÇn cung cÊp th«ng tin hai chiÒu mét c¸ch ®Çy ®ñ ®Ó céng ®ång hiÓu ®­îc nh÷ng lîi Ých mµ du lÞch ®em l¹i. Vai trß cña ng­êi qu¶n lý du lÞch trªn ®Þa bµn lµ rÊt quan träng trong c«ng viÖc nµy. * §¶m b¶o cã sù tham gia cña cña céng ®ång vµo x©y dùng vµ quy ho¹ch p._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc8857.doc
Tài liệu liên quan