Quy trình và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tài liệu Quy trình và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam: ... Ebook Quy trình và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam

doc84 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Quy trình và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th­¬ng ---------------------------- Kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi : Quy ®Þnh vµ thùc tiÔn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü vµ gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS.TS NguyÔn Phóc Khanh Sinh viªn thùc hiÖn : TrÇn Ngäc Trung Líp : A4 - K38B Hµ néi - 2003 Môc lôc Lêi nãi ®Çu…………………………………….…………….………………………..1 Ch­¬ng I. Quy ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü 1. Kh¸i niÖm vÒ b¸n ph¸ gi¸…….…………………………………………………...3 1.1 §Þnh nghÜa………………….………………………………………………………...3 1.2 C¸c ®¹o luËt liªn quan ®Õn b¸n ph¸ gi¸ ( LuËt doanh thu 1916, LuËt thuÕ quan 1930,…)………...………………………...3 2. Quy ®Þnh cña luËt ph¸p Hoa Kú vÒ xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸…...……...5 2.1 C¬ quan thÈm quyÒn ®iÒu tra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸……..……………………...5 2.2 Tr×nh tù tiÕn hµnh xö lý b¸n ph¸ gi¸……..…………………….………………...6 2.2.1 Qu¸ tr×nh khëi kiÖn……..…………………….…………..………………………6 2.2.2 Qu¸ tr×nh ®iÒu tra….....…………………….…………………………………...10 2.2.3 C¸c kh¸i niÖm ph¸p lý chÝnh …………….……………….……....…………...20 2.2.4 Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i…………...………….……………………………….…...34 Ch­¬ng II. Thùc tiÔn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü 1. Tæng quan thùc tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ vµo thÞ tr­êng Mü…………………....36 1.1 Thèng kª c¸c vô b¸n ph¸ gi¸ trong giai ®o¹n 1980-2001…………………...37 1.2 Thùc tr¹ng xö lý c¸c vô b¸n ph¸ gi¸ vµo thÞ tr­êng Mü……….…….….…...43 2. Nh÷ng nhËn xÐt vÒ viÖc ¸p dông luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü……...49 2.1 Ph¶n øng cña c¸c quèc gia ®èi víi luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü…..…...49 2.2 Nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®Õn b¶n th©n nÒn kinh tÕ Mü…………..………….…………………………………...52 Ch­¬ng III. Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 1. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc nghiªn cøu thùc tiÔn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü……………….…………………………..………..……………...55 2. Gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong vÊn ®Ò b¸n ph¸ gi¸……………………………………….…………….…………………………………...58 2.1 Nhãm gi¶i ph¸p nh»m tr¸nh bÞ liªn quan ®Õn c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸…....58 2.2 Nhãm gi¶i ph¸p cÇn tiÕn hµnh khi bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸…….………………...61 2.3 Nhãm gi¶i ph¸p kh¸c……………….……………………………………………...76 KÕt luËn……………….……….……………………………………….……...……...79 B¶ng ch÷ viÕt t¾t Tµi liÖu tham kh¶o lêi nãi ®Çu LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ mét trong nh÷ng bé luËt non trÎ nhÊt cña hÖ thèng luËt th­¬ng m¹i quèc gia còng nh­ thÕ giíi bëi cho ®Õn ®Çu thÕ kû XX, kh¸i niÖm chèng b¸n ph¸ gi¸ hÇu nh­ vÉn ch­a h×nh thµnh. Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i ngµy cµng ph¸t triÓn, khi mµ c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i cæ ®iÓn dÇn ®­îc th¸o bá, th× kh¸i niÖm b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸ ngµy cµng phæ biÕn vµ luËt chèng b¸n ph¸ gi¸, do vËy, ngµy cµng ®­îc chó träng. §iÒu nµy ®· ®­îc minh chøng qua sè l­îng ngµy cµng t¨ng c¸c quèc gia cã luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ còng nh­ c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu. Do vËy mét ®iÒu hiÓn nhiªn lµ trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ trong t­¬ng lai, viÖc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. Mü, víi t­ c¸ch lµ b¹n hµng lín nhÊt cña ViÖt Nam vµ còng lµ b¹n hµng khã ch¬i nhÊt, lµ mét trong nh÷ng quèc gia tiªn phong trong viÖc sö dông luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ ®Ó ®iÒu chØnh mèi quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c quèc gia kh¸c. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ®· cã dÞp ®èi mÆt víi luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ Mü. Sù ®¬n gi¶n vÒ mÆt b¶n chÊt nh­ng phøc t¹p vÒ c¸c quy ®Þnh còng nh­ c¸ch thøc xö lý ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp, cô thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ph¶i cã ®­îc mét vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ bé luËt nµy nh»m, Ýt nhÊt, tr¸nh nh÷ng lóng tóng vµ sai sãt kh«ng cÇn thiÕt trong tr­êng hîp bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸, vµ cao h¬n, giµnh phÇn th¾ng vÒ m×nh. §©y chÝnh lµ lý do em lùa chän ®Ò tµi nµy ®Ó thùc hiÖn bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp víi mong muèn ®­a ra ®­îc mét c¸i nh×n riªng vÒ bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü. Tuy nhiªn, do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, b¶n kho¸ luËn nµy míi chØ ®­a ra ®­îc mét sè nÐt c¬ b¶n cña bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ Mü còng nh­ viÖc thùc thi bé luËt nµy trong thùc tÕ nh»m gióp cho ng­êi ®äc cã mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t nhÊt vÒ bé luËt nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ ®¹o vµ sù hç trî vÒ mÆt tµi liÖu cña gi¸o viªn h­íng dÉn, thÇy NguyÔn Phóc Khanh, Phã gi¸o s­, TiÕn sÜ, Phã hiÖu tr­ëng tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng. D­íi sù chØ ®¹o vµ h­íng dÉn cña thÇy, em ®· cã thÓ hoµn thµnh tèt b¶n kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Hµ néi, ngµy 30/12/2003 Sinh viªn TrÇn Ngäc Trung Ch­¬ng I Qui ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü 1. Kh¸i niÖm vÒ b¸n ph¸ gi¸ 1.1. §Þnh nghÜa Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 800-801, ch­¬ng 463 thuéc bé LuËt Doanh Thu 1916 (Revenue Act of 1916), hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ lµ hµnh vi nhËp khÈu, hç trî viÖc nhËp khÈu, b¸n hµng hãa nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Mü t¹i møc gi¸ thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi gi¸ trÞ thùc hoÆc gi¸ b¸n bu«n cña hµng hãa ®ã, tÝnh t¹i thêi ®iÓm xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü, hoÆc t¹i thÞ tr­êng chÝnh cña n­íc s¶n xuÊt, hoÆc t¹i mét n­íc thø ba còng nhËp khÈu hµng hãa ®ã (gi¸ trÞ thùc hoÆc gi¸ b¸n bu«n nãi trªn lµ gi¸ kh«ng bao gåm c­íc vËn chuyÓn, thuÕ, vµ c¸c kho¶n phÝ kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc nhËp khÈu vµ b¸n t¹i thÞ tr­êng Mü) víi ®iÒu kiÖn, hµnh vi nãi trªn ®­îc thùc hiÖn nh»m ph¸ hñy hoÆc ph­¬ng h¹i mét ngµnh s¶n xuÊt ë Mü hoÆc ng¨n c¶n viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt ë Mü, hoÆc giµnh vÞ trÝ ®éc quyÒn bu«n b¸n hµng hãa ®ã ë Mü. Theo ®Þnh nghÜa trªn, mét hµnh vi sÏ ®­îc coi lµ b¸n ph¸ gi¸ nÕu tháa m·n 2 tiªu chÝ: - Hµng hãa ®ã ®­îc b¸n t¹i møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng. - ViÖc b¸n hµng hãa t¹i møc gi¸ ®ã g©y thiÖt h¹i tíi ngµnh s¶n xuÊt cña Mü. 1.2. C¸c ®¹o luËt cña Mü liªn quan ®Õn b¸n ph¸ gi¸ Mü lµ mét trong nh÷ng quèc gia ®Çu tiªn ®­a luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ vµo hÖ thèng luËt ph¸p quèc gia. §iÒu luËt ®Çu tiªn ®iÒu chØnh hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ lµ kho¶n 800 - 801 thuéc Bé LuËt Doanh Thu ban hµnh n¨m 1916, th­êng ®­îc gäi lµ LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1916. Theo luËt nµy, nhµ nhËp khÈu cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ h×nh sù nÕu nhËp khÈu hoÆc b¸n hµng hãa ngo¹i nhËp vµo thÞ tr­êng Mü t¹i møc gi¸ thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi møc gi¸ cña còng s¶n phÈm ®ã b¸n t¹i mét thÞ tr­êng kh¸c t­¬ng ®­¬ng. §¹o luËt nµy ®­îc ban hµnh do nçi lo sî r»ng c¸c C«ng ty ch©u ¢u, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty §øc, trong nç lùc giµnh l¹i vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng Mü sau thÕ chiÕn thø I, sÏ ®e däa ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh s¶n xuÊt Mü. Tuy nhiªn, do tÝnh phøc t¹p trong viÖc yªu cÇu nguyªn ®¬n ®­a ra c¸c b»ng chøng, nªn luËt nµy chØ ®­îc ¸p dông mét c¸ch h¹n chÕ vµ ®· nhanh chãng ®­îc bæ sung bëi mét ®iÒu luËt kh¸c: LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ ban hµnh n¨m 1921, sau nµy ®­îc ®­a vµo phÇn VII LuËt thuÕ quan 1930 (Tariff Act of 1930). LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921 lµ c¨n cø ph¸p lý quan träng nhÊt trong viÖc xö lý c¸c hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. Bé luËt nµy còng lµ nÒn t¶ng cña §iÒu kho¶n VI cña GATT, sau nµy lµ Bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña GATT ( ban hµnh n¨m 1967 ). Sau viÖc ban hµnh luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921, ph¶i m·i cho tíi n¨m 1974 vµ 1979, Mü míi tiÕp tôc ban hµnh c¸c ®iÒu luËt ®iÒu chØnh hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. §ã lµ LuËt Th­¬ng m¹i 1974 (Trade Act of 1974) vµ luËt Th­¬ng m¹i 1979 (Trade Act of 1979). Hai ®iÒu luËt nµy ®­îc ban hµnh nh»m chÊn chØnh l¹i c«ng t¸c kiÓm so¸t, ®iÒu tra vµ xö lý c¸c hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y tæn h¹i cho nÒn c«ng nghiÖp Mü. Chi tiÕt vÒ vÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc th¶o luËn kü ë phÇn sau. Nh­ vËy vÒ c¬ b¶n cã 4 ®iÒu luËt chÝnh ®iÒu chØnh hµnh vi b¸n ph¸ gi¸: - LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1916 - LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921 - LuËt Th­¬ng m¹i 1974 - LuËt Th­¬ng m¹i 1979 Bèn bé luËt nµy ®­îc kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn víi nhau vµ ®Òu ®­îc Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) vµ Uû ban Th­¬ng m¹i Hoa Kú (USITC) dÉn chiÕu trong qu¸ tr×nh xö lý c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸. 2. Qui ®Þnh cña luËt ph¸p Hoa Kú vÒ xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ 2.1. C¬ quan thÈm quyÒn ®iÒu tra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ Cïng víi sù h×nh thµnh cña c¸c ®iÒu luËt liªn quan, ph¹m vi thÈm quyÒn xÐt xö hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ còng thay ®æi theo. Khi ban hµnh luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1916, c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ ®­îc coi lµ c¸c vô ¸n d©n sù vµ thËm chÝ lµ h×nh sù, do vËy c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm lµ tßa ¸n Mü. ThÈm quyÒn cña tßa ¸n chØ giíi h¹n trong ph¹m vi xÐt xö, cßn viÖc t×m kiÕm chøng cø ®Ó cã thÓ th¾ng ®­îc vô kiÖn hoµn toµn lµ bæn phËn cña bªn nguyªn ®¬n. ViÖc ra ®êi LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921 ®ång nghÜa víi viÖc chuyÓn ®æi thÈm quyÒn tõ Tßa ¸n sang Côc ng©n khè Mü (US Treasury). Tr¸ch nhiÖm còng ®­îc n©ng cao: thÈm quyÒn cña Côc Ng©n khè kh«ng chØ giíi h¹n trong viÖc ®­a ra ph¸n quyÕt mµ cßn tiÕn hµnh c¸c b­íc ®iÒu tra vµ x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i mµ mçi hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ ®Òu kh«ng ®­îc Côc Ng©n khè tiÕn hµnh c«ng khai vµ th­êng kh«ng cã thêi h¹n ®Ó hoµn tÊt mét cuéc ®iÒu tra. ChÝnh bëi lý do nµy mµ tÝnh b¶o hé cña LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ ®· kh«ng ®­îc ph¸t huy, t¹o nªn sù ph¶n øng trong giíi c«ng nghiÖp Mü, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh thÐp. Sù ph¶n øng nµy ®· dÉn ®Õn kÕt qu¶ ra ®êi cña LuËt Th­¬ng m¹i 1974 (Trade Act of 1979) vµ LuËt Th­¬ng m¹i 1979 (Trade Act of 1979). Mét c¸ch chÝnh x¸c th× trong 2 bé luËt míi nµy, chÝnh quyÒn Mü ®· ®­a ra c¸c ®¹o luËt qui ®Þnh vÒ hµnh vi b¸n ph¸ gi¸, cô thÓ lµ §¹o luËt Jackson - Vanik. Theo luËt míi nµy, hµnh vi b¸n hµng ë møc gi¸ thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt còng ®­îc coi lµ b¸n ph¸ gi¸. VÒ mÆt thuËt ng÷, b¸n ph¸ gi¸ vµ b¸n d­íi møc chi phÝ ®Òu ®­îc gäi lµ b¸n d­íi møc hîp lý (Less than fair value - LTFV). LuËt míi còng ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt = chi phÝ trung b×nh + 10% chi phÝ qu¶n lý + 8% lîi nhuËn. §ång thêi, thÈm quyÒn còng ®­îc chuyÓn giao tõ Côc Ng©n khè Mü sang Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú ( DOC - C¬ quan b¶o hé c«ng nghiÖp néi ®Þa) vµ Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú (USITC). Hai c¬ quan nµy sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tõng phÇn, cô thÓ: - Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n d­íi møc hîp lý – møc LTFV. ViÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh kh¸ linh ®éng. DOC cã thÓ lùa chän c¸c møc tû gi¸ hèi ®o¸i kh¸c nhau khi chuyÓn ®æi gi¸ xuÊt khÈu sang ®ång tiÒn cña n­íc xuÊt khÈu. DOC cã thÓ bá qua møc doanh sè thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt thu ®­îc ë thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu. Khi møc doanh sè nµy qu¸ thÊp, DOC cã thÓ sö dông møc gi¸ ë mét thÞ tr­êng thø ba. DOC còng cã thÓ kh«ng xÐt ®Õn l­îng doanh sè ë møc gi¸ cao h¬n møc LTFV thu ®­îc trªn thÞ tr­êng Mü. Mét ®iÒu quan träng lµ thÞ tr­êng Mü cã thÓ ph©n ra thµnh c¸c thÞ tr­êng khu vùc. ViÖc x¸c ®Þnh l­îng doanh sè ë møc gi¸ LTFV chñ yÕu phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n mµ DOC ¸p dông. - Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú (USITC) chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i. T­¬ng tù nh­ DOC, USITC còng cã thÓ linh ®éng trong viÖc x¸c ®Þnh xem liÖu hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt hay chØ míi ®e däa ®Õn ngµnh s¶n xuÊt Mü. USITC cã thÓ xem xÐt nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau nh­ doanh sè, lîi nhuËn, viÖc lµm,… 2.2. Tr×nh tù tiÕn hµnh xö lý b¸n ph¸ gi¸ Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ ®­a ra ph¸n quyÕt cuèi cïng ®­îc gãi gän trong thêi h¹n tèi ®a lµ 280 ngµy. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, c¸c ph¸n quyÕt cuèi cïng th­êng ®­îc ®­a ra sím h¬n thêi h¹n nµy rÊt nhiÒu. VÒ c¬ b¶n, cã 3 b­íc ®Ó kÕt thóc mét vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸: - Khëi kiÖn. - §iÒu tra - Xem xÐt l¹i. 2.2.1. Qu¸ tr×nh khëi kiÖn A. Tæng quan. Bªn nguyªn ®¬n cã thÓ ®Ö ®¬n kiÖn b¸n ph¸ gi¸ lªn Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) vµ Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (USITC) víi néi dung: Mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü ®ang ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt hoÆc cã nguy c¬ ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt, hoÆc viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt ë Mü bÞ tr× ho·n do viÖc nhËp khÈu mét hay nhiÒu lo¹i hµng hãa t¹i møc gi¸ thÊp h¬n møc hîp lý (møc LTFV) hoÆc do viÖc ChÝnh phñ cña mét hay nhiÒu quèc gia trî gi¸ cho hµng hãa mµ Mü nhËp khÈu. B. ChuÈn bÞ khëi kiÖn Th«ng th­êng, DOC vµ USITC th­êng xem xÐt l¹i ®¬n kiÖn tr­íc khi ®­îc ®Ö tr×nh chÝnh thøc nh»m gióp nguyªn ®¬n tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt cã thÓ ng¨n c¶n qu¸ tr×nh ®iÒu tra. VÒ mÆt h×nh thøc, ®¬n kiÖn ph¶i cã phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn vµ ®­îc tr×nh bµy theo d¹ng sau: Môc 1: Th«ng tin chung Môc 2: M« t¶ hµng hãa nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu, nhµ nhËp khÈu Môc 3: Th«ng tin vÒ trî gi¸ vµ th«ng tin vÒ gi¸ Môc 4: Th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng nguy kÞch Môc 5: Th«ng tin vÒ møc ®é thiÖt h¹i Môc 1: Th«ng tin chung PhÇn nµy cung cÊp th«ng tin vÒ nguyªn ®¬n vµ ngµnh néi ®Þa s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù hoÆc gÇn gièng víi s¶n phÈm nhËp khÈu. Theo qui ®Þnh, ®¬n kiÖn ph¶i nh©n danh c¶ mét ngµnh s¶n xuÊt. §Ó tháa m·n ®iÒu kiÖn nµy th×: i. Sè l­îng nhµ s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n ñng hé ®¬n kiÖn ph¶i ®¹i diÖn cho tèi thiÓu 25% tæng s¶n l­îng cña ngµnh ®ã. ii. Sè l­îng nhµ s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n ñng hé ®¬n kiÖn ph¶i chiÕm trªn 50% s¶n l­îng mµ 25% nãi trªn t¹o ra(1) VÝ dô, 1 tæng c«ng ty, gåm nhiÒu c«ng ty thµnh viªn chiÕm 25% tæng s¶n l­îng cña ngµnh, ®Ö ®¬n kiÖn b¸n ph¸ gi¸. §Ó ®¬n kiÖn ®­îc chÊp nhËn, sè c«ng ty thµnh viªn ñng hé ®¬n kiÖn ph¶i chiÕm trªn 50% s¶n l­îng cña tæng c«ng ty. . NÕu ®¬n kiÖn kh«ng cã ®­îc sù ñng hé cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n chiÕm trªn 50% tæng s¶n l­îng cña ngµnh, th× DOC ph¶i tr­ng cÇu ý kiÕn cña c¶ ngµnh hoÆc dùa vµo c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu ®¬n kiÖn ®ã cã ®¹t ®­îc møc ñng hé nh­ luËt ®Þnh kh«ng. Môc 2: M« t¶ hµng hãa nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu vµ nhµ nhËp khÈu Trong phÇn nµy, bªn nguyªn ®¬n cÇn ®­a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c vµ râ rµng vÒ hµng nhËp khÈu bao gåm ®Æc tÝnh kü thuËt, nguyªn liÖu s¶n xuÊt kÌm theo catalog s¶n phÈm. Nh×n chung, ®Þnh nghÜa nµy ph¶i ®ñ réng ®Ó bao qu¸t ®­îc toµn bé vÊn ®Ò nh­ng còng ph¶i ®ñ hÑp ®Ó tr¸nh tèn thêi gian ®iÒu tra. Ngoµi ra, bªn nguyªn ®¬n ph¶i ®­a ra th«ng tin vÒ n­íc xuÊt xø cña hµng nhËp khÈu, nhµ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt khÈu, gi¸ trÞ vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü trong 3 n¨m gÇn nhÊt. Môc 3: Th«ng tin vÒ trî gi¸ vµ th«ng tin vÒ gi¸ LTFV Trong phÇn nµy, bªn nguyªn ®¬n ph¶i ®­a ra c¸c th«ng tin, b»ng chøng vÒ sù can thiÖp cña ChÝnh phñ n­íc xuÊt khÈu ®èi víi hµng nhËp khÈu vµo Mü, còng nh­ møc gi¸ d­íi møc hîp lý - LTFV cña hµng hãa nhËp khÈu. C¸c th«ng tin nµy sÏ chØ do Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) xem xÐt. Môc 4: Th«ng tin vÒ "T×nh tr¹ng nguy kÞch" "T×nh tr¹ng nguy kÞch" lµ ®iÒu kho¶n cho phÐp ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ tr­íc thêi h¹n hiÖu lùc trong tr­êng hîp ®Æc biÖt. Bªn nguyªn ®¬n cã thÓ yªu cÇu ¸p dông ®iÒu kho¶n vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo tr­íc ngµy DOC ®­a ra ph¸n quyÕt cuèi cïng 20 ngµy. §­¬ng nhiªn, ®Ó ®iÒu kho¶n nµy ®­îc ¸p dông, th× bªn nguyªn ®¬n ph¶i nhËn ®­îc ph¸n quyÕt xö th¾ng cña DOC vµ USITC. ViÖc thi hµnh ®iÒu kho¶n nµy sÏ dÉn ®Õn viÖc ¸p dông møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu ®­îc b¸n trong kho¶ng thêi gian 90 ngµy tr­íc khi møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc ¸p dông. §iÒu kho¶n nµy ®­îc ¸p dông nh»m 2 môc ®Ých: (1) Ng¨n c¶n viÖc nhµ nhËp khÈu trèn thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ b»ng c¸ch nhËp khÈu mét khèi l­îng lín ngay sau khi cã ®¬n kiÖn. (2) Gi¶m bít ¶nh h­ëng cña l­îng hµng nhËp khÈu trèn thuÕ nÕu nh­ sù viÖc ®· x¶y ra. DOC ph¶i ®­a ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ¸p dông ®iÒu kho¶n “t×nh tr¹ng nguy kÞch”, vµ nÕu quyÕt ®Þnh cña DOC lµ cã tån t¹i t×nh tr¹ng ®ã, ®ång thêi USITC còng x¸c nhËn viÖc cã thiÖt h¹i vËt chÊt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa, th× USITC ph¶i ®­a ra mét ph¸n quyÕt bæ sung ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu cã x¶y ra t×nh tr¹ng trèn thuÕ hay kh«ng. §Ó ®­a ra ph¸n quyÕt nµy, USITC ph¶i c©n nh¾c c¸c yÕu tè: (1) Thêi gian vµ khèi l­îng hµng nhËp khÈu. (2) Sù t¨ng nhanh chãng l­îng hµng nhËp khÈu. (3) BÊt kú mét yÕu tè kh¸c cho thÊy ®ang cã hµnh vi trèn thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Môc 5: Th«ng tin vÒ møc ®é thiÖt h¹i Trong phÇn nµy, bªn nguyªn ®¬n ph¶i cung cÊp c¸c d÷ liÖu chøng minh viÖc mÆt hµng nhËp khÈu g©y thiÖt h¹i hoÆc ®e ®äa thiÖt h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa. Nh×n chung, c¸c sè liÖu nµy ph¶i tæng kÕt ®­îc t×nh h×nh cña 3 n¨m gÇn nhÊt bao gåm: (1) Kim ng¹ch vµ gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu ®­îc b¸n ë møc gi¸ LTFV. (2) Gi¸ b¸n t¹i Mü cña hµng nhËp khÈu vµ gi¸ cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü. (3) N¨ng suÊt, doanh sè trong n­íc, doanh sè xuÊt khÈu cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü. Nh÷ng th«ng tin nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña ngµnh s¶n xuÊt mÆt hµng t­¬ng tù cña Mü, tõ ®ã ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i mµ mÆt hµng b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. (4) Sè lao ®éng cña Mü trong ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù trªn. (5) Sè liÖu vÒ thu nhËp vµ lç (doanh sè rßng, chi phÝ s¶n xuÊt, lîi nhuËn hoÆc lç, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý) 2.2.2. Qu¸ tr×nh ®iÒu tra Qu¸ tr×nh ®iÒu tra vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ cã thÓ ®­îc chia lµm 5 b­íc, kÕt thóc mçi b­íc lµ ph¸n quyÕt cña DOC hoÆc USITC. B­íc 1: B¾t ®Çu ®iÒu tra. B­íc 2: Giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé cña Uû ban TMQT USITC B­íc 3: Giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé cña Bé TM HoaKú DOC B­íc 4: Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc cña Bé TM Hoa Kú DOC B­íc 5: Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc cña Uû ban TMQT Hoa Kú USITC Ngo¹i trõ b­íc 3, trong c¸c b­íc cßn l¹i nÕu cã ph¸n quyÕt xö thua bªn nguyªn ®¬n th× vô kiÖn sÏ bÞ dõng l¹i. Thêi h¹n hoµn thµnh cho 5 b­íc trªn nh­ sau: B­íc 1: 20 ngµy sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn B­íc 2: 45 ngµy sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn B­íc 3: 115 ngµy sau khi hoµn thµnh b­íc 2 B­íc 4: 75 ngµy sau khi hoµn thµnh b­íc 3. B­íc 5: 120 ngµy sau khi hoµn thµnh b­íc 3. A. B­íc 1: B¾t ®Çu ®iÒu tra Bªn nguyªn ®¬n ph¶i ®ång thêi ®Ö ®¬n kiÖn lªn DOC vµ USITC. Trong vßng 20 ngµy sau khi nhËn ®¬n kiÖn, Bé TM Hoa Kú (DOC) sÏ x¸c ®Þnh tÝnh cÇn thiÕt ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ nh­ ®¬n kiÖn yªu cÇu. NÕu ph¸n quyÕt cña DOC lµ cÇn thiÕt, th× qu¸ tr×nh ®iÒu tra sÏ ®­îc tiÕn hµnh, nÕu ng­îc l¹i DOC sÏ b¸c ®¬n kiÖn vµ qu¸ tr×nh tè tông chÊm døt. B. B­íc 2: Giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé cña Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú - USITC Trong vßng 45 ngµy sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn, USITC sÏ dùa trªn nh÷ng th«ng tin s½n cã ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu cã dÊu hiÖu nµo cho thÊy mét ngµnh s¶n xuÊt Mü ®ang ph¶i chÞu thiÖt h¹i hoÆc cã nguy c¬ ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt, hoÆc viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt bÞ ng¨n c¶n do viÖc nhËp khÈu lo¹i hµng hãa n»m trong diÖn ®iÒu tra. Trong giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé nµy, USITC ph¶i tiÕn hµnh 6 b­íc: - Thµnh lËp vµ lªn kÕ ho¹ch ®iÒu tra s¬ bé. - B¶ng c©u hái. - Häp b¸o vµ tæng kÕt - B¸o c¸o cña ban ®iÒu tra vµ b¶n ghi nhí - Tæng kÕt vµ biÓu quyÕt - Ph¸n quyÕt vµ quan ®iÓm cña USITC * Thµnh lËp vµ lªn kÕ ho¹ch ®iÒu tra s¬ bé Sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn, USITC sÏ thµnh lËp mét ban ®iÒu tra gåm 6 thµnh viªn: 1 ®iÒu tra viªn, 1 chuyªn gia kinh tÕ, 1 kÕ to¸n viªn/kiÓm to¸n viªn, 1 chuyªn gia ph©n tÝch s¶n xuÊt, mét luËt s­, vµ 1 gi¸m s¸t viªn. Ban ®iÒu tra sÏ lªn kÕ ho¹ch ®iÒu tra vµ so¹n th¶o 1 th«ng b¸o cho c«ng luËn. Môc ®Ých cña b¶n th«ng b¸o nµy lµ cung cÊp cho c«ng chóng nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn néi dung ®iÒu tra vµ lÞch tr×nh ®iÒu tra. Bªn nguyªn ®¬n còng cã thÓ tham gia vµo ban ®iÒu tra. * B¶ng c©u hái Sau khi xem xÐt kü l­ìng ®¬n kiÖn vµ c¸c th«ng tin s½n cã kh¸c, ban ®iÒu tra so¹n th¶o b¶ng c©u hái ®Ó göi cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü, c¸c nhµ nhËp khÈu Mü vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi nh»m lÊy c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®­a ra ph¸n quyÕt. B¶ng c©u hái sÏ ®­îc göi ®i trong vßng 2 ®Õn 4 ngµy lµm viÖc sau khi nhËn ®­îc ®¬n kiÖn. ViÖc tr¶ lêi b¶ng c©u hái lµ b¾t buéc ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ nhËp khÈu Mü. Nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¶ lêi b¶ng c©u hái, tuy nhiªn, viÖc kh«ng tr¶ lêi cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng kÕt luËn kh«ng cã lîi tõ phÝa USITC. Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, b¶ng c©u hái, USITC ph¶i gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò mÊu chèt, ®ã lµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c s¶n phÈm cÇn ®iÒu tra. Tr­íc khi ®­a ra ph¸n quyÕt, USITC ph¶i ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i mµ mét ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù cña Mü ph¶i høng chÞu. LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ ®Þnh nghÜa "mét ngµnh s¶n xuÊt" lµ "bao gåm tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù hoÆc bao gåm c¸c nhµ s¶n xuÊt t¹o ra mét phÇn s¶n l­îng chñ chèt cña s¶n phÈm trªn…". Còng theo luËt th× "s¶n phÈm t­¬ng tù" lµ s¶n phÈm gièng hÖt, hoÆc trong tr­êng hîp kh«ng cã s¶n phÈm gièng hÖt, lµ s¶n phÈm cã nhiÒu ®Æc tÝnh t­¬ng ®ång víi s¶n phÈm ®­îc so s¸nh nhÊt…". ViÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc thùc hiÖn dùa trªn viÖc xem xÐt ®¬n kiÖn, th¶o luËn víi c¸c c¸ nh©n trong ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã, vµ c¸c ph©n tÝch mµ USITC cã ®­îc. Sau khi ®· lùa chän ®­îc s¶n phÈm t­¬ng tù cÇn ®iÒu tra, USITC sÏ so¹n th¶o b¶ng c©u hái theo mét mÉu ®· ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi vÊn ®Ò ®iÒu tra vµ göi cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü, nhµ nhËp khÈu Mü vµ nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi (n­íc xuÊt khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra). B¶ng c©u hái cho nhµ s¶n xuÊt Mü cã 4 phÇn: PhÇn 1 ®­a ra c¸c c©u hái vÒ bé m¸y vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty; cã ñng hé ®¬n kiÖn nµy kh«ng? T¹i sao? PhÇn 2 yªu cÇu cung cÊp c¸c th«ng tin, d÷ liÖu trong vßng 3 n¨m gÇn nhÊt vÒ n¨ng suÊt, s¶n l­îng, l­îng hµng dù tr÷, l­îng hµng b¸n, l­îng hµng nhËp khÈu, l­îng tiªu thô néi bé, sè lao ®éng, giê lµm viÖc, møc l­¬ng. PhÇn 3 liªn quan ®Õn c¸c d÷ liÖu vÒ tµi chÝnh trong 3 n¨m gÇn nhÊt bao gåm d÷ liÖu vÒ t×nh h×nh lç l·i cña s¶n phÈm ®­îc ®iÒu tra; d÷ liÖu vÒ vèn, chi phÝ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp; ngoµi ra cßn cã c¸c c©u hái vÒ møc ®é ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®èi víi t×nh h×nh vèn vµ ®Çu t­. PhÇn 4 yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn møc gi¸ vµ yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt kh¼ng ®Þnh viÖc sôt gi¶m doanh thu lµ do ¶nh h­ëng cña lo¹i hµng nhËp khÈu ®ang ®­îc ®iÒu tra. B¶ng c©u hái cho nhµ nhËp khÈu Mü gåm 3 phÇn. PhÇn 1 t­¬ng tù nh­ b¶ng c©u hái cho nhµ s¶n xuÊt. PhÇn 2 yªu cÇu c¸c d÷ liÖu trong vßng 3 n¨m gÇn nhÊt vÒ viÖc nhËp khÈu mÆt hµng ®­îc ®iÒu tra; kim ng¹ch vµ gi¸ trÞ hµng b¸n, tiªu thô néi bé, chuyÓn nh­îng hµng nhËp khÈu nãi trªn; vµ l­îng hµng nhËp khÈu dù tr÷ trong kho. PhÇn 3 yªu cÇu cung cÊp møc gi¸ b¸n hµng nhËp khÈu vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn møc gi¸. B¶ng c©u hái cho nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi còng gåm 3 phÇn. Hai phÇn ®Çu bao gåm c¸c c©u hái tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña nhµ s¶n xuÊt t¹i n­íc ®ang ®­îc ®iÒu tra (n­íc xuÊt khÈu) vµ t¹i Mü. PhÇn 3 yªu cÇu c¸c th«ng tin trong 3 n¨m gÇn nhÊt vÒ n¨ng suÊt, s¶n l­îng, l­îng hµng b¸n trong n­íc, l­îng xuÊt khÈu sang Mü vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c vµ l­îng dù tr÷ mÆt hµng trªn. * Häp b¸o vµ tæng kÕt Sau kho¶ng 3 tuÇn ®iÒu tra s¬ bé, USITC sÏ tæ chøc mét cuéc häp b¸o. §iÒu hµnh buæi häp b¸o lµ gi¸m ®èc ®iÒu tra cña USITC; ban ®iÒu tra cïng tham dù. C¸c bªn ñng hé hay ph¶n ®èi vô kiÖn ®Òu cã mét tiÕng ®ång hå ®Ó ®­a ra c¸c luËn ®iÓm vµ b»ng chøng ®Ó b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh. C¸c bªn diÔn thuyÕt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®­a ra. C¸c quan chøc ®øng ®Çu vµ ban ®iÒu tra cã thÓ ®Æt c©u hái cho c¸c nh©n chøng, nh­ng viÖc chÊt vÊn gi÷a hai bªn ñng hé vµ ph¶n ®èi lµ kh«ng ®­îc phÐp. Sau khi hai bªn kÕt thóc bµi thuyÕt tr×nh, mçi bªn còng cã 10 phót ®Ó b¸c bá luËn ®iÓm cña bªn cßn l¹i vµ ®­a ra kÕt luËn. Toµn bé néi dung buæi häp b¸o ®­îc lËp thµnh biªn b¶n. USITC khuyÕn khÝch c¸c bªn nép b¶n tæng kÕt sau häp b¸o. Trong b¶n tæng kÕt nµy, c¸c bªn cã thÓ ®­a ra c¸c th«ng tin vµ luËn ®iÓm thÝch hîp víi vÊn ®Ò ®iÒu tra. B¶ng tæng kÕt ®­îc giíi h¹n vÒ ®é dµi lµ 50 trang vµ ph¶i ®­îc tr×nh lªn USITC trong vßng 3 ngµy lµm viÖc sau buæi häp b¸o. * B¸o c¸o cña ban ®iÒu tra vµ b¶n ghi nhí B¸o c¸o cña ban ®iÒu tra lµ mét v¨n b¶n kh¸ch quan do ®iÒu tra viªn, chuyªn gia ph©n tÝch s¶n xuÊt, kÕ to¸n viªn / kiÓm to¸n viªn, vµ chuyªn gia kinh tÕ so¹n th¶o d­íi sù chØ ®¹o cña gi¸m s¸t viªn. B¶n b¸o c¸o bao gåm 1 bµi thuyÕt tr×nh vµ ph©n tÝch vÒ tÊt c¶ c¸c sè liÖu thèng kª vµ c¸c th«ng tin kh¸c thu thËp ®­îc tõ b¶ng c©u hái, tµi liÖu, nghiªn cøu thùc ®Þa… B¶n b¸o c¸o kh«ng ®­a ra bÊt kú ®Ò xuÊt nµo liªn quan ®Õn ph¸n quyÕt cña USITC. Sau khi gi¸m s¸t viªn xem xÐt kü, b¶n b¸o c¸o sÏ ®­îc chuyÓn tíi USITC sau kho¶ng 5 tuÇn ®iÒu tra s¬ bé. Vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo, héi ®ång cè vÊn sÏ chuyÓn cho USITC b¶n ghi nhí do thµnh viªn luËt s­ cña ban ®iÒu tra so¹n th¶o. B¶n ghi nhí nªu ra c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý liªn quan ®Õn cuéc ®iÒu tra, tãm t¾t luËn ®iÓm cña hai bªn ñng hé vµ ph¶n ®èi, ®ång thêi còng ®­a ra ®Ò xuÊt vÒ mÆt ph¸p lý. * Tæng kÕt vµ biÓu quyÕt Kho¶ng 4 ngµy lµm viÖc sau khi nhËn ®­îc b¶n b¸o c¸o cña ban ®iÒu tra, USITC sÏ tæ chøc mét buæi häp nh»m tæng kÕt giai ®o¹n ®iÒu tra vµ biÓu quyÕt. Trong buæi häp, ®¹i diÖn cña USITC cã thÓ chÊt vÊn ban ®iÒu tra vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn cuéc ®iÒu tra tr­íc khi th«ng qua b¶n b¸o c¸o. TiÕp sau ®ã, tõng ®¹i diÖn cña USITC sÏ tuyªn bè quan ®iÓm cña c¸ nh©n vµ biÓu quyÕt viÖc cã hay kh«ng thiÖt h¹i vËt chÊt ®èi víi mét ngµnh s¶n xuÊt Mü do hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. ý kiÕn biÓu quyÕt sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn ph¸n quyÕt cña USITC. ChØ cÇn sè biÓu quyÕt ñng hé chiÕm mét nöa, th× ph¸n quyÕt cña USITC sÏ lµ: Cã. * Ph¸n quyÕt vµ quan ®iÓm cña USITC Theo qui ®Þnh ph¸p luËt, USITC ph¶i ®Ö tr×nh ph¸n quyÕt cña giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé lªn Ban th­ ký cña DOC trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n kiÖn. TiÕp sau ®ã, USITC cã 5 ngµy ®Ó tr×nh bµy quan ®iÓm b»ng v¨n b¶n lªn DOC. Trong cïng thêi gian nµy, ban ®iÒu tra còng ph¶i ®Ö tr×nh lªn DOC b¶n b¸o c¸o ®· ®­îc ph¸t hµnh réng r·i (b¶n b¸o c¸o ®­îc ph¸t hµnh réng r·i lµ b¶n b¸o c¸o trong ®ã kh«ng ®Ò cËp ®Õn bÊt kú mét c«ng ty cô thÓ nµo vµ kh«ng chøa ®ùng c¸c th«ng tin bÝ mËt). C. B­íc 3: Giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé cña DOC Trong tr­êng hîp ph¸n quyÕt mµ USITC ®­a ra lµ cã thiÖt h¹i vËt chÊt th× DOC ph¶i tiÕn hµnh giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé. Thêi h¹n cho giai ®o¹n nµy lµ 160 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n kiÖn. DOC sÏ dùa trªn c¸c th«ng tin s½n cã ®Ó kÕt luËn xem liÖu cã c¬ së cho viÖc nghi ngê hµng hãa nhËp khÈu ®­îc b¸n ë møc gi¸ LTFV hay kh«ng. Cô thÓ, DOC sÏ ph¶i dùa vµo c¸c th«ng tin, sè liÖu do Ban ®iÒu tra thu thËp hoÆc do chÝnh DOC thu thËp ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kh¸i niÖm : Gi¸ trÞ th«ng th­êng, Gi¸ xuÊt khÈu, Møc b¸n ph¸ gi¸ vµ tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ (ý nghÜa cña c¸c kh¸i niÖm nµy sÏ ®­îc gi¶i thÝch cô thÓ ë phÇn 2.2.3). NÕu kÕt luËn s¬ bé cña DOC lµ cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ th× DOC sÏ ra lÖnh ®×nh chØ viÖc thanh to¸n cho tÊt c¶ c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn hµng nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra, ®­îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian 90 ngµy tr­íc khi ban hµnh lÖnh nµy. TiÕp sau ®ã, c¸c nhµ nhËp khÈu ph¶i ký quÜ mét kho¶n tiÒn t­¬ng ®­¬ng víi tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ (1) "Møc b¸n ph¸ gi¸" lµ l­îng chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ th«ng th­êng cña lo¹i hµng ®ã víi gi¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü còng cña lo¹i hµng ®ã". "TØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ " = "Møc b¸n ph¸ gi¸" X 100% Gi¸ xuÊt khÈu . NÕu kÕt luËn cña DOC lµ: kh«ng cã c¬ së cho nh÷ng nghi ngê trªn, th× DOC vÉn tiÕn hµnh giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc, nh­ng nhµ nhËp khÈu sÏ kh«ng ph¶i ký quü sè tiÒn nãi trªn. D. B­íc 4: Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc cña DOC Trong vßng 235 ngµy sau ngµy nhËn ®¬n kiÖn, DOC ph¶i ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc liÖu hµng nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra cã ®­îc b¸n hoÆc cã kh¶ n¨ng ®­îc b¸n ë møc gi¸ d­íi møc hîp lý (møc LTFV) hay kh«ng. E. B­íc 5: Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc cña USITC Trong vßng 280 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n kiÖn, USITC ph¶i ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc vÒ viÖc liÖu hµnh vi nhËp khÈu lo¹i hµng hãa thuéc diÖn ®iÒu tra cã g©y tæn h¹i vËt chÊt hoÆc ®e däa tæn h¹i vËt chÊt hoÆc ng¨n c¶n viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü hay kh«ng. Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc nµy ®­îc chia lµm 8 b­íc: - LËp lÞch tr×nh ®iÒu tra. - LËp b¶ng c©u hái - B¸o c¸o tr­íc héi th¶o - Héi th¶o vµ tæng kÕt. - B¸o c¸o chÝnh thøc cña ban ®iÒu tra vµ b¶n ghi nhí. - KÕt thóc hå s¬ ®iÒu tra vµ ý kiÕn cña c¸c bªn. - Tæng kÕt vµ biÓu quyÕt. - Ph¸n quyÕt vµ quan ®iÓm cña USITC. * LËp lÞch tr×nh ®iÒu tra Giai ®o¹n ®iÒu tra chÝnh thøc cña USITC b¾t ®Çu sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña DOC vÒ viÖc: DOC ®· ®­a ra kÕt luËn s¬ bé r»ng cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ vµ cÇn tiÕp tôc ®iÒu tra. USITC sÏ thµnh lËp mét ban ®iÒu tra gåm 6 thµnh viªn. Ban ®iÒu tra sÏ lËp lÞch tr×nh ®iÒu tra. LÞch tr×nh nµy sÏ ®­îc USITC th«ng qua trong vßng 1 tuÇn kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o cña DOC. C¸c bªn liªn quan, nÕu muèn tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra chÝnh thøc, th× cÇn ®Ö ®¬n xin tham gia lªn ban th­ ký cña USITC. * LËp b¶ng c©u hái Sau khi xem xÐt toµn bé hå s¬ cña giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé vµ ®Æc biÖt lµ quan ®iÓm cña USITC vÒ vÊn ®Ò ®iÒu tra, ban ®iÒu tra sÏ lËp b¶ng c©u hái nh»m khai th¸c tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü vµ ngo¹i quèc, nhµ nhËp khÈu Mü vµ nhµ bu«n Mü c¸c th«ng tin mµ USITC cÇn. B¶n th¶o cña b¶ng c©u hái sÏ ®­îc göi cho c¸c bªn liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn. TiÕp ®ã, ban ®iÒu tra tËp hîp c¸c ý kiÕn vµ tr×nh b¶ng c©u hái lªn USITC ®Ó ®­îc th«ng qua. B¶ng c©u hái sau khi ®­îc th«ng qua sÏ ®­îc göi cho tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü, nhµ nhËp khÈu Mü vµ nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi cã tham gia vµo viÖc tr¶ lêi b¶ng c©u hái cña giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé. B¶ng c©u hái còng cã thÓ ®­îc göi cho c¸c C«ng ty kh¸c mµ ban ®iÒu tra cho r»ng cã liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra. VÒ c¬ b¶n, cÊu tróc b¶ng c©u hái nµy lµ t­¬ng ®ång víi b¶ng c©u hái sö dông trong giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé, tuy nhiªn cã thÓ cã mét vµi thay ®æi vÒ néi dung c©u hái vµ sù rót ng¾n vÒ mÆt thêi gian cña c¸c sè liÖu cÇn thu thËp. B¶ng c©u hái cho nhµ bu«n Mü Ýt nhÊt gåm 4 phÇn: PhÇn 1 t­¬ng tù nh­ b¶ng c©u hái cho nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ nhËp khÈu. PhÇn 2 yªu cÇu sè liÖu vÒ h¹n ng¹ch vµ gi¸ trÞ lo¹i hµng thuéc diÖn ®iÒu tra mµ C«ng ty mua, ph©n lo¹i theo n­íc s¶n xuÊt (hµng s¶n xuÊt t¹i Mü, hµng s¶n xuÊt t¹i n­íc thuéc diÖn ®iÒu tra, vµ hµng s¶n xuÊt t¹i n­íc kh«ng thuéc diÖn ®iÒu tra). PhÇn 3 ®­a ra c¸c c©u hái vÒ ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng cña lo¹i hµng hãa trªn vµ ph­¬ng thøc mua b¸n. PhÇn 4 ®­a ra c¸c c©u hái vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a hµng s¶n xuÊt t¹i Mü víi hµng s¶n xuÊt t¹i n­íc thuéc diÖn ®iÒu tra vµ hµng s¶n xuÊt t¹i n­íc kh«ng thuéc diÖn ®iÒu tra. Ngoµi ra cßn cã c¸c c©u hái yªu cÇu ®­a ra sù so s¸nh vÒ gi¸, chÊt l­îng… gi÷a c¸c mÆt hµng cã xuÊt xø tõ 3 nguån gèc nãi trªn. B¶ng c©u hái sÏ ®­îc göi ®i trong vßng 1 tuÇn sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña DOC vÒ kÕt luËn ®iÒu tra s¬ bé. * B¸o c¸o tiÒn héi th¶o B¶n b¸o c¸o nµy ®­îc tr×nh lªn USITC 9 ngµy tr­íc khi tæ chøc héi th¶o, bao gåm c¸c th«ng tin míi nhÊt vµ sè liÖu thèng kª, ph©n tÝch cña c¸c bªn liªn quan, còng nh­ c¸c c¬ së ®Ó USITC vµ c¸c bªn th¶o luËn trong buæi héi th¶o. * Héi th¶o vµ tæng kÕt USITC sÏ tæ chøc mét buæi héi th¶o ngay sau khi DOC ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc. Chñ tÞch cña USITC sÏ chñ tr× buæi héi th¶o. Buæi héi th¶o lµ dÞp ®Ó c¸c bªn liªn quan bµy tá quan ®iÓm cña m×nh vµ còng lµ c¬ héi ®Ó c¸c thµnh viªn USITC chÊt vÊn c¸c bªn vµ khai th¸c th«ng tin phôc vô cho viÖc ®­a ph¸n quyÕt chÝnh thøc. §¬n ®¨ng ký tham gia héi ._.th¶o ph¶i ®­îc göi lªn Ban th­ ký cña USITC chËm nhÊt lµ 3 ngµy tr­íc khi buæi héi th¶o diÔn ra. Trong buæi héi th¶o, c¸c bªn ñng hé vµ ph¶n ®èi ®¬n kiÖn sÏ cã 5 phót cho mçi bªn ®Ó tãm t¾t luËn ®iÓm cña m×nh. TiÕp theo ®ã, mçi bªn sÏ cã mét tiÕng ®ång hå ®Ó nªu ra b»ng chøng b¶o vÖ luËn ®iÓm cña m×nh. Sau khi nghe tr×nh bµy cña c¸c bªn lµ qu¸ tr×nh chÊt vÊn cña USITC, cña ban ®iÒu tra vµ cña bªn ®èi lËp. KÕt thóc buæi héi th¶o lµ phÇn tãm t¾t vô kiÖn dµi 5 phót do c¶ hai bªn, bªn nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n, tr×nh bµy. USITC khuyÕn khÝch c¸c bªn liªn quan ®Ö tr×nh b»ng chøng lªn USITC tr­íc khi diÔn ra buæi héi th¶o. C¸c b»ng chøng nµy cÇn ng¾n gän vµ tËp trung vµo vÊn ®Ò chÝnh cña cuéc ®iÒu tra. Ngoµi ra, USITC còng khuyÕn khÝch c¸c bªn ®Ö tr×nh b¶n tæng kÕt sau buæi héi th¶o. B¶n tæng kÕt cã thÓ ®­a ra th«ng tin ®­îc kh¸m ph¸ trong thêi gian sau khi tæ chøc héi th¶o. Thêi h¹n nép b¶n tæng kÕt lµ 5 ngµy sau buæi héi th¶o. * B¸o c¸o chÝnh thøc cña ban ®iÒu tra vµ b¶n ghi nhí Sau buæi héi th¶o, ban ®iÒu tra sÏ cËp nhËt c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc tõ buæi héi th¶o, b¶n tæng kÕt,… vµo b¶n b¸o c¸o tiÒn héi th¶o. Môc tiªu cña b¶n b¸o c¸o chÝnh thøc lµ bæ sung vµ ®Ýnh chÝnh c¸c th«ng tin ®­îc ®­a ra trong b¶n b¸o c¸o tiÒn héi th¶o. B¶n b¸o c¸o chÝnh thøc sÏ ®­îc ®Ö tr×nh lªn USITC kho¶ng 2 tuÇn sau khi kÕt thóc héi th¶o. B¶n b¸o c¸o chÝnh thøc, cïng víi c¸c tµi liÖu do ban ®iÒu tra so¹n th¶o, biªn b¶n néi dung buæi héi th¶o, b¶n tæng kÕt cña c¸c bªn liªn quan vµ c¸c th«ng tin kh¸c sÏ lµ c¨n cø ®Ó USITC ®­a ra ph¸n quyÕt cuèi cïng. * KÕt thóc hå s¬ ®iÒu tra vµ ý kiÕn cña c¸c bªn USITC sÏ kÕt thóc hå s¬ ®iÒu tra 5 ngµy sau khi nhËn ®­îc b¶n b¸o c¸o chÝnh thøc cña ban ®iÒu tra. §Õn thêi ®iÓm nµy, c¸c bªn liªn quan sÏ ®­îc phÐp xem xÐt tÊt c¶ c¸c th«ng tin tr­íc ®©y ch­a c«ng bè. 2 ngµy sau khi kÕt thóc hå s¬ ®iÒu tra, c¸c bªn cã liªn quan sÏ cã c¬ héi ®­a ra ý kiÕn vÒ tÝnh chÝnh x¸c, møc ®é tin cËy, hoÆc gi¸ trÞ cña c¸c th«ng tin nµy. * Tæng kÕt vµ biÓu quyÕt USITC sÏ tæ chøc mét buæi tæng kÕt vµ biÓu quyÕt c«ng khai, 3 ngµy sau khi nhËn ®­îc ý kiÕn b×nh luËn nªu trªn cña c¸c bªn cã liªn quan vµ 6 ngµy tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n ®iÒu tra. Tr­íc khi biÓu quyÕt, USITC sÏ mét lÇn n÷a xem xÐt l¹i toµn bé hå s¬ vµ cã thÓ yªu cÇu ban ®iÒu tra tãm t¾t l¹i qu¸ tr×nh ®iÒu tra. * Ph¸n quyÕt vµ quan ®iÓm cña USITC Theo qui ®Þnh, USITC ph¶i ®Ö tr×nh ph¸n quyÕt chÝnh thøc lªn ban th­ ký cña DOC trong vßng 120 ngµy sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ kÕt luËn s¬ bé cña DOC hoÆc 45 ngµy sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ kÕt luËn chÝnh thøc cña DOC. Trong cïng thêi gian nµy, USITC ph¶i tr×nh bµy quan ®iÓm b»ng v¨n b¶n vÒ lý do ®­a ra ph¸n quyÕt ®ã. C¸c v¨n b¶n nµy cïng ®­îc chuyÓn cho c¸c bªn liªn quan. Sau khi xem xÐt ph¸n quyÕt chÝnh thøc vµ b¶n gi¶i tr×nh cña USITC, DOC sÏ ®­a ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra vµ ®­a ra mét møc thuÕ t­¬ng ®­¬ng víi tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸. L­u ý : Tuy nhiªn, cã mét ®iÓm cÇn l­u ý r»ng, møc thuÕ mµ DOC ®­a ra vµo thêi ®iÓm nµy kh«ng ph¶i lµ møc thuÕ thùc sù mµ hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i chÞu. Ta cã thÓ xem xÐt mét vÝ dô: DOC ph¸t hiÖn thÊy hµng nhËp khÈu ®­îc b¸n víi tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ 5%. Sau khi USITC ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc lµ cã thiÖt h¹i vËt chÊt, DOC sÏ ra quyÕt ®Þnh ¸p dông møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ víi hµng ho¸ ®ã lµ 5%. Tõ thêi ®iÓm nµy, mÆt hµng trªn, khi nhËp khÈu vµo Mü, sÏ ph¶i chÞu thªm mét møc thuÕ 5%. Nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i ®Æt cäc mét sè tiÒn t­¬ng ®­¬ng víi møc 5% trªn cho Côc H¶i quan cña Mü khi lµm thñ tôc nhËp khÈu. T×nh tr¹ng nµy sÏ ®­îc duy tr× trong vßng mét n¨m. Sau mét n¨m, trong qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i, DOC míi ®­a ra mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ thùc sù. Møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ thùc sù nµy cã thÓ sÏ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ mµ DOC t×m thÊy. NÕu cao h¬n, nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i nép thªm sè tiÒn cßn thiÕu. NÕu thÊp h¬n, nhµ nhËp khÈu sÏ ®­îc hoµn tr¶ l¹i phÇn thõa. §ång thêi trong qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i, DOC vµ USITC sÏ quyÕt ®Þnh viÖc cã tiÕp tôc duy tr× thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi mÆt hµng ®ã hay kh«ng. Cã hai mèc hiÖu lùc cña thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, tuú thuéc vµo ph¸n quyÕt chÝnh thøc cña DOC vÒ “t×nh tr¹ng nguy kÞch”. NÕu ph¸n quyÕt chÝnh thøc cña DOC lµ cã tån t¹i "t×nh tr¹ng nguy kÞch”, vµ USITC còng ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc r»ng: 1 ngµnh s¶n xuÊt cña Mü ®ang ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt, th× USITC sÏ ph¶i ®iÒu tra thªm ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu cã t×nh tr¹ng "trèn thuÕ" hay kh«ng (nh­ tr×nh bµy trong môc 4 - phÇn B - 2.2.1). KÕt qu¶ cña cuéc ®iÒu tra thªm nµy sÏ quyÕt ®Þnh ngµy hiÖu lùc cña ph¸n quyÕt: NÕu kÕt qu¶ ®iÒu tra lµ cã hµnh vi "trèn thuÕ", th× møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ sÏ ®­îc ¸p dông tõ ngµy ban hµnh lÖnh ®×nh chØ thanh to¸n (C-2.2.2); trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, th× thêi h¹n hiÖu lùc b¾t ®Çu tõ ngµy c«ng bè chÝnh thøc quyÕt ®Þnh cña USITC. Nh­ vËy, viÖc DOC vµ USITC ®­a ra c¸c ph¸n quyÕt chÝnh thøc ch­a h¼n ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh ®iÒu tra mét hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. Nh­ ®· nãi ë phÇn ®Çu, qu¸ tr×nh ®iÒu tra chØ kÕt thóc sau khi ®· hoµn thµnh qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ b¶n chÊt cña viÖc ®iÒu tra còng nh­ c¬ së ®Ó h×nh thµnh kÕt qu¶ cña mçi ph¸n quyÕt, chóng ta sÏ nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm ph¸p lý chÝnh tr­íc. Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i sÏ ®­îc ®Ò cËp sau. 2.2.3. C¸c kh¸i niÖm ph¸p lý chÝnh C¸c kh¸i niÖm ph¸p lý nµy chÝnh lµ c¸i khung t¹o ra kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) vµ Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú (USITC). Gi¸ trÞ th«ng th­êng ( Normal value ) Gi¸ trÞ th«ng th­êng, nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n, lµ gi¸ cña s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra ®­îc b¸n t¹i mét thÞ tr­êng kh¸c ngoµi Mü. Gi¸ trÞ th«ng th­êng lµ mét kh¸i niÖm quan träng, cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn ph­¬ng ph¸p tÝnh møc b¸n ph¸ gi¸ còng nh­ kÕt qu¶ hay møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ sÏ ®­îc ¸p dông. ViÖc tiÕn hµnh x¸c ®Þnh “gi¸ trÞ th«ng th­êng” do DOC tiÕn hµnh vµ cã 5 ph­¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh kh¸i niÖm nµy : Gi¸ thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu Gi¸ thÞ tr­êng n­íc thø ba Gi¸ dù tÝnh Gi¸ cña nÒn kinh tÕ phi thÞ tr­êng Gi¸ x©y dùng theo c¸c d÷ liÖu s½n cã Gi¸ trÞ th«ng th­êng = Gi¸ thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt. Gi¸ trÞ th«ng th­êng ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ b¸n cña s¶n phÈm xuÊt khÈu t¹i thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu. Nãi c¸ch kh¸c, mét s¶n phÈm sÏ bÞ coi lµ b¸n ph¸ gi¸ nÕu gi¸ xuÊt khÈu cña s¶n phÈm ®ã vµo thÞ tr­êng Mü thÊp h¬n gi¸ b¸n lÎ ( gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng) còng cña s¶n phÈm ®ã hoÆc s¶n phÈm t­¬ng tù t¹i thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu. Trªn c¬ së gi¸ CIF, DOC sÏ trõ ®i c¸c kho¶n phÝ nh­ c­íc vËn chuyÓn, phÝ giao dÞch, hoa hång, vµ c¸c chi phÝ b¸n hµng cã liªn quan kh¸c. Môc ®Ých cña DOC lµ muèn so s¸nh trªn c¬ së gi¸ xuÊt x­ëng. Gi¸ trÞ th«ng th­êng = Gi¸ thÞ tr­êng cña n­íc thø ba Trong tr­êng hîp s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra hoÆc s¶n phÈm t­¬ng tù s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra kh«ng ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu hoÆc doanh sè cña mÆt hµng nµy t¹i thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu qu¸ thÊp ( nhá h¬n 5% tæng doanh sè mÆt hµng nµy t¹i thÞ tr­êng Mü ) th× DOC sÏ coi thÞ tr­êng mÆt hµng nµy cña n­íc xuÊt khÈu lµ kh«ng tån t¹i vµ lùa chän thÞ tr­êng mét n­íc thø ba n¬i còng nhËp khÈu mÆt hµng t­¬ng tù cña n­íc xuÊt khÈu trªn. DOC sÏ lÊy gi¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng n­íc thø ba cña mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra lµm gi¸ trÞ th«ng th­êng. Gi¸ trÞ th«ng th­êng = Gi¸ dù tÝnh Gi¸ dù tÝnh lµ møc gi¸ do DOC x©y dùng nªn dùa trªn 3 yÕu tè: Chi phÝ s¶n xuÊt ; Møc chi phÝ chung ; Møc lîi nhuËn hîp lý. ViÖc tÝnh to¸n møc chi phÝ chung vµ møc lîi nhuËn hîp lý sÏ ®­îc dùa trªn c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ b¸n hµng do nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ s¶n xuÊt thuéc diÖn ®iÒu tra cung cÊp. Trong tr­êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc 2 yÕu tè nµy b»ng c¬ së trªn, DOC cã thÓ dùa vµo : Sè liÖu thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ b¸n hµng cña nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ s¶n xuÊt thuéc diÖn ®iÒu tra t¹i thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu hoÆc bÊt kú mét ph­¬ng ph¸p nµo kh¸c miÔn lµ møc lîi nhuËn dù tÝnh kh«ng v­ît qu¸ møc lîi nhuËn th«ng th­êng mµ nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ s¶n xuÊt thuéc diÖn ®iÒu tra vÉn h­ëng. DOC sÏ ¸p dông møc gi¸ dù tÝnh trong tr­êng hîp kh«ng cã thÞ tr­êng n­íc thø ba t­¬ng tù. Tr­êng hîp ®Æc biÖt : Lo¹i trõ c¸c kho¶n doanh thu ph¸t sinh tõ møc gi¸ thÊp h¬n møc chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, th­êng cã mét sè giao dÞch cã møc gi¸ b¸n thÊp h¬n møc chi phÝ s¶n xuÊt. C¸c giao dÞch nh­ vËy sÏ ®­îc coi lµ “giao dÞch trong ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i bÊt th­êng” vµ sÏ bÞ lo¹i khái gi¸ trÞ th«ng th­êng. Trong thùc tÕ, c¸c giao dÞch d­íi møc chi phÝ sÏ bÞ lo¹i nÕu gi¸ b¸n trung b×nh cña c¸c giao dÞch nµy thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh vµ kim ng¹ch cña c¸c giao dÞch nµy chiÕm trªn 20% tæng kim ng¹ch. ViÖc lo¹i bá c¸c giao dÞch trªn sÏ lµm t¨ng gi¸ trÞ th«ng th­êng vµ cµng lµm cho viÖc ph¸t hiÖn ra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ kh¶ dÜ h¬n. Chóng ta h·y xem xÐt mét vÝ dô. Trong vÝ dô nµy, gi¶ sö møc chi phÝ s¶n xuÊt lµ 50 : Thêi ®iÓm Kim ng¹ch Gi¸ trÞ th«ng th­êng Gi¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü Th¸ng 1 10 40 50 Th¸ng 2 10 100 100 Th¸ng 3 10 150 150 Th¸ng 4 10 200 200 VÝ dô trªn ®­a ra 4 giao dÞch víi kim ng¹ch cña mçi giao dÞch lµ 10. Giao dÞch vµo th¸ng 1 cã møc gi¸ lµ 40, thÊp h¬n møc chi phÝ s¶n xuÊt ( 50 ). Giao dÞch nµy chiÕm 25% tæng kim ng¹ch ( > 20% ) v× vËy nã sÏ bÞ lo¹i khái gi¸ trÞ th«ng th­êng. KÕt qu¶ lµ ta cã: Gi¸ trÞ th«ng th­êng trung b×nh lµ (100 +150 + 200)/3 = 150 Møc gi¸ xuÊt khÈu trung b×nh lµ (50 + 100 + 150 + 200)/4 = 125 Do ®ã møc b¸n ph¸ gi¸ lµ (150 – 125) = 25 vµ tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ 25/125 = 20%. NÕu nh­ giao dÞch trong th¸ng 1 kh«ng bÞ lo¹i khái gÝa trÞ th«ng th­êng th× gi¸ trÞ th«ng th­êng trung b×nh lµ 122.5 vµ nh­ vËy ®· kh«ng cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. Gi¸ trÞ th«ng th­êng = Gi¸ cña mét nÒn kinh tÕ phi thÞ tr­êng §èi víi hµng nhËp khÈu tõ c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr­êng nh­ Liªn bang S« ViÕt cò, Trung Quèc,.., DOC sÏ tõ chèi viÖc lÊy gi¸ ë thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu lµm gi¸ trÞ th«ng th­êng víi quan ®iÓm r»ng gi¸ vµ chi phÝ cña c¸c thÞ tr­êng nãi trªn lµ do chÝnh phñ kiÓm so¸t vµ do ®ã kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ thÞ tr­êng. DOC sÏ thu thËp c¸c th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè ®Çu vµo mµ nhµ s¶n xuÊt t¹i n­íc xuÊt khÈu cÇn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra. Sau ®ã, DOC sÏ tÝnh to¸n gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo nµy trªn c¬ së gi¸ cña c¸c yÕu tè ®ã t¹i mét “n­íc ®¹i diÖn”. N­íc ®¹i diÖn lµ quèc gia cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã møc ®é ph¸t triÓn t­¬ng ®­¬ng víi n­íc thuéc diÖn ®iÒu tra. Gi¸ trÞ th«ng th­êng = Gi¸ x©y dùng theo c¸c d÷ liÖu s½n cã Ph­¬ng ph¸p cuèi cïng mµ DOC sö dông lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng th­êng dùa vµo c¸c th«ng tin s½n cã chø kh«ng ph¶i lµ c¸c d÷ liÖu mµ nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ nhËp khÈu cung cÊp. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông khi nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi kh«ng cung cÊp ®ñ c¸c th«ng tin vÒ gi¸ vµ chi phÝ nh­ DOC yªu cÇu, hoÆc nh÷ng th«ng tin ®­îc cung cÊp tá ra kh«ng chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. Trong tr­êng hîp ®ã, DOC sÏ dùa vµo c¸c d÷ liÖu s½n cã trong hå s¬ c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ kh¸c. Møc b¸n ph¸ gi¸ ( Dumping Amount ) vµ TØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ ( Dumping Margins ) Theo quy ®Þnh cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸, sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ th«ng th­êng b»ng mét trong n¨m ph­¬ng ph¸p trªn, DOC sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n møc b¸n ph¸ gi¸. Møc b¸n ph¸ gi¸ lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ th«ng th­êng vµ gi¸ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü cña mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra. TØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ tØ lÖ phÇn tr¨m cña møc b¸n ph¸ gi¸ so víi gi¸ xuÊt khÈu. ViÖc x¸c ®Þnh møc b¸n ph¸ gi¸ lµ mét b­íc quan träng ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu cã hay kh«ng hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ vµ nÕu cã th× hµnh vi ®ã x¶y ra ë møc ®é nµo. Cô thÓ, nÕu gi¸ xuÊt khÈu nhá h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng th× ®· cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ vµ tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ cµng lín th× møc ®é nghiªm träng cña hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ cµng cao. Theo quy ®Þnh, viÖc so s¸nh nµy sÏ ®­îc thùc hiÖn ë cïng mét kh©u trong kªnh ph©n phèi, th«ng th­êng lµ ë kh©u xuÊt x­ëng, vµ c¸c th«ng sè ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh so s¸nh th­êng cã mèc thêi gian kh«ng chªnh lÖch nhau l¾m. ViÖc so s¸nh hai gi¸ trÞ nµy ë kh©u xuÊt x­ëng ®ång nghÜa víi viÖc ph¶i lo¹i trõ tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh sau thêi ®iÓm hµng ho¸ ®­îc xuÊt x­ëng ra khái møc gi¸ ®­îc sö dông ®Ó so s¸nh. VÝ dô nh­, nÕu gi¸ xuÊt khÈu lµ gi¸ CIF, tøc lµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i tr¶ c­íc vËn chuyÓn néi ®Þa, c­íc tµu biÓn vµ b¶o hiÓm, th× c¸c møc c­íc nµy sÏ bÞ lo¹i trõ ®Ó cã ®­îc gi¸ xuÊt x­ëng. VÒ c¬ b¶n, cã hai ph­¬ng ph¸p so s¸nh : So s¸nh theo gi¸ trÞ trung b×nh ( Weighted average to weighted average basis ) vµ So s¸nh theo tõng giao dÞch ( Transaction to Transaction basis ). H·y xem xÐt vÝ dô sau : Thêi ®iÓm Gi¸ trÞ th«ng th­êng Gi¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü Th¸ng 1 50 50 Th¸ng 2 100 100 Th¸ng 3 150 150 Th¸ng 4 200 200 NÕu sö dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh theo gi¸ trÞ trung b×nh, ta sÏ cã gi¸ trÞ th«ng th­êng lµ ( 50 + 100 + 150 + 200)/4 =125, cßn gi¸ xuÊt khÈu lµ (50 + 100 + 150 + 200)/4 = 125. Do gi¸ trÞ th«ng th­êng b»ng gi¸ xuÊt khÈu nªn kh«ng cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. NÕu sö dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh theo tõng giao dÞch th× c¸c giao dÞch trong n­íc vµ giao dÞch xuÊt khÈu diÔn ra vµo cïng mét mèc thêi gian ( th­êng lµ trong cïng mét th¸ng ) sÏ ®­îc so s¸nh víi nhau. Tr­êng hîp ngo¹i lÖ DOC cã thÓ so s¸nh gi¸ trÞ trung b×nh cña gi¸ trÞ th«ng th­êng víi gi¸ xuÊt khÈu cña tõng giao dÞch, nÕu DOC ph¸t hiÖn cã sù chªnh lÖch lín vÒ møc gi¸, b¸n cho c¸c ng­êi mua kh¸c nhau, b¸n cho c¸c khu vùc kh¸c nhau, vµ b¸n vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. NÕu sö dông ph­¬ng ph¸p nµy, kÕt qu¶ sÏ rÊt kh¸c biÖt. Thêi ®iÓm Gi¸ trÞ th«ng th­êng (tÝnh trªn c¬ së gi¸ trÞ trung b×nh) Gi¸ xuÊt khÈu (tõng giao dÞch) Møc b¸n ph¸ gi¸ Th¸ng 1 125 50 75 Th¸ng 2 125 100 25 Th¸ng 3 125 150 -25 Th¸ng 4 125 200 -75 Ph­¬ng ph¸p lµm trßn : Tõ vÝ dô trªn, ta cã mét l­îng b¸n ph¸ gi¸ d­¬ng lµ 100 ( 75 vµ 25 cña hai giao dÞch ®Çu ) vµ mét l­îng b¸n ph¸ gi¸ ©m còng lµ 100 ( -25 vµ -75 cña hai giao dÞch cuèi ). Së dÜ cã møc b¸n ph¸ gi¸ ©m lµ do gi¸ xuÊt khÈu thùc tÕ cao h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng. SÏ kh«ng cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ nÕu l­îng b¸n ph¸ gi¸ ©m ®­îc bï cho l­îng b¸n ph¸ gi¸ d­¬ng. Tuy nhiªn, DOC kh«ng chÊp nhËn sù bï ®¾p nh­ trªn vµ thay vµo ®ã, g¸n gi¸ trÞ 0 vµo c¸c giao dÞch cã møc b¸n ph¸ gi¸ ©m. §©y t¹m gäi lµ ph­¬ng ph¸p lµm trßn ( Zeroing ). KÕt qu¶ cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: Ta sÏ cã mét møc b¸n ph¸ gi¸ lµ 100 vµ tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ 100/500 = 20%. ViÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p lµm trßn ®­îc gi¶i thÝch r»ng : ChØ cÇn cã mét giao dÞch cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ th× tøc lµ mÆt hµng nhËp khÈu tõ quèc gia ®ã bÞ b¸n ph¸ gi¸. Ph­¬ng ph¸p nµy, do ®ã, ®· hç trî viÖc ph¸t hiÖn ra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. VÝ dô minh häa c¸ch x¸c ®Þnh møc b¸n ph¸ gi¸ VÝ dô 1. Gi¸ trÞ th«ng th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p 1, gi¸ thÞ tr­êng n­íc xuÊt khÈu. Gi¸ trÞ th«ng th­êng Gi¸ xuÊt khÈu Nhµ s¶n xuÊt X à ThÞ tr­êng trong n­íc Nhµ s¶n xuÊt X à XuÊt khÈu Gi¸ b¸n : 100 Gi¸ CIF : 100 ThuÕ : 5 Nh÷ng kh¸c biÖt trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu : 5 ChiÕt khÊu : 2 ChiÕt khÊu : 2 §ãng gãi : 1 §ãng gãi : 1 C­íc vËn chuyÓn néi ®Þa : 1 C­íc vËn chuyÓn néi ®Þa : 1 C­íc ®­êng biÓn/B¶o hiÓm : 6 L·i tiÒn vay : 5 L·i tiÒn vay : 2 B¶o hµnh : 2 B¶o hµnh : 2 Hoa hång : 2 Hoa hång : 2 Gi¸ trÞ th«ng th­êng ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng ) : 82 Gi¸ xuÊt khÈu ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng ) : 79 Tõ vÝ dô nµy, ta cã tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ ( 82 –79 )/100 x 100 = 3%. VÝ dô nµy cho thÊy, mÆc dï gi¸ b¸n trong n­íc vµ gi¸ xuÊt khÈu lµ t­¬ng ®­¬ng, nh­ng vÉn cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ do gi¸ xuÊt khÈu ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng ) thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng ). VÝ dô 2. Gi¸ trÞ th«ng th­êng Gi¸ xuÊt khÈu Nhµ s¶n xuÊt X à ThÞ tr­êng trong n­íc Nhµ s¶n xuÊt X à XuÊt khÈu Gi¸ b¸n : 100 Gi¸ CIF : 100 ThuÕ : 5 Nh÷ng kh¸c biÖt trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu : 5 ChiÕt khÊu : 5 ChiÕt khÊu : 2 §ãng gãi : 1 §ãng gãi : 1 C­íc vËn chuyÓn néi ®Þa : 1 C­íc vËn chuyÓn néi ®Þa : 1 C­íc ®­êng biÓn/B¶o hiÓm : 6 L·i tiÒn vay : 6 L·i tiÒn vay : 1 B¶o hµnh : 2 B¶o hµnh : 2 Hoa hång : 2 Hoa hång : 2 Gi¸ trÞ th«ng th­êng ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng ) : 78 Gi¸ xuÊt khÈu ( t¹i kh©u xuÊt x­ëng) : 80 Trong vÝ dô nµy, tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ ( 78 –80 )/100 x100 = -2. Theo ph­¬ng ph¸p lµm trßn mµ DOC ¸p dông, møc b¸n ph¸ gi¸ ©m nµy sÏ kh«ng ®­îc tÝnh vµo c«ng thøc tÝnh to¸n mµ thay vµo ®ã lµ gi¸ trÞ 0. C. ThiÖt h¹i vËt chÊt Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 771(7) cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921, ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i vËt chÊt, USITC ph¶i xem xÐt: (1) Kim ng¹ch nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra. (2) ¶nh h­ëng cña viÖc nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra ®Õn t×nh h×nh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü. (3) ¶nh h­ëng cña viÖc nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c C«ng ty, c¸ nh©n Mü s¶n xuÊt mÆt hµng t­¬ng tù. USITC ph¶i x¸c ®Þnh xem møc t¨ng trong kim ng¹ch nhËp khÈu mÆt hµng ®iÒu tra cã t¨ng ®¸ng kÓ hay kh«ng. Khi ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®Õn t×nh h×nh gi¸ c¶, USITC ph¶i c©n nh¾c liÖu cã tån t¹i: (1) ViÖc b¸n rÎ hµng nhËp khÈu so víi mÆt hµng t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü. (2) ViÖc b¸n hµng nhËp khÈu lµm gi¶m hoÆc k×m h·m viÖc t¨ng gi¸ cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mü. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c C«ng ty, c¸ nh©n Mü s¶n xuÊt mÆt hµng t­¬ng tù, USITC sÏ ph¶i ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c nh©n tè kinh tÕ t­¬ng øng nh­: (1) Sù suy gi¶m trong s¶n l­îng, doanh sè, thÞ phÇn, lîi nhuËn, n¨ng suÊt,… (2) C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn møc gi¸ trªn thÞ tr­êng Mü. (3) C¸c ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn dßng tiÒn, hµng tån kho, nh©n c«ng, l­¬ng, tèc ®é t¨ng tr­ëng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ ®Çu t­. (4) C¸c ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt Mü. (5) Møc b¸n ph¸ gi¸ (lµ møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ th«ng th­êng cña mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra víi gi¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü cña mÆt hµng ®ã). NghÞ viÖn Mü yªu cÇu USITC ph¶i ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c nh©n tè trªn, cã xÐt ®Õn chu kú kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®Æc tr­ng cña ngµnh s¶n xuÊt bÞ ¶nh h­ëng bëi hµng nhËp khÈu. Mét c¸ch ®¬n gi¶n, viÖc x¸c ®Þnh møc thiÖt h¹i vËt chÊt ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Nhµ s¶n xuÊt Mü Nhµ xuÊt khÈu n­íc ngoµi Y Nhµ xuÊt khÈu n­íc ngoµi Z Gi¸ b¸n 100 80 110 Gi¸ môc tiªu 121 Møc thiÖt h¹i vËt chÊt (121-80)/80x100 =51.25% (121-110)/110x100 =10% Trong vÝ dô nµy, gi¶ sö møc chi phÝ cña nhµ s¶n xuÊt Mü lµ 110. Do ph¶i ®èi mÆt víi hµng nhËp khÈu gi¸ rÎ, nhµ s¶n xuÊt Mü buéc ph¶i b¸n ë møc gi¸ thÊp h¬n møc chi phÝ. DOC cã thÓ tiÕn hµnh tÝnh to¸n mét møc gi¸ môc tiªu cho nhµ s¶n xuÊt Mü dùa trªn møc chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ céng víi mét møc lîi nhuËn hîp lý, trong vÝ dô nµylµ 10%. Do vËy, ta cã møc gi¸ môc tiªu trong vÝ dô nµy lµ 110+(110x10%)=121. Vµ ta cã møc thiÖt h¹i vËt chÊt t­¬ng øng lµ 51.25% vµ 10%. D. §e däa thiÖt h¹i vËt chÊt Theo luËt chèng b¸n ph¸ gi¸, khi x¸c ®Þnh xem liÖu mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü cã bÞ ®e däa thiÖt h¹i vËt chÊt hay kh«ng, USITC cÇn c©n nh¾c: (1) TÝnh x¸c thùc cña c¸c th«ng tin vÒ h×nh thøc trî gi¸ ®­îc ¸p dông (h×nh thøc trî gi¸ ®ã cã ph¶i lµ mét trong c¸c h×nh thøc trî gi¸ ®­îc qui ®Þnh trong kho¶n 3 hoÆc kho¶n 6.1 cña HiÖp ­íc trî gi¸ cña WTO hay kh«ng). (2) ViÖc t¨ng l­îng hµng nhËp khÈu vµo Mü cã ph¶i do cã sù t¨ng n¨ng suÊt cña n­íc xuÊt khÈu hay kh«ng. (3) ViÖc t¨ng thÞ phÇn cña hµng nhËp khÈu cã ph¶i do l­îng nhËp khÈu t¨ng hay kh«ng. (4) Møc gi¸ cña hµng nhËp khÈu cã lµm gi¶m møc gi¸ cña s¶n phÈm néi ®Þa cïng lo¹i vµ lµm t¨ng nhu cÇu nhËp khÈu hay kh«ng. (6) Kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi s¶n phÈm trong tr­êng hîp n­íc xuÊt khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra ngõng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. (7) ¶nh h­ëng tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm néi ®Þa cïng lo¹i. (8) C¸c xu h­íng bÊt lîi kh¸c biÓu thÞ kh¶ n¨ng cã thiÖt h¹i vËt chÊt do nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra. USITC sÏ ph¶i c©n nh¾c toµn bé c¸c nh©n tè trªn trong mét mèi quan hÖ thèng nhÊt, tõ ®ã míi ®­a ra kÕt luËn vµ ph¸n quyÕt chÝnh thøc. E. K×m h·m s¶n xuÊt Nguyªn ®¬n cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü bÞ k×m h·m do viÖc nhËp khÈu hoÆc b¸n mÆt hµng nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra. LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ “k×m h·m s¶n xuÊt”, tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh xö kiÖn, USITC ®· b¾t ®Çu c©n nh¾c vÊn ®Ò nµy th«ng qua c¸c yÕu tè sau: (1) Ngµnh s¶n xuÊt ®ã b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ khi nµo. (2) ViÖc s¶n xuÊt lµ liªn tôc hay ng¾t qu·ng. (3) Qui m« cña ngµnh s¶n xuÊt ®ã so víi qui m« thÞ tr­êng cña lo¹i s¶n phÈm mµ ngµnh s¶n xuÊt ®ã t¹o ra. (4) Ngµnh s¶n xuÊt ®ã ®· ®¹t ®­îc møc hßa vèn hîp lý ch­a. (5) C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµy thùc sù lµ thuéc mét ngµnh s¶n xuÊt míi hay chØ ®¬n thuÇn lµ mét dßng s¶n phÈm míi cña mét ngµnh s¶n xuÊt cò. F. S¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i vµ ngµnh s¶n xuÊt Mü Tr­íc khi x¸c ®Þnh thiÖt h¹i vËt chÊt hoÆc nguy c¬ thiÖt h¹i vËt chÊt cña mét ngµnh s¶n xuÊt Mü, hoÆc sù k×m h·m viÖc thµnh lËp mét ngµnh s¶n xuÊt Mü, USITC ph¶i x¸c ®Þnh râ thÕ nµo lµ "s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i" vµ "ngµnh s¶n xuÊt". Theo kho¶n 771(34) cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921, "ngµnh s¶n xuÊt" lµ "tËp hîp bao gåm tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt cña mét s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i, hoÆc tËp hîp c¸c nhµ s¶n xuÊt chiÕm phÇn lín s¶n l­îng cña s¶n phÈm ®ã". Cßn "s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i" lµ "s¶n phÈm gièng hÖt víi s¶n phÈm nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra, hoÆc trong tr­êng hîp kh«ng cã s¶n phÈm gièng hÖt, lµ s¶n phÈm cã nhiÒu ®Æc tÝnh vµ gi¸ trÞ sö dông t­¬ng ®ång víi s¶n phÈm nhËp khÈu nhÊt". ViÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi cña 2 kh¸i niÖm nµy trong tõng vô kiÖn sÏ do DOC tiÕn hµnh. Tuy nhiªn, USITC cã thÓ thay ®æi ph¹m vi cña kh¸i niÖm "s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i" b»ng c¸ch ®­a thªm mét sè s¶n phÈm néi ®Þa vµo danh s¸ch c¸c s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i. Khi x¸c ®Þnh s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i, USITC th­êng c©n nh¾c c¸c yÕu tè sau: (1) §Æc ®iÓm bªn ngoµi vµ gi¸ trÞ sö dông. (2) Kh¶ n¨ng thay thÕ cho s¶n phÈm kh¸c. (3) Kªnh ph©n phèi. (4) ThiÕt bÞ s¶n xuÊt, qui tr×nh s¶n xuÊt vµ nh©n c«ng. (5) C¶m nhËn cña kh¸ch hµng vµ nhµ s¶n xuÊt. (6) Gi¸ c¶. Mét vÊn ®Ò còng cÇn ph¶i ®­îc nh¾c ®Õn: ®ã lµ liÖu c¸c s¶n phÈm ë c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh¸c nhau cã ®­îc coi lµ s¶n phÈm ®ång lo¹i kh«ng. Khi ph©n tÝch vÊn ®Ò nµy, USITC th­êng ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch b¸n thµnh phÈm dùa theo c¸c nh©n tè sau: (1) S¶n phÈm thuéc kh©u tr­íc ®­îc sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ë kh©u tiÕp theo hay ®­îc sö dông ®éc lËp. (2) Cã tån t¹i thÞ tr­êng riªng biÖt cho s¶n phÈm thuéc kh©u tr­íc vµ s¶n phÈm thuéc kh©u tiÕp theo kh«ng. (3) Sù kh¸c biÖt vÒ ®Æc tÝnh vµ chøc n¨ng cña s¶n phÈm thuéc 2 kh©u kÓ trªn (4) Sù kh¸c biÖt vÒ chi phÝ hoÆc gi¸ trÞ gi÷a 2 s¶n phÈm trªn. (5) Qui tr×nh chuyÓn ®æi s¶n phÈm kh©u tr­íc thµnh s¶n phÈm kh©u tiÕp theo. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i cña mét cuéc ®iÒu tra, USITC sÏ x¸c ®Þnh "ngµnh s¶n xuÊt". USITC ph¶i c©n nh¾c liÖu mét nhµ s¶n xuÊt cô thÓ cã ®­îc xÕp vµo kh¸i niÖm "ngµnh s¶n xuÊt" cña mét vô kiÖn cô thÓ hay kh«ng. §Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh nµy, USITC ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè: (1) Nguån gèc vµ qui m« vèn. (2) Tr×nh ®é c«ng nghÖ (3) Gi¸ trÞ ®ãng gãp vµo s¶n phÈm (4) Møc nh©n c«ng (5) BÊt k× mét chi phÝ hay ho¹t ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i. Mét ®Æc ®iÓm khi ph©n lo¹i ®Ó x¸c ®Þnh "ngµnh s¶n xuÊt" ®ã lµ USITC cã thÓ coi "ngµnh s¶n xuÊt" lµ: (1) Bao gåm c¸c nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ång lo¹i thuéc mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i nµy ®­îc gäi lµ “Ngµnh s¶n xuÊt theo khu vùc”. HoÆc (2) Bao gåm c¸c nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ång lo¹i trªn toµn n­íc Mü, ngo¹i trõ "c¸c bªn liªn quan" * Ngµnh s¶n xuÊt theo khu vùc LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ 1921 qui ®Þnh: "Trong tr­êng hîp cô thÓ, ®èi víi mét mÆt hµng cô thÓ, n­íc Mü cã thÓ ®­îc chia thµnh 2 hay nhiÒu thÞ tr­êng riªng biÖt, vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt trong mçi thÞ tr­êng ®ã sÏ ®­îc coi lµ thuéc 1 ngµnh s¶n xuÊt riªng biÖt nÕu: (1) C¸c nhµ s¶n xuÊt trong thÞ tr­êng ®ã b¸n tÊt c¶ hoÆc phÇn lín s¶n phÈm cña m×nh t¹i thÞ tr­êng ®ã. (2) Nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®ã kh«ng ®­îc ®¸p øng, dï ë bÊt cø møc ®é nµo, bëi nhµ s¶n xuÊt kh«ng thuéc thÞ tr­êng ®ã. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, cã thÓ coi lµ tån t¹i thiÖt h¹i vËt chÊt, nguy c¬ thiÖt h¹i vËt chÊt, hoÆc sù ng¨n c¶n thµnh lËp ®èi víi mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü cho dï toµn bé ngµnh s¶n xuÊt ®ã tÝnh trªn toµn n­íc Mü kh«ng hÒ ph¶i chÞu thiÖt h¹i hay bÞ ®e däa thiÖt h¹i, nÕu cã hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ vµo mét thÞ tr­êng riªng biÖt vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt trong thÞ tr­êng ®ã ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt hoÆc cã nguy c¬ ph¶i chÞu thiÖt h¹i vËt chÊt do hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ ®ã g©y ra. ThuËt ng÷ "ngµnh s¶n xuÊt theo khu vùc" lµ ®Ó chØ c¸c nhµ s¶n xuÊt néi ®Þa thuéc mét khu vùc nhÊt ®Þnh, nh÷ng nhµ s¶n xuÊt nµy sÏ ®­îc coi lµ thuéc mét ngµnh s¶n xuÊt riªng biÖt…” Trong tr­êng hîp USITC ph¸t hiÖn cã thiÖt h¹i vËt chÊt, nguy c¬ thiÖt h¹i vËt chÊt ®èi víi mét ngµnh s¶n xuÊt khu vùc do hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ hµng nhËp khÈu g©y ra, th× DOC sÏ chØ ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu b¸n hµng vµo thÞ tr­êng ®ã. * C¸c bªn liªn quan LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ quy ®Þnh: "NÕu mét nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm néi ®Þa cïng lo¹i cã quan hÖ víi nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra, hoÆc nÕu mét nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm néi ®Þa cïng lo¹i ®ång thêi lµ nhµ nhËp khÈu s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra, th× nhµ s¶n xuÊt ®ã, trong tr­êng hîp cô thÓ, cã thÓ kh«ng ®­îc tÝnh lµ thuéc "ngµnh s¶n xuÊt". Nhµ s¶n xuÊt sÏ bÞ coi lµ cã quan hÖ víi nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu nÕu: (1) Nhµ s¶n xuÊt trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t nhµ nhËp khÈu. (2) Nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t nhµ s¶n xuÊt. (3) Mét bªn thø ba trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t nhµ xuÊt khÈu, nhµ nhËp khÈu vµ nhµ s¶n xuÊt. (4) Nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ xuÊt khÈu, nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t mét bªn thø ba vµ cã lý do chøng minh r»ng mèi quan hÖ nµy cã t¸c ®éng tíi hµnh vi cña nhµ s¶n xuÊt. G. Hµng nhËp khÈu kh«ng g©y ¶nh h­ëng Theo luËt chèng b¸n ph¸ gi¸, hµng nhËp khÈu kh«ng g©y ¶nh h­ëng lµ hµng nhËp khÈu tõ quèc gia cã kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng ®ã vµo Mü nhá h¬n 3% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu mÆt hµng ®ã cña Mü. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kim ng¹ch cña mÆt hµng trªn lµ sè liÖu trong vßng 12 th¸ng gÇn nhÊt. Khi ®­îc coi lµ hµng nhËp khÈu kh«ng g©y ¶nh h­ëng, th× c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi mÆt hµng ®ã sÏ bÞ b¸c bá. 2.2.4. Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i Theo qui ®Þnh cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸. Trong vßng 5 n¨m kÓ tõ ngµy ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. DOC vµ USITC ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt l¹i ®Ó c©n nh¾c viÖc b·i bá thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Trªn thùc tÕ, mét n¨m sau khi ®­a ra ph¸n quyÕt chÝnh thøc, DOC sÏ tiÕn hµnh xem xÐt l¹i víi môc ®Ých c©n nh¾c vµ ®­a ra møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc vµ sÏ hñy bá viÖc ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ trõ khi kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i cho thÊy r»ng hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ vÉn cã kh¶ n¨ng tiÕp diÔn vµ ®e däa g©y thiÖt h¹i cho mét ngµnh s¶n xuÊt cña Mü. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ l¹i, USITC sÏ ph¶i dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi trong kim ng¹ch, ¶nh h­ëng cña møc gi¸ vµ ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®Õn ngµnh s¶n xuÊt khi møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc b·i bá. Cô thÓ, USITC sÏ ph¶i xem xÐt: (1) Ph¸n quyÕt ban ®Çu. (2) TiÕn triÓn cña "ngµnh s¶n xuÊt" Mü kÓ tõ khi møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc ¸p dông. (3) Kh¶ n¨ng bÞ ®e däa thiÖt h¹i vËt chÊt khi møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc b·i bá. Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thay ®æi vÒ kim ng¹ch nhËp khÈu trong tr­êng hîp thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc b·i bá, USITC sÏ ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè: (1) Kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt hoÆc sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt nhµn rçi cña n­íc xuÊt khÈu (2) L­îng hµng tån kho cña mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra (3) C¸c rµo c¶n ®èi víi viÖc nhËp khÈu mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra vµo c¸c n­íc kh¸c ngoµi Mü (4) Kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi s¶n phÈm trong tr­êng hîp n­íc xuÊt khÈu ngõng s¶n xuÊt mÆt hµng trªn Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng cña møc gi¸ cña hµng nhËp khÈu trong tr­êng hîp b·i bá thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, USITC sÏ ph¶i c©n nh¾c: (1) Kh¶ n¨ng b¸n rÎ hµng nhËp khÈu thuéc diÖn ®iÒu tra so víi s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i. (2) Kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®Õn sù sôt gi¶m gi¸ cña s¶n phÈm néi ®Þa ®ång lo¹i. Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng cña hµng nhËp khÈu ®Õn "ngµnh s¶n xuÊt" cña Mü trong tr­êng hîp b·i bá thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, USITC sÏ ph¶i c©n nh¾c c¸c yÕu tè kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn ngµnh s¶n xuÊt cña Mü nh­: (1) Kh¶ n¨ng sôt gi¶m s¶n l­îng, doanh sè, thÞ phÇn, lîi nhuËn, n¨ng suÊt,… (2) Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn c¸c ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn dßng tiÒn, l­îng hµng dù tr÷, nh©n c«ng, l­¬ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn,… LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ qui ®Þnh: USITC ph¶i xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy trong mèi quan hÖ víi chu kú s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm c¹nh tranh cña ngµnh. Trªn ®©y lµ mét vµi nÐt vÒ c¸c qui ®Þnh xö lý hµnh vi b¸n ph¸ gi¸ cña Mü. §Ó xem xÐt xem thùc tÕ ¸p dông c¸c qui ®Þnh nµy nh­ thÕ nµo, chóng ta sÏ nghiªn cøu trong Ch­¬ng II. Ch­¬ng II Thùc tiÔn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü Tæng quan thùc tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ vµo thÞ tr­êng Mü Trong vßng 50 n¨m qua , Hoa Kú ®· liªn kÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi l¹i víi nhau th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh tù do ho¸ th­¬ng m¹i víi môc ®Ých gi¶m bít c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan. §ång thêi víi viÖc nghiªm cÊm c¸c h×nh thøc ph©n biÖt ®èi xö trong th­¬ng m¹i, c¸c hiÖp ®Þnh nµy còng thõa nhËn luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ nh­ mét c«ng cô cho phÐp ng¨n chÆn c¸c hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i g©y tæn h¹i cho nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. Do kÕt qu¶ cña viÖc gi¶m dÇn c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i, thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®· nhanh chãng trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc ®­îc c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü tËn dông ®Ó gi¶m bít ¸p lùc tõ hµng ho¸ nhËp khÈu. C¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ ®· t¨ng lªn rÊt nhanh vµ xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c mÆt hµng tõ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh­ hoa, h¶i s¶n, mËt ong tíi c¸c s¶n phÈm vËt liÖu nh­ thÐp, vµ thËm chÝ lµ c¶ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao nh­ m¸y tÝnh vµ chip b¸n dÉn. Søc m¹nh cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ n»m ë chç : ChÝnh quyÒn Mü cã thÓ ¸p dông mét møc thuÕ lªn ®Õn trªn 400%. Tro._. Ph­¬ng ph¸p thay thÕ nh­ thÕ nµy cã thÓ dÉn ®Õn mét møc b¸n ph¸ gi¸ rÊt cao. Tuy nhiªn, c¸c nhµ xuÊt khÈu vÉn cã c¬ héi giµnh ®­îc tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ thÊp. NÕu tØ lÖ ®ã lµ 0%, gièng nh­ mét sè s¶n phÈm cña Trung Quèc ®· ®¹t ®­îc (nhùa PVA), th× ®©y lµ t×nh huèng kh¶ quan nhÊt bëi nhµ xuÊt khÈu sÏ ®­îc gi¶i phãng khái thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ sÏ kh«ng ph¶i ®èi phã víi qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i mµ DOC vµ USITC tiÕn hµnh hµng n¨m. NÕu tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ lµ lín h¬n 2% vµ USITC x¸c ®Þnh lµ cã thiÖt h¹i hoÆc cã ®e do¹ vËt chÊt, th× r¾c rèi chØ míi b¾t ®Çu bëi kÕt qu¶ cßn n»m ë giai ®o¹n xem xÐt l¹i. C¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng kh«ng hiÓu r»ng, giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu cña DOC kh«ng quyÕt ®Þnh møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ mµ nhµ nhËp khÈu Mü ph¶i tr¶. Giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu chØ ®¬n gi¶n x¸c ®Þnh møc tiÒn ký quü mµ nhµ nhËp khÈu Mü ph¶i nép cho Côc H¶i quan Mü khi nhËp khÈu s¶n phÈm vµo Mü. Mét khi cã yªu cÇu ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña DOC, th× mét n¨m sau ®ã, trong qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i, DOC míi x¸c ®Þnh møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ mµ nhµ nhËp khÈu ph¶i tr¶. NÕu NÕu DOC x¸c ®Þnh møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ thùc tÕ thÊp h¬n møc tiÒn ký quü, th× nhµ nhËp khÈu sÏ ®­îc nhËn l¹i sè tiÒn chªnh lÖch céng víi mét kho¶n tiÒn l·i tõ Côc H¶i quan Mü. Trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i thanh to¸n sè tiÒn chªnh lÖch trªn céng víi mét kho¶n tiÒn l·i. §· cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp nhµ nhËp khÈu Trung Quèc do ®¹t ®­îc mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp nªn ®· kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i vµ ®Ó cho DOC tù thÈm tra c¸c th«ng tin mµ nhµ xuÊt khÈu cung cÊp. KÕt qu¶ lµ møc b¸n ph¸ gi¸ t¨ng lªn gÊp 3-4 lÇn. ViÖc t¨ng ®ét ngét cña møc b¸n ph¸ gi¸ ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng lªn cña møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ ®iÒu nµy cã thÓ khiÕn c¸c nhµ nhËp khÈu Mü ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ ph¸ s¶n. Møc b¸n ph¸ gi¸ t×m ®­îc trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i còng chÝnh lµ møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu trong t­¬ng lai, v× vËy mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cao ë giai ®o¹n xem xÐt l¹i sÏ cã thÓ ®ãng cöa hoµn toµn thÞ tr­êng Mü ®èi víi nhµ xuÊt khÈu. Do vËy vÊn ®Ò mÊu chèt kh«ng chØ lµ giµnh ®­îc mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp ë DOC trong giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu mµ cßn ph¶i giµnh ®­îc c¶ mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i ®­îc tiÕn hµnh hµng n¨m. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi nµo nhµ xuÊt khÈu vÉn cßn ý ®Þnh xuÊt hµng sang thÞ tr­êng Mü th× hä vÉn ph¶i tiÕp tôc theo ®uæi vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ ®­¬ng nhiªn vÉn ph¶i tr¶ tiÒn ¸n phÝ vµ tiÕp tôc nguy c¬ bÞ mÊt thÞ tr­êng Mü. Tho¶ ­íc ®×nh chØ T­¬ng tù nh­ qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i, viÖc ®¹t ®­îc mét tho¶ ­íc ®×nh chØ còng cã c¸i gi¸ cña nã. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, rÊt khã cã thÓ ®¹t ®­îc tháa ­íc ®×nh chØ. Trong sè h¬n 80 vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi Trung Quèc, DOC chØ thùc hiÖn tho¶ ­íc ®×nh chØ trong 2 tr­êng hîp : S¶n phÈm mËt ong vµ thÐp Carbon1. Ngay c¶ trong vô kiÖn c¸ Tra vµ c¸ Basa cña ViÖt Nam, mÆc dï chÝnh phñ ViÖt Nam ®· ®Ò xuÊt mét tho¶ ­íc ®×nh chØ víi DOC nh­ng sau nhiÒu lÇn ®µm ph¸n, hai bªn vÉn kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tho¶ ­íc trªn. Tháa ­íc ®×nh chØ lµ mét tho¶ ­íc gi÷a chÝnh quyÒn Mü vµ chÝnh quyÒn n­íc xuÊt khÈu theo ®ã, DOC dõng viÖc ®iÒu tra b¸n ph¸ gi¸ l¹i vµ ®­a ra mét møc h¹n ng¹ch cïng víi mét møc gi¸ sµn cho mÆt hµng thuéc diÖn ®iÒu tra. Trong vô kiÖn s¶n phÈm mËt ong cña Trung Quèc, lý do ®Ó DOC ®­a ra mét tho¶ ­íc ®×nh chØ lµ do t¸c ®éng tõ phÝa nhµ nhËp khÈu Mü vµ nhµ s¶n xuÊt Mü chuyªn ®ãng gãi s¶n phÈm mËt ong ®Ó b¸n t¹i thÞ tr­êng Mü. NÕu s¶n phÈm mËt ong cña Trung Quèc bÞ lo¹i bá hoµn toµn ra khái thÞ tr­êng Mü th× c¸c nhµ ®ãng gãi bao b× Mü sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ thÊt nghiÖp. C¸c nhµ ®ãng gãi, do ®ã, ®· t¹o ®­îc ®ñ ¸p lùc ®Ó buéc chÝnh quyÒn Mü ®i ®Õn mét tho¶ ­íc víi chÝnh quyÒn Trung Quèc. Tuy nhiªn, tháa ­íc ®×nh chØ còng cã c¸i gi¸ cña nã. Sau khi cã ®­îc tho¶ ­íc ®×nh chØ trong vô kiÖn s¶n phÈm mËt ong cña Trung Quèc, c¸c nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc c¶m thÊy thùc sù mÖt mái bëi møc gi¸ sµn mµ DOC ®­a ra lµ qu¸ cao vµ lµm gi¶m ®¸ng kÓ kim ng¹ch xuÊt khÈu s¶n phÈm mËt ong. Giµnh phÇn th¾ng t¹i USITC NÕu nhµ xuÊt khÈu kh«ng thÓ giµnh phÇn th¾ng t¹i DOC, th× nªn tËn dông c¬ héi ®Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng t¹i USITC. Giµnh phÇn th¾ng t¹i USITC còng rÊt khã nh­ng vÉn cßn dÔ dµng h¬n lµ giµnh phÇn th¾ng t¹i DOC bëi nÕu cã ®­îc sù hîp t¸c hiÖu qu¶ gi÷a nhµ xuÊt khÈu n­íc ngoµi víi nhµ nhËp khÈu Mü th× cã thÓ g©y ®ñ ¸p lùc ®Ó USITC ®­a ra ph¸n quyÕt r»ng : Hµnh vi b¸n hµng ë møc gi¸ thÊp h¬n møc hîp lý LTFV kh«ng g©y thiÖt h¹i vËt chÊt hoÆc ®e do¹ g©y thiÖt h¹i vËt chÊt cho ngµnh s¶n xuÊt Mü. ChiÕn l­îc ®Ó giµnh phÇn th¾ng trong giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu. D­íi ®©y lµ mét vµi biÖn ph¸p ®Ó c¸c nhµ xuÊt khÈu vËn dông vµo ba c¬ héi trªn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng giµnh phÇn th¾ng trong giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ bé vµ chÝnh thøc cña DOC vµ USITC A. KÕt hîp víi nhµ nhËp khÈu. ChiÕn l­îc quan träng nhÊt mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn ¸p dông ®Ó t¨ng c¬ héi giµnh phÇn th¾ng lµ kÕt hîp víi nhµ nhËp khÈu Mü. Trong rÊt nhiÒu vô kiÖn, c¸c nhµ xuÊt khÈu ®· quyÕt ®Þnh ®¬n ®éc ®èi chäi l¹i bªn nguyªn ®¬n vµ cuèi cïng kÕt qu¶ ®· kh«ng ®­îc tèt ®Ñp. MÆc dï, nhµ xuÊt khÈu n­íc ngoµi cã thÓ n¾m râ c¸c sè liÖu cña hä, nh­ng hä kh«ng n¾m v÷ng t×nh h×nh thùc tÕ t¹i thÞ tr­êng Mü. Do ®ã, t¹i USITC, nhµ nhËp khÈu Mü lµ bªn duy nhÊt cã thÓ biÖn hé mét c¸ch hiÖu qu¶ chèng l¹i sù tè c¸o cña bªn nguyªn ®¬n r»ng : Hµnh vi b¸n d­íi møc hîp lý-LTFV g©y thiÖt h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt Mü. Trong mét sè vô kiÖn s¶n phÈm cña Trung Quèc nh­ chÊt Antimony Trioxide, thuèc nhuém Sulfur, chÊt Silicon Carbide vµ ®­êng Saccharin, c¸c nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc ®· giµnh ®­îc phÇn th¾ng t¹i USITC bëi sù xuÊt hiÖn vµ lêi lµm chøng cña c¸c nhµ nhËp khÈu Mü. Trong vô kiÖn ®­êng Saccharin, chÝnh do lêi khai cña nhµ nhËp khÈu mµ USITC ®­a ra ph¸n quyÕt xö th¾ng cho nhµ xuÊt khÈu. Cô thÓ, nhµ nhËp khÈu Mü ®· biÖn hé r»ng : nÕu s¶n phÈm ®­êng Saccharin cña Trung Quèc bÞ lo¹i ra khái thÞ tr­êng Mü do thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, th× c¸c nhµ nhËp khÈu Mü sÏ nhËp ®­êng Saccharin cña Hµn Quèc ®Ó thay cho s¶n phÈm cña Trung Quèc. S¶n phÈm cña Hµn Quèc tuy cã chÊt l­îng kÐm h¬n nh­ng gi¸ l¹i thÊp h¬n s¶n phÈm cña Trung Quèc. Sau khi xem xÐt kü, USITC thÊy r»ng viÖc ¸p dông mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ch¼ng ®em l¹i lîi Ých g× cho c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü mµ chØ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c nhµ xuÊt khÈu Hµn Quèc, do ®ã quyÕt ®Þnh xö th¾ng cho c¸c nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc. Ngoµi ra, c¸c nhµ nhËp khÈu Mü cßn cã thÓ thuyÕt phôc c¸c kh¸ch hµng cña hä, tøc lµ ng­êi tiªu dïng hoÆc c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c, biÖn hé cho nhµ xuÊt khÈu t¹i DOC vµ USITC. Nh­ trong tr­êng hîp chÊt Silicon Carbide, nhµ nhËp khÈu ®· thuyÕt phôc General Motors, nhµ s¶n xuÊt xe h¬i lín nhÊt n­íc Mü vµ còng lµ mét kh¸ch hµng lín cña s¶n phÈm Silicon Carbide, biÖn hé cho nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc. Lêi biÖn hé tõ phÝa General Motors lµ mét trong nh÷ng lý do chÝnh khiÕn USITC xö th¾ng cho nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc. Mét lý do quan träng kh¸c ®Ó hîp t¸c víi nhµ nhËp khÈu lµ yÕu tè ChÝnh trÞ. C¸c nhµ s¶n xuÊt Mü nhËp khÈu nguyªn liÖu th« cña nhµ xuÊt khÈu cã thÓ t¹o ra mét sè ¸p lùc vÒ chÝnh trÞ ®èi víi DOC vµ USITC bëi mét phÇn viÖc lµm cña n­íc Mü cã thÓ ph¶i phô thuéc vµo viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu th« cña nhµ xuÊt khÈu. Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, trong vô kiÖn s¶n phÈm mËt ong cña Trung Quèc, chÝnh c¸c c«ng ty s¶n xuÊt bao b× ®ãng gãi ®· t¹o ra mét sè ¸p lùc chÝnh trÞ ®¸ng kÓ ®èi víi DOC ®Ó ®¹t ®­îc tho¶ ­íc ®×nh chØ. Trong vô kiÖn thuèc nhuém Sulfur cña Trung Quèc, c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü ®· nhËp khÈu thuèc nhuém tõ Anh, Ên §é, vµ Trung Quèc, råi trén c¸c lo¹i thuèc nhuém nµy l¹i víi nhau t¹i c¬ së cña hä ë Nam Carolina. Do c¬ së nµy thuª mét sè l­îng nh©n c«ng ®¸ng kÓ ë Nam Carolina, c¸c nhµ nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt nãi trªn ®· cã thÓ thuyÕt phôc hai th­îng nghÞ sÜ ®¹i diÖn cho bang nµy viÕt mét bøc th­ biÖn hé cho nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc. Do t×nh h×nh viÖc lµm t¹i Mü vµo thêi ®iÓm ®ã ®ang l©m vµo thêi kú khñng ho¶ng nªn hai th­îng nghÞ sÜ nµy ®· ñng hé c¸c nhµ s¶n xuÊt nhËp khÈu thuèc nhuém cña Trung Quèc. Nh÷ng ¸p lùc chÝnh trÞ ®· khiÕn USITC dÔ dµng h¬n trong viÖc xö th¾ng cho nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc. ¸p lùc vÒ chÝnh trÞ biÖn hé cho nhµ nhËp khÈu Mü vµ nhµ xuÊt khÈu kh«ng thÓ ®¶m b¶o phÇn th¾ng cho nhµ xuÊt khÈu nh­ng nã gióp cñng cè sù b×nh ®¼ng trong “s©n ch¬i”. Cô thÓ, DOC sÏ kh«ng thÓ nÆng tay víi bªn bÞ ®¬n nÕu DOC biÕt r»ng cã ¸p lùc chÝnh trÞ tõ phÝa m×nh. Tuy nhiªn, nÕu thiÕu ®i nhµ nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu sÏ kh«ng thÓ t¹o ®­îc ¸p lùc vÒ chÝnh trÞ vµ DOC sÏ dÔ dµng h¬n khi ®­a ra ph¸n quyÕt cã lîi cho ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa Mü. NÕu kh«ng cã sù hîp t¸c cña c¸c nhµ nhËp khÈu Mü, th× râ rµng nhµ xuÊt khÈu sÏ kh«ng thÓ cã ®­îc nh÷ng hç trî nh­ vËy. Nhµ nhËp khÈu còng cã thÓ gióp nhµ xuÊt khÈu t×m ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ thay thÕ thÊp nhÊt, gióp lµm gi¶m møc b¸n ph¸ gi¸. Nh­ ®· tr×nh bµy trong Ch­¬ng I, trong c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ®­îc coi lµ phi thÞ tr­êng nh­ ViÖt Nam, bªn nguyªn ®¬n sÏ t×m mét quèc gia kh¸c cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó thay thÕ cho ViÖt Nam ( nh­ ®· ®Ò cËp, khi ®Ö ®¬n kiÖn, bªn nguyªn ®¬n ph¶i chøng minh ®­îc r»ng cã tån t¹i hµnh vi b¸n ph¸ gi¸, do ®ã bªn nguyªn ®¬n còng ph¶i thu thËp th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh “gi¸ trÞ th«ng th­êng” gièng nh­ c¸c b­íc mµ DOC vµ USITC ph¶i tiÕn hµnh). HiÓn nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o phÇn th¾ng cho m×nh, bªn nguyªn ®¬n sÏ cè g¾ng t×m nh÷ng gi¸ trÞ thay thÕ cao nhÊt cã thÓ vµ sÏ thuyÕt phôc DOC vµ USITC sö dông nh÷ng g× mµ hä t×m thÊy. §iÒu nµy râ rµng bÊt lîi cho nhµ xuÊt khÈu. Víi sù tham gia cña nhµ nhËp khÈu, bªn bÞ ®¬n sÏ cã thªm c¬ héi thuyÕt phôc DOC vµ USITC kh«ng sö dông nh÷ng gi¸ trÞ qu¸ cao mµ bªn nguyªn ®¬n t×m ®­îc. §iÒu nµy ®· ®­îc minh chøng qua mét sè vô kiÖn ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña Trung Quèc. §¬n cö nh­ vô kiÖn chÊt Sulfanilic Acid Bµi häc rót ra tõ nh÷ng vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®èi víi Trung Quèc-William.E.Perry . Trong vô kiÖn nµy, c«ng ty cña Mü lµ Nation Ford ®· yªu cÇu DOC sö dông gi¸ néi ®Þa cña chÊt Aniline t¹i Ên §é. NÕu DOC sö dông møc gi¸ nµy th× møc b¸n ph¸ gi¸ sÏ t¨ng gÊp ba. Tuy nhiªn, c«ng ty Clariant Chemicals, mét nhµ nhËp khÈu chÊt Sulfanilic Acid cña Trung Quèc ®· ®­a ra b»ng chøng chøng minh ®­îc r»ng c¸c nhµ s¶n xuÊt Ên §é còng nhËp khÈu chÊt Aniline ®Ó s¶n xuÊt chÊt Sulfanilic Acid chø kh«ng dïng chÊt Aniline néi ®Þa. ChÝnh nhê b»ng chøng ®ã mµ DOC ®· quyÕt ®Þnh sö dông møc gi¸ nhËp khÈu chÊt Aniline vµo Ên §é chø kh«ng sö dông møc gi¸ néi ®Þa. H¬n n÷a ngay c¶ khi nhµ nhËp khÈu Mü kh«ng thÓ gióp t¹o ra nh÷ng hËu thuÉn ®Ó nhµ xuÊt khÈu cã thÓ giµnh phÇn th¾ng t¹i USITC, th× hä vÉn cã thÓ gióp nhµ xuÊt khÈu gi¶m ®­îc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i. Nhµ nhËp khÈu Mü sÏ gióp ®ì b»ng c¸ch : sau khi DOC ®· chÝnh thøc ban hµnh yªu cÇu ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, nhµ nhËp khÈu sÏ ®ång ý nhËp khÈu mét vµi chuyÕn hµng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc gi¶m møc b¸n ph¸ gi¸ trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i. Bëi nhµ nhËp khÈu Mü lµ mét nh©n tè quan träng ®èi víi kh¶ n¨ng giµnh th¾ng lîi trong c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸, nªn c¸c nhµ xuÊt khÈu kh«ng nªn t¸ch m×nh ra khái c¸c nhµ nhËp khÈu. Thay vµo ®ã, c¸c nhµ xuÊt khÈu nªn kÕt hîp víi c¸c nhµ nhËp khÈu Mü ®Ó t¹o thµnh mét liªn minh cïng tham gia vµo vô kiÖn. Nhµ nhËp khÈu Mü sÏ gi÷ vai trß chñ ®¹o t¹i USITC, cßn nhµ xuÊt khÈu gi÷ vai trß chñ ®¹o t¹i DOC. Trong rÊt nhiÒu tr­êng hîp, c¸c nhµ nhËp khÈu Mü cßn ®ång ý chia sÎ tiÒn ¸n phÝ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu, gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu gi¶m bít g¸nh nÆng vÒ mÆt tµi chÝnh. Sù thiÖn chÝ cña c¸c nhµ nhËp khÈu kh«ng chØ ®¬n thuÇn xuÊt ph¸t tõ “tÊm lßng” cña hä mµ thùc ra lµ xuÊt ph¸t tõ chÝnh b¶n th©n quyÒn lîi cña hä. C¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn hiÓu râ r»ng kh«ng ph¶i ai kh¸c mµ chÝnh nhµ nhËp khÈu Mü lµ ng­êi ph¶i g¸nh v¸c bÊt kú mét sù t¨ng lªn nµo cña møc b¸n ph¸ gi¸ t×m ®­îc trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i. Sù t¨ng lªn cña møc b¸n ph¸ gi¸ trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i ®ång nghÜa víi sù t¨ng lªn trong møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chÝnh thøc vµ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhµ nhËp khÈu Mü ®ang nî Côc H¶i quan Mü mét kho¶n tiÒn t­¬ng ®­¬ng víi møc t¨ng lªn ®ã (céng víi mét kho¶n l·i). ChÝnh bëi lý do nµy mµ sÏ kh«ng khã kh¨n g× cho nhµ xuÊt khÈu ®Ó cã ®­îc sù hîp t¸c cña nhµ nhËp khÈu Mü. B. X¸c ®Þnh râ c¸c yÕu tè ®Çu vµo Khi tr¶ lêi b¶ng c©u hái cña DOC, mét vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, ®èi víi c¸c nÒn kinh tÕ phi thÞ tr­êng, Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (DOC) kh«ng sö dông c¸c møc chi phÝ thùc tÕ cña nhµ xuÊt khÈu mµ chØ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt, tøc lµ DOC chØ cÇn biÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, nhµ xuÊt khÈu cÇn sö dông bao nhiªu nguyªn liÖu th«, bao nhiªu nh©n c«ng, bao nhiªu n¨ng l­îng,…ViÖc kª khai c¶ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo kh«ng cÇn thiÕt cã thÓ lµm t¨ng møc gi¸ trÞ th«ng th­êng mµ DOC x¸c ®Þnh ®­îc, t¹o thªm kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra hµnh vi b¸n ph¸ gi¸. Do vËy, nhµ xuÊt khÈu cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo trùc tiÕp liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng cã lîi ®èi víi b¶n th©n nhµ xuÊt khÈu khi DOC x¸c ®Þnh møc b¸n ph¸ gi¸. C. ChuÈn bÞ s½n sµng Sau khi DOC ®­a ra ph¸n quyÕt s¬ bé trong giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu hoÆc tr­íc khi ®­a ra ph¸n quyÕt s¬ bé trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i, DOC sÏ trùc tiÕp ®Õn kh¶o s¸t c¬ së cña nhµ xuÊt khÈu ®Ó thÈm tra c¸c møc doanh sè vµ c¸c chi phÝ mµ nhµ xuÊt khÈu ®Ö tr×nh lªn DOC. Trong giai ®o¹n nµy, c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn hÕt søc nghiªm tóc bëi nã cã ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh x¸c thùc cña c¸c th«ng tin mµ nhµ xuÊt khÈu cung cÊp còng nh­ ¶nh h­ëng tíi quan ®iÓm cña c¸c ®iÒu tra viªn. D. Th¸i ®é ®èi víi c¸c ®iÒu tra viªn Mét vÊn ®Ò chÝnh kh¸c lµ nhµ xuÊt khÈu nªn ®èi xö nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸c ®iÒu tra viªn. Trong qu¸ tr×nh thÈm tra, c¸c ®iÒu tra viªn ®­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i lµ b¹n cña c¸c nhµ xuÊt khÈu, nh­ng còng kh«ng ph¶i kÎ thï. C¸c ®iÒu tra viªn ®­îc DOC tuyÓn dông ®Ó thÈm tra ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin mµ nhµ xuÊt khÈu cung cÊp cho DOC, tøc lµ hä ®­îc tr¶ l­¬ng ®Ó chøng thùc sù hoµi nghi cña DOC. Do ®ã, nhiÖm vô cña c¸c ®iÒu tra viªn lµ ph¸t hiÖn ra c¸c sai sãt, nh­ng chõng nµo c¸c sai sãt ®ã lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ nhµ xuÊt khÈu tá ra cã thiÖn chÝ hîp t¸c th× c¸c ®iÒu tra viªn còng sÏ cã thÓ bá qua. MÆt kh¸c, còng sÏ lµ mét sai lÇm nÕu nhµ xuÊt khÈu tá ra qu¸ th©n thiÖn víi c¸c ®iÒu tra viªn bëi sù th©n thiÖn qu¸ møc sÏ dÔ dµng dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm trong viÖc tiÕt lé c¸c th«ng tin kh«ng cã lîi cho nhµ xuÊt khÈu. BiÖn hé t¹i USITC Mét sai lÇm mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu Trung Quèc ®· m¾c ph¶i ®ã lµ kh«ng tham dù buæi häp b¸o do USITC tæ chøc. Mét khi ®· bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸, rÊt nhiÒu nhµ xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt cña Trung Quèc muèn tíi Mü nh­ng hä th­êng tíi kh«ng ®óng thêi ®iÓm. Buæi häp b¸o cña DOC th­êng kh«ng quan träng. Vµo thêi ®iÓm häp b¸o, ban ®iÒu tra cña DOC ®· cã ®­îc quyÕt ®Þnh cña m×nh vµ viÖc xuÊt hiÖn t¹i buæi häp b¸o cña DOC ch¼ng cã mét chót ¶nh h­ëng nµo tíi kÕt qu¶ cña vô kiÖn. Hoµn toµn ng­îc l¹i víi buæi häp b¸o cña DOC, buæi häp b¸o mµ USITC tæ chøc lµ hÕt søc quan träng vµ lêi biÖn hé cña nhµ xuÊt khÈu t¹i buæi häp b¸o nµy cã thÓ t¹o ra sù kh¸c biÖt gi÷a viÖc th¾ng vµ thua kiÖn. Trong buæi häp b¸o nµy, ®¹i diÖn cña USITC sÏ nghe lêi biÖn hé cña bªn nguyªn ®¬n vµ bªn bÞ ®¬n. §iÒu mµ USITC quan t©m trong buæi häp b¸o nµy lµ kh¶ n¨ng ®e do¹ g©y ra c¸c thiÖt h¹i vËt chÊt. Trong ph¸n quyÕt cña m×nh, Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (USITC) ph¶i x¸c ®Þnh xem liÖu s¶n phÈm cña nhµ xuÊt khÈu cã ®e do¹ g©y thiÖt h¹i vËt chÊt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt Mü trong t­¬ng lai gÇn hay kh«ng vµ mét phÇn ph¸n quyÕt nµy dùa vµo th¸i ®é cña nhµ xuÊt khÈu. NÕu c¸c nhµ xuÊt khÈu tham dù buæi häp b¸o, th× sù xuÊt hiÖn vµ lêi biÖn hé cña hä sÏ gióp USITC kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c h¬n r»ng : Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña hä sÏ kh«ng ®e do¹ ngµnh s¶n xuÊt Mü trong t­¬ng lai. Cßn nÕu c¸c nhµ xuÊt khÈu kh«ng tham dù buæi häp b¸o, th× ®èi víi USITC, hµnh ®éng ®ã cã thÓ coi lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng mèi ®e do¹ thiÖt h¹i vËt chÊt trong t­¬ng lai. §¬n cö nh­ vô kiÖn chÊt Antimony Trioxide Bµi häc rót ra tõ nh÷ng vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®èi víi Trung Quèc-William.E.Perry , chÝnh nhê vµo lêi biÖn hé m¹nh mÏ cña mét quan chøc thuéc Bé Th­¬ng m¹i Trung Quèc r»ng : ChÝnh phñ Trung Quèc sÏ ban hµnh giÊy phÐp xuÊt khÈu ®Ó b¶o tån nguån dù tr÷ tù nhiªn, nªn USITC ®· thõa nhËn r»ng kim ng¹ch xuÊt khÈu chÊt Antimony Trioxide cña Trung Quèc sÏ kh«ng t¨ng cao vµ do ®ã kh«ng ®e do¹ tíi ngµnh s¶n xuÊt cña Trung Quèc. Tãm l¹i, trong mçi vô kiÖn, viÖc tham gia vµ nç lùc t×m ra b»ng chøng ®Ó chøng minh r»ng s¶n phÈm cña nhµ xuÊt khÈu sÏ kh«ng ®e do¹ ngµnh s¶n xuÊt Mü trong t­¬ng lai sÏ gióp nhµ xuÊt khÈu cã thªm c¬ héi giµnh phÇn th¾ng t¹i USITC vµ do ®ã giµnh phÇn th¾ng chung cuéc. F. Hîp t¸c toµn diÖn vµ tËn dông mäi c¬ héi ®Ó giµnh th¾ng lîi. Sau khi quyÕt ®Þnh tham gia vµo vô kiÖn, mét sè nhµ xuÊt khÈu th­êng m¾c sai lÇm trong viÖc kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu mµ DOC ®­a ra trong B¶ng c©u hái, mµ chØ ®­a ra nh÷ng th«ng tin mµ hä s½n sµng tr¶ lêi. §iÒu nµy sÏ cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng bÊt lîi ®èi víi nhµ xuÊt khÈu. Trong vô kiÖn c¸ Tra vµ c¸ Basa cña ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ th«ng tin mµ DOC yªu cÇu ®· ph¶i chÞu mét tØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ chung lµ 63.88%, møc cao nhÊt mµ DOC ph¸t hiÖn ®­îc ( møc b¸n ph¸ gi¸ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ tõ 36.84% ®Õn 63.88%). Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp nh­ C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thuû s¶n An Giang (Agifish), C«ng ty TNHH VÜnh Hoµn, C«ng ty TNHH Nam ViÖt, C«ng ty XNK N«ng s¶n CÇn Th¬ (CATACO),…, nh÷ng c«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu tr¶ lêi cña DOC, ®· ®­îc h­ëng møc b¸n ph¸ gi¸ riªng dùa trªn c¸c th«ng tin mµ c«ng ty ®ã cung cÊp. H¬n thÕ n÷a, møc b¸n ph¸ gi¸ mµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®­îc h­ëng thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi møc b¸n ph¸ gi¸ chung. TØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu s¶n phÈm c¸ Tra vµ c¸ Basa sang thÞ tr­êng Mü Nhµ s¶n xuÊt / Nhµ xuÊt khÈu TØ lÖ b¸n ph¸ gi¸ (%) Agifish 44.76 VÜnh Hoµn 36.84 Nam ViÖt 52.90 CATACO 45.55 Afiex 44.66 Cafatex 44.66 §µ N½ng 44.66 Mekonimex 44.66 QVD 44.66 ViÖt H¶i 44.66 VÜnh Long 44.66 TØ lÖ chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c 63.88 TrÝch tõ b¶n th«ng b¸o vÒ ph¸n quyÕt chÝnh thøc cña DOC (Ký hiÖu : 3510-DS-P) Ngoµi ra, mét sai lÇm mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng hay m¾c ph¶i lµ kh«ng tËn dông hÕt mäi c¬ héi. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, viÖc giµnh th¾ng lîi ®ång nghÜa víi viÖc c¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ tiÕp tôc xuÊt khÈu s¶n phÈm cña hä sang thÞ tr­êng Mü. Nh­ng c¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng tin r»ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó giµnh th¾ng lîi mét vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ lµ giµnh ®­îc mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp t¹i DOC. NÕu nhµ xuÊt khÈu giµnh ®­îc møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp nhÊt, hä cã thÓ trë thµnh nhµ xuÊt khÈu duy nhÊt cña chñng lo¹i s¶n phÈm thuéc diÖn ®iÒu tra. Tuy nhiªn, chiÕn l­îc nh­ vËy cã thÓ t¹o thªm khã kh¨n trong qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i bëi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, DOC kh«ng sö dông c¸c møc chi phÝ thùc tÕ ®Ó tÝnh møc b¸n ph¸ gi¸ mµ sö dông møc gi¸ cña n­íc thay thÕ. ViÖc dån hÕt hy väng vµo viÖc giµnh th¾ng lîi t¹i DOC sÏ khiÕn nhµ xuÊt khÈu ph¶i thÊt väng bëi chiÕn th¾ng ë DOC lu«n rÊt khã kh¨n trong khi ®ã l¹i bá qua c¬ héi chiÕn th¾ng dÔ dµng h¬n ë USITC. 2.2.4. ChiÕn l­îc trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i. Mét khi nhµ xuÊt khÈu kh«ng thÓ giµnh phÇn th¾ng trong giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu cña Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú vµ Uû ban Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Hoa Kú, th× DOC sÏ ¸p dông mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi nhµ xuÊt khÈu ®ã. Vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng bá cuéc khi nhËn ®­îc kÕt qu¶ trªn. Tuy nhiªn, nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸c phÇn tr­íc, møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ mµ DOC ¸p dông trong giai ®o¹n nµy ch­a ph¶i lµ møc thuÕ chÝnh thøc. Do vËy, c¸c nhµ xuÊt khÈu vÉn cßn cã “tia hy väng” trong giai ®o¹n xem xÐt l¹i. A. C¸c chuyÕn hµng mÉu vµ qu¸ tr×nh xem xÐt ®Þnh kú C¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ h¹ møc b¸n ph¸ gi¸ xuèng b»ng c¸ch xuÊt nh÷ng l« hµng mÉu. Nh÷ng l« hµng nµy cã thÓ chØ cã khèi l­îng ®Õn mét tÊn, víi môc ®Ých t¹o c¬ së cho qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i. §©y lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó hîp t¸c víi nhµ nhËp khÈu Mü. NÕu nh­ c¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ t¹o thµnh mét liªn minh víi c¸c nhµ nhËp khÈu Mü, th× nhµ nhËp khÈu Mü sÏ cã thÓ s½n sµng tiÕp tôc nhËp hµng víi sè l­îng thÊp. MÆc dï, nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i c©n nh¾c vÊn ®Ò thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ nh­ng còng sÏ t­¬ng ®èi dÔ dµng ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy bëi th«ng th­êng, sau khi DOC ¸p dông mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, th× møc gi¸ trªn thÞ tr­êng Mü sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §©y lµ mét xu h­íng hoµn toµn tÊt yÕu do t¸c ®éng tõ thùc tÕ kh¸ch quan lÉn yÕu tè t©m lý. Do vËy, nhµ xuÊt khÈu sÏ cã c¬ héi t¨ng møc gi¸ cña m×nh vµ lµm gi¶m møc b¸n ph¸ gi¸. Tuy nhiªn chuyÕn hµng mÉu cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n vÒ mäi mÆt sao cho cã thÓ t¹o ra mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp nhÊt. Tr­íc khi thùc hiÖn chuyÕn hµng nµy, c¸c luËt s­ cÇn th¶o luËn víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó t×m c¸ch gi¶m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu vµo. Thêi gian cña chuyÕn hµng nµy còng ph¶i ®­îc tÝnh to¸n sao cho chuyÕn hµng “vµo” thÞ tr­êng Mü tr­íc thêi ®iÓm trßn mét n¨m ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. VÝ dô, nÕu yªu cÇu ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña DOC cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/10/2001, th× chuyÕn hµng mÉu ph¶i qua ®­îc Côc H¶i quan Mü tr­íc ngµy 1/10/2002. NÕu chuyÕn hµng mÉu ®Õn muén h¬n thêi ®iÓm nµy, th× nã sÏ kh«ng ®­îc sñ dông lµm c¬ së cho qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i. B. Nhµ xuÊt khÈu míi NÕu mét nhµ xuÊt khÈu thuéc quèc gia vµ thuéc mÆt hµng chÞu thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ nh­ng kh«ng tham dù vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra ban ®Çu vµ kh«ng cã liªn hÖ g× víi c¸c nhµ xuÊt khÈu thuéc giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu, th× nhµ xuÊt khÈu ®ã cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i ¸p dông cho c¸c nhµ xuÊt khÈu míi. Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i ¸p dông cho c¸c nhµ xuÊt khÈu míi cã vÎ dÔ dµng h¬n qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i ¸p dông cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra ban ®Çu. Sù dÔ dµng h¬n thÓ hiÖn ë chç : Tr­íc hÕt, thay v× ph¶i ®îi mét n¨m, c¸c nhµ xuÊt khÈu míi cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh xem xÐt l¹i 6 th¸ng mét lÇn. H¬n thÕ n÷a, chuyÕn hµng mÉu kh«ng cÇn ph¶i “vµo” Mü tr­íc thêi ®iÓm trßn mét n¨m ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. §Ó cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh xem xÐt l¹i, nhµ xuÊt khÈu cÇn ®Ö tr×nh b»ng chøng vÒ viÖc giao dÞch, nh­ ho¸ ®¬n hoÆc hîp ®ång, cïng víi lêi yªu cÇu. Qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i ¸p dông cho nhµ xuÊt khÈu míi th­êng ng¾n h¬n qu¸ tr×nh xem xÐt l¹i th«ng th­êng vµ nhµ nhËp khÈu nh÷ng l« hµng cña nhµ xuÊt khÈu míi còng chØ ph¶i ký quü mét kho¶n tiÒn thÊp h¬n møc th«ng th­êng (møc ¸p dông cho c¸c nhµ nhËp khÈu nhËp hµng cña c¸c nhµ xuÊt khÈu ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra ban ®Çu). Do ®ã, râ rµng cã lîi thÕ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu míi. 2.2.5. RÎ h¬n kh«ng cã nghÜa lµ tèt h¬n Mét vÊn ®Ò cña c¸c nhµ xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam, ®ã lµ do sù eo hÑp vÒ tµi chÝnh nªn c¸c nhµ xuÊt khÈu th­êng thuª c¸c luËt s­ víi møc thï lao thÊp. C¸c nhµ xuÊt khÈu ®«i khi quªn r»ng c¸c c«ng ty luËt còng lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh, vµ ®èi víi luËt s­, thêi gian lµ tiÒn b¹c. NÕu møc thï lao qu¸ thÊp, th× luËt s­ sÏ kh«ng thÓ qu¸ chó t©m vµo mét vô kiÖn mµ ph¶i quan t©m ®Õn c¸c vô kiÖn kh¸c cã møc thï lao cao h¬n. ViÖc tr¶ mét møc thï lao hîp lý cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c luËt s­ cã c¬ héi t×m kiÕm ®­îc nh÷ng b»ng chøng cã lîi vµ kh¶ n¨ng th¾ng kiÖn sÏ cao h¬n. 2.3 Nhãm c¸c gi¶i ph¸p kh¸c Ngoµi hai nhãm gi¶i ph¸p trªn, nhµ xuÊt khÈu cßn cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p kh¸c nh»m ®èi phã víi luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ nãi chung vµ luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü nãi riªng. 2.3.1 §a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng Gi¶i ph¸p nµy cÇn ®­îc c¸c nhµ xuÊt khÈu ¸p dông nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i mµ thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹o ra. C¸c nhµ xuÊt khÈu còng hiÓu r»ng mét khi DOC ®· ¸p dông mét møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cho s¶n phÈm cña hä th× ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ thÞ tr­êng Mü ®· gÇn nh­ ®ãng cöa ®èi víi s¶n phÈm cña hä ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp nhµ xuÊt khÈu nhËn ®­îc mét møc b¸n ph¸ gi¸ cao. Vµ nÕu nh­ thÞ tr­êng Mü lµ thÞ tr­êng duy nhÊt cho s¶n phÈm cña nhµ xuÊt khÈu th× tøc lµ c«ng viÖc kinh doanh cña nhµ xuÊt khÈu coi nh­ ®· chÊm døt. Chóng ta cã thÓ c¶m nhËn ®­îc ®iÒu nµy trong vô c¸ Tra vµ c¸ Basa cña ViÖt Nam vµ còng thÊy ®­îc sù khã kh¨n ®Õn nh­êng nµo mµ c¸c bµ con n«ng d©n ph¶i ®èi mÆt trong t×nh tr¹ng khñng ho¶ng ®Çu ra cho s¶n phÈm c¸ Tra vµ c¸ Basa cña ViÖt Nam. DÜ nhiªn, viÖc ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc ®¬n gi¶n mµ cã thÓ muèn lµ muèn ®­îc ngay. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy kh«ng chØ cã sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña tõng thÞ tr­êng kh¸c nhau, mµ cßn cÇn cã sù phèi hîp nhÞp nhµng víi Bé chñ qu¶n, víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng, cã nh­ vËy míi mong cã ®­îc mét hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. 2.3.2 X©y dùng mét th­¬ng hiÖu riªng VÊn ®Ò th­¬ng hiÖu giê ®©y ®· lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l­îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, vÊn ®Ò nµy ch­a nhËn ®­îc sù quan t©m ®óng møc. Trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ kinh doanh ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, th­¬ng hiÖu kh«ng chØ cã t¸c dông lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, t¹o lßng tin cho ng­êi tiªu dïng mµ cßn, ®èi víi vÊn ®Ò b¸n ph¸ gi¸, gi¶m bít ¶nh h­ëng cña møc thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Cô thÓ, khi s¶n phÈm cã mét th­¬ng hiÖu riªng, nã sÏ ®­îc dÔ dµng ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm ®ång lo¹i cã cïng xuÊt xø. §iÒu ®ã, sÏ dÔ dµng h¬n cho DOC trong viÖc x¸c ®Þnh møc b¸n ph¸ gi¸ cña nhµ xuÊt khÈu ®ã vµ còng dÔ dµng h¬n cho USITC trong viÖc x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i vËt chÊt mµ nhµ xuÊt khÈu ®ã g©y ra. Vµ nÕu nhµ xuÊt khÈu cã th¸i ®é hîp t¸c víi hai c¬ quan trªn th× hy väng nhËn ®­îc mét møc b¸n ph¸ gi¸ thÊp kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu xa vêi. 2.3.3 Lu«n s½n sµng víi nguy c¬ bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸ Nh­ ®· nãi ë trªn, víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña viÖc sö dông luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ hiÖn nay, th× viÖc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi c¸c lîi thÕ vÒ chi phÝ ®Çu vµo trë thµnh ®èi t­îng th­êng xuyªn cña luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ sÏ sím trë thµnh hiÖn thùc, ®Æc biÖt lµ khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO. Do ®ã, viÖc c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ xuÊt khÈu s½n sµng chuÈn bÞ theo hÇu c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ sÏ kh«ng hÒ thõa chót nµo. §Ó cã thÓ ë trong t­ thÕ s½n sµng, c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¬n cö nh­ sè liÖu vÒ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c chi phÝ vÒ qu¶n lý, chi phÝ tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n chi phÝ chung kh¸c, sè liÖu vÒ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo trªn thÕ giíi còng nh­ ë mét sè quèc gia cã kh¶ n¨ng ®­îc sö dông lµm thÞ tr­êng thay thÕ cho ViÖt Nam,…. ViÖc chuÈn bÞ s½n sµng sÏ h¹n chÕ sù bì ngì còng nh­ nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã nh­ trong vô kiÖn c¸ Tra vµ c¸ Basa. Trong vô kiÖn nµy, do kh«ng chuÈn bÞ s½n sµng, mét sè doanh nghiÖp nh­ c«ng ty Nam ViÖt ®· lu«n chËm trÔ trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin mµ DOC vµ USITC yªu cÇu, dÉn ®Õn viÖc lu«n ph¶i xin ra h¹n. H¬n thÕ, c¸c th«ng tin nµy lµ kh«ng ®Çy ®ñ vµ lu«n ph¶i bæ sung trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu tra (trong tr­êng hîp cña c«ng ty Nam ViÖt, c«ng ty nµy ®· quªn kh«ng khai b¸o mét sè yÕu tè ®Çu vµo nh­ than dïng trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thøc ¨n, trÊu dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm phô,…). ChÝnh nh÷ng sai sãt nµy ®· khiÕn bªn nguyªn ®¬n cã cí ®Ó c«ng kÝch, t¹o sù bÊt lîi cho chóng ta. Do ®ã, ®Ó tr¸nh nh÷ng bÊt lîi kh«ng ®¸ng cã, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn cã sù chuÈn bÞ s½n sµng víi nguy c¬ bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸. KÕt luËn Qua nh÷ng nÐt s¬ l­îc vÒ mét sè khÝa c¹nh liªn quan ®Õn bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®­îc tr×nh bµy trong ba ch­¬ng cña b¶n kho¸ luËn nµy, chóng ta cã thÓ kÕt luËn r»ng : LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü lµ mét bé luËt kh«ng hÒ ®¬n gi¶n nh­ kh¸i niÖm b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸. Sù kh«ng ®¬n gi¶n kh«ng chØ thÓ hiÖn trong c¸c quy ®Þnh vµ quy tr×nh thñ tôc xö lý mét vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸, mµ cßn thÓ hiÖn trong b¶n chÊt cña bé luËt nµy. Râ rµng, bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mét c«ng cô lo¹i bá nh÷ng hµnh vi c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng mµ, s©u xa h¬n, cßn lµ mét c«ng cô b¶o hé nÒn s¶n xuÊt cña Mü. §©y sÏ lµ mét trë lùc lín cho th­¬ng m¹i thÕ giíi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh bu«n b¸n víi c¸c b¹n hµng Mü. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nh÷ng doanh nghiÖp h­íng tíi thÞ tr­êng ngo¹i quèc, cÇn cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp ®Ó ®èi phã víi bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü còng nh­ bé luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña c¸c quèc gia kh¸c bëi trong t­¬ng lai, khi c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i cæ ®iÓn ®­îc dâ bá dÇn theo yªu cÇu cña Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi WTO, luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ sÏ lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc ®èi phã víi hµng nhËp khÈu, vµ do vËy, sÏ ®­îc sö dông réng r·i trªn ph¹m vi toµn cÇu. B¶ng ch÷ viÕt t¾t DOC Bé Th­¬ng m¹i Hoa Kú (Department of Commerce) LTFV Møc gi¸ thÊp h¬n møc hîp lý (Less than fair value) NBER Côc nghiªn cøu kinh tÕ quèc gia USITC Uû ban Th­¬ng m¹i Hoa Kú (US International Trade Council) Tµi liÖu tham kh¶o 1. Tµi liÖu h­íng dÉn vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ - UNCTAD - 4/2001 2. C¸c qui ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa Kú – Héi ®ång Th­¬ng m¹i quèc tÕ Hoa Kú ( USITC ) – 12/2002 LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü : Bé lô©t th­¬ng m¹i cã quyÒn lùc nhÊt – Willliam E.Perry, Williams, Mullen, Christian&Dobbins – 3/2003 LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü : §èi mÆt víi thùc tÕ Brink Lindsey – Trung t©m nghiªn cøu chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i thuéc ViÖn CATO Hoa Kú – 1/2000 Nh÷ng thiÖt h¹i mµ luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ dµnh cho ng­êi Mü – Dan Ikenson - Trung t©m nghiªn cøu chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i thuéc ViÖn CATO Hoa Kú – 1/2000 Chèng b¸n ph¸ gi¸ : Kinh nghiÖm cña Mü – Bµi häc cho Indonesia –Gary C.Hufbauer – ViÖn kinh tÕ quèc tÕ – Bé C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i Indonesia Bµi häc rót ra tõ nh÷ng vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®èi víi Trung Quèc- William E.Perry B»ng c¸ch nµo c¸c c«ng ty Indonesia cã thÓ giµnh phÇn th¾ng trong c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña Mü – William E.Perry - 5/2000 Nh÷ng tranh chÊp gi÷a c¸c qui ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü víi c¸c qui ®Þnh cña WTO – B¸o c¸o cña WTO - 9/2000 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc19473.doc
Tài liệu liên quan