Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Tài liệu Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ: ... Ebook Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

doc113 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc trang Lêi më ®Çu: 1 Ch­¬ng I: LÝ luËn chung vÒ Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi xuÊt khÈu 3 I-Kh¸i qu¸t chung vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i 3 Kh¸i niÖm xóc tiÕn th­¬ng m¹i: 3 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 5 2.1 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc. 5 2.2 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ. 9 2.3 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë doanh nghiÖp 10 II- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 15 VÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn 15 M«i tr­êng chÝnh trÞ -ph¸p luËt 16 M«i tr­êng kinh tÕ -kÜ thuËt 17 M«i tr­êng v¨n ho¸ 18 C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 19 III- Vai trß cña xóc tÝÕn th­¬ng m¹i víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu 20 1-TruyÒn ®¹t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi .............................................................................................................20 2- §Èy m¹nh viÖc b¸n hµng qua biªn giíi 21 T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp 21 Lµ vò khÝ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ 22 ch­¬ng II: thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng HOA Kú..............................23 I-§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thÞ tr­êng Hoa Kú 23 §Æc ®iÓm chung 23 HÖ thèng thÞ tr­êng Hoa Kú 24 HÖ thèng luËt th­¬ng m¹i 29 Quy chÕ vÒ h¶i quan 31 C¬ chÕ chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña Hoa Kú 33 II-Kh¸i qu¸t m¹ng l­íi xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam (s¬ l­îc mét sè tæ chøc hç trî vÒ th­¬ng m¹i). 35 Tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc 35 Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i 35 C¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi 36 C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i phi chÝnh phñ 37 2.1 Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam( VCCI) 37 2.2 C¸c HiÖp héi ngµnh hµng 38 3. C¸c tæ chøc th­¬ng m¹i cã thu (b¸n chÝnh phñ) vµ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 38 III- Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi thÞ tr­êng Hoa Kú thêi gian qua TiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 39 Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü thêi gian qua cña ViÖt Nam……...43 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó hç trî xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú….......................................................................................................45 Tån t¹i,h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ......55 ch­¬ng III: C¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú 62 I. Xu h­íng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt-Mü Xu h­íng ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i quèc tÕ 62 Xu h­íng ph¸t triÓn cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú: 66 II- §Þnh h­íng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong quan hÖ ViÖt -Mü 71 §Þnh h­íng trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc 71 §Þnh h­íng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ 74 §Þnh h­íng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë ngay chÝnh c¸c doanh nghiÖp 75 III- C¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü: 75 1, C¸c biÖn ph¸p ë tÇm vÜ m« 75 1.1 ChuyÓn hÖ thèng xóc tiÕn th­¬ng m¹i thµnh m¹ng l­íi xóc tiÕn th­¬ng m¹i -cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan chÝnh phñ , ®¬n vÞ hç trî th­¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp 76 1.2, §¸nh gi¸ ®óng tiÒm n¨ng xuÊt cña ViÖt Nam, bæ sung b»ng kÕ ho¹ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i theo ngµnh v÷ng ch¾c .............................................................80 1.3 T¹o hµnh lang ph¸p lÝ vµ hç trî ph¸p lÝ 81 1.4 Hç trî tµi chÝnh mét c¸ch hîp lÝ 83 1.5 §µo t¹o 86 C¸c biÖn ph¸p ë c¸c doanh nghiÖp 87 2.1- TÝch cùc sö dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö 87 2.2- TÝch cùctham gia c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ -kinh doanh 88 2.3- T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ víi kiÒu bµo ë n­íc ngoµi: 89 2.4- N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt: 90 KÕt luËn 92 Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc Lêi më ®Çu Trong xu h­íng tù do ho¸ th­¬ng m¹i toµn cÇu mçi quèc gia vµ mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh, ®Êu tranh ®Ó tån t¹i vµ b¾t kÞp cïng víi xu h­íng chung. T¨ng c­êng xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng gióp doanh nghiÖp vµ tõng quèc gia tham gia vµo qu¸ tr×nh th­¬ng m¹i toµn cÇu vµ ViÖt Nam còng kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu h­íng chung ®ã. Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam còng ®· t¨ng lªn kh«ng ngõng. Chóng ta kh«ng chØ tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng vµ thÞ tr­êng quen thuéc mµ ®· tõng b­íc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ v­¬n ra nh÷ng thÞ tr­êng míi. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã mét phÇn kh«ng nhá cã sù ®ãng gãp cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü ®­îc kÝ kÕt ®· më ra cho ViÖt Nam c¸nh cöa vµo mét thÞ tr­êng réng lín giµu tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn thùc tÕ trong nh÷ng th¸ng võa qua sau khi hiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc ®· chøng tá nh÷ng g× chóng ta chuÈn bÞ cho viÖc xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy vÉn cßn ch­a ®ñ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng nµy cßn nhiÒu v­íng m¾c do nhiÒu nguyªn nh©n: hµng ho¸ ViÖt Nam vÊp ph¶i nhiÒu hµng rµo kÜ thuËt, doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a quen phong c¸ch lµm ¨n cña ng­êi Mü… vµ mét nguyªn nh©n kh¸ quan träng kh¸c lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, hç trî xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy vÉn ch­a thùc sù hiÖu qu¶. Do ®ã t«i ®· chän ®Ò tµi “T¨ng c­êng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng hãa ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú“. Môc ®Ých cu¶ kho¸ luËn lµ cho thÊy tÇm quan träng cu¶ thÞ tr­êng Hoa Kú víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cu¶ ViÖt Nam vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi ho¹t ®éng nµy. §ång thêi t«i còng cè g¾ng ®­a ra mét sè nguyªn nh©n g©y nªn sù kh«ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy vµ chØ ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. Néi dung cña khãa luËn ®­îc chia thµnh 3 phÇn: Ch­¬ng I: LÝ luËn chung vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi xuÊt khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú Ch­¬ng III: C¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tæng hîp, diÔn gi¶i, quy n¹p, chøng minh, ph©n tÝch, so s¸nh, thèng kª ®Ó tr×nh bµy néi dung nghiªn cøu. Víi tr×nh ®é cßn h¹n chÕ trong khu«n khæ cña mét bµi kho¸ luËn c¸c vÊn ®Ò ch¾c ch¾n ch­a ®­îc ®Ò cËp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ nhÊt vµ vÉn cã thÓ cã mét sè thiÕu sãt. V× vËy, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« vµ gãp ý cña b¹n bÌ. Cuèi cïng t«i xin ®­îc dµnh nh÷ng lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt vµ lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o,Th¹c sü Bïi Ngäc S¬n- gi¶ng viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi- ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn chØ b¶o t«i tõng b­íc ®i cÇn thiÕt khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. §ång thêi, t«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ c« b¸c t¹i Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ Phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam, c¸c thÇy c« bÌ b¹n cïng líp vµ gia ®×nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Ch­¬ng I: lÝ luËn chung vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi xuÊt khÈu I- Kh¸i qu¸t chung vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i 1- Kh¸i niÖm xóc tiÕn th­¬ng m¹i LÇn ®Çu tiªn vµo cuèi thÕ kØ XIX khñng ho¶ng thõa ®· x¶y ra trªn ph¹m vi thÕ giíi, c¸c doanh nghiÖp b¾t ®Çu ý thøc ®­îc vai trß cña thÞ tr­êng trong sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp. Cã thÓ ®©y chÝnh lµ c¸i mèc ®Çu tiªn cña sù ra ®êi Marketing quèc tÕ vµ nh÷ng ho¹t ®éng nÒn t¶ng ®Çu tiªn cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sau nµy. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i xuÊt hiÖn sím nhÊt ë Hoa Kú sau ®ã nhanh chãng ®­îc phæ biÕn ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn kh¸c nh­ Anh, Ph¸p, NhËt, Canada … Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c ho¹t ®éng nµy còng ®· cã mÆt ë c¸c n­íc Nics (Singapore, Hång K«ng, §µi Loan…), vµ dÇn dÇn ë c¶ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Kh«ng chØ t¹i c¸c quèc gia ph¸t triÓn mµ ngay t¹i c¶ c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Òu ®­îc coi lµ mét tæ chøc kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n v× ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ nhu cÇu cã tÝnh quy luËt ë mçi quèc gia khi b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cã thÓ nãi r»ng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i xuÊt hiÖn ngay trong lßng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i, ë tÇm doanh nghiÖp nã chÝnh lµ ho¹t ®éng Marketing, cßn víi c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng hç trî cho c«ng t¸c Marketing doanh nghiÖp. Theo ®ã c¸c c¸ch hiÓu vÒ Marketing trong doanh nghiÖp còng rÊt phong phó. Theo mét c«ng ty Anh quèc ®Þnh nghÜa: Marketing lµ quy tr×nh c«ng nghÖ gióp cho c«ng ty tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ thu ®­îc lîi nhuËn mong muèn.ViÖn Marketing cña Anh ®Þnh nghÜa th× ®ã lµ qu¸ tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lÝ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh, tõ viÖc ph¸t hiÖn ra vµ biÕn søc mua cña ng­êi tiªu dïng thµnh nhu cÇu thùc sù vÒ mét mÆt hµng cô thÓ, ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ ®­a hµng ho¸ ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, nh»m ®¶m b¶o cho c«ng ty thu ®­îc lîi nhuËn dù kiÕn. Marketing kh«ng chØ lµ lµ xóc tiÕn b¸n hµng mµ cÇn ph¶i hiÓu s©u h¬n nh­ mét qu¸ tr×nh nh»m cung cÊp ®óng hµng ho¸, ®óng chç, ®óng thêi ®iÓm, ®óng gi¸ vµ b»ng ®óng c¸c c«ng cô xóc tiÕn b¸n hµng . §Ó hç trî c¸c ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cã hiÖu qu¶ cÇn n¾m b¾t ®­îc th«ng tin quan träng nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ dÔ, trong khi phÇn lín c¸c c«ng ty l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thu thËp, ph©n tÝch x¸c ®¸ng do ®ã hä rÊt cÇn cã sù hç trî cña chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i. RÊt nhiÒu n­íc ®· thµnh lËp tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó hç trî céng ®ång doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong n­íc, th©m nhËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ thu hót vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. Vµ kh¸i niÖm xóc tiÕn th­¬ng m¹i còng ®· ®­îc h×nh thµnh tõ kh¸ l©u, víi ý nghÜa lµ thóc ®Èy, qu¶ng b¸ b»ng nhiÒu ho¹t ®éng vµ ph­¬ng thøc kh¸c nhau, nh»m t¨ng søc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸, s¶n phÈm theo c¶ hai chiÒu xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. ë n­íc ta hiÖn nay còng cã mét sè kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i (trade promotion). Theo luËt Th­¬ng m¹i n¨m 1997 th× xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm, thóc ®Èy c¬ héi mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô th­¬ng m¹i, nã gåm c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu nh­ th«ng tin thÞ tr­êng, héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu hµng ho¸, t­ vÊn th­¬ng m¹i, ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô ®Ó n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh…C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng quan ®iÓm phô thuéc mét phÇn vµo ®Æc tr­ng ho¹t ®éng cña m×nh, vÝ dô nh­ theo ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i – Bé th­¬ng m¹i – th× xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu bµn giÊy, kh¶o s¸t vµ c¸c dÞch vô liªn quan trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tíi hµnh vi mua b¸n nh­ng kh«ng thuéc hµnh vi mua b¸n, mµ chØ hç trî nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Hay theo Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ nh÷ng ho¹t ®éng bæ trî thiÕt yÕu, t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, l­u th«ng hµng ho¸ hoÆc cung øng dÞch vô nh»m ®¸p øng nhu cÇu giao th­¬ng ngµy cµng cao cña x· héi.ViÖn Nghiªn cøu th­¬ng m¹i vµ LuËt th­¬ng m¹i chØ coi xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ nh÷ng ho¹t ®éng gi¸n tiÕp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cu¶ doanh nghiÖp cßn Côc Xóc tiÕn th­¬ng m¹i th× më réng h¬n kh¸i niÖm nµy, ®­a ra mét kh¸i niÖm s©u h¬n vµ còng v× thÕ mµ nh÷ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i theo kh¸i niÖm nµy còng ë ph¹m vi réng h¬n. Nh­ng nh×n chung, trong t×nh h×nh hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m s¾p tíi t¹i ViÖt Nam xóc tiÕn th­¬ng m¹i chñ yÕu nh»m vµo mÆt xóc tiÕn xuÊt khÈu, lµm gia t¨ng kim ng¹ch còng nh­ chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu; cñng cè vµ duy tr× chç ®øng cho hµng ho¸ néi ®Þa t¹i c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm trªn thÕ giíi; x¸c lËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi, s¶n phÈm míi cho ngµnh xuÊt khÈu. 2- Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 2.1 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë tÇm chÝnh phñ ®­îc thùc hiÖn th«ng th­êng qua c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña chÝnh phñ nh­ Côc Xóc tiÕn th­¬ng m¹i, th­¬ng vô ViÖt Nam ë n­íc ngoµi (thuéc Bé Th­¬ng M¹i) vµ c¸c Bé, Ngµnh liªn quan nh­ Bé Ngo¹i giao, Bé Tµi ChÝnh …néi dung cña nã th­êng lµ: a, Nghiªn cøu, dù b¸o vµ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng trong ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm th­¬ng m¹i C¸c c¬ quan cña chÝnh phñ th­êng lµ c¬ quan ®Çu mèi tËp hîp c¸c th«ng tin tæng hîp cña doanh nghiÖp trong n­íc ®ång thêi cã ®­îc c¸c mèi quan hÖ réng r·i víi c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ do ®ã cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch chuyªn s©u, cã hÖ thèng, tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp ViÖt nam theo kÞp c¸c thay ®æi nhanh chãng cña mËu dÞch thÕ giíi, tËp trung ®Æc biÖt vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ë mét sè khu vùc, mét sè n­íc nhÊt ®Þnh. §Ó cã ®­îc th«ng tin chÝnh x¸c c¸c c¬ quan nµy th­êng dùa vµo hÖ thèng chi nh¸nh (c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i vµ tham t¸n th­¬ng m¹i, c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao) cña m×nh t¹i n­íc ngoµi, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch chi tiÕt, l­u gi÷ vµ c«ng bè cho c¸c doanh nghiÖp vµ giíi kinh doanh ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu th«ng qua c¸c cuéc héi th¶o, to¹ ®µm, t­ vÊn trùc tiÕp hay in trªn c¸c t¹p chÝ vµ Ên phÈm kh¸c cña c¸c tæ chøc xóc tiÕn. Tæ chøc héi th¶o, to¹ ®µm víi sù tham dù cña c¸c thµnh viªn doanh nghiÖp lµ mét ho¹t ®éng kh¸ th­êng xuyªn vµ bæ Ých v× chÝnh trong c¸c héi th¶o nµy doanh nghiÖp ®­îc cã dÞp tiÕp xóc víi c¸c chuyªn gia thuéc nhiÒu lÜnh vùc nh­ Marketing, tµi chÝnh, ®Çu t­ vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu cã kinh nghiÖm cïng c¸c tham t¸n th­¬ng m¹i. §ã lµ nh÷ng ng­êi mang l¹i th«ng tin cËp nhËt cho doanh nghiÖp vÒ thÞ tr­êng môc tiªu cña doanh nghiÖp. C¹nh ®ã c¸c cuéc tiÕp xóc, gÆp gì cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trong vµ ngoµi n­íc còng rÊt nªn ®­îc tæ chøc ®Þnh k× nhê ®ã doanh nghiÖp cã thÓ trao ®æi víi nhau kinh nghiÖm c¸ch thøc tiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc cßn cö c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i, ph¸i ®oµn xóc tiÕn xuÊt khÈu tham dù c¸c héi chî th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc, ®i ®iÒu tra t×nh h×nh thÞ tr­êng ë nh÷ng n­íc doanh nghiÖp ViÖt Nam quan t©m vµ cã kh¶ n¨ng x©m nhËp. b, Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng dµi h¹n C¸c doanh nghiÖp th­êng chØ ho¹t ®éng h­íng theo mét c¸i ®Ých duy nhÊt lµ lîi nhuËn nªn chØ tËp trung cho mét sè Ýt c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. C¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc cã nhiÖm vô v¹ch ra c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng dµi h¹n, c¸c chiÕn l­îc th­¬ng m¹i cho c¶ mét quèc gia trong c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng. H¬n thÕ n÷a, viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc Marketing dµi h¹n cho c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi cña c¸c c¬ quan chÝnh phñ cßn gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch vµ c¸c biÖn ph¸p riªng cho b¶n th©n m×nh khi th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. C¸c bé chuyªn ngµnh nh­ Bé Thuû s¶n, Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n…vµ c¸c tæng c«ng ty phèi hîp víi Bé Th­¬ng m¹i ®Ó lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn xuÊt khÈu theo ngµnh hµng lµ mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu mét c¸ch bÒn v÷ng, ®ång thêi t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c cho c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ. Ban ®Çu b»ng viÖc rµ so¸t c¸c ph­¬ng thøc, c¸ch x©m nhËp vµo mét thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®i tr­íc còng nh­ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi kh¸c t¹i thÞ tr­êng môc tiªu. Tõ ®ã ®­a ra c¸ch tèt nhÊt gióp doanh nghiÖp x©m nhËp thÞ tr­êng. C¸c tæ chøc chÝnh phñ cÇn ®i ®Çu trong viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tham gia vµo c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi phï hîp chiÕn l­îc marketing dµi h¹n. T×m c¸ch phèi hîp c¸c c¬ quan chøc n¨ng n­íc ngoµi ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dù ¸n n­íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ phÝa ®èi t¸c. c, Tham vÊn chÝnh s¸ch Tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Þnh kú th­êng xuyªn thu thËp ý kiÕn, nguyÖn väng cña c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ doanh nghiÖp trong n­íc vµ doanh nghiÖp n­íc ngoµi tõ ®ã ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan h÷u quan cña chÝnh phñ, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Ó söa ®æi, bæ sung hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch, hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i nh»m ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng lu«n s«i ®éng, th«ng tho¸ng. §ång thêi, c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i còng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cña Nhµ n­íc ®Ó chuyÓn t¶i vµ qu¸n triÖt ®­êng lèi, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, th­¬ng m¹i cho céng ®ång doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i quèc gia cßn ph¶i x©y dùng hoÆc tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i, gióp Bé Th­¬ng m¹i chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan x©y dùng ch­¬ng tr×nh, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ dù ¸n vÒ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. H­íng dÉn thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ dù ¸n ®ã sau khi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d, Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ trî gióp qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc: §Õn nay, hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i mang tÝnh chÊt ChÝnh phñ vµ phi chÝnh phñ. MÆt kh¸c, trªn thÕ giíi ®· h×nh thµnh nhiÒu tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i mang tÝnh chÊt ®a ph­¬ng nh­ Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ (ITC-International Trade Centre) cña Liªn hiÖp quèc, Nhãm C«ng t¸c vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña APEC (APEC Working Group on Trade Promotion), DiÔn ®µn xóc tiÕn th­¬ng m¹i Ch©u ¸ (ATPF- Asia Trade Promotion Forum), Trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ®Çu t­ vµ du lÞch NhËt B¶n- ASEAN (AJC - ASEAN-JAPAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism). Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ngµy cµng t¨ng c­êng ho¹t ®éng hç trî cho giíi doanh nghiÖp ®ång thêi còng ®Èy m¹nh sù hîp t¸c víi nhau trong lÜnh vùc xóc tiÕn th­¬ng m¹i. ViÖc t¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ gi÷a c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt. Do ®ã, tham gia c¸c ho¹t ®éng chung vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch, kh«ng nh÷ng nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng chung mµ cßn tranh thñ ®­îc sù trî gióp cña quèc tÕ, më réng giao l­u, khai th¸c th«ng tin vµ t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh. Víi chøc n¨ng nµy c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc sÏ ®¶m nhËn c¸c dù ¸n hîp t¸c víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ë trong n­íc, chän c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÕ m¹nh ®Ó ®­a hä tham gia vµo qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cÇn cã c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong vµ ngoµi n­íc, cïng c¸c doanh nghiÖp tæ chøc c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i ra n­íc ngoµi t×m kiÕm nghiªn cøu x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng cã ­u thÕ vµ lµ mÆt hµng tiÒm n¨ng s¶n xuÊt. C¹nh ®ã cïng phèi hîp c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm hµng ho¸, t¹o cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. e, Gióp Bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i chØ ®¹o c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i C¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi lµ thµnh phÇn quan träng trong hÖ thèng xóc tiÕn th­¬ng m¹i v× ®©y th­êng lµ c¬ quan cung cÊp c¸c th«ng tin t×nh b¸o th­¬ng m¹i chÝnh x¸c, cã gi¸ trÞ. Sù phèi hîp chØ ®¹o cña c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i nhµ n­íc- ®iÓn h×nh lµ Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i- ®· gióp c¬ quan nµy ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña m×nh trong viÖc phôc vô doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. C¸c chi nh¸nh nµy chÝnh lµ n¬i cung cÊp cho doanh nghiÖp ViÖt Nam nh÷ng dÞch vô vµ t­ vÊn bæ Ých vÒ thñ tôc xuÊt khÈu, thñ tôc vµ c¸c c¬ héi ®Çu t­, c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ hµng ho¸ ViÖt Nam. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng th­êng ngµy cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ®Ó gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi míi cho s¶n phÈm vµ dÞch vô cña hä, ®Èy m¹nh viÖc ph©n phèi vµ ®Èy m¹nh s¶n phÈm cña hä ë n­íc ngoµi. §©y còng lµ n¬i hç trî s¾p xÕp cho c¸c ph¸i ®oµn ®Õn th¨m lµm viÖc víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ph©n ph¸t c¸c Ên phÈm cña tæ chøc. g, §µo t¹o- t­ vÊn th­¬ng m¹i ViÖc tæ chøc tËp huÊn nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé lµm c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ c¸n bé qu¶n lÝ vµ kinh doanh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy c¸c vÞ l·nh ®¹o cña chÝnh phñ cña n­íc ngoµi cã kh¶ n¨ng vÒ chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· ®­îc mêi vÒ nãi chuyÖn, trao ®æi quan ®iÓm víi giíi l·nh ®¹o trong chÝnh phñ vµ giíi kinh doanh ViÖt Nam. Côc cßn tæ chøc ®­a hä ®i th¨m c¸c c¬ së kinh tÕ hiÖn t¹i s¶n xuÊt kinh doanh c¸c nhãm hµng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu, c¸c vïng, khu vùc kinh tÕ lín träng ®iÓm ®Ó hä hiÓu thªm vÒ ®èi t¸c ViÖt Nam. Côc còng tæ chøc kho¸ ®µo t¹o cho nh©n viªn c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ göi c¸c nh©n viªn tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi ®Ó trao dåi kiÕn thøc nghiÖp vô. Ngoµi ra, Côc cßn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Trong c¸c kho¸ ®µo t¹o nµy doanh nghiÖp kh«ng chØ cã ®iÒu kiÖn häc hái c¸c kiÕn thøc vÒ Marketing, h¶i quan, c¸c quy ®Þnh cña n­íc nhËp khÈu mµ cßn ®­îc t­ vÊn nhiÒu vÊn ®Ò cña riªng tõng doanh nghiÖp. ViÖc t­ vÊn th­êng lµ miÔn phÝ, hoÆc møc phÝ còng chØ lµ t­îng tr­ng. h, Tæ chøc, h­íng dÉn vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m trong ngoµi n­íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, giíi thiÖu hµng ho¸ dÞch vô vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. Héi chî triÓn l·m còng lµ n¬i doanh nghiÖp cã c¬ héi t×m kiÕm b¹n hµng, tiÕn hµnh giao dÞch th­¬ng m¹i, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng, kh¶o s¸t nghiªn cøu thÞ tr­êng. C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc vµ h­íng dÉn, hç trî c¸c doanh nghiÖp tham gia triÓn l·m, héi chî, qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i t¹i viÖt Nam vµ ë n­íc ngoµi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i ViÖt Nam giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña hä ra thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.H×nh thøc nh­ tæ chøc cã thÓ lµ: c¸c trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm, tuÇn lÔ giao dÞch th­¬ng m¹i, to¹ ®µm, héi chî, giíi thiÖu s¶n phÈm qua Internet…Thùc tÕ lµ nÕu c¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp tham gia lÎ tÎ tù ph¸t th× th­êng chi phÝ sÏ cao h¬n, ®ång thêi doanh nghiÖp còng kh«ng râ héi chî triÓn l·m nµo nªn tham gia vµ tham gia nh­ thÕ nµo. C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i lóc nµy sÏ ®ãng vai trß nh­ cÇu nèi gióp doanh nghiÖp cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ c¸c héi chî triÓn l·m ®ã vµ t­ vÊn c¸ch tham gia sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.2 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i phi chÝnh phñ còng cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸ gièng c¸c tæ chøc cña chÝnh phñ, vÝ dô nh­ viÖc thu thËp th«ng tin th­¬ng m¹i, tæ chøc c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m, in Ên c¸c Ên phÈm phôc vô doanh nghiÖp… nh÷ng còng cã nhiÒu ho¹t ®éng cã c¸ch thøc, ph¹m vi tiÕn hµnh kh¸c víi c¸c tæ chøc cña chÝnh phñ. C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i phi chÝnh phñ th­êng kh«ng lµm viÖc ®Þnh h­íng thÞ tr­êng. Hä kh«ng ph¶i c¬ quan tËp hîp ®Çy ®ñ vµ lµm ®Çu mèi tËp hîp c¸c th«ng tin khu vùc vµ thÕ giíi trõ nh÷ng tæ chøc quy m« nh­ phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn ®©y vÉn lµ nh÷ng tæ chøc nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng. Trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng dµi h¹n ®©y lµ nh÷ng tæ chøc phèi hîp víi c¸c c¬ quan chÝnh phñ. Vµ trong khi Côc xóc th­¬ng m¹i cã thÓ chØ ®¹o c¸c tham t¸n vµ ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë n­íc ngoµi th× c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i phi chÝnh phñ chØ cã ®­îc sù phèi hîp ngang cÊp víi nh÷ng c¬ quan nµy. ViÖc tham vÊn chÝnh s¸ch ë c¸c tæ chøc nµy còng chØ ë mét møc ®é võa ph¶i chø kh«ng ®­îc nh­ c¸c tæ chøc chÝnh phñ. Tuy nhiªn tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i phi chÝnh phñ còng cã tr¸ch nhiÖm t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ thÞ tr­êng , mÆt hµng, c«ng nghÖ, kü thuËt kinh doanh, ®Æc biÖt chó träng tíi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §ång thêi, gióp ®ì, t­ vÊn vµ h­íng dÉn cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi muèn ph¸t triÓn kinh doanh t¹i ViÖt nam vÒ luËt ph¸p, m«i tr­êng kinh doanh, t×m kiÕm ®èi t¸c. ë nh÷ng n­íc míi ®ang ë trong thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp h­íng vµo xuÊt khÈu, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ trùc tiÕp, thu hót vèn vµ c«ng nghÖ n­íc ngoµi, tõ ®ã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cã søc c¹nh tranh. MÆt kh¸c, c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i còng nghiªn cøu, tæ chøc thùc nghiÖm vµ giíi thiÖu c¸c h×nh thøc th­¬ng m¹i míi cho c¸c doanh nghiÖp nh­ th­¬ng m¹i ®iÖn tö (Electronic Commerce) hoÆc ®Æt hµng qua b­u ®iÖn (Mail order)... nh»m tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao tr×nh ®é theo kÞp víi tiÕn bé kü thuËt th­¬ng m¹i cña thÕ giíi. C¸c tæ chøc nµy còng tá ra rÊt chuyªn nghiÖp trong viÖc hç trî doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m, hay trùc tiÕp tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m. VÝ dô nh­ víi VCCI ®©y lµ mét ho¹t ®éng quan träng vµ cã h¼n mét c«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô tæ chøc c¸c cuéc triÓn l·m nãi chung vµ triÓn l·m ngµnh ë n­íc ngoµi nh»m t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o hµng ho¸ ViÖt Nam ë trong vµ ngoµi n­íc. §Ó hç trî viÖc x©m nhËp c¸c kªnh ph©n phèi ë thÞ tr­êng ngoµi n­íc c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn cã thÓ tham gia vµo viÖc lËp mét trung t©m dÞch vô cho ng­êi xuÊt nhËp khÈu t¹i mét n­íc nh»m gióp hä gÆp mÆt víi nh÷ng nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam, thu thËp c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm vµ c¸c nhµ cung cÊp ViÖt Nam. 2.3 Néi dung ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë doanh nghiÖp Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nÕu chØ ®­îc thùc hiÖn ë c¸c tæ chøc XTTM th× míi chØ nh­ vç tay b»ng mét bµn tay. Bµn tay thø hai t¹o nªn tiÕng ë ®©y chÝnh lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn ë ngay chÝnh doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë doanh nghiÖp th­êng bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu: a, X¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu Theo quan ®iÓm cña Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ UNTAD/WTO (ITC) th× thÞ tr­êng môc tiªu (target market) ®­îc hiÓu lµ mét thÞ tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh cho mét c«ng ty hoÆc s¶n phÈm cña c«ng ty vµ thÞ tr­êng ®ã lµ mét môc tiªu cña c¸c nç lùc tiÕp thÞ. Mét thÞ tr­êng ®­îc doanh nghiÖp nh¾m ®Õn th­êng lµ mét thÞ tr­êng ph¸t triÓn, cã søc t¨ng tr­ëng kh¸ cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ c«ng ty cã kh¶ n¨ng cung cÊp. Tuy nhiªn trong thêi ®¹i ngµy nay khi mµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ngµy cµng ph¸t triÓn doanh nghiÖp còng cÇn xem liÖu thÞ tr­êng ®ã cã bÞ c¸c c«ng ty lín, c«ng ty ®a quèc gia, xuyªn quèc gia thèng trÞ kh«ng, còng nh­ ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt, b¶o vÖ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc ®ã. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cho mét lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ang ph¸t triÓn cã thÓ dÔ b­íc vµo thÞ tr­êng nµy vµ chiÕm thÞ phÇn mµ Ýt gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t tõ c¸c ®èi thñ ®· tõng cung øng cho thÞ tr­êng. Nh÷ng c«ng ty nµo ®Êu tranh ®Ó sèng cßn trªn nh÷ng thÞ tr­êng kh«ng cßn ph¸t triÓn ®­îc n÷a hoÆc b¾t ®Çu suy tho¸i th× th­êng kh¸ng cù m¹nh mÏ nh÷ng c«ng ty míi ®Õn. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó gióp doanh nghiÖp nhËn ra thÞ tr­êng høa hÑn nhÊt, gióp t×m ra c¸ch tiÕp thÞ t¹i thÞ tr­êng nµy vµ c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña nã. TÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng rÊt tiÕc lµ l¹i bÞ nhiÒu nhµ xuÊt khÈu cã tiÒm n¨ng bá qua, thËm chÝ c¸c c«ng ty ®ang xuÊt khÈu ngµy nay còng bá qua. C¹nh ®ã nhµ xuÊt khÈu còng ph¶i ph©n biÖt thÞ tr­êng vµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng kh¸ phøc t¹p vµ ph¶i tÝnh ®Õn nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­: løa tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é v¨n ho¸, t«n gi¸o, d©n téc …B»ng viÖc ph©n ®o¹n hiÖu qu¶ doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã thÓ t×m cho m×nh c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ më ra mét h­íng xuÊt khÈu míi. b, §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu vµ ®Þnh ra chÝnh s¸ch s¶n phÈm §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu th­êng lµ mét trong sè c¸c c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®Çu tiªn vµ quyÕt ®Þnh phÇn nµo ®Õn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn. Sau khi ®· chän ®­îc mét thÞ tr­êng môc tiªu c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ xem m×nh cã ®ñ m¹nh ®Ó giµnh vµ gi÷ ®­îc mét vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh kh«ng. Mét doanh nghiÖp thµnh c«ng ë thÞ tr­êng trong n­íc lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø ch­a ®ñ ®Ó b­íc ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, vµ cã thÓ liÒu lÜnh khi cam kÕt mét c¸ch thiÕu kh«n ngoan víi qu¸ nhiÒu nguån xuÊt khÈu hoÆc b¾t ®Çu qu¸ sím. Do ®ã nªn b¾t ®Çu b»ng viÖc kiÓm tra néi bé vÒ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu cã ®­îc tõ ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp ch¼ng h¹n nh­ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp thÞ trong n­íc. Do ®ã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cã thÓ ®o l­êng ®­îc theo cÊp ®é cña doanh nghiÖp. TiÒm n¨ng nµy còng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­: nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi t­¬ng ®èi cña mçi quèc gia, chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña chÝnh phñ, tØ gi¸, nh÷ng c¬ héi ë nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu chuyªn biÖt. Nhµ xuÊt khÈu còng cÇn ph¶i ®Þnh vÞ ®­îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §Þnh vÞ s¶n phÈm lµ viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng so víi s¶n phÈm c¹nh tranh, lµ chiÕn l­îc Marketing h­íng tíi c¸c ý t­ëng mong ®îi cña kh¸ch hµng trong mèi t­¬ng quan víi ®èi thñ nh»m thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chuÈn bÞ xuÊt khÈu vÒ mÆt s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i nh×n s¶n phÈm cña m×nh b¨ng ®«i m¾t phª ph¸n nhËn biÕt ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña chÝnh nã vµ ph©n tÝch trong bèi c¶nh c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu môc tiªu vµ vßng ®êi s¶n phÈm. §©y chÝnh lµ c«ng viÖc cho doanh nghiÖp c¸i nh×n kh¸ch quan vÒ b¶n th©n m×nh vµ ®èi thñ c¹nh tranh. c, §­a ra chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ChÝnh s¸ch gi¸ lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp khi th©m nhËp thÞ tr­êng, ®Ó ®¹t môc tiªu lîi nhuËn, doanh sè hay thÞ phÇn. Doanh nghiÖp th­êng x¸c ®Þnh gi¸ c¬ së trªn c¸c c¨n cø nh­ chi phÝ, gi¸ thµnh, hoÆc th«ng qua ®iÓm hoµ vèn, ®ång thêi còng ph¶i xem xÐt ®Õn møc gi¸ thÞ tr­êng vµ cña ®èi thñ c¹nh tranh. Møc gi¸ tèi ­u cña doanh nghiÖp th­êng ®­îc quyÕt ®Þnh sau mét chu tr×nh ®­îc m« t¶ theo m« h×nh sau ®©y: H×nh 1: Tãm t¾t 5 b­íc quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n tèi ­u: X¸c ®Þnh môc tiªu X¸c ®Þnh chi phÝ Dù ®o¸n l­îng b¸n X¸c ®Þnh gi¸ c¹nh tranh QuyÕt ®Þnh møc gi¸ tèi ­u Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu vµo ®Ó xÐt xem m×nh cã thÓ b¸n ë møc gi¸ nµo th× kh«ng bÞ lç, cã thÓ hoµn vèn trong thêi gian mong muèn, hay doanh nghiÖp kh«ng bÞ thiÖt h¹i. Cã thÓ trong thêi gian ®Çu ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng doanh nghiÖp s½n sµng b¸n gi¸ thÊp h¬n cña ®èi thñ, thÊp h¬n c¶ møc gi¸ doanh nghiÖp cã thÓ thu ®­îc lîi nhuËn. ThÕ nh­ng nÕu møc gi¸ nµy lµ qu¸ thÊp th× doanh nghiÖp sÏ ph¶i ®èi mÆt víi viÖc bÞ kiÖn b¸n ph¸ gi¸, viÖc chøng minh ®­îc c¸c chi phÝ lóc nµy lµ rÊt quan träng. L­îng b¸n ra còng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh ®­îc l­îng b¸n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc ph©n tÝch cÇu vµ l­îng cÇu, còng nh­ viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. NÕu cã ®­îc mét l­îng cÇu lín nh­ng l¹i h¬i h¹n chÕ vÒ thu nhËp vµ sè tiÒn chi tiªu so víi tÝch luü doanh nghiÖp cã thÓ nghÜ ®Õn chiÕn l­îc gi¸ thÊp, ®Õn viÖc thu lîi nhuË._.n trªn mçi s¶n phÈm nhá nh­ng cã lîi nhuËn lín nhê vµo l­îng cÇu dåi dµo. Lóc nµy doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc c¶ môc tiªu thÞ phÇn vµ lîi nhuËn. NÕu hµng tiªu thô chËm møc gi¸ cã thÓ sÏ ph¶i ®iÒu chØnh theo nh­ng ®ã sÏ lµ mét t×nh huèng khã kh¨n cho c«ng ty v× th­êng h¹ gi¸ ®ång nghÜa víi viÖc chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ tuyÖt h¶o, h×nh ¶nh c«ng ty trong m¾t ng­êi tiªu dïng sÏ cã thÓ thay ®æi. Do ®ã rÊt quan träng nÕu x¸c ®Þnh ®­îc l­îng b¸n ngay tõ ®Çu. d, X¸c ®Þnh kªnh ph©n phèi, tiÕp thÞ vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi Theo quan ®iÓm Marketing, viÖc x©y dùng mét chÝnh s¸ch ph©n phèi kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc quyÕt ®Þnh khèi l­îng hµng hãa sÏ ®­îc tiªu thô mµ nã cßn bao gåm c¶ viÖc tæ chøc vËn hµnh c¸c m¹ng l­íi trung gian cho phï hîp víi tõng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. Do ®ã cã thÓ thÊy ®©y còng kh«ng ph¶i kh©u cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng. Nh÷ng biÕn chuyÓn cña toµn bé hÖ thèng tiªu dïng kÐo theo c¸c biÕn chuyÓn s©u s¾c cña chÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸ còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch Marketing-Mix cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng ph©n phèi hµng hãa, sù di chuyÓn hµng ho¸ ®ång thêi víi sù di chuyÓn quyÒn së h÷u tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. Th«ng qua ph©n phèi hµng ho¸, c¸c thµnh viªn tham gia ho¹t ®éng ph©n phèi sÏ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng ho¸ dÞch vô tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. Ng­îc l¹i, doanh nghiÖp còng thu nhËn ®­îc c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ thÞ tr­êng, phÝa ng­êi tiªu dïng. e, C¸c c«ng cô xóc tiÕn C¸c doanh nghiÖp th­êng sö dông mÒm dÎo mét sè c«ng cô ®Ó thóc ®Èy viÖc b¸n hµng cña m×nh nh­ lµ qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m, quan hÖ c«ng chóng, b¸n hµng c¸ nh©n, v¨n minh th­¬ng m¹i… Qu¶ng c¸o th­¬ng m¹i theo luËt Th­¬ng m¹i lµ nh÷ng hµnh vi th­¬ng m¹i cña th­¬ng nh©n nh»m giíi thiÖu hµng ho¸ dÞch vô ®Ó xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Th­¬ng nh©n cã quyÒn qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh hoÆc thuª tæ chøc kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o thùc hiÖn viÖc qu¶ng c¸o th­¬ng m¹i cho m×nh. Cã thÓ thÊy ë ®©y qu¶ng c¸o lµ hµnh ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn kh«ng gian vµ thêi gian ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm. Thùc tÕ nã ®· cã manh nha tõ rÊt l©u nh­ng chØ thùc sù ph¸t triÓn tõ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt T­ b¶n chñ nghÜa, ®Æc biÖt sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. So víi møc t¨ng tr­ëng cña s¶n xuÊt quèc tÕ (5%), th­¬ng m¹i quèc tÕ (10%), ®Çu t­ quèc tÕ (13-14%) , møc t¨ng tr­ëng trung b×nh cña qu¶ng c¸o (15-16%) ®ñ cho thÊy sù cÇn thiÕt cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo. Héi chî th­¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i tËp trung trong mét thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong ®ã tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ®­îc tr­ng bµy hµng hãa cña m×nh nh»m môc ®Ých tiÕp thÞ, kÝ kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng. Tr­ng bµy giíi thiÖu hµng ho¸ l¹i tiÕp tôc ®­îc ®Þnh nghÜa lµ hµnh vi th­¬ng m¹i cña th­¬ng nh©n dïng hµng ho¸ ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o víi kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, hµng hãa cña m×nh nh»m xóc tiÕn th­¬ng m¹i. §©y lµ c¸ch doanh nghiÖp cho ng­êi tiªu dïng thÊy s¶n phÈm cña m×nh cho kh¸ch hµng dïng thö vµ nÕu hµi lßng kh¸ch hµng sÏ mua s¶n phÈm cña hä. TriÓn l·m th­¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc tr­ng bµy hµng ho¸, tµi liÖu vÒ hµng hãa ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o nh»m giíi thiÖu, qu¶ng c¸o nh»m më réng vµ thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng hãa. C¸c héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i ph¶i x¸c ®Þnh râ chñ ®Ò, quy m«, thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh, danh môc hµng ho¸, tµi liÖu hµng ho¸, tªn ®Þa chØ c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia. Quan hÖ c«ng chóng lµ mét c«ng cô cña Marketing trong ®ã doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i cã mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vËt t­, nhµ kinh doanh mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn mét lo¹t c¸c c«ng chóng kh¸c cã quan t©m vµ liªn quan tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Quan hÖ c«ng chóng tr­íc kia gäi lµ tuyªn truyÒn (publicity). Theo ®ã, tuyªn truyÒn lµ mét sù kÝch thÝch nhu cÇu cña con ng­êi mét c¸ch gi¸n tiÕp. Khi sö dông ho¹t ®éng tuyªn truyÒn doanh nghiÖp kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn khi khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm vµ dÞch vô. Nh­ng quan hÖ c«ng chóng cã møc ®é cao h¬n tuyªn truyÒn. Nã cã thÓ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Trî gióp cho viÖc tung ra s¶n phÈm míi. Hç trî cho viÖc ®Þnh vÞ l¹i s¶n phÈm ë giai ®o¹n chÝn muåi. G©y ¶nh h­ëng tíi mét nhãm kh¸ch hµng môc tiªu cô thÓ. B¶o vÖ nh÷ng s¶n phÈm ®ang gÆp r¾c rèi víi c«ng chóng trªn thÞ tr­êng. X©y dùng h×nh ¶nh vÒ doanh nghiÖp. Khi sè l­îng qu¶ng c¸o bïng næ nã th­êng g©y ph¶n c¶m víi c«ng chóng. Qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng kh«ng chØ cã chi phÝ thÊp h¬n mµ cßn ®¸ng tin cËy h¬n, g©y ¶nh h­ëng cao h¬n ®Õn ng­êi tiªu dïng. Trong x· héi còng ®· b¾t ®Çu h×nh thµnh mét nghÒ míi mang tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n- nghÒ quan hÖ c«ng chóng (public relation). B¸n hµng c¸ nh©n (personal selling) lµ c«ng cô xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p nãi chuyÖn víi mét hay nhiÒu kh¸ch hµng ®Ó b¸n hµng. Chi phÝ cña viÖc b¸n hµng th­êng rÊt cao nªn th­êng sö dông ®èi víi hµng cã gi¸ trÞ lín hoÆc khi cÇn cã sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm. V¨n minh th­¬ng m¹i thÓ hiÖn qua tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Nã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸ch bµy trÝ v¨n phßng trong doanh nghiÖp, th¸i ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, qua th­ tõ v¨n b¶n tµi liÖu… II- C¸c YÕu tè ¶nh h­ëng ®ÕN Ho¹t §éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 1-VÞ trÝ ®Þa lÝ- ®iÒu kiÖn tù nhiªn Trong bu«n b¸n lµm ¨n víi mét thÞ tr­êng, vÞ trÝ ®Þa lÝ lµ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nh­ng kh«ng thÓ kh«ng xem xÐt tíi. Víi mçi quèc gia nã ¶nh h­ëng tíi vÞ trÝ vai trß thuËn lîi khã kh¨n khi tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ nãi chung vµ quan hÖ th­¬ng m¹i nãi riªng. -VÞ trÝ ®Þa lÝ cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn vÒ khÝ hËu, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt gãp phÇn t¹o nªn nguån lùc cña mçi quèc gia. Nã phÇn nµo quyÕt ®Þnh viÖc mçi quèc gia cã lîi thÕ trong s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, tøc lµ t¹o ra mét nguån cung tiÒm n¨ng cho thÞ trõ¬ng tiªu thô thÕ giíi. §ång thêi nã còng ¶nh h­ëng tíi nhu cÇu cña ng­êi d©n- tøc t¹o ra mét cÇu tiÒm n¨ng.VÝ dô nh­ víi c¸c quèc gia vïng Trung §«ng do cã nguån dÇu löa tù nhiªn phong phó nh÷ng quèc gia nµy lµ nguån cung cÊp nhiªn liÖu chñ yÕu cho thÕ giíi; nh­ng còng do ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt khã kh¨n trong trång trät c¸c n­íc nµy l¹i cã nhu cÇu rÊt lín trong viÖc nhËp khÈu l­¬ng thùc thùc phÈm. H¬n n÷a, ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng t¸c ®éng tíi sù thÝch nghi cña s¶n phÈm ®èi víi thÞ tr­êng tõng n­íc khi nã t¸c ®éng ®Õn phong tôc tËp qu¸n, lèi sèng cña ng­êi d©n, tíi nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc trong c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi m«i tr­êng, tµi nguyªn quèc gia. Do ®ã víi mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ ®i tr­íc xuÊt khÈu nÕu kh«ng n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ho¹t ®éng xuÊt khÈu ch¾c ch¾n lµ kh«ng thÓ thµnh c«ng ®­îc. -VÞ trÝ ®Þa h×nh còng gãp phÇn t¹o nªn sù thuËn lîi hay kh«ng cña c¸c tuyÕn giao th«ng kh«ng chØ trong néi ®Þa mµ cßn lµ víi khu vùc vµ quèc tÕ. Mét n­íc víi qu¸ nhiÒu ®åi nói hiÓm trë nÕu muèn cã hÖ thèng c¬ së giao th«ng tèt sÏ ph¶i tèn rÊt nhiÒu tiÒn cña vµ ®iÒu nµy thËt kh«ng dÔ dµng víi c¸c n­íc nghÌo hay ®ang ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i mét quèc gia cã hÖ thèng s«ng suèi nhiÒu cã thÓ sÏ rÊt thuËn lîi cho giao th«ng ®­êng thuû, mét n­íc n»m c¹nh biÓn trªn tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn quèc tÕ sÏ rÊt thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn quèc tÕ hay tæ chøc c¸c dÞch vô vËn chuyÓn quèc tÕ, ®ång thêi dÔ dµng tiÕp xóc víi nhiÒu b¹n hµng nhê ®ã mµ c¸c c¬ héi bu«n b¸n còng ®­îc gia t¨ng. 2-M«i tr­êng chÝnh trÞ – ph¸p luËt Ngµy nay vai trß cña nhµ n­íc trong mét nÒn kinh tÕ lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Sù can thiÖp nµy dï Ýt dï nhiÒu ®Òu lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o thÞ tr­êng ho¹t ®éng theo ®óng ®Þnh h­íng nhµ n­íc mong muèn, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc, ph¸t huy mÆt tÝch cùc cña thÞ tr­êng. Nh÷ng quan ®iÓm ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña mét ®Êt n­íc lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®inh møc ®é tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ cña mét n­íc, ®ång thêi Nhµ n­íc còng cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ. Nhµ n­íc cã thÓ tham gia mét c¸ch trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, hoÆc ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gi¸n tiÕp t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c theo chiÒu h­íng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc. Trong sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, mçi n­íc cã thÓ theo ®uæi nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é kh¸c nhau mµ quan ®iÓm cña nã còng chi phèi ®Õn quan hÖ víi c¸c nhµ n­íc kh¸c nhau. NÕu mèi quan hÖ chÝnh trÞ gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn tèt ®Ñp th× quan hÖ trªn c¸c mÆt kh¸c còng ®­îc ®Èy m¹nh vµ ®­îc thÓ hiÖn b»ng viÖc kÝ kÕt c¸c HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, v¨n b¶n ghi nhí vÒ sù tho¶ thuËn hîp t¸c gi÷a hai bªn. Nh÷ng hiÖp ®Þnh, v¨n b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai bªn ph¸t triÓn vµ sÏ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i gi÷a hai quèc gia. Tuy nhiªn, quan hÖ chÝnh trÞ gi÷a hai n­íc còng cã thÓ cã nh÷ng ®iÓm bÊt ®ång mµ hËu qu¶ th­êng l¹i t¹o ra sù h¹n chÕ trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i còng nh­ xóc tiÕn th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc. Víi vai trß lµ ng­êi qu¶n lÝ vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, nhµ n­íc sÏ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, v¨n b¶n ph¸p luËt thÓ hiÖn ý chÝ vµ quan ®iÓm cu¶ nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. Trong quan hÖ kinh tÕ víi c¸c quèc gia kh¸c nhµ n­íc th­êng cè g¾ng ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch, v¨n b¶n ph¸p luËt theo h­íng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, vµ b¶o vÖ lîi Ých cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ n­íc m×nh, ®ång thêi còng chØ t¹o ra mét møc ®é thuËn lîi nhÊt ®Þnh víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ cña c¸c quèc gia kh¸c ho¹t ®éng trªn l·nh thæ n­íc m×nh tuú theo chÝnh s¸ch riªng víi tõng n­íc hoÆc tõng khèi n­íc. Do vËy mµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã thùc hiÖn ®­îc dÔ dµng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thiÖn chÝ cña nhµ n­íc hai bªn. 3- M«i tr­êng kinh tÕ- kÜ thuËt Trong nÒn kinh tÕ ngµy nay vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng cã ý nghÜa lín, trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp cña x· héi. Víi mét sè n­íc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ lµ c¬ héi ®Ó chÊn h­ng nÒn kinh tÕ cña n­íc m×nh, t¨ng tèc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ ®uæi kÞp c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c nh­ng ®ång thêi còng cã nhiÒu n­íc bÞ tôt l¹i sau xa h¬n, vµ ngµy nay thÞ tr­êng còng ®­îc ph©n thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau theo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. C¸c n­íc trong cïng mét nhãm th­êng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm chung, cã thÓ lµ vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ (nh­ khèi c¸c n­íc ph¸t triÓn G7, khèi c¸c n­íc c«ng nghiÖp míi Nics…) hay khu vùc ®Þa lÝ (nh­ khèi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ -ASEAN, khu vùc th­¬ng m¹i tù do B¾c Mü – NAFTA…). Sù liªn kÕt gi÷a c¸c n­íc th­êng t¹o ra c¸c khèi kinh tÕ, khèi thÞ tr­êng cïng hç trî cho nhau ph¸t triÓn nh­ng l¹i ë gãc ®é nµo ®ã t¹o ra rµo c¶n víi c¸c n­íc kh«ng cïng trong khèi. C¸c n­íc trong cïng mét khèi th­êng ¸p dông mét sè quy ®Þnh thèng nhÊt nh­ng còng th­êng cã mét sè ®iÒu chØnh nhá cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cu¶ tõng n­íc, do ®ã khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ph¶i t×m hiÓu ®­îc nh÷ng ®iÓm chung vµ c¶ nh÷ng nÐt riªng biÖt gi÷a c¸c nhãm n­íc, nhãm thÞ tr­êng vµ c¸c liªn kÕt khu vùc ®Ó t×m ra c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. XÐt mét n­íc riªng lÎ c¸c yÕu tè kinh tÕ nh­ thu nhËp quèc d©n, l¹m ph¸t thÊt nghiÖp, l·i suÊt …trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi ®êi sèng c­ d©n n­íc ®ã vµ gi¸n tiÕp ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Khi thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi t¨ng th× nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n t¨ng, l­îng cÇu t¨ng lªn, ®ång thêi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao h¬n còng t¨ng lªn, ng­êi d©n chó ý tíi mua s¾m nhiÒu h¬n v× thÕ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn dÔ mang l¹i hiÖu qu¶ h¬n. Ng­îc l¹i khi møc GDP/ng­êi gi¶m hay tØ lÖ thÊt nghiÖp t¨ng hay møc l¹m ph¸t cao th× nh×n chung møc sèng cña ng­êi d©n gi¶m kÐo theo l­îng cÇu thùc tÕ gi¶m, c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i còng khã kh¨n h¬n khi ng­êi tiªu dïng kh«ng cã kh¶ n¨ng mua s¶n phÈm hay coi yÕu tè gi¸ lµ quan träng hµng ®Çu. Trong mét thÞ tr­êng ph¸t triÓn th× th«ng th­êng doanh nghiÖp còng vÊp ph¶i nhiÒu rµo c¶n kÜ thuËt nh­ c¸c chÝnh s¸ch vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, lao ®éng, ®iÒu hµnh qu¶n lÝ xuÊt nhËp khÈu … §Ó lµm ng­êi tiªu dïng vµ b¹n hµng tin vµo c¸c s¶n phÈm ch­a cã chøng nhËn cña c¸c tæ chøc cã uy tÝn kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ. ThÕ nh­ng khi ®· v­ît qua ®­îc rµo c¶n kÜ thuËt cña mét hay mét sè n­íc ph¸t triÓn th× s¶n phÈm doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng h¬n trong x©m nhËp mét thÞ tr­êng t­¬ng tù, thËm chÝ lóc ®ã doanh nghiÖp cã thÓ bít ®­îc nhiÒu thñ tôc phiÒn hµ cho doanh nghiÖp. 4- M«i tr­êng v¨n hãa V¨n ho¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Æc tr­ng cña cña mçi quèc gia, nã kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi quan niÖm, phong c¸ch sèng cña ng­êi d©n, së thÝch vµ thãi quen cña ng­êi tiªu dïng mµ cßn ¶nh h­ëng tíi phong c¸ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vµ chØ khi ý thøc ®­îc ®iÒu nµy ho¹t ®éng xóc tiÕn míi ®i ®óng h­íng trë thµnh c«ng cô hç trî tÝch cùc cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu.V¨n ho¸ ®­îc hiÓu lµ mét tËp hîp cña kiÕn thøc, ®¹o ®øc, ®øc tin, nghÖ thuËt, luËt ph¸p, thãi quen h×nh thµnh qua thêi gian trong mçi x· héi vµ ®­îc c¸c thµnh viªn trong x· héi ®ã thõa nhËn, tu©n theo. NÒn v¨n hãa t¹o nªn c¸ch sèng cña mçi céng ®ång, nã kh«ng chØ tham gia mét phÇn quan träng vµo viÖc quyÕt ®Þnh c¸ch nh×n nhËn cña thµnh viªn mét céng ®ång víi mét sù kiÖn, hµnh vi mµ cßn quyÕt ®Þnh c¸ch thøc tiªu dïng, thø tù ­u tiªn cho nhu cÇu muèn ®­îc tho¶ m·n vµ c¸ch thøc tho¶ m·n cña con ng­êi trong céng ®ång ®ã. Trong nh÷ng céng ®ång kh¸c nhau c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®­îc coi träng cã thÓ lµ kh¸c nhau. C¸c gi¸ trÞ nµy kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai h×nh thµnh ngay ®­îc mµ cÇn cã thêi gian ®Ó ®­îc kh¼ng ®Þnh. ChÝnh v× vËy quan niÖm, lèi sèng c¸ch suy nghÜ cña c¸c nh©n c¸ch céng ®ång kh¸c nhau còng kh¸c nhau. Trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, ng­êi kinh doanh hay ng­êi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ph¶i thÝch nghi víi c¸c yÕu tè v¨n ho¸ ®ã. KÕt qu¶ lµ ta cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh¸c nhau cho c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau víi nh÷ng nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau. Do vËy thÞ tr­êng môc tiªu cµng réng lín, ®a d¹ng vÒ v¨n ho¸ ho¹t ®éng xóc tiÕn cµng ph¶i ®­îc quan t©m h¬n, ®ßi hái nhiÒu c«ng søc h¬n. 5-C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp C¸c yÕu tè nãi trªn lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nãi chung, víi doanh nghiÖp ®ã cã thÓ coi lµ m«i tr­êng bªn ngoµi cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã ta cã thÓ kÓ thªm c¸c yÕu tè bªn trong cña doanh nghiÖp mµ còng cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­ m«i tr­êng tµi chÝnh, t×nh h×nh nh©n sù, c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, còng nh­ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th­êng cho thÊy râ nhÊt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th­êng thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m. Th«ng qua b¸o c¸o nµy ta còng cã thÓ thÊy ®­îc mét yÕu tè c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ vèn. Mét doanh nghiÖp n¨ng ®éng th­êng cã sè vßng chu chuyÓn vèn nhanh vµ tØ lÖ vèn l­u ®éng trªn vèn cè ®Þnh kh¸ cao. Tuy nhiªn khi sè tiÒn chi cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o b¸n hµng – mét trong nh÷ng c¸ch xóc tiÕn b¸n hµng phæ biÕn vµ kh¸ hiÖu qu¶ - bÞ giíi h¹n trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh – 7% vèn ®¨ng kÝ kinh doanh theo luËt ph¸p ViÖt Nam– th× vèn tù cã cña doanh nghiÖp còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Nh­ng dï sao còng kh«ng thÓ nãi r»ng cµng nhiÒu vèn th× ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cµng hiÖu qu¶, mµ trªn thùc tÕ nÕu ta biÕt sö dông ®óng môc ®Ých víi nh÷ng ho¹t ®éng linh ho¹t th× míi mong thu ®­îc kªt qña. ViÖc nµy l¹i phô thuéc kh«ng g× kh¸c ngoµi nguån lùc con ng­êi cña mçi tæ chøc, doanh nghiÖp, víi nh÷ng kiÕn thøc kinh nghiÖm ®­îc tÝch luü qua n¨m th¸ng. Do ®ã cã nhiÒu tæ chøc khi ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ vµ c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp l¹i sö dông chØ sè doanh thu b¸n hµng trªn tæng sè nh©n viªn, so s¸nh sè l­îng nh÷ng ng­ßi lµm c«ng viÖc nghiªn cøu víi tæng nh©n viªn, hoÆc xÐt ®Õn c¶ chi phÝ dïng ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn hµng n¨m. Ngoµi ra ta còng cã thÓ thÊy r»ng tr×nh ®é øng dông c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp còng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung, ®Æc biÖt trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nhanh nh­ ngµy nay. Cã thÓ nãi ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gióp doanh nghiÖp c¹nh tranh hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. ViÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp cã ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cao, ®ång ®Òu nªn dÔ ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn, tin t­ëng. C¹nh ®ã, khi biÕt khai th¸c c¸c th«ng tin b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh­ Internet doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ qu¶ng c¸o, b¸n hµng, khai th¸c th«ng tin h¬n c¸c c¸ch truyÒn thèng (nh­ gÆp trùc tiÕp kh¸ch hµng – mét c¸ch kh«ng dÔ thùc hiÖn nÕu kh¸ch hµng ®ã ë xa; hay göi chµo hµng qua ®­êng b­u ®iÖn víi rñi ro lµ th­ cã thÓ ®Õn chËm thËm chÝ kh«ng ®Õn; vµ lµm gi¶m viÖc sö dông ®iÖn tho¹i – c¸ch th«ng tin kh«ng ph¶i lóc nµo còng thµnh c«ng ngay tõ lÇn ®Çu tiªn). H¬n n÷a, viÖc sö dông, khai th¸c c«ng nghÖ còng t¹o ra mét nÐt trong v¨n ho¸ doanh nghiÖp, mang l¹i cho doanh nghiÖp mét phong c¸ch chuyªn nghiÖp dÔ ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng. III- Vai trß cña xóc tiÕn th­¬ng m¹i víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1- TruyÒn ®¹t th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi Môc ®Ých cña chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm, t¸c ®éng mét c¸ch tÝch cùc lªn kh¸ch hµng- t¹o ra nhu cÇu cña hä vÒ s¶n phÈm. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã nhµ kinh doanh ph¶i hiÓu ®­îc qu¸ tr×nh l«i kÐo kh¸ch hµng vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè m«i tr­êng lªn qu¸ tr×nh ®ã. Kh¸ch hµng tiÒm n¨ng kh«ng chØ nhËn ®­îc th«ng tin mµ cßn ph¶i ý thøc ®­îc th«ng tin. Th«ng tin víi kh¸ch hµng ph¶i lµ nh÷ng th«ng tin cã Ých, ®¸p øng ®­îc mong ®îi th× míi cã thÓ thóc ®Èy viÖc ph¶n øng l¹i víi th«ng tin mét c¸ch tÝch cùc tõ kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc ®­a th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng nh­ thÕ nµo mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng ph¶n øng sau ®ã cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm, c¸c dÞch vô tr­íc vµ sau khi b¸n hµng, gi¸ c¶, m¹ng l­íi ph©n phèi … cã phï hîp víi kh¸ch hµng kh«ng…Nh÷ng th«ng tin nµy nÕu ®­îc thu thËp vµ ph©n tÝch mét c¸ch ®óng ®¾n sÏ lµ gîi ý h÷u Ých cho c¸c söa ®æi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, tõ ®ã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trong mét thÕ giíi ®Çy c¹nh tranh ngµy nay. 2- §Èy m¹nh viÖc b¸n hµng qua biªn giíi Nhê cã c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t×m kiÕm ®èi t¸c, tiÕn hµnh c¸c chµo hµng, kÝ kÕt hîp ®ång. ViÖc x©m nhËp thµnh c«ng mét thÞ tr­êng vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng sÏ lµm doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, vßng quay vèn vµ hiÖu qua kinh doanh còng t¨ng lªn. ViÖc truyÒn ®¹t th«ng tin t¹o ra mét l­îng cÇu tiÒm n¨ng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®Ó chuyÓn nã thµnh l­îng cÇu thùc cho s¶n phÈm cña m×nh khi ®­a cho ng­êi tiªu dïng ®óng c¸i hä cÇn. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­ ®· biÕt lµ cã thÓ gióp doanh nghiÖp x©m nhËp vµo c¸c kªnh ph©n phèi cu¶ thÞ tr­êng môc tiªu, h×nh thµnh mét hÖ thèng ph©n phèi riªng cho m×nh. Khi ho¹t ®éng cña c¸ kªnh ph©n phèi ®ã tr«i ch¶y th× hµng ho¸ l­u chuyÓn dÔ dµng vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. 3- T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i kh«ng chØ nh»m l«i cuèn sù chó ý, sù thÝch thó vµ t¹o ra t©m tr¹ng tho¶i m¸i cho ng­êi mua ®èi víi s¶n phÈm mµ cßn n©ng cao uy tÝn còng nh­ danh tiÕng cña doanh nghiÖp. VÒ l©u dµi, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ t¹o dùng ®­îc h×nh ¶nh tèt cho doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, t¹o lßng tin t­ëng tõ phÝa kh¸ch hµng. Th«ng qua ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ nhê uy tÝn cña doanh nghiÖp cïng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng sÏ l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. VÝ dô nh­ trong tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã s¶n phÈm ®­îc b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao lu«n thÊy lµ m×nh cã lîi thÕ h¬n ë thÞ tr­êng trong n­íc nh­ng hä còng ph¶i thõa nhËn lµ danh hiÖu nµy kh«ng gióp ®­îc hä nhiÒu l¾m ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trªn thùc tÕ b»ng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn, qu¶ng c¸o vµ sù kiÓm nghiÖm thùc tÕ trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp cã thÓ lµm cho kh¸ch hµng t¹i thÞ tr­êng kh¸c ý thøc ®­îc ý nghi· cña danh hiÖu ®ã. §iÒu nµy lµ v« cïng khã kh¨n víi nh÷ng doanh nghiÖp ®i ®Çu nh­ng l¹i t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®i sau. Mét khi biÕt c¸ch duy tr× ph¸t triÓn nh÷ng g× m×nh cã doanh nghiÖp cã thÓ cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 4- Lµ vò khÝ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ Mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao kÝch thÝch ®­îc nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ng­êi tiªu dïng. ë nhiÒu thÞ tr­êng n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ cã thÓ t¨ng lªn nhê viÖc c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¸t triÓn nh÷ng tÝnh n¨ng míi cña s¶n phÈm hay gi¶m chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, nh­ng yÕu tè quan träng nhÊt lµ viÖc thiÕt lËp c¸c kªnh th«ng tin vÒ s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng còng nh­ c¸c ®iÒu kiªn thuËn lîi trong mua b¸n sao cho cã søc thuyÕt phôc ng­êi tiªu dïng chuyÓn sang dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Víi doanh nghiÖp, c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh cã thÓ ®­îc coi lµ biÖn ph¸p vµ nghÖ thuËt mµ c¸c doanh nghiÖp dïng ®Ó th«ng tin vÒ hµng ho¸, t¸c ®éng vµo ng­êi mua nh»m l«i kÐo ng­êi mua ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do ®ã nhiÒu doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch Xóc tiÕn th­¬ng m¹i hÕt søc linh ho¹t vµ ®a d¹ng nh­ vò khÝ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. NÕu biÕt khÐo lÐo sö dông vò khÝ nµy doanh nghiÖp sÏ cã nhiÒu c¬ héi thµnh c«ng trªn th­¬ng tr­êng. Ch­¬ng II: thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa kú I- §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thÞ tr­êng Hoa Kú 1-§Æc ®iÓm chung (®Þa lÝ, lÞch sö, kinh tÕ) Hîp chñng quèc Hoa Kú (the United States of America), gäi t¾t lµ n­íc Mü lµ mét trong nh÷ng n­íc cã diÖn tÝch vµo lo¹i lín nhÊt thÕ giíi (9.363.000 triÖu km2). N­íc Mü cã 50 bang trong ®ã 48 bang n»m liÒn kÒ nhau trªn lôc ®i¹ B¾c Mü, mét phÇn l·nh thæ lµ ®¶o Hawaii n»m trªn biÓn Th¸i B×nh D­¬ng vµ bang Alaska n»m ë phÝa B¾c Canada. LÞch sö ra ®êi cña n­íc Mü g¾n liÒn víi c¸c ph¸t kiÕn ®i¹ lÝ vµ nh÷ng dßng ng­êi di c­ tõ Ch©u ¢u sang lËp nghiÖp. §­îc t×m ra vµo thÕ kØ 15. §Õn ®Çu thÕ kØ 16 ng­êi T©y Ba Nha, Ph¸p, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, råi Anh ®Õn B¾c Mü lËp nghiÖp. Sau nhiÒu cuéc chiÕn tranh víi ng­êi b¶n ®Þa vµ c¸c n­íc thùc d©n víi nhau, Anh giµnh chiÕn th¾ng. N¨m 1776, 13 thuéc ®Þa cña Anh ë B¾c Mü l¹i tuyªn bè giµnh ®éc lËp vµ tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh chèng l¹i thùc d©n Anh vµ ®· giµnh chiÕn th¾ng n¨m 1783. XÐt vÒ ®Æc ®iÓm khÝ hËu, ®Þa h×nh ®©y lµ mét n­íc ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh tõ c¸c ®ång b»ng ph× nhiªu, nh÷ng c¸nh rõng rËm r¹p Èm ­ít cho ®Õn nh÷ng khu vùc kh« h¹n, hoang vu; khÝ hËu «n ®èi vµ cËn nhiÖt ë phÝa nam vµ hµn ®íi ë phÝa b¾c. Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn ®a d¹ng ®ã cho phÐp n­íc nµy ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm n«ng l©m ng­ nghiÖp phong phó trªn quy m« lín. C¹nh ®ã, Mü vÉn lµ mét trong nh÷ng n­íc ®øng ®Çu vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n ®Æc biÖt lµ dÇu löa vµ than ®¸ nhê vµo nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó. §©y lµ yÕu tè thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ Mü ®Æc biÖt thêi k× ®Çu cña giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸. Tuy nhiªn do nhu cÇu to lín cña nÒn kinh tÕ Mü vÉn ph¶i nhËp khÈu kh¸ nhiÒu nguyªn nhiªn liÖu s¶n xuÊt. VÒ d©n c­, Mü lµ n­íc ®øng thø ba thÕ giíi víi kho¶ng 300 triÖu ng­êi vµ tØ lÖ t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 1%, mËt ®é d©n c­ kh«ng ®ång ®Òu tËp trung chñ yÕu ë thµnh phè. D©n sè Mü ngµy nay ®ang giµ dÇn ®i (tuæi thä trung b×nh kho¶ng 75,9 tuæi). Lµ ®Êt n­íc cña ng­êi nhËp c­ thµnh phÇn d©n c­ Mü t­¬ng ®èi phøc t¹p. Tuy tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chÝnh, ë miÒn Nam mét sè ng­êi vÉn nãi tiÕng T©y Ba Nha, c¸c céng ®ång ng­êi di c­ cßn nãi ng«n ng÷ cña hä. Mü cã nÒn kinh tÕ khæng lå, thu nhËp quèc néi (GDP) lu«n ®øng ®Çu thÕ giíi. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 31000 USD/n¨m trong khi d©n sè chØ chiÕm 4% d©n sè thÕ giíi. Võa lµ n­íc cã kim ng¹ch ngo¹i th­¬ng lín nhÊt thÕ giíi (2500 tØ USD n¨m 2000) ®ång thêi lµ n­íc ®Çu t­ ra n­íc ngoµi nhiÒu nhÊt (1999 lµ 151 tØ USD). §ång ®« la cña Mü tiÕp tôc lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n chñ yÕu cña thÕ giíi. §©y còng lµ n­íc ®ãng gãp nhiÒu nhÊt vµ cã ¶nh h­ëng lín nhÊt trong c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ Liªn HiÖp Quèc (UN), Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng thÕ giíi (WB). Mét ®Æc ®iÓm rÊt næi bËt cña kinh tÕ Mü lµ dï lµ mét nÒn kinh tÕ lín nh­ng còng lµ mét nÒn kinh tÕ t­ nh©n. TØ träng kinh tÕ t­ nh©n ¸p ®¶o so víi kinh tÕ nhµ n­íc trong c¬ cÊu GDP. TØ träng nµy t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m 1998 t¨ng so 1993 lµ 2%. Sù ¸p ®¶o cña kinh tÕ t­ nh©n lµ mét nh©n tè t¹o nªn sù n¨ng ®éng, dÔ thÝch nghi víi c¸c biÕn ®éng tuy t¹o ra kh«ng Ýt rñi ro bÊt tr¾c. ChÝnh phñ qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ b»ng thuÕ vµ c¸c biÖn ph¸p, quy ®Þnh nh­ chèng ®éc quyÒn, b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng, b¶o vÖ m«i tr­êng… trªn quan ®iÓm cµng Ýt can thiÖp cµng tèt. §ång thêi ®©y còng lµ nÒn kinh tÕ tù do c¹nh tranh. Theo b¸o c¸o vÒ tÝnh c¹nh tranh cña c¸c nÒn kinh tÕ møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty cña Mü lµ lín nhÊt thÕ giíi. §©y còng b¾t nguån tõ vai trß cña kinh tÕ t­ nh©n còng nh­ viÖc thi hµnh hiÖu qu¶ ph¸p luËt vÒ chèng ®éc quyÒn (vô kiÖn c«ng ty phÇn mÒm m¸y tÝnh Microsoft ra toµ lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh). 2- HÖ thèng thÞ tr­êng Hoa Kú 2.1 HÖ thèng chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i §iÓm cÇn l­u ý nhÊt trong hÖ thèng chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Hoa Kú víi c¸c n­íc kh¸c lµ sù ph©n biÖt ®èi xö theo n­íc vµ nhãm n­íc. Trong ®èi ngo¹i n­íc nµy ph©n chia c¸c n­íc trªn thÕ giíi thµnh nhiÒu nhãm n­íc kh¸c nhau: nhãm T (nhãm c¸c n­íc kinh tÕ thÞ tr­êng), nhãm X (c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa cò), nhãm Z (n­íc bÞ Hoa Kú cÊm vËn) vµ cã chÝnh s¸ch ®èi xö kh¸c nhau th«ng qua thuÕ suÊt trong biÓu thuÕ. BiÓu thuÕ nµy ®­îc chia thµnh hai cét thÓ hiÖn hai chÝnh s¸ch víi c¸c n­íc Hoa Kú cã quan hÖ b×nh th­êng vµ ch­a b×nh th­êng: Cét 1: cã hai lo¹i thuÕ suÊt– thuÕ suÊt tèi huÖ quèc vµ thuÕ suÊt ­u ®·i. ThuÕ suÊt tèi huÖ quèc dµnh cho c¸c n­íc nhãm T gåm c¸c n­íc thµnh viªn WTO vµ c¸c n­íc ®· cã quan hÖ th­¬ng m¹i b×nh th­êng víi Hoa Kú (Normal Trade Relation- NTR). ThuÕ suÊt ­u ®·i ®­îc dµnh cho nh÷ng n­íc cã tho¶ thuËn ­u ®·i víi Hoa Kú nh­: NAFTA, nhãm c¸c n­íc Caribª (CBI), ADEAN, Israel… vµ thuÕ suÊt GSP dµnh cho c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn theo UNCTAD quy ®Þnh. Cét 2: thuÕ suÊt kh«ng cã tèi huÖ quèc. Lo¹i nµy cao h¬n nhiÒu lÇn so víi tèi huÖ quèc vµ dµnh cho c¸c n­íc kh«ng cã tho¶ thuËn tèi huÖ quèc víi Hoa Kú. C¸c n­íc nµy gåm c¸c n­íc thuéc diÖn cÊm vËn (Cu ba, B¾c TriÒu Tiªn, Iraq, Libi) vµ c¸c n­íc ch­a cã tèi huÖ quèc cña Hoa Kú nh­ Lµo. 2.2 Quy m« thÞ tr­êng ThËp niªn 90 lµ thêi gian Hoa Kú cã sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt. Møc ®é t¨ng tr­ëng GDP kh«ng ngõng t¨ng lªn. §ång thêi ngo¹i th­¬ng ngµy cµng gi÷ vai trß quan träng vµ thÓ hiÖn th«ng qua tØ lÖ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trªn GDP. TØ lÖ nµy n¨m 1970 míi lµ 13% th× ®Õn n¨m 1990 chiÕm tíi 30%. B¶ng 1: ChØ sè ph¸t triÓn kinh tÕ Hoa Kú trong thËp kØ 90 (§¬n vÞ: % so víi n¨m tr­íc) N¨m 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 GDP -0,9 2,7 2,3 3,5 2,4 3,4 3,9 3,9 4,2 5,0 §Çu t­ -9,4 7,1 9,3 13,0 2,1 8,8 11,3 10,3 10,0 9,5 XuÊt khÈu 6,3 6,6 2,9 8,2 11,3 8,5 12,8 1,5 2,0 11,5 NhËp khÈu -0,7 7,5 8,9 12,2 8,8 9,2 13,9 10,6 14,0 12,5 Néi th­¬ng -0,7 2,5 2,1 2,9 2,8 3,4 3,5 4,0 4,0 3,3 (Nguån: Kinh doanh víi Hoa Kú- Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam-2002) Th«ng qua ngo¹i th­¬ng Hoa Kú cã thÓ thùc hiÖn ®­îc m« h×nh ®µn sÕu bay vµ gi¶m dÇn ®Õn kh«ng s¶n xuÊt n÷a c¸c mÆt hµng chØ ®ßi hái lao ®éng gi¶n ®¬n nh­ dÖt may, giµy dÐp, tivi, ®Çu video… mµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cho NhËt B¶n, §µi Loan… vµ sau nµy lµ ®Õn c¸c n­íc ASEAN, Trung Quèc, Bangladet…vµ nhËp khÈu trë l¹i c¸c mÆt hµng nµy ®Ó tiªu dïng. Thay vµo ®ã Hoa Kú l¹i tËp trung s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kÜ thuËt cao nh­ phÇn mÒm m¸y tÝnh, viÔn th«ng…Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy trong c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu cña n­íc nµy t¹i phô lôc 5: Nh÷ng mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu chÝnh cña Hoa Kú. Chi phÝ cho khoa häc kÜ thuËt cña Hoa Kú còng cao nhÊt thÕ giíi: chi phÝ cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn gÇn b»ng chi phÝ cña toµn bé thÕ giíi cßn l¹i (n¨m 1992 Mü chi 79,4 tû USD, phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi chi 87.9 tØ). NÒn kinh tÕ Mü hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh m¸y tÝnh ho¸ m¹nh mÏ, sè l­îng m¸y tÝnh ®­îc sö dông chiÕm 47% tæng sè m¸y tÝnh ®­îc sö dông trªn thÕ giíi. Theo c¸c dù b¸o kinh tÕ th­¬ng m¹i ®iÖn tö Mü sÏ ®¹t 327 tØ USD (t­¬ng ®­¬ng víi 2,3 % GDP Mü) vµo n¨m 2003. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØ lÖ ®ãng gãp cña ngµnh s¶n xuÊt ®iÖn tö tin häc cho sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ Mü lªn tíi 45% trong khi ngµnh x©y dùng chØ chiÕm 14% , cßn «t« lµ 4%. §©y còng lµ nh©n tè chÝnh t¹o ra qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ l©u dµi. B¶ng sau cho thÊy møc ®é ¸p dông vµ phæ cËp c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ th«ng tin cña Mü thùc hiÖn qua c¸c chØ sè ®Òu v­ît so víi Ch©u ¢u. B¶ng 2: So s¸nh møc ®é ®Çu t­ vµ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ Internet cña Mü vµ ch©u ¢u ChØ tiªu MÜ Ch©u ¢u §Çu t­ cho c«ng nghÖ th«ng tin 320 tØ USD ( 4% GDP) 182 tØ USD ( 3% GDP) TØ lÖ doanh nghiÖp sö dông Internet 61% 47% TØ lÖ hé gia ®×nh sö dông Internet 18% 5,5% TØ lÖ hé gia ®×nh cã m¸y tÝnh 46% 24% (Nguån: XuÊt khÈu sang EU- Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam-2001) Hoa Kú lµ mét nÒn c«ng nghiÖp khæng lå nh­ng gi¸ trÞ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp vÉn lµ lín nhÊt (h¬n 1,200 tØ USD vµo n¨m 2001), trong ®ã chñ yÕu lµ m¸y mãc chuyªn dông, m¸y mãc v¨n phßng vµ tivi, video. Nguyªn liÖu th× Mü nhËp khÈu dÇu th« vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má víi mét gi¸ trÞ lín (h¬n 110.000 triÖu USD vµo n¨m 2000). Ngoµi ra gi¸ trÞ nhËp khÈu quÇn ¸o còng lµ con sè khæng lå (gÇn 60.000 triÖu USD cho n¨m 2000). B¹n hµng truyÒn thèng lµ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn vµ ngµy cµng cã xu h­íng cã nhiÒu b¹n hµng lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. B¶ng 3: Mét sè n­íc cã kim ng¹ch bu«n b¸n lín víi Hoa Kú n¨m 2000 (§¬n vÞ : triÖu USD) Stt N­íc NhËp khÈu XuÊt khÈu C¸n c©n 1 1220- Canada 229.059,._.ang chñ ngµy cµng phæ biÕn h¬n bao giê hÕt. Theo c¸c chuyªn gia th× viÖc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕp thÞ vµ qu¶ng b¸ b»ng trang chñ sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ rÊt nhiÒu so víi viÖc tham quan thÞ tr­êng, ®i chµo hµng bªn Mü vµ qu¶ng c¸o b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. ¤ng Tony Nong, gi¸m ®èc gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty th­¬ng m¹i víi Mü cho r»ng : cã mét trang chñ ®Ñp, b¾t m¾t lµ thµnh c«ng b­íc ®Çu trong viÖc tiÕp thÞ cña doanh nghiÖp. Còng v× thÕ nªn khi thiÕt kÕ trang chñ doanh nghiÖp ph¶i rÊt chó ý ®Õn h×nh ¶nh mµu s¾c, c¸ch tr×nh bµy ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng. Thùc tÕ hiÖn nay mét sè doanh nghiÖp ®· lµm s¶n phÈm chÊt l­îng cao, cã søc c¹nh tranh nh­ng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ cßn yÕu. Trong khi ®ã mét thùc tÕ lµ dï s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao nh­ng kh«ng biÕt c¸ch tiÕp cËn ®Ó thu hót sù quan t©m cña thÞ tr­êng Mü th× khã mµ b¸n hµng vµo thÞ tr­êng nµy. ViÖc cã mét trang web ngoµi ý nghÜa t¹o ra h×nh ¶nh mét tæ chøc hiÖn ®¹i cßn cung cÊp kh¶ n¨ng thÓ hiÖn sinh ®éng vµ kh«ng gian qu¶ng c¸o. LÝ lÞch c¸c c«ng ty, c¸c tµi liÖu, catalog cã thÓ sè ho¸ vµ ®­a vµo trang web. B»ng viÖc ®­a vµo trang web mét sè tµi liÖu hç trî mét c«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ in. Nh­ng mét trang web cßn ch­a ®ñ, nã chØ hiÖu qu¶ nÕu doanh nghiÖp chñ ®éng thu hót c¸c nhãm kh¸ch hµng môc tiªu tham quan trang web. Do ®ã cã thÓ coi sö dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ c«ng cô tèt ®èi víi mçi doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra lîi thÕ cho m×nh. H¬n n÷a hiÖn nay nhiÒu tæ chøc vµ c¸c c¬ quan rÊt s½n lßng gióp doanh nghiÖp tham gia th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Trong cuéc gÆp ngµy 06/03/2002 gi÷a chuyªn gia cña tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i NhËt B¶n vµ ATI_ HCM «ng Lª V¨n ¸i cho biÕt tr­íc m¾t ATI sÏ ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­a s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. Mét trong nh÷ng c¸ch «ng cho lµ hiÖu qu¶ nhÊt lµ gióp doanh nghiÖp qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn m¹ng ®iÖn tö BVOM, b­íc ®Çu gióp c¸c doanh nghiÖp lµm quen víi ph­¬ng thøc kinh doanh hiÖu qu¶ ®ang ®­îc ¸p dông réng r·i t¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn. ViÖc t¹o ®­îc mét thãi quen tèt cho doanh nghiÖp sö dông Internet, thÝch øng víi c¸c kh¸i niÖm Website, web hosting còng lµ mét trong c¸c viÖc lµm hiÖu qu¶ cu¶ ATI trong thêi gian qua. Khi trë thµnh thµnh viªn cña nh÷ng tæ chøc nh­ thÕ nµy (lµ thµnh viªn cña BVOM) doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc mét sè lîi Ých, vµ gÇn nh­ ®­îc tham gia diÔn ®µn doanh nghiÖp trªn trang web th­¬ng m¹i nµy. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhanh chãng thÓ hiÖn m×nh qua Brochures, catalogues ®iÖn tö trùc tuyÕn sinh ®éng; kÕt hîp víi viÖc trî gióp th«ng tin t­ vÊn theo ngµnh nghÒ cô thÓ kÕt nèi ph©n bæ hîp lÝ c¸c nhu cÇu ®Æt hµng cña c¸c ®èi t¸c Mü quan t©m vÒ mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. HiÖn nay thùc tÕ lµ ®· cã mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam ®¨ng kÝ tham gia vµo CÇu nèi th­¬ng m¹i ®iÖn tö ViÖt Nam –Hoa Kú th«ng qua WWW.BVOM.com ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm, tù tin héi nhËp vµo thÞ tr­êng th­¬ng m¹i thÕ giíi. GÇn ®©y, vµo th¸ng 10/2002 trong cuéc héi th¶o: “doanh nghiÖp trong chiÕn l­îc th­¬ng m¹i ®iÖn tö quèc gia” c¸c chuyªn gia ®· ®¸nh gi¸ lµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ®Ò ra mét chiÕn l­îc cô thÓ nh»m thùc hiÖn th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Doanh nghiÖp ph¶i h×nh dung ra lé tr×nh vµ chia ra tõng giai ®o¹n thùc hiÖn. Doanh nghiÖp lµ ng­êi thùc hiÖn , c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan kh¸c sÏ tham gÝa hç trî. TÝch cùc tham gia c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ – kinh doanh: C¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ vµ kinh doanh sÏ h×nh thµnh nªn mét d¹ng liªn hiÖp c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®éc lËp song g¾n kÕt víi nhau ®Ó xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ xuÊt khÈu. HiÖp héi sÏ lµ n¬i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp gÆp gì nhau, trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm. Trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam giµnh ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng lín cña Mü nh­ng c«ng suÊt ho¹t ®éng cña nhµ m¸y l¹i kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng th× c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t×m ®­îc sù gióp ®ì tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong hiÖp héi vµ tõ chÝnh hiÖp héi. Víi c¸c doanh nghiÖp nhá ®©y chÝnh lµ c¬ héi cã ®­îc c¬ héi thö søc m×nh. Cã thÓ nhê ®ã mµ sÏ kh«ng cßn viÖc may §øc Giang ph¶i tõ chèi ®¬n ®Æt hµng, 10 doanh nghiÖp chÕ biÕn c¸ ba sa vµ c¸ tra cña ViÖt Nam cã c¬ héi hîp søc ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc chÕ biÕn. H¬n n÷a khi c¸c doanh nghiÖp phèi hîp víi nhau chung l­ng chia sÎ chi phÝ thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn hay gian hµng t¹i Mü th× mét mÆt doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®­îc viÖc cã ®Çu mèi giao dÞch t¹i Mü mÆt kh¸c chi phÝ tõng doanh nghiÖp ph¶i chÞu sÏ thÊp h¬n. H¬n n÷a cã thùc tÕ lµ nhiÒu ®èi t¸c muèn mua hµng cña ViÖt Nam nh­ng ta vµ hä ®Òu khã v× kh«ng tho¶ thuËn ®­îc sè l­îng ban ®Çu. VÝ dô mét doanh nh©n n­íc ngoµi rÊt thÝch s¶n phÈm mÜ nghÖ trang trÝ cña ViÖt Nam nh­ng kh«ng cã kh¶ n¨ng mua mét lÇn c¶ container hµng nªn hai bªn chØ dõng ë b¶n ghi nhí chê c¬ héi. C¸c gian hµng cña c¸c hiÖp héi hay nhãm doanh nghiÖp sÏ lµ n¬i tr­ng bµy vµ giíi thiÖu hµng ViÖt Nam. Mçi doanh nghiÖp sÏ ®ãng hµng mÉu theo tõng kiÖn vµ gép chung tõng container, göi sang v¨n phßng ®¹i diÖn. Chi phÝ cho hµng mÉu vµ phÝ göi hµng do doanh nghiÖp chÞu, chi phÝ h¶i quan vµ thñ tôc nhËp hµng, gian hµng vµ nh©n sù t¹i Mü do phÝa céng t¸c ®¶m nhËn. Sau ®ã mäi ph¸t sinh mua b¸n sÏ ®­îc kÝ hîp ®ång víi c«ng ty ®¹i diÖn ë ViÖt Nam nh­ ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th­êng. ¦u ®iÓm cßn ë chç ng­êi mua cã thÓ mua víi sè l­îng nhá ban ®Çu, kh«ng nhÊt thiÕt c¶ container, doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhá cã c¬ héi giíi thiÖu hµng vµ tiÕp xóc víi bªn ngoµi víi chi phÝ kh«ng qu¸ cao. C¸c doanh nghiÖp tham gia còng kh«ng cÇn tham dù nhiÒu héi chî triÓn l·m vµ kh«ng cÇn cã ®¹i diÖn th­¬ng m¹i riªng cña m×nh cho ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ kinh doanh. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ víi kiÒu bµo ë n­íc ngoµi §Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng chóng ta cã thÓ t×m kiÕm sù hç trî cña ViÖt kiÒu vµ mêi hä lµm viÖc nh­ nh÷ng nhµ trung gian th­¬ng m¹i. Sau Trung Quèc vµ Isarel, kh«ng mét quèc gia nµo cã nguån nh©n lùc vµ lùc l­îng tiÕp thÞ m¹nh nh­ ViÖt Nam víi h¬n 2 triÖu ng­êi ViÖt sèng t¹i 150 n­íc, trong ®ã t¹i Mü lµ h¬n 1 triÖu ng­êi. §©y chÝnh lµ nh÷ng ng­êi am hiÓu c¸c tËp qu¸n th­¬ng m¹i t¹i n­íc së t¹i, còng nh­ ng«n ng÷ cña nh÷ng n­íc nµy. NÕu thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch quèc gia (gièng nh­ Trung Quèc) ®èi xö b×nh ®¼ng víi nh÷ng ng­êi ViÖt Nam sèng ë h¶i ngo¹i, giao dÞch víi hä trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi, ViÖt Nam cã thÓ ph¸t triÓn mét lùc l­îng ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ sang Mü nh­ lµ mét mòi nhän cña sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. §©y chÝnh lµ nh©n tè quan träng gióp c¸c doanh nghiÖp më kªnh tiªu thô, t×m ®¹i lÝ cung cÊp th«ng tin vµ tiªu thô hµng ®Õn c¸c vïng miÒn theo tËp qu¸n, thÞ hiÕu cña c¸c ®èi t­îng tiªu dïng. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt ViÖc më ra thÞ tr­êng Mü lµ mét c¬ héi cho nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt nh÷ng doanh nghiÖp c¸c ngµnh may mÆc, giµy dÐp, thuû s¶n…MÆc dï chØ míi qua kho¶ng gÇn 1n¨m HiÖp ®Þnh cã hiÖp lùc nh­ng nhiÒu doanh nghiÖp ®· n¾m b¾t ®­îc c¬ héi chñ ®éng xuÊt khÈu vµo Mü mµ ngµnh may lµ mét vÝ dô. Theo thèng kª, doanh nghiÖp trong ngµnh cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nhÊt vµo Mü ®¹t 30 triÖu USD. Mét sè doanh nghiÖp nh­ May ViÖt TiÕn, May §øc Giang, May 10, May T©n Ch©u…cã kim ng¹ch ®at trªn 10-20 triÖu USD. Tõ ®Çu n¨m 2002 cã nhiÒu c«ng ty may ViÖt Nam ph¶i tõ chèi kh¸ nhiÒu ®¬n hµng vµo Mü v× kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng, dï cång ty ®· ph¸t huy hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt. Trªn trùc tÕ ®Ó tËn dông c¬ héi vµo thÞ tr­êng Mü n¨m 2002, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ngµnh ®· ®­îc t¨ng m¹nh. NhiÒu nhµ m¸y më réng quy m« s¶n xuÊt lªn 2-3 lÇn hoÆc ®­îc thµnh lËp míi nh­ng nh×n chung vÉn ch­a ®¸p øng hÕt c¸c ®¬n hµng cña ®èi t¸c Mü. Còng v× cã nhiÒu ®¬n hµng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy hÕt c«ng suÊt, më réng quy m« nªn cÇn nhiÒu c«ng nh©n trong khi ®µo t¹o kh«ng kÞp ®· xÈy ra t×nh tr¹ng tranh giµnh c«ng nh©n gi÷a c¸c nhµ m¸y trong thêi gian qua. §iÒu nµy ®· thÓ hiÖn nh÷ng yÕu kÐm bÊt cËp trong ngµnh may hiÖn nay. C¸c chuyªn gia cho r»ng ®Ó ®¸p øng ®­îc hÕt c¸c ®¬n hµng vµo Mü ngµnh dÖt may ViÖt Nam cÇn ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt lªn kho¶ng 30 % so víi n¨ng lùc hiÖn cã. H¬n n÷a theo kh¶o s¸t cña trung t©m kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng th× trong sè gÇn 1000 doanh nghiÖp dÖt may cña ViÖt Nam ®ang ho¹t ®éng chØ cã 50 doanh nghiÖp (5%) cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ khu vùc mµ nguyªn nh©n chÝnh lµ do n¨ng suÊt lao ®éng cña ta cßn thÊp (chØ b»ng 50- 70% so víi n¨ng suÊt lao ®éng cña Singapore, Malaixia, Th¸i Lan), tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp, mÉu m· ch­a ®a d¹ng. Nh­ng ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng. Víi môc tiªu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may lªn 4-5 tØ USD vµo n¨m 2005, trong ®ã thÞ tr­êng Mü ®¹t 2 tØ USD th× ngoµi viÖc ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ngµnh dÖt may cßn cã 3 lîi thÕ cÇn tËn dông: lîi thÕ phi quota, æn ®Þnh chÝnh trÞ, lao ®éng rÎ. Mµ viÖc tËn dông c¸c lîi thÕ ®ã l¹i hoµn toµn phô thuéc vµo nç lùc cña tõng doanh nghiÖp. Tuy vËy còng cÇn thÊy r»ng viÖc t¨ng l­îng xuÊt khÈu hiÖn thêi lµ viÖc rÊt quan träng khi s¾p tíi Mü sÏ ¸p ®Æt h¹n ng¹ch theo sè l­îng chø kh«ng ph¶i gi¸ trÞ. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp cã thÓ hîp t¸c víi bªn thø ba lµm gia c«ng, lµm OPA mçi n­íc lµm mét c«ng ®o¹n nh­ng c«ng ®o¹n cña m×nh ®­îc Mü c«ng nhËn lµ cã xuÊt xø ë ViÖt Nam . ChØ khi c¸c doanh nghiÖp cã liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau th× c¸c doanh nghiÖp ë trung ­¬ng míi cã thÓ gióp c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt l­îng h­íng tíi môc tiªu lµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ lµm ®­îc hµng xuÊt khÈu sang Mü. Tuy nhiªn còng ph¶i thÊy r»ng ®Ó cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng khã tÝnh nµy th× chÊt l­îng vÉn lµ vÊn ®Ò cò mµ kh«ng cò, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu b­íc sang giai ®o¹n hai: t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ë thÞ tr­êng nµy. lóc nµy yªu cÇu ta ph¶i chuyÓn tõ lµm gia c«ng cho mét bªn thø ba sang kinh doanh FOB trùc tiÕp víi nhµ mua hµng cña Mü. Giai ®o¹n nµy doanh nghiÖp võa ph¶i quan t©m ®Õn chÊt l­îng võa ph¶i quan t©m ®Õn nh·n hiÖu vµ ®¼ng cÊp cña s¶n phÈm. Khi ®· cã chç ®øng trong thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng th× vÉn ph¶i gi÷ uy tÝn bëi mét khi th­¬ng hiÖu ®· bÞ ng­êi tiªu dïng bµi trõ v× chÊt l­îng th× khã cã c¬ héi thø hai trªn thÞ tr­êng. Vµ nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn vÒ hÖ thèng hµng rµo phi thuÕ cña Hoa Kú ta thÊy râ chÊt l­îng lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m nh­ thÕ nµo ®Æc biÖt víi ngµnh thùc phÈm, n«ng l©m thuû s¶n. Bªn c¹nh ®ã ta còng ph¶i thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng chñ lùc cã rÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c ta cã thÓ xuÊt khÈu ®­îc sang Mü. §¬n cö nh­ c¸c mÆt hµng t­ëng nh­ nhá nh­ : bul«ng, con t¸n…hay nh­ hµng nh«m nhùa, dông cô nhµ bÕp, trang trÝ néi thÊt, ®å gç…c¸c mÆt hµng nµy víi chñng lo¹i ®a d¹ng vµ phong phó l¹i lµ nh÷ng mÆt hµng lÏ ra cã thÓ chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi v× tÝnh ®éc ®¸o.Vµ chÝnh ®©y còng lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp nhá nhanh nh¹y tr­íc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. V× vËy viÖc ®a d¹ng s¶n phÈm lµ ®iÒu rÊt cÇn víi doanh nghiÖp ViÖt Nam. Chóng ta kh«ng chØ cÇn ®¸p øng tèt nhu cÇu cu¶ thÞ tr­êng mµ cßn ph¶i t¹o ra thÞ tr­êng cho s¶n phÈm cu¶ chÝnh chóng ta. Ngay trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ Mü cã nhiÒu khã kh¨n, t©m lÝ ng­êi tiªu dïng kh«ng thuËn, møc ®é ®Çu t­ vµ tiªu dïng cña Mü ®Òu gi¶m, th× víi møc xuÊt khÈu ch­a tíi 0.1 % dung l­îng nhËp khÈu cña thÞ tr­êng Mü, ViÖt Nam vÉn cã kh¶ n¨ng më réng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy, ®iÒu quan träng lµ ta biÕt ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n¾m b¾t yªu cÇu vµ thÞ hiÕu cña c¸c ®èi t­îng tiªu dïng cô thÓ chóng ta ®Þnh nh»m vµo. KÕt luËn ViÖt Nam ®ang dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ thµnh c«ng trong kinh tÕ kÓ tõ khi ¸p dông c¶i c¸ch thÞ tr­êng vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kØ 80, ngµy nay th­êng ®­îc thÕ giíi biÕt tíi nh­ chÝnh s¸ch "§æi míi". Sù thµnh c«ng vÒ kinh tÕ cña ViÖt Nam ®­îc t¹o ra bëi c¸c nh©n tè t­¬ng tù nh­ c¸c nh©n tè ®· t¹o nªn “phÐp mÇu vÒ kinh tÕ” t¹i c¸c n­íc Singapore, §µi Loan vµ Hµn Quèc vµo nh÷ng n¨m 70 vµ 80. Nh÷ng nh©n tè nµy chñ yÕu nhÊn m¹nh vµo ph¸t triÓn xuÊt khÈu, æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn theo chiÕn l­îc ®· ®Æt ra. XuÊt khÈu cµng ®ãng vai trß quan träng th× ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh»m hç trî cho xuÊt khÈu cµng ®­îc chó träng , ®Æc biÖt víi môc tiªu më réng thÞ tr­êng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng nh­ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Æt ra. Mèi quan hÖ cña ta víi Hoa Kú tuy còng ®· cã tõ l©u nh­ng ch­a bao giê ®­îc coi lµ “b×nh th­êng” c¶. Tuy vËy ®©y vÉn ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét thÞ tr­êng lín, giµu tiÒm n¨ng víi hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam. Do ®ã c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµo thÞ tr­êng nµy cÇn cã sù chuÈn bÞ kÜ cµng vµ cÈn thËn h¬n bao giê hÕt dï r»ng HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü ®· ®i vµo thùc thi vµ më ra c¸c c¬ héi cho doanh nghiÖp cña c¶ hai n­íc. Kho¸ luËn nµy chØ phÇn nµo xem xÐt ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®Ó chuÈn bÞ hç trî cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü tõ ®ã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p cã thÓ c©n nh¾c ¸p dông nh»m gióp cho ho¹t ®éng nµy hiÖu qu¶ h¬n. Víi sù h¹n chÕ thêi gian, kinh nghiÖm còng nh­ thùc tÕ kho¸ luËn nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«, b¹n bÌ. Mét lÇn n÷a t«i xin bµy tá sù c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o, Th¹c sÜ Bïi Ngäc S¬n, ng­êi ®· rÊt nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o LuËt th­¬ng m¹i n¨m1997 NXB ChÝnh trÞ – Quèc gia Gi¸o tr×nh Marketing lÝ thuyÕt Tr­êng ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng XuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Hoa Kú (Mét sè th«ng tin nªn biÕt) Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i Khëi sù c«ng viÖc xuÊt khÈu Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ (ITC) Phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam- chi nh¸nh CÇn Th¬ Gi¸o tr×nh kinh tÕ ngo¹i th­¬ng Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng Kinh doanh víi Hoa Kú Phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam C¸c sè n¨m 2000,2001,2002 T¹p chÝ nghiªn cøu Ch©u Mü C¸c sè n¨m 2001,2002 T¹p chÝ th­¬ng m¹i C¸c sè n¨m 2002 Thêi b¸o ng©n hµng Sè 78 ngµy 28/9/2002, sè 86 ngµy 26/10/2002 T¹p chÝ céng s¶n Sè 25 (9/2002) Niªn gi¸m xuÊt khÈu 2001 Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam B¸o DiÔn ®µn doanh nghiÖp C¸c sè n¨m 2001, 2002 T¹p chÝ ngo¹i th­¬ng C¸c sè n¨m 2001,2002 Th«ng tin th­¬ng m¹i C¸c sè n¨m 2001, 2002 Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn C¸c sè n¨m 2001,2002 Côc diÖn kinh tÕ thÕ giíi 2001- dù b¸o th­¬ng m¹i 2002 Bé th­¬ng m¹i §¸nh gi¸ s¬ bé tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i Danh b¹ doanh nghiÖp ViÖt Nam C«ng ty ph¸t triÓn th«ng tin- VCCI Mét sè trang web cña Bé th­¬ng m¹i, Bé tµi chÝnh, Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, H¶i quan Hoa Kú, §¹i sø qu¸n Mü… Phô lôc Phô lôc 1: So s¸nh viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i qua viÖc xuÊt b¶n mét d¹ng Ên phÈm cña c¸c tæ chøc xóc tiÕn ViÖt Nam: “Mét sè so s¸nh gi÷a VBD vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh” VBD VIETBIG VICB YELLOW PAGES C¬ quan xuÊt b¶n Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam C«ng ty TNHH KiÕn Long (Klinco Co., Ltd.) ---> §¸nh gi¸ s¬ bé: Klinco rÊt chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o th«ng tin. VIETBIG lµ ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña VBD Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª ---> §¸nh gi¸ s¬ bé: So víi VBD vµ VIETBIG, chÊt l­îng th«ng tin cña VICB kÐm h¬n rÊt nhiÒu, VICB yÕu thÕ h¬n hai Ên phÈm trªn trong c¹nh tranh. B­u ®iÖn Thµnh phè ---> §¸nh gi¸ s¬ bé: §Æc thï cña YP lµ niªn gi¸m ®iÖn tho¹i, kh«ng ph¶i lµ niªn gi¸m doanh nghiÖp, ®èi t­îng ph¸t hµnh cña YP lµ c¸c thuª bao nªn YP kh¸c víi VBD vµ VIETBIG VÞ trÝ ®Æc thï + Theo tËp qu¸n quèc tÕ, danh b¹ doanh nghiÖp do Phßng Th­¬ng m¹i - tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ph¸t hµnh. Nh­ vËy, VBD ®­îc biªn so¹n vµ ph¸t hµnh theo ®óng th«ng lÖ quèc tÕ. + Phßng Th­¬ng m¹i lµ tæ chøc gÇn gòi víi c¸c doanh nghiÖp ---> Doanh nghiÖp dÔ bÞ thu hót vµ thuyÕt phôc h¬n. + Khi tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, VIETBIG kh«ng cã ®­îc lîi thÕ nh­ VBD v× KLINCO kh«ng cã chiªu bµi lµ mét tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã uy tÝn. + T­¬ng tù nh­ VIETBIG Sè l­îng th«ng tin giíi thiÖu 1. GÇn 13.500 doanh nghiÖp 2. 1.500 v¨n phßng ®¹i diÖn 3. Bé, UBND, §¹i sø qu¸n, Tæ chøc qtÕ 1. 17.000 doanh nghiÖp 1. 11.000 doanh nghiÖp t¹i 4 thµnh phè Hµ Néi, TP.HCM, H¶i phßng, §µ N½ng 2. 2000 v¨n phßng ®¹i diÖn 1. Trang vµng: Kh¸ch hµng qu¶ng c¸o 2. Trang tr¾ng: Thuª bao thuéc khèi c¬ quan nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ChÊt l­îng th«ng tin + Th«ng tin ®­îc chän läc vµ biªn so¹n c«ng phu. + ChÊt l­îng th«ng tin ®ùoc ®¸nh gi¸ lµ tèt nhÊt vµ mang tÝnh tæng thÓ + VBD ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cuèn danh b¹ cã chÊt l­îng th«ng tin, biªn tËp, tr×nh bµy vµ in Ên ®¹t tiªu chuÈn so víi c¸c cuèn danh b¹ quèc tÕ. (VÝ dô: Tr­íc ®©y, hµng n¨m Bé th­¬ng m¹i xuÊt b¶n cuèn Danh b¹ doanh nghiÖp, nh­ng tõ khi VBD ®­îc ph¸t hµnh réng r·i (1995) th× cuèn Danh b¹ cña BTM¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®· ngõng xuÊt b¶n tõ n¨m 1997) + L­îng doanh nghiÖp ®­îc giíi thiÖu nhiÒu nh­ng th«ng tin vÒ tõng c«ng ty s¬ l­îc vµ thiÕu chän läc. + Ph©n lo¹i ngµnh nghÒ kh«ng hîp lý vµ doanh nghiÖp ®­îc giíi thiÖu trong mçi ngµnh kh«ng ®¹i diÖn cho ngµnh ho¹t ®éng ®ã. + VIETBIG thùc chÊt lµ mét h×nh thøc biÕn thÓ cña YP. + Nguån d÷ liÖu tõ niªn gi¸m ®iÖn tho¹i. B¶n chÊt cña cuèn nµy lµ niªn gi¸m ®iÖn tho¹i cã chän läc + Th«ng tin thiÕu cËp nhËt (Sai kho¶ng 40%) + ThiÕu c¸c chØ sè cña mét cuèn danh b¹ doanh nghiÖp. NÆng vÒ c¸c tham sè thèng kª. §èi t­îng ph¸t hµnh Ph¸t hµnh trong n­íc vµ quèc tÕ qua m¹ng l­íi ph¸t hµnh: + HÖ thèng VCCI trong, ngoµi n­íc vµ Phßng Th­¬ng m¹i c¸c n­íc + C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ trong n­íc vµ quèc tÕ + §¹i sø qu¸n, th­¬ng vô n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam + §¹i sø qu¸n vµ th­¬ng vô ViÖt Nam ë n­íc ngoµi * ChÝnh s¸ch ph¸t hµnh hiÖn nay: Sè l­îng ph¸t hµnh miÔn phÝ cßn h¹n chÕ vµ cã chän läc. --->Nh­îc: + L­îng ph¸t hµnh Ýt vµ h¹n chÕ biÕu réng dÉn ®Õn cuèn s¸ch ch­a ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu. * ChÝnh s¸ch kh¾c phôc: ChØ ph¸t hµnh trong n­íc ChiÕn l­îc cña VIETBIG trong n¨m nay vµ n¨m 2001 lµ biÕu å ¹t vµ réng r·i cho c¸c doanh nghiÖp t¹i TP. Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng. --->¦u: + VIETBIG ®­îc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc biÕt rÊt nhiÒu do chiÕn l­îc ph¸t hµnh réng vµ å ¹t. §©y lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh quan träng. Kh¸ch hµng dÔ bÞ thuyÕt phôc v× VIETBIG ®· nh¾m vµo ®óng ®èi t­îng ChØ ph¸t hµnh cho c¸c doanh nghiÖp t¹i 4 thµnh phè Hµ Néi, TP.HCM, H¶i Phßng, §µ N½ng ---> Nh­îc: + L­îng ph¸t hµnh nhá + Kh«ng ph¸t hµnh t¹i n­íc ngoµi Yellow Pages ph¸t hµnh t¹i tõng ®Þa ph­¬ng: --->¦u: + YP ®· cã chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng v× tra cøu th«ng tin trªn YP ®· trë thµnh tËp qu¸n. YP ®· qu¸ quen thuéc víi kh¸ch hµng + L­îng ph¸t hµnh rÊt lín nh¾m tíi c¶ doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng. ---> Nh­îc: + V× ®Æc thï cña mçi YP lµ ®­îc ph¸t hµnh t¹i mçi ®Þa ph­¬ng, dÉn ®Õn khi tham gia qu¶ng c¸o trªn YP nµo lµ chØ ®¬n thuÇn lµ nh¾m vµo kh¸ch hµng thuéc ®Þa bµn ®ã. §èi t­îng ph¸t hµnh + KÓ tõ VBD 2002, S¸ch ®· ®­îc ph¸t miÔn phÝ réng r·i cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®Æc biÖt phñ kÝn t¹i HN, HCM, §N, HP th«ng qua chiÕn dÞch ph¸t hµnh rÇm ré vµo th¸ng 03/2002. kh¸ch hµng qu¶ng c¸o hiÖn nay t¹i c¸c Ên phÈm lµ doanh nghiÖp trong n­íc. ---> Nh­îc: Kh«ng cã kªnh ph¸t hµnh ë n­íc ngoµi + YP cã ph¸t hµnh t¹i n­íc ngoµi nh­ng l­îng ph¸t hµnh nhá. Sè l­îng ph¸t hµnh 15.000 cuèn 15.000 cuèn 3.000 cuèn 200.000 cuèn Doanh sè QC n¨m 2001 3tØ 1 0 5 tØ Doanh sè QC n¨m 2002 2tØ 7 §· chÕt 5 tØ (Nguån: C«ng ty ph¸t triÓn th«ng tin- Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam) Phô lôc 2: Nh÷ng mÆt hµng dÔ vµ khã nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú 1-Ba m­¬i mÆt hµng cã thÓ nhËp khÈu dÔ dµng Dông cô gia ®×nh NghÖ thuËt: HS 96 T¸c phÈm nghÖ thuËt Chæi l«ng: HS 96 Hµng c«ng nghiÖp kh¸c Li e HS 45 Li e vµ vËt lµm b»ng li e Hoa gi¶: HS 67 l«ng vò , vÞt , hoa giÊy, tãc gi¶ M¸y c¾t kim lo¹i: HS 82 m¸y c¾t L«ng gi¶: HS43 l«ng thó gi¶ Trang søc vµ ®¸ quý: HS 71 ®å trang søc vµng b¹c, ®¸ quý Thuû tinh: HS 70 thuû tinh vµ hµng lµm b»ng thuû tinh §å trang søc: HS 71 ®å trang søc §å da: HS 42 hµng b»ng da Da th«: HS41 da, l«ng thó th« §å th¾p s¸ng: HS94 ®å trang trÝ phßng ë Vali, tói ®ùng: HS 42 b»ng da M¸y c«ng cô: HS84 m¸y lín c«ng nghiÖp Kim lo¹i c¬ b¶n: HS72-81 Nh¹c cô : HS 92 nh¹c cô Dông cô quang häc: HS90 c«ng cô quang häc, y häc,chÝnh x¸c giÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy: HS 47-49 bét giÊy , giÊy phÕ th¶i, giÊy in Ngäc trai: HS 71 Nhùa vµ s¶n phÈm nhùa: HS39 Cao su vµ s¶n phÈm b»ng cao su: HS 40 Yªn c­¬ng : HS 42 yªn c­¬ng ngùa Hµng thÓ thao: HS95 ®å ch¬i, thiÕt bÞ thÓ thao §¸ vµ s¶n phÈm b»ng ®¸: HS 68 G¹ch l¸t t­êng, nÒn vµ sµnh sø: HS68 M¸y cÇm tay: HS 82 m¸y tiÖn kim lo¹i ¤ dï: HS 66 §å dung nhµ bÕp , dông cô dïng ®Ó nÊu ¨n: HS 82 GiÊy d¸n t­êng: HS 48 2- M­êi b¶y mÆt hµng nh¹y c¶m khã nhËp khÈu: Ma tuý: HS 30 VËt liÖu phãng, ph¸t x¹: HS 84 Vò khÝ ®¹n d­îc: HS 93 R­îu vµ ®å uèng cã r­îu: HS 22 S¶n phÈm s÷a: HS 40 Gia sóc vµ trøng: HS 02 vµ 04 ThÞt : HS 2 §å ch¬i: HS 95 §éng vËt sèng: HS 01 DÖt may: HS 50-63 Xe m¸y: HS87 Ph­¬ng tiÖn hµng kh«ng: HS88 Thùc phÈm chÕ biÕn: HS 16,19,20 vµ 21 Ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ ph¸t s¸ng: HS 84,85,90, 92 Ph©n bãn: HS 31 S¬n vµ c¸c s¶n phÈm liªn quan: HS 32 Thuèc næ, ph¸o, vËt liÖu dÔ ch¸y: HS 36 Phô lôc 3: C¬ së h¹ tÇng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam §¹i diÖn th­¬ng m¹i Bé KHCN& MT * TCTCCL&§L (C¸c c¬ quan ChÝnh phñ: cung cÊp m«i tr­êng vÜ m«) Bé NG Bé NN&PTNT Bé TM Côc XTTM ViÖn NCTM TT th«ng tin th­¬ng m¹i Bé t­ ph¸p Tæng côc h¶i quan Bé KH§T Bé CN (C¸c c¬ quan hç trî th­¬ng m¹i: trùc tiÕp cung cÊp sù hç trî vµ dÞch vô) C¸c së th­¬ng m¹i Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp Trung t©m ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng tp.HCM Hh thuû s¶n Vitranet C¸c TCTv Hh da giµy Hh c«ng kÜ nghÖ gia C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô th­¬ng m¹i kh¸c C¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ®µo t¹o kh¸c C¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ kh¸c (C¸c doanh nghiÖp : kinh doanh) DNTN DNNN Phô lôc 4: C¸c hµng ho¸ khi nhËp khÈu vµo Hoa Kú ph¶i cã h¹n ng¹ch. 1- H¹n ng¹ch thuÕ quan: 0404.20.20 : s÷a vµ kem 1604.16: Anchovies 9603 : Brooms 9901.00.50: Ethyl alcohol Ch­¬ng 20: Oliver 2008.30.20: Satsuma(amndarin) 1604.14.20: c¸ ngõ 9903.52: B«ng cao nguyªn 9904.70: lóa m× (Duram and other) Mét sè mÆt hµng thuéc c¸c n­íc Nafta: Mªhic«, Canada Mét sè mÆt hµng theo quy ®Þnh WTO Mét sè mÆt hµng n«ng s¶n theo hiÖp ®Þnh Hoa K×- Ixarael 2- H¹n ng¹ch tuyÖt ®èi: Thøc ¨n gia sóc, cã thµnh phÇn s÷a hoÆc c¸c s¶n phÈm s÷a: S¶n phÈm thay thÕ b¬, cã chøa 45% b¬ bÐo theo HTS 2106.90.15, vµ b¬ tõ ®µu ¨n B¬ pha trén , trªn 55,5 % nh­ng kh«ng qu¸ 45% träng l­îng lµ b¬ bÐo Pho m¸t, Chedder thiªn nhiªn, lµm tõ s÷a ch­a thanh trïng ®Ó thêi gian ch­a qu¸ 9 th¸ng. S÷a kh« cã chøa 5.5 % hoÆc Ýt h¬n b¬ bÐo. S÷a kh« theo HTS 9904.10.15 Chocolate crumb vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan cã chøa trªn 5,5 % träng l­îng lµ b¬ bÐo Cho colate crumb chøa 5,5% hoÆc Ýt h¬n träng l­îng b¬ bÐo Ethyl ancohol vµ c¸c s¶n phÈm dïng chÊt nµy trong nhiªn liÖu nhËp tõ vïng Caribean vµ c¸c vïng l·nh thæ phô thuéc Hoa K×, theo HTS9901.00.50 ThÞt (tõ Australia vµ New Zealand) S÷a vµ kem d¹ng láng hay ®«ng l¹nh , t­¬i hoÆc chua ( tõ New Zealand) 3- H¹n ng¹ch hµng dÖt may: H¶i quan Hoa K× kiÓm so¸t viÖc nhËp khÈu b«ng, len, sîi dÖt, t¬ lÉn lo¹i vµ c¸c mÆt hµng lµm tõ c¸c sîi lÊy tõ c©y hoÆc ®­îc s¶n xuÊt tõ mét sè n­íc. ViÖc kiÓm so¸t h¹n ng¹ch hµng dÖt may dùa trªn nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cña Chñ tÞch uû ban H¶i quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hiÖp ®Þnh hµng dÖt (Textile agreements) A/ H¹n ng¹ch (visa) hµng dÖt may vµ giÊy phÐp xuÊt khÈu: Visa hµng dÖt may lµ mét sù chÊp nhËn d­íi d¹ng mét tem/ dÊu do chÝnh phñ n­íc ngoµi ®ãng trªn hãa ®¬n hoÆc trªn giÊy phÐp xuÊt khÈu. Visa ®­îc dïng ®Ó kiÓm so¸t nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm dÖt may vµo Hoa K×. visa cã thÓ dïng cho mÆt hµng cÇn h¹n ng¹ch hoÆc kh«ng cÇn h¹n ng¹ch. Ng­îc l¹imÆt hµng cÇn h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn visa, tuú theo n­íc xuÊt xø. B/ ELVIS(electronic transmission of visa information) hay visa ®iÖn tö ®èi víi hµng dÖt may nhËp khÈu vµo Hoa K×: Tuú theo tho¶ htuËn tõng n­íc , hÇu hÕt hµng dÖt may khi vµo Hoa K× ph¶i cã visa dÖt may, trõ c¸c h¹ng môc 300-369 , nh»m chèng chuyÓn t¶i bÊt hîp ph¸p vµ giao hµng sai víi h¹n ng¹ch. “Visa dÖt may” lµ viÖc ®ãng dÊu vµo mét ho¸ ®¬n hoÆc giÊy kiÓm so¸t xuÊt khÈu do mét c¬ quan cña chÝnh phñ n­íc xuÊt khÈu thùc hiÖn. Visa cã thÓ ¸p dông cho hµng nhËnp vµo theo h¹n ng¹ch hoÆc ngêi h¹n ng¹ch, hµng theo h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn visa tuú thuéc vµo n­íc xuÊt xø ®­îc Hoa K× chÊp thuËn theo mét HiÖp ®Þnh vÒ visa kÝ víi tõng n­íc. Hµng tõ c¸c n­íc ch­a cã hiÖp ®Þnh vÒ visa kh«ng cÇn cã visa nh­ng sÏ ®­îc tÝnh theo h¹n ng¹ch phï hîp. Tuy nhiªn cã visa kh«ng cã nghÜa lµ hµng ch¾c ch¾n ®­îc lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo Hoa K×. NÕu h¹n ng¹ch bÞ hÕt h¹n trong thêi gian vËn chuyÓn (tøc gi÷a thêi gian sau khi hnµg ®· ®­îc ®ãng dÊu visa ë n­íc xuÊt khÈu vµ thêi gian hµng ®Õn Hoa K×), th× ng­êi nhËp khÈu ë Hoa K× còngkh«ng ®­îc lµm thñ thôc nhËn hµng cho ®Õn khi h¹n ng¹ch ®ùoc bæ sung hoÆc gia h¹n l¹i. C/ H¹n ng¹ch hoÆc giÊy phÐp ph¶i xin ë c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c: §ång hå vµ c¸c linh kiÖn ®ång hå ®­îc nhËp tõ c¸c vïng l·nh thæ thuéc Hoa K× ®­îc miÔn thuÕ sÏ do Bé th­¬ng m¹i Hoa K× cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu. C¸c s¶n phÈm cã nguån gèc tõ s÷a sau ®©y ph¶i do Bé N«ng nghiÖp Hoa K× cÊp h¹n ng¹ch : b¬, s÷a kh«, s÷a v¸ng kh«, s÷a cã b¬, pho m¸t Chedder, c¸c lo¹i pho m¸t kh¸c vµ c¸c s¶n phÈm thay thÕ pho m¸t… Phô lôc 5: C¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu chÝnh cña Hoa Kú (§¬n vÞ : triÖu USD) N¨m 2000 1999 XuÊt khÈu NhËp khÈu XuÊt khÈu NhËp khÈu Theo c¸n c©n thanh to¸n 707.638 1.222.880 621.441 937.868 T¨ng tuyÖt ®èi 8.366 5.490 10.548 4.546 Theo sè thèng kª 716044 1.117390 632.988 933.322 Hµng c«ng nghiÖp 571.140 933.488 513.985 804.643 Hµng n«ng s¶n 45.866 34.615 42.711 33.392 Nhiªn liÖu 11.890 120.042 8.786 67.841 Mét sè hµng ho¸ chÝnh M¸y thiÕt bÞ v¨n phßng 42.020 84.568 36.790 76.678 Phô tïng m¸y bay 13.728 5.111 13.982 5.405 M¸y bay 22.236 10.747 28.524 8.328 R­îu bia 394 2.696 394 2.366 Nh«m 3.482 6.547 3.268 5.786 Thøc ¨n gia sóc 3.459 546 3.022 518 NghÖ thuËt 1.319 5.473 1.016 4.511 Nhùa 18.048 9.837 15.336 8.455 QuÇn ¸o 7.621 58.848 7.443 52.028 Cµ phª 2.024 746 2.104 613 DÇu th« 425 82.135 659 45.3216 H¶i s¶n 2.622 9.044 2.585 8.054 Giµy dÐp 609 13.774 640 12.943 M¸y c«ng nghiÖp 30.220 32,096 27.306 28.814 S¾t thÐp 5.285 14.772 4,670 12.184 Kho¸ng s¶n 2,964 2.064 2.380 1.146 GiÊy 9958 14.070 9.024 12.282 S¶n phÈm dÇu má 5.260 22.911 2.931 12.877 Hµng nhùa 7.017 7.429 5.788 6.416 G¹o 761 162 858 170 ThiÕt bÞ nghiªn cøu khoa häc 27.893 20.101 23.30 316.001 M¸y chuyªn dông 28.235 20.839 22.657 19.818 Tivi, video 25.506 64.387 21.880 46.099 V¶i sîi 9.718 14.061 8.535 12.455 Rau qu¶ 6.848 8.436 6.532 8.434 (Nguån: Tæng côc thèng kª Hoa Kú- 2001) Phô lôc 6: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam S¶n phÈm / dÞch vô Thø tù ­u tiªn §iÓm ­u tiªn trî gióp xuÊt khÈu §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu DÇu th« Trung b×nh (TB) 15 ThÊp HÇu nh­ kh¶ n¨ng cung cÊp phô thuéc vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt Than ThÊp 10 ThÊp Cung cÊp ®×nh trÖ, thÞ tr­êng x¸c ®Þnh G¹o ThÊp 12 ThÊp Kh¶ n¨ng cung cÊp, xuÊt khÈu ®ang t¨ng lªn, cã tiÒm n¨ng n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, nhu cÇu thÕ giíi t¨ng chËm. Cµ phª ThÊp 12 TB Nguån cung trªn thÕ giíi b·o hoµ, nç lùc t×m kiÕm viÖc më réng nguån cung, cã tiÒm n¨ng n©ng cao chÊt l­îng vµ chuyÓn sang lo¹i abrica gi¸ cao h¬n. Cao su ThÊp 12 TB Cã kh¶ n¨ng më réng nguån cung ®¸ng kÓ, ph¸t triÓn xuÊt khÈu nªn tËp trung vµo s¶n xu¸t cã gi¸ trÞ gai t¨ng cao h¬n th«ng qua c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o. H¹t ®iÒu TB 15 TB VÊn ®Ò vÒ nguyªn liÖu th«, cã tiÒm n¨ng n©ng cao chÊt l­îng vµ t¹o s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao, triÓn väng thÞ tr­êng tèt H¹t tiªu TB 14 ThÊp Cã vÞ thÕ cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. TriÓn väng ph¸t triÓn vÒ trung h¹n kh«ng tèt do ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng. ChÌ TB 14 ThÊp Cã tiÒm n¨ng më réng nguån cung vµ n©ng cao chÊt l­îng. Rau qu¶ Cao 20 Cao Cã tiÒm n¨ng t¨ng m¹nh nguån cung vµ n©ng cao gi¸ c¶ ®¸ng kÓ, triÓn väng thÞ tr­êng tèt. H¶i s¶n Cao 18 Cao TiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh nguån cung nu«i trång h¶i s¶n cã gi¸ trÞ cao, tiÒm n¨ng n©ng cao chÊt l­îng vµ chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm cã gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cao, triÓn väng thÞ tr­êng tèt, thÞ tr­êng tèt, thÞ tr­êng MÜ cã triÓn väng rÊt lín. Thñ c«ng Tb 17 Cao Cã tÇm quan träng lín vÒ mÆt x· héi, cã tiÒm n¨ng t¨ng xuÊt khÈu th«ng qua kh©u thiÕt vµ n©ng cao chÊt l­îng. MÜ vµ EU lµ rÊt cã tiÒm n¨ng. DÖt may Cao 18 Cao Cã tiÒm n¨ng n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng th«ng qua viÖc t¨ng ®Çu vµo trong n­íc, cã tiÒm n¨ng n©ng cao chÊt l­îng vµ chuyÓn thµnh n­íc xuÊt khÈu chñ ®éng cã gi¸ trÞ gia t¨ng tiªn phong cho mÆt hµng gi¸ trÞ t¨ng cao h¬n. ThÞ tr­êng MÜ rÊt cã tiÒm n¨ng. Giµy da Cao 18 Cao C¹nh tranh m¹nh mÏ víi hµng Trung Quèc, nh­ng cã tiÒm n¨ng lín ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm th«ng qua viÖc t¨ng ®Çu vµo trong n­íc, triÓn väng l©u dµi lµ cã chiÕn l­îc marketing n¨ng ®éng vµ mÉu m· riªng. MÜ lµ thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín. §iÖn tö Cao 19 ThÊp §©y sÏ lµ mÆt hµng xuÊt khÈu míi cã t¨ng tr­ëng cao cña ViÖt Nam trong thêi gian trung dµi h¹n. phô thuéc rÊt lín cµo ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, cã tiÒm n¨ng c¶i thiÖn m«i tr­êng cho ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. S¶n phÈm tõ gç Cao 18 Cao Mét ngµnh xuÊt khÈu cã tiÒm n¨ng Du lÞch Cao 18 Cao Cã c¬ héi lín do nhu cÇu t¨ng nhanh, s¶n phÈm ®éc ®¸o trong mét khu vùc n¨ng ®éng. Tuy nhiªn sÏ cã nh÷ng bÊt æn do nh÷ng do nh÷ng sù kiÖn gÇn ®©y trªn thÕ giíi. XuÊt khÈu lao ®éng Tb 16 ThÊp Cã tiÒm n¨ng t¨ng nguån cung th«ng qua ®µo t¹o ngo¹i ng÷ DÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin Tb 15 ThÊp Cã tiÒm n¨ng th«ng qua viÖc t¨ng nguån cung b»ng viÖc t¹o m«i tr­êng ph¸t triÓn tèt h¬n. (Nguån: §¸nh gi¸ s¬ bé tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam – Claes Lindahl- Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i) ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dockhoaluan.doc
  • docBIA.DOC
Tài liệu liên quan