Thiết kế cầu Xóm Củi

Tài liệu Thiết kế cầu Xóm Củi: ... Ebook Thiết kế cầu Xóm Củi

pdf271 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế cầu Xóm Củi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH @&? HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI NGAØNH: XAÂY DÖÏNG CAÀU ÑÖÔØNG THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG ÑEÀ TAØI THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI GVHD : Th.s DÖÔNG KIM ANH SINH VIEÂN : NGUYEÃN QUANG HUY LÔÙP : 03DXC MSSV : 103105026 Tp.Hoà Chí Minh 06 - 2008 ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH MUÏC LUÏC……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Trang LÔØI CAÛM ÔN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 PHIEÁU GIAO NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD……………………………………………………………6 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN…………………………………………………………………………………7 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN………………………………………………………………………………………………………………8 PHAÀN I:THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..9 CHÖÔNG I :PHÖÔNG AÙN I:DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN I DÖL………………………………………………..……………………………………………………10 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN…………………………………………………………………………………. 10 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….11 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….11 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….…………………………………………….23 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU……………………………………………………………………………………………..25 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 28 CHÖÔNG II :PHÖÔNG AÙN II:DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN BAÛN DÖL……. 41 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN…………………………………………………………………………………. 41 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….42 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….42 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….…………………………………………….50 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU……………………………………………………………………………………………..53 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 55 CHÖÔNG III :PHÖÔNG AÙN III :DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN BAÛN……………………71 ROÃNG LAÉP GHEÙP…………………………………………………………………………………………….. 69 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN…………………………………………………………………………………. 69 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….70 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….70 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….…………………………………………….77 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU……………………………………………………………………………………………..79 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 81 CHÖÔNG IV :DÖÏ KIEÁN THI COÂNG………………………………………………………………………………………...95 I/THI COÂNG MOÁ TRUÏ…………………………………………………………………………………………………….. 95 II/THI COÂNG KEÁT CAÁU NHÒP……………………………………………………………………………………… 96 CHÖÔNG V :LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………… 98 I/DÖÏ TOAÙN SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………98 II/LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………101 PHAÀN II:THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..103 CHÖÔNG I :LAN CAN VAØ GÔØ CHAÉN XE…………………………………………………………………………..105 A/LAN CAN………………………………………………………………………………………………………………………………………..105 I/KÍCH THÖÔÙC LAN CAN………………………………………………………………………………………………………………………………………..105 MUÏC LUÏC ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 1 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH II/TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG………………………………………………………………………………………………………………………………………..105 III/KIEÅM TOAÙN………………………………………………………………………………………………………………………………………..105 B/GÔØ CHAÉN XE………………………………………………………………………………………………………………………………………..107 I/SOÁ LIEÄU………………………………………………………………………………………………………………………………………..107 II/KIEÅM TOAÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 CHÖÔNG II :BAÛN MAËT CAÀU……………………………………………………………………………………………………..110 A/BAÛN MAËT CAÀU CHO NHÒP DAÀM I 26M……………………………………………………………………………………………………..110 I/SOÁ LIEÄU………………………………………………………………………………………………………………………………………..110 II/TÍNH TOAÙN…………………………………………………………………………………………………………………………………...113 B/BAÛN MAËT CAÀU NHÒP DAÀM BAÛN 30M……………………………………………………………………………...121 I/SOÁ LIEÄU………………………………………………………………………………………………………………………………………..121 II/TÍNH TOAÙN…………………………………………………………………………………………………………………………………...124 CHÖÔNG III:DAÀM BAÛN ROÃNG……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………133 I/SOÁ LIEÄU……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………133 I.1/QUY MOÂ……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………Â133 I.2/VAÄT LIEÄU……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………133 I.3/ÑAËC ÑIEÅM DAÀM……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………134 I.4TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………135 I.5TOÅNG HÔÏP NOÄI LÖÏC……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………136 I.6/BOÁ TRÍ CAÙP……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………143 I.7/ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC DAÀM……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………146 I.8.CAÙC MAÁT MAÙT ÖÙNG SUAÁT……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………156 II/KIEÅM TRA……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………153 II.1/TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN SÖÛ DUÏNG……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………153 II.2/TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN MOÛI……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………156 II.3 /TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN CÖÔØNG ÑOÄ I……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………158 CHÖÔNG IV :MOÁ CAÀU……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………166 I/SOÁ LIEÄU…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………166 I.1/KÍCH THÖÔÙC CHUNG…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………166 I.2/TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………168 I.3.TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………176 II/KIEÅM TOAÙN CAÙC MAËT CAÉT…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………180 II.1/KIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT ÑÆNH BEÄä:MC B-B…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………180 II.2/KIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT ÑAÙY BEÄ :MC A-A…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………186 II.3/KIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT TÖÔØNG ÑÆNH ä:MC C-C…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………190 III/TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………195 III.1/ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………195 III.2/TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………196 III.3/VAÄT LIEÄU…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………196 III.4/SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………197 III.5/NOÄI LÖC ÑAÀU COÏC…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………201 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 2 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH III.6/KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH ÑAÁT NEÀN…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………205 III.7/COÏC KHOAN NHOÀI……………………………………………………………………………………………………………………………………………208 CHÖÔNG V :TRUÏ CAÀU……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………211 I/SOÁ LIEÄU…………………………………………………………………………………………………………………………………………………211 I.1/KÍCH THÖÔÙC CHUNG…………………………………………………………………………………………………………………………………………………211 I.2/TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………213 I.3/MO HÌNH TÍNH TOAÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………221 II/TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………227 II.1/CAÙC HEÄ SOÁ TAÛI TROÏNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………227 II.2/TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………228 III/KIEÅM TOAÙN CAÙC MAËT CAÉT……………………………………………………………………………………………………………………………………………230 III.1/KIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT ÑAÙY BEÄ A-A……………………………………………………………………………………………………………………………………………230 III.2KIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT THAÂN TRUÏ B-B……………………………………………………………………………………………………………………………………………232 III.3/KKIEÅM TOAÙN MAËT CAÉT XAØ MUÕ D-D……………………………………………………………………………………………………………………………………………236 IV/TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC……………………………………………………………………………………………………………………………………………241 VI.1/ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT……………………………………………………………………………………………………………………………………………241 VI.2/TAÛI TROÏNG TAØC DUÏNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………242 VI.3/VAÄT LIEÄU……………………………………………………………………………………………………………………………………………242 VI.4/SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC……………………………………………………………………………………………………………………………………………243 IV.5/NOÄI LÖÏC ÑAÀU COÏC……………………………………………………………………………………………………………………………………………246 VI.6/KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH DAÁT NEÀN……………………………………………………………………………………………………………………………………………251 PHAÀN III:THI COÂNG……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..255 CHÖÔNG I :THI COÂNG MOÁ CAÀU……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..256 I.KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..256 II.CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG MOÁ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..257 III.THI COÂNG CHI TIEÁT……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..257 CHÖÔNG II :THI COÂNG TRUÏ CAÀU…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..264 I.KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..264 II.CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG TRUÏ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..265 III.THI COÂNG CHI TIEÁT……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..265 CHÖÔNG III :THI COÂNG DAÀM…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..269 PHAÀN IV:PHU LUÏC……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..270 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..270 BAÛN VEÕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………270 1. GIÔÙI THIEÄU ÑOÀ AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0 2. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN I………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 3. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN II………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 4. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN III………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 5. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :LAN CAN VAØ BAÛN MAËT CAÀU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 6. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP DÖL DAÀM CHÍNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 7. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP THÖÔØNG DAÀM CHÍNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 3 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 8. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP MOÁ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 9. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP TRUÏ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 10. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP COÏC KHOAN NHOÀIÏ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 11. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG DAÀM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 12. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG MOÁ CAØU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 13. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG TRUÏ CAÀU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 4 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Ñoà aùn toát nghieäp keát thuùc qua quaù trình ñaøo taïo ôû Tröôøng Ñaïi Hoïc, ñoàng thôøi môû ra tröôùc maét chuùng em moät con ñöôøng ñeå ñi vaøo cuoäc soáng thöïc teá trong töông lai. Quaù trình laøm ñoà aùn giuùp chuùng em thu thaäp, toång hôïp laïi nhöõng gì ñaõ hoïc trong caùc hoïc kyø qua, ñoàng thôøi reøn luyeän khaû naêng tính toaùn vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc teá. Em xin gôûi lôøi caùm ôn tôùi NhaøTröôøng vaø caùn boä,nhaân vieân khoa Kyõ Thuaät Coâng Trình ñaõ taïo moâi tröôøng hoïc haønh toát trong quaù trình em tham gia hoïc taïi ñaây Em xin gôûi lôøi caùm ôn tôùi caùc Thaày Coâ trong Boä Moân Caàu Ñöôøng ñaõ cung caáp caùc baøi giaûng cô baûn caàn thieát cho chuùng em. Em xin gôûi lôøi caùm ôn Coâ Döông Kim Anh ñaõ höôùng daãn taän tình trong suoát quaù trình laøm ñoà aùn cuõng nhö trong suoát quaù trình giaûng daïy, giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy. Ñoà aùn toát nghieäp laø coâng trình ñaàu tay cuûa moãi sinh vieân chuùng em. Maëc duø coá gaéng nhöng vì kieán thöùc vaø kinh nghieäm coøn haïn cheá neân ñoà aùn khoâng traùnh ñöôïc caùc thieáu soùt, chuùng em kính mong ñöôïc söï chæ daãn cuûa quyù Thaày Coâ ñeå hoaøn thieän theâm kieán thöùc cuûa mình. Xin chaân thaønh caûm ôn …! LÔØI CAÛM ÔN TP. HCM, thaùng 6 naêm 2008 Sinh vieân ……………………………………… NGUYEÃN QUANG HUY ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 5 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Hoï vaø teân SV: Nguyeãn Quang Huy Lôùp: 03XC Ñòa chæ lieân heä:…………………………………………………………………………………………… Soá ÑT:01228008220 Teân ñeà taøi toát nghieäp: Thieát keá caàu Xoùm Cuûi Thôøi gian thöïc hieän: 15 tuaàn Ngaøy nhaän ñeà taøi: Ngaøy noäp ñeà taøi: 30/06/08 Noäi dung: Thieát keá caàu vôùi caùc soá lieäu vaø yeâu caàu nhö sau Soá lieäu thieát keá: - Khoå giôùi haïn thoâng xe: 3x3.5m - Leà boä haønh: 2x1.75m - Daûi phaân caùch giöõa: 0.0m - Tính toaùn: Theo qui trình 22TCN 272-05 - Caáp ñöôøng soâng: Caáp V vaø caùc soá lieäu khaûo saùt keøm theo Yeâu caàu: - Laäp 3 phöông aùn thieát keá khaû thi - So saùnh löïa choïn 1 phöông aùn laøm phöông aùn thieát keá kyõ thuaät - Thieát keá kyõ thuaät phöông aùn choïn (Tính toaùn 1 moá, 1 truï, 1 nhòp) - Laäp phöông aùn toå chöùc thi coâng chuû ñaïo Caùc yeâu caàu khaùc keøm theo qui ñònh veà höôùng daãn ÑATN kyõ sö xaây döïng *** *** *** PHIEÁU GIAO NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD GV HÖÔÙNG DAÃN ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH *** *** *** BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Th.S DÖÔNG KIM ANH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) ………………………………………………………….. ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 6 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Hoï vaø teân SV: Nguyeãn Quanh Huy Lôùp: 03XC Teân ñeà taøi toát nghieäp: Thieát keá caàu Xoùm Cuûi Giaùo vieân HD: Th.S Döông Kim Anh Phaàn nhaän xeùt: (Quaù trình thöïc hieän, chuyeân moân, öu khuyeát ñieåm cuûa SV) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phaàn ñaùnh giaù: Ñoà aùn ñaït:………………… ñieåm Phaàn ñeà nghò: (Ñöôïc baûo veä hay khoâng) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy………thaùng………naêm……… (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) ……………………………………………………… KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH *** *** *** *** *** *** PHIEÁU NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ……………………………………………………… ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD GVHD NHAÄN XEÙT ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 7 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Hoï vaø teân SV: Nguyeãn Quan Huy Lôùp: 03XC Teân ñeà taøi toát nghieäp: Thieát keá caàu Xoùm Cuûi Phaàn nhaän xeùt: (Thuyeát minh vaø baûn veõ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phaàn ñaùnh giaù: Ñoà aùn ñaït:………………… ñieåm Phaàn ñeà nghò: (Ñöôïc baûo veä hay khoâng) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy………thaùng………naêm……… (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) …………………………………………………… *** *** *** PHIEÁU NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD GV PHAÛN BIEÄN ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH *** *** *** BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam …………………………………………………… ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 8 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH CHÖÔNG I :PHÖÔNG AÙN I:DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN I DÖL………………………………………………..……………………………………………………10 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN………………………………………………………………………………….10 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….11 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….11 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….……………………………………………. 23 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU…………………………………………………………………………………………….. 25 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 28 CHÖÔNG II :PHÖÔNG AÙN II:DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN BAÛN DÖL……. 41 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN………………………………………………………………………………….41 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….42 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….42 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….……………………………………………. 50 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU…………………………………………………………………………………………….. 53 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 55 CHÖÔNG III :PHÖÔNG AÙN III :DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN BAÛN ROÃNG LAÉP GHEÙP…………………………………………………………………………………………….. 69 I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN………………………………………………………………………………….69 II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU………………………………………………………………………………….70 A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH……………………………….…………………………………………………………….70 B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU………………………………………………….……………………………………………. 77 C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU…………………………………………………………………………………………….. 79 D/TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ COÏC KHOAN NHOÀI………………………………………. 81 CHÖÔNG IV :DÖÏ KIEÁN THI COÂNG………………………………………………………………………………………...95 I/THI COÂNG MOÁ TRUÏ…………………………………………………………………………………………………….. 95 II/THI COÂNG KEÁT CAÁU NHÒP……………………………………………………………………………………… 96 CHÖÔNG V :LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………… 98 I/DÖÏ TOAÙN SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………98 II/LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………101 PHAÀN I:THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page9 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH I /CAÙC THOÂNG SOÁ TÍNH TOAÙN 1/Qui moâ -Caàu vónh cöûu baèng beâ toâng coát theùp - Caàu daàm giaûn ñôn tieát dieän I DÖL keùo tröùoc - Taûi troïng: HL-93, ngöôøi ñi boä - Tónh khoâng thoângthuyeàn: H = 5 m B = 25 m - Ñöôøng hai ñaàu caàu: Ñöôøng caáp III ñoàng baèng - Laøn xe chaïy ñöôïc phaân caùch baèng vaïch keû sôn - Caáp ñoäng ñaát: Caáp 7 2/Phöông aùn keát caáu 2.1/Keát caáu phaàn treân - Sô ñoà caàu: + Daàm daãn laø daàm giaûn ñôn tieát dieän I BTCT DÖL L = 26m + Daàm chính laø daàm giaûn ñôn tieát dieän I BTCT DÖL L = 30m + Lôùp phuû maët caàu daøy trung bình 8cm 2.2/Keát caáu phaàn döôùi - Moá caáu: moá BTCT, moùng coïc khoan nhoài BTCT D = 1.2 m - Truï caàu: truï khung BTCT, moùng coïc khoan nhoài BTCT D = 1.2 m 3/Soá lieäu ñv m m m daàm laøn m m m m m 7 0.25 - Beà roäng toaøn caàu B - Beà roäng coät chaén xe Bc 0.5 15.6 - Chieàu daøi nhòp chính Lc Ld - Soá daàm treân maët caét ngang 3 Bx 10.5 1.75 Blc - Chieàu daøi nhòp daån n - Beà roäng phaàn xe chaïy - Beà roäng leà ngöôøi ñi - Beà roäng coät lan can soá löïông Bng soá lieäâu kí hieäu 298 30 - Chieàu daøi toaøn caàu L - soá laøn xe 26 CHÖÔNG I :PHÖÔNG AÙN I CAÀU DAÀM GIAÛN ÑÔN TIEÁT DIEÄN I DÖL ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 10 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH MAËT CAÉT NGANG CAÀU II /LÖÏA CHOÏN VAØ TÍNH TOAÙN SÔ BOÄ KEÁT CAÁU A /KEÁT CAÁU NHÒP CHÍNH 1 /Löïa choïn sô boä maët caét ngang ñv m m m m m m m m m m m m m m daàm daàm m m m m m m m m Daàm chính kyù hieäu giaù trò SK 1.05 S Chieàu daøi daàm chuû L 30 1.4 keát caáu Chieàu cao baàu döôùi h1 0.2 2.15 h khoaûng caùch giöõa hai daàm khoaûng haãng ngoaøi cuøng Chieàu cao daàm chuû h4 0.12 Chieàu cao söøôn h3 0.77 Chieàu cao vuùt döôùi h2 0.15 chieàu cao gôø treân cuøng h6 0.04 Chieàu cao gôø treân h5 0.12 Chieàu cao vuùt treân Beà roäng söøon daàm b2 0.2 Beà roäng baàu daàm döôùi b1 0.6 Beà roäng baûn caùnh treân b3 0.5 Beà roäng gôø treân cuøng b4 0.38 Soá löïong daàm ngang 1 nhòp 30 t1 0.08 Baûn maët caàu Chieàu roäng BMC tS 15 Chieøu daøy BMC 0.18 0.2 Chieàu daøi daàm ngang ln 1.95 Daàm ngang Khoaûng caùch giöaü hai daàm 7.35 Soá löïong daàm ngang 1 khoang 5 Chieàu cao daàm ngang Chieàu daøy lôùp phoøng nöôùc t2 1.08 hn 1.12 Chieàu daøy lôùp beâ toâng atphan Beà roäng daàm ngang bn 22 175 25 530 530 25 175 20 30 20 30 1560 2%2% BE TOÂNG ATPHAN :5.5CM LÔÙP PHOØNG NÖÔÙC :0.5CM 14 0 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 11 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Maët caét ngang taïi vò trí L/2 Maët caét ngang taïi vò trí goái 2 /Taûi troïng taùc duïng 2.1 / Tónh taûi *Troïng löïong daàm I 30 Dieän tích daàm chuû A = m2 Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng: KN/m3 Troïng löôïng treân 1 m daøi daàm DC1 = KN/m -Troïng löïong daàm ngang nhòp I 30 Dieän tích daàm ngang: A = m2 Troïng löôïng daàm ngang: d= KN Troïng löôïng daàm ngang treân 1 m daøi daàm I 30 KN/m *Troïng löôïng daàm I 26m A = m2 Troïng löôïng treân 1m daøi DC'1= KN/m Troïng löôïng daàm ngang treân I 26 A' = m2 Troïng löôïng daàm ngang d'= KN KN/m -Troïng löôïng baûn maët caàu Chieàu roäng baûn 15 m Chieàu daøy baûn 0.18 m 67.5 Soá löôïng daàm chuû 7 daàm Troïng löôïng baûn treân 1 m daøi daàm KN/m -Troïng löïong lan can + Phaàn beâtoâng: Dieän tích boù væa: A1 m 2 qbt = A1* gc= kN/m + Phaàn theùp : qt= kN/m 6.07 0.16 10.92 9.64 0.2426 11.28 3.042 0.3734 9.335 0.18 1.45 8.775 0.4512 25 0.224 b4 h6 h5 h4 h3 h2 h1 b1 b5 b2 b6 b3 h b4 h6 h3 h' 2 h1 b1 b3 h Þ 2 15*0.18*25 7 DC = = Þ Þ 30*10.92 7*30 = =nDC 12 15 25 62 50 30 20 40 32 g =c 30*8.775 ' 7 *26 = =nDC ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 12 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Troïng löïong lan can tren 1m daàm q1 = 2*(qbt+qt )/ 7= kN/m -Troïng löïong gôø chaén xe + Dung troïng beâ toâng: kN/m3 + Dieän tích gôø chaén xe: A2 m 2 Troïng löïong ø gôø chaén tren 1m daàm KNm - Troïng löôïng lôùp phuû maët caàu + Lôùp beâtoâng atphan: t1 = m + Dung troïng beâtoâng atphan: kN/m3 + Lôùp phoøng nöôùc: t2 = m + Dung troïng lôùp phoøng nöôùc: kN/m3 + Beà roäng lôùp phuû m kN/m 2.2 / Hoaït taûi Bao goàm hoaït taûi HL93 vaø taûi troïng ngöøoi ñi boä * Xe taûi thieát keá (Truck) TRUCK V(m) P(kN) 0 35 4.3 145 4.3 145 * Xe hai truïc thieát keá (Tandem) V(m) P(kN) 0 110 1.2 110 * Taûi troïng laøn thieát keá Lane WL 9.3 kN/m Taûi troïng laøn khoâng xeùt heä soá xuïng kích * Taûi troïng ngöôøi ñi boä 3 KN/m2 Leà boä haønh roäng: 1.75 m Người WPL 5.25 kN/m 22.5 0.005 18 2.6 1.78 0.06 0.05 15 25 0.43 TANDEM WL WPL P1 P2 1.2m P1 P1 P2 P3 4.3-9m4.3m 25 30 10 13 7 14 11 1g = 2g = 1 1 2 2 3 15*( ) 7 g g+= =t tq 2 2 2* * 7 g= =cAq g =c ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 13 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 2.3 / Toång hôïp noäi löïc Ñeå tính toaùn chia daàm thaønh 10 doaïn baèng nhau x = 2.94 m Baûng toång hôïp giaù tr ò dieän t ích ñöôøng aûnh höôûng taïi caùc maêt caét Maët Ltt x Ltt-x caét (m) (m) (m) Ñöôøng aûnh höôûng Ñöôøng aûnh höôûng 2.3.1 / Noäi löïc do tónh taõi Coâng thöùc Trong ñoù :Dieän tích ñöôøng aûnh höôûng momen Dieän tích ñöôøng aûnh höôûng löïc caét phaàn döông Dieän tích ñöôøng aûnh höôûng löïc caét phaàn aâm Baûng toång hôïp giaù tr ò momen vaø löïc caét (CÑ 1)do tónh taûi gaây ra Momen do tónh taûi Maët caét Taûi troïng keát caáu 0 1 2 3 4 5 0 38.9 69.1 90.8 103.7 108.0 0 557.0 990.2 1299.7 1485.3 1547.2 0 375.0 666.6 874.9 999.9 1041.6 0 86.0 152.8 200.6 229.2 238.8 0 101.1 179.8 236.0 269.7 280.9 0 1352.9 2405.1 3156.7 3607.7 3758.0 Löïc caét do tónh taûi Maët caét Taûi troïng keát caáu 0 1 2 3 4 5 14.7 11.76 8.82 5.88 2.94 0 210.5 168.4 126.3 84.2 42.1 0.0 Daàm chính+Daàm ngang Toång MDL Baûn maët caàu KN/m 14.32Daàm chính+Daàm ngang 2.6Lôùp phuû(DW) lan can +Gôø chaén Giaù trò D 2.21 KN/m 9.64 14.32 Löïc caét Giaù trò D Momen 0 14.7 4 5 0 1 29.4 29.4 29.4 29.4 2 3 5.88 8.82 29.4 29.4 17.64 14.7 11.76 14.7 0 2.94 29.4 26.46 23.52 20.58 103.72 108.05 69.149 90.758 0 38.896 14.7 11.907 9.408 7.203 2.942.3525.292 3.675 03.675 0.147 0.588 8.82 5.881.323 11.76 KNm MW VW VW)(+W )(-WMW 0.95; 1.25; 1.5DC DWh = g = g = 1 ; 1 ; 1p D Wh = g = g = [ * * ]*h g g w= +DL DC DW MM DC DW Mw :-w [ * * ]( )h g g w w+ -= + -DC DC DWV DC DW :+w 1 2 1 2nDC DC DC DC q q= + + + + 3DW q= ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 14 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 141.7 113.4 85.0 56.7 28.3 0.0 32.5 26.0 19.5 13.0 6.5 0.0 44.5 35.6 26.7 17.8 8.9 0.0 520.3 416.2 312.2 208.1 104.1 0.0 2.3.2 / Noäi löïc do hoaït taõi * Momen do taûi troïng xe thieát keá, xe 2 truïc thieát keá, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra Momen do xe taûi thieát keá MllTr = Y1P1 + Y2P2 + Y3P3 Momen do xe 2 truïc thieát keá MllTa = Y1P1 + Y2P2 Momen do taûi troïng ngöôøi ñi boä Momen do taûi troïng laøn thieát keá *Löïc caét do taûi troïng xe thieát keá, xe 2 truïc thieát keá, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra Löïc caét do xe taûi thieát keá VllTr = Y1P1 + Y2P2 + Y3P3 Löïc caét do xe 2 truïc thieát keá VllTa = Y1P1 + Y2P2 Löïc caét do taûi troïng ngöôøi ñi boä Löc caét do taûi troïng laøn thieát keá Y1, Y2, Y3 laø tung ñoä ñöôøng aûnh höôûng döôùi taûi troïng caùc baùnh xe P1, P2, P3. wl, wp laø taûi troïng laøn xe thieát keá vaø taûi troïng ngöôøi ñi boä laø dieän tích ñöôøng aûnh höôûng löïc caét (phaàn lôùn hôn) taïi maët caét ñang xeùt laø dieän tích ñöôøng aûnh höôûng momen taïi maët caét ñang xeùt Baûng toång hôïp giaù trò momen Xe taûi thieát keá Y1 Y2 Y3 P1 P2 P3 MllTr (m) (m) (m) (KN) (KN) (KN) (KNm) Xe hai truïc thieát keá P1 P2 MllTa KN KN KNm 3.03 2.21Lan can+Gôø chaén Baûn maët caàu Lôùp phuû (DW) Maët caét Toång VDL Ñöôøng aûnh höôûng 0.000 145 145 9.64 035 0 0.000 0.000 145 35 768 2 4.704 3.844 2.984 1 3.594 145 1.786 145 145 3 6.174 4.884 145 35 1344 145 35 1729 4 4.476 7.056 5 5.200 7.350 5.200 145 145 5.336 145 145 35 1859 35 2002 0 0 m Maët caét Ñöôøng aûnh höôûng Y1 Y2 0 1 2.646 2.526 110 110 569 110 0 110 KN m 2.646 2.216 11 W= wM l ppp wM W= )(+W= Vll wV )(+W= Vpp wV )(+WV MW P1 P3P2 P1 P3P2 P1 P3P2 P1 P3P2 P1 P3P2 P1 P2 P1 P2 P 3P 2P 1 Y2Y1 Y3 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 15 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Ngöôøi ñi boä Taûi troïng laøn wp Mp wl Ml KN/m KNm KN/m KNm 90.8 5.3 643.08 844.05 363.03 476.48 361.73 69.1 5.3 0.00 204.21 9.3 9.3 9.3 9.3 0.0 5.3 38.9 5.3 1 2 3 0 0.00 Maët caét Ñöôøng aûnh höôûng 4.464 110 110 110 1008 3 6.174 5.814 110 110 1319 2 4 6.576 110 1500 5 7.35 6.75 110 110 1551 7.056 4.704 MW P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 16 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Baûng toång hôïp giaù trò löïc caét Xe taûi thieát keá Y1 Y2 Y3 P1 P2 P3 VllTr (m) (m) (m) (KN) (KN) (KN) KN Xe hai truïc thieát keá P1 P2 VllTa KN KN KN Ngöôøi ñi boä Taûi troïng laøn wp Vp wl Vl KN/m KN/m 35 261.05 2 0.800 0.654 0.507 145 145 35 145 35 293.55 1 0.900 0.754 0.607 145 145 Maët caét Ñöôøng aûnh höôûng 0 1.000 0.854 0.707 145 9.3103.7 964.635.3 544.55 9.3108.05 5.25 1004.82567.24 5 4 35 196.05 0.307 145 228.55 3 0.700 0.554 0.407 145 145 4 0.600 0.454 145 35 163.55 5 0.5 0.3537 0.2075 145 145 131.05 Maët caét Ñöôøng aûnh höôûng Y1 Y2 m m 0.959 110 110 35 215.49 1 0.900 0.859 110 110 193.49 0 2 0.800 0.759 3 0.700 0.659 110 110 171.49 110 110 149.49 110 110 127.49 110 110 105.49 4 5 0.500 0.459 0.559 Maët caét Ñöôøng aûnh höôûng 0 62.51 9.3 110.74 14.70 5.25 77.18 9.3 1 11.91 5.25 0.600 1.000 KN 136.71 KN Y1 Y2 Y3 P 3P 2P 1 Y2 Y3Y1 P 3P 2P 1 Y2 Y3Y1 P3P 2P 1 Y2 Y3Y1 P 3P 2P 1 Y2 Y3Y1 P 3P 2P 1 Y2 Y3Y1 P 3P 2P 1 P 1 P 2 Y2Y1 P 1 P 2 Y1 Y2 P 1 P 2 Y1 Y2 P 1 P 2 Y1 Y2 P 1 P 2 Y1 Y2 P 1 P 2 Y1 Y2 )(+W ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 17 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH * Tính toaùn heä soá phaân boá taûi troïng : - Maët caét ñieån hình, daïng (k) - Phaïm vi aùp duïng 1100 ≤ S ≤ 4900 S = mm OK 110 ≤ ts ≤ 300 ts = mm OK 6000 ≤ L ≤ 73000 L = mm OK Nb ≥ 4 Nb = daàm OK SK = mm - Tính toaùn sô boâ laáy heä soá 1 + Heä soá phaân boá cho daàm trong Ñoái vôùi momen - Moät laøn thieát keá gin-M-1 = - Hai laøn thieát keá gin-M-2 = Ñoái vôùi löïc caét - Moät laøn thieát keá - Hai laøn thieát keá 0.643 180 0.568 0.838 1050 2 9.41 5.25 3 7.20 5.25 9.3 49.22 5 3.68 5.25 34.18 4 27.78 49.39 9.3 87.49 37.82 9.3 66.99 19.29 9.3 2150 5.29 5.25 0.404 30000 7 1.0 3 3.04.0 1 4300 06.0 ÷÷ ø ö çç è æ ÷ ø ö ç è æ ÷ ø ö ç è æ+=-- s g._. Min Lt K L SS g 1.0 3 2.06.0 2 2900 075.0 ÷÷ ø ö çç è æ ÷ ø ö ç è æ ÷ ø ö ç è æ+=-- s g Min Lt K L SS g 7600 36.01 S g Vin +=-- 2 2 107003600 2.0 ÷ ø ö ç è æ-+=-- SS g Vin =÷÷ ø ö çç è æ 3 s g Lt K 1in Vg - - = 2in Vg - - = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 18 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH + Heä soá phaân boá cho daàm bieân Ñoái vôùi momen - Moät laøn thieát keá (duøng quy taéc ñoøn baåy) Phöông trình caân baèng momen taïi (1) R* 2150 - P/2* 40 = 0 R = P Khi coù 1 laøn xe. Heä soá laøn laø 1.2 gex-M-1 = 1.2*R = - Hai laøn thieát keá gex-M-2 = e*gin-M-2 vôùi de = khoaûng caùch töø tim daàm bieân ñeán gôø chaén -300 ≤ de ≤ 1700 de = mm gex-M-2 = Ñoái vôùi löïc caét - Moät laøn thieát keá (duøng quy taéc ñoøn baåy) gex-V-1 = - Hai laøn thieát keá gex-V-2 = e*gin-V-2 vôùi 0.5 gex-V-2 = Baûng toång hôïp heä soá phaân boá taûi troïng Daàm trong Daàm bieân Baûng toång hôïp noäi löïc do hoat taûi(coù heä soá phaân boá) cho daàm giöõa Maët Heä soá caét gM 0 0.568 1 0.568 2 0.568 3 0.568 4 0.568 5 0.568 Maët Heä soá caét gV KN KN 322.35 270.77 309.45 Vp 116.05 206.30 852.14 0.00 881.39 571.01 749.37 548.17 365.45 479.65 VllTa Vl KN KN 436.15 V (xeùt heä soá gV) VllTr 1056.36 1137.54 0.000.000.00 763.70 982.66 323.30 205.56 573.09 KNm KNm KNm KNm Mp M (xeùt heä soá gM) 0.377 0.419 MllTr MllTa 0.568 0.009 Ml 0.838 0.377 0.011 Ñoái vôùi momen gM Ñoái vôùi löïc caét gV 0.419 0.011 -300 0.663 175 25 60 40 d e =115 (1) (2) R P /2 105 215 20 =+= 2800 77.0 e d e =+= 3000 6.0 e d e 2in Vg - - = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 19 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 0 0.838 1 0.838 2 0.838 3 0.838 4 0.838 5 0.838 2.3.2 /Toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi * Ta nhaän thaáy raèng: Noäi löïc do xe taûi thieát keá gaây ra lôùn hôn noäi löïc do xe 2 truïc thieát keá neân ta duøng noäi löïc do xe taûi thieát keá ñeå tính toaùn. Toå hôïp noäi löïc t ính toaùn do hoaït taûi: * Momen do hoaït taûi sinh ra * Löïc caét do hoaït taûi sinh ra Trong ñoù 0.95 1.75 Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi (CÑ 1) Maët caét 0 1 2 3 4 5 Maët caét 0 1 2 3 4 5 2.3.2 /Toång hôïp noäi löïc Baûng toång hôïp noäi löïc (CÑ 1) Maët caét 0 1 2 3 16.16 349.18 109.77 28.63 16.16 272.90 106.79 41.23 Momen (KNm) MllTr Ml Mp MLL 109.77 88.36 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 125.21 31.68 218.66 136.99 41.37 52.36 245.88 180.49 114.51 64.65 164.21 162.07 92.76 143.64191.44 763.70 365.45 206.30 2537.60 116.05 1441.05 23.27 982.66 479.65 270.77 436.15 205.56 56.11 73.28 1137.54 571.01 322.35 3849.16 3289.66 1056.36 548.17 309.45 3621.06 Löïc caét KN VllTr Vl Vp 64.65 690.12 VLL 245.88 114.51 191.44 73.28 41.37 599.51 164.21 56.11 31.68 429.05 136.99 41.23 23.27 218.66 92.76 52.36 512.48 Momen :Mu = MLL + MDL (KNm) 0.00 0.0 0.00 690.12 MLL MDL MU VLL 208.1 637.17 1441.05 1352.9 2793.93 599.51 2537.60 2405.1 4942.72 512.48 VDL VU 520.3 1210.42 3289.66 3156.7 6446.39 429.05 Löïc caét :Vu = VLL + VDL (KN) 416.2 1015.75 312.2 824.66 )25.1( PLLLLLLL MMMM ++=hg )25.1( PLLLLLLL VVVV ++=hg =h =LLg ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 20 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 4 5 3 / Boá trí coát theùp 3 .1/ Chæ tieâu vaät lieäu *Caùp DÖL Duøng loaïi tao töï chuøng thaáp DPS = mm Dieän tích moät tao caùp 15.2mm A = mm2 Cöøong ñoä chòu keùo tieâu chuaån Mpa Giôùi haïn chaûy Mpa *Beâ toâng - Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa Beâtoâng ñuû 28 ngaøy: Mpa - Khoái löôïng rieâng cuûa Beâtoâng: KN/m3 - Moâñun ñaøn hoài beâtoâng: Mpa 3 .2/ Choïn sô boä caùp Giaù trò noäi löïc lôùn nhaát trong TTGH Cöôøng ñoä ñoái vôùi daàm giöõa laø: (Vì noäi löïc daàm giöõa lôùn hôn neân laáy noäi löïc daàm giöõa tính) Taïi maët caét 5 (giöõa daàm): KNm Dieän tích caùp sô boä ñaët vaøo daàm: m2 = mm2 Soá tao caàn thieát keá Tao Vaäy choïn n = Tao Dieän tích caùp thöïc söï ñaët trong daàm laø: Aps = n*A = mm 2 7607.17 27.41 30 4180.5 0.003819 1860 15.2 139.35 3849.16 3758.0 7607.17 272.90 3621.06 3607.7 7228.75 272.90 104.1 453.24 25 1674 50 3819 38006.99 349.18 0.0 uM = =puf ='cf cg = == A A n ps 0.9py puf f= = == cc fE '043.0 5.1g == Hf M A pu U psg 9.0**85.0 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 21 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 3 .3/ Boá trí vaø kieåm tra sô boä Sô ñoà boá trí caùp Daàm quy ñoåi Beà roäng baûn caùnh coù hieäu - Beà roäng baûn caùnh : b= 2150 mm - Troïng taâm coát theùp chòu keùo ñeán ñænh maët caét: dp= 1285 mm - Chieàu daøy baûn caùnh : hf= 180 mm - Chieàu roäng baûn buïng: bW= 200 mm = 0.28 - Heä soá quy ñoåi khoái öùng suaát b1= 0.69 - Khoaûng caùch töø truïc trung hoøa ñeán maët chòu neùn: mm Vì c < hf neân tính nhö tieát dieän chöõ nhaät mm - Chieàu daøy khoái öùng suaát töông ñöông: a = c.b1= mm Mpa1994.97 -333.01 82.87 120.10 hf b b w dp Aps æ ö = -ç ÷ç ÷ è ø py pu f k 2. 1.04 f ï ï ï ï ï î ïï ï ï ï í ì = ïî ï í ì += ïî ï í ì + = - = = = mmS b h mm L mmS b w f tt 3235 2 2150 200 max180*12 2 max12 7350 4 60030000 4 2150 min = + -- = p pu pswc fwcpups d f Akbf hbbffA c *'**85.0 )('*85.0* 1 1 b b (1 * )ps pu p c f f k d = - = 1 * 0.85* * ' * ps pu pu c ps p A f c f f b k A d b = = + 60 5 22 6 522 5 5 5 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 22 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH + Söùc khaùng uoán danh ñònh KNm Ñieàu kieän Mu < 0.9Mn Mu = KNm 0.9Mn = KNm (ñaït) B/TÍNH TOAÙN MOÁ CAÀU: I/Kích thöôùc chung: Baûng toång hôïp kích thöôùc moá Ñ/v m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m- Chieàu daøy töôøng caùnh - Kích thöôùc ngang - Kích thöôùc ngang - Chieàu daøi moá theo phuong ngang caàu 0.570 0.500 d3 L u 1.460 15.000 1.460 0.570 15.000 1.850 1.850 d1 1.700 a 1.500 h 3.790 1.785 1.500 b3 0.500 2.250 b1 0.500 2.250 2.250 b2 2.250 0.500 1.700 n 1.100 0.000 4.500 t 0.400 0.400 0.000 4.500 1.500- Chieàu daøy beä moá - Kích thöôùc ñöùng 1.100- Chieàu roäng phaàn keâ goái - Chieàu cao töôøng ñaàu - Chieàu daøy töôøng ñaàu - Chieàu daøi töôøng caùnh j 1.785 w g d2 c - Kích thöôùc ngang - Kích thöôùc ñöùng - Chieàu daøy ñaát treân beä moá - Khoaûng caùch töø goái ñeán meùp t/thaân 1.500- Chieàu daøy töôøng thaân b 6.000 6.000- Chieàu roäng beä moá 3.790- Chieàu cao thaân moá Hb 0.466 0.466- Cao ñoä ñaùy beä 5.751- Cao ñoä maët caàu taïi moá Kyù hieäu Moá M1 Moá M2 7607.17 9334.15 10371.28 Haïng muïc Ht 5.751 d - Kích thöôùc ñöùng n t d 3 d 2 d 1 d b j a b2b1 h g b3 w æ ö= - =ç ÷ è ø n ps ps p aM A f d 2 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 23 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH II/Tính toaùn taûi troïng taùc duïng leân moá 1/Phaûn löïc moá do tónh taûi * Chia moá thaønh caùc phaàn nhoû nhö sau Baûng toång hôïp taûi troïng töø keát caáu t ieu chuaån Phaàn moá 1 2 3 4 5 Phaàn keát caáu beân treân ñv KN KN KN KN KN Toång VDC KN KN 2/Phaûn löïc moá do hoaït taûi Vôùi Ltt = 25.4 m 236.60 2059.79 877.24 39.13 Daàm ngang 7 7 Lôùp phuû VDW Lan can 7 7 849.49 161.98 267.75 8.53 213.19 80.71 Toång VDD Keát caáu Daàm chính Töøong caùnh ñuoâi Soá löïông 125.32 Toång 1127.81 10.71 18.85 5064.46 131.95 Giaù trò/ 1 I26 121.36 135.00b*d*L a*(h-j)*L 45.11 3.23 t*j*LTöøong ñaàu 2*b2*h*u Töøong thaân Beä moá m3 STT Keát caáu Theå tích V Coâng thöùc tính V Troïng löïong KN 3375.00 23.14 5.59 33.80 7 7 BMC Töøong caùnh daàu Gôø chaén 1 2 3 5 4 P1 P3 wL=9.3KN/m P2 4.3m 4.3m Ltt y1 y2 y3 R 1.2m y'1 y'2 P1 P2 3 2 3 3 2* *0.5* * *( ) u b d d d+ + ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 24 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Baûng toång hôïp taûi troïng do hoaït taûi t ieâu chuaån y'2 y'1 y3 y2 y1 WL WP n m 3/Toång hôïp noäi löïc Baûng toång hôïp noäi löïc Ñ/v KN KN C/TÍNH TOAÙN TRUÏ CAÀU: I/Kích thöôùc chung: Baûng toång hôïp kích thöôùc truï T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñôn vò 4.486 5.007 5.528 5.850 6.450 6.450 5.850 5.528 5.007 4.486 m -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -3.350 -3.350 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 m 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 m 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 m 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 m 3.136 3.657 4.178 4.500 7.000 7.000 4.500 4.178 3.657 3.136 m 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 m 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 m 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 m 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 m Cao ñoä ñaùy Cao ñoä ñænh hb h2 Taûi troïng truïc Phaûn löïc Ri Ñôn vò KN 95.85 118.11 110.000 KN 35.00 9.300 n*m*(Max(xe hai truïc,xe ba truïc) +WL) +WP b2 FU = 1,25.(VDC + VDD) + 1,5.VDW + 1,75.VLL 11025.61 Moá A1 F = VDC + VDD + VDW + VLL 8369.64 Kyù hieäu b bn b1 hc h1 Hoaït taûi VLL 1008.80 12.700 Soá laøn 3.00 Taûi ngöôøi ñi boä 66.685.250 Toång taûi troïng -Heä soá laøn Xe taûi thieát keá KN KN Laøn 0.661 12.700 120.50 11025.61 8369.64 Moá A2 0.85 KN 145.000 KN 145.000 KN 35.000 Taûi troïng laøn 1.000 0.953 1.000 0.831 Xe hai truïc 110.000 Taûi troïng Tung ñoä döøong aûnh höûong KN 104.83 110.00 b 2 b 1 b 3 d c d c d c d n h2 h1 hc hb d d c b n b ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 25 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 m 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 m 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 m 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 m II/Tính toaùn taûi troïng taùc duïng leân truï 1/Phaûn löïc truï do tónh taûi * Chia truï thaønh caùc phaàn nhoû nhö sau Baûng toång hôïp theå t ích truï STT T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñv 1 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 m3 2 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 m3 3 16.62 19.38 22.14 23.84 37.09 37.09 23.84 22.14 19.38 16.62 m3 4 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 m3 Baûng toång hôïp noäi löïc do tónh taûi baûn thaân truï t ieâu chuaån T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñv 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 KN 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 472.5 KN 415.4 484.4 553.5 596.1 927.3 927.3 596.1 553.5 484.4 415.4 KN 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 1406.3 KN 2744.2 2813.2 2882.2 2924.9 3256.0 3256.0 2924.9 2882.2 2813.2 2744.2 KN Baûng toång hôïp troïng löôïng tónh taûi keát caáu beân treân KN KN KN KN KN KN KN b3 dn Daàm chính TOÅNG Theå tích V(m3) dc 373.80 Giaù trò /I 26 Giaù trò/I 30 14 121.36 169.20 638.82 d 473.20 Toång VDC Lôùp phuû VDW BMC Lan can Gôø chaén 2024.40 Giaù trò/I 30Giaù trò /I 26 ñv 1698.97 4409.31 323.96 1754.48 78.26 45.6339.55 14 125.32 144.60 553.6414 Keát caáu 14 33.80 39.00 14 23.14 26.70 14 Daàm ngang Soá löôïng 90.30 5496.12 546.00 5.59 6.45 Toång 2368.80 1 3 4 2 23* * / 4c ch dp 2* *n nb d h 1 10.5*( )n nb b h d+ * * bd b h 1V 2V 3V 4V DDV *c Vg ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 26 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Baûng toång hôïp noäi löïc t ónh taûi keát caáu beân treân t ieâu chuaån T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñv 1699 1699 1699 2033.9 2368.8 2368.8 2033.9 1699 1699 1699 KN 553.64 553.64 553.64 596.23 638.82 638.82 596.23 553.64 553.64 553.64 KN 1754.5 1754.5 1754.5 1889.4 2024.4 2024.4 1889.4 1754.5 1754.5 1754.5 KN 323.96 323.96 323.96 348.88 373.8 373.8 348.88 323.96 323.96 323.96 KN 78.26 78.26 78.26 84.28 90.3 90.3 84.28 78.26 78.26 78.26 KN 4409.3 4409.3 4409.3 4952.7 5496.1 5496.1 4952.7 4409.3 4409.3 4409.3 KN 473.2 473.2 473.2 509.6 546 546 509.6 473.2 473.2 473.2 KN 2/Phaûn löïc truï do hoaït taûi Vôùi daàm I 30 Ltt = 29.4 m Vôùi daàm I 26 L'tt = 25.4 m Daàm I 26 I 30 1 0.071 0.197 KN 2 0.240 0.344 KN 3 0.409 0.490 KN 4 1.000 1.000 KN 5 0.831 0.854 KN 6 0.661 0.707 KN 2WL 25.400 29.400 KN 2WP 25.400 29.400 KN n Laøn m - KN Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi t ieâu chuaån T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñv 1623.3 1623.3 1623.3 1693.8 1844 1844 1693.8 1623.3 1623.3 1623.3 KN Xe taûi thieát keá 145 Tung ñoä ÑAH 145 10.30 34.80 145.00 17.15 Phaûn löïc Ri(I 30) 28.57 49.88 Taûi troïng laøn 9.3 236.22 Taûi ngöôøi ñi boä Hoaït taûi VLL Truï 0.85 123.83 24.75 273.42 154.35 3.00 Ñôn vò 0.85 1843.95 Gôø chaén Toång VDC Lôùp phuû VDW Daàm chính Daàm ngang BMC Lan can Heä soá laøn 35 35 145 145 120.50 Phaûn löïc Ri(I 26) 14.32 145.00 Keát caáu Taûi troïng Taûi troïng truïc Hoaït taûi VLL n*m*(Ri +WL) +WP 1623.26 5.25 133.35 Soá laøn 3.00 23.14 wL=9.3KN/m wp=5.25KN/m Lt t Lt L tt tt P1 P3P2P1 P3P2 1 2 3 4 5 6 15m Ri ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 27 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 3/Toång hôïp noäi löïc Taûi tieâu chuaån F = VDC + VDD + VDW + VLL Taûi tính toaùn FU = 1,25.(VDC + VDD) + 1,5.VDW + 1,75.VLL Baûng toång hôïp noäi löïc T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 ñv 9250 9319 9388 10081 11142 11142 10081 9388 9319 9250 KN 12492 12579 12665 13575 14986 14986 13575 12665 12579 12492 KN D/Tính toaùn sô boä coïc khoang nhoài 1/Ñaëc ñieåm ñòa chaát Taàng ñòa chaát goàm naêm lôùp ñaát *Lôùp 1 Buøn seùt Dung troïng töï nhieân 15.50 KN/m3 Tyû troïng 2.68 Goùc ma saùt trong 10.00 Ñoä Ñoä seät 1.00 Heä soá roãng 1.99 *Lôùp 2 Seùt -Traïng thaùi deûo cöùng Dung troïng töï nhieân 20.60 KN/m3 Tyû troïng 2.72 Goùc ma saùt trong 21.65 Ñoä Ñoä seät 0.35 Heä soá roãng 0.55 *Lôùp 3 Caùt thoâ vöøa -Traïng thaùi chaët Dung troïng töï nhieân 20.00 KN/m3 Tyû troïng 2.68 Goùc ma saùt trong 31.00 Ñoä Heä soá roãng min 0.52 Heä soá roãng max 1.71 *Lôùp 4 Seùt-Traïng thaùi deûo cöùng ñeán raát cöùng Dung troïng töï nhieân 21.20 KN/m3 Tyû troïng 2.73 Goùc ma saùt trong 24.20 Ñoä Ñoä seät 0.01 Heä soá roãng 0.59 *Lôùp 5 Caùt thoâ -Traïng thaùi chaët Dung troïng töï nhieân 22.00 KN/m3 Tyû troïng 2.68 Goùc ma saùt trong 30.00 Ñoä Heä soá roãng min 0.59 Heä soá roãng max 1.32 F Toång noäi löïc Fu g I j I LI e D g I j I LI e D g I j I D eMIM g I j I LI e D eMAX g I j I D eMIM eMAX ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 28 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 2/Vaät lieäu - Tieát dieän coïc (ñöôøng kính coïc) d m - Chieàu daøi coïc L m - Chu vi coïc P = p.d m - Dieän tích maët caét ngang coïc Ap = 1/4.p.d 2 m2 - Cöôøng ñoä chòu neùn quy ñònh ôû 28 ngaøy tuoåi f'c KN/m2 * §æ BT d•íi n•íc, f c = f' c /4,5 nh•ng kh«ng lín h¬n 60kg/m 2 ; * §æ BT trong lç khoan kh«, f c = f' c /4.0 nh•ng kh«ng lín h¬n 70kg/m 2 - PP thi coâng coïc: coù bentonite - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa beâ toâng coïc fc KN/m2 - Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng gc KN/m3 - Soá thanh coát theùp doïc ns thanh - Ñöôøng kính thanh coát theùp ds mm - Dieän tích tieát dieän coát theùp doïc truïc A0 =1/4.ns.p.ds 2 m2 - Cöôøng ñoä giôùi haïn chaûy cuûa coát theùp fy KN/m2 * d s < 28mm, f s = f y /l,5 nh•ng kh«ng lín h¬n 2200kg/cm2; * d s > D28mm, f s = f y /l,5 nh•ng kh«ng lín h¬n 2000kg/cm2 - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa coát theùp fs KN/m2 3/Söùc chòu taûi cuûa coïc 3.1/Söùc chòu taûi cuûa coïc theo vaät lieäu (KN) 3.2/Söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñaát neàn (Theo TCXD 205-1998) Söùc chòu taûi tính toaùn (KN) Vôùi 1.55 Neáu moùng coù töø 11 ñeán 20 coïc Heä soá an toaøn 1.65 Neáu moùng coù töø 6 ñeán 11 coïc 1.75 Neáu moùng coù töø 1 ñeán 5 coïc Söùc chòu taûi tieâu chuaån cuûa coïc (KN) Trong ñoù 1 Heä soá ñieàu kieân laøm vieäc cuûa coïc Söùc chòu taûi theo maët beân coïc (KN) (KN) 0.6 Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc theo maët beân Dieän tích maët beân coïc taïi lôùp thöù i (m2) Chieàu daøy lôùp daát tính toaùn thöù i (m) Chu vi coïc taïi lôùp thöù i (m) Söùc chòu taûi ñôn vò maët beân taïi lôùp thöù i (KN/m2) Tra theo baûng A.2 TCXD 205-1998 Söùc chòu taûi taïi muõi coïc (KN) (KN) 400000.0= 24.000= 20.000= 28= 0.012= 1.130= 200000.0= 7267 17000.000= 4250.000= 1.200= 30.000= 3.768= 0* *c p sP f A f A= + = = +( )s pQ m Q Q FS =å * *s fi si siQ m A f = * *p p p pQ m A f iP sif si i iA h P= sQ pQ 2ih £ fim = m = =u QQ FS Q ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 29 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 0.9 Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc taïi muõi coïc Dieän tích taïi muõi coïc (m2) Söùc chòu taûi ñôn vò muõi coïc (KN/m2) -Neáu muõi coïc naèm trong ñaát dính tra theo baûng A.7 TCXD 205-1998 -Neáu muõi coïc naèm trong ñaát rôøi (KN/m2) Heä soá khoâng thöù nguyeân tra theo baûng A.6 TCXD 205-1998 Troïng löïong trung bình cuûa ñaát (KN/m3) Troïng löôïng lôùp ñaát thöù i (KN/m3) Ñöôøng kính ñaùy coïc (m) Chieàu daøi coïc (m) Baûng tra ma saùt ñôn vò maët beân coïc (A.2 TCXD 205-1998) Thoâ vöøa Mòn Buïi - - - - - - 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 35 23 15 12 5 4 4 3 2 42 30 21 17 12 7 5 4 4 48 35 25 20 14 8 7 6 5 53 38 27 22 16 9 8 7 5 56 40 29 24 17 10 8 7 6 58 42 31 25 18 10 8 7 6 62 44 33 26 19 10 8 7 6 65 46 34 27 19 10 8 7 6 72 51 38 28 20 11 8 7 6 79 56 41 30 20 12 8 7 6 86 61 44 32 20 12 8 7 6 93 66 47 34 21 12 9 8 7 100 70 50 36 21 13 9 8 7 *Chuù yù: Trò soá cuûa ñaát caùt chaët taêng theâm 30 % Baûng tra caùc heä soá (A.6 TCXD 205-1998) 23 25 27 29 31 33 35 37 39 9.5 12.8 17.3 24.4 34.6 48.6 71.3 108.0 163.0 18.6 24.8 32.8 45.6 64.0 87.6 127.0 185.0 260.0 4.0 0.78 0.79 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.86 0.87 5.0 0.75 0.76 0.77 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 7.5 0.68 0.70 0.70 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 Ñoäsaâu trung bình cuûa lôùp ñaát thöù I (m) Ma saùt beân coïc fs (KN)T/m2 Cuûa ñaát caùt chaët vöøa Cuûa ñaát seùt khi IL coù giaù trò 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 35 Kí hieäu Caùc heä soá phuï thuoäc vaøo goùc ma saùt trong cuûa ñaát (ñoä) pm = pf pA 0.75 ( * * * ' * * )o op I k I c kf A d L Bb g a g= + , , ,o ok kA Ba b ' Ii iI h h gg = å d cL Iig , , ,o ok kA Ba b jI o kA o kB ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 30 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 10.0 0.62 0.67 0.67 0.70 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 12.5 0.58 0.63 0.63 0.67 0.70 0.73 0.75 0.77 0.80 15.0 0.55 0.61 0.61 0.65 0.68 0.71 0.73 0.76 0.79 17.5 0.51 0.58 0.58 0.62 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 20.0 0.49 0.57 0.57 0.61 0.65 0.68 0.72 0.75 0.78 22.5 0.46 0.55 0.55 0.60 0.64 0.67 0.71 0.74 0.77 0.44 0.54 0.54 0.59 0.63 0.67 0.70 0.74 0.77 khi 0.31 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.25 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.11 Baûng tra söùc chòu taûi ñôn vò muõi coïc (A.7 TCXD 205-1998) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 850 750 650 500 400 300 250 1000 850 750 650 500 400 350 1150 1000 580 750 600 500 450 1350 1200 1050 950 800 700 600 1550 1400 1250 1100 950 800 700 1800 16500 1500 1300 1000 1000 800 2100 1900 1700 1500 1300 1150 950 2300 2400 1900 1650 1450 1250 1050 3300 300 2600 2300 2000 - - 4500 400 3500 3000 2500 - - 3.2.1/Toång hôïp söùc chòu taûi theo ñaát neàn cho coïc moá Chieàu saâu coïc trong neàn ñv m m m Söùc chòu taûi ñôn vò döôùi muõi coïc nhoài fp (KN) trong ñaát seùt khi chæ soá seät IL baèng Chieàu saâu muõi coïc (m) 3 5 7 10 12 Keát caáu M1 M2 40 28.632 30.175 CÑ maët ñaát CÑo -0.902 0.641 CÑ ñaàu coïc CÑc 0.466 0.466 Chieàu saâu coïc Lc 15 18 20 30 a =L d b ( )d m 0.8£ 4< 25³ h1 h2 h. . hi zo z1 z2 z. . zi b 1 b 2 b i Lc 1 2 i CÑc CÑo h1 h2 h. . hi z1 z2 z. . zi ho =0 h2 h. . hi h. . hi b 1 b 2 b i ho Lc 1 2 i CÑc CÑo ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 31 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc moá M1 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 0.4 4.20 1 - 0.00 3.768 1.5072 0.7 2 5.40 0.35 - 35.30 3.768 7.536 0.7 0.25 6.53 0.35 - 37.03 3.768 0.942 0.7 2 7.65 - Thoâ 79.69 3.768 7.536 0.7 2 9.65 - Thoâ 83.82 3.768 7.536 0.7 2 11.65 - Thoâ 87.50 3.768 7.536 0.7 2 13.65 - Thoâ 91.14 3.768 7.536 0.7 2 15.65 - Thoâ 94.78 3.768 7.536 0.7 2 17.65 - Thoâ 98.42 3.768 7.536 0.7 2 19.65 - Thoâ 102.06 3.768 7.536 0.7 2 21.65 - Thoâ 105.70 3.768 7.536 0.7 2 23.65 - Thoâ 109.34 3.768 7.536 0.7 2 25.65 - Thoâ 112.98 3.768 7.536 0.7 1.332 27.32 - Thoâ 116.02 3.768 5.019 0.7 12.168 12.168 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc moá M2 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0 3.768 7.536 0.7 0.9 4.45 1 - 0 3.768 3.3912 0.7 2 5.90 0.35 - 36.40 3.768 7.536 0.7 2 7.90 0.35 - 38.40 3.768 7.536 0.7 0.1 8.95 0.35 - 39.21 3.768 0.3768 0.7 2 10.00 - Thoâ 84.50 3.768 7.536 0.7 2 12.00 - Thoâ 88.14 3.768 7.536 0.7 2 14.00 - Thoâ 91.78 3.768 7.536 0.7 2 16.00 - Thoâ 95.42 3.768 7.536 0.7 2 18.00 - Thoâ 99.06 3.768 7.536 0.7 2 20.00 - Thoâ 102.70 3.768 7.536 0.7 2 22.00 - Thoâ 106.04 3.768 7.536 0.7 2 24.00 - Thoâ 109.98 3.768 7.536 0.7 2 26.00 - Thoâ 113.62 3.768 7.536 0.7 KN Seùt 4.8 4.8 0.00 0.00 0.00 2 Seùt 7.3 2.5 186.21 24.42 1 3 Caùt chaët 40.8 21.332 420.38 442.19 461.60 480.80 500.00 519.20 538.40 557.60 576.81 595.99 407.61 0.00 Toång (KN) 5711.21 KN 1 Seùt 4.9 4.9 0.00 0.00 0.00 2 Seùt 9 4.1 192.02 202.57 10.34 3 Caùt chaët 44.2 21.175 445.75 464.96 484.16 503.36 522.56 541.76 559.38 580.17 599.37 LIizih iPsif siA fim =å * *s fi si siQ m A f siQ LIizih iPsif siA fim siQ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 32 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 2 28.00 - Thoâ 117.26 3.768 7.536 0.7 1.175 29.59 - Thoâ 120.15 3.768 4.4274 0.7 12.025 12.025 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi ñôn vò muõi coïc Keát caáu Lôùp Loaïi ñaát Ñoä KN/m3 KN/m3 Ñoä seät . m m KN/m2 M1 3 caùt 31 20 19.298 - 28.632 0.00 0.63 0.21 34.6 64 3636 M2 3 caùt 31 20 19.351 - 30.175 0.00 0.63 0.22 34.6 64 4015 Baûng toång hôïp söùc chòu taûi cuûa coïc Söùc chòu taûi ñv KN/m2 m2 - KN KN Baûng toång hôïp soá coïc Keát caáu KN Coïc Choïn M1 7267 2.90 6 M2 7267 2.68 6 3.2.2/Toång hôïp söùc chòu taûi theo ñaát neàn cho coïc truï Chieàu saâu coïc trong neàn T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 ñv -0.900 -1.165 -0.914 -1.000 -1.431 -3.015 0.300 0.962 1.141 0.564 m -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -3.350 -3.350 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 m 30.550 30.285 30.536 30.450 31.919 30.335 31.750 32.412 32.591 32.014 m Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T1 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 0.4 4.20 1 - 0.00 3.768 1.5072 0.7 2 5.40 0.35 - 35.30 3.768 7.536 0.7 0.25 6.53 0.35 - 37.03 3.768 0.942 0.7 2 7.65 - Thoâ 79.69 3.768 7.536 0.7 618.57 372.37 0.00 Toång (KN) 6097.33 M1 M2 3636.49 4014.96 1.13 1.13 0.90 0.90 3699.62 4084.66 5711.21 6097.33 KN KN KN KN KN 3699.62 5711.21 9410.83 5703.54 11025.61 11025.61 Keát caáu CÑ maët ñaát CÑo CÑ ñaàu coïc CÑc 4084.66 6097.33 10182.00 6170.91 Chieàu saâu coïc Lc KN 1 Seùt 4.8 4.8 0.00 0.00 0.00 2 Seùt 7.3 2.5 186.21 24.42 420.38 g IjI 'g I pfdcL okAa okBb = * *p p p pQ m A f pf pQ pm pA LI =å * *s fi si siQ m A f sQpQ Q uQP 1.5 min( , ) = Fu n Qu P uF n =å * *s fi si siQ m A f LIizih iPsif siA fim siQ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 33 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 2 9.65 - Thoâ 83.82 3.768 7.536 0.7 2 11.65 - Thoâ 87.50 3.768 7.536 0.7 2 13.65 - Thoâ 91.14 3.768 7.536 0.7 2 15.65 - Thoâ 94.78 3.768 7.536 0.7 2 17.65 - Thoâ 98.42 3.768 7.536 0.7 2 19.65 - Thoâ 102.06 3.768 7.536 0.7 2 21.65 - Thoâ 105.70 3.768 7.536 0.7 2 23.65 - Thoâ 109.34 3.768 7.536 0.7 2 25.65 - Thoâ 112.98 3.768 7.536 0.7 2 27.65 - Thoâ 116.62 3.768 7.536 0.7 1.250 29.28 - Thoâ 119.59 3.768 4.71 0.7 10.250 10.25 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T2 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0 3.768 7.536 0.7 0.7 4.35 1 - 0 3.768 2.6376 0.7 2 5.70 0.35 - 35.90 3.768 7.536 0.7 0.6 7.00 0.35 - 37.50 3.768 2.2608 0.7 2 8.30 - Thoâ 81.19 3.768 7.536 0.7 2 10.30 - Thoâ 85.05 3.768 7.536 0.7 2 12.30 - Thoâ 88.69 3.768 7.536 0.7 2 14.30 - Thoâ 92.33 3.768 7.536 0.7 2 16.30 - Thoâ 95.97 3.768 7.536 0.7 2 18.30 - Thoâ 99.61 3.768 7.536 0.7 2 20.30 - Thoâ 103.25 3.768 7.536 0.7 2 22.30 - Thoâ 106.89 3.768 7.536 0.7 2 24.30 - Thoâ 110.53 3.768 7.536 0.7 2 26.30 - Thoâ 114.17 3.768 7.536 0.7 2 28.30 Thoâ 117.81 3.768 7.536 0.7 0.985 29.79 - Thoâ 120.52 3.768 3.7115 0.7 10.515 10.515 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T3 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 3 Caùt chaët 40.8 23.250 442.19 461.60 480.80 500.00 519.20 538.40 557.60 0.00 Toång (KN) 6313.08 576.81 595.99 615.19 394.29 KN 1 Seùt 4.7 4.7 0.00 0.00 0.00 2 Seùt 7.3 2.6 189.38 59.35 3 Caùt chaët 40.8 22.985 428.29 448.66 467.86 487.06 506.26 525.46 544.66 563.87 583.07 602.27 621.47 313.12 0.00 Toång (KN) 6340.77 KN 1 Seùt 4.7 4.7 0.00 0.00 =å * *s fi si siQ m A f LIizih iPsif siA fim =å * *s fi si siQ m A f siQ LIizih iPsif siA fim siQ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 34 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 0.7 4.35 1 - 0.00 3.768 2.6376 0.7 2 5.70 0.35 - 35.90 3.768 7.536 0.7 0.6 7.00 0.35 - 37.50 3.768 2.2608 0.7 2 8.30 - Thoâ 62.45 3.768 7.536 0.7 2 10.30 - Thoâ 85.05 3.768 7.536 0.7 2 12.30 - Thoâ 88.69 3.768 7.536 0.7 2 14.30 - Thoâ 92.33 3.768 7.536 0.7 2 16.30 - Thoâ 95.97 3.768 7.536 0.7 2 18.30 - Thoâ 99.61 3.768 7.536 0.7 2 20.30 - Thoâ 103.25 3.768 7.536 0.7 2 22.30 - Thoâ 106.89 3.768 7.536 0.7 2 24.30 - Thoâ 110.53 3.768 7.536 0.7 2 26.30 - Thoâ 114.17 3.768 7.536 0.7 2 28.30 - Thoâ 117.81 3.768 7.536 0.7 1.236 29.92 - Thoâ 120.75 3.768 4.6572 0.7 9.964 9.964 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T4 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 2 1.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 2 3.00 1 - 0.00 3.768 7.536 0.7 0.7 4.35 1 - 0.00 3.768 2.6376 0.7 2 5.70 0.35 - 35.90 3.768 7.536 0.7 2 7.70 0.35 38.20 3.768 7.536 0.7 0.7 9.05 0.35 - 39.29 3.768 2.6376 0.7 2 10.40 - Thoâ 85.23 3.768 7.536 0.7 2 12.40 - Thoâ 88.87 3.768 7.536 0.7 2 14.40 - Thoâ 92.51 3.768 7.536 0.7 2 16.40 - Thoâ 96.15 3.768 7.536 0.7 2 18.40 - Thoâ 99.79 3.768 7.536 0.7 2 20.40 - Thoâ 103.43 3.768 7.536 0.7 2 22.40 - Thoâ 107.07 3.768 7.536 0.7 2 24.40 - Thoâ 110.71 3.768 7.536 0.7 2 26.40 - Thoâ 114.35 3.768 7.536 0.7 2 28.40 - Thoâ 117.99 3.768 7.536 0.7 0.950 29.88 - Thoâ 120.68 3.768 3.5796 0.7 12.050 12.05 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 0.00 2 Seùt 7.3 2.6 189.38 59.35 3 Caùt chaët 40.5 23.236 329.44 448.66 467.86 487.06 506.26 525.46 544.66 563.87 0.00 Toång (KN) 6322.45 583.07 602.27 621.47 393.65 KN 1 Seùt 4.8 4.8 0.00 0.00 0.00 2 Seùt 9.5 4.7 189.38 201.51 72.54 3 Caùt chaët 42.5 20.950 449.61 468.81 488.01 507.21 526.41 545.61 564.82 584.02 603.22 622.42 302.39 0.00 Toång (KN) 6125.96 =å * *s fi si siQ m A f LIizih iPsif siA fim =å * *s fi si siQ m A f siQ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 35 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T5 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 1 Seùt 0.6 0.6 0.6 0.30 1 - 0.00 3.768 2.2608 0.7 2 Seùt 2 1.4 1.4 1.30 0.35 - 16.20 3.768 5.2752 0.7 2 3.00 - Thoâ 62.40 3.768 7.536 0.7 2 5.00 - Thoâ 72.80 3.768 7.536 0.7 2 7.00 - Thoâ 78.65 3.768 7.536 0.7 2 9.00 - Thoâ 82.55 3.768 7.536 0.7 2 11.00 - Thoâ 86.32 3.768 7.536 0.7 2 13.00 - Thoâ 89.96 3.768 7.536 0.7 2 15.00 - Thoâ 93.60 3.768 7.536 0.7 2 17.00 - Thoâ 97.24 3.768 7.536 0.7 2 19.00 - Thoâ 100.88 3.768 7.536 0.7 2 21.00 - Thoâ 104.52 3.768 7.536 0.7 2 23.00 - Thoâ 108.16 3.768 7.536 0.7 2 25.00 - Thoâ 111.80 3.768 7.536 0.7 2 27.00 - Thoâ 115.44 3.768 7.536 0.7 2 29.00 - Thoâ 118.82 3.768 7.536 0.7 1.919 30.96 - Thoâ 122.72 3.768 7.2308 0.7 5.081 5.081 0.00 - Thoâ 0.00 0.000 0.000 0.7 Baûng tính söùc chòu taûi maët beân coïc truï T6 Lôùp Loaïi ñaát Ñoäsaâu lôùp (m) Daøy lôùp (m) m m Loaïi caùt KN/m2 m m2 1 Seùt 1.4 1.4 1.4 0.70 1 - 0.00 3.768 5.._.a(rad) 3 -1.8 0 3 1.8 0 6 - - VI.5.6/Xaùc ñònh noäi löïc cuûa coïc *Heä phöông trình chính taéc hay *Coâng thöùc tính noäi löïc taïi ñaàu coïc: Baûng toång hôïp chuyeån vò ñôn vò cuûa coïc CÑ I Baûng toång hôïp noäi löïc ñaàu coïc VI.6/Kieåm tra oån ñònh ñaát neàn VI.6.1/Coïc chòu taûi troïng *Xaùc ñònh moâ men vaø chuyeån vò ngang cuûa 1 coïc thaúng ñöùng chòu moâ men vaø löïc ngang taïi cao trình maët ñaát theo lyù thuyeát TERZAGHI. Trong ñoù ze -Chieàu saâu tính ñoåi Ai Bi -Heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu tính ñoåi Ci -Tra theo baûng G3 TCXD 205-1998 2 28918.46 145159.61 630286.87 -85921.54 1 28918.46 145159.61 630286.87 -85921.54 ruwNhoùm coïc ruu 1260573.73 rvv rww -171843.07 u w Toång 57836.92 290319.22 P (KN) Hx (KN) My(KNm) v 0.057 0.012 - Pn(KN) Hn (KN) Mn(KNm) 16728.11 1154.86 5921.16 0.058 Cöôøng doä I 3872.28 192.59 -968.10 =ij jir r a = = = =uv vu vw wvr r r r 0 ì + + = ï + + =í ï + + =î vv vu vw uv uu uw x wv wu ww y r .v r .u r .w P r .v r .u r .w H r .v r .u r .w M ì = ï + =í ï + =î vv uu uw x wu ww y r .v P r .u r .w H r .u r .w M n PPP .(u.Sin (v x.w).Cos )= r a + + a n HH MHH .(u.Cos (v x.w).Sin ) .w= r a - + a - r n MM MHM .w .(u.Cos (v x.w).Sin )= r - r a - + a 0 0 1 0 1 z e 0 1 1 2 3 bd bd bd bd M .C H .DK z (y .A B ) .EI .EI y s = - + + a a a a 2 0 z bd 0 3 bd 0 3 0 3 3 bd H M .E.I.y .A .EI. .B M .C D= a - a y + + a 3 2 z bd 0 4 bd 0 4 0 bd 4 0 4Q .EI.y .A .EI. .B M . .C H .D= a - a y + a + ez .z= a ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 250 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH Di Ho -Löïc ngang taïi cao ñoä maët ñaát Ho = T Mo -Momen taïi cao ñoä maët ñaát Mo = Tm yo -Chuyeån vò ngang yo = Ho.d 0 HH + Mo.d 0 HM = m yo -Goùc xoay yo = Ho.d 0 MH + Mo.d 0 MM = rad Ec -Modun ñaøn hoài cuûa beâ toâng coïc Ec = T/m 2 I Momen quaùn tính cuûa tieát dieän ngang coïc I = m4 k k = T/m4 a a = m-1 Baûng G3 TCXD 205-1998 : Caùc heä soá 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.100 1.000 0.100 0.005 0.000 0.000 0.000 1.000 0.100 -0.005 0.000 0.000 1.000 0.200 1.000 0.200 0.020 0.001 -0.001 0.000 1.000 0.200 -0.200 -0.003 0.000 1.000 0.300 1.000 0.300 0.045 0.005 -0.005 -0.001 1.000 0.300 -0.045 -0.009 -0.001 1.000 0.400 1.000 0.400 0.080 0.011 -0.011 -0.002 1.000 0.400 -0.080 -0.021 -0.003 1.000 0.500 1.000 0.500 0.125 0.021 -0.021 -0.005 0.999 0.500 -0.125 -0.042 -0.008 0.999 0.600 0.999 0.600 0.180 0.036 -0.036 -0.011 0.998 0.600 -0.180 -0.072 -0.016 0.997 0.700 0.999 0.700 0.245 0.057 -0.057 -0.020 0.996 0.699 -0.245 -0.114 -0.030 0.990 0.800 0.997 0.799 0.320 0.085 -0.085 -0.034 0.992 0.799 -0.320 -0.171 -0.051 0.980 0.900 0.995 0.899 0.405 0.121 -0.121 -0.055 0.985 0.897 -0.404 -0.243 -0.082 0.980 1.000 0.992 0.997 0.499 0.167 -0.167 -0.083 0.975 0.994 -0.499 -0.333 -0.125 0.960 1.100 0.987 1.095 0.604 0.222 -0.222 -0.122 0.960 1.090 -0.603 -0.443 -0.183 0.940 1.200 0.979 1.192 0.718 0.288 -0.287 -0.173 0.938 1.183 -0.716 -0.575 -0.259 0.910 1.300 0.969 1.287 0.841 0.365 -0.365 -0.238 0.907 1.273 -0.838 -0.730 -0.356 0.870 1.400 0.955 1.379 0.974 0.456 -0.455 -0.319 0.866 1.358 -0.967 -0.910 -0.479 0.820 1.500 0.937 1.468 1.115 0.560 -0.559 -0.420 0.881 1.437 -1.105 -1.116 -0.630 0.740 1.600 0.913 1.553 1.264 0.678 -0.676 -0.543 0.739 1.507 -1.148 -1.350 -0.815 0.650 1.700 0.882 1.633 1.421 0.812 -0.808 -0.691 0.646 1.566 -1.396 -1.643 -1.036 0.520 1.800 0.848 1.706 1.584 0.961 -0.956 -0.867 0.530 1.612 -1.547 -1.906 -1.299 0.370 1.900 0.795 1.770 1.752 1.126 -1.118 -1.074 0.385 1.640 -1.699 -2.227 -1.608 0.180 2.000 0.735 1.823 1.924 1.308 -1.295 -1.314 0.207 1.646 -1.848 -2.578 -1.966 -0.050 2.200 0.575 1.887 2.272 1.720 -1.693 -1.906 -0.271 1.575 -2.125 -3.360 -2.849 -0.690 2.400 0.374 1.874 2.609 2.105 -2.141 -2.663 -0.941 1.352 -2.339 -4.228 -3.973 -1.590 B4 Ze (m) A1 B1 C1 D1 A3 B3 C3 D3 A4 D4C4 0.10 400.00 0.31 -0.0007 2944000.00 19.26 -96.81 -0.0002 e b dz z= a ´ 0H H= = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 251 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 2.600 0.033 1.755 2.907 2.724 -2.621 -3.600 -1.877 0.917 -2.437 -5.140 -5.355 -2.820 2.800 -0.385 1.490 3.128 3.288 -3.103 -4.718 -3.408 0.197 -2.346 -6.023 -6.990 -4.440 3.000 -0.928 1.037 3.225 3.858 -3.541 -6.000 -4.688 -0.981 -1.969 -6.765 -8.840 -6.520 3.500 -2.928 -1.272 2.463 4.980 -3.919 -9.544 -10.340 -5.854 1.074 -6.789 -13.692 -13.880 4.000 -5.853 -5.941 -0.927 4.548 -1.614 -11.731 -17.919 -15.076 9.244 -0.358 -15.611 -23.140 Chieàu saâu coïc trong neàn ze = 4.000 m z = 12.838 m Baûng tính aùp löïc sz Loaïi ñaát Ñoä saâu (m) Daøy lôùp (m) Ñoä saâu z (m) Ñoä saâu ze (m) Heä soá A1 Heä soá B1 Heä soá C1 Heä soá D1 Heä soá k Heä soá a Lôùp (1) Seùt 0.6 0.600 - - - - - - - - Lôùp (2) Seùt 2 1.400 1.920 0.5982 0.999 0.600 0.180 0.036 400.00 0.31 2.247 0.700 0.999 0.700 0.245 0.057 400.00 0.31 2.568 0.800 0.997 0.799 0.320 0.085 400.00 0.31 2.889 0.900 0.995 0.899 0.405 0.121 400.00 0.31 3.209 1.000 0.992 0.997 0.499 0.167 400.00 0.31 3.530 1.100 0.987 1.095 0.604 0.222 400.00 0.31 3.851 1.200 0.979 1.192 0.718 0.288 400.00 0.31 4.172 1.300 0.969 1.287 0.841 0.365 400.00 0.31 4.493 1.400 0.955 1.379 0.974 0.456 400.00 0.31 4.814 1.500 0.937 1.468 1.115 0.560 400.00 0.31 5.135 1.600 0.913 1.553 1.264 0.678 400.00 0.31 5.456 1.700 0.882 1.633 1.421 0.812 400.00 0.31 5.777 1.800 0.848 1.706 1.584 0.961 400.00 0.31 6.098 1.900 0.795 1.770 1.752 1.126 400.00 0.31 6.419 2.000 0.735 1.823 1.924 1.308 400.00 0.31 7.061 2.200 0.575 1.887 2.272 1.720 400.00 0.31 7.703 2.400 0.374 1.874 2.609 2.105 400.00 0.31 8.345 2.600 0.033 1.755 2.907 2.724 400.00 0.31 8.986 2.800 -0.385 1.490 3.128 3.288 400.00 0.31 0.96 0.74 1.46 1.51 1.53 1.54 1.52 1.50 1.46 1.33 0.55 Lôùp (3) Caùt chaët 37 29.920 0.69 0.83 0.98 0.54 1.11 1.22 1.32 1.41 -3.350 m Chieàu saâu coïc Lc 31.920 m Chieàu saâu coïc h0 1.920 m Aùp löïc sz T/m2 Keát caáu M1 Ñôn vò CÑ maët ñaát CÑo -1.430 m CÑ ñaàu coïc CÑc - 3 ho . CÑc CÑo 1 2 z ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 252 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 9.628 3.000 -0.928 1.037 3.225 3.858 400.00 0.31 11.233 3.500 -2.928 -1.272 2.463 4.980 400.00 0.31 12.838 4.000 -5.853 -5.941 -0.927 4.548 400.00 0.31 5.080 - - - - - - - - III.6.2/Kieåm tra oån ñònh ñaát neàn quanh coïc *Ñieàu kieän kieåm tra: Trong ñoù•: s’v -öùng suaát höõu hieäu theo phöông thaúng ñöùng taïi ñoä saâu z, T/m2 gi• -Troïng löôïng ñôn vò theå tích tính toaùn cuûa ñaát. C,j• -Löïc dính vaø goùc ma saùt trong tính toaùn cuûa ñaát. x•= 0.6 -Heä soá cho coïc nhoài. h1 = 1 -Heä soá baèng cho moïi tröôøng hôïp tröø coâng trình chaén ñaát. h2•= 1 -Heä soá xeùt ñeán phaàn taûi troïng thöôøng xuyeân trong toång taûi troïng. Baûng toång hôïp giôùi haïn öùng suaát ñaát neàn xung quanh coïc Lôùp (1) Seùt 10.00 1.55 0.20 - - - Lôùp (2) Seùt 21.65 2.06 0.03 1.920 0.598 3.96 31.00 2.00 0.05 2.247 0.700 4.49 31.00 2.00 0.05 2.568 0.800 5.14 31.00 2.00 0.05 2.889 0.900 5.78 31.00 2.00 0.05 3.209 1.000 6.42 31.00 2.00 0.05 3.530 1.100 7.06 31.00 2.00 0.05 3.851 1.200 7.70 31.00 2.00 0.05 4.172 1.300 8.34 31.00 2.00 0.05 4.493 1.400 8.99 31.00 2.00 0.05 4.814 1.500 9.63 31.00 2.00 0.05 5.135 1.600 10.27 31.00 2.00 0.05 5.456 1.700 10.91 31.00 2.00 0.05 5.777 1.800 11.55 31.00 2.00 0.05 6.098 1.900 12.20 31.00 2.00 0.05 6.419 2.000 12.84 29.43 1.50 Ñaït 30.97 1.46 Ñaït 26.35 1.54 Ñaït 27.89 1.52 Ñaït 23.26 1.51 Ñaït 24.80 1.53 Ñaït 20.18 1.41 Ñaït 21.72 1.46 Ñaït 17.09 1.22 Ñaït 18.63 1.32 Ñaït 14.00 0.98 Ñaït 15.55 1.11 Ñaït 10.92 0.69 Ñaït 12.46 0.83 Ñaït [s] T/m2 sZ T/m2 Keát luaän Lôùp (3) Caùt chaët - - - 6.35 0.54 Ñaït Lôùp j ñoä g T/m3 C T/m2 z m ze m - s'v T/m2 0.50 -0.17 -0.98 [ ] ( )z 1 2 v 4 . . . ' .tg .c cos s £ s = h h s j + x j v i' .zs = g ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 253 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 31.00 2.00 0.05 7.061 2.200 14.12 31.00 2.00 0.05 7.703 2.400 15.41 31.00 2.00 0.05 8.345 2.600 16.69 31.00 2.00 0.05 8.986 2.800 17.97 31.00 2.00 0.05 9.628 3.000 19.26 31.00 2.00 0.05 11.233 3.500 22.47 31.00 2.00 0.05 12.838 4.000 25.68 61.83 -0.98 Ñaït 46.40 0.50 Ñaït 54.12 -0.17 Ñaït 40.23 0.96 Ñaït 43.32 0.74 Ñaït 34.06 1.33 Ñaït 37.15 0.55 Ñaït ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 254 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH CHÖÔNG I :THI COÂNG MOÁ CAÀU……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..256 I.KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..256 II.CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG MOÁ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..257 III.THI COÂNG CHI TIEÁT……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..257 CHÖÔNG II :THI COÂNG TRUÏ CAÀU…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..264 I.KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..264 II.CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG TRUÏ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..265 III.THI COÂNG CHI TIEÁT……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..265 CHÖÔNG III :THI COÂNG DAÀM…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..269 PHAÀN III:THI COÂNG ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 255 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH I.Kích thöùôc cô baûn MAËT BEÂN MOÁ MAËT BAÈNG MOÁ CHÖÔNG I :THI COÂNG MOÁ CAÀU 72 5 11 0 22 5 40 36 0 12 0 60 0 Ø12 0 Ø12 0 12 0 250500 1500 50 15 0 52 0 17 8 110685 725 22 4 46 0 460 120 120 120 600 360 120 -2.960 40 +1.500 -0.900 NEÀN ÑÖÔØNG CUÕ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 256 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH II.Caùc böôùc thi coâng moá Böôùc 1: Taïo maët baèng thi coâng 1. San uûi maët baèng thi coâng moá 2. Ñònh vò tim beä moá moùng moá 3. Vaän chuyeån vaät tö, thieát bò ñeán coâng tröôøng Böôùc 2: Thi coâng coïc 1. Laép ñaët ñöa maùy khoan vaøo vò trí 2. Khoan taïo loã coïc 3. Laép oáng daãn, ñaët loàng theùp tieán haønh ñoå beâ toâng coïc khoan nhoài 4. Tieáp tuïc chuyeån sang thi coâng coïc khaùc Böôùc 3: Ñaøo hoá moùng 1. Ñaøo ñaát hoá moùng baèng maùy xuùc keát hôïp thuû coâng 2. Ñaäp ñaàu coïc, vaø veä sinh ñaàu coïc Böôùc 4: Thi coâng beä moá 1. Taïo phaúng hoá moùng vaø raûi caùt ñeäm 2. Laép vaùn khuoân beä moá vaø ñaët coát theùp beä 3. Ñoå beâ toâng beä 4. Thaùo vaùn khuoân beä moá 5. Ñoå ñaát vaøo hoá moùng ñeán cao ñoä ñænh beä Böôùc 5: Thi coâng thaân moá 1. Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp thaân moá 2. Ñoå beâ toâng thaân moá 3. Laép ñaët vaùn khuoân vaø coát theùp töôøng caùnh vaø ñænh 4. Ñoå beâ toâng töôøng caùnh vaø töôøng ñænh 5. Thaùo vaùn khuoân khi beâ toâng ñuû cöôøng ñoä 6. Ñaép ñaát noùn moá, thi coâng baûn quaù ñoä, ñöôøng daån ñaàu caàu vaø hoaøn thieän III.Thi coâng chi tieát III.1/Taïo maët baèng thi coâng -San uûi taïo maët baøng thi coâng -Ñòng vò tim beä moá +Duøng maùy thuûy bình coù ñoä chính xaùc cao ñeå ñònh vò trí tim caàu töø 1 moác cao ñoä quoác gia coù saün.Vieäc ño ñaïc ñoøi hoûi phaûi coù ñoä chính xaùc cao.Xaùc ñònh möùc nöôùc cao nhaát, möïc nöôùc thaáp nhaât, möïc nöôùc thoâng thuyeàn. T3 T4 b2 a2 a1 b1 C B A M2T2T1MA ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 257 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH +Ñeå tieán haønh thi coâng tröôùc heát ta phaûi xaùc ñònh vò trò tim moá truï caàu, sau ñoù ta caém coïc ñònh vò. +Ta xaùc ñònh tim moá truï caàu baèng phöông phaùp giao hoäi tim ngaén, caùch xaùc ñònh : -Xaùc ñònh khoaûng caùch töø A ñeán T1 -Xaùc ñònh 2 vò trí B,C baát kì treân bôø, ta xaùc ñònh ñöôïc chieàu daøi AB, AC vaø goùc a1, a2 .Töø ñoù ta tính ñöôïc caùc goùc b1, b2 döïa treân heä thöùc löôïng giaùc -Taïi caùc ñænh B,C ta ñaët maùy kinh vó vaø laàn löôït ngaém ñieåm A vaø quay theo goc b1vaø b2 ,giao cuûa 2 ñöôøng ngaém naøy laø taâm cuûa truï T1. Taïi A ñaët maùy kinh vó vaø ñieàu khieån cho vò trí T1 naèm ñuùng treân truïc doïc caàu ta xaùc ñònh ñöôïc T1. +Ñoái vôùi caùc moá truï coøn laïi ta cuõng xaùc ñònh töông töï. III.2/Thi coâng coïc khoan nhoài III.2.1/Khoan taïo loã -X¸aùc ñònh vò trí tim coïc baèng maùy kinh vó. -Haï oáng vaùch : oáng vaùch ñöôïc haï saâu qua lôùp caùt ñeán cao ñoä muõi coïc. Cao ñoä ñænh oáng vaùch cao hôn neàn oáng cuûa maùy khoan 1m. -Duøng maùy khoan QJ250 ñeå khoan taïo loã. Phöông phaùp khoan theo kieåu tuaàn hoaøn ngöôïc, vöõa seùt luoân ñöôïc huùt ra ngoaøi baèng maùy bôm YOKOTA UPS-80-1520N vôùi löu löôïng 300 m3/h. Khi ñaàu khoan ôû ñoä saâu 30m, ñeå taêng hieäu quaû huùt buøn caàn heä thoáng huùt buøn hôi eùp 20 m3/phuùt. Ñeå ñaûm baûo oån ñònh vaùch khoan caàn phaûi luoân bôm buø vöõa seùt vaøo loàng coïc, khoáng cheá giöõ cho möùc vöõa seùt cao hôn möïc saøn thi coâng khoaûn 2m trong suoát thôøi gian thi coâng cho ñeán khi ñoãõ beâtoâng coïc. -Thoåi röûa loã khoan: Vieäc laøm veä sinh ñaùy vaø thaønh loã khoan tröôùc khi ñoã beâtoâng coïc laø 1 coâng vieäc raát quan troïng, neáu khoâng veùt boû lôùp maët, ñaát ñaù vaø dung dòch vöõa seùt seõ laéng ñoäng taïo thaønh 1 lôùp ñeäm yeáu döôùi chaân coïc, khi chòu löïc coïc seõ bò luùn. Maët khaùc beâtoâng ñoã neáu buøn khoâng ñöôïc laáy heát thì caëng laéng seõ taïo ra nhöõng oå buøn ñaát laøm giaûm söùc chiuï taûi cuûa coïc. Vì vaäy khi khoan xong cuõng nhö tröôùc khi ñoã beâtoâng phaûi thoåi röõa saïch loã khoan. -Coâng vieäc thoåi röõa loã khoan ñöôïc tieán haønh nhö sau: -Tröôùc khi ñoã beâtoâng caàn phaûi ñaåy ra ngoaøi nhöõng haït mòn coøn laïi ôû traïng thaùi lô long baèng oáng huùt duøng khí neùn. Mieäng oáng phun khí neùn ñöôïc ñaëc saâu döôùi maët ñaát vaø caùch mieäng oáng huùt buøn ít nhaát laø 2m veà phiaù treân. Mieäng oáng huùt buøn ñöôïc di chuyeån lieân tuïc döôùi ñaùy loã ñeå laøm veä sinh . - Kieåm tra keát quaû söû lí caën laéng : +Sau khi keát thuùc, ño ngang ñoä saâu loã coïc. Sau khi thoåi röõa loå khoan xong laïi ño ñoä saâu loã coïc töø ñoù so saùnh xaùc nhaän ñoä loã coïc töø ñoù so saùnh xaùc nhaän hieäu quaû cuaû vieäc söû lyù caën laéng. +Coù theå duøng maùy ño caën laéng baèng cheânh leäch ñieän trôû, hoaëc baèng caùc thieát bò chuyeân duøng. ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 258 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH III.2.2/Gia coâng coát theùp - Loàng theùp bao goàm: + Coát chuû coù gôø ñöôøng kính 20mm. +Coát ñai duøng theùp troøn trôn ñöôøng kính 10mm uoán thaønh voøng troøn xoaùn +Coát theùp khung ñònh vò,coát theùp giöõ oáng sieâu aâm -Loàng theùp ñöôïc cheá taïo thaønh 3 loàng nhoû +Laép theùp ñònh vò vaøo voøng raûnh treân caùc taám côû +Laép coát chuû vaøo caùc khaát ñôõ treân caùc taám côõ +Choaøng vaø buoäc coát ñai +Haøn theùp ñònh vò vaøo coát chuû. +Haøn tay ñònh vò vaøo moùc treo. -Laép haï loàng theùp vaøo hoá khoan ñöôïc thöïc hieän baèng caàn caåu theo trình töï sau: + Laép haï 1 ñoaïn loàng theùp vaøo loå khoan vaø treo vaøo mieäng oáng choáng nhôø caùc thanh ngang ñaët döôùi voøng theùp ñònh vò vaø keà treân mieäng oáng vaùch. Tim loàng theùp truøng vôùi tim coïc +Caåu laép ñoaïn loàng khaùc, Hai ñoaïn ñöôïc noái laïi vôùi nhau baèng buloâng. +Caåu thaû 2 ñoaïn loàng ñaõõû noái, thaùo taïm thanh ngang haï loàng theùp nheï nhaøng vaøo ñuùng tim coïc +Tieáp tuïc laép caùc ñoaïn loàng theùp tieáp theo. +Kieàm tra loàng theùp sau khi ñaõ haï tôùi vò trí. OÁNG VAÙCH 6 COÏC KHOAN NHOÀI ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 259 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH III.2.3/Ñoå beâ toâng - Thôøi gian giaùn ñoaïn töø luùc thoåi röõa loã khoan ñeán khi ñoå beâtoâng khoâng quaù 2 giôø - Beâtoâng coïc khoan nhoài phaûi ñaûm baûo caùc chæ tieâu kyõ thuaät theo ñuùng thieát keá. - Phöông phaùp ñoå beâtoâng coïc khoan nhoài laø ñoã beâtoâng trong nöôùc. OÁng daãn duøng ñeå ñoã beâtoâng laø oáng theùp ñuôøng kính 250mm ñöôïc gheùp noái töø caùc ñoaïn oáng daøi 3m. - Trong quaù trình ñoã beâtoâng, ñaùy oáng ñoã beâtoâng phaûi luoân ñaûm baûo caém saâu trong beâtoâng klhoâng nhoû hôn 2m vaø khoâng lôùn hôn 5m. - Toác ñoä cung caáp beâtoâng ôû phieåu cuõng phaûi giöõ ñieàu ñoä phuø hôïp vôùi vaän toác di chuyeån cuaû oáng. III.3/Thi coâng beä moá -Xem ñieàu kieän thi coâng coù theå coù nöôùc maët,ñoùng coïc vaùn theùp vaây hoá moùng -Ñaøo hoá moùng baèng maùy xuùc keát hôïp vôùi ñaøo thuû coâng ñeán cao ñoä thieát keá -Tieán haønh ñaäp ñaàu coïc vaø gia coâng coát theùp chôø coïc khoan nhoài,veä sinh ñaàu coïc -Söû duïng maùy bôm löa löôïng nhoû huùt nöôùc trong hoá moùng trong suoát quaù trình thi coâng -Taïo phaúng hoá moùng vaøtieán haønh ñoå beâ toâng M100 loùt moùng daøy 20cm -Laép döïng heä vaùn khuoân theùp,vaùn khuoân phaûi nhaün vaø khoâng coù khuyeát taät,maët trong ñöôïc queùt lôùp daàu taïo boùng .Heä vaùn khuoân ngoaøi choáng ngoaøi caàn coù choáng trong ñeå ñaûm baûo khoâng bò bieán daïng,heä choáng trong ñöôïc dôõ boû töø töø theo vieäc ñoå beâ toâng -Gia coâng laép coát theùp beä -Beâ toâng ñöôïc vaän chuyeån töø traïn troän vaø ñöôïc doå baèng maùy bôm vaø heä thoáng oáng SAØN COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN COÏC VAÙN THEÙP COÏC KHOAN NHOÀI COÏC VAÙN THEÙP COÏC KHOAN NHOÀI ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 260 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH III.4/Thi coâng thaân moá -Sau khi beâ toâng beä ñaït cöôøng ñoä(giaû söû 3 ngaøy)tieán haønh laép döïng vaùn khuoân thaân moá vaø töôøng caùnh -Gia coâng coát theùp vaø tieán haønh ñoå beâ toâng -Khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä thì thaùo vaùn khuoân vaø baûo döôõng beâ toâng -Tieán haønh thi coâng ñöôøng ñaàu caàu,ñaép ñaát noùn moá vaø hoaøn thieän moá (1) Ñoå beâ toâng töôøng thaân vaø moät phaàn töôøng caùnh (2) Sau khi (1) ñaït cöôøng ñoä,tieán haønh laép vaùn khuoân vaø ñoå tieáp phaàn coøn laïi III.5/Tính toaùn vaùn khuoân *Söû duïng vaùn khuoân theùp taám 1x1m d = mm Rut = KG/cm 2 Et = KG/cm 2 -Caùc söôøn taêng cöôøng boá trí caùch nhau 1 khoaûng 1m Söôøn taêng cöôøng ñöùng Söôøn taêng cöôøng ngang *Giaû söû trong moät giôø coâng suaát ñoå beâ toâng W = m3/h -Dieän tích hoá moùng A = m2 -Chieàu cao ñoå beâ toâng trong 4h h = m -Söû duïng ñaàm duøi coù baùn kính taùc duïng R = m 2100000 20 90 0.89 0.75 10 2800 SAØN COÂNG TAÙCVAÙN KHUOÂN 1 2 COÏC VAÙN THEÙP COÏC KHOAN NHOÀI ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 261 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH -Taûi troïng taùc duïng leân thaønh Vôùi Heä soá taûi troïng 1.3 - Taûi troïng beà maët goàm ngöôøi,löïc ñaàm,thieát bò vöõa rôi. q = 450 Kg/m2 Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng 2500 Kg/m3 3022.50 Kg/m2 -Trò soá tính ñoåi cuûa aùp löïc 1937.23 Kg/m2 = 1.94 T/m2 Bieåu ñoà aùp löïc vöõa *Kieåm toaùn taám toân laùt axb=2x1m -Momen taïi giöõa taám 0.16 Tm Trong ñoù a, b heä soá phuï thuoäc vaøo tæ soá a/b a = 1 m b = 1 m Vaäy a = 0.0829 b = 0.00277 -Chieàu daøy taám theùp 0.00587 m = 5.87 mm Vôùi R = 28000 T/m2 Vaäy choïn d = 10 mm Ñaït -ÖÙng suaát ôû giöõa taám 9635.76 T/m2 > R ,Ñaït -Ñoä voõng 0.00026 m = 0.26 mm 1/400 = 2.5 mm Ñaït a/b = 1 tt cp (q R)= g ´ + g ´ g = cg = ttP = tt tt td 0.5 (q P ) R P (h R)P h P H h ´ + ´ + ´ -å ´ = = tdP = 2 tdM P a b= a´ ´ ´ = 4 td 3 P b f E ´ = b´ = ´d tt6 M b R ´ d = = ´ [ ]f = tt tt 2 M M 6 W b ´ s = = = ´ d ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 262 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH *Kieåm toaùn söôøn taêng cöôøng -Söôøn taêng cöôøng ñöùng ñöôïc xem nhö daàm giaûn ñôn töïa treân caùc goái laø caùc söôøn taêng cöôøng ngang . -Ñaëc tröng hình hoïc A = 19 cm2 I = 180 cm4 yb = 7 cm yt = 3 cm -Taûi troïng taùc duïng 1.94 T/m Momen taïi giuaü nhòp 0.24 Tm -Kieåm tra 9417.07 T/m2 R = 28000 T/m2 < R ,Ñaït -Söôøn taêng cöôøng ñöùng ñöôïc xem nhö daàm giaûn ñôn töïa treân caùc goái laø caùc söôøn taêng cöôøng ngang . -Ñaëc tröng hình hoïc A = 19 cm2 I = 180 cm4 yb = 7 cm yt = 3 cm -Taûi troïng taùc duïng 1.94 T/m Momen taïi giuaü nhòp 0.24 Tm -Kieåm tra 9417.07 T/m2 R = 28000 T/m2 < R ,Ñaït max tdP P .b= = 2 maxM P .b /8= = b x x M.yM W I s = = = max tdP P .a= = 2 maxM P .a /8= = b x x M.yM W I s = = = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 263 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH I.Kích thöùôc cô baûn MAËT BEÂN TRUÏ CHÖÔNG II :THI COÂNG TRUÏ CAÀU MAËT BAÈNG MOÙNG MAËT BAÈNG THAÂN TRUÏ 15 0 13 0 70 0 360120 50 50 120 360 360 120 960 150 300 150 1000 255 450 255 -3.350 +6.4507 0 60 70 0 15 0 150 150 120 120 120 120 600 120 120 200 150 +1.500 Ø1 50 30 0 30 0 960 Ø1 50 60 0 255 450 255 960 60 0 12 0 36 0 12 0 120 360 360 120 Ø120 Ø120 ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 264 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH II.Caùc böôùc thi coâng truï Böôùc 1: 1.Ñònh vò hoá moùng,laép döïng saøn khung daãn höôùng 2.Laép döïng,ñònh vò oáng vaùch,duøng buùa rung haï oáng vaùch Cao ñoä oáng vaùch cao hôn möïc nöôùc thi coâng töø 1-2m Böôùc 2: 1.Khoan laáy ñaát trong loøng coïc,keát hôïp bôm vöõa bentonite vaøo loã khoan 2.Tieán haønh khoan tôùi cao ñoä thieát keá Böôùc 3: 1.Veä sinh loã khoan,laép ñaët loàng coát theùp vaø ñònh vò vaøo thaønh oáng vaùch 2.Laép ñaët oáng tremie 3.Ñoå beâ toâng theo phöông phaùp oáng ruùt thaúng ñöùng 4.Ñoå beâ toâng xong ruùt oáng vaùch leân baèng caàn caåu,söû duïng cho loã khoan tieát theo Böôùc 4: 1.Tieán haønh haï coïc vaùn theùp xung quanh ñeán cao ñoä thieát keá,lieân keát coïc vaùn theùp vôùi saøn ñaïo 2.Ñaøo ñaát vaø ñaät ñaàu coïc deán co ñoä thieát keá 3.Ñoå lôùp beâ toâng bòt ñaùy 4.Laép döïng ñaø giaùo ,vaùn khuoân,coát theùp truï 5.Duøng bôm ñeå huùt nöùoc trong hoá khoan,tieán haønh ñoå beâ toâng beä truï Böôùc 5: 1.Laép döïng ñaø giaùo ,vaùn khuoân,coát theùp thaân truï 2.Tieán haønh ñoå beâ toâng thaân truï 3.Khi beâ toâng truï ñaït cöôøng ñoï cho pheùp,laép döïng ñaø giaùo,thanh choáng,vaùn khuoân coát theùp muõ truï 4.Tieán haønh ñoå beâ toâng muõ truï III.Thi coâng chi tieát III.1/Chieàu daøy beâ toâng bòt ñaùy *Chieàu daøy lôp beâ toâng bòt ñaùy ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû troïng löôïng beâ toâng, aùp löïc ñaåy noåi cuûa nöôùc, ma saùt giöõa coïc vaø lôùp beâ toâng. *Coâng thöùc Trong ñoù W = 92.80 m2 Dieän tích ñaùy hoá moùng. K = 6.00 Soá coïc trong moùng. U = 3.77 m Chu vi coïc. t = 2.00 T/m2 Löïc ma saùt giöõa coïc vôùi lôùp beâ toâng bòt ñaùy. m = 0.90 Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc. n = 0.90 Heä soá vöôït taûi. gc = 2.50 T/m 3 Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng. W´ ´ g ³ ³ ´ W´ g + ´ ´ t ´ n c Hh 1 (n k U ) m ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 265 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH H = 4.85 m Chieàu cao tính töø möïc nöôùc thi coâng ñeán ñaùy beä. gn = 1.00 T/m 3 Troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc. h = 1.97 m Choïn H = 2 m III.2/Tính toaùn vaùn khuoân thaønh *Söû duïng vaùn khuoân theùp taám 1x1m d = mm Rut = KG/cm 2 Et = KG/cm 2 -Caùc söôøn taêng cöôøng boá trí caùch nhau 1 khoaûng 1m Söôøn taêng cöôøng ñöùng Söôøn taêng cöôøng ngang *Giaû söû trong moät giôø coâng suaát ñoå beâ toâng W = m3/h -Dieän tích hoá moùng A = m2 -Chieàu cao ñoå beâ toâng trong 4h h = m -Söû duïng ñaàm duøi coù baùn kính taùc duïng R = m -Taûi troïng taùc duïng leân thaønh Vôùi Heä soá taûi troïng 1.3 - Taûi troïng beà maët goàm ngöôøi,löïc ñaàm,thieát bò vöõa rôi. q = 450 Kg/m2 Troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng 2500 Kg/m3 3022.50 Kg/m2 -Trò soá tính ñoåi cuûa aùp löïc 2327.93 Kg/m2 = 2.33 T/m2 Bieåu ñoà aùp löïc vöõa 10 20 57.6 0.75 2800 2100000 1.39 tt cp (q R)= g ´ + g ´ g = cg = ttP = tt tt td 0.5 (q P ) R P (h R)P h P H h ´ + ´ + ´ -å ´ = = tdP = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 266 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH *Kieåm toaùn taám toân laùt axb=2x1m -Momen taïi giöõa taám 0.19 Tm Trong ñoù a, b heä soá phuï thuoäc vaøo tæ soá a/b a = 1 m b = 1 m Vaäy a = 0.0829 b = 0.00277 -Chieàu daøy taám theùp 0.00643 m = 6.43 mm Vôùi R = 28000 T/m2 Vaäy choïn d = 10 mm Ñaït -ÖÙng suaát ôû giöõa taám 11579.1 T/m2 > R ,Ñaït -Ñoä voõng 0.00031 m = 0.31 mm 1/400 = 2.5 mm Ñaït *Kieåm toaùn söôøn taêng cöôøng -Söôøn taêng cöôøng ñöùng ñöôïc xem nhö daàm giaûn ñôn töïa treân caùc goái laø caùc söôøn taêng cöôøng ngang . -Ñaëc tröng hình hoïc A = 19 cm2 I = 180 cm4 yb = 7 cm yt = 3 cm -Taûi troïng taùc duïng 2.33 T/m Momen taïi giuaü nhòp 0.29 Tm -Kieåm tra 11316.3 T/m2 R = 28000 T/m2 < R ,Ñaït -Söôøn taêng cöôøng ñöùng ñöôïc xem nhö daàm giaûn ñôn töïa treân caùc goái laø caùc söôøn taêng cöôøng ngang . a/b = 1 2 tdM P a b= a´ ´ ´ = 4 td 3 P b f E ´ = b´ = ´d tt6 M b R ´ d = = ´ [ ]f = tt tt 2 M M 6 W b ´ s = = = ´ d max tdP P .b= = 2 maxM P .b /8= = b x x M.yM W I s = = = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 267 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH -Ñaëc tröng hình hoïc A = 19 cm2 I = 180 cm4 yb = 7 cm yt = 3 cm -Taûi troïng taùc duïng 2.33 T/m Momen taïi giuaü nhòp 0.29 Tm -Kieåm tra 11316.3 T/m2 R = 28000 T/m2 < R ,Ñaït max tdP P .a= = 2 maxM P .a /8= = b x x M.yM W I s = = = ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 268 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH *Thi coâng daàm treân ñaø giaùo coá ñònh Böôùc 1: 1. Taäp keát vaät tö thieát bò thi coâng daàm treân nhòp I 26 ñaõ thi coâng 2. Duøng caåu 50T vaø caåu noåi laép ñaëp heä ñaø giaùo vaø heä giaèng Böôùc 2: 1. Chaát taûi cho ñaø giaùo ñeå kieåm tra cöôøng ñoä vaø ñoä voõng heä ñaø giaùo thi coâng daàm 2. Quan traéc luùn, ghi cheùp soá lieäu theo phöông aùn thöû taûi heä ñaø giaùo 3. Xöû lyù keát quaû thöû taûi, thaùo dôõ ñoái troïng, keát thuùc coâng taùc chaát taûi ñaø giaùo Böôùc 3 1. Laép ñaët vaùn khuoán ñaùy, vaùn khuoân ngoaøi vaø heä taêng ñô ñôõ vaùn khuoân ngoaøi 2. Laép ñaët oáng gen, coát theùp thöôøng vaø vaùn khuoân trong vónh cöûu 3. Laép ñaët caùc keát caáu chôø lieân quan khaùc 4. Laép ñaët oáng bôm beâtoâng vaø maùy bôm tónh Böôùc 4: 1. Ñoå beâ toâng baèng xe bôm beâ toâng keát hôïp vôùi oáng bôm beâ toâng 2. Baûo döôõng beâ toâng, chôø cöôøng ñoä 3. Khi beâ toâng daàm ñaït cöôøng ñoä thieát keá, tieán haønh caêng keùo caùp DÖL 4. Thaùo dôõ vaùn khuoân ngoaøi, vaùn khuoân ñaùy 5. Thaùo dôõ daøn chính baèng haï caùp treo töø daàm beâ toâng sau ñoù duøng caåu caåu ra 6. Chuyeån ñaø giaùo vaùn khuoân sang thi coâng nhòp tieáp theo CHÖÔNG III :THI COÂNG DAÀM ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 269 SVTH :NGUYEÃN QUANH HUY ÑOÀ AÙN TOÁT NHIEÄP KY SÖ GVHD:Th.s DÖÔNG KIM ANH 1. Caàu Beâ Toâng Coát Theùp Treân Ñöôøng O Toâ( taäp 1+2):GS. TS. Leâ Ñình Taâm. 2. Caàu Beâ Toâng Coát Theùp ( taäp 1+2): PGS.TS. Nguyeãn Vieát Trung – TS. Hoaøng Haø – TS. Nguyeãn Ngoïc Long 3. Caùc Ví Duï Tính Toaùn Caàu Daàm Chöõ I, T, Super-T Beâ Toâng Coát Theùp DÖL Theo Tieâu Chuaån 22TCN 272-05: GS. TS. Nguyeãn Vieát Trung – PGS.TS. Hoaøng Haø – ThS. Ñaøo Nhaät Laâm 4. Caùc Ví Duï Tính Toaùn Caàu Toâng Coát Theùp Theo Tieâu Chuaån 22TCN 272-01 (taäp 1): GS. TS. Nguyeãn Vieát Trung – TS. Hoaøng Haø – ThS. Ñaøo Nhaät Laâm 5. Ví Duï Tính Toaùn Moá Truï Caàu Theo Tieâu Chuaån 22TCN 272-05: GS.TS. Nguyeãn Vieát Trung 6. Tính Toaùn Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp Theo Tieâu Chuaån ACI 318-2002: PGS.TS. Traàn Maïnh Tuaân 7. Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp Theo Quy Phaïm Hoa Kyø: TS. Nguyeãn Trung Hoøa 8. Neàn Vaø Moùng Coâng Trình Caàu Ñöôøng : Buøi Anh Ñònh – Nguyeãn Syõ Ngoïc. 9. Tính Toaùn Moùng Coïc: Leâ Ñöùc Thaéng 10. Tieâu Chuaån 22TCN 272-05 11. Tieâu Chuaån TCXD 205-1998 12. Vaø Caùc Taøi Lieäu Tieâu Chuaån Khaùc ………… 1. GIÔÙI THIEÄU ÑOÀ AÙN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HIRE 2. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN I………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 3. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN II………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 4. THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN III………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 5. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :LAN CAN VAØ BAÛN MAËT CAÀU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 6. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP DÖL DAÀM CHÍNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 7. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP THÖÔØNG DAÀM CHÍNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 8. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP MOÁ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 9. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP TRUÏ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 10. THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT :COÁT THEÙP COÏC KHOAN NHOÀIÏ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 11. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG DAÀM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 12. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG MOÁ CAØU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE 13. THIEÁT KEÁ THI COÂNG : THI COÂNG TRUÏ CAÀU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HIRE TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. @&? PHUÏ LUÏC BAÛN VEÕ ÑEÀ TAØI :THIEÁT KEÁ CAÀU XOÙM CUÛI Page 270 SVTH :NGUYEÃN QUANG HUY ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfFILE.pdf
 • dwg3PA( 01,02,03).dwg
 • dwgBO TRI CHUNG (04).dwg
 • dwgCOC KHOAN NHOI(08).dwg
 • dwgDAM BAN 30 (05,06).dwg
 • dwgGioi Thieu Do An(OK).dwg
 • dwgMO CAU (07).dwg
 • dwgTHI CONG DAM (10).dwg
 • dwgTHI CONG MO(11).dwg
 • dwgTHI CONG TRU(12).dwg
 • dwgTRU CAU (09).dwg
Tài liệu liên quan