Thiết kế công trình cầu Cựa Gà

Tài liệu Thiết kế công trình cầu Cựa Gà: ... Ebook Thiết kế công trình cầu Cựa Gà

doc7 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1551 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế công trình cầu Cựa Gà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
IV .TRÌNH TÖÏ VAØ CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG TOÅNG THEÅ A . Keát caáu phaàn döôùi Goàm caùc böôùc thi coâng chính nhö sau: (1) Thi coâng truï T1, T2 vaø T5, T6 treân bôø: Thi coâng bao goàm caùc böôùc sau: Böôùc 1 : Doïn deïp vaø san laáp maët baèng coâng tröôøng. Taäp keát thieát bò thi coâng. Böôùc 2 : Ñònh vò caùc vò trí tim truï, vò trí coïc. Vaän chuyeån coïc ñeán coâng tröôøng. Laép döïng khung ñònh vò. Tieán haønh ñoùng coïc baèng caåu 70T keát hôïp vôùi buùa Diezen 3.5T. Thaùo dôõ khung ñònh vò. Böôùc 3 : Thi coâng hoá moùng. Duøng maùy keát hôïp thuû coâng ñaøo ñaát hoá moùng. Thi coâng lôùp beâ toâng loùt taïo phaúng, taïo hoá thoaùt nöôùc ôû caùc goùc ñeå thu nöôùc hoá moùng, ñaûm baûo hoá moùng luoân khoâ, saïch. Böôùc 4 : Thi coâng beä moùng, thaân muõ truï Gia coâng ñaàu coïc. Gia coâng vaø laép döïng ñaø giaùo, vaùn khuoân, coát theùp cho töøng haïng muïc beä moùng, thaân, muõ truï. Ñoå beâ toâng truï. Böôùc 5 : Hoaøn thieän Thaùo dôõ saøn ñaïo thi coâng. Thaùo dôõ ñaø giaùo, vaùn khuoân, chuyeån caùc thieát bò thi coâng truï khaùc. (2) Thi coâng truï T3, T4 döôùi nöôùc: Böôùc 1 : Ñònh vò caùc vò trí tim truï, vò trí coïc. Laép döïng khung ñònh vò. Thi coâng heä noåi hoaëc saøn ñaïo ñeå taäp keát thieát bò thi coâng vaøo vò trí. Tieán haønh ñoùng coïc baèng caåu 70T keát hôïp vôùi buùa Diezen 3.5T. Tieán haønh thi coâng beâ toâng coïc. Thaùo dôõ khung ñònh vò. Böôùc 2 : Thi coâng hoá moùng. Duøng maùy keát hôïp thuû coâng ñaøo ñaát hoá moùng. Thi coâng lôùp beâ toâng loùt taïo phaúng, taïo hoá thoaùt nöôùc ôû caùc goùc ñeå thu nöôùc hoá moùng, ñaûm baûo hoá moùng luoân khoâ, saïch. Böôùc 3 : Thi coâng beä moùng, thaân muõ truï Gia coâng ñaàu coïc. Gia coâng vaø laép döïng ñaø giaùo, vaùn khuoân, coát theùp cho töøng haïng muïc beä moùng, thaân, muõ truï. Ñoå beâ toâng truï. Böôùc 4 : Hoaøn thieän Thaùo dôõ saøn ñaïo thi coâng. Thaùo dôõ ñaø giaùo, vaùn khuoân, chuyeån caùc thieát bò thi coâng truï khaùc. (3) Thi coâng moá M1, M2 Coâng taùc thi coâng moá caàu chæ ñöôïc thöïc hieän sau khi neàn ñöôøng ñaõ ñöôïc coá keát. Caùc böôùc thi coâng chính nhö sau: Böôùc 1 : Doïn deïp vaø chuaån bò maët baèng coâng tröôøng. Xaùc ñònh vò trí tim moá. Böôùc 2: Vaän chuyeån coïc ñeán coâng tröôøng. Laép döïng khung ñònh vò. Tieán haønh ñoùng coïc baèng caåu 70T keát hôïp vôùi buùa Diezen 3.5T. Thaùo dôõ khung ñònh vò. Böôùc 3: Thi coâng hoá moùng. Laép döïng heä vaønh ñai khung choáng. Haï coïc vaùn theùp baèng buùa rung. Duøng maùy keát hôïp thuû coâng ñaøo ñaát hoá moùng. Thi coâng lôùp beâ toâng loùt taïo phaúng, taïo hoá thoaùt nöôùc ôû caùc goùc ñeå thu nöôùc hoá moùng, ñaûm baûo hoá moùng luoân khoâ, saïch. Böôùc 4: Thi coâng beä moùng, thaân, muõ moá Gia coâng ñaàu coïc. Gia coâng vaø laép döïng ñaø giaùo, vaùn khuoân, coát theùp moùng, thaân, muõ moá. Ñoå beâ toâng moá. Böôùc 5: Hoaøn thieän Thaùo dôõ saøn ñaïo thi coâng. Thaùo dôõ ñaø giaùo, vaùn khuoân. Thi coâng töù noùn ñaàu moá. B . Keát caáu phaàn treân (1) Lao laép daàm: Böôùc 1 : Chuaån bò maët baèng, vaät tö thieát bò, xe maùy. Vaän chuyeån daàm ñeán coâng tröôøng. Böôùc 2 - laép ñaët nhòp 4: Duøng caåu 70T ñöùng treân bôø, caåu daàm moät ñaàu ñaët treân goái taïm treân bôø, moät ñaàu ñaët treân truï taïm döôùi soâng. Duøng caåu 70T ñöùng treân bôø keát hôïp caåu 70T ñöùng treân xaø lan, moãi caåu 1 ñaàu ñöa daàm vaøo vò trí thieát keá. Böôùc 3 - laép ñaët nhòp 1, 2, 3 vaø 5, 6, 7: duøng 2 caåu 70T, moãi caåu 1 ñaàu ñöa daàm vaøo vò trí thieát keá. (2) Thi coâng daàm ngang, baûn maët caàu, lan can…: Thi coâng daàm ngang. Thi coâng baûn maët caàu. Thi coâng gôø lan can, laép ñaët lan can. Thi coâng lôùp phuû beâ toâng nhöïa. Laép ñaët ñeøn chieáu saùng treân caàu. 3 . Coâng taùc hoaøn thieän Coâng taùc hoaøn thieän bao goàm moät soá coâng vieäc: Hoaøn thieän caùc beà maët beâtoâng lan can, keát caáu nhòp, keát caáu moá truï phaàn nhoâ treân maët ñaát. Doïn deïp maët baèng coâng tröôøng, vaän chuyeån caùc vaät lieäu thöøa, caùc heä ñaø giaùo, khung ñònh vò … ra khoûi coâng trình. Thanh thaûi loøng soâng, bao goàm caû phaàn ñaát ñaép laán ra soâng trong quaù trình thi coâng, heä ñaø giaùo, phuï trôï thi coâng, ñaûm baûo khoâng coøn baát cöù chöôùng ngaïi vaät soùt laïi trong khu vöïc coâng tröôøng. Hoaøn thieän maùi taluy, ñaù hoäc xaây töù noùn ñaàu moá caàu, laøm veä sinh maët ñænh moá truï caàu, beä keâ goái * SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN HÔÏP LYÙ NHAÁT 1 . CAÙC CHÆ TIEÂU ÑEÅ SO SAÙNH PHÖÔNG AÙN : Khi so saùnh phöông aùn caàu ñeå löïa choïn moät phöông aùn hôïp lyù nhaát, ta xeùt caùc chæ tieâu kinh teá - kyõ thuaät khaùc nhau nhö sau : - Giaù thaønh döï toaùn . - Ñieàu kieän cheá taïo vaø thi coâng. - Ñieàu kieän khai thaùc . - Tính myõ quan cuûa coâng trình. CHÆ TIEÂU VEÀ KINH TEÁ : Ñeå so saùnh veà chæ tieâu kinh teá, giaù thaønh cuûa 3 phöông aùn ta sô boä laäp ra khaùi toaùn cho moãi phöông aùn sau ñoù tieán haønh so saùnh. Ta coù toång döï toaùn sô boä cuûa moãi phöông aùn laø : ¨ Phöông aùn 1 : Z1 = 20218.48 trieäu ¨ Phöông aùn 2 : Z2 = 18608.21 trieäu ¨ Phöông aùn 3 : Z3 = 17715.72 trieäu PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 1: · Öu ñieåm : - Ñaûm baûo tónh khoâng, tónh ngang thoâng thuyeàn. - Phöông phaùp thi coâng ñôn giaûn . - Nhòp giaûn ñôn, ñuùc saün coù theå ñaët mua taïi nhaø maùy hoaëc cheá taïo taïi choã treân baõi ñuùc. - Chi phí cho vieäc duy tu baûo döôõng thaáp . - Traéc doïc eâm thuaän, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho xe löu thoâng. - Giaù thaønh töông ñoái thaáp. · Nhöôïc ñieåm : - Tính myõ quan cuûa coâng trình laø khoâng cao. PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 2: · Öu ñieåm: - Baûo ñaûm tónh khoâng, tónh ngang thoâng thuyeàn. - Phöông phaùp thi coâng ñôn giaûn . - Nhòp giaûn ñôn, ñuùc saün coù theå ñaët mua taïi nhaø maùy hoaëc cheá taïo taïi choã treân baõi ñuùc. - Chi phí cho vieäc duy tu baûo döôõng thaáp . - Traéc doïc eâm thuaän, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho xe löu thoâng. · Nhöôïc ñieåm : - Tính myõ quan cuûa coâng trình laø khoâng cao. PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 3: · Öu ñieåm : - Ñaûm baûo tónh khoâng, tónh ngang thoâng thuyeàn. - Phöông phaùp thi coâng ñôn giaûn . - Nhòp giaûn ñôn - Traéc doïc eâm thuaän, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho xe löu thoâng. - Giaù thaønh töông ñoái thaáp. · Nhöôïc ñieåm : - Tính myõ quan cuûa coâng trình laø khoâng cao. - Chi phí cho vieäc duy tu baûo döôõng cao . ï KEÁT LUAÄN: Do tính chaát vaø nhieäm vuï cuûa ñoà aùn laø ñoà aùn toát nhieäp, khoâng phaûi laø coâng trình ñeå aùp duïng thi coâng thöïc teá, neân ta chæ xeùt tieâu chí kyõ thuaät vaø veõ myõ quan cuûa coâng trình, coøn veà maët kinh teá chæ laø phuï nhöng caàn phaûi coù tính töông ñoái . Theo phaân tích öu nhöôïc ñieåm töøng phöông aùn ôû treân vaø qua tham khaûo yù kieán cuûa giaùo vieân höôùng daãn toâi quyeát ñònh choïn phöông aùn 2 ñeå thieát keá kyõ thuaät. Tuy phöông aùn 2 coù giaù thaønh veà kinh teá laø cao hơn phöông aùn 3 nhöng tính hieäu quaû khi khai thaùc laø toát hôn , vì vuøng ñoàng baèng soâng cöûu long laø vuøng coù lôùp ñòa chaát yeáu neân khi moùng duøng coïc khoan nhoài seõ coù tính oån ñònh hieäu quaû toát nhaát . 2 .TOÙM TAÉT PHÖÔNG AÙN CHOÏN: 2.1 . Keát Caáu Thöôïng Taàng: 2.1.1. Sô ñoà nhòp: Nhòp daàm (5*33 m) keát caáu nhòp giaûn ñôn thi coâng baèng phöông phaùp caåu laép daàm. Toång chieàu daøi caàu (tính ñeán 2 maët tröôùc töôøng haäu moá) laø 166 m. 2.1.2 . Caùc daàm nhòp giaûn ñôn: - Daàm I BTCT-DÖL caêng tröôùc L = 33m. - Duøng beâtoâng maùc 500. - Chieàu cao daàm 1.4m, maët caét ngang goàm 5 daàm ñaët caùch nhau 1.8m. 2.1.3 . Maët caàu : - Gôø lan can baèng beâ toâng coát theùp M300 ñoå taïi choå. - Lan can tay vòn baèng theùp. - Lôùp phuû maët caàu baèng beâ toâng nhöïa daøy 5cm, doác ngang 2 maùi 1.5%. Boá trí loå thoaùt nöôùc doïc 2 beân leà caàu. 2.1.5 . Khe co giaõn : Duøng khe co giaõn baèng cao su 2.1.6 . Goái caàu : Söû duïng goái cao su. 2.2 . Keát Caáu Haï Taàng: - Moá caàu: (baèng BTCT) + Hai moá daïng moá chaân deâ coù töôøng caùnh vuoâng goùc (M1 vaø M2), moùng töïa treân caùc coïc khoan nhoài 100cm, saâu 40m - Truï caàu: (baèng BTCT) + Daïng truï thaân coät (T1,T2,T3,T4), moùng töïa treân caùc coïc khoan nhoài 100cm, saâu 40m 2.3 . Maët Caàu Vaø Caùc Coâng Trình Phuï Trôï Khaùc: - Moät lôùp beâ toâng nhöïa haït mòn daøy 5cm vaø moät soá lôùp caáu taïo khaùc - Maët caàu coù caáu taïo ñoä doác ngang 1.5% veà hai phía - Khe co giaõn : toaøn caàu coù 4 khe co giaõn. - Goái caàu : duøng goái cao su loõi theùp cuûa haõng Watson Bowman Acme thuoäc Harris Specialty Chemcals Inc. - Thanh lan can söû duïng theùp coù maï keõm, buloâng lieân keát truï lan can laø buloâng thöôøng. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHI CONG PA3 VA SO SANH PA.doc
 • dwg0-GIOI THIEU DO AN.dwg
 • bak0060 lan can.bak
 • dwg0060 lan can.dwg
 • dwf0060 lan can-Layout1.dwf
 • bak0070-0100 CAU TAO TRU.bak
 • dwg0070-0100 CAU TAO TRU.dwg
 • xlsBan mat cau 123.xls
 • xlsbang tinh so do dam I 24.5.xls
 • xlsbang tinh so do dam I 33 ( coc khoan nhoi )).xls
 • bakBANMATCAU9m.bak
 • dwgBANMATCAU9m.dwg
 • docbao cao kha thi PA1).doc
 • docbao cao kha thi PA2.doc
 • docbao cao kha thi PA3 .doc
 • xlsBook1.xls
 • dwgCOCNHOI.dwg
 • bakCOTTHEPMO.bak
 • dwgCOTTHEPMO.dwg
 • bakdam chinh I33.bak
 • dwgdam chinh I33.dwg
 • xlsdầm chính.xls
 • xlsDAM NGANG.xls
 • bakdamngang-24.5m.bak
 • bakdamngang-33m.bak
 • dwgdamngang-33m.dwg