Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho Xí nghiệp cơ khí trung tâm Vietsovpetro (VSP)

Tài liệu Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho Xí nghiệp cơ khí trung tâm Vietsovpetro (VSP): ... Ebook Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho Xí nghiệp cơ khí trung tâm Vietsovpetro (VSP)

doc122 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho Xí nghiệp cơ khí trung tâm Vietsovpetro (VSP), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄÂN TÖÛ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN VAØ CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIETSOVPETRO (VSP) GVHD : Ths .DÖÔNG LAN HÖÔNG SVTH : NGUYEÃN VAÊN NGUYEÂN LÔÙP : 00ÑÑC01 MSSV : 00ÑÑC074 Tp. Hoà Chí Minh Naêm 1/2005 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN GVHD : Th.s DÖÔNG LAN HÖÔNG SVTH : Nguyeãn Vaên Nguyeân Lôùp : 00DDC01 MSSV : 00DDC074 Ñeà Taøi: THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN VAØ CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIETSOVPETRO(VSP) NHAÄN XEÙT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TP.HCM 1-2005 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN GVHD : ………………………………………… SVTH : Nguyeãn Vaên Nguyeân Lôùp : 00DDC01 MSSV : 00DDC074 Ñeà Taøi: THIEÁT KEÁ CUNG CAÁP ÑIEÄN VAØ CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIETSOVPETRO(VSP) NHAÄN XEÙT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TP.HCM 1-2005 MUÏC LUÏC ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄN VAØ CHIEÁU SAÙNG XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIETSOVPETRO Lôøi Noùi Ñaàu PHAÀN I :TOÅNG QUAN XÍ NGHIEÄP I. Toå Chöùc Haønh Chính 3 II. Giôùi Thieäu Caùc Xöôûng 5 III. Yeâu Caàu Cuûa Xí Nghieäp Khi Thieát Keá 6 PHAÀN II: Chöông I :Xaùc Ñònh Taâm Phuï Taûi 9 I. Xaùc ñònh taâm phuï taûi tuû ñoäng löïc 9 II. Xaùc Ñònh Taâm Phuï Taûi Tuû Phaân Phoái 17 Chöông II :Xaùc Ñònh Phuï Taûi Tính Toaùn Cuûa Caùc Tuû Ñoäng Löïc 19 I. muïc ñích xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn 19 II. Caùc Phöông Phaùp Xaùc Ñònh Phuï Taûi Tính Toaùn 19 III.Phöông Phaùp Xaùc Ñònh Phuï Taûi Tính Toaùn 22 IV. Xaùc Ñònh Phuû Taûi Tính Toaùn 23 PHAÀN III :THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP SÖÛ DUÏNG PHAÀNMEÀM LUXICON Chöông I :Caùc Yeâu Caàu Ñoái Vôùi Heä Thoáng Chieáu Saùng 38 Chöông II :Giôùi Thieäu Phaàn Meàm Luxicon 38 Chöông III :Tính Toaùn Cho Xí Nghieäp Cô Khí Trung Taâm Vietsopetro 41 Chöông IV :Chieáu Saùng Ngoaøi Trôøi 52 Chöông V :Tính Toaùn Phuï Taûi Chieáu Saùng 58 PHAÀN IV :THIEÁT KEÁ MAÏNG HAÏ AÙP Chöông I: Choïn Maùy Bieán Aùp Vaø Maùy Phaùt Ñieän Döï Phoøng Cho Xí Nghieäp 64 Chöông II :Thieát Keá Laép Ñaët Tuï Buø Naâng Cao Heä Soá Coâng Suaát 66 Chöông III :Löïa Choïn Daây Daãn Vaø Thieát Bò Baûo Veä 69 Chöông IV :Tính Toaùn Ngaén Maïch Vaø Ñoä Suït Aùp 80 Chöông V :Tính Toaùn Suït Aùp 85 PHAÀN V :TÍNH TOAÙN AN TOAØN ÑIEÄN CHO XÍ NGHIEÄP I. Muïc Ñích 94 II. Caùc Daïng Sô Ñoà Noái Ñaát Baûo Veä 95 III. Phöông Phaùp Löïa Choïn Sô Ñoà 97 IV. Thieát Keá Heä Thoáng Noái Ñaát 98 PHAÀN CHUYEÂN ÑEÀ Tính Toaùn Kinh Teá Chieáu Saùng 102 LÔØI NOÙI ÑAÀU –¡— Naêng löôïng ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc taïo ra cuûa cait vaät chaát, phuï vuï ñôøi soáng con ngöôøi. Theo söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, con ngöôøi ñaõ khai thaùc raát nhieàu nguoàn naêng löôïng nhö : Than ñaù, daàu moû, nguoàn chaûy cuûa doøng soâng vaø bieån caû, maët rôøi gioù ,…v.v.nhöng öu vieät hôn heát laø nguoàn naêng löôïng ñieän. Ñieän naêng deã daøng ñöôïc bieán ñoåi thaønh caùc nguoàn naêng löôïng khaùc nhö : quang naêng, nhieät naêng, cô naêng… ngoaøi ra ñieän naêng coøn laø nguoàn naêng löôïng saïch vaø deå daøng truyeàn taûi ñi,… Tuy nhieân ñieän naêng laø moät nguoàn naêng löôïng ñaëc bieät. Naêng löôïng khoâng theå caát giöõ khi dö thöøa. Do ñoù yeâu caàu ñöôïc ñaët ra laø phaûi söû duïng ñieän sao cho coù hieäu quûa. Ngaøy nay,dieän naêng ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong caùc ngaønh nhö :ñieän töû ,giao thoâng vaän taûi, chieáu saùng cho ñeán noâng nghieäp… Chính vì vai troø quan troïng cuûa naêng löôïng ñieän ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi, maø ñieän naêng ñöôïc coi laø chæ tieâu, laø thöôùc ño veà trình ñoä vaên minh vaø söï phoàn vinh cuûa moät quoác gia. Trong boái caûnh nöôùc ta hieän nay, neàn kinh teá ñang phaùt trieån ,ñieàu naøy gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi haøng loaït caùc khu coâng nghieäp ,khu cheá xuaát . Beân caïnh ñoù caùc nhaø maùy ,xí nghieäp, coâng ty chuyeân saûn xuaát caùc maët haøng tieâu duøng, thöïc phaåm …cuõng ñöôïc ra ñôøi .Ñieàu naøy laøm cho nhu caàu söû duïng ñieän ngaøy caøng nhieàu. Nhaèm ñaåy maïnh quaù trình phaùt trieån, bieán nöôùc ta töø moät nöôùc ngheøo naøn laïc haäu thaønh nöôùc phaùt trieån giaøu maïnh. Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta ñaõ ra söùc chæ ñaïo vaø thöïc hieän quaù trình ñieän khí hoaù toaøn quoác. Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùctoå chöùc taøi chính quoác teá, vôùi söï noå löïc cuûa nhaân daân ta. Chuùng ta ñaõ vaø ñang xaây döïng ñöôïc nhieàu nhaø maùy coù coâng suaát lôùn nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà ñieän cuûa nöôùc ta. Beân caïnh ñoù, ta ñaõ xaây döïng ñöôïc ñoäi nguû caùn boä – kyõ thuïaât ñoâng ñaûo, trình ñoä cao veà cung caáp ñieän. Vaán ñeà naøy raát quan troïngvì moät coâng trình caáp ñieän duø nhoû nhaát cuõng ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi coù kieán thöùc toång hôïp töø haøng loaït chuyeân ngaønh heïp (cung caáp ñieän, khí cuï ñieän, kyõ thuaät cao aùp, an toaøn ñieän, .v.v.). Ngoaøi ra ngöôøi thieát keá coøn phaûi coù söï hieåu bieát nhaát ñònh veà kinh teá xaõ hoäi, moâi tröôøng, veà caùc ñoái töôïng caáp ñieän. Moät coâng trình thieát keá sai seõ gaây laõng phí nguyeân vaät lieäu, nguy hieåm hôn coøn gaây ra nhöõng haäu quaû khoân löôøng nhö : maát ñieän, chaùy noå laøm ñình treä saûn xuaát, nguy hieåm tính maïng con ngöôøi. Tuy vaäy, ñeå heä thoáng laïi kieán thöùc vaø laøm quen vôùi coâng vieäc trong töông lai, vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa coâ DÖÔNG LAN HÖÔNG em xin ñöôïc laøm luaän vaên vôùi ñeà taøi : “Thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän vaø chieáu saùng Xí nghieäp cô khí trung taâm VIETSOPETRO – VUÕNG TAØU” TOÅNG QUAN š¶› Xí nghieäp (XN) lieân doanh daàu khí VIETSOPETRO (VSP) ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1981 treân cô sôû hôïp taùc giöõa hai chính phuû VIEÄT NAM – LIEÂN XO (nay laø NGA) vôùi muïc ñích nhaèm khôi daäy tieàm naêng daàu khí nöôùc ta. Haøng loaït caùc xí nghieäp ñöôïc xaây nhanh choùng, ñoùng vai troø nhö moät caên cöù haäu caàn ñeå kòp thôøi phuï vuïc cho caùc coâng trình xaây döïng daáu khí thöôøng raát phöùc taïp do phaûi khai thaùc treân bieån, xa bôø. Xí nghieäp cô khí trung taâm VIETSOPETRO tröïc thuoäc xí nghieäp lieân doanh daàu khí VIETSOPETRO ra ñôøi trong hoaøn caûnh ñoù. Vôùi dieän tích khoaûng 6500m2 thuoäc cuïm caûng daàu khí, caïnh quoác loä 51A, XN ñoùng vai troø nhö moät XN chuû choát trong lieân doanh. XN coù nhieäm vuï ñaûm baûo toaøn boä caùc thieát bò cô ñieän ôû caùc coâng trình treân bieån, treân bôø hoaït ñoäng toát. Ngoaøi ra, XN coøn tieán haønh gia coâng caùc phuï tuøng thieát bò, caùc chi tieát maùy phuïc vuï xaây laép, khoan, khai thaùc vaø vaän chuyeån taïi caùc moû I – TOÅ CHÖÙC HAØNH CHÍNH : Ñöùng ñaàu laõnh ñaïo xí nghòeâp laø giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác sau ñoù tôùi caùc phoøng ban vôùi caùc chöùc naêng chuyeân moân khaùc nhau nhö : kyõ thuaät, keá toaùn, lao ñoäng – tieàn löông .v.v. nhaèm trôï giuùp giaùm ñoác quaûn lyù xí nghieäp. Moãi xöôûng trong xí nghieäp ñeàu ñöôïc quaûn lyù tröïc tieáp bôûi moät xöôûng tröôûng. Ngoaøi ra, xí nghieäp coøn coù toå chöùc coâng ñoaøn ñaïi dieän cho caùc anh em coâng nhaân theo luaät quy ñònh. BOÄ MAÙY HAØNH CHÍNH NHAØ MAÙYÑÖÔÏC TOÅ CHÖÙC THEO SÔ ÑOÀ: GIAÙM ÑOÁC P GIAÙM ÑOÁC Kyõ thuaät P GIAÙM ÑOÁC Haønh chính CHUÛ TÒCH Coâng ñoaøn TP. Toå chöùc TP. Keá toaùn TP. Kyõ thuaät TP .Vaät tö TP . LÑTL TP. Keá hoaïch Quaûn ñoác caùc xöôûng II – GIÔÙI THIEÄU CAÙC XÖÔÛNG : Ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñaõ ñöôïc giao, trong suaát quaù trình thöïc hieän cuûa mình, xí nghieäp ñaõ nhieàu laàn ñöôïc caûi taïo, trang bò laïi caùc maùy coâng cuï hieän ñaïi, coâng ngheä tieân tieán. Hieän nay, xí nghieäp coù khoaûng hôn 100 thieát bò chính, chuû yeáu laø maùy cuûa LIEÂN XO (ngaøy nay laø NGA), vaø ñöôïc phaân boá nhö sau: 1)Xöôûng söûa chöõa thieát bò cô khí: Coù 22 thieát bò, coâng suaát nhoû, chuû yeáu phuïc vuï cho vieäc söûa chöõa gia coâng caùc thieát bò cô khí trong xí nghieäp vaø treân bôø. Ngoaøi ra, xöôûng coøn nhaän gia coâng caùc thieát bò cô khí phuïc vuï cho coâng taùc söûa chöõa, baûo trì giaøn khoan. 2)Xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng: Ñaây laø xöôûng coù dieän tích lôùn nhaát trong toaøn xí nghieäp. Caùc thieát bò ôû ñaây ñeàu laø nhöõng maùy coù coâng suaát lôùn nhaèm phuïc vuï chuû yeáu cho caùc vieäc laép raùp, söûa chöõa caùc thieát bò coù khoái löôïng lôùn treân taøu, treân daøn khoan. 3) Xöôûng söûa chöõa thieát bò coâng ngheä: Coù khoaûng hôn 20 thieát bò vôùi ñuû loaïi coâng suaát nhaèm phuïc vuï söûa chöõa caùc thieát bò coâng ngheä nhö khoan, bôm, vaù eùp, .v.v. 4) Xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän – phoøng thí nghieäm khí cuï ñieän: Coù khoaûng 10 thieát bò coâng suaát nhoû nhaèm phuïc vuï söûa chöõa caùc khí cuï ñieän trong xí nghieäp treân daøn khoan. Ngoaøi ra, vôùi phoøng thí nghieäm ñieän khaù hieän ñaïi, xöôûng ñaûm baûo caùc khí cuï ñieän sau khi ñöôïc söûa chöõa, mua môùi coù chaát löôïng toát, oån ñònh tröôùc khi söû duïng. 5) Xöôûng nhòeät luyeän: Xöôûng coù khoaûng 10 thieát bò, coâng suaát lôùn, chuû yeáu laø caùc chi tieát bò nhieät laøm nhieäm vuï gia taêng theâm ñoä beàn cöùng cuûa caùc chi tieát sau gia coâng. 6) Xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän - moäc: Ñaây laø xöôûng coù ít thieát bò nhaát trong xí nghieäp, chuû yeáu laøm nhieäm vuï gia coâng caùc chi tieát baèng goã. 7) Nhaø nghæ coâng nhaân vaø traïm y teá: Ñaây laø moät trong nhöõng ñieåm maïnh cuûa xí nghieäp. Ñeå phuïc vuï toâst cho anh em coâng nhaân, xí nghieäp coù trang bò caùc thieát bò maùy nöôùc noùng – laïnh, naùy giaët coâng nghieäp .v.v. 8) Toaø nhaø vaên phoøng: Toaøn boä chieám dieän tích khoaûng 300m2 ,ñöôïc xaây döïng moät caùch khaù hieän ñaïi. Toaø nhaø duøng laøm hoäi tröôøng, phoøng laøm vieäc cuûa caùc caùn boä laõnh ñaïo xí nghieäp. Toaø nhaø goàm 4 taàng ñeàu coù kieán truùc nhö sau : Taàng 1 :goàm moät hoäi tröôøng dieän tích 240m2 vaø hai phoøng khoaûng 55m2. Taàng 2,3,4 :gioáng nhau : boán phoøng lôùn 50m2 vaø boán phoøng nhoû 25m2 boá trí xen keû nhau. Ngoaøi ra coøn coù 2phoøng WC vaø caàu thang ôû hai ñaàu nhaø. (Xem sô ñoà chi tieát Xí nghieäp vaø caùc xöôûng ôû trang beân) III – YEÂU CAÀU CUÛA XÍ NGHIEÄP KHI THIEÁT KEÁ : -Thieát keá ñöôøng daây vaø traïm bieán aùp ñaûm baûo cho vieäc môû roäng xöôûng ñeán naêm 2005. -Vieäc caáp ñieän cho phuï taûi ñoäng löïc ôû caùc xöôûng phaûi taùch rieâng khoûi maïng ñieän chieáu saùng ñeå traùnh cho vieäc ñoùng môû ñoäng cô laøm gaây ra dao ñoäng ñieän aùp cao treân cöïc ñeøn. -Ñöôøng daây caáp ñieän ñi caùp ngaàm ñeå ñaûm baûo myõ quan vaø an toaøn. -Phöông aùn thieát keá phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sau : Deã thao taùc luùc vaän haønh. Deå thay theá, söûa chöõa khi coù söï coá. Ñaûm baûo söï laøm vieäc lieän tuïc cuûa heä thoáng. BAÛNG THIEÙT BÒ TRONG XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIETSOPETRO STT TEÂN THIEÁT BÒ MAÕ SOÁ KÍ HIEÄU SOÁ LÖÔÏNG P ñaët (kW) COSj Ksñ 1 MAÙY TIEÄN Toång hôïp 16K20 1 4 3 0,6 0,4 Trung bình 1H983 2 1 5 0,6 0,4 Lôùn 3 1 10 0,6 0,4 Ñöùng 4 2 10 0,6 0,4 2 MAÙY KHOAN Nhoû 5 2 1 0,6 0,4 Tay 6 1 1 0,6 0,4 Trung bình 7 1 5 0,6 0,4 Lôùn 8 1 8 0,6 0,4 3 MAÙY BAØO Giöôøng 9 1 50 0,6 0,4 Trung bình 10 4 15 0,6 0,4 4 MAÙY PHAY Chính xaùc 11 3 3 0,6 0,4 6720 12 4 5 0,6 0,4 6731 13 1 5 0,6 0,4 6P81 14 3 5 0,6 0,4 6P13 15 2 5 0,6 0,4 FA4 16 4 5 0,6 0,4 5 MAÙY XOÏC RAÊNG 3K 17 1 3 0,6 0,4 5K328 18 1 5 0,6 0,4 5P120 19 1 5 0,6 0,4 MAÙY DOA D=3M 20 20 5 0,6 0,4 D=4M 21 2 10 0,6 0,4 Tinh (2431) 22 1 5 0,6 0,4 6 MAÙY MAØI Truïc khuyûu 3P423 23 3 3 0,6 0,4 Troøn 3U143 24 3 5 0,6 0,4 Ñaù 3P633 25 4 10 0,6 0,4 7 MAÙY CÖA 8725 26 1 10 0,6 0,4 HMS450 27 2 8 0,6 0,4 8 MAÙY UOÁN TOÂN IP2000 28 1 10 0,5 0,4 9 MAÙY HAØN PDU120 29 1 10 0,4 0,4 PDU506 30 1 10 0,4 0,4 PDU504 31 5 10 0,4 0,4 10 MAÙY EÙP 500 taán 32 1 50 0,6 0,4 160 taán 33 1 15 0,6 0,4 300 taán 34 1 30 0,6 0,4 11 MAÙY CAÅU Nhoû 35 3 10 0,5 0,3 Trung bình 36 3 30 0,5 0,3 Lôùn 37 2 50 0,5 0,3 12 LOØ Ram 38 1 50 0,7 0,7 thaám 39 1 50 0,7 0,7 Ñieän 40 2 30 0,9 0,7 Cao taàn 41 1 50 0,7 0,6 Toâi 42 1 50 0,7 0,7 13 MAÙY BUÙA 500 taán 43 1 50 0,5 0,4 300 taán 44 1 30 0,5 0,4 100 taán 45 1 10 0,5 0,4 Beå ngaâm dd keàm 46 1 3 0,9 0,7 Beångaâm nöôùc noùng 47 1 4 0,9 0,7 Maùy cuoán daây nhoû 48 1 1 0,6 0,4 Maùy cuoán daây lôùn 49 1 1,2 0,6 0,4 Beå ngaâm coù taêng nhieät 50 1 4 0,9 0,8 Tuû saáy 51 1 3 0,9 0,8 Baøn thöû nghieäm thieùt bò ñieän 52 1 7 0,7 0,4 PHAÀN II š¶› CHÖÔNG I : XAÙC ÑÒNH TAÂM PHUÏ TAÛI I.XAÙC ÑÒNH TAÂM PHUÏ TAÛI TUÛ ÑOÄNG LÖÏC: Xaùc ñònh taâm phuï taûi ñieän laø coâng vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa tuû phaân phoái vaø caùc tuû ñoäng löïc cuûa xí nghieäp cho phuø hôïp vôùi nhu caàu caáp vaø boá trí sao cho hôïp lyù. X = ; Y = Trong ñoù : Xi , Yi : toaï ñoä cuûa maùy thöù i. Pi : coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy thöù i. Döïa vaøo soá thieát bò, caùc thoâng soá ñaõ cho vaø söï boá trí thieát bò teân sô ñoà maët baèng cuûa xí nghieäp vaø ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp ta chia moãi phaân xöôûng cuûa xí nghieäp thaønh hai nhoùm. Moãi nhoùm töông öùng vôùi moät tuû ñoäng löïc. Rieâng xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän moäc ta chia thaønh moät nhoùm do caùc thieát bò trong xí nghieäp laø ít vaø coù coâng suaát nhoû. 1>Xaùc ñònh taâm phuï taûi T1 cuûa xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän – moäc : Nhoùm 1 (TÑL 1) : Theo sô ñoà vaø caùc thoâng soá cuûa thieát bò ta coù baûng soá lieäu sau: Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy cöa 26 10 12 5 2 Maùy cöa 27 8 12 1 3 Maùy Baøo trung bình 10 15 9 4.5 4 Caåu nhoû 35 10 12 3 5 Beå ngaâm dd keàm 41 3 4,5 1 6 Beångaâm nöôùc noùng 47 4 6,5 1 7 Maùy cuoán daây nhoû 48 1 4 5.5 8 Maùy cuoán daây lôùn 49 1,2 7 3 9 Beå ngaâm coù taêng nhieät 50 4 0.5 1 10 Tuû saáy 51 3 2.5 1 11 Baøn thöû nghieäm thieùt bò ñieän 52 7 2 5.5 12 Maùy cöa 27 8 8 3 TOÅNG (S) 74,2 Ta coù : = 616.5 ; = 243.5 Töø coâng thöùc : X1 = = ; Y1 = = Vaäy : toaï ñoä cuûa tuû ñoäng löïc cuûa xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän moäc laø I1 (8.3 ; 3.28) cm. Nhöng treân thöïc teá ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng vaø beà maët thaãm myõ cuûa phaân xöôûng ta dòch chuyeån TÑL T1 veà vò trí môùi laø : (9.2 ; 1) cm 2>Xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa xöôûng gia nhieät: Theo sô ñoà vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò trong xöôûng. Ta chia xöôûng ra laøm 2 nhoùm : neân tuû coù 2 TÑL T2 vaø T3. Nhoùm 2: (TÑL 2) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy khoan tay 6 1 0.5 4 2 Maùy phay chính xaùc 11 3 9.5 3.5 3 Maùy phay 6P13 15 5 13 2.5 4 Maùy phay 6P13 15 5 13 4 5 Maùy xoïc 18 5 7.5 3.5 6 Maùy maøi truïc khuyûu 23 3 0.5 3 7 Caåu trung bình 36 30 3.5 5.5 8 Caåu trung bình 36 30 11 5.5 9 Loø thaám 39 50 7 5 10 Loø cao taàn 41 50 3.5 5.5 TOÅNG (S) 182 Nhoùm 3: (TÑL3) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Loø ram 38 50 1 1 2 Loø ñieän 40 30 5 1 3 Loø ñieän 40 30 8 1 4 Loø toâi 42 50 11 1 TOÅNG (S) 160 Ta coù : Coâng suaát cuûa nhoùm 2 laø P2 = 182(KW) PiXi = 1219.75 PiYi = 828.5 Suy ra : X2 = = 9.35 (cm) ; Y2 = = 4.55 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T2 cuûa nhoùm 2 laø (9.35 ; 4.55) cm. Coâng suaát cuûa nhoùm 3 laø P3 = 162(KW) PiXi = 990 PiYi = 160 Suy ra : X3 = = 6.18 (cm) ; Y3 = = 1 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T3 cuûa nhoùm 3 laø (6.18 ; 1) cm Nhöng treân thöïc teá ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng vaø beà maët thaåm myõ vaø myõ quan cuûa phaân xöôûng ta dòch chuyeån TÑL – T2 vaø T3 veà nôi phuø hôïp nhaát. Vaäy : vò trí môùi cuûa T2 (7.5 ; 7.2)cm. vò trí môùi cuûa T3 (7 ; 1)cm. 3>Xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa Xöôûng söûa chöõa thieát bò cô khí: Theo sô ñoà vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò trong xöôûng. Ta chia xöôûng ra laøm 2 nhoùm : neân tuû coù 2 TÑL T4 vaø T5. Nhoùm 4: (TÑL 4) Stt Teân thieát bò Kí hieäu P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy tieän toång hôïp 1 3 4.5 4 2 Maùy tieän lôùn 4 10 1 0.5 3 Maùy tieän lôùn 4 10 3 0.5 4 Maùy khoan 5 1 4.5 2.5 5 Maùy phay 14 5 0.5 5 6 Maùy phay 14 5 1.5 5 7 Maùy phay 14 5 2.5 5 8 Maùy tieän trung bình 2 5 6.5 4 9 Maùy haøn 29 10 6.5 2.5 10 Maùy maøi 3P423 23 3 0.5 2 11 Maùy maøi 3P423 23 3 0.5 3.5 TOÅNG (S) 60 Nhoùm 5: (TÑL 5) Stt Teân thieát bò Kí hieäu P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy baøo 10 10 6 0.5 2 Maùy khoan 5 10 8 0.5 3 Maùy xoïc 19 5 9.5 5 4 Maùy doa 20 10 10.5 5 5 Maùy doa 20 10 12 5 6 Maùy phay chính xaùc 11 3 9 2.5 7 Maùy phay chính xaùc 11 3 11 2.5 8 Maùy maøi troøn 24 5 10 0.5 9 Maùy maøi troøn 24 5 12 0.5 TOÅNG (S) 61 Ta coù : Coâng suaát cuûa nhoùm 4 laø P4 = 60(KW) PiXi = 181 PiYi = 161 Suy ra : X4 = = 3.01 (cm) ; Y4 = = 2.7(cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T4 cuûa nhoùm 4 laø (3.01 ; 2.7)cm. Coâng suaát cuûa nhoùm 5 laø P5 = 61(KW) PiXi = 582.5 PiYi = 155 Suy ra : X5 = = 9.55 (cm) ; Y5 = = 2.5 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T5 cuûa nhoùm 5 laø (9.55 ; 2.5)cm Nhöng treân thöïc teá ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng vaø beà maët thaãm myõ vaø myõ quan cuûa phaân xöôûng ta dòch chuyeån TÑL – T4 vaø T5 veà nôi phuø hôïp nhaát. Vaäy : vò trí môùi cuûa T4 (4.01 ; 6.5)cm. vò trí môùi cuûa T5 (9.2 ; 1)cm. 4>Xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa Xöôûng söûa chöõa thieát bò naêng: Theo sô ñoà vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò trong xöôûng. Ta chia xöôûng ra laøm 2 nhoùm : neân coù 2 TÑL T6 vaø T7. Nhoùm 6: (TÑL 6) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy doa D = 4m 21 10 0.5 7.5 2 Caåu lôùn 27 50 2 7.5 3 Maùy haøn 31 10 0.5 6 4 Maùy baøo giöôùng 9 30 2 6 5 Maùy phay 16 5 0.5 3.5 6 Maùy phay 16 5 0.5 4.5 7 Buùa maùy trung bình 44 30 2.5 3.5 8 Maùy maøi ñaù 25 10 4.5 4.5 9 Maùy maøi ñaù 25 10 4.5 6 TOÅNG (S) 160 Nhoùm 7:(TÑL 7) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy haøn PDU504 31 10 0.5 0.5 2 Maùy haøn PDU504 31 10 2.5 0.5 3 Maùy haøn PDU504 31 10 4.5 0.5 4 Maùy haøn PDU504 31 10 8.5 0.5 5 Maùy eùp trung bình 300 taán 34 30 6 7.5 6 Maùy buùa lôùn 500 taán 43 50 6 5.5 7 Caåu nhoû 35 10 9 6.5 8 Caåu lôùn 37 50 7 2 9 Maùy maøi ñaù 25 10 8.5 3.5 TOÅNG (S) 190 Ta coù : Coâng suaát cuûa nhoùm 6 laø P6 = 160(KW) PiXi = 340 PiYi = 940 Suy ra :X6 = = 2.12 (cm) ; Y6 = = 5.87(cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T6 cuûa nhoùm 6 laø (2.12 ; 5.87)cm. Coâng suaát cuûa nhoùm 7 laø P7 = 190(KW) PiXi = 1165 PiYi = 720 Suy ra : X7 = = 6.13 (cm) ; Y7 = = 3.7 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T7 cuûa nhoùm II laø (6.13 ; 3.7)cm Nhöng treân thöïc teá ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng vaø beà maët thaãm myõ vaø myõ quan cuûa phaân xöôûng ta dòch chuyeån TÑL – T6 vaø T7 veà nôi phuø hôïp nhaát. Vaäy : vò trí môùi cuûa T6 (1 ; 4.2)cm. Vò trí môùi cuûa T7 (8.5 ; 3.7)cm. 5>Xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa Xöôûng söûa chöõa thieát bò coâng ngheä: Theo sô ñoà vaø soá löôïng cuûa caùc thieát bò trong xöôûng. Ta chia xöôûng ra laøm 2 nhoùm : neân coù 2 TÑL T8 vaø T9. Nhoùm 8: (TÑL8) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy tieän toång hôïp 1 5 8 12.5 2 Maùy tieän toång hôïp 1 5 8 11 3 Maùy phay (FA4) 16 5 10 11 4 Maùy phay (FA4) 16 5 10 12.5 5 Maùy doa (D = 4m) 21 10 12.5 12.5 6 Maùy haøn PDU504 21 10 12.5 11 7 Caåu nhoû 35 10 10 9 8 Maùy tieän lôùn 3 10 8.5 7 9 Maùy khoan trung bình 7 5 10 7 10 Maùy doa (D = 4m) 21 10 8.5 5 11 Maùy maøi ñaá (3P663) 25 10 8.5 3.5 12 Maùy eùp nhoû (160 taán) 33 10 12.5 5 13 Maùy haøn PDU504 31 10 12.5 3.5 14 Caåu trung bình 36 30 10.5 0.5 TOÅNG (S) 135 Nhoùm 9: (TÑL9) Stt Teân thieát bò Kí hieäu Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Maùy eùp 500 taán 32 50 3.5 4 2 Maùy phay 6720 12 5 0.5 2.5 3 Maùy phay 6720 12 5 0.5 4 4 Maùy phay 6720 12 5 2 2.5 5 Maùy phay 6720 12 5 2 4 6 Maùy tieän trung bình 2 5 6 5.5 7 Maùy maøi troøn 24 5 1.5 5.5 8 Maùy doa tinh 2431 22 5 6 3.5 9 Caåu nhoû 35 10 3.5 2 10 Maùy baøo trung bình 10 10 1.5 1 11 Maùy baøo trung bình 10 10 6 1.5 TOÅNG (S) 115 Ta coù : Coâng suaát cuûa nhoùm 8 laø P8 = 135(KW) PiXi = 1400 PiYi = 880 Suy ra : X8 = = 10.3 (cm) ; Y8 = = 6.5 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T8 cuûa nhoùm 8 laø (10.3 ; 6.5)cm. Coâng suaát cuûa nhoùm 9 laø P9 = 115(KW) PiXi = 377.5 PiYi = 382.5 Suy ra : X9 = = 3.82 (cm) ; Y9 = = 3.32 (cm) Vaäy toaï ñoä TÑL – T9 cuûa nhoùm 9 laø (3.82 ; 3.32)cm Nhöng treân thöïc teá ñeå thuaän tieän hôn cho vieäc hoaït ñoäng vaø beà maët thaãm myõ vaø myõ quan cuûa phaân xöôûng ta dòch chuyeån TÑL – T8 vaø T9 veà nôi phuø hôïp nhaát. Vaäy : vò trí môùi cuûa T8 (13.3 ; 8.2)cm. Vò trí môùi cuûa T9 (4.2 ; 1)cm. II>XAÙC ÑÒNH TAÂM PHUÏ TAÛI CUÛA TUÛ PHAÂN PHOÁI: Ñeå thuaän tieän hôn trong vieäc hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp vaø haïn cheá söï coá hö hoûng hoaëc söûa chöõa caùc tuû ñoäng löïc. Ta quyeát ñònh chia tuû phaân phoái ra laøm 2 tuû. Do ñoù, ta xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa hai TPP. Töø caùc giaù trò ñöôïc xaùc ñònh theo treân cuûa caùc TÑL ta coù baûng soá lieäu sau: 1 >TPP I: Stt Tuû ñoâïng löïc Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Xöôûng Gia nhieät (T2) 182 7.5 7.2 2 Xöôûng Gia nhieät (T3) 160 7 1 3 Xöôûng Cô khí (T4) 60 4.01 6.5 4 Xöôûng Cô khí (T5) 60 9.2 1 TOÅNG (S) 463 Töø coâng thöùc : X1 = = 7,07 (cm) ; Y1 = = 2,49 (cm) Vaäy toïa ñoä TPP – I laø (7,07 ; 2,49)cm. Nhöng treân thöïc teá ñeå phuø hôïp vôùi söï boá trí caùc TÑL treân maët baèng xí nghieäp, cuõng nhö ñeå thuaän tieän cho vieäc khaéc phuïc söï coá khi xaûy ra. Ta dòch chuyeån TPP I veà vò trí môùi ( 2,5 ; 5)cm. 2 >TPP II: Stt Tuû ñoâïng löïc Coâng suaát P ñm (kW) Toaï ñoä X(cm) Toaï ñoä Y(cm) 1 Xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän – moäc (T1) 74.2 9.2 1 2 Xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng (T6) 160 1 4.2 3 Xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng (T7) 190 8.5 3.7 4 Xöôûng söûa chöõa thieát bò coâng ngheä (T8) 135 13.3 8.2 5 Xöôûng söûa chöõa thieát bò coâng ngheä (T9) 115 4.2 1 TOÅNG (S) 674.2 Töø coâng thöùc : X2 = = 7.02 (cm) ; Y2 = = 3.96 (cm) Vaäy toïa ñoä TPP – II laø (7.02 ; 3.96)cm. Nhöng treân thöïc teá ñeå phuø hôïp vôùi söï boá trí caùc TÑL treân maët baèng xí nghieäp, cuõng nhö ñeå thuaän tieän cho vieäc khaéc phuïc söï coá khi xaûy ra. Ta dòch chuyeån TPP I veàø vò trí môùi (19 ; 10)cm CHÖÔNG II XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CUÛA CAÙC TUÛ ÑOÄNG LÖÏC š¶› I.MUÏC ÑÍCH XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN: -Khi thieát keá cung caáp ñieän cho baát kyø ñoái töôïng naøo thì vieäc xaùc ñònh phuï taûi laø raát quan troïng. Ñoù cuõng laø giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa quaù trình thieát keá ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoa hoïc – kyõ thuaät. Vieäc xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn coù muïc ñích sau: Xaùc ñònh sô boä phuï taûi cuûa ñoái töôïng nhaèm xaùc ñònh phöông aùn cung caáp ñieän. Xaùc ñònh ñeå choïn vaø kieåm tra daây daãn vaø caùc thieát bò baûo veä. Xaùc ñònh ñeå löïa choïn maùy bieán aùp, soá löôïng maùy bieán aùp, traïm bieán aùp. Xaùc ñònh ñeå tính toaùn vaø löïa choïn caùc phöông aùn buø coâng suaát phaûn khaùng hieäu quaû. .v.v. Ngoaøi ra, vieäc xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn coøn nhaèm ñeå tính toaùn sô boä caùc chæ tieâu veà kinh teá sau : Voán ñaàu tö. Phí toån vaän haønh. Chi phí kim loaïi maøu. Toån thaát ñieän naêng. II – CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN: 1)Moät soá heä soá vaø ñaïi löôïng thöôøng duøng khi xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Caùc heä soá chæ tieâu söû duïng trong xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn thöôøng laø caùc soá khoâng thöù nguyeân, ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa hoä tieâu thuï theo coâng suaát hoaëc theo thôøi gian duøng ñeå tính toaùn phuï taûi ñieän. Coù raát nhieàu heä soá nhö vaäy trong ñoà aùn toát nghieäp naøy ta chæ söû duïng nhöõng chæ tieâu caàn thieát. a)Phuï taûi trung bình (Ptb) Laø moät ñaëc tröng tónh cuûa phuï taûi trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù. b)Heä soá hình daùng (Khd) Laø ñaïi löôïng cho söï khoâng ñoàng ñeàu cuûa ñoà thò phuï taûi theo thôøi gian. Kpt 1 (daáu “=” xaûy ra khi phuï taûi khoâng thay ñoåi theo thôøi gian). Thoâng thöôøng ngöôøi ta xaùc ñònh heä soá hình daùng theo chæ soá coâng tô ñieän naêng: Trong ñoù: Atd : ñieän naêng tieâu thuï trong thôøi gian T theo chæ soá treân coâng tô ñieän. n :nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau ñeå phaân chia ñoà thi phuï taûi theo coâng suaát theo thôi gian T. DAtd :ñieän naêng tieâu thuï trong khoaûng thôøi gian DT = T/n theo chæ soá coâng tô ñieän. c)Heä soá söû duïng (Ksd): Laø tyû soá giöõa coâng suaát trung bình cuûa hoä tieu thuï vôùi coâng suaát ñònh möùc rieâng bieät. Ñoái vôùi töøng maùy rieâng bieät: Trong ñoù : Ptb : coâng suaát trung bình cuûa maùy Pñm : coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy. Ñoái vôùi nhoùm: Trong ñoù : : coâng suaát trung bình cuûa nhoùm. d)Heä soá mang taûi (Kpt:): Laø tyû soá giöõa coâng suaát taùc duïng tieâu thuï thöïc teá vôùi coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò: Trong ñoù : Pñ: heä soá ñoùng ñieän (thôøi gian ñoùng ñieän cho hoä tieâu thuï) e) Heä soá coâng suaát taùc duïng cöïc ñaïi (Kmax) Laø tyû soá giöõa coâng suaát taùc duïng tính toaùn vôùi coâng suaát trung bình trong thôøi gian khaûo saùt : f) Soá thieát bò hieäu quaû: (nhq): Laø soá thieát bò giaû thuyeát coù cuøng coâng suaát vaø cheá ñoä laøm vieäc, chuùng ñoøi hoûi phuï taûi baèn._.g phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm phuï taûi thöïc teá (goàm caùc thieát bò coù cheá ñoä laøm vieäc vaø coâng suaát khaùc nhau). 2 – Caùc phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : 2.1 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát ñaët vaø heä soá nhu caàu : Ptt = KncPñm Qtt = Ptt.tgj Trong ñoù: Ptt : coâng suaát taùc duïng tính toaùn cuûa nhoùm thieát bò Qtt : coâng suaát phaûn khaùng tính toaùn cuûa nhoùm thieát bò Stt : coâng suaát bieåu kieán tính toaùn cuûa nhoùm thieát bò Knc: heä soá nhu caàu cuûa nhoùm hoä tieâu thuï. Pñm : coâng suaát ñònh möùc. cosj : heä soá coâng suaát ñaët Nhaän Xeùt : Theo phöông phaùp naøy, giaû thieát phuï taûi tính toaùn baèng phuï taûi trung bình bình phöông laø khoâng chính xaùc. Tuy nhieân, trong moät soá tröôøng hôïp, phuï taûi trung bình bình phöông coù theå söû duïng nhö phuï taûi tính toaùn khi ñoà thò phuï taûi khaù baèng phaúng. Vì vaäy, phöông phaùp naøy coù theå duøng ñeå xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn ôû thanh caùi phaân xöôûng, thanh caùi haï aùp, traïm bieán aùp. 2.2 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo chæ tieâu dôn vò saûn xuaát: a) Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát toån hao ñieän naêng treân moät ñôn vò saûn phaåm : Neáu caùc xöôûng coù ÑTPT khoâng ñoåi, phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm baèng phuï taûi trung bình cuûa ca phuï taûi lôùn nhaát vaø theo suaát tieâu hao ñieän naêng treân moät ñôn vò saûn phaåm. Suaát tieâu hao cuûa töøng daïng saûn phaåm ñöôïc cho cuï theå. Trong ñoù : A : suaát tieâu hao ñieän naêng treân moât ñôn vò saûn phaåm. Mca : soá löôïng saûn phaåm saûn suaát trong moät ca. Tca : thôøi gian cuûa moät ca phuï taûi lôùn nhaát (ñôn vò giôø) Nhaän xeùt : Phöông phaùp naøy chæ chính xaùc trong tröôøng hôïp aùp duïng cho caùc nhaø maùy coù phuï taûi ít bieán ñoåi vaø khi ta coù soá lieäu chính xaùc veà suaát tieâu hao ñieän naêng cho moät ñôn vò saûn phaåm. b)Xaùc ñinh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát : Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm hoä tieâu thuï theo suaát coâng suaát coù theå xaùc ñònh nhö sau : Ptt = P0.F Trong ñoù: P0 : suaát coâng suaát tính toaùn treân moät m2 dieän tích saûn xuaát. F : dieän tích boá trí nhoùm hoä tieâu thuï. Giaù trò P0 coù theå tra trong soå tay öùng vôùi töøng loaïi hoä tieâu thuï do kinh nghieäm vaän haønh thoáng keâ maø coù. Nhaän xeùt : Phöông phaùp naøy xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát leä thuoäc chuû yeáu vaøo P0 tra töø soå tay neân keùm chính xaùc. Do ñoù phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc duøng trong tính toaùn sô boä. 2.3 -Xaùc ñinh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát trung bình vaø heä soá cöïc ñaïi : Ptt = KmaxPcaKsdPñm Trong ñoù : Kmax :heä soá cöïc ñaïi Pca :coâng suaát danh ñònh trung bình cuûa nhoùm hoâ tieâu thuï cuûa ca mang taûi lôùn nhaát. Ksd :heä soá söû duïng Pñm :coâng suaát ñònh möùc Khi tính toaùn phuï taûi tính toaùn baèng phöông phaùp naøy, trong moät soá tröôøng hôïp cuï theå coù theå duøng moät soá coâng thöùc sau : a) Soá thieát bò hieäu quaû : Khi nhq 4 : Ptt = KmaxKsdPdñ Khi 4nhq<10: Qtt = 1,1.KsdQdñ = 1,1KsdPdñtgj Khi nhq 10: Qtt = KsdPdñtgj b) Soá thieát bò hieäu quaû nhq < 4 : Ptt = SPdñi Qtt = SQdñi Nhaän xeùt : Phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát trung bình vaø heä soá cöïc ñaïi cho ta keát quaû khaù chính xaùc vì khi xaùc ñònh soá thieát bò hieäu quaû ta ñaõ xeùt tôùi caùc yeáu toá quan troïng nhö aûnh höôûng cuûa soá löôïng thieát bò trong nhoùm, soá thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát cuõng nhö söï khaùc nhau veà cheá ñoä laøm vieäc. III – PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN : Do ta daõ coù thieát keá chi tieát cuûa töøng xöôûng, caùc thoâng tin chính xaùc veà maët baèng boá trí maùy moùc;bieát ñöôïc coâng suaát vaø quy trình coâng ngheä cuûa töøng thieát bò neân ta quyeát ñònh söû duïng phöông phaùp xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo coâng suaát trung bình vaà Kmax Ôû ñaây, cosj ñaõ ñöôïc cho theo lyù lòch maùy, heä soá Ksd ñöôïc choïn theo tình hình hoaït ñoäng cuûa Xí nghòeâp vaø theo quy taéc sau : Ñoái vôùi ñoäng cô ñieän choïn Ksd = 0,4 – 0,5. Ñoái vôùi nhöõng thieát bò coù quaùn tính nhieät lôùn, yeâu caàu phaûi laøm vieäc lieân tuïc nhö loø ñieän, loø toâi, tuû saáy,… choïn Ksd = 0,8 – 0,9. Ñoái vôùi maùy haøn ñieåm choïn Ksd = 0,35, vaø cosj = 0,6 Phaân phoái thieát bò : +Caùc thieát bò treân maët baèng ôû caùc xöôûng ñaõ ñöôïc laép ñaët theo vò trí coá ñònh, do ñoù khi phaân nhoùm caàn phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau : + Coâng suaát giöõa caùc thieát bò trong cuøng nhoùm khoâng cheânh leäch nhau nhieàu. + Trong cuøng moät nhoùm neân choïn nhöõng maùy coù coâng suaát nhoû ñeå lieân thoâng (toái ña 3 maùy) ñeå traùnh söï cheânh leäch coâng suaát, tieát kieäm daây daãn vaø thieát bò baûo veä. IV – XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN: 3.1 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän – moäc 1 – TÑL 1 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy cöa 8725 26 1 10 0.4 0.6 25,38 152,28 2 Maùy cöa HSM 27 2 8 0.4 0.6 20,3 121,8 3 Maùy Baøo trung bình 450 10 1 15 0.4 0.5 45,6 273,6 4 Caåu nhoû 450 35 1 10 0.3 0.5 11,7 70,2 5 Beå ngaâm dd keàm 450 41 1 3 0.7 0.9 5,08 30,48 6 Beå ngaâm nöôùc noùng 450 47 1 4 0.7 0.9 6,78 41,22 7 Maùy cuoán daây nhoû 450 48 1 1 0.4 0.6 2,53 15,18 8 Maùy cuoán daây lôùn 450 49 1 1,2 0.4 0.6 3,05 18,3 9 Beå ngaâm coù taêng nhieät 450 50 1 4 0.8 0.9 6,78 41,22 10 Tuû saáy 450 51 1 3 0.8 0.9 5,08 30,48 11 Baøn thöû nghieäm TBÑ 450 52 1 7 0.4 0.7 15,21 91,26 TOÅNG (S) 12 74,2 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. Maùy cöa (26) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm ; Vôùi: Kmm = 6 à Imm = 6x25.38 = 152.28(A) Maùy cöa (27): Iñmi = Imm = Kmm Iñm =6x20.3 = 121.8(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Maùy baøo trung bình (10) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm =6x45.6 = 273.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 d) Caåu nhoû (35) : Pdh = Pnh = 10 ; Vôùi a = 15% Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x11.7 = 70.2(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : Cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng nhoùm : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò hieäu quaû : nhq = = 8.4 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS .0.45x74.2 = 33.39 (KW) QtbS = PtbS.tgjS= 33.39x1.23 = 41.07(KVAR) Ta coù cosjS = 0.63 è tgjS = 1.23 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.45 vaø nhq = 8.4. tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc Kmax = 1.45 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 1.45x33.39 = 48.4(KW) Vì nhq 10 neân : Qtt = 1.1xQtb = 1.1x41.07 = 45.17(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn: Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù :Thieát bò maùy baøo trung bình coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm =273,6 (A) Iñnh = 273.6 + (100.6 – 0.4x45.6) = 355.96 (A) Töø caùc keát quaû tính ñöôïc ôû treân. Ta coù baûng tính toaùn phuï taûi cuûa xöôûng söûa chöõa thieát bò ñieän – moäc phía sau : 3.2 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho xöôûng gia nhieät : 1 – TÑL 2 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy khoan tay 6 1 1 0.4 0.6 2,53 15,18 2 Maùy phay chính xaùc 11 1 3 0.4 0.6 7,6 45,6 3 Maùy phay 6P13 15 2 5 0.4 0.6 12,7 76,2 4 Maùy xoïc 5K328 18 1 5 0.4 0.6 12,7 76,2 5 Maùy maøi truïc khuyûu 3P423 23 1 3 0.4 0.6 7,6 45,6 6 Caåu trung bình 36 2 30 0.4 0.5 35,25 211,5 7 Loø thaám 39 1 50 0.7 0.7 108,7 652,2 8 Loø cao taàn 41 1 50 0.6 0.7 108,7 652,2 TOÅNG (S) 10 182 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a)Maùy khoan tay (6) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x2.53 = 15.18(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b)Maùy phay chính xaùc (11) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x7.6 = 45.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c)Caåu trung bình (36) : Pdh = Pnh= 30 ; Vôùi a = 15% Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x35.25 = 211.5(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng ñieän hieäu quaû : nhq = = 4.6 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS .0.57x182 = 103.74 ((KW) QtbS = PtbS.tgjS= 103.74x1.1 = 114.1(KVAR) Ta coù cosjS = 0.67 è tgjS = 1.1 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.57 vaø nhq = 4.6. tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc Kmax = 1.5 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Vì nhq = 4.6 > 4 neân: Ptt = KmaxPtb = 1.5x103.7 = 155.6((KW) Qtt = 1.1xQtb = 1.1x114.1 = 125.5(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù :Thieát bò loø cao taàn coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm = 652,2 (A) Iñnh = 625.2 + (303.8 – 0.7x108.7) = 879.9(A) 2) TÑL 3 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Loø ram 38 1 50 0.7 0.7 108,7 652,2 2 Loø ñieän 40 1 30 0.7 0.9 50,8 304,8 3 Loø ñieän 40 1 30 0.7 0.9 50,8 304,8 4 Loø toâi 42 1 50 0.7 0.7 108,7 652,2 TOÅNG (S) 4 160 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Loø ram (38) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x108.7 = 625.2(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Loø ñieän (40) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm= 6x50.8 = 304.8(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c) Loø toâi (42) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm= 6x108.7 = 625.2(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 3.76 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS .0.7x160 = 112 ((KW) QtbS = PtbS.tgjS= 1124x0.8 = 89.6(KVAR) Ta coù cosjS = 0.78 è tgjS = 0.8 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Vì nhq = 3.76 < 4 neân: Ptt =SPñm = 160(KW) Qtt = SQñm = Pñmtgj = 160x0.8 = 128(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù : Thieát bò loø toâi coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm =625,2 (A) Iñnh = 625.2 + (311.4 – 0.7x108.7) = 887.5(A) Töø caùc keát quaû tính ñöôïc ôû treân. Ta coù baûng tính toaùn phuï taûi cuûa xöôûng gia nhieät phía sau : 3.3 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho xöôûng söûa chöõa thieát bò cô khí : 1) TÑL 4 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy tieän toång hôïp 16K20 1 1 3 0.4 0.6 7,6 45,6 2 Maùy tieän trung bình 1H983 2 1 5 0.4 0.6 12,96 77,76 3 Maùy tieän lôùn 4 2 10 0.4 0.6 25,38 152,28 4 Maùy khoan 5 1 1 0.4 0.6 2,53 15,8 5 Maùy phay 6P81 14 3 5 0.4 0.6 12,96 77,76 6 Maùy maøi 3P423 23 2 3 0.4 0.6 7,61 45,66 7 Maùy haøn PDU120 29 1 10 0.4 0.4 11,7 70,2 TOÅNG (S) 11 60 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy tieän toång hôïp (1) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x7.6 = 45.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Maùy tieän trung bình (2) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x12.69 = 75.72(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c Maùy haøn (29) : Pdh = Pnh= 10 ; Vôùi a = 15% Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x11.7 = 88.2(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 8.4 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : Ptb = KsdS .24 (KW) Qtb = Ptb.tgj= 24x1.44 = 34.56(KVAR) Ta coù cosj = 0.57 è tgjS = 1.44 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.4 vaø nhq = 8.4 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc : Kmax = 1.1 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 1.1x24 = 26.4(KW) Qtt = 1.1xQtb = 1.1x34.56 = 38.02(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù : Thieát bò maùy tieän lôùn coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm = 152,28 (A) Iñnh = 152.28 + (70.33 – 0.6x25.38) = 207.58(A) 2 )TÑL 5 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy khoan 5 1 10 0.4 0.6 2,53 15,18 2 Maùy baøo 10 1 10 0.3 0.7 21,7 130,2 3 Maùy phay chính xaùc 11 2 3 0.4 0.6 7,61 45,66 4 Maùy maøi troøn 3U143 24 2 5 0.4 0.6 12,96 77,76 5 Maùy xoïc 3K 19 1 3 0.3 0.6 12,96 77,96 6 Maùy doa D=3m 20 2 10 0.4 0.6 25,3 152,28 TOÅNG (S) 9 61 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy khoan (5) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x2.53 = 15.18(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Maùy baøo (10) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x21.7 = 130.2(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c) Maùy phay chính xaùc (11) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x7.6 =45.66(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 7.54 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS . 22.57 (KW) QtbS = PtbS.tgjS= 22.57x1.26 = 28.4(KVAR) Ta coù cosjS = 0.62 è tgjS = 1.26 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.37 vaø nhq = 7.54 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc Kmax = 1.65 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 37.2(KW) Qtt = 1.1xQtb = 31.24(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù:Thieát bò maùy doa coù doøng môû maùy lôùn nhaát laø Imm =152,28(A) Iñnh = 152.28 + (73.8 – 0.6x25.38)= 210.85(A) Töø caùc keát quaû tính ñöôïc ôû treân. Ta coù baûng tính toaùn phuï taûi cuûa xöôûng söûa chöõa cô khí phía sau : 3.4 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng : 1) TÑL 6 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy baøo giöôùng 9 1 30 0.4 0.6 76,1 456,6 2 Maùy phay F4A 16 2 5 0.4 0.6 12,7 76,2 3 Maùy doa D = 3M 21 1 10 0.4 0.6 25,38 152,28 4 Maùy maøi ñaù 3P633 25 2 10 0.4 0.6 25,38 152,28 5 Maùy haøn PDU504 31 1 10 0.4 0.6 11,7 70,2 6 Caåu lôùn 37 1 50 0.5 0.5 19,36 116,16 7 Buùa maùy trung bình 300 taán 44 1 30 0.4 0.5 91,1 547,2 Toång (S) 9 190 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy baøo giöôøng (9) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x76.1 = 456.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Maùy phay (16) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x12.7 = 75.7(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c) Caåu lôùn (37) : Pdh = Pnh= 50 ; Vôùi a = 15% Iñmi = Imm = Kmm Iñm= 6x58.8 = 352.8(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 5.4 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : Ptb = KsdS .68.8 (KW) Qtb = Ptb.tgj= 68.8x2.29 = 157.55(KVAR) Ta coù cosj = 0.4 è tgjS = 2.29 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.43 vaø nhq = 5.4 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc : Kmax = 1.63 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 1.63x68.8 = 112.14(KW) Qtt = 1.1xQtb = 1.1x157.55 = 173.3(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù: Thieát bò maùy buùa trung bình coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm=547,2 (A) Iñnh = 547.2 + (313.67 – 0.4x91.2) = 824.39 (A) 2)TÑL 7; Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy maøi ñaù PDU504 25 1 10 0.4 0.6 2,53 15,18 2 Maùy haøn PDU504 31 4 10 0.4 0.6 21,7 130,2 3 Maùy eùp trung bình 300 taán 34 1 30 0.4 0.6 7,61 45,66 4 Caåu nhoû 300 taán 35 1 10 0.5 0.5 12,96 77,76 5 Caåu lôùn 500 taán 37 1 50 0.5 0.5 12,96 77,96 6 Maùy buùa lôùn 500 taán 43 1 50 0.4 0.6 25,3 152,28 Toång (S) 9 190 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy eùp trung bình (34) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x76.1 = 456.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Maùy buùa lôùn (43) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x126.9 = 777.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 c) Maùy maøi ñaù (25) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x25.38 = 152.28(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 5.55 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS . 81.7 (KW) QtbS = PtbS.tgjS= 81.7x1.44 = 117.6(KVAR) Ta coù cosjS = 0.57 è tgjS = 1.44 Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.43 vaø nhq = 5.55 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc Kmax = 1.6 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 130.7(KW) Qtt = 1.1xQtb = 129.36(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn: Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù: Thieát bò maùy buùa lôùn coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm = 761,4 (A) Iñnh = 761,4 + (211.1 – 0.6x126,9) = 896,06(A) Töø caùc keát quaû tính ñöôïc ôû treân. Ta coù baûng tính toaùn phuï taûi cuûa xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng phía sau : 3.5 – Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho xöôûng söûa chöõa thieát bò coâng ngheä : 1)TÑL 8 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (A) Imm (A) 1 Maùy tieän toång hôïp 16K20 1 2 5 0.4 0.6 12,69 76,14 2 Maùy tieän lôùn 3 1 10 0.4 0.6 25,39 152,34 3 Maùy phay FA4 16 2 5 0.4 0.6 12,7 76,2 4 Maùy doa D = 4m 21 2 10 0.5 0.7 25,38 152,28 5 Maùy maøi ñaá 3P663 25 1 10 0.4 0.6 25,38 152,28 6 Maùy haøn PDU504 31 2 10 0.3 0.5 11,7 70,2 7 Maùy eùp nhoû 160 taán 33 1 10 0.4 0.6 16,38 98,28 8 Caåu nhoû 35 1 10 0.4 0.5 15,19 91,14 9 Caåu trung bình 36 1 30 0.4 0.5 45,59 273,5 10 Maùy khoan TB 7 1 5 0.4 0.6 12,69 76,14 TOÅNG (S) 14 135 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy eùp (33) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm= 6x26.38 = 158.28(A) ; Vôùi: Kmm = 6 b) Caåu nhoû (35) : Pdh = Pnh= 10 Vôùi a = 15% Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x11.7 = 70.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 9.98 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : Ptb = KsdS .54 (KW) Qtb = Ptb.tgj = Ptb.tgj = 72(KVAR) Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.4 vaø nhq = 9.98 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc : Kmax = 1.02 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 1.02x54 = 55.08(KW) Qtt = 1.1xQtb = 1.1x72 = 79.2(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn : Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù :Thieát bò caåu trung bình coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm=273,6(A Iñnh = 273.6 + (146.6 – 0.5x45.6) = 329 (A) 2)TÑL 9 : Stt Teân thieát bò Maõ soá Kí hieäu Soá löôïng P ñm (kW) Ksd Cosj Iñm (a) Imm (a) 1 Maùy tieän trung bình 2 1 5 0.4 0.6 12,96 77,76 2 Maùy baøo trung bình 10 2 10 0.4 0.6 25,38 152,28 3 Maùy phay 6720 12 4 5 0.4 0.6 14,69 88,14 4 Maùy doa tinh 2431 22 1 5 0.5 0.7 10,8 64,8 5 Maùy maøi troøn 30143 24 1 5 0.4 0.6 12,69 76,14 6 Maùy eùp 500 taán 32 1 50 0.4 0.6 126,9 761,4 7 Caåu nhoû 35 1 10 0.4 0.5 15,9 95,4 TOÅNG (S) 11 115 Xaùc ñònh doøng ñònh möùc vaø Imm cuûa thieát bò : Iñm = Vôùi : Uñm = 380 V = 0.38 KV Pñmi : coâng suaát cuûa thieát bò ñöôïc tính toaùn. a) Maùy eùp (32) : Iñmi = Imm = Kmm Iñm = 6x129.6 = 777.6(A) ; Vôùi: Kmm = 6 Xaùc ñònh heä soá coâng suaát : cos j = Xaùc ñònh heä soá söû duïng : Ksdi = Xaùc ñònh soá thieát bò söû duïng hieäu quaû : nhq = = 4.44 Xaùc ñònh phuï taûi trung bình : PtbS = KsdS . 46.5 (KW) QtbS = PtbS.tgjS = PtbS.tgjS = 63.24(KVAR) Xaùc ñònh heä soá cöïc ñaïi : Vôùi Ksd = 0.4 vaø nhq = 4.44 tra baûng trong taøi lieäu 1 ta ñöôïc : Kmax = 1.81 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn : Ptt = KmaxPtb = 84.12(KW) Qtt = 1.1xQtb = 69.56(KVAR) Stt = Itt = Xaùc ñònh doøng ñænh nhoïn: Iñnh = Immmax + (Itt - KsdIñmmax) Ta coù: Thieát bò maùy eùp coù doøng môû maùy lôùn nhaát Imm=761,4 (A) Iñnh = 761.4 + (106.53 – 0.6x126.9) = 790.17(A) Töø caùc keát quaû tính ñöôïc ôû treân. Ta coù baûng tính toaùn phuï taûi cuûa xöôûng söûa chöõa thieát bò naëng phía sau : PHAÀN III THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM LUXICON CHÖÔNG I: CAÙC YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG : Ôû caùc coâng trình xaây döïng, ngoaøi chieáu saùng töï nhieân coù saün, ngöôøi ta coøn chieáu saùng nhaân taïo. Ngoaøi taùc duïng naâng cao hieäu quaû coâng vieäc ñang dieãn ra trong coâng trình ñoù, heä thoáng chieáu saùng cuõng laø moät phaàn cuûa coâng trình kieán truùc, naâng cao giaù trò thaãm myõ cuûa coâng trình. Vieäc thieát keá chieáu saùng thöôøng söû duïng caùc thieát bò ñieän vì caùc öu ñieåm sau -Laø nguoàn naêng löôïng reû, saïch, deã söû duïng. -Thieát bò chieáu saùng thöôøng söû duïng ñieän ñôn giaûn, deã laép ñaët, thuaän tieän, giaù reû,…. -Aùnh saùng taïo ra gaàn gioáng aùnh saùng töï nhieân. -Ñeå ñaûm baûo veà chaát löôïng, an toaøn vaø thaãm myõ khi thieát keá chieáu saùng, ngöôøi thieát keá phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : 1) Ñaûm baûo ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng cuûa maét trong thôig gian daøi, haïn cheá toái ña söï loaù maét. 2) Ñaûm baûo söï töông phaûn giöõa vaät chieáu saùng vôùi neàn ñoä töông phaûn. 3) Ñoä roïi phaûi oån ñònh trong suaát quaù trình chieáu saùng baèng caùch duøng nguoàn ñieän oån ñònh. CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM LUXICON Luxicon laø phaàn meàm tính toaùn chieáu saùng cuûa haõng Cooper Lighting (Myõ), cho pheùp tính toaùn thieát keá chieáu saùng trong nhaø vaø chieáu saùng ngoaøi trôøi. Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa phaàn meàm laø ñöa ra nhieàu phöông phaùp löïa choïn boä ñeøn, khoâng chæ caùc boä ñeøn cuûa haõng Cooper maø coù theå nhaäp caùc boä ñeøn cuûa caùc haõng khaùc. Luxicon coøn ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng, giuùp ta thöïc hieän nhanh choùng caùc quaù trình tính toaùn hoaëc cho pheùp ta söûa ñoåi caùc thoâng soá ñoù. Cho pheùp ta nhaäp vaø xuaát caùc file baûng veõ *.DXF hoaëc *.DWG. Tính toaùn chieáu saùng trong nhöõng khoâng gian ñaëc bieät (traàn nghieâng, töôøng nghieâng, coù ñoà vaät trong phoøng ) trong ñieàu kieän coù vaø khoâng coù aùnh saùng töï nhieân. Moät öu ñieåm khaùc laø Luxicon coøn ñöa ra moät chöông trình Wizard raát deã daøng söû duïng ñeå tính toaùn chieáu saùng caùc ñoái töôïng nhö : maët tieàn nhaø, baûng hieäu vaø chieáu saùng trong nhaø. Luxicon cho pheùp ta nhaäp caùc baûng baùo caùo, toång keát caùc keát quaû döôùi daïng soá, ñoà thò, hình veõ, …vaø coøn coù theå chuyeån caùc keát quaû sang caùc phaàn meàm khaùc. Noùi toùm laïi, ñaây laø moät chöông trình tính toaùn chieáu saùng töông ñoái hieän ñaïi, noùi giuùp ta thieát keá chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø ñöa ra moät heä thoáng chieáu saùng ñaït yeâu caàu veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng chieáu saùng. THOÂNG SOÁ CAÙC PHOØNG BAN VAØ CAÙC NHAØ XÖÔÛNG TRONG CUÛA XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM –VIETSOVPETRO (VSP) STT Teân phoøng Kích thöôùc Heä soá phaûn xaï Ñoä roïi tieâu chuaån Etc(lux) Roäng a(m) Daøi b (m) cao H( m) S (m2) Traàn rtr Töôøng rt saøn rs TOAØ NHAØ VAÊN PHOØNG Taàng 1 1 Maùi ñoùn 10 4.5 5 45 0.7 0.5 0.2 150 2 Haønh lang 24 3 5 72 0.7 0.5 0.2 150 3 Hoäi tröôøng 24 10 4 240 0.7 0.5 0.2 300 4 Y teá 10 5.5 4 55 0.7 0.5 0.2 300 5 Coâng ñoaøn 10 5.5 4 55 0.7 0.5 0.2 300 Taàng 2 1 Keá toaùn 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 2 TP keá toaùn 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 3 Keá hoaïch 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 4 TP keá hoaïch 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 5 LÑ-TL 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 6 TP LÑ-TL 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 7 WC 8 4.5 5 36 0.7 0.5 0.2 150 8 Haønh lang 24 3 5 72 0.7 0.5 0.2 150 Taàng 3 1 Vaät tö 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 2 TP vaät tö 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 3 Giaùm ñoác 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 4 P. Giaùm ñoác 1 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 5 P. Giaùm ñoác 2 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 6 Taïp vuï 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 200 7 WC 8 4.5 5 36 0.7 0.5 0.2 150 8 Haønh lang 24 3 5 72 0.7 0.5 0.2 150 Taàng 4 1 Toå chöùc 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 2 TP toå chöùc 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 3 Kyõ thuaät 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 4 TP kyõ thuaät 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 5 CT coâng ñoaøn 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 6 Hoïp 10 5 4 50 0.7 0.5 0.2 300 7 WC 8 4.5 5 36 0.7 0.5 0.2 150 8 Haønh lang 24 3 5 72 0.7 0.5 0.2 150 KHU VÖÏC SÖÛA CHÖÕA 1 Baûo veä 3 2 4 6 0.7 0.5 0.2 200 2 Thay ñoà 5 4 4 20 0.7 0.5 0.2 150 3 Giaët ñoà 5 4 4 20 0.7 0.5 0.2 150 4 Garage 17 16 5 272 0.7 0.5 0.2 200 5 Kho vaät tö 20 10 5 200 0.7 0.5 0.2 150 6 Nhaø xe 6 4 4 24 0.7 0.5 0.2 150 7 Xöôûng SCTB Ñieän-Moäc 33 20 5 660 0.7 0.5 0.2 500 8 Xöôûng gia nhieät 33 20 5 660 0.7 0.5 0.2 500 9 Xöôûng SCTB cô khí 33 20 5 660 0.7 0.5 0.2 500 10 Xöôûng SCTB coâng ngheä 45 30 5 1350 0.7 0.5 0.2 500 11 Xöôûng SCTB naëng 21 30 5 630 0.7 0.5 0.2 500 CHÖÔNG III : TÍNH CHIEÁU SAÙNG CHO XÍ NGHIEÄP CÔ KHÍ TRUNG TAÂM VIET SOVPETRO(VSP) I - TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO XÖÔÛNG SCTB ÑIEÄN- MOÄC I-1 Tính Toaùn Chieáu Saùng Baèng Phaàn Meàm Luxicon 1- Nhaäp kích thöôùc cuûa xöôûng SCTB Ñieän-Moäc : Choïn add Room treân Toolbar hoaëc choïn add/Room töø main menu. Maøn hình new Room Defination hieån thò Nhaäp thoâng soá cuûa Xöôûng : Teân : xöôûng SCTB Ñieän - Moäc Kích thöôùc : x=20(m), y=33(m), z=5(m) Vò trí : x=0(m), y= 0(m) Heä soá phaûn xaï :traàn =0.7 ;tröôøng =0.5 ; saøn = 0.2 Chieàu cao beà maët laøm vieäc :0.8m Hình 1 : Caùc thoâng soá xöôûng SCTB Ñieän-Moäc 2- Choïn ñoä roïi trung bình : Etc =500(lux) 3- Boá trí cöûa ra vaøo vaø cöûa soå : - Choïn addwindowns töø toolbar hoaëc add/windown töø main menu. - Maøn hình windown properties hieån thò Hình 2 Caùc thoâng soá cuûa cöaû ra vaøo - Teân : windowns Kích thöôùc : x= 4(m) ; y= 3(m) Vò trí : x= 22(m) ; y= 0(m) Giaù trò heä soá phaûn xaï: 0.1 Heä soá truyeàn nhieät : 0.9 Phaân boá höôùng ñaëc cöûa Caùc cöûa coøn laïi ta cuõng thöïc hieän töông töï. Sau ñoù click chuoät vaøo Isometric view ñeå xem caûnh cuûa Xöôûng SCTB Ñòeân - Moäc ôû daïng 3 chieàu Hình 3 : Caûnh cuûa Xöôûng SCTB Ñieän - Moäc ôû daïng khoâng gian 3 chieàu 4- Löïa choïn boä ñeøn : Quaù trình löïa choïn : Choïn add luminaire töø menu hoaëc choïn add luminaire to schedule treân toolbar roài nhaäp caùc thoâng soá choïn boä ñeøn nhö hình döôùi Hình 4 : nhaäp caùc thoâng soá choïn boä ñeøn Click leân nuùt search ta thaáy hieån thò 46 boä ñeøn ñöôïc tìm Hình 5 : Löïa choïn boä ñeøn Choïn boä ñeøn caàn tìm roài nhaán OK Taïi maøn hình luminaire type : nhaäp kí hieäu boä ñeøn ñöôïc choïn vaøo hoäp thoaïi Type click OK Maøn hình luminaire Editor hieån thò Choïn thanh lamp ñeå thay ñoåi thoâng soá boùng ñeøn roài nhaäp CRI, color temperature Hình 6 : nhaäp caùc thoâng soá Choïn thanh Ballast/Emergency , roài nhaäp giaù trò ñieän aùp,soá Ballast, ñaùnh daáu nguoàn döï phoøng(Order with Optional Battery) Hình 7 : nhaäp caùc thoâng soá ballast Choïn thanh luminaire : xem caùc thoâng soá boä ñeøn Hình 8 : caùc thoâng soá boä ñeøn löïa choïn Vaøo thanh report xem thoâng soá boä ñeøn, heä soá söû duïng Hình 9 : thoâng soá boä ñeøn Hình 10 : heä soá söû duïng Click vaøo Quatity: ñeå xaùc ñònh soá boä ñeøn Hình 11 : soá löôïng boä ñeøn 5- Choïn vaø phaân boá caùc boä ñeøn : Töø maøn hình luminaire Editor : Click leân add to plan Choïn phöông phaân boá ñeøn :xoay ñeøn 1 goùc 900 Hình 12 : löïa choïn phöông aùn phaân boá xoay ñeøn 1 goùc 900 so vôùi höôùng baéc Click OK. Treân maët baèng laøm vieäc hieän 1 boä ñeøn naèm ngang Ñeå phaân boá 78 boä ñeøn :click leân boä ñeøn, baám chuoät phaûi choïn Array rectangular Treân maøn hình Array Difinition : + Nhaäp soá haøng :6 + khoaûng caùch giöõa caùc haøng : 3.33(m) + Soá coät 13 + Khoaûng caùch giöõa caùc coät :. 2.54(m) Hình 13 : nhaäp caùc thoâng soá phaân boá 78 boä ñeøn 0.5m Click Center Array roài click OK . maøn hình maët baèng phaân boá ñeøn 3.3m 2.54m Hình 14: phaân boá 78 boä thaønh 6 daõy 6-Taïo löôùi tính toaùn - Choïn add calc Grid treân toolbar hoaëc choïn Add/Calculation Grid töø main menu. - Maøn hình Grid Menu xuaát hieän / - Choïn löôùi : whole Room . - Maøn hình calculation Grid Properties xuaát hieän . + Taïi phaàn Grid Geometries : ñeå giaù trò maëc ñònh . + Phaàn calculation Types Contours : ñaùnh daáu choïn ñoä roïi ngang, ñoä roïi ñöùng + Phaàn contours : ñaùnh daáu choïn Dislay in CaD views (neáu muoán hieån thò caùc ñöôøng ñaúng roïi cuøng hieän treân plan view cuøng vôùi caùc boä ñeøn) 7- Thöïc hieän tính toaøn : - Choïn calculate/calculation menu töø main menu . Hình 15 : löïa choïn caùc thoâng soá tính toaùn -Choïn Detailed calculations, Rended . - Ta tính 2 tröôøng hôïp :khoâng coù aùnh saùng töï nhieân vaø coù aùnh saùng töï nhieân - Ñeå tính aûnh höôûng cuûa aùnh saùng töï nhieân ta choïn daylight, Daylight settings . Hình 16 : nhaäp caùc thoâng soá vò trí ,thôøi gian tính toaùn chieáu saùng töï nhieân Choïn thôøi gian tính toaùn chieáu saùng : luùc 11 giôø saùng, ngaøy 25 ,thaùng 7 - Sau ñoù treân maøn hình calculation menu choïn nuùt calculate selected. Quaù trình tính toaùn ._.00 45 20.27 2 TPPI -TÑL T3 3G300 25 0.06 0,06 NS400 45 19.02 3 TPPI -TÑL T4 3G35 16 0.524 0,06 NS100 25 15.04 4 TPPI -TÑL T5 3G35 14 0.524 0,06 NS100 25 15.93 BAÛNG TÍNH NGAÉN MAÏCH TAÏI CAÙC TÑL CUÛA TPP II stt Vò trí ñaët Loaïi daây/ 3 pha L (m) R0 (mW/m) X0 (mW/m) CB ñaõ choïn INCB (KA) IN (A) 1 TPPII- TÑL T6 3G150 50 0.124 0,06 NS400 45 20.35 2 TPPII-TÑL T7 3G240 40 0.0754 0,06 NS250 36 19.07 3 TPPII -TÑL 8 3G120 55 0.153 0,06 NS160 25 14.5 4 TPPII -TÑL 9 3G95 15 0.193 0,06 NS160 25 21.5 5 TPPII -TÑL 1 3G70 30 0.268 0.06 NS160 25 15.87 BAÛNG TÍNH NGAÉN MAÏCH TAÏI CAÙC TPPCSTG stt Vò trí ñaët Loaïi daây/ 3 pha L (m) R0 (mW/m) X0 (mW/m) CB ñaõ choïn INCB (KA) IN (A) 1 TPPCS-TPPCSTG1 3G150 15 01.24 0,06 NS160 25 19.98 2 TPPCS-TPPCSTG2 3G150 10 0.124 0,06 NS250 36 21.05 3 TPPCS-TPPCSTG3 3G185 40 0.0991 0,06 NS250 36 16.5 4 TPPCS-TPPCSTG4 3G150 60 0.124 0,06 NS250 36 13.45 5 TPPCS-TPPCSTG5 3G4 10 4.61 0.06 EA53-G 5 4.49 CHÖÔNG V : TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP I – Muïc ñích : Trong thieát keá cung caáp ñieän, ñeå maùy moùc hoaït ñoäng toát ñoøi hoûi chuùng phaûi laøm vieäc ôû cheá ñoä ñònh möùc Uñm moät thöïc teá laø giaù trò ñieän aùp rôi treân maùy thöôøng nhoû hôn ñieän aùp ñaàu ra MBA. Ñoù laø do coù söï toån thaát coâng suaát treân thanh goùp, daây daãn, thieát bò baûo veä. Nhaèm ñaûm baûo söï laøm vieäc oån ñònh cuûa caùc maùy moùc ñoøi hoûi ñoä suït aùp treân daây daãn, thanh caùi, thieát bò baûo veä, … phaûi naèm trong khoaûng DUcp. Tuyø vaøo töøng loaïi thieát bò maø löôïng DUcp coù caùc giaù trò khaùc nhau. Ñoái vôùi thieát bò ñoäng löïc : DUcp luùc khôûi ñoäng laø < 25% DUcp luùc vaän haønh bình thöôøng < 5% II – Tính toaùn : 1 – Kieåm tra ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò maùy baøo trung bình (10): * Luùc vaän haønh bình thöôøng : a)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN: Ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN coù : RD = 0,14 (mW) ; XD = 0,3 (mW) Vì chaäp 2 daây 1 loûi cho 1 pha neân : RD = 0,14/2= 0,07 (mW) ; XD = 0,3/2=0,15 (mW) P = Ptttoång=980,25 (KW) Q= Qttoång=947,34 (KVAR) Suy ra : b)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán TPP II : Ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPII coù : RD = R0L = 0,06x45 = 2,7 (mW) ; XD = X0L = 0,06x45 = 2,7 (mW) Duøng 1 daây 3 loûi cho 1 pha neân : RD = 2,7/3=0,9 (mW) ; XD = 2,7/3=0,9 (mW) P = PttTPPII = 408,92 (KW) Q= QttTPPII = 471,76 (KVAR) Suy ra : c)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TPP II ñeán TÑL T1 : Ñöôøng daây töø TPP II ñeán TÑL T1 chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 8,04 (mW) ; XD = 1,8 (mW) P = PttTÑLT1 = 48,4 (KW) Q= Qtt TÑLT1= 45,17 (KVAR) Suy ra : d)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T1 ñeán maùy baøo trung bình (10) Ñöôøng daây töø TÑL T1 ñeán maùy baøo trung bình (10) chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 14,54 (mW) ; XD = 1,4 (mW) cosj=0,6 àtgj=1,33 P = 15 (KW) Q= Ptgj =19,95 (KVAR) Suy ra : Vaäy : Toång ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò maùy baøo trung bình (10) luùc vaän haønh bình thöôøng : DUS =DUTPPXN +DUTPPII +DUTÑLT1 +DU10 =0.55+2,08+1.24+0.647=4.517 (V) DUS =4,517(V)< DUCP =5%UÑm=0,05x380=19(v) DUS % =DUTPPXN %+DUTPPII %+DUTÑLT1 %+DU10 % =0,14% + 0,54% + 0.326% + 0.17% =1,1765% DUS% =1,1765%< DUCP =5% * Luùc khôûi ñoäng : a)Suït aùp töø MBA ñeán TPPXN IB = IMBA+DI = 2279,6+228=2507,6 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DI = I mm – Iñm = 5Iñm = 5x45,6 = 228 (A) Suy ra : DUTPPXNKTÖØ = (IBxDUTPPXN)/IMBA = (2507,6x0,55)/2279,6 =0,6(V) b) Suït aùp töø TPPXN ñeán TPP II : IB =ITPPXN +DI =2071,7+228=2299,7 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DUTPPIIKTÖØ= c)Suït aùp töø TPP II ñeán TÑL T1 : IB =ITÑL T1 +DI =100,6+228=328,6 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DUTÑLT1= d) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T1 ñeán maùy baøo trung bình (10): Ñöôøng daây töø TÑL T1 ñeán maùy baøo trung bình (10) chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 14,54 (mW) ; XD = 1,4 (mW) cosj=0,6 àsinj=0,8 P = 15 (KW) Q= Ptgj =19,95 (KVAR) L=20(m) IB =Iñm=6 Iñm =6x45,6 = 273,6 (A) Suy ra : DU10ktöø=IB(RBcosj+XBsinj)L =273,6[(14,54x10-3)x0,6 + (1,4x10-3)x0,8]x0,02 = 0,093(V) Vaäy toång ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán thieát bò maùy baøo trung bình (10) luùc khôûi ñoäng : DUSktöø =DUTPPXN ktöø +DUTPPII ktöø +DUTÑLT1 ktöø +DU10 ktöø =0,6 + 2,3 + 1.07+0.093 = 4,06 (V) DUS ktöø =4,06(V)< DUCP =25%Uñm=0,25x380=95(v) DUS ktöø % =DUTPPXN ktöø %+DUTPPII ktöø %+DUTÑLT1 ktöø %+DU10 ktöø % =0,158% + 0,6% + 0.28% + 0.024% = 1,062% DUS ktö%ø =0,062%< DUCP =25% 2 – Kieåm tra ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò loø cao taàn (41): * Luùc vaän haønh bình thöôøng : a)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN: Ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN coù : RD = 0,14 (mW) ; XD = 0,3 (mW) Vì chaäp 2 daây 1 loûi cho 1 pha neân : RD = 0,14/2= 0,07 (mW) ; XD = 0,3/2=0,15 (mW) P = Ptttoång=980,25 (KW) Q= Qttoång=947,34 (KVAR) Suy ra : b) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TPPXN ñeán TPP I : Ñöôøng daây töø töø TPPXN ñeán TPP I chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 1 pha neân : RD = 3,02/3 = 1,006 (mW) ; XD = 2,4/ 3 =0,8 (mW) P = PttTPPI = 395,04 (KW) Q= QttTPPI = 306,62 (KVAR) Suy ra : c) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TPP I ñeán TÑL T2 : Ñöôøng daây töø TPP I ñeán TÑL T2 chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 0,9 (mW) ; XD = 0,9 (mW) P = PttTÑLT2 = 155,6 (KW) Q= Qtt TÑLT2= 125,6 (KVAR) Suy ra : d) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T2 ñeán loø cao taàn (41) Loø cao taàn laø thieát bò ñaët xa nhaát vaø coù coâng suaát lôùn nhaát trong nhoùm Ñöôøng daây töø TÑL T2 ñeán loø cao taàn (41) chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 1,93 (mW) ; XD = 0,6 (mW) cosj=0,7 àtgj=1,02 P = 50 (KW) Q= Ptgj =51 (KVAR) Suy ra : Vaäy : Toång ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò maùy baøo trung bình (10) luùc vaän haønh bình thöôøng : DUS =DUTPPXN +DUTPPI +DUTÑLT2 +DU41 =0,55 + 1,69 + 0.665+0.334 = 3,239 (V) DUS =3,239(V)< DUCP =5%UÑm=0,05x380=19(v) DUS % =DUTPPXN %+DUTPPI %+DUTÑLT2 %+DU41 % =0.14% + 0,44% + 0.175% + 0.087% =0.842% DUS %=0,842%< DUCP =5% * Luùc khôûi ñoäng : a)Suït aùp töø MBA ñeán TPPXN : IB = IMBA+DI = 2279,6+543,5=2823,1 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DI = I mm – Iñm = 5Iñm = 5x108,7 = 543,5 (A) Suy ra : DUTPPXNKTÖØ = (IBxDUTPPXN)/IMBA = (2507,5x0,55)/2279,6 =0,6(V) b) Suït aùp töø TPPXN ñeán TPP I : IB =ITPPXN +DI =2071,7+543,5 = 2615,2 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DUTPPIKTÖØ= c) Suït aùp töø TPP I ñeán TÑL T2 : IB =ITÑL T2 +DI =303,79+543,5 =847,3 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DUTÑLT2= d) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T2 ñeán thieát bò loø cao taàn (41): Ñöôøng daây töø TÑL T2 ñeán thieát bò loø cao taàn (41) chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 1,93 (mW) ; XD = 0,6 (mW) cosj=0,7 àsinj=0,71 IB =Iñm=6 Iñm =6x108,7 = 625,2 (A) Suy ra : DU41ktöø=IB(RBcosj+XBsinj)L =625,2[(1,93x10-3)x0,7 + (0,6x10-3)x0,71] = 0,02(V) Vaäy : Toång ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán thieát bò maùy baøo trung bình (10) luùc khôûi ñoäng : DUSktöø =DUTPPXN ktöø +DUTPPI ktöø +DUTÑLT2 ktöø +DU41 ktöø =0,6 + 2,13 +1.85+0.02=4,6 (V) DUS ktöø =4,6(V)< DUCP =25%UÑm=0,25x380=95(v) DUS ktöø % =DUTPPXN ktöø %+DUTPPI ktöø %+DUTÑLT2 ktöø %+DU41ktöø % = 0,16% + 0,56% + 0.486% + 0.053% = 1,259% DUS ktöø %=1,259%< DUCP =25% 3 – Kieåm tra ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò loø ram (38): * Luùc vaän haønh bình thöôøng : a)Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN: Ñöôøng daây töø MBA ñeán TPPXN coù : RD = 0,14 (mW) ; XD = 0,3 (mW) Vì chaäp 2 daây 1 loûi cho 1 pha neân : RD = 0,14/2= 0,07 (mW) ; XD = 0,3/2=0,15 (mW) P = Ptttoång=980,25 (KW) Q= Qttoång=947,34 (KVAR) Suy ra : b) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TPPXN ñeán TPP I : Ñöôøng daây töø töø TPPXN ñeán TPP I chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 1 pha neân : RD = 3,02/3 = 1,006 (mW) ; XD = 2,4/ 3 =0,8 (mW) P = PttTPPI = 395,04 (KW) Q= QttTPPI = 306,62 (KVAR) Suy ra : c) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TPP1 ñeán TÑL T3 : Ñöôøng daây töø TPP1 ñeán TÑL T3 chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 1,5 (mW) ; XD = 1,5 (mW) P = PttToång=160 (KW) Q= QttToång =128 (KVAR) Suy ra : d) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T3 ñeán thieát bò loø ram (38) : Loø ram laø thieát bò ñaët xa nhaát vaø coù coâng suaát lôùn nhaát trong nhoùm Ñöôøng daây töø TÑL T3 ñeán loø ram (38) chæ duøng 1 daây 3 loûi cho 3 pha neân : RD = 2,136 (mW) ; XD = 0,72 (mW) cosj=0,7 àtgj=1,02 P = 50 (KW) Q= Ptgj =51 (KVAR) Suy ra : Vaäy : Toång ñoä suït aùp töø MBA ñeán thieát bò loø ram (38) luùc vaän haønh bình thöôøng : DUS =DUTPPXN +DUTPPI +DUTÑLT3 +DU38 =0,55 + 1,69 +1,14 + 0,4 = 3,78(V) DUS =3,78 (V)< DUCP =5%UÑm=0,05x380=19(v) DUS % =DUTPPXN %+DUTPPI %+DUTÑLT3 %+DU38 % =0,14% + 0,44% + 0.3% + 0.105% = 0,985% DUS %=0,985%< DUCP =5% * Luùc khôûi ñoäng : a) Suït aùp töø TPP I ñeán TÑL T3 : IB =ITÑL T3 +DI =311,4+543,5 =854,9 (A) Vôùi : DI :ñoä leäch ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng so vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng. DI = Imm – Iñm = 5Iñm = 5x108,7 = 543,5 (A) DUTÑLT3= b) Kieåm tra ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø TÑL T3 ñeán thieát bò loø ram (38) : Ñöôøng daây töø TÑL T3 ñeán thieát bò loø ram (38) coù : RD = 2,136 (mW) XD = 0,72 (mW) cosj=0,7 àsinj=0,71 L=12(m) Suy ra : DU38ktöø=IB(RBcosj+XBsinj)L =625,2[(2,136x10-3)x0,7 + (0,72x10-3)x0,71] = 0,027(V) Vaäy : Toång ñoä suït aùp treân ñöôøng daây töø MBA ñeán thieát bò loø ram (10) luùc khôûi ñoäng : DUSktöø =DUTPPXN ktöø +DUTPPI ktöø +DUTÑLT3 ktöø +DU38 ktöø =0.6 + 2.13 + 3.13 + 0.027=5.887 (V) DUS ktöø =5.887(V)< DUCP =25%UÑm=0,25x380=95(v) DUS ktöø % =DUTPPXN ktöø %+DUTPPI ktöø %+DUTÑLT3 ktöø %+DU38ktöø % =0.158% + 0.56% + 0.82% + 0.0071% = 2.098% DUS ktöø %=0.298%< DUCP =25% BAÛNG TOÅNG KEÁT ÑOÄ SUÏT AÙP TÖØ MBA ÑEÁN CAÙC THIEÁT BÒ Stt Vò trí suït aùp Luùc Ñoäng Cô Vaän Haønh Bình Thöôøng Luùc Ñoäng Cô Khôûi Ñoäng 1 MBA-TÑLT1-10 DUS=4.517(V)<DUCP=19(V) DUS%=1,176%<DUCP=5% DUS ktöø =4.06(V)< DUCP=95(v) DUS ktö%ø =1,062%< DUCP =25% 2 MBA-TÑLT2-41 DUS=3.239(V)<DUCP=19(v) DUS%=0.842%<DUCP=5% DUSktöø=4.6(V)<DUCP=95(v) DUS ktöø%=1.259%< DUCP =25% 3 MBA-TÑLT3-38 DUS=3.78(V)<DUCP=19(v) DUS%=0.985%<DUCP=5% DUSktöø=5.887(V)<DUCP=95(v) DUSktöø%=2.098%< DUCP =25% Caùch tính töông töï cho caùc thieát bò coøn laïi. PHAÀN V: TÍNH TOAÙN AN TOAØN ÑIEÄN CHO XÍ NGHIEÄP š¶› I - MUÏC ÑÍCH : Trong quaù trình vaän haønh, ngöôøi coâng nhaân thöôøng chaïm phaûi caùc thieát bò hoaëc keát caáu kim loaïi trong xí nghieäp. Bình thöôøng khoâng coù ñieän nhöng khi chaïm maïch thì seõ trôû neân coù ñieän vaø gaây neân tai naïn ñaùng tieác veà ñieän. Theo tieâu chuaån Vieät Nam, thì ñoái vôùi ñieän aùp xoay chieàu töø 42V trôû leân (nôi khoâ raùo) coù theå gaây tai naïn cho ngöôøi. Vì vaäy, ta caàn phaûi tính toaùn ñeán vaán ñeà an toaøn ñieän ñeå ñaûm bao cho ngöôøi vaän haønh, coâng nhaân, ñaûm bao heä thoáng vaän haønh lieân tuïc, traùnh söï coá chaùy noå, hoaû hoaïn gaây thieät haïi veà taøi saûn, tính maïng, … * Thöôøng coù 2 daïng tieáp xuùc vôùi ñieän : 1) Tieáp xuùc tröïc tieáp : Laø söï tieáp xuùc caùc phaàn cô theå ngöôøi vôùi caùc phaàn daãn ñieän nhö daây pha, daây trung tính hoaëc caùc chi tieát bình thöôøng coù ñieän khaùc, v.v. Ñeå baûo veä ta caàn phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp sau : +Baûo veä baèng raøo chaén hoaëc löôùi vaêng. +Söû duïng ñieän aùp thaáp <42V Tuy nhieân, caùc bieän phaùp treân chæ coù taùc duïng phoøng ngöøa, muoán baûo veä toát ta coù theå söû duïng caùc thieát bò baûo veä phuï baèng caùch ñaët caùc thieát bò choáng doøng roø coù ñoä nhaïy cao, taùc ñoäng theo doøng roø vôùi Itaùc ñoäng caét >=vaøi mA (5,10,20,30mA) 2) Tieáp xuùc giaùn tieáp : Laø söï tieáp xuùc caùc phaàn cô theå ngöôøi vôùi caùc phaàn voû thieát bò, caùc keát caáu kim loaïi cuûa nhaø xöôûng, maø bình thöôøng khoâng coù mang ñieän nhöng khi coù söï coá hö hoûng thì noù seõ trôû neân daãn ñieän do : +Söï coá beân trong : Ngaén maïch beân trong laøm suy giaûm caùch ñieän, ñaûo daây pha vôùi daây baûo veä. +Söï coá beân ngoaøi : Ñöùt daây pha vaø chaïm voû thieát bò. *Nhaän xeùt : Töø caùc vaán ñeà neâu treân ngöôøi ta coù theå ñöa ra caùc bieän phaùp baûo veä an toaøn choáng chaïm ñaát giaùn tieáp ñöôïc thöïc hieän phuï thuoäc vaøo phöông phaùp noái ñaát (sô ñoà noái ñaát). II - CAÙC DAÏNG SÔ ÑOÀ NOÁI ÑAÁT BAÛO VEÄ Vì maïng ñieän ôû ñaây laø maïng ñieän trung tính noái ñaát tröïc tieáp, neân ôû ñaây ta chæ khaûo saùt caùc sô ñoà noái ñaát an toaøn theo maïng coù noái ñaát tröïc tieáp. Caùch nhaän daïng sô ñoà noái ñaát : -Chöõ thöù nhaát :Theå hieän tình traïng trung tính so vôùi ñaát trong ñoù : +T :Coù nghóa laø lieân laïc tröïc tieáp cuûa trung tính so vôùi ñaát. +I : Coù nghóa laø khoâng lieân laïc tröïc tieáp cuûa trung tính so vôùi ñaát. -Chöõ thöù hai :Theå hieän tình traïng noái mass cuûa thieát bò, trong ñoù : +T :Coù nghóa laø noái ñaát vaø noái mass rieâng. +N :Laø noái mass vaøo trung tính -Chöõ thöù ba :Ñoái vôùi tröông hôïp cheá ñoä noái ñaát daïng TN trong ñoù : +TN-C :Daây trung tính vaø daây baûo veä chung goïi laø daây PEN. +TN-S :Daây trung tính vaø daây baûo veä rieâng leû. 2) Sô ñoà TT : * Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : +Thieát bò noái ñaát rieâng trong khi trung tính nguoàn cuõng ñöôïc noái ñaát rieâng. +Khuyeát ñieåm lôùn nhaát cuûa maïng noái theo sô ñoà naøy laø khi coù söï coá veà caùch ñieän giöõa trung vaø haï aùp, ñieän aùp ñaët leân trung tính phaùi haï aùp cuûa maùy bieán aùp coù giaù trò lôùn trong khi Uvoûtb =0V, do ñoù caùch ñieän caùc voû thieát bò coù theå bò choïc thuûng gaây hö hoûng. 3) Sô ñoà TN : *Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : +Nguoàn ñöôïc noái ñaát nhö sô ñoà TT +Caû voû kim loaïi vaø caùc vaät daãn töï nhieân cuûa löôùi seõ ñöôïc noái vôùi daây trung tính. Sô ñoà TN coù 2 daïng sau : a) Sô ñoà TN-C (4 daây) * Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : +Daây trung tính vaø daây baûo veä duøng chung vaø ñöôïc goïi laø daây PEN +Sô ñoà naøy khoâng ñöôïc pheùp söû duïng cho : -Ñoái vôùi daây ñoàng coù tieát dieän : khoâng ñöôïc nhoû hôn 10mm2 -Ñoái vôùi daây nhoâm coù tieát dieän : khoâng ñöôïc nhoû hôn 16mm2 -Daây daãn di ñoäng cuûa caùc thieát bò xaùch tay. +Sô ñoà naøy ñoøi hoûi moät söï ñaúng aùp hieäu quaû trong löôùi ñieän vôùi nhieåu ñieåm noái ñaát laëp laïi. +Trong sô ñoà TN-C, chöùc naêng baûo veä daây PEN ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. b) Sô ñoà TN-S (5 daây) * Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : +Daây trung tính vaø daây baûo veä duøng rieâng bieät +Sô ñoà naøy khoâng ñöôïc pheùp söû duïng cho : -Ñoái vôùi daây ñoàng coù tieát dieän : khoâng ñöôïc nhoû hôn 10mm2 -Ñoái vôùi daây nhoâm coù tieát dieän : khoâng ñöôïc nhoû hôn 16mm2 -Ñoái vôùi caùp coù voû giaùp boïc chì thì daây baûo veä thöôøng laø voû chì +Trong sô ñoà TN-S, daây PE taùch rieâng daây trung tính vaø ñöôïc xaùc ñònh kích côû theo doøng söï coá lôùn nhaát coù theå xaûy ra. c) Sô ñoà TN – C – S : * Ñaëc ñieåm cuûa sô ñoà : +Trong moät maïng ñieän do tieát dieän daây coù theå thay ñoåi neân thöôøng coù söï keát hôïp giöõa hai sô ñoà TN – C vaø TN – C – S. +Hai sô ñoà naøy ñöôïc duøng chung moät nhaùnh. +Trong 2 sô ñoà TN – C (4 daây )vaø TN – C – S khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng sau sô ñoà TN – S. +Ñieåm phaân taùch daây PE khoûi daây PEN thöôøng laø ñieåm ñaàu cuûa löôùi. +Trong sô ñoà TN – C, chöùc naêng baûo veä cuûa daây PEN ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, daây PEN caàn ñöôïc noái ñaát tröïc tieáp vôùi ñaàu noái ñaát cuûa thieát bò sau ñoù môùi noái vôùi ñaàu trung tính cuûa thieát bò. +Daây PEN caám khoâng ñöôïc ñaáu tôùi ñaàu trung tính. +Thöïc hieän noái ñaát laëp laïi ôû nhöõng vò trí caàn thieát doïc theo daây PEN. +Daây PEN khoâng ñöôïc caét trong baát cöù tröôøng hôïp naøo. III - PHÖÔNG PHAÙP LÖÏA CHOÏN SÔ ÑOÀ : Phöông phaùp löïa choïn caàn phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu sau : Choáng ñieän giaät. Choáng hoaû hoaïn do ñieän. Cung caáp ñieän lieân tuïc. Baûo veä choáng quaù aùp. Baûo veä choáng nhieãu töø. Do trong maïng ñieän coù nhieàu daây coù tieát dieän thay ñoåi khaùc nhau, neân ta duøng sô ñoà TN – C – S. Töø cô sôû treân ta ñi vaøo phaân tích vaø so saùnh caùc daïng sô ñoà noái ñaát khaùc nhau ñeå löïa choïn. Töø caùc daïng ñaëc ñieåm cuûa caùc sô ñoà treân, trong khuoân khoå luaän aùn ta choïn sô ñoà noái ñaát daïng TN – C – S. IV) THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT : 1) Xaùc ñònh ñieän trôû yeâu caàu : Töø caùc tieâu chuaån noái ñaát sau : Noái ñaát laøm vieäc :0,5W Noái ñaát an toaøn :4W Noái ñaát baûo veä :10W Keát hôïp vôùi sô ñoà noái ñaát baûo veä ñöôïc choïn daïng TN, ta choïn trò soá ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu laø Ryc = 4W 2) Choïn hình thöùc noái ñaát : Ta choïn hình thöùc noái ñaát daïng löôùi. Vieäc noái ñaát ñöôïc thöïc hieän baèng moät voøng kín goàm coù coïc baèøng theùp troøn ñöôøng kính dcoïc =18mm. vaø laø thanh daãn baèng ñoàng coù dday=6,96mm. ñöôïc noái tröïc tieáp leân 2 ñaàu coïc. 3) Choïn ñieän cöïc noái ñaát : +Choïn coïc :loaïi theùp troøn ñöôøng kính dcoïc =18mm, daøi =2,5m +Choïn thanh: caùp ñoàng traàn 38mm2, khoaûng caùch giöõa 2 coïc laø 5 m 4) Choïn ñieän trôû suaát cuûa ñaát : Tra baûng TL TC-IEC, ta coù ñieän trôû suaát cuûa ñaát (loaïi ñaát thòt) rñaát = 10 ñeán 150 Wm Ta choïn rñaát = 100 Wm 5) Phöông aùn boá trí coïc vaø thanh : Ta boá trí löôùi noái ñaát baûo veä sau : +Coïc vaø daây ñeàu choân chìm döôùi ñaát caùch maët ñaát to=0,8m +Khoaûng caùch töø coïc ñeán coïc a=5m +Chieàu daøi coïc lc=2,5m Vaäy ta coù: t=t0 + l/2 = 0,8 + 2,5/2 = 2,05m 6) Xaùc ñònh ñieän trôû suaát tính toaùn cuûa caùp ñieän löïc : Tính ñieän trôû suaát tính toaùn coù xeùt ñeán heä soá muøa (Km) phuï thuoäc vaøo loaïi noái ñaát, loaïi ñieän cöïc, ñoä choân saâu. Trò soá cuûa noù ñöôïc tra trong baûng 4-3 saùch kyõ thuaät cao aùp, ta coù : +Heä soá ñöùng Km-ñ = 1,4 +Heä soá ngang Km-n = 1,6 Ta coù coâng thöùc tính ñieän trôû suaát tính toaùn : rttcoïc = Km-ñ rñaát = 1,4x100 = 140 Wm rttdaây = Km-n rñaát = 1,6x100 = 160 Wm Trong ñoù : rñaát [Wm]: ñieän trôû suaát cuûa ñaát. 7) Xaùc ñònh ñieän trôû taûn cuûa moät ñieän : Vôùi theùp troøn ta coù ñöôøng kính : Ñöôøng kính coïc dcoïc = 18mm=0,018m Chieàu daøi coïc l=2,5m Khoaûng caùch töø giöõa coïc ñeán maët ñaát t=2,05m Vôùi coïc choân chìm thaúng ñöùng caùch maët ñaát 0,8m ta coù coâng thöùc tính : Trong ñoù : rtt : Ñieän trôû suaát tính toaùn cuûa coïc (Wm) l : Chieàu daøi coïc (m) dcoïc : Ñöôøng kính coïc (m) t : Khoaûng caùch töø giöõa coïc ñeán maët ñaát (m). 8) Xaùc ñònh sô boä soá coïc : Vôùi : Khoaûng caùch coïc a=5m Chieàu daøi coïc l=2,5m Ta coù heä soá söû duïng a / l = 5/2,5 = 2 Ta coù coâng thöùc tính sô boä soá coïc : nsb = (Rlcoïc) / (hcoïcRñ) +R1 coïc :Ñieän trôû taûn cuûa 1 coïc. +hcoïc : Heä soá söû duïng coïc. +Ryc :Ñieän trôû ñaát yeâu caàu. Do tính sô boä ta choïn heä soá söû duïn cho coïc thaúng ñöùng. hcoïc = 0,8 nsb =52,98 /0,8x4 = 16,55 coïc. 9) Xaùc ñònh ñieän trôû taûn cuûa 1 ñieän cöïc naèm ngang : Vôùi ñieän cöïc naèm ngang, ñöôïc baét chaëc baèng caùch haøn noù vôùi ñaàu treân cuûa coïc, duøng loaïi caùp ñoàng traàn 38mm2, chieàu daøi coïc l=2,5m. Heä soá söû duïng daây daãn noái thaønh voøng khi soá ñieän cöïc thaúng ñöùng laø : Vôùi n =16 coïc vaø tyû soá a/ l =2. Tra baûng heä soá söû duïng taøi lieäu 2, hthanh =0,35 +Ñieän trôû taûn cuûa thanh keå ñeán heä soá söû duïng thanh coù chu vi voøng L = n.a =16x5 =80 m Ta coù coâng thöùc tính ñieän trôû taûn cuûa thanh : Trong ñoù : +b :Chieàu roäng thanh deïp, coøn neáu duøng ñieän cöïc troøn coù ñöôøng kính d ta coù : b = 2.d 10 ) Tính chính xaùc ñieän trôû cuûa toaøn boä soá ñieän cöïc thaúng ñöùng : Ta coù coâng thöùc tính : 11 )Tính chính xaùc soá ñieän cöïc thaúng ñöùng : Öùng vôùi : Soá coïc n =16 coäc vaø a /l =2. Ta coù heä soá söû duïng coïc : Tra baûng heä soá söû duïng TL 2, hcoïc =0,66 Soá coïc thaät : Ta choïn soá coïc laø 14 coïc 12)Kieåm tra keát quaû tính toaùn : Tính ñieän trôû noái ñaát toaøn boä soá coïc : Öùng vôùi soâ coïc ñöôïc choïn laø ncoïc =14 coïc. Tra baûng heä soá söû duïng TL 2, hcoïc =0,66. 13) Tính ñieän trôû noái ñaát toaøn boä soá thanh : Ñieän trôû taûn cuûa thanh keå ñeán heä soá söû duïng thanh coù chu vi maïch voøng laø : L=n.a = 14x5 = 70 (m) Tra baûng heä soá söû duïng TL2, hcoïc = 0,36 Ta coù coâng thöùc tính ñieän trôû taûn cuûa thanh : 14)Tính ñieän trôû noái ñaát heä thoáng (toaøn boä soá coïc vaø thanh ) : Rht =Rtoång coïc //Rth So saùnh keát quaû tính toaùn kieåm tra ñieän trôû noái ñaát heä thoáng RHT vôùi ñieän trôû noái ñaát nhaân taïo Rnt ta coù keát quaû : RHT = 3,988 (W)< Rnñ = 4 (W) **Keát luaän : Ta choïn soá löôïng coïc laép ñaët cho heä thoáng noái ñaát 14 coïc laø ñaït yeâu caàu. TÍNH TOAÙN KINH TEÁ CHIEÁU SAÙNG I.Phaàn tính kinh teá: Trong phaàn tính toaùn kinh teá coù hai loaïi tính toaùn Chi phí toång : bao goàm chi phí ban ñaàu, chi phí vaän haønh vaø chi phí vaän haønh, laép ñaët, baûo trì, thueá vaø coù tính ñeán söï tröôït giaù cuûa ñoàng tieàn Chi phí ñôn giaûn : bao goàm phí vaän haønh, chi phí ban ñaàu vaø chi phí laép ñaët, khoâng tính söï tröôït giaù cuûa ñoàng tieàn II.Quaù trình tính toaùn Choïn Calculate/Economic Anlysis töø Main Menu hoaëc choïn Economic Calculate töø toolbar. Choïn phaàn tính toaùn chi phi ñôn giaûn (simple back) hay chi phí toång (Life cyclecost) Nhaäp thoâng soá phoøng vaøo(Enterring roomproperties) Ñöa kích thöôùc phoøng vaøo hoäp thoaïi hoaëc nhaäp phoøng hieän haønh baèng caùch click nuùt Import current room Choïn phöông aùn so sanh (Specifyling Luninaire Systems) Choïn phöông aùn muoán so saùnh .Chuùng ta coù theå söû duïng ñeán 5 phöông aùn ñeå so saùnh Ñoái vôùi moãi phöông aùn ta lick nuùt Select Luminaire # ñeå choïn boä ñeøn. Khi boä ñeøn ñaõ choïn ta coù theå thay ñoåi boùng ñeøn hoaëc Ballast baèng caùch lick vaøo Alternate Lamp hoaëc Alternate Ballast Hoaëc ta coù theå nhaäp caùc thoâng soá boä ñeøn vaøo phaàn Detail for System #. Sau khi ñaõ choïn caùc thoâng soá cuûa phoøng nhö :kích thöôùt,heä soá phaûn xaï cuûa traàn töôøng, saøn ta tieán haønh tính toaùn kinh teá cho phoøng ñoù ta thöïc hieän caùc böôùc nhö sau: -Vaøo menu choïn calculate /Economic thi maøn hình tính toaùn hieän leân: Hình 1:Nhaäp kích thöôùc vaø caùc phöông aùn choïn ñeøn Vaøo phaàn tính toaùn kinh teá (Beginning an Economic Analysis) A.Tính toaùn treân pheùp tính chi phí toång . Choïn phoøng caàøn tính ta coù theå ñöa kích thöôùt cuûa phoøng caàn tính vaøo hoäp thoaïi RoomInformation, nhaâp kích thöôùt chieàu roäng (width), chieàu daøi (Length), chieàu cao (Hight). Töø hoäp thoaïi Luminaire # ta nhaäp soá phöông aùn caàn tính toaùn so saùnh, ta coù theå choïn ñeán 5 phöông aùn ñeå so saùnh .Muoán choïn phöông aùn naøo ta click vaøo nuùt cuûa hoäp thoaïi No of System ñeå choïn Ñeå choïn boä ñeøn ta click vaøo select Luminaire # thì maøn hình Cooper lighting seõ hieän leân Hình 2:CaÙch choïn caùc boä ñeøn Phaàn Lu minaire Type :ta choïn All, Interior hoaëc Poles/other. Sau ñoù choïn loaïi chieáu saùng trong danh saùch (dow Light,Cove Light...) Phaàn Project Type:choïn loïai ñoái töôïng chieáu saùng trong danh saùch Phaàn souoce Type :choïn loaïi boùng ñeøn trong danh saùch Number of Lamps :ñöa giaù trò soá boùng ñeøn trong moät boä ñeøn Vaø sau khi choïn boä ñeøn ta coù theå tay ñoåi thoâng soá cuûa ñeøn hoaëc thoâng soâ cuûa Ballast baèng caùch lick vaøo Alternate Lamp hoaëc Alternate ballast Sau khi choïn caùc thoâng soá choïn ñeøn tieán haønh nhaäp caùc thoâng soá ñeå tính toaùn kinh teá . Ta lick vaøo vò trí Input thì baûng thieát bò döû lieäu (Requyred) hieän leân Choïn caùc thanh beân traùi ñeå löïa choïn caùc thoâng soá vaø nhaäp caùc giaù trò vaøo caùc oâ beân phaûi maøu traéng cho caùc phöông aùn. Hình 3:Nhaäp caùc chi phí heä thoáng Trong baûng döû lieäu thieát bò goàm coù:System Details (nhöõng chi tieát cuûa heä thoáng, HVCA Details (nhöõng chi tieát veà phaàn ñieàu hoaø khí ), Installation Deatails (nhöõng chi tieát veà chi phí laép ñaët), Mainternance Details(nhöõng chi tieát veà chi phí baûo trì), Financical Details (nhöõng chi tieát veà chi phí vaøo thueá) -Click vaøo Installation Details ñeå nhaäp caùc chi phí cho vieäc laép ñaët nhö: Thôøi gian laép ñaët moät boä ñeøn (Intallation Hrs/Luminaire), moät giôø laép ñaët bao nhieâu tieàn (In tallation $/Hrs), toång chi phí laép ñaët thieát bò (TotalinstalEquip Cost($) Hình4:Chi phí cho phaàn laép ñaët -Click vaøo Mai nternance Details ñeå nhaäp caùc chi phí baûo trì Hình 5:Nhaäp caùc chi phí baûo trì Khoaûng thôøi gian thay theá boùng ñeøn trong boä ñeøn (phaàn giôø). (Bulk Hrs/Lamp), chi phí cho moãi giôø ñeå baûo trì (Lobor Cost/Hours Spot), soá balast trong boä ñeøn (No. of Ballast per Luminaire) giaù tieàn cuûa hai boä ballast (Cost per ballast), khoûang thôøi gian thay theá ballast (Labor hours ballast)...... Sau khi ñaõ nhaäp ñaày ñuû thoâng soá caàn tính toaùn ta coù theå xem caùc quaû baèng caùch click vaøo Numerucal output vaø Graphical output döôùi daïng soá vaø ñoà thò. B:Aùp duïng tính toaùn kinh teá chieáu saùng cho phaân xöôûng SCTB Ñieän-Moäc Ta tính toaùn trong khoaûng thôøi gian 10 naêm Phöông aùn:söû duïng boä ñeøn 2-40W T-12 Rapid star 4’ industrial coâng suaát ñònh möùc Pñm =40W soá löôïng 78 boùng Hình 1:Nhaäp kích thöôùt vaø caùc phöông aùn choïn ñeøn Hình 2:Nhaäp caùc chi phí cho heä thoáng -Thôøi gian vaän haønh cuûa heä thoáng (System life “Yrs” ):10naêm -Soá boä ñeøn (Number of luminaires) :78 boä -Coâng suaát moãi boä ñeøn (luminaire Wats ) :85W/boä -Soá boùng ñeøn trong boä ñeøn (luminaire ):2boùng /boä -Giaù tieàn boä ñeøn (luminaire Cost($)ea):6.70USD/boä -Giaù tieàn moät boùng ñeøn(lam Cost($)):1.4USD/boä -Tieàn phuï thu treân 1KWh (Demand charge($/KW) :0.08USD -Thôøi gian vaän haønh trong ngaøy(lihting /Day ):16giôø -Vaän haønh bao nhieâu ngaøy trong tuaàn(lighting /week):6ngaøy -Vaän haønh bao nhieâu tuaàn trong naêm (lighting /year):48tuaàn -Tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn (lamplife(Hrs)):20000giôø Hình 3:Nhaäp caùc chi phí cho phaàn laép ñaët -Thôøi gian laép ñaët boä ñeøn(installation Hrs/luminaire):2giôø -Tieàn coâng 1 giôø laép ñaët(installation %hour):2.1USD -Toång chi phí laép ñaët thieát bò(total installequip.cost):50USD Hình 4:Caùc chi phí baûo trì Thôøi gian thay theá choaù ñeøn (Spot Hrs /lamp):0.5giôø Chi phí cho 1 giôø thay choùa ñeøn(Spot labor$/Hr):1.5USD Thôøi gian veä sinh ñònh kyø cho heä thoáng (cleaning interval):6thaùng Thôøi gian veä sinh 1 boä ñeøn(clean Hrs/luminaire ):0.5giôø Chi phí veä sinh cho 1 giôø (clean labor$/Hr):1.3USD Tuoåi thoï ballast(life Hrs):22000giôø Soá ballast trong boä ñeøn (noperluminaire):2 Giaù tieàn 2 ballast(ballast cost($)):4USD Thôøi gian thay theá boùng ñeøn(Hrs/luminaire):0.5 giôø Chi phí cho moät giôø thay boùng ñeøn(labor$(Hr)):1.3USD Caùc chi phí khaùc cho moãi boä ñeøn 1naêm (other cost /luminaire/year.($)): 2USD Hình 5:Baûng keát quaû döôùi daïng soá (baûng 1)i1 Hình 6:Baûng keát quaû döôùi daïng soá(baûng 2) Toång chi phí cho ñeøn (luminaire cost($)):522.6USD Toång chi phí laép ñaët ñöôøng daây(installation&wiring cost($)):377.6USD Toång chi phí ban ñaàu (total initial cost$):1118.6USD Chi phí vaän haønh (operating cost($)):12224.39USD Toång chi phí baûo trì(Maintenance costs($)):1857.79USD Toång chi phí trong 10 naêm(Tolat life time cost($)):15200.78USD BAÛNG KEÁT QUAÛ DÖÔÙI DAÏNG ÑOÀ THÒ Hình 7 :Baûng toång chi phí ban ñaàu cho phöông aùn Hình 9:Baûng toång chi phí cho suoát thôøi gian vaän haønh cho phöông aùn BAÛNG CHI PHÍ HAØNG NAÊM CHO PHÖÔNG AÙN Hình 10:Keát quaû naêm thöù nhaát Hình 11 :Baûng keát quaû naêm thö’2 Hình 12:Baûng keát quaû naêm thöù 3 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 .Höôùng daãn ñoà aùn moân hoïc thieát caáp cung caáp ñieän (TL1) Taùc giaû: Phan Thanh Bình + Döông Lan Höông + Phan Thò Thu Vaân 2. Heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng Taùc giaû: Nguyeãn Coâng Hieàn + Nguyeãn Maïch Hoaïch (TL2) 3. Thieát keá laép ñaët ñieän theo tieâu chuaån IEC Taùc giaû :Taäp ñoaøn SCHNEIDER 4. Kyõ thuaät chieáu saùng Taùc giaû : Döông Lan Höông 5. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàn LUXICON Taùc giaû :Döông Lan Höông 6. LUCIRCUIT BRE AKERS AND SWITCH – DISCONECTORS COMPACT MERLIN GERIN 80 TO 1250 A Taùc giaû : Taäp ñoaøn SCHNEIDER. KEÁT LUAÄN Treân ñaây em ñaõ trình baøy xong phaàn thieát keá cung caáp ñieän vaø chieáu saùng cho xí nghieäp cô khí trung taâm vietsopetro. Tuy nhieân do thôøi gian coù haïn vaø ñaëc bieät laø coøn haïn cheá veà maët kinh nghieäm thöïc teá neân chaéc chaén laø trong luaän aùn naøy coøn nhieàu thieáu soùt. Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ tröôøng ñaïi hoïc kyõ thuaät coâng ngheä TP.HCM ñaëc bieät laø coâ Döông Lan Höông ñaõ taän tình höôùng daãn , ñoäng vieân, giuùp ñôõ em hoaøn thaønh luaän aùn naøy. TP.HCM thaùng 01 naêm 2005 Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn vaên nguyeân ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTONG QUAN.doc
 • docB 1.doc
 • docB 2.doc
 • docB 3.doc
 • docB 4.doc
 • docB 5.doc
 • docB 6.doc
 • docB7.doc
 • docBANG CHIEU SANG DOI COT.doc
 • docBAO CAO.doc
 • docbia.doc
 • dwgCHIEU SANG CONG TY.dwg
 • dwgMAT BANG.dwg
 • dwgSO DO DI DAY.dwg
 • docSO DO TINH TOAN CHIEU SANG.doc
 • dwgSO DONGUYENLY1.dwg
 • dwgSODONLT.dwg