Thiết kế đường qua hai điểm V-K

Tài liệu Thiết kế đường qua hai điểm V-K: ... Ebook Thiết kế đường qua hai điểm V-K

doc252 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế đường qua hai điểm V-K, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I -----------------o0o-------------- BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI Chöông I GIÔÙI THIEÄU CHUNG —{– NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG: - Teân ñeà taøi: THIEÁT KEÁ TUYEÁN ÑÖÔØNG QUA HAI ÑIEÅM V - K - Ñòa ñieåm xaây döïng: Thò xaõ Baûo Loäc – tænh Laâm Ñoàng - CAÊN CÖÙ XAÙC ÑÒNH QUY MO VAØ SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ: - Caên cöù vaøo caùc keát luaän ñaõ ñöôïc thoâng qua trong quaù trình khaûo saùt laäp döï aùn ñaàu tö, cuï theå laø: Bình ñoà ñòa hình tyû leä 1/10,000; vôùi ñoä cheânh cao giöõa hai ñöôøng ñoàng möùc lieàn keà laø h = 5m Keát quaû ñieàu tra döï baùo löu löôïng xe vaøo naêm cuoái thôøi haïn thieát keá (naêm thöù 15) nhö sau: Xe con caùc loaïi: 500xe/ngaøy ñeâm Xe taûi nheï: 318xe/ngaøy ñeâm Xe taûi vöøa: 450xe/ngaøy ñeâm Xe taûi naëng loaïi I: 270xe/ngaøy ñeâm Xe taûi naëng loaïi II: 128xe/ngaøy ñeâm Toång löu löôïng xe ñaït: Ntt = 1666 xe/ngaøy ñeâm Keát quaû ñieàu tra tình hình kinh teá, chính trò, vaên hoùa ñòa phöông cuûa caùc cô quan kinh teá. Ñieàu tra quy hoaïch maïng löôùi giao thoâng khu vöïc - Caên cöù vaøo caùc keát quaû ñieàu tra, khaûo saùt taïi hieän tröôøng: Ñieàu tra khaûo saùt veà ñòa hình, ñòa chaát Khaûo saùt thuyû vaên, cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc coâng trình thuyû lôïi, v.v... - MUÏC TIEÂU CUÛA DÖÏ AÙN: Ñaàu tö xaây döïng môùi tuyeán ñöôøng V - K nhaèm muïc ñích thuùc ñaåy phaùt trieån veà moïi maët: kinh teá, chính trò, vaên hoùa, an ninh quoác phoøng cuûa caùc ñòa phöông khu vöïc tuyeán ñi qua. Taïo ñieàu kieän cho vieäc giao löu veà kinh teá, vaên hoùa … giöõa caùc ñòa phöông. Ñaëc bieät ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa ñoàng baèng vôùi mieàn nuùi, giöõa thaønh thò vôùi noâng thoân vaø phuïc vuï ñaéc löïc cho coâng taùc baûo veä an ninh quoác phoøng. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA DÖÏ AÙN: Phaïm vi höôùng chung cuûa tuyeán (töø ñieåm ñaàu phöông aùn V ñeán ñieåm cuoái phöông aùn K) Chieàu daøi theo ñöôøng chim bay: 4100m HEÄ THOÁNG QUY TRÌNH QUY PHAÏM AÙP DUÏNG: Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN 4054-05 Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22TCN 211-06 Qui trình khoan thaêm doø ñòa chaát coâng trình: 22TCN 259-2000 Qui trình khaûo saùt ñöôøng oâ toâ:22TCN263-2000 Quy trình tính toaùn caùc ñaëc tröng doøng chaûy luõ 22TCN 220-95 Quy trình thieát keá caàu coáng 22TCN 272-05 Chöông II TÌNH HÌNH KINH TEÁ – XAÕ HOÄI KHU VÖÏC NGHIEÂN CÖÙU —{– - Veà kinh teá: Khu vöïc tuyeán ñi qua daân cö thöa thôùt, hoï soáng taäp trung thaønh töøng cuïm baûn laøng. Ña soá daân cö ôû ñaây ñaây laø ngöôøi caùc daân toäc thieåu soá, soáng chuû yeáu döïa vaøo vieäc khai thaùc laâm saûn, hoa maøu nöông raãy, troàng cheø vaø caøfeâ. Töø sau ngaøy giaûi phoùng, nhôø chính saùch kinh teá môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc neân ñaõ thu huùt ñöôïc daân cö ôû caùc vuøng khaùc ñeán sinh soáng. Caùc röøng caây laâm nghieäp, cheø vaø caøfeâ ñöôïc phaùt trieån maïnh ñaõ goùp phaàn caûi thieän ñôøi soáng cuûa ñoàng baøo. Vieäc hoaøn thaønh tuyeán V-K seõ giuùp cho vieäc vaän chuyeån haøng hoùa deã daøng hôn, ruùt ngaén khoaûng caùch möùc soáng cuûa cö daân ôû ñaây vôùi thaønh thò. - Veà chính trò: Veà chính trò khu vöïc naøy laø vuøng caên cöù caùch maïng cuûa caùc thôøi kyø khaùng chieán tinh thaàn giaùc ngoä caùch maïng cuûa nhaân daân raát cao, ñoàng thôøi laø vuøng coù vò trí veà an ninh chính trò raát quan troïng. Chính vì vaäy Ñaûng vaø Nhaø nöôùc raát chaêm lo phaùt trieån kinh teá vaên hoùa tö töôûng cho ngöôøi daân. Goùp phaàn tích cöïc vaøo coâng cuoäc cuûng coá vöõng chaéc neàn quoác phoøng toaøn daân, giöõ vöõng oån ñònh chính trò cho caû nöôùc. Ngaøy nay nhaân daân ôû ñaây luoân tin töôûng vaø thöïc hieän toát chính saùch, ñöôøng loái cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. - Veà vaên hoùa: Nôi ñaây taäp trung nhieàu daân toäc thieåu soá vaø hoï coù neàn vaên hoùa raát ñaëc tröng, moät neàn vaên hoùa coøn mang baûn chaát cuûa moät neàn vaên hoùa daân toäc saâu saéc vaø ñöôïc baûo toàn qua nhieàu theá heä. Nôi ñaây coøn nhieàu di saûn vaên hoùa, neàn vaên hoùa ñöôïc in ñaäm nhaát trong töøng lôøi ca tieáng nhaïc.... Ngaøy nay, nhôø söï quan taâm chæ ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong vuøng ñaõ coù caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå ñem ñeán caùc baûn laøng aùnh saùng vaên hoùa cuûa Ñaûng. Nhaân daân ngaøy caøng hieåu roõ hôn caùc ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät ñöôïc tuyeân truyeàn roäng raõi. Tröôøng hoïc, beänh xaù ñöôïc xaây döïng ñaõ ñaåy luøi naïn muø chöõ vaø caùc dòch beänh. Chöông III ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN KHU VÖÏC —{– - ÑAËC ÑIEÅM VEÀ ÑÒA HÌNH, ÑÒA MAÏO: Qua nghieân cöùu baûn ñoà ñòa hình vaø ñieàu tra thaêm doø khu vöïc tuyeán, chuùng ta thu thaäp ñöôïc caùc ñaët ñieåm veà ñòa lyù töï nhieân khu vöïc tuyeán nhö sau: Tuyeán T-K naèm trong khu vöïc ñoài nuùi, ñòa hình hieåm trôû, söôøn doác. Ñieåm baét ñaàu tuyeán coù ñoä cao 838.47 m, ñieåm keát thuùc coù ñoä cao 840.00m chieàu daøi tuyeán theo ñöôøng chim bay khoaûng 4,100m Do coù ñoä doác neân khi coù möa söï taäp trung nöôùc lôùn vaø taïo thaønh nhöõng con suoái. Tuøy theo muøa maø nhöõng con suoái naøy coù luùc coù nöôùc vaø coù luùc khoâng coù nöôùc. Söï chia caét cuûa nhöõng con suoái caøng laøm cho ñòa hình theâm phöùc taïp. Tuy nhieân nhìn chung tuyeán ñi qua vuøng ñòa hình coù theå thieát keá ñöôïc con ñöôøng vôùi caáp haïng kyõ thuaät cao maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc caùc chæ tieâu veà kinh teá vaø kyõ thuaät ñeà ra. Vuøng naøy coù khí haäu oân hoøa, chia laøm hai muøa roõ reät. Röøng coù nhieàu laâm saûn quyù, ñaát ñai maøu môõ. Ñaëc bieät vuøng Taây Nguyeân coù ñòa theá raát quan troïng trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. Vì theá Ñaûng vaø Nhaø nöôùc luoân quan taâm ñaàu tö phaùt trieån thöïc hieän chính saùch kinh teá môùi, ñöa daân töø mieàn xuoâi leân ñaây laäp nghieäp, xaây döïng caùc khu coâng noâng tröôøng nhaèm khai thaùc tieàm naêng to lôùn veà kinh teá vaø giöõ vöõng an ninh quoác phoøng. - ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT VAØ VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG: Khu vöïc coù tuyeán ñöôøng ñi qua coù ñòa chaát chuû yeáu laø ñaát ñoû Bazan. Beân döôùi laø taàng ñaù goác coù cöôøng ñoä cao haàu nhö chöa bò phong hoùa. Doïc tuyeán coù moät soá moû ñaù coù caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaït yeâu caàu phuïc vuï cho coâng taùc xaây döïng tuyeán ñöôøng. Do ñaët tröng cuûa ñòa chaát chuû yeáu laø ñaát aù caùt cho neân vuøng naøy khoâng coù hang ñoäng castô, caùt chaûy vaø xoùi lôõ. Khoâng coù hieän töôïng ñaù laên hay ñaù tröôït. Ñaát ñaù laø caùc loaïi vaät lieäu coù khoái löôïng lôùn khi xaây döïng ñöôøng. Ñeå giaûm giaù thaønh xaây döïng caàn khai thaùc vaø taän duïng toái ña nguoàn vaät lieäu saún coù taïi ñòa phöông. Trong coâng taùc xaây döïng neàn, vì treân toaøn boä tuyeán ñöôøng coù ñòa chaát ñoàng nhaát vaø ñaûm baûo veà caùc chæ tieâu cô lyù cho ñaát ñaép neàn ñöôøng. Cho neân coù theå taän duïng ñaát ñaøo ñöôïc töø neàn ñaøo vaän chuyeån sang ñaép cho neàn ñaép, hoaëc khai thaùc ñaát ôû caùc vuøng laân caän gaàn ñoù ñeå ñaép neàn ñöôøng. Vaät lieäu ñaù coù raát nhieàu ôû ñeøo Baûo Loäc, do ñoù trong coâng taùc xaây döïng moùng ñöôøng baèng caáp phoái ñaù daêm ta mua vaät lieäu caùc moû khai thaùc ôû nôi naøy Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi vaät lieäu khaùc phuïc vuï cho vieäc laøm laùn traïi nhö tre, nöùa, caây, laù lôïp nhaø. Keát luaän: Ñòa chaát vaø vaät lieäu khu vöïc naøy töông ñoái thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng. - ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU THUÛY VAÊN Khu vöïc tuyeán V –K laø vuøng ñoài nuùi thuoäc thò xaõ Baûo Loäc tænh Laâm Ñoàng coù khí haäu oân hoøa, naéng ít, möa nhieàu. Baûo Loäc naèm trong khu vöïc chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa bieán thieân theo ñoä cao, trong naêm coù hai muøa roõ reät: Muøa möa: baét ñaàu töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 Muøa khoâ: töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau Löôïng möa: Thaùng 7, 8, 9 laø nhöõng thaùng coù löôïng möa lôùn nhaát trong naêm Toång soá ngaøy möa trung bình trong 1 naêm laø 175ngaøy, trong ñoù muøa khoâ coù soá ngaøy möa khoaûng 30 ngaøy Löôïng möa bình quaân trong naêm: 2500mm Thaùng möa nhieàu nhaát laø thaùng 9 vôi 28 ngaøy coù möa Löôïng möa thaùng lôùn nhaát laø 465mm Nhieät ñoä: Nhieät ñoä trung bình cuûa khu vöïc trong naêm 21.80C Thaùng noùng nhaát: thaùng 5 Thaùng laïnh nhaát :thaùng 1 Nhieät ñoä trung bình thaùng noùng nhaát: 26.80C Nhieät ñoä trung bình laïnh nhaát laø: 17.20C Ñoä aåm: Ñoä aåm trung bình cuûa khu vöïc cao dao ñoäng töø 80¸85% Bieán trình ñoä aåm trong naêm töông öùng vôùi bieán trình möa vaø ngöôïc bieán vôùi bieán trình nhieät ñoä Gioù: Gioù ñoåi chieàu roõ reät theo muøa vaø höôùng gioù thònh haønh khaù phuø hôïp vôùi höôùng gioù muøa toaøn khu vöïc . Toác ñoä gioù gioù trung bình trong khu vöïc thay ñoåi töø 2-4 m/s .Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Baéc vaø Taây Nam Baûng 3-1: Thoáng keâ taàn suaát vaø höôùng gioù Höôùng gioù Soá ngaøy gioù trong naêm Tyû soá % soá ngaøy gioù B B-ÑB Ñ-B Ñ-ÑB Ñ Ñ-ÑN Ñ-N N-ÑN N N-TN T-N T-TN T T-TB T-B B-TB Khoâng gioù 18 11 41 24 15 15 24 34 16 32 49 14 18 13 14 22 5 4.9 3.1 11.2 6.6 4.1 4.1 6.6 9.3 4.4 8.8 13.4 3.8 4.9 3.6 3.8 6.0 1.4 Baûng 3-2: Löôïng möa vaø soá ngaøy möa Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Löôïng möa(mm) 40 45 60 77 180 250 425 440 465 196 80 65 Soá ngaøy möa 3 5 6 7 18 19 23 26 28 19 5 4 Baûng 3-3: Nhieät ñoä – löôïng boác hôi vaø ñoä aåm Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nhieät ñoä 17.2 18.3 21.3 23.3 26.8 24.5 23.9 23.4 23.8 23 21.5 19.5 Löôïng boác hôi 60 70 90 110 120 140 145 120 110 100 75 65 Ñoä aåm (%) 74 75 77 79 82 83 84 82 80 79 77 76 Caên cöù vaøo baûng soá lieäu treân ta veõ caùc bieåu ñoà sau: Chöông IV CAÁP HAÏNG KYÕ THUAÄT CUÛA ÑÖÔØNG VAØ TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT CUÛA TUYEÁN —{– - CAÙC TIEÂU CHUAÅN – QUY TRÌNH THIEÁT KEÁ ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG: Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ: 22TCN 4054-05 Quy trình thieát keá aùo ñöôøng meàm: 22TCN 211-06 Quy trình thieát keá caàu coáng theo 22TCN 272-05 Quy trình khaûo saùt ñöôøng oâtoâ 22TCN 263-2000 Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22TCN 273-01 - LÖÏAÏ CHOÏN CAÁP KYÕ THUAÄT CUÛA ÑÖÔØNG: Caáp kyõ thuaät cuûa tuyeán ñöôøng ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch caên cöù vaøo chöùc naêng, löu löôïng thieát keá vaø ñòa hình tuyeán ñi qua. Ñòa hình tuyeán ñi qua: Tuyeán ñöôøng ñi qua vuøng coù ñòa hình ñoàng baèng vaø ñoài Chöùc naêng cuûa tuyeán ñöôøng: Tuyeán ñöôøng laø truïc loä noái caùc trung taâm cuûa ñòa phöông vôùi nhau, keát noái caùc ñieåm ñieåm laäp haøng, caùc khu daân cö Löu löôïng xe thieát keá: Löu löôïng xe chaïy ôû cuoái thôøi kyø thieát keá: 1666 xe/ngaøy ñeâm Thaønh phaàn xe chaïy: Xe con caùc loaïi: 500xe/ngaøy ñeâm Xe taûi nheï: 318xe/ngaøy ñeâm Xe taûi vöøa: 450xe/ngaøy ñeâm Xe taûi naëng loaïi I: 270xe/ngaøy ñeâm Xe taûi naëng loaïi II: 128xe/ngaøy ñeâm Löu löôïng xe thieát keá: Löu löôïng xe thieát keá laø löôïng xe con ñöôïc quy ñoåi töø caùc loaïi xe khaùc nhau thoâng qua moät maët caét ngang cuûa tuyeán ñöôøng trong moät ñôn vò thôøi gian tính cho naêm töông lai. Trong ñoù: Ntk - löu löôïng xe con quy ñoåi/ngaøy ñeâm ôû naêm töông lai Ni - löu löôïng töøng loaïi xe khaùc nhau ai - heä soá quy ñoåi caùc loaïi xe khaùc nhau veà xe con Loaïi xe Soá löôïng Heä soá quy ñoåi Soá xcqñ/ng.ñ Xe con 500 1 500 Xe taûi nheï 318 2.5 795 Xe taûi vöøa 450 2.5 1,125 Xe taûi naëng loaïi I 270 3 810 Xe taûi naëng loaïi II 128 3 384 Löu löôïng xe con quy ñoåi/ngaøy ñeâm cuûa naêm töông lai 3,614 Theo baûng 3 tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN4054-05 vôùi löu löôïng xe con quy ñoåi/ngaøy ñeâm >3000 neân ta choïn caáp kyõ thuaät nhö sau: Caáp quaûn lyù: III Caáp kyõ thuaät: 60 Vaän toác thieát keá: 60km/h b Bm Bm Bl b Bl ilkgc ilgc in ilkgc ilgc in - XAÙC ÑÒNH CAÙC CHÆ TIEÂU KYÕ THUAÄT TREÂN BÌNH ÑOÀ VAØ TREÂN MAËT CAÉT NGANG Xaùc ñònh caùc yeáu toá treân maët caét ngang: Bm Trong ñoù: Bm - Beà roäng maët ñöôøng (beà roäng phaàn xe chaïy) B1 - Beà roäng leà ñöôøng (bao goàm caû phaàn leà gia coá vaø leà khoâng gia coá) B - Beà roäng phaàn leà coù gia coá in -Ñoä doác ngang maët ñöôøng ilgc - Ñoä doác ngang leà gia coá ilkgc -Ñoä doác ngang leà khoâng gia coá Xaùc ñònh soá laøn xe treân maët caét ngang: Soá laøn xe treân maët caét ngang ñöôïc xaùc ñònh tuøy thuoäc vaøo caáp ñöôøng tra ôû baûng 6 vaø 7 tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCVN4054-05, ñoàng thôøi phaûi ñöôïc kieåm tra theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: nlx laø soá laøn xe yeâu caàu, ñöôïc laøm troøn theo ñieàu 4.2.1 TCVN4054-05 Ncñgiôø laø löu löôïng xe thieát keá giôø cao ñieåm, theo ñieàu 3.3.3 khoaûn b ÔÛ ñaây khoâng coù nghieân cöùu ñaëc bieät neân ta duøng Ncñgiôø = Laáy Nlth laø naêng löïc thoâng haønh thöïc teá, laáy Nlth = 1000xcqñ/h/laøn (ñoái vôùi ñöôøng khoâng coù giaûi phaân caùch traùi chieàu vaø oâtoâ chaïy chung vôùi xe thoâ sô Z laø heä soá söû duïng naêng löïc thoâng haønh, theo ñieàu 4.2.2 khi thì Z = 0.55 laøn Theo baûng 7 ñieàu 4.1.2 TCVN4054-05, ñoái vôùi ñòa hình ñoài nuùi ñöôøng caáp III, vaän toác thieát keá 80km/h thì soá laøn xe toái thieåu laø 2 laøn. Vaäy tuyeán ñöôøng A – B ñöôïc thieát keá vôùi quy moâ 2 laøn xe. Xaùc ñònh beà roäng laøn xe: Chieàu roäng laøn xe phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau : Chieàu roäng thuøng xe :b (m) Khoaûng caùch giöõa hai baùnh xe:c (m) Khoaûng caùch töø giöõa veät baùnh xe ñeán meùp phaàn xe chaïy:y (m) Khoaûng caùch töø meùp thuøng xe tôùi meùp laøn: x (m) Beà roäng moät laøn xe ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Theo coâng thöùc kinh nghieäm ta coù: vôùi toác ñoä xe chaïy V = 6km/h Ñoái vôùi xe taûi trung: beà roäng phuû bì b = 2.5m, khoaûng caùch giöõa caùc hai baùnh xe sau c = 1.4m Baûng 7 ñieàu 4.1.2 TCVN 4054-05 vôùi ñöôøng caáp III vaän toác thieát keá 60km/h coù beà roäng moät laøn xe B = 3.0m. Vaäy choïn B =3.0m Chieàu roäng maët ñöôøng: Bm Phuï thuoäc vaøo soá laøn xe nlx. Phuï thuoäc vaøo chieàu roäng moãi laøn xe. Baûng 7 ñieàu 4.1.2 TCVN 4054-05 vôùi ñöôøng caáp III vaän toác thieát keá 60km/h coù beà roäng maët ñöôøng Bm =6.0 Vaäy : Nhö vaäy ta choïn beà roäng maët ñöôøng bm = 6.0m Beà roäng cuûa leà ñöôøng: Theo baûng 7, ñieàu 4.1.2 TCVN 4054-05 vôùi ñöôøng coù caáp kyõ thuaät laø 60km/h thì chieàu roäng cuûa phaàn leà ñöôøng laø: Bleà = 2´1.5 = 3.0m, trong ñoù phaàn leà coù gia coá laø Blgc = 2´1.0 = 2.0m Beà roäng neàn ñöôøng: Beà roäng neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Ñoä doác ngang leà ñöôøng, maët ñöôøng: Ñoä doác ngang maët ñöôøng vaø leà ñöôøng phaûi ñaûm baûo an toaøn cho xe chaïy vaø ñaûm baûo thoaùt nöôùc ñöôïc thuaän lôïi. Baûng 9 ñieàu 4.9 TCVN 4054-05ta coù: Ñoä doác ngang cuûa maët ñöôøng beâ toâng nhöïa laø 2%. Ñoä doác ngang phaàn leà gia coá coù cuøng ñoä doác vôùi maët ñöôøng, töùc laø 2%. Ñoä doác ngang cuûa phaàn leà khoâng gia coá laø 4%. Baûng toång hôïp caùc yeáu toá kyõ thuaät cuûa traéc ngang Vtk = 60km/h. Yeáu toá kyõ thuaät Ñôn vò Tính toaùn Tieâu chuaån Kieán nghò Soá laøn xe laøn 1 2 2 Beà roäng moät laøn xe m 3.55 3.0 3.0 Beà roäng maët ñöôøng m 3.55 6.0 6.0 Beà roäng leà ñöôøng m - 2´1.5 2´1.5 Beà roäng leà ñöôøng coù gia coá m - 2´1.0 2´1.0 Beà roäng neàn ñöôøng m 10.1 9.0 9.0 Ñoä doác ngang maët ñöôøng % - 2 2 Ñoä doác ngang leà coù gia coá % - 2 2 Ñoä doác ngang leà khoâng gia coá % - 4 4 Tính toaùn taàm nhìn: Khi ñieàu khieån xe chaïy treân ñöôøng thì ngöôøi laùi xe phaûi nhìn roõ moät ñoaïn ñöôøng ôû phía tröôùc ñeå kòp thôøi xöû lyù moïi tình huoáng veà ñöôøng vaø giao thoâng nhö traùnh caùc choå hö hoûng, vöôït xe hoaëc kòp thôøi hoaëc nhìn thaáy caùc bieån baùo. Chieàu daøi ñoaïn ñöôøng toái thieåu caàn nhìn thaáy tröôùc ñoù goïi laø taám nhìn xe chaïy. Tính toaùn xaùc ñònh chieàu daøi taàm nhìn xe chaïy nhaèm ñaûm baûo xe chaïy an toaøn. Khi xe chaïy treân ñöôøng thoâng thöôøng xaûy ra caùc tình huoáng sau: Xe caàn haõm tröôùc moät chöôùng ngaïi vaät tónh naèm treân ñöôøng Hai xe chaïy ngöôïc chieàu (cuøng treân moät laøn) kòp haõm laïi khoâng ñaâm vaøo nhau Hai xe cuøng chieàu coù theå vöôït nhau. Hai xe ngöôïc chieàu treân cuøng moät laøn traùnh nhau vaø khoâng giaûm toác ñoä. Tuy nhieân ôû ñaây vôùi caáp ñöôøng 60km/h cho neân chæ caàn xeùt ba tröôøng hôïp ñaàu. Taàm nhìn ñöôïc tính toaùn trong ñieàu kieän xe chaïy bình thöôøng vaø tình traïng maët ñöôøng khoâ saïch. Heä soá baùm giöõa baùnh xe vaø maët ñöôøng j =0.5 (Laáy ôû baûng 2-2 trang 26 giaùo trình thieát keá ñöôøng oâtoâ taäp 1). Xeùt trong ñieàu kieän ñöôøng baèng phaúng id=0%. Xaùc ñònh cöï ly taàm nhìn moät chieàu-tröôùc chöôùng ngaïi vaät. Tröôøng hôïp naøy chöôùng ngaïi vaät laø moät vaät coá ñònh naèm treân laøn xe chaïy nhö: ñaù ñoå, ñaát tröôït, hoá suït, caây ñoå vaø haøng cuûa xe tröôùc rôi . . . Xe ñang chaïy vôùi toác ñoä V coù theå döøng an toaøn tröôùc chöôùng ngaïi vaät vôùi chieàu daøi taàm nhìn S1(taàm nhìn moät chieàu). S01 lo l1 l2 Sô ñoà tính toaùn taàm nhìn moät chieàu: Theo sô ñoà naøy oâtoâ gaëp chöôùng ngaïi vaät treân laøn xe ñang chaïy vaø caàn phaûi döøng laïi tröôùc chöôùng ngaïi vaät moät caùch an toaøn Trong ñoù: l1 - Quaõng ñöôøng oâtoâ ñi ñöôïc trong thôøi gian ngöôøi laùi xe phaûn öùng taâm lyù, theo quy ñònh t = 1s. lo ð l1 = V.t = V.1 = V l2 - Quaõng ñöôøng oâtoâ ñi ñöôïc trong suoát quaù trình haõm phanh (chieàu daøi haõm xe), xaùc ñònh theo coâng thöùc: lo - Cöï ly an toaøn, lo = 5m Suy ra: (V m/s) (V km/h) Trong ñoù: V: Vaän toác xe chaïy, V = Vtk = 60km/h k: Heä soá xeùt ñeán boä phaän giaûm phanh. Ñoái vôùi xe con K = 1.2, ñoái vôùi xe taûi vaø xe bus . Choïn heä soá Theo quy ñònh trong baûng 10-22TCVN4054_05 thì chieàu daøi taàm nhìn haõm xe toái thieåu öùng vôùi toác ñoä thieát keá 60km/h laø S01 =75m Vaäy chieàu daøi taàm nhìn haõm xe ñöôïc choïn S01 = 75m Xaùc ñònh cöï ly taàm nhìn hai chieàu-2 xe chaïy ngöôïc chieàu. Hai xe oâtoâ chaïy ngöôïc chieàu nhau treân cuøng moät laøn xe vaø phaûi nhìn thaáy nhau töø moät khoaûng caùch ñuû ñeå haõm phanh döøng laïi tröôùc nhau moät khoaûng caùch an toaøn. S02 l0 l2 l1 Sh1 Sh2 Sô ñoà tính toaùn taàm nhìn hai chieàu: Theo sô ñoà naøy tình huoáng ñaët ra laø hai xe chaïy ngöôïc chieàu nhau treân cuøng moät laøn xe phaûi kòp thôøi phaùt hieän ra nhau vaø döøng laïi tröôùc nhau moät khoaûng caùch an toaøn l0, hoaëc oâtoâ chaïy sai kòp thôøi trôû veà laøn xe cuûa mình goïi laø taàm nhìn hai chieàu S02. Vôùi: V1 vaø V2 ñöôïc tính baèng m/s, t = 1s Neáu V1 = V = V thì: Hoaëc: , vôùi V ñöôïc tính baèng km/h Theo quy ñònh trong baûng 10-22TCVN4054_05 thì chieàu daøi taàm nhìn thaáy xe ngöôïc chieàu toái thieåu öùng vôùi toác ñoä thieát keá 80km/h laø S02 = 150m Vaäy chieàu daøi taàm thaáy xe ngöôïc chieàu ñöôïc choïn S02 = 150m Xaùc ñònh cöï ly taàm nhìn vöôït xe: Sô ñoà tính toaùn taàm nhìn vöôït xe: Theo sô ñoà naøy tính huoáng ñaët ra laø xe 1 vöôït xe 2 vaø kòp traùnh xe 3 theo höôùng ngöôïc laïi moät caùch an toaøn. Hay : Trong ñoù: V1 – vaän toác xe vöôït, laáy V1 = 60km/h V2 – Vaän toác xe cuøng chieàu tröôùc xe vöôït, laáy V2 = 40km/h V3 – Vaän toác xe chaïy ngöôïc chieàu, laáy V3 = 60km/h k - Heä soá xeùt ñeán boä phaän giaûm phanh. Ñoái vôùi xe con K = 1.2, ñoái vôùi xe taûi vaø xe bus . ÔÛ ñaây ta tính cho xe con do ñoù choïn heä soá lat – khoaûng caùch an toaøn, lat = 5m l4 – Chieàu daøi cuûa xe con, l4 = 3m Baûng toång hôïp taàm nhìn xe chaïy: Taàm nhìn Ñôn vò Tính toaùn Tieâu chuaån Kieán nghò Taàm nhìn moät chieàu m 56.35 75 75 Taàm nhìn hai chieàu m 112.7 150 150 Taàm nhìn vöôït xe m 386 350 400 Tính toaùn sieâu cao vaø ñoä doác sieâu cao: Khi xe chaïy treân ñöôøng cong coù baùn kính nhoû, döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm laøm cho ñieàu kieän oån ñònh cuûa xe chaïy treân laøn phía trong ñöôøng cong keùm ñi. Ñeå taêng oån ñònh khi xe chaïy treân laøn naøy, ngöôøi ta xaây döïng maët ñöôøng moät maùi nghieâng veà phía buïng ñöôøng cong goïi laø sieâu cao. Ñoä doác cuûa maët ñöôøng naøy goïi laø ñoä doác sieâu cao. Ñoä doác sieâu cao ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Trong ñoù: V : vaän toác thieát keá V = 60km/h. R : baùn kính ñöôøng cong naèm. : heä soá löïc ñaåy ngang tính toaùn. Ñoái vôùi ñieàu kieän choáng laät Ñoái vôùi ñieàu kieän oån ñònh choáng tröôït ngang: ñoái vôùi ñöôøng khoâ raùo ñoái vôùi ñöôøng aåm öôùt coù buøn treân ñöôøng ñoái vôùi ñöôøng aåm öôùt Ñoái vôùi ñieàu kieän tieän nghi vaø eâm thuaän cho haønh khaùch: : Haønh khaùch khoù caûm nhaän mình ñaõ vaøo ñöôøng cong : Haønh khaùch baét ñaàu coù caûm giaùc nhaän thaáy xe vaøo ñöôøng cong Haønh khaùch caûm thaáy khoù chòu khi xe ñi vaøo ñöôøng cong Haønh khaùch caûm thaáy xe nhö saép ñoå. Nhö vaäy ñoái vôùi ñieàu kieän naøy ta choïn Ñoái vôùi ñieàu kieän tieát kieäm nhieân lieäu vaø giaûm hao moøn saêm loáp Khi phaûi duøng ñoä doác sieâu cao toái ña vaø maët ñöôøng aåm öôùt ta choïn: Caùc tröôøng hôïp tính toaùn khaùc ta laáy Theo baûng 13 ñieàu 5.5.4 TCVN 4054-2005 vôùi toác ñoä thieát keá 60km/h coù ñoä doác sieâu cao öùng vôùi baùn kính ñöôøng cong naèm nhö sau: R(m) 125 ¸150 150 ¸175 175 ¸200 200 ¸250 250 ¸300 300 ¸1500 ³ 1500 isc(%) 7 6 5 4 3 2 Ko SC Baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu khi khoâng boá sieâu cao: Trong ñoù: Heä soá löïc ñaåy ngang Ñoä doác ngang ñöôøng (ñoái vôùi ñöôøng söû duïng keát caáu beâtoâng ximaêng vaø beâtoâng nhöïa Theo quy ñònh baûng 13 tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN4054_05 baùn kính ñöôøng cong toái thieåu khi khoâng boá trí sieâu cao laø: Do vaäy baùn kính ñöôøng cong toái thieåu khi khoâng boá trí sieâu cao laø: Baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu khi boá trí sieâu cao toái ña: Trong ñoù: laø ñoä doác sieâu cao toái ña. Theo 22TCN4054_05 ñoä doác sieâu cao toái ña öùng vôùi vaän toác thieát keá 60km/h laø Heä soá löïc ngang Theo quy ñònh trong baûng 13 tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN4054_05 baùn kính ñöôøng cong toái thieåu khi boá trí sieâu cao toái ña: Do vaäy baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu khi boá trí sieâu cao toái ña laø: Baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu thoâng thöôøng: Baùn kính ñöôøng cong naèm nhoû nhaát theo ñieàu kieän ñaûm baûo taàm nhìn ban ñeâm: Trong ñoù: S - taàm nhìn tính toaùn, xaùc ñònh theo coâng thöùc cuûa sô ñoà I hoaëc sô ñoà II ñoái vôùi ñöôøng moät laøn hoaëc hai laøn xe. Soá laøn xe thieát keá laø 2 laøn, do ñoù ta choïn taàm nhìn tính toaùn - goùc roïi ra hai phía cuûa ñeøn pha oâtoâ, tính baèng ñoä: Baûng toång hôïp baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu Loaïi ñöôøng cong Rmin tính toaùn Rmin quy phaïm Rmin kieán nghò Coù boá trí sieâu cao max 128.85 125 130 Toái thieåu thoâng thöôøng 252 250 255 Khoâng boá trí sieâu cao 436 1500 1500 Ñaûm baûo taàm nhìn ban ñeâm 1,680 1,680 Xaùc ñònh ñoä môû roäng maët ñöôøng trong ñöôøng cong: Khi xe chaïy trong ñöôøng cong, truïc sau xe coá ñònh luoân luoân höôùng taâm, coøn truïc baùnh tröôùc hôïp vôùi truïc xe moät goùc (nhö hình veõ) neân xe yeâu caàu moät chieàu roäng lôùn hôn treân ñöôøng thaúng, nhaát laø khi xe ñi vaøo ñöôøng cong coù baùn kính nhoû. Vì vaäy ñoái vôùi nhöõng ñöôøng cong coù baùn kính nhoû thì caàn thieát phaûi môû roäng maët ñöôøng. Coâng thöùc tính ñoä môû roäng cuûa phaàn xe chaïy ñöôøng hai laøn xe: Trong ñoù : L - Chieàu daøi töø truïc sau xe ñeán ñaàu muõi xe tröôùc. Vì thaønh phaàn xe chaïy treân tuyeán theo soá lieäu khaûo saùt ña soá laø xe taûi loaïi trung cho neân laáy L=8m (baûng 1 ñieàu 3.2.1 TCVN4054-05). V - Vaän toác xe chaïy thieát keá V = 60km/h. R - Baùn kính ñöôøng cong naèm. Ñoä môû roäng phaàn xe chaïy khi RMin =130m. m Theo baûng 12 ñieàu 5.4.3 TCVN 4054-2005: Vôùi : V = 60km/h, L =8m, R = 130 m thì E = 0.9 m, kieán nghò choïn E=1.0m ñoái vôùi Rmin. Ngoaøi ra ñoái vôùi caùc baùn kính khaùc thì ta phaûi tra qui trình ñeå tìm ra ñoä môû roäng töông öùng. Khi baùn kính ñöôøng cong naèm lôùn hôn 250m thì khoâng caàn môû roäng trong ñöôøng cong. Xaùc ñònh chieàu daøi toái thieåu cuûa caùc ñoaïn cheâm: Chieàu daøi ñoaïn noái sieâu cao: Ñoaïn noái sieâu cao ñöôïc thöïc hieän vôùi muïc ñích chuyeån hoùa moät caùch ñieàu hoøa töø maët caét ngang thoâng thöôøng sang maët caét ngang ñaëc bieät coù sieâu cao Chieàu daøi ñoaïn noái sieâu cao ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: B - Beà roäng phaàn xe chaïy, Theo quy ñònh trong baûng 7 22TCN4054_05 beà roäng toái thieåu phaàn maët ñöôøng xe chaïy ñoái vôùi ñöôøng caáp III, vaän toác thieát keá laø: - Ñoä môû roäng cuûa phaàn ñöôøng xe chaïy ôû ñöôøng cong, theo quy ñònh ôû baûng 12 TCVN4054-05 ta coù, theo tính toaùn ôû treân (laáy cho xe chieám ña soá). Vaäy choïn cho tröôøng hôïp Rmin isc - Ñoä doác sieâu cao, tính cho tröôøng hôïp iscmax = 7% ip - Ñoä doác doïc phuï duøng ñeå naâng sieâu cao, vôùi vaän toác thieát keá 60km/h Chieàu daøi ñoaïn noái môû roäng: Chieàu daøi ñoaïn noái môû roäng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: R - Baùn kính ñöôøng cong naèm, laáy trò soá toái thieåu ñeå tính toaùn Rmin = 130m Chieàu daøi ñöôøng cong chuyeån tieáp: Khi xe chaïy töø ñöôøng thaúng vaøo ñöôøng cong phaûi chòu caùc thay ñoåi: Baùn kính töø +¥ ñeán R. Löïc ly taâm töø choå baèng khoâng ñaït ñeán giaù trò : Flt = . Goùc hôïp giöõa truïc baùnh xe tröôùc vaø truïc xe töø giaù trò baèng khoâng chuyeån ñeán giaù trò a treân ñöôøng cong. Nhöõng bieán ñoåi ñoät ngoät ñoù gaây caûm giaùc khoù chòu cho laùi xe vaø haønh khaùch. Vì vaäy ñeå ñaûm baûo coù söï chuyeån bieán ñieàu hoøa veà löïc li taâm, veà goùc ngoaëc vaø veà caûm giaùc cuûa ngöôøi ñi xe caàn phaûi laøm ñöôøng cong chuyeån tieáp giöõa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cong troøn. Ngoaøi nhöõng taùc ñoäng cô hoïc treân, khi laøm ñöôøng cong chuyeån tieáp coøn coù taùc duïng laøm cho tuyeán haøi hoøa hôn , taàm nhìn ñaûm baûo hôn, möùc ñoä tieän nghi vaø an toaøn taêng leân roõ reät. Ñoaïn noái sieâu cao, ñoaïn noái môû roäng ñeàu ñöôïc boá trí truøng vôùi ñöôøng cong chuyeån tieáp. Chieàu daøi ñöôøng cong chuyeån tieáp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: V - Vaän toác thieát keá, V = 60km/h I - Laø ñoä taêng gia toác li taâm, I = 0.5m/s3 R - Baùn kính ñöôøng cong naèm, tính cho tröôøng hôïp Rmin = 130m Theo baûng 14 ñieàu 5.6.2 TCVN 4054-2005 coù chieàu daøi ñoaïn chuyeån tieáp noái sieâu cao khoâng nhoû hôn caùc giaù trò trong baûng sau: R(m) 125¸150 150¸175 175¸200 200¸250 250¸300 300¸1500 isc(%) 7 6 5 4 3 2 L(m) 70 60 55 50 50 50 Baûng toång hôïp chieàu daøi caùc ñoaïn noái öùng vôùi sieâu cao max vaø Rmin LNSC LNMR LCT Quy phaïm Kieán nghò 98 14.44 70.7 70 70 Xaùc ñònh ñoaïn noái tieáp giöõa caùc ñöôøng cong naèm: Hai ñöôøng cong cuøng chieàu: Khi hai ñöôøng cong khoâng coù sieâu cao hoaëc coù cuøng ñoä doác sieâu cao, chuùng coù theå noái tröïc tieáp vôùi nhau Khi hai ñöôøng cong coù sieâu cao thì ñoaïn cheâm phaûi ñuû ñeå boá trí hai nöûa ñöôøng cong chuyeån tieáp: Neáu hai ñöôøng cong cuøng chieàu gaàn nhau maø chieàu daøi ñoaïn cheâm khoâng ñuû ñeå boá trí ñöôøng cong chuyeån tieáp thì neân taêng baùn kính ñeå hai ñöôøng cong giaùp nhau vaø coù cuøng ñoä doác sieâu cao. Neáu hai ñöôøng cong cuøng chieàu gaàn nhau maø khoâng theå laøm ñöôøng cong gheùp thì vaãn phaûi giöõ ñoaïn cheâm ngaén,treân ñoù phaûi thieát keá maët caét ngang moät maùi töø cuoái ñöôøng cong naøy ñeán ñöôøng cong kia. Hai ñöôøng cong ngöôïc chieàu: Khi hai ñöôøng cong khoâng coù sieâu cao, coù theå boá trí hai ñöôøng cong noái nhau tröïc tieáp Khi hai ñöôøng cong coù sieâu cao thì yeâu caàu toái thieåu laø coù moät ñoaïn cheâm, chieàu daøi toái thieåu cuûa hai ñoaïn cheâm lôùn hôn toång hai nöûa ñöôøng cong chuyeån tieáp: Ñaûm baûo taàm nhìn treân ñöôøng cong coù baùn kính nhoû: Khi xe chaïy vaøo ñöôøng cong naèm, nhaát laø ñöôøng cong coù baùn kính nhoû, nhieàu tröôøng hôïp coù chöôùng ngaïi vaät naèm phía buïng ñöôøng cong gaây caûn trôû cho taàm nhìn nhö maùi ta luy, caây coái treân ñöôøng. Taàm nhìn trong ñöôøng cong ñöôïc kieåm tra ñoái vôùi xe chaïy trong laøn phía buïng ñöôøng cong vôùi giaû thieát maét ngöôøi laùi xe caùch meùp ñöôøng 1.5m vaø ôû ñoä cao caùch maët ñöôøng 1.2m. Goïi: Zo laø khoaûng caùch töø maét ngöôøi laùi xe ñeán chöôùng ngaïi vaät. Z laø khoaûng caùch töø maét ngöôøi laùi xe ñeán ranh giôùi chöôùng ngaïi vaät caàn phaù boû. Sô ñoà tính toaùn taàm nhìn treân ñöôøng cong Coùù hai phöông phaùp xaùc ñònh phaïm vi phaù boû cuûa chöôùng ngaïi vaät Phöông phaùp ñoà giaûi: Treân quyõ ñaïo xe chaïy xaùc ñònh ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa nhöõng ñöôøng cong coù chieàu daøi daây cung baèng cöï ly taàm nhìn, ta laáy taàm nhìn thaáy xe ngöôïc chieàu S02 = 150m (sôû dó ta khoâng laáy taàm nhìn vöôït xe Svx = 400m laø vì khoâng cho vöôït xe ôû nhöõng choå ñöôøng cong). Noái chuùng laïi baèng nhöõng ñöôøng thaúng goïi laø caùc tia nhìn veõ ñöôøng bao caùc tia nhìn xaùc ñònh ñöôïc phaïm vi phaù boû. S02 Sô ñoà xaùc ñònh phaïm vi phaù boû theo phöông phaùp ñoà giaûi: Phöông phaùp giaûi tích (ta duøng phöông phaùp naøy): Xaûy ra hai tröôøng hôïp: Chieàu daøi taàm nhìn S2 nhoû hôn chieàu daøi ñöôøng cong K: Khoaûng dôõ boû ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: - goùc nhìn chieàu daøi taàm nhìn R - Baùn kính ñöôøng cong naèm S2 - Chieàu daøi taàm nhìn thaáy xe ngöôïc chieàu Chieàu daøi taàm nhìn S2 lôùn hôn chieàu daøi ñöôøng cong K: Khi ñoù khoaûng dôõ boû coù hai phaàn Trong ñoù: Do ñoù: Tuøy theo baùn kính ñöôøng cong maø ta coù khoaûng caàn phaûi phaù boû chöôùng ngaïi vaät töông öùng vôùi baùn kính ñöôøng cong ñoù. - Xaùc ñònh caùc chæ tieâu kyõ thuaät treân traéc doïc cuûa tuyeán ñöôøng: - Xaùc ñònh ñoä doác doïc toái ña: Ñoä doác doïc cuûa ñöôøng aûnh höôûng raát lôùn ñeán giaù thaønh xaây döïng, giaù thaønh vaän doanh, möùc ñoä an toaøn xe chaïy. ÔÛ vuøng nuùi, neáu ñoä doác doïc caøng lôùn thì chieàu daøi tuyeán ñöôøng caøng ñöôïc ruùt ngaén, khoái löôïng ñaøo daép caøng giaûm khi ñoù giaù thaønh ñaàu tö xaây döïng seõ giaûm nhöng buø laïi chi phí vaän doanh taêng leân khi ñoä doác doïc caøng lôùn. Do vaäy, ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm ñoä doác doïc toái öu laø ñoä doác öùng vôùi toång chi phí xaây döïng vaø khai thaùc laø nhoû nhaát. Ñoä doác doïc lôùn nhaát imax ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû ñieàu kieän caàn vaø ñieàu kieän ñuû ñeå xe chuyeån ñoäng, ñoàng thôøi khoâng vöôït quaù qui ñònh trong baûng._. 15 “Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN4054_05” Ñieàu kieän caàn ñeå xe chuyeån ñoäng: Ñieàu kieän chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ veà maët söùc keùo, xeùt cho tröôøng hôïp xe leân doác: Trong ñoù: D : Nhaân toá ñoäng löïc cuûa oâtoâ ñöôïc xaùc ñònh treân bieåu ñoà nhaân toá ñoäng löïc : Heä soá löïc caûn laên i : Ñoä doác doïc Heä soá söùc caûn laên ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: - Heä soá löïc caûn laên trung bình, ñöôïc xaùc ñònh theo baûng 2-1 trang 15 saùch “Thieát keá ñöôøng oâtoâ T1”. Öùng vôùi maët ñöôøng beâtoâng nhöïa ta choïn heä soá löïc caûn laên trung bình V – Vaän toác tính toaùn thieát keá cuûa tuyeán ñöôøng, V = 60km/h Caên cöù vaøo thaønh phaàn xe thieát keá choïn loaïi xe chieám ña soá ñeå tính toaùn, xe con chieám löu löôïng lôùn nhaát. Vaäy choïn xe con laøm ñaïi dieän ñeå tính toaùn Loaïi xe Vtt D fv imax imax % Xe con VON GA 60 0.11 0.023 0.087 8.7 Ñieàu kieän ñuû ñeå xe chuyeån ñoäng: * Trong ñoù: : löïc keùo cuûa oâtoâ : löïc baùm cuûa loáp baùnh xe vôùi maët ñöôøng. Ta coù: ** Vôùi Pw: löïc caûn khoâng khí, , KG Trong ñoù K: heä soá söùc caûn khoâng khí. Ñoái vôùi xe taûi K = 0.07 F: dieän tích caûn khoâng khí cuûa xe, F = 0.8B.H B, H – chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa xe. Ñoái vôùi xe taûi B = 2.5m, H = 4m V: vaän toác tính toaùn Trong ñoù: : Heä soá baùm doïc. Tình traïng maët ñöôøng khoâ saïch, ñieàu kieän xe chaïy bình thöôøng Gk: Troïng löôïng oâtoâ taùc duïng leân baùnh xe chuû ñoäng, laáy baèng 70% toång troïng löôïng cuûa oâtoâ. Töø (*) & (**) Maët khaùc Vaäy Theo tieâu chuaån thieát keá ñöôøng 22TCN4054_05 ñoä doác doïc toái ña ñoái vôùi vaän toác thieát keá 60km/h laø 7% Nhö vaäy ñoä doác doïc lôùn nhaát ñöôïc choïn laø: , trong tröôøng hôïp khoù khaên coù theå taêng ñoä doác doïc leân 8% Xaùc ñònh baùn kính toái thieåu cuûa ñöôøng cong ñöùng Ñeå lieân keát caùc doác doïc treân traéc doïc, ta phaûi duøng ñöôøng cong ñöùng ñeå cho xe chaïy ñieàu hoøa, thuaän lôïi, ñaûm baûo taàm nhìn ban ngaøy vaø ban ñeâm, ñaûm baûo myõ quan cho ñöôøng, ñaûm baûo haïn cheá löïc xung kích, löïc ly taâm theo chieàu ñöùng. Löïa choïn baùn kính ñöôøng cong ñöùng loài: (baûo ñaûm taàm nhìn ban ngaøy) Ñoái vôùi taàm nhìn moät chieàu: Trong ñoù: S1 - Chieàu daøi taàm nhìn moät chieàu d1 - Chieàu cao cuûa maét ngöôøi laùi xe treân maët ñöôøng, d1 = 1.2m Ñoái vôùi taàm nhìn hai chieàu: Trong ñoù: S2 - Chieàu daøi taàm nhìn hai chieàu d1 - Chieàu cao cuûa maét ngöôøi laùi xe treân maët ñöôøng, d1 = 1.2m Keát quaû tính toaùn ñöôïc toång hôïp trong baûng sau: Loaïi Cöï ly Baùn kính ñöôøng cong ñöùng loài taàm nhìn taàm nhìn Tính toaùn Quy phaïm Kieán nghò Moät chieàu 75 2,343.75 2,500 2,500 Hai chieàu 150 2,343.75 2.500 2,500 Löïa choïn baùn kính ñöôøng cong ñöùng loõm: Baùn kính ñöôøng cong ñöùng loõm toái thieåu ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän ñaûm baûo cho löïc ly taâm khoâng laøm nhíp xe bò quaù taûi vaø ñaûm baûo ñieàu kieän tieän lôïi cho haønh khaùch (khoâng gaây khoù chòu cho haønh khaùch). Baùn kính ñöôøng cong loõm toái thieåu ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Trong ñoù: V – Vaän toác xe chaïy, V = 60km/h Baùn kính ñöôøng cong ñöùng loõm ñaûm baûo taàm nhìn xe chaïy ban ñeâm: Trong ñoù: -Taàm nhìn moät chieàu yeâu caàu, hp - Chieàu cao cuûa ñeøn pha tính töø maët ñöôøng, laáy hp = 0.75m - Goùc toûa tia saùng cuûa ñeøn pha oâtoâ theo chieàu ñöùng, Theo baûng 19 22TCVN4054-05 baùn kính toái thieåu cuûa ñöôøng cong ñöùng loõm öùng vôùi vaän toác thieát keá 60km/h laø 1,000m. Do vaäy baùn kính ñöôøng cong ñöùng loõm ñöôïc choïn laø 1,370m Xaùc ñònh chieàu daøi toái thieåu caùc ñoaïn ñoåi doác: Chieàu daøi lôùn nhaát cuûa doác doïc: Theo baûng 16 ñieàu 5.7.5 22TCVN4054-05, chieàu daøi lôùn nhaát cuûa doác doïc öùng vôùi vaän toác thieát keá 60km/h nhö sau: Doác doïc 4 5 6 7 Chieàu daøi lôùn nhaát doác doïc 1000 800 600 500 Chieàu daøi toái thieåu cuûa doác doïc: Theo baûng 17 ñieàu 5.7.6 22TCVN4054-05, chieàu daøi toái thieåu cuûa doác doïc öùng vôùi vaän toác thieát keá 60km/h laø 150m BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC YEÁU TOÁ KYÕ THUAÄT STT YEÁU TOÁ KYÕ THUAÄT ÑÔN VÒ TÍNH TOAÙN TIEÂU CHUAÅN KIEÁN NGHÒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caáp ñöôøng Vaän toác thieát keá Ñoä doác doïc toái ña (max) Baùn kính ñöôøng cong naèm toái thieåu: Coù sieâu cao Thoâng thöôøng Khoâng sieâu cao Ñaûm baûo taàm nhìn ban ñeâm Taàm nhìn: Taàm nhìn moät chieàu Taàm nhìn hai chieàu Taàm nhìn vöôït xe Baùn kính toái thieåu cuûa ñöôøng cong ñöùng loài theo ñieàu kieäm ñaûm baûo taàm nhìn Baùn kính toái thieåu cuûa ñöôøng cong ñöùng loõm theo ñieàu kieän: Ñaûm baûo khoâng gaõy nhíp xe Ñaûm baøo taàm nhìn veà ñeâm Soá laøn xe Beà roäng moät laøn xe Beà roäng maët ñöôøng Beà roäng leà ñöôøng Beà roäng leà coù gia coá Beà roäng neàn ñöôøng Ñoä doác ngang maët ñöôøng Ñoä doác ngang leà gia coá Ñoä doác ngang leà khoâng gia coá Môû roäng maët ñöôøng trong ñöôøng cong + Baùn kính thoâng thöôøng (R = 255m) + Baùn kính toái thieåu (Rmin = 130m) Ñoä doác sieâu cao toái ña Chieàu daøi ñoaïn noái sieâu cao Chieàu daøi ñoaïn chuyeån tieáp Chieàu daøi ñoaïn doác nhoû nhaát Km/h % m m m m laøn m m m m m % % % m % m m m III 8.7 128.85 252 436 1,680 56.35 112.7 386 2,343.75 554 1,366 1 3.55 3.55 0.6 1.0 98 70.7 III 60 7 125 250 1,500 75 150 350 2,500 1,000 2 3.0 6.0 1.5 1.0 9.0 2% 2% 4% 0.6 0.9 7% 70 150 III 60 7 130 255 1,500 75 150 400 2,500 1,000 1,370 2 3.0 6.0 1.5 1.0 9.0 2% 2% 4% 0.6 1.0 7% 70 150 Chöông V THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ PHÖÔNG AÙN TUYEÁN TREÂN BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH —{– Nhöõng caên cöù ñeå xaùc ñònh tuyeán treân bình ñoà : Ñeå vaïch tuyeán treân bình ñoà ta caàn phaûi döïa vaøo caùc caên cöù sau: Tình hình ñòa hình, ñòa maïo cuûa khu vöïc tuyeán ñi qua. Baûn ñoà ñòa hình tyû leä 1:10000, cheânh cao giöõa hai ñöôøng ñoàng möùc 5m. Caáp haïng kyõ thuaät cuûa tuyeán ñöôøng. Nhu caàu phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa cuûa khu vöïc tuyeán ñi qua trong töông lai. Tham khaûo baûn ñoà qui hoaïch phaùt trieån maïng löôùi giao thoâng, qui hoaïch khu daân cö, qui hoaïch xaây döïng caùc coâng trình thuûy lôïi... trong vuøng. Xaùc ñònh caùc ñieåm khoáng cheá treân tuyeán : Ñieåm khoáng cheá laø nhöõng ñieåm tuyeán baét buoäc phaûi ñi qua hoaëc phaûi traùnh. Ñoù laø nhöõng ñieåm ñaàu, ñieåm cuoái vaø nhöõng ñieåm ôû giöõa nhö laø choã giao nhau vôùi ñöôøng oâtoâ caáp haïng cao hôn, ñieåm giao nhau vôùi ñöôøng saét, nhöõng ñieåm giao nhau vôùi doøng nöôùc lôùn, nhöõng choã thaáp nhaát cuûa daõy nuùi, nhöõng choã taän duïng ñöôïc ñoaïn ñöôøng ñaõ coù... Ñieåm ñaàu tuyeán coù cao ñoä 38.47m; ñieåm cuoái tuyeán coù cao ñoä 40.00m. Chieàu daøi giöõa hai ñieåm tính theo ñöôøng chim bay khoaûng 4100m vaø ñoä cheânh cao laø giöõa hai ñieåm ñaàu vaø cuoái tuyeán laø 1.53m Döïa vaøo nhöõng ñieåm khoáng cheá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ta baét ñaàu tieán haønh vaïch tuyeán treân bình ñoà. Nguyeân taéc vaïch tuyeán treân bình ñoà: Caùc nguyeân taéc khi vaïch tuyeán treân bình ñoà: Khi vaïch tuyeán treân bình ñoà caàn phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: Tuyeán ñöôøng phaûi ñöôïc vaïch sao cho vuoâng goùc vôùi doøng chaûy, song song vôùi caùc ñöôøng ñoàng möùc hoaëc song song vôùi ñöôøng phaân thuyû. Ñieåm tieáp ñaàu vaø tieáp cuoái cuûa ñöôøng cong caùch caàu coáng moät ñoaïn ít nhaát laø 50m Ñaûm baûo xe chaïy eâm thuaän vaø an toaøn. Ñaûm baûo toát caùc yeâu caàu veà kinh teá vaø quoác phoøng an ninh Ñaûm baûo giaù thaønh xaây döïng laø reû nhaát vaø khoâng caàn phaûi söû duïng caùc bieän phaùp thi coâng phöùc taïp. Ñaûm baûo cho vieäc duy tu baûo döôõng sau naøy ñöôïc thuaän lôïi. Khi vaïch tuyeán ñeå ñaûm baûo ñoä doác doïc cho pheùp thì ñoaïn chieàu daøi tuyeán giöõa hai ñöôøng ñoàng möùc lieàn keà phaûi thoûa maõn böôùc compa (khoaûng caùch ngaén nhaát giöõa hai ñöôøng ñoàng möùc lieàn keà) Chieàu daøi böôùc compa ngaén nhaát ñöôïc tính nhö sau: Trong ñoù: h laø cheânh cao giöõa hai ñöôøng ñoàng möùc, h = 5m laø ñoä doác lôùn nhaát, Treân bình ñoà tyû leä 1:10000 ñoaïn Döïa vaøo caùc caên cöù thieát keá, caùc ñieåm khoáng cheá vaø thieát keá treân toâi vaïch ñöôïc nhieàu phöông aùn tuyeán noái lieàn caùc ñieåm khoáng cheá. Thoâng qua vieäc xem xeùt phaân tích baèng maét vaø gôïi yù cuûa giaùo vieân höôùng daãn toâi ñaõ ñöa ra hau phöông aùn thieát keá, töø ñoù phaân tích vaø löïa choïn phöông aùn toái öu ñeå tieán haønh böôùc thieát keá kyõ thuaät Thieát keá bình ñoà : Tuyeán ñöôøng V-K thuoäc tuyeán ñöôøng ñi qua vuøng ñoài nuùi, toác ñoä thieát keá 60km/h neân ñoä doác doïc toái ña cho pheùp laø 7%, baùn kính ñöôøng cong toái thieåu laø 130m . Ñeå ñaûm baûo yeâu caàu veà kyõ thuaät ñoàng thôøi giaù thaønh xaây döïng thaáp thì phaûi ñoåi höôùng tuyeán nhieàu laàn. Nhö vaäy treân tuyeán caàn boá trí nhöõng ñöôøng cong Tuy nhieân vieäc phoùng tuyeán vaø choïn baùn kính ñöôøng cong thích hôïp seõ laøm giaûm giaù thaønh xaây döïng cuõng nhö chi phí khai thaùc ñöôøng. Neáu baùn kính ñöôøng cong lôùn thì toác ñoä xe chaïy khoâng bò aûnh höôûng, vaán ñeà an toaøn vaø eâm thuaän ñöôïc naâng leân nhöng giaù thaønh xaây döïng lôùn. Cho neân muoán xaùc ñònh ñöôïc baùn kính ñöôøng cong toái öu thì phaûi döïa vaøo töøng ñòa hình cuï theå, coù nhö theá môùi ñaûm baûo yeâu caàu veà kyõ thuaät. Caùc ñieåm chuû yeáu trong ñöôøng cong troøn bao goàm: Ñieåm noái ñaàu : NÑ Ñieåm tieáp ñaàu : TÑ Ñieåm giöõa : P Ñieåm tieáp cuoái : TC Ñieåm noái cuoái : NC Goùc chuyeån höôùng : a Baùn kính ñöôøng cong: R Chieàu daøi ñöôøng cong chuyeån tieáp: Lct Coâng xaùc ñònh caùc yeáu toá cô baûn treân ñöôøng cong: Tieáp tuyeán cuûa ñöôøng cong (khoaûng caùch töø ñieåm tieáp ñaàu, tieáp cuoái ñeán ñieåm ngoaëc): T Chieàu daøi phaân cöï: Chieàu daøi ñöôøng cong troøn: Vôùi laø goùc ngoaëc chuyeån höôùng Baûng tính toång hôïp caùc yeáu toá cuûa ñöôøng cong PHÖÔNG AÙN I STT R, m , ñoä T P K isc Lct 1 1000 205.81 16.32 407.72 2 50 2 900 190.61 15.22 377.52 2 50 3 600 211.43 28.46 411.42 2 50 4 300 272.1 88.93 463.07 3 50 5 1000 194.51 14.37 385.8 2 50 PHÖÔNG AÙN II STT R, m , ñoä T P K isc Lct 1 700 329.6 63.54 624.5 2 50 2 500 306.94 74.2 563.27 2 50 3 600 217.49 30.29 422.43 2 50 Xaùc ñònh vò trí vaø cöï ly giöõa caùc coïc: Xaùc ñònh coïc thay ñoåi ñòa hình, coïc 100m: Caùc coïc 100m ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ño treân phöông aùn tuyeán ñaõ vaïch treân baûn ñoà ñòa hình. Treân baûn ñoà tyû leä 1:10000 thì khoaûng caùch giöõa caùc coïc 100m laø 1cm. Caùc coïc 100m ñöôïc kyù hieäu Hn ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 9 trong töøng ñoaïn 1km Coïc ñòa hình laø coïc phaûn aùnh ñòa hình ñöôïc ñaùnh soá töø 1 trôû ñi ñoùng taïi caùc ñieåm thay ñoåi ñòa hình, taïi vò trí giao nhau vôùi ñöôøng ñoàng möùc, ñöôøng phaân thuyû, tuï thuyû, qua soâng suoái, nhöõng ñieåm ñoåi doác cuûa söôøn ñoài. Coïc thay ñoåi ñòa hình ñöôïc kyù hieäu laø Cn ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 1000 Xaùc ñònh cöï ly giöõa caùc coïc: Sau khi ñaõ xaùc ñònh vò trí caùc coïc Km, coïc tieáp ñaàu (TÑ), tieáp cuoái (TC) vaø coïc giöõa (P) ñöôøng cong troøn, caùc coïc Hn, coïc Cn Cöï ly thöïc teá giöõa caùc coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Trong ñoù: : Khoaûng caùch giöõa caùc coïc ngoaøi thöïc ñòa : Khoaûng caùch giöõa caùc coïc treân bình ñoà M: heä soá tyû leä treân bình ñoà, M = 10000 1000 laø heä soá ñoåi ñôn vò töø mm ra m Xaùc ñònh cao ñoä caùc coïc trung gian: Trong ñoù: Hi: Cao ñoä cuûa ñöôøng ñoàng möùc döôùi a: Khoaûng caùch töø ñieåm B ñeán ñöôøng ñoàng möùc döôùi b: Khoaûng caùch töø ñieåm B ñeán ñöôøng ñoàng möùc treân. BAÛNG TOÅNG HÔÏP LYÙ TRÌNH VAØ CAO ÑOÄ TÖØNG COÏC TREÂN TUYEÁN PHÖÔNG AÙN I Teân coïc Khoaûng caùch leû K.caùch coäng doàn Cao ñoä töï nhieân Goùc ngoaëc Baùn kính ñöôøng cong Lyù trình V 0.00 838.47 Km0+0 C1 50.00 50.00 838.45 Km0+50.00 H1 50.00 100.00 838.35 Km0+100.00 C2 50.00 150.00 837.97 Km0+150.00 H2 50.00 200.00 837.93 Km0+200.00 C3 50.00 250.00 837.66 Km0+250.00 H3 50.00 300.00 836.61 Km0+300.00 C4 50.00 350.00 835.52 Km0+350.00 C5 23.86 373.86 835.00 Km0+373.86 H4 26.14 400.00 834.45 Km0+400.00 C6 50.00 450.00 833.61 Km0+450.00 H5 50.00 500.00 832.99 Km0+500.00 C7 50.00 550.00 832.69 Km0+550.00 H6 50.00 600.00 832.47 Km0+600.00 ND1 25.03 625.03 832.35 Km0+625.03 C8 24.97 650.00 832.22 Km0+650.00 TD1 25.03 675.03 832.07 Km0+675.03 H7 24.97 700.00 831.91 Km0+700.00 C9 50.00 750.00 831.44 Km0+750.00 H8 50.00 800.00 831.33 Km0+800.00 P1 28.89 828.89 831.01 20029’44’’ 1000 Km0+828.89 C10 21.11 850.00 830.86 Km0+850.00 H9 50.00 900.00 830.58 Km0+900.00 C11 50.00 950.00 830.26 Km0+950.00 TC1 32.75 982.75 829.77 Km0+982.75 Km1 17.25 1000.00 828.94 Km1+00 NC1 32.75 1032.75 827.43 Km1+32.75 C12 17.25 1050.00 826.64 Km1+50.00 C13 32.82 1082.82 825.00 Km1+82.82 H1 17.18 1100.00 823.65 Km1+100.00 C14 50.00 1150.00 819.87 Km1+150.00 H2 50.00 1200.00 819.25 Km1+200.00 C15 16.63 1216.63 820.00 Km1+216.63 C16 33.37 1250.00 823.42 Km1+250.00 C17 15.79 1265.79 825.00 Km1+265.79 H3 34.21 1300.00 827.49 Km1+300.00 C18 35.68 1335.68 830.00 Km1+335.68 C19 14.32 1350.00 830.72 Km1+350.00 H4 50.00 1400.00 833.09 Km1+400.00 C20 50.00 1450.00 835.12 Km1+450.00 H5 50.00 1500.00 836.83 Km1+500.00 C21 50.00 1550.00 838.17 Km1+550.00 ND2 10.69 1560.69 838.50 Km1+560.69 H6 39.31 1600.00 839.86 Km1+600.00 TD2 10.69 1610.69 840.25 Km1+610.69 C22 39.31 1650.00 841.05 Km1+650.00 H7 50.00 1700.00 841.98 Km1+700.00 P2 49.44 1749.44 842.02 20051’1’’ 900 Km1+749.44 H8 50.56 1800.00 840.74 Km1+800.00 C23 13.51 1813.51 840.00 Km1+813.51 C24 36.49 1850.00 835.90 Km1+850.00 TC2 38.20 1888.20 833.19 Km1+888.20 H9 11.80 1900.00 832.53 Km1+900.00 NC2 38.20 1938.20 831.84 Km1+938.20 C25 11.80 1950.00 831.92 Km1+950.00 Km2 50.00 2000.00 833.53 Km2+00 C26 30.47 2030.47 835.00 Km2+30.47 C27 19.53 2050.00 836.01 Km2+50.00 H1 50.00 2100.00 839.04 Km2+100.00 C28 13.75 2113.75 840.00 Km2+113.75 C29 36.25 2150.00 840.80 Km2+150.00 H2 50.00 2200.00 841.76 Km2+200.00 C30 50.00 2250.00 842.38 Km2+250.00 H3 50.00 2300.00 842.21 Km2+300.00 C31 50.00 2350.00 841.53 Km2+350.00 H4 50.00 2400.00 840.21 Km2+400.00 ND3 24.58 2424.58 840.12 Km2+424.58 C32 25.42 2450.00 840.52 Km2+450.00 TD3 24.58 2474.58 841.06 Km2+474.58 H5 25.42 2500.00 841.83 Km2+500.00 C33 50.00 2550.00 844.33 Km2+550.00 C34 10.03 2560.03 845.00 Km2+560.03 H6 39.97 2600.00 847.23 Km2+600.00 P3 30.21 2630.21 848.57 34030’48’’ 600 Km2+630.21 C35 19.79 2650.00 849.14 Km2+650.00 H7 50.00 2700.00 849.76 Km2+700.00 C36 50.00 2750.00 849.42 Km2+750.00 TC3 35.85 2785.85 849.02 Km2+785.85 H8 14.15 2800.00 848.87 Km2+800.00 ND3 35.85 2835.85 848.50 Km2+835.85 C37 14.15 2850.00 848.39 Km2+850.00 H9 50.00 2900.00 847.99 Km2+900.00 C38 50.00 2950.00 847.47 Km2+950.00 Km3 50.00 3000.00 846.08 Km3+00 C39 20.98 3020.98 845.00 Km3+20.98 C40 29.02 3050.00 843.71 Km3+50.00 H1 50.00 3100.00 842.61 Km3+100.00 ND4 6.15 3106.15 842.57 Km3+106.15 TD4 50.00 3156.15 842.18 Km3+156.15 H2 43.85 3200.00 840.78 Km3+200.00 C41 31.13 3231.13 840.00 Km3+231.13 C42 18.87 3250.00 839.99 Km3+250.00 H3 50.00 3300.00 841.28 Km3+300.00 P4 37.60 3337.60 842.25 78053’26’’ 300 Km3+337.60 C43 12.40 3350.00 842.49 Km3+350.00 H4 50.00 3400.00 843.75 Km3+400.00 C44 50.00 3450.00 845.26 Km3+450.00 H5 50.00 3500.00 847.08 Km3+500.00 TC4 19.05 3519.05 847.71 Km3+519.05 C45 30.95 3550.00 848.62 Km3+550.00 NC4 19.05 3569.05 849.22 Km3+569.05 H6 30.95 3600.00 850.22 Km3+600.00 C46 50.00 3650.00 851.24 Km3+650.00 H7 50.00 3700.00 851.87 Km3+700.00 C47 50.00 3750.00 851.85 Km3+750.00 H8 50.00 3800.00 851.29 Km3+800.00 C48 50.00 3850.00 850.38 Km3+850.00 C49 17.39 3867.39 850.00 Km3+867.39 ND5 22.19 3889.58 849.26 Km3+889.58 H9 10.42 3900.00 848.99 Km3+900.00 TD5 39.58 3939.58 847.79 Km3+939.58 C50 10.42 3950.00 847.47 Km3+950.00 Km4 50.00 4000.00 845.79 Km4+00 C51 22.93 4022.93 845.00 Km4+22.93 C52 27.07 4050.00 843.93 Km4+50.00 P5 32.61 4082.61 842.78 19014’23’’ 1000 Km4+82.61 H1 17.39 4100.00 842.12 Km4+100.00 C53 50.00 4150.00 840.22 Km4+150.00 C54 9.78 4159.78 840.00 Km4+159.78 H2 40.22 4200.00 838.26 Km4+200.00 TC5 25.64 4225.64 837.12 Km4+225.64 C55 24.36 4250.00 836.09 Km4+250.00 NC5 25.64 4275.64 835.02 Km4+275.64 H3 24.36 4300.00 833.73 Km4+300.00 C56 50.00 4350.00 831.09 Km4+350.00 C57 20.87 4370.87 830.00 Km4+370.87 H4 29.13 4400.00 828.25 Km4+400.00 C58 50.00 4450.00 825.24 Km4+450.00 H5 50.00 4500.00 822.40 Km4+500.00 C59 50.00 4550.00 819.87 Km4+550.00 H6 50.00 4600.00 818.10 Km4+600.00 C60 50.00 4650.00 819.02 Km4+650.00 H7 50.00 4700.00 819.98 Km4+700.00 C61 50.00 4750.00 822.11 Km4+750.00 H8 50.00 4800.00 824.41 Km4+800.00 C62 12.45 4812.45 825.00 Km4+812.45 C63 37.55 4850.00 826.43 Km4+850.00 H9 50.00 4900.00 828.31 Km4+900.00 C64 50.00 4950.00 830.14 Km4+950.00 Km5 50.00 5000.00 831.55 Km5+00 C65 50.00 5050.00 832.95 Km5+50.00 H1 50.00 5100.00 834.42 Km5+100.00 C66 19.56 5119.56 835.00 Km5+119.56 C67 30.44 5150.00 835.98 Km5+150.00 H2 50.00 5200.00 837.54 Km5+200.00 C68 50.00 5250.00 839.11 Km5+250.00 K 28.42 5278.42 840.00 Km5+278.42 PHÖÔNG AÙN II Teân coïc Khoaûng caùch leû K.caùch coäng doàn Cao ñoä töï nhieân Goùc ngoaëc Baùn kính ñöôøng cong Lyù trình V 0.00 0.00 838.47 Km0+00 C1 50.00 50.00 837.66 Km0+50.00 H1 50.00 100.00 837.39 Km0+100.00 C2 50.00 150.00 836.70 Km0+150.00 H2 50.00 200.00 835.95 Km0+200.00 C3 50.00 250.00 835.19 Km0+250.00 C4 12.17 262.17 835.00 Km0+262.17 H3 37.83 300.00 833.11 Km0+300.00 C5 50.00 350.00 830.61 Km0+350.00 C6 12.09 362.09 830.00 Km0+362.09 H4 37.91 400.00 827.37 Km0+400.00 C7 34.63 434.63 825.00 Km0+434.63 C8 15.37 450.00 824.14 Km0+450.00 H5 50.00 500.00 821.40 Km0+500.00 C9 26.44 526.44 820.00 Km0+526.44 C10 32.49 558.93 819.50 Km0+558.93 H6 41.07 600.00 820.92 Km0+600.00 C11 50.00 650.00 822.48 Km0+650.00 H7 50.00 700.00 824.59 Km0+700.00 C12 50.00 750.00 826.24 Km0+750.00 H8 50.00 800.00 827.77 Km0+800.00 C13 50.00 850.00 829.30 Km0+850.00 ND1 32.17 882.17 830.32 Km0+882.17 H9 17.83 900.00 830.91 Km0+900.00 TD1 32.17 932.17 831.99 Km0+932.17 C14 17.83 950.00 832.59 Km0+950.00 Km1 50.00 1000.00 834.25 Km1+00 C15 23.91 1023.91 835.00 Km1+23.91 C16 26.09 1050.00 835.69 Km1+50.00 H1 50.00 1100.00 836.76 Km1+100.00 C17 50.00 1150.00 837.12 Km1+150.00 P1 44.42 1194.42 837.21 4701’24’’ 700 Km1+194.42 H2 5.58 1200.00 837.22 Km1+200.00 C18 50.00 1250.00 836.79 Km1+250.00 H3 50.00 1300.00 836.74 Km1+300.00 C19 50.00 1350.00 836.98 Km1+350.00 H4 50.00 1400.00 837.86 Km1+400.00 C20 50.00 1450.00 839.40 Km1+450.00 TC1 6.67 1456.67 839.68 Km1+456.67 H5 43.33 1500.00 841.45 Km1+500.00 NC1 6.67 1506.67 841.70 Km1+506.67 C21 43.33 1550.00 842.97 Km1+550.00 H6 50.00 1600.00 843.59 Km1+600.00 C22 50.00 1650.00 842.55 Km1+650.00 H7 50.00 1700.00 839.85 Km1+700.00 C23 50.00 1750.00 834.98 Km1+750.00 H8 50.00 1800.00 830.72 Km1+800.00 C24 50.00 1850.00 830.00 Km1+850.00 ND2 43.43 1893.43 830.25 Km1+893.43 H9 6.57 1900.00 830.55 Km1+900.00 TD2 43.43 1943.43 832.81 Km1+943.43 C25 33.15 1976.58 835.00 Km1+976.58 Km2 23.42 2000.00 836.33 Km2+00 C26 50.00 2050.00 838.36 Km2+50.00 H1 50.00 2100.00 839.10 Km2+100.00 C27 50.00 2150.00 839.31 Km2+150.00 P2 25.06 2175.06 839.21 58048’48’’ 500 Km2+175.06 H2 24.94 2200.00 839.07 Km2+200.00 C28 50.00 2250.00 838.45 Km2+250.00 H3 50.00 2300.00 837.55 Km2+300.00 C29 50.00 2350.00 836.85 Km2+350.00 H4 50.00 2400.00 836.60 Km2+400.00 TC2 6.70 2406.70 836.61 Km2+406.70 NC2 50.00 2456.70 836.49 Km2+456.70 H5 43.30 2500.00 836.41 Km2+500.00 C30 50.00 2550.00 836.13 Km2+550.00 H6 50.00 2600.00 835.71 Km2+600.00 ND3 13.37 2613.37 835.52 Km2+613.37 C31 36.63 2650.00 834.91 Km2+650.00 TD3 13.37 2663.37 834.59 Km2+663.37 H7 36.63 2700.00 833.72 Km2+700.00 C32 50.00 2750.00 832.48 Km2+750.00 H8 50.00 2800.00 831.18 Km2+800.00 P3 24.61 2824.61 830.55 35033’51’’ 600 Km2+824.61 C33 25.39 2850.00 829.85 Km2+850.00 H9 50.00 2900.00 827.89 Km2+900.00 C34 50.00 2950.00 826.04 Km2+950.00 TC3 35.86 2985.86 824.79 Km2+985.86 Km3 14.14 3000.00 824.40 Km3+00 NC3 35.86 3035.86 823.44 Km3+35.86 C35 14.14 3050.00 823.05 Km3+50.00 H1 50.00 3100.00 821.84 Km3+100.00 C36 50.00 3150.00 820.67 Km3+150.00 C37 27.78 3177.78 820.00 Km3+177.78 H2 22.22 3200.00 819.50 Km3+200.00 C38 50.00 3250.00 817.25 Km3+250.00 H3 50.00 3300.00 816.15 Km3+300.00 C39 50.00 3350.00 817.21 Km3+350.00 H4 50.00 3400.00 819.25 Km3+400.00 C40 26.29 3426.29 820.00 Km3+426.29 C41 23.71 3450.00 820.50 Km3+450.00 H5 50.00 3500.00 821.57 Km3+500.00 C42 50.00 3550.00 822.67 Km3+550.00 H6 50.00 3600.00 823.81 Km3+600.00 C43 50.00 3650.00 825.01 Km3+650.00 H7 50.00 3700.00 825.91 Km3+700.00 C44 50.00 3750.00 826.81 Km3+750.00 H8 50.00 3800.00 827.74 Km3+800.00 C45 50.00 3850.00 828.67 Km3+850.00 H9 50.00 3900.00 829.62 Km3+900.00 C46 20.07 3920.07 830.00 Km3+920.07 C47 29.93 3950.00 830.76 Km3+950.00 Km4 50.00 4000.00 832.02 Km4+00 C48 50.00 4050.00 833.23 Km4+50.00 H1 50.00 4100.00 834.42 Km4+100.00 C49 25.15 4125.15 835.00 Km4+125.15 C50 24.85 4150.00 835.92 Km4+150.00 H2 50.00 4200.00 837.63 Km4+200.00 C51 50.00 4250.00 839.07 Km4+250.00 K 41.12 4291.12 840.00 Km4+291.12 Chöông VI TÍNH TOAÙN THUÛY VAÊN COÂNG TRÌNH —{– Heä thoáng thoaùt nöôùc ñöôøng oâtoâ bao goàm haøng loaït caùc coâng trình vaø caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñöôïc xaây döïng ñeå nhaèm ñaûm baûo thoaùt nöôùc traùnh xoùi lôû ñoàng thôøi cuõng laø boä phaän quan troïng trong vieäc taïo söï lieân tuïc cho tuyeán ñöôøng. Caùc coâng trình naøy coù taùc duïng taäp trung thoaùt nöôùc neàn ñöôøng hoaëc ngaên chaën nöôùc ngaám vaøo neàn ñöôøng vaø maët ñöôøng laøm cho cöôøng ñoä chòu löïc cuûa neàn ñaát vaø vaät lieäu laøm maët ñöôøng giaûm ñaùng keå vaø do ñoù keát caáu maët ñöôøng deã bò phaù hoûng. Vì vaäy, vieäc thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc treân ñöôøng moät caùch hôïp lyù coù yù nghóa raát lôùn veà maët kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng khai thaùc ñöôøng oâtoâ. Coâng trình thoaùt nöôùc ñöôïc ñaët taïi tuyeán ñöôøng caét ngang ñöôøng tuï thuyû, taïi vò trí soâng, suoái… Coâng trình thoaùt nöôùc coù theå laø caàu, coù theå laø coáng, raõnh bieân hai beân ñöôøng… tuyø thuoäc vaøo löu löôïng doøng chaûy. - Yeâu caàu thieát keá: Khi thieát keá coâng trình thoaùt nöôùc phaûi tuaân thuû caùc nguyeân taéc sau ñaây: - Ñoái vôùi heä thoáng raõnh: Raõnh doïc: Raõnh doïc ñöôïc boá trí ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng ñaøo, nöõa ñaøo nöõa ñaép, vaø caùc ñoaïn ñaép thaáp döôùi 50cm. Tieát dieän vaø ñoä doác cuûa raõnh phaûi ñaûm baûo khoâng laéng ñoïng phuø sa ôû ñaùy raõnh, töùc laø ñoä doác toái thieåu khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,5%. Phaûi thieát keá sao cho khoâng ñeå nöôùc töø raõnh neàn ñöôøng ñaép traøn veà raõnh neàn ñöôøng ñaøo (tröø tröôøng hôïp neàn ñöôøng ñaøo khoâng nhoû hôn 100m). Nöôùc trong raõnh phaûi ñöôïc thoaùt veà soâng suoái hay vuøng truõng caùch xa neàn ñöôøng. Raõnh ñænh: Raõnh ñænh ñöôïc boá trí ôû nhöõng nôi söôøn nuùi coù ñoä doác khaù lôùn dieän tích löu vöïc tuï nöôùc lôùn maø raõnh doïc khoâng ñaûm baûo thoaùt kòp. Ñoä doác doïc cuûa raõnh ñænh cuõng khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,5%, vò trí cuûa raõnh phaûi caùch meùp ta luy neàn ñöôøng ít nhaát laø 5m. Maët caét ngang cuûa raõnh doïc vaø ñænh coù daïng hình thang, coù kích thöôùc maët caét ngang sao cho möïc nöôùc cao nhaát trong raõnh caùch ñænh raõnh khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,2m. - Ñoái vôùi coâng trình caàu coáng qua ñöôøng: Khi löu löôïng nöôùc Q £ 25 m3/s thì neân boá trí coáng, khi Q > 25m3/s thì neân boá trí caàu. Ñoàng thôøi phaûi xeùt ñeán löu vöïc ñeå quyeát ñònh choïn phöông aùn boá trí coâng trình thoaùt nöôùc cho phuø hôïp. Ñoái vôùi coáng: Coáng coù nhieàu loaïi nhö coáng troøn, coáng vuoâng hay coáng voøm. Khaåu ñoä coáng coù theå töø 0,5 ¸ 6m. Theo kinh nghieäm neáu löu löôïng Q ≤ 25m3/s thì laøm coáng, neáu löu löôïng Q > 25m3/s thì laøm caàu coù lôïi hôn. Ngoaøi nhöõng coâng trình nhö caàu coáng boá trí theo ñòa hình phaûi ñaët theâm caùc coáng caáu taïo ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc toát cho ñöôøng. Theo qui trình chieàu daøi neàn ñöôøng ñaøo toái ña laø 500m phaûi ñaët moät coáng caáu taïo ñeå thoaùt nöôùc qua ñöôøng, coáng caáu taïo khoâng caàn tính toaùn, khaåu ñoä khoâng nhoû hôn 0,75m, khi thieát keá coáng thoaùt nöôùc caàn tuaân thuû caùc qui ñònh nhö : Beà daøy lôùp ñaát ñaép treân coáng khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,5m so vôùi möïc nöôùc daâng tröôùc coâng trình. Neân ñaët coáng vuoâng goùc vôùi tim tuyeán ñeå ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät vaø kinh teá, coá gaéng söû duïng caùc caáu kieän ñuùc saün. Cao ñoä maët ñöôøng choã coù coáng troøn phaûi cao hôn ñænh coáng ít nhaát laø 0,5m. Khi chieàu daøy aùo ñöôøng lôùn hôn 0,5m ñoä cheânh cao naøy phaûi ñuû laøm chieàu daøy aùo ñöôøng. Coáng phaûi coù ñaày ñuû caùc coâng trình thöôïng vaø haï löu, khoâng cho nöôùc xoùi vaøo thaân neàn ñöôøng. Thieát keá coáng sao cho ñôn giaûn, deã thi coâng, coá gaéng söû duïng caùc phöông phaùp thi coâng cô giôùi ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng coâng trình. Ñoái vôùi caàu : Thieát keá xaây döïng caàu phaûi choïn caùc vò trí coù: Chieàu saâu ngaäp vaø phaïm vi ngaäp nöôùc treân baõi soâng öùng vôùi möùc tính toaùn laø nhoû nhaát. Loøng soâng thaúng, oån ñònh, löu löôïng chaûy chuû yeáu theo doøng chuû. Höôùng nöôùc chaûy muøa luõ vaø muøa caïn gaàn song song vôùi nhau. Vieäc laøm caàu khoâng gaây ra ngaäp nhieàu ñaát troàng troït hay laøm hö haïi tôùi coâng trình thuûy lôïi ñaõ coù. - Noäi dung tính toaùn : Coáng caáu taïo : Ñöôïc boá trí ôû nhöõng choã neàn ñöôøng ñaøo ñeå thoaùt nöôùc qua ñöôøng, khoaûng 300 ¸ 500m boá trí moät coáng traùnh tröôøng hôïp nöôùc trong raõnh doïc traøn ra ngoaøi do löu löôïng quaù lôùn. Caùc loaïi coáng caáu taïo noùi chung khoâng phaûi tính khaåu ñoä maø chæ choïn theo kinh nghieäm vaø löôïng möa taïi khu vöïc tuyeán ñi qua. Tuyeán ñi qua ñòa hình töông ñoái doác, ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc toát vaø ñeå thuaän lôïi cho thi coâng, toâi kieán nghò choïn coáng caáu taïo laø loaïi coáng F100 cm. - Coáng ñòa hình : Laø caùc coáng ñöôïc boá trí ôû nhöõng vò trí coù ñöôøng tuï thuûy, suoái, suoái caïn. Khi ñoù, khaåu ñoä coáng phaûi ñöôïc tính toaùn cuï theå, noù phuï thuoäc löôïng möa trong vuøng, dieän tích löu vöïc tuï nöôùc chaûy veà coáng, ñaëc ñieåm ñòa hình, ñòa maïo. Coáng ñöôïc boá trí ñeå thoaùt nöôùc, vì vaäy khaåu ñoä cuûa noù phaûi ñuû ñeå thoâng qua ñöôïc löu löôïng tính toaùn. Löu löôïng naøy ñoái vôùi coáng ñòa hình chính laø löôïng nöôùc ñoå veà coáng töø löu vöïc tuï nöôùc ôû vò trí ñoù. Hieän nay coù khaù nhieàu coâng thöùc ñeå tính toaùn vaø xaùc ñònh löu vöïc doøng chaûy theo dieän tích löu vöïc. Ñoái vôùi löu vöïc coù dieän tích nhoû hôn 100km2 thöôøng söû duïng coâng thöùc sau: Coâng thöùc cöôøng ñoä giôùi haïn (Tieâu chuaån 22TCN220-95) Trong ñoù: Qp – löu löôïng ñænh luõ öùng vôùi taàn suaát thieát keá P%, m3/s Taàn suaát tính toaùn thuyû vaên cho caùc coâng trình treân tuyeán ñöôøng thieát keá: Tuyeán ñöôøng thieát keá thuoäc caáp II, theo quy ñònh cuûa tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ 22TCN4054_05 taàn suaát tính toaùn ñoái vôùi caùc coâng trình treân ñöôøng caáp III nhö sau: ñoái vôùi caàu lôùn vaø trung ñoái vôùi caàu nhoû, coáng ñoái vôùi raõnh ñænh, raõnh bieân. : Löu löôïng möa ngaøy öùng vôùi taàn suaát thieát keá P% ñöôïc xaùc ñònh theo taøi lieäu cuûa caùc traïm ño möa, hoaëc laáy gaàn ñuùng theo phuï luïc 15 “Thieát keá ñöôøng oâ toâ_Coâng trình vöôït soâng, Taäp 3” : Heä soá ñaëc tröng doøng chaûy luõ tuyø thuoäc vaøo caáu taïo löu vöïc, löôïng möa ngaøy thieát keá Hp vaø dieän tích löu vöïc F. Tra ôû baûng 2.1 tieâu chuaån tính toaùn ñaëc tröng doøng chaøy luõ 22TCN220-95 : Moâñuyn doøng chaûy ñænh luõ öùng vôùi taàn suaát thieát keá P% trong ñieàu kieän , laáy ôû baûng 2.3 22TCN220-95 tuøy thuoäc ñòa maïo thuûy vaên cuûa loøng soâng, thôøi gian taäp trung nöôùc chaûy treân söôøn doác vaø vuøng möa : laø heä soá trieát giaûm löu löôïng ñænh luõ do ao hoà, röøng caây trong löu vöïc, xaùc ñònh theo baûng 2.7 TCN220-95 : Dieän tích löu vöïc, km2 Caáu taïo löu vöïc khu vöïc tuyeán ñi qua thuoäc caáp ñaát II khoâng thaám nöôùc Trình töï xaùc ñònh Qp nhö sau: Xaùc ñònh dieän tích löu vöïc: Döïa treân baûn ñoà ñòa hình tyû leä 1/1000 vaø bình ñoà vò trí döï aùn ta tieán haønh xaùc ñònh caùc ñaëc tröng ñòa lyù thuûy vaên, ño xaùc ñònh dieän tích löu vöïc. Xaùc ñònh löôïng möa ngaøy: Khu vöïc tuyeán ñi qua thuoäc vuøng möa XVI thuoäc ñòa phaän Huyeän Baûo Loäc – Tænh Laâm Ñoàng, tra phuï luïc 15 saùch “Thieát keá ñöôøng oâtoâ – coâng trình vöôït soâng” öùng vôùi taàn suaát thieát keá P = 4% ta ñöôïc löôïng möa ngaøy Hp = 225mm Xaùc ñònh thôøi gian taäp trung nöôùc treân söôøn doác: Thôøi gian t._.rung Thi coâng lôùp BTN noùng chaët haït mòn Hoaøn thieän maët ñöôøng Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II: Chieàu daøy lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II: 52cm Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm caàn cung caáp 7,088.64m3 Thôøi gian thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II laø 20ngaøy Ñeå ñaûm baûo ñoä leøn chaët ta chia lôùp caáp phoái ñaù daêm thaønh 4 lôùp ñeå thi coâng, moãi lôùp daøy 13cm Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 13cm Chuaån bò loøng ñöôøng: Lu taïo phaúng loøng ñöôøng baèng lu 10T, lu 4löôït/ñieåm vôùi vaän toác lu 3km/h Naêng suaát cuûa maùy lu: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - beà roäng veät ñaàm, B = 2.0m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai veät baùnh ñaàm, b = 0.2m ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 3km/giôø n - soá laàn ñaàm treân moät beà maët, n = 4löôït/ñieåm Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Sau khi neàn ñöôøng ñaõ ñaït ñoä chaët yeâu caàu ta tieán haønh leân khuoân ñöôøng Laøm raõnh thoaùt nöôùc hình xöông caù, nhaèm ñaûm baûo thoaùt nöôùc maët toát trong quaù trình thi coâng Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi II caàn cung caáp cho 100m Trong ñoù: B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m h - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët), h = 13cm K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët vaø rôi vaûi vaät lieäu trong quaù trình thi coâng K = 1.42 L - chieàu daøi ñoaïn thi coâng trong 1ca, L = 100m/ca Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (m3), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 9m3 v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: Trong ñoù: Q - khoái löôïng vaät lieäu moãi xe chôû ñöôïc, Q = 9m3 B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m h1 - beà daøy raûi cuûa lôùp ñaù, h1 = K.h h - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët, K = 1.3 Khi thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 13cm: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 16.9cm, cöï ly vaän chuyeån trung bình 9.5m. Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san: Löôõi san luoân ñöôïc ñaët cheùo khi di chuyeãn vaät lieäu, neân chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san phaûi xeùt ñeán goùc ñaët löôõi, chieàu roäng thöïc teá cuûa vaät lieäu ñöôïc queùt xaùc ñònh nhö sau: B = l*cosa Trong ñoù: l - Chieàu daøi thöïc teá cuûa löôõi san, l = 3.7m a - Goùc ñaët löôõi san khi di chuyeån vaät lieäu, giaû thieát a = 450 Naêng suaát cuûa maùy san ñöôïc xaùc ñònh theo chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - Chieàu daøi hieäu quaû cuûa löôõi san, B = 2.62m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai loái san laân caän (b = 0.1-0.3m) ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 3km/giôø Ss - soá laàn san treân moät loái Ss = 5laàn Khoái löôïng coâng vieäc caàn thöïc hieän trong 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi II: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm hai giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Trong ñoù: ñoåi ñôn vò 1km = 1000m T - thôøi gian laøm vieäc trong 1 ca, T = 8giôø B - beà roäng veät ñaàm, B = 2.0m b - khoaûng caùch truøng nhau giöõa hai veät baùnh ñaàm, b = 0.2m ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 v - vaän toác trung bình cuûa maùy khi san vaät lieäu, v = 1.5km/giôø n - soá laàn ñaàm treân moät beà maët, n = 6löôït/ñieåm Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 10 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸3km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 13 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu/ñieåm: 10löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Beà roäng veät lu B = 2.04m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát trong 100m daøi Kieåm tra vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II Kieåm tra chieàu roäng maët ñöôøng: cöù 1km kieåm tra 10 maët caét Kieåm tra beà daøy lôùp vaät lieäu: cöù 1km kieåm tra 3 maët caét ngang, moãi maët caét ngang kieåm tra 3 ñieåm ( 1 ñieåm ôû tim ñöôøng vaø hai ñieåm ôû hai beân caùch meùp maët ñöôøng 1m) Kieåm tra ñoä baèng phaúng vaø ñoä doác: kieåm tra 3 vò trí trong 1km Kieåm tra cöôøng ñoä baèng phöông phaùp eùp tónh Kieåm tra ñoä chaët baèng phöông phaùp roùt caùt. Neáu ñoä chaët K < 0.98 phaûi tieáp tuïc lu leøn ngay, cöù 800m2 thi coâng thì kieåm tra 1 laàn Caùc sai soá cho pheùp: Beà roäng maët ñöôøng : ± 5cm Chieàu daøy lôùp vaät lieäu : £ ± 1cm Cao ñoä maët ñöôøng : £ ± 1cm Ñoä doác ngang maët ñöôõng : £ ± 0.3 ¸0.5% Ñoä baèng phaúng thöû baèng thöôùc 3 m khoâng quaù 10mm Ñoä chaët K ³ 0.98 Moâ ñun ñaøn hoài: ETT > ETK Caùc lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II coøn laïi tieán haønh caùc coâng taùc töông töï nhö treân Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm laïi I: Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I cho caû maët ñöôøng (daøy 40cm) vaø leà gia coá (daøy 42cm) Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm caàn cung caáp 6,407.04m3 Thôøi gian thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I laø 22ngaøy Ñeå ñaûm baûo ñoä leøn chaët ta chia lôùp caáp phoái ñaù daêm thaønh 3 lôùp ñeå thi coâng, lôùp döôùi daøy 12cm vaø hai lôùp treân daøy 14cm (ñoái vôùi maët ñöôøng). Ñoái vôùi leà gia coá daøy 42cm chia thaønh 3 lôùp ñeå thi coâng, moãi lôùp daøy 14cm Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 12cm (maët ñöôøng) vaø 14cm (leà gia coá) Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D (9m3) töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi I caàn cung caáp cho 100m thi coâng Trong ñoù: B - Beà roäng maët ñöôøng, B = 6m BL - Beà roäng leá gia coá BL = 2*1.0m h1 - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) ñoái vôùi maët ñöôøng h1 = 12cm h2 - beà daøy lôùp vaät lieäu thieát keá (ñaõ leøn chaët) ñoái vôùi leà gia coá h2 = 14cm K - heä soá xeùt ñeán ñoä leøn chaët vaø rôi vaûi vaät lieäu trong quaù trình thi coâng K = 1.42 L - chieàu daøi ñoaïn thi coâng trong 1ca, L = 75m/ca Naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 15.6cm (ñoái vôùi maët ñöôøng) vaø 18.2 ñoái vôùi leà ñöôøng, cöï ly vaän chuyeån trung bình 10m. Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Naêng suaát cuûa maùy san: Soá laàn san treân 1 loái Ss = 4löôït Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi I: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm ba giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 1 ca thi coâng: Soá ca maùy caàn thieát cho moät ca thi coâng: Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 8 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸3km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 12 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 8löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm vôùi beà roäng B = 8m Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån baèng xeHINO MOTORS ZG150D töø moû vaät lieäu ñeán coâng tröôøng ñoå thaønh töøng ñoáng. Caáp phoái ñaù daêm caàn phaûi ñöôïc troän aåm tröôùc khi xuùc leán phöông tieän vaän chuyeån Cöù 3000m3 vaät lieäu taïi moû phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Cöù 1000m3 vaät lieäu vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng Khoái löôïng caáp phoái ñaù daêm loaïi I caàn cung caáp cho 100m thi coâng Naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Soá ca maùy caàn thieát cho moät ca thi coâng: Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: Khoaûng caùch l giöõa caùc ñoáng vaät lieäu: San raûi vaät lieäu Tröôùc khi san vaät lieäu phaûi töôùi aåm ñeå taïo dính baùm Duøng maùy san maõ hieäu DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ) coù coâng suaát 110CV ñeå san suûi ñaù daêm ra thaønh lôùp phaúng vôùi chieàu daøy lôùp vaät lieäu khi san uûi laø 18.2cm Thöôøng xuyeân kieåm tra chieàu daøy lôùp ñaù baèng con xuùc xaéc, kieåm tra ñoä doác baèng thöôùc ño ñoä doác hoaëc baèng maùy thuyû bình Phaûi chöøa laïi khoaûng töø 5 - 10% löôïng ñaù daêm ñeå buø phuï trong quaù trình thi coâng. Neáu kieåm tra baèng maùy thuûy bình hoaëc boä ba caây tieâu phaùt hieän nhöõng choã thieáu ñaù Naêng suaát cuûa maùy san: Soá laøn san treân 1 loái Ss = 7löôït Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Coâng taùc lu leøn caáp phoái ñaù daêm loaïi I: Ngay sau khi san raûi caáp phoái xong phaûi tieán haønh ñaàm leøn ngay Goàm ba giai ñoaïn: Lu leøn sô boä: Yeâu caàu leøn cho lôùp ñaù daêm taïm oån ñònh, ñaù ôû phía tröôùc baùnh lu ít bò xeâ dòch, gôïn soùng. Lu leøn phaûi ñaït ñoä mui luyeän nhö thieát keá. Duøng lu 6.3T, lu 6 löôït/ ñieåm, toác ñoä lu khoâng quaù 1.5km/giôø. Keát thuùc moät löôït lu nheï ñaàu tieân tieán haønh coâng taùc buø phuø vaø baét ñaàu caùc löôït lu nheï tieáp theo. Caùc löôït lu nheï tieáp theo phaûi töôùi nöôùc aåm cho ñaù. Töôùi nhieàu laàn, moãi laàn töôùi töø 4 ¸ 5l/m2. Rieâng ba löôït lu nheï ñaàu tieàn thì khoâng phaûi töôùi nöôùc. Lu cho ñeán khi baùnh lu khoâng ñeå laïi veát haèn roõ reät treân maët ñöôøng thì thay loaïi lu naëng hôn vaø tieán haønh lu giai ñoaïn hai Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn chaët: Duøng lu 10T, lu 10 löôït/ñeåm vôùi toác ñoä di chuyeån töø 2¸2.5km/giôø. Löôïng nöôùc töôùi trong quaù trình lu 3¸4l/m2. Lu cho ñeán khi baùnh xe lu khoâng haèn treân maët ñaù thì keát thuùc qua trình thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm daøy 14 cm Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 10löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm treân cuøng vôùi beà roäng B = 8m Thi coâng töông töï nhö lôùp caáp phoái daøy 14cm ñaõ thi coâng tröôc ñoù. Rieâng coâng taùc lu leøn thöïc hieän theâm giai ñoaïn lu hoaøn thieän. Duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T(SAKAI HEAVY IND maõ hieäu R1), lu 4löôït/ñieåm, vaän toác lu vmax = 1.75÷2.25km/giôø Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 4löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.75km/giôø Beà roäng veät baùnh lu: B = 2.3m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Caùc coâng taùc kieåm tra lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I thöïc hieän töông tö nhö lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II Thi coâng lôùp nhöïa thaám taïo dính baùm: Chôø töø moät ñeán hai ngaøy ñeå cho maët ñöôøng khoâ se Chaûi maët ñöôøng cho loä ñaù baèng baøn chaûi saét Veä sinh beà maët saïch seõ, thoåi saïch buïi, ñaûm baûo ñoä baèng phaúng Töôùi nhöïa ñöôøng taïo dính baùm phuû kín beà maët baèng maùy töôùi nhöïa 7T, vôùi löôïng nhöïa ñöôïc töôùi laø 1.0kg/m2 Löôïng nhöïa caàn thieát cho 100m Söû duïng oâtoâ töôùi nhöïa 7T ñeå thöïc hieän coâng taùc töôùi nhöïa. Nhöïa ñöôïc naáu vaø pha daàu taïi choå sau ñoù cho vaøo oâtoâ chuyeân duïng vaø baét ñaàu coâng taùc töôùi nhöïa taïo dính baùm. Naêng suaát cuûa oâtoâ töôùi nhöïa 7T ñöôïc tra theo ñònh möùc vôùi maõ hieäu AD24213 Thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït trung daøy 8cm Chæ ñöôïc thi coâng maët ñöôøng beâtoâng nhöïa raûi noùng trong nhöõng ngaøy khoâng möa, moùng ñöôøng khoâ raùo (lôùp ñaù daêm macadam phaûi ñöôïc khoâ hanh) Lôùp BTN chaët haït trung 8cm ñöôïc chia thaønh hai lôùp ñeå thi coâng. Moãi lôùp coù chieàu daøy sau khi leøn chaët 4cm Trình töï thi coâng lôùp BTN noùng chaët trung daøy 4cm: Coâng taùc chuaån bò: Chuaån bò xe maùy thi coâng Beà maët lôùp moùng phaûi ñöôïc veä sinh saïch seõ, ñaûm baûo ñoä baèng phaúng Naïo veùt raõnh bieân Ñònh vò trí vaø cao ñoä raûi ôû hai meùp ñöôøng ñuùng vôùi thieát keá baèng maùy thuyû bình. Vaän chuyeån BTN chaët haït noùng: Beâtoâng ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng tröôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINO MOTORS ZG150D. Coâng taùc vaän chuyeån phaûi ñaûm baûo lieân tuïc vaø nhòp nhaøng ôû caùc khaâu. Nhieät ñoä cuûa beâtoâng nhöïa khi ñeán nôi raûi khoâng thaáp hôn 120oC. Thuøng xe phaûi kín, saïch, coù queùt lôùp moûng daàu choáng dính baùm. Xe phaûi coù baït che phuû ñeå haïn cheá söï maát maùt nhieät ñoä trong quaù trình vaän chuyeån. Moãi chuyeán rôøi traïm phaûi coù phieáu xuaát xöôûng ghi roõ nhieät ñoä, khoái löôïng, chaát löôïng, lòch trình xe chaïy, vaø teân ngöôøi laùi xe. Tröôùc khi ñoå beâtoâng vaøo pheãu cuûa maùy raûi caàn phaûi kieåm tra nhieät ñoä cuûa beâtoâng baèng nhieät keá Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 1 ca thi coâng: Theo ñònh möùc döï toaùn AD.23222 thì khoái löôïng vaät lieäu caàn thieát cho 100m2 maët ñöôøng vôùi chieàu daøy leøn eùp 4cm laø 9.49taán. Dieän tích maët ñöôøng thöïc hieän ñöôïc trong 100m Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 100daøi Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (taán), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 15taán v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Raûi BTN chaët haït noùng: Coâng taùc raûi beâtoâng nhöïa noùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy chuyeân duøng:NIGATA NFB6W Khi baét ñaàu laøm vieäc cho maùy raûi hoaït ñoäng khoâng taûi töø 10 ñeán 15 phuùt ñeå kieåm tra maùy. Ñaët döôùi taám laø 2 con xuùc xaéc coù chieàu cao baèng 1.2 ñeán 1.3 laàn beà daøy thieát keá cuûa lôùp beâtoâng nhöïa BTN noùng chæ ñöôïc raûi khi lôùp nhöïa dính baùm ñaõ ñoâng ñaëc Hoãn hôïp beâtoâng nhöïa noùng ñöôïc ñoå vaøo guoàng cho ñeán khi phaân ñeàu doïc theo guoàng xoaén vaø ñöôïc 2/3 guoàng thì xe raûi baét ñaàu tieán veà phía tröôùc vaø raûi thaønh lôùp. Moãi veät raûi roäng 4m, toaøn boä maët ñöôøng ñöôïc raûi thaønh 2 veät Trong khi raûi ñaûm baûo hoãn hôïp thöôøng xuyeân ngaäp 2/3 chieàu cao guoàng xoaén Trong suoát thôøi gian raûi, baét buoäc phaûi ñeå thanh ñaàm cuûa maùy raûi luoân hoaït ñoäng Boá trí coâng nhaân caàm duïng cuï theo ñeå laøm vieäc: Gaït boû, buø phuï nhöõng choã loài loõm cuïc boä treân lôùp beâtoâng nhöïa môùi raûi Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Trong ñoù: Q - naêng suaát cuûa maùy raûi beâtoâng nhöïa, taán/ ca ñoåi ñôn vò 1giôø = 60phuùt B - chieàu roäng lôùp nhöïa raûi, B = 4m h - chieàu daøy lôùp nhöïa raûi, h = 0.04m V - toác ñoä laøm vieäc cuûa maùy raûi, V = 2.5m/phuùt T - thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8h ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 g = 2.2taán/m3 - khoái löôïng rieâng cuûa lôùp beâtoâng nhöïa ñaõ leøn vaø laø phaúng Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn lôùp BTN chaët haït noùng: Toå chöùc lu ñoaïn thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh soá löôït lu leøn treân moät ñieåm, söï keát hôïp caùc loaïi Maûy raûi ñeán ñaâu phaûi tieán haønh lu leøn ngay ñeán ñoù. Caùc giai ñoaïn lu leøn: Lu leøn sô boä: Duøng lu nheï 6.3T lu baùnh cöùng, lu 6 löôït/ñieåm. Vaän toác lu khoâng quaù 1.5÷2km/h, caùc veät lu Sau moät löôït lu ñaàu tieân phaûi kieåm tra ñoä baúng phaúng baèng thöôùc 3m, buø phuï nhöõng choå loài loõm. Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Lu leøn chaët: Duøng maùy ñaàm baùnh hôi 16.2T SAKAIHEAY IND maõ hieäu TS-360, lu 10 löôït/ñieåm, lu töø ngoaøi meùp ñöôøng vaøo trong, lu choàng mí 20cm, vaän toác lu 3km/giôø. Lu ñeán khi lôùp beâtoâng nhöïa ñaït ñoä chaët K ³ 0.98 thì ngöøng lu ( ñoä chaët ñöôïc kieåm tra baèng phoùng xaï tröôùc khi quyeát ñònh keát thuùc lu leøn Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 10löôït/ñieåm Beà roäng veät lu B = 2.72m Vaän toác lu: v = 3km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m Soá ca maùy caàn thieát cho 100m Thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït mòn daøy 6cm: Vaän chuyeån BTN: Khoái löôïng BTN noùng chaët, haït mòn caàn cung caáp cho 1 ca thi coâng Theo ñònh möùc döï toaùn AD.23234 thì khoái löôïng vaät lieäu caàn thieát cho 100m2 maët ñöôøng vôùi chieàu daøy leøn eùp 6cm laø 14.54taán. Dieän tích maët ñöôøng thöïc hieän ñöôïc trong 100m daøi Khoái löôïng BTN chaët haït trung caàn cung caáp cho 100m Xaùc ñònh naêng suaát cuûa oâtoâ vaän chuyeån: Trong ñoù: T - Thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8giôø q - Söùc chôû cuûa xe (taán), xe HINO MOTORS ZG150D coù q = 15taán v - Vaän toác trung bình cuûa xe, laáy v = 40km/giôø ktg - Heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 l - Cöï ly vaän chuyeån (km), l = 3km t - Thôøi gian chaát vaø dôõ taûi (giôø), choïn t = 0.25giôø kT - heä soá söû duïng taûi troïng, kT = 0.9 Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Raûi BTN chaët haït noùng: Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Trong ñoù: Q - naêng suaát cuûa maùy raûi beâtoâng nhöïa, taán/ ca ñoåi ñôn vò 1giôø = 60phuùt B - chieàu roäng lôùp nhöïa raûi, B = 4m h - chieàu daøy lôùp nhöïa raûi, h = 0.04m V - toác ñoä laøm vieäc cuûa maùy raûi, V = 2.5m/phuùt T - thôøi gian laøm vieäc trong 1ca, T = 8h ktg - heä soá söû duïng thôøi gian, ktg = 0.75 g = 2.2taán/m3 - khoái löôïng rieâng cuûa lôùp beâtoâng nhöïa ñaõ leøn vaø laø phaúng Naêng suaát cuûa maùy raûi BTN nhöïa noùng NIGATA NFB6W Taán/ca Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu leøn sô boä: Duøng lu nheï 6.3T lu baùnh cöùng, lu 8 löôït/ñieåm. Vaän toác lu khoâng quaù 1.5 -2km/h, caùc veät lu Sau moät löôït lu ñaàu tieân phaûi kieåm tra ñoä baúng phaúng baèng thöôùc 3m, buø phuï nhöõng choå loài loõm. Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 1.5km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu leøn chaët: Duøng maùy ñaàm baùnh hôi 16.2T SAKAIHEAY IND maõ hieäu TS-360, lu 12 löôït/ñieåm, lu töø ngoaøi meùp ñöôøng vaøo trong, lu choàng mí 20cm. Lu ñeán khi lôùp beâtoâng nhöïa ñaït ñoä chaët K ³ 0.98 thì ngöøng lu ( ñoä chaët ñöôïc kieåm tra baèng phoùng xaï tröôùc khi quyeát ñònh keát thuùc lu leøn Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 12löôït/ñieåm Beà roäng veät lu B = 2.72m Vaän toác lu: v = 3km/giôø Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Lu hoaøn thieän: Duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T(SAKAI HEAVY IND maõ hieäu R1), lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu khoâng quaù 2÷2.5km/giôø Naêng suaát cuûa maùy lu: Soá löôït lu leøn/ñieåm n = 6löôït/ñieåm Vaän toác lu: v = 2km/giôø Beà roäng veät baùnh lu: B = 2.3m Khoái löôïng coâng vieäc cho 100m daøi: Soá ca maùy caàn thieát cho 100m daøi Caùc löu yù khi thöïc hieän lu leøn treân lôùp BTN noùng Khoâng döøng lu treân maët ñöôøng BTN coøn noùng Khoâng ñöôïc duøng daàu mazuùt boâi vaøo baùnh xe lu ñeå choáng dính baùm Khoâng ñöôïc duùng nöôùc ñeå boâi vaøo lôùp cuûa lu baùnh hôi Khi lu phaûi boá trí coâng nhaân thöôøng xuyeân boái daàu choáng dính vaøo baùnh lu. Neáu beâtoâng nhöïa dính vaøo baùnh lu phaûi duøng xeûng caøo ngay vaø boâi daàu laïi, ñoàng thôøi duøng hoãn hôïp haït nhoû laáp ngay choã bò boùc Thao taùc chuyeån höôùng, ñoái soá khi lu phaûi thöïc hieän töø töø ñeå beà maët BTN khoâng bò bö hoûng QUAÙ TRÌNH COÂNG NGHEÄ THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG TÍNH CHO 100M S TT Noäi dung vaø trình töï thi coâng Khoái löôïng Soá ca maùy cho 100m Soá coâng cho 100m THI COÂNG LÔÙP MOÙNG CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II DAØY 13CM 1 Ñònh vò khuoân ñöôøng 2.0 2 Lu taïo phaúng loøng ñöôøng baèng lu 10T, lu 4 löôït/ñieåm 900m2 0.11 3 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 110.76m3 0.91 4 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâcuõ), v = 3km/h 600m2 0.07 5 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 600m2 0.22 6 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 600m2 0.22 7 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc XDCB maø hieäu AD11212 laø 0.21ca/142m3 110.76m3 0.164 8 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 13cm theo ñònh möùc AD11212 laø 3.07coâng/100m3 110.76m3 3.04 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 12CM 9 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 106.5m3 0.877 10 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.073 11 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.30 12 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.23 13 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trình leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/142m3 106.5m3 0.16 14 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 13cm theo ñònh möùc AD11222 laø 4.4coâng/100m3 106.5m3 3.3 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 14CM DÖÔÙI 16 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 119.28m3 0.98 17 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.13 18 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.36 19 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.30 20 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/100m2 119.28m3 0.18 21 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi I daøy 14cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD11222 laø 4.4coâng/100m3 119.28m3 3.5 THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I DAØY 14CM TREÂN CUØNG 16 Vaän chuyeån vaät lieäu töø moû ñeán ñoå vaøo loøng ñöôøng baèng oâtoâ töï ñoå HINOMOTORS ZG150D, 10m3 119.28m3 0.98 17 San raûi caáp phoái baèng san töï haønh DZ-31 (Lieân Xoâ cuõ), v = 3km/h 800m2 0.13 18 Lu sô boä caáp phoái baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, v = 1.5km/h 800m2 0.36 19 Lu chaët baèng lu 10T, lu 10löôït/ñieåm vôùi v = 3km/h. Töôùi nöôùc baèng xe chuyeân duïng 5m3 800m2 0.30 20 Töôùi nöôùc baèng xe töôùi 5m3 trong quaù trính leøn chaët, 3l/m2, soá ca theo ñònh möùc AD11222 laø 0.21ca/142m3 119.28m3 0.18 22 Lu hoaøn thieän maët ñöôøng, duøng lu naëng baùnh cöùng 11.4T, lu 4löôït/ñieåm vaän toác lu 1.75km/giôø 800m2 0.15 23 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp moùng treân caáp phoái ñaù daêm daøy 14cm theo ñònh möùc AD11222 laø 4.4coâng/100m3 119.28m3 5.25 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG DAØY 4CM THI COÂNG LÔÙP NHÖÏA DÍNH BAÙM 24 Thieát bò naáu nhöïa 800m2 0.39 25 Maùy neùn khí 800m2 0.39 26 Töôùi nhöïa taïo dính baùm maët ñöôøng baèng nhöïa pha daàu baèng oâtoâ töôùi nhöïa 7T, vôùi löôïng nhöïa 1.0kg/m2. Boán tieáng sau môùi baét ñaàu thi coâng lôùpnhöïa noùng 800m2 0.78 27 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp nhöïa dính baùm 1.0kg/m2 theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD24213 laø 0.314coâng/100m2 800m2 2.5 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG DAØY 4CM 28 Vaän chuyeån beâtoâng nhöïa noùng baèng oâtoâ töï ñoå 10m3 ñeå thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït trung daøy 4cm 75.92T 0.70 29 Raûi beâtoâng nhöïa noùng baèng maùy raûi NIGATA NF B6W, V= 2.5m/phuùt 75.92T 0.24 30 Lu leøn sô boä lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu 1.5km/h 800m2 0.3 31 Lu leøn chaët lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu baùnh loáp 16.2T, lu 10löôït/ñieåm, vaän toác lu 3km/h 800m2 0.18 32 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp BTN noùngdaøy 4cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD23222 laø 1.45coâng/100m2 800m2 11.6 THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT MÒN DAØY 6CM 33 Vaän chuyeån beâtoâng nhöïa noùng baèng oâtoâ töï ñoå 10m3 ñeå thi coâng lôùp BTN noùng chaët, haït mòn daøy 6cm 116.32T 1.08 34 Raûi beâtoâng nhöïa noùng baèng maùy raûi NIGATA NF B6W, V= 2.5m/phuùt 116.32T 0.37 35 Lu leøn sô boä lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 4cm baèng lu 6.3T, lu 6löôït/ñieåm, vaän toác lu 1.5km/h 800m2 0.3 36 Lu leøn chaët lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 6cm baèng lu baùnh loáp 16.2T, lu 12löôït/ñieåm, vaän toác lu 3km/h 800m2 0.21 37 Lu leøn hoaøn thieän lôùp beâtoâng nhöïa noùng daøy 6cm baèng lu baùnh cöùng 11.4T, lu 4löôït/ñieåm, vaän toác lu 2km/h 800m2 0.19 38 Soá coâng nhaân thi coâng lôùp BTN noùngdaøy 4cm theo ñònh möùc XDCB maõ hieäu AD23234 laø 2.22coâng/100m2 800m2 17.76 BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHAÂN COÂNG XE MAÙY CHO 100M STT Teân coâng vieäc/vaät tö Ñôn vò Yeâu caàu I THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 14.16 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 3.65 3 Maùy san töï haønh Ca 0.276 4 Xe lu 6.3T Ca 0.90 5 Xe lu 10T Ca 0.90 6 OÂtoâ töôùi nöôùc 5m3 Ca 0.66 II THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 12.24 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 2.84 3 Maùy san töï haønh Ca 0.33 4 Xe lu 6.3T Ca 0.96 5 Xe lu 10T Ca 0.83 6 Xe lu 11.4T Ca 0.15 7 OÂtoâ töôùi nöôùc 5m3 Ca 0.52 III THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT TRUNG 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 23.2 2 OÂtoâ töôùi nhöïa 7T Ca 0.78 3 Thieát bò naáu nhöïa Ca 0.39 4 Maùy neùn khí Ca 0.39 5 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 1.40 6 Maùy raûi BTN NIGATA NF B6W Ca 0.48 7 Xe lu baùnh cöùng 6.3T Ca 0.60 8 Xe lu baùnh loáp 16.2T Ca 0.36 IV THI COÂNG LÔÙP BTN NOÙNG CHAËT, HAÏT MÒN 1 Nhaân coâng 3.0/7 Coâng 17.76 2 OÂtoâ vaän chuyeån 10m3 (HINOMOTORS ZG150D) Ca 1.08 3 Maùy raûi BTN NIGATA NF B6W Ca 0.37 4 Xe lu baùnh cöùng 6.3T Ca 0.3 5 Xe lu baùnh loáp 16.2T Ca 0.21 6 Xe lu baùnh cöùng 11.4T Ca 0.19 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh 2.doc
 • dwgbinh do - trac doc ky thuat.dwg
 • dwgBINH DO-TRAC DOC.dwg
 • dwgCONG DUNG - CONG NAM.dwg
 • dwgCONG TRON D200.dwg
 • dwgGTHIEUDA.dwg
 • dwglap tien do thi cong tong the.dwg
 • dwgso do lu.dwg
 • dwgTHI CONG NEN.dwg
 • dwgtinh hinh chung.dwg
 • dwgTRAC NGANG.dwg
 • docbao cao tien do.doc
 • docBIA TRAC NGANG.doc
 • docBIA.doc
 • docDU TOAN.doc
 • docloi cam on.doc
 • docloi noi dau.doc
 • docLOT.doc
 • docMuc luc.doc
 • docphieu giao nhiem vu.doc
 • docphieu nhan xet GVPB.doc
 • docphieu nhan xet.doc
 • docphieu theo doi.doc
Tài liệu liên quan