Thiết kế tuyến Viba số

Tài liệu Thiết kế tuyến Viba số: ... Ebook Thiết kế tuyến Viba số

doc122 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế tuyến Viba số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ TUYEÁN DAÃN NHAÄP Sau khi trình baøy caùc kyõ thuaät cô baûn söû duïng trong Viba soá. Ñeå taïo tieàn ñeà cho vieäc thieát keá tuyeán ta baét tay vaøo phaàn lyù thuyeát thieát keá tuyeán Viba soá ñieåm noái ñieåm toång quaùt. Noùi chung coâng vieäc thieát keá trong moät heä thoáng vi ba ñieåm noái ñieåm tröïc xaï seõ bao goàm caùc böôùc sau ñaây: Böôùc 1: Nghieân cöùu dung löôïng ñoøi hoûi. Böôùc 2: Choïn baêng taàng voâ tuyeá ñeå söû duïng. Böôùc 3: Saép xeáp caùc keânh RF. Böôùc 4: Quyeát ñònh caùc tieâu chuaån thöïc hieän. Böôùc 5: Choïn vò trí vaø tính toaùn ñöôøng truyeàn. Böôùc 6: Caáu hình heä thoáng. Böôùc 7: Saép xeáp baûo trì. Böôùc 8: Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät. Böôùc 9: Laép ñaët vaø ño thöû. Treân ñaây laø 9 böôùc cô baûn ñeå thieát keá moät heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. 9 böôùc naøy moâ taû ñaày ñuû caùc coâng vieäc caàn thieát cho vieäc thieát keá moät tuyeán Viba. ÔÛ caùc böôùc sau ta seõ ñi vaøo phaàn lyù thuyeát cuûa vieäc thieát keá tuyeán ñeå taïo cô sôû cho vieäc thieát keá moät tuyeán cuï theå trong phaàn II. BÖÔÙC 1 NGHIEÂN CÖÙU DUNG LÖÔÏNG ÑOØI HOÛI Trong vieäc thieát keá moät heä thoáng lieân laïc ñieåm noái ñieåm vieäc tìm hieåu kó veà dung löôïng caàn thieát laø raát quan troïng. Noù laø neàn taûng cho caùc quyeát ñònh quan troïng ôû phaàn sau: Phaûi chuù yù ñeán dung löôïng phaùt seõ trieån trong voøng 10 hoaëc 15 naêm tôùi cuõng nhö dung löôïng caàn thieát ôû hieän taïi. Vieäc döï ñoaùn naøy döïa vaøo caùc ñieåm sau: Döïavaøo ñaëc ñieåm phaùt trieån daân soá. Ñaëc ñieåm vuøng (thaønh phoá noâng thoân, vuøng noâng nghieäp…) Tyû leä phaùt trieån cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá. Toác ñoä caûi thieän ñieàu kieän soáng trong töông lai. Heä thoáng phaûi ñöôïc thieát keá ñeå cho pheùp coù theå nôùi roäng theâm trong töông lai. Tuy nhieân, ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån (nhö ôû thöïc traïng nöôùc ta) thöôøng khoù döï ñoaùn chính xaùc dung löôïng caàn thieát trong khoaûng thôøi gian daøi. Do ñoù khoâng neân laép ñaëc caùc heä thoáng coù dung löôïng quaù lôùn cho caùc yeâu caàu cho töông lai. Seõ kinh teá hôn khi choïn caùc thieát bò coù dung löôïng nhoû ôû giai ñoaïn ñaàu tieân vaø neáu dung löôïng naøy khoâng ñaùp öùng ñöôïc sau khi söû duïng vaøi naêm, heä thoáng coù theå thay theá bôûi moät heä thoáng khaùc coù dung löôïng lôùn hôn coøn heä thoáng cuõ ñöôïc duøng ôû tuyeán caàn dung löôïng nhoû hôn. Neân ñoâi khi xaây döïng moät heä thoáng vöøa phaûi vaø deå daøng thay theá khi coù kyõ thuaät môùi trong töông lai thì kinh teá hôn. BÖÔÙC 2 CHOÏN BAÊNG TAÀN SOÁ VOÂ TUYEÁN SÖÛ DUÏNG. Ñoái vôùi caùc öùng duïng cuûa kyõ thuaät Viba, baêng taàng hoaït ñoäng cuûa noù naèm trong khoaûng töø 1GHz ñeán 15GHz. Trong ñoù caùc taàn soá voâ tuyeán ñöôïc caáp phaùt cho caùc dòch vuï xaùc ñònh ñöôïc qui ñònh bôûi caùc luaät voâ tuyeán. Chuùng ta quan taâm ñeán daûi taàn töø 800MHz - 6425MHz vaø 7900MHz - 8100MHz. Luaät voâ tuyeán moâ taû luaät caám ñoaùn cuûa heä thoáng traïm maët ñaát söû duïng caùc baêng taàn soá naøy, vì chuùng chia baêng taàn vôùi dòch vuï lieân laïc veä tinh. Trong tröôøng hôïp naøy coâng suaát böùc xaï hieäu duïng cuûa maùy phaùt vaø anten trong heä thoáng L/S khoâng vöôït quaù 55 dBw hoaëc coâng suaát ñöa ñeán anten khoâng ñöôïc vöôït quaù 13dBw. Caùc yeáu toá quan troïng khaùc trong vieäc gaùn ñònh taàn soá bao goàm dung sai taàn soá vaø baêng thoâng phaùt xaï. Luaät voâ tuyeán khoâng coù tieâu chuaån baét buoäc veà baêng thoâng. Tuy nhieân dung sai taàn soá cuûa maùy phaùt hoaït ñoäng trong vuøng soùng Viba neân laø 300*10-6 cho maùy phaùt coù coâng suaát döôùi 100W vaø 100*10-6 cho maùy phaùt coù coâng suaát treân 100W. Hieän nay taàng soá voâ tuyeán söû duïng trong heä thoáng lieân laïc Viba thay ñoåi töø 1GHz - 15 GHz. Caùc giaù trò töông ñoái cuûa taàn soá RF phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. - ÔÛ caùc taàn soá thaáp thì kích thöôùc thieát bò lôùn coâng suaát maùy deã daøng thöïc hieän, ñoä lôïi anten lôùn, toån hao phaûi nhoû, toån thaát khoâng gian vaø daây daãn taàn khaùc chuû yeáu söû duïng cho caùc ñöôøng trung keá ngaén hoaëc ñöôøng trung keá phuï. Dung löôïng cuõng ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc choïn baêng taàn hoaït ñoäng cho heä thoáng, baûng sau cho ta caùc tham khaûo veà baêng taàn choïn vaø dung löôïng. Baêng taàn ( MHz) Baêng thoâng cho pheùp ( MHZ) Dung löôïng cöïc tieåu cuûa caùc keânh thoaïi ñaõ ñöôïc maõ hoùa 1495 - 1535 2110 - 2130 2160 - 2180 3700 - 4200 5925 - 6425 10700 - 11700 2 3,5 3,5 20 30 40 30 96 96 1152 1152 1152 BAÛNG 2-2-1 : Caùc baêng taàn soá caáp phaùt cuûa FCC cho caùc heä thoáng Viba soá BÖÔÙC 3 SÖÏ SAÉP XEÁP CAÙC KEÂNH RF Söï saép xeáp caùc keânh RF laø moät phaàn raát quan troïng trong vieäc thieát keá heä thoáng. Noù ñaëc bieät quan troïng cho caùc heä thoáng voâ tuyeán chuyeån tieáp. Vì möùc khaùc bieät veà tín hieäu voâ tuyeán giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa moät traïm laëp thay ñoåi töø 60 - 80 dB thì vieäc söû duïng cuøng moät taàn soá voâ tuyeán giöõa ngoõ ra vaø ngoõ vaøo seõ gaây ra hieän töôïng giao thoa ñoäng do phaûn hoài. Trong Viba chuyeån tieáp ta thöôøng söû duïng keá hoaïch hai taàn soá hoaëc keá hoaïch boán taàn soá. Keá hoaïch boán taàn soá ñöôïc söû duïng roäng raõi vì lí do kinh teá. Noù caàn hai taàn soá cho moät maïch RF. Thöôøng thì boán anten söû duïng cho moät traïm laép ñaët ngay caû vôùi keá hoaïch hai taàn soá cuõng vôùi caùc anten naøy coù theå söû duïng cho hai hoaëc nhieàu hôn caùc keânh RF song coâng cuøng treân moät ñöôøng treân hình veõ: f2a f1c f1b f1a f1a f1b f1c . . . . f2a f2b f2c . . . f2b f2c f1c f2a f1a f1c f1c . . . f2a f2c f2c . . . f1b f1c f2b f2c Hình2 -3-1 traïm laëp keá hoaïch hai taàn soá cho vaøi keânh RF song coâng. Keá hoaïch boán taàn soá ñoøi hoûi tyû leä tröôùc sau (front to back) cuûa maãu böùc xaï anten bôûi moãi anten hoaït ñoäng ôû moãi taàn soá khaùc nhau. Söï saép xeáp caùc keânh RF. Baûng sau lieät keâ söï giôùi thieäu cuûa CCIR söï saép xeáp caùc keânh RF cho heä voâ tuyeán chuyeån tieáp cho maïch quoác teá: CCIR Rec Soá keânh thoaïi toái ña cuûa moät keânh RF Taàn soá trung taâm (MHz) Ñoä roäng baêng RF (MHz) 238 - 1 385 279 - 1, 382 - 1 383 - 1 384 - 1 386 - 1 387 60/120 60/120/300 300/1800 1800 960/2700 300/960 960 1808,2000,2203 7575 1903,2101,4003 6475 6770 8350 1120 200 300 400 500 680 300 1000 Baûng 2 - 3 - 1 Caùc ñeà nghò cuûa CCIR veà söï saép xeáp caùc keânh cuûa RF Hình 2 - 3 - 1 laøm roõ ví duï saép xeáp caùc keânh cuûa RF döïa vaøo CCIR Rec 338 - 1. Caùc heä thoáng phuï ñoøi hoûi cho caùc keânh phuïc vuï coù theå keát hôïp trong cuøng moät baêng taàn RF nhö laø moät heä thoáng chính, coù ñöôïc ñieàu kieän thuaän lôïi naøy caùc anten coù theå söû duïng chung cho caû hai heä thoáng. Moät ví duï saép xeáp caùc keânh RF cho moät heä thoáng phuï nhö theá cuõng ñöôïc cho ôû hình 2-3-2 döïa vaøo CCIR Rec. Trong hình veõ naøy caû hai maïch RF bình thöôøng hoaëc moät maïch RF bình thöôøng vaø moät RF döï phoøng ñöôïc cung caáp cho caùc keânh phuïc vuï theo moãi höôùng cho pheùp phaân taäp taàn soá trung taàn. Söï saép xeáp caùc keânh RF cuûa hình 2-3-2 ñöôïc laøm roõ laïi ôû hình 2-3-4 baèng moät nhaän xeùt ñeå cho ta moái quan heä giöõa 8 keânh ñi vaø 8 keânh trôû veà ôû moät traïm laëp söû duïng keá hoaëc hai taàn soá. Moät trong 8 keânh coù theå söû duïng nhö laø moät keânh döï phoøng. Söï phaân cöïc khaùc nhau ñöôïc söû duïng cho caùc keânh keá caän nhau ñeå giaûm giao thoa RF. 29.65 MHz 252.05MHz 250MHz 6175 MHz 250 MHz 5925 MHz +248.9 (F) +249.5 (A) 44.5 MHz 6425MHz 1 3 5 7 2’ 4’ 6’ 8’ -248.9 (F) -249.5 (A) 2 4 6 8 1’ 3’ 5’ 7’ ­ hoaëc ¯ chæ nhöõng keânh RF cuûa heä thoáng phuï. A: Bieân ñoä giaûi ñieàu cheá. B: taàn soà ñieàu cheá. Hình 2-3-2 Söï saép xeáp keânh RF V H Heä thoáng phuï V H 8’ 7’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’ 8’ 6’ 4’ 2’ 7’ 5’ 3’ 1’ 1’ 8 6 4 2 8 6 4 2 7 5 3 1 7 5 3 1 250MHZ 250 MHz Ñoái vôùi caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. Do khoâng coù caáu hình traïm laëp neân söï saép xeáp keânh RF trôû neân ñôn giaûn hôn raát nhieàu khi ñoù ta caàn quan taâm ñeán moät soá ñieåm sau. - Caùc taàn soá Viba khaùc coù theå söû duïng trong caùc vuøng lieân quan. Caùc traïm Viba coù theå gaây giao thoa ñeán heä thoáng. Vieäc thieát keá moät heä thoáng Viba môùi khoâng gaây nhieãu cho moät moät soá heä thoáng Viba ñang coù vaø khoâng bò caùc heä thoáng naøy gaây nhieãu. BÖÔÙC 4 QUYEÁT ÑÒNH TIEÂU CHUAÅN THÖÏC HIEÄN Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät coù theå phaân loaïi nhö sau: a/ Tieâu chuaån haønh chính. b/ Muïc tieâu thieát keá (cho caùc nhaø thieát keá caùc thieát bò). c/ Muïc tieâu thieát keá (cho caùc nhaø thieát keá heä thoáng). d/ Söï vaän haønh hay caùc muïc tieâu baûo döôõng. Caùc muïc tieâu naøy coù theå gioáng nhau hoaëc khaùc nhau nhöng chuùng coù ít nhieàu lieân heä vôùi nhau. Ñaàu tieân coù nhöõng tieâu chuaån cho taàn soá RF trong luaät voâ tuyeán (Radio Regulations) Thieát laäp bôûi hieäp hoäi lieân heä quoác teá. Trong vieäc choïn baêng taàn soá RF cuõng nhö trong vieäc thieát keá caùc traïm voâ tuyeán maët ñaát söû duïng cuøng baêng taàn vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh, Ta xeùt ñeán nhöõng tieâu chuaån naøy. Coù khaù nhieàu caùc giôùi thieäu hoaëc ghi cheùp cuûa CCIR trong vieäc thieát keá moät heä thoáng Viba chuyeån tieáp. Khi thieát keá tuyeán Viba ñieåm noái ñieåm ta caàn tham khaûo nhöõng tieâu chuaån naøy ñeå laøm neàn taûng cho caùc tính toaùn cuûa tuyeán. Moãi quoác gia coù theå söû duïng caùc taàn soá baêng taàn voâ tuyeán rieâng bieät trong vuøng laõnh thoå cuûa mình. Tuy nhieân tieâu chuaån CCIR vaãn coøn laø höôùng daãn boå ích trong vieäc thieát laäp caùc tieâu chuaån kyõ thuaät cho caùc heä thoáng trong nöôùc coù chaát löôïng cao. Nhöõng yeáu toá quyeát ñònh söï toán keùm cuûa moät heä thoáng Vi ba coù dung löôïng vaø ñoä daøi cho saün laø chaát löôïng truyeàn daãn vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng. Heä thoáng seõ khoâng thích hôïp neáu tieâu chuaån hoaït ñoäng cuûa ñöôøng trung keá thaáp hôn tieâu chuaån cuûa CCIR. Ñoái vôùi nhöõng ñöôøng thoaïi ñòa phöông tieâu chuaån cuûa CCIR coù theå chaáp nhaän ñöôïc vì lí do kinh teá, chuùng ta coù theå cho pheùp khoaûn caùch böôùc nhaûy daøi hôn, hoaëc giaûm coâng suaát phaùt hoaëc ñoä lôïi Anten. Ngoaøi ra caùc ñôn giaûn hoaù veà ñoä tin caäy. Heä thoáng quan saùt heä thoáng döï phoøng … cuõng laøm giaûm chi phí. BÖÔÙC 5 CHOÏN VÒ TRÍ VAØ TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ TUYEÁN I CHOÏN VÒ TRÍ. Khaùi nieäm toång quaùt. Trong vieäc choïn vò trí phaûi quan taâm ñeán phaåm chaát truyeàn daãn, ñoä tin caäy vaø tính kinh teá (trong vieäc laép ñaët vaø baûo trì) cuûa moät heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm. Phaåm chaát vaø ñoä tin caäy thöôøng traùi ngöôïc vôùi tính kinh teá. Vì vaäy, phaûi coù söï giaøn xeáp giöõa chuùng. Ngay luùc baét ñaàu vieäc choïn vò trí, caùc yeâu caàu heä thoáng Viba thieát keá caàn ñöôïc phaûi laøm roõ, caùc muïc chính nhö sau: Vò trí (thaønh phoá vaø thò traán) seõ keát noái vôùi heä thoáng. Caùc loaïi vaø soá löôïng cuûa caùc tín hieäu seõ ñöôïc truyeàn. Caùc ñieåm ñöôïc caáp tín hieäu vaø giao tieáp vôùi caùc thieát bò trong cô quan ñieän thoaïi Keá hoaïch môû roäng trong töông lai cho heä thoáng. Caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm vaø chuyeån tieáp ñang toàn taïi hoaëc seõ coù trong töông lai coù lieân quan ñeán heä thoáng seõ thieát keá. Heä thoáng seõ duøng caùc chæ tieâu chính cuûa noù. Phaåm chaát vaø ñoä tin caäy cuûa truyeàn daãn. Moät caùch vaán taét, caùc thuû tuïc choïn vò trí ñöôïc phaân loaïi thaønh caùc böôùc sau. Phaùc hoïa moät vaøi tuyeán coù theå thöïc hieän treân baûn ñoà. Khaûo saùt vò trí. Thöû nghieäm caùc truyeàn daãn neáu caàn thieát. Quyeát ñònh caùc vò trí seõ söû duïng. Löïa choïn tuyeán lieân laïc ñieåm noái ñieåm. Khoaûn caùch caùc ñöôøng truyeàn Viba Baûng 2-5-1 cho ta caùc khoaûng caùch ñöôøng truyeàn Viba cho caùc maïch trung keá caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. Caùc giaù trò trong baûn laø caùc giaù trò chung cho nhieàu nôi. Baêng RF (MHz) Khoaûn caùch ñöôøng Viba tieâu chuaån (Km) 2000 4000 6000 11000 70±20% 50±20% 50±20% 30±20% Baûng 2-5-1: Khoaûn caùch caùc ñöôøng truyeàn Viba tieâu chuaån Khi veõ moät ñöôøng thieát keá treân baûn ñoà, caùc vò trí ñöôïc choïn sao cho coù caùc khoaûng caùch ñöôøng truyeàn tieâu chuaån (caøng gaàn baèng caøng toát). Neân traùnh caùc ñöôøng truyeàn qua khoaûn caùch quaù daì so vôùi giôùi haïn treân cuûa möùc tieâu chuaån. Bôûi vì trong caùc ñöôøng truyeàn Viba daøi nhö theá naøy thì xaùc suaát caùc chuoãi taïp aâm gaây ra Fading coù theå taêng leân raát lôùn, thaäm chí khi maø taïp aâm nhieät coù theå giöõ ôû moät giaù trò cho pheùp trong tröôøng hôïp truyeàn daãn bình thöôøng. Khi moät ñöôøng truyeàn Viba daøi thì khoâng traùnh khoûi caùc khoù khaên gaây ra bôûi ñòa hình. Trong tröôøng hôïp naøy neân thöïc hieän phaân taäp khoâng gian hoaëc phaân taäp taàn soá. 3.Söï baûo veä cho caùc quó ñaïo veä tinh. Caùc heä thoáng, lieân laïc veä tinh vaø caùc heä thoáng Viba ñaát söû duïng baêng soùng Viba (ví duï: caùc baêng taàn töø 4-6 GHz). Do ñoù, caàn phaûi thieát laäp vaøi giôùi haïn kyõ thuaät ñeå traùnh caùc giao thoa voâ tuyeán giöõa hai heä thoáng naøy. Trong coâng vieäc choïn vò trí cho lieân laïc Viba maët ñaát, caàn phaûi chuù yù raèng caùc buùp soùng cuûa anten khoâng ñöôïc chæ thaúng ñeán quó ñaïo veä tinh tónh khi noù söû duïng cuøng vôùi taàn soá heä thoáng lieân laïc veä tinh. Theo söï ñeà nghò cuûa CCIR , caùc heä thoáng Viba maët ñaát ñöôïc thieát keá sao cho trung taâm cuûa buùp soùng chính cuûa baát kyø anten naøo trong heä thoáng khoâng ñöôïc chæ thaúng ñeán ít nhaát laø 20 töø quó ñaïo cuûa veä tinh. Trong tröôøng hôïp maø ñieàu naøy khoâng thöïc hieän ñöôïc, thì gía trò cöïc ñaïi cuûa EIRP (Equivalent Isitropically Radiated Power) neân ñöôïc giôùi haïn döôùi 47 dBw cho baát kyø anten naøo chæ thaúng ñeán quó ñaïo veä tinh 0.50 , töø 47 ñeán 55 dBw khi goùc naøy töø 0.50 - 1.50. II SÖÏ KIEÅM TRA TUYEÁN VIBA Trong khi choïn vò trí cuûa caùc heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm ta caàn phaûi kieåm tra xem coù vaán ñeà gì xaûy ra hay khoâng trong vieäc truyeàn daãn doïc theo caùc tuyeán Viba thieát keá. Do ñoù, chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu ñòa hình cuûa caùc ñöôøng truyeàn. 1.Maët caét nghieâng cuûa ñöôøng truyeàn Böôùc ñaàu tieân ñeå xaùc nhaän traïng thaùi tröïc xaï cuûa ñöôøng truyeàn laø maët caét nghieâng cuûa moãi ñöôøng truyeàn ñöôïc veõ treân tôø maët caét nghieâng. Ñoä cong cuûa caùc ñöôøng chia ñoä ôû treân tôø maët cho pheùp veõ ñöôøng cong chính xaùc cuûa ñöôøng truyeàn nhö laø moät ñöôøng thaúng döïa vaøo khaùi nieäm cuûa heä soá K (heä hieäu duïng baùn kính traùi ñaát). Söï thay ñoåi cuûa K. Gía trò cuûa k thay ñoåi theo thôøi gian vaø ñòa ñieåm. Noùi chung K thay ñoåi theo vó ñoä nhöng khoâng thay ñoåi theo kinh ñoä, ôû caùc vuøng phía nam thì K coù giaù trò kôùn hôn so vôùi caùc vuøng phía Baéc, K lôùn hôn trong muøa heø so vôùi muøa ñoâng. Trong ñieàu kieän bình thöôøng caùc giaù trò K cho sau ñaây coù theå xem laø hôïp lí: Trong caùc vuøng noùng aåm K= 6/5-4/3 Trong caùc vuøng oân hoøa K=4/3 Trong vuøng nhieät ñôùi K=4/3-3/2 Trong vieäc choïn vò trí phaûi tính toaùn ñeán möùc dao ñoäng cuûa K so vôùi giaù trò bình thöôøng, bôûi vì tính tröïc xaï ñoâi khi bò ngaên trôû bôûi caùc vaät caûntrung bình khi K bò giaûm nhoû. Ngöôïc laïi khi K coù giaù trò lôùn hôn thì caùc vaät chaén trôû neân khoâng coøn taùc duïng che chaén soùng phaûn xaï ñaát maø caùc soùng naøy ñöôïc che chaén toát trong tình traïng K coù giaù trò bình thöôøng. Neáu möùc dao ñoäng cuûa K caøng lôùn thì söï oån ñònh cuûa hreä thoáng caøng nhoû vaø caøng toán keùm. ÔÛ Nhaät khoaûng dao ñoäng cuûa K thöôøng ñöôïc laáy trong khoaûng 2/3-2. Tuy nhieân, ôû caùc vuøng coù khí haäu khaùc vôùi Nhaät giaù trò naøy caàn phaûi tính toaùn laïi. Xaùc nhaän traïng thaùi tröïc xaï. Ñeå thoûa maõn chæ tieâu cuûa vieäc truyeàn daãn soùng Viba vôùi caùc giaù trò coù theå coù cuûa K ta phaûi baûo ñaûm moät soá ñieàu sau ñaây: i/ Taát caû ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát phaûi khoâng coù baát kyø moät vaät caûn naøo neáu K laáy giaù trò bình thöôøng . ii/ Ít nhaát laø 2/3 baùn kín cuûa ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát phaûi ñöôïc giöõ sao cho khoâng coù baát kyø vaät caûn naøo trong tröôøng hôïp K laáy gía trò nhoû nhaát . Khi hai traïng thaùi naøy ñieàu thoûa maõn thì tuyeán Viba xem nhö thoûa maõn traïng thaùi tröïc xaï. c/ Tôø maët caét ngieâng cuûa ñöôøng truyeàn. Trong hình 2-5-1 ñoä cao (x) cuûa ñoä cong traùi ñaát töø ñöôøng thaúng ôû baát kyø ñieåm naøo (d1,d2) ôû trong moät maët caét ngieâng vôùi moät giaù trò cho saún cuûa K coù theå tính baèng coâng thöùc sau ñaây: d1d2 x = 2Ka Trong ñoù :s a: baùn kín cuûa traùi ñaát baèng 6,37*106m x,d1,d2 tính baèng meùt. x d d2 Hình 2-5-1: ñoä cong cuûa bieåu ñoà thang ño. Theo coâng thöùc treân ta thaáy x tyû leä thuaän vôùi bình phöông cuûa khoaûng caùch. Trong vieäc veõ bieåu ñoà maët caét ngieâng chuùng ta neân veõ moät baûngcaùc giaù trò cuûa x vôùi caùc giaù trò khaùc nhau cuûa d1 vaø d2 trong cuøng moät khoaûng caùch d nhö baûng 2-5-2 sau: d1 2 4 6 ........48 50 Km d2 98 96 94 52 50 Km d1,d2 384 564 564 2496 2500 Km2 x 22,6 33,2 33,2 146,8 147,1 m Baûng 2-5-2: Moät ví duï tính toaùn giaù trò cuûa x A 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0 - Tæ leä A=240km, B=120km,C=60km Hình 2-5-2 :Profile Sheet cuûa ñöôøng truyeàn. 1.Ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát. Ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc chuyeån naêng löôïng soùng Viba giöõa hai vò trí khaùc nhau trong thoâng tin töï do. Vuøng ñôùi caàu Frenel thöù nhaát laø moät khoái Elip xoay, maët cuûa noù laø moät quõy tích, noù laø taäp hôïp cuûa nhöõng ñieåm maø söï khaùc nhau giöõa toång caùc khoaûng caùch cuûa moät tieâu ñieåm - ñieåm ñoù - tieâu ñieåm coøn laïi vaø khoaûng caùch thaúng giöõa hai tieâu ñieåm laø moät haèng soá l/2.Vì vaäy moät tieâu ñieåm laø vò trí phaùt vaø tieâu ñieåm coøn laïi laø vò trí nhaän. Vì söï khaùc nhau ôû trong ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát £ l/2 (hoaëc 1800) taát caû caùc naêng löôïng soùng Viba trong ñôùi caàu seõ goùp phaàn vaøo soùng chính giöõa hai vò trí, do ñoù trong vuøng naøy phaûi khoâng coù baát kyø vaät caûn naøo (K laáy giaù trò bình thöôøng) ñeå ñaûm baûo traïng thaùi tröïc xaï. Baùn kính cuûa ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát ôû baát kyø ñieåm naøo giöõa hai vò trí coù theå tính bôûi coâng thöùc: l d1 d2 h0 = d Trong ñoù: h0 :baùn kính cuûa ñôùi caàu Fesnel thöù nhaát (m) l :böôùc soùng(m) d1,d2,d :khoaûng caùch (m) .Nhö trong hình veõ 2-5-4. Baùn kính cuûa ñôùi caàu ngay chính giöõa ñöôïc tính bôûi: Öl d H0 = 2 Trong thöïc teá, h0 coù theå tính baèng ñoà thò ôû hình 2-5-4vaø h0 coù theå tính laø tích cuûa h0 vaø P: vôùi söï ñieàu chænh cuûa heä soá p ruùt ra töø hình 2-5-5 . d1 h0 hm d2 d Hình 2-5-5 :Heä soá cho baùn kính ñôùi caàu thöù nhaát ôû ñieåm tuøy choïn . 3.Khoaûng hôû an toaøn vaø toån hao nhaáp nhoâ. Trong hình 2-5-6 khoaûng hôû an toaøn hc giöõa ñöôøng thaúng cuûa tuyeán tröïc xaï vaø gôïn soùng caûn trôû hs ñöôïc tính baèng: d1 d1d2 hc =h1 - (h1 -h2) - -hs d 2Ka d2 d1 d1d2 hc=h1 ¾ + h2 - -hs d d 2Ka Trong ñoù: h1: Ñoä cao cuûa anten ôû vò trí A so vôùi maët ñaát (m). h2 :Ñoä cao cuûa anten ôû vò trí B so vôùi maët ñaát (m). hs :Ñoä cao cuûa vaät chaén ôû vò trí caùch A moät khoaûng d1(m). hc :Khoaûng hôû an toaøn cuûa vaät chaén ôû vò trí caùch A moät khoaûng d1(m). Hình 2-5-6: Khoaûng hôû an toaøn cuûa ñöôøng truyeàn . Neáu nhö ñænh nhaáp nhoâ caét ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát thì söï suy giaûm truyeàn daãn goïi laø “Toån thaát nhaáp nhoâ” (Ridge Loss) ñöôïc coäng vaøo vôùi toån thaát khoâng gian töï do. Toån thaát nhaáp nhoâ gaây ra bôûi moät ñænh coù theå tính döïa vaøo hình 2-5-6. Neáu coù hai hoaëc nhieàu caùc ñænh khaùc nhau toàn taïi giöõa hai vò trí thì toån thaát nhaáp nhoâ toång coù theå tính baèng caùch laäp laïi thuû tuïc treân theo töøng böôùc moät nhö ví duï ôû hình 2-5-7. Giaû ñònh raèng coù ba ñænh nhaáp nhoâ R1,R2 ,R3 giöõa hai vò trí A vaø B. Toån thaát nhaáp nhoâ gaây ra bôûi R1 coù theå tính ñöôïc vôùi giaû ñònh raèng ñieåm nhaän B noù bò di chuyeån taïm ñeán R2. Toån thaát nhaáp nhoâ gaây ra bôûi R2 coù theå tìm thaáy baèng caùch giaû ñònh ñieåm B di chuyeån ñeán R3 vaø ñieåm phaùt A ñöôïc di chuyeån ñeán ñieåm A,. Chieàu cao cuûa A, coù ñöôïc tính baèng caùch keùo daøi ñöôøng thaúng R1-R2 ñeán ñieåm giao nhau giöõa ñöôøng thaúng naøy vaø ñöôøng thaúng ñöùng keû töø ñieåm A. Töông töï nhö vaäy toån thaát gaây ra ôû R3 coù theå tính nhö laø toån thaát nhaáp nhoâ giöõa caùc ñieåm B vaø A,. Toån thaát nhaáp nhoâ toång laø toång caùc toån thaát nhaáp nhoâ rieâng bieät coù töø caùc thuû tuïc ôû treân. Söï öôùc löôïng veà toån thaát ñöôïc söû duïng ñeå kieåm tra söï suy giaûm cuûa soùng tröïc tieáp hoaëc tìm kieám hieäu öùng che ñeå giaûm soùng phaûn xaï töø maët ñaát hoaëc soùng truyeàn qua. Ay R2 R3 R1 A A’ B Hình 2-5-7 : Moät tuyeán viba coù vaøi gôøn beân trong. Ñeå traùnh fading loaïi K nghieâm troïng hoaëc söï meùo daïng truyeàn daãn gaây ra bôûi soùng phaûn xaï töø maët ñaát, ñöôøng truyeàn neân ñöôïc löïa choïn ñeå khoâng moät soùng phaûn xaï ñaùng keå naøo ñeán ñöôïc ñieåm nhaän. Ñeå kieåm tra söï aûnh höôûng cuûa soùng phaûn xaï trong moät tuyeán viba thieát keá, ta caàn phaûi ñònh ñieåm phaûn xaï ñeå bieát ñöôïc tình traïng ñòa chaát cuûa ñieåm phaûn xaï vaø cuõng ñeå xem soùng phaûn xaï coù bò che bôûi ñænh nhaáp nhoâ naøo hay khoâng. Ñieåm phaûn xaï nhö laø hình 2-5-8 coù theå tìm baèng ñoà thò ôû hình 2-5-9. Ñaàu tieân caùc heä soá C vaø m coù theå tính baèng coâng thöùc sau: h1 – h2 C =——— trong ñoù h1 > h2 h1 + h2 d2 m = ———— 4ka(h1+h2) Trong ñoù : h1 , h2 : laø chieàu cao cuûa hai anten (m) K: laø heä soá hieäu duïng baùn kính traùi ñaát a ñöôøng kính traùi ñaát C , m : laø caùc heä soá ÔÛ böôùc thöù hai thoâng soá b coù ñöôïc baèng caùch ñaët C vaø m trong ñoà thò. Ñieåm phaûn xaï coù theå tính bôûi: d d1 = —(1+b) 2 d d2 = —(1-b) hoaëc d – d1 2 Hình 2-5-8:Soùng phaûn xaï ñaát Heä soá phaûn xaï hieäu duïng vaø toån thaát phaûn xaï töông öùng ñöôïc phaân loaïi bôûi tình traïng ñòa lyù bôûi ñieåm phaûn xaï ñöôïc lieät keâ ôû trong baûng 2-5-3. Thöôøng thì seõ thích hôïp hôn neáu suy giaûm soùng phaûn xaï hôn 14 dB so vôùi soùng tröïc tieáp. Soùng phaûn xaï coù theå suy giaûm bôûi: Tính ñònh höôùng cuûa anten ôû caû hai vò trí. Toån thaát phaûn xaï. Toån thaát nhaáp nhoâ neáu coù. Toång cuûa caùc toån thaát naøy goïi laø “Söï suy giaûm hieäu duïng cuûa soùng phaûn xaï“ Baêng taàn (GHz) Maët nöôùc Heä soá Toån thaát (dB) Ñoàng luaù Heä soá Toån thaát (dB) Vuøng baèng phaúng Heä soá Toån thaát (dB) Thaønh phoá , röøng Heä soá Toån thaát (dB) 2 4 6 11 1 0 1 0 1 0 1 0 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.6 4 0.6 6 0.6 6 0.6 8 0.3 10 0.2 14 0.2 14 0.16 16 Hình 2-5-3 : Heä soá phaûn xaï vaø toån hao 5. Goùc thaúng ñöùng cuûa ñöôøng truyeàn: Söï tính toaùn veà caùc goùc thaúng ñöùng cuûa caùc soùng phaûn xaï ñaát vaø caùc soùng tröïc tieáp ñoâi khi caàn thieát cho ñoïnh öôùc löôïng söï suy giaûm cuûa soùng phaûn xaï gaây ra bôûi ñoä ñònh höôùng cuûa anten. Hình 2-5-9 : Goùc thaúng ñöùng cuûa ñöôøng truyeàn Caùc goùc thaúng ñöùng nhö ôû trong hình 2-5-9 coù theå tính nhö sau: Caùc goùc thaúng ñöùng cuûa soùng tröïc tieáp . h1 – h2 d a1 = -( ——— + ——) a 2Ka h2 – h1 d a2 = -(——— + ——) 2Ka Trong ñoù : a1 , a2 : Caùc goùc naèm ngang (rad) h1 : ñoä cao cuûa anten ôû vò trí A so vôùi maët ñaát (m). h2 : ñoä cao cuûa anten ôû vò trí B so vôùi maët ñaát (m). b. Caùc goùc thaúng ñöùng cuûa goùc phaûn xaï . h1 d1 b1 = -( — + —— ) d 2Ka h2 d2 b2 = -( — + —— ) d 2Ka Trong ñoù : b1 , b2 laø caùc goùc thaúng ñöùng cuûa soùng phaûn xaï (rad) h1 ñoä cao cuûa anten ôû vò trí A so vôùi maët ñaát (m). h2 ñoä cao cuûa anten ôû vò trí B so vôùi maët ñaát (m). c. Caùc soùng thaúng ñöùng giöõa soùng phaûn xaï vaø soùng tröïc tieáp . h1 h1 – h2 d2 q 1 = — - ——— - —— d1 a 2Ka h2 h2 – h1 d1 q2 = — - ——— - —— d2 a 2Ka ÔÛ caùc coâng thöùc treân caùc goùc ñöôïc bieåu dieãn baèng Radian, chieàu cao vaø khoaûng caùch tính baèng meùt. Neáu a > 0 thì a laø moät goùc höôùng leân Neáu a < 0 thì a laø moät goùc höôùng xuoáng b thöôøng coù giaù trò aâm do ñoù b ôû caùc tröôøng hôïp ñeàu laø goùc quay xuoáng. 6. Bieåu ñoà ñoä cao: Khi caû hai soùng tröïc tieáp vaø phaûn xaï ñeàu ñeán ñöôïc anten thu thì coâng suaát tín hieäu Viba nhaän ñöôïc thay ñoåi vôùi ñoä cao cuûa anten. Ñieàu naøy laø do söï khaùc nhau veà ñoä daøi cuûa ñöôøng truyeàn giöõa soùng tröïc tieáp vaø soùng phaûn xaï thay ñoåi vôùi ñoä cao cuûa anten daãn ñeán söï thay moái quan heä veà pha giöõa hai soùng. Söï thay ñoåi möùc coâng suaát nhaän ñöôïc vôùi chieàu cao cuûa anten noù ñöôïc bieåu dieãn baèng bieåu ñoà ñoä cao nhö ôû trong hình 2-5-10. Hình 2-5-10 : Moät ví duï cuûa bieåu ñoà ñoä cao . Caùc tính toaùn veà söï khaùc nhau cuûa ñöôøng truyeàn, chieàu saâu vaø ñoä cao cuûa bieåu ñoà ñoä cao ñoâi khi caàn thieát cho vieäc quyeát ñònh khoaûng caùch thaúng ñöùng cuûa caùc anten cho söï phaân taäp khoâng gian söï nhaän hoaëc ñeå tìm heä soá phaûn xaï hieäu duïng töø bieåu ñoà ñoä cao. a/ Chieàu cao hieäu duïng cuûa anten h1’vaø h2’ (Xem hình 2-5-10) d12 d22 D1= —— D2=—— 2Ka 2Ka h1’ = h1 –D1 h2’ = h2 –D2 b/ Söï khaùc nhau ñöôøng truyeàn . 2h1’h2’ S = ——— d c/ Ñoä saâu cuûa bieåu ñoà ñoä cao , db ( xem hình 3-17 ) 1 db = 20Log——— dB 1 - re Trong ñoù re : heä soá phaûn xaï hieäu duïng . d/ Ñoä cao cuûa bieåu ñoà ñoä cao , P1 vaø P2 ld Phía h1 P1= —— 2h2 ld Phía h2 P2 = —— 2h1 III. CAÙC KIEÅM TRA VEÀ CHÆ TIEÂU TRUYEÀN DAÃN 1. Giôùi Thieäu: Phaåm chaát vaø ñoä tin caäy laø hai yeáu toá chính cuûa chæ tieâu truyeàn daãn. Caùc yeáu toá chính ñöôïc kieåm tra ôû trong vieäc löïa choïn vò trí laø taïp aâm nhieät, taïp aâm giao thoa vaø taïpaâm ñoät bieán nhaùy gaây ra do Fading saâu, bôûi vì chuùng lieân quan ñeán ñöôøng truyeàn cuûa heä thoáng. Taïp aâm ñieàu cheá töông hoã coù theå quyeát ñònh bôûi caùc ñaëc ñieåm cuûa thieát bò Viba söû duïng. Vì vaäy vieäc löïa choïn vò trí seõ khoâng quan taâm ñeán taïp aâm ñieàu cheá töông hoã. 2. Taïp aâm nhieät: Tæ soá cuûa tín hieäu ñoái vôùi taïp aâm nhieät ôû ngoõ ra maùy thu ñöôïc quyeát ñònh bôûi möùc tín hieäu nhaän ñöôïc vaø chæ tieâu cuûa thieát bò Viba söû duïng. Coâng suaát tín hieäu nhaän ñöôïc treân moät ñöôøng truyeàn Viba ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Pr = Pt + Gt + Gr – L - Lf Trong ñoù : Pr : coâng suaát tín hieäu nhaän ñöôïc (dBm) Pt : coâng suaát ngoõ ra maùy phaùt (dBm) Gt: ñoä lôïi cuûa anten phaùt (dB) Gr: ñoä lôïi cuûa anten thu (dB) L : toån thaát khoâng gian töï do (dB) Lf: toån thaát toång trong caùc heä thoáng Feeder ôû trong caû hai ñaàu (dB) Toån thaát khoâng gian töï do coù theå tính baèng coâng thöùc sau ñaây: 4pd L = 20Log —— p Trong ñoù : L : toån thaát khoâng gian töï do (dB) m : chieàu daøi ñöôøng truyeàn (m) p : böôùc soùng (m) Tæ soá tín hieäu – taïp aâm nhieät trong moät keânh ñieän thoaïi söû duïng SS-FM (Single side Band FM) ñöôïc cho bôûi coâng thöùc: Pr S02 S / N = 10Log ———— KT DfF fm2 S0 S / N = 10LogPr – 10 LogKT DfF + 20Log— fm Trong ñoù : S/N : tæ soá tín hieäu /taïp aâm nhieät trong moät keânh ñieän thoaïi (dB) 10lg Pr : coâng suaát tìn hieäu Viba nhaän ñöôïc (dBm) K:haèng soá Boltzmann 1,38*10-23 J/ 0K T: Nhieät ñoä cuûa boä Mixer maùy thu (Kenvin) Df: Baêng thoâng cuûa keânh thoaïi . F :chæ soá taïp aâm cuûa maùy thu . S0 :ñoä leäch taàn soá hieäu duïng . fm: Taàn soá tín hieäu ôû baêng goác (cuøng ñô vò vôùi S0) Coâng thöùc treân cho ta thaáy chæ soá coâng suaát tín hieäu nhaän ñöôïc quyeát ñònh tæ soá : Tín hieäu /taïp aâm nhieät (S/N). 3.Giao thoa voâ tuyeán ngay trong moät heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm. a.Toång quaùt. Coù theå coù raát nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau gaây ra giao thoa voâ tuyeán trong baûn thaân cuûa heä thoáng lieân laïc. Trong vieäc choïn vò trí chuû yeáu laø giao thoa voâ tuyeán ñoàng keânh. Löôïng giao thoa voâ tuyeán coù theå ñöôïc quyeát ñònh töø söï khaùc nhau cuûa möùc tín hieäu, taàn soá Viba,cöïc tính cuûa hai soùng Viba. Trong vieäc kieåm tra giao thoa, giao thoa taïp aâm ñöôïc tính döïa vaøo söï khaùc nhau veà möùc, boû qua moät beân caùc yeáu toá khaùc, neáu keát quûa tính toaùn vöôït khoûi giôùi haïn cho pheùp, taïp aâm ñöôïc tính laïi vôùi caùc yeáu toá khaùc. Caùc tín hieäu Viba khoâng mong muoán khoâng chæ taïo ra taïp aâm giao thoa maø coøn laøm nhieãu loaïn söï hoaït ñoäng cuûa vieäc chuyeån maïch keânh Viba Neáu möùc cuûa soùng khoâng mong muoán vöôït qua möùc neùn cuûa maùy thu vaäy maùy thu seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng ngay caû khi nhaän ñöôïc tín hieäu mong muoán hoaëc möùc cuûa noù rôi xuoáng döôùi möùc neùn. Tæ soá tín hieäu/taïp aâm giao thoa (S/I) cuûa moät keânh ñieän thoaïi coù theå ñöôïc vieát nhö sau (giaû ñònh raèng caû hai tín hieäu mong muoán vaø khoâng mong muoán coù cuøng kieåu ñieàu cheá). S/I=D/U +20 -Döõ lieäu do Fading vi sai+Söï caûi tieán do taàn soá khaùc+söï caûi tieán do cöïc tính khaùc nhau Trong ñoù caùc thaønh phaàn ñöôïc tính baèng dB D: Coâng suaát tín hieäu mong muoán nhaän ñöôïc . U: Coâng suaát tín hieäu khoâng mong muoán nhaän ñöôïc. Giaù trò 20 ñöôïc ruùt ra töø nhöõng phaàn sau: 15 dB:Söï khaùc nhau giöõa möùc thöû Tone vaø möùc thöû taïp aâm taûi 1 dB : Söï khaùc nhau veà möùc coâng suaát giöõa baõng thoâng 4 KHz vaø baêng thoâng 3,1KHz 4 dB : ñoä döï tröõ trong ñöôøng cong cuûa ytính ñònh höôùng anten . Fading vi sai ñöôïc ñaàu vaøo tính toaùn khi maø soùng khoâng mong muoán ñi qua moät ñöôøng truyeàn khaùc vôùi ñöôøng truyeàn cuûa soùng mong muoán hoaëc khi taàn soá cuûa soùng khoâng mong muoán khaùc vôùi cuûa soùng mong muoán thaäm chí neáu caùc ñöôøng truyeàn ñeàu gioáng nhau. Thöôøng thì, Fading vi sai töø 5 - 10 dB thöôøng aùp duïng cho taàn soá treân 1 GHz. Trong tröôøng hôïp cuûa gi._.ao thoa giöõa hai keânh Viba keá caän, söï choïn löïa maùy thu seõ quyeát ñònh söï caûi tieán do taàn soá khaùc nhau. Khi soùng khoâng mong muoán ñöôïc phaân cöïc thaúng ñöùng vaø soùng khoâng mong muoán ñöôïc phaân cöïc ngang hoaëc ngöôïc laïi thì tæ soá D/U coù theå giaûm xuoáng khoaûng 15 dB ôû taàn soá treân 1GHz. Söï meùo daïng do lan truyeàn. Giao thoa voâ tuyeán gaây ra bôûi moät soùng phaûn xaï neân ñöôïc ñöa vaøo tính toaùn khi maø soùng phaûn xaï khoâng ñuû nhoû ñeå coù theå ñi qua. Trong ñöôøng truyeàn coù soùng phaûn xaï, soùng phaûn xaï ñöôïc xem nhö laø soùng khoâng mong muoán vaø gaây ra söï meùo daïng truyeàn daãn. Noù laø moät kieåu meùo daïng treã. Taïp aâm meùo daïng truyeàn seõ khaùc lôùn hôn trong heä thoáng sieâu ña hôïp (Super Multiplexed System) vôùi dung löôïng lôùn hôn 1800 keânh ñieän thoaïi. Taïp aâm meùo daïng do truyeàn daãn ñöôïc quyeát ñònh bôûi tæ soá D/U, thôøi gian treã do söï khaùc nhau veà ñöôøng truyeàn vaø dung löôïng keânh ñieän thoaïi cuûa keânh Viba. Trong tröôøng hôïp naøy D laø soùng tröïc tieáp U laø soùng phaûn xaï. Vì theá tæ soá D/U töông ñöông vôùi söï suy giaûm hieäu duïng cuûa soùng phaûn xaï. Hình 2-5-11 cho ta moái quan heä giöõa taïp aâm meùo daïng treã vaø thôøi gian treã (hoaëc söï khaùc nhau veà ñöôøng truyeàn ôû caùc dung löôïng keânh ñieän thoaïi khaùc nhau). Taïp aâm meùo daïng truyeà daãn töông ñöông vôùi taïp aâm meùo daïng treã laøm tæ soá D/U aâm. Ví duï: giaû ñònh raèng söï suy giaûm cuûa soùng phaûn xaï bôûi tính ñònh tính cuûa anten ôû caùc traïm phaùt vaø thu töông öùng laø 10 dB vaø 5 dB vaø söï suy giaûm ôû ñieåm phaûn xaï laø 12 dB thì, söï suy giaûm hieäu duïng cuûa soùng phaûn xaï seõ laø 10 +5 +12 =27 dB Noù khoâng phuï thuoäc vaøo tæ soá D/U neáu thôøi gian treã laø 10 ns vaø neáu dung löôïng cuûa keânh ñieän thoaïi laø 960 vaø ñoä leäch taàn soá ôû möùc thöû Tone laø 200 KHz thì taïp aâm meùo daïng treã tìm ñöôïc laø -59 dB töø hình 2-5-11. Vì vaäy, taïp aâm meùo daïng truyeàn daãn ñöôïc tính laø: -59 dBm -27 dBm =-86 dBm =2.5 pw giaù trò naøy cho thaáy taïp aâm khoâng coù troïng soá ôû keânh treân cuøng cuûa baêng goác. 4.Giao thoa voâ tuyeán vôùi caùc heä soá khaùc. Giao thoa voâ tuyeán neân kieåm tra khoâng chæ trong heä thoáng Viba thieát keá maø coøn vôùi caùc heä thoáng Viba khaùc. Nhöõng phaàn sau ñaây coù theå laø nguyeân nhaân cuûa söï giao thoa voâ tuyeán naøy. a.Giao thoa voâ tuyeán vôùi heä thoáng Viba khaùc. Khi caùc heä thoáng Viba khaùc söû cuøng baêng taàn vôùi heä thoáng Viba ñang thieát keá trong khoaûng vaøi traên Km, möùc cuûa soùng khoâng mong muoán töø caùc heä thoáng ñoù neân ñöôïc kieåm tra bôûi tính ñònh höôùng cuûa anten vaø caùc toån thaát lan truyeàn, ñeå kieåm tra tæ soá D/U coù ñaït yeâu caàu hay khoâng. b.Giao thoa voâ tuyeán töø moät Radar. Moät coâng suaát raát lôùn thöôøng ñöôïc böùc xaï töø moät anten xoay cuûa Radar vaø phoå taàn soá ngoõ ra bao goàm raát nhieàu taàng soá taïp bôûi vì soùng ngoõ ra laø caùc xung. Vì vaäy giao thoa voâ tuyeán ñeán moät heä thoáng Viba coù theå xaûy ra do söï böùc xaï taïp cuûa Radar maëc duø taàn soá trung taâm cuûa Radar khaù xa so vôùi heä thoáng Viba. Trong hình 2-5-13 möùc cuûa tín hieäu mong muoán ôû traïm B ñöôïc tính laø: D= Pt -Lf +Gt - Gd Trong ñoù: D: Möùc cuûa soùng mong muoán ôû traïm B. Pt: Coâng suaát ngoõ ra maùy phaùt ôû traïm A. Lf :toån thaát heä thoáng nuoâi ôû traïm A. Gt :Ñoä lôïi anten phaùt ôû traïm A. Gd: Toån thaát do truyeàn daãn cuûa soùng mong muoán (Töø traïm A ñeán Traïm B). Möùc cuûa soùng khoâng mong muoán ôû traïm B ñöôïc tính laø : U =Pr -Ls -Lr +Gr -Gd -Dq Trong ñoù: U : Möùc cuûa tín hieäu khoâng mong muoánôû traïm B Pr : coâng suaát ngoõ ra maùy phaùt ôû traïm Radar . Ls : Ñoä suy giaûm ôû taàn soá taïp lieân quan tôùi coâng suaát tính hieäu Radar cô baûn . Lr: Toån thaát heä thoáng nuoâi ôû traïm Radar. Gr :Ñoä lôïi anten phaùt ôû traïm radar . Gd : Toån thaát lan truyeàn cuûa soùng khoâng mong muoán töø traïm Radar ñeán traïm B. Dq :Ñoä suy giaûm do tính ñònh höôùng anten ôû moät goùc q ôû traïm B. Tæ soá D/Ucoù theå tính töø hai coâng thöùc ôû treân .Ñoái vôùi maïch ñieän thoaïi thöôøng yeâu caàu tæ soá D/U laø 20 dB hoaëc lôùn hôn. Radar U q B D A Hình 2-5-13 :Giao thoa voâtuyeán töø moät Radar. c.Giao thoa voâ tuyeán vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh. Trong caùc heä thoáng lieân laïc veä tinh, baêng taàn 6 GHz (5925MHz - 6425 MHz) ñöôïc cho caùc maùy phaùt (lieân laïc leân) vaø baêng 4GHz (3700 MHz -4200 MHz) cho caùc maùy thu (lieân laïc xuoáng) cuûa caùc traïm maët ñaát .Khi caùc traïm Viba maët ñaát söû duïng chung baêng taàn vôùi moät heä thoáng lieân laïc veä tinh vaø truyeàn qua gaàn maët ñaát, caàn phaûi kieåm tra giao thoa voâ tuyeán vôùi heä thoáng lieân laïc veä tinh . Nhö ôû trong hình 2-5-13 caùc giao thoa voâ tuyeán giöõa heä thoáng lieân laïc veä tinh vaø heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm maët ñaát coù theå phaân thaønh 4 tröôøng hôïp sau (lieân quan ñeán caùc ñöôøng truyeàn A, B, C, D). Trong caùc ñöôøng truyeàn naøy caùc giao thoa töø heä thoáng Viba maët ñaát ñeán heä thoáng lieân laïc veä tinh ví duï nhö tuyeán C vaø D coù aûnh höôûng nhieàu hôn caùc tuyeán A vaøB bôûi vì möùc tín hieäu nhaân raát thaáp ôû traïm maët ñaát vaø tính ñònh höôùng anten lôùn cuûa veä tinh Nhö giao thoa C trong hình veõ , tæ soá D/U ôû treân maët ñaát neân ñöôïc kieåm trgioáng nhö laø giao thoa do keát noái F/B nhaän ñaõ ñeà caäp tröôùc ñoù, ñöa vaøo tính toaùn söï suy giaûm do tính ñònh höôùng cuûa ten ôû traïm maët ñaát vaø traïm viba maët ñaát. Nhö giao thoa D CCIR Rec 406-1 giôùi haïn coâng suaát ñöa ñeán anten cuûa heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm maët ñaát ñeán +13 dBw vaø EIRP (coâng suaát böùc xaï ñaúng höôùng töông ñöông) cuûa maùy phaùt bò giôùi haïn tôùi +55 dBw. Tuyeán Viba ñieåm noái ñieåm môùi neân ñöôïc thieát keá sao cho trung taâm cuûa buùp soùng chính cuûa moïi anten seõ khoâng ñöôïc höôùng thaúng ít hôn 20 töø quõi ñaïo ñeán veä tinh. Nhö giao thoa B tæ soá D/U ôû traïm Viba maët ñaát neân ñöôïc kieåm tra töông töï nhö C, seõ khoâng coù vaán ñeà gì trong giao thoa A bôûi vì möùc tín hieäu nhaän ñöôïc ôû maët ñaát nhoû hôn raát nhieàu so vôùi möùc cuûa soùng mong muoán nhaän ñöôïc ôû traïmViba. RX TX TX RX Traïm maët ñaát Ñöôøng truyeàn voâ tuyeán cuûa soùng mong muoán Ñöôøng truyeàn voâ tuyeán cuûa soùng khoâng mong muoán. Hình 2-5-4: Giao thoa voâ tuyeán vôùi lieân laïc veä tinh . 5.Xaùc suaát taïp aâm ñoät bieán nhaùy: Trong heä thoáng lieân laïc Viba ñieåm noái ñieåm daøi,ôû ñieàu kieän truyeàn daãn bình thöôøng thì tæ soá giöõa tín hieäu vaøo vaø taïp aâm nhieät treân moãi khoaûng caùch Viba thöôøng ñöôïc thieát keá vaøo khoaûng 75 - 80 dB (khoâng coù troïng soá). Vì vaäy taïp aâm ñoät bieán nhaùy cuûa 1.000.000 pw (S/N =30 dB) töông ñöông vôùi Fading cuûa 45 - 50 dB. Baèng söï phaân tích xaùc suaát thoáng keâ cuûa caùc keát quûa cuûa nhieàu thöû nghieäm truyeàn daãn, ta thaáy döôùi caùc traïng thaùi Fading saâu caùc möùc tín hioeäu nhaän ñöôïc ôû caùc ñöôøng truyeàn Viba L/S ñöôïc bieåu dieãn bôûi phaân boá Rayleigh. Ví duï: Xaùc suaát cuûa möùc tín hieäu thaáp hôn möùc tín hieäu ñaõ cho x ñöôïc bieåu dieãn bôûi x/x0 trong ñoù x0 laø möùc tín hieäu döôùi ñieàu kieän khoâng gian töï do bình thöôøng, hoaëc xaùc suaát cuûa coâng suaát taïp aâm vöôït qua moät giaù trò ñaõ cho N ñöôïc bieåu dieãn bôûi N0/N trong ñoù N0 laø coâng suaát taïp aâm trong ñieàu kieän bình thöôøng. Ví duï: xaùc suaát cuûa Fading 40 dB vaøo khoaûng 0,01%. Noùi caùch khaùc xaùc suaát xaûy ra Fading saâu Pr ñöôïc cho bôûi coâng thöùc thöïc nghieäm sau ñaây: f Pr =Q( ¾ )1,2 d3,5 4 Trong ñoù: Pr :laø xaùc suaát xaûy ra fading saâu Q:2.1*10-9 cho caùc vuøng ñoài nuùi . 5.1*10-9 cho maët ñaát baèng phaúng . 1.9*10-8 cho caùc vuøng bieån hoaëc ven bieån caùch bôø 10 Km. f: taàn soá Viba (GHz) d: khoaûng caùch ñöôøng truyeàn (Km) Vì vaäy xaùc suaát cuûa taïp aâm ñoät bieán nhaùy P ñöôïc cho bôûi : N0 P=Pr ¾ N Taïp aâm ñoät bieán nhaùy trong moät heä thoáng Viba trong caùc maïch ñieän thoaïi quoác teá neân ñaït caùc yeâu caàu cuûa CCIR Rec 393-1. Ví duï : Trong caùc maïch tham chieáu lyù thieát coâng suaát taïp aâm khoâng neân vöôït qua 1.000.000 pw khoâng coù troïng soá (vôùi thôøi gian tích hôïp laø 5 ms) cho hôn 0,01% cuûa moïi thaùng. Khi choïn vò trí, thuû tuïc kieåm tra xem heä thoáng coù ñaït ñöôïc tieâu chuaån ñaõ neâu ôû treân hay khoâng nhö sau (cho raèng taïp aâm ñoät bieán nhaùy ngaén haïn khoâng xaûy ra cuøng luùc treân nhieàu ñöôøng truyeàn Viba). Xaùc suaát cho pheùp cuûa taïp aâm ñoät bieán nhaùy vöôït quùa 1.000.000 laø. L 0,01% ¾ (*) 2500 Trong ñoù : L: laø toång chieàu daøi cuûa heä thoáng Viba thieát keá (Km). Toång caùc xaùc suaát maø taïp aâm ñoät bieán nhaùy vöôït quùa 1.000.00 pw cho moãi tuyeán Viba cho bôûi. N1 N2 N3 P1 ¾ +P2 ¾ +P3¾ +........ (**) 106 106 106 Trong ñoù: P1,P2,P3,.....:Xaùc suaát xaûy ra Fading saâu treân moãi ñöôøng truyeàn . N1,N2,N3,.....Coâng suaát taïp aâm nhieät cuûa moãi ñöôøng truyeàn trong ñieàu kieän khoâng gian bình thöôøng. Baèng caùch so saùnh giaù trò coù ñöôïc töø bieåu thöùc (**) vôùi xaùc suaát cho pheùp coù ñöôïc töø bieåu thöùc (*). Heä thoáng thieát keá coù theå ñöôïc kieåm tra veà caùc yeâu caàu xaùc suaát taïp aâm ñoät bieán nhaùy . Xaùc suaát taïp aâm cuûa ñoät bieán nhaùy coù theå loaïi tröø bôûi moät heä soá töø 1/3 ñeán 1/5 baèng caùch aùp duïng chuyeån maïch keânh döï phoøng toác ñoä cao khi coù taïp aâm hoaëc bôûi heä soá 1/50 baèng caùch aùp duïng kyõ thuaät phaân taäp khoâng gian . IV BAÛNG DÖÕ LIEÄU TÍNH TOAÙN ÑÖÔØNG TRUYEÀN. Baûng döõ lieäu ñöôøng truyeàn cho ta moät caùch thoâng duïng ñeå xaùc ñònh vaø ghi nhaän caùc thoâng soá aûnh höôûng ñeán coâng thöùc toån thaát lan truyeàn toång quaùt. Noù laø coâng cuï höõu ích cho coâng vieäc sô boä cuõng nhö laø caùc ghi cheùp ñeå tham chieáu trong töông lai. Baûng 2-5-4 laø moät ví duï cuûa baûng döõ lieäu ñöôøng truyeàn cho heä thoáng moät böôùc nhaûy vôùi ñöôøng truyeàn Viba. Caùc thuû tuïc cuï theå ñeå ñieàn vaøo moãi loaïi trong baûng vaø ñeå kieåm tra caùc chæ tieâu cuûa heä thoáng ñöôïc giaûi thích töøng böôùc moät nhö sau. Chuaån bò moät baûng tính toaùn döõ lieäu nhö ôû baûng 2-5-4 BAÛNG DÖÕ LIEÄU TÍNH TOAÙN ÑÖÔØNG TRUYEÀN Caùc ñaëc tính cuûa ñöôøng truyeàn daãn Moâ taû tuyeán Kyù hieäu Ñôn vò Traïm A Traïm B Keát quûa tính toaùn vaø ghi chuù 1.Vò trí caùc traïm 2.Soá loaïi thieát bò 3.Taàn soá laøm vieäc f GHz 4.Phaân cöïc 5.Dung löôïng keânh Mbit/s Mbit/s 6.Loaïi ñieàu cheá maùy phaùt 7.Ñoä naâng vò trí x m 8.Ñoä daøi ñöôøng truyeàn daãn d Km 9.Ñoä cao cuûa anten h m 10.Loaïi thaùp anten Töï ñôõ,daây neùo Toån thaát tuyeán 11.Toån thaát ñöôøng truyeàn daãn cuûa khoâng gian töï do A0 dB 12.Loaïi feeder cuûa traïm A vaøB 13.Ñoä daøi feeder cuûa traïm A vaø B l m 14.Toån thaát feeder Lf dB 15.Toån hao reõ nhaùnh LB dB 16.Toån hao boä phaân phoái vaø boä noái dB 17.Toån hao cuûa boä tieâu hao vaät chaén Lr dB 18.Toån hao haáp thuï cuûa khí quyeån dB 19.Toång toån thaát dB Ñoä lôïi 20.Ñoä lôïi cuûa anten G dBm 21.Ñoä lôïi cuûa maùy phaùt A va Bø Gt dBm 22.Toång ñoä lôïi cuûa taát caû caùc coät dBm 23.Toång tieâu hao At dB 24.Möùc vaøo maùy thu dBm 25.Möùc ngöôõng thu ñöôïc vôùi BER >10-3 dBm 26.Möùc ngöôõng thu ñöôïc vôùi BER >10-6 dBm 27.Ñoä döï tröõ Fading phaúng A FMa dB 28.Doä döï tröõ Fading phaúng B FMb dB 29.Xaùc xuaát Fading nhieàu tia P0 30.Xaùc xuaát ñaït möùc ngöôõng RXa Pa 31.Xaùc xuaát ñaït möùc ngöôõng RXb Pb 32.Khoaûng thôøi gian Fading Ta Ta 33.khoaûng thôøi gian Fading Tb Tb 34.Xaùc xuaát khoaûng Fading lôùn hôn 10s P(10) 35.Xaùc xuaát khoaûng Fading lôùn hôn 60s P(60) 36.Xaùc xuaát BER vöôït 10-3 37.Xaùc xuaát ñeå maïch trôû neân khoâng duøng ñöôïc do Fading phaúng Pu 38.Ñoä khaû duïng cuûa ñöôøng truyeàn % 39.Xaùc xuaát BER >10-6 40.Xaùc xuaát BER >10-6 trong khoaûng 60s 41.Xaùc xuaát BER >10-3 do Fading choïn löïa 42.Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER >10-3 43.Xaùc xuaát BER > 10-6do Fading choïn löïa 44.Toång BER >10-6 Caùc tính toaùn khaû naêng söû duïng 45.Ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò % 46.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa % 47.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading phaúng nhieàu tia 48.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do Fading nhieàu tia löïa choïn 49.Toång ñoä khoâng söû duïng ñöôïc tính theo phaàn traêm % Trong ñoù caùc thoâng soá cuûa baûng tính toaùn vaø caùch tính toaùn chuùng ñöôïc moâ taû nhö sau : MOÂ TAÛ TUYEÁN 1.Vò trí caùc traïm ÔÛ ñaây vò trí caùc traïm ñaõ ñöôïc choïn vaø khaûo saùt neân ta chæ ñaët teân cho caùc traïm ñeå tieän lôïi cho vieäc goïi vaø tính toaùn. Thöôøng thì moät traïm ñöôïc goci laø traïm A traïm coøn laïi goïi laø traïm B sau ñoù caùc tính toaùn ñöôøng truyeàn nhö laø khoaûng caùch cuûa vaät caûn ñöôïc tính vôùi traïm A vaø traïm B. 2.Soá loaïi thieát bò . Sau khi ñaõ nghieân cöùu kó veà dung löôïng, baêng taàn vaø caùc chæ tieâu khaùc ta coù theå tieán haønh choïn caùc thieát bò cho heä thoáng thöôøng coù raát nhieàu loaïi thieát bò khaùc nhau treân moät tuyeán .Tuy nhieân trong Sheet tính toaùn ñöôøng truyeàn ta chæ ghi moät soá caùc thoâng soá cuûa noù. 3.Taàn soá laøm vieäc. Trong Viba ñieåm noái ñieåm chæ söû duïng keá hoaïch hai taàn soá, neân ta coù ba taàn soá laøm vieäc caàn quan taâm. -Taàn soá phaùt ôû traïm A(f1) -Taàn soá phaùt ôû traïm A(f2) -Taàn soá trung taâm ñöôïc söû duïng trong caùc tính toaùn 4.Phaân cöïc Thöôøng coù ba loaïi phaân cöïc sau ñaây cho soùng voâ tuyeán . -Phaân cöïc ñöùng. -Phaân cöïc ngang. -Phaân cöïc cheùo. Trong ñoù caùc traïm coù dung löôïng lôùn thöôøng coù khuynh höôùng söû duïng phaân cöïc cheùo ñeå taêng hieäu suaát söû duïng phoå. 5.Dung löôïng keânh:(Mbit/s). Trong Sheet tính toaùn ñöôøng truyeàn dung löôïng keânh ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng Mbit/s. Noù laø dung löôïng nguoàn tín hieäu soá toái ña coù theå truyeàn treân heä thoáng. 6.loaïi ñieàu cheá cuûa maùy phaùt. Khi ta löïa choïn thieát bò thì loaïi ñieàu cheá maùy phaùt cuõng ñöôïc choïn noù coù theå laø ASK, FSK, PSK, QAM nhö ñaõ ñeà caäp ôû phaàn I 7.Ñoä naâng cuûa vò trí:(x) Ñoä naâng cuûa vò trí chính laø ñoä cao cuûa maët baèng xaây döïng traïm so vôùi möïc nöôùc bieån. Thöôøng ta khoâng theå ño chính xaùc ñöôïc ñoä cao naøy vì vieäc naøy khoù thöïc hieän vaø toán keùm neân ta thöôøng laáy gaàn ñuùng sau khi ñaõ tham khaûo ñoä cao cuûa moät soá ñieåm so vôùi maët nöôùc bieån ôû gaàn vò trítraïm sai soá cuûa noù khoaûng 0,5 m. 8.Ñoä daøi ñöôøng truyeàn daãn:(d) Noù laø khoaûng caùch giöõa hai anten tuy nhieân ta khoâng theå laáy chính xaùc ñöôïc thoâng soá naøy vì nhieàu lyù do khaùc nhau, neân thöôøng noù laø khoaûng caùch giöõa hai vò trí ñaët traïm. 9.Ñoä cao cuûa anten :h1,h2. Ñoä cao cuûa anten ñöôïc tính toaùn ñeå tieâu hao ôû treân ñöôøng truyeàn do caùc vaät chaén,söï haáp thuï cuûa khí... Khoâng laøm cho ñoä khaû duïng cuûa tuyeán khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra ñoàng thôøi baûo ñaûm kinh teá nhaát. Trong caùc vuøng daân cö caùc anten thöôøng ñöôïc gaén treân noùc caùc nhaø cao taàng ñeå giaûm thieåuchi phí xaây döïng thaùp anten. 10.Loaïi thaùp anten. Nhö ñaõ ñeà caäp trong phaàn caáu hình heä thoáng coù hai loaïi thaùp anten laø thaùp töï ñôõ vaø thaùp daây neùo.Vieäc quyeát ñònh loaïi thaùp naøo ñöôïc söû duïng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö : ñoä cao anten, dieän tích cuûa traïm, soá anten gaén treân moãi traïm... CAÙC TOÅN HAO 11.Toån hao ñöôøng truyeàn daãn cuûa khoâng gian töï do A0(dB). Loaïi toån thaát naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong phaàn truyeàn soùng trong khoâng gian .Noù phuï thuoäc vaøo taàn soá soùng mang vaø ñoä daøi ñöôøng truyeàn vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau : A0=92,5+20lg(GHz)+20lgd(Km) Trong ñoù: A0: laø toån thaát ñöôøng truyeàn cuûa khoâng gian töï do (dB). f: Laø taàng soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz). d: laø ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km). 12.Loaïi Feeder söû duïng ôû caùc traïm A vaø B. Thöôøng thì hai traïm A vaø B söû duïng cuøng loaïi Feeder, loaïi Feeder ñöôïc choïn ñeå söû duïng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö: taàn soá laøm vieäc, suy hao... Sau ñaây laø moät soá loaïi Feeder tieâu bieåu ñöôïc söû duïng: Kieåu Feeder Z0(W) Ñöôøng kính (Inch) Suy hao dB/100ft RG-59/U 73 0,242 3,4 RG-11/U 75 0,405 2,5 RG-24/U 50 0,45 2 RG-58/U 53.5 0,195 7,8 13.Ñoä daøi Feedercuûa traïm A vaø B. Trong caùc tröôøng hôïp maø ta coù theå tính chính xaùc ñoä daøi Feeder thì caùc ñoä daøi naøy ñöôïc tính cho caû hai traïm A vaø B. Tuy nhieân trong vieäc thieát keá do chöa bieát ñöôïc chính xaùc vò trí xaây döïng caùc phoøng ñeå thieát bò cuõng nhö vò trí chính xaùc xaây döïng thaùp anten, neân noù ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùch laáy ñoä cao cuûa anten taïi moãi traïm nhaân vôí heä soá döï tröõ thöôøng laáy 1,5. 14.Toån thaát Feeder. ÔÛ böôùc 12 ta ñaõ coù loaïi Feeder söû duïng vaø ôû böôùc 13 ta coù ñoä daøi töông öùng cuûa chuùng töø ñoù ta coù theå tính toån thaát cuûa Feeder cho caû hai traïm A vaø B baèng coâng thöùc sau: Traïm A: toån thaát Feeder =ñoä daøi Feeder taïi traïm A(m)*toån hao 1 m Feeder Traïm B: toån thaát Feeder =ñoä daøi Feeder taïi traïm B(m)*toån hao 1 m Feeder 15.Toån hao reõ nhaùnh Toån hao reõ nhaùnh ñöôïc coi laø caùc toån hao trong caùc boä loïc RF (maùy phaùt vaø maùy thu) caùc boä loïc xoay voøng (Circulator) vaø caùc boä loïc RF beân ngoaøi coù theå, chuùng cho pheùp moät heä thoáng song coâng chæ söû duïng moät anten cho caùc muïc ñích thu vaø phaùt hoaëc vaøi heä thoáng cuøng noái ñeán moät anten. Khoaûng giaù trò toån hao reõ nhaùnh thöôøng laø 2-8 dB. 16.Toån hao caùc boä phoái hôïp vaø caùc boä ñaàu noái . Chuùng laø toån hao trong caùc chuyeån tieáp oáng daãn soùng, caùc boä phoái hôïp, heä thoáng neùn oáng daãn soùng vaø phaàn Feeder ñi cuøng vôùi caùc boä noái. Chuùng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö: Caáu hình heä thoáng, caùch keát noái traïm, caùc loaïi oáng daãn soùng vaø caùc loaïi ñaàu noái ñöôïc söû duïng cho traïm. - Vôùi caùc heä thoáng lôùn phöùc taïp thì noù coù giaù trò khoaûng 0,8-1 dB. - Vôùi caùc heä thoáng lôùn phöùc taïp thì noù coù giaù trò khoaûng 0,5-0,7 dB. 17.toån hao cuûa boä suy hao hoaëc caùc vaät chaén. -Toån hao cuûa boä suy hao: toån hao naøy chæ xuaát hieän khi coù boä suy hao trong heä thoáng caùc boä suy hao ñöôïc söû duïng trong moät soá tröôøng hôïp sau: Khi coâng suaát phaùt ra quaù lôùn coù theå gaây giao thoa cho caùc tuyeán laân caän hoaëc caùc traïm veä tinh. Khi coù moät boä suy hao ñöôïc söû duïng ñeå giaûm coâng suaát phaùt töø anten. Khi caùc möùc tín hieäu ra vaø vaøo ôû caùc boä phaän trong traïm khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi nhau gaây ra meùo daïng tín hieäu ngoõ ra. Do ñoù caàn phaûi giaûm caùc tín hieäu sao cho phuø hôïp vôùi nhau baèng caùch söû duïng caùc boä suy hao. -Toån thaát do vaät chaén: Ñaây laø loaïi toån thaát xuaát hieän khi tuyeán thieát keá khoâng thoûa ñieàu kieän taàm nhìn thaúng hay caùc vaät chaén caét mieàn Feeder thöù nhaát. Toån thaát do vaät chaén ñöôïc chia laøm caùc loaïi sau: Toån thaát nhieãu xaï do vaät chaén hình neân toån hao nhieãu xaï do vaät chaén cong chuùng ñöôïc bieåu dieãn baèng hình veõ sau: Trong ñoù nhieãu xaï do vaät chaén cong ít xaûy ra vaø chæ coù khi caùc ñöôøng truyeàn bò caét bôûi caùc vaät chaén raát lôùn nhö caùc daõy nuùi ...Vieäc tính toaùn toån hao naøy raát khoù. Trong khi toån thaát nhieãu xaï do vaät chaén hình neân thöôøng xaûy ra hôn noù laø toån hao khi caùc caây cao hoaëc caùc nhaøcao taàng caét ñôùi caàu Fresnel thöù nhaát. Toån thaát hình neâm ñöôïc tính nhö sau. Ñoái vôùi caùc vaät chaén ñöôïc xeùt taát caû caùc tham soá hình hoïc goäp laïi vôùi nhau thaønh moät soá khoâng thöù nguyeân duy nhaát kyù hieäu laø Vñöôïc tính baèng phöông trình sau: v= h[(2/l)*(1/d1*1/d2)]1/2 Trong ñoù: l : Böôùc soùng cuûa soùng mang trung taâm (m) d1 :Khoaûng caùch töø traïm 1 ñeán vaät chaén (m) d2: Khoaûng caùch töø traïm 2 ñeán vaät chaén (m) h : Ñoä cao cuûa ñænh vaät chaén so vôùi ñöôøng naèm ngang noái hai ñaàu cuoái ñöôøng truyeàn. Neáu ñoä cao ôû döôùi ñöôøng naøy thì h laø aâm (m). Luùc ñoù toån hao vaät chaén naøy gaây ra ñöôïc tính baèng coâng thöùc : L(v) =6,4+20 lg[(v+1)1/2 +v](dB) Toång toån hao cuûa nhieàu vaät chaén hình neâm treân ñöôøng truyeàn chính toån thaát vaät chaén cuûa ñöôøng truyeàn. 18.Toån hao haáp thuï cuûa khí quyeån. Thöôøng do söï haáp thuï cuûa khí quyeån neân khoâng gian coù moät toån hao ñaëc tröng a dB/Km. Neân khi tính toaùn cho moät ñöôøng truyeàn cuï theå daøi d Km thì toån hao naøy seõ baèng a*d dB.Giaù trò cuûa a coù theå laáy theo baùo caùo 719-2 CCIR. Loaïi toån hao naøy taêng theo taàng soá vaø coù nhieàu ñoät bieán baát thöôøng khi taán soá thay ñoåi. 19.Toång toån hao Noù laø toång toån hao tính toaùn ôû caùc phaàn treân. ÑOÄ LÔÏI 20.Ñoä lôïi cuûa anten Ñaây laø toång caùc ñoä lôïi cuûa caùc anten ôû moãi moät ñaàu cuoái cuûa tuyeán. Ñoä lôïi cuûa anten phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa anten, taàn soá laøm vieäc,goác môû hieäu duïng cuûa anten vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: G=20 lgD -20lgl +10lgn +9,943 dB Trong ñoù: D: laø ñöôøng kính ñóa anten (m) l: laø böôùc soùng ôû taàn soá trung taâm(m) n: laø goùc môû hieäu duïng cuûa anten 21.Ñoä lôïi maùy phaùt. Ñaây laø coâng suaát ôû ñaàu ra chính maùy phaùt khoâng phaûi sau baát kyø moät maïch loïc reõ nhaùnh hay boä loïc naøo. Noù thöôøng ñöôïc ño baèng dB. 22.Toång ñoä lôïi Noù laø toång cuûa hai böôùc treân 23.Toång toån hao Ñaây laø tæ soá cung caáp ôû ñaàu ra cuûa maùy phaùt tröôùc caùc maïch reõ nhaùnh vaø coâng suaát ñöa leân maùy thu töông öùng sau caùc maïch reõ nhaùnh, trong caùc ñieàu kieän lan truyeàn vaø caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thöïc. Noù laø hieäu dB cuûa caùc toån hao tröø toång caùc ñoä lôïi cuûa anten vaø ñöôïc kyù hieäu laø A1. 24.Möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu Pr (dBm) Noù baèng coâng suaát ñöa ra cuûa maùy phaùt Pt tröø ñi toång tieâu hao A1 ñaõ tính ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc sau: Pr =Pt -A1 (dBm) 25-26.Caùc ngöôõng thu ñöôïc. RXavaø RXb laø hai giaù trò möùc ngöôõng thu. Thöïc teá noù töông öùng vôùi caùc tæ leä loãi bit 10-3 vaø10-6 töông öùng. Möùc ngöôõng 10-3 ñöa vaøo maùy tính toaùn ñoä suy giaûm lyù thuyeát, tæ soá soùng mang treân taïp aâm ñeå taïo ra moät löôïng giao thoa giöõa caùc kyù hieäu khoâng theå chaát nhaän vaø möùc 10-6 ñöôïc ñöa vaø tính toaùn ñoä suy giaûm tæ soá C/N ñeå taïo ra muïc tieâu caùc khuùc suy giaûm chaát löôïng. 27-28.Ñoä döï tröõ Fading phaúng. FMa vaø FMb laø ñoä döï tröõ Fading phaúng chuùng laø caùc hieäu soá giöõa möùc vaøo cuûa maùy thu khoâng Fading ñaõ tính toaùn Pr vaø möùc ngöôõng maùy thu töùc laø: FMa=Pr - RXa ñoái vôùi BER =10-3 FMb =Pr -RXb ñoái vôùi BER =10-6 CAÙC HIEÄU ÖÙNG FADING PHAÚNG 29.Xaùc xuaát Fading nhieàu tia P0 ñeå tính Fading nhieàu tia ta duøng phöông trình cuûa Majoli nhö sau: P0 =0,3*a*C(f/4)(d/50)3 Trong ñoù : P0 :xaùc suaát xuaát hieän Fading phaúng nhieàu tia d: Ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km) C: heä soá ñòa hình f: taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) a: Laø heä soá caûi tieán ñaëc tröng cho ñoä goà gheà cuûa ñòa hình . Heä soá ñòa hình C ñöôïc choïn nhö sau : Cho ñòa hình trung bình coù khí haäu oân ñôùi. 4 Treân maët nöôùc bôø bieån hoaïc khí haäu aåm öôùt hay khí haäu bieåu thò söï ñaõo nhieät maïnh ñaõ co ôû caùc nöôùc xa maïc C = 0,25 Cho mieàn nuùi vaø khí haäu khoâ a: coù gía trò töø 0,25 ñeán 4 khi ñoä goà gheà giaûm 30-31.Xaùc suaát ñaït caùc möùc ngöôõng RXa vaø RXb . Ñaây laø xaùc suaát cuûa Fading phaúng ñaït tôùi hai ngöôõng vaøo cuûa maùy thu RXa vaø RXb vöôït caùc ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb töông öùng vaø ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pa =10 -FMa/10 Pb =10 -FMb/10 32-33.Khoûang thôøi gian Fading :T Coâng boá 338-5 cuûa CCIR cho moät phöông trình ñoái vôùi ñoä saâu Fading ñaõ cho, khoaûng thôøi gian cuûa noù phaân boá theo quy luaät chuaån logarit vaø giaù trò trung bình cuûa noù T giaây cho bôûi: T, =C210 -a2F/10 f b2 Ñoái vôùi hai ñoä döï tröõ Fading rieâng bieät FMa vaø FMb cho bôûi caùc böôùc treân coù giaù trò cuûa caùc khoaûng Fading Ta vaø Tb laø: Ta = C210 -a2FMa/10 f b2 , BER>10-3 Tb = C210 -a2FMb/10 f b2 , BER> 10-6 Trong ñoù: F: laø doä döï tröõ Fading saâu ³ ñoä döï tröõ Fading FMa vaø FMb FMa ,FMb :Ñoä döï tröõ Fading phaúng a2, b2, C2:Laø caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá Fading treân moät giôø 34-35.Xaùc suaát Fading daøi hôn 10s vaø 60s Ñaây laø xaùc suaát Fading laøm cho ñöôøng truyeàn trôû neân khoâng söû duïng ñöôïc noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc sau: P(Ta ³) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Za)]=0,5 erfc(Za) P(Tb ³) =P(10) = 0,5 [1-erfc(Zb)]=0,5 erfc(Zb) Trong ñoù: Erfc(Z) laø haøm xaùc suaát loãi tích chaäp coù cho ôû phaàn muïc luïc . Caùc giaù trò Za vaø Zb ñöôïc tính toaùn theo bieåu thöùc lieân quan ñeán trung ñieåm chuaån logarit ñoái vôùi trung bình chuaån logarit vaø hieäp phöông sai Gauss vaø ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Za = 0,548 ln(10/Ta) Zb= 0,548 ln (10/Tb) 36.Xaùc suaát BER vöôït 10-3 Ñaây laø xaùc suaát seõ xuaát hieän giaùn ñoaïn thoâng tin noù khoâng coù nghóa raèng söï giaùn ñoaïn thoâng tin naøy keùo daøi trong 10s hoaëc hôn. Noù ñöôïc tính baèng coâng thöùc: Xaùc suaát BER>10-3 =P0*Pa 37.xaùc suaát maïch trôû neân khoâng theå söû duïng ñöôïc do Fading phaúng Pu Ñaây laø xaùc suaát maïch seõ coù BER lôùn hôn 10-3 10-3 trong khoaûng thôøi gian lôùn hôn 10s. Noù ñöôïc bieåu dieãn baèng coâng thöùc: Pu =P0*Pa*P(10) 38.Boä khaû duïng cuûa tuyeán: Ñieàu naøy ñöôïc hieån thò baèng phaàn traêm vaø ñöôïc cho baèng Pu xaùc ñònh ôû böôùc treân töùc laø: Ñoä Khaû duïng =100(1-Pu)% 39.Xaùc suaát BER 10-6 Noù ñöôïc tính baèng bieåu thöùc : Xaùc suaát BER> 10-6 =P0*Pb 40.Xaùc suaát BER>10-6 trong khoaûng 60s Xaùc suaát BER >10-6 trong khoaûng 60s =P0*P(60) 41.Xaùc suaát BER >10-3 do Fading löïa choïn. Giaùn ñoaïn do Fading löïa choïn trong thaùng xaáu nhaát trong naêm: ÔÛ ñaây ta söû duïng phöông phaùp Majoli ñeå thöïc hieän pheùp tính naøy Theo Majoli ta coù: Xaùc suaát BER>10-3ñoái vôùi Fading löïa choïn nhö sau: %Thôøi gian giaùn ñoaïn thoâng tin do Fading =200hK[2*d1,5(Gb/log2M)* 10-6]2% Trong ñoù: h:Laø khoaûng thôøi gian xuaát hieän söï hoaït ñoäng cuûa Fading nhieàu tia xaáu nhaát. 1 Vôùi P0>10 h= 0,182*P00,1 Vôùi 0,1<P0< 2 1,44*P0_ Vôùi P0<10-2 K: Laø haèng soá phuï thuoäc vaøo caùch ñieàu cheá 15,4 Ñoái vôùi 64 QAM K= 5,5 Ñoái vôùi 16 QAM 7,0 Ñoái vôùi 8 PSK 1,0 Ñoái vôùi 4 PSK d: Khoaûng caùch ñöôøng truyeàn (Km). Gb:Toác ñoä bit cöïc ñaïi (Mbit/s) M: Soá möùc trong sô ñoà ñieàu cheá 42.Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER >10-3 Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER 10-3 laø toång cuûa keát quûa ñaõ tính ôû böôùc 36 vaù 41 . 43.Xaùc suaát BER>10-6 do Fading löïa choïn. Caùch thöùc vaø coâng thöùc tính nhö laø ôû böôùc 40 nhöng coù nhaân theâm moät heä soá baèng 9,82 vì coâng thöùc ôû böôùc 40 laø tính cho BER baèng 10-3 khi BER =10-6 hình daïng cuûa daáu aán khaùc ñi neân khi laáy tích phaân hai lôùp thì caùc caän cuõng thay ñoåi. 44.Toång BER 10-6 Toång giaùn ñoaïn thoâng tin BER>10-6 laø toång cuûa keát quûa ñaõ tính ôû böôùc 39 vaø 43 CAÙC TÍNH TOAÙN KHAÛ NAÊNG SÖÛ DUÏNG 45.Ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò. Maëc duø caùc thieát bò söû duïng trong moät heä thoáng Viba thöôøng coù ñoä tin caäy raát cao. Tuy nhieân vaãn khoâng theå traùnh khoûi caùc hö hoûng laøm giaùn ñoaïn thoáng tin lieân laïc. Söï giaùn ñoaïn coù aûnh huôûng raát lôùn trong caùc heä thoáng khoâng coù döï phoøng noùng. Noù laø loaïi thaønh phaàn chính cuûa ñoä khoâng söû duïng ñöôïc cuûa tuyeán. Trong caùc heä thoáng khoâng coù döï phoøng, vieäc tính toaùn ñoä khoâng söû duïng ñöôïc cuûa thieát bò ñöôïc tieán haønh nhö sau: Ñoä khaû duïng =100*[-MTBF)/(MTBF + MTTR) +1] Ñoä khaû duïng =100*[(MTTR)/(MTBF + MTTR)% MTBF: Laø thôøi gian trung bình Giöõa caùc söï coá tính baèng giôø . MTTR: Laø thôøi gian trung bình ñeå khoâi phuïc laïi dòch vuï tính baèng giôø thöôøng laø 2,4,8 giôø. Theo thoáng keâ cuûa CCIR caùc giaù trò ñaëc tröng cuûa MTBF ñoái vôùi caùc maãu thieát bò khaùc nhau nhö trong baûng sau: Thieát bò MTBF (naêm) Thieát bò MTBF(naêm) Thieát bò gheùp keânh Gheùp keânh sô caáp Mux baäc 3 4,5 8,2 Mux baäc 2 Mux baäc 4 9,4 5,8 Maùy thu phaùt voâ tuyeán Khoâng baûo veä 2 Mbit/s Khoâng baûo veä 140Mbit/s 1,0 5,7 Baûo veä 34 Mbit/s Baûo veä 140 Mbit/s 53,5 540 Thieát bò phuï trôï Chuyeån maïch löïa choïn 250000 107 Chuyeån maïch döï phoøng noùng 83333 Nguoàn 10-7 Thieát bò sôïi quang (treân 100 Km döôøng) 2,8 46.Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do möa . Ñaây laø loaïi Fading goùp phaàn chuû yeáu vaøo ñoä khoâng söû duïng cuûa tuyeán .Khi taàn soá soùng mang cuûa heä thoáng naèm trong khoaûng töø 7 GHz trôû leân .ôû caùc taàn soá soùng mang nhoû hôn 7 GHz toån hao do möa raát nhoû vaø coù theå boû qua .Quaù trình tính toaùn ñoä khoâng khaû duïng do möa voâ cuøng phöùc taïp goàm caùc böôùc sau : B1: Thu nhaän cöôøng ñoä möa vöôït 0,01% thôøi gian hôïp thaønh 1 phuùt ño taïi maët ñaát trung taâm. B2: Tính toaùn ban ñaàu ñeå xaùc ñònh tieâu hao ñaëc tröng gR gR=K*Ra dB/Km Trong ñoù: R: cöôøng ñoä möa tính trung bình mm/h thôøi gian hôïp thaønh Ti. Caùc tham soá k vaø phaân cöïc voâ tuyeán cho bôûi: K=[Kn+Kv+(KH +KV) cos2q cos2t]/2 a =[KHaH +KvaV +( KHaH - KvaV) cos2q cos2t]/2K Trong ñoù: q :Goùc phaúng cuûa ñöôøng truyeàn t : Goùc nghieâng phaân cöïc ñoái vôùi phaân cöïc ngang Caùc giaù trò KH ,Kv vaø aH ,aV cho ôû baûng sau: Taàn soá (GHz) KH Kv aH ._.ùi roäng beân ngoaøi k/ Hoaït ñoäng cuûa tone goïi laø Handset Chuù yù: Caùc phaàn seõ kieåm tra sau ñaây seõ tieán haønh khi PBA maùy phaùt baêng goác ñöôïc baät ñeán Disable. Taàn soá phaùt: Vôùi caùc traïm ñaàu cuoái hoaït ñoäng vôùi caùc taûi giaû hoaëc anten noái coå Tx Monitor ôû boä keát hôïp ñeán caùc ñoàng hoà ñieàu cheá vaø ñoàng hoà ñeám. Noù neân ñoïc moät caùch tröïc tieáp taàn soá keânh trong voøng 10KHz. Neáu taàn soá ra khoûi dung sai naøy, noù coù theå ñöôïc ñaët laïi baèng caùch môû voû che cuûa module kích thích vaø ñieàu chænh 10C9 cho ñeán khi taàn soá naèm trong dung sai naøy. Taàn soá thu: Ñaàu tieân phaûi ñaûm baûo raèng maùy phaùt ñang hoaït ñoäng ñeå phaùt soùng töông öùng cho maùy thu naøy ñaõ ñöôïc kieåm tra veà taàn soá nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân Dôøi boä noái SMB töø 21x2 cuûa module IF vaø noái chuùng baèng moät caùp thích hôïp SMB loaïi N ñeán maùy ño taàn soá .Kieåm tra xem möùc RF ñeán maùy thu coù vöôït quùa -80dBm hay khoâng .Taàn soá ño ñöôïc ôû maùy ño taàn soá neân laø 35 MHz ±10KHz. Neáu noù khoâng naèm trong dung sai naøy môû voû che cuûa module chuyeån ñoåi vaø ñieàu chænh 18C9. Coâng suaát phaùt: Boû anten hoaëc taûi giaû ra khoûi traïm ñaàu cuoái thay noù baèng moät ñoàng hoà ño boä caûm nhöõng coâng suaát vaø ño ngoõ ra baèng ñoàng hoà ño coâng suaát. Noù phaûi laø 35,5dBm ±1 dBm neáu khoâng ñaït, ñaët laïi söï ñieàu chænh möùc RFôû phía tay phaûi cuûa maùy phaùt ñeå ñaït ñöôïc ngöôõng ngoõ ra mong muoán . Ñoä leäch baêng goác phuï ñaõ truyeàn. Ñaët maùy phaân tích aâm taàn ñeán moät KHz ,0 dB,600 Ohm Ñeán ngoõ ra vaø noái noù ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï ñaët ñoàng hoà ñieàu chænh ñeán maïch loïc 300 Hz -3,4 KHz ñaët noise AVC on vaø noái noù ñeán coång theo doõi cuûa boä keát hôïp ñoä leäch taàn soá neân laø 15KHz ±2KHz.Neáu caàn coù theå ñieàu chænh möùc ñieàu khieån SSB ôû phía beân tay phaûi cuûa maùy phaùt. Thaùo maùy phaân tích phoå aâm taàn ra ñaët ñoàng hoà ño ñieàu cheá ôû cheá ñoä maïch loïc 50Hz -15KHz aán nuùt Calltone vaø kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm khoaûng 2KHz ñeán 15KHz. Ñaët maùy phaân tích aâm taán ñeán 4KHz, -10dBm , ngoõ ra 600 Ohm vaø noùi noù ñeán ngoõ vaøo keânh giaùm saùt kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm trong khoaûng 0,5KHz -5KHz . Caùc möùc nhaän ñöôïc keânh giaùm saùt vaø phuïc vuï Chuù yù: Tröôùc khi thöïc hieän böôùc naøy phaûi kieåm tra doä leäch baêng goác phuï phaùt ôû phaàn tröôùc. Ñaët möùc ño ñaït audio ñeán 1KHz , 0dBm , 600 Ohm noái ngoõ ra ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï . Noái ngoõ vaøo boä ño möùc audioñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï möùc tín hieäu nhaän ñöôïc thöôøng töø 0 dB ±1dB. Tín hieäu BER. Baûo ñaûm raèng tín hieäu RF thu ñöôïc ít nhaát 10 dB treân möùc ngöôõng vaø thích hôïp hôn neáu naèm ôû möùc tín hieäu trung (median). Vieäc ño ñaïc naøy coù theå thöïc hieän töø ñaàu naøy ñeán ñaàu kia cuûa tuyeán hoaëc töø moät ñaàu cuoái baèng caùch taïo voøng ngöôïc caét baêng goác maùy thu vaø maùy phaùt ôû moät traïm ñaàu cuoái. -Noái boä kieåm tra BER ñeán maùy phaùt vaø maùy thu vaø kieåm tra xem BER coù thaáp hôn 10-7 cho khoaûng ño ñaïc mong muoán hay khoâng. Trong caùc heä thoáng 2x2Mbit/s ño thöû tuaàn töï neân ñöôïc ñöa vaøo caû hai ngoõ vaøo 2Mbit/s vaø caùc ngoõ ra maùy thu ñöôïc kieåm tra xen keõ nhau. Möùc ngöôõng. -Ñeå ño BER ôû möùc ngöôõng phaûi ñaûm baûo khoâng coù söï roø ræ ñuû lôùn tröïc tieáp giöõa maùy phaùt vaø maùy thu khi thöû. Ñieàu naøy khoâng quan troïng khi thöû treân moät ñöôøng truyeàn thöïc teá. -Ñeå ñaûm baûo doä chính xaùc cuûa pheùp ño möùc ngöôõng, möùc RF nhaän ñöôïc phaûi ñöôïc laáy maãu moät caùch chính xaùc. Thöôøng söû duïng moät maùy taïo tín hieäu nhö laø moät tham chieáu chuaån. Maùy taïo tín hieäu naøy ñöôïc noái moät caùch tröïc tieáp ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi RMD. Söû duïng moät ñoaïn ngaén caùp ñoàng truïc 50 Ohm ñaët möùc ñeán khoaûng -80dBm ghi chæ soá ñoïc chính xaùc ôû caùc Led ñoàng hoà hieån thò ôû Panel tröôùc. Baây giôø noái ngoõ ra boä keát hôïp maùy thu ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi baèng moät ñoä suy giaûm coøn theå ñieàu khieån ñöôïc vaø ñaët boä suy giaûm ñeå cho cuøng soá ñoïc ôû ñoàng hoà S. Ghi chuù söï caøi ñaët cuûa boä suy giaûm vaø möùc laáy maãu, ñaây laø caùc giaù trò tham chieáu cho vieäc ño möùc ngöôõng. Huûy söï caám cuûa AIS maùy thu baèng coâng taéc treân PBA baêng goác Rx, baây giôø ta coù theå veõ ñoà thò ngöôõng BER baèng caùch taêng ñoä suy giaûm moãi laàn 1dBvaø ghi BER ñeán moät giaù trò khoaûng 10-3. Sau khi ñaõ hoaøn thaønh pheùp ño, ñaët coâng taéc AIS/Muting ñeán traïng thaùi unable. Cheøn AIS (cheøn tín hieäu chæ baùo caûnh baùo). Vôùi maùy thu hoaït ñoäng ôû moät möùc ngoõ vaøo RF bình thöôøng vaø moät tuaàn töï kieåm tra ñöôïc noái ñeán maùy phaùt, theo doõi ngoõ ra HDB3 cuûa maùy thu baèng moät dao ñoäng kí. Thaùo keát noái ngoõ vaøo RF ra khoûi ngoõ vaøo maùy thu. Moät tín hieäu chæ baùo caûnh baùo(AIS) seõ thu ñöôïc treân dao ñoäng kí. Hoaït ñoäng cuûa Calltone vaø boä caàm tay: - Töø moät traïm ñaàu cuoái nhaán nuùt Calltone ôû maët tröôùc cuûa panel vaø kieåm tra xem vieäc nhaän bieát caùc maùy thu ôû xa vôùi moät tone 2KHz. - Noái caùc boä caàm tay keânh phuïc vuï ñeán Socket ôû panel maët tröôùc maùy phaùt vaø naém giöõ coâng taéc, “nhaán ñeå goïi” kieåm tra xem coù theå lieân laïc theo caû hai chieàu theo tuyeán hay khoâng. -Sau khi tieán haønh caùc pheùp ño thöû ôû treân vaø tieán haønh caùc ñieàu chænh söûa ñoåi caàn thieát. Tuyeán thieát keá coi nhö ñaõ hoaøn thaønh baûo ñaûm cho vieäc lieân laïc theo caû hai chieàu vôùi moät phaåm chaát vaø ñoä tin caäy nhö ôû phaàn tính toaùn. PHAÀN III CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN TUYEÁN VIBA GIAÛI THUAÄT CHÖÔNG TRÌNH BEGIN caùc hieäu öùng fading nhaäp f ,d choïn END ñoä lôïi khaû naêng söû duïng keát quaû toån thaát tuyeán f: laø taàn soá trung taâm cuûa soùng mang (GHz) d: laø ñoä daøi ñöôøng truyeàn(Km) toång toån hao toån hao cuûa boä suy hao hoaëc caùc vaät chaén toån thaát feeder TT ÑT khoâng gian töï do TT Tuyeán tính ñoä daøi feeder, toån thaát feeder A, toån thaát feeder B, toång toån thaát feeder tính A0 choïn feeder choïn tính v,lamda ,c,l(v) nhaäp toån hao reõ nhaùnh, khí quyeån ,caùc boä phoái hôïp vaø caùc boä ñaàu noái keát quaû toån hao khí quyeån tính Aa Nhaäp Tñt: Nhaäp,d1,d2,hc i Nhaäp h1,h2 Ao:toån thaát ñöôøng truyeàn cuûa khoâng gian töï do(dB) h1,h2:ñoä cao ten cuûa traïm A,B(m) i: soá vaät chaén d1, d2: laàn löôït laø khoaûng caùch töø A vaø b ñeán vaät chaén(m) l(v): toån hao vaät chaén (dB) v: laø moät soá khoâng thöù nguyeân Tdt: toån hao ñaët tröng cuûa khí quyeån (dB) Aa: toån hao khí quyeån (dB) Keát quaû ñoä lôïi nhaäp Pt ,D goùc môû hieäu duïng n caùc ngöôõng Rxa,RXb Tính G,Gmf,Gt,A1,Pr,FMa.FMb Pt: coâng suaát maùy phaùt (dBm) D: ñöôøng kính anten (m) n: goùc môû hieäu duïng (rad) RXa, RXb: caùc ngöôõng thu ñöôïc (dB) G: ñoä lôïi anten(dB) Gt: toång ñoä lôïi(dB) Pr: möùc ñaàu vaøo cuûa maùy thu(dBm) FMa, FMb: ñoä döï tröõ fading phaúng öùng vôùi BER=10-3 vaø BER=10-6 (dB) caùc hieäu öùng fading phaúng tính Po,Pa,Pb,Ta,Tb,P(10),P(60) xs BER>10^-3 ,ñoä khaû duïng, xs BER >10^-6 ,Pu,toång giaùn ñoaïn thoâng tin trong BER >10^-3, sx BER >10^-6 trong khoaûng 60s, %thôøi gian giaùn ñoaïn do fading ,sx BER >10^-6 trong fading löaï choïn ,toång BER >10^-6 keát quaû nhaäp heä soá caûi teán a heä soá ñòa hình C, alpha2,beta2, C2, G b M toác ñoä bit cöïc ñaïi gama b ,soá möùc trong sô ñoà ñieàu cheá M Gb: toác ñoä bít cöïc ñaïi (Mbit/s) M: soá möùc trong sô ñoà ñieàu cheá. Po: xaùc suaát fading nhieàu tia. Pa, Pb: xaùc suaát ñaït caùc ngöôõng Rxa, RXb. Ta, Tb: khoaûng thôøi gian fading öùng BER >10-3 vaø BER >10-6 P(10), P(60): xaùc suaát fading daøi hôn 10 s vaø 60s. Alpha2, beta2, C2: caùc haèng soá coù lieân quan ñeán soá fading trong 1 giôø. Khaû naêng söû duïng Tính ñoä khoâng söû duïng cuûa thieát bò Ñoä khoâng söû duïng ñöôïc do fading phaúng nhieàu tia Ñoäkhoâng söû duïng ñöôïc do fading nhieàu tia löïa choïn Toång ñoä khoâng söû duïng keát quaû Nhaäp MTTR, MTBF MTTR:thôøi gian trung bình ñeå khoâi phuïc laïi dòch vuï (giôø ) thöôøng laø 2, 4, 8 giôø. MTBF:thôøi gian trung bình giöõa caùc söï coá (giôø). CHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN TUYEÁN VI BA #include #include #include #include #include "c:\hien\viba.h" double f,ha,h1,h2,d,Ao,feeder,Lv,Aa,lamda,G,A, FMa, FMb,Gt; double A1,pr,pt,RXa,RXb,loseA,loseB,G1,po,pa,pb,Ta,Tb; double khongkhadung,Za,Zb,p10,p60; double mem =3.95,e=2.71828,giandoan,tong_giandoan; double erfc_fun(double x) { double k; int i; for (i=0;i<260;i++) if(erfd[i]==x) k=erfdr[i]; return k; } double arround(double x) { double nguyen,thapphan,tamp,tmp,temp; thapphan = modf(x,&nguyen); thapphan = thapphan*100; tamp = modf(thapphan,&temp); if(tamp<=0.3) tamp = 0; if(0.3<tamp && tamp <=0.7) tamp =0.5; if(tamp>0.7) tamp =1; thapphan = temp + tamp; thapphan = thapphan /100; return thapphan + nguyen; } void nhap_bien() { printf("\nNhap Thong So\n"); printf("Cho biet do dai duong truyen dan (km): "); scanf("%lf",&d); printf("Cho biet tan so lam viec trung tam (GHz): "); scanf("%lf",&f); clrscr(); } void free_space_lose()//ton that tuyen cua khong gian tu do { Ao = 92.5 + 20*log10(f) + 20*log10(d); printf("Ton that duong truyen cua khong gian tu do la: %.3lf dB", Ao); } void feeder_lose() //ton that feeder { double lf1,lf2,feeder_type; printf("Cho biet loai feeder su dung: \n"); printf("1. RG-59/U\n"); printf("2. RG-11/U\n"); printf("3. RG-24/U\n"); printf("4. RG-58/U\n"); switch(getch()) { case '1' : feeder_type = 3.4; break; case '2' : feeder_type = 2.5; break; case '3' : feeder_type = 2; break; case '4' : feeder_type = 7.8; break; default : feeder_type =3.4; } printf("\nCho biet do cao anten tai tram A (m): "); scanf("%lf",&h1); printf("Cho biet do cao anten tai tram B (m): "); scanf("%lf",&h2); lf1 = 1.5*h1; lf2 = 1.5*h2; loseA = lf1*3.28*feeder_type/100; loseB = lf2*3.28*feeder_type/100; feeder = loseA + loseB; printf("Ton that feeder tai tram A: %.3lf dB\n", loseA); printf("Ton that feeder tai tram B: %.3lf dB\n", loseB); printf("Ton that feeder: %.3lf dB\n", feeder); } void vatchan() //ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chanx { double d1[100],d2[100], hc[100],V[100],c,tmp; int i, vc; printf("Co bao nhieu vat chan: "); scanf("%d",&vc); for(i=0; i<vc; i++) { printf("Cho biet khoang cach tu tram A den vat chan thu %d: ",i+1); scanf("%lf", &tmp); d1[i] =tmp; printf("Cho biet khoang cach tu tram B den vat chan thu %d: ",i+1); scanf("%lf",&tmp); d2[i]=tmp; printf("Cho biet do cao vat chan %d:",i+1); scanf("%lf",&tmp); hc[i] =tmp; } c = 3*pow(10,8); lamda = c/(f*pow(10,9)); for(i=0;i<vc;i++) printf("hc = %lf\n",hc[i]); printf("Lamda = %0.3lf c= %0.3lf\n",lamda,c); for(i=0;i<vc;i++) { V[i] = hc[i] * sqrt( (2/lamda) * (1/d1[i]) * (1/d2[i])); printf("\n V[%d] = %lf\n",i+1,V[i]); } for(Lv=0,i=0;i<vc;i++) Lv += 6.4 + 20*log10(sqrt(V[i]+1)) + V[i]; printf("Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chan: %.3lf dB", Lv); } void khiquyen() //ton hao khi quyen { double Tkq; printf("Cho biet ton hao dac trung cua khi quyen : "); scanf("%lf",&Tkq); Aa=Tkq*d; printf("Ton hao khi quyen: %.3lf dB ",Aa); } void total()//tong ton hao { double renhanh,bodaunoi; printf("Cho biet ton hao re nhanh ( 2dB-8dB ): "); scanf("%lf",&renhanh); printf("Cho biet ton hao cac bo dau noi( 0.5dB-1dB) : "); scanf("%lf",&bodaunoi); A = Ao + Aa + feeder + renhanh + bodaunoi + Lv; printf("Tong ton hao la: %.3lf dB", A); } void line_lose() //ton hao tuyen truyen { while(1) { clrscr(); printf("Ton that tuyen:\n"); printf("1. Ton that duong truyen cua khong gian tu do\n"); printf("2. Ton that feeder\n"); printf("3. Ton hao cua bo suy hao hoac cac vat chan\n"); printf("4. Ton hao khi quyen \n"); printf("5. Tong ton hao \n"); printf("s. Exit\n"); printf("Select: \n"); switch( getch()) { case '1' : free_space_lose(); break; case '2' : feeder_lose(); break; case '3' : vatchan(); break; case '4' : khiquyen();break; case '5' : total();break; } if(getche() == '6') break ; } } void gain() //do loi { double D,n; clrscr(); printf("\t\tTinh Toan Do Loi\n"); printf("Cho biet cong suat may phat(dBm): "); scanf("%lf",&pt); printf("Cho biet duong kinh anten (m): "); scanf("%lf",&D); printf("Cho biet goc mo hieu dung: "); scanf("%lf",&n); printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-3 (dB): "); scanf("%lf",&RXa); printf("Cho biet nguong thu ung voi BER = 10^-6 (dB): "); scanf("%lf",&RXb); G = 20 * log10(D) - 20*log10(lamda) + 10 * log10(n) + 9.943; G1 = pt; Gt = 2*G + G1 ; A1 = A - Gt; pr = pt -A1; FMa = pr -RXa; FMb = pr - RXb; clrscr(); printf("\n"); printf("Do loi cua anten: %.3lf dB\n",G); printf("Do loi may phat: %.3lf dB\n",G1); printf("Tong do loi: %.3lf dB\n", Gt); printf("Tong ton hao: %.3lf dB\n", A1); printf("Muc dau vao cua may thu: %.3lf dBm\n", pr); printf("Do du tru fading phang FMa: %.3lf dB,voi BER = 10^-3\n", FMa); printf("Do du tru fading phang FMb: %.3lf dB,voi BER = 10^-6\n", FMb); getch(); } void fading() //gom xac suat fading nhiue tia, xs tai cac nguong, thoi gian fading { double a,c, alpha,beta,c2; double gamma,M,nuy,K,t; clrscr(); printf("Cho biet he so cai tien dac trung cho dia hinh a (0.25 - 4): "); scanf("%lf",&a); printf("Cho biet he so dia hinh C: \n"); printf(" 1. 1 cho dia hinh trung binh co khi hau on doi\n"); printf(" 2. 4 cho dia hinh tren mat nuoc bo bien hay khi hau am uot\n"); printf(" 3. 0.25 cho dia hinh mien nui va khi hau kho\n"); switch (getch()) { case '1' : c = 1;printf("C=1"); break; case '2' : c = 4;printf("C=4"); break; case '3' : c = 0.25;printf("C=0.25"); break; default : c=1; } printf("\nCho biet alpha2: "); scanf("%lf",&alpha); printf("Cho biet beta2: "); scanf("%lf",&beta); printf("Cho biet c2: "); scanf("%lf",&c2); printf("Cho biet toc do bit cuc dai gama b (MBit/s): ");scanf("%lf",&gamma); printf("Cho biet so muc trong so do dieu che M : "); scanf("%lf",&M); printf("Cho biet dang dieu che :\n"); printf("1. QAM 64\n"); printf("2. QAM 16\n"); printf("3. PSK 8\n"); printf("4. PSK 4\n"); switch( getch()) { case '1' : printf("Ban chon QAM 64\n"); K = 15.4; break; case '2' : printf("Ban chon QAM 16\n");K = 5.5; break; case '3' : printf("Ban chon PSK 8\n");K = 7; break; case '4' : printf("Ban chon PSK 4\n");K = 1; break; default : printf("Ban chon khong dung!\nMac nhieu la QAM 64!");K = 15.4; } clrscr(); po=0.3*a*c*(f/4)*pow( (d/50),3); pa = pow(10,(-FMa/10)); pb = pow(10,(-FMb/10)); Ta = c2*pow(10,( (-alpha)* FMa)/10)*pow(f,beta); Tb = c2*pow(10,( (-alpha)* FMb)/10)*pow(f,beta); Za = 0.548*log(10/Ta); Zb = 0.548*log(10/Tb); Za = arround(Za); Zb = arround(Zb); if(Za>mem || Zb>mem) { printf("So lieu ngoai bang tra!"); delay(500); exit(1);} p10 = 0.5*erfc_fun(Za); p60 = 0.5*erfc_fun(Zb); if(po>10) nuy =1; if(0.1<po && po<2) nuy =0.182*pow(po,0.1); if(po<0.01) nuy =1.44*po; t= pow( 2 * pow(d,1.5) * (gamma / ( log10(M)/log10(2) )) * pow(10,-6),2); giandoan = 200*nuy*K*t; tong_giandoan = giandoan + po*pa; printf("Xac suat fading nhieu tia la: %.8lf\n", po); printf("Xac suat dat cac nguong RXa: %.8lf\n",pa); printf("Xac suat dat cac nguong RXb: %.8lf\n",pb); printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-3: %.8lf\n",Ta); printf("Khoang thoi gian fading voi BER > 10^-6: %.8lf\n",Tb); printf("\nXac suat fading dai hon 10s: %.8lf",p10); printf("\nXac suat fading dai hon 60s: %.8lf",p60); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-3: %.8lf", pa*po); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6: %.8lf", pb*po); printf("\nDo kha dung cua tuyen: %.8lf %",(1-po*pa*p10)*100); printf("\n Xac suat BER vuot 10^-6 trong khoang 60s: %.8lf", pa*p10); printf("\nXac suat mach tro nen khong su dung duoc: %.8lf",po*pa*p10); printf("\nXac suat BER > 10^-6 trong khoang 60s: %.8lf",po*p60); printf("\nThoi gian gian doan thong tin do fading: %.8lf %",giandoan); printf("\nTong gian doan thong tin trong BER > 10^-3: %.8lf %",tong_giandoan); printf("\nXac suat BER > 10^-6 do fading lua chon: %.8lf",9.82*giandoan); printf("\nTong BER > 10^-6: %.8lf", 9.828*giandoan + po*pb); getch(); } void khadung() { double MTTR,MTBF,tong; printf("Cho biet MTTR: "); scanf("%lf",&MTTR); printf("Cho biet MTBF: "); scanf("%lf",&MTBF); khongkhadung =100*(MTTR/(MTBF+MTTR)); tong = 100* po*pa*p10 + 100*p10*giandoan +khongkhadung; printf("Do khong kha dung la: %.3lf %\n",khongkhadung); printf("Do khong su dung duoc do fading phang nhieu tia: %.3lf %\n",100*po*pa*p10); printf("Do khong su dung duoc do fading nhieu tia lua chon: %.3lf %\n",100*p10*giandoan); printf("Tong do khong su dung duoc la: %.3lf%",tong); getch(); } int menu() { clrscr(); printf("\n\nTINH CAC THONG SO TON HAO DUONG TRUYEN\n"); printf("1. Ton that tuyen \n"); printf("2. Do loi\n"); printf("3. Cac hieu ung fading phang\n"); printf("4. tinh toan kha nang su dung\n"); printf("5. Exit\n"); printf("Select:\n"); switch(getch()) { case '1' : line_lose(); return 1; case '2' : gain(); return 1; case '3' : fading(); return 1; case '4' : khadung(); return 1; case '5' : return 0; default : return 1; } } void main() { int k; textcolor(BLUE); textbackground(WHITE); clrscr(); printf("\t\tCHUONG TRINH TINH TOAN CAC THONG SO DUONG TRUYEN"); nhap_bien(); while(1) { k= menu(); if(k==0) break; } } VIBA.H #include #include #include double erfd[260]={0.000,0.005,0.010,0.015,0.020,0.025 ,0.030,0.035,0.040,0.045,0.050,0.055,0.060,0.065,0.070,0.075,0.080,0.085,0.090,0.095,0.100,0.105,0.110,0.115,0.120,0.125,0.130,0.135,0.140,0.145,0.150,0.155,0.160,0.165,0.170,0.175,0.180,0.185,0.190,0.195,0.200,0.205,0.210,0.215,0.220,0.225,0.230,0.235,0.240,0.245,0.250,0.255,0.260,0.265,0.270,0.275,0.280,0.285,0.290,0.295,0.300,0.305,0.310,0.315,0.320,0.325,0.330,0.335,0.340,0.345,0.350,0.355,0.360,0.365,0.370,0.375,0.380,0.385,0.390,0.395,0.400,0.405,0.410,0.415,0.420,0.425,0.430,0.435,0.440,0.445,0.450,0.455,0.460,0.465,0.470,0.475,0.480,0.485,0.490,0.495,0.500,0.505,0.510,0.515,0.520,0.525,0.530,0.535,0.540,0.545,0.550,0.555,0.560,0.565,0.570,0.575,0.580,0.585,0.590,0.595,0.600,0.605,0.610,0.615,0.620,0.625,0.630,0.635,0.640,0.645,0.650,0.655,0.660,0.665,0.670,0.675,0.680,0.685,0.690,0.695,0.700,0.705,0.710,0.715,0.720,0.725,0.730,0.735,0.740,0.745,0.750,0.755,0.760,0.765,0.770,0.775,0.780,0.785,0.790,0.795,0.800,0.805,0.810,0.815,0.820,0.825,0.830,0.835,0.840,0.845,0.850,0.855,0.860,0.865,0.870,0.875,0.880,0.885,0.890,0.895,0.900,0.905,0.910,0.915,0.920,0.925,0.930,0.935,0.940,0.945,0.950,0.955,0.960,0.965,0.970,0.975,0.980,0.985,0.990,0.995,1.000,1.050,1.100,1.150,1.200,1.250,1.300,1.350,1.400,1.450,1.500,1.550,1.600,1.650,1.700,1.750,1.800,1.850,1.900,1.950,2.000,2.050,2.100,2.150,2.200,2.250,2.300,2.350,2.400,2.450,2.500,2.550,2.600,2.650,2.700,2.750,2.800,2.850,2.900,2.950,3.000,3.050,3.100,3.150,3.200,3.250,3.300,3.350,3.400,3.450,3.500,3.550,3.600,3.650,3.700,3.750,3.800,3.850,3.900,3.950,}; double erfdr[260]= {1.000000,0.994358,0.988717,0.983076,0.977435, 0.971976,0.961590,0.960523,0.954889,0.949257, 0.943628,0.938002,0.932378,0.926759,0.921142, 0.915530,0.909922,0.904318,0.898719,0.893126, 0.887537,0.881954,0.876377,0.870806,0.965242, 0.859684,0.854133,0.848589,0.843053,0.837524, 0.832004,0.826492,0.820988,0.815493,0.810008, 0.804531,0.799064,0.793607,0.788160,0.782723, 0.777297,0.771882,0.766478,0.761085,0.755704, 0.750335,0.744977,0.739632,0.734300,0.728980, 0.723674,0.718380,0.713100,0.707834,0.702582, 0.697344,0.692120,0.686911,0.681717,0.676537, 0.671730,0.666225,0.661092,0.655975,0.650874, 0.645789,0.640721,0.635670,0.630635,0.625618, 0.615635,0.610607,0.605723,0.600794,0.595883, 0.590990,0.586117,0.581261,0.576425,0.571608, 0.566810,0.562031,0.557272,0.552532,0.547813, 0.543113,0.538434,0.533773,0.529136,0.524518, 0.519921,.510789,0.506255,0.501742,0.479250, 0.492780,0.488332,0.483905,0.479500,0.475117, 0.470756,0.466418,0.462101,0.475807,0.453536, 0.449287,0.445061,0.440857,0.436677,0.432519, 0.428384,0.424273,0.420184,0.411619,0.412077, 0.408059,0.404063,0.400092,0.396144,0.392220, 0.388319,0.384442,0.380589,0.376759,0.372954, 0.369172,0.635414,0.361680,0.357971,0.354285, 0.350623,0.346986,0.343372,0.339783,0.336248, 0.332677,0.329600,0.325667,0.332199,0.318755, 0.315334,0.311939,0.308567,0.305219,0.315896, 0.298597,0.295322,0.292071,0.288844,0.285642, 0.282463,0.279309,0.276178,0.273072,0.269990, 0.266931,0.263897,0.260886,0.257899,0.254936, 0.251996,0.249081,0.246189,0.243321,0.240476, 0.237655,0.234857,0.232083,0.229332,0.226604, 0.223900,0.221218,0.218560,0.215925,0.213313, 0.210723,0.208157,0.205613,0.203092,0.200593, 0.198117,0.195664,0.193232,0.190823,0.188436, 0.186072,0.183729,0.181408,0.179109,0.176832, 0.174576,0.172342,0.179130,0.167938,0.165768, 0.163620,0.161492,0.159385,0.157299,0.137564, 0.119795,0.103876,0.089686,0.077100,0.065992, 0.56238,0.047715,0.040305,0.033895,0.028377, 0.023652,0.019624,0.016210,0.013328,0.010901, 0.0088889,0.0072096,0.0058207,0.0046778,0.0037419,0.0029795,0.0023614,0.0018629,0.0014627, 0.0011432,0.00088929,0.00068853,0.00053060,0.00040697,0.00031068,0.00023605,0.00017850,0.00013434,0.00010062,0.000075017,0.000055658,0.000041100,0.000030205,0.000022092,0.000016081,0.00000011649,0.0000083987,0.0000060247,0.0000043040,0.0000030593,0.0000021637,0.0000015200,0.0000010673,0.0000007437,0.0000005163,0.0000003563,0.0000002433,0.0000001683,0.0000001137,0.000000076,0.0000000527,0.0000000353,0.0000000227}; KEÁT LUAÄN Qua 9 tuaàn laøm luaän aùn, ñaây laø thôøi gia töông ñoái ngaén nhöng nhoùm thöïc hieän ñaõ heát söùc coá gaéng ñeå coù theå thu thaäp nhöõng thoâng tin vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán luaän aùn vaø cuoái cuøng ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. Cuõng qua luaän aùn nhoùm thöïc hieän ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu veà ngeà nghieäp cuûa mình trong töông lai. Hieåu roõ nhöõng khoù khaên caàn phaûi giaûi quyeát khi baét tay vaøo nghieân cöùu moät lónh vöïc khoa hoïc môùi, caàn phaûi boá trí thôøi gian moät caùch hôïp lyù khoa hoïc thì môùi coù theå hoaøn thaønh. Noäi dung ñeà taøi chia laøm 3 phaàn chính: Phaàn I: Lyù thuyeát thieát keá tuyeán. Goàm 9 böôùc cô baûn. Ñaây laø phaàn lyù thuyeát neàn taûng khi thieát keá moät tuyeán Viba soá. Noù laø moät trong nhöõng cô sôû ñeå xaây döïng moät heä thoáng theo yeâu caàu. Treân cô sôû ñoù ta coù theå thaáy ñöôïc phaåm chaát vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng thieát keá coù ñaït yeâu caàu ñaët ra hay khoâng. Phaàn II: Thieát keá vaø tính toaùn t uyeán truyeàn daãn Viba soá thöïc teá. AÙp duïng caùc böôùc ôû phaàn II,thieát keá vaû tính toaùn cho moät tuyeán cuï theå. Trong quaù trình tính toaùn caùc thoâng soá cuûa ñöôøng truyeàn, em coøn gaëp moät soá khoù khaên ñoù laø vieäc nghieân cöùu veà ñòa hình cuõng nhö tính chaát cuûa ñaát taïi caùc traïm … (do ñoù khoâng tìm ñöôïc caùc thoâng soá moät caùch chính xaùc maø chæ coù tính töông ñoáùi). Qua nghieân cöùu em nhaän thaáy raèng coâng vieäc tính toaùn caùc thoâng soá cuûa ñöôøng truyeàn khaù phöùc taïp vôùi nhöõng coâng thöùc khaù daøi coù lieân quan vôùi nhau neân deã bò sai soùt neáu ngöôøi thöïc hieän khoâng quen vaø caån thaän. Chính vì lí do treân neân em söû duïng ngoân ngöõ C ñeã hoã trôï cho vieäc tính toaùn, giuùp ngöôùi thieát keá coù theå an taâm nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát laøm giaûm ñi raát nhieàu caùc coâng vieäc tính toaùn phöùc taïp vaø ít sai soá. Ñaây laø ñeà taøi khaù môùi meû ñoái vôùi em. Do thôøi gian vaø ñieàu kieän coøn haïn cheá vôùi moät khoái löôïng coâng vieäc khaù lôùn. Vì theá nhöõng sai soùt laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Trong ñeà taøi naøy tuyeáu thieát keá chæ laø moät daïng cô baûn cuûa heä thoáng Viba chuyeån tieáp maø thoâi. Heä thoáng khoâng söû duïng traïm laäp chöa mang tính chaát quoác teá. Chính vì vaäy ñeà taøi naøy coøn coù theå ñöôïc phaùt trieån theâm neáu coù ñieàu kieän. Raát mong ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu aùp duïng thieát keá cho nhöõng heä thoáng coù qui moâ lôùn. Moät laàn nöõa em chaân thaønh caûm ôn Quí Thaày, Coâ vaø söï höôùng daãn nhieät tình cuûa Thaày NGUYEÃN HUY HUØNG, cuøng taát caû caùc baïn ñaõ giuùp em hoaøn thaønh luaän aùn naøy. PHUÏ LUÏC Caùc giaù trò haøm loãi buø erfc(t) t erfc(t) t Erfc(t) t erfc(t) t erfc(t) 0.000 1.000000 0.005 0.994358 0.010 0.988717 0.015 0.983076 0.020 0.977435 0.025 0.971976 0.030 0.961590 0.035 0.960523 0.040 0.9548889 0.045 0.949257 0.050 0.943628 0.055 0.938002 0.060 0.932378 0.065 0.926759 0.070 0.921142 0.075 0.915530 0.080 0.909922 0.085 0.904318 0.090 0.898719 0.095 0.893126 0.100 0.887537 0.105 0.881954 0.110 0.876377 0.115 0.870806 0.120 0.865242 0.125 0.859684 0.130 0.8541330 0.135 0.848589 0.140 0.843053 0.145 0.837524 0.150 0.832004 0.155 0.826492 0.160 0.820988 0.165 0.815493 0.170 0.810008 0.175 0.804531 0.180 0.799064 0.185 0.793607 0.190 0.788160 0.195 0.782723 0.200 0.777297 0.205 0.771882 0.210 0.766478 0.215 0.761085 0.220 0.755704 0.225 0.750335 0.230 0.744977 0.235 0.739632 0.240 0.734300 0.245 0.728980 0.250 0.723674 0.255 0.718380 0.260 0.713100 0.265 0.707834 0.270 0.702582 0.275 0.697344 0.280 0.692120 0.285 0.686911 0.290 0.681717 0.295 0.676537 0.300 0.671730 0.305 0.666225 0.310 0.661092 0.315 0.655975 0.320 0.650874 0.325 0.645789 0.330 0.640721 0.335 0.635570 0.340 0.630635 0.345 0.625618 0.350 0.620618 0.355 0.625635 0.360 0.610667 0.365 0.605723 0.370 0.600794 0.375 0.595883 0.380 0.590990 0.385 0.586117 0.390 0.581261 0.395 0.576425 0.400 0.571608 0.405 0.566810 0.410 0.562031 0.415 0.557272 0.420 0.552532 0.425 0.547813 0.430 0.543113 0.435 0.538434 0.440 0.533773 0.445 0.529136 0.450 0.524518 0.455 0.519921 0.460 0.515345 0.465 0.510789 0.470 0.506255 0.475 0.501742 0.480 0.479250 0.485 0.492780 0.490 0.488332 0.495 0.483905 0.500 0.479500 0.505 0.475117 0.510 0.470756 0.515 0.466418 0.520 0.462101 0.525 0.457807 0.530 0.453536 0.535 0.449287 0.540 0.445061 0.545 0.440857 0.550 0.436677 0.555 0.432519 0.560 0.428384 0.565 0.424273 0.570 0.420184 0.575 0.411619 0.580 0.412077 0.585 0.408059 0.590 0.404063 0.595 0.400092 0.600 0.396144 0.605 0.392220 0.610 0.388319 0.615 0.384442 0.620 0.380589 0.625 0.376759 0.630 0.372954 0.635 0.369172 0.640 0.365414 0.645 0.361680 0.650 0.357971 0.655 0.354285 0.660 0.350623 0.665 0.34986 0.670 0.343372 0.675 0.339783 0.680 0.336218 0.685 0.332677 0.690 0.329600 0.695 0.325667 0.700 0.332199 0.705 0.318755 0.710 3.153340 0.715 0.311939 0.720 0.308567 0.725 0.305219 0.730 0.315896 0.735 0.298597 0.740 0.295322 0.745 0.292071 0.750 0.288844 0.755 0.285642 0.760 0.282463 0.765 0.279309 0.770 0.276178 0.775 0.273072 0.780 0.269990 0.785 0.266931 0.790 0.263897 0.795 0.260886 0.800 0.257899 0.805 0.254936 0.810 0.251996 0.815 0.249081 0.820 0.246189 0.825 0.243321 0.830 0.240476 0.835 0.237655 0.840 0.234857 0.845 0.232083 0.850 0.229332 0.855 0.226604 0.860 0.223900 0.865 0.221218 0.870 0.218560 0.875 0.215925 0.880 0.213313 0.885 0.210723 0.890 0.208157 0.895 0.205613 0.900 0.203092 0.905 0.200593 0.910 0.198117 0.915 0.195664 0.920 0.193232 0.925 0.190823 0.930 0.188436 0.935 0.186072 0.940 0.183729 0.945 0.181408 0.950 0.179109 0.955 0.176832 0.960 0.174576 0.965 0.172342 0.970 0.179103 0.975 0.167938 0.980 0.165768 0.985 0.163620 0.990 0.161492 0.995 0.159385 1.000 0.157299 1.050 0.137564 1.100 0.119795 1.150 0.103876 1.200 0.089686 1.250 0.077100 1.300 0.065992 1.350 0.056238 1.400 0.047715 1.450 0.040305 1.500 0.033895 1.550 0.028377 1.600 0.023652 1.650 0.019624 1.700 0.016210 1.750 0.013328 1.800 0.010901 1.850 8.8889-3 1.900 7.2096-3 1.950 5.8207-3 2.000 4.6778-3 2.050 3.7419-3 2.100 2.9795-3 2.150 2.3614-3 2.200 1.8629-3 2.250 1.4627-3 2.300 1.1432-3 2.350 8.8929-4 2.400 6.6778-4 2.450 5.3060-4 2.500 4.0697-4 2.550 3.1068-4 2.600 2.3605-4 2.650 1.7850-4 2.700 1.3434-4 2.750 1.0062-4 2.800 7.5017-5 2.850 5.5658-5 2.900 4.1100-5 2.950 3.0205-5 3.000 2.2092-5 3.050 1.6081-5 3.100 1.1649-5 3.150 8.3987-6 3.200 6.0247-6 3.250 4.3040-6 3.300 3.0593-6 3.350 2.1637-6 3.400 1.5200-6 3.450 1.0673-6 3.500 7.437-7 3.550 5.163-7 3.600 3.563-7 3.650 2.433-7 3.700 1683-7 3.750 1.137-7 3.800 7.6-8 3.850 5.27-8 3.900 3.53-8 3.950 2.27-8 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO NHOÙM CAÙN BOÄ KYÕ THUAÄT LOGIC, “HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUANG /VOÂ TUYEÁN” , NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN, 1996. NGUYEÃN PHAÏM ANH DUÕNG, ”VOÂ TUYEÁN CHUYEÅN TIEÁP ”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT HAØ NOÄI, 1997. BUØI THIEÄN MINH, ”VI BA SOÁ TAÄP II”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT HAØ NOÄI, 1993 PHAÏM VAÊN BAÛY “TÖÏ ÑIEÅN ÑIEÄN TÖÛ TIN HOÏC ANH–VIEÄT”, NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT, 1998 TOÁNG VAÊN ON ,”TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU” TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, 1993 DENNIS RODDY TOHN COOLEN ,”ELECTRONIC COMMUNICATIONS” ,PIENTICE HALL ,1995 MARTINS REDEN ,”ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS”,1993 MICROWARE SYSTEM (SAÙCH VIEÁT TAY) KAMILO FECHER, ”DIGITAL COMMUNICATIONS SYSTEM”. PRENTICE-HALL OF INDIA, 1987. & ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO18.DOC
Tài liệu liên quan