Thiết kế và thi công mô hình đánh pan tivi

Tài liệu Thiết kế và thi công mô hình đánh pan tivi: ... Ebook Thiết kế và thi công mô hình đánh pan tivi

doc65 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1307 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế và thi công mô hình đánh pan tivi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ –&™ ÑEÀ TAØI: SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : TRAÀN VAÊN NGHÓA LE KHAÉC SINH LÔÙP : 95KÑÑ GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : LE VIEÁT PHUÙ NGUYEÃN DUY THAÛO Thaùng 03 naêm 2000 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT ÑOÄC LAÄP _ TÖÏ DO _ HAÏNH PHUÙC KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Sinh vieân thöïc hieän: TRAÀN VAÊN NGHÓA LE KHAÉC SINH Lôùp: 95KÑÑ Khoùa: 1995 – 2000 TEÂN LUAÄN VAÊN: THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MO HÌNH ÑAÙNH PAN TI VI MAØU CAÙC SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU: NOÄI DUNG CAÙC PHAÀN LYÙ THUYEÁT & TÍNH TOAÙN: CAÙC BAÛN VEÕ & ÑOÀ THÒ: GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: LE VIEÁT PHUÙ NGUYEÃN DUY THAÛO NGAØY NHAÄN NHIEÄM VUÏ: NGAØY HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ: GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN THOÂNG QUA BOÄ MOÂN Ngaøy thaùng naêm 2000 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT LÔØI CAÛM ÔN Coù ñöôïc thaønh quaû hoïc taäp nhö ngaøy hoâm nay chính laø nhôø söï taän tình daïy baûo cuûa quí Thaày Coâ, Gia Ñình vaø Baïn Beø vì vaäy Chuùng Em xin chaân thaønh bieát ôn: Quyù Thaày Coâ Tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät Thaày Leâ Vieát Phuù, Thaày Nguyeãn Duy Thaûo Gia ñình vaø Baïn Beø Nhoùm Sinh Vieân Thöïc Hieän Traàn Vaên Nghóa Leâ Khaéc Sinh MUÏC LUÏC Lôøi noùi ñaàu Muïc ñích vaø yeâu caàu: Trang 1 1. Muïc ñích 1 2. Yeâu caàu 1 B. YÙ töôûng thieát keá vaø phöông phaùp thöïc hieän 2 C. Caùc böôùc thöïc hieän 3 I. Thieát keá caùc board khoái cuûa board A 5 1. Thieát keá board nguoàn oån aùp ngaét daãn 5 2. Thieát keá board coâng suaát queùt ngang vaø FBT 12 3. Thieát keá board H.osc, V.osc 16 4. Thieát keá board coâng suaát doïc 20 5. Thieát keá board Khueách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT 23 6. Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu choùi 26 7. Thieát keá board giaûi maõ maøu Pal vaø NTSC 29 II. Thieát keá caùc board khoái cuûa board B 34 1. Thieát keá board chuyeån maïch TV/AV 34 2. Thieát keá board Tuner 38 3. Thieát keá board SIF vaø coâng suaát aâm thanh 44 5. Thieát keá board vi xöû lyù 50 III.Keát noái board A vôùi board B 55 IV.Thieát keá caùc board trung gian 57 1. YÙ töôûng thieát keá vaø nguyeân taéc laøm vieäc 57 2. Moät soá ví duï cuï theå vieäc thöïc hieän caùc pan treân moät soá board cô baûn Keát luaän LÔØI NOÙI ÑAÀU Kyõ thuaät truyeàn hình laø moät lónh vöïc coù lieân quan vaø hoã trôï vôùi nhieàu ngaønh khaùc nhö: Tin hoïc, y hoïc, vieãn thoâng, quaân söï... Kyõ thuaät truyeàn hình bao goàm quaù trình thu, xöû lyù vaø phaùt tín hieäu hình aûnh vaø aâm thanh. Quaù trình naøy bieán ñoåi tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän vaø cuoái cuøng laø taùi taïo laïi thaønh tín hieäu quang ñöôïc theå hieän treân maøn hình. Nhö vaäy quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät Ti Vi laø moät quaùù trình bieán ñoåi ngöôïc vôùi quaù trình hoaït ñoäng maùy phaùt veà nguyeân taéc chung. Do ñoù neáu hieåu saâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Ti Vi thì Sinh Vieân coù theå hieåu bieát veà nguyeân taéc ôû phía phaùt moät caùch cô baûn nhaát. Ñeå hieåu saâu veà Ti Vi thì ngoaøi vieäc hoïc lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình, Sinh Vieân caàn phaûi thao taùc vöõng vaøng veà thöïc teá. Treân cô sôû ñoù “Moâ hình ñaùnh pan TiVi maøu” ñöôïc choïn laøm ñeà taøi phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy thöïc taäp kyõ thuaät truyeàn hình sau khi ñaõ hoïc lyù thuyeát hoaëc coù theå duøng ñeå minh hoïa, giôùi thieäu cho Sinh Vieân ñang hoïc lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình. Thieát Keá Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu Muïc Ñích vaø Yeâu caàu: 1.Muïc Ñích: Nhaèm hoã trôï cho vieäc giaûng daïy lyù thuyeát vaø thöïc taäp kyõ thuaät truyeàn hình, "Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu" coù theå duøng ñeå minh hoaï caùc maïch cô baûn töông öùng vôùi töøng khoái theo sô ñoà khoái cuûa Ti Vi maøu hoaëc taïo ra caùc pan thoâng duïng giuùp cho sinh vieân lyù luaän vaø bieát caùch vaän duïng lyù thuyeát vaøo caùc maïch thöïc teá. (Trong thöïc teá coù voâ soá Pan, töø moät hieän töôïng hoûng hoùc coù theå do nhieàu nguyeân nhaân gaây ra do ñoù sinh vieân phaûi naém vöõng lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình cô baûn vaø suy luaän ñeå phaân tích môùi söûa caùc pan moät caùch khoa hoïc ñöôïc) Ngoaøi ra moâ hình coù theå duøng giaûng daïy thöïc taäp truyeàn hình giuùp sinh vieân cuûng coá vaø hieåu roõ hôn lyù thuyeát ñaõ hoïc, luyeän taäp kyõ naêng phaân tích, lyù luaän töø caùc pan do Giaùo Vieân taïo ra treân moâ hình. 2. Yeâu caàu: Vì moâ hình duøng cho vieäc giaûng daïy neân vieäc thieát keá maïch caàn theo caùc yeâu caàu sau: - Caùc board maïch phaûi phuø hôïp vôùi caùc khoái cô baûn nhö lyù thuyeát ñaõ hoïc. - Haïn cheá toái ña vieäc duøng caùc IC tích hôïp nhieàu khoái laïi vôùi nhau. - Maïch ñôn giaûn, roõ raøng, deã khaûo saùt vaø ño ñaïc. - Board maïch vaø moâ hình coù theå taùch ra hoaëc gheùp laïi deã daøng vaø coù kích thöôùc goïn nheï. - Vaät tö linh kieän deã tìm treân thò tröôøng. - Giaù thaønh töông ñoái coù theå chaáp nhaän ñöôïc. B. YÙ töôûng thieát keá vaø phöông phaùp thöïc hieän: Ñeå coù theå phuø hôïp vôùi muïc ñích vaø yeâu caàu nhö treân, moâ hình thieát keá goàm 2 phaàn chính: 1. Thieát keá moâ hình Ti Vi maøu. 2. Ñoàng thôøi vôùi vieäc thieát keá caùc board maïch hình thaønh yù töôûng taïo ra caùc pan. YÙ töôûng toång quaùt veà "Moâ Hình Ñaùnh Pan Tivi Maøu" nhö sau : Ñeå giaûi quyeát caùc pan vieäc ñaàu tieân caàn nhaän ñònh vaø phaân tích hieän töôïng döïa vaøo sô ñoà khoái, nhö vaäy caàn phaûi thieát keá moãi khoái töông öùng vôùi moät board maïch rieâng (board khoái ). Sau ñoù ñeå moâ hình hoaït ñoäng caàn phaûi coù moät board chính ñeå keát noái caùc khoái laïi vôùi nhau. 1. Muoán moâ hình hoaït ñoäng thì vieäc thieát keá caùc board khoái phaûi ñöôïc thieát keá vaø caân chænh tröôùc. Vieäc caân chænh caàn coù caùc thieát bò sau: ª VOM ª Oscilloscope 25 MHz, 2 tia. ª Maùy phaùt tín hieäu hình chuaån. ª Maùy phaùt soùng aâm taàn. ª Boä nguoàn oån aùp thay ñoåi ñöôïc : 1,25VDC ÷ 30 VDC/ 2A. Caùc board khi thieát keá caàn coù caùc ñieåm thöû ñeå ño ñieän aùp moät chieàu vaø caùc daïng soùng tín hieäu chuaån. Sau khi hoaøn thaønh vieäc thieát keá vaø caân chænh caùc board khoái, giai ñoaïn tieáp theo laø thieát keá board chính. Board chính goàm 2 phaàn: (A & B) Board A: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö maùy Vi Tính. Nhieäm vuï board naøy laø keát noái vôùi CRT ñeå taïo ra khung saùng vaø hình aûnh treân CRT. Board B: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö moät maùy vi tính. Nhieäm vuï board naøy coù theå thu soùng töø ñaøi phaùt hoaëc VCR vaø ñoàng thôøi ñeå ñieàu khieån. 2. YÙ töôûng taïo ra caùc pan ñaõ ñöôïc hình thaønh töø caùc board khoái neân coâng vieäc cuûa phaàn naøy laø thieát keá caùc board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch baèng tay töông öùng vôùi caùc pan coù theå xaûy ra trong moät board khoái. C. Caùc böôùc thöïc hieän: Caùc board khoái ñöôïc thieát keá döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù cuûa caùc hieäu TiVi khaùc nhau. Vieäc thieát keá caùc board khoái khoâng nhaát thieát phaûi theo trình töï nhaát ñònh, tuy nhieân theo lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình ñaõ hoïc vaø ñeå deã daøng thöïc hieän moâ hình thì neân theo caùc böoâc sau: I. Böôùc 1: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A. Ñeå taïo ra khung saùng treân maøn hình caàn phaûi coù ñeøn hình vaø caùc board maïch töông öùng. - Moâ hình coù theå keát noái ñöôïc vôùi caùc loaïi ñeøn hình 14 inch coå nhoû neân caàn thieát keá board nguoàn oån aùp vaø maïch coâng suaát queùt ngang, FBT sao cho phuø hôïp. - Thieát keá board H.OSC, V. OSC. - Thieát keá board coâng suaát queùt doïc. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu saéc vaø maïch gheùp noái CRT. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu choùi. - Thieát keá board giaûi maõ maøu. Keát noái caùc board khoái treân vôùi nhau ñeå board A hoaït ñoäng toát. II. Böôùc 2: Thieát keá caùc board khoái cuûa board B Sau khi board A ñaõ hoaït ñoäng, caùc board khoái cuûa board B seõ ñöôïc thieát keá tieáp theo trình töï sau: - Thieát keá board chuyeån maïch AV / TV. - Thieát keá board Tuner. - Thieát keá board IF. - Thieát keá board Audio. - Thieát keá board vi xöû lyù. Keát noái caùc board khoái treân laïi vôùi nhau ñeå board B hoaït ñoäng toát. III. Böôùc 3: Keát noái board A vaø board B sao cho moâ hình hoaït ñoäng vaø caân chænh laïi cho phuø hôïp. IV. Böôùc 4: Thieát keá caùc board trung gian giöõa caùc board khoái vôùi board chính vaø treân board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch ñeå ñaùnh pan. I. Böôùc 1: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A 1. Thieát keá board nguoàn oån aùp ngaét daãn. Maïch ñöôïc thieát keá treân moät board rieâng ( phaàn diode naén ñieän vaø tuï loïc ñieän naèm treân board chính A ) vaø maïch naøy coù theå thay baèng 1 board maïch hoaït ñoäng theo nguyeân lyù kieåu khaùc nhöng thoâng soá kyõ thuaät phaûi phuø hôïp. Ñeå an toaøn cho Sinh Vieân khi thao taùc thöïc haønh, maïch ñöôïc thieát keá mass caùch ly. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - Vin : 130VDC ÷ 305VDC - Vout : B+1: 115 V - B+2: 16 V - Pmax : 120 watt - Taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch: 30KHz ÷ 50 KHz - Ñoä gôïn soùng treân aùp moät chieàu ( Ripple ) : 100 mVpp b. Sô ñoà khoái: Phaàn töû chuyeån maïch Naén vaø loïc Dao ñoäng vaø ñieàu chænh taàn soá xung Aùp chuaån Aùp tham chieáu Phaàn töû ñieàu khieån Vi xöû lyù Ñieän aùp DC (sau khi naén ñieän vaø loïc ñieän) Doø sai Phaàn töû caûm bieán Naén vaø loïc Bieán aùp xung caùch ly mass Phaàn töû chuyeån maïch FBT 16V 115VDC c. Sô ñoà nguyeân lyù: d. Tính toaùn vaø thieát keá maïch: ª Bieán aùp xung: Bieán aùp xung hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieâän töø, loõi cuûa bieán aùp laø ferit neân toån hao ít vaø hieäu suaát cao. - Tính doøng ñænh cuoän sô caáp bieán aùp: Ipp = 2Po / VImin . δmax Ñieän aùp DC nhoû nhaát sau khi qua chænh löu: VImim =100.1.4 =140V Ñieän aùp DC lôùn nhaát sau khi chænh löu: VI max =260. 1,4 =376V Tæ soá ñieän aùp vaøo: K = 376 / 140 = 2,62 δmax : chu kyø laøm vieäc lôùn nhaát Choïn δmax = 0,7 Chu kyø laøm vieäc nhoû nhaát ngoõ vaøo: δmin = δmax/ (1- δmax ). K + δmax = 0,7 / (1- 0,7 ). 2,62 + 0,7 = 0,47 Doøng ñænh caàn tính: Ipp = 2. 200 / 140. 0,7 = 4,08A Vaäy chu kyø laøm vieäc coù giaù trò trong khoaûng 0,47 ñeán 0,7 khi ñieän aùp ngoõ vaøo thay ñoåi trong khoaûng töø 140 VDC ñeán 367VDC . -Tính chieàu daøi khe hôû: Ñieän caûm sô caáp bieán aùp xung: Lp = VImin .δmax/Ipp.f Lp =140.0,7/4,08.20 =1,2.103H Theå tích hieäu duïng cuûa loõi: Ve = 0,4 Lp. I2pp.108/B2max Choïn Bsat = 4000 gauss Suy ra: Bmax =Bsat/ 2 =2000 gauss Suy ra: Ve = 0,4.3,14.10-3.(4,08)2.108 /( 2000)2 Tieát dieän loõi bieán aùp xung Ae ñöôïc choïn: 0,96cm3 Chieàu daøi khe hôû: Lg = Ve/ Ae = 0,63 / 0,96 = 0,64 cm -Tính soá voøng daây quaán: Soá voøng daây quaán cho moät volt laø: N = 108 / K.f.Ae.Bmax Choïn K =4 Suy ra n = 108 / 4.20.103.0,96.2000 = 0,7 voøng/ Volt Soá voøng cuoän sô caáp: Ns =Vo.n =150.0,7 = 80,5 voøng Tính côõ daây quaán: Doøng ñieän taûi IL laø: IL =P0/ V0 =200/115 = 1,74 A Ñöôøng kín daây quaán: D = 1,3.(√IL/J) J : Maät ñoä doøng ñieän Choïn J = 4 A/ mm2 Suy ra d =11,3 .(√1,74/4) =0,75 mm Vaäy ta choïn côõ daây töø 0,7 ñeán 0,8 mm ª Tính toaùn maïch ñieän: Choïn transistor chuyeån maïch Q102 Nguoàn cung caáp ñöôïc tính vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: VCC =260.√2 = 367 VDC Vaäy khi Q4 ngöng daãn thì VCE cuûa Q4 ñaït giaù trò 367 VDC Doøng ñieän ngoõ ra cuõng laø doøng ñieän taûi: I0 = IL = P0/U0 Tra soå ta choïn transistor chuyeån maïch Q4 laø 3688 Vaäy ôû hai cheá ñoä laøm vieäc thì öùng vôùi: ton1 = d1 / f = 0,82 / 20.103 = 41 µs ton2 = d2 / f = 0,34 / 20.103 = 17 µs toff1 = (1/f )/ton1 = (106/20.103 )-17 =3 µs Doøng ñieän cuoän caûm phoùng qua taûi: Ipk1 = 2ILmax.[ 1+ (V0/V ) ] = 2.1,774.[ 1+ (115/140)] = 6,3A Do vaäy tuï loïc coù giaù trò: C1 = [(IPK1-IL)2.ton1.VImin]/2.VI.IPK1.V0 = [(6,3 - 1,74)2. 41.10-6.140]/2.100.10-3.4,66.115 = 8,23 µF C2 = [(IPK2- IL).ton2.VImax]/2.VI.IPK2.V0 = [(4,66-1,74)2.41.10-6.338]/2.100.10-3.6,3.115 = 457 µF Ñeå ñaûm baûo an toaøn ta choïn tuï loïc ñieän ngoõ ra coù giaù trò: 1000 µF/180V Tính cuoän caûm : L1 = [(VImin-V0).ton1]/ IPK1 L1 = [(140-115)].41.10-6/6,3 L1 = 162,7 µH L2 = [( VImax- V0).ton2/IPK2 = [(338-115).17.10-6/4,46 =717,8 µH L2 > L1 neân choïn L2 =717,8 µH L2 = Ф.m / IPK2 Choïn B = 0,4 T S= 0,85cm2 Suy ra: n = L2. IPK2 / B.S = 717,8.10-6.4,66 / 0,4.10-4.0,85 = 98,4 voøng Thôøi gian cuûa chu kyø xung: T = 1 / f =1 / 20.103 = 50 µs Thôøi haèng ñeå tuï naïp ñaày coù theå laáy töø 30 ñeán 100 chu kyø xung Choïn 60 chu kyø xung, vaø thôøi haèng seõ laø: ﺡ = 60. T = 60 .5 = 3000 µs ªTính boä loïc ngoõ ra: Choïn tuï loïc ngoõ ra vôùi ñoä gôïn soùng beù nhaát laø: V = 100 mV Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung: d = ( V0 + VD) / (VI + VD ) Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo thaáp nhaát: d1 = (115 + 0,7 ) / ( 140 + 0,7 ) = 0,82 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: d2 = ( 115 + 0,7) / (338 + 0,7 ) = 0,34 Maët khaùc: d = ton / ( ton + toff ) = ton / T =ton .f Suy ra: ton = d / f : Thôøi gian daãn cuûa transistor chuyeån maïch toff = ( 1 / f ) - ton : Thôøi gian ngaét cuûa transistor chuyeån maïch e. Thieát keá maïch in board nguoàn oån aùp ngaét daãn 2. Thieát keá board coâng suaát queùt ngang vaø FBT Board naøy ñöôïc thieát keá treân board A( Board chính ). Maïch ñieän döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ñaõ hoïc, FBT cuûa maùy Thompson. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - B+: 115 VDC cung caáp cho FBT . - Doøng tieâu thuï khoâng taûi: 100mA ÷ 150 mA (khoâng coù CRT vaøYoke H) - Doøng tieâu thuï khi coù taûi: 400mA ÷ 500 mA - Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu fH ( töø board H.osc ) vaøo taàng H.drive 1Vpp - Caùc ñieän aùp ra töø FBT: (töông öùng vôùi fH = 15khz÷17khz ) ·HV = 18 KV ÷ 22KV ·Ñieän aùp Focus = 2 KV ÷ 3 KV ·Ñieän aùp Screen = 500 V ÷ 800V ·Ñieän aùp cung caáp cho khueách ñaïi saéc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän ): 200 VDC. ·Ñieän aùp cung caáp cho coâng suaát doïc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän):26VDC ·Ñieän aùp ñoát tim: 18Vpp ÷ 22 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho taàng AFC: 15Vpp ÷ 25 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho IC nhôù( memory ): -30 VDC (sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän). b. Sô ñoà khoái Khueách ñaïi thuùc Khueách ñaïi coâng suaát Cuoän queùt doïc Chænh daïng xung Hoài tieáp veà maïch choùi H.osc V.osc Vi xöû lyù V.Blank H.Blank Flyback Boäi aùp Naén loïc Cuoän queùt ngang Khueách ñaïi coâng suaát Bieán aùp coäng höôûng Khueách ñaïi thuùc FH töø maïch h.osc fV 115V ABL Töï ñoäng haïn cheá ñoä saùng Maïch baûo veä Heater 200V Khueách ñaïi coâng suaátsaéc -30V tôùi IC nhôù c. Sô ñoà nguyeân lyù: d. Phaân tích maïch ñieän: Dao ñoäng ngang ñöôïc ñöa vaøo cöïc B cuûa trans tieàn khueách ñaïi Q1 vaø Q2, nhieäm vuï chính laø phoái hôïp trôû khaùng vaø taêng doøng taïo ra daïng tín hieäu phuø hôïp vôùi ngoõ vaøo cuûa taàng coâng suaát ngang. 2 tuï C1, C2 vaø R1 maéc song song vôùi cuoän sô caáp cuûa bieán aùp, ñeå trieät tieâu doøng Ic cuûa trans thuùc Q1 khi bò maát ñieän ñoät ngoät. Trans duøng ôû taàng coâng suaát ngang Q2 duøng loaïi trans ngaét daãn vì noù hoaït ñoäng ôû cheá ñoä xung ñeå coù theå ñoùng môû nhanh. Khi xung döông caáp vaøo cöïc B cuûa Q2 thì coù doøng chaïy qua tuï .47p. Khi Q2 ngaét, doøng khoâng bieán maát töùc thì maø giaûm töø töø qua tuï C3, C4, C5, sau ñoù tuï môùi baét ñaàu xaû qua cuoän Yoke vôùi chieàu ngöôïc laïi tröôùc ñoù. Khi tuï xaû heát thì xung ñöôïc caáp vaøo cöïc B cuûa Q2 vaø quaù trình hoaït ñoäng ñöôïc laëp laïi. e. Thieát keá maïch in board coâng suaát ngang vaø FBT: Board naøy ñöôïc thieát keá treân boad chính A 3. Thieát keá board H.osc, V.osc: Board naøy duøng IC LA7800 ñöôïc duøng trong caùc TiVi Sanyo IC LA7800 bao goàm caùc khoái: Sync sep, AFC, H.osc, V.osc. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - Vcc : 12VDC - Doøng tieâu thuï: 20mA ÷ 30mA -V.osc out : 1Vpp - Ñieän aùp tín hieäu hình vaøo: 1Vpp - fH : 15Khz ÷ 17 Khz - fv: 50 Hz ÷ 60 Hz - H.osc out: 1 Vpp b. Sô ñoà khoái: 15 14 13 12 11 10 9 16 AFC Sync sep V.osc V Blank Shut down circuit H.osc V.drive 8 7 6 5 4 3 2 1 c. Sô ñoà nguyeân lyù: d. phaân tích maïch ñieän: Khi coù ñieän aùp B+: 115V töø board nguoàn oån aùp ñöa ñeán ngoõ vaøo 115V qua R18: 10kΩ/ 5w, chaân 15 IC LA 7800 ñöôïc caáp 12V, luùc naøy khoái dao ñoäng cuûa IC LA 7800 ( chaân 2 ) keát noái vôùi maïch ñieän goàm R2, R1, C3, vaø H.Hold (H.Hold ñieàu chænh fH thay ñoåi ñöôïc töø 15 khz - 17 kHz ) seõ hình thaønh maïch dao ñoäng taïo tín hieäu xung vuoâng coù taàn soá fH. Tín hieäu xung vuoâng naøy ñöôïc ñöa ra chaân 3, cung caáp cho maïch coâng suaát ngang vaø maïch FBT hoaït ñoäng. Ñoàng thôøi ñieän aùp B2+: 16V qua ñieän trôû caûn ñieän cung caáp 12V cho khoái V.osc vaø khoái sync cuûa IC LA 7800 hoaït ñoäng. Khoái V.osc chaân 10, chaân 11 keát noái vôùi R14, C10, R15,C15, C12, vaø V.Hold hình thaønh maïch dao ñoäng doïc. Khi ñöôïc caáp ñieän 12VDC, maïch V.osc dao ñoäng taïo tín hieäu xung vuoâng fv : 50 Hz ÷ 60 Hz (bieán trôû V.Hold ñieàu chænh seõ thay ñoåi ñöôïc taàn soá fv), ôû ngoõ ra khoái naøy (chaân soá 6) tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán board coâng suaát doïc vaø (töø board dao ñoäng doïc ) vaø tín hieäu hoài tieáp veà töø chaân 7, chaân 8 cuûa IC. Khi coù tín hieäu hình toaøn phaàn ñöa ñeán chaân 14, khoái sync sep seõ taùch tín hieäu ñoàng boä ngang vaø doïc, tín hieäu ñoàng boä ngang ñöa ñeán khoái AFC (beân trong IC). Chaân 16 cuûa IC seõ nhaän tín hieäu xung raêng cöa (töø FBT) thoâng qua maïch tích phaân R10, C6, R8 ñeå so pha. Chaân 1 laø ngoõ ra khoái AFC, tín hieäu ra seõ ñöa ñeán maïch H.osc ñeå ñieàu chænh taàn soá vaø pha sao cho phuø hôïp vôùi taàn soá vaø pha cuûa tín hieäu hình. Ngoaøi ra chaân 4 cuûa IC keát vôùi R4, C8, D1 seõ hình thaønh maïch baûo veä quaù aùp. Maïch seõ caét tín hieäu fH ôû ngoõ ra, khi ñieän aùp ñöa ñeán PRT taêng leân. e. Thieát keá maïch in board H.osc, V.osc: 4. Thieát keá board coâng suaát doïc: Board naøy duøng IC µPC 1378 thöôøng söû duïng trong caùc Ti Vi Sony, Nec. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp cung caáp 24 VDC ÷ 27VDC Doøng tieâu thuï: 20mA ÷ 50mA Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu vaøo: 1Vpp Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu ra: 60 Vpp b. Sô ñoà khoái: c. sô ñoà nguyeân lyù: d. Phaân tích maïch: Khi caáp nguoàn 24 VDC vaøo chaân 6 vaø xung fv töø board V.osc vaøo chaân 4 cuûa IC thì maïch seõ hoaït ñoäng. Maïch khueách ñaïi coâng suaát doïc hoaït ñoäng ôû lôùp B nhö moät maïch khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn, do ñoù caàn coù 2 ñöôøng hoài tieáp töø board naøy veà chaân 7 vaø chaân 8 IC LA 7800 ( töø khoái V.osc ) ñeå oån ñònh cheá ñoä laøm vieäc. Ñöôøng moät: Ngoõ ra chaân 2 ra york Vert ñoàng thôøi qua R6, C20, VR100K veà chaân 8 IC LA 7800. Ñöôøng hai: Töø ñaàu coøn laïi cuûa York Vert qua maïch C28, R29, C21, R27, R26, R25, R20, C9 vaø bieán trôû V.Height veà chaân 7 cuûa IC LA 78000, bieán trôû V.Height duøng ñeå chænh chieàu cao cuûa khung saùng. Tín hieäu queùt doïc xuaát ra ôû chaân soá 2 cuûa IC tôùi York doïc coù bieân ñoä khoaûng 60 Vpp seõ taïo töø tröôøng leäch doïc trong cuoän York doïc laøm leäch tia ñieän töû trong oáng phoùng CRT theo chieàu doïc. Ngoaøi ra chaân 7 cuûa IC tín hieäu V.Blank thoâng qua maïch R vaø C ( noái tieáp) seõ cung caáp cho board maïch khueách ñaïi Y ñeå xoaù hoài vaø cung caáp xung fv cho IC onscreen treân board vi xöû lyù. e. Thieát keá maïch in board coâng suaát doïc: 5. Thieát keá board kheách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT: a. Thoâng soá kyõ thuaät: Nguoàn cung caáp 180 VDC. Ñieän aùp cung caáp cöïc B 3 trans Khueách ñaïi saéc: 5VDC÷ 7VDC. Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu Y: 7Vpp Bieân ñoä ñieän aùp cung caáp ñoát tim 20Vpp ( xung döông ). Ñieän aùp cung caáp löôùi G2: 200VDC ÷ 500VDC. Ñieän aùp cung caáp löôùi G3:( Vaøo ñeá caém ñuoâi CRT ): 2KV. Maïch hoaït ñoäng kieåu hieäu soá maøu: R-Y, G-Y, B-Y. b. sô ñoà nguyeân lyù: c. Phaân tích maïch: Ba tín hieäu saéc ER, EG, EB ra töø IC giaûi maõ maøu AN5625 ñöôïc ñöa vaøo cöïc B cuûa Trans coâng suaát Q353, Q352, Q351 trong luùc tín hieäu choùi -EY döa vaøo cöïc E cuûa 3 trans coâng suaát noùi treân. Ngoõ ra cuûa Q353, Q352, Q351 qua bieán trôû VR 2K7 1/2W taïi cöïc C ñöôïc ñöa thaúng vaøo 3 catot ñeøn hình seõ laø ER, EG, EB. Löôùi 1 chung noái mass, löôùi 2 vaø löôùi 3 caáp aùp döông laáy töø cuoän HV. Ñöôøng tín hieäu choùi -EY vaøo Q351 ñöôïc giöõ laøm chuaån hai ñöôøng choùi Q352 vaø Q353, ñöôïc hieäu chænh baèng 2 bieán trôû R371 vaø R369 töùc laø thay ñoåi bieân ñoä -EY ñöa vaøo cöïc E cuûa Q351 vaø Q353. Möùc tín hieäu ñöa vaøo cao, coù nghóa laø tín hieäu ra cuõng cao vaø doøng tia cuûa ñeøn hình cuõng lôùn. Thay ñoåi 2 chieát aùp nhö vaäy laø thay ñoåi möùc cao nhaát cuûa doøng tia B vaø R sao cho ôû chi tieát saùng nhaát cuûa aûnh ( möùc EY cao nhaát ) thì 3 oáng phoùng R, G, B coù cöôøng ñoä ñuùng tyû leä ñeå taïo ra aùnh saùng traéng ôû maët ñeøn hình. Ñoàng thôøi tín hieäu onsreen töø vi xöû lyù ñöa ñeán R1, C1 vaøo cöïc E cuûa Q1 laáy ra ôû cöïc C cuûa Q1, vaøo cöïc B cuûa Q2 vaø laáy ra ôû cöïc C cuûa Q2. Tín hieäu onscreen sau khi qua taàng ñeäm Q1,Q2 ñöôïc ñöa töø cöïc C Q2 vaøo cöïc B cuûa Q353 sau ñoù ñöa vaøo KB ñeøn hình. d. Thieát keá maïch in board khueách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT 6. Thieát keá board kheách ñaïi tín hieäu choùi: Maïch naøy neáu söû duïng IC AN 5615 thì maïch seõ ñôn giaûn hôn, tuy nhieân raát khoù caân chænh vaø phoái hôïp vôùi tín hieäu vaøo, vaø caùc khoái laïi tích hôïp trong IC neân choïn giaûi phaùp söû duïng trans. Maïch duøng trans thieát keá seõ phöùc taïp hôn nhöng vieäc phoái hôïp toång trôû vaø caân chænh seõ trôû neân deã daøng hôn. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Vcc: 12VDC. Doøng tieâu thuï 10mA ÷ 20mA. Ñieän aùp tín hieäu vaøo: 1Vpp. Ñieän aùp tín hieäu ra (Y): 7Vpp ÷ 10 Vpp. Ñieän aùp tín hieäu V.Blank: 20Vpp. Ñieän aùp tín hieäu H.Blank vaøo: 20 Vpp. b. Sô ñoà nguyeân lyù: c. Phaân tích maïch: Tín hieäu video composite ñöôïc ñöa tôùi Q1, C1 caùch ly thaønh phaàn DC töø taàng tröôùc. Q1laøm nhieäm vuï cuûa taàng ñeäm, ôû ngoõ ra cuûa Q1 tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán Q2vaøQ3. Q2, Q4 laø nhieäm vuï ñieàu khieån thaønh phaàn DC cuûa tín hieäu video, ñieàu chænh möùc saùng toái treân maøn CRT nhö bieán trôû R35 Q3 phoái hôïp vôùi maïch C6, L3, L10 vaø L1,C2, R7, C1 naâng ñaùp tuyeán taàn soá cao cuûa tín hieäu choùi, ñoàng thôøi ñieàu chænh bieán trôû Con trast seõ laøm thay ñoåi bieân ñoä tín hieäu choùi. Tín hieäu choùi töø ngoõ ra cuûa maïch Q3 ( thoâng qua C6 )vaø thaønh phaàn DC cuûa tín hieäu choùi ( Q2, Q4 ) seõ ñöa ñeán cöïc B cuûa Q5. Taïi cöïc B Q5 aùp DC töø ngoõ ra ABL maïch FBT seõ töï ñoäng khoáng cheá cheá ñoä laøm vieäc cuûa Q5 khi CRT hoaït ñoäng quaù maïnh. Q5 laøm nhieäm vuï khueách ñaïi ñaûo pha tín hieäu choùi vaø ñöa tôùi Q6. Q6 ñoùng vai troø nhö moät taàng ñeäm ñoàng thôøi troän caùc tín hieäu V.Blank ( töø board V.Amp ) vaø H.Blank ( laáy töø FBT ) ñeå xoaù ñöôøng hoài ngang vaø doïc treân CRT. d. Thieát keá maïch in board khueách ñaïi tín hieäu choùi: 7. Thieát keá board giaûi maõ maøu: Pan vaø NTSC a. Thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp cung caáp Vcc: 9 VDC÷ 12VDC ( chaân 11 ). Doøng tieâu thuï cuûa board: 40mA ÷ 60mA. Caùc ñieän aùp caàn thieát cung caáp cho board maïch: Tín hieäu hình maøu: 1Vpp ( chaân 7 IC ) Xung fH khoaûng 10Vpp ( chaân 2 IC ) H.Sync khoaûng 10 Vpp ( chaân 14 IC). V.Sync khoaûng 10Vpp ( chaân 18 IC ). Ñieän aùp cho phaàn ñieàu chænh baõo hoøa maøu: min 6V (chaân 8 IC). Ñieän aùp chænh Tint: 0 VDC - 12 VDC ( chaân 9 IC ) Ñieän aùp cung caáp chaân 19 thay ñoåi 3 caáp tuøy theo IC giaûi maõ maøu ôû heä töông öùng : Vcc: Heä Pal 1/2 Vcc: Heä NTSC 3,58 0VDC: Heä NTSC 4,43 b. sô ñoà khoái: c. sô ñoà nguyeân lyù: d. Phaân tích maïch: ª Phaân tích caùc khoái trong IC: Taàng khueách ñaïi coång loùe coù nhieäm vuï loaïi boû tín hieääu khoâng caàn thieát, chæ giöõ laïi tin töùc loùe maøu. Khueách ñaïi coång loùe chæ môû ra ñuùng luùc khi coù loùe maøu. Maïch dao ñoäng ôû taàn soá 4,43 MHz vaø 3,58 MHz nhaèm taïo soùng mang phuï thöïc hieän vieäc giaûi maõ. Maïch ACC (auto color control ): laø maïch ñieàu khieån tín hieäu maøu, maïch ACC coù keát caáu gioáng maïch AGC. Nhöng tín hieäu maïch AGC laø video vaø AGC oån ñònh bieân ñoä video, coøn tín hieäu ACC laø loùe maøu vaø ACC laø maïch ñeå oån ñònh bieân ñoä tín hieäu saéc. IC giaûi maõ maøu ñöôïc söû duïng trong moâ hình laø AN5625, trong IC khoâng coù xöû lyù tín hieäu choùi Y. Nhieäm vuï cuûa taàng Killer: khi taàng naøy doø khoâng thaáy tín hieäu nhaän daïng Ident cuûa heä maøu, noù seõ laøm taét maïch maøu ñeå traùnh nhieãu maøu khi thu hình ñen traéng. Khi muoán giaûi maõ maøu thì ôû maùy thu phaûi taïo laïi ñöôïc thaønh phaàn soùng mang phuï maøu ( nhôø maïch dao ñoäng ). Burst gate caàn laáy xung môû coång ñöa vaøo chaân soá 14 ñeå taùch laáy tín hieäu burst. Phaàn 1H FF duøng ñaûo pha soùng mang phuï theo doøng, nhôø ñoù giaûi maõ ñöôïc tín hieäu. Maïch Blank laáy xung xoaù, xoùa ñöôøng hoài doïc vaø hoài ngang ñeå oån ñònh hoaït ñoäng cuûa maïch giaûi maõ maøu. ª Phaân tích maïch ñieän cuûa board: Tín hieäu maøu toång hôïp ñöôïc ñöa ñeán maïch ( BPF ) maïch coäng höôûng loïc laáy tín hieäu soùng mang maøu, tín hieäu naøy ñöa vaøo chaân 7 IC AN 5625 ñeán khoái BPA khueách ñaïi daûi thoâng. Ngoõ ra khoái PBA tín hieäu maøu qua khoái ñieàu khieån baõo hoøa ( color control ), ñieàu chænh bieán trôû color ôû chaân 8. Tín hieäu ñöôïc laáy ra ôû chaân 5 vaø thoâng qua VR2, C2 ñöa ñeán chaân 3 ñoàng thôøi qua daây treã ( DL1H ), C4, R18, DL1, C1 ñeán chaân 1. Taïi chaân 3 tín hieäu maøu ñöôïc ñöa ñeán khoái burst gate ñeå taùch tín hieäu (burst ) ñoàng boä maøu khi coù xung töø Flyback ñöa ñeán. Tín hieäu ñöa ñeán APC- det ñeå so pha vaø taàn soá cuûa 2 tín hieäu : tín hieäu taïo ra töø khoái dao ñoäng taïo soùng mang phuï maøu 4,43 Mhz hoaëc 3,58 Mhz ( chaân 15, 16, 17) vaø tín hieäu ñoàng boä maøu töø tín hieäu maøu toång hôïp. Neáu coù söï sai pha thì khoái APC - det seõ ñöa tín hieäu sai bieät veà khoái dao ñoäng taïo soùng mang phuï maøu ñeå söûa sai pha cuûa tín hieäu dao ñoäng cho ñuùng vôùi pha cuûa tín hieäu ñoàng boä maøu. Neáu sai taàn soá hoaëc sai pha quaù nhieàu ( ngoaøi phaïm vi hoaït ñoäng cuûa maïch ) khoái APC seõ taùc ñoäng vaøo khoái color killer ñeå khoaù maøu . Sau ñoù tín hieäu ngoõ ra töø khoái osc 4,43Mhz; 3,58 Mhz seõ ñöa ñeán khoái giaûi ñieàu cheá R-Y, B-Y ñöa ñeán khoái Matrix ñeå taùi taïo laïi 3 thaønh phaàn hieäu soá maøu R-Y, B-Y, G-Y vaø ñöa ra chaân 20, 21, 22. Ngoaøi ra tín hieäu maøu töø chaân 3 coøn ñöa ñeán khoái system SW noái lieàn vôùi chaân 19. Neáu chaân 19 ñaët tröôùc ôû möùc ñieän theá baèng Vcc (12V) vaø tín hieäu maøu ñöa vaøo laø tín hieäu Pal 4,43 Mhz qua khoái 1HFF thì ôû ngoõ ra khoái system SW cho ra tín hieäu ñöa vaøo khoái Delay Line Matrix vaø qua khoái STFF keát hôïp vôùi tín hieäu maøu qua C2, VR2, vaø delay 1H ñöa vaøo chaân 1 ñeå khoái naøy hoaït ñoäng ôû heä Pal. Neáu chaân 19 ñöôïc ñaët ôû möùc 0 V thì maïch seõ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä giaûi maõ NTSC 4,43Mhz. Neáu chaân 19 ñöôïc ñaët ôû möùc ñieän theá 5V thì maïch seõ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä giaûi maõ NTSC 3,58 Mhz. Khi maïch hoaït ñoäng ôû cheá ñoä NTSC 3,58 Mhz hoaëc 4,43 Mhz thì chaân 9 ñöôïc noái vôùi bieán trôû beân ngoaøi ñeå söûa sai pha (bieán trôû Tint). Chaân 2 nhaän tín hieäu flyback puls, khoái 1H FF hoaït ñoäng. Chaân 18 nhaän tín hieäu V. Blank vaø H.Blank ñeå xoùa ñöôøng hoài doïc vaø hoài ngang. e. Thieát keá maïch in board giaûi maõ maøu II. Thieát keá caùc board khoái cuûa board B: 1. Thieát keá board chuyeån maïch TV/ AV: IC ñöôïc duøng trong board laø IC TC 4066 goàm 4 coâng taéc vaø caùc chaân ñieàu khieån . a. Thoâng soá kyõ thuaät: SW1 chaân 1-2 : Chaân ñieàu khieån 13 -Audio cuûa TV. SW2 Chaân 3-4: Chaân ñieàu khieån 15 - Video cuûa TV. SW3 chaân 8-9: Chaân ñieàu khieån 6 - Audio cuûa VCR. SW4 chaân 10-11: Chaân ñieàu khieån 12 - VideoVCR. Ñieän aùp cung caáp: 12V Doøng tieâu thuï: Vaøi mA . b. sô ñoà khoái: c. sô doà nguyeân lyù: d. Phaân tích maïch: IC chuyeån maïch 4066 coù 4 coâng taéc 1 vò trí vaø caùc chaân ñieàu khieån ñieàu khieån. SW1: Chaân 1-2 chaân ñieàu khieån 13 ( Audio Tivi ) SW2: chaân 3-4 chaân ñieàu khieån 5 ( Video Tivi ) SW3: Chaân 8-9 chaân ñieàu khieån 16( Audio VCR ) SW4: chaân 19-11 chaân ñieàu khieån 12 ( Video VCR ) Tín hieäu töø ñaàu maùy ñöa vaøo cöïc E cuûa Q1 vaø ñöa ra cöïc C qua tuï lieân laïc C3 ñeán cöïc B Q2 vaø laáy tín hieäu ñoàng pha ra ôû cöïc E ñeå ñeán chaân 10 IC chuyeån maïch (SW4 ). Tín hieäu video töø khoái khueách ñaïi trung taàn video ñeán chaân soá 3 IC chuyeån maïch. Tín hieäu audio sau khoái taùch soùng FM ñeán (SW2) chaân soá 1 IC chuyeån maïch (SW1 ). Tín hieäu video out cuûa ñaàu maùy vaø cuûa Ti Vi ra ôû chaân 11vaø chaân 4. Hai chaân naøy ñöôïc noái chung vôùi nhau ñeán cöïc B trans buffer vaø laáy ra ôû cöïc E ñöa ñeán khoái giaûi maõ. Tín hieäu audio cuûa ñaàu maùy vaø cuûa Ti Vi ra ôû chaân soá 9 vaø chaân soá 2. Hai chaân ñöôïc noái chung vôùi nhau vaø ñöa ñeán khoái khueách ñaïi aâm taàn vaø ñöa ra loa. Hai trans Q5 vaø Q6 ñöôïc keát noái nhö sô ñoà. Cöïc B cuûa Q5 ñöôïc ñieàu khieån bôûi khoái ñieàu khieån. Khi IC ñieàu khieån taùc ñoäng ôû möùc thaáp thì Q5 ngöng daãn, aùp Vc Q5 baèng VCC taùc ñoäng vaøo chaân 5 vaø chaân 13 ôû möùc cao luùc naøy SW2 vaø SW4 ñoùng laïi, maùy laøm vieäc ôû cheá ñoä ñaàu maùy. Khi cöïc B cuûa Q5 ñöôïc taùc ñoäng ôû möùc cao laøm Q5 daãn maïnh, aùp Vc cuûa Q5 giaûm laøm Q6 ngöng daãn, aùp Vc cuûa Q6 ôû möùc cao gaàn baèng Vcc, taùc ñoäng vaøo chaân 6 vaø chaân 12 laøm SW1 vaø SW3 ñoùng laïi neân maùy hoaït ñoäng ôû cheá ñoä Ti Vi. Chaân 14 : Noái nguo._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO34.DOC
Tài liệu liên quan