Thực trạng tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam

Tài liệu Thực trạng tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam: ... Ebook Thực trạng tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam

doc79 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------› ¶ š------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG TIÊU THỤ VÀ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NAM NGƯỜI THỰC HIỆN: SV. PHẠM THỊ THU HƯƠNG Lớp: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP A - K50 NGƯỜI HƯỚNG DẪN ThS. LÊ THỊ MINH CHÂU HÀ NỘI - 2009 Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy, còng nh­ trong qu¸ tr×nh häc tËp, ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, T«i ®· cã sù gióp ®ì quý b¸u tõ tËp thÓ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi tr­êng. Lêi ®Çu tiªn, T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÇy c« trong khoa KÕ to¸n vµ Qu¶n trÞ kinh doanh – Tr­êng §¹i häc N«ng NghiÖp Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì T«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp. T«i xin bµy tá sù biÕt ¬n s©u s¾c tíi sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c« gi¸o – Ths Lª ThÞ Minh Ch©u ®· h­íng dÉn T«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c C«, Chó, Anh, ChÞ c¸n bé, nh©n viªn c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c«ng nh©n trong C«ng ty Cæ PhÇn bia Sµi Gßn – Hµ Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho T«i hoµn thµnh tèt thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn gia ®×nh, b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu v× nhiÒu lý do nªn LuËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña ThÇy C« vµ c¸c b¹n sinh viªn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng MỤC LỤC Lời cảm ơn i DANH MỤC BẢNG B¶ng 3.1. T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty qua 3 n¨m 19 B¶ng 3.2 Tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m 21 B¶ng 3.3: KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty (2006 - 2008) 22 B¶ng 3.4 T×nh h×nh s¶n xuÊt bia qua 3 n¨m 24 B¶ng 3.5 S¶n l­îng tiªu thô bia cña c«ng ty qua 3 n¨m 26 B¶ng 3.6 KÕt qu¶ vÒ nhËp. xuÊt. tån kho cña khèi l­îng bia cña C«ng ty qua 3 n¨m. 28 B¶ng 3.7 Tiªu thô bia Nager theo kªnh ph©n phèi 31 B¶ng 3.8 S¶n l­îng ti ªu thô bia( 2006 - 2008) 33 B¶ng 3.9 Doanh thu tiªu thô bia qua c¸c th¸ng ( N¨m 2006 - 2008) 35 B¶ng 3.10 Tiªu thô bia Nager theo thÞ tr­êng tiªu thô 37 DANH MỤC BIỂU MẪU MÉu 1 TÝnh gi¸ thµnh bia 42 MÉu 2 Hãa ®¬n GTGT 45 MÉu 3 PhiÕu thu 46 MÉu 4 ThÎ kho 47 MÉu 5 B¶ng kª nhËp kho 48 MÉu 6 B¶ng kª b¸n hµng 49 MÉu 7 Sæ chi tiÕt hµng ho¸ 50 MÉu 8 B¶ng kª xuÊt thµnh phÈm bia Nager TK 155( Nager) 51 MÉu 9 B¶ng kª tæng nhËp xuÊt tån bia chai, bia h¬i 51 MÉu 10 Biªn b¶n kiÓm kª kho thµnh phÈm 52 MÉu 11 sæ c¸I TK 632 53 MÉu 12 Sæ chi tiÕt thanh to¸n 54 MÉu 13 B¶ng kª tiªu thô phßng thÞ tr­êng tiªu thô 55 MÉu 14 B¶ng tæng hîp b¸n hµng 56 MÉu 15 B¶ng kª tÝnh gi¶m gi¸ 57 MÉu 16 Doanh thu bia chai Nager 58 MÉu 17 Sæ c¸i TK 641 S¶n xuÊt 59 MÉu 18 Sæ c¸i TK 642 S¶n xuÊt 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ S¬ ®å 2.1 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc göi hµng 7 S¬ ®å 2.2 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp tr­êng hîp kª khai th­êng xuyªn. 9 S¬ ®å 2.3 KÕ to¸n doanh thu ®· thu tiÒn hoÆc giao hµng ®­îc chÊp nhËn ngay 10 S¬ ®å 2.4 KÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp 11 S¬ ®å 2.5 KÕ to¸n doanh thu th«ng qua ®¹i lý 11 S¬ ®å 2.6 KÕ to¸n theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng 11 S¬ ®å 2.7 KÕ to¸n doanh thu tr­êng hîp nhËn tr­íc tiÒn 12 S¬ ®å 2.8 KÕ to¸n doanh thu néi bé 12 S¬ ®å 2.9 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 15 S¬ ®å 3.1 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. 18 S¬ ®å 3.2 Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 20 S¬ ®å 3.3 C¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 29 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQ B×nh qu©n CC C¬ cÊu DT Doanh thu SXKD S¶n xuÊt kinh doanh TT§B Tiªu thô ®Æc biÖt GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh TK Tµi kho¶n CPBH Chi phÝ b¸n hµng KC KÕt chuyÓn HDKD Ho¹t ®éng kinh doanh L§ Lao ®éng TC Trung cÊp §VT §¬n vÞ tÝnh MMTB M¸y mãc thiÕt bÞ LN Lîi nhuËn TP Thµnh phÈm CPDD §K Chi phÝ dë dang ®Çu kú CPPS Chi phÝ ph¸t sinh CPDDCK Chi phÝ dë dang ®Çu kú I. MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay khiến không tập đoàn lớn của thế giới bị sụp đổ hoặc nhận sự viện trợ của Chính Phủ nói chung và của Việt Nam nói riêng nên buộc các chủ doanh nghiệp phải xem xét lại mình và phải cẩn trọng trong từng bước đi muốn vậy họ phải nắm rõ các thông tin về SXKD của doanh nghiệp một cách nhanh tróng, chính xác để giúp họ có hướng đi đúng đắn, phù hợp để không những đứng vững mà còn phát triển được trong hoàn cảnh khó khăn này. Sự gia tăng của của các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước khối lượng bia có trên thị trường cũng phát triển với tốc độ nhanh. chất lượng thì ngày càng nâng cao, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Trong bối cảnh đó mức độ cạnh tranh trên thị trường nước giải khát và tiêu dùng bia ngày càng gay gắt điều này cũng được minh chứng ngay tại tỉnh Hà Nam trong năm 2008 đã xuất hiện công ty cổ phần bia Việt Hoa điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng tiêu thụ bia của công ty năm 2008 nay lại xuất hiện thêm công ty cổ phần bia Sài Gòn- Phủ Lý đó quả là một sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi người quản lý phải có sự nắm bắt thông tin nhanh nhậy đặc biệt là tình hình về tiêu thụ. Tiêu thụ là khâu lưu thông sản phẩm hàng hoá là cầu nối trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng. giúp giá trị sản phẩm được thực hiện đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn tái sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất. Để nắm bắt kịp thời chính xác thông tin này phải thông qua hệ thống kế toán tiêu thụ. Việc xây dựng tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nói riêng ở các doanh nghiệp đã dần hoàn thiện song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu của quản lý ở phạm vi các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thụ sản phẩm,hàng hoá nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, xuất phát từ lý luận và qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tiễn tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: ''Thực trạng tiêu thụ và kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm bia tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nam”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Môc tiªu chung Trªn c¬ së t×m hiÓu thùc tr¹ng vµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn bia Sµi gßn Hµ Nam, ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô vµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ - HÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm và kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiÖp. - Ph¶n ¸nh thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm bia cña c«ng ty cæ phÇn bia Sµi Gßn Hµ Nam. - §Ò xuÊt mét sè kiến nghị nh»m thóc ®Èy tiªu thô vµ hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 §èi t­îng §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c«ng t¸c tiªu thô vµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 1.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu - VÒ néi dung: §Ò tµi tËp trung ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm bia. - VÒ kh«ng gian: §Ò tµi nghiªn cøu t¹i c«ng ty cæ phÇn bia Sµi Gßn Hµ Nam - VÒ thêi gian: §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian tõ 1/1/2009 ®Õn 15/05/2009 nªn sè liÖu ®­îc sö dông trong ®Ò tµi lµ 3 n¨m gÇn ®©y. II.TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan tài liệu 2.1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm a. Kh¸i niÖm,vai trß vµ ý nghÜa cña qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm * Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm       ”Tiêu thụ sản phẩm(1) là khâu lưu thông hàng hoá là cầu nối trung gian giữa một bên là sản phẩm sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất việc mua và bán được thực hiện giữa sản xuất và tiêu dùng nó quyết định bản chất của hoạt động lưu thông thương mại đầu ra của doanh nghiệp” * ýnghÜa, vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm - Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña ho¹t ®éng SXKD. nh»m t¹o ra gi¸ trÞ cña s¶n phÈm vµ thu håi ®­îc vèn hay ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ SXKD trong kú. - Th«ng qua qu¸ tr×nh tiªu thô th× doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm tra ®­îc tÝnh thÝch øng cña s¶n phÈm trªn thÞ truêng vÒ c¸c mÆt nh­: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh. chÊt l­îng s¶n phÈm. mÉu m·. gi¸ c¶ thÞ hiÕu….vµ tõ ®ã cã ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc SXKD cho hiªu qu¶. - Ngoµi ra tiªu thô s¶n phÈm cßn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®­îc tr¹ng th¸i cña s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng. Qua ®ã doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m phôc håi, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t¨ng doanh thu. - Tiªu thô cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch hay k×m h·m qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp. NÕu s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®­îc th× nã sÏ h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ ng­îc l¹i nÕu s¶n phÈm tiªu thô ®­îc th× nã sÏ kÝch thÝch s¶n xuÊt. Nh­ vËy, qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè nhiÖm vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô ®ã lµ: + §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng, c¬ cÊu mÆt hµng vµ kh¸ch hµng chñ yÕu. + Ph¸t hiÖn ra nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm nh­: do kh«ng cã c¹nh tranh v× mÊt thÞ phÇn hay do chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm, mÉu m· ch­a phï hîp…. + §Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng doanh sè b¸n. b. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô vµ thanh to¸n tiÒn hµng trong doanh nghiÖp * C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm còng diÔn ra kh¸ phong phó. C¸c doanh nghiÖp tuú theo tõng ®èi t­îng phô thuéc vµo c¸c mÆt hµng SXKD cña m×nh mµ lùa chän ph­¬ng thøc b¸n hµng cho phï hîp v× ®iÒu nµy gãp phÇn thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Cã mét sè ph­¬ng thøc tiªu thô nh­: - Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: Theo ph­¬ng thøc nµy bªn b¸n hµng giao cho bªn mua trùc tiÕp t¹i kho hay trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng kh«ng qua kho vµ lµm thñ tôc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Hµng khi ®· b¸n giao cho bªn mua th× ®­îc coi lµ tiªu thô bªn b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®· giao. - Ph­¬ng thøc chuyÓn hµng ( göi hµng chê chÊp nhËn) Bªn b¸n chuyÓn hµng ®i ®Ó giao cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn b¸n chØ khi nµo ng­êi mua vµ lµm thñ tôc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n chuyÓn giao( mét phÇn hay toµn bé) th× sè hµng nµy míi ®­îc coi lµ tiªu thô bªn b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. - Ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn vµ ng­êi mua ph¶i chÞu mét phÇn l·i xuÊt trªn sè hµng tr¶ chËm. VÒ thùc chÊt quyÒn së h÷u chØ chuyÓn giao cho ng­êi mua khi hä thanh to¸n hÕt tiÒn nh­ng vÒ mÆt h¹ch to¸n khi giao hµng cho ng­êi mua th× ®­îc gäi lµ tiªu thô - Ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý. kÝ göi Theo ph­¬ng thøc nµy bªn b¸n sÏ giao cho ®¹i lý n¬i ký göi theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång gi÷a hai bªn hµng chuyÓn ®i vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ng­êi b¸n chØ khi nµo nhËn d­îc th«ng b¸o cña cá së ®¹i lý, kÝ göi hoÆc nhËn tiÒn do ®¹i lý thanh to¸n hoÆc ®Þnh k× thanh to¸n theo quy ®Þnh gi÷a hai bªn th× hµng xuÊt kho míi chÝnh thøc ®­îc coi lµ tiªu thô. Trong tr­êng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n cho ®¹i lý mét kho¶n hoa hång b¸n hµng. Hoa hång ®¹i lý cã thÓ tÝnh trªn tæng gi¸ thanh to¸n hay gi¸ b¸n (kh«ng cã thuÕ GTGT) cña l­îng hµng ho¸ tiªu thô. * H×nh thøc thanh to¸n tiÒn hµng - B¸n hµng thu tiÒn ngay Lµ h×nh thøc ®­îc mäi doanh nghiÖp ¸p dông. C¸c doanh nghiÖp lu«n mong muèn ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy khi tiªu thô s¶n phÈm. H×nh thøc nµy t­¬ng øng víi khi doanh nghiÖp xuÊt hµng ra khái kho cho kh¸ch hµng ®ång thêi doanh nghiÖp còng nhËn ®­îc sè doanh thu cña sè hµng tiªu thô. H×nh thøc nµy kh«ng chØ an toµn nhÊt cho doanh nghiÖp trong c«ng t¸c thanh to¸n mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ thu håi vèn nhanh quay nhanh vßng vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - B¸n hµng tr¶ trËm Lµ h×nh thøc thanh to¸n mµ sau khi giao hµng cho kh¸ch mét thêi gian doanh nghiÖp míi nhËn ®­îc mét kho¶n doanh thu cña sè hµng ®ã. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nµy mÆc dï hä kh«ng muèn nh­ng trong thÞ tr­êng hiÖn nay kh«ng linh ho¹t trong thanh to¸n. thuËt tiÖn cho kh¸ch hµng th× sÏ bÞ mÊt kh¸ch. Song bªn c¹nh nh÷ng thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng th× h×nh thøc nµy l¹i ®em l¹i nhiÒu rñi ro cho doanh nghiÖp v× thÕ c¸c doanh nghiÖp cã h×nh thøc thanh to¸n nµy ®Òu ph¶i lËp quü dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. - B¸n hµng tr¶ gãp Doanh nghiÖp giao s¶n phÈm cho kh¸ch hµng th× ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. doanh thu b¸n hµng ®­îc tÝnh theo gi¸ b¸n t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn mét lÇn. kh¸ch hµng chØ thanh to¸n mét phÇn tiÒn mua hµng ®Ó nhËn hµng vµ phÇn cßn l¹i tr¶ dÇn trong mét thêi gian vµ chÞu mét kho¶n l·i theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. - Hµng ®æi hµng Doanh nghiÖp ®­a s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®æi lÊy vËt t­. hµng hãa kh«ng t­¬ng tù vÒ b¶n chÊt hoÆc gi¸ trÞ cña ®¬n vÞ kh¸c. Doanh nghiÖp ®­îc ghi nhËn trªn c¬ së gi¸ trao ®æi gi÷a Doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng c¶ hai ®Òu ph¶I ph¸t hµnh hãa ®¬n - Doanh thu tr¶ tr­íc Lµ sè tiÒn ®­îc kh¸ch hµng ®Æt tr­íc cho doanh nghiÖp ®Ó lÊy sè s¶n phÈm trong k× tíi. H×nh thøc thanh to¸n nµy rÊt ®­îc c¸c doanh nghiÖp ­a thÝch vµ Ýt rñi ro. Nã th­êng ®­îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp cã s¶n phÈm khan hiÕm hoÆc s¶n phÈm kh«ng th«ng dông trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ¸p dông nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n nªu trªn doanh nghiÖp cßn cã nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh­: ®éng viªn khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n ngay hoÆc mua hµng víi sè l­îng lín sÏ ®­îc h­ëng triÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸… 2.1.2 KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp a. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm §Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý thµnh phÈm, hµng hãa, b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng. KÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau(2): - Thø nhÊt: Ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tæng lo¹i s¶n phÈm.,hµng hãa theo chØ tiªu sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. - Thø hai: Ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n doanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ chi phÝ cña tæng lo¹i s¶n phÈm trong doanh nghiÖp ®ång thêi theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c kho¶n ph¶I thu cña kh¸ch hµng. - Thø ba: Ph¶n ¸nh vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tæng ho¹t ®éng. Gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc vµ t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng. -Thø t­: Cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ®Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶. b. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp * H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n (3)lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng. gåm cã trÞ gi¸ ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong kú. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n. chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n theo bèn ph­¬ng ph¸p sau: Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc, ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n hoÆc thµnh phÈm hoµn thµnh kh«ng nhËp kho ®­a b¸n ngay chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm hoµn thµnh. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm: trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n vµ chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu vµ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ b¸n hµng. qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô chia ra hai ph­¬ng thøc b¸n hµng. - Gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc göi hµng: Theo ph­¬ng thøc nµy ®Þnh kú doanh nghiÖp sÏ göi hµng cho kh¸ch hµng theo nh÷ng tháa thuËn trong hîp ®ång. Kh¸ch hµng cã thÓ lµ c¸c ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý hoÆc lµ kh¸ch hµng mua th­êng xuyªn theo hîp ®ång kinh tÕ. Khi xuÊt kho hµng hãa. thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng th× sè hµng hãa, thµnh phÈm ®ã vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n th× ghi nhËn doanh thu do doanh nghiÖp ®· chuyÓn c¸c lîi Ých g¾n víi quyÔn së h÷u hµng hãa thµnh phÈm cho kh¸ch hµng. + §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: S¬ ®å 2.1 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc göi hµng TK155.156 TK157 TK 632 TK 331 TK155.156 XuÊt kho thµnh phÈm ®Ó b¸n K/c trÞ gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n K/c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Hµng mua b¸n th¼ng Hµng göi ®I kh«ng ®­îc chÊp nhËn TK 911 + §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng thøc kiÓm kª ®Þnh kú. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm. hµng hãa ®­îc x¸c ®Þnh b¸n trong kú . theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n trong kú = TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña TP, HH tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña TP,HH göi b¸n ch­a x¸c ®Þnh tiªu thô ®Çu kú + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña TP,HH nhËp kho trong kú - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña TP,HH tån kho cuèi kú - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña TP,HH ch­a ®­îc x¸c ®Þnh tiªu thô cuèi kú - B¸n hµng theo ph­¬ng thøc giao hµng trùc tiÕp Theo ph­¬ng thøc nµy khi doanh nghiÖp giao hµng hãa, thµnh phÈm hoÆc lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n ngay hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp bao gåm: - B¸n hµng thu tiÒn ngay. - B¸n hµng ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn thanh to¸n ngay( kh«ng cã l·i tr¶ chËm.) - B¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp cã l·i. - B¸n hµng ®æi hµng. + Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho. giao hµng trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. kÕ to¸n ghi Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 155-Thµnh phÈm Cã TK 156- Hµng ho¸ Cã TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang Tr­êng hîp doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, dÞch vô giao hµng tay ba kÕ to¸n ghi: Nî TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK133-ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®· b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. S¬ ®å 2.2 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp tr­êng hîp kª khai th­êng xuyªn. TK 331 TK 632 TK 155.156.154 TK 911 TK133 TrÞ gi¸ vèn hµng chuyÓn th¼ng TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n + §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng thøc kiÓm kª ®Þnh kú th× viÖc h¹ch to¸n diÔn ra nh­ ph­¬ng thøc göi hµng. * KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu - KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng hay TK 511 lµ tæng gi¸ trÞ cña c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng SXKD th«ng th­êng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. C¸c kho¶n thu hé bªn thø ba kh«ng ph¶i lµ nguån lîi kinh tÕ kh«ng lµm t¨ng vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp sÏ kh«ng ®­îc coi lµ doanh thu. Ngoµi viÖc cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸ doanh nghiÖp cßn cung cÊp nã cho viÖc tiªu dïng néi bé cña doanh nghiÖp h×nh thµnh nªn doanh thu b¸n hµng néi bé (TK 512) lµ lîi Ých kinh tÕ thu ®uîc tõ viÖc b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc trong cïng mét c«ng ty. tæng c«ng ty h¹ch to¸n toµn ngµnh. Cuèi kú. kÕ to¸n c¨n cø vµo doanh thu thuÇn x¸c ®Þnh ®­îc ®Ó kÕt chuyÓn vµo bªn Cã TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Doanh thu thuÇn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ doanh thu. ViÖc theo dâi c¸c kho¶n gi¶m gi¸ doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh trªn TK 532. C¸c kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®­îc theo dâi trªn TK 531. C¸c kho¶n thuÕ TT§B. thuÕ xuÊt khÈu ®­îc theo dâi trªn TK 333(TK 333.2,TK 333.3) Do cã nhiÒu c¸ch thøc b¸n hµng kh¸c nhau nªn viÖc h¹ch to¸n doanh thu trong tõng tr­êng hîp b¸n hµng còng kh¸c nhau. + B¸n hµng ®· thu tiÒn hoÆc giao hµng ®­îc chÊp nhËn ngay H»ng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy b¸o cã. phiÕu thu hoÆc th«ng b¸o chÊp nhËn thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®Ó ghi sè doanh thu. Kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. Tr­êng hîp thu b»ng ngo¹i tÖ th× kÕ to¸n ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mµ ng©n hµng nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn. NÕu doanh nghiÖp ghi theo tû gi¸ h¹ch to¸n th× kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ h¹ch to¸n vµ tû gi¸ thùc tÕ ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 413- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. TK111.112.131 TK333 TK511.512 TK333 TK3331 ThuÕ XK. thuÕ TT§B ph¶i nép Gi¶m gi¸ hµng b¸n.hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Tæng sè tiÒn thanh to¸n hoÆc ph¶i thu S¬ ®å 2.3 KÕ to¸n doanh thu ®· thu tiÒn hoÆc giao hµng ®­îc chÊp nhËn ngay + Tr­êng hîp b¸n hµng tr¶ gãp: Doanh thu ®­îc tÝnh theo gi¸ b¸n th«ng th­êng. Sè tiÒn l·i do b¸n hµng tr¶ gãp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n th«ng th­êng. PhÇn chªnh lÖch nµy ®­îc xem lµ thu nhËp cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. S¬ ®å 2.4 KÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp TK511 TK 3331 TK 111.112 TK131 TK333 TK 338 Doanh thu b¸n hµng (ghi theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay) Tæng sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng ThuÕ GTGT ®Çu ra Sè tiÒn ®· thu cña kh¸ch hµng §Þnh k×. k/c doanh thu lµ sè tiÒn l·i ph¶i thu tõng k× L·i tr¶ gãp hoÆc l·i tr¶ chËm ph¶i thu cña kh¸ch hµng + Tr­êng hîp doanh nghiÖp b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý th× doanh nghiÖp nhËn tiÒn hµng do doanh nghiÖp ®¹i lý thanh to¸n doanh nghiÖp cho ®¹i lý h­ëng mét phÇn hoa hång vµ kho¶n tiÒn nµy sÏ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. S¬ ®å 2.5 KÕ to¸n doanh thu th«ng qua ®¹i lý 511 333 111.112.131 641 133 Doanh thu b¸n hµng ®¹i lÝ ThuÕ GTGT Hoa hång ph¶i tr¶ cho bªn ®¹i lý ThuÕ GTGT + Tr­êng hîp theo ph­¬ng ph¸p hµng ®æi hµng S¬ ®å 2.6 KÕ to¸n theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµngTK 511 TK 333 TK 152 TK 133 TK 511 XuÊt hµng trao ®æi NhËp hµng cña kh¸ch + Tr­êng hîp doanh thu nhËn tr­íc TK 111.112 Tæng sè tiÒn nhËn tr­íc Doanh thu kú 1 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i ThuÕ GTGT TK338 TK 333 TK 511 TK 531 TK 111.112 S¬ ®å 2.7 KÕ to¸n doanh thu tr­êng hîp nhËn tr­íc tiÒn + Tr­êng hîp doanh nghiÖp dïng hµng ho¸. vËt t­ sö dông néi bé cho s¶n xuÊt kinh doanh thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT, kÕ to¸n x¸c ®Þnh doanh thu cña sè hµng nµy t­¬ng øng víi chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc gi¸ vèn hµng ho¸ ®Ó ghi vµo chi phÝ SXKD. S¬ ®å 2.8 KÕ to¸n doanh thu néi bé TK 155.156 TK632 TK 512 111.112.136 TK 911 TK 333 Gi¸ vèn xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó b¸n Ghi DT b¸n hµng néi bé ngay khi xuÊt giao hµng K/c DT thuÇn - C¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu + ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i( TK 521) : lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ niªm yÕt doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ cho ng­êi mua hµngdo viÖc ng­êi mua hµng ®· mua s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô víi khèi l­îng lín theo tháa thuËn vÒ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· ghi trªn hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hoÆc cam kÕt mua b¸n hµng. + Doanh thu hµng ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i(TK 531): lµ sè s¶n phÈm hµng hãa Doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh tiªu thô ®· ghi nhËn doanh thu nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ hoÆc theo chÝnh s¸ch b¶o hµnh nh­: Hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch chñng lo¹i. + KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n(TK 532): lµ kho¶n tiÒn doanh nghiÖp (bªn b¸n) gi¶m trõ cho bªn mua hµng trong tr­êng hîp ®Æc biÖt v× lý do hµng b¸n bi kÐm phÈm chÊt kh«ng ®óng quy c¸ch hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ®· ghi trong hîp ®ång. + ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu ®­îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. Cã hai ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: X¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép nh­ sau: ThuÕ GTGT Ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo Trong ®ã thuÕ GTGT = Gi¸ tÝnh thuÕ x ThuÕ xuÊt thuÕ GTGT Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn GTGT ThuÕ GTGT ph¶i nép = Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra - Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo t­¬ng øng x ThuÕ suÊt GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã §Õn cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. §ång thêi ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ víi sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép: Tr­êng hîp doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh nghiÖp kh«ng sö dông TK 133- ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép ®­îc tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®­îc ®¸nh vµo doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét mÆt hµng ®Æc biÖt mµ nhµ n­íc kh«ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt cÇn h¹n chÕ møc tiªu thô v× kh«ng phôc vô thiÕt thùc cho nhu cÇu ®êi sèng nh©n d©n nh­: R­îu, bia, thuèc l¸, hµng m·, bµi l¸.… ( ngoµi ra s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cßn ph¶i nép thuÕ GTGT) ThuÕ TT§B ®­îc x¸c ®Þnh trªn 3 c¨n cø: Sè l­îng hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ, gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. Ta cã c«ng thøc sau: ThuÕ TT§B ph¶i nép trong kú = Sè l­îng hµng ho¸,dÞch vô xuÊt kho tiªu thô x Gi¸ tÝnh thuÕ ®¬n vÞ x ThuÕ suÊt ghi hµng ngµy +H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp • Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm. hµng ho¸. cung cÊp dÞch vô bao gåm c¸c chi phÝ trµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm. qu¶ng c¸o s¶n phÈm, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm. hµng ho¸ ( trõ ho¹t ®éng x©y l¾p), chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi, vËn chuyÓn… C«ng thøc ph©n bæ Chi phÝ BH ph©n bæ cho hµng cßn l¹i CK = CPBH ch­a ph©n bæ §K + CPBH ph¸t sinh trong kú x TrÞ gi¸ hµng cßn l¹i CK Tri gi¸ hµng xuÊt trong kú + TrÞ gi¸ hµng cßn l¹i CK • Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c chi phÝ qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp nã liªn quan tíi nhiÒu lo¹i vËt t­ hay hµng ho¸ mµ kh«ng thÓ bãc t¸ch riªng ra ®­îc nã bao gåm nhiÒu lo¹i nh­: chi phÝ vÒ l­¬ng nh©n viªn bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp( tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn…chi phÝ vËt liÖu v¨n phßng, c«ng cô, dông cô lao ®«ng, khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp …. - Chi phÝ cña sè hµng ®· b¸n ®­îc kÕt chuyÓn tõ TK 641,TK 642 sang bªn nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Chi phÝ cña sè hµng ch­a b¸n bé phËn nµy ®­îc kÕt chuyÓn vµo bªn nî TK 142 - chi phÝ tr¶ tr­íc S¬ ®å 2.9 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 641,642 133 111,112, 152,153,… 334,338 214 142,242,335 111,112, 152.…. 111,112,141,331 Chi phÝ vËt liÖu dông cô Chi phÝ Tl­¬ng. tiÒn c«ng. c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ ph©n bæ dÇn Chi phÝ trÝch tr­íc Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. chi phÝ b»ng tiÒn C¸c kho¶n thu ngoµi chi phÝ KÕt chuyÓn chi phÝ. x¸c ®Þnh KQKD 142.2 Chê KC KC vµo kú sau 911 2.1.3 HÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tiªu thô - Sè l­îng hoÆc s¶n l­îng hµng hãa tiªu thô lµ sè s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú. nã ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: S¶n l­îng s¶n phÈm thùc tÕ tiªu thô trong kú = Sè l­îng s¶n phÈm tån kho ®Çu kú + Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú - Sè l­îng s¶n phÈm tån kho cuèi kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong kú - Tæng doanh thu tiªu thô lµ tæng gi¸ trÞ tiªu thô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. th­êng lµ mét n¨m TR = Pi x Qi Trong ®ã TR lµ tæng doanh thu Pi lµ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm lo¹i i Qi lµ khèi l­îng s¶n phÈm lo¹i i - C¬ cÊu doanh thu tiªu thô C¬ cÊu doanh thu tiªu thô theo thÞ tr­êng =( Doanh thu tiªu thô tõng thÞ tr­êng/ Tæng doanh thu tiªu thô)*100% C¬ cÊu doanh thu tiªu thô theo tõng mÆt hµng =( Doanh thu tiªu thô theo tõng mÆt hµng/Tæng doanh thu tiªu thô)*100% C¬ cÊu doanh thu tiªu thô theo thêi gian =( Doanh thu tiªu thô tõng th¸ng trong n¨m/ Tæng doanh thu tiªu thô)*100% 2.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Để thực hiện được những mục tiêu của đặt ra. đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thu thËp sè liÖu t¹i phßmg tµi chÝnh kÕ to¸n vµ phßng kinh doanh víi sè liÖu ba n¨m 2006.2007 vµ n¨m 2008. - Ph­¬ng ph¸p chøng tõ: Lµ sù minh chøng b»ng giÊy tê cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· hoµn thµnh ë mét kh«ng gian. thêi gian nhÊt ®Þnh. - Ph­¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n lµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh®· d­îc ph¶n ¸nh trªn chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Lµ dïng th­íc ®o gi¸ trÞ ®Ó biÓu hiÖnc¸c tµi s¶n kh¸c nhau nh»m ph¶n ¸nh. cung cÊp c¸c th«ng tin tæng hîp cÇn thiÕt vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ gióp thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c. - Ph­¬ng ph¸p tæng hîp- c©n ®èi kÕ to¸n lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n sö dông ®Ó tæng hîp sè liÖu tõ sæ s¸ch kÕ to¸n theo c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi vèn cã cña ®èi t­îng kÕ to¸n nh»n cung cÊp c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh. cho nh÷ng ®ãi t­îng sö dông th«ng tin kÕ to¸n phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. tµi chÝnh trong ®¬n vÞ. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp- c©n ®èi kÕ to¸n cã h×nh thøc biÓu hiÖn lµ hÖ thèng c¸c b¶ng tæng hîp c©n ®ãi kÕ to¸n cßn gäi lµ b¸o c¸o tµi chÝnh III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. §Æc ®iÓm c«ng ty cæ phÇn bia sµi Gßn Hµ Nam 3.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn Bia Sµi Gßn Hµ Nam tiÒn th©n lµ C«ng ty bia r­îu n­íc gi¶ khÊt Sµi Gßn ®­îc thµnh lËp n¨m 1973. Tõ ®ã ®Õn nay qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm, cã nh÷ng giai ®o¹n doanh nghiÖp ®øng tr­íc nguy c¬ ph¸ s¶n, hiÖu qu¶ SXKD thÊp, t×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi triÒn miªn. nî gèc vµ l·i ng©n hµng tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 lªn ®Õn 60 tû vµ lç 27 tû. C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶ c¸c kho¶n nî trªn, do ®ã ngµy 24/4/2003 Thñ T­íng chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 66/Q§ TTg vÒ ph¸ s¶n c«ng ty. §øng tr­íc t×nh h×nh trªn nhê sù quan t©m cña th­êng trùc tØnh uû UBND tØnh vµ c¸c ngµnh c«ng ty ®· t×m ra h­íng ®i míi ®ã lµ liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c víi Tæng c«ng ty bia rù¬u n­íc gi¶i kh¸t Sµi Gßn. Cïng víi sù quyÕt t©m phÊn ®Êu v­¬n lªn cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nhiÒu phong trµo thi ®ua trong lao ®éng s¶n xuÊt ®­îc ph¸t ®éng. c¸c biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i tæ chøc. ®æi míi c«ng nghÖ, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm nh»m mùc tiªu chung nhÊt N¨ng suÊt- ChÊt l­îng- HiÖu qu¶ kinh tÕ thùc hiÖn tèt c¸c tiªu chÝ trªn ®· gãp phÇn lµm cho doanh nghiÖp tõ nguy c¬ ph¸ s¶n ®Õn lµm ¨n cã l·i ®øng v÷ng, c¹nh tranh vµ héi nhËp. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®ã ngµy 8/6/2004 Thñ t­íng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2836/Q§-TTg ®ång ý th«i kh«ng ph¸ s¶n doanh nghiÖp vµ cho phÐp c«ng ty chuyÓn sang cæ phÇn ho¸. s¸t nhËp lµ thµnh viªn cña C«ng ty Cæ phÇn bia sµi Gßn vµ ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc c«ng ty mÑ - c«ng ._.ty con tªn gäi lµ C«ng ty cæ phÇn bia Sµi Gßn- Hµ Nam trùc thuéc Tæng c«ng ty cæ phÇn bia r­îu n­íc gi¶i kh¸t Sµi Gßn. DiÖn tÝch 19053m2 theo sè liÖu hîp ®ång thuª ®Êt cña së TNMT lËp n¨m 2007 gåm Kh¸ch s¹n 5 tÇng 25 phßng nghØ. Kh¸ch s¹n 9 tÇng ho¹t ®éng th¸ng 9 /2008 gåm 75 phßng ®¹t tiªu chuÈn 3 sao d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng xuÊt 30 triÖu lÝt / n¨m. C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi 2 nhiÖm vô chÝnh lµ kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n vµ s¶n xuÊt kinh doanh bia, n­íc gi¶i kh¸t víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i . Víi ®Æc thï lµ mét c«ng ty con. vµ ®Æc ®iÓm SXKD cña c«ng ty c«ng ty cæ phÇn Bia Sµi Gßn Hµ Nam tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu tham m­u trùc tuyÕn chøc n¨ng gåm: Ban G§(1 G§ ®iÒu hµnh. 1 PG§) ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty vµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖn ®iÒu hµnh lµ G§. D­íi ban G§ lµ c¸c phßng ban tham m­u cho G§ theo chøc n¨ng. nhiÖm vô cña m×nh. HiÖn t¹i c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã 3 khèi - Khèi hµnh chÝnh: C¸c phßng ban chøc n¨ng - Khèi Kh¸ch S¹n: Kh¸ch S¹n Hoµ B×nh vµ c¸c quÇy dÞch vô - Khèi s¶n xuÊt : Ph©n x­ëng s¶n xuÊt bia vµ c¸c ®¬n vÞ phô trî theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 3.1 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. Ban G§ P. Hµnh chÝnh tæng hîp P. KÕ to¸n - Tµi chÝnh P. Kinh Doanh P. Kü ThuËt KS Hoµ B×nh Ph©n x­ëng bia 3.1.2 T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty Trong bÊt cø x· héi nµo søc lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt. Lao ®éng cã vai trß hÕt søc to lín trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi lµ yÕu tè gi÷ vÞ trÝ trong quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt. Dï khoa häc c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i tíi møc ®é nµo ®i ch¨ng n÷a th× sù kÕt tinh cña lao ®éng vÉn lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh gi¸ trÞ s¶n phÈm x· héi. Tõ nhËn thøc trªn vÒ vÞ trÝ vai trß cña ng­êi lao ®éng mµ doanh nghiÖp lu«n quan t©m ch¨m lo tíi ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng B¶ng 3.1. T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty qua 3 n¨m ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh (%) SL CC(%) SL CC(%) SL CC(%) 07/06 08/07 Tæng sè lao ®éng 198 100 217 100 221 100 9.60 1.84 I. Ph©n theo tÝnh chÊt c«ng viÖc 198 100 217 100 221 100 10 1.84 1. Lao ®éng trùc tiÕp 148 74.7 160 73.7 167 75.6 8.11 4.38 2. L§ gi¸n tiÕp 50 25.3 47 21.7 54 24.4 -6 14.89 II. Ph©n theo tr×nh ®é ®µo t¹o 198 100 217 100 221 100 10 1.84 1. §¹i häc 21 10.6 23 10.6 26 11.8 9.52 13.04 2. Cao ®¼ng+ TC 60 30.3 63 29 58 26.2 5 -7.94 3. L§ phæ th«ng 117 59.1 121 55.8 137 62 3.42 13.22 III. Theo hîp ®ång 198 100 217 100 221 100 10 1.84 1. Hîp ®ång dµi h¹n 187 94.4 180 82.9 193 87.3 -3.74 7.22 2.Hîp ®ång ng¾n h¹n 11 5.6 27 12.4 28 12.7 145.45 3.70 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) Qua b¶ng 3.1cho thÊy tæng sè lao ®éng cña c«ng ty cã t¨ng dÇn qua 3 n¨m. n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 19 ng­êi t­¬ng øng víi t¨ng9,6% vµ n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 4 ng­êi t­¬ng øng víi 1,84%. Nguyªn nh©n lµ do t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 rÊt thµnh c«ng xong sang n¨m 2008 cã sù gi¶m sót do l¹m ph¸t. suy tho¸i song kh¸ch s¹n Hßa B×nh 9 tÇng ®· hoµn thiÖn vµ ®i vµo sö dông lªn sè l­îng t¨ng song kh«ng ®¸ng kÓ.Tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng t¨ng lªn do sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh­ tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. 3.1.3 Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty a, §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng cÇn mét c¸ch nhanh trãng th× bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc mét c¸ch kh¸ tèt ®ã lµ bé m¸y kÕ to¸n gåm 6 ng­êi ®­îc tæ chøc vµ ph©n c«ng nhiÖm vụ rõ rµng. S¬ ®å 3.2 Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Nh©n viªn kÕ to¸n c¸c ph©n x­ëng Tr­ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n Tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n Thanh to¸n KÕ to¸n Tiªu thô KÕ to¸n TSC§ vµ vËt t­ b, Những đặc điểm cơ bản về tổ chức nghiệp vụ kế toán tại Công ty C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kª to¸n nh­ trong quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy15/03/2006 lµ Q§ 15/2006 Q§ - BTC. H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp ®ang ¸p dông. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh vµ theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh doanh nghiÖp tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tæ chøc t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. C¸c chøng tõ ban ®Çu ®­îc thu thËp. kiÓm tra. xö lý h»ng ngµy. ®Þnh kú cã ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt. 3.1.4 Tµi s¶n, nguån vèn cña C«ng ty Vèn lµ nh©n tè quan träng cña qu¸ tr×nh SXKD . §èi víi chñ doanh nghiÖp nh÷ng tµi s¶n nµy ph¶i ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ th«ng qua ghi nhËn tµi s¶n, nguån kinh phÝ h×nh thµnh tµi s¶n, t×nh h×nh biÕn ®éng cña chóng mét c¸ch th­êng xuyªn. liªn tôc ®Çy ®ñ kÞp thêi. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ th× nguån vèn ®· biÓu hiÖn phÇn lín t×nh h×nh sö dông vèn vµ SXKD cña c«ng ty. V× vËy ®Ó biÕt t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng xÐt b¶ng 3.2 thÊy t×nh h×nh vèn cña c«ng ty lµ lín. N¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 1.875 triÖu t­¬ng øng víi 2,13% lµ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng hãa t¨ng thªm. TSDH cña n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 129 triÖu t­¬ng øng víi gi¶m 0,99% do hÇu hÕt c¸c tµi s¶n nµy kh«ng ®­îc ®Çu t­ thªm mµ l­îng khÊu hao tµi s¶n th× kh¸ lín . N¨m 2008 cã sù gia t¨ng ®ét biÕn vÒ tµi s¶n lµ n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 7.026 triÖu t­¬ng øng víi 7,81% lµ do c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ ®­a kh¸ch s¹n Hßa B×nh ®i vµo sö dông vµo cuèi th¸ng8 TSNH gi¶m so víi n¨m 2007 lµ 16.184 triÖu t­¬ng øng víi 20,99% do c¸ kho¶n nî ®· ®­îc thu håi ngÇn nh­ hoµn toµn l­îng hµng tån kho Ýt ®iÒu nµy chøng tá sù ®«n ®èc nî cña c«ng ty rÊt hiÖu qu¶ cïng víi qu¸ tr×nh dù b¸o s¶n xuÊt chÝnh x¸c. B¶ng 3.2 Tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m (§VT: TriÖu ®ång) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07/06 08/07 Tæng sè 88.113 89.988 97.014 102,13 107,81 I. Tµi s¶n 88.113 100 89.988 100 97.014 100 102,13 107,81 - Tµi s¶n ng¾n h¹n 75.082 85,21 77.086 85,66 60.902 62,78 102,67 79,01 - Tµi s¶n dµi h¹n 13.031 14,79 12.902 14,34 36.112 37,22 99,01 279,89 II. Nguån vèn 88.113 100 89.988 100 97.014 100 102,13 107,81 - Nî ph¶i tr¶ 26.123 29,65 27.278 30,31 28.709 29,59 104,42 105,25 - Nguån vèn CSH 61.99 70,35 62.71 69,69 68.305 70,41 101,16 108,92 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) 3.1.5 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty N¨m 2007 doanh thu tõ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp t¨ng h¬n 15 tû t­¬ng øng víi 15.62% so víi n¨m 2006 v× n¨m 2007 doanh sè b¸n cña c«ng ty t¨ng m¹nh chÝnh ®iÒu nµy còng lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng h¬n 4 tû t­¬ng øng víi 42.78%.N¨m 2008 doanh thu còng t¨ng h¬n 51 tû do viÖc ®Çu t­ söa ch÷a n©ng cÊp trang thiÕt bÞ vµ ®­a kh¸ch s¹n 9 tÇng ®i vµo ho¹t ®éng ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña nã lîi nhuËn còng t¨ng nh­ng kh«ng nhiÒu do t×nh h×nh suy tho¸i kinh tÕ. gi¸ c¶ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Òu t¨ng vät. Nhê ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cã l·i ®ã mµ C«ng ty hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ vµ c¸c kho¶n chi phÝ sím víi nhµ n­íc vµ møc l­¬ng cña c«ng nh©n t¨ng lªn tõ b×nh qu©n 2.13 triÖu ®ång vµo n¨m 2006 lªn 2.7 triÖu ®ång vµo n¨m 2007 vµ tíi n¨m 2008 t¨ng lªn lµ 2.8 triÖu ®ång. B¶ng 3.3: KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty (2006 - 2008) (§¬n vÞ tÝnh: §ång) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh 07/06 08/07 BQ 1.Doanh thu b¸n bia vµ cung cÊp dÞch vô 98.234.213.213 113.581.053.534 164.652.376.587 115,62 144,96 129,47 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 39.896.123.123 40.213.913.444 60.532.231.750 100,80 150,53 123,18 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 58.338.090.090 73.367.140.090 104.120.144.837 125,76 141,92 133,60 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 43.239.421.689 54.957.911.320 86.129.948.804 127,10 156,72 141,14 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 15.098.668.401 18.409.228.770 17.990.196.033 121,93 97,72 109,16 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 998.270.791 1.910.836.965 3.746.046.655 191,41 196,04 193,71 7. Chi phÝ tµi chÝnh 0 0 145.681.237 0 8. Chi phÝ b¸n hµng 683.268.720 888.365.544 1.288.626.232 130,02 145,06 137,33 9. Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 4.202.320.869 3.494.128.182 3.615.904.208 83,15 103,49 92,76 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 11.211.349.603 15.937.572.009 16.686.031.011 142,16 104,70 122 11. Thu nhËp kh¸c 89.820.594 197.886.953 380.298.460 220,31 192,18 205,77 12. Chi phÝ kh¸c 0 0 0 0 13. Lîi nhuËn kh¸c 89.820.594 197.886.953 380.298.460 220,31 192,18 205,77 14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ 11.301.170.197 16.135.458.962 17.066.329.471 142,78 105,77 122,89 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 2825292549 3.620.256.699 3.096.710.545 128,14 85,54 104,69 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 0 0 0 0 17 Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 8.475.877.648 12.515.202.263 13.963.618.926 147,66 111,57 128,35 ( Nguån: Phßng kÕ to¸n) 3.2 KÕt qu¶ nghiªn cøu 3.2.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô bia cña c«ng ty. a. T×nh h×nh s¶n xuÊt bia S¶n xuÊt cã ý nghÜa v« cïng quan träng nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. S¶n xuÊt gia t¨ng phÇn nµo ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n l­îng cña C«ng ty lµ kh¸ lín. Qua b¶ng vµ ®å thÞ chóng t«i thÊy s¶n l­îng bia s¶n xuÊt cña c«ng ty n¨m 2007 t¨ng h¬n 7 triÖu lÝt so víi n¨m 2006 nh­ng còng gi¶m h¬n 7 triÖu lÝt vµo n¨m 2008, b×nh qu©n chØ t¨ng 0,64% c¶ 3 n¨m. S¶n l­îng s¶n xuÊt bia chai cña n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ h¬n 2 triÖu lÝt t­¬ng øng víi 13,91% vµ n¨m 2008 gi¶m m¹nh so víi n¨m 2007 lµ h¬n 4 triÖu lÝt t­¬ng øng víi 22,81% lµm cho b×nh qu©n 3 n¨m chØ ®¹t 93,77% . Trong ®ã ®Æc biÖt lµ sù gia t¨ng 106,51% cña bia chai Nager vµo n¨m 2007 so víi n¨m 2008, n¨m 2008 so víi n¨m 2007 lµ 38,55%. Bia chai Nager lµ mét lo¹i bia chÊt l­îng cao nh­ng còng lµ lo¹i bia cã gi¸ cao h¬n h¼n c¸c bia kh¸c h¬n n÷a nã chØ chiÕm 1,25% tû träng n¨m 2006 lµ 1,93% trong n¨m 2007 vµ 3,54% vµo n¨m 2008 tæng s¶n l­îng bia cña toµn c«ng ty ®iÒu nµy cho thÊy chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ bia chai Nager ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ rÊt lín. Bia chai Sµi Gßn lµ lo¹i bia chiÕm tû träng lín vµ nã ®· gia t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m tíi 70,53% tû träng vµo n¨m 2006 vµ gi¶m xuèng cßn 59,02% vµo n¨m 2007 nh­ng vÉn t¨ng 12,27% n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 nã còng cho thÊy uy tÝn vÒ chÊt l­îng bia cña n¨m 2007 víi tæng C«ng ty ®· gia t¨ng. Nh­ng tíi n¨m 2008 th× l­îng bia nµy gi¶m xuèng cßn 58,87% tøc lµ gi¶m 24,82% so víi n¨m 2007 lµ do nh÷ng t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng suy tho¸i kinh tÕ trong n¨m. B¶ng 3.4 T×nh h×nh s¶n xuÊt bia qua 3 n¨m (§VT : LÝt) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 Bia chai 15.639.267 71,78 17.815.253 60,95 13.751.555 62,41 13,91 -22,81 - BC SG 450 15.366.303 70,53 17.251.560 59,02 12.970.575 58,87 12,27 -24,82 - BC NG 450 272.964 1,25 563.693 1,93 780.980 3,54 106,51 38,55 Bia h¬i 6.147.689 28,22 11.413.447 39,05 8.282.662 37,59 85,65 -27,43 - BH NG 450 663.258 3,04 737.122 2,52 858.761 3,90 11,14 16,50 - BH NG 350 192.519 0,88 0 0 0 0 - - - BH NG 330 1.869.368 8,58 2.030.164 6,95 2.197.699 9,97 8,60 8,25 - BH Box 0 0 5.551.748 18,99 3.490.367 15,84   - -37,13 - BHCN 1l 3.422.544 15,72 3.094.413 10,59 1.735.835 7,88 -9,59 -43,90 Tæng 21.786.956 100 29.228.700 100 22.034.217 100 34,16 -24,61 ( Nguån: Phßng kÕ to¸n ) §å thÞ 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt bia cña c«ng ty qua 3 n¨m T×nh h×nh s¶n xuÊt bia h¬i cña c«ng ty còng diÔn ra t­¬ng tù vµo n¨m 2007 t¨ng h¬n 5 triÖu lÝt øng víi 85,65% nh­ng tíi n¨m 2008 th× gi¶m xuèng cßn h¬n 8 triÖu lÝt gi¶m mÊt h¬n 3 triÖu lÝt tøc gi¶m 27,43% so n¨m 2007. N¨m 2007 s¶n l­îng c¸c lo¹i bia ®Òu t¨ng nh­ng l¹i thiÕu v¾ng lo¹i bia h¬i 350 ml vµ xuÊt hiÖn míi lo¹i bia ®ãng box lµ h¬n 5 triÖu lÝt chiÕm tíi 18,99% vµ n¨m 2008 lµ h¬n 3 triÖu lÝt øng víi 15,84% tæng s¶n l­îng vµ lµm gi¶m nhÑ l­îng bia chai nhùa tõ h¬n 3.4 triÖu n¨m 2006 xuèng cßn h¬n 3 triÖu n¨m 2007 vµ n¨m 2008 chØ cßn h¬n 1 triÖu lÝt. MÆc dï tÊt c¶ c¸c lo¹i bia ®Òu gi¶m n¨m 2008 nh­ng chØ cã c¸c lo¹i bia h¬i ®ãng chai cña c«ng ty lµ lu«n gi÷ v÷ng vÒ s¶n l­îng s¶n xuÊt, n¨m 2007 bia h¬i chai 330ml t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 8,6%. n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 8,25% vµ b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 8,42%. §iÒu nµy cho thÊy bia h¬i chai cña c«ng ty rÊt ®­îc ng­êi tiªu dïng tin t­ëng. vµ sö dông ngµy cµng nhiÒu. b. T×nh h×nh tiªu thô bia cña c«ng ty * T×nh h×nh tiªu thô bia cña c«ng ty theo mÆt hµng Trong t×nh h×nh c¬ chÕ thÞ tr­êng tù do hiÖn nµy buéc c¸c chñ doanh nghiÖp lu«n ph¶I ®æi míi trong c¬ cÊu s¶n phÈm vµ gia t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm cho phï hîp víi su thÕ tiªu dïng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô.NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy nªn c«ng ty ®· kh«ng nhõng nç lùc hÕt søc ®Ó s¶n phÈm tiªu dïng dù kiÕn tiªu thô gÇn hÕt vµ l­îng tån kho ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña th¸ng tiÕp theo. L­îng s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn b»ng b¶ng sau: B¶ng 3.5 S¶n l­îng tiªu thô bia cña c«ng ty qua 3 n¨m ( §VT : LÝt) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 Bia chai 15.412.786 71,55 17.651.685 60,77 13.859.814 62,63 14,53 -21,48 - BC SG 450 15.144.660 70,30 17.106.552 58,89 13.079.880 59,11 12,95 -23,54 - BC NG 450 268.126 1,25 545.133 1,88 779.934 3,52 103,31 43,07 Bia h¬i 6.129.445 28,45 11.395.969 39,23 8.268.853 37,37 85,92 -27,44 - BH NG 450 649.087 3,01 717.902 2,47 851.748 3,85 10,60 18,64 - BH NG 350 192.562 0,89 0 0 0 0 -100  - - BH NG 330 1.865.252 8,66 2.031.906 7 2.190.903 9,90 8,93 7,83 - BH Box 0 0 5.551.748 19,11 3.490.367 15,77  - -37,13 - BHCN 1l 3.422.544 15,89 3.094.413 10,65 1.735.835 7,85 -9,59 -43,90 Tæng 21.542.231 100 29.047.654 100 22.128.667 100 34,84 -23,82 ( Nguån phßng kÕ to¸n) §å thÞ 2: S¶n l­îng tiªu thô bia qua 3 n¨m T×nh h×nh tiªu thô bia cña C«ng ty kh¸ gièng víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty qua 3 n¨m. Cô thÓ víi mÆt hµng bia chai th× n¨m 2007 t¨ng tõ h¬n 15 triÖu lÝt ®Õn h¬n 17 triÖu lÝt so víi n¨m 2006 t­¬ng øng víi t¨ng 14,53%. nh­ng sang n¨m 2008 chØ cßn h¬n 13 tû lÝt tøc gi¶m 21,48% hay b×nh qu©n 3 n¨m lµ 94,83%. Trong ®ã bia chai Sµi Gßn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 12,95%. n¨m 2008 gi¶m 23,54% so víi n¨m 2007 vµ b×nh qu©n 3 n¨m chØ ®¹t 92,93%. Cßn víi mÆt hµng bia chai Nager th× ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, n¨m 2007 t¨ng 103,31% so víi n¨m 2006 sang n¨m 2008 t¨ng 43,07% vµ b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 70,55% . §èi víi mÆt hµng bia h¬i th× bia h¬i ®ãng chai t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m bá qua ¶nh h­ëng cña suy tho¸i kinh tÕ. N¨m 2007 l­îng bia h¬i ®ãng chai lo¹i 450ml vµ 330ml t¨ng m¹nh so víi n¨m 2006 t­¬ng øng lµ 10,6% vµ 8,93%. n¨m 2008 t¨ng 18,64% vµ 7,83% b×nh qu©n c¶ 3 n¨m lµ 114,55% vµ 108,38% .Riªng bia h¬i ®ãng chai lo¹i 350ml cña c«ng ty tíi n¨m 2007 th× kh«ng s¶n xuÊt hoµn toµn do kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng n÷a nh­ng l¹i xuÊt hiÖn thªm lo¹i bia h¬i box lo¹i bia nµy ngay tõ khi xuÊt hiÖn nã ®· g©y ®­îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng cô thÓ n¨m 2007 lµ h¬n 5 triÖu lÝt øng víi 19,11% c¬ cÊu l­îng hµng b¸n ra. Nh­ng còng chÝnh v× sù xuÊt hiÖn cña lo¹i bia nµy nã ®· gãp phÇn lµm gi¶m kh¶ n¨ng tiªu thô cña bia h¬i chai nhùa cô thÓ n¨m 2007 gi¶m 9,59% so víi n¨m 2006. n¨m 2008 gi¶m so víi n¨m 2007 tøc chØ b»ng 43,9%. B×nh qu©n c¶ 3 n¨m ®¹t 125,58%. * KÕt qu¶ nhËp- xuÊt- tån kho cña khèi l­îng s¶n phÈm bia cña c«ng ty B¶ng 3.6 KÕt qu¶ vÒ nhËp. xuÊt. tån kho cña khèi l­îng bia cña C«ng ty qua 3 n¨m. (§VT: lÝt) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 T§K S¶n xuÊt B¸n ra T§K S¶n xuÊt B¸n ra T§K S¶n xuÊt B¸n ra TCK Bia chai 205.029 15.639.267 15.412.786 431.510 17.815.253 17.651.685 595.078 13.751.555 13.859.814 486.819 - BC SG 450 205.029 15.366.303 15.144.660 426.672 17.251.560 17.106.552 571.680 12.970.575 13.079.880 462.375 - BC NG 450 0 272.964 268.126 4.838 563.693 545.133 23.398 780.980 779.934 24.444 Bia h¬i 2.640 6.147.689 6.129.445 20.884 11.413.447 11.395.969 38.362 8.282.662 8.268.853 52.171 - BH NG 450 363 663.258 649.087 14.534 737.122 717.902 33.754 858.761 851.748 40.767 - BH NG 350 43 192.519 192.562 0  0 0 0  0 0 0 - BH NG 330 2.234 1.869.368 1.865.252 6.350 2.030.164 2.031.906 4.608 2.197.699 2.190.903 11.404 - BH Box 0 0 0 0 5.551.748 5.551.748 0 3.490.367 3.490.367 0 - BHCN 1l 0 3.422.544 3.422.544 0 3.094.413 3.094.413 0 1.735.835 1.735.835 0 Tæng 207.669 21.786.956 21.542.231 452.394 29.228.700 29.047.654 633.441 22.034.217 22.128.667 538.990 ( Nguån : Phßng kÕ to¸n) §Ó thÊy râ thùc tr¹ng tiªu thô cña c«ng ty chóng ta cÇn xem xÐt mét c¸ch tæng thÓ h¬n qu¸ tr×nh tiªu thô cña c«ng ty b»ng c¸ch xem xÐt l­îng tån kho ®Çu n¨m. l­îng s¶n xuÊt. l­îng tiªu thô trong n¨m vµ l­îng hµng tån kho cuèi n¨m cña tõng lo¹i bia. B¶ng 3.6 cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt còng nh­ tiªu thô bia t¹i C«ng ty lµ kh¸ æn ®Þnh. c¸c mÆt hµng bia box vµ bia h¬I chai nhùa ®Òu kh«ng cã l­îng hµng tån kho mÆt hµng bia chai Sµi Gßn cã luîng tån kho lµ lín cßn c¸c mÆt hµng kh¸c cã l­îng tån kho lµ kh«ng lín v× vËy C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô sao cho l­îng bia tån kho ®¶m b¶o lu«n ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. *T×nh h×nh tiªu thô bia cña C«ng ty theo kªnh ph©n phèi. - C¸c kªnh tiªu thô cña C«ng ty Kªnh ph©n phèi lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng vµ c¸c kªnh ph©n phèi nµy còng v« cïng ®a d¹ng nh­: b¸n trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng. hoÆc th«ng qua c¸c trung gian. Kªnh ph©n phèi cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å S¬ ®å 3.3 C¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty C«ng ty bia B¸n bu«n B¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng §¹i lý B¸n bu«n B¸n lÎ Cöa hµng b¸n lÎ + Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: C«ng ty b¸n cho ng­êi tiªu dïng ngay t¹i c«ng ty th«ng qua quÇy gi¶i kh¸t qua kho ng­êi mua hµng chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi ë gÇn khu vùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Kªnh ph©n phèi nµy chØ tiªu thô lo¹i bia h¬i chai nhùa vµ bia h¬i ®ãng box phôc vô cho nhu cÇu cña nh©n d©n thµnh phè Phñ Lý. V× bia h¬i cã thêi gian b¶o qu¶n ng¾n nªn khi sö dông lo¹i kªnh ph©n phèi nµy sÏ gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ l­u gi÷, b¶o qu¶n. + Kªnh ph©n phèi thø 2 Cöa hµng lÊy hµng trùc tiÕp tõ c¸c b¸n bu«n vµ sau ®ã cung cÊp hµng tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng cuèi cïng + Kªnh ph©n phèi thø 3 Kªnh ph©n phèi nµy cã 3 trung gian vµ còng lµ kªnh ph©n phèi chñ ®¹o cña c«ng ty. c¸c ®¹i lý cã hîp ®ång trùc tiÕp víi c«ng ty mét khèi l­îng s¶n phÈm lín sau ®ã ®em b¸n cho ng­êi b¸n bu«n hoÆc b¸n trùc tiÕp tíi tay ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm tõ c¸c nhµ b¸n bu«n l¹i qua ng­êi b¸n lÎ råi míi tíi ®­îc ng­êi tiªu dïng. * T×nh h×nh tiªu thô bia cña c«ng ty qua c¸c kªnh ph©n phèi. Qua thêi gian tiªu thô c«ng ty ®· h×nh thµnh 3 kªnh tiªu thô s¶n phÈm trong ®ã tiªu thô th«ng qua ®¹i lý( b¸n bu«n) lµ hÇu hÕt. Qua b¶ng chóng t«i thÊy C«ng ty b¸n cho c¸c ®¹i lý lµ chñ yÕu v× b¸n bu«n vµ tiÕp thÞ trong b¶ng thùc chÊt chØ lµ h×nh thøc b¸n ®¹i lý.B¸n lÎ chiÕm tû träng nhá chØ ®¹t 14,28% n¨n 2006, 8,2% n¨m 2007 vµ 11,11% n¨m 2008 vÒ mÆt tû träng so víi toµn bé c¸c kªnh th× nã kh«ng æn ®Þnh nh­ng vÒ mÆt sè l­îng th× l­îng b¸n lÎ tuy cã t¨ng xong kh«ng nhiÒu nh­ng nã còng lµ mét tÝn hiÖu mõng v× nh©n d©n cña khu vùc ®· ngµy cµng quan t©m tíi bia cña C«ng ty. L­îng bia chai b¸n bu«n lín ®¹t 89% tû träng vµo n¨m 2006 lµ 86,98% tû träng vµo n¨m 2007 vµ 85,85% tû träng vµo n¨m 2008 v× c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt bia chai Sµi Gßn mµ l­îng bia chai Sµi gßn theo hîp ®ång kinh tÕ ký kÕt gi÷a c«ng ty víi c«ng ty mÑ lµ sÏ giao hÕt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo sè l­îng vµ chÊt l­îng nh­ trong th«ng b¸o lÖnh göi hµng tuÇn tíi c«ng ty cæ phÇn bia Sµi Gßn- Hµ Nam. Cßn vÒ mÆt tiÕp thÞ c«ng ty vÉn ch­a cao v× c­íc vËn chuyÓn kh¸ cao do mét phÇn v× gi¸ c¶ x¨ng dÇu khi ®ã rÊt cao. B¶ng 3.7 Tiªu thô bia Nager theo kªnh ph©n phèi (§VT: LÝt) ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 Bia chai 268.124 100 545.132 100 779.934 100 1,03 0,43 - B¸n bu«n 238.631 89 474.156 86,98 669.595 85,85 0,99 0,41 - TiÕp thÞ 29.494 11 70.976 13,02 110.339 14,15 1,41 0,55 Bia h¬i 6.129.447 100 11.395.970 100 8.268.853 100 0,86 -0,27 - B¸n bu«n 3.837.034 62,6 7.382.310 64,78 5.122.464 61,95 0,92 -0,31 - TiÕp thÞ 1.417.741 23,13 3.079.190 27,02 2.227.975 26,94 1,17 -0,28 - B¸n lÎ 874.672 14,27 934.470 8,20 918.414 11,11 0,07 -0,02 Tæng 6.397.571 11.941.102 9.048.787 0,87 -0,24 ( Nguån: Phßng kÕ to¸n) §å thÞ 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo kªnh ph©n phèi * T×nh h×nh tiªu thô bia cña C«ng ty qua c¸c th¸ng trong n¨m Bia lµ lo¹i mÆt hµng rÊt nhËy c¶m víi thêi tiÕt,, phong tôc tËp qu¸n, ®êi sèng, hµnh vi ng­êi tiªu dïng…. Trong ®ã thêi tiÕt lµ yÕu tè cã møc ®é quan träng lín chÝnh v× vËy møc ®é tiªu thô bia cña c«ng ty cßn phô thuéc vµo th¸ng trong n¨m. Qua biÓu ®å chóng t«i thÊy t×nh h×nh tiªu thô bia cña C«ng ty qua c¸c th¸ng 6,7 lµ c¸c th¸ng mïa hÌ khi Êy thêi tiÕt oi nãng lµm nhu cÇu cña ng­êi d©n t¨ng cao ®ét biÕn vµ c¸c th¸ng 11,12 thÊp do ¶nh h­ëng thêi tiÕt l¹nh cña mïa ®«ng. Ngoµi c¸c yÕu tè kh¸ch quan ®ã còng kh«ng thÎ kh«ng kÓ tíi yÕu tè chñ quan tõ phÝa c«ng ty ®ã lµ sù gia t¨ng c¸c h×nh thøc. sè l­îng c¸c khuyÕn m¹i. gi¶m gi¸ cïng víi c¸c h×nh thøc Maketing cïng víi ®ã lµ sù gia t¨ng doanh thu t­¬ng øng. B¶ng 3.8 S¶n l­îng ti ªu thô bia( 2006 - 2008) ( §VT: LÝt) Th¸ng N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 1 1.635.132 7,59 2.556.376 8,80 2.113.542 9,55 56,34 -17,32 2 1.386.208 6,43 2.050.069 7,06 1.006.504 4,55 47,89 -50,90 3 1.599.556 7,43 2.010.015 6,92 1.445.435 6,53 25,66 -28,09 4 1.704.460 7,91 2.349.966 8,09 1.268.607 5,73 37,87 -46,02 5 1.831.361 8,50 2.749.735 9,47 2.251.672 10,18 50,15 -18,11 6 2.302.173 10,69 3.178.053 10,94 2.360.741 10,67 38,05 -25,72 7 2.039.741 9,47 3.192.296 10,99 2.987.244 13,50 56,50 -6,42 8 1.743.093 8,09 2.917.612 10,04 2.645.692 11,96 67,38 -9,32 9 1.911.350 8,87 2.383.981 8,21 2.136.873 9,66 24,73 -10,37 10 1.657.589 7,69 2.269.166 7,81 1.609.678 7,27 36,90 -29,06 11 1.933.532 8,98 1.418.150 4,88 1.028.485 4,65 -26,65 -27,48 12 1.798.036 8,35 1.972.235 6,79 1.274.194 5,76 9,69 -35,39 Tæng 21.542.231 100 29.047.654 100 22.128.667 100 34,84 -23,82 ( Nguån phßng kÕ to¸n) §å thÞ 4 T×nh h×nh tiªu thô qua c©c th¸ng trong n¨m cña c«ng ty * Doanh thu tiªu thô Doanh thu tiªu thô c¸c th¸ng cña 3 n¨m 2006,2007,2008 lµ æn ®Þnh. C¸c th¸ng 6,7 cña 2 n¨m 2006,2007 lu«n lµ c¸c th¸ng cã doanh thu b¸n hµng cao do ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt. N¨m 2008 tuy s¶n l­îng tiªu thô thÊp xong doanh thu tiªu thô vÉn t¨ng do chÝnh s¸ch t¨ng gi¸ b¸n ®ªm l¹i. N¨m 2008 do t×nh h×nh suy tho¸i kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh ®i vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn bia ViÖt Hoa víi ®Þa ®iÓm rÊt gÇn c«ng ty nªn s¶n l­îng tiªu thô gi¶m dÉn tíi doanh thu còng gi¶m t­¬ng øng theo. Tuy nhiªn còng ph¶i thÊy mÆc dï s¶n l­îng vµ gi¸ trÞ tiªu thô bia cña c«ng ty lµ lín xong víi thÞ tr­êng chung vÒ bia th× s¶n l­îng còng nh­ gi¸ trÞ tiªu thô bia Nager cña c«ng ty cßn khiªm tèn. NÕu xÐt trong ph¹m vi c¸c c¬ së s¶n xuÊt th× c«ng ty cã tû lÖ thÞ phÇn kho¶ng 7%. cßn ®¸nh gi¸ tæng quan toµn bé thÞ phÇn th× chØ ë møc 5 %. Thùc tr¹ng nµy kh«ng chØ ë riªng víi c«ng ty mµ nã lµ t×nh h×nh chung cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh¸c. B¶ng 3.9 Doanh thu tiªu thô bia qua c¸c th¸ng ( N¨m 2006 - 2008) (§VT: TriÖu ®ång) Th¸ng N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 1 6.072,13 7,28 8.472,14 8,37 8.347,29 7,13 39,52 -1,47 2 6.720,79 8,06 8.720,79 8,61 8.479,98 7,25 29,76 -2,76 3 6.008,86 7,21 7.508,86 7,41 8.878,62 7,59 24,96 18,24 4 6.677,88 8,01 7.977,88 7,88 8.356,99 7,14 19,47 4,75 5 6.070,90 7,28 8.970,90 8,86 10.978,74 9,38 47,77 22,38 6 9.007,65 10,80 10.007,65 9,88 10.385,72 8,87 11,10 3,78 7 9.101,30 10,92 10.101,30 9,97 12.697,78 10,85 10,99 25,70 8 6.806,62 8,16 8.206,62 8,10 12.624,03 10,79 20,57 53,83 9 7.352,03 8,82 9.252,03 9,14 10.115,61 8,64 25,84 9,33 10 6.202,72 7,44 7.602,71 7,51 9.216,82 7,88 22,57 21,23 11 7.328,80 8,79 7.328,80 7,24 8.565,14 7,32 0,00 16,87 12 6.028,82 7,23 7.128,82 7,04 8.385,72 7,17 18,25 17,63 Tæng 83.378,50 100 101.278,50 100 117.032,44 100 21,47 15,56 ( Nguån: Phßng kÕ to¸n) * T×nh h×nh tiªu thô bia cña c«ng ty theo thÞ tr­êng tiªu thô Qua b¶ng sè liÖu chóng t«i thÊy thÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu cña c«ng ty lµ thÞ tr­êng tØnh nhµ víi 85,07% n¨m 2006, gi¶m nhÑ cßn 83,36% vµo n¨m 2007 vµ tíi n¨m 2008 chØ cßn lµ 82,29%. N¨m 2007 tû träng cã gi¶m xong vÒ mÆt s¶n l­îng th× t¨ng tíi h¬n 4 tû lÝt. nh­ng tíi n¨m 2008 tû träng gi¶m ®ång thêi víi ®ã lµ s¶n l­îng còng gi¶m cßn víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c th× nã míi chiÕm mét tû träng rÊt khiªm tèn.ThÞ tr­êng Hµ Néi lu«n lµ thÞ tr­êng lín thø hai cña c«ng ty xong kh¸ch hµng tiªu dïng chñ yÕu lµ nh©n d©n cña tØnh Hµ T©y cò, nay lµ Hµ Néi n¨m 2006 chØ lµ 4,7% sang n¨m 2007 xuèng cßn 4,23% nh­ng s¶n l­îng vÉn t¨ng h¬n 200 ngh×n lÝt n¨m 2008 tû träng tuy t¨ng lªn nh­ng l¹i gi¶m so víi n¨m 2007 tíi h¬n 72 ngh×n lÝt. thÞ tr­êng nhá nhÊt lµ thÞ tr­êng B¾c Ninh n¨m 2006 chØ chiÕm 1,08% t­¬ng øng víi 69,094 lÝt. sang n¨m 2007 t¨ng lªn 0,9% t­¬ng øng víi h¬n 167 ngh×n lÝt tøc lµ chiÕm 1,98% n¨m 2008 lµ 2% b×nh qu©n ®¹t 161,84% c¶ 3 n¨m. t¹i thÞ tr­êng Th¸i Nguyªn th× cã xu h­íng t¨ng lªn n¨m 2006 ®¹t 2,03 % n¨m 2007 t¨ng lªn 2,21% vµ 3,03% vµo n¨m 2008 cïng víi ®ã lµ s¶n l­îng tiªu thô t¨ng lªn h¬n 134 ngh×n lÝt vµ h¬n 8 ngh×n lÝt cßn víi hai thÞ tr­êng Ninh B×nh vµ thÞ tr­êng H­ng Yªn th× n¨m 2007 t¨ng lÇn l­ît lµ h¬n 277 ngh×n lÝt vµ h¬n 248 ngh×n lÝt tøc t¨ng 139,46% vµ 96,89% sang n¨m 2008 nã còng n»m trong xu h­íng chung víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c lµ gi¶m 26,12% vµ 27,8%. Nh­ vËy n¨m 2007 lµ mét n¨m lµm ¨n ph¸t ®¹t cña c«ng ty nh­ng tíi n¨m 2008 do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng cïng víi sù ra ®êi cña c«ng ty cæ phÇn bia ViÖt Hoa ®· lµm cho s¶n l­îng tiÖu thô cña c«ng ty gi¶m m¹nh t¹i thÞ tr­êng tØnh nhµ vµ mét c¸c tØnh l©n cËn. B¶ng 3.10 Tiªu thô bia Nager theo thÞ tr­êng tiªu thô §VT: lÝt ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh SL CC SL CC SL CC 07-06/06 08-07/07 * Hµ Nam 5.442.414 85,07 9.954.103 83,36 7.446.247 82,29 82,90 -25,19 - Phñ Lý 2.789.341 43,60 5.023.622 42,07 3.710.003 41,00 80,10 -26,15 - Thanh Liªm 428.637 6,70 806.024 6,75 608.983 6,73 88,04 -24,45 - B×nh Lôc 517.564 8,09 969.618 8,12 644.274 7,12 87,34 -33,55 - Lý Nh©n 569.384 8,90 983.947 8,24 623.461 6,89 72,81 -36,64 - Duy Tiªn 876.467 13,70 1.564.284 13,10 1.197.155 13,23 78,48 -23,47 - Kim B¶ng 261.021 4,08 606.608 5,08 662.371 7,32 132,40 9,19 * Hµ Néi 300.686 4,70 505.109 4,23 432.532 4,78 67,99 -14,37 * Th¸i Nguyªn 129.871 2,03 263.898 2,21 272.368 3,01 103,20 3,21 * B¾c Ninh 69.094 1,08 236.433 1,98 180.975 2,00 242,19 -23,46 * Ninh B×nh 198.964 3,11 476.450 3,99 351.998 3,89 139,46 -26,12 * H­ng Yªn 256.543 4,01 505.109 4,23 364.666 4,03 96,89 -27,80 Tæng 6.397.571 100 11.941.102 100 9.048.787 100 86,65 -24,22 (Nguån: Phßng kÕ to¸n ) c. Mét sè nh©n tè ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. * C¸c ¸p lùc c¹nh tranh ®èi víi C«ng ty cæ phÇn bia Sµi Gßn - Hµ Nam Môi trường kinh doanh hiện tại của công ty đang hoạt động chủ yếu là môi trường kinh doanh trong nước.Sản phẩm chính là bia hơi được tiêu thụ hoàn toàn trong nước. do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi môi trường kinh doanh trong nước. Ngay t¹i ®Þa bµn tiªu thô chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay ®ã lµ thµnh phè Phñ Lý míi gÇn ®©y ®· cã thªm sù hiÖn diÖn cña CTCP bia ViÖt Hoa còng víi chñng lo¹i s¶n phÈm t­¬ng tù ®· lµm cho s¶n l­îng tiªu thô. doanh thu gi¶m sót h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã. cho thấy t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng bia hÕt søc phøc t¹p h¬n n÷a Phñ Lý lµ mét thµnh phè trÎ cã sù ®an xen gi÷a hai lèi sèng ®ã lµ lèi sèng cò vµ lèi sèng míi n¨ng ®éng trÎ trung cïng víi ®ã lµ sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. mÉu m· c¸c lo¹i thøc uèng gi¶I kh¸t lµm cho thÞ phÇn cña c«ng ty vÒ ®å uèng gi¶m sót m¹nh mÏ nh­ sù t¸c ®éng cña mÆt hµng thay thÕ bia lµ r­îu. s¶n l­îng r­îu t¨ng lªn rÊt nhiÒu trong nh÷ng n¨m qua ch­a kÓ ®Õn l­îng r­îu nhËp khÈu. r­îu s¶n xuÊt thñ c«ng…. cho thấy thÞ tr­êng r­îu ®ang më ra víi tèc ®é kh¸ nhanh. R­îu cã gi¸ b¸n thÊp h¬n so víi bia nªn nã ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu tiªu dïng th«ng dông cña nh©n d©n. Nh­ng tÝnh chÊt thay thÕ gi÷a bia vµ r­îu kh«ng cao bia cã tÝnh chÊt gi¶i kh¸t. ®é nhÑ. …. RÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn. thÓ lùc cña ng­êi ViÖt Nam ®iÒu Êy sÏ t¹o thuËn lîi lín cho ®Çu ra cña bia sau nµy. ¸p lùc c¹nh tranh trªn khiÕn c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Çu t­ nghiªn cøu sÏ khã mµ tÝnh to¸n vµ ®èi phã d­îc do tÝnh khã kiÓm so¸t cña c¸c ®èi t­îng tham gia. Møc ®é c¹nh tranh vµ h×nh thøc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp tíi c«ng ty lµ kh¸c nhau cã thÓ vÒ gi¸ m¹ng l­íi kªnh ph©n phèi chÝnh s¸ch Marketing …. V× vËy c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc cñng cè b¶o vÖ thÞ tr­êng hiÖn cã cña m×nh vµ ph¸t triÓn t×m míi c¸c thÞ tr­êng. * ChÝnh s¸ch ph©n phèi cña C«ng ty Víi sù ®a d¹ng trong kªnh ph©n phèi C«ng ty còng sö dông nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i víi kh¸ch hµng cña m×nh. Các hình thức khuyến mại chủ yếu đã được Công ty sử dụng gồm: - Giảm giá: Giảm giá là một hình thức khuyến mại được Công ty thường xuyên áp dụng.Giảm giá được áp dụng đối với các khách hàng là cá nhân hoặc tập thể mua với số lượng lớn.điều này đã kích thích nhu cầu của người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của Công ty với số lượng lớn.Bên cạnh việc áp dụng giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn Công ty còn thực hiện việc giảm giá theo mùa.Điều này là do tính chất mùa vụ ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmoi nhat123.doc
Tài liệu liên quan