Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Thành

Tài liệu Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Thành: ... Ebook Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Thành

doc51 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty TNHH Xây Dựng Hoà Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ®ang tõng b­íc hoµ cïng nhÞp ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia trong khu vùc vµ thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ViÖt Nam ®· tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ lín ë khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh­ ASEAN, AFTA, APEC vµ gÇn ®©y nhÊt ViÖt Nam ®· chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi WTO. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang héi nhËp chung víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nã ®em l¹i nhiÒu c¬ héi vµ còng kh«ng Ýt th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. V× vËy c¸c doanh nghiÖp trong n­íc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thÞ tr­êng c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p nh¨m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh .NÕu mét doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× sÏ kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc. ViÖc duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi trong suèt thêi gian tån t¹i cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ c¬ së, nÒn t¶ng v÷ng ch¾c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ yÕu tè kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng th× ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ tu©n theo quy luËt c¹nh tranh. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ xu thÕ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. §Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®ã lµ doanh nghiÖp ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh, ph¶i cã mét chiÕn l­îc c¹nh tranh l©u dµi, ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc Marketing cô thÓ vµ hiÖu qu¶. Tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®ång nghÜa víi viÖc xo¸ bá dÇn hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, còng cã nghÜa lµ xo¸ bá sù b¶o hé cña nhµ n­íc ®èi c¸c ngµnh kinh doanh, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tham gia thùc sù vµo cuéc c¹nh tranh kh¾c nghiÖt trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Qua cuéc c¹nh tranh nµy, cã nh÷ng doanh nghiÖp sÏ v­ît qua ®­îc khã kh¨n, ®ñ søc ®Ó c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn ®i lªn, ng­îc l¹i mét sè doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh th× sÏ bÞ ®µo th¶i ra khái thÞ tr­êng. Xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy nay chÝnh lµ th¸ch thøc vµ lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Trong bèi c¶nh ®ã, c¸c c«ng ty x©y dùng nãi chung vµ C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh nãi riªng ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt khèc liÖt ®Ó cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn vµ ®Ó cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. V× thÕ, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ Marketing sÏ gióp c«ng ty cã thÓ cñng cè ho¹t ®éng kinh doanh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× thÕ nªn em chän ®Ò tµi : “Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh ” Chuyªn ®Ò thùc tËp ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn gåm cã c¸c phÇn chÝnh sau: Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ Marketing Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh Ch­¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing trong C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh Do sù hiÓu biÕt vµ thêi gian cã h¹n nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa QTKD Tr­êng §H C«ng §oµn cïng Ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh ®Ó bµi viÕt nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Hoµ ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Xin c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o vµ c¸c anh chÞ trong C«ng ty TNHH X©y Dùng Hoµ Thµnh ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty. Ch­¬ng I Tæng quan vÒ Marketing Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÓ Marketing trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ Marketing Sù ra ®êi cña Marketing Tho¹t ®Çu Marketing xuÊt hiÖn qua nh÷ng hµnh vi rêi r¹c g¾n víi nh÷ng t×nh huèng trao ®æi. Nh­ vËy, cã thÓ nãi Marketing xuÊt hiÖn g¾n liÒn víi trao ®æi hµng ho¸. Nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ Marketing xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù xuÊt hiÖn trao ®æi. Thùc ra c¸c hµnh vi Marketing chØ xuÊt hiÖn khi trao ®æi ë trong mét tr¹ng th¸i hay t×nh huèng nhÊt ®Þnh: hoÆc lµ ng­êi b¸n ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó cè g¾ng b¸n ®­îc hµng. Cã nghÜa lµ t×nh huèng trao ®æi lµm xuÊt hiÖn Marketing khi ng­êi ta ph¶i c¹nh tranh ®Ó b¸n hoÆc c¹nh tranh ®Ó mua. Nh­ vËy nguyªn nh©n s©u xa lµm xuÊt hiÖn Marketing lµ c¹nh tranh. Trong thùc tiÔn, hµnh vi Marketing xuÊt hiÖn râ nÐt tõ khi nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ph¸t triÓn, thóc ®Èy søc s¶n xuÊt t¨ng nhanh vµ lµm cho cung hµng ho¸ cã chiÒu h­íng v­ît cÇu. Nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt, bÕ t¾c trong tiªu thô hµng ho¸ vÉn dÇn dÇn xuÊt hiÖn. Khi ®ã buéc c¸c nhµ kinh doanh ph¶i t×m nh÷ng gi¶i phÊp tèt h¬n ®Ó tiªu thô hµng ho¸. B»ng c¸c ph­¬ng ch©m nh­ : “ H·y lµm vui lßng kh¸ch hµng”, “ Kh«ng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i th¾c m¾c khi mua hµng”… Nhê nh÷ng ph­¬ng ch©m ®ã mµ tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ ®­îc gia t¨ng nhanh chãng. Tuy nhiªn c¸c ph­¬ng ch©m trªn còng ch­a thÓ gióp tiªu thô ®­îc l­¬ng h¸ng ho¸ t¨ng tr­ëng ngµy mét m¹nh mÏ. C¸c nhµ kinh doanh cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p quyÕt liÖt h¬n ®Ó lµm trçi dËy kh¸t khao mua hµng cña kh¸ch hµng nh­ : b¸n hµng cã quµ tÆng, cã gi¶i th­ëng, mua nhiÒu hoÆc mua th­êng xuyªn ®­îc gi¶m gi¸. Qu¸ tr×nh t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p tèt h¬n ®Ó thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng ho¸ lµm cho ho¹t ®éng Marketing ngµy cµng ph¸t triÓn, vµ la c¬ së ®Ó h×nh thµnh mét m«n khoa häc hoµn chØnh vÒ Marketing. Ngày nay, Marketing ®­îc øng dông trong hÇu hÕt c¸c lo¹i h×nh kinh doanh trong n­íc, quèc tÕ vµ c¶ c¸c lÜnh vùc phi th­¬ng m¹i. Kh¸i niÖm vÒ Marketing Cïng víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®· cã thªm nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ Marketing ra ®êi. C¸c kh¸i niÖm ®ã ph¶n ¸nh lÞch sö nhËn thøc vÒ b¶n chÊt, néi dung cña Marketing vµ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña m«n khoa häc nµy Vµ cho ®Õn nay nhiÒu ng­êi vÉn lÇm t­ëng Marketing víi viÖc chµo hµng (tiÕp thÞ), b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kÝch thÝch tiªu thô. V× vËy hä quan niÖm r»ng Marketing ch¼ng qua lµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p mµ ng­êi b¸n sö dông ®Ó cèt lµm sao b¸n ®­îc hµng vµ thu ®­îc tiÒn vÒ cho hä. ThËm chÝ, nhiÒu ng­êi cßn ®ång nhÊt Marketing víi nghÒ ®i chµo hµng, giíi thiÖu dïng thö hµng (nghÒ tiÕp thÞ). Thùc ra tiªu thô vµ ho¹t ®éng tiÕp thÞ chØ lµ mét trong nh÷ng kh©u cña cña ho¹t ®éng Marketing. H¬n thÕ n÷a, ®ã kh«ng ph¶i lµ kh©u quan träng nhÊt. Mét hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng , kiÓu d¸ng kÐm hÊp dÉn, kh«ng thÝch hîp víi ®ßi hái cña ng­êi tiªu dïng, gi¸ c¶ ®¾t th× dï ng­êi ta cã tèn bao nhiªu c«ng søc vµ tiÒn cña th× còng ®Ó thuyÕt phôc kh¸ch hµng th× viÖc mua chóng còng rÊt h¹n chÕ. Ngù¬c l¹i nÕu doanh nghiÖp t×m hiÓu kÜ l­ìng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o ra nh÷ng mÆt hµng phï hîp víi nã, quy ®Þnh mét møc gi¸ thÝch hîp, cã mét ph­¬ng thøc ph©n phèi hÊp dÉn vµ kÝch thÝch tiªu thô cã hiÖu qu¶ th× ch¾c ch¾n viÖc b¸n nh÷ng hµng ho¸ ®ã sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n. Tõ ®ã ng­êi ta ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ Marketing: “ Marketing lµ qu¸ tr×nh lµm viÖc víi thÞ tr­êng ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc trao ®æi nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña con ng­êi. Còng cã thÓ hiÓu, Marketing lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña con ng­êi (bao gåm c¶ tæ chøc) nh»m th¶o m·n c¸c nhu cÇu vµ mong muèn th«ng qua trao ®æi ”. Th«ng th­êng ng­êi ta cho r»ng Marketing lµ c«ng viÖc cña ng­êi b¸n, nh­ng hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ th× ®«i khi c¶ ng­êi mua còng ph¶i lµm Marketing. Trªn thÞ tr­êng bªn nµo tÝch cùc h¬n trong viÖc t×m kiÕm c¸ch trao ®æi víi bªn kia, th× bªn ®ã thuéc vÒ phÝa lµm Marketing 2. C¸c bé phËn cÊu thµnh Marketing trong doanh nghiÖp Marketing sÏ gióp cho c«ng ty thùc hiÖn nh÷ng chiÕn l­îc cô thÓ mµ c«ng ty ®Ò ra. Mc.Carthy ®· ®­a ra mét c¸ch ph©n lo¹i c¸c c«ng cô chiÕn thuËt cña Marketing - mix gåm 4 yÕu tè gäi lµ bèn P. §ã lµ: -S¶n phÈm (product), -Gi¸ c¶ (price) -Ph©n phèi (place) -Xóc tiÕn hçn hîp (promotion) S¶n phÈm S¶n phÈm lµ tÊt c¶ nh÷ng c¸i, nh÷ng yÕu tè cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu hay ­íc muèn ®­îc ®­a ra chµo b¸n trªn thÞ tr­êng víi môc ®Ých thu hót sù chó ý mua s¾m, sö dông hay tiªu dïng. S¶n phÈm lµ yÕu tè ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña hÖ thèng Marketing mix. S¶n phÈm vÒ thùc chÊt lµ tÊt c¶ c¸c lîi Ých mµ c¸c c«ng ty ®Þnh chµo b¸n cho kh¸ch hµng vµ hä c¶m nhËn ®­îc. Mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc chµo b¸n ®Òu ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. C¸c yÕu tè nµy ®­îc s¾p xÕp thµnh ba cÊp ®é c¬ b¶n lµ : s¶n phÈm theo ý t­ëng, s¶n phÈm hiÖn thùc vµ s¶n phÈm bæ sung. Mçi cÊp ®é cã vai trß riªng nh­ng c¶ ba cÊp ®é míi t¹o nªn mét s¶n phÈm hoµn chØnh S¶n phÈm hµng ho¸ bao hµm c¶ nh÷ng vËt thÓ h÷u h×nh vµ v« h×nh (c¸c dÞch vô) , cã thÓ ®ang ë giai ®o¹n giíi thiÖu trªn thÞ tr­êng, cã thÓ cã nh÷ng c¶i tiÕn hay thay ®æi hoÆc s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n rót lui. C«ng ty ph¶i chän chiÕn thuËt phï hîp nhÊt trong tõng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cô thÓ. Khi s¶n phÈm cã nh÷ng thay ®æi nh»m t¨ng lîi Ých cña s¶n phÈm ®ã víi ng­êi tiªu dïng, cã nghÜa lµ nã muèn duy tr× h×nh ¶nh trong t©m trÝ ng­êi mua. Nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng cña s¶n phÈm bao gåm : chÊt l­îng, nh·n hiÖu vµ bao b×. ViÖc nghiªn cøu ®Ó ngµy mét n©ng cao chÊt l­îng kh«ng chØ liªn quan ®Õn h×nh ¶nh cña s¶n phÈm mµ cßn liªn quan ®Õn lîi nhuËn thu ®uîc. §ã lµ ®iÒu mµ tÊt c¶ ng­êi tiªu dïng ®Òu mong muèn. Ngµy nay c¸c c«ng ty mét mÆt kh«ng nh÷ng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ b¸n, mÆt kh¸c hä cßn n©ng cao c¸c dÞch vô sau b¸n hµng ®¶m b¶o tho¶ m·n ngµy cµng cao nh÷ng ®ßi hái cña ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn c«ng ty còng ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr­êng mét c¸ch cÈn thËn tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. Nh·n hiÖu cña s¶n phÈm còng cã ý nghÜa quan träng. Mét s¶n phÈm cã nh·n hiÖu bao giê còng b¸n ®­îc nhiÒu h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i kh«ng cã nh·n hiÖu. VËy nh·n hiÖu lµ g× ? Nh·n hiÖu lµ tªn, thuËt ng÷, dÊu hiÖu, biÓu t­îng, h×nh vÏ hay sù phèi hîp cña chóng, cã c«ng dông ®Ó x¸c nhËn hµng ho¸ hay dÞch vô cña mét ng­êi b¸n hay mét nhãm ng­êi b¸n vµ ph©n biÖt chóng víi hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Khi tªn mét s¶n phÈm hay h×nh ¶nh nh·n hiÖu cña s¶n phÈm ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña kh¸ch hµng th× nh·n hiÖu ®ã thùc sù cã hiÖu qu¶. Bao b× còng rÊt quan träng trong vai trß b¶o vÖ s¶n phÈm, kh«ng nh÷ng thÕ vai trß cßn cã chøc n¨ng giíi thiÖu s¶n phÈm, ph©n biÖt s¶n phÈm nµy víi s¶n phÈm kh¸c. C¸c c«ng ty ngµy cµng cã nh÷ng c¶i tiÕn vÒ mÆt bao b×, chÝnh bao b× còng t«n ®­îc gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Gi¸ c¶. Gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô lµ mét c«ng cô c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Là giá trị (thường dưới hình thức tiền bạc) mà khách hàng sẵn sàng trả để được thoả mãn nhu cầu (thường là một sản phẩm hoặc dịch vụ). Møc gi¸ (cao, trung b×nh, thÊp) vµ chÝnh s¸ch ®¸nh gi¸ gi¸ æn ®Þnh, gi¸ linh ho¹t (®iÒu chØnh gi¸) ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c lîi thÕ cña doanh nghiÖp. Mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n víi c¸c chÝnh s¸ch ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸, c¸c kÜ thuËt ®iÒu chØnh gi¸ hîp lý lµ lîi thÕ cña doanh nghiÖp. Giá là một thành phần quan trọng trong giải pháp tổng hợp và cần phải được quản trị một cách thông minh như là cách mà ta quản trị những thành phần khác. Nhìn chung giá là một phần đi kèm với kế hoạch sản phẩm/thị trường và không phải là một thực thể riêng lẻ. Cã ba chiÕn thuËt chÝnh mµ c«ng ty cã thÓ sö dông ®èi víi mét s¶n phÈm míi ®ã lµ: Thùc hiÖn gi¸ th©m nhËp thÞ tr­êng, gi¸ ngang b»ng víi ®èi thñ c¹nh tranh vµ gi¸ hít v¸ng. Mét c«ng ty muèn nhanh chãng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®ång thêi më réng thÞ phÇn cña m×nh th× th­êng ®Þnh gi¸ thÊp. Víi mét møc gi¸ thÊp nã sÏ lµm næi bËt ®­îc s¶n phÈm, t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Khi mµ ®· thiÕt lËp ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng, c«ng ty cã thÓ t¨ng gi¸ lªn ngang b»ng hoÆc thËm chÝ cao h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Khi ®· chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× gi¸ c¶ lµ do hä ®Þnh ®o¹t. ViÖc ®Þnh gi¸ ngang b»ng víi ®èi thñ c¹nh tranh ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng kh¸c biÖt trong chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Thùc hiÖn chiÕn thuËt bít gi¸ hít v¸ng chØ thùc hiÖn trong tr­êng hîp s¶n phÈm cã nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt mµ trong mét thêi gian ng¾n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh khã lßng b¾t ch­íc ®­îc. Trong lÜnh vùc x©y dùng th× c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù to¸n dù thÇu còng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng cña bÊt kú c«ng ty x©y dùng nµo. Gi¸ dù thÇu cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc tróng thÇu hay tr­ît thÇu cña c«ng ty. Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu lµ tÝnh ®óng vµ tÝnh ®ñ. C¸c s¶n phÈm x©y dùng th­êng mang tÝnh c¸ biÖt phô thuéc vµo nhiÒu ®Þa ®iÓm x©y dùng, vµo chñng lo¹i c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng theo ®å ¸n thiÕt kÕ, theo tõng ®èi t­îng ®Æt hµng cô thÓ. V× thÕ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ quy ®Þnh thèng nhÊt mµ mçi c«ng tr×nh cã gi¸ riªng, kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông thiÕt kÕ ®Þnh h×nh, thiÕt kÕ mÉu ®­îc x©y dùng trong cïng mét khu vùc vµ cïng trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. C«ng ty chØ cã thÓ ®Þnh gi¸ cho tõng bé phËn cÊu thµnh c«ng tr×nh th«ng qua c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh tÝnh to¸n chung. HiÖn nay, néi dung chi tiÕt cña gi¸ dù to¸n néi dung dù thÇu trong x©y l¾p bao gåm c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ trùc tiÕp. - Chi phÝ chung - Lîi nhuËn vµ thuÕ Ngoµi viÖc tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu sao cho hîp lý th× c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cÇn quan t©m ®ªn c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, sao cho ®¹t ®­îc lîi nhuËn lín nhÊt nhê tiÕt kiÖm chi phÝ. Tõ ®ã c«ng ty cã ®­îc sù chñ ®éng trong viÖc n¾m b¾t sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó cã ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch øng phã kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi ®ã. Ph©n phèi. Ph©n phèi lµ mét biÕn sè quan träng cña marketing hçn hîp. Cã 6 ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña kªnh ph©n phèi mµ c«ng ty ph¶i nghiªn cøu: - Kªnh b¸n hµng Trùc tiÕp: Kªnh trùc tiÕp cã ý nghÜa lµ b¸n hµng trùc tiÕp tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng. C¸i lîi cña c¸ch lµm nµy lµ c«ng ty häc c¸ch qu¶n lý c¸c cöa hµng b¸n lÎ, cã thÓ thö nghiÖm nhanh chãng vµ linh ho¹t nh÷ng s¶n phÈm vµ ý t­ëng míi. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng c«ng ty nhá víi nguån lùc h¹n chÕ th× viÖc b¸n hµng trùc tiÕp lµ kh«ng hiÖu qu¶, ®Æc biÖt khi kh¸ch hµng ë r¶i r¸c trong mét vïng réng lín. Trong tr­êng hîp ®ã th× viÖc sö dông nh÷ng ng­êi trung gian lµ cÇn thiÕt. Cßn ®èi víi nh÷ng c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thiÕt lËp kªnh riªng cña m×nh th­êng kiÕm ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n b»ng c¸ch t¨ng thªm vèn ®©ï t­ vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh m×nh Gi¸n tiÕp: Sö dông kªnh b¸n hµng gi¸n tiÕp bao gåm nh÷ng ng­êi b¸n lÎ, b¸n bu«n, c¸c tæ chøc ®¶m nhËn viÖc giao hµng tËn nhµ vµ c¸c ®¹i lý. ViÖc sö dông nh÷ng ng­êi trung gian ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong viÖc ®¶m b¶o ph©n phèi hµng réng kh¾p vµ ®­a hµng ®Õn c¸c thÞ tr­êng môc tiªu. Nhê quan hÖ tiÕp xóc, kinh nghiÖm, viÖc chuyªn m«n ho¸ vµ quy m« ho¹t ®éng, c¸c ng­êi trung gian Marketing sÏ lµm lîi cho c«ng ty nhiÒu h¬n lµ khi c«ng ty tù lµm lÊy - Sö dông ®¬n kªnh hay ®a kªnh: Tr­íc kia nhiÒu c«ng ty b¸n hµng cho mét thÞ tr­êng duy nhÊt th«ng qua mét kªnh duy nhÊt. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c nhãm kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng cña kªnh, ngµy cµng nhiÒu c«ng ty chÊp nhËn Marketing ®a kªnh. Marketing ®a kªnh xuÊt hiÖn khi mét c«ng ty sö dông hai hay nhiÒu kªnh Marketing ®Ó v­¬n tõ mét hay nhiÒu nhãm kh¸ch hµng. B»ng c¸ch bæ sung thªm nhiÒu kªnh c¸c c«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc ba lîi Ých quan träng: t¨ng ph¹m vi bao qu¸t thÞ tr­êng, gi¶m chi phÝ cña kªnh vµ viÖc t¨ng tiªu thô. C¸c c«ng ty th­êng bæ xung thªm mét kªnh nh»m v­¬n tõ mét nhãm kh¸ch hµng mµ kªnh hiÖn cã kh«ng v­¬n tíi ®­îc - ChiÕm gi÷ kªnh. - §¸nh gi¸ c¸c thµnh viªn kªnh. - Sè l­îng thµnh viªn kªnh. - TuyÓn chän c¸c thµnh viªn kªnh. c. Xóc tiÕn hçn hîp (promotion). C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn kh¸ch hµng , lµm t¨ng sù hiÓu biÕt, nhËn biÕt cña kh¸ch hµng vÒ doanh nghiÖp vµ c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi thÕ cña doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®­îc khi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®­îc thùc hiÖn hiÖu qu¶. C¸c lo¹i h×nh cña ho¹t ®éng xóc tiÕn bao gåm: Qu¶ng c¸o, kÝch thÝch tiªu thô, marketing trùc tiÕp, quan hÖ c«ng chóng vµ lùc l­îng b¸n hµng. Qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o lµ nh÷ng h×nh thøc thøc truyÒn th«ng kh«ng trùc tiÕp, phi c¸ nh©n, ®­îc thùc hiÖn qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ph¶i tr¶ tiÒn vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu chi phÝ. Qu¶ng c¸o lµ ph­¬ng s¸ch cã tÝnh chiÕn l­îc ®Ó ®¹t ®­îc hoÆc duy tr× mét lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o lµ mét sù ®Çu t­ dµi h¹n Qu¶ng c¸o lµ c«ng cô truyÒn th«ng ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn ®Æc biÖt lµ trong thÞ tr­êng hµng tiªu dïng c¸ nh©n. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o rÊt phong phó. C¸c chñ thÓ qu¶ng c¸o cã thÓ truyÒn th«ng tin qu¶ng c¸o cho hµng ho¸ dÞch vô hay cho chÝnh uy tÝn h×nh ¶nh cña c«ng ty th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin qu¶ng c¸o tíi ng­êi nhËn tin lµ c¸c kh¸ch hµng t­¬ng lai KÝch thÝch tiªu thô: KÝch thÝch tiªu thô gåm nh÷ng c«ng cô ®Ó kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng (®­a mÉu chµo hµng, phiÕu th­ëng bít tiÒn khi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt gi¶m gi¸ ®Æc biÖt, gi¶i th­ëng, phÇn th­ëng cho kh¸ch hµng th­êng xuyªn, dïng thö, miÔn phÝ, b¶o hµnh...), khuyÕn m·i mËu dÞch ( bít gi¸ khi mua hµng, hµng tÆng miÔn phÝ, qu¶ng c¸o vµ tr­ng bµy hµng b¸n...), kÝch thÝch lùc l­îng b¸n hµng ( tiÒn th­ëng, héi nghÞ b¸n hµng). KÝch thÝch tiªu thô th­êng thu hót nh÷ng ng­êi hay thay ®æi nh·n hiÖu, nh÷ng ng­êi nµy chñ yÕu t×m kiÕm gi¸ rÎ, gi¸ trÞ kh¸ hoÆc cã th­ëng. Nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô sö dông trªn nh÷ng thÞ tr­êng cã nhiÒu nh·n hiÖu rÊt gièng nhau sÏ t¹o ra møc tiªu thô ®¸p øng cao trong mét thêi gian ng¾n, thÕ nh­ng kh«ng gi÷ ®­îc thÞ phÇn l©u bÒn. Trªn nh÷ng thÞ tr­êng cã c¸c nh·n hiÖu rÊt kh¸c nhau c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô cã thÓ thay ®æi ®­îc thÞ thÞ phÇn t­¬ng ®èi l©u bÒn h¬n. Marketing trùc tiÕp: HÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu dùa chñ yÕu vµo qu¶ng c¸o, kÝch thÝch tiÕu thô vµ b¸n hµng trùc tiÕp ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh. Hä sö dông qu¶ng c¸o ®Ó t¹o ra sù biÕt ®Õn vµ quan t©m, khÝch thÝch tiªu thô ®Ó khuyÕn khÝch mua hµng vµ b¸n hµng trùc tiÕp cè g¾ng kÕt hîp ba yÕu tè nµy l¹i ®Ó ®i ®Õn cho b¸n hµng trùc tiÕp kh«ng qua trung gian. Marketing trùc tiÕp bao gåm: Göi th­ trùc tiÕp, catalog ®Æt hµng qua b­u ®iÖn, Marketing qua ®iÖn tho¹i, tr¶ lêi trùc tiÕp qua truyÒn thanh vµ truyÒn h×nh, mua hµng qua hÖ thèng ®iÖn tö...C¸c c«ng cô Marketing rÊt ®a d¹ng nµy ®Òu cã mét ®iÓm chung, ®Òu ®­îc sö dông ®Ó cã ®­îc nh÷ng ®¬n ®Æt hµng triÓn väng, ®iÒu quan träng lµ nã thiÕt lËp ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ ­u tiªn víi kh¸ch hµng... Quan hÖ c«ng chóng vµ lùc l­îng b¸n hµng: quan hệ cộng đồng là một qui trình nhằm tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng, thông qua những phẩm chất tích cực được trình bày theo một phong cách thích hợp, dựa trên quá trình truyền thông cùng thoả mãn hai chiều. * Trong ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng th× ph©n phèi chÝnh lµ qu¸ tr×nh c«ng ty tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®Ó t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh, ®Çu ra cho s¶n phÈm vµ viÖc lµm cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty còng lµ mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng Marketing. VËy ®Êu thÇu trong x©y dùng lµ: Theo NghÞ ®Þnh 88/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ th×: “ §Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu” §øng trªn gãc ®é qu¶n lý nhµ n­íc: §Êu thÇu lµ mét ph­¬ng thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ mµ th«ng qua ®ã lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu. §øng trªn gãc ®é nhµ thÇu: §Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh mµ th«ng qua ®ã nhµ thÇu nhËn ®­îc c¬ héi nhËn thÇu kh¶o s¸t thiÕt kÕ, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh. Nã cã nhiÖm vô t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña c«ng ty. Vµ nã cßn cã vai trß quan träng ®èi víi c¶ chñ ®Çu t­, chñ thÇu vµ víi c¶ nhµ n­íc §èi víi c¸c nhµ thÇu : Ho¹t ®«ng ®Êu thÇu ®­îc tæ chøc theo nguyªn t¾c c«ng khai vµ b×nh ®¼ng, nhê ®ã c¸c nhµ thÇu sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt c¬ héi t×m kiÕm c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó tróng thÇu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng,... ViÖc tham gia ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ theo hîp ®ång lµm cho nhµ ®Çu t­ ph¶i tËp trung vèn cña m×nh vµ lùa chän träng ®iÓm ®Ó ®Çu t­ n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ theo c«ng tr×nh. C«ng viÖc thùc tÕ sÏ gióp cho c¸c nhµ thÇu hoµn thiÖn h¬n vÒ tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh, cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn c¸c mÆt vÒ c«ng nghÖ, tµi chÝnh,...Do ®ã gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c¸c c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 3. TÇm quan träng cña Marketing trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh doanh, mét c¬ thÓ sèng cña ®êi sèng kinh tÕ. C¬ thÓ ®ã cÇn cã sù trao ®æi víi m«i tr­êng bªn ngoµi –thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh trao ®æi diÔn ra th­êng xuyªn, liªn tôc, víi qui m« cµng lín th× c¬ thÓ ®ã cµng khoÎ m¹nh. Ng­îc l¹i, sù trao ®æi ®ã diÔn ra yÕu ít th× c¬ thÓ ®ã cã thÓ quÆt quÑo vµ chÕt yÓu. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× døt kho¸t còng ph¶i cã c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh­: s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n lùc…Nh­ng c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ tµi chÝnh, chøc n¨ng qu¶n lÝ nh©n lùc chØ ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i, vµ l¹i cµng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho sù thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp, nÕu t¸ch rêi nã khái mét chøc n¨ng kh¸c- chøc n¨ng kÕt nèi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi thÞ tr­êng. Chøc n¨ng nµy thuéc mét lÜnh vùc qu¶n lÝ kh¸c – qu¶n lÝ Marketing . Marketing không chỉ là một chức năng trong hoạt động kinh doanh, nó là một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong việc phát hiện ra, đáp ứng và làm thoả mãn cho nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp cần phải biết làm thế nào để xác định và phân khúc thị trường, xây dựng giải pháp hấp dẫn để chào cho khách hàng, và xây dựng thương hiệu với định vị mạnh. Họ phải biết làm thế nào để làm giá cho giải pháp của mình một cách hấp dẫn và hợp lý, và làm thế nào để chọn và quản trị kênh phân phối để đưa sản phẩm của mình đến khách hàng một cách có hiệu quả. Họ cần phải biết làm thế nào để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm của mình, để khách hàng biết và mua. Không chỉ thế, họ cần phải biết áp dụng chiến lược thị trường và phương pháp quản trị phù hợp với thực tế thị trường đầy kỹ thuật mới trong xu hướng toàn cầu hoá. Marketing còng ph¶n ¸nh chøc n¨ng c¬ b¶n cña kinh doanh gièng nh­ c¸c chøc n¨ng nh­ s¶n xuÊt, qu¶n tri nh©n lùc, tµi chÝnh... Nh÷ng chøc n¨ng nµy ®Òu lµ nh÷ng bé phËn tÊt yÕu vÒ mÆt tæ chøc cña c«ng ty. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng Marketing lµ t¹o ra kh¸ch hµng cho doanh nghiÖp, gièng nh­ s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. Tõ ®ã xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh trong hÖ thèng ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp, th× Marketing lµ mét chøc n¨ng cã nhiÖm vô kÕt nèi nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a c¸c chøc n¨ng. Môc tiªu c¬ b¶n cña mäi doanh nghiÖp lµ thu lîi nhuËn , nh­ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña hÖ thèng Marketing lµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c mÆt hµng hÊp dÉn, cã søc c¹nh tranh cao cho c¸c thÞ tr­êng môc tiªu Marketing cã vai trß quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu phèi sù kÕt nèi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp víi thÞ tr­êng, cã nghÜa lµ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp h­íng theo thÞ tr­êng, biÕt lÊy thÞ tr­êng – nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµm chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh. Ho¹t ®éng Marketing trong doanh nghiÖp ®ãng vai trß thiÕt yÕu trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin mµ ho¹t ®éng Marketing cung cÊp lµ c¸c sè liÖu vÒ hµng ho¸ b¸n ra, chi phÝ qu¶ng c¸o, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp. C¸c th«ng tin ®ã lµ c¸c sè liÖu ph©n tÝch møc ®é t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp, møc ®é c¹nh tranh, søc c¹nh tranh cña gi¸, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ph©n ®o¹n kh¸ch hµng vµ c¸c so s¸nh kh¸c gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn Marketing trong doanh nghiÖp Môc ®Ých Marketing , nh­ ta ®· nghiªn cøu ë phÇn trªn thï Marketing cã vai trß rÊt quan träng. Nã cã vai trß sèng cßn ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty. ChÝnh v× vËy hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing gióp c«ng ty t×m ®­îc h­íng ®i thÝch hîp cho m×nh. Ho¹t ®éng Marketing vµ tæ chøc ho¹t ®éng Marketing hiÖu qu¶ gióp cho c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi trong thÞ tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt nh­ hiÖn nay. Hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng Marketing cã nghÜa lµ c«ng ty tù t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng thÞ tr­êng, nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó tiªu thÞ s¶n phÈm, t¨ng uy tÝn cña c«ng ty, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ gi¶m t×nh tr¹ng ø ®äng vèn kinh doanh. Lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu cÇn ®¹t ®Õn cña mäi doanh nghiÖp. Vµ ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ®ã ngoµi viªc n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xu©t th× doanh nghiÖp còng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, nh÷ng ph­¬ng h­íng ®Ó hoµn thiÖn tæ chøc Marketing nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. NÕu doanh nghiÖp cã mét hÖ thèng tæ chøc Marketing ®­îc bè trÝ hîp lÝ sª ®em l¹i cho doanh nghiÖp rÊt nhiÒu thµnh c«ng. Sù bè trÝ hîp lý ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng Marketing ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Khi cã sù bè trÝ hîp lÝ ho¹t ®éng Marketing sÏ ho¹t ®éng theo nh÷ng ph­¬ng h­íng nhÊt qu¸n mµ c«ng ty ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc vÒ Marketing ë mét doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng mét c¬ cÊu Marketing ®ñ m¹nh. NÕu doanh nghiÖp qu¸ nhá th× toµn bé nhiÖm vô Marketing cã thÓ giao cho mét ng­êi. NÕu mét doanh nghiÖp lín h¬n th× cã mét vµi chuyªn viªn vÒ Marketing vµ ®èi víi doanh nghiÖp lín n÷a th× cã thÓ thµnh lËp phßng Marketing. Phßng Marketing nµy chØ ®¹o thùc hiÖn tÊt c¶ chøc n¨ng vÒ Marketing nh­ : nghiªn cøu Marketing; qu¶n trÞ b¸n hµng; b¸n hµng; qu¶ng c¸o; qu¶n trÞ s¶n xuÊt hµng th«ng th­êng vµ hµng ®Æc biÖt theo quan ®iÓm Marketing; lµm dÞch vô kh¸ch hµng... 2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn tæ chøc Marketing C«ng viÖc ®Çu tiªn cña hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng Marketing lµ c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù hoµn thiÖn tõ néi bé tæ chøc cña m×nh. Ph¶i x©y dùng cho m×nh mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ Marketing ®Ó cho ho¹t ®éng Marketing ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶. §èi víi phßng (bé phËn) Marketing cã thÓ ®­îc tæ chøc theo c¸c m« h×nh kh¸c nhau. D­íi ®©y lµ bèn c¸ch tæ chøc Marketing phæ biÕn nhÊt : - Tæ chøc Marketing theo chøc n¨ng : §©y lµ mét trong nh÷ng m« h×nh tæ chøc kh¸ phæ biÕn. Theo m« h×nh nµy c¸c chuyªn viªn Marketing theo chøc n¨ng ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña mét tr­ëng phßng hay mét Gi¸m ®èc phô tr¸ch Marketing. Ngoµi c¸c chuyªn viªn theo chøc n¨ng trªn, cßn cã chuyªn viªn phô tr¸ch dÞch vô kh¸ch hµng, qu¶n lý vËn chuyÓn hµng ho¸...M« h×nh nµy cã ­u diÓm lµ ®¬n gi¶n nh­ng kh«ng thÝch hîp ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã sè l­îng mÆt hµng vµ ph©n khóc thÞ tr­ßng lín, v× kh¶ n¨ng am hiÓu chuyªn s©u tõng mÆt hµng, tõng ®o¹n thÞ tr­êng cña c¸c chuyªn viªn bÞ h¹n chÕ. Tõng chuyªn viªn Marketing lµm viÖc ®éc lËp vµ ®Æt trùc tuyÕn víi tr­ëng phßng Marketing nªn kh¶ n¨ng phèi hîp trùc tuyÕn c¸c ho¹t ®éng Marketing bÞ h¹n chÕ - Tæ chøc Marketing theo nguyªn t¾c ®Þa lý : Khi thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp ph¸t triªn ra toµn quèc th× m« h×nh tæ chøc theo chøc n¨ng cã thÓ ®­îc tæ chøc võa kÕt hîp theo chøc n¨ngvõa theo khu vùc ®Þa lý. Nh­ng viÖc ph¸t triÓn theo khu vùc ®Þa lý chØ ®¨t ra ®èi víi mét chøc n¨ng- chøc n¨ng tiªu thô Khi tæ chøc theo nguyªn t¾c ®Þa lý th× c¸c ®¹i lý b¸n hµng cã thÓ sinh sèng t¹i n¬i hä lµm viÖc, do ®ã hä biÕt râ h¬n c¸c kh¸ch hµng cña m×nh vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n víi chi phÝ thêi gian vµ tiÒn b¹c cho viÖc ®i l¹i sÏ Ýt nhÊt - Tæ chøc Marketing theo mÆt hµng s¶n xuÊt : Nh÷ng doanh nghiÖp cã danh môc hµng ho¸ lín hay nh÷ng nh·n hiÖu hµng ho¸ phong phó th­êng sö dông c¸ch tæ chøc theo mÆt hµng hay theo nh·n hiÖu. Tæ chøc theo mÆt hµng kh«ng thay thÕ tæ chøc theo chøc n¨ng mµ lµ cô thÓ ho¸ thªm mét chøc n¨ng qu¶n lý n÷a – qu¶n lý mÆt hµng s¶n xuÊt Trong c¸ch thøc tæ chøc nµy mçi ng­êi qu¶n trÞ mÆt hµng tù x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt riªng cña m×nh, theo dâi viÖc thùc hiÖn, kiÓm tra c¸c kÕt qu¶ vµ khi cµn thiÕt cã thÓ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®ã Tæ chøc theo mÆt hµng s¶n xuÊt cã nh÷ng ­u ®iÓm: Ng­êi qu¶n trÞ mÆt hµng ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng Marketing – mix vÒ mÆt hµng nªn sù phèi hîp gi÷a chóng sÏ tèt h¬n; ng­êi qu¶n trÞ mÆt hµng sÏ ph¶n øng nhanh h¬n so víi c¸c chuyªn viªn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trªn thÞ tr­êng cã liªn quan mÆt hµng. Nh÷ng hÖ thèng tæ chøc nµy cã h¹n chÕ lµ: ng­êi phô tr¸ch mÆt hµng kh«ng cã ®ñ quyÒn h¹n ®Ó gi¶i quyÕt tèt nhiÖm vô cña m×nh; ng­êi phô tr¸ch mÆt hµng chØ am hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn mét mÆt hµng, kh«ng am hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn mÆt hµng kh¸c v× vËy chi phÝ t¨ng v× cÇn nhiÒu nh©n viªn h¬n. - Tæ chøc Marketing theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng: Tæ chøc theo thÞ tr­êng phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh trªn c¸c thÞ tr­êng mµ kh¸ch hµng cã thãi quen mua s¨m vµ sù ­a chuéng hµng ho¸ kh¸c nhau Ng­êi qu¶n trÞ ho¹t déng thÞ tr­êng chØ ®¹o ho¹t ®éng cña mét vµi ng­êi qu¶n trÞ tõng thÞ tr­êng . C¸ch thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Marketing thÝch øng víi tõng thÞ tr­êng cao h¬n Ngoµi viÖc tæ chøc vÒ mÆt chøc nh©n sù ho¹t ®éng Marketing, doanh nghiÖp còng ph¶i quan t©m ®Õn c¸c mÆt kh¸c cña ho¹t ®éng kinh doanh. Bëi v× dï ho¹t ®éng Marketing cã tèt ®Õn ®©u mµ n¨ng lùc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ th× còng kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶. V× vËy ph¶i biÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn vµ bæ trî gi÷a n©ng cao ho¹t ®éng Marketing vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh÷ng mÆt cÇn quan t©m lµ : + N¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ: N¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc cho thi c«ng c«ng tr×nh ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨ng lùc nµy ®­îc ®¸nh gi¸ qua mét sè chØ tiªu: Nguån lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ xe thi c«ng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn th«ng qua tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ xe thi c«ng. NÕu nguån lùc nµy kh«ng ®¶m b¶o, doanh nghiÖp ph¶i ®i thuª phôc vô thi c«ng th× ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thi c«ng. Tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt tøc lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp sö dông cã hiÖn ®¹i kh«ng. Tr×nh ®é hiÖn ®¹i thÓ hiÖn qua th«ng sè kü thuËt, ®Æc tÝnh sö dông, c«ng suÊt, ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt, nhµ s¶n xuÊt, n¨m s¶n xuÊt,... Møc ®é hîp lý cña m¸y mãc thiÕt bÞ, xe m¸y vµ c«ng nghÖ cã hîp lý hay kh«ng, tøc lµ tÝnh ®ång bé trong sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, sù phï hîp vÒ ®iÒu kiÖn ®Æc thï, vÒ ®Þa lý khÝ hËu,... sù phï hîp vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm do c«ng nghÖ ®ã s¶n xuÊt ra. Nh­ vËy, n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ phÇn nµo quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh hay kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña doanh nghiÖp. +. N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh Mét ®Æc tr­ng cña ngµnh x©y l¾p lµ cÇn cã mét l­îng vèn lín vµ vèn bÞ ®äng rÊt l©u ë c«n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc30508.doc