Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại Công ty TNHH Hoàng Hà

Tài liệu Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại Công ty TNHH Hoàng Hà: ... Ebook Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại Công ty TNHH Hoàng Hà

doc71 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Tổ chức công tác kế toán phải thu của khách hàng và kế toán tạm ứng tại Công ty TNHH Hoàng Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng, c¹nh tranh nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Nh­ng kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖ l©m vµo c¶nh khã kh¨n thËm chÝ tan r· v× cã ho¹t ®éng tµi chÝnh kh«ng râ rµng minh b¹ch. ChÝnh c«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho c¸c doanh nghiÖp tr¸nh khái t×nh tr¹ng ®ã. Nhê c«ng t¸c kÕ to¸n mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ Dn vµ c¸c ®èi t­îng quan t©m n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña DN vµ kÞ thêi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vµ ®Çu t­ cña m×nh. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n c¸c kho¶n h¶i thu vµ t¹m øng chØ lµ mét phÇn nhá nh­ng kh«ng thÓ thiÕu bëi c«ng t¸c kÕ to¸n nµy gióp cho DN n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh c¸c kho¶n nî cña c«ng ty, quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ gió cho DN chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®em l¹i thµnh c«ng kh«ng nhá cho DN. Lµ häc sinh ®­îc ®µo t¹o d­íi m¸i tr­êng THKT Hµ T©y, em chän chuyªn ®Ò Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ kÕ to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ ®Ó lµm b¸o c¸o thùc tËp, víi hy väng chuyªn ®Ò thó vÞ nµy sÏ gióp em phÇn nµo n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp, nh»m thÝch øng nhanh h¬n víi c«ng t¸c kÕ to¸n sau khi ra tr­êng. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm cã 3 phÇn chÝnh pHÇn 1 §Æc ®iÓm chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Hoµng Hµ pHÇn 2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ kÕ to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ pHÇn 3 NhËn xÐt kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng tavs kÕ to¸n phaØ thu cña kh¸ch hµng vµ c«ngt¸c kÕ to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ Trong thêi gian thùc tËp, em ®· nhËn ®­îc nhiÒu sù chØ b¶o dÉn d¾t cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ bé m«n vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. B¸o c¸o cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng nhËn xÐt ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp cñ¨ em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. EM xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn 1 ®Æc ®iÓm chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty tnhh Hoµng Hµ §Æc ®iÓm tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Hoµng Hµ H×nh thøc tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn h×nh thøc tæ chøc TÊn m¸y kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung: toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, tõ kh©u thu nhËn, xö lý, ghi sæ chøng tõ vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1.2.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n hµng ho¸ thanh to¸n c«ng nî Thñ quü 1.1.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - KÕ to¸n tr­ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: thøc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô theo luËt kÕ to¸n tr­ëng. Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ gióp gi¸m ®èc c«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh kÕ ho¹ch tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ n­íc. KÕ to¸n viªn: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®­îc kÕ to¸n tr­ëng giao cho nh­ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n Lan tiÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn viÖc mµ m×nh ®¶m nhËn. Thñ quü cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆ ph¸t sinh hµng ngµy vµ tiÕn hµnh kiÓm kª quü th­êng xuyªn liªn tôc. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. 1.2.1. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - HiÖn nay cã 4 h×nh thøc kÕ to¸n ®ã lµ: Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký chung, NhËt ký sæ c¸i, NhËt ký chøng tõ. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« kh¸ réng, víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n TÊn kÕ to¸n vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ®¶m b¶o nªn c«ng ty TNHH Hoµng Hµ ®· lùa chän h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung. - C«ng ty sö dông nh÷ng sæ kÕ to¸n nh­: + Sæ chi tiÕt gåm: Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n(TK131, TK141…), Sæ quü tiÒn mÆt, Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng… + Sæ tæng hîp gåm: NhËt ký chung, B¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n(TK 131,TK 141…), sæ c¸i(TK 131, TK 141),… 1.2.2. S¬ ®å h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * S¬ ®å kh¸i qu¸t chung cho tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ quü TM Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Gi¶ thÝch: Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. KiÓm tra ®èi chiÕu. (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ, kÕ to¸n ghi vµo c¸c NhËt ký chung, nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt th× thñ quü ghi vµo sæ quü, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi vµo NKC (2) Nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn ®èi t­îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt cã liªn quan (3) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. (4) C¨n cø vµo sè liÖu trªn NKC ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n. (5) §èi chiÕu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (6) Sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra th× lÊy sè liÖu trªn NKC, Sæ c¸i vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. *S¬ ®å h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung cho phÇn hµnh kÕ to¸n vÒ ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ kÕ to¸n t¹m øng Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK131,141 Sæ c¸i TK131,141 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK131.141 B¸o c¸o tµi chÝnh Gi¶i thÝch: Ghi hµng ngµy. Ghi cuèi th¸ng. KiÓm tra ®èi chiÕu. (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ, kÕ to¸n ghi vµo c¸c NKC (2) Nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn ®èi t­îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt cã liªn quan (3) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. (4) C¨n cø vµo sè liÖu trªn NKC ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n. (5) §èi chiÕu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (6) Sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra th× lÊy sè liÖu trªn NKC, Sæ c¸i vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.3. C¸c chÕ ®é vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. 1.3.1. Chøng tõ, tµi kho¶n vµ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. *Chøng tõ kÕ to¸n: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ ¸p dông chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§/BTC ngµy 14/9/2006 cña TÊn tr­ëng BTC vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c, th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc vµ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n h­íng dÉn. II- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT BB (*) HD (*) A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY I- Lao động tiền lương 1 Bảng chấm công 01a-LĐTL x 2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL x 3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL x 4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL x 5 Giấy đi đường 04-LĐTL x 6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL x 7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL x 8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL x 9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL x 10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL x 11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL x 12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL x II- Hàng tồn kho 1 Phiếu nhập kho 01-VT x 2 Phiếu xuất kho 02-VT x 3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT x 4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT x 5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT x 6 Bảng kê mua hàng 06-VT x 7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT x III- Bán hàng 1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH x 2 Thẻ quầy hàng 02-BH x 3 Bảng kê mua lại cổ phiếu 03-BH x 4 Bảng kê bán cổ phiếu 04-BH x IV- Tiền tệ 1 Phiếu thu 01-TT x 2 Phiếu chi 02-TT x 3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT x 4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT x 5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT x 6 Biên lai thu tiền 06-TT x 7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT x 8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT x 9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT x 10 Bảng kê chi tiền 09-TT x V- Tài sản cố định 1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ x 2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ x 3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ x 4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ x 5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ x 6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ x B- CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH x 2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản x 3 Hoá đơn Giá trị gia tăng 01GTKT-3LL x 4 Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTGT-3LL x 5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL x 6 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL x 7 Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL x 8 Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04/GTGT x 9 .......................... *HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§/BTC ngµy 14/9/2006 cña TÊn tµi chÝnh. II - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TT Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 1 2 3 4 5 6 LOẠI TÀI KHOẢN 1 TÀI SẢN NGẮN HẠN 1 111 Tiền mặt 1111 Tiền Việt Nam 1112 Ngoại tệ 1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 2 112 Tiền gửi Ngân hàng Lan tiết theo 1121 Tiền Việt Nam từng ngân hàng 1122 Ngoại tệ 1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 3 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn 4 131 Phải thu của khách hàng Lan tiết theo từng khách hàng 5 133 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 6 138 Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 7 141 Tạm ứng Lan tiết theo đối tượng 8 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 9 152 Nguyên liệu, vật liệu Lan tiết theo yêu cầu quản lý 10 153 Công cụ, dụng cụ Lan tiết theo yêu cầu quản lý 11 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Lan tiết theo yêu cầu quản lý 12 155 Thành phẩm Lan tiết theo yêu cầu quản lý 13 156 Hàng hoá Lan tiết theo yêu cầu quản lý 14 157 Hàng gửi đi bán Lan tiết theo yêu cầu quản lý 15 159 Các khoản dự phòng 1591 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 1592 Dự phòng phải thu khó đòi 1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho LOẠI TÀI KHOẢN 2 TÀI SẢN DÀI HẠN 16 211 Tài sản cố định 2111 TSCĐ hữu hình 2112 TSCĐ thuê tài chính 2113 TSCĐ vô hình 17 214 Hao mòn TSCĐ 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 18 217 Bất động sản đầu tư 19 221 Đầu tư tài chính dài hạn 2212 Vốn góp liên doanh 2213 Đầu tư vào công ty liên kết 2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác 20 229 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 21 241 Xây dựng cơ bản dở dang 2411 Mua sắm TSCĐ 2412 Xây dựng cơ bản dở dang 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 22 242 Chi phí trả trước dài hạn 23 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn LOẠI TÀI KHOẢN 3 NỢ PHẢI TRẢ 24 311 Vay ngắn hạn 25 315 Nợ dài hạn đến hạn trả 26 331 Phải trả cho người bán Lan tiết theo đối tượng 27 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu ra 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 3333 Thuế xuất, nhập khẩu 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập cá nhân 3336 Thuế tài nguyên 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất 3338 Các loại thuế khác 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 28 334 Phải trả người lao động 29 335 Chi phí phải trả 30 338 Phải trả, phải nộp khác 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 3387 Doanh thu chưa thực hiện 3388 Phải trả, phải nộp khác 31 341 Vay, nợ dài hạn 3411 Vay dài hạn 3412 Nợ dài hạn 3413 Trái phiếu phát hành 34131 Mệnh giá trái phiếu 34132 chiết khấu trái phiếu 34133 Phụ trội trái phiếu 3414 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 32 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 33 352 Dự phòng phải trả LOẠI TÀI KHOẢN 4 VỐN CHỦ SỞ HỮU 34 411 Nguồn vốn kinh doanh 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4112 Thặng dư vốn cổ phần (Công ty cổ phần) 4118 Vốn khác 35 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 36 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 37 419 Cổ phiếu quỹ (Công ty cổ phần) 38 421 Lợi nhuận chưa phân phối 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 39 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4311 Quỹ khen thưởng 4312 Quỹ phúc lợi LOẠI TÀI KHOẢN 5 DOANH THU 40 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5111 Doanh thu bán hàng hoá 5112 Doanh thu bán các thành phẩm Lan tiết theo yêu cầu quản lý 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 5118 Doanh thu khác 41 515 Doanh thu hoạt động tài chính 42 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 5211 Chiết khấu thương mại 5212 Hàng bán bị trả lại 5213 Giảm giá hàng bán LOẠI TÀI KHOẢN 6 CHi PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 43 611 Mua hàng Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ 44 631 Giá thành sản xuất Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ 20 632 Giá vốn hàng bán 21 635 chi phí tài chính 47 642 chi phí quản lý kinh doanh 6421 chi phí bán hàng 6422 chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN 7 THU NHẬP KHÁC 48 711 Thu nhập khác Lan tiết theo hoạt động LOẠI TÀI KHOẢN 8 LAN PHÍ KHÁC 49 811 chi phí khác Lan tiết theo hoạt động 50 821 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 51 911 Xác định kết quả kinh doanh LOẠI TÀI KHOẢN 0 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 1 001 Tài sản thuê ngoài 2 002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Lan tiết theo yêu 3 003 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược cầu quản lý 4 004 Nợ khó đòi đã xử lý 5 007 Ngoại tệ các loại - Nh÷ng tµi kho¶n sö dông ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: TK111: TiÒn mÆt TK112:TiÒn göi ng©n hµng. TK133: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ TK131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng TK141: T¹m øng TK152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu TK155: Thµnh phÈm TK156: Hµng ho¸ TK211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc TK334: Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng TK338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c TK511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TK642: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp … *B¸o c¸o tµi chÝnh: Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, cã hai hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp ®ã lµ: HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp lín vµ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá vµ võa. C«ng ty TNHH Hoµng Hµ ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§ BTC ngµy 14/9/2006 nªn b¸o c¸o tµi chÝnh mµ c«ng ty ph¶i nép gåm: - Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 - DNN - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DNN - Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DNN 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ - C«ng ty TNHH Hoµng Hµ tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho theo gi¸ gèc: Gi¸ gèc lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó mua vËt liÖu, tõ khi mua vËt liÖu ®ã ®Õn khi ®­a vµo kho. - Gi¸ trÞ hµng xuÊt kho: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ tÝnh gi¸ vËt liÖu. CCDC xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cuèi th¸ng: Gi¸ trÞ thùc tÕ Sè l­îng VL, §¬n gi¸ thùc tÕ cña VL, CCDC = CCDC xuÊt x b×nh qu©n gia xuÊt kho trong kú kho trong kú quyÒn cuèi kú §¬n gi¸ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc tÕ VL, CCDC + Gi¸ trÞ thùc tÕ VL,CCDC tån kho ®Çu kú nhËp kho trong kú b×nh qu©n gia = quyÒn cuèi kú Sè l­îng VL,CCDC + Sè l­îng VL, CCDC tån kho ®Çu kú nhËp kho trong kú * Ph­¬ng ph¸p hµng tån kho ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. Theo chÈn mùc vµ quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× cã hai ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú C«ng ty TNHH Hoµng Hµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xay dùng c«ng tr×nh d©n dông, kinh doan vËn t¶i , mua b¸n vËt liÖu x©y dùng(s¾t thÐp…) ; s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc ThÐp lµm lâi que hµn nªn c«ng ty ®· h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn thi hµng tån kho ®­îc ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh th­êng xuyªn, liªn tôc vµ cè hÖ thèng t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån c¸c lo¹i hµng ho¸, c¨n cø trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n hµng tån kho ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m vËt t­ hµng ho¸. V× vËy gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t­ hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n. Theo nguyªn t¾c sè hµng tån kho thùc tÕ ph¶i phï hîp víi sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m ra nguyªn nh©n ®Ó xö lý kÞp thêi. 1.3.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT t¹i c«ng ty. - Theo th«ng t­ sè 100/1998/TT – BTC ngµy 15/7/1998 cña TÊn tµi chÝnh vµ c¨n cø vµo ®iÒu 4 luËt sè 02/1997/QH ngµy 10/5/1997 luËt Quèc Héi th× c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty nãi chung cã thÓ lµ ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo mét trong hai ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hoÆc ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. - C«ng ty TNHH Hoµng Hµ lµ c«ng ty s¶n xuÊ kinh doanh trong n­íc vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn lµ ®èi t­îng nép thuÕ TGTG vµ c«ng ty ®· nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT: Lµ sè thuÕ ®Çu ra lín h¬n sè thuÕ ®Çu vµo th× thuÒ khÊu trõ lµ thuÕ ®Çu vµo, doanh nghiÖp nép phÇn chªnh lÖch. Ng­îc l¹i khi sè thuÕ ®Çu ra nhá h¬n sè thuÕ ®Çu vµo th× thuÕ khÊu trõ lµ thuÕ ®Çu ra, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT mµ ®­îc hoµn l¹i thuÕ. 1.3.4. Ph­¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - C«ng ty TNHH Hoµng Hµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 206 ngµy 12/12/2003 cña TÊn tµi chÝnh, viÖc trÝch khÊu hao ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Møc khÊu Nguyªn gi¸ TSC§ hao Tó = qu©n n¨m Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao Møc khÊu hao Tó qu©n n¨m Tó qu©n = th¸ng 12 th¸ng Møc khÊu hao Møc khÊu hao Tó qu©n th¸ng Tó qu©n = ngµy Sè ngµy d­¬ng lÞch trong th¸ng - Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh sè khÊu hao ph¶i trÝch theo c«ng thøc sau: Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao ph¶i trÝch = TSC§ cã + TSC§ t¨ng - TSC§ gi¶m th¸ng nµy ®Çu th¸ng trong th¸ng trong th¸ng 1.3.5. Kú kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * Kú kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: Kú kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ lµ kú kÕ to¸n n¨m, ®­îc tÝnh tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12 n¨m d­¬ng lÞch. * §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: §¬n vÞ tiÒn tÖ ®­îc sö dông t¹i c«ng ty lµ VN§ PhÇn 2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ kÕ to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty tnhh Hoµng Hµ 2.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. 2.1.1. Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng: lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i ®ßi ng­êi mua do ng­êi mua mua chÞu c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ t¹i c«ng ty. §©y lµ mét lo¹i tµi s¶n l­u ®éng n»m trong kh©u thanh to¸n, kho¶n nî ph¶i thu nµy cµng lín thÓ hiÖn vèn cña doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông nhiÒu, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thu håi nî. * Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i c«ng ty cã thÓ ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh­: Ph©n lo¹i theo ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ ph©n lo¹i theo thêi gian thu lîi. - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng theo ®èi t­îng ph¶i thu: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× c¸c ®èi t­îng ph¶i thu cña c«ng ty gåm: + C«ng ty TNHH Nam H¶i + C«ng ty XNK Hµ Thµnh + C«ng ty TNHH ViÖt Hµ + C«ng ty TNHH Kim Tr­êng + C«ng ty cæ phÇn Nam TiÕn + C«ng ty TNHH Toµn Lîi + C«ng ty B¾c Nam + C«ng ty TNHH Phó Th¸i - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng theo thêi gian thu lîi: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× ®èi t­îng ph¶i thu cña c«ng ty gåm: Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ng¾n h¹n Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng dµi h¹n Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng qu¸ h¹n + Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ng¾n h¹n: lµ kho¶n thu mµ c«ng ty cho kh¸ch hµng nî thêi gian nhá h¬n mét n¨m. Nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc c«ng ty cho nî ng¾n h¹n bao gåm: C«ng ty TNHH Nam H¶i C«ng ty XNK Hµ Thµnh C«ng ty TNHH ViÖt Hµ C«ng ty TNHH Kim Tr­êng C«ng ty cæ phÇn Nam TiÕn C«ng ty TNHH Phó Th¸i + Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng dµi h¹n: Lµ kho¶n tiÒn mµ c«ng ty cho kh¸ch hµng nî lín h¬n mét n¨m. Nh÷ng ®¬n vÞ mµ c«ng ty cho nî dµi h¹n gåm: C«ng ty TNHH Toµn Lîi C«ng ty B¾c Nam + Nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng qu¸ h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn mµ c«ng ty cho kh¸ch hµng ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n nh­ng ®· hÕt h¹n tr¶ kh¸ch hµng vÉn ch­a thanh to¸n. 2.1.2. T¹m øng vµ ph©n lo¹i c¸c kho¶n t¹m øng ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * T¹m øng: Lµ kho¶n tiÒn mµ c«ng ty cho c¸n TÊn, c«ng nh©n viªn cña m×nh nhËn ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty theo nh÷ng yªu cÇu, nhiÖm vô ®­îc giao nh­ : T¹m øng ®Ó tiÕp kh¸ch, ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, ®Ó Lan c«ng t¸c phÝ… * Ph©n lo¹i c¸c kho¶n t¹m øng: C¸c kho¶n t¹m øng cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau: - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n t¹m øng theo ®èi t­îng t¹m øng. C¸c ®èi t­îng mµ c«ng ty cho t¹m øng bao gåm: + NguyÔn thÞ Thanh + TrÇn v¨n Minh + Ng« Thanh Tó + Ph¹m thÞ Hoa + Lª Minh TrÇn + Mai thÞ Lan - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n t¹m øng theo tÝnh chÊt t¹m øng: Theo tÝnh chÊt nµy c¸c kho¶n t¹m øng mµ c«ng ty cho t¹m øng ®­îc ph©n lµm hai lo¹i lµ c¸c kho¶n t¹m øng th­êng xuyªn vµ kh«ng th­êng xuyªn. + C¸c kho¶n t¹m øng th­¬ng xuyªn: Lµ c¸c kho¶n tam øng ®­îc giao cho nh÷ng ng­êi chuyªn lµm c«ng t¸c cung øng vËt t­ hoÆc chuyªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty. Nh÷ng ng­êi ®­îc t¹m øng bao gåm: NguyÔn thÞ Thanh TrÇn v¨n Minh + T¹m øng kh«ng th­êng xuyªn: Lµ kho¶n tiÒn mµ c«ng ty cho nh÷ng ng­êi kh«ng th­êng xuyªn lµm c¸c c«ng viÖc nh­ ®· kÓ ë trªn ®ã lµ nh÷ng ng­êi t¹m øng c¸c kho¶n tiÒn ®i c«ng t¸c ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc mµ kh«ng thuéc nhiÖm vô chuyªn tr¸ch cña hä nh­: Ng« Thanh Tó Ph¹m thÞ Hoa Lª Minh TrÇn Mai thÞ Lan 2.1.3. T×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ * T×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng: C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ chñ yÒu lµ c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n, nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu nµy nãi chung lµ thu dÔ, c¸c ®¬n vÞ mµ c«ng ty cho nî hÇu hÕt lµ tr¶ tr­íc thêi h¹n. * T×nh h×nh thanh to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: C¸c kho¶n tiÒn mµ c«ng ty cho t¹m øng ®Òu ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých. Nh÷ng kho¶n tiÒn t¹m øng nh­ng kh«ng sö dông hÕt th× c«ng ty thu håi l¹i så tiÒn thõa ®ã. 2.2 KÕ to¸n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. 2.2.1. Chøng tõ kÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. 2.2.1.1. Chøng tõ kÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. §Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng kÕ to¸n c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ lµ c¸c ho¸ ®¬n GTGT, C¸c phiÕu thu, GiÊy b¸o cã, Biªn b¶n thanh to¸n bï trõ… * Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng: Lµ chøng tõ kÕ to¸n do doanh nghiÖp ph¸t hµnh khi doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô cho ng­êi mua nã chØ ®­îc coi lµ chøng tõ kÕ to¸n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng khi ph­¬ng thøc thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT lµ thanh to¸n theo kÕ ho¹ch hoÆc thanh to¸n theo hîp ®ång vµ h×nh thøc thanh to¸n lµ tr¶ tiÒn tr­íc hoÆc tr¶ tiÒn sau. Cô thÓ ho¸ ®¬n GTGT liªn quan ®Õn nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®­îc c«ng ty lËp trong th¸ng 2 nh­ sau: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Ngµy 04 th¸ng 2 n¨m 2007 Liªn 2 giao cho kh¸ch hµng MÉu sè: 01 -GTGT– 3LL BC/ 2006B Sè 0002150 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §Þa chØ: Sè 148 - TrÇn Phó – Hµ §«ng - Hµ T©y. Sè TK:431101020089 §iÖn tho¹i: 034.501096. M· sè thuÕ:0500399618 Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn V¨n Huy §¬n vÞ: C«ng ty XNK Hµ Thµnh §Þa chØ: 132 – NguyÔn Tr·i – Hµ §«ng – Hµ T©y. Sè TK: 00380203004 H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n. M· sè thuÕ: 0101202232 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Bµn ghÕ Bé 40 2.000.000® 80.000.000 Céng tiÒn hµng: 80.000.000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 4.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 84.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: T¸m m­¬i t­ triÖu ®ång ch½n Ng­êi mua hµng (ký,hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (ký,hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký,hä tªn) * PhiÕu thu: Lµ mét chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn thùc tÕ nhËp quü vµ lµ c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn, ghi sæ quü. - PhiÕu thu cña c«ng ty ®­îc lËp mçi lÇn lµm 3 liªn. PhiÕu thu lËp xong ph¶i l­u l¹i cuèng, mét liªn giao cho ng­êi nép cßn mét liªn do thñ quü gi÷. - Cô thÓ phiÕu thu ®­îc lËp ë c«ng ty TNHH Hoµng Hµ th¸ng 2/ 2007 nh­ sau: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §/C: 148-TrÇn Phó- Hµ §«ng – Hµ T©y PhiÕu thu Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2007 QuyÓn sè: 03 Sè: 117 Nî TK 131 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Anh §Þa chØ: C«ng ty TNHH Toµn Th¾ng Lý do nép tiÒn: Tr¶ nî tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 50.000.000 (ViÕt b»ng ch÷) N¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n KÌm theo… chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: N¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2007 Thñ quü (Ký, hä tªn) * GiÊy b¸o cã: Lµ mét chøng tõ kÕ to¸n do ng©n hµng chuyÓn ®Õn cho c«ng ty, giÊy b¸o cã nµy cho biÕt c«ng ty cã mét kho¶n tiÒn nµo ®ã ®· ®­îc nhËp vµo tiÒn göi t¹i c«ng ty. Cô thÓ trong th¸ng 2/ 2007 c«ng ty nhËn ®­îc giÊy b¸o cã nh­ sau: GIÊy b¸o cã Sè:86 :86 Ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2007 Tªn ®¬n vÞ mua hµng: C«ng ty Hoa L©m Sè tµi kho¶n: 0071810694 T¹i ng©n hµng: C«ng Th­¬ng Hµ T©y, Thµnh phè Hµ §«ng Tªn ®¬n vÞ b¸n: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ Sè tµi kho¶n: 431101020089 T¹i ng©n hµng: Ng©n hµng NN vµ PTNN Hµ T©y Néi dung thanh to¸n ®¬n hµng sè 12, Ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2007 Sè tiÒn chuyÓn ( b»ng ch÷ ): Ba m­¬i triÖu m¨n tr¨m ngh×n ®ång ch½n. B»ng sè:30.500.000 Sè ngµy ch©m tr¶: Sè tiÒn ph¹t chËm tr¶ (b»ng ch÷)…………………….B»ng sè:…………… Tæng sè tiÒn ( b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. B»ng sè:30.500.000 KÕ to¸n (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Chñ tµi kho¶n (ký, hä tªn) 2.2.1.2. Chøng tõ kÕ to¸n t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ: §Ó h¹ch to¸n t¹m øng kÕ to¸n dïng c¸c chøng tõ nh­: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, PhiÕu chin t¹m øng, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, PhiÕu thu t¹m øng… * GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng: lµ chøng tõ do ng­êi tam øng lËp sau khi ®· ®­îc phª duyÖt nã trë thµnh mÖnh lÖnh yªu cÇu kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu Lan t¹m øng. Cô thÓ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ®­îc lËp ë c«ng ty trong th¸ng 2/ 2007 nh­ sau: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §/C: 148-TrÇn Phó-Hµ §«ng– Hµ T©y MÉu sè 03 TT Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC Cña BTC ngµy 14/9/2006 GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2007 Sè:21 KÝnh göi: Gi¸m ®èc c«ng ty TNHH Hoµng Hµ Tªn t«i lµ: NguyÔn ThÞ Thanh TÊn phËn: Cung øng vËt t­ §Ò nghÞ cho t¹m øng sè tiÒn: 30.000.000 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i triÖu ®ång ch½n Lý do t¹m øng: §i mua thÐp l¸ Thêi h¹n thanh to¸n: Ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2007 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch TÊn phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi ®Ò nghÞ t¹m øng (Ký, hä tªn) * PhiÕu chi t¹m øng: Lµ chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng. Cô thÓ phiÕu chi t¹m øng ®­îc lËp ë c«ng ty ph¸t sinh trong th¸ng 02/2007 nh­ sau: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §/C: 148-TrÇn Phó-Hµ §«ng– Hµ T©y PhiÕu chi Ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2007 QuyÓn sè: 03 Sè: 105 Nî TK 141 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thanh TÊn phËn: Cung øng vËt t­ Lý do chi: Tamg øng mua thÐp l¸ Sè tiÒn: 30.000.000 (ViÕt b»ng ch÷) Ba m­¬i triÖu ®ång ch½n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Ba m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2007 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) * GiÊy thanh to¸n t¹m øng: lµ chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó liÖt kª c¸c kho¶n tiÒn ®· nhËn t¹m øng, vµ c¸c kho¶n tiÒn ®· chi cña ng­êi t¹m øng, nã lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n sè tiÒn t¹m øng vµ ghi sæ kÕ to¸n. GiÊy thanh to¸n t¹m øng do ng­êi nhËn t¹m øng lËp vµ ph¶i ghi: Ngµy… th¸ng… n¨m… lËp giÊy; tªn ng­êi thanh to¸n; vµ tù m×nh liÖt kª c¸c sè tiÒn ®· nhËn t¹m øng, sè tiÒn ®· chi, sè chªnh lÖch. Sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt l¹i sau ®ã ký vµo giÊy ®ång thêi chuyÓn cho thñ tr­ëng ký duyÖt. GiÊy thanh to¸n t¹m øng lµ c¨n cø ®Ó lËp phiÕu chi, nÕu sè t¹m øng Ýt h¬n sè thùc chi hay lËp phiÕu thu t¹m øng lín h¬n sè thùc chi Cô thÓ giÊy thanh to¸n t¹m øng ®­îc lËp ë c«ng ty trong th¸ng 02/2007 nh­ sau: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §/C: 148-TrÇn Phó-Hµ §«ng – Hµ T©y MÉu sè 04 – TT Ban hµnh theo Q§ sè 48/2006/Q§-BTC Ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2006 cña TÊn tr­ëng BTC GiÊy thanh to¸n t¹m øng Ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2007 Sè: 25 Nî TK 152 Nî TK 1331 Cã TK 141 Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Thanh TÊn phËn: Cung øng vËt t­ Xin ®­îc thanh to¸n sè tiÒn t¹m øng theo b¶ng d­íi ®©y: DiÔn gi¶i Sè tiÒn I. Sè tiÒn t¹m øng 1. Sè tiÒn t¹m øng ®ît tr­íc chi kh«ng hÕt 2. Sè tiÒn t¹m øng trong th¸ng - PhiÕu chi sè 105 ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2007 II. Sè tiÒn ®· chi 1. TiÒn mua hµng( thep l¸) 2. TiÒn thuÕ GTGT III. Chªnh lÖch 1. Sè tiÒn t¹m øng chi kh«ng hÕt 2. Sè chi qu¸ sè t¹m øng 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 28.600.000 27.170.000 1.430.000 1.400.000 1.400.000 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi t¹m øng (Ký, hä tªn) Ng­êi thanh to¸n (Ký, hä tªn) * phiÕu thu t¹m øng: Lµ chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n t¹m øng. Cô thÓ phiÕu thu t¹m øng ®­îc lËp ë c«ng ty trong th¸ng 02/2007 nh­ sau: C«ng ty TNHH Hoµng Hµ §/C: 148-TrÇn Phó-Hµ §«ng – Hµ T©y PhiÕu thu Ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2007 QuyÓn sè: 03 Sè: 115 Nî TK 111 Cã TK 141 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Thanh TÊn phËn: cung øng vËt t­ Lý do nép tiÒn: T¹m øng mua thÐp l¸ thõa Sè tiÒn: 1.400.000 (ViÕt b»ng ch÷) . Mét triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång ch½n KÌm theo… chøng tõ gèc KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu ( Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Mét triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngµy13 th¸ng 02 n¨m 2007 Thñ quü (Ký, hä tªn) 2.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty TNHH Hoµng Hµ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty TNHH Hoµng Hµ. * Tµi kho¶n kÕ to._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc36865.doc