Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ

Tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ: ... Ebook Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ

doc61 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Hiện nay trong nền kinh tế thị trường đầy những biến động .Các chiến lược kinh doanh, thời cơ và cơ hội chính là những yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp . Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế mới,mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cho mình một chiến lươc kinh doanh phù hợp với yêu cầu khắc nghiệt của thị trường mà khâu vô cùng quan trọng đó là tiêu thụ sản phẩm. Đây là khâu cuối cùng, trực tiếp quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hạch toán chính xác việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là cơ sở để doanh nghiệp tìm ra lời giải cho bài toán lựa chọn giá cả, số lượng hàng bán và phương thức tiêu thụ hiệu quả nhất. Do tính chất dặc trưng của khâu tiêu thụ là không tuân theo một quy trình nhất định mà diễn ra rất phong phú, đa dạng nên các nhà quản lý cần linh động, biết tận dụng tôi đa mọi lợi thế và khắc phục những hạn chế của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.Trong thời gian thưc tập tại công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ - 68 Lê Văn Hưu – Hà Nội (IET.Co.,LTD) , được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ kế toán của công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo:Trần Thị Kim Oanh em đã chọn đề tài : “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ” Kết cấu bài viết của em gồm 3 phần : Phần I : Khái quát chung về Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ (IET Co.,LTD ). Phần II : Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ (IET Co.,LTD ). Phần III: Nhận xét và đánh giá chung quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư, Hợp Tác Kinh Tế và chuyển giao công nghệ (IET Co.,LTD) PhÇn I kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH Hç trî ®Çu t­ hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (IET Co ., LTD) 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: - C«ng ty TNHH Hç trî §Çu t­ Hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 10 n¨m 2000. - Khi míi thµnh lËp, c«ng ty lóc ®ã chØ lµ Trung t©m Hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, thuéc Qu¶n lý Khoa häc, Bé Khoa häc C«ng NghÖ . - Th¸ng 10 n¨m 2002 ,Trung T©m Hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao C«ng nghÖ tham gia ra thµnh viªn cña phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam . - Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 68 Lª V¨n H­u, Hµ Néi. Trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn, c«ng ty thµnh lËp c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn trong n­íc vµ n­íc ngoµi. - Tªn c«ng ty : C«ng ty TNHH Hç Trî §Çu T­ Hîp T¸c Kinh TÕ vµ ChuyÓn Giao C«ng NghÖ ( IET Co., LTD ). - Trô së chÝnh : Sè 68 Lª V¨n H­u , QuËn Hai Bµ Tr­ng , Hµ Néi . - §iÖn tho¹i : 04 9454171 /9454181 - Fax : 04 9454191 - Email : ietvietnam@hn.vnn.vn - V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh : - §Þa chØ : Sè 10 NguyÔn C¶nh Ch©n , QuËn 1 Thµnh phè Hå ChÝ Minh . - §iÖn tho¹i : 08 8373303 - Fax : 08 8373305 - V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §øc : - §Þa chØ : No .ABC- GMBH D – 31162 .BAD – SALZDETPURTH. Germany - §iÖn tho¹i : 49506390710 * C«ng ty Hç trî vµ ®Çu t­ hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (IET.Co LTD ) lµ mét c«ng ty trùc thuéc Héi kinh tÕ ViÖt Nam . * QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty sè 0102006597 ngaú 28 th¸ng 10 n¨m 2002 do Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­ Thµnh phè Hµ Néi cÊp . * GiÊy phÐp ho¹t ®éng Hç trî §Çu t­ n­íc ngoµi sè 07/ BAH – CCHN ngµy 24/ 11/2002 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÊp . * GiÊy phÐp ho¹t ®éng së höu c«ng nghiÖp sè 112/ Q§ -PCQL ngµy 01/ 01/2003 do côc Së h÷u C«ng nghiÖp – Bé Khoa häc C«ng nghÖ cÊp . - Vèn kinh doanh : Vèn cè ®Þnh : 7.000.000.000 Vèn l­u ®éng : 3.000.000.000 - H×nh thøc ho¹t ®éng : C«ng ty TNHH. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty IET lµ Hç trî §Çu t­ hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao C«ng nghÖ , khoa häc kü thuËt, së h÷u c«ng nghiÖp , ®Çu t­ vµ qu¶n trÞ kinh doanh cho c¸c tæ chøc trong n­íc vµ n­íc ngoµi . 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn : - Sau vµi n¨m, kÓ tõ ngµy thµnh lËp . M« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn m¹nh .Do vËy , th¸ng 10 n¨m 2002 Trung T©m ®­îc chuyÓn thµnh tªn c«ng ty TNHH Hç Trî §Çu T­ Hîp T¸c Kinh TÕ vµ ChuyÓn giao C«ng nghÖ ( IET . Co LTD ), trùc thuéc héi kinh tÕ ViÖt Nam . - Tr¶i qua h¬n 3 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh , còng lµ h¬n 3 n¨m häc hái vµ chÞu sù thö th¸ch cña kinh tÕ thÞ tr­êng, giê ®©y c«ng ty IET víi sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, n¨ng ®éng cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty, c«ng ty ®· dÇn æn ®Þnh tæ chøc, ®øng v÷ng vÒ mäi mÆt kinh doanh qu¶n lý kinh tÕ . - HiÖn nay, trong c¬ chÕ ho¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , môc tiªu chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ “ LÊy chÊt l­îng s¶n phÈm lµm yÕu tè hµng ®Çu ’’ t¹o niÒm tin khi kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty . - B»ng kiÕn thøc, kû n¨ng va kinh nghiÖm phong phó cña m×nh , IET lu«n lu«n ho¹t ®éng víi ph­¬ng ch©m : + HiÓu râ mong muèn vµ hoµn c¶nh cña kh¸ch hµng tr­íc khi tiÕn hµnh cung øng c¸c dÞch vô. + Gióp kh¸ch hµng lµm c¸c viÖc ®óng ngay tõ ®Çu, tr­íc khi lµm ®óng c¸c viÖc . + Huy ®éng mäi nguån lùc cã thÓ cã ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch th«ng minh , tËn t×nh, trung thùc . + Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty lu«n kinh doanh cã hiÖu qu¶ , ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng kh«ng nh÷ng vÒ chØ tiªu sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng. + C«ng ty kh«ng ngõng më réng quy m« kinh doanh c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ , n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶m phÈm . 3. LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty : 3.1. T­ vÊn , hç trî vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ: * §¸nh gi¸ c«ng nghÖ, lùa chän c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ thÝch hîp (chó träng c«ng nghÖ chÕ biÕn ,c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao) * L­îng ®Þnh c«ng nghÖ gi¸ trÞ, x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc, ®iÒu kiÖn thanh to¸n phÝ chuyÓn giao c«ng nghÖ * §µm ph¸n, so¹n th¶o hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ . * Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ . 3.2 T­ vÊn ,hç trî vÒ ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn : * Nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­, nghiªn cøu x¸c ®Þnh môc tiªu tµi trî. * §¸nh gi¸, lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­,®èi t¸c th­¬ng m¹i . * Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ( ­u tiªn c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng ), ph©n tÝch rñi ro . * Dµn xÕp chÝnh, lùa chän nguån tµi trî thÝch hîp . * Hç trî ®µm ph¸n, so¹n th¶o hîp ®ång liªn doanh, ®iÒu lÖ c«ng ty liªn doanh, c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. LËp hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ( trong n­íc, n­íc ngoµi ), giÊy phÐp thµnh lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn . * So¹n th¶o c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n tµi trî cã môc ®Ých nh©n ®¹o hoÆc ph¸t triÓn céng ®ång ( t¹o viÖc lµm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn y tÕ gi¸o dôc ….) * §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña dù ¸n, lùa chän ph­¬ng ¸n b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr­êng . T­ vÊn vÒ ®Êu thÇu theo th«ng lÖ quèc tÕ: * §Êu thÇu x©y dùng * §Êu thÇu mua s¾m trang thiÕt bÞ * §Êu thÇu vÒ tæ chøc triÓn l·m 3.4 Tæ chøc vµ ®¹i diÖn ph¸p lý vÒ së h÷u c«ng nghiÖp : * LËp hå s¬ ®¨ng ký c¸c ®èi t­îng s¸ng chÕ ,gi¶i ph¸p h÷u Ých, nh·n hiÖu hµng ho¸ ,nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ quyÒn t¸c gi¶ . * Tra cøu c¸c ®èi t­îng së h÷u c«ng nghiÖp . * §¹i diÖn ph¸p luËt trong viÖc xö lý c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ ®éc quyÒn vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. * Hç trî ®µm ph¸n, so¹n th¶o kiÓm tra hîp ®ång chuyÓn nh­îng, quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, hîp ®ång gãp vèn liªn doanh b»ng quyÒn sö h÷u c«ng nghiÖp . 3.5 §µo t¹o : * H­íng dÉn kü n¨ng vÒ thùc hµnh vµ §Çu t­ ChuyÓn giao C«ng nghÖ , b¶o vÖ quyÒn vµ ph¸t triÓn quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp . * Qu¶n trÞ dù ¸n , qu¶n trÞ Marketing.Qu¶n trÞ nh©n sù, ®Êu thÇu theo th«ng lÖ quèc tÕ Cung cÊp th«ng tin : HÖ thèng ho¸, cËp nhËt xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ th­¬ng m¹i . T×nh h×nh tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi liªn quan ®Õn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ th­¬ng m¹i . Cung, cÇu c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ trong mét sè ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô . 4 .C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty IET ( S¬ ®å 1 ) * C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®­îc chia thµnh 4 phßng ban , vµ 2 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TPHCM vµ §øc d­íi sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc . * Gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung cho mäi ng­êi ho¹t ®éng kinh doanh, Gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng ban phèi hîp chÆt chÏ nhÞp nhµng víi nhau. *Tuy nhiªn mçi phßng ban ®Òu cã nhiÖm vô riªng nh­ng liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau trong ph¹m vi chøc n¨ng quyÒn h¹n cña bé phËn m×nh . 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n : ( S¬ ®å 2 ) + KÕ to¸n tr­ëng : Lµ ng­êi ®øng ®Çu phßng tæ chøc kÕ to¸n, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h­íng dÉn, chØ ®¹o, nghi chÐp sæ s¸ch,b¸o c¸o kÕ to¸n, do c¸c kÕ to¸n kh¸c thùc hiÖn, kÕ to¸n tr­ëng cã quyÒn tham gia víi c¸c bé phËn cã liªn quan lËp quyÕt to¸n tµi chÝnh . + KÕ to¸n tæng hîp : LËp b¸o c¸o tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty + KÕ to¸n vËt t­ : H¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho t¹i c«ng ty, tiÕn hµnh ®èi chiÕu, kiÓm tra thÎ kho, sæ s¸ch víi t×nh h×nh tån kho thùc tÕ t¹i kho + Thñ kho : Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¸n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng . Mçi chøng ghi mét dßng vµo thÎ kho . ThÎ kho ®­îc mì cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu . + Thñ quü : Qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i c«ng ty, trªn c¬ së chøng tõ thu, chi, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ , hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n vµ vµo sæ quü. Cuèi ngµy ®èi chiÕu sè tån quü thùc tÕ víi kÕ to¸n . Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n : ( S¬ ®å 3 ) Tæ chøc h¹ch to¸n chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ cña c«ng ty : ( S¬ ®å 3 ) 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004- 2005 Qua b¶ng d­íi ®©y cho ta thÊy, do cã sù l·nh ®¹o cña Bé, sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m §èc, sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng Ty tæng doanh thu n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 23%. MÆt kh¸c, chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp n¨m 2005 so víi n¨m 2004 gi¶m ®Õn 52%. §©y lµ thµnh tÝch cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy cho ta thÊy daonh nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc h¹n chÕ c¸c kho¶n chi tiªu l·ng phÝ trong viÖc b¸n s¶n phÈm vµ tr×nh ®é qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 28%. §©y lµ thµnh tÝch to lín cña doanh nghiÖp do chi phÝ b¸n hµng gi¶m vµ do doanh thu t¨ng ®¸ng kÓ. Do doanh nghiÖp ®· thay ®æi chiÕn l­îc qu¶n lý vµ thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ v× vËy mµ n¨m 2005 tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 31.812.000 ®ång so víi n¨m 2004 hay t¨ng 36,4% v­ît xa so víi n¨m 2004. Nh×n chung n¨m 2005 doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín. Vµ cã ®­îc thµnh c«ng nh­ vËy lµ nhê vµo sù bè trÝ rÊt khoa häc vµ hîp lý cña hÖ thèng kÕ to¸n C«ng ty. Thø Tù C¸c chØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch Sè tiÒn (®ång) Tû lÖ (%) 1 Tæng doanh thu 50.425.883.747 61.950.522.212 11.524.638.465 23 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 62.254.286 11.101.736 (51.152.550) (82,2) 3 Doanh thu thuÇn 50.363.629.461 61.939.420.476 1.057.579.101 21 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 47.721.960.197 59.184.383.833 1.146.242.364 24 5 Lîi nhuËn gép 2.641.669.264 2.755.036.553 113.367.289 4,3 6 Chi phÝ b¸n hµng 1.170.747.373 561.958.739 (608.788.634) (52) 7 Chi phÝ QLDN 1.400.252.627 2.102.825.550 702.572.923 50 8 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 70.669.264 90.252.264 19.583.000 28 9 Thu nhËp kh¸c 651.360.530 742.010.980 90.650.450 14 10 Chi phÝ kh¸c 600.501.270 666.551.397 66.050.127 10 11 Lîi nhuËn kh¸c 50.859.250 75.459.583 24.600.333 48,4 12 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 121.528.514 165.711.847 44.183.333 36,4 13 ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 34.027.984 46.399.317 12.371.333 36,4 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 87.500.530 119.312.530 31.812.000 36,4 PHÇN II thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty tnhh hç trî ®Çu t­ hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (iet co.,ltd) KÕ to¸n b¸n hµng ë c«ng ty IET 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng ViÖc b¸n hµng cña C«ng ty IET chñ yÕu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn trªn 3 ph­¬ng thøc: B¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n qua ®­êng b­u ®iÖn. Tuú vµo tõng ph­¬ng thøc giao hµng, h×nh thøc thanh to¸n mµ kÕ to¸n b¸n hµng còng kh¸c nhau. MÆt kh¸c, hµng th¸ng qu¸ tr×nh tiªu thô còng kh«ng gièng nhau nã diÔn ra kh«ng ®­îc ®Òu ®Æn, doanh thu b¸n hµng cã th¸ng nhiÒu th¸ng Ýt. §ã lµ ®iÒu tÊt nhiªn. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n bu«n. Trªn c¬ së ®¬n hái hµng vµ th­ chµo hµng cña C«ng ty ®­a ra, hai bªn sÏ ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång( hîp ®ång mua b¸n), c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt hay ®¬n ®Æt hµng ®· ®­îc phª duyÖt bëi Gi¸m §èc, phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (BiÓu sè 1) võa lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng, võa lµ c¨n cø ®Ó xuÊt kho, võa lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu. §èi víi ng­êi mua hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi sæ kÕ to¸n.Ho¸ ®¬n gÝa trÞ gia t¨ng ®­îc lËp lµm 3 liªn (®Ì giÊy than viÕt 1 lÇn) : Liªn 1: L­u t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc do phßng kÕ to¸n gi÷ ®Ó theo dâi hµng ngµy. Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®­êng vµ ghi sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ mua. Liªn 3 : Giao cho thñ kho dïng ®Ó ghi sæ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n. Trªn mçi ho¸ ®¬n b¸n hµng cã ®Çy ®ñ hä tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, h×nh thøc thanh to¸n, khèi l­îng ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i hµng ho¸ b¸n ra, tæng tiÒn hµng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n. Sau khi lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ cÇm ho¸ ®¬n nµy xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt hµng. ë kho, khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n, thñ kho sÏ ghi vµo sæ kho theo sè l­îng hµng ®­îc b¸n. Sæ kho do thñ kho më hµng quý vµ më chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng ho¸. Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån vµ sau ghi vµo sæ kho, thñ kho mang ho¸ ®¬n GTGT ®Õn cho phßng kÕ to¸n. §Õn cuèi th¸ng, thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. ë phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn ®­îc chøng tõ vÒ b¸n hµng do thñ kho mang tíi, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh ph¸p lý råi ký duyÖt. Mçi vËt t­ ®Òu ®­îc kÕ to¸n cho mét m· riªng nªn khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng kÕ to¸n ph¶i tra m· cña mÆt hµng ®­îc b¸n ®Ó nhËp vµo m¸y vi tÝnh. KÕ to¸n b¸n hµng sö dông sæ chi tiÕt hµng ho¸, b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån, sæ chi tiÕt doanh thu b¸n hµng ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè l­¬ng vµ gi¸ trÞ. VÝ dô: Cô thÓ: Ngµy 5 Th¸ng 1 N¨m 2005. Gi÷a C«ng ty IET vµ C«ng ty VINEXAD cã hîp ®ång mua b¸n m¸y photo rich FT 5840, kÌm mùc, tõ vµ DevelopmentUnit víi gi¸ b¸n 56 896 364® ch­a thuÕ (thuÕ VAT 10%) . ( BiÓu sè 1, 2 ) Theo nh­ hîp ®ång ký kÕt gi÷a hai bªn, C«ng ty VINEXAD sÏ thanh to¸n cho C«ng ty IET theo h×nh thøc tiÒn mÆt .Do vËy c¨n cø vµo hîp ®ång vµ ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n hµng ho¸ h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 632: 46 227 615® Cã Tk 156: 46 227 615® §ång thêi ghi: Nî TK 131: 62 586 000® Cã TK 511: 56 896 364® Cã TK 33311: 5 689 636® Do hµng ngµy ph¸t sinh nhiÒu c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn hµng nªn ®Ó tiÖn theo dâi céng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ kÕ to¸n C«ng ty sö dông TK131 – “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” vµ TK 331 – “ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”. Do ®ã tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu tiÒn hµng kÕ to¸n ®Òu ph¶n ¸nh qua Nî TK 131, khi sù ph¸t sinh nghiÖp vô thu tiÒn th× kÕ to¸n míi ph¶n ¸nh bªn cã TK131. Theo vÝ dô trªn. Còng trong ngµy 5/1/2005 C«ng ty nhËn ®­îc tiÒn do C«ng ty VINEXAD tr¶ tiÒn hµng. Khi ®ã kÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt lËp phiÕu thu hµng. C¨n cø vµo phiÕu thu ngµy 5/1/2005, kÕ to¸n c«ng nî ghi ®Þnh kho¶n: ( BiÓu sè 1 ) Nî TK 1111: 62 586 000® Cã TK 131: 62 586 000® KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n lÎ. Theo ph­¬ng thøc nµy viªc b¸n lÎ chñ yÕu diÔn ra t¹i v¨n phßng cña C«ng ty, vµ th­êng kh¸ch hµng xem hµng nÕu ®ång ý vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ th× sÏ mua hµng vµ tr¶ tiÒn ngay, tuy nhiªn doanh thu b¸n lÎ th­êng kh«ng lín. NÕu viÖc b¸n lÎ ph¸t sinh qua ®iÖn tho¹i hoÆc qua Fax nghÜa lµ kh¸ch hµng gäi ®iÖn trùc tiÕp tíi phßng kinh doanh cña c«ng ty vÒ viÖc mua mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã vµ yªu cÇu chuyÓn tíi tËn n¬i, khi ®ã phßng kÕ to¸n sÏ viÕt H§GTGT vµ xÐ 2 liªn( liªn 2 vµ liªn 3) cho ng­êi giao hµng( th­êng lµ nh©n viªn phßng kinh doanh vµ phßng kü thuËt) vµ yªu cÇu ng­êi mua hµng ký vµo ®Ó thÓ hiÖn tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña ho¸ ®¬n. VÝ dô: Ngµy 16/1/2005 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 246 tíi v¨n phßng cña c«ng ty xem hµng vµ ®· mua 01 m¸y in LBP 800. §¬n gi¸ 4.303.636 ®( ch­a VAT) kÌm mega data. printer cabble. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng ®ång ý mua vµ sÏ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Khi ®ã kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ®Þnh kho¶n: ( BiÓu sè 4 ) Nî TK 632 : 3 839 400® Cã TK 156 : 3 839 400® Vµ kÕ to¸n c«ng nî lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK131 : 4 734 000® Cã TK 511 : 4 303 636® Cã TK 33311 : 430 364® Tíi ngµy 17/1/2005 kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn m¸y in c¨n cø vµo phiÕu thu sè 17 ngµy 17/1 kÕ to¸n c«ng nî ghi: Nî TK : 1111 4 734 000® Cã TK : 131 4 734 000® KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi qua ®­êng b­u ®iÖn . Ph­¬ng thøc nµy th­êng ph¸t sinh víi nh÷ng kh¸ch hµng bu«n hay b¹n hµng quen thuéc cña C«ng ty, ®· cã sù tin cËy vµ hiÓu biÕt vÒ nhau. Trong tr­êng hîp c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty ®Òu lµ kh¸ch hµng ë Thµnh Phè Hå Chi Minh, TP §· N½ng… VÝ dô nh­ : C«ng ty VT, C«ng ty Ph¸t TriÓn C«ng nghÖ Th¸i B×nh D­¬ng. VÝ dô : Ngµy 16/1/2005 C«ng ty VT ®· mua cña C«ng ty IET 01 m¸y photo FT 5640 víi ®¬n gi¸ 36.340.000®.Theo nh­ th­êng lÖ C«ng ty IET sÏ viÕt ho¸ ®¬n ( GTGT) sau ®ã xÐ liªn 2 göi kÌm hµng ho¸ vµo cho C«ng ty VT, viÖc chuyÓn hµng nµy thùc hiÖn bëi nh©n viªn phßng kinh doanh. Hµng sÏ ®­îc ®ãng hép sau ®ã chuyÓn ra ga Hµ Néi vµ göi vµo C«ng ty VT.( BiÓu sè 4 ) VÒ h×nh thøc thanh to¸n: C«ng ty VT sÏ thanh to¸n b»ng h×nh thøc chuyÓn kho¶n. Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n m¸y FT 5640 kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 632 : 35 312 420® Cã TK 156 : 35 314 420® §ång thêi kÕ to¸n c«ng nî lËp ®Þnh kho¶n: Nî TK 131 : 39 974 000® Cã TK 511 : 36 340 000® Cã TK 33311 : 3 634 000® Khi ph¸t sinh mét nghiÖp vô b¸n hµng ho¸ nµo ®ã kÕ to¸n hµng ho¸ ®Òu viÕt ho¸ ®¬n ( GTGT) ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng ®· xuÊt b¸n. Ho¸ ®¬n (GTGT) sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra. Trªn b¶ng kª nµy mçi kh¸ch hµng ®­îc ghi trªn mét dßng b¶ng kª. Môc ®Ých cña viÖc lËp b¶ng kª chøng tõ dÞch vô hµng ho¸ b¸n ra lµ nh»m quyÕt to¸n thuÕ ( GTGT) ®Çu ra vµ thuÕ (GTGT) ®Çu vµo. Cô thÓ: Vµo ngµy31/1/2005 ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc quyÕt to¸n thuÕ GTGT kÕ to¸n c«ng ty ®· lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra nh­ sau: ( KÌm theo tê khai, ThuÕ GTGT).( BiÓu sè 3, 4. ) ViÖc b¸n hµng cu¶ C«ng ty cã thÓ thu ®­îc tiÒn ngay còng cã thÓ kh¸ch hµng chÊp nhËn nî, v× vËy ®Ó viÖc theo dâi c«ng nî víi ng­êi mua ®­îc chÝnh x¸c, kÕ to¸n C«ng ty IET ®· sö dông TK 131 – “ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” ®Ó theo dâi c«ng nî. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn c«ng nî ph¶i thu ®Òu ®­îc thÓ hiÖn qua TK 131. §Ó phôc vô cho viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ c«ng nî mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÕ to¸n c«ng ty cßn sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, sæ chi tiÕt TK 131, b¶ng tæng hîp TK 131. 2. KÕ to¸n b¸n hµng 2.1. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng : Khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng vµ ®· x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu th× ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK5111. Tµi kho¶n 511 ®­îc chia lµm 3 tiÓu kho¶n nh­ sau: TK 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸. TK 5112: Doanh thu b¸n thµnh phÈm. TK 5113: Doanh thu cña dich vô . §Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng th× kÕ to¸n C«ng ty sö dông sè chi tiÕt tµi kho¶n, b¸o c¸o chi tiÕt b¸n hµng, sæ c¸i tµi kho¶n. Lµ mét doanh nghiÖp ¸p dông nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ nªn doanh thu b¸n hµng kh«ng bao gåm thuÕ VAT. VÝ dô: Ngµy 5 Th¸ng 1 N¨m 2005. Gi÷a C«ng ty IET vµ C«ng ty VINEXAD cã hîp ®ång mua b¸n m¸y photo rich FT 5840, kÌm mùc, tõ vµ DevelopmentUnit víi gi¸ b¸n 56 896 364® ch­a thuÕ (thuÕ VAT 10%) . Nî TK 111: 62 586 000® Cã TK 511 : 56 896 364® Cã TK 3331: 5 689 636® KÕt cÊu cña c¸c sæ vµ b¸o c¸o ®­îc thÓ hiÖn qua BiÓu sè 2, 5, 6. Sè liÖu tæng hîp cña sæ c¸i TK511 sÏ ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong th¸ng. 2.2. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n . §Ó tæng hîp gi¸ vèn sè hµng ®· xuÊt b¸n kÕ to¸n c¨n cø vµo sè l­îng vµ ghi trªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån cña hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña sè hµng ®· xuÊt kho. Gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho tiªu thô ®­îc tÝnh theo gi¸ trung b×nh hµng xuÊt kho: §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng cßn ®Çu kú + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng nhËp trong kú Sè l­îng hµng cßn ®Çu kú + Sè l­îng hµng nhËp trong kú * = TrÞ gi¸ mua thùc tÕ §¬n gi¸ Sè l­îng hµng hµng xuÊt trong kú b×nh qu©n xuÊt trong kú Mäi chi phÝ ph¸t sinh khi mua hµng ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn cña hµng ®· tiªu thô ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l·i gép cña sè hµng ®· b¸n, ®Ó theo dâi gi¸ vèn ngoµi b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho cña hµng ho¸, kÕ to¸n C«ng ty IET cßn sö dông sæ c¸i TK 632 vµ sæ chi tiÕt TK 632. Khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ b¸n hµng ho¸ . VÝ dô : Ngµy 16/1/2005 C«ng ty Thiªn Phó ®· mua cña C«ng ty IET 01 m¸y photo FT 5640 víi ®¬n gi¸ 36.340.000®.Trong ®ã gi¸ vèn hµng b¸n lµ: 35312420® KÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 : 35312420 Cã TK 156 : 35312420 vµo sæ chi tiÕt TK 632 cuèi th¸ng tiÕn hµnh ghi sæ c¸i. ( BiÓu sè 5, 6. ) 2.3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp nµo chiÕm ®­îc thÞ phÇn lín doanh nghiÖp ®ã sÏ cã thÕ m¹nh h¬n trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ C«ng ty IET còng vËy, ®Ó b¸n ®­îc hµng ho¸ C«ng ty th­êng ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ ®­îc gäi lµ chi phÝ b¸n hµng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “chi phÝ b¸n hµng” trong TK nµy c¸c chi phÝ nh­: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ bao b×, chi phÝ chµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝ vËn chuyÓn hµng tiªu thô … ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng C«ng ty kh«ng sö dông sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng mµ khi cã nghiÖp vô chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i TK 641. Mäi chi phÝ b¸n hµng ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ vµo cuèi mçi th¸ng. Chi phÝ b¸n hµng ®­îc theo dâi theo tõng chøng tõ ph¸t sinh vµ ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 - "X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh". VÝ dô: Th¸ng 1 n¨m 2005 C«ng ty cã mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng nh­ sau: Nî TK 6417: 370 563® Cã TK 1123: 370 563® - TÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn b¸n hµng: Nî TK 6411: 6 078 000® Cã TK 334: 6 078 000® - Chi tiÒn göi hµng: Nî TK 6418: 135 238® Cã TK 111: 135 238® Cuèi kú tËp hîp chi phÝ b¸n hµng, ph©n bæ 100% cho hµng b¸n ra vµ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 911 - " X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh". Nî TK 911: 18 627 608® Cã TK 641: 18 627 608® §Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông sæ c¸i TK 641.( BiÓu sè 7 ) 2.4. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chi phÝ qu¶n lý bao gåm: Chi phÝ nh©n viªn v¨n phßng, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, khÊu hao TSC§, chi phÝ ®iÖn n­íc … C¸c chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK642 “chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. C¨n cø vµo chøng tõ minh chøng cho nghiÖp vô chi liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK642 vµ ghi sæ c¸i TK642. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ vµ tËp hîp 100% cho hµng cßn l¹i vµ hµng b¸n ra vµo cuèi mçi th¸ng , sau ®ã chi phÝ qu¶n lý sÏ ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. §Ó theo dâi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp , kÕ to¸n më sæ theo dâi chi phÝ qu¶n lý. VÝ dô: Trong th¸ng 1/2005 C«ng ty cã c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý nh­ sau: ( BiÓu sè 8, 9. ) - L­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý . Nî TK 6421 : 57 550 240® Cã TK 334 : 57 550 240® - B¶o hiÓm x· héi ph¶i trÝch theo l­¬ng. Nî TK 6421 : 15%* 57.550.240 = 7 542 500® Cã TK 338 : 7 542 500® - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, kh¾c dÊu, mua ho¸ ®¬n…cho c«ng ty. Nî TK 6423 : 3 215 206® Cã TK 153 : 3 215 206® - Chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, Fax… phôc vô qu¶n lý. Nî TK 6427 : 5 204 360® Cã TK 111 : 5 204 360® ………. Cuèi kú tæng hîp chi phÝ qu¶n lý vµ kÕt chuyÓn sang TK 911 - " X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh" Nî TK 911 : 106 646 266® Cã TK 642 : 106 646 266® II. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty IET.CO., LTD T¹i C«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®­îc thùc hiÖn theo tõng th¸ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¸n hµng, kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn sau: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (sè liÖu TK511) sang bªn cã TK911. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n (sè liÖu TK632) sang bªn nî TK911. KÕt chuyÓn chi phÝ hµng b¸n (sè liÖu TK641) sang bªn nî TK911. KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN (sè liÖu TK642) sang bªn nî TK911. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng = Doanh thu thuÇn - TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n - Chi phÝ BH cña hµng ®· b¸n - Chi phÝ QLDN cña sè hµng ®· b¸n VÝ dô: Th¸ng 1/2005 C«ng ty x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng nh­ sau: ( ®¬n vÞ tÝnh:VND). ( BiÓu sè 10 ) - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ®· b¸n. NîTK 911: 1 345 145 759® Cã TK 632: 1 345 145 759® - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú. NîTK 911: 18 627 608® Cã TK 642: 18 627 608® - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. NîTK 911: 106 646 266® Cã TK 642: 106 646 266® - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña sè hµng ®· b¸n. Nî TK 511: 1 509 749 916® Cã TK 911: 1 509 749 916® - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Nî TK 911: 39 330 283® Cã TK 4212: 39 330 283® PhÇn IIi NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH hç trî ®Çu t­, hîp t¸c kinh tÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (IET .Co .,LTD) I. ®¸nh gi¸ chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty IET. 1.1. NhËn xÐt chung. Trong nh÷ng n¨m võa qua, C«ng ty IET ®· tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n thuËn lîi vµ khã kh¨n, nh÷ng b­íc th¨ng trÇm vµ nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, C«ng ty IET vÉn gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh tÝch to lín, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kinh doanh, tiªu thô hµng ho¸. Cã ®­îc thµnh tÝch nh­ trªn, C«ng ty IET ®· kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng tiªu thô, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c vïng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc nh»m t¹o ra sù g¾n bã h¬n n÷a ®Ó t¹o ra mét nguån cung cÊp hµng ho¸ dåi dµo vµ mét thÞ tr­êng tiªu thô lu«n æn ®Þnh. Ngoµi ra, ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn ph¶i cã sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña c«ng ty, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Víi c¸ch bè trÝ c«ng viÖc khoa häc, hîp lý nh­ hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty IET ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. 1.2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty IET. * ¦u ®iÓm: KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë C«ng ty IET ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi hoµn chØnh. - §èi víi kh©u tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: + C¸c chøng tõ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu ®Òu phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ c¬ së ph¸p lý cña nghiÖp vô. + C¸c chøng tõ ®Òu ®­îc sö dông ®óng mÉu cña Bé tµi chÝnh ban hµnh, nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vÒ néi dung cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµo chøng tõ. + C¸c chøng tõ ®Òu ®­îc kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ, hoµn chØnh vµ xö lý kÞp thêi. + C«ng ty cã kÕ ho¹ch l­u chuyÓn chøng tõ t­¬ng ®èi tèt, c¸c chøng tõ ®­îc ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ theo c¸c nghiÖp vô, tr×nh tù thêi gian tr­íc khi ®i vµo kh©u l­u tr÷. - §èi víi c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp: + KÕ to¸n ®· ¸p dông “ HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n Doanh nghiÖp” míi ®­îc Bé tµi chÝnh ban hµnh. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty, kÕ to¸n ®· më c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3 nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ h¬n t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i tµi s¶n cña C«ng ty vµ gióp cho kÕ to¸n thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ghi chÐp mét c¸ch ®¬n gi¶n, râ rµng vµ mang tÝnh thuyÕt phôc, gi¶m nhÑ ®­îc phÇn nµo khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n, tr¸nh ®­îc sù chång chÐo trong c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n. + C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho lµ hîp lý, v× C«ng ty IET lµ mét C«ng ty kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhiÒu kh«ng thÓ ®Þnh kú míi tiÕn hµnh h¹ch to¸n - §èi víi c«ng t¸c tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch: + C«ng ty ®· ¸p dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y nªn ®· gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp trªn sæ s¸ch, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu nhanh chãng, chÝnh x¸c. + C«ng ty sö dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy còng ®­îc kÕ to¸n C«ng ty thay ®æi, c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi mét sè lo¹i tµi kho¶n riªng, nhÊt ®Þnh, thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu sè liÖu vµ kiÓm tra, gióp cho kÕ to¸n tr­ëng n¾m b¾t ®­îc nhanh chãng c¸c kho¶n môc ph¸t sinh. Nãi tãm l¹i, tæ chøc h¹ch to¸n hµng ho¸, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ cña C«ng ty. Nã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n thu nhËp thùc tÕ vµ cÇn nép cho Ng©n S¸ch Nhµ N­íc, ®ång thêi nã ph¶n ¸nh sù vËn ®éng cña tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty trong l­u th«ng. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty IET. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n hµng ho¸, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô mµ kÕ to¸n C«ng ty IET ®· ®¹t ®­îc, cßn cã nh÷ng tån t¹i mµ C«ng ty IET cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn vµ cÇn hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆc dï vÒ c¬ b¶n, C«ng ty ®· tæ chøc tèt viÖc h¹ch to¸n b¸n hµng, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng nh­ng C«ng ty vÉn cßn cã mét sè ®iÓm nªn kh¾c phôc nh­ sau: - Thø nhÊt: C«ng ty IET lµ mét C«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt chñ yÕu kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, cã nhiÒu nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ, nh­ng trong thùc tÕ C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 413 “ Chªnh lÖch tû gi¸” vµ tµi kho¶n 007 “ Nguyªn tÖ c¸c lo¹i” ®Ó ph¶n ¸nh. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c¸c mÆt hµng ®­îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ. - Thø hai: C«ng ty th­êng ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32671.doc
Tài liệu liên quan