Tổ chức và quản lý sản xuất trên công trường xây dựng

Tài liệu Tổ chức và quản lý sản xuất trên công trường xây dựng: ... Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất trên công trường xây dựng

doc50 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tổ chức và quản lý sản xuất trên công trường xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt Trªn c«ng tr­êng x©y dùng 1 Môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n l‎ý c«ng tr­êng x©y dùng. 1.1. S¶n phÈm x©y dùng vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 1.1.1. S¶n phÈm x©y dùng. - Mét c«ng tr×nh x©y dùng hoµn chØnh th­êng ®­îc coi lµ mét s¶n phÈm x©y dùng. S¶n phÈm x©y dùng cã thÓ lµ: · Mét CTXD gåm nhiÒu h¹ng môc. · Mét c«ng tr×nh gåm mét h¹ng môc. - S¶n phÈm trung gian vµ s¶n phÈm cuèi cïng. S¶n phÈm trung gian: lµ h×nh thøc s¶n phÈm ®Æc thï trong c«ng t¸c x©y l¾p - nã ®­îc nghiÖm thu, bµn giao vµ cã thÓ ®­îc thanh to¸n sau tõng qu¸ tr×nh, tõng bé phËn kÕt cÊu (hay tõng giai ®o¹n thùc hiÖn). ThÝ dô:… S¶n phÈm hoµn chØnh cuèi cïng. Lµ c«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh ®Çy ®ñ, ®­îc nghiÖm thu - bµn giao ®­a vµo sö dông ®óng theo yªu cÇu ®· ®Æt ra ë b¸o c¸o kh¶ thi. (cã thÓ lµ 1 h¹ng môc hoµn chØnh, cã thÓ lµ mét tæ hîp nhiÒu h¹ng môc cã liªn quan). ThÝ dô:… 1.1.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y dùng vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §Ó qu¶n lý vµ tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶, cÇn n¾m v÷ng c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y: * Ba ®Æc ®iÓm ®iÓn h×nh cña s¶n phÈm x©y dùng. TÝnh cè ®Þnh, TÝnh ®a d¹ng, TÝnh ®å sé * Ba ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y l¾p c«ng tr×nh: TÝnh l­u ®éng, TÝnh ®¬n chiÕc, TÝnh lé thiªn. Nh­ vËy, 3 ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ®· chi phèi 3 ®Æc ®iÓm ®Æc thï cña s¶n xuÊt x©y l¾p: S¶n phÈm S¶n xuÊt TÝnh cè ®Þnh Þ TÝnh l­u ®éng TÝnh ®a d¹ng Þ TÝnh ®¬n chiÕc TÝnh ®å sé Þ TÝnh lé thiªn * Ba ®Æc ®iÓm ®¸ng l­u ý cña thÞ tr­êng x©y dùng: - H×nh thøc phæ biÕn lµ c¸c nhµ thÇu lµ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm cho chñ ®Çu t­. - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ trao ®æi diÔn ra ®ång thêi. - Ho¹t ®éng trao ®æi s¶n phÈm võa cã tÝnh giai ®o¹n, võa cã tÝnh l©u dµi (tõng phÇn vµ toµn bé) víi c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®Æc thï (theo bé phËn c«ng tr×nh, theo kú kÕ ho¹ch vµ kÕt to¸n hoµn c«ng). 1.2. Môc ®Ých cña tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng tr­êng x©y dùng. 1.2.1. C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng, vÞ trÝ cña tæ chøc c«ng tr­êng x©y dùng. §­îc thÓ hiÖn tãm t¾t ë s¬ ®å 1.1. sau ®©y: CB Th.kế và Th.kế CB thi công và thi công Bàn giao và đưa vào SD Chuẩn bị và duyệt Dự án XD Thực hiện dự án XD Tổ chức công trường và xây lắp công trình t H×nh 1.1 1.2.2. Thi c«ng vµ vai trß cña thi c«ng c«ng tr×nh. * Thi c«ng c«ng tr×nh: Thi c«ng c«ng tr×nh th­êng ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c nhµ thÇu. Thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh lµ qu¸ tr×nh biÕn c¸c néi dung hµm ý chñ quan trong b¸o c¸o kh¶ thi vµ hå s¬ thiÕt kÕ trë thµnh c«ng tr×nh thùc hiÖn ®­a vµo sö dông phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu ®· dù ®Þnh. C¸c rµng buéc - c¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h­ëng ®Õn thi c«ng th­êng lµ: - C¸c ®iÒu kiÖn, rµng buéc thÓ hiÖn trong hîp ®ång x©y l¾p gi÷a A vµ B. - C¸c quy tr×nh, quy chuÈn vµ c¸c quy ®Þnh qu¶n lý x©y dùng hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - Nh÷ng yªu cÇu vÒ nhiÖm vô vµ môc tiªu kinh tÕ cña phÝa nhµ thÇu. * Vai trß cña thi c«ng c«ng tr×nh. - Cã thÓ thÊy - víi mét h¹n møc ®Çu t­ ®· ®Þnh, c«ng t¸c thiÕt kÕ lµ nh©n tè t¸c ®éng quan träng nhÊt ®Õn chi phÝ x©y dùng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh (xÐt vÒ vÎ ®Ñp, tÝnh thÝch dông vµ ®é bÒn v÷ng cña kÕt cÊu). - §Þa vÞ cña thi c«ng: XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c "Ph¶i lµm theo thiÕt kÕ" th× thi c«ng ë vµo ®Þa vÞ bÞ ®éng. Tuy vËy vai trß cña thi c«ng l¹i rÊt quan träng, v×: Qu¸ tr×nh x©y l¾p c«ng tr×nh t¹o nªn chÊt l­îng tæng hîp cuèi cïng cña mét s¶n phÈm x©y dùng. ChÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh th­êng g©y t¸c ®éng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ ®Õn c¶m gi¸c cña ng­êi sö dông c«ng tr×nh. ThÝ dô:…… Trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn hå s¬ thiÕt kÕ vµ triÓn khai thi c«ng, bªn x©y l¾p cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, bÊt hîp lý ë kh©u thiÕt kÕ (cÇn söa ch÷a vµ bæ sung). ThÝ dô….. NÕu lµ hîp ®ång tæng thÇu c¶ thiÕt kÕ vµ thi c«ng th× hai bé phËn thiÕt kÕ vµ thi c«ng cÇn phèi hîp ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p cã lîi cho tæ chøc thi c«ng. Cã thÓ thÊy r»ng n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam hiÖn nay cã sù kh¸c nhau rÊt lín. Møc ®é "lµm ®óng thiÕt kÕ" th­êng phô thuéc vµo: ® N¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng nhµ thÇu. ® Ph­¬ng ph¸p thi c«ng vµ chÊt l­îng cña m¸y mãc - thiÕt bÞ thi c«ng. ® Tr×nh ®é tæ chøc - qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu. ® Møc ®é thùc hiÖn ®Çy ®ñ, chÆt chÏ cña c«ng t¸c kiÓm tra - gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu qu¸ tr×nh x©y l¾p tõ chi tiÕt ®Õn tõng bé phËn kÕt cÊu vµ toµn h¹ng môc (theo quy ®Þnh 18/Q§BXD 7/2003). 1.2.3. Tæ chøc thi c«ng khoa häc ®Ó h­íng ®Õn hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Mét sè hiÖn t­îng cÇn phª ph¸n. a. Nh÷ng môc tiªu chung ®Æt ra trong qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. * Môc tiªu chung cña chñ ®Çu t­. H­íng vµo khèng chÕ 3 chØ tiªu chÝnh. - KiÓm so¸t vµ khèng chÕ chÊt l­îng c«ng tr×nh (qua thiÕt kÕ vµ TC). - KiÓm so¸t vµ kh«ng thÕ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. - KiÓm so¸t vµ khèng chÕ ®Çu t­ - chi phÝ toµn dù ¸n x©y dùng. * Môc tiªu qu¶n lý thi c«ng cña c¸c nhµ thÇu. Còng nh»m vµo thùc hiÖn 3 chØ tiªu trªn ®©y nh­ng møc ®é cÇn ®¹t cã sù kh¸c biÖt. Ngoµi ra cßn cÇn ®­a vµo chØ tiªu ®¶m b¶o an toµn trong thi c«ng, cô thÓ lµ: - ChÊt l­îng c«ng t¸c vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®­îc bªn thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t­ chÊp nhËn. - Thêi gian thi c«ng ng¾n nhÊt. - Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p thÊp nhÊt. - §¶m b¶o an toµn trong thi c«ng. Trªn c¬ së cña møc ®é chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· quy ®Þnh, quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng cã thÓ m« t¶ qua s¬ ®å ®Þnh h­íng khèng chÕ ë h×nh 1.2. IV III II I C t H×nh 1.2 Quan hÖ khèng chÕ chi phÝ - thêi gian cña giai ®o¹n tr­íc ®èi víi giai ®o¹n sau: I - Giai ®o¹n b¸o c¸o kh¶ thi II - Giai ®o¹n thiÕt kÕ. III - Giai ®o¹n ®Êu thÇu IV - Giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p b. CÇn ph¶i tæ chøc thi c«ng cã c¬ së khoa häc. V× tÇm quan träng cña thi c«ng x©y dùng, c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy ®­a ra yªu cÇu nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x©y dùng cÇn ph¶i nç lùc th­êng xuyªn trong viÖc häc tËp ®Ó n¾m v÷ng c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt thi c«ng t­ vÊn ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, khoa häc tæ chøc s¶n xuÊt x©y l¾p, c¸c m«n kinh tÕ x©y dùng vµ qu¶n l‎ý ngµnh, c¸c m«n to¸n øng dông vµ vËn trï häc, m¸y tÝnh øng dông vµ quy tr×nh, quy chuÈn, v¨n b¶n qu¶n l‎ý x©y dùng hiÖn hµnh. CÇn tÝch cùc ®i tham quan c¸c c«ng tr­êng x©y dùng, ®óc rót, tËp kÕt kinh nghiÖm vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt. TÊt c¶ h­íng vµo n©ng cao tr×nh ®é s¾p xÕp vËn trï vµ qu¶n l‎ý cã hÖ thèng c¸s qu¸ tr×nh x©y dùng tõ chi tiÕt ®Õn tæng thÓ g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, c«ng nghÖ x©y l¾p, ®iÒu kiÖn kh«ng gian - mÆt b»ng thi c«ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Sö dông hîp lý mäi nguån lùc trªn c«ng tr­êng v.v… Nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm x©y dùng, t¨ng nhanh tèc ®é thi c«ng, ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ x©y dùng vµ thi c«ng x©y l¾p. c. Mét sè hiÖn t­îng cÇn phª ph¸n. - Cho r»ng nghÒ thi c«ng kh«ng cÇn qua ®µo t¹o chÝnh quy. HËu qu¶: chÊt l­îng c«ng t¸c kÐm, vi ph¹m an toµn s¶n xuÊt, v.v… - Cho r»ng qu¶n l‎ý thi c«ng lµ thø "Tïy c¬ øng biÕn trªn c«ng tr­êng". - Cho r»ng thêi gian lµm viÖc trong ngµy cña ng­êi lao ®éng x©y dùng quy ®Þnh 8h chØ lµ h×nh thøc, cã thÓ tuú tiÖn b¾t lµm thªm giê tõ 1 - 2 tiÕng trong ngµy. - Cho r»ng kh«ng lµm ®óng thiÕt kÕ lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶m chi phÝ. - Cho r»ng lµm kh¸c quy ®Þnh cña quy tr×nh quy ph¹m x©y dùng còng kh«ng sao. - Cho r»ng mua thÇu lµ chÝnh, ®Êu thÇu lµ h×nh thøc, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn bãp mÐo c¸c chuÈn mùc qu¶n lý. HËu qu¶ cña c¸c nhËn thøc trªn lµ: + ChÊt l­îng c«ng tr×nh rÊt thÊp, xuèng cÊp rÊt nhanh. + Chi phÝ x©y dùng cao + ThÊt tho¸t vèn ®Çu t­ x©y dùng rÊt lín. v.v… 1.2.4. Tæ chøc qu¶n l‎ý s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng. C«ng viÖc nµy ®­îc xem xÐt - gi¶i quyÕt theo hai nhãm nhiÖm vô chÝnh. a. Nhãm nhiÖm vô thø nhÊt thuéc c«ng t¸c chuÈn bÞ lµ chñ yÕu, bao gåm: - ThÞ s¸t kü ®Þa ®iÓm x©y dùng, ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng, ph¸t hiÖn nh÷ng thuËn lîi hay trë ng¹i vÒ ®Þa ®iÓm thi c«ng. - Lµm râ c¸c yªu cÇu cô thÓ vµ c¸c ®iÒu kiÖn t¹o thuËn lîi cho nhµ thÇu thi c«ng do phÝa chñ ®Çu t­ ®Æt ra. - ChØnh söa, hoµn tÊt hå s¬ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu míi do: Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng ®· chØnh söa. Do kÕ ho¹ch tæng tiÕn ®é thi c«ng kh«ng cßn phï hîp Tæng mÆt b»ng thi c«ng cã thÓ ph¶i thay ®æi. M¸y mãc - thiÕt bÞ còng cã thÓ ®æi kh¸c v.v… - TiÕn hµnh th­¬ng th¶o - ký kÕt hîp ®ång thi c«ng gi÷a A vµ B vµ c¸c ®¬n vÞ phèi hîp. - ThiÕt lËp c¬ cÊu qu¶n lý thi c«ng vµ s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tham gia. - TiÕn hµnh x©y cÊt vµ chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng: ®­êng x¸, kho b·i, l¸n tr¹i, nhµ t¹m, c¬ së s¶n xuÊt phô trî, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc, hÖ thèng cÊp ®iÖn t¹m thêi, v.v… - TËp kÕt vÒ c«ng tr­êng vËt liÖu x©y dùng, nh©n lùc, xe m¸y vµ c¸c yÕu tè ®¶m b¶o triÓn khai thi c«ng trong giai ®o¹n ®Çu. - LËp b¸o c¸o xin khëi c«ng ®óng quy ®Þnh. b. Nhãm nhiÖm vô thø hai thuéc lÜnh vùc qu¶n lý qu¸ tr×nh x©y l¾p, th­êng bao gåm: - ChuyÓn giao nhiÖm vô thi c«ng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hay cho c¸c nhµ thÇu phô. - LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp th¸ng vµ qu¶n lý - ®iÒu ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp th¸ng. - KiÓm tra - gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn quy chÕ bµn giao hoµn c«ng ®èi víi tõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõng bé phËn kÕt cÊu. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ thèng kª khèi l­îng x©y l¾p, gi¸m s¸t chÊt l­îng s¶n xuÊt, chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c«ng tr×nh. - §iÒu chØnh vµ khèng chÕ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng th«ng qua lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é t¸c nghiÖp th¸ng vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy - hµng tuÇn. - Thùc hiÖn tèt phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c bªn tham gia theo s¬ ®å h×nh 1.3 sau ®©y: - L­u gi÷ tµi liÖu, sè liÖu diÔn biÕn thi c«ng (toµn bé c¸c lo¹i). Chñ §T T.vÊn T.KÕ Thi c«ng U Thùc hiÖn hîp ®ång Thùc hiÖn hîp ®ång Quan hÖ hîp ®ång Quan hÖ hîp ®ång H×nh 1.3 2. Tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. 2.1. Tæ chøc më c«ng tr­êng. 2.1.1. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cßn l¹i do bªn A ph¶i hoµn tÊt. Thµnh lËp c¬ cÊu qu¶n lý vµ ng­êi chØ huy (phô thuéc quy m«, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh). Hoµn thµnh thñ tôc sö dông ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng; thñ tôc khai th«ng c¸c ®Çu mèi ®­êng x¸, ®iÖn n­íc, sö dông bÕn b·i, th«ng tin liªn l¹c… ra vµo c«ng tr­êng. Theo dâi, ®«n ®èc c«ng t¸c thiÕt kÕ thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é. Th­¬ng th¶o, ký kÕt hîp ®ång thi c«ng víi bªn B; ®«n ®èc, trî gióp vµ kiÓm tra Nhµ thÇu lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng tr­êng vµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2.1.2. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ do nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn. §èi víi dù ¸n x©y dùng cã quy m« võa vµ lín, cÇn coi träng vµ lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®· ®Ò cËp t¹i môc 1.2.4 vµ thªm c¸c viÖc sau: - X¸c lËp c¬ cÊu chØ huy - bæ nhiÖm l·nh ®¹o chung vµ kÜ s­ tr­ëng, tæ chøc c¸c bé phËn nghiÖp vô chuyªn m«n vµ hµnh chÝnh. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu tham gia, c¬ cÊu mang tÝnh chuyªn m«n ho¸ (theo lo¹i c«ng t¸c, lo¹i h×nh c«ng tr×nh); TuyÓn chän thÇu phô (nÕu cÇn). X¸c lËp mèc tr¸c ®¹c chuÈn vµ tr¾c ®¹c theo yªu cÇu chuÈn bÞ mÆt b»ng c«ng tr­êng. - Tæ chøc më c«ng tr­êng, sau ®ã lµm tiÕp c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cßn l¹i, ®ã lµ: - X©y dùng hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng tho¸t n­íc, hÖ thèng tÝn hiÖu. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng: HÖ thèng nhµ x­ëng s¶n xuÊt phô trî. HÖ thèng kho b·i. HÖ thèng nhµ lµm viÖc, nhµ ë t¹m thêi. HÖ thèng cung cÊp n­íc, ®iÖn thi c«ng. - X¸c lËp hÖ thèng an toµn s¶n xuÊt vµ phßng chèng ch¸y næ. - Lµm c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ liªn quan ®Õn khëi c«ng c¸c h¹ng môc ë giai ®o¹n khëi ®Çu. Ên ®Þnh ngµy khëi c«ng chÝnh thøc vµ tæ chøc lÔ khëi c«ng 2.2. Tæ chøc mÆt trËn c«ng t¸c. - MÆt trËn c«ng t¸c lµ mét kh¸i niÖm réng, thÓ hiÖn sù bè trÝ vÒ kh«ng gian - mÆt b»ng hîp lý - ®¸p øng c¸c lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng. - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p trªn c«ng tr­êng ®­îc gäi t¾t lµ thi c«ng, bao gåm c¸c lo¹i s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng bæ trî sau: Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh x©y l¾p ®Ó h×nh thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, thÝ dô:… S¶n xuÊt phô trî phôc vô qu¸ tr×nh x©y l¾p, nh­: Gia c«ng cèt thÐp vµ chÕ t¹o c¸c bé phËn kÕt cÊu thÐp t¹i x­ëng. S¶n xuÊt v¸n khu«n vµ c¸c chi tiÕt méc t¹i x­ëng. ChÕ trén bª t«ng, võa x©y t¹i tr¹m trén trªn c«ng tr­êng v.v… Söa ch÷a xe m¸y thi c«ng trªn c«ng tr­êng, v.v… C¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn phôc vô qu¸ tr×nh x©y l¾p hay s¶n xuÊt phô trî trªn c«ng tr­êng. C¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn ®©y cã thÓ chia mÆt trËn c«ng t¸c thµnh 2 lo¹i. MÆt trËn c«ng t¸c tÜnh - t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ. MÆt trËn c«ng t¸c ®éng - lu«n thay ®æi. 2.2.1. MÆt trËn c«ng t¸c tÜnh - t­¬ng ®èi æn ®Þnh. - Khi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng toµn c«ng tr­êng, viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ diÖn tÝch cÇn thiÕt cho nh÷ng ho¹t ®éng sau ®©y cã thÓ coi lµ x¸c lËp mÆt trËn c«ng t¸c t­¬ng ®èi æn ®Þnh. MÆt b»ng cho c¸c nhµ x­ëng - s©n b·i s¶n xuÊt phô trî hay gia c«ng vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm: s¶n xuÊt bª t«ng ®óc s½n, cèt thÐp, kÕt cÊu thÐp chÕ t¹o s½n, s¶n xuÊt hoÆc söa ch÷a v¸n khu«n; ph©n lo¹i cèt liÖu; chÕ trén bª t«ng, v÷a; söa ch÷a xe m¸y,… VÞ trÝ - kÝch th­íc ®Æt thiÕt bÞ vËn chuyÓn lªn cao,… HÖ thèng ®­êng giao th«ng trªn c«ng tr­êng, v.v… ViÖc x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè mÆt b»ng vµ kh«ng gian cho lo¹i mÆt trËn c«ng t¸c tÜnh th­êng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c, c¸c yªu cÇu tèi ­u trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng, nh­: TiÕt kiÖm sö dông ®Êt, tiÕt kiÖm x©y dùng tr¹m; t«n träng quy ®Þnh vÒ an toµn s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr­êng; tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c tæn thÊt do di chuyÓn vµ c¸c quan ®iÓm tèi ­u kh¸c. 2.2.2. MÆt trËn c«ng t¸c ®éng - lu«n lu«n thay ®æi. - §©y lµ lo¹i mÆt trËn c«ng t¸c ®­îc h×nh thµnh theo tõng gi¶i ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng ®ã lµ: Sù ph©n khu, ph©n ®o¹n thi c«ng kÕt cÊu. §iÒu kiÖn mÆt b»ng ®­îc t¹o ra do sù thùc hiÖn cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau v.v… ThÝ dô:… - Do tÝnh tÜnh t¹i cña s¶n phÈm x©y dùng, tÝnh l­u ®éng cña s¶n xuÊt x©y l¾p, viÖc tæ chøc thi c«ng sao cho gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng ngõng trÖ mÆt trËn c«ng t¸c lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng ®Æt ra trong tæ chøc x©y l¾p trªn c«ng tr­êng. 2.3. Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. 2.3.1. Môc ®Ých vµ ph©n lo¹i. a. Môc ®Ých tæ chøc thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh x©y l¾p. - §Ó kiÕn t¹o nªn mét h¹ng môc c«ng tr×nh, cÇn ph¶i thùc hiÖn hµng lo¹t qu¸ tr×nh thi c«ng c¬ b¶n theo mét tr×nh tù c«ng nghÖ b¾t buéc vµ víi mét ý ®Þnh tæ chøc sö dông c¸c nguån lùc cã lîi nhÊt. Da D2 D3 ma M a M b Tb D1 M c Tc M d mb Db Dc Dd a b c d H×nh 2.1 TT Tªn c«ng viÖc Thêi gian di TT Tªn c«ng viÖc Thêi gian di 1 §µo ®Êt §a 4 9 Thi c«ng mãng Md 10 2 §µo ®Êt §b 2 10 Thi c«ng mè ma 16 3 §µo ®Êt §c 2 11 Thi c«ng trô Tb 8 4 §µo ®Êt §d 5 12 Thi c«ng trô Tc 8 5 §ãng cäc Cb 12 13 Thi c«ng mè md 20 6 Thi c«ng mãng Ma 8 14 L¾p dÇm D1 12 7 Thi c«ng mãng Mb 4 15 L¾p dÇm D2 12 8 Thi c«ng mãng Mc 4 16 L¾p dÇm D3 12 - Thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh x©y l¾p c©y cÇu theo thø t­ c«ng nghÖ. §µo ®Êt ® §ãng cäc ® Mãng ® Mè trô ® Lao l¾p dÇm cÇu: - Thø tù thùc hiÖn vÒ mÆt tæ chøc thi c«ng cã thÓ lµ: Trôc a ® Trôc b ® Trôc c ® Trôc d. DÇm D1 ® DÇm D2 ®DÇm D3. NÕu m« t¶ trªn mét s¬ ®å m¹ng kÕ ho¹ch (thÓ hiÖn quan hÖ c«ng nghÖ). H×nh 2-2: Logic c«ng nghÖ x©y l¾p b. Ph©n lo¹i qu¸ tr×nh x©y l¾p. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i qu¸ tr×nh x©y l¾p, trªn quan ®iÓm qu¶n lý s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng, chia ra 3 lo¹i qu¸ tr×nh: - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, thÝ dô:…. - Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. - Qu¸ tr×nh x©y l¾p (gi÷ vai trß chñ ®¹o). Qu¸ tr×nh chñ ®¹o. C¸c qu¸ tr×nh cßn l¹i. ThÝ dô: ChÕ trén bª t«ng ® vËn chuyÓn bª t«ng ® ®æ vµ ®Çm. 2.3.2. Tr×nh tù tæ chøc thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y l¾p. 1. T×m hiÓu n¾m v÷ng c¸c tµi liÖu, sè liÖu vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. 2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm thi c«ng kÕt cÊu. - §Æc ®iÓm - VËt liÖu t¹o nªn c«ng tr×nh. 3. Lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng t¸c, khèi l­îng c«ng t¸c, yªu cÇu vÒ thêi gian thi c«ng, lÇn l­ît gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: * Lùa chän gi¶i ph¸p kü thuËt s¶n xuÊt: CÇn lµm râ: Gi¶i ph¸p kü thuËt x©y l¾p cã thÓ lùa chän. M¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng cã thÓ sö dông. VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn ®Ó m¹ch dõng thi c«ng. Qu¸ tr×nh thi c«ng cho phÐp thùc hiÖn liªn tôc hay ph¶i ngõng chê gi¸n ®o¹n c«ng nghÖ vµ gi¸n ®o¹n tæ chøc. Nh÷ng t¸c ®éng cña thêi tiÕt, khÝ hËu hay m«i tr­êng s¶n xuÊt. v.v… * VÒ gi¶i ph¸p tæ chøc thi c«ng. N¾m v÷ng vÞ trÝ c«ng viÖc trong tæng tiÕn ®é (c«ng viÖc g¨ng hay c«ng viÖc b×nh th­êng; thêi gian b¾t ®Çu sím vµ kÕt thóc muén c«ng viÖc theo yªu cÇu cña tæng tiÕn ®é. HiÓu râ ®iÒu kiÖn kh«ng gian, mÆt b»ng x©y l¾p. §iÒu kiÖn sö dông xe m¸y, ph­¬ng tiÖn thi c«ng; ®iÒu kiÖn huy ®éng nh©n lùc cho c«ng viÖc. §iÒu kiÖn cung cÊp vËt liÖu, cÊu kiÖn, v.v… Sù hèi thóc vÒ thêi gian thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn kh¸c. * Lµm râ hiÖu qu¶ kinh tÕ khi chän ph­¬ng ¸n thi c«ng c¸c tæ hîp c«ng viÖc. CÇn lµm râ 3 chØ tiªu chÝnh. Nhu cÇu vÒ ca m¸y vµ sè ngµy c«ng. Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc hay tæ hîp c«ng viÖc. Chi phÝ thi c«ng ®èi víi c«ng viÖc hay tæ hîp c«ng viÖc. 2. 4. Tæ chøc vµ lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp s¶n xuÊt. Th­êng ph¶i thùc hiÖn hai vÊn ®Ò: Tæ chøc thùc hiÖn mét c«ng viÖc cô thÓ - riªng biÖt Tæ chøc thùc hiÖn mét tæ hîp c«ng viÖc cã liªn quan nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm trung gian hay bé phËn kÕt cÊu. a . Tæ chøc thùc hiÖn mét c«ng viÖc cô thÓ. Nh­: §µo mãng b»ng m¸y; ®æ bª t«ng lãt; ®Æt cèt thÐp mãng, v.v… * Sè ngµy c«ng thùc hiÖn c«ng viÖc tÝnh theo c«ng thøc: , (ngµy c«ng). * Sè ca m¸y thùc hiÖn c«ng viÖc. ; (ca m¸y) Trong ®ã: - Qi: lµ khèi l­îng c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh i. §Si vµ §Sm(i) lÇn l­ît lµ ®Þnh møc s¶n l­îng thùc tÕ cña c«ng nh©n vµ ®Þnh møc s¶n l­îng thùc tÕ cña m¸y lµm viÖc trong mét ca. * Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc tÝnh theo c«ng thøc: Lµm thñ c«ng: , (ngµy) Lµm b»ng m¸y: . Trong ®ã: NCN vµ Nm lÇn l­ît lµ sè c«ng nh©n vµ sè m¸y lµm viÖc trong ca; Nca lµ sè ca lµm viÖc trong ngµy. * Sè c«ng nh©n (hay m¸y) trong ca lµm viÖc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Trong ®ã: lµ sè l­îng theo yªu cÇu c«ng nghÖ. lµ sè l­îng phô thuéc mÆt b»ng thi c«ng. b. Tæ chøc thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh tæng hîp nhiÒu c«ng viÖc liªn quan. 1 2 3 4 5 Ng«i nhµ A ThÝ dô: Tæ chøc thi c«ng mãng mét ng«i nhµ 5 tÇng ®¬n nguyªn víi sè liÖu cho trong b¶ng: C¸c c«ng viÖc Thêi gian 1. §µo ®Êt (§) 5 ngµy 2. Bª t«ng lãt (L) 5 3. §Æt cèt thÐp (T) 10 4. GhÐp v¸n khu«n (V) 5 5. §æ bª t«ng (B) 5 * Cã thÓ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo c¸c ph­¬ng thøc sau: Thùc hiÖn tuÇn tù theo c«ng viÖc: Tr­êng hîp nµy thêi gian thi c«ng sÏ lµ: Tt = 5 + 5 + 10 + 5 + 5 = 30 ngµy. Thùc hiÖn song song theo ®¬n nguyªn: Tr­êng hîp nµy thêi gian thi c«ng lµ: Ts = 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 6 ngµy. Thùc hiÖn gèi tiÕp nhau: Thêi gian thi c«ng trong tr­êng hîp nµy tïy thuéc vµo møc ®é gèi tiÕp vµ ë trong kho¶ng: TS < Tg < Tt * NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm cña c¸c ph­¬ng thøc triÓn khai trªn ®©y:……… ThÝ dô 2 vÒ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * Tæ hîp c«ng viÖc cÇn lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é: Gi¶ sö ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng kÕt cÊu khung sµn chÞu lùc b»ng bª t«ng cèt thÐp cña ng«i nhµ 5 ®¬n nguyªn víi sè tÇng lµ 2. Tªn c¸c c«ng viÖc vµ thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cho ë b¶ng 2. B¶ng 2-3. TÇng nhµ Tªn c¸c c«ng viÖc Thêi gian chung Thêi gian theo ®/nguyªn 1 2 3 4 5 TÇng I 1. Cèt thÐp cét (TC) 5 1 1 1 1 1 2. V¸n khu«n cét (VC) 5 1 1 1 1 1 3. Bª t«ng cét (BC) 5 1 1 1 1 1 4. Th¸o v¸n khu«n cét (TVC) 5 1 1 1 1 1 5. V¸n khu«n dÇm sµn (Vds) 10 2 2 2 2 2 6. Cèt thÐp dÇm sµn (Tds) 10 2 2 2 2 2 7. Bª t«ng dÇm sµn (Bds) 5 1 1 1 1 1 TÇng II 1. TC 5 1 1 1 1 1 2. VC 5 1 1 1 1 1 3. BC 5 1 1 1 1 1 4. TVC 5 1 1 1 1 1 5. Vds 10 2 2 2 2 2 6. Tds 10 2 2 2 2 2 7. Bds 5 1 1 1 1 1 Ghi chó: - Mçi qu¸ tr×nh do 1 tæ ®éi ®¶m nhiÖm. - Sau ®æ bª t«ng 2 ngµy cho phÐp th¸o v¸n khu«n cét. - Sau ®æ bª t«ng sµn 5 ngµy cho phÐp thi c«ng tiÕp cét tÇng 2. * Thêi gian thi c«ng kÕ ho¹ch theo tõng ph­¬ng thøc triÓn khai. Thi c«ng tuÇn tù tõng c«ng viÖc. Thêi gian thi c«ng c¶ 2 tÇng nhµ kho¶ng: Tt » 100 ngµy. Thi c«ng song song theo ®¬n nguyªn: TS ³ 27 gnµy. Thi c«ng gèi tiÕp theo c«ng viÖc cña toµn nhµ. (Yªu cÇu häc viªn tù m« t¶ tiÕn ®é theo 3 ph­¬ng thøc trªn ®©y) c. Tæ chøc c«ng t¸c x©y l¾p t­êng ng¨n t­êng bao che. * Ph©n lo¹i: T­êng nhµ ®­îc chia ra 2 lo¹i chÝnh: T­êng chÞu lùc vµ t­êng bao che, t­êng ng¨n. * Ph­¬ng h­íng tæ chøc thi c«ng: - §èi víi t­êng chÞu lùc: · Trªn t­êng lµ sµn hoÆc b¶n kª chÞu lùc. · Thø tù thi c«ng. T­êng 1 Sµn 1 T­êng 2 Sµn 2 TÇng 1 - TÇng 2 - S¬ ®å di chuyÓn t¸c nghiÖp cña tæ x©y vµ tæ thi c«ng san cã thÓ bè trÝ nh­ sau: X©y vµo ®ît 1 ®2 S2 ®1 ®2 S3 Vµo ra Xvµo S2 X©y ra a) b) c) ra H×nh 2-3: C¸c kiÓu thø tù triÓn khai c«ng t¸c x©y vµ th× c«ng s©n 2 tÇng nhµ ¦u nh­îc ®iÓm cña tõng lo¹i tr×nh tù thi c«ng: ® S¬ ®å a ® S¬ ®å b ® S¬ ®å c - §èi víi t­êng kh«ng chÞu lùc (t­êng ng¨n, bao che). Thêi ®iÓm b¾t ®Çu sím nhÊt cña c«ng t¸c x©y dùng lµ th¸o xong gi¸o chèng vµ v¸n khu«n chÞu lùc. C«ng t¸c x©y t­êng kh«ng chÞu lùc lµ lo¹i c«ng t¸c kh«ng cã vai trß chñ ®¹o. Thø tù x©y còng cã thÓ lùa chän nh­ m« t¶ t¹i h×nh 2.3 d. C«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh. * §Æc ®iÓm c«ng t¸c hoµn thiÖn. - §ã lµ mét tæ hîp gåm nhiÒu lo¹i c«ng t¸c nh­: tr¸t - l¸ng; l¸t - èp; méc - kÝnh; s¬n v«i vµ nhiÒu viÖc trang trÝ néi ngo¹i thÊt kh¸c. - C«ng t¸c hoµn thiÖn cã thÓ ph¶i thùc hiÖn ngay tõ khi thi c«ng phÇn ngÇm cña c«ng tr×nh, ®­îc thùc hiÖn rÇm ré sau khi hoµn thµnh phÇn kÕt cÊu chÞu lùc, t­êng bao che th©n nhµ vµ kÐo dµi ®Õn s¸t ngµy bµn giao c«ng tr×nh. - C«ng t¸c hoµn thiÖn gåm rÊt nhiÒu chñng lo¹i, ®­îc thùc hiÖn ®an xen nhau trªn mÆt b»ng vµ kh«ng gian, thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng lµ chñ yÕu. - Mét sè c«ng t¸c hoµn thiÖn cã thÓ tiÕn hµnh ngay trong giai ®o¹n cßn ®ang thi c«ng kÕt cÊu th©n nhµ. Cã nh÷ng c«ng t¸c hoµn thiÖn cã thÓ tiÕn hµnh tõ d­íi lªn, nh­ng cã mét sè c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i thùc hiÖn theo h­íng tõ trªn xuèng. NÕu kh«ng n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm nµy ®Ó lËp tiÕn ®é th× mét mÆt chÊt l­îng c«ng t¸c kh«ng tèt, mÆc kh¸c thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh sÏ bÞ kÐo dµi. - C«ng t¸c hoµn thiÖn lµ mét tiªu chÝ quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh. *Yªu cÇu tæ chøc vµ x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch tiÕn ®é cho c«ng t¸c hoµn thiÖn: · CÇn thiÕt lËp ®Çy ®ñ ®Çu môc c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn. · Lµm râ thø tù thùc hiÖn, thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc c«ng viÖc. · §Þnh h­íng triÓn khai tõng c«ng t¸c hoµn thiÖn theo ®Æc ®iÓm kü thuËt cña tõng lo¹i vµ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng. H­íng triÓn khai cã thÓ m« t¶ qua c¸c s¬ ®å sau ®©y vµ ­u khuyÕt ®iÓm cña tõng lo¹i: e. C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh. Bao gåm 2 lo¹i: ThiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. * L¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh: - ThiÕt bÞ c«ng tr×nh gåm nhiÒu lo¹i: HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc; hÖ thèng ®iÖn; hÖ thèng ®iÒu kh«ng; khÝ ®èt; hÖ thèng th«ng tin; phßng chèng ch¸y, hÖ thèng giao th«ng, v.v… - Trong thi c«ng vµ lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é ph¶i chia ra 2 lo¹i: lo¹i thiÕt bÞ vµ linh kiÖn ch«n ngÇm trong kÕt cÊu vµ lo¹i ®Æt næi. - CÇn phèi hîp tèt c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ víi c¸c c«ng t¸c thi c«ng kÕt cÊu vµ c«ng t¸c hoµn thiÖn. * L¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ - thiÕt bÞ s¶n xuÊt. - Lo¹i thiÕt bÞ nµy th­êng do c¸c nhµ thÇu chuyªn nghiÖp thùc hiÖn. - Trong tæ chøc thi c«ng vµ lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é, cÇn ph¶i lµm râ: ®Çu môc vµ lo¹i h×nh thiÕt bÞ cÇn l¾p; thêi ®iÓm l¾p ®Æt; sù kÕt hîp thi c«ng víi nhµ thÇu x©y dùng. ViÖc l¾p thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã thÓ x¶y ra ë c¸c thêi kú sau: · ThiÕt bÞ ®­îc ®­a vµo l¾p sau khi ®· hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c x©y l¾p vá bao che - nhµ x­ëng. · ThiÕt bÞ l¾p ®an xen trong qu¸ tr×nh thi c«ng kÕt cÊu c«ng tr×nh. · ThiÕt bÞ ®­îc l¾p ngay sau khi thi c«ng xong mãng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu l¾p m¸y vµ nhµ thÇu x©y dùng cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ qu¶n t¸c nghiÖp x©y l¾p trªn c«ng tr­êng. Cã khi ph¶i phèi hîp c¶ viÖc chän m¸y vµ sö dông m¸y trong thi c«ng ®èi víi c¶ hai nhiÖm vô x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. 2.5. Tæ chøc cung cÊp vËt liÖu a. Yªu cÇu chung. NÕu tæng thÇu hay thÇu phô ®­îc quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp vËt liÖu, thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh th× cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña v¨n b¶n qu¶n lý‎ nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng, trong ®ã cÇn ®Æc biÖt coi träng nh÷ng vÊn ®Ò sau: - CÇn cã ®ñ sè liÖu vÒ nguån gèc, xuÊt xø, nhµs¶n xuÊt chÕ t¹o, n¬i s¶n xuÊt - chÕ t¹o; lý lÞch - chøng tõ liªn quan ®Õn tÝnh chÊt - chÊt l­îng thiÕt bÞ hay vËt liÖu. - Lµm râ nhµ cung øng: Trong n­íc hay n­íc ngoµi; doanh nghiÖp hay c¸ nh©n; ph¸p nh©n cña nhµ cung øng, uy tÝn vµ møc ®é tin cËy vÒ hä, v.v… - Lµm râ ph­¬ng thøc cung øng: · Tù tæ chøc cung øng. · Uû th¸c cung øng. · Phèi hîp c¶ hai lo¹i. - Lµm râ gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc giao nhËn vµ kiÓm tra chÊt l­îng. Sau khi n¾m ch¾c trong tay nh÷ng sè liÖu vµ ®iÒu kiÖn trªn ®©y, nhµ thÇu lËp danh môc hµng ho¸ kÌm theo gi¶i tr×nh vÒ nh·n m¸c, n¬i mua hµng, ph­¬ng thøc cung cÊp hµng,… vµ tr×nh chñ ®Çu t­ (qua t­ vÊn) kiÓm tra - thÈm ®Þnh vµ cho ý kiÕn chÊp thuËn. b. Tæ chøc cung øng. - LËp kÕ ho¹ch cung cÊp øng vµ tæ chøc cung øng. - Tæ chøc theo dâi, kiÓm tra hµng ho¸ ®­a vÒ c«ng tr­êng (chñng lo¹i, sè l­îng, chÊt l­îng). VËt liÖu ®­a vÒ c«ng tr­êng cÇn ph¶i ®­îc s¾p xÕp, b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh. - ViÖc cung cÊp vËt liÖu cho c«ng tr­êng cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu: Cã mét l­îng dù tr÷ vËt liÖu ®¸p øng s¶n xuÊt th­êng xuyªn, liªntôc ®ã lµ dù tr÷ th­êng xuyªn vµ dù tr÷ theo mïa. L­îng vËt liÖu dù tr÷ ph¶i ë møc tèi thªØu ®Ó tr¸nh l·ng phÝ diÖn tÝch kho b·i, tr¸nh ø ®äng vèn. - ViÖc x¸c ®Þnh c­êng ®é cung øng vËt liÖu th­êng c¨n cø vµo møc ®é sö dông vËt liÖu theo tæng tiÕn ®é - cã xÐt ®Õn søc chøa cña kho b·i trªn c«ng tr­êng vµ ®iÒu kiÖn vËn t¶i. Cã thÓ minh ho¹ qua s¬ ®å sau (S¬ ®å cung cÊp c¸t vµng). Tæng sè c¸t vµng dïng cho c«ng tr×nh theo s¬ ®å: Qt = 20 (30) + 80(30) + 60(10)k = 3600m3. 2.5. Tæ chøc héi häp - giao ban trªn c«ng tr­êng * Møc ®é héi häp giao ban nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo: - Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña nhµ thÇu. - Ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt sö dông trong qu¶n l‎ý s¶n xuÊt. - §é chÝnh x¸c kh¶ thi cña viÖc lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ giao nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp th¸ng; ý thøc chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ thùc hµnh. - Ph­¬ng ph¸p lµm viÑc, t¸c phong qu¶n lý cña chñ ®Çu t­ vµ t­ vÊn ®¹i diÖn chñ ®Çu t­. Tãm l¹i - ®ã lµ tr×nh ®é tæ chøc - qu¶n l‎ý s¶n xuÊt hiÖn ®¹i t¸c phong c«ng nghiÖp cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o, c¸c lo¹i nh©n viªn nghiÖp vô vµ c«ng nh©n x©y l¾p cña c¸c bªn tham gia trªn toµn c«ng tr­êng. * Môc ®Ých, néi dung cña héi häp - giao ban. - Lµm râ nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p phèi hîp qu¶n l‎ý trong tõng giai ®o¹n gi÷a A vµ c¸c B trªn ph¹m vi toµn c«ng tr­êng. - Phæ biÕn nhiÖm vô, giao nhiÖm vô chung vµ nhiÖm vô t¸c nghiÖp th¸ng cho c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt. - Häp giao ban ®Ó truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy, hµng tuÇn vµ hµng th¸ng. - Häp gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh ®ét xuÊt hay sù cè trong thi c«ng. - Häp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc víi phÝa bªn A hay cÊp trªn. - Häc tËp - sinh ho¹t chÝnh trÞ - x· héi, ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao v.v... * BiÖn ph¸p gi¶m bít cuéc häp, rót ng¾n thêi gian vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c cuéc häp. - N©ng cao chÊt l­îng lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng c¸c h¹ng môc vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp th¸ng; giao nhiÖm vô c«ng t¸c cho c¸c ®¬n vÞ râ rµng vÒ khèi l­îng c«ng viÖc, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thêi gian hoµn thµnh. - T¨ng c­êng gi¸m s¸t thi c«ng, t¨ng c­êng qu¶n l‎ý kû luËt lao ®éng trªn toµn c«ng tr­êng. - TËn dông ph­¬ng tiÖn tin häc trî gióp qu¶n l‎ý s¶n xuÊt: Qu¶n l‎ý lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, giao nhiÖm vô, tù kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c cña tõng c¸ nh©n, tõng ®¬n vÞ. 2.7. Qu¶n l‎ý chÊt l­îng, nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh. C«ng t¸c qu¶n l‎ý chÊt l­îng, nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña hîp ®ång thi c«ng vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. QuyÕt ®Þnh 18/2003/Q§-BXD (27/6/2003) th× ®· lµm râ: §iÒu 15: Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­îng c«ng t¸c x©y l¾p mµ ben Ba ph¶i thùc hiÖn. §iÒu 16: Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­îng phÝa bªn A ph¶i thùc hiÖn. §iÒu 17: Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña bªn thiÕt kÕ kü thuËt. §iÒu 18: NghiÖm thu c«ng tr×nh: NghiÖm thu tõng c«ng viÖc, tõng bé phËn tõng giai ®o¹n, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng r×nh ®­a vµo sö dông. 3. Tæ chøc lao ®éng trªn c«ng tr­êng. 3.1. TÇm quan träng vµ c¸c ®Æc ®iÓm. - Lao ®éng cña con ng­êi cã ‎ ý nghÜa quyÕt ®Þnh t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô cã chÊt l­îng, nã lµ mét trong 3 nh©n tè cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt (lao ®éng, c«ng cô lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng). - Lao ®éng lµ lo¹i tµi nguyªn kh«ng thÓ dù tr÷, nÕu kh«ng biÕt tËn dông sÏ g©y l·ng phÝ h¬n. - Do tÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm, tÝnh l­u ®éng cña s¶n xuÊt, lµm n¶y sinh nh÷ng ®ßi hái sau ®©y: · Ph¶i cã nhiÒu nghÒ chuyªn m«n kh¸c nhau, ®ßi hái kiÕn thøc trong mét nghÒ cña c«ng nh©n còng réng. ThÝ dô: - C«ng t¸c hoµn thiÖn cã rÊt nhiÒu lo¹i, c«ng nh©n bËc cao th­êng ph¶i lµm ®­îc tÊt c¶. - C«ng t¸c l¾p m¸y còng cã rÊt nhiÒu lo¹i, tæ thî ph¶i l¾p ®­îc nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c nhau v.v… · Do tÝnh cè ®Þnh cña s¶n phÈm x©y dùng, ®ßi hái trong tæ chøc lao ®éng ph¶i xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn kh«ng gian - mÆt b»ng s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn thêi gian vµ sù phèi hîp s¶n xuÊt ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. · Trong x©y dùng, kh«ng thÓ thiÕt lËp ®­îc mét d©y chuyÒn x©y l¾p chÆt chÏ, æn ®Þnh nh­ s¶n xuÊt hµng ho¸ c«ng nghiÖp kh¸c. Do ®iÒu kiÖn lao ®éng lu«n thay ®æi lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng thiÕu æn ®Þnh, thêi gian thùc hiÖn nhiÖm vô lu«n cã sù xª dÞch, chØ cã thÓ lËp l¹i sù c©n b»ng s¶n xuÊt th«ng qua lµm tèt c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt th­êng xuyªn. 3.2. Tæ chøc lao ®éng vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. a. Tæ chøc lao ®éng vÒ mÆt kh«ng gian. - X¸c ®Þnh yÕu tè kh«ng gian cña s¶n xuÊt vÒ thùc chÊt lµ bè trÝ mÆt trËn c«ng t¸c cho tæ ®éi c«ng nh©n, nã liªn quan ®Õn viÖc ph©n khu - ph©n ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. Sù ph©n khu ph©n ®o¹n vµ bè trÝ chç lµm viÖc cho ®éi c«ng nh©n hay xe mang cÇn tu©n theo mét sè yªu cÇu: ViÖc ph©n ®o¹n, ph©n tÇng th× c«ng ph¶i phï hîp ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, ®Æc ®iÓm kiÕn tróc; phï hîp víi tÝnh n¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng; phï hîp quy tr×nh kü thuËt thi c«ng; ®¶m b¶o an toµn trong thi c«ng. Ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho tõng c«ng nh©n vµ toµn bé ®éi cã ®iÒu ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA0577.DOC