Tóm tắt Luận văn - Quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn iso 9001 : 2008

B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG NGUY N NG C HÒA QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O TI TR NG CAO NG CÔNG NGH THÔNG TIN H U NGH VI T – HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 Chuyên ngành: Qu n lý giáo d c Mã s : 60.14.05 TÓM T T LU N V N TH C S GIÁO D C H C à N ng – Nm 2013 Công trình c hoàn thành t i I H C À N NG Ng i h ng d n khoa h c: TS. Nguy n Quang Giao Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n B o Hoàng Thanh Ph n

pdf25 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn iso 9001 : 2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n bi n 2: GS.TS. Nguy n c Chính Lu n v n s c b o v t i H i ng ch m Lu n v n t t nghi p Thc s Giáo d c h c h p t i i h c à N ng vào ngày 25 tháng 05 n m 2013. Có th tìm hi u lu n v n t i: - Trung tâm Thông tin – Hc li u, i h c à N ng - Th vi n Tr ng i h c S ph m, i h c à N ng. -1- M U 1. Tính c p thi t c a tài i v i Vi t Nam, GD & T luôn c coi là v n then ch t và là “qu c sách hàng u”. Vai trò c a GD & T trong vi c ào t o, bi d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao c ng nh góp ph n thúc y s phát tri n nhi u m t ca n n KT-XH là iu không th ph nh n. Tuy nhiên, GD H cng b c l nhi u h n ch và y u kém: ch t lng ào t o nhìn chung còn th p, ch a theo k p òi h i phát tri n KT-XH ca t n c; c ơ ch qu n lý c a nhà n c i v i h th ng GD H và s qu n lý c a các tr ng H, C còn nhi u b t h p lý kéo dài, ch a t o ra ng l c m nh phát huy n ng l c sáng t o và s t ch u trách nhi m c a i ng GV, các nhà qu n lý và SV i m i m nh m , c n b n GD H. T n m 2010, Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn thc hi n i m i công tác QLQT T áp d ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t c nh ng kt qu nh t nh, nh ng bên c nh ó vn còn nh ng tn t i, h n ch do CBQL, GV, NV nhà tr ng ch a nh n th c rõ s cn thi t và t m quan tr ng ca vi c áp d ng các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008, thi u ng b , thi u s ki m tra, ánh giá, o l ng hi u qu và c i ti n làm nh h ng n công tác i m i QLQT T và nâng cao ch t l ng ào t o ca tr ng. Xu t phát t các lý do nêu trên, tôi ch n tài nghiên c u: “Qu n lý quá trình ào t o ti Tr ng Cao ng Công ngh thông tin hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008” làm lu n vn t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u -2- Trên c ơ s nghiên c u lý lu n v tiêu chu n ISO 9001:2008 và QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008, ti n hành ánh giá th c tr ng công tác QLQT T c nhân h chính quy ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008, ng th i xu t các bi n pháp QLQT T ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008 nh m góp ph n nâng cao ch t lng ào t o. 3. Khách th , i t ng nghiên c u 3.1. Khách th nghiên c u Qu n lý quá trình ào t o ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008. 3.2. i t ng nghiên c u Bi n pháp qu n lý quá trình ào t o ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008. 4. Gi thuy t khoa h c Nu áp d ng mt cách ng b các quy trình QLQT T, th ng xuyên ki m tra, ánh giá, o l ng hi u qu , iu ch nh, c i ti n và hoàn thi n các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 thì công tác QLQT T s t hi u qu và góp ph n nâng cao ch t lng ào t o ca nhà tr ng. 5. Nhi m v nghiên c u - Nghiên c u cơ s lý lu n v QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008. - Phân tích, ánh giá th c tr ng QLQT T ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008. - xu t các bi n pháp QLQT T ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008. 6. Ph m vi nghiên c u -3- tài t p trung nghiên c u QLQT T c nhân h chính quy ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008 trong giai on 2010 – 2012. 7. Ph ơ ng pháp nghiên c u 7.1. Ph ơ ng pháp lu n nghiên c u c a tài 7.1.1. Ph ơ ng pháp phân tích và t ng h p tài li u 7.1.2. Ph ơ ng pháp phân lo i tài li u 7.2. Nhóm ph ơ ng pháp nghiên c u th c ti n 7.2.1. Ph ơ ng pháp iu tra b ng phi u h i (ph ơ ng pháp Ankét) 7.2.2. Ph ơ ng pháp ph ng v n 7.2.3. Ph ơ ng pháp quan sát 7.2.4. Ph ơ ng pháp chuyên gia 7.3. Nhóm ph ơ ng pháp x lý s li u 8. Cu trúc lu n v n Ngoài ph n m u, k t lu n và khuy n ngh , danh m c tài li u tham kh o và ph l c, ni dung lu n v n g m 3 ch ơ ng: CH NG 1 C S LÝ LU N QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 1.1. TNG QUAN NH NG NGHIÊN C U LIÊN QUAN N TÀI m b o và nâng cao ch t l ng ào t o c a nhà tr ng luôn c xem là nhi m v quan tr ng hàng u i v i các tr ng H. nâng cao ch t l ng s n ph m ào t o, các tr ng H c n ph i có nh ng i m i c ơ b n và toàn di n, trong ó xây d ng và áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 QLQT T c xem là gi i pháp quan tr ng, h u hi u và kh thi i v i iu ki n c a các tr ng H Vi t Nam hi n nay. -4- Nhìn chung, vi c áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO ã c nhi u c ơ quan, tr ng H, C áp d ng và mang l i hi u qu cao. Tuy nhiên, n nay ch a có công trình nghiên c u nào i sâu nghiên cu và v n d ng c th trong QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn. Vì v y, vi c nghiên c u các bi n pháp QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn là có tính c p thi t trong giai on hi n nay. 1.2. CÁC KHÁI NI M C B N C A TÀI 1.2.1. Qu n lý, qu n lý giáo d c và qu n lý nhà tr ng a. Qu n lý: là m t quá trình tác ng gây nh h ng c a ch th qu n lý n khách th qu n lý nh m t c m c tiêu chung. b. Qu n lý giáo d c: là qu n lý h th ng giáo d c b ng s tác ng có m c ích, có ý th c và tuân th các quy lu t khách quan c a ch th qu n lý giáo d c lên toàn b các m t xích c a h th ng giáo dc nh m a ho t ng giáo dc c a c h th ng t t i m c tiêu giáo d c. c. Qu n lý nhà tr ng: là nh ng tác ng c a ch th qu n lý vào quá trình giáo d c ( c ti n hành b i t p th GV và SV, v i s h tr c l c c a các l c l ng xã h i) nh m hình thành và phát tri n toàn di n nhân cách SV theo m c tiêu ào t o c a nhà tr ng. Ch u s tác ng c a hai lo i ch th : Ch th qu n lý giáo d c bên ngoài nhà tr ng và c a ch th qu n lý giáo d c bên trong nhà tr ng. 1.2.2. Quá trình ào t o, qu n lý quá trình ào t o a. Quá trình ào t o: là vi c ti n hành có trình t các khâu t xây dng m c tiêu, n i dung ch ơ ng trình, giáo trình và tài li u ào t o, lc l ng ào t o (ch y u là ng i d y, ng i h c), chu n b các iu ki n cho ho t ng ào t o (tài chính, CSVC & TBDH, các m i -5- quan h trong môi tr ng ào t o), ph ơ ng th c ánh giá ch t l ng và hi u qu ào t o ti n hành các khâu t chiêu sinh, n t ch c vi c d y và h c trong m t c ơ s giáo d c; nh m giúp ng i h c có c các chu n v ki n th c, k n ng và thái phù h p v i m c tiêu ào t o. b. Qu n lý quá trình ào t o: là m t h th ng bao g m nhi u y u t, có m i quan h t ơ ng i khá ph c t p. N i dung QLQT T vì th c ng r t a d ng và r ng l n. QLQT T bao g m: qu n lý tuy n sinh, qu n lý ng ký chuyên ngành và x p l p, qu n lý ng ký kh i lng h c t p, qu n lý xây d ng ch ơ ng trình khung ào t o, qu n lý lp và v n hành k ho ch ào t o và th i khóa bi u, qu n lý ki m soát kh i l ng gi ng d y và nghiên c u khoa h c, qu n lý l ch trình gi ng d y, qu n lý d gi lên l p i v i gi ng viên, qu n lý xây dng ngân hàng câu h i và thi, qu n lý l p k ho ch và t ch c thi kt thúc h c ph n, qu n lý h tr th c t p cho SV, qu n lý coi thi, ch m thi, phúc kh o, qu n lý th c hi n án t t nghi p, qu n lý v n bng. 1.2.3. Ch t l ng, ch t l ng ào t o a. Ch t l ng: là m t khái ni m tơ ng i, r ng, a chi u, là s phù h p v i m c tiêu và m c tiêu ó ph i phù h p v i yêu c u phát tri n c a xã h i, là tha mãn nhu c u, k v ng c a khách hàng. b. Ch t l ng ào t o: là ch t l ng t ng h p c a các ho t ng QLQT T (công tác tuy n sinh, n i dung ch ơ ng trình ào t o, iu ki n c ơ s v t ch t ph c v ào t o, ho t ng h c t p và nghiên c u khoa h c,...). 1.2.4. Qu n lý ch t l ng - QLCL là thu t ng c s d ng miêu t các ph ơ ng pháp ho c quy trình nh m ki m tra ánh giá xem các s n ph m có m -6- bo các thông s ch t l ng theo yêu c u, m c ích ã nh s n không. - QLCL là qu n lý theo h ng chu n hóa, duy trì cho s v t tr ng thái n nh và phát tri n, t u trung bao g m 3 ho t ng c tin hành ng th i, liên t c bao g m: Xác l p các m c tiêu và chu n mc, ánh giá th c tr ng i chi u v i chu n, c i ti n th c tr ng theo chu n. - QLCL bao g m các c p là: Ki m soát ch t l ng, BCL và QLCL t ng th . 1.3. CÁC MÔ HÌNH QU N LÝ CH T L NG 1.3.1. Mô hình các y u t t ch c 1.3.2. ISO a. Gi i thi u v ISO b. L ch s hình thành và phát tri n c a ISO 9000 c. Vai trò c a b ISO 9000:2000 1.3.3. Mô hình EFQM 1.3.4. Mô hình qu n lý ch t l ng toàn di n a. Nh ng y u t c ơ b n c a TQM trong giáo d c b. TQM trong nhà tr ng c. Thi t l p TQM – 5 nhi m v 1.4. QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 1.4.1. Li ích ca vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong qu n lý quá trình ào t o nhà tr ng Th nh t, áp d ng ISO 9001:2008 trong qu n lý tr ng H s làm thay i v n hóa làm vi c c a ơn v . Th hai , áp d ng ISO 9001:2008 ng ngh a v i vi c th c hi n nghiêm ng t các quy trình trong qu n lý. -7- Th ba , các l nh v c qu n lý c a nhà tr ng s c quy nh bng các v n b n c th và c niêm y t công khai. Th t , ch c n ng nhi m v nói chung c ng nh trách nhi m i vi t ng công vi c c th c a các b ph n ch c n ng (Khoa, Phòng) trong tr ng c quy nh rõ ràng b ng v n b n khi áp d ng ISO 9001:2008 trong qu n lý. Th n m, là c ơ s cho vi c không ng ng c i ti n công tác qu n lý, l l i làm vi c, giúp xác nh các quy trình c n ph i th c hi n. Th sáu , òi h i t t c m i ng i trong nhà tr ng ph i t hoàn thi n, b sung các ki n th c còn thi u áp ng c òi h i m i ca ơn v . Th b y, s giúp các ơn v ch c n ng, các thành viên trong nhà tr ng th c hi n phong cách làm vi c “v n hóa minh ch ng” trong công vi c. Th tám , là òi h i t ch c ph i h ng m i ho t ng v phía khách hàng. Th chín , s t ng s hài lòng ng th i c ng c ni m tin c a ng i h c, c a xã hi v ch t l ng ào t o, môi tr ng h c t p thu n l i, tích c c c a nhà tr ng. Th m i, là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng nhà tr ng không ng ng nâng cao ch t l ng ào t o áp ng nhu c u c a ng i h c và c a xã h i. i v i Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn, vi c áp d ng ISO 9001:2008 trong QLQT T càng có ý ngh a nh m góp ph n nâng cao ch t l ng ào to c a nhà tr ng, ng th i th c hi n i mi công tác qu n lý trong giai on hi n nay. 1.4.2. Ni dung qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 -8- a. Áp dng ng b các quy trình theo tiêu chu n ISO 9001:2008 i v i QLQT T b. Ki m tra vi c áp d ng các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 c. o l ng, ánh giá hi u qu các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 d. iu ch nh, c i ti n và hoàn thi n các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 e. Qu n lý các iu ki n m b o áp d ng các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 Tiu k t ch ơ ng 1 QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 là m t yêu c u c n thi t, g n m c tiêu chính tr c a nhà tr ng v i m c tiêu ào t o. QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 là qu n lý m t n i dung mang tính c tr ng và ng v trí trung tâm trong các ho t ng ca nhà tr ng. B n ch t c a QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 là QLQT T thông qua vi c xây d ng, áp d ng, iu ch nh, c i ti n các quy trình làm vi c. Th c tr ng QLQT T t i Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008 c chúng tôi ti p t c nghiên c u và trình bày k t qu ch ơ ng 2 c a lu n v n. CH NG 2 TH C TR NG QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O T I TR NG CAO NG CNTT HU NGH VI T - HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 2.1. KHÁI QUÁT V QUÁ TRÌNH KH O SÁT Nh m thu th p thông tin nghiên c u th c tr ng QLQT T theo tiêu chu n ISO t i Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn. -9- V m t lý lu n, ti n hành nghiên c u tài li u, sách báo, t p chí và các công trình khoa h c có liên quan làm sáng t v quá trình ào to và QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008. ng th i, ti n hành nghiên c u nh ng quy ch , quy nh và quy t nh c a tr ng v vi c t ch c và QLQT T tr ng theo tiêu chu n ISO. V m t th c ti n, s d ng ph ơ ng pháp iu tra b ng phi u kh o sát ý ki n i v i 120 CBQL, GV nh m ánh giá th c tr ng QLQT T ca Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn theo tiêu chu n ISO 9001:2008. Bên c nh ó, kh o sát ý ki n c a 50 CBQL, GV v tính c p thi t, tính kh thi c a các bi n pháp. 2.2. KHÁI QUÁT V TR NG CAO NG CNTT HU NGH VI T - HÀN 2.2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn 2.2.2. Cơ c u t ch c b máy c a Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn 2.2.3. Ngành ngh và quy mô ào t o c a Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn 2.2.4. i ng cán b qu n lý, gi ng viên ca Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn 2.2.5. Cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác ào t o ti Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn 2.3. TH C TR NG QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O TI TR NG CAO NG CNTT H U NGH VI T – HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 2.3.1. Th c tr ng nh n th c c a CBQL, GV Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn v vi c QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 -10- Hu h t CBQL, GV u có nh n th c tích c c v s c n thi t c a vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T ti tr ng. 62,5% ý ki n c a CBQL cho là r t c n thi t, 32,5% cho là c n thi t. i v i GV, 53,75% ý ki n cho là r t c n thi t, 42,5% ý ki n cho là cn thi t. Bên c nh ó có 2 CBQL (chi m 5%) và 3 GV (chi m 3,75%) cho r ng vi c vi c áp d ng ISO 9001:2008 trong QLQT T ti tr ng có c ng c không c ng c. S li u c th hi n bng 2.3. Qua k t qu kh o sát, chúng tôi nh n th y có s th ng nh t trong nh n th c và a s u nh n th c úng n v s c n thi t ph i áp dng ISO 9001:2008 trong QLQT T ti tr ng (95% ý ki n c a CBQL, 96,25% ý ki n c a GV). Tuy nhiên v n còn 5% ý ki n c a CBQL, 3,75% ý ki n c a GV ch a nh n th c úng n. Vì v y, y m nh vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T ti tr ng c n ph i tuyên truy n, ph bi n nh m nâng cao nh n th c ca toàn th CBVC, GV v s c n thi t ph i áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T góp ph n nâng cao ch t l ng ào t o ca nhà tr ng. Kt qu nh n th c c a CBQL, GV, NV tr ng sau khi áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T th hi n bng 2.4, cho th y: Có s nh n th c úng n và ng nh t c a CBQL, GV sau khi tri n khai áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T ti tr ng. Trong ó: - Mc ích nâng cao hi u qu ho t ng c a nhà tr ng (x p th 1); Nâng cao ch t l ng ào t o (x p th 2); Ci thi n quá trình qu n lý n i b (x p th 3); Ci thi n s hài lòng c a SV (x p th 4); Không thi t th c, t n kém th i gian và v t ch t, nh h ng n ho t ng c a nhà tr ng (x p th 5). -11- 2.3.2. Th c tr ng áp d ng các quy trình theo tiêu chu n ISO 9001:2008 i v i quá trình ào t o t i Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn Hi n nay, i v i công tác QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i tr ng ang áp d ng 20 quy trình theo bng 2.5. Qua bng 2.5, ta th y các nhi m v chính c a công tác QLTQ T ã c xây d ng thành các quy trình c th . S l ng quy trình c a công tác QLQT T nhi u nh ng tp trung ánh giá 07 quy trình áp dng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T ti Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn c th sau: a. Quy trình tuy n sinh Kt qu ánh giá tình hình th c hi n công tác tuy n sinh c a tr ng áp d ng quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 th hi n bng 2.6, cho th y: Có 68,7% (r t t t 31,7%, t t 37%) ý ki n ánh giá cho r ng vi c qu ng cáo và t v n tuy n sinh là t t. ây là m t khâu quan trng trong công tác tuy n sinh, c lãnh o nhà tr ng và toàn th CBVC, GV r t quan tâm. b. Quy trình ng ký chuyên ngành, x p l p Vi c th c hi n quy trình này c ng gi m áng k vi c tr l i tr c ti p các th c m c ca SV, vì các tân SV th ng có th c mc v m c tiêu và ch ơ ng trình ào t o c a ngành mình s theo h c; iu này ã c c th trong phi u cung c p thông tin v chuyên ngành ào t o c phát vào ngày nh p h c. c. Quy trình ng ký kh i l ng h c t p Qua bng 2.7 và hình 2.2 ta th y t l SV ánh giá t t và r t t t vi c ng ký kh i l ng h c t p t ng qua các n m. Nguyên nhân là do n m 2008 tr ng mi tri n khai ph n m m Edusoft nên công tác qu n lý vi c ng ký kh i l ng h c t p c a SV còn nhi u b t c p, -12- SV không rõ các b c th c hi n vi c ng ký (m c dù nhà tr ng ã có bu i h ng d n trong tu n sinh ho t công dân u khóa) nên ng ký nh m hay không ng ký c, bu c SV ph i tr c ti p lên Phòng ào t o ng ký b sung, nên n m 2008 có 3% ý ki n ánh giá trung bình và y u i v i công tác này. d. Quy trình l p, v n hành k ho ch ào t o và th i khóa bi u Quy trình này yêu cu CBVC qu n lý ào t o ph i l p k ho ch nm h c tr c khi b t u n m h c 15 tu n, GV có th i gian góp ý, hoàn thi n. Quá trình góp ý này th ng r ơi vào th i gian coi thi, ch m thi HKII nên m t s GV, khoa ch m góp ý. Khi có quy trình, quy nh c th th i gian góp ý ch trong vòng 2 tu n nên ã t o iu ki n cho công tác x p th i khóa bi u c a n m h c sau. e. Quy trình ki m soát kh i l ng gi ng d y và nghiên c u khoa hc Vi vi c quy nh th i gian chi ti t và bi u m u c th ã giúp cho GV và các CBVC tham gia gi ng d y nhanh chóng th ng kê c kh i l ng gi ng d y c a h c k , t o iu ki n thu n l i cho b ph n k toán gi i quy t ch v t gi trong th i gian ng n nh t sau khi k t thúc h c k . f. Quy trình qu n lý th c hi n án t t nghi p Qua th i gian áp dng quy trình này t i tr ng, lãnh o nhà tr ng ch a nh n c b t k ý ki n ph n h i nào c a SV và CBVC, GV có liên uan. Có th th y, quy trình qu n lý th c hi n án t t nghi p ã áp ng c yêu c u qu n lý mà Phòng ào t o ã t ra. g. Th c tr ng công tác l u tr h s ơ i v i công tác QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 T khi áp d ng quy trình qu n lý ào t o, công tác qu n lý h s ơ, tài li u, d li u t ng b c i vào n n p, t o iu ki n trong vi c tìm -13- ki m nhanh chóng và chính xác. ây chính là m t trong nh ng im c CBVC th c hi n ng tình nh t t khi áp d ng quy trình vào công vi c. 2.3.3. Th c tr ng công tác ki m tra vi c v n hành các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t Hàn Qua th ng kê k t qu ánh giá n i b , ánh giá giám sát i v i ho t ng ào t o c a tr ng t nm 2010 n n m 2013, th hi n vi c QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 là phù h p v i mô hình khung do lãnh o nhà tr ng ra, áp ng yêu c u qu n lý ào t o c a nhà tr ng. iu này c th hi n qua s im không phù h p, im l u ý ngày càng gi m d n và c th ng kê qua bng 2.8. Nh v y, công tác ki m tra vi c v n hành các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti Tr ng C CNTT hu ngh Vi t - Hàn khá t t, tuy nhiên v n còn m t s im c n ph i kh c ph c. 2.3.4. Th c tr ng o l ng, ánh giá hi u qu c a các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t Hàn Vi kt qu th hi n b ng 2.9, ta nh n th y vi c th c hi n các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ã áp ng c yêu c u do lãnh o nhà tr ng ra. Tuy nhiên xem xét s phù h p c a các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti tr ng cn xem xét thêm kt qu tng h p các l n ánh giá ni b i v i 12/20 quy trình QLQT T ti bng 2.10. Nhìn vào bng 2.10, ta th y không có im không phù h p, ch có 08 im l u ý r ơi vào các quy trình QLQT T sau: Quy trình ki m -14- soát kh i l ng gi ng d y và nghiên c u khoa h c, Quy trình xây dng ngân hàng câu h i và thi, Quy trình l p k ho ch và t ch c thi h c ph n; Quy trình qu n lý th c hi n án t t nghi p. Ki m tra li các phi u ghi chép ánh giá, các im l u ý này ch y u là do l i soát xét h s ơ nh không ghi th i gian trên các phi u, b ng bi u do các khoa, GV gi lên phòng ào t o. Nguyên nhân ánh giá là do cá nhân l p các b ng trên không c n th n khi so n th o v n b n và do ng i nh n các v n b n trên không ki m tra k các v n b n c phân công th c hi n. Nh v y các l i trên không ph i l i h th ng, các quy trình QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 phù hp v i công tác ào to c a nhà tr ng. 2.3.5. Th c tr ng công tác iu ch nh, hoàn thi n các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ti Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t Hàn T bng 2.12 cho th y có 58,14% s quy trình th ng xuyên c duy trì và c i ti n nâng cao hi u qu ho t ng; 34,88% s quy trình ch a c s d ng. ó là các quy trình phòng ng a l i ho c quy trình i v i các công vi c nhà tr ng có k ho ch tri n khai trong th i gian n nh Quy trình t ch c h i th o qu c t. Qua ki m tra th c t cho th y các quy trình qu n lý ào t o là các quy trình th ng xuyên c duy trì c i ti n. K t qu th ng kê t bng 2.13 cho th y s l ng ngh s a i b sung các quy trình qu n lý ào t o n m 2012 là 12 ngh cao h ơn n m 2011 là 9 ngh , s l ng quy t nh ban hành s a i, b sung luôn th p h ơn s ngh , nguyên nhân là do m t s ngh ch làm thay i m t ph n n i dung nh c a quy trình nên lãnh o nhà tr ng không phê duy t, ch ng ý ghi nh n s thay i trên phi u c p nh t quy trình. -15- Các n i dung này bao g m: b sung ho c lo i b các tài li u vi n d n ca quy trình, hi u ch nh th i gian th c hi n c a 1 bc trong quy trình. 2.3.6. Th c tr ng các iu ki n m b o cho vi c áp d ng các quy trình qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i Tr ng Cao ng CNTT hu ngh Vi t – Hàn a. V c ơ s v t ch t và trang thi t b Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn có m t h th ng c ơ s vt ch t hi n i nh t khu v c mi n Trung, phòng làm vi c c a CBVC r ng rãi, các trang thi t b hi n i. H th ng phân ph i tài li u c a nhà tr ng c ng khá a d ng. b. V nhân s Hi n nay 100% thành viên c a Ban ISO là CBVC kiêm nhi m, ch a có CBVC ph trách công tác theo dõi, giám sát vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T, nên hi u qu công tác này ch a cao. Nhà tr ng c ng có thành l p T m b o ch t l ng vi 2 nhân s , làm vi c theo ch kiêm nhi m nên ch a th c hi n tt nhi m v theo dõi, ki m tra, ánh giá vi c duy trì HTQLCL c a tr ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008. c. V tài chính Ngu n kinh phí duy trì HTQLCL c trích t ngu n ngân sách nhà n c c p cho ho t ng chi th ng xuyên c a ơn v nên rt h n ch trong vi c u t c i ti n HTQLCL h ng n vi c s hóa v n b n, ng d ng CNTT vào trong qu n lý. 2.4. ÁNH GIÁ CHUNG V TH C TR NG QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O T I TR NG CAO NG CNTT H U NGH VI T – HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 2.4.1. Mt mnh -16- - S ph i h p ch t ch , ng b c a các l c l ng trong tr ng tham gia QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008. - i ng CBQL có n ng l c, nhi t tình trong công vi c và tham gia tr c ti p vào QLQT T ca tr ng. 2.4.2. Mt yu kém - B máy qu n lý v HTQLCL c a tr ng ch a c hoàn thi n. - Mt b ph n CBQL và GV ch a nh n th y c s c n thi t, mc ích và l i ích c a vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T. - Công tác ki m tra, o l ng và c i ti n c a vi c QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 ch a c duy trì th ng xuyên. - Mt s quy trình qu n lý ch a th c s phù h p. - Vi c xây d ng các quy nh, áp d ng ch h tr i v i ng i làm công tác qu n lý HTQLCL còn nhi u b t c p. - Mc tiêu ch t l ng hàng n m ch a c l ng hóa, thi u nh ng gi i pháp c th th c hi n. 2.4.3. Thu n li - S quan tâm, t o iu ki n c a B Thông tin và Truy n thông. - Lãnh o nhà trng c ng nh i b ph n CBVC ã nh n th c c t m quan tr ng c a vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T. - Lãnh o nhà tr ng ngoài vi c cam k t áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO. 2.4.4. Khó kh n - Vn còn m t s CBVC, GV khó thay i thói quen, l l i làm vi c. -17- - Thi u i ng cán b chuyên trách, mt s chuyên viên m i m nhi m công vi c BCL ca các ơn v ch a c ào t o bài bn. - Các quy trình/th t c ang c áp d ng còn nhi u ph c t p. - Kinh phí áp d ng, ch ng nh n và duy trì khi áp d ng ISO 9001:2008 còn h n ch . 2.4.5. ánh giá chung QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i Tr ng C CNTT hu ngh Vi t – Hàn nh m góp ph n nâng cao ch t l ng ào t o luôn nh n c s quan tâm c a các ch th qu n lý. Song, trên th c t, bên c nh nh ng m t m nh và thu n l i c ơ b n, công tác QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 c a tr ng v n còn b c l nh ng t n t i, y u kém nh h ng n ch t l ng ào t o là ch a nh n th c c s c n thi t c a vi c áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLTQ T, khó thay i thói quen làm vi c, thi u i ng cán b chuyên trách, công tác duy trì và c i ti n ch a hi u qu , kinh phí còn h n ch . Tuy nhiên, v i s quan tâm ch o sát sao c a các c p lãnh o, s n l c c a CBQL, GV nhà tr ng, nh ng khó kh n trong công tác QLQT T theo tiêu chu n ISO 9001:2008 s d n c tháo g . Bên cnh ó, nh ng l i c ơ b n v ngu n lc con ng i, n ng l c chuyên môn và nh n th c úng n c a CBQL, GV trong quá trình áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2008 trong QLQT T ca nhà tr ng s c phát huy và là c ơ s xác l p các bi n pháp qu n lý phù h p v i iu ki n hi n nay c a nhà tr ng nh m góp ph n nâng cao ch t lng ào t o, kh ng nh v th c a Tr ng C CNTT h u ngh Vi t – Hàn trong khu v c mi n Trung – Tây Nguyên và trong c nc. -18- Ti u k t ch ơ ng 2 hoàn thi n và duy trì HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008, nhà tr ng c n ti p t c ci ti n và tìm các bi n pháp qu n lý m i nâng cao ch t l ng ào t o áp ng yêu c u ngu n nhân l c v CNTT và truy n thông khu mi n Trung - Tây Nguyên nói riêng, c n c nói chung, nh ã nêu trong Chính sách ch t lng. -19- CH NG 3 BI N PHÁP QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O T I TR NG CAO NG CNTT HU NGH VI T – HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 3.1. CÁC NGUYÊN T C XU T BI N PHÁP 3.1.1. Nguyên t c m b o tính th c ti n 3.1.2. Nguyên t c m b o tính ng b 3.1.3. Nguyên t c m b o tính hi u qu 3.1.4. Nguyên t c m b o tính kh thi 3.2. CÁC BI N PHÁP QU N LÝ QUÁ TRÌNH ÀO T O TI TR NG CAO NG CNTT H U NGH VI T – HÀN THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 3.2.1. Nâng cao nh n th c v t m quan trng c a vi c áp dng qu n lý quá trình ào t o theo tiêu chu n ISO 9001:2008 i v i CBQL, GV và NV nhà tr ng Mi ho t ng ca con ng i u kh i ngu n t nh n th c bên trong. Nh n th c là n n t ng c a thái và hành vi c a con ng i. Nh n th c úng n s d n n k t qu là thái úng và hành vi úng. Vì v y, hi u qu công tác qu n lý s t ng lên n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_qua_trinh_dao_tao_tai_truong_cao_da.pdf
Tài liệu liên quan