Website quảng cáo và bán hàng qua mạng của Viện Vacxin Nha Trang

Tài liệu Website quảng cáo và bán hàng qua mạng của Viện Vacxin Nha Trang: ... Ebook Website quảng cáo và bán hàng qua mạng của Viện Vacxin Nha Trang

doc46 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Website quảng cáo và bán hàng qua mạng của Viện Vacxin Nha Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC PHAÀN I. YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI I.Quaûn trò heä thoáng 3 II. Khaùch mua haøng 3 PHAÀN II. COÂNG NGHEÄ VAØ PHAÀN MEÀM ÖÙNG DUÏNG CÔ BAÛN I. Coâng ngheä ASP 5 II. HTML 6 III. Cô sôû döõ lieäu SQL Server 7.0 8 1. SQL Server laø gì? 8 2. Servers 8 3. Databases 8 IV. Ngoân ngöõ laäp trình VBScript 9 1. Giôùi thieäu veà VBScript 9 2. Caùc kieåu döõ lieäu cuûa VBScript 9 2.1. Bieán trong VBScript 9 2.2. Haèng trong VBScript 10 2.3. Caùc toaùn töû trong VBScript 10 2.4. Caùc caáu truùc ñieàu khieån 11 2.5. Haøm vaø thuû tuïc trong VBScript 11 PHAÀN III. PHAÂN TÍCH THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG 13 I. Moâ hình quan nieäm döõ lieäu 14 II. Moâ hình toå chöùc döõ lieäu 15 III. Moâ hình vaät lyù döõ lieäu 16 IV. Moâ hình thoâng löôïng thoâng tin 20 V. Moâ hình quan nieäm xöû lyù 21 VI. Moâ hình toå chöùc xöû lyù 24 VII. Moâ hình vaät lyù xöû lyù 27 Lôøi môû ñaàu Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä tin hoïc ñaõ môû ra moät lónh vöïc môùi, laø moät böôùc ñoät phaù trong caùc ngaønh khoa hoïc hieän ñaïi. Ñöôïc öùng duïng treân nhieàu lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä vaø thöông maïi. Internet ñaïi dieän cho söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø ñöôïc phoå bieán roäng raõi khaép toaøn caàu. Ngöôøi ta coù theå söû duïng Internet ñeå tìm hieåu vaø caäp nhaät nhieàu thoâng tin nhö: thoâng tin khoa hoïc, vaên hoaù xaõ hoäi, kinh teá, thöông maïi, theå thao… Trong ñoù caùc nhaø doanh nghieäp, caùc nhaø kinh doanh söû duïng Internet nhö laø moät vuõ khí ñeå caïnh tranh trong kinh doanh nhö quaûng caùo vaø giao dòch thöông maïi. Vieän Vacxin Nha Trang laø nôi saûn xuaát caùc loaïi vacxin, huyeát thanh vaø caùc cheá phaåm sinh hoïc ñeå cung caáp vaø phuïc vuï cho nhu caàu ñieàu trò vaø phoøng choáng caùc dòch beänh cho ngöôøi. Internet coù theå giuùp cho Vieän töï giôùi thieäu mình vaø cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát veà caùc loaïi sinh phaåm maø Vieän ñaõ saûn xuaát, ñoàng thôøi giuùp Vieän quaûng caùo vaø baùn saûn phaåm. Tröôùc nhöõng nhu caàu hieän taïi cuûa Vieän, “Website quaûng caùo vaø baùn haøng qua maïng cuûa Vieän Vacxin Nha Trang “ laø ñeà taøi ñöôïc em choïn laøm toát nghieäp. Do nhöõng ñieàu kieän khaùch quan maø luaän vaên coù nhöõng haïn cheá hay thieáu soùt. Tuy nhieân emcoá gaéng thöïc hieän toát nhöõng vaán ñeà trong baøi phaân tích vaø neáu coù cô hoäi vaø thôøi gian nhieàu hôn em seõ phaùt trieån hôn nöõa nhaèm ñöa ra moät saûn phaåm phaàn meàm öùng duïng toát nhaát. PHAÀN I YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI Qua khaûo saùt thöïc teá ôû Vieän Vacxin Nha Trang, em naém ñöôïc nhöõng thoâng tin sau: Saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra döôùi daïng baùn thaønh phaåm ñöôïc caát giöõ trong kho baùn thaønh phaåm. Baùn thaønh phaåm naøy phaûi qua kieåm tra, neáu ñaït chaát löôïng thì saûn phaåm naøy ñöôïc ñöa ra thò tröôøng döôùi daïng thaønh phaåm ñöôïc caát giöõ trong kho thaønh phaåm. Ôû ñaây, thoâng tin ôû kho baùn thaønh phaåm vaø kho thaønh phaåm chæ coù nhöõng ngöôøi coù chöùc naêng ñöôïc bieát. Döïa vaøo yeâu caàu cuûa Vieän, em nhaän thaáy heä thoáng xaây döïng phuïc vuï cho hai nhoùm sau: l Quaûn trò heä thoáng. l Khaùch mua haøng. I. QUAÛN TRÒ HEÄ THOÁNG: Quaûn trò heä thoáng laø ngöôøi laøm chuû öùng duïng, hoï coù quyeàn kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Moãi quaûn trò heä thoáng seõ ñöôïc caáp moät username vaø password, ñeå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng cuûa mình, hoï phaûi ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng baèng username vaø password cuûa hoï. ÔÛ trong heï thoáng naøy coù theâm quyeàn vaøo heä thoáng, moãi ngöôøi coù moät quyeàn ñeå thöïc hieän chöùc naêng cuûa mình. Neáu nhö quaù trình ñaêng nhaäp thaønh coâng thì quaûn trò heä thoáng coù nhöõng chöùc naêng sau: l Chöùc naêng cuûa ngöôøi quaûn trò: l Thay ñoåi nhöõng thoâng tin cuûa ngöôøi quaûn trò. l Theâm ngöôøi quaûn trò. l Xoùa boû ngöôøi quaûn trò. l Chöùc naêng cuûa ngöôøi quaûn trò ñoái vôùi saûn phaåm: l Theâm saûn phaåm môùi l Xoùa saûn phaåm. l Caäp nhaät soá löôïng cuûa saûn phaåm ôû caùc kho. l Hieån thò soá löôïng toàn cuûa saûn phaåm. l Chöùc naêng cuûa ngöôøi quaûn trò ñoái vôùi ñôn ñaët haøng: l Hieån thò danh saùch caùc ñôn ñaët haøng ñaõ giao hay chöa giao. l Ñaùnh daáu tình traïng giao haøng öùng vôùi ñôn ñaët haøng ñaõ giao. l Xoùa ñôn ñaët haøng. l Chöùc naêng cuûa ngöôøi quaûn trò ñoái vôùi khaùch haøng: l Hieån thò thoâng tin khaùch haøng. l Xoaù khaùch haøng. II. KHAÙCH MUA HAØNG Khaùch mua haøng laø nhöõng ngöôøi vaøo heä thoáng ñeå tìm kieám caùc saûn phaåm caàn mua vaø ñaët haøng vôùi heä thoáng. Trang naøy phaûi thoaû maõn caùc chöùc naêng sau: · ·Hieån thò caùc thoâng tin caàn quaûng caùo cho Vieän Vacxin. ·· Hieån thò caùc thoâng tin caàn quaûng caùo cho saûn phaåm. ·· Tìm kieám saûn phaåm. · · Ñaêng kyù vaø ñaêng nhaäp cho khaùch haøng tham gia mua haøng. ·· Ñaët haøng cho khaùch haøng muoán mua haøng. · ·Hieån thò ñôn ñaët haøng cho khaùch haøng theo doõi tieán ñoä cuûa ñôn ñaët haøng. · · Taïo moät dieãn ñaøn ñeå khaùch haøng trao ñoåi yù kieán. ÖÙng duïng chæ hoaït ñoäng nhö ngöôøi moâi giôùi. Noù tieáp nhaän ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng vaø chuyeån tieáp ñôn ñaët haøng ñeán quaûn trò heä thoáng. Heä thoáng khoâng tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình baùn haøng. Vieäc baùn haøng dieãn ra noäi boä giöõa khaùch haøng vaø ngöôøi baùn haøng. Phaàn II COÂNG NGHEÄ VAØ PHAÀN MEÀM ÖÙNG DUÏNG CÔ BAÛN Coâng ngheä ASP ASP (Active Server Page ) do Microsoft phaùt trieån laø moâi tröôøng öùng duïng phía server hoã trôï maïnh trong vieäc öùng duïng Web. Caùc öùng duïng ASP raát deã vieát, ñoàng thôøi coù theå tích hôïp caùc coâng ngheä saün coù cuûa Microsoft nhö COM, … moät caùch deã daøng. ASP ñaûm nhaän chöùc naêng göûi vaø nhaän döõ lieäu giöõa maùy khaùch vaø maùy chuû. ASP cung caáp caùc ñoái töôïng cô baûn nhö Server, Appliaction, Session, Request, Response xaây döïng neân moâi tröôøng cho caùc öùng duïng Active Server. Moâ hình caùc ñoái töôïng trong ASP : Client Server Server Object Application Object Session Object Response Object Request Object Trong moâ hình treân, ñoái töôïng Application duøng löu giöõ caùc thoâng tin toaøn cuïc cuûa öùng duïng Web. Chuùng ta coù theå chuyeån thoâng tin trao ñoåi giöõa caùc trang ASP vaø caùc Session thoâng qua bieán löu tröõ cuûa Application. Ñoái töôïng Session duøng löu tröõ caùc thoâng tin chæ coù taùc duïng ñoái vôùi keát noái cuûa moät ngöôøi duøng trong khoaûng thôøi gian naøo ñoù. Ñoái töôïng Request cung caáp caùc thoâng tin vaø tham soá ñöôïc ngöôøi duøng chuyeån leân trình chuû thoâng qua thao taùc submit döõ lieäu trong theû Form cuûa trang hoaëc truyeàn baèng chuoãi QueryString treân ñòa chæ URL. Duøng ñoái töôïng Request coù theå chia seû thoâng tin qua laïi giöõa caùc trang ASP trong moät öùng duïng vaø ñeå laáy giaù trò caùc cookie löu tröõ treân trình khaùch. Ngöôïc laïi, ñeå göûi döõ lieäu laïi cho trình duyeät treân trình khaùch(client) ta coù ñoái töôïng Response. Caùc haøm vaø thuoäc tính cuûa noù cho pheùp ta taïo vaø söûa ñoåi thoâng tin phaûn hoài, chuyeån keát xuaát töø trình chuû vaø trình khaùch. Ñoái töôïng Server ñöôïc duøng thöïc hieän caùc thao taùc ñaëc bieät taùc ñoäng leân trình chuû. Server cung caáp caùc phöông thöùc vaø tieän ích sau: l CreateObject (objectname): Taïo moät ñoái töôïng thuoäc daïng COM cuûa Windows thöïc thi phía trình chuû. •l MapPath (path): Chuyeån ñöôøng daãn URL aûo thaønh ñöôøng daãn vaät lyù cuûa oå ñóa treân maùy chuû. •l Execute (path): Thöïc thi trang .asp trong ñöôøng daãn path. •l HTMLEncode (string): Maõ hoaù chuoãi string thaønh daïng hieåu vaø thoâng dòch ñöôïc bôûi ngoân ngöõ HTML. •l URLEncode (string): Maõ hoaù chuoãi string theo qui taéc chuyeån ñoåi cuûa URL hieåu ñöôïc bôûi caùc trình duyeät phía trình khaùch. Treân ñaây laø trình baøy caùc ñoái töôïng maø ASP ñaõ xaây döïng saün. Moãi ñoái töôïng coù nhöõng thuoäc tính rieâng cung caáp caùc tính naêng hoaït ñoäng nhaèm phuïc vuï cho öùng duïng. Moät trang ASP thoâng thöôøng goàm coù 4 thaønh phaàn: + Döõ lieäu vaên baûn. + Caùc theû HTML. + Caùc ñoaïn maõ chöông trình phía client ñaët tong caëp theû . Trang ASP ñôn thuaàn laø moät taäp tin vaên baûn chöùa maõ ñònh daïng HTML keát hôïp maõ thoâng dòch nhö VBScript hay JScript. Taäp tin ASP mang teân môû roäng .asp. Phaàn môû roäng naøy giuùp Web Server yeâu caàu trình xöû lyù trang ASP tröôùc khi traû veà cho trình duyeät. Ngoân ngöõ thoâng duïng nhaát duøng ñeå vieát caùc maõ cuûa ASP laø VBScript. Ngoaøi ra, ta cuõng coù theå vieát caùc maõ baèng ngoân ngöõ nhö: Jscript, Perl, … neáu treân Web Server coù caøi ñaët caùc boä xöû lyù ngoân ngöõ naøy. Caùc ñoaïn maõ vieát trong trang ASP seõ ñöôïc caùc boä xöû lyù ngoân ngöõ treân Web Server xöû lyù tuaàn töï töø treân xuoáng döôùi. Keát quaû cuûa vieäc xöû lyù naøy laø traû veà trang HTML cho Web Server vaø Web Server seõ göûi trang naøy veà cho trình duyeät. Öu ñieåm cuûa thieát keá öùng duïng Web baèng ASP vaø ngoân ngöõ kòch baûn (script) laø öùng duïng deã baûo trì, söûa ñoåi cuøng vôùi vieäc xöû lyù döõ lieäu ñoäng hieäu quaû. II. HTML HTML ( HyperText Markup Language ) laø haøng loaït caùc ñoaïn maõ chuaån vôùi caùc quy öôùc ñöôïc thieát keá ñeå taïo ra trang web, giuùp taïo vaø chia seû caùc taøi lieäu ñieän töû tích hôïp ña phöông tieän qua Internet vaø ñöôïc hieån thò bôûi nhöõng trình duyeät Web. HTML laø neàn taûng cuûa World Wide Web, moät dòch vuï toaøn caàu cuûa Internet. Web laø dòch vuï mang tính ñoà hoaï cao trong caùc dòch vuï Internet, cho pheùp ngöôøi duøng coù theå töï taïo cho rieâng hoï nhöõng trang Web. HTML cho pheùp aùp duïng sieâu lieân keát cho taøi lieäu vaø trình baøy taøi lieäu vôùi phoâng chöõ, hình aûnh, kieåu gioùng haøng phuø hôïp vôùi heä thoáng hieån thò vaên baûn. HTML khoâng phaûi ngoân ngöõ laäp trình. Thay vaøo ñoù, taïo caùc trang Web thöôøng noùi ñeán nhö laø “authoring” (saùng taùc) vaø ñôn giaûn hôn nhieàu so vôùi vieäc taïo ra caùc öùng duïng treân maùy tính. Coù nhieàu trình soaïn thaûo HTML vaø Web khaùc nhau nhö: NotePad, Internet Explorer, Microsoft FrontPage hay Netscape Navigator coù coâng cuï soaïn thaûo ñôn giaûn cho pheùp taïo vaø hieäu chænh taäp tin HTML . HTML taïo trang Web baèng caùch söû duïng caùc theû quy öôùc nhö : l Theû caáu truùc: Ñònh roõ caáu truùc cuûa taøi lieäu . l Theû hình thöùc vaên baûn: Ñònh roõ daïng hieån thò vaên baûn. l Theû ñoaïn vaên baûn: Ñònh roõ tieâu ñeà, ñoaïn vaø daáu ngaét doøng. l Theû phoâng chöõ: Ñònh roõ côõ chöõ vaø maøu chöõ . l Theû danh saùch: Ñònh roõ caùc danh saùch theo thöù töï hoaëc khoâng theo thöù töï vaø danh saùch ñònh nghóa. l Theû baûng bieåu: Xaùc ñònh baûng bieåu. l Theû lieân keát: Ñònh roõ caùc lieân keát ñònh höôùng di chuyeån ñeán taøi lieäu khaùc. l Theû hình aûnh: Ñònh roõ vò trí truy caäp hình aûnh vaø caùch hieån thò hình aûnh. Moät soá tag thöôøng duøng nhö sau : Tag YÙ nghóa … Khai baùo data ñöôïc vieát baèng HTML … Mieâu taû Header cuûa trang web … Tieâu ñeà trang Web … Thaân trang Web … Möùc tieâu ñeà caáp n (töø 1 ñeán 6) … In ñaäm … In nghieâng ... Gaïch döôùi. … Danh saùch khoâng coù thöù töï. … Danh saùch coù thöù töï. … Danh saùch ngang. … Phaàn töû cuûa danh saùch. … Xuoáng haøng … Gaïch ngang … Döõ lieäu khoâng format laïi AÛnh tónh (.GIF,.JPG…) … Hyperlink … Taïo moät form … Taïo moät applet III. CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU SQL SERVER 7.0 1. SQL Server laø gì? SQL Server cuûa Microsoft laø moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu kieåu client/server, coù theå deã daøng phaùt trieån theo moâ hình döõ lieäu phaân taùn. Client/server coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhö moät öùng duïng ñöôïc chia thaønh hai phaàn: moät phaàn chaïy treân Server vaø moät phaàn chaïy treân caùc workstations. Phía Server cuûa öùng duïng cung caáp ñoä baûo maät, tính naêng chòu loãi, hieäu suaát, chaïy ñoàng thôøi vaø sao löu döï phoøng tin caäy. Phía client cung caáp giao dieän vôùi ngöôøi söû duïng, coù theå chöùa caùc baùo caùo, caùc truy vaán vaø caùc form. Trong moâ hình client/server, khi moät truy vaán chaïy, server seõ doø tìm cô sôû döõ lieäu vaø chæ göûi nhöõng doøng naøo maø phuø hôïp vôùi yeâu caàu client. Ñieàu naøy khoâng chæ tieát kieäm maø coøn coù theå thöïc thi nhanh hôn so vôùi caùc maùy traïm laøm vieäc thöïc hieän caùc truy vaán ñoù. SQL Server cung caáp ñaày ñuû caùc coâng cuï ñeå: + Deã daøng xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu lôùn. Moät cô sôû döõ lieäu coù theå chöùa 2 tyû quan heä vaø moãi quan heä coù theå chöùa ñeán1024 thuoäc tính. + Giaûi quyeát tình traïng va chaïm giöõa caùc user khi cuøng truy xuaát moät döõ lieäu taïi cuøng moät thôøi ñieåm. + Baûo ñaûm caùc raøng buoäc toaøn veïn treân cô sôû döõ lieäu. + Baûo veä an toaøn cô sôû döõ lieäu + Truy vaán döõ lieäu nhanh. 2. Moâ hình Client – Server Client/Server laøkieán truùc goàm hai thaønh phaàn maùy Client vaø maùy Server, hai thaønh phaàn naøy lieân laïc vôùi nhau thoâng qua heä thoáng maïng. Moâ hình tính toaùn client/server nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà caàn quan taâm khi xaây döïng vaø khai thaùc öùng duïng treân moâi tröôøng maïng sao cho vieäc truyeàn taûi döõ lieäu laø toát nhaát vaø an toaøn nhaát. 3. Server Laø moät maùy tính coù caáu hình phuï thuoäc vaøo vieäc ta söû duïng moâi tröôøng phaàn meàm naøo ñeû xaây döïng caùc öùng duïng vaø yeâu caàu veà caáu hình cuûa heä ñieàu haønh muoán duøng treân Server. Laø maùy tính cung caáp dòch vuï cho nhöõng maùy treân maïng. Caùc dòch vuï chia seõ file, caàu noái maïng, xöû lyù öùng duïng,… Ñoái vôùi moâ hình Client/Server. Server laøm nhieäm vuï quaûn lyù vieäc truy caäp cô sôû döõ lieäu, nhaän caùc yeâu caàu töø Client -> xöû lyù -> vaø gôûi keát quaû veà cho Client yeâu caàu. Moät Server toát phaûi phuïc vuï ñöôïc cho nhieàu ngöôøi söû duïng, hoaït ñoäng nhanh, an toaøn, coù khaû naêng phuïc hoài döõ lieäu khi coù söï coá, nghóa laø phaûi coù caùc daëc tính sau: Multiprocessing, Multithread, Disk Array, Mirro Disk, Error Correction Code Memor 4. Client Laø moät maùy desktop thöïc thi phaàn meàm Client (Client Software). Desktop laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ toaøn boä maøn hình giao dieän ngöôøi-maùybao goàm caùc cöûa soå, bieåutöôïng vaø caùc hoäp thoaïi,… Treân Client coù theå chaïy caùc phaàn meàm giao tieáp, heä ñieàu haønh, phaàn meàm truyeàn thoâng. Trong moâi tröôøng Client/Server, coâng vieäc chính cuûa Client laø thöïc hieän chöùc naêng trình baøy, xöû lyù caùc töông taùc giöõa ngöôøi söû duïng vaø öùng duïng. Maùy Client göûi tôùi maùy chuû caùc yeâu caàu truy vaán döõ lieäu hoaëc caäp nhaät döõ lieäu (theâm, xoaù, söûa caùc maãu tin), ñoàng thôøi nhaän caùc keát quaû traû veà töø maùy Server. Moät Client toát phaûi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau: - Giao dieän ñaùp öùng ñöôïc caùc taùc vuï caàn thieát vaø thaân thieän vôùi ngöôøi söû duïng. - Khoâng trình baøy nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát ñoái vôùi coâng vieäc cuûa traïm laøm vieäc. 5. Caùc ñoái töôïng lieân quan ñeán moät cô sôû döõ lieäu treân SQL Server 5.1. Servers Laø thaønh phaàn chöùa caùc database vaø caùc coâng cuï quaûn trò ñoái vôùi Server moãi teân Server seõ töông öùng vôùi moät SQL Server maø noù ñaêng kyù, nhö vaäy töø moät maùy ta coù theå thöïc hieän coâng vieäc quaûn trò ñoái vôùi nhieàu SQL Server. 5.2. Databases Moãi SQL Server coù theå chöùa nhieàu database. Moät database bao goàm taäp hôïp caùc table vaø caùc ñoái töôïng khaùc nhau nhö: diagrams, views, stored procedure. trigger,… Coù 3 loaïi taäp tin ñöôïc söû duïng ñeå löu tröõ database: + Moãi database coù moät taäp tin döõ lieäu cô sôû duøng ñeå chöùa döõ lieäu vaø caùc thoâng tin khôûi ñoäng database. + Ngoaøi taäp tin cô sôû, moät database coøn coù caùc taäp tin phuï duøng ñeå chöùa taát caû döõ lieäu lieân quan nhöng khoâng ñöôïc ñaët beân trong taäp tin döõ lieäu cô sôû. Neáu taäp tin cô sôû coù theå löu giöõ taát caû döõ lieäu trong database thì database khoâng caàn ñeán caùc taäp tin döõ lieäu phuï. + Moät database coù ít nhaát moät taäp tin löu veát chöùa caùc thoâng tin giao dòch cuûa database duøng ñeå phuïc hoài döõ lieäu. Kích thöôùc toái thieåu cuûa moät taäp tin löu veát laø 512 KB. Moät heä phuïc vuï SQL Server coù toái ña 32.767 database. Moãi database coù kích thöôùc toái thieåu laø 1 MB. Ñeå coù theå taïo moät database ngöôøi duøng phaûi laø thaønh vieân cuûa sysadmin vaø dbcreator. User taïo database cuõng seõ trôû thaønh chuû sôû höõu cuûa database. IV. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH VBSCRIPT 1. Giôùi thieäu veà VBScript VBScript laø moät thaønh phaàn môùi nhaát trong hoï ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic, cho pheùp taïo ra nhöõng script söû duïng ñöôïc treân nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau nhö caùc script chaïy treân Browser cuûa client (Ms Internet Explorer 3.0) hay treân Web server (Ms Internet Information Server 3.0). Caùch vieát VBScript töông töï nhö caùch vieát caùc öùng duïng treân Visual Basic hay Visual Basic for Application. VBScript giao tieáp vôùi caùc öùng duïng chuû (host application) baèng caùch söû duïng caùc ActiveX Scripting. 2.. Caùc kieåu döõ lieäu cuûa VBScript VBScript chæ coù moät loaïi döõ lieäu ñöôïc goïi laø Variant. Variant laø moät kieåu döõ lieäu ñaëc bieät coù theå chöùa ñöïng nhöõng loaïi thoâng tin khaùc nhau tuøy theo caùch söû duïng. Dó nhieân noù cuõng laø kieåu döõ lieäu ñöôïc traû veà bôûi taát caû caùc haøm. ÔÛ ñaây ñôn giaûn nhaát moät Variant coù theå chöùa thoâng tin soá hoaëc chuoãi tuøy theo vaên caûnh söû duïng. Caùc loaïi döõ lieäu (subtype) maø Variant coù theå bieåu dieãn laø: Empty, null, boolean, byte, currency, date, time, string, object, error... VBScript coù saún moät soá haøm ñeå chuyeån töø subtype naøy sang subtype khaùc. 2.1. Bieán trong VBScript: Moät bieán laø moät teân tham khaûo ñeán moät vuøng nhôù, laø nôi chöùa thoâng tin cuûa chöông trình maø thoâng tin naøy coù theå ñöôïc thay ñoåi trong thôøi gian script chaïy. Ví duï: coù theå ñaët moät bieán teân laø ClickCount ñeå ñeám soá laàn user click vaøo moät object treân moät trang Web naøo ñoù. Vò trí cuûa bieán trong boä nhôù khoâng quan troïng, ta chæ truy xuaát ñeán noù thoâng qua teân maø thoâi. Trong VBScript bieán luoân coù kieåu laø Variant. Khai baùo bieán: duøng phaùt bieåu Dim, Public (cho bieán toaøn cuïc) hay Private (cho bieán cuïc boä). Teân bieán phaûi baét ñaàu baèng moät kí töï chöõ, trong teân bieán khoâng chöùa daáu chaám, chieàu daøi toái ña laø 255 kí töï vaø 1 bieán laø duy nhaát trong phaïm vi maø noù ñöôïc ñònh nghóa. Bieán trong VBScript coù theå laø bieán ñôn hay laø daõy. Khi khai baùo Dim A(10) thì VBScript taïo ra moät daõy coù 11 phaàn töû (vì phaàn töû ñaàu coù chæ soá laø 0). Moät bieán daõy coù theå môû roäng toái ña ñeán 60 chieàu, nhöng thöôøng duøng töø 2 ñeán 4 chieàu. Coù theå thay ñoåi kích thöôùc moät daõy trong thôøi gian chaïy baèng caùch duøng phaùt bieåu ReDim. Ví duï: Dim MyArray(25) ... ReDim MyArray(30) hay ReDim Preserve MyArray(30) ‘giöõ laïi caùc giaù trò trong daõy cuõ.’ 2.2. Haèng trong VBScript Haèng laø moät teân coù nghóa ñaïi dieän cho 1 soá hay chuoãi vaø khoâng theå thay ñoåi trong quaù trình chaïy. Taïo moät haèng baèng phaùt bieåu Const. Ví duï: Const MyString = “This is my string “ 2.3. Caùc toaùn töû trong VBScript * Ñoä öu tieân cuûa caùc toaùn töû : VBScript coù caùc toaùn töû khaùc nhau nhö soá hoïc, luaän lyù, soù saùnh. Neáu muoán chæ ñònh thöù töï öu tieân cuûa toaùn töû moät caùch roõ raøng thì duøng daáu ngoaëc ( ), coøn khoâng thì thöù töï öu tieân nhö sau (töø treân xuoáng döôùi, töø traùi sang phaûi): - Soá hoïc: ^ , - (aâm) , * , / , mod , + , - , &, \ (chia laáy nguyeân) - So saùnh: = , , , = , Is. - Luaän lyù: Not , And , Or , Xor , Eqv , Imp. Toaùn töû * vaø / , + vaø - coù cuøng ñoä öu tieân vaø ñöôïc thöïc hieän töø traùi sang phaûi. Baûng caùc toaùn töû : Toaùn hoïc So saùnh Logic Dieãn giaûi Kí hieäu Dieãn giaûi Kí hieäu Dieãn giaûi Kí hieäu Muõ ^ So saùnh baèng = Phuû ñònh Not Ñaûo daáu - So saùnh khaùc Pheùp vaø And Nhaân * So saùnh nhoû hôn < Pheùp hoaëc Or Chia / So saùnh lôùn hôn > Pheùp Xor Xor Chia nguyeân \ Nhoû hôn hoaëc baèng <= Töông ñöông Eqv Phaàn dö Mod Lôùn hôn hoaëc baèng >= Imp Coäng + So saùnh 2 ñoái töôïng Is Tröø - Noái chuoãi & 2.4. Caùc caáu truùc ñieàu khieån * If . . . then . . .Else Neáu ta muoán chaïy moät leänh ñôn khi ñieàu kieän If laø ñuùng thì ta chæ söû duïng moät leänh If . . .then Neáu muoán thöïc thi nhieàu hôn moät doøng leänh thì phaûi söû duïng End If Ta cuõng coù theå duøng If. . .then. . .Else ñeå xaùc ñònh thöïc thi moät trong 2 khoái leänh. Moät khoái thöïc thi khi ñieàu kieän If laø True. Khoái coøn laïi thöïc thi khi ñieàu kieän If laø False. * Select case: cho pheùp löïa choïn nhieàu tröôøng hôïp ñeå ra quyeát ñònh thöïc thi. * Do . . .Loop: Laëp trong khi hoaëc cho ñeán khi ñieàu kieän laø True * While … Wend: Laëp trong khi ñieàu kieän kieåm tra cuûa While coøn ñuùng. * For … Next: Laëp laïi vôùi soá laàn xaùc ñònh. * For Each … Next: Laëp vôùi caùc phaàn töû trong taäp hôïp. + Exit Do: Thoaùt khoûi voøng laëp Do . . . Loop + Exit For: Thoaùt khoûi voøng laëp For . . . Next 2.5. Haøm vaø thuû tuïc trong VBScript Baïn duøng cuù phaùp Sub … End Sub ñeå khai baùo thuû tuïc trong VBScript. Cuù phaùp Function … End Function ñöôïc duøng ñeå khai baùo haøm. <% ‘Xaây döïng haøm chuyeån ñoåi ñoä C sang ñoä F Function Celsius(fDegrees) Celsius = (fDegrees - 32) * 5/9 End Function ‘Thuû tuïc chuyeån ñoåi Sub ConvertTemp() Response.Write “The temperature is” & Celsius(95) & “degrees C.” End Sub ‘Trieäu goïi thuû tuïc call ConvertTemp %> * Caùch duøng Sub vaø Function : _ Function phaûi luoân luoân ñöôïc ñaët beân phaûi cuûa pheùp gaùn. Ví duï : Temp = Celsius(fDegrees) Hoaëc: MsgBox "The Celsius temperature is"Celsius(fDegrees)" degrees." _ Ñeå goïi moät Sub töø moät Procedure khaùc, ta goõ teân cuûa Sub keøm theo caùc ñoái soá maø khoâng caàn daáu ngoaëc. Neáu duøng leänh Call, ta phaûi ñaët caùc ñoái soá trong daáu ngoaëc. Ví duï : Call MyProc(firstarg, secondarg) MyProc firstarg, secondarg PHAÀN III PHAÂN TÍCH THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG - Vieän Vacxin coù nhieàu SAÛN PHAÅM caát giöõ trong moät kho thaønh phaåm (KTP). Tröôùc ñoù, caùc saûn phaåm môùi saûn xuaát ra ñöôïc goïi laø baùn thaønh phaåm, baùn thaønh phaåm naøy ñöôïc caát vaøo kho baùn thaønh phaåm (KBTP). Sau khi qua kieåm tra chaát löôïng thì môùi ñöôïc ñöa vaøo kho thaønh phaåm. Khaùch haøng coù theå ñaët mua nhieàu saûn phaåm vaø moät saûn phaåm thì coù nhieàu khaùch haøng ñaët mua. - Quaù trình tìm kieám vaø mua haøng ñöôïc moâ taû nhö sau: Khaùch haøng choïn caùc saûn phaåm maø mình caàn. Sau khi choïn ñöôïc taát caû caùc saûn phaåm caàn thieát, khaùch haøng seõ ñaêng kyù ñaët mua caùc saûn phaåm ñaõ ñöôïc choïn. Neáu öùng duïng ngöõ caûnh treân vaøo heä thoáng, roõ raøng giöõa khaùch haøng vaø saûn phaåm coù moái lieân heä vôùi nhau thoâng qua ñôn ñaët haøng. Cuï theå laø: moät khaùch haøng coù theå ñaët mua moät hoaëc nhieàu saûn phaåm thoâng qua hoùa ñôn vaø moät saûn phaåm cuõng coù theå ñöôïc nhieàu khaùch haøng ñaët mua thoâng qua nhieàu hoùa ñôn. Vôùi caùc döõ lieäu noùi treân, em löôïc ñoà döõ lieäu sau cuøng cuûa heä thoáng nhö sau: I. MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU PÑHCT - Soá löôïng - Ñôn giaù SAÛN PHAÅM - Maõ ID - Maõ SP - Teân SP - Coâng duïng - Hình aûnh - Ñôn giaù - Thaønh phaàn - Ñoùng goùi - Haïn duøng - Soá löôïngTP KHAÙCH HAØNG - Maõ KH - Hoï KH - Teân KH - Ñòa chæ - Coâng ty - Ñieän thoaïi - Email - Fax - Maät khaåu (1, n) (1, 1) (1, n) ÑÑH - Maõ ÑÑH - Ngaøy ÑH - Ngaøy GH -Tình traïng SP - KBTP (1, 1) SP - ÑVT (1, n) (1, 1) SP - KTP KH - ÑÑH (1, 1) (1, n) (1, n) ÑVTÍNH - Maõ ÑVT - Ñvtính - Maõ ID - Ngaøy sx - Soá löôïng KTP (1, 1) KTP –KBTP (1, 1) (1, n) KHO BTP - Maõ ID - Ngaøy nhaäp - Soá löôïng II. MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU KHAÙCH HAØNG (Maõ KH, Hoï KH, Teân KH, ñòa chæ, coâng ty, ñieän thoaïi, email, fax, maät khaåu) SAÛN PHAÅM (Maõ_ID, Maõ SP, Teân SP, coâng duïng, thaønh phaàn, ñoùng goùi, haïn duøng, hình aûnh, ñôn giaù, soá löôïngTP, maõ ÑVT) ÑÑH (Maõ ÑÑH, Ngaøy ÑH, Ngaøy GH, Maõ KH) PÑHCT (Maõ ÑÑH, maõ ID, soá löôïng, ñôn giaù) KHO TP (Maõ ID, Ngaøy sx, soá löôïng) KHO BTP (Maõ ID, Ngaøy nhaâp, soá löôïng) NHAÂN VIEÂN (Maõ NV, maät khaåu NV, Hoï NV, Teân NV, chöùc vuï) ÑVT (Maõ ÑVT, Ñvtính) KTP – KBTP (Maõ ID, soá löôïngBTP) Chuù thích: - KH : Khaùchhaøng - Maõ ID: Maõ soá cuûa saûn phaåm - SP: Saûn phaåm - TP: Thaønh phaåm - BTP: Baùn thaønh phaåm - ÑVT: Ñôn vò tính - ÑÑH: Ñôn ñaët haøng - NV: Nhaân vieân - Ngaøy sx: Ngaøy saûn xuaát III. MOÂ HÌNH QUAN HEÄ DÖÕ LIEÄU IV. MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU KHAÙCH HAØNG (Maõ KH, Hoï KH, Teân KH, ñòa chæ, coâng ty, ñieän thoaïi, email, fax, password) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ KH Varchar 15 0 0 Hoï KH Nchar 10 0 0 Teân KH Nvarchar 30 0 0 Ñòa chæ Nvarchar 50 0 0 Coâng ty Nvarchar 50 0 0 Email Varchar 50 0 0 X Fax Varchar 15 0 0 X Ñieän thoaïi Varchar 15 0 0 X Maät khaåu Varchar 15 0 0 SAÛN PHAÅM (Maõ_ID, Maõ SP, Teân SP, coâng duïng, thaønh phaàn, ñoùng goùi, haïn duøng, hình aûnh, ñôn giaù, soá löôïngTP, maõ ÑVT) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ID Int 4 10 0 Maõ SP Varchar 4 0 0 Teân SP Nvarchar 50 0 0 Coâng duïng Nvarchar 1024 0 0 Hình aûnh Varchar 50 0 0 X Ñôn giaù Money 8 19 4 X Thaønh phaàn Nvarchar 200 0 0 Haïn duøng Nvarchar 100 0 0 Ñoùng goùi Nvarchar 200 0 0 Maõ ÑVT int 4 0 0 Soá löôïngTP int 4 10 0 PÑHCT (Maõ ÑÑH, maõ ID, Soá löôïng, ñôn giaù) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ID int 4 10 0 X Maõ ÑÑH Int 4 10 0 Soá löôïng int 4 10 0 Ñôn giaù money 8 ÑÑH (Maõ ÑÑH, Ngaøy ÑH, Ngaøy GH, Maõ KH) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ÑÑH Int 4 10 0 Ngaøy ÑH Datetime 8 0 0 Ngaøy GH Datetime 8 0 0 Maõ KH Varchar 15 0 0 KHO TP (Maõ ID, Ngaøy sx, soá löôïng) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ID Int 4 10 0 X Ngaøy sx Datetime 8 0 0 Soá löôïng Int 4 10 0 KHO BTP (Maõ ID, Ngaøy nhaäp, soá löôïng) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ID Int 4 10 0 X Ngaøy nhaäp Datetime 8 0 0 Soá löôïng int 4 10 0 NHAÂNVIEÂN (Maõ NV, Maät khaåu NV, Hoï NV, Teân NV, chöùc vuï) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ NV Varchar 15 0 0 Maät khaåu NV Varchar 15 0 0 Hoï NV Nchar 10 0 0 Teân NV Nvarchar 20 0 0 Chöùc vuï Nvarchar 50 0 0 ÑVT (Maõ ÑVT, Ñvtính) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ÑVT Int 4 10 0 Ñvtính Nchar 10 0 0 KTP - KBTP (Maõ ID, Soá löôïngBTP) KEY COMLUMN NAME DATATYPE LENGTH PRECISION SCALE ALLOW NULLS X Maõ ID Int 4 10 0 Soá löôïngBTP int 4 10 0 V. MOÂ HÌNH THOÂNG LÖÔÏNG THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG QL WEB KEÁ TOAÙN WEBSITE KHO TP KHO BTP (10) (11) (9) u7(8) (5) (11) (2) (5) (8) (3) (9) (10) (4) (12) (6) (7) (1) (1) Saûn phaåm ñaõ kieåm tra. (2) Thoâng tin quaûng caùo saûn phaåm. (3) Phieáu ñaët haøng. (4) Phieáu phaûn hoài. (5) Ñôn ñaët haøng ñaõ ñaày ñuû thoâng tin. (6) Ñôn ñaët haøng ñaõ xöû lyù. (7) Haøng ñöôïc giao. (8) Thö phaûn hoài veà saûn phaåm. (9) Thö traû lôøi. (10) Döõ lieäu töø kho vaø töø ñôn ñaët haøng. (11) Thoáng keâ. (12) Caäp nhaät thoâng tin saûn phaåm. VI. MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM XÖÛ LYÙ 1. Kieåm tra chaát löôïng baùn thaønh phaåm. 2. Nhaäp kho thaønh phaåm. 3. Tìm kieám saûn phaåm. 4. Choïn löïa saûn phaåm. 5. Lieät keâ saûn phaåm ñaõ choïn. 6. Ñaët haøng. 7. Nhaän ñôn ñaët haøng 8. Xöû lyù ñôn ñaët haøng 9. Traû lôøi phieáu phaûn hoài 10. Kieåm tra soá löôïng saûn phaåm 11. Thoáng keâ. Baùn thaønh phaåm Ñaàu kyø KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG YES Leänh nhaäp kho thaønh phaåm NHAÄP KHO YES Quaûng caùo saûn phaåm TÌM KIEÁM SAÛN PHAÅM YES Saûn phaåm ñaõ tìm 12. Caäp nhaät thoâng tin cuûa saûn phaåm (1) (1) CHOÏN SAÛN PHAÅM YES LIEÄT KEÂ SAÛN PHAÅM YES Saûn phaåm caàn mua ÑAËT HAØNG YES Ñaõ söûa chöûa Ñaêng kyù Phaûn hoài ñôn ñaët haøng Ñôn ñaët haøng chôø xöû lyù NHAÄN ÑÔN ÑAËT HAØNG NO YES Haøng ñöôïc giao XÖÛ LYÙ ÑÑH YES (2) (2) CAÄP NHAÄT YES TRAÛ LÔØI PHAÛN HOÀI YES Phaûn hoài töø khaùch haøng KIEÅM TRA SOÁ LÖÔÏNG YES Cuoái kyø saûn phaåm coøn hay heát THOÁNG KEÂ YES Döõ lieäu töø ÑÑH vaø kho Saûn phaåm caàn theâm Tieáp tuïc giao dòch VII. MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC XÖÛ LYÙ KHAÙCH HAØNG VAÄT TÖ KHO TP PHOØNG QA GIAÙM ÑOÁC KHO BTP Quaûng caùo SP TKSP YES CHOÏN SP YES BTP KIEÅM TRA YES Leänh nhaäp kho TP N. KHO YES SP ñaõ tìm SP caàn mua (1) (1) LK SP YES Ñaõ söûa chöûa Ñ. HAØNG YES Ñaêng kyù NHAÄN ÑÑH NO YES Phaûn hoài ÑÑH chôø xöû lyù XÖÛ LYÙ ÑÑH YES Haøng ñöôïc giao (2) (2) Phaûn hoài TRAÛ LÔØI PH YES Cuoái kyø saûn phaåm coøn hay heát KT SL SP YES Döõ lieäu töø ÑÑH vaø kho THOÁNG KEÂ YES SP caàn theâm CAÄP NHAÄT YES Tieáp tuïc giao dòch VIII. MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ XÖÛ LYÙ IPO Chart Soá: 01 Modul: Ñaêngkyùqt Heä thoáng: Quaûn trò Muïc tieâu: Nhaäp döõ lieäu cho baûng NHAÂNVIEÂN Goïi: none Goïi bôûi: Main menu Ra: Baûng NHAÂN VIEÂN Vaøo: Baûng NHAÂN VIEÂN Xöû lyù: Taïo moät form duøng cho quaûn trò ñaêng nhaäp If ((UserName “”) and (honv””) and (tennv “”) and (chucvu “”)) then If password confirm then Password khoâng so khôùp Else Löu thoâng tin quaûn trò vaøo cô sôû döõ lieäu End if End if IPO Chart Soá: 02 Modul: ÑAÊNG NHAÄP Heä thoáng: Khaùch Haøng Muïc tieâu: Kieåm tra maät khaåu khaùch haøng. Goïi bôûi: Goïi: none Ra: Baûng KHAÙCH HAØNG Vaøo: Baûng KHAÙCH HAØNG Xöû lyù: Taïo moät Form cho khaùch haøng ñaêng nhaäp. IF Khaùch Haøng ñaêng nhaäp = True then Nhaän ñôn ñaët haøng Else Höôùng khaùch haøng veà trang ñaêng kyù End if IPO Chart Soá: 03 Modul: XÖÛ LYÙ ÑÔN ÑAËT HAØNG (Cart) Heä thoáng: Khaùch haøng Muïc tieâu: Khaùch haøng coù theå söûa ñoåi gioû haøng tröôùc ñoù. Goïi: none Goïi bôûi: Vaøo: Baûng PÑHCT Ra._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA0657.doc