Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Tài liệu Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: ... Ebook Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

doc22 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò c­¬ng chi tiÕt Lêi më ®Çu : Néi dung : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan: T×nh h×nh quèc tÕ vµ khu vùc lµm n¶y sinh vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp : Sù h×nh thµnh chñ tr­¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta: Nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta: TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam: C¸c b­íc ®i cña ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Mét sè kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc : Nh÷ng yÕu kÐm vµ tån t¹i cÇn gi¶I quyÕt trong thêi gian tíi: X©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam: Quan niÖm vÒ mét nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ : §iÒu kiÖn vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó b¶o ®¶m tù chñ vÒ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ : Cã ®­êng lèi , chÝnh s¸ch ®éc lËp tù chñ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi : Ph¶i cã tiÒm lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh : X©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa : Mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a x©y dông nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ : Lêi më ®Çu HiÖn nay , hoµ b×nh vµ hîp t¸c quèc tÕ v× sù ph¸t triÓn ngµy cµng trë thµnh mét ®ßi hái bøc sóc cña nhiÒu quèc gia vµ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi nh»m tËp trung mäi nç lùc vµ ­u tiªn cho ph¸t triÓn kinh tÕ . Nh÷ng tiÕn bé trªn lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ , nhÊt lµ c«ng nghÖ truyÒn th«ng vµ tin häc , cµng g¾n kÕt gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c nÒn kinh tÕ víi nhau. Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi mçi quèc gia. Xu h­íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nµy ®· thÓ hiÖn râ qua sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña sù trao ®æi hµng ho¸ , dÞch vô vµ c«ng nghÖ … gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ sù h×nh thµnh cña nhiÒu thÓ chÕ hîp t¸c kinh tÕ vµ khu vùc . NhËn thøc râ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ xuÊt ph¸t tõ môc tiªu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ , ®Èy nhanh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸, ngay tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980 , §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· chñ tr­¬ng tÝch cùc tham gia chñ ®éng héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi . §¹i héi VI cña §¶ng häp th¸ng 12-1986 chÝnh thøc khëi x­íng c«ng cuéc ®æi míi nh»m ®­a n­íc ta ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ vµ x· héi . §¹i héi lµn thø VII (1992) vµ lÇn thø VIII (1996) tiÕp tôc ph¸t triÓn ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ, ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ theo tinh thÇn “ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trong céng ®ång thÕ giíi , phÊn ®Êu v× hoµ b×nh , ®éc lËp vµ ph¸t triÓn”. Cïng víi viÖc thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ song ph­¬ng víi c¸c n­íc, ViÖt Nam ®· tÝch cùc vµ chñ ®éng tham gia vµo c¸c tæ chøc vµ thÓ chÕ hîp t¸c khu vùc vµ quèc tÕ. Chñ tr­¬ng nµy ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trong c¸c nghÞ quyÕt Trung ­¬ng III (6/1992) , NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII vµ NghÞ quyÕt 04 cña ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII (12/1997) . Ph­¬ng ch©m cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ ph¶I lu«n gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc , chñ quyÒn quèc gia , kh«ng ngõng ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i tiÕn hµnh tõng b­íc víi lé tr×nh häp lý , phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta . §iÒu nµy hÕt søc quan träng bëi chØ trªn c¬ së nh÷ng b­íc ®i phï hîp , chóng ta míi cã thÓ v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc lín vµ vËn dông tèt nh÷ng c¬ héi thuËn lîi mµ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ ®em l¹i . Néi dung Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña c¸c n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay: Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan: 1.1. T×nh h×nh quèc tÕ vµ khu vùc lµm n¶y sinh vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp : §¹i héi VIII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô “më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i , chñ ®éng tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc , cñng cè vµ n©ng cao vÞ thÕ n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ”. §¹i héi lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh chñ tr­¬ng “ph¸t huy cao ®é néi lùc , ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh , cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng”(1) TrÝch v¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX – trang 89 . Chñ tr­¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc ®Ò ra trong bèi c¶nh t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc diÔn biÕn nhanh chãng , phøc t¹p , khã l­êng tr­íc ®­îc , víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : Trong h¬n thËp kû qua , kinh tÕ thÕ giíi nh×n chung ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu . Trªn thÕ giíi ®· x¶y ra mÊy cuéc khñng ho¶ng lín , s©u réng h¬n c¶ lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ – tµi chÝnh næ ra n¨m 1997. VÞ thÕ c¸c n­íc vµ c¸c khu vùc thay ®æi theo h­íng : kinh tÕ Mü ph¸t triÓn nhanh vµ æn ®Þnh liªn tôc trong nhiÒu n¨m vµ ®Õn 2002 b¾t ®Çu suy gi¶m ; kinh tÕ T©y ¢u hiÖn khong cßn ph¸t triÓn nhanh nh­ c¸c thËp kû tr­íc ; kinh tÕ NhËt suy tho¸I ch­a cã lèi ra ; c¸c n­¬c thuéc Liªn X« tr­íc ®©y vµ c¸c n­íc §«ng ¢u r¬i vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i kÐo dµi , vµi n¨m gÇn ®©y t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi kh¸ ; kinh tÕ Trung Quèc ph¸t triÓn ngo¹n môc ; §«ng Nam ¸ vµ §«ng ¸ ph¸t triÓn nhanh vµo bËc nhÊt thÕ giíi trong nh÷ng thËp kû tr­íc, tuy nhiªn võa qua ®· r¬i vµo suy tho¸i vµ nay ®ang håi phôc ; Nam ¸ vµ nhÊt lµ Ch©u Phi vÉn ch­a tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ kÐo dµi ; kinh tÕ Mü la tinh cã kh¸ h¬n song còng kh«ng æn ®Þnh . Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh­ vò b·o. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ céng nghÖ hiÖn nay ®ang t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau , ®­a l¹i nh÷ng thµnh qu¶ cùc kú to lín cho nh©n lo¹i vµ nh÷ng hËu qu¶ x· héi hÕt søc s©u s¾c . C«ng nghÖ th«ng tin ®ang lµ nh©n lâi cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , nã ph¶n ¸nh giai ®o¹n míi vÒ chÊt cña s¶n xuÊt , trong ®ã hµm l­îng trÝ tuÖ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong s¶n phÈm. C«ng nghÖ sinh häc lµ b­íc ®ät ph¸ vµo thÕ giíi ®Çy bÝ hiÓm cña sù sèng , t¹o ra mét tiÒm n¨ng to lín cho viÖc s¶n xuÊt c¸c vËt phÈm phôc vô cho nhu cÇu cña con ng­êi nh­ l­¬ng thùc , th­c phÈm , thuèc ch÷a bÖnh vµ c¸c vËt liÖu c«ng nghiÖp tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng­êi. Cong nghÖ vËt liÖu míi , c«ng nghÖ n¨ng l­îng míi ,c«ng nghÖ hµng kh«ng vò trô … më ra mét tiÒm n¨ng míi cho loµI ng­êi chinh phôc tù nhiªn , chinh phôc vò trô . Tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt ngµy cµng gi¶I phãng con ng­êi khái nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc , nguy hiÓm , t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm phôc vô x· héi . Xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ , ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng cña tÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ngµy nay c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia g¾n bã h÷u c¬ vµ tuú thuéc vµo nhau . TÝnh thÈm thÊu lÉn nhau cña c¸c nÒn kinh tÕ gia t¨ng . NÒn s¶n xuÊt thÕ giíi mang tÝnh toµn cÇu . Ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®¹t tíi tr×nh ®é ngµy cµng cao . Ph­¬ng ch©m kinh doanh lÊy thÕ giíi lµm nhµ m¸y cña m×nh , lÊy c¸c n­íc lµm ph©n x­ëng cña m×nh, qua ®ã ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ cã thÓ lîi dông ­u thÕ kü thuËt , tiÒn vèn , søc lao ®éng vµ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc , thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng . Trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ , khu vùc ho¸ , næi lªn xu h­íng liªn kÕt kinh tÕ dÉn ®Õn sù ra ®êi , råi hîp nhÊt cña nhiÒu tæ chøc kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i , tµi chÝnh quèc tÕ vµ khu vùc , nh­ Tæ ch­c th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) , Quü tiÒn tÖ thÕ giíi (IMF) , Ng©n hµng thÕ giíi (WB) , Liªn minh Ch©u ¢u (EU) , khu vùc th­¬ng m¹i tù do B¾c Mü(NAFTA) … HiÖn nay, c¸c n­íc lín, nhá ®Òu giµnh ­u tiªn cho ph¸t triÓn kinh tÕ , theo ®uæi chÝnh s¸ch kinh tÕ më. Nay nh÷ng n­íc cã tiÒm n¨ng vµ thÞ tr­êng lín nh­ Trung Quèc , Nga , Ên §é , Mü … vµ c¶ mét sè n­íc vèn khÐp kÝn , theo m« h×nh tù cung tù cÊp còng dÇn dÇn më cöa , tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi . MÆt kh¸c céng ®ång thÕ giíi ®ang ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia riªng lÎ nµo cã thÓ tù gi¶i quyÕt nÕu kh«ng cã sù hîp t¸c ®a ph­¬ng nh­ : b¶o vÖ m«i tr­êng , h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè , ®Èy lïi dÞch bÖnh hiÓm nghÌo , chèng téi ph¹m quèc tÕ … Tuy nhiªn trong xu thÕ ®ã , c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn , ®øng ®Çu lµ Mü, do coù ­u thÕ vÒ thÞ tr­êng , n¾m ®­îc tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao , ®· ra søc thao tóng , chi phèi thÞ tr­êng thÕ giíi , ¸p ®Æt ®iÒu kiÖn víi nh÷ng n­íc chËm ph¸t triÓn h¬n , thËm chÝ dïng nhiÒu biÖn ph¸p th« b¹o nh­ bao v©y cÊm vËn , trõng ph¹t , lµm thiÖt h¹i lîi Ých cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· tõng b­íc tËp hîp nhau l¹i ,®Êu tranh chèng chÝnh s¸ch c­êng quyÒn ¸p ®Æt cña Mü ®Î b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ b×nh ®¼ng, c«ng b»ng. ÔÛ khu vùc §«ng Nam ¸ ñaõ dieãn ra nhieàu bieán ñoåi saâu saéc. Maëc duø traûi qua cuoäc khuûng hoaûng kinh teá – taøi chính traàm troïng trong thôøi gian 1997-1998 , song vaãn laø khu vöïc coù nhieàu tieàm naêng do vò trí ñòa lyù chính trò vaø ñòa lyù kinh teá cuûa mình , dung löôïng thò tröôøng lôùn , taøi nguyeân phong phuù , lao ñoäng doài daøo , ñöôïc ñaøo taïo toát , coù quan heä quoác teá roäng raõi. Toaøn boä tình hình treân ñem laïi nhieåu thuaän lôïi to lôùn , ñoàng thôøi cuõng ñaët ra nhieàu thaùch thöùc gay gaét ñoái vôùi nöôùc ta trong quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc noùi chung vaø quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá noùi rieâng. 1.2. Söï hình thaønh chuû chöông hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ôû nöôùc ta: Ngay töø giöõa nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû tröôùc , nöôùc ta ñaõ gia nhaäp Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá (SEV) , tích cöïc tham gia Phong traøo khoâng lieân keát , Lieân hôïp quoác maø moät trong nhöõng noäi dung cô baûn laø ñaáu tranh cho moät traät töï kinh teá theá giôùi coâng baèng. Beân caïnh moái quan heä vôùi caùc nöôùc trong coäng ñoàng XHCN , nöôùc ta ñaõ ra söùc thuùc ñaåy quan heä hôïp taùc bình ñaúng cuøng coù lôïi vôùi caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa maëc daàu luùc ñoù caùc theá löïc thuø ñòch thöïc hieän chính saùch bao vaây veà kinh teá , coâ laäp veà chính trò ñoái vôùi nöôùc ta . Trong thôøi kì ñoåi môùi , chuû tröông môû roäng quan heä ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá caøng ñöôïc theå hieän roõ neùt vaø ñöôïc thöïc hieän tích cöïc hôn. Ñaïi hoäi laàn thöù VI cuûa Ñaûng hoïp thaùng 12-1986 ñaõ chính thöùc khôûi xöôùng coâng cuoäc ñoåi môùi nhaèm ñöa nöôùc ta ra khoûi cuoäc khuûng hoaûng veà kinh teá –xaõ hoäi . Vieäc trieån khai Nghò quyeát Ñaïi hoäi laïi dieãn ra trong boái caûnh tình hình Lieân Xoâ, Ñoâng Aâu xaáu ñi nhanh choùng vaø tôùi ñaàu nhöõng naêm 90 thì cheá ñoä XHCN ñaõ bò xoaù boû taïi caùc nöôùc naøy , Lieân bang Xoâ Vieát tan raõ , Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá giaûi theå . Ñeå phuïc vuï cho vieäc thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi , Ñaïi hoäi vaø caùc hoäi nghò Trung öông tieáp theo , nhaát laø caùc nghò quyeát 13 thaùng 5/ 1988 cuûa boä chính trò, Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò Trung öông VIII thaùng 3/ 1990 , ñaõ phaân tích saâu saéc tình hình theá giöôùi , ñeà ra caùc chuû tröông vaø giaûi phaùp öùng phoù vôùi nhöõng tieâu cöïc cuûa tình hình vôùi noäi dung chuû yeáu laø ñaåy luøi chính saùch bao vaây kinh teá , coâ laäp veà chính trò ñoái vôùi nöôùc ta, môû roäng quan heä quoác teá. Cuõng theo tinh thaàn ñoù , naêm 1987 nöôùc ta ñaõ thoâng qua Luaät ñaàu tö vôùi nöôùc ngoaøi vôùi nhöõng quy ñònh khaù thoâng thoaùng . Ñaïi hoäi laàn thöù VII hoïp vaøo thaùng 6/1991 môû ra böôùc ñoät phaù môùi : thoâng qua Cöông lónh cuûa Ñaûng vaø Chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 10 naêm , ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng ñöôøng loái ñoái ngoaïi môû roäng vôùi khaåu hieäu :” Vôùi chính saùch ñoái ngoaïi roäng môû , chuùng ta tuyeân boá raèng : Vieät Nam muoán laøm baïn vôùi taát caû caùc nöôùc trong coäng ñoàng theá giôùi , phaán ñaáu vì hoaø bình , ñoäc laäp vaø phaùt trieån”. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 3 khoaù VII ñaõ ra nghò quyeát veà chính saùch ñoái ngoaïi, trong ñoù neâu ra tö töôûng chæ ñaïo laø “giöõ vöõng nguyeân taéc ñoäc laäp , thoáng nhaát vaø CNXH , ñoàng thôøi phaûi raát saùng taïo . Naêng ñoäng , linh hoaït , phuø hôïp vôùi vò trí , ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh cuï theå cuûa nöôùc ta cuõng nhö dieãn bieán cuûa tình hình theá giôùi vaø khu vöïc , phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng nöôùc ta coù quan heä ”. Ñoàng thôøi nghò quyeát cuõng neâu ra boán phöông chaâm: baûo ñaûm lôïi ích daân toäc ,trong ñoù keát hôïp nhuaàn nhuyeãn chuû nghóa yeâu nöôùc vôùi chuû nghóa quoác teá cuûa giai caáp coâng nhaân ; giöõ vöõng ñoäc laäp töï chuû , töï löïc töï cöôøng, ñaåy maïnh ña daïng hoaù , ña phöông hoaù caùc quan heä ñoái ngoaïi ; naém vöõng hai maët hôïp taùc vaø ñaáu tranh trong quan heä quoác teá ; öu tieân hôïp taùc khu vöïc ñoàng thôøi môû roäng quan heä vôùi taát caû caùc nöôùc. Ñaïi hoäi laàn thöù VIII hoïp thaùng 6/1996 ñaõ khaúng ñònh chuû tröông “xaây döïng moät neàn kinh teá môû”, “ ñaåy nhanh quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi”. Hoäi nghò Trung öông 4 khoaù VIII neâu nhieäm vuï “tích cöïc chuû ñoäng thaâm nhaäp vaø môû roäng thò tröôøng quoác teá”, “tieán haønh khaån tröông , vöõng chaéc vieäc ñaøm phaùn Hieäp ñònh thöông maïi vôùi Myõ”, “gia nhaäp APEC vaø WTO , coù keá hoaïch cuï theå ñeå chuû ñoäng thöïc hieän cam keát trong khuoân khoå AFTA”. 2. Quan ñieåm chæ ñaïo trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ôû nöôùc ta: Quaùn trieät chuû tröông ñöôïc xaùc ñònh taïi Ñaïi hoäi IX laø : “ Chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø khu vöïc theo tinh thaàn phaùt huy toái ña noäi löïc , naâng cao hieäu quaû hôïp taùc quoác teá , baûo ñaûm ñoäc laäp töï chuû vaø ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa , baûo veä lôïi ích daân toäc , an ninh quoác gia , giöõ gìn baûn saéc vaên hoaù daân toäc, baûo veä moäi tröôøng”.(2) Trích Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX – trang120 Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø söï nghieäp cuûa toaøn daân; trong quaù trình hoäi nhaäp caàn phaùt huy moïi tieàm naêng vaø nguoàn löïc caùc thaønh phaàn kinh teá cuûa toaøn xaõ hoäi , trong ñoù kinh teá nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo. Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø quaù trình vöøa hôïp taùc , vöøa ñaáu tranh vaø caïnh tranh , vöøa coù nhieàu cô hoäi vöøa khoâng ít thaùch thöùc, do ñoù caàn tænh taùo , khoân kheùo vaø linh hoaït trong vieäc xöû lyù tính hai maët cuaû hoäi nhaäp tuyø theo ñoái töôïng , vaán ñeà , tröôøng hôïp , thôøi ñieåm cuï theå ; ñoàng thôì vöøa phaûi ñeà phoøng tö töôûng trì treä , thuï ñoäng , vöøa phaûi choáng tö töôûng giaûn ñôn, noân noùng. Nhaän thöùc ñaày ñuû ñaëc ñieåm neàn kinh teá nöôùc ta , töø ñoù ñeà ra keá hoaïch vaø loä trình hôïp lyù , vöøa phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc , vöøa ñaùp öùng caùc quy ñònh cuûa caùc toå chöùc kinh teá quoác teá maø nöôùc ta tham gia ; tranh thuû nhöõng öu ñaõi giaønh cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø caùc nöôùc coù neàn kinh teá chuyeån ñoåi töø kinh teá taäp trung bao caáp sang kinh teá thò tröôøng. Keát hôïp chaët cheõ quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vôùi yeâu caàu giöõ vöõng oån ñònh chính trò, an ninh, quoác phoøng; thoâng qua hoäi nhaäp deå taêng cöôøng söùc maïnh toång hôïp cuûa quoác gia, nhaèm cuûng coá chuû quyeàn vaø an ninh ñaát nöôùc , caûnh giaùc vôùi nhöõng möu toan thoâng qua hoäi nhaäp ñeå thöïc hieän yù ñoà “dieãn bieán hoaø bình ñoái vôùi nöôùc ta. 3. Tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ôû Vieät Nam: 3.1. Caùc böôùc ñi cuûa nöôùc ta trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá: Naêm 1993, chuùng ta khai thoâng quan heä vôùi caùc toå chöùc taøi chính, tieàn teä quoác teá nhö IMF, WB, ADB. IMF, WB ñaõ hoã trôï cho ta thoâng qua Chöông trình tín duïng trung haïn ; Chöông trình dieàu chænh cô caáu (SAC) cuûa WB vaø chöông trình ñieàu chænh cô caáu môû roäng (ESAF) cuûa IMF. Noäi dung ñaøm phaùn vôùi caùc toå chöùc naøy gaén boù maät thieát vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO). Trong quan heä vôùi caùc toå chöùc naøy , chuùng ta chæ chaáp nhaän söï hoã trôï taøi chính neáu yeâu caàu cuûa hoï khoâng taùi vôùi ñöôøng loái chính saùch cuûa ta ; coù naêm ñieàu kieän hoï ñöa ra vi phaïm chuû quyeàn vaø lôïi ích cuûa ta neân ta khoâng nhaän . Ngaøy 25/7/1995, nöôùc ta ñaõ chính thöùc gia nhaäp ASEAN, ñoàng thôøi tham gia khu vöïc maäu dòch töï do ASEAN (AFTA) . Töø ngaøy1/1/1996, chuùng ta baét ñaàu thöïc hieän nghóa vuï vaø caùc cam keát trong chöông trình öu ñaõi thueá quan coù hieäu löïc chung (CEFT) cuûa AFTA. Ngoaøi ra chuùng ta coøn tham gia ñaøm phaùn hieäp ñònh thöông maïi dòch vuï , tham gia chöông trình hôïp taùc coâng nghieäp (AICO) vaø khu vöïc ñaàu tö ASEAN (AIA) cuõng nhö caùc chöông trình hôïp taùc trong coâng nghieäp , noâng nghieäp , giao thoâng vaän taûi … cuûa ASEAN. Thaùng 3/1996 nöôùc ta tham gia dieãn ñaøn hôïp taùc AÙ – AÂU (ASEM) vôùi tö caùch laø thaønh vieân saùng laäp. Noäi dung chuû yeáu taäp trung vaøo thuaän lôïi hoaù thöông maïi , ñaàu tö vf hôïp taùc giöõa caùc nhaø doanh nghieäp AÙ – AÂU . Cam keát veà töï do hoaù thöông maïi ñaøu tö chöa döôïc ñaët ra . Ngaøy 15/6/1996, Vieät Nam ñaõ göûi ñôn xin gia nhaäp dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông (APEC) . Thaùng 11/1998 ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø thaønh vieân chính thöùc cuûa toå chöùc naøy. APEC quyeát ñònh thöïc hieän hoäi nhaäp ñaày ñuû vaøo naêm 2010 ñoái vôùi thaønh vieân laø caùc nöôùc phaùt trieån vaø vaøo naêm 2020 ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån (trong ñoù coù Vieät Nam ). Thaùng 12 / 1994 , ta göûi ñôn xin gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) . Cho tôùi nay , chuùng ta ñaõ tieán haønh boán phieân ñaøm phaùn (moãi naêm 2 phieân) taäp trung giaûi thích chính saùch kinh teá – thöông maïi cuûa ta . Ñeå gia nhaäp WTO , ta seõ phaûi vöøa tieán haønh ñaøm phaùn ña phöông vôùi WTO vöøa ñaøm phaùn song phöông vôùi khoaûng treân 30 nöôùc. 3.2. Moät soá keát quaû böôùc ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc : Chuùng ta ñaõ ñaåy luøi döôïc chính saùch bao vaây coâ laäp , caám vaän cuûa caùc theá löïc thuø ñòch , taïo döïng ñöôïc moâi tröôøng quoác teá , khu vöïc thuaän lôïi cho coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå Quoác , naâng cao vò theá ñaùt nöôùc treân chính tröôøng vaø thöông tröôøng theá giôùi . Nöôùc ta ñaõ khaéc phuïc ñöôïc tình traïng khuûng hoaûng thò tröôøng do Lieân Xoâ vaø heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa bò tan raõ vaø cuoäc khuûng hoaûng khu vöïc gaây neân , ñoàng thôøi môû roäng thò tröôøng xuaát nhaäp khaåu . Nhôø hoäi nhaäp , ta ñöôïc höôûng öu ñaõi veà thueá quan , caùc bieän phaùp phi thueá quan vaø caùc cheá ñoä ñaõi ngoä toái hueä quoác , neân thò tröôøng xuaát khaåu haøng hoaù cuûa nöôùc ta ñöôïc môû roäng , quan heä thöông maïi ñöôïc thieát laäp vôùi khoaûng 150 nöôùc. Neáu nhö naêm 1990 kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 2,404 tyû USD vaønhaäp khaåu ñaït 2,752 tyû USD thì naêm 2000 kim ngaïch xuaát khaåu ñaõ ñaït gaàn 15 tyû USD (bình quaân moãi naêm taêng treân 18% , coù naêm taêng 30% , rieâng naêm 1998 do aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng taøi chính kinh teá khu vöïc chæ taêng 2,4%) . Nhö vaäy trong 10 naêm xuaát khaåu taêng 5,6 laàn , goùp phaàn tích cöïc vaøo söï phaùt trieån saûn xuaát , taïo coâng aên vieäc laøm cho nhaân daân. Thu huùt ñöôïc nguoàn lôùn ñaàu tö tröïc tieáp töø nöôùc ngoaøi (FDI). Chuùng ta ñaõ ban haønh luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi töø thaùng 12/1987 vaø baèng nhieàu noã löïc to lôùn ñaõ thu huùt ñöôïc doøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. Cho ñeán heát thaùng 12/2000 , ñaõ coù 68 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå vôùi nhieàu coâng ty taäp ñoaøn lôùn ñaõ ñaàu tö tröïc tieáp vaøo Vieät Nam . Vôùi 3265 döï aùn ñöôïc caáp giaáy pheùp , voán ñaêng kí treân 38,6 tyû USD vaø voán thöïc hieän treân 15 tyû USD , nguoàn ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoaøi chieám gaàn 30% voán ñaøu tö xaõ hoäi , ñoùng goùp khoaûng treân 13,3 % GDP , 6-7% thu ngaân saùch , gaàn 35% giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp , treân 23% kim ngaïch xuaát khaåu vaø thu huùt gaàn 30 vaïn lao ñoâïng tröïc tieáp vaø haøng chuïc vaïn lao ñoäng giaùn tieáp . Tranh thuû ñöôïc nguoàn vieän trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA) ngaøy caøng lôùn , giaûm ñaùng keå nôï nöôùc ngoaøi. Töø naêm 1993 , chuùng ta ñaõ bình thöôøng hoaù quan heä vôùi caùc ñònh cheá taøi chính, vaø nhôø ñoù nguoàn ODA cuûa IMF ,WB , ADB, Nhaät Baûn … ñöôïc khai thoâng vaø khoâng ngöøng taêng. Cho ñeán nay, toång möùc cam keát taøi trôï laø 13,04 tyû USD, trong ñoù voán ñaõ ñöôïc kyù laø gaàn 10 tyû USD vaø soá voán ñaõ giaûi ngaân tôùi cuoái naêm 1999 laø gaàn 6 tyû USD. Rieâng taïi hoäi nghò Nhoùm tö vaán laàn thöù 7 taïi Haø Noäi thaùng 12/1999 , caùc nhaø taøi trôï ñaõ cam keát daønh cho Vieät Nam 2,15 tyû USD cuøng vôùi 700 trieäu USD ñeå giuùp Vieät Nam ñaåy nhanh quaù trình ñoåi môùi kinh teá. Vieäc khai thoâng quan heä vôùi IMF vaø WB cuõng taïo ñieàu kieän cho ta giaûi quyeát moät böôùc quan troïng vaán ñeà nôï nöôùc ngoaøi ; ñaõ giaûm ñöôïc tôùi 70% nôï caùc nöôùc töø naêm 1993 veà tröôùc, goùp phaàn oån ñònh caùn caân thu chi ngaân saùch, taäp trung nguoàn löïc cho caùc chöông trình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi , môû ra khaû naêng vay ñöôïc voán qua caùc keânh khaùc. Tieáp thu khoa hoïc vaø coâng ngheä , kyõ naêng quaûn lyù , goùp phaàn ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø caùn boä kinh doanh . Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñaõ taïo cô hoäi ñeå nöôùc ta tieáp caän vôùi nhöõng thaønh quaûcuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä ñang phaùt trieån maïnh meõ treân theá giôùi . Nhieàu coâng ngheä hieän ñaïi , daây chuyeàn saûn xuaát tieân tieán döôïc söû duïng ñaõ taïo neân böôùc phaùt trieån môùi trong caùc ngaønh saûn xuaát. Ñoàng thôøi thoâng qua caùc döï aùn lieân doanh hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi , caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ tieáp nhaän ñöôïc nhieàu kinh nghieäm quaûn lyù saûn xuaát hieän ñaïi . Töøng böôùc ñöa hoaït ñoängcuûa caùc doanh nghieäp vaø caû neàn kinh teá vaøo moâi tröôøng caïnh tranh ,nhôø ñoù taïo ñöôïc tö duy laøm aên môùi , thuùc ñaåy söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá , naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh . Trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, nhieàu doanh nghieäp ñaõ noã löïc ñoåi môùi coâng ngheä , ñoåi môùi quaûn lyù, naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng , khong ngöøng vöôn leân trong caïnh tranh vaø phaùt trieån , vaø thöïc teá söùc caïnh tranh cuûa hoï cuõng ñöôïc naâng leân ñaùng keå . Moät tö duy môùi , moät neáp laøm aên môùi , laáy hieäu quaû saûn xuaát vaø kinh doanh laøm thöôùc ño, moät ñoäi nguõ caùc nhaø doanh nghieäp naêng ñoâïng , saùng taïo coù kieán thöùc quaûn lyù ñang hình thaønh . Keát hôïp noäi löïc vôùi ngoaïi löïc , hình thaønh söùc maïnh toång hôïp goùp phaøn ñöa ñeán nhöõng thaønh töïu kinh teá to lôùn vaø nhôø ñoù giuùp chuùng ta tieáp tuïc giöõ vöõng , cuûng coá ñoäc laäp töï chuû , ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, an ninh quoác gia , baûn saéc vaên hoaù daân toäc . Thöïc hieän hoäi nhaäp thôøi gian qua cho thaáy : Ñaûng ta vaø Nhaø nöôùc ta co ñuû baûn lónh khaéc phuïc khoù khaên , vöôït qua thaùch thöùc , khai thaùc caùc lôïi theá treân thò tröôøng theá giôùi , baûo ñaûm söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. 3.3. Nhöõng yeáu keùm vaø toàn taïi caàn giaûi quyeát trong thôøi gian tôùi: Chöa laøm toát coâng taùc chuaån bò khi coâng cuoäc hoäi nhaäp quoác teá chuyeån qua böôùc môùi . Tuy chuû tröông hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñaõ ñöôïc khaúng ñònh trong nhieàu Nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø treân thöïc teá ñaõ ñöôïc thöïc hieän töøng böôùc , nhöng nhaän thöùc hoäi nhaäp chöa ñaït ñöôïc söï nhaát trí cao , aûnh höôûng tôùi quaù trình ñeà xuaát chính saùch vaø trieån khai thöïc hieän . Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá trong xu theá toaøn caàu hoaù, khu vöïc hoaù ñang phaùt trieån mang laïi caû thôøi cô laãn thaùch thöùc lôùn . trong khi ñoù , neàn kinh teá nöôùc ta coøn yeáu , tö töoûng baûo hoä coøn naëng neà, vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá , ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù vaø caûi tieán coâng ngheï dieãn ra chaäm chaïp . Neáu khoâng kòp thôøi khaéc phuïc seõ bò thua thieät , thaäm chí coøn bò tuït haäu xa hôn . Thieáu soùt ñaùng keå laø coâng taùc nghieân cöùu trieån khai chaäm, chaát löôïng thaáp . Cho ñeán nay , ôû nöôùc ta coøn chöa hieåu thaät saâu , chöa naém thaït vöõng toaøn boä ñònh cheá cuûa caùc toå chöùc kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu, nhaát laø Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) vaø nhieàu vaên kieän phaùp lyù khaùc maø nöôùc ta caàn vaän duïng khi gia nhaäp toå chöùc naøy .Coâng taùc hoäi nhaäp quoác teá môùi caàn taäp trung trieån khai chuû yeáu ôû caùc cô quan Trung öông ; söï tham gia cuûa caùc ngaønh , caùc caáp tuy coù ñöôïc ñaët ra nhöng coøn yeáu vaø chöa ñoàng boä , do ñoù chöa taïo döôïc söùc maïnh caàn thieát trong quaù trình hoäi nhaäp quoác teá . Chöa hình thaønh ñöôïc moät keá hoaïch toång theå vaø daøi haïn veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø moät loä trình hôïp lyù cho vieäc thöïc hieän caùc cam keát quoác teá. Thôøi gian qua chuùng ta vöøa tieán haønh hoäi nhaäp , vöøa trieån khai nghieân cöùu nhöõng noäi dung cam keát ñeå xaùc ñònh chuû tröông , phöông höôùng haønh ñoäng nhöng thöôøng bò ñoäng ñoái phoù vôùi nhieàu khuyeán nghò do caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi neâu ra; khoâng coù ñuû cô sôû ñeå höôùng daãn caùc doanh nghieäp xaây döïng chöông trình caûi tieán quaûn lyù , naâng cao khaû naêng caïnh tranh , chuû ñoäng vöôn ra thò tröôøng khu vöïc vaø theá giôùi . Luaät phaùp , chính saùch quaûn lyù kinh teá thöông maïi chöa hoaøn chænh. Luaät phaùp , chính saùch laø coâng cuï ñeå ñaûm baûo hoäi nhaäp thaønh coâng , kinh teá phaùt trieån . Caùùc hoaït ñoäng hôïp taùc kinh teá thöông maïi quoác teá ñang dieãn ra theo theå cheá kinh teá thò tröôøng , theo xu theá thuaän lôïi hoaù , töï do hoaù , theo “luaät chôi” cuûa caùc theå cheá kinh teá quoác teá vaø khu vöïc. Nhöng heä thoáng phaùp luaät vaø cô cheá chính saùch cuûa ta chöa hoaøn chænh, khoâng ñoàng boä , gaây nhieàu khoù khaên cho ta khi ñaùp öùng caùc cam keát cuûa caùc toå chöùc kinh teá quoác teá. Vieäc hoaøn chænh luaät phaùp vaø chính saùch cuûa ta phaûi phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá vaø nhöõng quy taéc cuûa caùc toå chöùc maø nöôùc mình tham gia , vöøa phuø hôïp vôùi ñaëc thuø cuûa nöôùc ta , ñaëc bieät laø baûo ñaûm ñöôïc ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Ta cuõng chöa nghieân cöùu saâu ñeå ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp chính saùch caàn thieát , nhöõng caùch laøm khoân kheùo , hôïp lyù nhaèm taän duïng nhöõng öu ñaõi maø quoác teá daønh cho nöôùc ñang phaùt trieån vaø keùm phaùt trieån nhö quy cheá toái hueä quoác, ñaõi ngoä quoác gia , cheá ñoä haïn ngaïch thueá quan , quyeàn töï veä , choáng baùn phaù giaù … baûo veä lôïi ích cuûa ta. Doanh nghieäp cuûa ta coøn yeáu caû veà saûn xuaát quaûn lyù vaø khaû naêng caïnh tranh. Doanh nghieäp nöôùc ta haàu heát quy moâ nhoû , yeáu keùm veà caû hai maët quaûn lyù vaø coâng ngheä , laïi hình thaønh vaø hoaït ñoäng quaù laâu trong cô cheá bao caáp . Chuùng ta chöa taïo ñuû cô cheá , bieän phaùp coù hieäu löïc nhaèm kích thích caùc doanh nghieäp gaén söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa mình vôùi vieäc caûi tieán saûn xuaát kinh doanh vôùi khaû naêng caïnh trnh treân thöông tröôøng quoác teá. Ñoäi nguõ caùn boä yeáu , coâng taùc toå chöùc chæ ñaïo chöa thích hôïp . nhöôïc ñieåm lôùn nhaát laø trình ñoï non yeáu cuûa ñoäi nguõ caùn boä , khoâng chæ veà trình ñoä hieåu bieát maø coù tröôøng hôïp caû veà phaåm chaát ñaïo ñöùc . Ñaây laø nguyeân nhaân saâu xa cuûa nhöõng khuyeát ñieåm , thieáu soùt trong hôïp taùc kinh teá vôùi nöôùc ngoaøi , cuûa vieäc ñeå nhöõng loái soáng , taäp quaùn phi ñaïo ñöùc , traùi thuaàn phong myõ tuïc cuûa daân toäc xaâm nhaäp vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa ta . Caùn boä laøm coâng taùc hôïp taùc quoác teá , nhaát laø caùn boä ñaøm phaùn quoác teá hieåu bieát khoâng ñaày ñuû , ít kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy , chöa ñuû trình ñoä ngoaïi ngöõ , nhaát laø khi lónh vöïc vaø quy moâ hôïp taùc ñöôïc môû roäng . Caùn boä doanh nghieäp cuõng ít hieåu bieát veà hôïp taùc quoác teá, veà kyõ thuaät kinh doanh. Ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà chöa ñöôïc ñaøo taïo ñuùng möùc. II. Xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá : Theá naøo laø neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû : Ñoäc laäp töï chuû veà kinh teá laø neàn taûng vaät chaát cô baûn ñeå cuûng coá vaø duy trì söï ñoäc laäp töï chuû veà chính trò. Khoâng theå coù ñoäc laäp , töï chuû veà chính trò trong khi bò leä thuoäc veà kinh teá.Ñieàu ñoù ñuùng vôùi moïi quoác gia vaø caøng coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi nöôùc ta , moät nöôùc phaùt trieån theo ñònh höôùng XHCN trong boái caûnh quoác teá phöùc taïp hieän nay. Trong theá giôùi ngaøy nay, maëc duø söï tuyø thuoäc laãn nhau veà kinh teá ngaøy caøng taêng trong xu theá toaøn caàu hoaù kinh teá vaø hoäi nhaäp quoác teá, caùc nöôùc treân theá giôùi caøng coi troïng chuû quyeàn quoác gia vaø lôïi ích daân toäc , caøng quan taâm hôn ñeán khaû naêng ñoäc laäp töï chuû veà kinh teá ñeå ñaûm baûo cho lôïi ích cuûa mình trong cuoäc caïnh tranh kinh teá gay gaét vaø ñeå coù vò trí nhaát ñònh treân tröôøng quoác teá. Ñoäc laäp töï chuû veà kinh teá ñöôïc ñaët trong moái quan heä bieän chöùng vôùi ñoäc laäp töï chuû veà caùc maët khaùc , taïo thaønh söï ñoäc laäp töï chuû vaø söùc maïnh toång hôïp cuûa quoác gia . Ñoäc laäp töï chuû veà kinh teá tröôùc heát laø khoâng bò leä thuoäc vaøo nöôùc khaùc , vaøo moät toå chöùc quoác teá naøo ñoù veà ñöôøng loái , chính saùch phaùt trieån kinh teá , vaøo nhöõng ñieàu kieän kinh teá, chính trò maø ngöôøi khaùc aùp ñaët cho mình trong hôïp taùc song phöông , ña phöông , hoaëc trong tieáp nhaän vieän trôï maø nhöõng ñieàu kieän aáy gaây toån haïi cho chuû quyeàn quoác gia vaø lôïi ích cô baûn cuûa daân toäc . Moät söï töï chuû veà kinh teá cuõng coù nghóa laø tröôùc nhöõng chaán ñoäng cuûa thò tröôøng, cuûa khuûng hoaûng kinh teá , taøi chính ôû beân ngoaøi , veà cô baûn vaãn giöõ ñöôïc söï oån ñònh cuûa neàn kinh teá quoác gia vaø ñònh höôùng phaùt trieån Moät söï töï chuû veà kinh teá cuõng coøn coù nghóa laø tröôùc söï bao vaây , coâ laäp vaø choáng phaù veà kinh teá , chính trò cuûa caùc theá löïc thuø ñòch beân ngoaøi, ñaát nöôùc vaãn truï vöõng , khoâng bò suïp ñoå veà kinh teá vaø chính trò . Nhö vaäy , ñoäc laäp töï chuû veà kinh teá cuûa nöôùc ta ñoàng thôøi cuõng laø baûo ñaûm vöõng chaéc cho ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa theo ñöôøng loái , chuû tröông cuûa Ñaûng ñeà ra, khoâng coù baát kyø söï aùp ñaët naøo töø beân ngoaøi . Khaùc vôùi tröôùc ñaây, khi noùi ñeán ñoäc laäp töï chuû , ngöôøi ta thöôøng hình dung laø moät neàn kinh teá kheùp kín , töï cung töï caáp ; trong ñieàu kieän ngaøy nay ñoäc laäp töï chuû kinh teá phaûi laø ñoäc laäp töï chuû trong phaùt trieån neàn kinh teá thò t._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docR0106.doc
Tài liệu liên quan