Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình

doc41 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× môc tiªu lín nhÊt mµ hä ®Æt ra lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc cè g¾ng kh«ng ngõng tõ viÖc c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Õn viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng. Cã nh­ vËy, doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ b¸n hµng. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chØ tiªu nµy sÏ gióp doanh nghiÖp nh×n nhËn ®­îc h­íng ®i hîp lý trong thêi gian tiÕp theo. N¾m râ ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng, kÕ to¸n cã nhiÖm vô ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin cã liªn quan. Tõ ®ã gióp nhµ qu¶n lý cã thÓ ®­a ra c¸c quÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn G¹ch èp l¸t Th¸i B×nh, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ ®ång thêi kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi: “Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty cæ phÇn G¹ch èp l¸t Th¸i B×nh”. Néi dung cña gåm cã: Ph©n I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty. PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3066/Q§-UB ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2004 cña UBND tØnh Th¸i B×nh (lµ c«ng ty chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc sang c«ng ty Cæ phÇn) GiÊy phÐp kinh doanh sè 0803000177 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ Th¸i B×nh cÊp ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2005. Vèn ®iÒu lÖ: 10.000.000.000 VN§( M­êi tû ®ång ViÖt Nam), vèn nhµ n­íc chiÕm 51%, 49% lµ vèn cña c¸c cæ ®«ng. Sè vèn l­u ®éng: 50 tû VN§ Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh Tªn giao dÞch: Thai Binh Ceramic Tiles Joint stock company. Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc c«ng ty: Kü s­ - NguyÔn V¨n Dòng Trô së: X· §«ng L©m huyÖn TiÒn H¶i tØnh Th¸i B×nh. Tel: 036.823.682 Fax: 036.823.695 Email: happy-tb@hn.Vnn.vn Website: ceramiclonghau.com.vn - Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm chÝnh lµ g¹ch Ceramic èp t­êng vµ l¸t nÒn. - C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh ®­îc h×nh thµnh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc nhËp ®ång bé tõ Italia víi møc ®é hiÖn ®¹i vµ tù ®éng ho¸ cao. - N¨m 1997 C«ng ty ®­a d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn víi c«ng xuÊt 1.050.000m2/n¨m vµo s¶n xuÊt. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh 1.2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh huy ®éng, sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i g¹ch men èp l¸t cao cÊp. TËn dông n¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã, øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, ®æi míi c«ng nghÖ, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý, c¶i tiÕn thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®éng lùc.N©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Båi d­ìng, ®µo t¹o ®éi ngò CBCNV-L§ kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ bËc thî, chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é chÝnh trÞ, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng s¶n xuÊt. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ vµ chÕ ®é lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo kÕt qu¶, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, phÊn ®Êu ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña nhµ n­íc, doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t­ vµ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thùc hiÖn theo hµnh lang cña ph¸p luËt quy ®Þnh, ®Êu tranh chèng mäi biÓu hiÖn tham nhòng l·ng phÝ vµ vi ph¹m ph¸p luËt. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÕ ®é Tµi chÝnh. TËp thÓ CBCNV-L§ c«ng ty chÊp hµnh nghiªm kû luËt, néi quy lao ®éng, quy tr×nh kü thuËt, an toµn vÖ sinh lao ®éng. 1.2.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic (Phô lôc 1) 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña qu¶n lý cña c«ng ty C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty, viÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã c¸c tæ chøc sau: (S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp – Phô lôc 2) Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cã chñ tÞch H§QT, phã chñ tÞch H§QT vµ c¸c thµnh viªn. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn lËp kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña H§QT; tæ chøc viÖc th«ng qua c¸c quyÕ ®Þnh cña H§QT, chñ to¹ häp ®¹i héi cæ ®«ng... Phã chñ tÞch H§QT cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô do H§QT ph©n c«ng, thay mÆt chñ tÞch H§QT thùc thi c«ng viÖc ®­îc uû quyÒn khi chñ tich H§QT v¾ng mÆt. Thµnh viªn H§QT trùc tiÕp thùc thi nhiÖm vô ®· ®­îc H§QT ph©n c«ng, kh«ng uû quyÒn cho ng­êi kh¸c. Gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng., quyÕt ®Þnh cña H§QT, ®iÒu lÖ c«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty (gåm PG§ kinh doanh vµ PG§ s¶n xuÊt): trî gióp gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c¸c vÊn ®Ò trong tæ chøc, c¸c vÊn ®Ò vÒ khoa häc kü thuËt, chÝnh trÞ t­ t­ëng... Ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh.Th­êng xuyªn th«ng b¸o víi H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tham kh¶o ý kiÕn cña H§QT tr­íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi cæ ®«ng... C¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý nh­ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, h­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt, c¸c quy tr×nh kü thuËt, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ. 1.4. Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 1.4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Þa bµn ho¹t déng vµ quy m« s¶n xuÊt, c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung, c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n ®ãng t¹i trô së chÝnh. HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n BRAVO, ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12, kú kÕ to¸n ®­îc tÝnh theo th¸ng, quý. ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông theo Q§ 1141/TC/Q§/C§KT cña BTC ngµy 01/11/1995 vµ Q§ 167/Q§- BTC ngµy 25/10/2000. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý qua ®ã kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®¶y thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n (Phô lôc 3) - KÕ to¸n tr­ëng: Tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng lµ trî thñ cho Tæng Gi¸m ®èc trong kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ mäi mÆt cña c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp: tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, ngoµi ra cßn kiÓm kª tÝnh to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÒn l­¬ng. - Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî, tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng: LËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, b¶ng kª c¸c kho¶n thanh to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n vËt t­: theo dâi ph¶n ¸nh vÒ sè hiÖn cã, t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t­. - Bé phËn kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm: chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n nhËp xuÊt kho thµnh phÈm tiªu thô. - Bé phËn kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n: theo dâi t×nh h×nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, vµ quyªt to¸n c«ng tr×nh cña c«ng ty. 1.4.2. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ë c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. (Phô lôc 4) 1.4.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2007 Stt ChØ tiªu §vt KÕ ho¹ch Thùc hiÖn % hoµn thµnh So cïng Kú 2006 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tr® 132990,00 13924,05 104,71 101,45 2 ChÊt l­îng sx 2145000 2245904 104,71 101,37 3 ChÊt l­îng A1 - G¹ch l¸t nÒn c¸c lo¹i - G¹ch èp t­êng c¸c lo¹i % % 65,00 66,00 55,79 52,14 85,83 79,00 4 Tû lÖ thu håi - G¹ch l¸t nÒn c¸c lo¹i - G¹ch èp t­êng c¸c lo¹i % % 96 96 93,40 91,69 97,30 95,51 5 S¶n l­îng tiªu thô 2145000 2484935 115,85 110,34 6 Doanh thu (ch­a VAT) Tr® 94874,96 110846,76 116,83 102,40 7 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr® 2135,66 3755,93 175,87 8 Nép NS Tr® 5000,00 6085,52 121,71 9 Tæng sè L§ Tr® 334 341 10 TN b×nh qu©n ®/ng/t 1600000 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 Khã kh¨n: - Khã kh¨n lín nhÊt chi phèi tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m qua lµ nhiªn liÖu cho s¶n xuÊt. TÝnh to¸n ban ®Çu c«ng ty ®Çu t­ 1 tr¹m sinh khÝ than l¹nh chØ ®Ó cÊp nhiÖt cho c«ng ®o¹n sÊy ®øng 2 lß nung, c«ng ®o¹n sÊy phun sÏ tËn dông triÖt ®Ó khÝ gas tù nhiªn lµm gi¶m gi¸ thµnh. Nh­ng do nguån khÝ má ®· hoµn toµn c¹n kiÖt kh«ng cßn kh¶ n¨ng cung cÊp nªn c«ng ®o¹n sÊy phun vÉn ph¶I sö dông dÇu Diezen - Gi¸ vËt t­, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo (gi¸ than vµ dÇu D.O) liªn tôc t¨ng gi¸ lµm gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¨ng cao trong khi gi¸ b¸n s¶n phÈm t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ do sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng (chÊt l­îng, chñng lo¹i, mÉu m· vµ gi¸ c¶) - Sau cæ phÇn ho¸ viÖc vay vèn gÆp nhiÒu khã kh¨n v× Ng©n hµng ®ßi hái ph¶I thÕ chÊp b»ng tµi s¶n chø kh«ng ®­îc phÐp tÝn chÊp nh­ tr­íc. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 BiÖn ph¸p: TiÕp tôc nghiªn cøu kiÖn toµn vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tÕ nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt T¨ng c­êng qu¶n lý c«ng nghÖ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c duy tu b¶o d­ìng thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n l­îng vµ duy tr× chÊt l­îng s¶n phÈm, lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu. TiÕp tôc ®Çu t­ n©ng cÊp mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ ®Ó duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ duy tr× hÖ thèng ®Þnh møc vËt t­ nguyªn liÖu, cã biÖn ph¸p kho¸n hîp lý ®Ó ng­êi lao ®éng quan t©m h¬n n÷a viÖc tiÕt kiÖm vËt t­. TÝch cùc h¬n n÷a viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vË t­ nguyªn liÖu míi ®¶m b¶o chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ c¬ cÊu s¶n xu©t hîp lý phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng tõng vïng, tõng thêi kú. Cã biÖn ph¸p cô thÓ cñng cè thÞ tr­êng trong n­íc, tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty 2.1. Ph­¬ng thøc b¸n hµng - HiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc ph©n phèi vµ tiªu thô d­íi bèn h×nh thøc b¸n hµng chñ yÕu sau: + B¸n hµng trùc tiÕp: (H1) + B¸n hµng theo hÖ thèng ®¹i lý: (H2) + B¸n hµng qua hîp ®ång b¸n lÎ: (H3) + B¸n hµng theo hîp ®ång xuÊt khÈu: (H4) 2.2. Thñ tôc chøng tõ b¸n hµng C«ng ty CP g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh bµn hµng theo ®¬n ®Æt hµng, sau khi kh¸ch hµng ®Æt mua theo sè l­îng vµ ®¬n gi¸ hîp lý c«ng ty sÏ chuyÓn hµng ®Õn tËn n¬i cho kh¸ch hµng VÝ dô: Trong ngµy 03/04/2008, c«ng ty x©y dùng Hoµng Th¾ng ®· ®Æt mua hµng taÞ c«ng ty theo phiÕu ®Æt mua hµng (Phô lôc 5). C«ng ty b¸n hµng vµ thu tiÒn kh¸ch hµng theo ph­¬ng thóc tr¶ chËm, nªn rÊt thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Sau khi bªn mua vµ ®¹i diÖn c«ng ty ký hîp ®ång kinh tÕ, trªn hîp ®ång ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña c¶ 2 ®¬n vÞ, hîp ®ång ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n c«ng nî dùa trªn sè l­îng hµng b¸n ra vµ lËp phiÕu xuÊt kho cïng ho¸ ®¬n GTGT. PhiÕu xuÊt kho: (Phô lôc 6) Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp cho 3 liªn: (Phô lôc 7 ) Liªn 1: Dïng ®Ó l­u l¹i Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3: Dïng ®Ó thanh to¸n C¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kho thµnh phÈm, sau khi ®· ®èi chiÕu víi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt hµng ngµy thñ kho sÏ vµo thÎ kho ®Ó theo dâi sè l­îng thµnh phÈm nhËp-xuÊt-tån kho cho tõng lo¹i thµnh phÈm. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú (2 ®Õn 3 ngµy) thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi th¸ng, thñ kho céng tæng sè l­îng nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ tån cuèi th¸ng ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n ThÎ kho theo dâi sè l­îng hµng tån kho cuèi th¸ng 03 n¨m 2008: (Phô lôc 8) Khi xuÊt kho thµnh phÈm, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ cã d¹ng xuÊt kho thµnh phÈm Sau khi lËp chøng tõ ghi sæ vµ lÊy sè liÖu tæng hîp ë chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi vµo sæ c¸I c¸c TK: 155 Sæ c¸i tµi kho¶n 155: (Phô lôc 9) 2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty lµ tæng hîp lîi Ých thu ®­îc tõ viÖc cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch hµng bao gåm doanh thu tõ tiªu thô c¸c lo¹i g¹ch èp t­êng, g¹ch l¸t nÒn vµ doanh thu tiªu thô néi bé nh­ hµng qu¶ng c¸o, hµng biÕu, hµng khuyÕn m¹i vµ doanh thu hµng xuÊt khÈu. Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty lµ toµn bé sè tiÒn thu ®­îc tõ b¸n hµng kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh khi s¶n phÈm hoµn thµnh vµ giao cho kh¸ch hµng, kh¸ch hµng ®· thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. 2.3.1. Chøng tõ sö dông C¸c chøng tõ gèc chñ yÕu ®­îc sö dông trong kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng: - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng - PhiÕu thu: ®­îc lËp khi kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu thu ®­îc lËp lµm 2 liªn, 1 liªn giao cho kh¸ch hµng, 1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô. - GiÊy b¸o cã cña ng©n hµng: khi ng­êi mua chuyÓn tiÒn qua tµi kho¶n tiÒn göi cña ng©n hµng, c«ng ty sÏ nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng. 2.3.2 Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh sö dông c¸c tµi kho¶n sau: TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TK512: Doanh thu néi bé Ngoµi ra cßn sö dông: TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 33311: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¶i nép C¨n cø vµo néi dung ghi trong ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo m¸y theo ®óng quy tr×nh cña phÇn mÒm kÕ to¸n Bravo. Sau khi nhËp c¸c th«ng tin liªn quan, kÕ to¸n kÝch vµo nót L­u ®Ó tiÕn hµnh l­u chøng tõ. M¸y sÏ tù ®éng xö lý vµ ph¶n ¸nh sè liÖu vµo c¸c sæ liªn quan theo ®Þnh kho¶n sau: - §èi víi doanh thu b¸n hµng: Nî TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 5111, 5112 – Doanh thu b¸n thµnh phÈm- hµng ho¸. - §èi víi doanh thu b¸n hµng néi bé: Nî TK 6418 – Chi phÝ b¸n hµng b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 5121,5122- Doanh thu néi bé b¸n thµnh phÈm- hµng ho¸. Cuèi th¸ng ®Ó phôc vô nhu cÇu qu¶n lý sö dông th«ng tin vµ l­u tr÷ sè liÖu, kÕ to¸n sÏ kÕt xuÊt in ra c¸c b¸o c¸o, sæ s¸ch sau: - B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra - B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo - Sæ c¸i TK 511: ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé doanh thu b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ cña c«ng ty trong vßng mét th¸ng. Sæ c¸i TK 5111 ®­îc dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh tiªu thô hµng th¸ng cña c«ng ty. HiÖn t¹i, c«ng ty kh«ng më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng cho tõng lo¹i thµnh phÈm mµ theo dâi trªn tõng ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµ b¸o c¸o b¸n hµng. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng ®Ó kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu b¸n hµng trong kú sang TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Còng tõ ho¸ ®¬n GTGT cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, chøng tõ ghi sæ vµ tõ ®ã lÊy sè liÖu ghi vµo sæ c¸i TK 511. Phô lôc (10, 11, 12). 2.4. KÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n Doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thùc tÕ hµng xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p: b×nh qu©n gia quyÒn Dùa vµo c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 155, 156 vµ ghi vµo chøng tõ ghi sæ lo¹i (gi¸ vèn hµng b¸n) vµ chøng tõ ghi sæ nµy kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 632: (Phô lôc 13) C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho hµng ®Ó b¸n cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n” Cã TK 156 “Hµng ho¸” Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng b¸n sang TK 911 ®Ó tÝnh lç l·i cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. 2.5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 2.5.1 KÕ to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông møc chiÕt khÊu b¸n hµng 7% ®èi víi kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. Kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng mµ kh¸ch hµng ®­îc h­ëng c«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 6418 “Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c”. Khi ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu chi hoÆc ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 6418 - Chi phÝ b¸n hµng b»ng tiÒn kh¸c. Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT Cã TK 111,331 – TiÒn mÆt, Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu vµo c¸c Sæ c¸i tµi kho¶n 6418 (Phô lôc 14) vµ c¸c sæ s¸ch cã liªn quan kh¸c. 2.5.2 KÕ to¸n gi¶m gÝa hµng b¸n * Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ kho¶n gi¶m trõ ®­îc doanh nghiÖp (bªn b¸n) chÊp thuËn mét c¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn trªn ho¸ ®¬n, v× lý do hµng b¸n bÞ kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ghi trªn hîp ®ång. * Tµi kho¶n sö dông: C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®­îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 532 – Gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ chØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c kho¶n gi¶m trõ sau khi ®· cã Hãa ®¬n b¸n hµng. Trong kú h¹ch to¸n, kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh thùc tÕ ®­îc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Cuèi kú, kÕt chuyÓn tæng sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n vµo tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn thùc hiÖn trong kú. Tµi kho¶n 532 ®­îc chi tiÕt nh­ sau: TK 5321- Gi¸m gi¸ hµng b¸n: Hµng ho¸ TK 5322 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Thµnh phÈm - Sau khi nhËp c¸c th«ng tin cã liªn quan, kÕ to¸n kÝch vµo nót L­u, m¸y sÏ tù ®éng xö lý vµ ph¶n ¸nh sè liÖu vµo chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n 5321, 5322 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 5321, 5322 – Chi phÝ gi¶m gi¸ hµng ho¸ - thµnh phÈm Nî TK 3331- ThuÕ GTGT Cã TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Trong tr­êng hîp c«ng ty tr¶ kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng, th× sau khi nhËp PhiÕu kÕ to¸n trªn, kÕ to¸n ph¶i nhËp PhiÕu chi hoÆc GiÊy b¸o cã cña ng©n hµng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 111, 112..- TiÒn mÆt, TGNH Sè liÖu võa nhËp sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh tù ®éng kÕt chuyÓn sang ph©n hÖ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. Sæ chi tiÕt TK 532 (Phô lôc 15) 2.5.3 KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè s¶n phÈm, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· x¸ch ®Þnh tiªu thô, nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hiÖp ®ång kinh tÕ nh­: hµng kÐm phÈm chÊt, sai qui c¸ch, chñng lo¹i. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ng­êi mua ghi r· lý do tr¶ l¹i hµng, sè l­îng hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¸ trÞ hµng bÞ tr¶ l¹i, ®Ýnh kÌm ho¸ ®¬n (nÕu tr¶ l¹i toµn bé) hoÆc b¶n sao ho¸ ®¬n (nÕu tr¶ l¹i 1 phÇn hµng). Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ph¶i qua kiÓm nghiÖm cña ban kiÓm nhËp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i bao gåm c¸n bé phßng kinh doanh, thñ kho, kÕ to¸n, c¸n bé phßng kiÓm tra chÊt l­îng. Ban kiÓm nhËp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sÏ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ viÕt phiÕu nhËp hµng bÞ tr¶ l¹i. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm do ban kiÓm nhËp lËp, phßng kinh doanh sÏ lËp phiÕu nhËp kho. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp trªn phiÕu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i trong ph©n hÖ kÕ to¸n “b¸n hµng”. §Ó h¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n sö dông TK 531. Sau khi kÕ to¸n thùc hiÖn nhËp “PhiÕu nhËp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng cËp nhËt sè liÖu vµo c¸c ph©n hÖ kÕ to¸n hµng tån kho, ph©n hÖ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu…®Ó lªn c¸c b¸o c¸o, sæ chi tiÕt c«ng nî víi ng­êi mua, c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK theo c¸c ®Þnh kho¶n: - Bót to¸n ghi gi¶m doanh thu: Nî 531- Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 3331- ThuÕ GTGT Cã TK 111,131 – TiÒn mÆt, TGNH - Bót to¸n ghi gi¶m gi¸ vèn: Nî TK 155- Thµnh phÈm Cã TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n. TrÝch sæ chi tiÕt TK 531 (Phô lôc 16) 2.6. KT x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 2.6.1 KT chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.6.1.1 KT chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng t¹i c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, bao gåm: - L­¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. - Chi vËt liÖu, c«ng cô dông cô, bao b× phôc vô cho viÖc b¸n hµng. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Chi phÝ vËn chuyÓn hµng tiªu thô. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Chi tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, chiÕt khÊu b¸n hµng. Ngoµi ra, hµng ho¸ cña C«ng ty lµ do bé phËn b¸n hµng tù thu mua ®Ó tiªu thô vµ kho¶n chi phÝ mua hµng ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhá, do ®ã, c«ng ty h¹ch to¸n lu«n kho¶n nµy vµo trong chi phÝ b¸n hµng. - Tµi kho¶n sö dông: TK 641- Chi phÝ b¸n hµng. §ång thêi cã 6 TK cÊp 2 Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 111,TK 152, TK155. VÝ dô: (1): Ngµy 02/12/2007c«ng ty xuÊt kho mét sè thµnh phÈm ®em triÓn l·m, héi chî tæng gi¸ trÞ lµ: Nî TK 641:2650000 Cã TK 155: 2650000 (2): Ngµy 17/12/2007 c«ng ty xuÊt kho bao b× cho thµnh phÈm ®em b¸n. TrÞ gi¸ xuÊt kho lµ: Nî TK 641:720000 Cã TK 152: 720000 - Tr×nh tù kÕ to¸n: Tuú vµo tõng lo¹i chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh mµ kÕ to¸n vµo c¸c ph©n hÖ kÕ to¸n cã liªn quan vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 641. §èi víi kho¶n chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng ph©n tÝch l­¬ng, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh nhËp liÖu cho phiÕu kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6411- Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Cã TK 334, 338 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn. 3383: B¶o hiÓm x· héi 3384: B¶o hiÓm y tÕ) Sau khi l­u PhiÕu kÕ to¸n, m¸y sÏ tù ®éng xö lý vµ ph¶n ¸nh sè liÖu vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. §èi víi kho¶n chi phÝ vËt liÖu b¸n hµng: Khi xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô, bao b× tõ kho cho bé phËn b¸n hµng, c¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh nhËp liÖu cho cho chøng tõ PhiÕu xuÊt kho trong ph©n hÖ KÕ to¸n hµng tån kho theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6412- Chi phÝ vËt liÖu Cã TK 152 (153)- Nguyªn liÖu, vËt liÖu (c«ng cô dông cô) §èi víi chi phÝ khÊu hao TS§ dïng cho bé phËn b¸n hµng: cuèi th¸ng c¨n cø vµo B¶ng trÝch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu cho PhiÕu kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n trÝch khÊu hao TSC§ theo nghiÖp vô sau: Nî TK 6414- Chi phÝ KHTSC§ Cã TK 214 – Hao mßn TSC§ §èi víi kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: nÕu thanh to¸n tiÒn ngay, kÕ to¸n lËp PhiÕu chi råi c¨n cø vµo ®ã tiÕn hµnh nhËp liÖu cho PhiÕu chi tiÒn mÆt trong ph©n hÖ kÕ to¸n “ TiÒn mÆt – Ng©n hµng” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6417 (6418)- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c) Nî TK 1331- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô Cã TK 1111- TiÒn mÆt ViÖt Nam NÕu thanh to¸n chËm, c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n, kÕ to¸n nhËp liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6417 (6418) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c) Nî TK 1331 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ b¸n hµng ®­îc h¹ch to¸n vµo c¸c ph©n hÖ kÕ to¸n t­¬ng øng theo ®Þnh kho¶n ng­îc l¹i nh­ sau: Nî TK 1111, 152...- TiÒn mÆt ViÖt Nam, nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 641 (6411, 6412...) – Chi phÝ b¸n hµng Cuèi kú ch­¬ng tr×nh tù ®éng kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng sang TK 911 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641 (6411, 6412)- Chi phÝ b¸n hµng. ViÖc h¹ch to¸n CPBH t¹i c«ng ty do kÕ to¸n b¸n hµng ®¶m nhiÖm. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ PhiÕu chi, PhiÕu xuÊt kho vËt liÖu, B¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ BHYT – BHXH, B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§... kÕ to¸n cËp nhËt vµo m¸y. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµo sæ c¸i cña tµi kho¶n 6411 -> 6418 chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ vµ Sæ c¸i tµi kho¶n 641. KÕ to¸n kh«ng theo dâi chi tiÕt CPBH theo tõng mÆt hµng. Sæ c¸i TK 641 (Phô lôc 17) 2.6.1.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - C«ng ty sö dông TK 642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. TK 642 cã 7 tµi kho¶n cÊp 2 - Tr×nh tù h¹ch to¸n: ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ QLDN ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: §èi víi chi phÝ nh©n viªn QLDN: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng ph©n tÝch l­¬ng do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cung cÊp, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 6421- Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 334; 3382; 3383; 3384 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, KPC§, BHXH, BHYT Sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng ph¶n ¸nh vµo sæ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. §èi víi chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô QLDN: Trong tr­êng hîp xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý tõ kho cña c«ng ty, c¨n cø vµo PhiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh nhËp liÖu vµo m¸y cho “PhiÕu xuÊt kho” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6422 (6423)- Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. Cã TK 152 (153) – Nguyªn liÖu, vËt liÖu(c«ng cô dông cô) §èi víi chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn QLDN: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng trÝch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n ph¶n ¸nh kho¶n chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo phiÕu kÕ to¸n theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6424- Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 2141- Hao mßn TSC§ §èi víi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ: §Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i nép vµo NSNN, kÕ to¸n nhËp liÖu vµo m¸y theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6425 – ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ. Cã TK 333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc. §èi víi kho¶n chi phÝ dÞch vô ngoµi (tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i...) vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (chi phÝ c«ng t¸c phÝ, chi héi nghÞ...). Trong tr­êng hîp thanh to¸n ngay c¸c kho¶n chi phÝ nµy, c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu cho phiÕu chi tiÒn mÆt theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6427 (6428)- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c) Nî TK 1331 – Ph¶i thu kh¸ch hµng Cã TK 1111- TiÒn mÆt ViÖt Nam. Trong tr­êng hîp ch­a thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nµy, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n, kÕ to¸n nhËp liÖu theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 6427 (6428)- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c) Nî TK 1331- Ph¶i thu kh¸ch hµng Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý ®­îc h¹ch to¸n vµo c¸c ph©n hÖ kÕ to¸n t­¬ng øng theo ®Þnh kho¶n ng­îc l¹i nh­ sau: Nî TK 111, 152,...- TiÒn mÆt, nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 642 (6421, 6422,...) – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cuèi kú, ch­¬ng tr×nh tù ®éng kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý sang TK 911 sau khi kÕ to¸n ch¹y “Bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Cã TK 642 (6421, 6422,...) – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. T­¬ng tù nh­ ®èi víi CPBH, kÕ to¸n c«ng ty chØ theo dâi chi tiÕt CHQLDN theo tõng néi dung cña chi phÝ mµ kh«ng theo dâi chi tiÕt theo tõng mÆt hµng. Sæ c¸i TK 642 (Phô lôc 18) 2.6.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng - Tµi kho¶n sö dông §Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ b¸n hµng trong kú, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ tµi kho¶n 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. HiÖn t¹i c«ng ty kh«ng theo dâi kÕt qu¶ b¸n hµng chi tiÕt theo tõng mÆt hµng mµ chØ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong c«ng ty. Ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng kÕt chuyÓn theo c¸c bót to¸n ®· ®­îc ®¸nh dÊu vµ ph¶n ¸nh sè liÖu vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan theo c¸c ®Þnh kho¶n sau: - KÕt chuyÓn kho¶n gi¸m gi¸ hµng b¸n Nî TK 511 (5111, 5112) : 9.793.300 Cã TK 532 (5321, 5322) : 9.793.300 - KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 511 (5111, 5112) : 131.487.567 Cã TK 531 (5311, 5312) : 131.487.567 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911 : 11.152.267.608 Cã TK 632 (6321, 6322) : 11.152.267.608 - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511 (5111, 5112) : 16.020.788.550 Cã TK 911 : 16.020.788.550 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911 : 983.058.538 Cã TK 641(6411 -> 6418) : 983.058.538 - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 911 : 110.861.925 Cã TK 642 (6421 -> 6428) : 110.861.925 - L·i (Lç) ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: L·i (Lç) = DTT – GVHB – CPBH - CPQLDN - KÕt chuyÓn l·i ho¹t ®éng b¸n hµng Nî TK 911 : 3.774.600.479 Cã TK 421 : 3.774.600.479 - KÕt chuyÓn lç ho¹t ®éng b¸n hµng Nî TK 421 : Cã TK 911 : - KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Nî TK 33311 : 637.813462 Cã TK 1331 : 637.813462 - L·i (Lç) cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc m¸y tÝnh theo c«ng thøc sau: L·i (Lç) = DTBH – GVHB – CPBH – CPQLDN Sau khi thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng, ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng cho phÐp kÕt xuÊt in ra sæ c¸i tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. (Phô lôc 19) Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty g¹ch èp l¸t Th¸I B×nh 3.1. NhËn xÐt ®¸nh gÝa kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty cæ phÇn g¹ch èp l¸t Th¸i B×nh. 3.1.1. ¦u ®iÓm Thø nhÊt: VÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng Trong thêi ®¹i bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc c«ng ty øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y ®· t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ sè l­îng s¶n phÈm tiÖu thô lín, bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nªn viÖc c«ng ty øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n lµ rÊt thuËn tiÖn Thø hai lµ: VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc chøng tõ – ghi sæ víi c¸c sæ c¸i vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nµy kh«ng nh÷ng ®¬n gi¶n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ¸p dông kÕ to¸n m¸y mµ cßn phï hîp víi viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc mét sè b¸o c¸o qu¶n trÞ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ néi bé. C¸c b¸o c¸o nµy gióp cho nhµ qu¶n lý lu«n n¾m b¾t ®­îc th«ng tin tæng hîp vµ chi tiÕt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ tõ ®ã x©y dùng ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc, ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi. -VÒ hÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty ®· tiÕn hµnh khai b¸o danh môc tµi kho¶n trong phÇn mÒm theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. C¸c tµi kho¶n thµnh phÈm, hµng ho¸, d._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10311.doc