Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở Huyện Văn Lâm – Hưng Yên

Tài liệu Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở Huyện Văn Lâm – Hưng Yên: ... Ebook Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở Huyện Văn Lâm – Hưng Yên

doc174 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt tài liệu Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh ở Huyện Văn Lâm – Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng ®¹i häc N«ng nghiÖp hµ néi ---------------  trÞnh thÞ thanh thuû gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh ë huyÖn v¨n l©m - h­ng yªn luËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ n«ng nghiÖp M· sè: 60.31.10 Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: ts. vò thÞ ph­¬ng thôy   Hµ néi – 2008 Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan r»ng sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy lµ trung thùc vµ ch­a ®­îc sö dông ®Ó b¶o vÖ mét häc vÞ nµo. T«i xin cam ®oan r»ng mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n nµy ®· ®­îc c¶m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n nµy ®Òu ®· ®­îc chØ râ nguån gèc. Hµ néi, 2008 T¸c gi¶ TrÞnh ThÞ Thanh Thuû Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh luËn v¨n th¹c sü khoa häc kinh tÕ cña m×nh ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n, t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña rÊt nhiÒu c¸ nh©n vµ tæ chøc vµ c¸c nhµ khoa häc. Nh©n dÞp nµy cho phÐp t«i ®­îc bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c tíi sù gióp ®ì cña c¸c thÊy, c« gi¸o khoa kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, khoa Sau ®¹i häc – tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi. §Æc biÖt lµ sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh chØ dÉn cña TS. Vò ThÞ Ph­¬ng Thôy lµ ng­êi h­íng dÉn chÝnh trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n UBND huyÖn V¨n L©m, Phßng Thång kª, Phßng n«ng nghiÖp, Phßng §Þa chÝnh huyÖn V¨n L©m. L·nh ®¹o c¸c x· vµ c¸c hé gia ®×nh trång hoa, c©y c¶nh cña 4 x· T©n Quang, Nh­ Quúnh, L¹c §¹o, Tr­ng Tr¾c vµ c¸c cöa hµng ®¹i lý kinh doanh hoa, c©y c¶nh trªn ®Þa bµn huyÖn V¨n l©m, tØnh H­ng Yªn, nh÷ng ng­êi ®· cung cÊp sè liÖu, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c nhµ khoa häc, b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, ng­êi th©n ®· ®éng viªn, gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Xin tr©n träng c¶n ¬n! Hµ néi, Ngµy…….Th¸ng…….N¨m 2008 T¸c gi¶ TrÞnh ThÞ Thanh Thuû môc lôc Lêi cam ®oan i Lêi c¶m ¬n ii Môc lôc iii Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t v Danh môc c¸c b¶ng vi Danh môc phô b¶ng ix Danh môc C¸c ch÷ viÕt t¾t BQ : B×nh qu©n QM : Qui m« BVTV : B¶o vÖ thùc vËt §VT : §¬n vÞ tÝnh GTSX : Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Ha : hecta HQKT : HiÖu qu¶ kinh tÕ HQKTh : HiÖu qu¶ kü thuËt HQPB : HiÖu qu¶ ph©n bæ HTX : Hîp t¸c x· GO : Gi¸ trÞ s¶n xuÊt IC : Chi phÝ trung gian L : C«ng lao ®éng VA : Gi¸ trÞ gia t¨ng MI : Thu nhËp hçn hîp Tr.® : TriÖu ®ång K : Kh¸ TB : Trung b×nh TS : Thuû s¶n TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh TTCN&XDCB : TiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ b¶n Danh môc b¶ng Trang B¶ng 1: C¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh trång phæ biÕn ë ViÖt Nam 36 B¶ng 2. Chñng lo¹i vµ gièng hoa s¶n xuÊt ë c¸c tØnh Trung Du, MiÒn Nói B¾c Bé 38 B¶ng 3: DiÖn tÝch, s¶n l­îng hoa c¸c lo¹i ë vïng Hoa hµng ho¸ Trung du miÒn nói b¾c bé 39 B¶ng 4: C¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, n¨m 2007 41 B¶ng 5: T×nh h×nh XuÊt khÈu hoa, c©y c¶nh cña mét sè doanh nghiÖp 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 42 B¶ng 6: Qui ho¹ch diÖn tÝch s¶n xuÊt hoa – c©y c¶nh trªn c¶ n­íc Bé NN&PTNT th«n tõ n¨m 2006 – 2010 42 B¶ng 3.1 T×nh h×nh ®Êt ®ai cña huyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 49 B¶ng 3.2: T×nh h×nh c¬ së h¹ tÇng cña HuyÖn V¨n L©m, N¨m 2007 50 B¶ng 3.3. T×nh h×nh lao ®éng cña huyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 53 B¶ng 3.4. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 54 B¶ng 3.5: Tæng hîp mÉu ®iÒu tra ®¹i diÖn c¸c vïng trång hoa, c©y c¶nh cña huyÖn n¨m 2007 59 B¶ng 4.1: C¬ cÊu diÖn tÝch mét sè lo¹i hoa, c©y c¶nh ë huyÖn V¨n L©m 2005 – 2007 64 B¶ng 4.2: Sè l­îng hé trång hoa, c©y c¶nh huyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 65 B¶ng 4.3: Sè hé trång tõng lo¹i hoa, c©y c¶nh vµ diÖn tÝch b×nh qu©n/hé ë HuyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 66 B¶ng 4.4: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l­îng hoa, c©y c¶nh HuyÖn V¨n L©m, 2005 – 2007 68 B¶ng 4.5. Th«ng tin chung vÒ c¸c hé ®iÒu, n¨m 2007 69 B¶ng 4.6. T×nh h×nh diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l­îng c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh ë c¸c hé, n¨m 2007 ( T×nh b×nh qu©n cho 1 hé) 72 B¶ng 4.7: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh cña c¸c nhãm hé, n¨m 2007 ( TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo/n¨m) 73 B¶ng 4.8: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ trång s¶n xuÊt ë c¸c nhãm hé hoa cóc , n¨m 2007 ( TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo/n¨m ) 75 B¶ng 4.9: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë c¸c nhãm hé trång hoa hång, n¨m 2007 ( TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo/n¨m) 77 B¶ng 4.10: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë c¸c nhãm hé trång c©y §µo c¶nh, n¨m 2007 ( TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo/n¨m) 81 B¶ng 4.12: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë c¸c nhãm hé trång c©y Cam c¶nh, n¨m 2007 ( TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo/n¨m ) 85 B¶ng 4.13 a: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ trång hoa, c©y c¶nh theo m« h×nh bè trÝ s¶n xuÊt , n¨m 2007 ( B×nh qu©n 1 sµo canh t¸c/n¨m) 88 B¶ng 4.13b: KÕt qu¶ trång hoa, c©y c¶nh theo m« h×nh bè trÝ s¶n xuÊt ë c¸c hé, n¨m 2007 ( B×nh qu©n 1 sµo canh t¸c/n¨m) 89 B¶ng 4.14: So s¸nh s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh víi c©y trång kh¸c cña c¸c hé n¨m 2007 (TÝnh cho 1 sµo canh t¸c/n¨m) 91 B¶ng 4.15: S¶n l­îng, c¬ cÊu thÞ phÇn tiªu thô c©y c¶nh cña HuyÖn V¨n L©m qua 3 n¨m 2005 - 2007 94 B¶ng 4.16: S¶n l­îng, c¬ cÊu thÞ phÇn tiªu thô hoa cña HuyÖn V¨n L©m qua 3 n¨m 2005 - 2007 95 B¶ng 4.17. Ph©n phèi s¶n phÈm theo c¸c kªnh tiªu thô hoa, c©y c¶nh ë huyÖn V¨n L©m, n¨m 2007 98 B¶ng 4.18: Gi¸ b¸n hoa, c©y c¶nh cña c¸c ®iÒu tra qua c¸c kªnh tiªu thô HuyÖn V¨n L©m, n¨m 2007 99 B¶ng 4.19: Kinh nghiÖm trång hoa c©y c¶nh cña c¸c nhãm hé, n¨m 2007 103 B¶ng 4.20: Nguån vèn s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh cña c¸c nhãm hé,n¨m 2007 107 B¶ng 4.21. Dù kiÕn ph©n bè vïng trång hoa, c©y c¶nh ë huyÖn v¨n l©m ®Õn, n¨m 2012 118 B¶ng 4.22. Dù kiÕn qui ho¹ch ph¸t triÓn diÖn tÝch hoa, c©y c¶nh ë huyÖn v¨n l©m, ®Õn n¨m 2012 119 B¶ng 4.23: Dù kiÕn ph¸t triÓn Sè l­îng hé trång hoa, c©y c¶nh ë huyÖn V¨n L©m, ®Õn 2012 120 B¶ng 4.24: Dù kiÕn sè hé trång tõng lo¹i hoa, c©y c¶nh vµ diÖn tÝch b×nh qu©n/hé ë huyÖn V¨n L©m, ®Õn n¨m 2012 120 B¶ng 4.25: Dù kiÕn n¨ng suÊt, s¶n l­îng hoa, c©y c¶nh ë HuyÖn V¨n L©m, ®Õn n¨m 2012 121 B¶ng 4.26: Dù kiÕn hiÖu qu¶ t¨ng thªm do tu©n thñ qui tr×nh kü thuËt míi vµ ®­a gièng hoa, c©y c¶nh míi vµo s¶n xuÊt ë huyÖn V¨n L©m 124 B¶ng 4.27. Dù kiÕn t×nh h×nh tiªu thô hoa, c©y c¶nh ®Õn 2012 128 B¶ng 4.28. Dù kiÕn sè vèn cÇn ®­îc vay cña c¸c hé ®Ó ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh ë HuyÖn V¨n L©m (BQ/hé) 131 Danh môc phô b¶ng Trang Phô b¶ng 1: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho tõng lo¹i hoa cña c¸c hé ®iÒu tra, n¨m 2007 (TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo canh t¸c ) 142 Phô b¶ng 2: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho tõng lo¹i c©y c¶nh cña c¸c hé ®iÒu tra, n¨m 2007 (TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo canh t¸c) 143 Phô b¶ng 3: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ gi÷a c¸c nhãm hé trång hoa bè trÝ theo m« h×nh s¶n xuÊt, n¨m 2007 144 Phô b¶ng 4: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ gi÷a c¸c nhãm hé trång c©y c¶nh bè trÝ theo m« h×nh s¶n xuÊt 145 Danh môc ¶nh minh ho¹ 139 MÉu ®iÒu tra: PhiÕu t×m hiÓu ng­êi s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh 146 PhiÕu t×m hiÓu ng­êi tiªu dïng hoa, c©y c¶nh 155 PhiÕu t×m hiÓu ng­êi b¸n lÎ hoa, c©y c¶nh 157 PhiÕu t×m hiÓu ng­êi b¸n bu«n hoa, c©y c¶nh 160 1. Më ®Çu 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi h¬n 70% d©n sè ë n«ng th«n g¾n bã víi víi ngµnh n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ vµ bÒn v÷ng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu to lín cña n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. ChÝnh v× thÒ mµ trong nh÷ng nam qua, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®­a ra chñ tr­¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. §Õn nay, c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp ®ang cã nh÷ng chuyÓn dÞch nhÊt ®Þnh. Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña x· héi, nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp chÊt l­îng cao ngµy cµng lín. Nhu cÇu Êy kh«ng chØ vÒ nh÷ng mÆt hµng mang l¹i gi¸ trÞ vËt chÊt mµ cßn lµ nhu cÇu vÒ nh÷ng mÆt hµng ®em l¹i gi¸ trÞ tinh thÇm vµ gi¸ trÞ thÈm mü. N¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu ®ã, n«ng d©n huyÖn V¨n L©m (H­ng Yªn) ®· m¹nh d¹n chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång tËp trung s¶n xuÊt hoa t­¬i, c©y c¶nh chÊt l­îng cao. §©y còng lµ ®iÓm nhÊn trong ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ mµ huyÖn ®· ®Ò ra trong giai ®o¹n 2006 - 2010. H¬n n÷a nghÒ trång hoa c©y c¶nh lµ mét trong nh÷ng nghÒ truyÒn thèng, mang nÐt v¨n ho¸ ®éc ®¸o cña d©n téc ta. Nh­ng do ¶nh h­ëng cña chiÕn tranh, c¬ chÕ qu¶n lý cò kÐo dµi ®· lµm cho nghÒ trång hoa c©y c¶nh ë n­íc ta chËm ph¸t triÓn. Cho ®Õn nay, chóng ta vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng lµng hoa, c©y c¶nh truyÒn thèng nh­ : lµng trång §µo (NhËt T©n), lµng trång QuÊt (Qu¶ng B¸), lµng trång c©y thÕ (Nam Trùc), c©y c¶nh (Phông C«ng), lµng hoa §µ L¹t, Sµi Gßn,…vµ ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu vïng trång c©y c¶nh míi víi qui m«, chñng lo¹i ®a d¹ng nh­ H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh,…Ph¸t triÓn s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n vµ thiÕt thùc ®èi víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo h­íng CNH – H§H. Bëi lÏ, s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh kh«ng chØ ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ vµ tinh thÇn cao mµ nã cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ vÒ nguån lùc ë mçi ®Þa ph­¬ng. V¨n L©m lµ mét huyÖn cã nghÒ trång hoa c©y c¶nh tõ rÊt sím. Víi lîi thÕ lµ vïng ven ®«, nhiÒu doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn vµ cã quèc lé 5 ch¹y qua, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn h­íng tiªu thô hoa t­¬i lµ rÊt lín. TËn dông lîi thÕ ®ã, c¸c x· ven quèc lé 5 vµ mét sè x· phÝa t©y cña huyÖn ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång. ViÖc th©m canh nh÷ng gièng hoa chÊt l­îng cao ®· trë thµnh h­íng lùa chän cña nhiÒu hé n«ng d©n n¬i ®©y. Thùc tÕ cho thÊy nghÒ trång hoa t¹o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn vµ cho thu nhËp cao h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi trång lóa. Trung b×nh mçi ha canh t¸c hoa chÊt l­îng cao ë V¨n L©m cho gi¸ trÞ thu nhËp kh«ng d­íi 100 triÖu ®ång/n¨m. Hai n¨m trë l¹i ®©y, mét sè c¸nh ®ång cña huyÖn cho thu nhËp 200 triÖu ®ång/ha/n¨m, trong ®ã cã m« h×nh trång hoa chÊt l­îng cao nh­ : hoa hång, phong lan vµ mét sè lo¹i c©y c¶nh kh¸c. Trªn ®Þa bµn huyÖn hiÖn cã gÇn 200 doanh nghiÖp vµ hµng chôc c«ng së; ®êi sèng kinh tÕ cña c«ng nh©n, c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ngµy mét n©ng lªn chÝnh v× vËy nhu cÇu sö dông hoa t­¬i lµ rÊt lín. Víi diÖn tÝch trång hoa cña huyÖn nh­ hiÖn nay ch­a thÓ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ngay t¹i ®Þa bµn. Qua kh¶o s¸t thÞ tr­êng hoa t­¬i khu vùc huyÖn V¨n L©m, nhiÒu chñ cöa hµng kinh doanh hoa ë ®©y cho biÕt hä vÉn ph¶i nhËp hoa tõ n¬i kh¸c vÒ ®Þa bµn, nhÊt lµ c¸c lo¹i hoa cao cÊp nh­ hång, ly, loa kÌn,...Thùc tÕ nµy cßn diÔn ra ë hÇu hÕt c¸c khu vùc cã nhu cÇu hoa t­¬i nh­ thÞ x· H­ng Yªn vµ c¸c thÞ trÊn trong tØnh. Mçi s¸ng ®Òu cã nh÷ng chuyÕn « t« chë hoa t­¬i ®æ cho c¸c cöa hµng. N¨m 2006 së khoa häc vµ c«ng nghÖ tiÕp tôc phèi hîp víi ViÖn rau qu¶ Trung ­¬ng thö nghiÖm mét sè gièng hoa chÊt l­îng cao nh­ : Loa kÌn, Ly ly,... khi nh÷ng gièng hoa ®· trång thö nghiÖm thµnh c«ng ®­îc nh©n ra diÖn réng vµ nh÷ng gièng hoa míi cho kÕt qu¶ kh¶ quan sÏ lµ mét h­íng ®i míi cho n«ng d©n tØnh nhµ trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vµ n©ng cao gi¸ trÞ thu nhËp trªn cïng mét diÖn tÝch canh t¸c. T¹i th«n Nh­ Quúnh mét sè n«ng d©n cho biÕt hÇu hÕt c¶ th«n trång mµu, lµm hoa t­¬i. Gi¸ trÞ thu nhËp tõ trång hoa th×­ h¬n rÊt nhiÒu so víi c©y lóa. Nh­ hoa loa kÌn gi¸ b¸n tõ 1500 – 2.500®ång/b«ng. Mçi sµo hoa loa kÌn ®Çu t­ vèn tõ 10 - 12 triÖu ®ång th× n«ng d©n thu l·i Ýt nhÊt tõ 15 - 20triÖu ®ång/sµo/vô. HiÖu qu¶ kinh tÕ thu ®­îc rÊt æn ®Þnh thÞ tr­êng tiªu thô réng nªn trong th«n næi lªn mét phong trµo “ Nhµ nhµ trång hoa”. Mäi ng­êi tranh thñ tõng tÊc ®Êt m¶nh v­ên ®Ó xen canh mét lo¹i hoa thÝch hîp. Trªn c¬ së ®ã t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh ë HuyÖn V¨n L©m – H­ng Yªn” 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi 1.2.1. Môc tiªu chung -> Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh trªn ®Þa bµn huyÖn V¨n L©m, tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cã tÝnh kh¶ thi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh trong thêi gian tíi. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ - Gãp phÇn hÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm trång trät nãi chung vµ trong trång hoa, c©y c¶nh nãi riªng. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh ë HuyÖn V¨n l©m trong nh÷ng n¨m võa qua. ­ng Hu­ng - Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh tõ ®ã chØ ra c¬ héi vµ th¸ch thøc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña HuyÖn trong thêi gian tíi. - §Ò xuÊt ®Þnh h­íng, gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh cña huyÖn trong nh÷ng n¨m tíi. 1.3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1. §èi t­îng nghiªn cøu - Nghiªn cøu nh÷ng yÕu tè cã liªn quan ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh cña c¸c hé n«ng d©n trong huyÖn V¨n L©m. - §èi t­îng cô thÓ nghiªn cøu lµ nh÷ng hé, c¬ së s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh ë huyÖn V¨n L©m. 1.3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.2.1. Ph¹m vi néi dung - Nghiªn cøu thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét sè lo¹i hoa, c©y c¶nh hµng n¨m chñ yÕu cña huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn nh­ c©y §µo C¶nh, QuÊt c¶nh, hoa hång, hoa cóc, hoa loa kÌn­ng. 1.3.2.2. Ph¹m vi kh«ng gian: - Nghiªn cøu t¹i ®Þa bµn huyÖn V¨n l©m tØnh H­ng yªn . 1.3.2.3. Ph¹m vi thêi gian: - Nghiªn cøu thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh cña c¸c hé n«ng d©n trong huyÖn tõ n¨m 2005 - 2007. - Dù b¸o chØ tiªu ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Õn n¨m 2012. - Sè liÖu kh¶o s¸t ë c¸c hé s¶n xuÊt vµ thÞ tr­êng tiªu thô hoa, c©y c¶nh n¨m 2007. 2. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nghiªn cøu ®Ò tµi 2.1. C¬ së Lý luËn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hoa, c©y c¶nh 2.1.1. Lý luËn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 2.1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vµ lý thuyÕt vÒ ph¸t triÓn a. C¸c kh¸i niÖm * Kh¸i niÖm vÒ ph¸t triÓn Trong thêi ®¹i ngµy nay cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ sù ph¸t triÓn. Raaman Weitz cho r»ng:” Ph¸t triÓn lµ mét qu¸ tr×nh thay ®æi liªn tôc lµm t¨ng tr­ëng møc sèng con ng­êi vµ ph©n phèi c«ng b»ng nh÷ng thµnh qu¶ t¨ng tr­ëng trong x· héi” [40, Tr.5]. Ng©n hµng thÕ giíi ®­a ra kh¸i niÖm cã ý nghÜa réng lín h¬n, bao gåm nh÷ng thuéc tÝnh quan träng lªn quan ®Õn hÖ thèng gi¸ trÞ cña con ng­êi, ®ã lµ:“ Sù b×nh ®¼ng h¬n vÒ c¬ héi, sù tù do vÒ chÝnh trÞ vµ c¸c quyÒn tù do c«ng d©n ®Ó cñng cè niÒm tin trong cuéc sèng cña con ng­êi trong mèi quan hÖ víi Nhµ n­íc, víi céng ®ång,...” [40, Tr.5]. L­u §øc H¶i [24] cho r»ng: Ph¸t triÓn lµ mét qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng bao gåm nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh kh¸c nhau nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, kü thuËt, v¨n ho¸,V.V...Bïi Ngäc QuyÕt [41] cã kh¸i niÖm : Ph¸t triÓn (developement) hay nãi mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n lµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi (socio-economic developement) cña con ng­êi lµ qu¸ tr×nh n©ng cao vÒ ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn b»ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng c­êng chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸. Tuy nhiªn cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ sù ph¸t triÓn, nh­ng tùu trung l¹i c¸c ý kiÕn cho r»ng: Ph¹m trï cña sù ph¸t triÓn lµ ph¹m trï vËt chÊt, ph¹m trï tinh thÇn, ph¹m trï vÒ hÖ thèng gi¸ trÞ cña con ng­êi. Môc tiªu chung cña ph¸t triÓn lµ n©ng cao c¸c quyÒn lîi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi vµ quyÒn tù do c«ng d©n cña mäi ng­êi d©n [35], [44, Tr.4] . Kh¸i niÖm vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®· ®­îc uû ban m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn thÕ giíi ®­a ra n¨m 1987 nh­ sau: “ Phát triển bền vững là sự phát triển lành mạnh, tồn tại lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu của hiện tại, vừa không xâm phạm đến lợi ích của các thế hệ tương lai” [24, Tr.23]. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ho¹t ®éng x· héi víi viÖc b¶o tån tµi nguyªn vµ lµm giµu m«i tr­êng sinh th¸i. Nã ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn hiÖn t¹i nh­ng kh«ng lµm ¶nh h­ëng bÊt lîi cho c¸c thÕ hÖ mai sau [36], [34], [42], [43]. b. C¸c lý thuyÕt vÒ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ + Lý thuyÕt t¨ng tr­ëng cña tr­êng ph¸i cæ ®iÓn Theo c¸c nhµ kinh tÕ, lý thuyÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ cæ ®iÓn lµ c¸c häc thuyÕt vµ m« h×nh lý luËn vÒ t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi hai ®¹i diÖn tiªu biÓu lµ A.Smith vµ D.Ricacdo [10]. A.Smith (17923 - 1790) lµ nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh, lÇn ®Çu tiªn nghiªn cøu lý luËn t¨ng tr­ëng kinh tÕ mét c¸ch thèng nhÊt. Víi c¸c t¸c phÈm“ Bµn vÒ cña c¶i” ¤ng cho r»ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ t¨ng ®Çu ra tÝnh theo b×nh qu©n ®Çu ng­êi, ®ång thêi ®· m« t¶ c¸c nh©n tè t¨ng tr­ëng kinh tÕ nh­ sau: Y = F ( K, L, N, T) Trong ®ã: Y: Lµ tæng s¶n phÈm x· héi K: Lµ khèi l­îng t­ b¶n ®­îc sö dông L: L­îng lao ®éng N: §Êt ®ai vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®­îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt T: TiÕn bé kü thuËt D.Ricacdo (1772-1823) lµ nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh, ®· kÕ thõa mét c¸ch xuÊt s¾c A.Smith. ¤ng cã hµng lo¹t c¸c lý thuyÕt kinh tÕ: Lý thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng, Lý thuyÕt vÒ tiÒn l­¬ng, lîi nhuËn, ®Þa t«, lý thuyÕt vÒ t­ b¶n, lý thuyÕt vÒ tÝn dông vµ tiÒn tÖ, lý thuyÕt thùc hiÖn vµ khñng ho¶ng kinh tÕ, lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh. Hµm s¶n xuÊt Coob – Douglas ®· ra ®êi trong thêi kú nµy: Y = AKα Lβ Trong ®ã : Y : lµ ®Çu ra A : Lµ hÖ sè tû lÖ gi¸ α, β: Lµ hÖ sè cña t­ b¶n vµ lao ®éng, lµ ®é co gi·n cña Y ®èi víi K vµ L + Lý thuyÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Harrod – Domar Dùa vµo t­ t­ëng cña Keynes, hai nhµ kinh tÕ häc Mü lµ Harrod vµ Domar ®· cïng ®­a ra mét m« h×nh. M« h×nh gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng vµ nhu cÇu vÒ vèn. M« h×nh chØ ra sù t¨ng tr­ëng lµ do kÕt qu¶ t­¬ng t¸c gi÷a tiÕt kiÖm víi ®Çu t­ vµ ®Çu t­ lµ ®éng lùc c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ [4, Tr.75]. + Lý thuyÕt vÒ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ cña W. Rostow Theo «ng th× qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét n­íc ph¶i tr¶i qua 5 giai ®o¹n : * Giai ®o¹n x· héi truyÒn thèng : §Æc tr­ng c¬ b¶n cña giai ®o¹n nµy lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi÷ vai trß chñ yÕu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. * Giai ®o¹n chuÈn bÞ cÊt c¸nh : Giai ®o¹n xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cÊt c¸nh * Giai ®o¹n cÊt c¸nh: Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cÇn thiÕt cho sù cÊt c¸nh lµ tû lÖ tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ t¨ng tõ 5 – 10%; x©y dùng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh, gi÷ vai trß ®Çu tÇu; ph¶i x©y dùng bé m¸y chÝnh trÞ – x· héi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸c khu vùc hiÖn ®¹i vµ t¨ng c­êng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. * Giai ®o¹n tr­ëng thµnh : Cã nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp míi ph¸t triÓn hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp ®­îc c¬ giíi ho¸ ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao. Tû lÖ ®Çu t­ chiÕm 10- 20% trong GNP. * Giai ®o¹n møc tiªu dïng cao [4, Tr.87] + Lý thuyÕt vÒ “ c¸i vßng luÈn quÈn” vµ “ có huých tõ bªn ngoµi” Lý thuyÕt nµy lµ do nhiÒu nhµ kinh tÕ häc t­ s¶n, trong ®ã cã PaulA. Samuelson ®­a ra. Theo lý thuyÕt nµy ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ nãi chung ph¶i cã bèn nh©n tè lµ nh©n lùc, tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¬ cÊu t­ b¶n vµ kü thuËt. Nh×n chung ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th× bèn nh©n tè trªn ®Òu khan hiÕm, viÖc kÕt hîp chóng ®Òu trë ng¹i. §Ó ph¸t triÓn ph¶i cã “ có huých tõ bªn ngoµi” nh»m ph¸ “ c¸i vßng luÈn quÈn” ë nhiÒu ®iÓm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¶i cã ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn [10, Tr.67]. b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - C¸c chØ tiªu dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ gåm: + Tæng s¶n phÈm quèc d©n ( GNP ) vµ Tæng s¶n phÈm quèc néi ( GDP ) §Ó ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ dïng chØ tiªu tû lÖ t¨ng GNP hoÆc tû lÖ t¨ng GDP ( GDP vµ GNP thùc tÕ) thêi kú sau so víi thêi kú tr­íc. - ChØ tiªu : GDP bÝnh qu©n ®Çu ng­êi, GNP b×nh qu©n ®Çu ng­êi. - C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh sù biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ – X· héi [4, Tr.27] + C¸c chØ tiªu x· héi cña ph¸t triÓn : ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång, tr×nh ®é häc vÊn cña d©n c­. + C¸c chØ tiªu vÒ c¬ cÊu kinh tÕ: ChØ sè c¬ cÊu ngµnh trong GDP, chØ sè c¬ cÊu ngµnh trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, chØ sè tiÕt kiÖm vµ møc ®Çu t­, tû lÖ d©n sè ®« thÞ vµ n«ng th«n. + ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDIIHD) 2.1.1.2. Lý luËn vÒ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm a. Kh¸i niÖm vÒ s¶n xuÊt S¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh phèi hîp vµ ®iÒu hoµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ( tµi nguyªn hoÆc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô (®Çu ra)) [11, Tr.12]. NÕu gi¶ thiÕt s¶n xuÊt sÏ diÔn biÕn mét c¸ch cã hÖ thèng víi tr×nh ®é sö dông ®Çu vµo hîp lý, ng­êi ta m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra b»ng mét hµm s¶n xuÊt: Q= f(X1, X2,...Xn) Trong ®ã : Q: lµ biÓu thÞ sè l­îng mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. X1, X2, ...Xn : lµ l­îng cña mét yÕu tè ®Çu vµo nµo ®ã ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ta cÇn chó ý mèi quan hÖ gi÷a yÕu tè vµ s¶n phÈm + S¶n phÈm cËn biªn (MP) cña yÕu tè ®Çu vµo thay ®æi. §©y lµ sù biÕn ®æi l­îng ®Çu ra do t¨ng thªm chót Ýt yÕu tè ®Çu vµo thay ®æi ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ riªng cña nã. Khi s¶n phÈm cËn biªn b»ng 0 th× tæng s¶n phÈm lµ lín nhÊt. + S¶n phÈm b×nh qu©n (AP) cña yÕu tè ®Çu vµo thay ®æi. §em chia tæng s¶n phÈm cã sè l­îng yÕu tè ®Çu vµo thay ®æi ta sÏ cã AP. Khi mét yÕu tè ®Çu vµo ®­îc sö dông ngµy mét nhiÒu h¬n, mµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c kh«ng thay ®æi thÞ møc t¨ng tæng s¶n phÈm ngµy cµng nhá ®i. * C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt + Vèn s¶n xuÊt : Lµ nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, kho tµng, c¬ së h¹ tÇng vµ kü thuËt. Vèn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ v« cïng quan träng. Trong ®iÒu kiÖn n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ®æi th× t¨ng tæng sè vèn sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm s¶n l­îng s¶n phÈm hµng ho¸. Tuy nhiªn trong thùc tÕ viÖc t¨ng thªm s¶n l­îng hµng ho¸ cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. Ch¼ng h¹n chÊt l­îng lao ®éng, tr×nh ®é kü thuËt. + Lùc l­îng lao ®éng: Lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu do lao ®éng cña con ng­êi quyÕt ®Þnh, nhÊt lµ ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é kü thuËt, kinh nghiÖm vµ kü n¨ng lao ®éng. Do ®ã chÊt l­îng lao ®éng quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. + §Êt ®ai: Lµ yÕu tè s¶n xuÊt kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ngµnh n«ng nghiÖp, mµ cßn rÊt quan träng víi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §Êt ®ai lµ yÕu tè cè ®Þnh l¹i bÞ giíi h¹n bëi qui m«, nªn ng­êi ta ph¶i ®Çu t­ thªm vèn vµ lao ®éng trªn mét diÖn tÝch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai. C¸c lo¹i tµi nguyªn kh¸c trong lßng ®Êt nh­ kho¸n s¶n, tµi nguyªn rõng, biÓn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu lµ nh÷ng ®Çu vµo quan träng cña s¶n xuÊt. + Khoa häc c«ng nghÖ: QuyÕt ®Þnh ®Õn sù thay ®æi n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh÷ng ph¸t minh s¸ng t¹o míi ®­îc øng dông trong s¶n xuÊt ®· gi¶i phãng ®­îc lao ®éng nÆng nhäc, ®éc h¹i cho ng­êi lao ®éng vµ t¹o ra sù t¨ng tr­ëng nhanh chãng, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· héi. + Ngoµi ra cßn cã mét sè yÕu tè kh¸c: Quy m« s¶n xuÊt, c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt, mèi quan hÖ s©n ®èi t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a c¸c ngµnh, gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c yÕu tè vÒ thÞ tr­êng nguyªn liÖu, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm,v.v...còng cã t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. b. Lý thuyÕt cung * Kh¸i niÖm : Cung lµ sè l­îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ ng­êi b¸n cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng b¸n ë c¸c møc gi¸ kh¸c nhau trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh [25, Tr.49]. Quy luËt cña cung thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a l­îng cung vµ gi¸ c¶. Quy luËt nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ thuËn gi÷a gi¸ c¶ vµ l­îng hµng ho¸ cung øng. * C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh cung vµ hµm sè cung C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh cung bao gåm : Gi¸ cña b¶n th©n hµng ho¸; C«ng nghÖ; Gi¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (®Çu vµo); chÝnh s¸ch thuÕ, sè l­îng ng­êi s¶n xuÊt; c¸c kú väng cña kh¸ch hµng. Hµm sè cña cung: Lµ hµm sè ph¶n ¸nh mèi quan hÖ cña cung víi c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh cung. Qsx.t= f(Pxt; Pt; T; Ns; E ) Trong ®ã : Qsx.t : l­îng cung cña hµng ho¸ X trong thêi gian t; Pxt : Gi¸ hµng ho¸ X trong thêi gian t Te : C«ng nghÖ s¶n xuÊt Ns : Sè doanh nghiÖp tham gia s¶n xuÊt E : C¸c kú väng cña ng­êi s¶n xuÊt 2.1.1.3. Lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm a. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô + Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ còng nh­ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Qu¸ tr×nh tiªu thô th× hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ vßng chu chuyÓn vèn ®­îc h×nh thµnh. + Tiªu thô s¶n phÈm ®­îc coi lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng nh­ ng­êi s¶n xuÊt [37]. Do ®ã ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c yÕu tè: * Chñ thÓ kinh tÕ tham gia lµ ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. * §èi t­îng lµ s¶n phÈm hµng ho¸ tiÒn tÖ * ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a nh÷ng ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Doanh nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ ph¶i th«ng qua thÞ tr­êng, thÞ tr­êng ®­îc coi lµ mét n¬i mµ ë ®ã ng­êi b¸n vµ ng­êi mua tù t×m ®Õn víi nhau ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña hai bªn. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng: Chøc n¨ng thõa nhËn hoÆc chÊp nhËn hµng ho¸ dÞch vô; chøc n¨ng thùc hiÖn; chøc n¨ng ®iÒu tiÕt hoÆc kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi; chøc n¨ng th«ng tin. C¸c qui luËt cña thÞ tr­êng : Quy luËt gi¸ trÞ; quy luËt cung cÇu; quy luËt c¹nh tranh; quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­. b. Lý thuyÕt cÇu * Kh¸i niÖm CÇu lµ sè l­îng hµng ho¸ hay dÞch vô mµ ng­êi mua cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng mua ë c¸c møc gi¸ kh¸c nhau trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh [25, Tr.39]. Quy luËt cÇu: Sè l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô ®­îc cÇu trong kho¶n thêi gian ®· cho t¨ng lªn khi gi¸ cña hµng ho¸ hay dÞch vô gi¶m. Quy luËt nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ nghÞch gi÷a gi¸ c¶ vµ l­îng cÇu cña hµng ho¸ dÞch vô. * C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh cÇu vµ hµm cÇu C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh cÇu bao gåm: gi¸ cña hµng ho¸ dÞch vô; thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng; gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ liªn quan; d©n sè; thÞ hiÕu; c¸c kú väng. Hµm sè cÇu: QDx.t= f(Pxt; Yt; Prt; N; T; E ) Trong ®ã : QDx.t : l­îng cÇu cña hµng ho¸ X trong thêi gian t; Pxt : Gi¸ hµng ho¸ X trong thêi gian t T : ThÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng Yt : Thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng Prt : Gi¸ cña hµng ho¸ cã liªn quan trong thêi gian t N : d©n sè E : C¸c kú väng + Quan hÖ cung cÇu: Ph©n tÝch cung – cÇu lµ h¹t nh©n cña ph©n tÝch kinh tÕ. Môc ®Ých cña ph©n tÝch nµy lµ m« t¶ sù vËn ®éng cña cung vµ cÇu ®èi víi mét mÆt hµng cô thÓ trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh. Tõ ®ã sÏ thÊy gi¸ c¶ c©n b»ng ®ùoc x¸c ®Þnh ë giao ®iÓm cña ®­êng cung vµ ®­êng cÇu. T¹i ®iÓm nµy sè l­îng hµng ho¸ mµ c¸c doanh nghiÖp s½n sµng s¶n xuÊt b»ng víi sè l­îng mµ ng­êi tiªu dïng s½n sµng mua. Do ®ã gi¸ c¶ vµ khèi l­îng kh«ng cã xu h­íng thay ®æi vµ ®iÓm nµy ®­îc gäi lµ ®iÓm c©n b»ng. Cßn víi gi¸ thÊp h¬n th× v× thiÕu l­îng cung nªn c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi mua sÏ ®Èy gi¸ lªn. Khi gi¸ cao h¬n gi¸ c©n b»ng ban ®Çu th× l­îng cung d­ thõa so víi l­îng cÇu vµ c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt sÏ buéc gi¸ gi¶m xuèng. ChØ t¹i ®iÓm cã møc gi¸ c©n b»ng th× ng­êi mua muèn mua hµng ë møc gi¸ nµy ®Òu ®­îc thoµ m·n vµ ng­êi b¸n víi gi¸ ®ã ®Òu b¸n ®­îc. c. Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm + Kh¸i niÖm: Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm lµ sù kÕt hîp qua l¹i víi nhau gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi trung gian ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý nhÊt, tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cuèi cïng [25]. + C¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm * Ng­êi cung øng : Ng­êi s¶n xuÊt hoÆc c«ng ty th­¬ng m¹i * Ng­êi trung gian : Ng­êi b¸n bu«n, ®¹i lý, ng­êi b¸n lÎ vµ m«i giíi; * Ng­êi tiªu dïng : lµ ng­êi cuèi cïng cña kªnh ph©n phèi, hä mua s¶n phÈm ®Ó tiªu dïng cho cuéc sèng. + C¸c lo¹i kªnh ph©n phèi s¶n phÈm * Kªnh trùc tiÕp Nhµ s¶n xuÊt b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng, kh«ng th«ng qua kh©u trung gian. Ng­êi s¶n xuÊt kiªm lu«n b¸n hµng. Hä cã hÖ thèng cöa hµng, siªu thÞ ®Ó b¸n s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. ¦u ®iÓm cña kªnh nµy lµ ®Èy nhanh tèc ®é l­u th«ng hµng ho¸, ®¶m b¶o cho sù giao tiÕp cña doanh nghiÖp vµ ngõ¬i tiªu dïng, ®¶m b¶o tÝn nhiÖm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng kinh doanh, doanh nghiÖp th­êng thu lîi nhuËn cao h¬n. Song cã nhiÒu h¹n chÕ nh­ : chi phÝ khÊu hao b¸n hµng t¨ng, chu chuyÓn vèn chËm, qu¶n lý phøc t¹p. * Kªnh gi¸n tiÕp Ng­êi s¶n xuÊt b¸n hµng cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng th«ng qua hÖ thèng trung gian. Kªnh 1 cÊp: gåm mét ng­êi trung gian gÇn nhÊt víi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng trªn thÞ tr­êng, ng­êi trung gian nµy th­êng lµ ng­êi b¸n lÎ Kªnh nµy cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång víi kªnh tiªu thô trùc tiÕp. Tuy nhiªn cã h¹n chÕ lµ quy m« hµng ho¸ Ýt, ph©n bè trong kªnh ch­a c©n ®èi. Kªnh 2 cÊp : gåm hai ng­êi trung gian trªn thÞ tr­êng tiªu dïng, thµnh phÇn trung gian lµ nhµ b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ. Kªnh nµy cã thÓ ¸p dông víi mét sè nhµ b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ. Kªnh nµy cã ­u ®iÓm lµ do mua b¸n theo tõng giai ®o¹n nªn cã tæ chøc kªnh chÆt chÏ, quy m« hµng ho¸ lín vµ quay vßng vèn nhanh. Tuy nhiªn cã nhiÒu rñi ro do ph¶i qua c¸c kh©u trung gian. Kªnh 3 cÊp: bao gåm ba ng­êi trung gian, kªnh nµy dÔ ph¸t huy t¸c dông tèt nÕu ng­êi s¶n xuÊt kiÓm so¸t ®­îc vµ c¸c thµnh phÇn trong kªnh chia sÎ lîi Ých mét c¸ch hîp lý (xem s¬ ®å 1). S¬ ®å 1 : C¸c kªnh tiªu thô hµng ho¸ s¶n phÈm Ng­êi tiªu dïng Ng­êi s¶n xuÊt Kªnh trùc tiÕp Kªnh mét cÊp Ng­êi tiªu dïng Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi s¶n xuÊt Kªnh hai cÊp Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Kªnh ba cÊp Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Ng­êi B¸n bu«n §¹i lý d. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm + S¶n xuÊt: Muèn tiªu thô ®­îc thuËn lîi th× kh©u s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o sè l­îng mét c¸ch hîp lý, c¬ cÊu s¶n phÈm thÝch hîp víi ng­êi tiªu dïng, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, gi¸ c¶ s¶n phÈm h¹ vµ ph¶i ®­îc cung øng ®óng thêi gian. + ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ thuËn lîi, ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®­îc mÆt hµng cña m×nh s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng. Do ®ã thÞ tr­êng tiªu thô ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Gi¸ c¶ mÆt hµng Gi¸ c¶ lµ sù thÓ hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ lµ mét tÝn hiÖu ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, gi÷a nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thÞ tr­êng x· héi. §èi víi doanh nghiÖp, gi¸ c¶ ®­îc xem lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng tin cËy ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. + ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ChÊt l­îng s¶n phÈm cµng cao th× cµng ®­îc ng­êi tiªu dïng thõa nhËn. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®ång thêi gãp phÇn t¨ng c­êng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. + Hµnh vi ng­êi tiªu dïng Môc tiªu cña ng­êi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ ®é tho¶ dông. V× thÕ trªn thÞ tr­êng ng­êi mua lù chän s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt ph¸t tõ së thÝch, quy luËt cÇu vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. Trong qu¸ tr×nh t._.iªu thô s¶n phÈm th× hµnh vi ng­ßi tiªu dïng cã ¶nh h­ëng rÊt lín. + ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc trong hç trî tiªu thô s¶n phÈm ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc trong hç trî tiªu thô s¶n phÈm còng t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng Møc ®é c¹nh tranh phô thuéc vµo sè l­îng doanh nghiÖp tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®ã. Do ®ã tõng doanh nghiÖp ph¶i cã ®èi s¸ch phï hîp trong c¹nh tranh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. 2.1.1.4. Lý luËn ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm a. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt S¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp t­ liÖu s¶n xuÊt víi søc lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. Nh­ vËy ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®­îc coi lµ mét qu¸ tr×nh t¨ng tiÕn vÒ qui m« (s¶n l­îng) vµ hoµn thiÖn vÒ c¬ cÊu. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp còng nh­ c¸c tæ chøc kinh tÕ khi tiÕn hµnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i lùa chän ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt cho ai? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? Nh÷ng vÊn ®Ò nµy liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®óng ®¾n ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng ®­îc coi lµ mét qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, trong ®ã qui m« s¶n xuÊt sau lín h¬n quy m« s¶n xuÊt tr­íc trªn c¬ së thÞ tr­êng chÊp nhËn. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp. Trong ®ã c¸c chiÕn l­îng vÒ s¶n phÈm: Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng, còng nh­ chÊt l­îng cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh chu kú sèng cña s¶n phÈm. Ph¶i cã chiÕn l­îc ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp. Trong ®ã chó ý ®Õn chiÕn l­îc di t¾t ®ãn ®Çu trong viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh­ vËy nã sÏ lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vÒ s¶n phÈm. §ång thêi lµm thay ®æi vÒ qui m« s¶n xuÊt, vÒ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt, viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Hoµn thiÖn dÇn tõng b­íc vÒ c¬ cÊu, ®Ó t¹o ra mét c¬ cÊu hoµn h¶o. Chó ý trong ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng, tøc lµ s¶n xuÊt t×m nguån ®Çu vµo, ®Çu ra sao cho bÒn v÷ng nhÊt vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn nguån tµi nguyªn. b. Ph¸t triÓn tiªu thô Ph¸t triÓn tiªu thô ®­îc coi lµ mét qu¸ tr×nh, trong ®ã l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng, c¬ cÊu s¶n phÈm tiªu thô ®­îc hoµn thiÖn dÇn theo h­íng cã lîi cho nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm. Ph¶i cã ph­¬ng thøc b¸n hµng phï hîp nhÊt, cã chÝnh s¸ch yÓm trî cho tiªu thô s¶n phÈm, x¸c ®Þnh th­¬ng hiÖu s¶n phÈm vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp. §Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Chó ý thÞ tr­êng môc tiªu, thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vµ thÞ tr­êng ng¸ch. Trong ph¸t triÓn tiªu thô ph¶i chó ý ®Õn gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm. Gi¸ c¶ kh¸c nhau cã t¸c dông khuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt. MÆt kh¸c gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm ph©n phèi trªn thÞ tr­êng theo c¸c kªnh còng kh¸c nhau. Trong ®ã ph©n phèi trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng th× nhµ s¶n xuÊt cã lîi h¬n c¶, nh­ng chØ tieu thô ®­îc mét khèi l­îng nhá, do ®ã ph¶i ph©n phèi s¶n phÈm theo hÖ thèng kªnh gi¸n tiÕp. CÇn chó träng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tiªu thô s¶n phÈm. 2.1.2. Lý luËn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hoa, c©y c¶nh 2.1.2.1. ý nghÜa vµ vai trß cña viÖc ph¸t triÓn nghÒ trång hoa, c©y c¶nh Hoa, c©y c¶nh lµ lo¹i c©y trång cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nh­ nh÷ng lo¹i c©y trång kh¸c, nh­ng nã cßn lµ s¶n phÈm, lµ sù héi tô hoµn h¶o nhÊt mµ thiªn nhiªn ®· ban tÆng ®Ó trang ®iÓm cho hµnh tinh cña chóng ta. Hoa lµ s¶n phÈm ®Æc biÖt, hoa lµm t¨ng chÊt l­îng cuéc sèng cña con ng­êi vµ hoa ®em l¹i cho ng­êi ta nh÷ng c¶m xóc tuyÖt vêi mµ nh÷ng quµ tÆng kh¸c kh«ng ®­îc. Theo t¹p chÝ ViÖt Nam h­¬ng s¾c th× ”Hoa c©y c¶nh lµ sù héi tô cña vÎ ®Ñp tù nhiªn vµ bµn tay con ng­êi, lµ sù m« pháng l¹i thÕ giíi tù nhiªn mét c¸ch hoµn mü, mét c©y c¶nh ®Ñp mang l¹i cho ng­êi ch¬i nh÷ng gi¸ trÞ c¶m xóc, tinh thÇn tuyÖt vêi”. NghÖ thuËt ch¬i hoa, c©y c¶nh cã tÝnh quÇn chóng réng r·i, cã tÝnh d©n téc ®Ëm ®µ, tÝnh nh©n v¨n cao quý, tÝnh thÈm mü ®éc ®¸o, tÝnh triÕt häc s©u s¾c, tÝnh s¸ng t¹o míi mÎ, tÝnh kinh tÕ cao vµ mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Hoa, c©y c¶nh lµ s¶n phÈm hµng ho¸ ®Æc biÖt lµm t¨ng chÊt l­îng cuéc sèng con ng­êi, ®em l¹i c¶m xóc tuyÖt vêi mµ quµ tÆng kh¸c kh«ng thÓ cã ®­îc. Ch¬i hoa, c©y c¶nh kh«ng chØ lµ mét thó vui gi¶i trÝ lµnh m¹nh, nã cßn lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ mang tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c mµ hµng ngµn ®êi nay «ng cha ta ®Ó l¹i vµ l­u truyÒn cho con ch¸u. Hoa, c©y c¶nh cßn gãp phÇn vµo b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn, t¹o m«i tr­êng hµi hoµ trong mçi gia ®×nh, trong c¸c khu lµm viÖc, trong c¸c n¬i vui ch¬i gi¶i trÝ,... NghÒ trång hoa – c©y c¶nh lµ mét thÕ m¹nh cña n«ng th«n vµ n«ng d©n ViÖt Nam. §Æc biÖt ngµy nay trong qu¸ tr×nh CNH – H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Vai trß cña nghÒ s¶n xuÊt hoa , c©y c¶nh ®ang lµ mét h­íng ®i míi ®Çy triÓn väng. NÕu nh­ nh÷ng n¨m tr­íc hiÖu qu¶ kinh tÕ thu ®­îc trªn 1 ha trång lóa, trång mµu chØ ®¹t 5 – 10 tÊn/ha/n¨m th× giê ®©y c¸c chñ hé n«ng d©n ®ang phÊn ®Êu vµ cã nh÷ng n¬i ®¹t ®­îc 50 triÖu ®ång/ha/n¨m ®èi víi viÖc trång c©y l­¬ng thùc, c©y ng¾n ngµy kh¸c th× viÖc thu hµng tr¨m triÖu ®ång trªn 1 ha trång hoa , c©y c¶nh kh«ng phaØ lµ viÖc khã. Ph¸t triÓn nghÒ trång hoa, c©y c¶nh kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc mµ ph¶i h­íng tíi xuÊt khÈu. C¸c n­íc cã nÒn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn trong khu vùc cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng nµy lµ rÊt lín nh­ Th¸i Lan, Trung Quèc... Do vËy, chóng ta ph¶i n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi x©m nhËp thÞ tr­êng ®Ó t×m ra h­íng ®i míi cho nghÒ trång hoa, c©y c¶nh nh»m ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i bÒn v÷ng. Ph¸t triÓn nghÒ trång hoa, c©y c¶nh gãp phÇn t¹o viÖc lµm, ph©n bæ, sö dông hîp lý lao ®éng ë n«ng th«n, gi¶m thiÓu sù d­ thõa lao ®éng nhê tËn dông tèi ®a diÖn tÝch canh t¸c. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch lao ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô cung øng vËt t­, bu«n b¸n c©y,...nhê vËy m«i tr­êng n«ng th«n ngµy cµng æn ®Þnh, cuéc sèng cña ng­êi trång hoa ®· cã c¬m ngon ¸o ®Ñp. 2.1.2.2. ý nghÜa vµ néi dung cña ho¹t ®éng tiªu thô hoa - c©y c¶nh Tiªu thô hoa, c©y c¶nh lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Th«ng qua tiªu thô th× gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm hoa, c©y c¶nh ®­îc thùc hiÖn. Theo quan niÖm trªn th× tiªu thô lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ quyÒn sö dông (quyÒn së h÷u vµ sö dông) hµng ho¸ tiÒn tÖ gi÷a c¸c chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy mµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c yÕu tè kh¸c nhau, th­êng bao gåm: - Chñ thÓ tham gia - §èi t­îng (hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ) - ThÞ tr­êng (n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n) Ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra theo s¬ ®å 2.1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n Hµng CÇu tiÒn S½n sµng b¸n Hµng Kh¶ n¨ng mua S½n sµng mua Ng­êi mua ViÖc tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Qua tiªu thô hµng ho¸ ®­îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ vßng chu chuyÓn vèn cña ng­êi s¶n xuÊt ®­îc hoµn thµnh. Tõ ®ã t¹o c¬ së thu håi chi phÝ vµ tÝch luü ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt, cung cÊp khèi l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i... cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Chøc n¨ng nµy ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ qua qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm . §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh th× tiªu thô lµ kh©u hÕt søc quan träng. Qua tiªu thô th× s¶n phÈm hµng ho¸ míi x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña nã. Tiªu thô s¶n phÈm nhanh hay chËm trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn chu kú s¶n xuÊt sau, ®Õn thêi gian l­u chuyÓn vèn, hiÖu suÊt sö dông ®ång vèn. Tiªu thô ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng, kh¼ng ®Þnh ®­îc sù cã mÆt cña hµng ho¸ còng nh­ sù chÊp nhËn cña thÞ tr­êng. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm t¸c ®éng ®Õn viÖc thu hÑp hay më réng thÞ tr­êng cña mét hµng ho¸ nµo ®ã th«ng qua c¸c mèi quan hÖ cña ng­êi s¶n xuÊt vµ kh¸ch hµng, sù chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. * Néi dung cña qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng: Kh©u nµy rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã më réng ®­êng cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ s¶n xuÊt. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ n¾m v÷ng søc mua cña thÞ tr­êng tøc lµ ph¶i n¾m ®­îc nhu cÇu tiªu dïng cña hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng, møc ®é thu nhËp vµ triÓn väng më réng thÞ tr­êng tiªu thô. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng mong muèn hay ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt ®ßi hái ng­êi s¶n xuÊt ph¶i thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng mét c¸ch kh¸ch quan, chÝnh x¸c vµ phï hîp víi thùc tiÔn. - X©y dùng, lùa chän chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc thÞ tr­êng. + ChiÕn l­îc s¶n phÈm lµ t×m hiÓu xem s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt ra cã ®­îc ng­êi tiªu dïng vµ thÞ tr­êng chÊp nhËn kh«ng? chñng lo¹i vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, mÉu m·, kiÓu d¸ng nh­ thÕ nµo? NÕu kh«ng th× ph¶i tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng, gi¶m chi phÝ. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ tr­êng tiªu thô, x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, gi¸ c¶ chñng lo¹i s¶n phÈm vµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn thÞ tr­êng. - C«ng t¸c hç trî tiªu thô: Bªn c¹nh viÖc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng, lùa chän chiÕn l­îc s¶n phÈm... th× viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî trong c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi tiªu thô s¶n phÈm. §ã lµ c¸c h×nh thøc giíi thiÖu s¶n phÈm, tham gia héi chî triÓn l·m, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ vµ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c. - Lùa chän ph­¬ng ¸n tiªu thô: Ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm thùc chÊt lµ hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p mang tÝnh kü thuËt nh»m tèi ®a ho¸ khèi l­îng s¶n phÈm b¸n ra. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tiªu thô s¶n phÈm kh¸c nhau nh­: + Tiªu thô trùc tiÕp: Hµng ho¸ ®­îc b¸n trùc tiÕp tõ tay ng­êi s¶n xuÊt ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. + Tiªu thô gi¸n tiÕp: Hµng ho¸ ®­îc chuyÓn qua trung gian lµ c¸c nhµ bu«n, ng­êi thu gom, ng­êi b¸n lÎ... råi míi ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. H×nh thøc tiªu thô gi¸n tiÕp cã thÓ mét hoÆc nhiÒu kh©u trung gian. + Tiªu thô hçn hîp: Lµ h×nh thøc phèi hîp hai h×nh thøc tiªu thô trªn. 2.1.2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt nghÒ trång hoa, c©y c¶nh a. §Æc ®iÓm kinh tÕ cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa, c©y c¶nh Hoa, c©y c¶nh rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Mçi lo¹i hoa c©y c¶nh cã mét thêi gian sinh tr­ëng, ph¸t triÓn kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ kh¸c nhau vÒ lao ®éng vµ chi phÝ vËt chÊt. Xung quanh viÖc trång hoa, c©y c¶nh cã nhiÒu vÊn ®Ò nh­ ph¸t triÓn theo h­íng nµo? Nªn trång lo¹i c©y nµo? Theo nhiÒu nhµ chuyªn m«n trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp th× ph¸t triÓn theo ba h­íng ®ã lµ më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng c¸c nhu cÇu trong n­íc vµ h­íng tíi xuÊt khÈu. Ch¼ng h¹n nh­ c©y Trµ, c©y H¶i ®­êng, c©y Quýt, c©y §µo cã thêi gian sinh tr­ëng, ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ng¾n (chØ mÊt 1 ®Õn 2 n¨m lµ cho thu ho¹ch). Nh÷ng lo¹i c©y nµy còng kh«ng yªu cÇu nhiÒu vÒ ®Çu t­ c¶ vÒ vèn vµ kü thuËt, chØ cÇn ®¶o khi c©y ra léc ®Ó ®¶m b¶o hoa në vµo dÞp tÕt Nguyªn §¸n. NghÒ trång hoa c©y c¶nh víi yªu cÇu kü thuËt vµ vèn ®Çu t­ kh¸ lín song nã cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng con ng­êi, ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cña hé n«ng d©n. ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn nghÕ trång hoa c©y c¶nh th× ®ãng gãp cña nghÒ nµy trong c¬ cÊu ngµnh trång trät nãi riªng vµ c¬ cÊu kinh tÕ ®Þa ph­¬ng ®ã lµ t­¬ng ®èi lín. Ngµy nay víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn trªn c¶ n­íc, nã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ kÕt qu¶ thu ®­îc trªn mét ®ång vèn bá ra lín, tËn dông ®­îc nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai, chØ trong diÖn tÝch nhá còng cã thÓ trång ®­îc hoa, c©y c¶nh. T­ liÖu s¶n xuÊt cã thÓ sö dông trong nhiÒu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tËn dông ®­îc lao ®éng nhµn rçi trong n«ng th«n. Nh­ng s¶n xuÊt hoa - c©y c¶nh ®ßi hái ®Çu t­ nhiÒu lao ®éng sèng víi tr×nh ®é, tay nghÒ vµ ãc thÈm mü cao. V× vËy, kh«ng ph¶i cø bãn nhiÒu ph©n, phun nhiÒu chÊt kÝch thÝch th× sÏ cã c©y ®Ñp mµ cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ nhiÒu c«ng lao ®éng chÊt l­îng cao ®Ó ch¨m sãc, tØa cµnh, t¹o d¸ng cho c©y. Cho lªn, viÖc h¹ch to¸n cÇn ph¶i chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ ®Æc biÖt lµ c«ng lao ®éng nh»m ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh. NghÒ trång hoa, c©y c¶nh mang l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho n«ng hé, cuéc sèng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ gãp phÇn vµo sù chuyÓn biÕn cña x· héi n«ng th«n vÒ c¬ së h¹ t»ng, v¨n ho¸, gi¸o dôc,...thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng CNH - H§H. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× nghÒ trång hoa, c©y c¶nh trong t­¬ng lai sÏ trë thµnh nghÒ mòi nhän trong ngµnh n«ng nghiÖp cña nhiÒu ®Þa ph­¬ng nãi chung vµ hiÖn t¹i lµ HuyÖn V¨n L©m nãi riªng. Tiªu thô hoa, c©y c¶nh lµ kh©u cuèi cïng trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, ng­êi s¶n xuÊt ph¶i lu«n quan tÊm ®Õn viÖc s¶n xuÊt c¸i g×? tiªu thô nh­ thÕ nµo? Hoa, c©y c¶nh còng cã mét ®Æc ®iÓm gièng nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c ®ã lµ muèn tiªu thô ®­îc trªn thÞ tr­êng nã phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­: + ChÊt l­îng s¶n phÈm (thÓ hiÖn ë d¸ng, thÕ c©y, l­îng hoa, qu¶ trªn mét c©y). + Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm h×nh thµnh qua quan hÖ cung cÇu + ThÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng + TËp qu¸n tiªu dïng hoa vµo nh÷ng nµy lÔ héi Mét mÆt phô thuéc vµo chÊt l­îng s¶n phÈm, mÆt kh¸c phô thuéc vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®ã. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu khi ng­êi ch¬i hoa, c©y c¶nh Ýt quan t©m ®Õn gi¸ c¶ mµ hä quan t©m nhiÒu ®Õn h×nh d¸ng, tÝnh thÈm mü cña hoa, c©y c¶nh. Bëi ®a sè ng­êi ch¬i hoa, c©y c¶nh lµ nh÷ng ng­êi cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng ®Ó khi tiªu thô còng nh­ s¶n xuÊt c¸c n«ng hé cÇn ph¶i chó ý. MÆt kh¸c, ®èi víi c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh ®Òu cã ®Æc ®iÓm lµ khi c©y ra hoa hoÆc cã kiÓu d¸ng nhÊt ®Þnh th× míi ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng tiªu thô, cho nªn thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng còng phô thuéc vµo ®iÒu nµy vµ yªu cÇu, së thÝch cña ng­êi tiªu dïng còng rÊt ®a d¹ng, phong phó... dùa vµo c¸c yÕu tè nµy mµ ng­êi s¶n xuÊt tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i c©y trång ®Ó cã thÓ phôc vô ®­îc hÕt c¸c ®èi t­îng tiªu dïng kh¸c nhau, nh­ ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao th× hä quan t©m nhiÒu ®Õn kiÓu d¸ng, chÊt l­îng chø hä Ýt quan t©m tíi gi¸ c¶ vµ hä cã nhu cÇu quanh n¨m, ®èi víi ng­êi cã thu nhËp thÊp hä Ýt cã ®iÒu kiÖn quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn bëi ¸p lùc cña cuéc sèng kinh tÕ lµ rÊt lín. V× vËy, mµ hä chØ quan tÊm ®Õn hoa, c©y c¶nh khi cã c¸c dÞp nh­ tuÇn gi»m, mång mét, lÔ, tÕt Trong tiªu thô hoa, c©y c¶nh thêi gian còng lµ yÕu tè quan träng, nhiÒu khi nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh nÕu ng­êi s¶n xuÊt biÕt tËn dông thêi c¬. Sau khi nghiªn cøu t×m hiÓu, chóng t«i nhËn thÊy ®a sè c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh cña ®Þa ph­¬ng ®­îc tiªu thô vµo c¸c dÞp lÔ, tÕt... cßn l¹i vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c trong n¨m l­îng hoa, c©y c¶nh tiªu thu lµ kh«ng nhiÒu. Nguyªn nh©n lµ vµo mïa xu©n cã tÕt nguyªn ®¸n, ra tÕt cã nhiÒu lÔ héi vµ ®©y còng lµ mïa cã thêi tiÕt thuËn lîi cho viÖc ­¬m trång c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh. §èi víi c©y quÊt c¶nh lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña c©y quÊt khung. C©y cho qu¶ chÝn vµo dÞp tÕt nguyªn ®¸n nªn quÊt c¶nh chØ ®­îc tiªu thô vµo dÞp tÕt. §èi víi c©y hoa ®µo: §µo gièng ®­îc tiªu thô tËp trung vµo th¸ng 3,4,5 ©m lÞch vµ hoa ®µo ®­îc tiªu thô vµo dÞp tÕt nguyªn ®¸n. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i c©y thÕ th× ®­îc tiªu thô quanh n¨m nh­ng vµo dÞp tÕt nguyªn ®¸n lµ tiªu thô m¹nh nhÊt. Tãm l¹i, qua viÖc xem xÐt viÖc tiªu thô hoa, c©y c¶nh cña vïng chóng t«i thÊy ng­êi n«ng d©n nªn n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm tiªu thô, xu h­íng tiªu dïng cña tõng lo¹i hoa, c©y c¶nh ®Ó ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt cho phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Tõ ®ã gióp ng­êi d©n cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña m×nh. b. §Æc ®iÓm kü thuËt s¶n xuÊt, tiªu thô hoa, c©y c¶nh - §Æc ®iÓm kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng Yªu cÇu vÒ ®Êt: §Êt ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp n­íc vµ chÊt dinh d­ìng, c¸c chÊt kÝch thÝch sinh tr­ëng,...cho c©y trång nãi chung vµ hoa, c©y c¶nh nãi riªng. Theo kinh nghiÖm cña ng­êi trång hoa, c©y c¶nh th× c¸c lo¹i ®Êt thÝch hîp ®Ó trång hoa- c©y c¶nh ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn sau: + §Êt kh«ng qu¸ bÝ, qu¸ rêi r¹c, ®Êt ph¶i cã nhiÒu chÊt h÷u c¬ vµ mïn. + §Êt cã nhiÒu vi sinh vËt sèng vµ ho¹t ®éng + §Êt ph¶i tho¸t ®­îc n­íc, ®ñ ®é Èm + §Êt kh«ng qu¸ chua, ®é PH = 6,9 lµ phï hîp Yªu cÇu vÒ ¸nh s¸ng: C¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh kh¸c nhau cã yªu cÇu vÒ ¸nh s¸ng kh«ng gièng nhau vÒ c­êng ®é, vÒ ®é chiÕu s¸ng, cã c©y chØ ­a ¸nh s¸ng t¸n x¹. Do ®ã ng­êi trång hoa – c©y c¶nh ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c©y ®­îc chiÕu s¸ng theo yªu cÇu cña nã nh­ : Trång c©y víi kho¶ng c¸ch thÝch hîp. Nhãm c©y ng¾n ngµy yªu cÊu ®é chiÕu s¸ng ng¾n, thêi gian tèi ®a tõ 10- 14 h/ngµy Nhãm c©y dµi ngµy yªu cÇu ®é chiÕu s¸ng dµi, thêi gian tèi tõ 8 – 10h/ngµy Nhãm c©y trung tÝnh kh«ng ph¶n øng chÆt chÏ víi ¸nh s¸ng Yªu cÇu vÒ ®é Èm: C©y ­a ®é Èm cao trong ®Êt vµ c¶ trong khÝ quyÓn ®é Èm 85 – 95% C©y ­a kh« h¹n yªu cÇu vÒ ®é Èm thÊp 65 – 75% Cã c©y hoµn toµn sèng trong n­íc, cã c©y sèng trong ®iÒu kiÖn ®é Èm b×nh th­êng (nhãm trung tÝnh) Yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é: Nhãm hoa, c©y c¶nh «n ®íi ­a nhiÖt ®é tõ 17-20oC Nhãm c©y c¶nh nhiÖt ®íi ­a nhiÖt ®é tõ 23 – 30oC (ban ngµy) vµ ­a nhiÖt ®é 18 – 22oC (ban ®ªm) Thêi vô gieo trång: Nhu cÇu vÒ hoa, c©y c¶nh mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn song vµo thêi ®iÓm gÇn tÕt nguyªn ®¸n hoÆc lÔ héi th× nhu cÇu hoa, c©y c¶nh t¨ng cao. Ng­êi trång hoa, c©y c¶nh ph¶i tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y mµ tÝnh to¸n thêi ®iÓm chiÕt cµnh, ­¬m c©y cho phï hîp, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngoµi ra ng­êi trång hoa, c©y c¶nh cßn ph¶i cã chÕ ®é ch¨m sãc, t­íi n­íc, bãn ph©n, phun thuèc trõ s©u bÖnh,...thÝch hîp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn theo ý muèn cña ng­êi trång. - §Æc ®iÓm vÒ vèn ®Çu t­ Hoa, c©y c¶nh cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau do ®ã viÖc ®Çu t­ vèn cho s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh còng kh¸c nhau. Cã nh÷ng lo¹i hoa, c©y c¶nh ng¾n ngµy, vèn ®Çu t­ Ýt, chØ cÇn mét m¶nh v­ên vµ ®iÒu kiÖn phï hîp, cã kinh nghiÖm cã kü thuËt lµ cã thÓ trång hoa, c©y c¶nh ®­îc. ThËm chÝ trong vïng cã hé ®i tr­íc trång thö nghiÖm thÊy ®­îc nªn nh÷ng hé xung quanh liÒn theo nhau trång lo¹i hoa, c©y c¶nh ®ã. Nh­ng hiÖu qu¶ thu ®­îc cña c¸c hé th× kh«ng gièng nhau v× cïng mét lo¹i hoa, c©y c¶nh nh­ng cã nh÷ng hé trång th× l·i nhiÒu, cã hé trång th× l·i Ýt v× nh÷ng hé cã ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt : Gièng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, kü thuËt ch¨m sãc,...nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt cao, thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n so víi nh÷ng hé kh«ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Ó ®Çu t­ nhiÒu cho m¶nh v­ên (ruéng) cña m×nh. Cßn nh÷ng lo¹i hoa, c©y c¶nh chñ yÕu mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao th× thêi gian ch¨m sãc rÊt l©u, vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín, kü thuËt ch¨m sãc rÊt cÇu kú nªn cã rÊt nhiÒu hé kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trång nh÷ng lo¹i hoa, c©y c¶nh ®ã mµ chØ mét sè hé cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ trë lªn míi cã kh¶ n¨ng trång c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh trªn. Nãi chung s¶n xuÊt hoa, c©y c¶nh lµ mét nghÒ ®ßi hái cã nhiÒu vèn cho lªn kh«ng ph¶i hé nµo còng cã thÓ s¶n xuÊt, kinh doanh hoa, c©y c¶nh ®­îc v× vèn ®Çu t­ cho mçi sµo hoa, c©y c¶nh th­êng gÊp 4 – 5 lÇn so víi lóa, gÊp 3 – 4 lÇn so víi trång c©y mµu kh¸c nh­ l¹c hoÆc ®Ëu t­¬ng. Tuy nhiªn, ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt ph¶i ®i kÌm víi t¨ng chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm ®Ó ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu th­ëng thøc c¸i ®Ñp cña ng­êi tiªu dïng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ khoa häc gióp ®ì nh÷ng ng­êi n«ng d©n b»ng c¸ch phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc s¶n xuÊt míi cho ng­êi n«ng d©n, bªn c¹nh ®ã ng­êi n«ng d©n còng ph¶i tù t×m tßi, häc hái n©ng cao tay nghÒ ®Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng tiÕn bé trong s¶n xuÊt nh­ kü thuËt nu«i cÊy m«, chiÕt ghÐp, b¶o qu¶n, ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn. + §Æc ®iÓm kü thuËt trong s¶n xuÊt mét sè lo¹i hoa, c©y c¶nh chñ yÕu ®­îc trång ë huyÖn : Hoa cóc; hoa hång; hoa loa kÌn, c©y quÊt c¶nh, cam c¶nh; c©y ®µo c¶nh. - Hoa cóc Ph­¬ng thøc trång: Cóc cÇn trång trong nhµ cã m¸i che tr¸nh n¾ng m­a b»ng l­íi, nhµ l­íi b¸n tù ®éng hoÆc plastic; cã thÓ ®iÒu chØnh ¸nh s¸ng (b»ng c¸ch dïng tay kÐo l­íi che bít ¸nh s¸ng), ®iÒu chØnh ®é Èm (theo tÇn suÊt phun mï vµ t­íi cho c©y) Gièng : Sö dông c¸c gièng cóc míi ®­îc chän t¹o, nhËp néi cña §µi Loan, Hµ an, NhËt B¶n hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng gån cóc cµnh (cã nhiÒu b«ng) vµ cóc ®¬n chØ cã 1 b«ng) nh­ : Vµng §µi Loan, vµng hÌ, HL1, CN42, CN43, CN93, CN98,...Víi c©y con khi ®em trång ph¶i cao 5-6 cm, cã 6-10 l¸ (nu«i c©y m«). §Êt trång: §Êt ®­îc cµy s©u, ph¬i ¶i vµ bõa kü, lªn luèng cao 20-30cm, bãn ph©n lãt kháng 15-20 ngµy tr­íc khi trång. Thêi vô trång: Vô Xu©n HÌ: Trång th¸ng 3, 4, 5 ®Ó cã hoa vµo th¸ng 6, 7, 8. Vô Thu: Trång th¸ng 5, 6, 7 ®Ó cã hoa b¸n vµo th¸ng 9, 10, 11. Vô Thu §«ng : Trång th¸ng 8, 9 ®Ó cã hoa b¸n vµo th¸ng 12, 1 Vô §«ng Xu©n : Trång th¸ng 10, 11 ®Ó cã hoa b¸n vµo th¸ng 2, 3 MËt ®é, kho¶g c¸ch trång: Víi cóc ®¬n 1 b«ng/c©y: Vµng §µi Loan, vµng hÌ, CN42, CN43 nªn trång víi kho¶ng c¸ch 12*15cm ®Ó cã mËt ®é 400.000 c©y/ha; víi cóc cµnh (nhiÒu b«ng/cµnh) nªn trång víi mËt ®é 15*18cm ®Ó cã mËt ®é 300.000c©y/ha. Ph©n bãn: Khèi l­îng tÝnh (tÝnh cho 1 sµo b¾c bé 360m2 ): 1 tÊn ph©n chuång, 10kg UR£, 30kg Supe l©n, 10 Kg Kali clorua, 100 kg tÊm ®Ëu ®© ng©m hoai. Ch¨m sãc: Lµm cá th­êng xuyªn cho c©y, ViÖc vun xíi chØ nªn tiÕn hµnh khi c©y cßn nhá, khi c©y ®· lín cÇn h¹n chÕ. Víi cóc ®¬n ®Ó 1 b«ng ph¶i tØa cµnh bÊm nô phô, cßn c¸c b«ng ®Ó chïm th× tØa bít cµnh t¨m vµ ng¾t bá nô chÝnh ®Ó c¸c nô bªn ph¸t triÓn ®ång ®Òu. T­íi n­íc: cÇn t­íi n­íc ®ñ Èm th­êng xuyªn ®Æc biÖt lµ thêi kú c©y b¾t ®Çu bÐn rÔ cho ®Õn khi ra hoa. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Æc biÖt khi trång hoa cóc tr¸i vô: Xö lý ¸nh s¸ng ngµy ng¾n ®Ó thóc ®Èy sù ph©n hãa mÇm hoa vµ ra hoa b»ng c¸ch mçi ngµy che 3-4 giê vµo thêi gian tõ 16-19 giê hµng ngµy. Thêi gian che liªn tôc trong 15 ngµy, cóc sÏ ph©n hãa mÇm hoa vµ ra hoa theo ý muèn. Dïng bãng ®iÖn lo¹i 100W treo c¸ch ngän c©y hoa cóc kho¶ng 50-60cm ( lu«n thay ®æi chiÒu cao d©y treo bãng theo ®é lín c©y) víi mËt ®é 1 bãng/10m2. Hµng ngµy chiÕu s¸ng tõ 22 giê ®ªm ®Õn 2 giê s¸ng, chiÕu s¸ng liªn tôc trong thêi gian kho¶ng 1 th¸ng sÏ lµm cho c©y kh«ng ph©n hãa mÇm hoa vµ në sím. Thu h¸i: Xö lý tr­íc khi thu h¸i: Tr­íc thu ho¹ch 7-10 ngµy nªn t­íi dung dÞch ph©n l©n vµ Kali ë nång ®é thÊp cho c©y: 30Kg P205 + 30Kg K20 cho 1 ha, ®ång thêi phun thuèc diÖt trõ s©u bÖnh. Kü thuËt c¾t hoa: C¾t hoa vµo lóc s¸ng sím hoÆc chiÒu m¸t. Dïng dao, kÐo s¾c c¾t riªng c¸c cµnh hoa cã 2/3 sè cµnh ®· në c¸ch mÆt ®Êt 5-10cm. §ãng thïng ®em ®i tiªu thô : Xö lý hoa tr­íc khi ®ãng thïng b»ng c¸ch nhóng gèc cµnh vµo dung dÞch STS ( Silver thiosulphate) 1% cho hoa ®­îc t­¬i l©u, b¶o qu¶n ®­îc trªn ®­êng vËn chuyÓn. XÕp c¸c bã hoa vµo thïng carton hoÆc hép xèp víi kÝch th­íc 120 cm * 60 cm + 60 cm. Mçi thïng xÕp 15 bã (1.200 cµnh). + Hoa Hång Yªu cÇu vÒ ®Êt: §Êt ph¶i t¬i xèp, tho¸t n­íc tèt, giµu h÷u c¬ vµ dinh d­ìng. C©y hoa hång cã thÓ trång ®­îc quanh n¨m nh­ng ë miÒn b¾c thÝch hîp nhÊt lµ vô ®ång xu©n (th¸ng 2, 3), yªu cÇu ®é pH 6-7, lª luèng réng 70-80cm, cao 25 – 30 cm, trång hµng ®«i, hai hµng ®¬n c¸ch nhau 35 – 40 cm, c©y c¸ch nhau 30 cm. MËt ®é: MËt ®é thÝch hîp víi hoa hång c¾t cµnh 70.000 – 80.000 gèc/ha. Gièng: C¸c gièng tèt vµ phæ biÕn hiÖn nay : Xanh Long Mü, ®á Hµ Lan, ý, ®á ph¸p, cam, hång, phÊn, tr¾ng, v»ng,... C¸ch bãn ph©n : Hång lµ c©y hoa cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, vµo thêi kú thu ho¹ch ré, mçi ha trång c¾t cµnh kho¶ng 30.000 b«ng, cø 2 ngµy thu mét lÇn. Thêi ®iÓm kh«ng ré cho thu ho¹ch 10.000b«ng/®ît. Do vËy hoa hång c¾t cµnh ®ßi hái l­îng ph©n bãn rÊt cao. Nhµ ®Çu t­ th­êng ®Çu t­ tõ 20-30 triÖu ®ång tiÒn ph©n bãn/ha/th¸ng. + Hoa loa kÌn Yªu cÇu vÒ ®Êt: Lµm luèng cao, mÆt luèng ph¶i thËt ph¼ng, sÎ r·nh råi bãn ph©n thËt ho¹i hay bãn tr­íc mïa ®«ng råi míi trång. Ph©n bãn : L­îng ph©n bãn ph¶i ®¹t yªu cÇu nh­ sau: Ph©n ñ môc : 2M3/sµo; L©n : 5 kg/sµo; Kali : 5 kg/sµo Thêi vô trång: trång th¸ng 9, 10 thu ho¹ch vµo th¸ng 4, th¸ng 5 n¨m sau C¸ch trång: Khi trång ph¶i ®Æt cñ vµo r·nh, c¸c hµng ph¶i c¸ch nhau ko¶ng 45 cm, c¸c cñ c¸ch nhau 30 cm, lÊp ®Êt s©u kho¶n 4-5cm, nÕu lËp s©u qu¸ th× c©y sÏ khã mäc. Khi hoa v­¬n cao cÇn t­íi n­íc ph©n pha lo·ng 1/5 lÇn, råi xíi x¸o vun cao cho c©y khái ®æ. Khi ®Õn thêi ®iÓm thu ho¹ch nªn c¾t hoa vµo lóc b«ng hÐ nøt ®Çu cµnh, chõa l¹i phÇn gèc 20-15 cm cho c¶ l¸ ®Ó c©y nu«i cñ. a c¾t xong cã thÓ c¾m ngay vµo n­íc hoÆc cã thÓ dÓ trong tñ l¹nh 10-180C trong vong 15-18 giê ®ång hå, ®Ó h¹n chÕ hoa hÐo vµ në sím. PhÇn cñ cßn l¹i tiÕp tôc ch¨m sãc, xíi x¸o cho ®Õn hÕt th¸ng 4 míi ®µo cñ. Cñ ®µo ®em rò ®Êt råi cho vµo c¸t. Khi b¶o qu¶n cñ, cÇn gi÷ nguyªn c¶ th©n tíi vô trång sau. Khi ®em cñ ®i trång cÇn c¾t bá phÇn th©n cñ, ph©n lo¹i cñ to, cñ ná, cñ nhì ®Ó trång theo tõng l« riªng, ®Ó viÖc ch¨m sãc ®­îc ®ång ®Òu. Tuy nhiªn, cñ loa kÌn t¾ng nhiÒu n­íc, rÊt dÔ bÞ thèi, kh«ng nªn ®Ó qu¸ l©u trong ®Êt. Khi b¶o qu¶n cñ gièng trong c¸t, cø 15 -20 ngµy nªn ®¶o l¹i 1 lÇn,lo¹i bá cñ nhá, cñ thèi, dÞch bÖnh. Nh÷ng cñ thèi cÇn vøt c¶ phÇn c¸t n¬i b¶o qu¶n. + C©y quÊt c¶nh §Êt trång: Th­êng trång trªn ®Êt v­ên, ®Êt pha cat, sÐt b¶o ®¶m ®­îc ®é th«ng tho¸ng vµ ®ñ ®é Èm, §é PH thÝch hîp lµ 5-6. C¸ch trång: Cã thÓ trång quÊt trùc tiÕp trªn ®Êt, nh­ng còng cã thÓ trång vµo giá, chËu,...§Êt trång cÇn lªn liÕp cao, thiÕt kÕ m­¬ng n­íc xung quanh, lÝp réng 4-6m, m­¬ng kho¶ng 1 – 1,5 m. MÆt lÝp ph¶i cao h¬n m­¬ng n­íc tõ 20 – 30 cm, tr¸nh ®Ó n­íc ngËp, quÊt sÏ ngõng ph¸t triÓn vµ cã thÓ chÕt. C¸ch triÕt : Còng gièng nh­ cam, quÝt, cÇn chän cµnh khoÎ, mäc xiªn, tiÕn hµnh khoanh vá, ®Ó kh« 4-5 ngµy, quÊn r¬m ®· nhµo víi ®Êt bïn ­ít, bªn ngoµi cÇn bao mét líp nilon cã ®ôc lç tho¸ng n­íc. Nªn tiÕn hµnh chiÕt vµo th¸ng 3-4, nh÷ng th¸ng ®Çu mïa m­a. Bãn ph©n : CÇn bãn ph©n c©n ®èi cho quÊt, bãn lãt, bãn thóc cho hîp lý c©y míi ph¸t triÓn tèt vµ cho b«ng tr¸i nhiÒu. - Bãt lãt trung b×nh mét gèc cÇn 20-25 kg ph©n chuång hoai, r¸t môc. - Bãn thóc dïng ph©n NPK (16-16-8), trung b×nh 0,3 – 0,5 kg/gèc/n¨m, chia 2 lÇn, bãn c¸ch nhau 40 ngµy. Khi c©y chuÈn bÞ ra hoa cÇn bãn thªm KCI 100g/gèc ®Ó t¨ng c­êng ®Ëu tr¸i vµ tr¸i Ýt bÞ rông. §Ó c©y ph¸t triÓn m¹nh, cµnh l¸ xanh m­ít cÇn phun thªm ph©n bãn l¸, 15 ngµy phun 1 lÇn. Thêi vô trång : QuÊt ®­îc trång quanh n¨m nh­ng muèn trång míi (chiÕt cµnh) tèt nhÊt nªn thùc hiÖn vµo ®Çu mïa m­a. Phßng trõ s©u bÖnh: Nªn chän cµnh quÊt tõ c©y mÑ khoÎ m¹nh, kh«ng cã biÓu hiÖn bÖnh ®Ó ®¶m b¶o cho c©y con sau nµy khoÎ m¹nh, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt, ®Ëu qu¶ nhiÒu. Xö lý cho tr¸i chÝn ®óng dÞp tÕt QuÊt ra tr¸i quanh n¨m, nªn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho tr¸i chÝn vµo ®óng dÞp tÕt. C¸ch lµm nh­ sau: §Õn kho¶n th¸ng 6-7 ©m lÞch b¾t ®Çu th¨m chõng th­êng xuyªn v­ên quÊt, ph¸t hiÖn c©y nµo cã tr¸i ph¸t triÓn m¹nh th× ®µo bøng c©y lªn, råi ph¬i n¾ng nhÑ ®é 10 ngµy, sau ®ã tØa bá bít cµnh l¸ cho c©y gän nhÑ råi ®em trång l¹i (®¶o quÊt, ®¸nh quÊt). NÕu trång trong giá, chËu, chØ cÇn vÆt hÕt tr¸i, gi¶m bít t­íi n­íc tèi ®a. + C©y §µo c¶nh ChuÈn bÞ ®Êt trång: §µo lµ c©y kh«ng chÞu óng nªn cÇn chän ®Êt cao r¸o, tho¸t n­íc tèt, lµm ®Êt t¬i xèp, lªn luèng cao 25 – 30 cm, réng 70 cm, t¹o r·nh ®Ó tho¸t n­íc tèt. Bãn ph©n: Bãn lãt ph©n chuång víi l­îng 2 – 3 kg hay ph©n h÷u c¬ §Çu Tr©u víi l­îng 1 – 2 kg/c©y. Bãn ph©n thóc: Sau tÕt, cÇn chuyÓn ®µo ra trång trong ®Êt hoÆc thay hçn hîp ®Êt míi ( 3-4 phÇn ®Êt 1 phÇn ph©n h÷u c¬ ). Bãn lãt khi trång 3-5 kg ph©n h÷u c¬/c©y tuú theo c©y lín hay nhá. T¹o t¸n, t¹o thÕ: ViÖc t¹o thÕ ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc 5-7 ngµy/lÇn b»ng c¸ch kÕt hîp uèn, buéc cµnh non vµo víi nhau hoÆc vµo mét khung theo c¸c thÕ ®· ®Þnh, c¾t tØa bá nh÷ng cµnh ngoµi ý muèn. C¾t söa cµnh: Trång xong c¾t ngay cµnh lÇn thø nhÊt. LÇn nµy c¾t thÊt ®au ®Ó cµnh míi ph¸t sinh nhiÒu, n¨m tíi sÏ cã nhiÒu hoa. NÕu kh«ng c¾t ®au, ®Ó cµnh giµ, n¨m tíi hoa chØ cã ë phÝa ngoµi ®ät cµnh. Sau ®ã, mçi th¸ng ph¶i c¾t nhÑ mét vµi lÇn cho ®Õn th¸ng 6 ©m lÞch míi th«i. Trong qu¸ tr×nh c¾t söa cÇn kÕt hîp t¹o h×nh t¸n c©y. T­íi bãn: Sau mçi lÇn c¾t cÇn hoµ ph©n h÷u c¬ t­íi cho c©y. C¸c th¸ng tiÕp ®Òu ph¶i t­íi. Th¸ng 8, 9 cÇn bãn nhiÒu ®Ó thóc cho c©y nÈy nhiÒu hoa vµ to h¬n. §µo ­a ph©n b¾c ®· ñ kü hoÆc ng©m ngÊu, n­íc tiÓu, ®¹m UR£. Phßng trõ s©u bÖnh: NÕu ®µo bÞ nhÖn ®á lµm vµng l¸, rông l¸: Dïng lu©n phiªn c¸c lo¹i thuèc : Regent 800WG; Sokupi; Sutin 5EC,...§µo bÞ lë cæ rÔ, ®èm l¸ dïng: Anvil 10EC; Carbenzim 50WP hay Penac P. §µo bÞ rÖp s¸p dïng: Supracide... §iÒu khiÓn ®µo ra hoa ®óng ngµy tÕt: H·m c©y : H·m c©y lµ nh»m h¹n chÕ sù sinh tr­ëng, b¾t c©y chuyÓn sang giai ®o¹n ra hoa: khoanh vá, tuèt l¸. 2.1.2.4. Quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn nghÒ trång hoa, c©y c¶nh Thó ch¬i hoa t­¬i vµ c©y c¶nh cña ng­êi d©n t­¬ng ®èi réng r·i, nã mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸, d©n téc c­ ng­êi ¸ ®«ng, nã mang tÝnh nh©n v¨n, tÝnh thÈm mü cao, tÝnh s¸ng t¹o míi mÎ,...Xung quanh viÖc ph¸t triÓn nghÒ trång hoa cã nhiÒu vÊn ®Ò nh­: Ph¸t triÓn theo h­íng nµo? Quy m« bao nhiªu? Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×?,... nh×n trung trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp th× ph¸t triÓn theo 3 h­íng ®ã lµ më réng quy m« hoµn thiÖn c¬ cÊu, n©ng cao chÊt l­îng, ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ h­íng tíi xuÊt khÈu. Ngµy nay ®êi sèng kinh tÕ cña ng­êi d©n ngµy cµng t¨ng, nhu cÇu vÒ gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn theo ®ã ngµy cµng lín. Nhu cÇu th­ëng ngo¹n hoa t­¬i vµ c©y c¶nh kh«ng chØ ë nh÷ng hé cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh¸ gi¶ mµ tÊt c¶ c¸c hé kh¸c ®ªï cã thÓ h­íng tíi. H¬n n÷a thó ch¬i hoa, c©y c¶nh cña ng­êi d©n b©y giê kh«ng chØ tËp chung vµo c¸c dÞp lÔ tÕt mµ hµng ngµy. Do ®ã, ph¸t triÓn nghÒ trång hoa, c©y c¶nh theo h­íng më réng quy m« lµ ®¸p øng nhu cÇu cña quÇn chóng. MÆt kh¸c, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm hoa ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i hoa cã gi¸ trÞ thÈm mü vµ gi¸ trÞ kinh tÕ cao lµ h­íng ph¸t triÓn quan träng v×._.häc N«ng nghiÖp I, Hµ Néi. 41. Bïi Ngäc QuyÕt (2000), Gi¸o tr×nh kinh tÕ m«i tr­êng, NXB Tµi chÝnh, Hµ Néi 42. ViÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn (2001), C¬ së khoa häc cña mét sè vÊn ®Ò trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n 2020, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 43. ViÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn (2001), ViÖt Nam h­íng tíi 2010 NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, TËp 1. 44. Ng« Do·n VÞnh, (2003), Nghiªn cøu chiÕn l­îc vµ qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam – häc hái vµ s¸ng t¹o, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 45. Trªn c¸c m¹ng Internet. ¶nh 1: V­ên hoa hång ph¸p ®á ¶nh 1: V­ên hoa hång phít ¶nh3 : V­ên cóc tr¾ng ¶nh 4 : V­ên cóc vµng ¶nh 5: Mçi cµnh ®µo cã gi¸ b¸n tõ 80.000 – 250.000®ång ¶nh 6: §¹i lý hoa ë thÞ trÊn Nh­ Quúnh ¶nh 7: Cây quất nhỏ, tán buông này có giá 110.000đ ¶nh 8: V­ên quÊt khung ¶nh 9: Mỗi cây cam thế có giá từ 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng ¶nh 10 : Ng­êi b¸n lÎ hoa t­¬i ë chî Nh­ Quúnh Phô b¶ng 1: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho tõng lo¹i hoa cña c¸c hé ®iÒu tra, n¨m 2007 (TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo canh t¸c ) DiÔn Gi¶i §VT Hoa cóc Hoa loa kÌn Hoa hång Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu l­¬ng (1000®) (1000®) (%) l­îng (1000®) (1000®) (%) l­îng (1000®) (1000®) (%) 1. Chi phÝ trung gian 5273.152 100.00 8353.185 100.00 4897.684 100.00 Gièng 1.000® 3015 79.34 5125 77.40 2975 60.74 Ph©n h÷u c¬ ( ng«, ®ç) Kg 100 5.5 550 5.02 100 5.5 550 4.66 100 5.5 550 11.23 Ph©n hãa häc Kg 0 0.00 0 §¹m Kg 30 7.5 225 2.18 5 7.5 37.5 3.19 20 7.5 150 3.06 L©n Kg 90 3.2 288 1.64 20 3.5 70 2.79 75 2.1 157.5 3.22 Kali Kg 30 10.5 315 2.98 25 10.5 262.5 3.56 15 10.5 157.5 3.22 Thuèc BVTV 1.000® 356.5 6.17 1258 5.47 315.5 6.44 GiÊy cuèn hoa Kg 15 8.5 127.5 0 25 8.5 212.5 4.34 C¶i t¹o ®Êt 1.000® 167 645 129.2 §iÖn n­íc 1.000® 105.1 1.91 252.005 2.22 124.684 2.55 Chi kh¸c 1.000® 124.052 0.75 153.18 0.72 125.8 2.57 2. C«ng lao ®éng thuª 660 100.00 1235 100.00 564.5 100.00 Lao ®éng gi¶n ®¬n C«ng 12 30 360 225.00 26 30 780 7.15 30 214.5 134.06 Lao ®éng kü thuËt C«ng 6 50 300 187.50 7 65 455 7 50 350 218.75 3. C«ng lao ®éng gia ®×nh 157 179 0 177 4. KhÊu hao TSC§ 1.000® 253.768 100.00 198.63 100.00 133.515 100.00 Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra (n¨m 2007) Phô b¶ng 2: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho tõng lo¹i c©y c¶nh cña c¸c hé ®iÒu tra, n¨m 2007 (TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo canh t¸c) DiÔn gi¶i §¬n VÞ TÝnh QuÊt c¶nh §µo C¶nh Cam c¶nh Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu Sè §¬n gi¸ Gi¸ trÞ C¬ cÊu l­îng 1.000® 1.000® (%) l­îng 1.000® 1.000® (%) l­îng 1.000® 1.000® (%) 1. CP trung gian 5461.988 100 4886.778 100 9799.57 100 Gièng 1.000® 2665.45 48.80 2100 42.97 5950 48.32 Ph©n h÷u cã Kg 37.5 7.5 281.25 5.15 45 7.5 337.5 6.91 62 7.5 465 6.24 Ph©n hãa häc Kg §¹m Kg 18.7 8.7 162.69 2.98 16.5 8.7 143.55 2.94 17.5 8.7 152.25 2.04 L©n Kg 115.5 2.1 242.55 4.44 65 2.1 136.5 2.79 53.5 2.1 112.35 1.51 Kali Kg 19.7 13.5 265.95 4.87 15.5 13.5 209.25 4.28 21.5 13.5 290.25 3.90 Ph©n ®Çu tr©u Kg 17.5 20.5 358.75 6.57 13.5 20.5 276.75 5.66 27.5 20.5 563.75 7.57 Thuèc BVTV 1.000® 495.858 9.08 485.543 9.94 369.746 4.96 VËt liÖu Uèn 1.000® 153.285 2.81 247.578 5.07 675.525 9.07 C¶i t¹o ®Êt 1.000® 534.205 9.78 545 11.15 553.254 7.43 §iÖn n­íc 1.000® 186.525 3.41 189.982 3.89 191.945 2.58 Chi kh¸c 1.000® 115.475 2.11 215.125 4.40 475.5 6.38 2. C«ng lao ®éng thuª 1240 1152 2518 Lao ®éng gi¶n ®¬n C«ng 11 30 330 10.4 30 312 25.6 30 768 Lao ®éng kü thuËt C«ng 13 70 910 12 70 840 25 70 1750 3. Lao ®éng gia ®×nh C«ng 170 136 204  4. KhÊu hao TSC§ 1.000® 404.963 391.794 405.912 Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra(n¨m 2007) Phô b¶ng 3: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ gi÷a c¸c nhãm hé trång hoa bè trÝ theo m« h×nh s¶n xuÊt, n¨m 2007 ( B×nh qu©n 1 sµo canh t¸c/n¨m) DiÔn gi¶i Chuyªn hoa hång Chuyªn hoa cóc Hoa kÕt hîp rau Hoa kÕt hîp BQ chung Hoa loa kÌn Rau c¶i b¾p Hoa loa kÌn Hoa cóc Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) (1.000® ) (%) 1. Chi phÝ trung gian 5007.171 100.00 4996.9 100.00 8121.3 100.00 314.1 100.00 8121.3 100.00 1665.63 100.00 7056.60 100.00 Gièng 2786 55.64 2752 55.07 5215 64.21 50 15.92 5215 64.21 917.33 55.07 4233.83 60.00 Ph©n h÷u cã 522 10.43 625 12.51 550 6.77 550 6.77 212.00 12.73 614.75 8.71 V«i 12 3.82 3.00 Ph©n hãa häc 0.00 0.00 §¹m 125.5 2.51 187 3.74 37.5 0.46 56 17.83 37.5 0.46 62.33 3.74 126.46 1.79 L©n 192.4 3.84 184.2 3.69 75 0.92 11.4 3.63 75 0.92 61.40 3.69 149.85 2.12 Kali 85.5 1.71 182.5 3.65 262.1 3.23 37.4 11.91 262.1 3.23 72.50 4.35 225.53 3.20 NPK16-16-8 43.8 13.94 10.95 Thuèc BVTV 467.5 9.34 367 7.34 1375 16.93 25 7.96 1375 16.93 122.33 7.34 932.96 13.22 GiÊy cuèn hoa 145 2.90 122 2.44 127 1.56 127 1.56 40.67 2.44 140.42 1.99 C¶i t¹o ®Êt 382 7.63 283 5.66 207 2.55 37 11.78 207 2.55 89.00 5.34 301.25 4.27 §iÖn n­íc 152.25 3.04 147.7 2.96 140.2 1.73 21 6.69 140.2 1.73 49.23 2.96 162.65 2.30 Chi kh¸c 149.021 2.98 146.5 2.93 132.5 1.63 20.5 6.53 132.5 1.63 67.50 4.05 162.13 2.30 2. C«ng lao ®éng thuª 185 160 715 0 715 70 461.25 3. Lao ®éng gia ®×nh ( c«ng) 162 158 173 12 173 37 270.50 4. KhÊu hao TSC§ 258.929 250.668 241.538 25.5 241.538 82 275.04 Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra(n¨m 2007) Phô b¶ng 4: T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ gi÷a c¸c nhãm hé trång c©y c¶nh bè trÝ theo m« h×nh s¶n xuÊt ( B×nh qu©n 1 sµo gieo trång) DiÔn gi¶i Chuyªn QuÊt c¶nh Chuyªn §µo C¶nh §µo + Rau c¶i Chuyªn Cam ¶nh  BQ chung Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu 1.000® (%) 1.000® (%) 1.000® (%) 1.000® (%) 1.000® (%) 1. CP trung gian 5165.15 100 4463.3 100 5194.3 100 8909.8 100 5933.14 100 Gièng 2665.45 51.60 2100 47.05 2300 44.28 5950 66.78 3253.86 54.84 Ph©n h÷u cã 281.25 5.45 337.5 7.56 337.5 6.50 465 5.22 355.31 5.99 §¹m 130.5 2.53 113.1 2.53 162 3.12 152.25 1.71 139.46 2.35 L©n 220.5 4.27 136.5 3.06 216 4.16 112.35 1.26 171.34 2.89 Kali 265.95 5.15 209.25 4.69 268.5 5.17 229.5 2.58 243.30 4.10 Ph©n ®Çu tr©u 327.5 6.34 235.75 5.28 265.3 5.11 389.5 4.37 304.51 5.13 Thuèc BVTV 527 10.20 475 10.64 595 11.45 325 3.65 480.50 8.10 VËt liÖu Uèn 142 2.75 227 5.09 227 4.37 467 5.24 265.75 4.48 C¶i t¹o ®Êt 328 6.35 312 6.99 443 8.53 415 4.66 374.50 6.31 §iÖn n­íc 156 3.02 179.2 4.01 202 3.89 187.2 2.10 181.10 3.05 Chi kh¸c 121 2.34 138 3.09 178 3.43 217 2.44 163.50 2.76 2. C«ng lao ®éng thuª 1310 1150 1275 2378 1528.25 Lao ®éng gi¶n ®¬n 330 240 365 768 425.75 Lao ®éng kü thuËt 980 910 910 1610 1102.50 3. Lao ®éng gia ®×nh(c«ng) 170 136 148 204 164.50 4. KhÊu hao TSC§ 404.963 391.794 401.794  405.912 300.67 Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra(n¨m 200 PhiÕu t×m hiÓu ng­êi s¶n xuÊt hoa - c©y c¶nh Thêi gian ®iÒu tra.................................................................................................... A. Th«ng tin chung vÒ hé 1. Chñ hé - §Þa chØ : ……………………………………………………………………. - Tr×nh ®é chuyªn m«n: ……………………………………………………… - Tham gia líp tËp huÊn :………………………………………………………. - Hä tªn : ……………………………………….Giíi tÝnh:…………………. - Tuæi:…………………..Tr×nh ®é v¨n ho¸ : ………………………………… 2. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh: ………………………………………………….. 3. Tæng sè khÈu cña hé :……………………………………………………… - Lao ®éng trong tuæi : - Lao ®éng ngêi ®é tuæi: B. Tµi s¶n chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña hé 1. T×nh h×nh ®Êt ®ai - Tæng diÖn tÝch ®Êt cña hé: ………………………………………………. Ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông - §Êt ë (nhµ ë, s©n ph¬i, ®­êng ®i,…):………………………M2(sµo, th­íc) - §Êt dïng cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp :….…………………… M2(sµo, th­íc) + §Êt trång c©y hµng n¨m (c©y c¶nh) :………………………….. + §Êt trång hoa:…………………………………………………. + §Êt trång c©y mµu l­¬ng thùc…………………………………. + §Êt trång c©y l©u n¨m :………………………………………. - §Êt kh¸c:……………………………………………………………… (®Êt kh¸c lµ diÖn tÝch bê bao, trång c©y b¶o vÖ vµ kh«ng sö dông) 2. T×nh h×nh diÖn tÝch trång hoa, c©y c¶nh cña hé TT Tªn lo¹i c©y Xø ®ång DiÖn tÝch (M2) 2005 2006 2007 3. Ph­¬ng tiÖn chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña gia ®×nh Lo¹i tµi s¶n Chñng lo¹i Sè l­îng Nguyªn gi¸ (1000®) C«ng suÊt N¨m mua s¾m Sè n¨m sö dông 1. M¸y lµm ®Êt 2. M¸y B¬m n­íc 3. B×nh phun thuèc s©u 4. M¸y tuèt lóa 5. M¸y xay x¸t 6. M¸y næ 7. Xe « t« 8. Xe m¸y 9. Xe c«ng n«ng 10. Ph­¬ng tiÖn v©n chuyÓn kh¸c 11. §iÖn tho¹i 12. Chuång tr¹i ch¨n nu«i 13. HÖ thèng ®iÖn 14. VËt rÎ tiÒn 3. TiÒn vèn vµ t×nh h×nh sö dông vèn Tæng sè vèn dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t :............................................................. Trong ®ã dïng cho trång hoa, c©y c¶nh :.................................................................... TiÒn dïng cho x©y dùng, mua thiÕt bÞ s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh.................................... TiÒn mua gièng hoa c©y c¶nh :................................................................................... TiÒn mua c¸c lo¹i ho¸ chÊt phôc vô trång vµ ch¨m sãc hoa c©y c¶nh :...................... TiÒn c«ng lao ®éng trong trång, ch¨m sãc vµ thu h¸i hoa c©y c¶nh :......................... TiÒn c«ng thuª lao ®éng trong qu¸ tr×nh trång vµ ch¨m sãc hoa c©y c¶nh :.............. C¸c lo¹i chi phÝ kh¸c :................................................................................................ .................................................................................................................................... Nguån gèc vèn : Vèn tù cã :.................................................................................................................. Vèn ®i vay :................................................................................................................ + Thêi h¹n vay :.....................................L·i suÊt vay :............................................. Lý do kh«ng vay vèn tÝn dông : + Kh«ng cÇn tiÒn vèn` + Kh«ng thÝch vay + L·i qu¸ cao + Thêi h¹n vay qu¸ chÆt + Thñ tôc vay phøc t¹p + Kh«ng cã th«ng tin vÒ nguån vay kh¸c Nguån vèn chÝnh cho s¶n xuÊt : TÝch luü cho s¶n xuÊt : Tõ ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp : 4. Thu nhËp cña hé trong n¨m - Tõ trång trät : - Tõ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm - Tõ trång hoa c©y c¶nh : - Tõ ho¹t ®éng ngµnh nghÒ kh¸c III. Th«ng tin vÒ s¶n xuÊt hoa - c©y c¶nh trong hé 1. H×nh thøc trång Ngoµi trêi: Trong nhµ : 2. T×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh Cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t­ chi phÝ cho tõng lo¹i hoa c©y c¶nh n¨m 2007 * Chi phÝ cho viÖc ®Çu t­ trång Hoa ChØ tiªu §VT Hoa hång Hoa cóc Hoa loa kÌn SL §¬n gi¸ TtiÒn (1.000®) SL §¬n gi¸ TtiÒn (1.000®) SL §¬n gi¸ TtiÒn (1.000®) Gièng: Ph©n h÷u c¬: Ph©n ho¸ häc §¹m L©n Lali Thuèc b¶o vÖ thùc vËt Thuû lîi phÝ + ThuÕ Lµm ®Êt L­íi che Lao ®éng thuª Tro bÕp KhÊu hao TSC§ Chi kh¸c * Chi phÝ cho viÖc ®Çu t­ trång c©y c¶nh ChØ tiªu §VT C©y QuÊt c¶nh C©y cam c¶nh C©y ®µo c¶nh SL Gi¸ trÞ C¬ cÊu SL Gi¸ trÞ C¬ cÊu SL Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gièng: Ph©n h÷u c¬: Ph©n ho¸ häc §¹m L©n Lali Thuèc b¶o vÖ thùc vËt Thuû lîi phÝ + ThuÕ Lµm ®Êt VËt liÖu uèn Lao ®éng thuª Tro bÕp KhÊu hao TSC§ Chi kh¸c 3. T×nh h×nh b¶o qu¶n tr­íc khi ®em ®i tiªu thô Lo¹i s¶n phÈm Khèi l­îng cÇn b¶o qu¶n Tû lÖ hao hôt Thêi gian b¶o qu¶n tr­íc khi ®em tiªu thô Ph­¬ng tiÖn b¶o qu¶n 1. Hoa hång 2. Hoa cóc 3. Hoa loa kÌn 4. QuÊt c¶nh 5. Cam c¶nh 6. §µo c¶nh 4. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt /1sµo c©y c¶nh c¸c lo¹i cña hé ®iÒu tra S¶n phÈm hoa N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Doanh thu (1.000®) Chi phÝ (1000®) Thu nhËp (1000®) Doanh thu (1.000®) Chi phÝ (1000®) Thu nhËp (1000®) Doanh thu (1.000®) Chi phÝ (1000®) Thu nhËp (1000®) 1. Hoa hång 2. Hoa cóc 3. Hoa loa kÌn 4. QuÊt c¶nh 5. Cam c¶nh 6. §µo c¶nh IV- VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay trong n«ng hé Tû lÖ tiªu dïng s¶n phÈm hoa t­¬i trong gia ®×nh Gia ®×nh cã b¸n ®­îc gi¸ kh¸c nhau trong cïng mét lo¹i hoa theo phÈm cÊp kh¸c nhau, theo thêi gian vµ theo lý do kh¸c nhau kh«ng? NÕu cã th× b¸n theo phÈm cÊp nµo : Gia ®×nh cã hîp ®ång chÝnh thøc hoÆc kh«ng chÝnh thøc ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hoa c©y c¶nh nµo kh«ng? Cã : Kh«ng: Gia ®×nh cã tù tiªu thô hÕt sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng? Cã : Kh«ng: NÕu kh«ng th× cã lý do g×? Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn s¶n phÈm ®i tiªu thô th× dïng ph­¬ng tiÖn nµo lµ chñ yÕu Kªnh thÞ tr­êng hiÖn nay cña n«ng hé ¤ng bµ cã th­êng xuyªn ®i chî kh«ng? Cã : Kh«ng: Tû lÖ s¶n phÈm tiªu thô ë c¸c chî : ¤ng bµ cã b¸n th­êng xuyªn s¶n phÈm hoa c©y c¶nh ë chî kh«ng? Cã : Kh«ng: ¤ng bµ cã võa lßng víi gi¸ c¶ s¶n phÈm b¸n ®­îc kh«ng? Cã : Kh«ng: ¤ng bµ cã n¾m ®­îc th«ng tin vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm hoa c©y c¶nh kh«ng? Cã : Kh«ng: ¤ng bµ cã c¶n thÊy m×nh cã ®ñ c¸ch lùa chän ®Ó b¸n s¶n phÈm kh«ng? Cã : Kh«ng: ¤ng bµ b¸n s¶n phÈm cña m×nh theo hÖ thèng kªnh tiªu thô nµo kh¸c kh«ng? Tiªu thô theo hîp ®ång Tiªu thô th«ng qua hÖ thèng ng­êi thu gom(M¹ng l­íi trung gian) Tiªu thô qua hÖ thèng nhµ hµng kh¸ch s¹n ¤ng bµ cã nghÜ lµ cã nhiÒu ng­êi b¸n th× gi¸ sÏ gi¶m xuèng hay kh«ng? Cã : Kh«ng: 1. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hoa c©y c¶nh N¨m H×nh thøc b¸n Hång Cóc Loa kÌn QuÊt c¶nh Cam c¶nh §µo c¶nh 2004-2005 B¸n lÎ cho d©n sèng trong vïng B¸n lÎ t¹i chî trong huyÖn B¸n cho ng­ßi thu gom trong huyÖn vµ tØnh B¸n cho ng­êi thu gom Hµ Néi ……….. ………. 2005-2006 B¸n lÎ cho d©n sèng trong vïng B¸n lÎ t¹i chî trong huyÖn B¸n cho ng­ßi thu gom trong huyÖn vµ tØnh B¸n cho ng­êi thu gom Hµ Néi ……….. …………. 2006-2007 B¸n lÎ cho d©n sèng trong vïng B¸n lÎ t¹i chî trong huyÖn B¸n cho ng­ßi thu gom trong huyÖn vµ tØnh B¸n cho ng­êi thu gom Hµ Néi ……….. 2. S¶n l­îng vµ gi¸ b¸n mét sè s¶n phÈm hoa c©y c¶nh Th¸ng Hoa hång Hoa cóc Hoa loa kÌn SL b¸n (cµnh) §¬n gi¸ (®ång/cµnh) SL b¸n (cµnh) §¬n gi¸ (®ång/cµnh) SL b¸n (cµnh) §¬n gi¸ (®ång/cµnh) 1 2 3 4 C©y c¶nh Th¸ng QuÊt c¶nh Cam c¶nh §µo c¶nh SL b¸n (c©y) §¬n gi¸ (ngh×n/cµnh) SL b¸n (c©y) §¬n gi¸ (ngh×n/cµnh) SL b¸n (c©y) §¬n gi¸ (ngh×n/cµnh) 1 2 3 4 V. H­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hoa c©y c¶nh trong n«ng hé 1. ý kiÕn cñ hé vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hoa c©y c¶nh C¸c vÊn ®Ò ThuËn lîi Khã kh¨n §iÒu kiÖn khÝ hËu vµ thêi tiÕt Vèn ®Çu t­ C«ng nghÖ vµ kü thuËt Gièng ThÞ tr­êng tiªu thô C¬ chÕ chÝnh s¸ch C¸c vÊn ®Ò kh¸c …………. ………… 2. §¸nh gi¸ cña hé vÒ s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh so víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c(s¶n xuÊt trång trät, ch¨n nu«i, lÜnh vùc kh¸c) Tèt h¬n Ngang b»ng Kh«ng b»ng 3. §Þnh h­íng cña hé vÒ s¶n xuÊt hoa c©y c¶nh Thu hÑp qui m« s¶n xuÊt Gi÷ nguyªn qui m« s¶n xuÊt Më réng qui m« s¶n xuÊt Lý do: Tiªu thô theo h×nh thøc nµo lµ chñ yÕu: §ång thêi cã c¸c ý kiÕn kh¸c cña hé s¶n xuÊt nÊm ¨n: Xin c¶m ¬n «ng bµ ®· cho chóng t«i biÕt nh÷ng th«ng tin v« cïng quÝ b¸u nµy PhiÕu t×m hiÓu ng­êi tiªu dïng hoa, c©y c¶nh I - Th«ng tin vÒ chñ hé 1. Hä tªn :……….............................................; Tuæi:…………..; Giíi tÝnh:……………. 2. §Þa chØ:............................................................................................................................ 3. Tr×nh ®é v¨n ho¸: CÊp I ( ) CÊp II ( ) CÊp III ( ) Trung cÊp ( ) Cao ®¼ng ( ) §¹i häc ( ) 4. Xin cho biÕt viÖc lµm cña anh chÞ? C«ng chøc nhµ n­íc ( ) VÒ h­u ( ) Qu©n ®éi, c¶nh s¸t ( ) Sinh viªn ( ) Bu«n b¸n ( ) C«ng nh©n ( ) NghÒ kh¸c ( nªu cô thÓ ) ............. II .T×nh h×nh vÒ hé 5. Lo¹i hé ThÞ TrÊn ( ) N«ng th«n ( ) 6. Gia ®×nh hiÖn cã bao nhiªu khÈu sèng ë nhµ? ........................khÈu ................ng­êi lín 7. Gia ®×nh cã bao nhiªu lao ®éng, tæng sè ng­êi, trong ®ã .......n÷ Thu nhËp cña hé trong n¨m? Nguån thu nhËp Sè l­îng ( 1000®) Gi¸ ®¬n vÞ Gi¸ trÞ L­¬ng TiÒn chuyÓn, biÕu Kinh doanh Thu nhËp kh¸c Tæng sè III - Tiªu dïng hoa, c©y c¶nh 8. Tiªu dïng Gia ®×nh cã hay mua hoa, c©y c¶nh vÒ ch¬i kh«ng? Cã ( ) Kh«ng bao giê ( ) NÕu kh«ng t¹i sao? Gi¸ ®¾t ( ) Kh«ng cã b¸n ( ) Kh«ng ®Ñp ( ) Kh¸c (nªu cô thÓ)........................ NÕu cã, gia ®×nh th­êng mua hoa g×? Hång ( ); Cóc ( ); Lan ( ); Kh¸c ( ) Mçi lÇn gia ®×nh mua bao nhiªu b«ng? ......................... Gia ®×nh th­êng mua hoa nhiÒu vµo th¸ng mÊy trong n¨m? Vô ®«ng ( ) Quanh n¨m ( ) Nguån hoa, c©y c¶nh tiªu dïng Tù s¶n xuÊt ( ) Mua ( ) C¶ hai ( ) NÕu gia ®×nh mua, mua ë ®©u ? Chî ( ) Cña hµng ®¹i lý quª ( ) Hµng xãm ( ) Siªu thÞ ( ) Ng­êi b¸n lÎ ( ) Gi¸ gia ®×nh mua lµ bao nhiªu? Cao nhÊt ...............®/b«ng ThÊp nhÊt ...............®/b«ng Trung b×nh ..........®/b«ng Cao nhÊt ...............®/c©y ThÊp nhÊt ...............®/c©y Trung b×nh ..........®/c©y VËy gi¸ anh chÞ mua lµ: ®¾t ( ) RÎ ( ) Hîp lý ( ) NÕu ®¾t, rÎ th× bao nhiªu lµ hîp lý .............:......®/b«ng 9. Gia ®×nh cã gÆp khã kh¨n g× khi mua hoa: Cã ( ) Kh«ng ( ) 10. Gia ®×nh gÆp khã kh¨n g× khi ch¬i hoa kh«ng? Cã ( ) Kh«ng ( ) NÕu cã ®ã lµ khã kh¨n g×: H×nh thøc kh«ng ®Ñp ( ) Kh«ng t­¬i ( ) Kh¸c ( nªu cô thÓ ) ............................................................. 11. Gia ®×nh cã ®Ò nghÞ g× ®Ó hoµn thiÖn s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô hoa t­¬i, c©y c¶nh : .............................................................................................................................................. PhiÕu t×m hiÓu ng­êi b¸n lÎ hoa, c©y c¶nh Hä tªn ng­êi ®­îc pháng vÊn.............................................................................................. §Þa chØ:................................................................................................................................. Tuæi:..............................( n¨m sinh:...................) Giíi tÝnh: Nam ( ) N÷ ( ) I - Th«ng tin vÒ ng­êi ®­îc pháng vÊn 1.Tr×nh ®é v¨n ho¸: CÊp I ( ) CÊp II ( ) CÊp III ( ) Trung cÊp ( ) Cao ®¼ng ( ) §¹i häc ( ) 2. Anh chÞ tham gia bu«n b¸n hoa t­¬i nh­ thÕ nµo? Thu gom ( ) B¸n bu«n ( ) B¸n lÎ ( ) II. Ng­êi b¸n lÎ 3 - anh ( chÞ) b¸n lÎ hoa t­¬i, c©y c¶nh ®­îc mÊy n¨m? ..............n¨m 4. anh ( chÞ) vËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn nµo? ¤ t« t¶i ( ) Xe m¸y( ) Xe c¶i tiÕn ( ) Xe th« s¬ ( ) 5. anh chÞ b¸n bao nhiªu b«ng mçi ngµy?...............? Bao nhiªu mçi th¸ng ?..................., Bao nhiªu mçi n¨m?............................. 6. Anh chÞ cho biÕt tû lÖ lo¹i hoa, c©y c¶nh bu«n b¸n, gi¸ mua vµ gi¸ b¸n theo tõng lo¹i, gi¸ trung b×nh ë th¸ng b¸n Ýt lµ bao nhiªu? Lo¹i hoa t­¬i, c©y c¶nh Tû lÖ mua ®­îc(%) Gi¸ mua (®/b«ng) Gi¸ b¸n(®/b«ng) 7. Anh chÞ cho biÕt tû lÖ lo¹i hoa, c©y c¶nh bu«n b¸n, gi¸ mua vµ gi¸ b¸n theo tõng lo¹i, gi¸ trung b×nh ë th¸ng b¸n Ýt lµ bao nhiªu? Kh¸ch hµng cña anh chÞ yªu cÇu cô thÓ KÝch cì H×nh d¹ng Mµu s¾c 8. anh chÞ mua hoa, c©y c¶nh tõ : Ng­êi b¸n bu«n ( ) Ng­êi thu gom ( ) HTX ( ) Ng­êi n«ng d©n ( ) Ng­êi kh¸c ( xin nªu cô thÓ ).................................... Anh chÞ mua ë chî nµo( xin ghi râ tªn chî, x·, huyÖn, tØnh) ............................................ 9. Anh chÞ mua hoa t­¬i, c©y c¶nh dùa trªn hîp ®ång víi ng­êi b¸n? Cã ( ) Kh«ng ( ) 10. Theo anh chÞ lo¹i hoa, c©y c¶nh nµo b¸n ch¹y? Lo¹i hoa, c©y c¶nh Tû lÖ mua ®­îc(%) Gi¸ mua (®/b«ng) Gi¸ b¸n(®/b«ng) 11. anh chÞ cã nh÷ng khã kh¨n g× trong viÖc bu«n b¸n hoa t­¬i, c©y c¶nh ? Cã ( ) kh«ng( ) NÕu cã, ®ã lµ khã kh¨n g×? Mua hoa tõ n«ng d©n: - VÊn ®Ò gièng hoa, c©y c¶nh .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - ChÊt l­îng ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hîp ®ång víi n«ng d©n ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Vèn tÝn dông cho n«ng d©n ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ VÊn ®Ò kh¸c .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.Anh chÞ cã ®Ò nghÞ g× ®Ó hoµn thiÖn viÖc bu«n b¸n hoa t­¬i? Cã ( ) Kh«ng ( ) NÕu cã, ®ã lµ nh÷ng ®Ò nghÞ g×? Mua tõ n«ng d©n: - VÊn ®Ò gièng .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - ChÊt l­îng ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hîp ®ång víi n«ng d©n ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Vèn tÝn dông cho n«ng d©n ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ VÊn ®Ò kh¸c .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. PhiÕu t×m hiÓu ng­êi b¸n bu«n hoa t­¬i, c©y c¶nh Hä tªn ng­êi ®­îc pháng vÊn........................................................ §Þa chØ:................................................................................................................................. Tuæi:..............................( n¨m sinh:...................) Giíi tÝnh: Nam ( ) N÷ ( ) I - Th«ng tin vÒ ng­êi ®­îc pháng vÊn 1.Tr×nh ®é v¨n ho¸: CÊp I ( ) CÊp II ( ) CÊp III ( ) Trung cÊp ( ) Cao ®¼ng ( ) §¹i häc ( ) 2. Anh chÞ tham gia bu«n b¸n hoa, c©y c¶nh nh­ thÕ nµo? Thu gom ( ) B¸n bu«n ( ) B¸n lÎ ( ) II- Ng­êi b¸n bu«n 3 - anh ( chÞ) b¸n bu«n hoa, c©y c¶nh ®­îc mÊy n¨m? ..............n¨m anh ( chÞ) vËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn nµo? ¤ t« t¶i ( ) Xe m¸y( ) Xe c¶i tiÕn ( ) Xe th« s¬ ( ) 4. Th­êng anh ( chÞ) B¸n nhiÒu vµo nh÷ng th¸ng nµo?.................................. Mçi ngµy bao nhiªu ?............................................. Anh chÞ b¸n Ýt trong nh÷ng th¸ng nµo?.............................Mçi ngµy bao nhiªu?................. 5. Anh chÞ cho biÕt tû lÖ lo¹i hoa bu«n b¸n, gi¸ mua vµ gi¸ b¸n theo tõng lo¹i, gi¸ trung b×nh ë th¸ng b¸n nhiÒu lµ bao nhiªu? Lo¹i hoa, c©y c¶nh Tû lÖ mua ®­îc(%) Gi¸ mua (®/b«ng) Gi¸ b¸n(®/b«ng) Hoa cóc Hoa hångOHHH Hoa loa kÌn 6. Anh chÞ cho biÕt tû lÖ hoa, c©y c¶nh bu«n b¸n, gi¸ mua vµ gi¸ b¸n theo tõng lo¹i, gi¸ trung b×nh ë th¸ng b¸n Ýt lµ bao nhiªu? Lo¹i hoa, c©y c¶nh Tû lÖ mua ®­îc(%) Gi¸ mua (®/kg) Gi¸ b¸n(®/kg) Hoa cóc Hoa hång Hoa loa kÌn 7. Anh chÞ mua hoa, c©y c¶nh tõ? Ng­êi thu gom ( ) HTX ( ) Ng­êi b¸n sØ ( ) Ng­êi nhËp khÈu ( ) Vô ( ) Ng­êi kh¸c ( xin nªu cô thÓ) .................... Xin h·y cho biÕt tû lÖ hoa, c©y c¶nh anh chÞ mua? Tõ Hµ Néi..............% Trung quèc.............% Tõ §µ L¹t ...............% Tõ ch©u ©u...............% N¬i kh¸c:..................% T¹i c¸c x· trong huyÖn V¨n L©m: §×nh Dï ...........% Minh H¶i ..............% Nh­ quúnh ............% ViÖt H­ng ............% ChØ §¹o..................% L¹c §¹o..................% Tr­ng tr¾c..................% T©n Quang ..................% §¹i §ång.................% L­¬ng Tµi..................% L¹c Hång....................% 8. Anh chÞ mua hoa, c©y c¶nh dùa trªn: Hîp ®ång víi HTX ( ) Hîp ®ång víi ng­êi thu gom ( ) 9. Anh chÞ tr¶ tiÒn mua hoa, c©y c¶nh nh­ thÕ nµo? TiÒn mÆt ( ) øng vèn tr­íc ( ) øng gièng, ph©n bãn ( ) Ph­¬ng thøc kh¸c ( nªu cô thÓ).................. 10. anh chÞ b¸n hoa, c©y c¶nh cho ai, nh÷ng ®èi t­îng mua bao nhiªu %? Ng­êi tiªu dïng ( )...........% Ng­êi xuÊt khÈu( ) .................% Ng­êi b¸n xØ, lÎ( ) ...........% Nhµ hµng, kh¸ch s¹n ( ) .............% Ng­êi mua bu«n( ) .............% C«ng së, tr­êng häc( )..................% Kh¸c ( nªu cô thÓ) ..................................................................................................... §Þa ®iÓm b¸n cña anh chÞ?............................................................................. Ph­¬ng thøc vËn chuyÓn khi b¸n? Ng­êi b¸n tù chuyÓn ®Õn n¬i ng­êi mua ( ) Ng­êi mua ®Õn n¬i mua ( ) 11. anh chÞ cã nh÷ng khã kh¨n g× trong viÖc bu«n b¸n hoa t­¬i, c©y c¶nh? Cã ( ) kh«ng( ) NÕu cã, ®ã lµ khã kh¨n g×? Mua hoa, c©y c¶nh tõ n«ng d©n: - VÊn ®Ò gièng hoa, c©y c¶nh:.............................................................................................. .............................................................................................................................................. ChÊt l­îng:......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Hîp ®ång víi n«ng d©n:....................................................................................................... .............................................................................................................................................. Vèn tÝn dông cho n«ng d©n:................................................................................................. .............................................................................................................................................. VÊn ®Ò kh¸c:......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 12.Anh chÞ cã ®Ò nghÞ g× ®Ó hoµn thiÖn viÖc bu«n b¸n hoa t­¬i, c©y c¶nh i? Cã ( ) Kh«ng ( ) NÕu cã, ®ã lµ nh÷ng ®Ò nghÞ g×? Mua tõ n«ng d©n: - VÊn ®Ò gièng hoa, c©y c¶nh:............................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - ChÊt l­îng:......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Hîp ®ång víi n«ng d©n:....................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Vèn tÝn dông cho n«ng d©n:................................................................................................. .............................................................................................................................................. VÊn ®Ò kh¸c:......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTRINH THI THANH THUY K15.doc
Tài liệu liên quan