Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros Muelleri và Tetraselmis Sp. phân lập tại Việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros Muelleri và Tetraselmis Sp. phân lập tại Việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản: ... Ebook Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros Muelleri và Tetraselmis Sp. phân lập tại Việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

pdf110 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Chaetoceros Muelleri và Tetraselmis Sp. phân lập tại Việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… i Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi ------------------ Ph¹m mü Dung Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi chaetoceros muelleri vµ tetraselmis sp. ph©n lËp t¹i viÖt nam víi môc ®Ých øng dông trong nu«i trång thñy s¶n LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp Chuyªn ngµnh: Nu«i trång thñy s¶n M· sè : 60.62.70 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. NCVC. §Æng DiÔm Hång Hµ néi - 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… ii Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc vµ ch−a tõng ®−îc ai c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nµo kh¸c. T«i xin cam ®oan r»ng c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n ®Òu ®3 ®−îc chØ râ nguån gèc. Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2009 T¸c gi¶ luËn v¨n Ph¹m Mü Dung Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… iii Lêi c¶m ¬n Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ® nhËn ®−îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì vÒ chuyªn m«n vµ c¬ së vËt chÊt cña phßng C«ng nghÖ T¶o, phßng ThÝ nghiÖm träng ®iÓm C«ng nghÖ Gen - ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc. T«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn TS.NCVC. §Æng DiÔm Hång - Tr−ëng phßng C«ng nghÖ T¶o ng−êi ® trùc tiÕp h−íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi. Qua ®©y, t«i xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn NCS. Ng« ThÞ Hoµi Thu cïng c¸c c¸n bé phßng C«ng nghÖ T¶o - ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc ® tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t«i thùc hiÖn thµnh c«ng ®Ò tµi nµy. Bªn c¹nh ®ã, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi, §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi, §¹i häc Quèc Gia TPHCM, ViÖn Nghiªn cøu Nu«i trång Thñy s¶n 1, ViÖn Nghiªn cøu Nu«i trång thñy s¶n 3, ViÖn nghiªn cøu H¶i D−¬ng häc ® truyÒn ®¹t kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cho t«i trong suèt kho¸ häc nµy. T«i còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn Ban Gi¸m HiÖu Tr−êng §¹i häc Vinh, Ban chñ nhiÖm khoa N«ng L©m Ng− vµ tæ bé m«n Nu«i trång Thñy s¶n ® t¹o ®iÒu kiÖn gióp t«i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô c«ng t¸c, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc trong hai n¨m qua. T«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi tËp thÓ líp Cao häc 9 – NTTS, cïng c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ® gióp ®ì t«i hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Cuèi cïng, t«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi bè mÑ, anh, chÞ, em ® ®éng viªn vµ gióp ®ì t«i trong hai n¨m häc qua. §Æc biÖt lµ c¶m ¬n anh - ng−êi chång ® lu«n ®éng viªn, chia sÎ vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp, thùc hiÖn ®Ò tµi còng nh− hoµn thµnh tèt kho¸ häc nµy. Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… iv Môc lôc Lêi cam ®oan .................................................................................................................... ii Lêi c¶m ¬n ....................................................................................................................... iii Môc lôc............................................................................................................................ iv Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ kÝ hiÖu................................................................................. vi Danh môc c¸c b¶ng ......................................................................................................... vii Danh môc c¸c h×nh......................................................................................................... viii Më §ÇU.......................................................................................................................... 1 CH¦¥NG 1. TæNG QUAN TµI LIÖU......................................................................... 4 1.1. T×nh h×nh nghiªn cøu vi t¶o ngoµi n−íc................................................................... 4 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ t¶o, vi t¶o.................................................................................... 4 1.1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ ph©n lo¹i t¶o .............................................................. 5 1.1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ vai trß, gi¸ trÞ dinh d−ìng cña vi t¶o........................... 8 1.1.4. T×nh h×nh nghiªn cøu øng dông vi t¶o ............................................................ 11 1.1.5. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ l−u gi÷, b¶o qu¶n vµ nu«i trång vi t¶o ...................... 17 1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc........................................................................... 21 1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ chi Chaetoceros vµ Tetraselmis ...................................... 25 1.3.1. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh häc cña chi Chaetoceros vµ Tetraselmis................. 25 1.3.2. øng dông cña VTB C. muelleri vµ Tetraselmis sp. trong NTTS....................... 26 CH¦¥NG 2. VËt liÖu Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU ................................ 29 2.1. VËt liÖu nghiªn cøu............................................................................................... 29 2.1.1. VËt liÖu nghiªn cøu ........................................................................................ 29 2.1.2. §Þa ®iÓm nghiªn cøu ...................................................................................... 30 2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ....................................................................................... 30 2.3.1 Ph−¬ng ph¸p thu thËp, ph©n lËp loµi Chaetoceros muelleri vµ Tetraselmis sp. 30 2.3.2. Ph−¬ng ph¸p l−u gi÷ vµ b¶o qu¶n loµi Chaetoceros muelleri vµ Tetraselmis sp. ................................................................................................................................ 32 2.3.3. §Þnh tªn khoa häc chÝnh x¸c ®Õn loµi Chaetoceros sp. vµ Tetraselmis sp. ph©n lËp ®−îc ë ViÖt Nam................................................................................................ 34 2.3.4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi Chaetoceros muelleri vµ Tetraselmis sp. ..................................................................................... 36 2.3.5. Quy tr×nh nu«i thu sinh khèi Chaetoceros muelleri vµ Tetraselmis sp. trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm vµ ngoµi tù nhiªn theo ®Þnh h−íng øng dông lµm thøc ¨n cho Êu trïng cña c¸c loµi h¶i s¶n .................................................................................... 39 2.3.6. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu........................................................... 40 CH¦¥NG 3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O LUËN ...................................... 41 3.1. Ph©n lËp, l−u gi÷, ®Þnh tªn khoa häc chÝnh x¸c loµi Chaetoceros sp. vµ Tetraselmis sp. ph©n lËp ë ViÖt Nam .............................................................................................. 41 3.1.1. KÕt qu¶ ph©n lËp hai loµi Chaetoceros sp. vµ Tetraselmis sp. tõ vïng biÓn H¶i Phßng ...................................................................................................................... 41 3.1.2. §Þnh tªn khoa häc chÝnh x¸c ë møc ®é sinh häc ph©n tö cña loµi Chaetoceros sp. vµ Tetraselmis sp. ph©n lËp ë ViÖt Nam b»ng ph−¬ng ph¸p ®äc vµ so s¸nh trªn tr×nh tù nucleotit cña gen 18S rRNA ........................................................................ 43 3.1.3. L−u gi÷ vµ b¶o qu¶n Chaetoceros muelleri vµ Tetraselmis convolutae ........... 49 3.2. Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi C. muelleri vµ loµi Tetraselmis convoluate ph©n lËp ë ViÖt Nam.................................................................................. 51 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… v 3.2.1. Tèi −u ho¸ ®iÒu kiÖn nu«i trång...................................................................... 51 3.2.2. Thµnh phÇn dinh d−ìng, lipÝt tæng sè, thµnh phÇn axÝt bÐo cña C. muelleri vµ Tetraselmis convolutae ............................................................................................ 60 3.3. Nu«i thu sinh khèi C. muelleri vµ Tetraselmis convolutae trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm vµ ngoµi tù nhiªn theo ®Þnh h−íng øng dông lµm thøc ¨n cho Êu trïng cña c¸c loµi h¶i s¶n .................................................................................................................. 65 3.3.1. Sinh tr−ëng cña C. muelleri ë c¸c thÓ tÝch nu«i kh¸c nhau.............................. 65 3.3.2. Sinh tr−ëng cña Tetraselmis convolutae ë c¸c thÓ tÝch kh¸c nhau ................... 66 KÕT LUËN Vµ §Ò NGHÞ............................................................................................ 68 1. KÕt luËn................................................................................................................... 68 2. §Ò nghÞ.................................................................................................................... 69 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................. 70 PHô LôC ...................................................................................................................... 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… vi Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ kÝ hiÖu AA Arachidonic Acid ANOVA Analysis of variance Ph©n tÝch ph−¬ng sai cs Céng sù DHA Docosahexaenoic acid, 22:6 (n-3) DMSO Dimethylsulfoxide DPA Docosapentaenoic Acid EPA Eicosapentaenoic acid, 20:5 (n-3) Erd Erdscheiber M§TB MËt ®é tÕ bµo NTTS Nu«i trång thñy s¶n PCR Polymerase chain reaction PTN Phßng thÝ nghiÖm PUFAs Polyunsaturated fatty acids OD Optical Density MËt ®é quang SEM Scaning electronic microscope KÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt SHPT Sinh häc ph©n tö TLK Träng l−îng kh« TLT Träng l−îng t−¬i TB TÕ bµo VTB Vi t¶o biÓn 18S rRNA 18S ribosomal Ribonucleic acid TEM Transmission electron microscopy KÝnh hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… vii Danh môc c¸c b¶ng Sè b¶ng Tªn b¶ng Trang 1.1 Ph©n lo¹i c¸c nhãm ngµnh t¶o 6 1.2 Mét sè loµi t¶o ®−îc sö dông phæ biÕn trong NTTS 11 1.3 T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ l−u gi÷, b¶o qu¶n vi t¶o 18 3.1 HÖ sè t−¬ng ®ång cña c¸c loµi thuéc chi Chaetoceros 46 3.2 HÖ sè t−¬ng ®ång cña c¸c loµi thuéc chi Tetraselmis 47 3.3 Thµnh phÇn dinh d−ìng v« c¬ vµ h÷u c¬ cña C. muelleri vµ T. convolutae 61 3.4 Thµnh phÇn axÝt bÐo bo hoµ vµ kh«ng bo hoµ cña C. muelleri 63 3.5 KÕt qu¶ ph©n tÝch thµnh phÇn axÝt bÐo bo hoµ vµ kh«ng bo hoµ cña T. convolutae 64 3.6 Sinh tr−ëng cña C. muelleri ë c¸c thÓ tÝch kh¸c nhau 65 3.7 Sinh tr−ëng cña T. convolutae ë c¸c thÓ tÝch kh¸c nhau 66 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… viii Danh môc c¸c h×nh Sè h×nh Tªn h×nh Trang 1.1 §−êng cong sinh tr−ëng cña vi t¶o 5 2.1 S¬ ®å quy tr×nh thÝ nghiÖm b¶o qu¶n c¸c mÉu vi t¶o biÓn 33 2.2 Quy tr×nh chôp ¶nh SEM c¸c mÉu vi t¶o biÓn 34 2.3 Quy tr×nh t¸ch chiÕt AND tæng sè c¸c mÉu VTB 35 2.4 Quy tr×nh nh©n nu«i sinh khèi t¶o trong ®iÒu kiÖn PTN vµ Pilot 40 3.1 H×nh th¸i tÕ bµo Chaetoceros sp. d−íi kÝnh hiÓn vi quang häc víi ®é phãng ®¹i 400 lÇn 41 3.2 H×nh th¸i tÕ bµo Chaetoceros sp. d−íi kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM) víi ®é phãng ®¹i 5000 lÇn 41 3.3a H×nh th¸i tÕ bµo Tetraselmis sp. d−íi kÝnh hiÓn vi quang häc víi ®é phãng ®¹i 400 lÇn 42 3.3b H×nh th¸i tÕ bµo Tetraselmis sp. D−íi kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM) víi ®é phãng ®¹i 5000 lÇn 42 3.4 KÕt qu¶ t¸ch ADN tæng sè cña loµi Chaetoceros sp. vµ Tetraselmis sp. 43 3.5 KÕt qu¶ nh©n mét phÇn gen 18S rRNA cña loµi Chaetoceros sp., Tetraselmis sp. 44 3.6 KÕt qu¶ t¸ch chiÕt vµ tinh s¹ch ADN plasmit t¸i tæ hîp mang gen 18S rRNA cña loµi Tetraselmis sp. vµ Chaetoceros sp. 45 3.7 S¬ ®å mèi quan hÖ vÒ mÆt di truyÒn gi÷a c¸c loµi thuéc chi Chaetoceros 46 3.8 S¬ ®å mèi quan hÖ vÒ mÆt di truyÒn gi÷a c¸c loµi thuéc chi Tetraselmis 48 3.9a MÉu C. muelleri t¹i ngµy ®Æt thÝ nghiÖm l−u gi÷ th¹ch Èm 49 3.9b MÉu C. muelleri sau 1 th¸ng l−u gi÷ th¹ch Èm (09/03/2009) 49 3.10a MÉu Tetraselmis sp. t¹i ngµy ®Æt thÝ nghiÖm l−u gi÷ th¹ch ©m (09/02/2009) 49 3.10b MÉu Tetraselmis sp. Sau 1 th¸ng l−u gi÷ th¹ch Èm (09/03/2009) 49 3.11 Tû lÖ sèng sãt cña T. convolutae sau b¶o qu¶n ë - 80oC víi c¸c nång ®é glycerol kh¸c nhau 50 3.12 Tèc ®é sinh tr−ëng cña C. muelleri theo gi¸ trÞ OD680 trªn c¸c 51 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… ix m«i tr−êng kh¸c nhau 3.13 Mèi t−¬ng quan gi÷a M§TB vµ gi¸ trÞ OD680 ë C. muelleri 52 3.14 Tèc ®é sinh tr−ëng cña C. muelleri theo gi¸ trÞ OD680 ë c¸c nång ®é muèi kh¸c nhau 53 3.15 Tèc ®é sinh tr−ëng cña C. muelleri theo gi¸ trÞ OD680 ë nhiÖt ®é kh¸c nhau 54 3.16 Tèc ®é sinh tr−ëng cña C. muelleri theo gi¸ trÞ OD680 ë c¸c c−êng ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau 54 3.17 Tèc ®é sinh tr−ëng cña C. muelleri ë c¸c gi¸ trÞ pH kh¸c nhau 55 3.18 Tèc ®é sinh tr−ëng cña T. convolutae theo gi¸ trÞ OD680 trªn c¸c m«i tr−êng nuèi kh¸c nhau 56 3.19 Mèi t−¬ng quan gi÷a M§TB vµ OD680nm 57 3.19 Tèc ®é sinh tr−ëng cña T. convolutae theo gi¸ trÞ OD680 ë c¸c nång ®é muèi kh¸c nhau 57 3.21 Tèc ®é sinh tr−ëng cña T. convolutae theo gi¸ trÞ OD680 ë nhiÖt ®é kh¸c nhau 58 3.22 Tèc ®é sinh tr−ëng cña T. convolutae theo gi¸ trÞ OD680 ë c¸c c−êng ®é chiÕu s¸ng kh¸c nhau 59 3.23 Tèc ®é sinh tr−ëng cña T. convolutae theo gi¸ trÞ OD680 ë c¸c gi¸ trÞ pH kh¸c nhau 60 3.24 Phæ axÝt bÐo cña C. muelleri 63 3.25 Phæ axÝt bÐo cña T. convolutae 64 3.26 Sinh tr−ëng cña T. convolutae ë c¸c thÓ tÝch nu«i 1,5 lÝt vµ 10 lÝt 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 1 Më §ÇU Vi t¶o lµ m¾t xÝch ®Çu tiªn trong chuçi thøc ¨n nªn chóng lµ nguån thøc ¨n kh«ng thÓ thiÕu cña nhiÒu ®èi t−îng thñy, h¶i s¶n. Vi t¶o ®−îc sö dông ë hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®éng vËt th©n mÒm, Êu trïng cña gi¸p x¸c vµ c¸ (Brown et al., 1997; Wikfors vµ Ohno, 2001). Ngoµi ra, chóng cßn ®−îc sö dông ®Ó nu«i sinh khèi c¸c loµi ®éng vËt phï du (Artemia, Copepoda, lu©n trïng). HiÖn nay, trªn thÕ giíi ® cã 40 loµi vi t¶o ®−îc sö dông trong nu«i trång thñy s¶n (NTTS). ¦u ®iÓm cña vi t¶o lµ cã kÝch th−íc phï hîp, dÔ tiªu ho¸, Ýt g©y « nhiÔm m«i tr−êng, cã thÓ chuyÓn ho¸ trong chuçi thøc ¨n, tû lÖ ph¸t triÓn nhanh, cã kh¶ n¨ng nh©n nu«i sinh khèi lín, cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho ®éng vËt nu«i. Thµnh phÇn dinh d−ìng cña 40 loµi vi t¶o ®−îc dïng trong NTTS nh− protein thay ®æi tõ 6-52%; carbohydrate tõ 5-23% vµ lipid tõ 7-23% còng ® ®−îc c«ng bè (Brown, 2002; Muller et al., 2004). Ngoµi ra, c¸c loµi vi t¶o biÓn (VTB) cßn giµu c¸c axÝt bÐo kh«ng bo hoµ ®a nèi ®«i (PUFAs) ®Æc biÖt lµ DHA (docosahexaenoic acid), EPA (eicosapentaenoic acid), AA (arachidonic acid), ®©y lµ c¸c axÝt bÐo kh«ng bo hoµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi con ng−êi vµ ®éng vËt nu«i (Crowford, 2000; Kumon et al., 2002; Sijtsma et al., 2004).. C¸c loµi t¶o ®Òu chøa EPA chiÕm 7-34% tèng sè acid bÐo, t¶o Prymnesiophyceae chøa DHA: 0,2 – 11% tèng sè acid bÐo vµ Eustigmatophyceae l¹i cã nhiÒu nhÊt AA: 0 – 4% tæng sè acid bÐo; Líp t¶o Prasinophyceae (Tetraselmis, Micromonas, Pyramimonas) chøa kho¶ng 4-10% tæng sè acid bÐo lµ DHA hoÆc EPA (Brown et al., 1997). Chaetoceros muelleri, Tetraselmis sp. lµ mét trong nh÷ng loµi vi t¶o biÓn ®−îc sö dông lµm thøc ¨n phæ biÕn cho ®éng vËt th©n mÒm hai m¶nh vá, Êu trïng gi¸p x¸c. §Æc biÖt, chóng cã nguån PUFAs cÇn thiÕt cho sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña Êu trïng (Belay, 1997; Chiou et al., 2001). Chaetoceros muelleri cã chøa EPA chiÕm ®Õn 16,4% tæng sè axÝt bÐo (Fabrice et al., 2003), Tetraselmis sp. cã chøa EPA trung b×nh kho¶ng 4,8 mg/g träng l−îng kh« (Vishwanath et al., 2006) vµ chóng th−êng ®−îc nu«i kÕt hîp víi nhau ®Ó cã thÓ bæ sung, hç trî cung cÊp nguån PUFAs cho c¸c lo¹i Êu trïng trong NTTS. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 2 Tuy vËy, hµm l−îng lipÝd vµ axÝt bÐo cã trong VTB cßn phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, chÕ ®é chiÕu s¸ng, nhiÖt ®é, dinh d−ìng, pH, ®é mÆn (Sukenik and (Wahnon, 1991, Tzovenis et al., 1997; Zhu et al., 1997) vµ c¶ vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn (Piorreck and Pohl, 1984; Taguchi et al., 1987). Tuy nhiªn, hiÖn nay c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i vi t¶o vÉn chñ yÕu dùa vµo ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña chóng. Nh−ng mét sè loµi trong cïng mét chi nÕu chØ quan s¸t d−íi kÝnh hiÓn vi quang häc l¹i rÊt khã ph©n biÖt do chóng cã kÝch th−íc rÊt nhá vµ h×nh th¸i tÕ bµo vi t¶o rÊt dÔ bÞ thay ®æi khi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng thay ®æi. Do ®ã, viÖc ph©n lo¹i vi t¶o cÇn c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao, ph¶i cã c¸c kÝnh hiÓn vi hiÖn ®¹i nh− kÝnh hiÓn vi huúnh quang, kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua (TEM) hay hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM) vµ tèn nhiÒu thêi gian. V× vËy, sö dông c¸c kü thuËt sinh häc ph©n tö ®Ó x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch tr×nh tù nucleotit cña c¸c gen b¶o thñ nh− 18S rRNA, ITS1-5,8S-ITS2, 28S rRNA (LSU), ® hç trî tÝch cùc cho viÖc ®Þnh tªn khoa häc c¸c loµi vi t¶o biÓn mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. MÆt kh¸c, ë n−íc ta hiÖn nay viÖc chñ ®éng s¶n xuÊt thøc ¨n t−¬i sèng lµ VTB phôc vô cho ®èi t−îng NTTS cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do ®a sè c¸c gièng VTB ®−îc sö dông ®Òu cã nguån gèc nhËp ngo¹i nªn ch−a cã ph−¬ng ph¸p l−u gi÷ gièng thuÇn còng nh− quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i ch−a thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu ë ViÖt Nam. V× thÕ, hiÖu qu¶ ®em l¹i ch−a cao, sinh khèi ®¹t ®−îc thÊp, bÞ t¹p nhiÔm nhiÒu, nguån gièng s¬ cÊp kh«ng chñ ®éng ®−îc. Do vËy, ch−a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng vÒ vai trß cña vi t¶o còng nh− ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thùc tÕ cña vi t¶o trong nu«i trång thñy s¶n. V× thÕ chóng t«i ® ®Ò xuÊt ®Ò tµi: Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi Chaetoceros muelleri vµ loµi Tetraselmis sp. ph©n lËp ë ViÖt Nam víi môc ®Ých øng dông trong nu«i trång thñy s¶n. C«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn t¹i Phßng C«ng nghÖ T¶o, ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam víi môc tiªu nghiªn cøu: * Môc tiªu chung: Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi Chaetoceros muelleri vµ loµi Tetraselmis sp. ph©n lËp ë ViÖt Nam víi môc ®Ých øng dông trong nu«i trång thñy s¶n. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 3 * Môc tiªu cô thÓ: - Ph©n lËp, l−u gi÷, ®Þnh tªn khoa häc chÝnh x¸c vµ nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc cña loµi Chaetoceros muelleri vµ loµi Tetraselmis sp. - Nh©n nhanh sinh khèi 2 loµi t¶o nµy cã chÊt l−îng dinh d−ìng phï hîp lµm thøc ¨n cho NTTS. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 4 CH¦¥NG 1. TæNG QUAN TµI LIÖU 1.1. T×nh h×nh nghiªn cøu vi t¶o ngoµi n−íc 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ t¶o, vi t¶o T¶o (algae) lµ nh÷ng thùc vËt bËc thÊp (thùc vËt cã bµo tö, c¬ thÓ kh«ng ph©n chia thµnh th©n, rÔ, l¸), trong tÕ bµo cã chøa diÖp lôc vµ sèng chñ yÕu ë n−íc (D−¬ng §øc TiÕn, 1978). CÊu tróc d¹ng t¶n cña t¶o th−êng gÆp gåm cÊu tróc monat, Palmella, h¹t, sîi, d¹ng b¶n, èng. T¶o cã ba ph−¬ng thøc sinh s¶n: sinh s¶n sinh d−ìng, v« tÝnh vµ h÷u tÝnh. T¶o cã kh¶ n¨ng sèng theo h×nh thøc quang tù d−ìng (photoautotrophy) vµ dÞ d−ìng (heterotrophy). D¹ng trung gian cña hai h×nh thøc trªn lµ t¹p d−ìng (mixotrophy). ë d¹ng t¹p d−ìng, quang hîp vÉn lµ qu¸ tr×nh c¬ b¶n ®Ó t¹o chÊt h÷u c¬ cho c¬ thÓ nh−ng trong mét sè tr−êng hîp, t¶o sö dông ®−îc c¶ c¸c chÊt h÷u c¬ cã s½n (Vâ Hµnh, 1996). T¶o ph©n bè hÕt søc réng ri kh¾p mäi n¬i, tõ ®Ønh nói cao ®Õn d−íi ®¸y biÓn s©u, thËm chÝ ë c¶ ®é s©u kho¶ng 200 m d−íi biÓn nÕu nh− n−íc biÓn ë ®ã rÊt s¹ch. Vi t¶o (microalgae) lµ t¶o cã kÝch th−íc hiÓn vi tøc lµ muèn quan s¸t ®−îc chóng ph¶i sö dông ®Õn kÝnh hiÓn vi. HiÖn nay trªn tr¸i ®Êt cã kho¶ng 20.000 loµi vi t¶o (D−¬ng §øc TiÕn, 2006) vµ ® cã hµng tr¨m loµi ®−îc thö nghiÖm lµm thøc ¨n, nh−ng cho ®Õn nay chØ kho¶ng h¬n 40 loµi t¶o ®¬n bµo ®−îc ph©n lËp vµ nu«i cÊy thuÇn chñng trong c¸c hÖ thèng th©m canh, ®−îc sö dông réng ri lµm thøc ¨n trong nu«i trång thuû s¶n (NTTS) (Brown, 2002; Muller et al., 2003). Chóng thuéc 8 líp vµ 32 gièng, cã kÝch th−íc tõ vµi µm ®Õn h¬n 100 µm (Gachon et al., 2007; Phang vµ Chu, 2004). * Sinh tr−ëng cña t¶o Sinh tr−ëng cña t¶o ®−îc nu«i trång trong ®iÒu kiÖn v« trïng ®Æc tr−ng b»ng ®−êng cong sinh tr−ëng cã 5 pha (h×nh 1.1). Trong ®ã phÇn ký hiÖu lµ 1 - ®−îc gäi lµ pha tiÒm hay pha thÝch nghi. Pha sinh tr−ëng theo hµm sè mò ®−îc ký hiÖu lµ 2. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 5 Trong pha thø hai, mËt ®é tÕ bµo t¨ng theo hµm sè cña thêi gian t, ®Æc tr−ng b»ng hµm logarit: Ct = C0.e mt Víi Ct vµ C0 lµ mËt ®é tÕ bµo t¹i thêi ®iÓm t vµ ban ®Çu (0), t−¬ng øng, vµ m lµ tèc ®é sinh tr−ëng ®Æc thï. Tèc ®é sinh tr−ëng ®Æc thï cña tõng loµi t¶o sÏ phô thuéc chñ yÕu vµo loµi t¶o ®ã còng nh− c−êng ®é ¸nh s¸ng vµ nhiÖt ®é. H×nh 1.1. §−êng cong sinh tr−ëng cña vi t¶o Pha gi¶m tèc ®é sinh tr−ëng ®−îc ký hiÖu lµ 3. ë pha nµy, sù ph©n chia tÕ bµo sÏ chËm l¹i khi c¸c chÊt dinh d−ìng, c−êng ®é ¸nh s¸ng, ®é pH, hµm l−îng CO2 hoÆc c¸c yÕu tè lý hãa kh¸c b¾t ®Çu trë thµnh yÕu tè giíi h¹n ®èi víi sù sinh tr−ëng cña t¶o. Pha æn ®Þnh ®−îc ký hiÖu lµ 4. ë pha thø t− nµy c¸c yÕu tè giíi h¹n nªu trªn vµ tèc ®é sinh tr−ëng cña t¶o ®−îc c©n b»ng vµ lµm cho mËt ®é tÕ bµo nh×n chung lµ t−¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng thay ®æi. Pha tµn lôi ®−îc ký hiÖu lµ 5. Trong pha cuèi cïng nµy, chÊt l−îng n−íc xÊu ®i vµ c¸c chÊt dinh d−ìng suy kiÖt tíi møc kh«ng thÓ duy tr× ®−îc sù sinh tr−ëng cña t¶o. Khi ®ã, mËt ®é tÕ bµo gi¶m m¹nh vµ t¶o chÕt. 1.1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ ph©n lo¹i t¶o Theo Whitake (1969) ® ®−a ra hÖ thèng ph©n lo¹i 5 giíi, trong ®ã toµn bé T¶o ®−îc xÕp trong giíi nguyªn sinh. Woese ® ®Ò xuÊt hÖ thèng ph©n lo¹i 5 giíi (vi khuÈn, cæ khuÈn, nguyªn sinh, nÊm, thùc vËt, ®éng vËt) trong ®ã toµn bé T¶o vÉn ®−îc xÕp trong giíi nguyªn sinh. Sau ®ã, Valtere Evangelista et al., (2007) ® dùa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 6 trªn c¬ së nÒn t¶ng ph©n lo¹i sinh giíi cña Van Den Hoek et al., (1995) vµ khãa ph©n lo¹i sinh giíi tr−íc ®ã do Bold vµ Wynne, (1978), Margulis et al., (1990), Graham vµ Wilcox (2000), Lewin, (2004) ®−a ra ® chia t¶o thµnh nh÷ng ngµnh kh¸c nhau. Khãa ph©n lo¹i t¶o theo Valtere Evangelista et al., (2007) ®−îc chØ ra ë b¶ng 1. Trong ®ã, vi t¶o chñ yÕu thuéc vÒ c¸c chi trong c¸c ngµnh nh− sau: 1/ Ngµnh Chlorophyta (T¶o lôc) gåm c¸c chi Closterium, Coelastrum, Dyctyosphaerium, Scenedesmus, Pediastrum, Staurastrum, Dunaliella, Chlamydomonas, Haematococcus, Tetraselmis, Chlorella…; 2/ Ngµnh Heterokontophyta (T¶o l«ng roi lÖch) gåm c¸c chi Melosira, Asterionella, Cymatopleurra, Somphonema, Fragilaria, Stephanodiscus, Navicula, Malomonas, Dinobryon, Peridinium, Isochrysis, Chaetoceros, Phaeodactylum, Skeletonema, Nitzschia...; 3- Ngµnh Euglenophyta (T¶o m¾t) gåm c¸c chi Phacus, Trachelomonas, Ceratium... 4- Ngµnh Rhodophyta (T¶o ®á) gåm c¸c chi Porphyridium, Rhodella...; B¶ng 1.1. Ph©n lo¹i c¸c nhãm ngµnh t¶o (theo Valtere Evangelista et al., 2007) Giíi Ngµnh Líp Cyanophyta Cyanophyceae PROKARYOTA EUBACTERIA Prochlorophyta Prochlorophyceae Glaucophyta Glaucophyceae Bangiophyceae Rhodophyta Florideophyceae Chrysophyceae Xanthophyceae Eustigmatophyceae Bacillarophyceae Raphidophyceae Dictyochophyceae Heterokontophyta Phaeophyceae Haptophyta Haptophyceae Cryptophyta Cryptophyceae Dinophyta Dinophyceae Euglenophyta Euglenophyceae Chlorarachniophyta Chlorarachniophyceae Prasinophyceae EUKARYOTA Chlorophyta Chlorophyceae Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 7 Ulvophyceae Cladophorophyceae Bryopsidophyceae Zygnematophyceae Trentepohliophyceae Klebsormidiophyceae Charophyceae Dasycladophyceae HiÖn nay, ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i vi t¶o vÉn chñ yÕu dùa vµo ®Æc ®iÓm h×nh th¸i. Nh×n chung, c¸c chi ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ h×nh th¸i ®Ó t¹o dùng kho¸ ph©n lo¹i, nh−ng mét sè loµi trong cïng mét chi nÕu chØ quan s¸t d−íi kÝnh hiÓn vi th−êng th× rÊt khã ph©n biÖt c¸c ®Æc ®iÓm sai kh¸c v× qu¸ nhá, vµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh d−íi kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö. H¬n n÷a, nhiÒu loµi hoÆc chñng rÊt gièng nhau vÒ mÆt h×nh th¸i vµ h×nh th¸i cña chóng l¹i cã thÓ bÞ biÕn ®æi khi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng thay ®æi. Bªn c¹nh ®ã, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña sinh häc ph©n tö ® më ra mét ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu míi lµ ph©n lo¹i häc ph©n tö, cã thÓ dùa trªn sù nghiªn cøu c¸c gen trong hÖ gen nh©n, hÖ gen cña c¸c bµo quan (ti thÓ vµ lôc l¹p) hoÆc c¸c s¶n phÈm cña gen (protein, enzym). Mçi lo¹i gen, s¶n phÈm cña gen l¹i phï hîp víi tõng ®èi t−îng vµ môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau. Do ®ã, viÖc lùa chän gen nµo, lo¹i protein nµo cã ý nghÜa lín ®èi víi sù thµnh c«ng cña mçi nghiªn cøu. Víi nh÷ng loµi sinh vËt cã quan hÖ gÇn th× ng−êi ta cã thÓ chän nh÷ng gen hay vïng ADN cã ®é linh ®éng cao (nh− intron hay c¸c ®o¹n ITS - Internal Transcribed Spacer), nh−ng víi nhãm sinh vËt cã quan hÖ xa th× viÖc chän gen hay vïng ADN cã ®é b¶o tån cao (vÝ dô 18S rRNA, gen m hãa protein) l¹i cã −u thÕ. ViÖc chän gen hay vïng ADN cã ®é b¶o tån hay ®é biÕn thiªn qu¸ cao sÏ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ nghiªn cøu, v× vËy khuynh h−íng hiÖn nay còng lµ khuynh h−íng tèt nhÊt lµ ng−êi ta kÕt hîp c¶ hai h−íng nµy cho cïng mét nghiªn cøu. Nh×n chung, c¸c kü thuËt ph©n tÝch ADN vµ protein cã ®ãng gãp rÊt quan träng vµo viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tÝnh ®a d¹ng di truyÒn còng nh− cÊu tróc di truyÒn chñng quÇn cña c¸c loµi t¶o. §ång thêi, c¸c nghiªn cøu ADN vµ protein còng cho phÐp ®¸nh gi¸ vÒ ®Þa lý ph©n bè chñng lo¹i (loµi, loµi phô, quÇn thÓ), gãp phÇn vµo viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh ®a d¹ng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 8 sinh häc cña t¶o. HiÖn nay, c¸c kü thuËt chØ thÞ ph©n tö ADN ® ®−îc ¸p dông réng ri trong nghiªn cøu tÝnh ®a d¹ng di truyÒn c¸c loµi còng nh− cÊu tróc quÇn thÓ cña rÊt nhiÒu loµi t¶o biÓn, t¶o n−íc lî, t¶o n−íc ngät, ®Æc biÖt trong viÖc hç trî ®Þnh tªn khoa häc cña c¸c loµi VTB (Bhattcharya vµ Medlin, 1998); (Sogin et al., 1986). Theo h−íng nghiªn cøu nµy, ® cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh ®−îc c«ng bè tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 ®Õn nay. VÝ dô, c¸c t¸c gi¶ NhËt B¶n ® ®¸nh gi¸ tÝnh ®a d¹ng di truyÒn vµ quan hÖ ph¸t sinh chñng lo¹i vµ ®Þnh tªn khoa häc cña 9 loµi Prorocentrum dùa trªn tr×nh tù gen 18S rRNA (Grzebyk vµ Sako., (1998) hay dùa trªn tr×nh tù gen LSU rRNA, 5,8S vµ c¸c ITS ®Ó ph©n tÝch, ®Þnh tªn khoa häc c¸c loµi thuéc chi Alexandrium, Anopheles maculatus, Chlorella sp., Skeletonema vµ Dunaliella (Ki vµ Han., 2006; Walton et al., 2007). NhiÒu t¸c gi¶ kh¸c Scheckenbach et al., (2006); Muller et al., (2005); Zhang et al., (2006); Lim et al., (2006) còng ® cã mét bµi tæng quan vÒ sö dông c¸c kü thuËt sinh häc ph©n tö trong nghiªn cøu ph©n lo¹i t¶o biÓn nãi chung. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i vi t¶o dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i ® cã mét sè h¹n chÕ nh−: do kÝch th−íc tÕ bµo rÊt nhá vµ h×nh th¸i tÕ bµo vi t¶o rÊt dÔ dµng bÞ thay ®æi khi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng thay ®æi nªn ®ßi hái ng−êi ph©n lo¹i ph¶i lµ c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao, ph¶i cã c¸c kÝnh hiÓn vi hiÖn ®¹i nh− kÝnh hiÓn vi huúnh quang, hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua (TEM) hay hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (SEM), rÊt tèn thêi gian. Do vËy, ®Ó th¸o gì nh÷ng h¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i nªu trªn, c¸c kü thuËt sinh häc ph©n tö nh− ®äc vµ so s¸nh tr×nh tù nucleotit cña c¸c gen b¶o thñ nh− 18S rRNA, ITS1-5,8S-ITS2, 28S rRNA (LSU)… ® hç trî tÝch cùc cho viÖc ®Þnh tªn khoa häc mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n c¸c loµi VTB. 1.1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ vai trß, gi¸ trÞ dinh d−ìng cña vi t¶o * Vai trß chung cña vi t¶o ®èi víi con ng−êi vµ ®éng vËt Trong tù nhiªn, vi t¶o lµ m¾t xÝch ®Çu tiªn trong chuçi thøc ¨n nªn chóng lµ nguån thøc ¨n kh«ng thÓ thiÕu cña nhiÒu ®èi t−îng thuû s¶n ë hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nhuyÔn thÓ, giai ®o¹n Êu trïng cña gi¸p x¸c vµ c¸. Ngoµi ra, chóng cßn ®−îc sö dông ®Ó nu«i sinh khèi ®éng vËt phï du (lu©n trïng, copepod, artemia) lµm thøc ¨n cho c¸c giai ®o¹n Êu trïng cña gi¸p x¸c vµ c¸. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 9 Víi ®Æc tr−ng vÒ thµnh phÇn dinh d−ìng, VTB ®ang lµ mèi quan t©m lín trong ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm c«ng nghÖ sinh häc vi t¶o nh− lµ thùc phÈm chøc n¨ng cho ng−êi vµ ®éng vËt, ®Æc biÖt lµ thøc ¨n cho ngµnh NTTS. Hµng lo¹t c¸c nghiªn cøu vÒ ®a d¹ng vµ øng dông cña vi t¶o, th−¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm astaxanthin tõ Haematococcus, carotenoid tõ Dunalliela, Spirulina hay nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña s¾c tè nµy lªn tû lÖ sèng sãt vµ sinh tr−ëng cña Êu trïng cña t«m Penaeus monodon ® ®−îc th«ng b¸o. Vanitha et al., (2007) vµ Murthy et al., (2005) ® c«ng bè viÖc sö dông VTB trong NTTS nh− lµ nguån thøc ¨n t−¬i sèng vµ nh©n t¹o cho nu«i Êu trïng t«m, Farfantepenaeus aztecus vµ dïng thøc ¨n tõ vi t¶o nh− Liqualife, Epifeed, Zeigler E-Z Larvae, Zeigler- Z-Plus and Zeigler- E-Z Artemia thay thÕ tõng phÇn thøc ¨n Artemia nauplii trong viÖc s¶n xuÊt Êu trïng t«m F. Aztecus. C¸c nghiªn cøu s©u vÒ dinh d−ìng, kh¶ n¨ng tiªu ho¸ vµ nu«i trång sinh khèi vi t¶o cho nu«i trång Êu trïng c¸ biÓn vµ ®éng vËt th©n mÒm hai m¶nh vá ® ®−îc tiÕn hµnh nghiªn cøu. * Gi¸ trÞ dinh d−ìng cña vi t¶o ¦u ®iÓm cña vi t¶o lµ cã kÝch th−íc phï hîp, dÔ tiªu ho¸, Ýt g©y « nhiÔm m«i tr−êng, kh«ng cã ®éc tè, cã thÓ chuyÓn ho¸ trong chuçi thøc ¨n, cã tû lÖ ph¸t triÓn nhanh, cã kh¶ n¨ng nu«i sinh khèi lín, cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng cÇn thiÕt cho ®éng vËt nu«i. N¨m 1999, s¶n phÈm tõ vi t¶o sö dông trong NTTS ®¹t 1000 tÊn (trong ®ã 62% cho ®éng vËt th©n mÒm, 21% cho t«m vµ 16% cho c¸). Becker (2004) ® c«ng bè vÒ thµnh phÇn dinh d−ìng cña h¬n 40 loµi vi t¶o vµ øng dông cña chóng trong NTTS. Nh×n chung, hµm l−îng protein cña vi t¶o dïng trong NTTS thay ®æi tõ 6-52% träng l−îng kh« (TLK), carbohydrate: 5-23%, vµ lipit: 7-23% (Brown, 2002; Muller et al., 2004). TÊt c¶ c¸c loµi vi t¶o cã thµnh phÇn axit amin t−¬ng tù nhau, giµu c¸c axit amin kh«ng thay thÕ vµ kh«ng b._.Þ thay ®æi nhiÒu trong c¸c pha ph¸t triÓn vµ ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng. Do vËy, sù kh¸c nhau vÒ chÊt l−îng protein lµ mét nh©n tè t¹o nªn sù kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña c¸c loµi vi t¶o. Polysaccharides cña vi t¶o cã biÕn ®éng vÒ thµnh phÇn ®−êng, trong ®ã hµm l−îng vÒ glucoza cao, ®¹t tõ 21 ®Õn 87%. Thµnh phÇn axit bÐo kh«ng bo hoµ ®a nèi ®«i (polyunsaturated fatty acids – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 10 PUFA) chñ yÕu lµ EPA (C20:5 n-3), AA (20:4n-6), DHA (C22:6 n-3) vµ DPA (C22:5 n-3). §©y lµ nh÷ng PUFA cã vai trß quan träng ®èi víi ®éng vËt còng nh− con ng−êi. VÝ dô, DHA cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña no vµ m¾t vµ lµm cho vi t¶o cã gi¸ trÞ dinh d−ìng v« cïng quan träng cho c¸c ®èi t−îng nu«i biÓn, ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña Êu trïng vµ víi c¸ biÓn. TÊt c¶ vi t¶o ®Òu cã hµm l−îng cao vÒ axit ascorbic (chiÕm 1-16 mg/g TLK) vµ riboflavin (chiÕm 20 – 40 µg/g). Vi t¶o cã hµm l−îng vitamin cao ®−îc sö dông trong NTTS nh− Nannochloropsis atomus, Nannochloropsis oculata, Nannochloropsis sp., Pavlova lutheri, Pavlova pinguis, Stichococcus sp., Chaetoceros muelleri, Thalassiosira pseudonana, Isochrysis sp. (T. ISO) vµ Tetraselmis sp. ® ®−îc c«ng bè. KÕt qu¶ thu ®−îc ® cho phÐp ®Þnh ra tiªu chuÈn vÒ hµm l−îng vitamin trong thøc ¨n t−¬i sèng dïng trong NTTS. Vi t¶o cßn cã hÇu hÕt c¸c lo¹i vitamin quan träng, ®¸p øng nhu cÇu dinh d−ìng cña ®éng vËt nu«i nh− B1, B2, B6, B12, vitamin H, C, E, K vµ tiÒn vitamin A. Thµnh phÇn c¸c vitamin gi÷a c¸c loµi vi t¶o lµ kh¸c nhau. Møc ®é thay ®æi cao nhÊt lµ axit ascorbic, kho¶ng 16 lÇn (tõ 1 ®Õn 16 mg/g TLK). Víi c¸c lo¹i vitamin kh¸c, th× nång ®é cña chóng kh¸c nhau tõ 2 ®Õn 4 lÇn gi÷a c¸c loµi vi t¶o (Brown, 2002). Sù kh¸c nhau vÒ hµm l−îng sterols, kho¸ng, s¾c tè còng cã thÓ gãp phÇn t¹o nªn sù kh¸c nhau vÒ mÆt dinh d−ìng cña c¸c VTB. Mçi mét loµi t¶o ®Òu cã thÓ thiÕu Ýt nhÊt mét thµnh phÇn dinh d−ìng cÇn thiÕt, vÝ dô nh− I. galbana cã nhiÒu DHA Ýt EPA ng−îc l¹i t¶o khuª cã nhiÒu EPA vµ Ýt DHA. Vi t¶o cã hµm l−îng PUFAs (EPA, DHA) dao ®éng tõ 1-20 mg/mL tÕ bµo ®−îc xem lµ thÝch hîp cho sù sinh tr−ëng cña nhuyÔn thÓ, nÕu hµm l−îng nµy thÊp h¬n 0,5 mg/mL tÕ bµo th× ®−îc coi lµ thøc ¨n nghÌo dinh d−ìng. Cßn ®èi víi gi¸p x¸c nhu cÇu nµy ®Òu rÊt cÇn thiÕt vµ tuú thuéc vµo tõng loµi. ë t«m he NhËt B¶n (Penaeus japonicus), thøc ¨n chøa kho¶ng 1% EPA vµ DHA lµ phï hîp cho sinh tr−ëng vµ cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi sinh lý cña c¬ quan sinh s¶n vµ tæng hîp c¸c hormone sinh s¶n. Trong khi nhu cÇu nµy ë c¸ biÓn tõ 1-2% TLK thøc ¨n. V× vËy, viÖc chän lùa vµ sö dông hçn hîp c¸c loµi VTB lµm thøc ¨n cho ®èi t−îng thñy s¶n sÏ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 11 C¸c loµi VTB cã ®Æc tÝnh dinh d−ìng tèt ®−îc sö dông riªng rÏ hoÆc kÕt hîp, bao gåm: Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros muelleri, Pavlova lutheri, Isochrysis sp. (T. ISO), Tetraselmis suecica, Skeletonema costatum vµ Thalassiosira pseudonana (Brown, 2002). 1.1.4. T×nh h×nh nghiªn cøu øng dông vi t¶o * øng dông trong nu«i trång thñy s¶n ë Hoa Kú, c¸c loµi Thalasiossira pseudomonas, Skeletonema, Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros muelleri, Nannochloropsis oculata, Chlorella minutissima... ®−îc nu«i ®Ó lµm thøc ¨n cho lu©n trïng, Êu trïng hai m¶nh vá, Êu trïng t«m vµ c¸ theo ph−¬ng ph¸p tõng mÎ hoÆc b¸n liªn tôc trong nh÷ng bÓ composite 2.000- 25.000 lÝt. ë Hawaii, n¨ng suÊt loµi Nannochloropsis ®¹t kho¶ng 2,2 triÖu lÝt/n¨m. ë §µi Loan, c¸c ®èi t−îng nu«i chÝnh lµ Tetraselmis, Nannochloropsis oculata, Chlorella sp. dïng cho −¬ng nu«i Êu trïng hä t«m he (Penaeus), Isochrysis galbana trong −¬ng nghªu. Riªng loµi Skeletonema tonemacostatum, s¶n l−îng nu«i cã thÓ ®¹t tíi 9.000 tÊn/ n¨m (b¶ng 1.2). B¶ng 1.2. Mét sè loµi vi t¶o ®−îc sö dông phæ biÕn trong NTTS (Brown, 2002; trÝch theo NguyÔn ThÞ Xu©n Thu, 2004; Susana Rivero-RodrÝguez et al., 2007). ChÊt dinh d−ìng (% tæng axit bÐo) Møc ®é sö dông cho nu«i Loµi KÝch cì (µm) DHA ARA EPA BV AT– T J – A §VPD Isochrysis galbana 3 x 5 26,8 + + + + + Isochrysis sp. 3 x 5 + + + + + Pavlova lutheri 4 x 6 + + + + + Chaetoceros muelleri 5 - 8 2,6 3,0 36,8 + + + + + Chaetoceros calcitrans 3 - 6 2,3 11,3 26,3 + + + + Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 12 Thalassiosira pseudonana 4 - 5 + + Skeletonema costatum 10 x 5 + + + Tetraselmis sucecia 15 x19 2,1 8,4 + + + + Rhodomonas salina 8 - 12 + Pyramimonas spp. 6 + Navicula spp. 12 x 4 + + + + Nitzschia spp. 30 x 5 + + + Nannochloropsis spp. 3 x 2 0-4 + + + + Ghi chó: Møc ®é sö dông t¶o cho nu«i BV: Bivalvia; AT – T: Êu trïng t«m; J – A: Bµo ng− con; §VPD: §éng vËt phï du; + +: rÊt phæ biÕn; +: phæ biÕn. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Spolaore et al., (2006) cho thÊy vi t¶o cßn h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn trong bÓ nu«i, ®Æc biÖt lµ c¸c loµi thuéc nhãm Vibrio - th−êng lµ t¸c nh©n c¬ héi g©y bÖnh. VÝ dô Tetraselmis suecica h¹n chÕ vi khuÈn g©y bÖnh cho c¸ (Austin et al., 1992). - Trong nu«i sinh khèi lu©n trïng Lu©n trïng Brachionus rotundiformis vµ B. plicatilis lµ nguån thøc ¨n kh«ng thay thÕ cho giai ®o¹n ®Çu cña Êu trïng nhiÒu loµi c¸ biÓn. ViÖc ®¸p øng ®ñ sinh khèi lu©n trïng ®¹t chÊt l−îng dinh d−ìng cho c¸c bÓ −¬ng Êu trïng lµ viÖc lµm kh«ng dÔ cho c¸c tr¹i s¶n xuÊt gièng. VTB lµ nguån thøc ¨n tuyÖt vêi nhÊt trong nu«i sinh khèi lu©n trïng ®Ó ®¹t n¨ng suÊt vµ cho lu©n trïng chÊt l−îng dinh d−ìng cao nhÊt, chóng cã thÓ tham gia ®iÒu chØnh thµnh phÇn lipit vµ c¸c axit bÐo cña lu©n Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 13 trïng tr−íc khi chóng trë thµnh thøc ¨n cho Êu trïng v× thµnh phÇn axit bÐo cña lu©n trïng cã liªn quan mËt thiÕt víi thøc ¨n. - Trong nu«i c¸ biÓn Vi t¶o ®−îc ®−a trùc tiÕp vµo bÓ −¬ng Êu trïng cña nhiÒu loµi c¸ biÓn b»ng kü thuËt nu«i “n−íc xanh”. §èi víi Êu trïng c¸ biÓn, kh«ng gièng nh− nhuyÔn thÓ vµ Êu trïng gi¸p x¸c, chóng kh«ng trùc tiÕp ¨n vi t¶o mµ ®−îc cung cÊp dinh d−ìng th«ng qua c¸c ®èi t−îng ®éng vËt phï du lµm thøc ¨n nh− Copepod, Rotifer, Artemia. Gi¸ trÞ dinh d−ìng cña c¸c ®èi t−îng nµy phô thuéc chñ yÕu vµo nguån thøc ¨n chÝnh lµ vi t¶o. VÝ dô nh− nu«i Rotifer b»ng Dunaliella tertiolecta (Ýt PUFA) th× chøa Ýt hµm l−îng PUFA trong c¬ thÓ, ng−îc l¹i nÕu nu«i b»ng Pavlova lutheri (giµu PUFA) th× còng giµu PUFA trong c¬ thÓ cña chóng. Dùa vµo cì måi cña ®éng vËt nu«i mµ c¸c loµi t¶o ®−îc lùa chän nu«i sinh khèi lµm thøc ¨n th−êng cã kÝch th−íc tõ 2 - 20 µm vµ cho ®éng vËt phï du tèt nhÊt tõ 2 - 12 µm (Mulller et al., 2003). ViÖc bæ sung t¶o Isochrysis galbana víi mËt ®é 2 v¹n tÕ bµo/ml ® n©ng tèc ®é sinh tr−ëng cña Êu trïng c¸ chÏm nu«i b»ng thøc ¨n tæng hîp lªn 40% vµ t¨ng 26% tû lÖ sèng. - Trong nu«i t«m Trong sè 14 loµi t¶o thö nghiÖm lµm thøc ¨n cho Êu trïng t«m, kÕt qu¶ cho thÊy Êu trïng t«m biÓn: t«m só (Penaeus monodon), t«m thÎ (P. merguiensis, P. indicus, P. japonicus) ¨n c¸c loµi t¶o Chaetoceros muelleri, C. calcitrans, Skeletonema costatum, Rhodomonas baltica, Tetraselmis suecica, Isochrysis sp. cho tû lÖ sèng vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng lín nhÊt (Muller et al., 2003). Vi t¶o biÓn lµm thøc ¨n trùc tiÕp cho Êu trïng t«m biÓn, sè l−îng gi¶m dÇn theo tËp tÝnh cña Êu trïng t«m tõ ¨n thùc vËt: giai ®o¹n Zoea (herbivorous) sang ¨n ®éng vËt (carnivorous): Mysis, Postlarvae. Ngoµi ra vi t¶o cßn æn ®Þnh chÊt l−îng n−íc cña bÓ nu«i. NhiÒu nghiªn cøu kh¸c cßn cho thÊy hiÖu qu¶ tÝch cùc cña vi t¶o khi bæ sung vµo bÓ nu«i t«m vµ c¸ ®ã lµ kÝch thÝch kh¶ n¨ng b¾t måi cña Êu trïng do chóng tiÕt ra chÊt hÊp dÉn (Muller et al., 2005) vµ cã ¶nh h−ëng ®Õn hÖ vi khuÈn trong bÓ nu«i vµ thiÕt lËp hÖ vi khuÈn trong ruét Êu trïng (Skjermo vµ Vadstein., 1993; Laven vµ Sorgeloos., 1996) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 14 Ngoµi vai trß lµm thøc ¨n cung cÊp dinh d−ìng cho ®èi t−îng thuû s¶n, vi t¶o cßn cã t¸c dông kÝch thÝch enzyme tiªu ho¸ cña Êu trïng t«m só (chñ yÕu lµ trypsin) n©ng cao tèc ®é t¨ng tr−ëng (Brown., 2002). - Trong nu«i ®éng vËt th©n mÒm Vi t¶o lµ nguån thøc ¨n cho tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña mét sè loµi nhuyÔn thÓ: Nghªu, hÇu, sß, ®iÖp, èc h−¬ng, bµo ng−... N¨m 1986, Dinet et al., ® thö nghiÖm 50 loµi vi t¶o biÓn kh¸c nhau lµm thøc ¨n cho ®éng vËt hai m¶nh vá vµ ® chän ra 12 loµi ®−îc øng dông réng ri cho c¸c tr¹i s¶n xuÊt ®éng vËt th©n mÒm. Trong ®ã, c¸c loµi Isochrrysis galbana, Isochrysis sp., Pavlova lutheri, Nannonchloropsis oculata, Tetraselmis suecica, Chaetoceros gracilis, C. calcitrans, Skeletonema costatum ®−îc sö dông phæ biÕn nhÊt víi tÇn sè sö dông tõ 40 - 80% c¸c tr¹i s¶n xuÊt (Muller et al., 2003). Theo Susana Rivero-Rodrisguez et al., (2007) nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña khÈu phÇn ¨n vi t¶o lªn sinh tr−ëng, thµnh phÇn sinh ho¸ vµ axÝt bÐo Êu trïng HÇu Crassostrea cortezinensis (Hertlein) ® cho thÊy khi hÇu ¨n t¶o Chaetocerros calcitrans (186,1 ± 1,45 mg/ngµy) cho tèc ®é sinh tr−ëng cao nhÊt tiÕp ®Õn lµ hçn hîp C. calcitrans + C. muelleri (159,1 ± 41,5 mg/ngµy) vµ C. muelleri (93,2 ± 16,1mg/ngµy). Thµnh phÇn sinh ho¸ cña Êu trïng hÇu khi ¨n C. muelleri vµ Tetraselmis suecica cã hµm l−îng cacbonhydrat ®¹t 0,26%, 0,25%; protein 2,03%, 1,89%; lipÝt tæng sè 0,20%, 0,20% khèi l−îng t−¬i, t−¬ng øng. * øng dông sö dông vi t¶o trong dinh d−ìng cho con ng−êi vµ ®éng vËt Cho ®Õn nay, viÖc sö dông sinh khèi vi t¶o lµm nguån bæ sung dinh d−ìng cho ng−êi chØ giíi h¹n ë mét sè nhãm nh− Spirulina, Chlorella, Dunaliella vµ mét phÇn nhá lµ Nostoc vµ Aphanizomeron bëi nh÷ng quy chÕ vÒ an toµn thùc phÈm. Tuy nhiªn viÖc cho phÐp sö dông loµi t¶o biÓn Odonella aurita do c«ng ty INNOVALG cña Ph¸p s¶n xuÊt nh− mét lo¹i thùc phÈm míi ® t¹o thuËn lîi lín cho c«ng nghÖ sinh häc vi t¶o. Trong mét vµi n¨m tíi, thÞ tr−êng thùc phÈm chøc n¨ng ®−îc dù ®o¸n sÏ lµ thÞ tr−êng s«i ®éng nhÊt vµ cã thÓ chiÕm tíi 20% trong ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm. Sinh khèi hoÆc dÞch chiÕt cña t¶o Spirulina, Chlorella, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 15 Dunaliella ® ®−îc sö dông trong nhiÒu s¶n phÈm cung cÊp cho con ng−êi nh− mú èng, b¸nh mú, s÷a chua, bia vµ c¸c ®å uèng nhÑ ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi nh− §øc, Ph¸p, NhËt B¶n, Mü, Trung Quèc vµ Th¸i Lan (Gross vµ Pulz, 2004). Bªn c¹nh ®ã, viÖc sö dông vi t¶o lµm thøc ¨n cho ®éng vËt ® thu ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. § cã nh÷ng b»ng chøng chØ ra r»ng chØ víi mét l−îng nhá sinh khèi vi t¶o cña mét sè loµi thuéc chi Spirulina, Chlorella ® cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc lªn sinh lý cña c¸, t«m. Sè l−îng c¸ thö nghiÖm dïng sinh khèi vi t¶o bæ sung vµo khÈu phÇn thøc ¨n cña gia cÇm ®−îc xem lµ cã triÓn väng nhÊt trong viÖc øng dông vi t¶o lµm nguån thøc ¨n bæ sung cho ®éng vËt (Gross vµ Pulz, 2004). Theo Gachon et al., (2007) ® c«ng bè tËp ®oµn gièng t¶o cña Malaysia gåm 150 loµi víi kh¶ n¨ng øng dông cña chóng trong viÖc khai th¸c chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc nh− PUFA, carotenoit, phycobiliprotein, sö dông trong xö lý n−íc th¶i c«ng nghiÖp nh− n−íc th¶i s¶n xuÊt cao su, dÇu cä, s¶n xuÊt thùc phÈm, sö dông vi t¶o lµm chØ thÞ sinh häc cho « nhiÔm kim lo¹i nÆng, giµu nit¬ trong n−íc sinh ho¹t, lµm thøc ¨n cho nu«i trång thuû s¶n vµ gia cÇm. - Khai th¸c c¸c ho¹t chÊt tõ vi t¶o HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch chiÕt tõ sinh khèi vi t¶o ® cã mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr−êng. Vi t¶o ®−îc coi lµ nguån tiÒm n¨ng trong viÖc khai th¸c c¸c ho¹t chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc nh− PUFAs, chÊt chèng oxi ho¸, c¸c protein c¶m øng nhiÖt, vitamin, c¸c s¾c tè. * Axit bÐo kh«ng bo hoµ Vi t¶o chøa nhiÒu chÊt bÐo víi hµm l−îng rÊt cao dao ®éng trong kho¶ng tõ 20 - 40% TLK. Nguån PUFAs t¸ch tõ vi t¶o ®ang ®−îc coi lµ lîi thÕ h¬n so víi c¸c nguån truyÒn thèng nh− dÇu c¸ v× kh«ng cã mïi khã chÞu hay sù tÝch luü c¸c kim lo¹i nÆng. ë Ch©u ¢u, c¸c PUFAs t¸ch tõ vi t¶o ® ®−îc tinh chÕ vµ bæ sung vµo s÷a bét cho trÎ. C¸c lo¹i mü phÈm cã chøa lipit d¹ng kem hoÆc d¹ng dung dÞch víi hai t¸c dông võa b¶o vÖ vµ ch¨m sãc da ®ang dÇn chiÕm lÜnh ®−îc thÞ tr−êng (Gross vµ Pulz, 2004). * ChÊt chèng oxi ho¸ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 16 Vi t¶o còng gièng nh− c¸c thùc vËt bËc cao, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn sèng kh¾c nghiÖt cña m«i tr−êng. HÇu hÕt c¸c vi t¶o lµ sinh vËt quang tù d−ìng, th−êng xuyªn chÞu t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng m¹nh, l−îng oxi cao vµ c¸c yÕu tè bÊt lîi kh¸c. Do vËy, ®Ó thÝch nghi vµ tån t¹i, c¸c hÖ thèng b¶o vÖ c¬ thÓ ®−îc cñng cè, nh»m chèng l¹i qu¸ tr×nh oxi ho¸ vµ c¸c yÕu tè g©y stress. C¬ chÕ b¶o vÖ ë vi t¶o cho phÐp ng¨n chÆn sù tÝch luü c¸c gèc tù do vµ c¸c ph¶n øng oxi ho¸. Nhê vËy nã cã thÓ chèng l¹i nh÷ng t¸c ®éng g©y h¹i ®Õn tÕ bµo. C¸c vitamin, superoxy dismutase, catalaza vµ glutation peoxydase. Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis vµ Porphyridium cruentum ®ang lµ nguån khai th¸c β- caroten, astaxanthin vµ superoxy dismutase (SOD). * øng dông kh¸c cña vi t¶o - øng dông vµo viÖc xö lÝ « nhiÔm n−íc th¶i ¤ nhiÔm n−íc th¶i ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ cÇn ®−îc xö lÝ ®Ó b¶o vÖ, duy tr× cuéc sèng l©u bÒn cña con ng−êi. ViÖc t¸ch c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm tõ n−íc th¶i tr−íc khi ®æ vµo m«i tr−êng chÝnh lµ môc tiªu cña quy tr×nh xö lÝ. Vi t¶o ® ®−îc sö dông trong nh÷ng lÜnh vùc sau: Hå oxy ho¸, xö lÝ kim lo¹i nÆng... - øng dông vi t¶o trong viÖc t¹o nguån n¨ng l−îng s¹ch Nguån n¨ng l−îng mµ chóng ta sö dông hiÖn nay xuÊt ph¸t tõ c¸c lo¹i nhiªn liÖu má kh«ng t¸i sinh nh− dÇu má, than ®¸, khÝ tù nhiªn. Mét gi¶i ph¸p hÊp dÉn ®Ó thay thÕ nguån dÇu háa vµ than ®¸ lµ sö dông sinh khèi t¶o th«ng qua qu¸ tr×nh quang hîp. Sinh khèi nµy cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o ®−îc vµ sö dông chóng lµm nguån nhiªn liÖu kh«ng g©y ra hiÖu øng t¨ng CO2 cña khÝ quyÓn. Mét sè vi t¶o ®−îc coi lµ nguån s¶n xuÊt c¸c nhiªn liÖu cã n¨ng l−îng cao nh− glycerol, lipit, izoprenoid, H2. Mét sè øng dông nh−: s¶n xuÊt metan tõ sinh khèi t¶o, s¶n xuÊt Ethanol vµ dÇu löa tõ glycerol. Hydrocacbon còng ®−îc s¶n xuÊt chñ yÕu lµ tõ vi t¶o, c¸c isoprenoit víi ph©n tö l−îng thÊp (<16) cã thÓ ®−îc dïng trùc tiÕp lµm nhiªn liÖu láng trong khi c¸c ph©n tö cã ph©n tö l−îng lín rÊt dÔ chuyÓn sang nhiªn liÖu láng th«ng qua ho¹t ®éng cña chÊt xóc t¸c phï hîp. Vi t¶o Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 17 Botrycoccus braunii lµ loµi s¶n xuÊt hydrocarbon ®iÓn h×nh víi hiÖu suÊt tíi 86% TLK (trÝch theo §Æng §×nh Kim, 1999). + S¶n xuÊt methan N¨ng l−îng mÆt trêi cã thÓ ®−îc khai th¸c ®Ó s¶n xuÊt methan (CH4) th«ng qua ho¹t ®éng phèi hîp gi÷a t¶o vµ vi khuÈn. Sinh khèi t¶o ®−îc s¶n xuÊt ®¹i trµ nhê quang hîp, sau ®ã thu vµ s¶n xuÊt methan th«ng qua qu¸ tr×nh lªn men kþ khÝ. Mét sè loµi t¶o ®−îc sö dông thµnh c«ng ®Ó s¶n xuÊt methan nh− hçn hîp Scenedesmus spp. + Chlorella spp. + Scenedesmus spp. + Chlorella spp. + Euglena spp. + Oscillatoria spp. + Synechocytis spp…. S¶n phÈm chÝnh cña qu¸ tr×nh lªn men kÞ khÝ sinh khèi t¶o lµ Methan vµ CO2 víi tû lÖ t−¬ng øng lµ 70 : 30. + S¶n xuÊt ethanol vµ dÇu löa tõ glycerol Sinh khèi Dunaliella cã thÓ thu ®−îc glycerol, trong ®iÒu kiÖn nu«i trång tèi −u ng−êi ta cã thÓ thu ®−îc 8 gram glycerol/m2. Glycerol cã thÓ sö dông ®Ó s¶n xuÊt ethanol vµ dÇu löa. Ethanol ®ang ®−îc dïng ®Ó thay thÕ x¨ng dÇu ë Brazil, trong khi ë mét sè vïng cña Mü ng−êi ta bæ sung ethanol vµo x¨ng ®Ó t¹o hçn hîp gasohol. Qu¸ tr×nh lªn men glycerol nhê vi khuÈn Bacillus cã thÓ ®¹t hiÖu suÊt ethanol : axetat lµ 92 : 8. + S¶n xuÊt hydrogen (H2) C¬ chÕ ®Ó s¶n xuÊt Hydrogen ®−îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c c¬ chÕ: sö dông enzim nitrogenase cña t¶o lam hoÆc enzim hydrogenase cã mÆt trong ®a sè c¸c loµi t¶o. Ho¹t tÝnh cña nitrogenase ®−îc ph¸t hiÖn trong h¬n 125 chñng t¶o lam, c¶ ë d¹ng cã vµ kh«ng cã tÕ bµo dÞ h×nh. ViÖc s¶n xuÊt H2 ngoµi ¸nh s¸ng ®−îc thùc hiÖn ë nhiÒu loµi t¶o lôc, t¶o lam, t¶o m¾t vµ t¶o ®á. Tuy vËy c¸c nhiªn liÖu tõ sinh khèi t¶o khã cã thÓ thay thÕ hoµn toµn x¨ng dÇu hoÆc khÝ tù nhiªn v× gi¸ thµnh s¶n xuÊt nã cßn rÊt cao. Nh−ng cho dï chØ giíi h¹n ë møc ®é lµ nguån nhiªn liÖu bæ sung th× chóng vÉn cã mét vai trß quan träng trong viÖc h¹n chÕ g©y « nhiÔm m«i tr−êng. 1.1.5. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ l−u gi÷, b¶o qu¶n vµ nu«i trång vi t¶o Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 18 T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ l−u gi÷, b¶o qu¶n vµ nu«i trång vi t¶o ®−îc chØ ra trªn b¶ng 1.3 (Nguån: Taylor R.,& Fletcher RL., 1999 trÝch theo Kim ThÞ Thoa, 2004). B¶ng 1.3. T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ l−u gi÷, b¶o qu¶n vi t¶o T¸c gi¶ Tảo Chất bảo quản Thời gian c©n bằng Tỷ lệ sống sãt Holm – Hansen., 1963 Chlorophyceae Kh«ng sử dụng Kh«ng x¸c ñịnh 0-30% Leibo & Jones., 1963 Porphyridium cruentum Anistrodesmus sp. Kh«ng sử dụng Kh«ng x¸c ñịnh Hwang & Horneland, 1965 Chlamydomonas reinhadtii Chlorella sp., Coccomyxa sp., Euglena sp., Scenedesmus sp., 10% glycerol ðạt ñến 100% Hwang & Huddock., 1971 Chlamydomonas reinhardtii 5% DMSO 10% DMSO 30 phót Cã sống Tsuru, 1973 Chlorella sp., Scenedesmus sp., Nitzshia sp., Phaeodactylum tricornutum 10% glycerol 10% DMSO 30 phót 75- 90% Morris, 1976 a, b Chlorella sp., 2,5%-5% glycerol 2,5-5% DMSO 10-15% PVP 5 phót 60- 85% McGrath &Daggett, 1977 Chlamydomonas reinhardtii 10% glycerol 5% DMSO 1% Tween 80 45- 70 phót 0,003-10% Gresshoff, 1977, Morris, 1978 Chlamydomonas reinhardtii Chlorella sp., Scenedesmus sp., Ankistrodesmus sp., 1-5% DMSO 5% DMSO 10% PVP 18 giê 5 phót 0,05- 1% ðạt ñến 96,7% Morris &Canning, 1978 Euglena gracilis 10% DMSO 10% ethanol 10% methanol 10% PVP 7,5% sucrose 5% glycerol 15 phót Ít nhÊt 30% Saks, 1978 Nitzshia sp., Cylindrotheca sp., 5% glycerol 5% DMSO 30 phót ðạt ñến 87% Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 19 Phaeodactylum tricornutum Nannochloropsis sp., Dunaliella salina Giboa &Ben – Amotz, 1979; Ben – Amotz &Gilboa, 1980 a, b Chlorella sp., Tetraselmis suecica Phaeodactylum tricornutum 5-20% DMSO 5 phót 0,1- 0,7% 0- 64,4% 20-87,1% McLellan, 1989 Tảo silÝc 5-15% DMSO 5-15% glycerol 5-15% methanol 0- 100% Fenwick &Day, 1992 Tetraselmis suecica 5-15% DMSO 5-15% ethanol 5-15% glycerol 5-15% methanol 30 phót 7- 74% Day & Fenwick, 1993 Tetraselmis suecica Tetraselmis chuii 5-10% DMSO 5-10% glycerol 30 phót ðạt ñến 70% ðạt ñến 40% Benhra et al., 1994 Scenedesmus subspicatus 10% sucrose 5% PVP+ 10% sucrose + 3% methanol trộn lẫn 30 phót Canavate & Lubian, 1994 C.gracilis Nannochloris gaditana N.atomus Rhodomonas baltica Tetraselmis chuii 10% DMSO 5% methanol 30 phót 0- 17,1% Bodas et al., 1995 Chlorophyceae 5% methanol 5-8% DMSO 8- 100% Canavate & Lubian, 1995a, b Chaetoceros gracilis, Nannochloris gaditana, Nannochloropsis atomus. Rhodomnas baltica, Tetracelmis chuii, Isochrysis galbana 5-15% DMSO 1- 5% methanol 45 phót 0,10- 95,3% Hirata et al., 1996 Chlamydomonas reinhardtii Một số vi tảo biển kh¸c 0,5M sucrose 0- 67% 0-30% Mortain – Bertrand et al., 1996 Dunaliella salina 3,5M glycerol 60 phót ðạt ñến 78,6% Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 20 Canavate & Lubian, 1997a Chaetoceros gracilis, Nannochloris gaditana, Nannochloropsis atomus. Rhodomnas baltica, Tetracelmis chuii 5-15% DMSO ðạt ñến 100% Cordero & Voltolina, 1997 Chaetoceros sp. Phaeodactylum tricornutum 1-10% DMSO 1-10% glycerol Day et al., 1997 Chlorella emersonii, Tetracelmis suesica 5-10% DMSO 10% glycerol 10% methanol 70% 73% Kh«ng x¸c ñịnh Day, 1998 Một số loµi vi tảo biển 5% DMSO 10% glycerol 10%methanol 15 phót 34- 70% Fumi Mori et al, 2002 Một số loài tảo lam và tảo lục 3%, 5%, 10% DMSO 15 phót Jean – Marc Poncet & Benoit VÐron, 2003 Nannochloropsis oculata 2,6M DMSO 2,2M Glycerol 1M Proline 3,1M Methanol 20 phót Tzovenis et al., 2004 C. calcitrans C. muelleri, Chaetoceros sp., Tetraselmis chuii, Tetraselmis suecica… 5%, 10% DMSO 10%Methanol 10%Propylene glycol Jin –Chywan Gwo et al., 2005 Nannochloropsis oculata DMSO, Ethylene glycol, Glycerol, Methanol, Propylene glycol 10 phót Lesley Rhodes et al., 2006 Chlorella minutissima; Isochrysis galbana; Dunaliella tertiolecta… 5% và 10% DMSO 10% Methanol 10% Propylene Glycol 30 phót * T×nh h×nh nghiªn cøu vÒ nu«i trång vi t¶o HiÖn nay, trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p nu«i t¶o. Tïy vµo tõng môc ®Ých, nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn nu«i cô thÓ mµ nªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµo cho phï hîp ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Nh×n chung, cã mét sè ph−¬ng ph¸p nu«i t¶o nh− sau: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 21 - Ph−¬ng ph¸p nu«i theo mÎ (HÖ thèng kÝn) Lµ ph−¬ng ph¸p kh«ng lµm thay ®æi m«i tr−êng nu«i ® cã t¶o gièng cho ®Õn khi thu ho¹ch. Ph−¬ng ph¸p nµy cã ®Æc ®iÓm giíi h¹n lµ bÞ giíi h¹n vÒ thêi gian, trong khi cã nh÷ng thay ®æi vÒ thµnh phÇn dinh d−ìng cña m«i tr−êng vµ c−êng ®é chiÕu s¸ng lªn tõng tÕ bµo. §Ó kh¾c phôc mét sè ®iÓm giíi h¹n cña ph−¬ng ph¸p nµy ng−êi ta ®−a ra ph−¬ng ph¸p nu«i b¸n liªn tôc. §©y lµ mét d¹ng cña nu«i theo mÎ nh−ng sinh khèi ®−îc kiÓm tra ®Þnh kú vµ gi÷ æn ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p pha long m«i tr−êng. - Ph−¬ng ph¸p nu«i liªn tôc Lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông réng ri ®Ó nu«i t¶o còng nh− vi khuÈn. Kh¸c víi ph−¬ng ph¸p nu«i theo mÎ lµ ng−êi ta bæ sung liªn tôc dinh d−ìng cho t¶o t¨ng tr−ëng. ViÖc thu sinh khèi còng ®−îc tiÕn hµnh liªn tôc sao cho mËt ®é tÕ bµo t¶o lu«n ®−îc æn ®Þnh trong m«i tr−êng (§Æng §×nh Kim, 2002). 1.2. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n−íc ë n−íc ta c¸c nghiªn cøu vÒ t¶o còng ® thu ®−îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tõ nh÷ng n¨m 1970, Skeletonema costatum do Vò Dòng ph©n lËp vµ nh©n gièng thµnh c«ng ® ®−îc tr−êng §¹i häc thuû s¶n thö nghiÖm nu«i trång. N¨m 1997 víi dù ¸n ph¸t triÓn trai ngäc ë BÕn BÌo, H¶i Phßng, t¶o Chroomonas sp. ®−îc ®−a vµo nu«i thµnh c«ng ë Trung t©m quèc gia H¶i s¶n MiÒn B¾c. N¨m 1998, ® cã c«ng tr×nh nghiªn cøu nu«i mét sè loµi t¶o ®¬n bµo lµm thøc ¨n cho Êu trïng c¸ biÓn cña Lª ViÔn ChÝ, Ph¹m ThÞ Loan vµ Hµ §øc Th¾ng, kÕt qu¶ ® chän ®−îc 3 loµi t¶o ®¬n bµo lµ Chlamidomonas sp., Chaetoceros calcitran, Dunaliella sp. cã kh¶ n¨ng lµm thøc ¨n cho Êu trïng trai ngäc. Sau ®ã, hµng lo¹t c¸c nghiªn cøu lùa chän m«i tr−êng, ®iÒu kiÖn nu«i trång thÝch hîp cho loµi vi t¶o nµy vµ Chaetoceros ® ®−îc tiÕn hµnh vµ nu«i phæ biÕn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Chóng ®−îc sö dông réng ri lµm thøc ¨n cho Êu trïng t«m vµ t«m só. Skeletonema costatum ®−îc sö dông lµm thøc ¨n cho Êu trïng t«m he t¹i Tr¹i H¹ Long, CÈm Ph¶, ® n©ng ®−îc tû lÖ sèng cña Êu trïng giai ®o¹n Z1-M2 lªn 30-43% so víi ®èi chøng (sö dông thøc ¨n lµ gi¸p x¸c) lµ 17%. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 22 N¨m 2002, NguyÔn Träng Nho ® ®−a ra kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p thu ho¹ch sinh khèi t¶o Tetraselmis sp. cã thÓ ®Õn 40% sinh khèi t¶o cã chÊt l−îng ®Ó lµm thøc ¨n cho ®éng vËt nu«i. TiÕp theo ®ã, Lª X©n vµ cs., (2003) ® tiÕn hµnh nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é, ®é mÆn, mËt ®é th¶ ban ®Çu lªn hai loµi t¶o Nannochloropsis oculata vµ Isochrysis galbana vµ sö dông tèt chóng trong s¶n xuÊt gièng thuû s¶n ë C¸t Bµ- H¶i Phßng. §Õn n¨m 2006, D−¬ng §øc TiÕn ® ph©n lËp, b¶o qu¶n mét sè loµi vi t¶o biÓn vµ quy tr×nh s¶n suÊt chóng phôc vô NTTS. Vµi n¨m trë l¹i ®©y, do yªu cÇu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cÇn nh÷ng s¶n phÈm s¹ch vµ cã chÊt l−îng cao nªn nhu cÇu vÒ thøc ¨n t−¬i sèng lµ vi t¶o trong c¸c tr¹i s¶n xuÊt gièng l¹i ®−îc ®Æt ra mét c¸ch cÊp thiÕt. Sö dông thøc ¨n t−¬i sèng lµ vi t¶o ® mang l¹i thµnh c«ng ®¸ng kÓ cho viÖc nghiªn cøu s¶n xuÊt gièng cua, c¸ biÓn, sß huyÕt, èc h−¬ng, nghªu, tu hµi, h¶i s©m….Tuy nhiªn, mét thùc tÕ lµ hÇu hÕt c¸c chñng gièng vi t¶o hiÖn nay nh− Chaetoceros sp., Chlorella sp., Platymonas sp., Nannochloropsis oculata, Chaetoceros muelleri, Isochrysis galbana, Pavlova… ®Òu cã nguån gèc nhËp ngo¹i. ViÖc s¶n xuÊt ë qui m« th−¬ng m¹i c¸c loµi gi¸p x¸c, c¸, ®éng vËt th©n mÒm vÉn cßn phô thuéc ®¸ng kÓ vµo viÖc s¶n xuÊt vi t¶o nh− lµ thøc ¨n t−¬i sèng cho Êu trïng cña chóng v× ®©y lµ lo¹i thøc ¨n tèt nhÊt, cã vai trß quan träng trong c©n b»ng O2 vµ CO2 trong m«i tr−êng nu«i. ViÖn Nghiªn cøu NTTS II ® sö dông thµnh c«ng mét sè loµi vi t¶o nh− Tetraselmis chuii, Chlorella sp., Nannochloropsis oculata, Platymonas sp. Isochrysis galbana trong “qui tr×nh nu«i n−íc xanh” ®Ó −¬ng nu«i Êu trïng c¸ biÓn tõ nh÷ng n¨m 2000. Nhê quy tr×nh l−u gi÷ gièng ®¹t chÊt l−îng, nu«i sinh khèi t¶o ®¹t mËt ®é cao trong dung tÝch lín. Trung t©m Gièng Quèc gia H¶i s¶n Nam Bé - ViÖn Nghiªn cøu NTTS II ® trë thµnh ®Þa chØ cung cÊp gièng c¸ chÏm (Lates calcarfer), c¸ mó ®en chÊm ®á (Epinephelus coioides) ®¸ng tin cËy cho ng−êi nu«i tõ nhiÒu n¨m qua. Vµ thªm ®èi t−îng gièng c¸ m¨ng (Chanos chanos) n¨m 2008 (§Æng Tè V©n CÇm, 2007). Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 23 Vi t¶o ® ®−îc sö dông thµnh c«ng trong s¶n xuÊt gièng h¶i s¶n t¹i ViÖn Nghiªn cøu NTTS III trong nhiÒu n¨m qua vµ ® lµm t¨ng tû lÖ sèng lªn 3,95% cña VÑm xanh (Perna viridis) ë giai ®o¹n Êu trïng ch÷ D ®Õn con gièng 3 – 5 mm khi sö dông hçn hîp t¶o t−¬i N. oculata, Chaetoceros ®¬n bµo, Isochrysis, Platymonas (5000- 60000 tb/ml), èc h−¬ng (Babylonia areolata) giai ®o¹n Verliger lªn 60-65% víi hçn hîp N. oculata, Chaetoceros ®¬n bµo, Isochrysis, Platymonas (5000-10000 tb/ml) kÕt hîp víi thøc ¨n tæng hîp (TH); Sß huyÕt (Anadara granosa) ë giai ®o¹n Êu trïng næi lªn 70% víi N. oculata, Chaetoeros ®¬n bµo, Isochrysis, Platymonas (3000 - 10000 tb/ml), Trai ngäc (Pinctada maxima) giai ®o¹n Êu trïng ch÷ D-Umbo lµ 23%, Tu hµi (Lutraria rhynchaena) Êu trïng næi-con gièng 7–10 mm lªn 1,42% víi N. oculata, Chaetoeros, Platymonas (3000-15000 tb/ml) so víi TH: Lansy, Fripak lªn 0,34%; §iÖp qu¹t (Chlamys nobilis) giai ®o¹n Êu trïng D-spat lªn 7,5- 9,5% víi hçn hîp Chaetoeros muelleri, Platymonas, Isochrysis (3000-10000 tb/ml) so víi TH: AP, BP lµ 0-2,5%; H¶i s©m (Holothuria scabra) giai ®o¹n Êu trïng næi Auricularia lªn 37,3-10,4% víi hçn hîp C. muelleri, N. oculata (20000-40000 tb/ml) so víi thøc ¨n hçn hîp lµ Spirulina kh«, Fripak lªn 10,4%; Nhum sä (Tripneustes gratilla) giai ®o¹n Êu trïng næi ®Õn cuèi giai ®o¹n 8 tay) lªn 48,2- 61,17% víi t¶o t−¬i Chaetoceros, N. oculata (6000 - 8000 tb/ml) so víi TH: Fripak 0,5g/m3 lµ 41%; Cua xanh (Scylla serrate) giai ®o¹n Zoea 1-3 lªn 51,1% víi N. oculata, Chaetoceros, Platymonas kÕt hîp víi Rotifer vµ Artemia so víi chØ ¨n Rotifer (18,95%) hay Artemia (27,85%); C¸ chÏm (Lates calcarifer) giai ®o¹n 15 ngµy tuæi lªn 50% víi t¶o N. oculata (3 - 4 v¹n tb/ml) kÕt hîp víi Rotifer (3 - 35con/ml) so víi cho ¨n chØ Rotifer (3-35con/ml) lµ 24% (NguyÔn ThÞ Thanh Thuú, 2007). Theo nghiªn cøu cña Huúnh Thanh Tíi, (2006) ® c«ng bè kÕt qu¶ nghiªn cøu khi sö dông 3 loµi t¶o ®Þa ph−¬ng Chaetoceros sp., Nitzschia sp., vµ Oscillatoria sp. tõ khu ao bãn ph©n g©y mµu t¹i vïng nu«i Artemia t¹i VÜnh Ch©u - Sãc Tr¨ng lµm thøc ¨n cho Artemia víi 3 liÒu l−îng thøc ¨n cho mçi loµi: møc cao, trung b×nh vµ thÊp. KÕt qu¶ sau 10 ngµy nu«i dùa trªn tû lÖ sèng vµ t¨ng tr−ëng cña Artemia, cã Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 24 thÓ xÕp h¹ng tõng loµi t¶o dïng lµm thøc ¨n thÝch hîp cho Artemia nh− sau: Chae- M>Chae-L > Chae-H > Nitz-M >Nitz-L>Nitz-H vµ t¶o Oscillatoria sp. tá ra kh«ng ph¶i lµ thøc ¨n tèt cho Artemia. Khi ph©n tÝch thµnh phÇn c¸c axit bÐo trong sinh khèi Artemia cho thÊy Artemia nu«i b»ng t¶o thuÇn Chaetoceros sp. cã hµm l−îng c¸c axÝt bÐo cao h¬n ®¸ng kÓ so víi Artemia cho ¨n b»ng t¶o t¹p, ®Æc biÖt lµ hµm l−îng HUFA nhiÒu h¬n gÊp 3,7 lÇn. HiÖn nay, ë n−íc ta tuy viÖc s¶n xuÊt gièng c¸c ®èi t−îng thuû s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ ph¸t triÓn manh mÏ, nh−ng ®Ó chñ ®éng s¶n xuÊt thøc ¨n t−¬i sèng cho c¸c giai ®o¹n Êu trïng kh¸c nhau cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. HÇu hÕt c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng ®Òu bÞ ®éng vµ ph¶i dïng thøc ¨n thay thÕ nh− thøc ¨n chÕ biÕn, bét ®Ëu nµnh, t¶o kh«… Nguån gièng vµ sinh khèi t¶o cßn phô thuéc vµo thu vít tù nhiªn nªn kh«ng thuÇn nhÊt, khã l−u gi÷. Nguyªn nh©n lµ do ch−a cã ph−¬ng ph¸p ph©n lËp tèi −u, nu«i gi÷ thuÇn chñng trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm còng nh− ch−a cã quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i thÝch hîp ®¶m b¶o nh©n nhanh sinh khèi vi t¶o nhÊt lµ gièng ban ®Çu. Do c¸c chñng gièng t¶o cã nguån gèc nhËp ngo¹i, quy tr×nh c«ng nghÖ nu«i trång chóng ch−a thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña ViÖt Nam, nªn hiÖu qu¶ ®em l¹i ch−a cao, sinh khèi ®¹t ®−îc thÊp, bÞ t¹p nhiÔm nhiÒu, nguån gièng s¬ cÊp kh«ng chñ ®éng ®−îc, ®Æc biÖt lµ kh«ng cã ®−îc c¸c chñng gièng ph©n lËp ®−îc tõ ViÖt Nam nªn tÝnh chèng chÞu víi nhiÖt ®é, ®é mÆn cao lµ rÊt thÊp. Do vËy, viÖc ph©n lËp, ®Þnh lo¹i vµ sö dông vi t¶o lµm thøc ¨n t−¬i sèng trong sinh s¶n nh©n t¹o c¸c loµi ®éng vËt biÓn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ch−a khai._.c tttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccgcagcctgctaaataatcacagta atgatttttcattgctgatggtttcttagagggacatgtagtataaaactacaggaagattgcggcaataacaggtctgtgatgcc >C.muelleriiAY625896 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgtgactgatcggtccgacctttggtgggtattcgatcttgtcacgccatccttgagtggttcgctctggcattaagtt gtcggggcggcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctcg gtactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgact caggatgggcgggtgccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaat tgacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagc tctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgc gaatgactcttcattggcgatggtttcttagagggacatgtagtacaaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >Chaetocerossp.AF145226 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgtgcccttttgggtatggcttttg gaatgagagaaacacagaatccacatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagcttcaatagcgtatattaaagttgct gcagttaaaaagctcgtagttgcatttccgaggcaagggattagtccgacctttggtgggtatttaatcctcttgcctcgtccttgagtggtgcttcttggtattaagt tatcgaggagatagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctcgg tactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatgaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacgaacta ctgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgactc aggattgtcaggtgtcttttgaccttggcagcactgtgtgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattgac ggaagggcaccaccaggagtggaacctgcgggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagctctt tcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaatacttgcacgaa tgacttttcattggtgacaggttcttagagggacatgtagtataaaactacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.gracilisAY625895 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgtgactgatcggtccgacctttggtgggtactcgatgttgtcacgccatccttgagtggttcgctctggcattaagt tgtcggggcggcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctcg gtactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacgaagacgaacta ctgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgactc aggatgggcgggtgccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaatt gacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagct ctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgc gaatgactcttcattggcgatggtttcttagagggacatgtagtacaaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.calcitransDQ887756 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgtgactgatcggtccgacctttggtgggtattcgaccttgtcacgccatccttgagtggttcgctctggcattaagt tgtcggggcggcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctcg 97 gtactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgact caggatgggcgggtgccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaat tgacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagc tctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgc gaatgactcttcattggcgatggtttcttagagggacatgtagtacaaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.sp.NMBguh003-1DQ886406 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgcgacggatcggtccgacctttggtgggtactcgatgttgtcgcgccatccttgagtggttcgtcctggcattaag ttgtcggggcggcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctc ggtactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacgaa ctactgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccga ctcaggatgggcgggtgccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagga attgacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgaga gctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcac gcgaatgacttttcattggcgatggtttcttagagggacatgtagtacaaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.sp.NMBguh003-2DQ886407 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgcgacggatcggtccgacctttggtgggtactcgatgttgtcgcgccatccttgagtggttcgtcctggcattaag ttgtcggggcggcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctc ggtactattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacgaa ctactgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccga ctcaggatgggcgggtgccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagga attgacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgaga gctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcac gcgaatgacttttcattggcgatggtttcttagagggacatgtagtacaaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.rostratusX85391 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggccttctaaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcgtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttgc agttaaaaagctcgtagttggatttctgtgggaggatcggtccttgcattctttgtaggaacttgttcctctccggccatccttgggtggatcttgtctggcattaagtt gtcaggcaggggatgcccatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccattgaatatattagcatggaataataagatagggccctggt actattttgttggtttgcgtaccgaggtaatgattaatagggacagttgggggtatttgtattcagtattcagtggtgaaatacttagacctacggaagacaaactac tgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgatcagataccgtcgtagtctataccataaactataccgactca ggatgggaggggcgtgtttttgccctcttctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattga cggaagggcaccaccaggagtggaactgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagctcttt cttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagacctcagcctgctaaataatggtgttaatg aatcttcattggcagacatttcttagagggacatgtagtataaaactacaggaagattgaggcaataacaggtctgtgatgcc >C.neogracileEU090013 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggccctttcgggtctggctttt ggaatgagagaattttagaatccacatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttccggcgtgagggatcagtctgacttctagtcagtacttggtcctctcatgccgtccttgaatggtgcatcctggcattaagt tgtcggggtgagagccgttcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggactttggt actattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttccggaagacgaactac tgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgactca ggatgggcgggtgcatttttgcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattgacg gaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagctctttct tgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgctaatg atttttcattgacgatggtttcttagagggacatgtagtataaaactacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.sp.ArM0005EU090014 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggccctttcgggtctggctttt ggaatgagagaattttagaatccacatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttccggcgtgagggatcagtctgacttctagtcagtacttggtcctctcatgccgtccttgaatggtgcatcctggcattaagt tgtcggggtgagagccgttcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggactttggt actattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttccggaagacgaactac tgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgactca ggatgggcgggtgcatttttgcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattgacg gaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagctctttct 98 tgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgctaatg atttttcattgacgatggtttcttagagggacatgtagtataaaactacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.sp.p442AJ535167 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaatagataacaatgccgggccttcaaaggtctggcaat tggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttctggtgggagggatcggtccagcactcagtgttggaacttgtatcctctccggccatccttgggtggatcttgtctggcat taagttgtcagtcaggggatgcccatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccattgaatatattagcatggaataataagatagggcc ctggtgctattttgttggtttgcgtaccgaggtaatgattaatagggacagttgggggtatttgtattcagtattcagtggtgaaatacttagacctacggaagacaa actactgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgatcagataccgtcgtagtctataccataaactatacca actcaggatgggaggggtgtttttgcctcttctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaatt gacggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagct ctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagacctcagcctgctaaataatggtgct aatgaatcttcattggcagacatttcttagagggacatgtagtattaaactacaggaagattgaggcaataacaggtctgtgatgcc > C.sp.jonquieriDQ830988 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcacgacacgtggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcatttctatgtctggcaatt ggaatgagaacaatttaaatccattatcgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttctggtgggagggagccgtccgatctcagattggtacgtgttcctctccggccatccttgagtctaacctctttggcattaa gttgtcgaggtggggatactcatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctcg gtactattttgttggtttgcgcaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagtagtcagaggtgaaattcttagatttactgaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgact caggatggggagctgctttttagcgctctctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattga cggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagatatagtgaggattgacagattgagagctctt tcttgattctataggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaatagttgcgctaat gaatcttcattggtgacagcttcttagagggacttctagcaacaagctagcggaagagtggggccataacaggtctgtgatgcc >C.sp.IV14EF473734 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcacgacacgtggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcatttctatgtctggcaatt ggaatgagaacaatttaaatccattatcgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttctggtgggagggaaccgtccgatctcagattggtgcgtgttcctctccggccatccttgagtctaacctccttggcattaa gttgtcgagttggggatactcatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctcgg tactattttgttggtttgcgcaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagtagtcagaggtgaaattcttagatttactgaagacgaacta ctgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgactc aggatggggagctgctttttagcgctctctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattgac ggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagatatagtgaggattgacagattgagagctcttt cttgattctataggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaatagttgcactaat gaatcttcattggtgacagcttcttagagggacttctagcaacaagctagcggaagagtggggccataacaggtctgtgatgcc >C.neogracileEU090012 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcacgacacgtggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcatttctatgtctggcaatt gg(aatgagaacaatttaaatccattatcgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgtt gcagttaaaaagctcgtagttggatttctggtgggagggaaccgtccgatctcagattggtgcgtgttcctctccggccatccttgagtctaacctccttggcatta agttgtcgagttggggatactcatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctcg gtactattttgttggtttgcgcaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagtagtcagaggtgaaattcttagatttactgaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgact caggatggggagctgctttttagcgctctctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattga cggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagatatagtgaggattgacagattgagagctctt tcttgattctataggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaatagttgcactaat gaatcttcattggtgacagcttcttagagggacttctagcaacaagctagcggaagagtggggccataacaggtctgtgatgcc >C.sp.GSL025FJ546703 taccacatccaaggaaagcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctggcaatt ggaatgagaacaatttaaatcccttatcgaggatcaatttgagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttgc agttaaaaagctcgtagttggatttgtggtgtgacggattggtccgaccttcggtgggtacttgatgttgtcacgccatccttgagtggtttgttctggcattaagttg tcggggcagcagccgctcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatactagcatggaataataagataggacctcggt actattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttacggaagacaaactac tgcaaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgctgactcag gatgggtgggtaccactctggcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaaacttaaaggaattgacggaag ggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttatcaggtccagacatagtgaggattgacagattgagagctctttcttgatt ctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaataatcacgttaatgactttt cattggcgatggtttcttagagggacatgtagtataaagctacaggaagattggggcaataacaggtctgtgatgcc >C.sp.NIOZEF192996 99 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggccctttcgggtctggctttt ggaatgagagaattttagaatccacatcgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttccggcgtgagggatcggtctgacttttagtgagtattgatcctctcatgccgtccttgaatggtgcatcctggcattaagtt gtcggggtgatagccgttcatcgtttactgtgagaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctaggt actattttgttggtttgagaaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagttgtcagaggtgaaattcttagatttccggaagacgaactac tgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccggactc aggatgggcgggtgcatttttgcctcgtctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaggctgaacttaaagaaattgaccg gagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaactctatcaggtccagacatagtgaggattgcacagattgagagctcttt cttgattctctgggtggtggtggcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaaggaacgag >C.sp.CCMP212EF106785 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcctttctaggtctagcaatt ggaatgagaacaatttaaatcccttaacgaggatcaattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttctggcgggagcgggtggtccggcactttgtgttggtactttcctgtctcttgccatccttgggtctaagctgtctggcattta gttgtcgggcagtggctgcccatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggaccttg gtactattttgttggtttgcgcaccgaggtaatgattaagagggacagttgggggtattcgtattcaattgtcagaggtgaaattcttggatttctggaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttagggggatcgaagatgattagataccatcgtagtcttaaccataaactatgccgac tagggatttgtgggtgttatttgtgaccccatgagcaccttatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaagtctgaaacttaaagagatt gacggaagggcaccaccaggagtggagcctgcggcttaattga >C.calcitransf.pumilusAY625894 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgtaaattacccaatcacgacacgtggaggtagtgacaataaataacaatgccgggcatttctatgtctggcaatt ggaatgagaacaatttaaatccattatcgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatattaaagttgttg cagttaaaaagctcgtagttggatttctggtgggagggaaccgtccgatctcagattggtgcgtgttcctctccggccatccttgagtctaacctccttggcattaa gttgtcgaggtggggatactcatcgtttactgtgaaaaaattagagtgttcaaagcaggcttatgccgttgaatatattagcatggaataataagataggacctcg gtactattttgttggtttgcgcaccaaggtaatgatcaatagggacagttgggggtattcgtattcagtagtcagaggtgaaattcttagatttactgaagacgaact actgcgaaagcatttaccaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagtatggggatcgaagatgattagataccatcgtagtctataccataaactatgccgact caggatggggagctgctttttagcgctctctgcactgtatgagaaatcaaagtctttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagaaattga cggaagggcaccaccaggagtggaacctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagatatagtgaggattgacagattgagagctctt tcttgattctataggtggtggtgcatggccgttcttagttggtggagtgatttgtctggttaattccgttaacgaacgagaccccagcctgctaaatagttgcactaat gaatcttcattggtgacagcttcttagagggacttctagcaacaagctagcggaagagtggggccataacaggtctgtgatgcc Phụ lục 7.2. Trình tự các loài thuộc chi Tetraselmis >T.sp.isolateHP (1044bp) taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggttgccagcagccgcgtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgtttcggtgtgcactggccagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttc actgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagccgttacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggact ctggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcgggggcattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacg aacttctgcgaaagcattttgtcaaggatgttttcattaatcaacaaccgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatg ccgactagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaa aggaattgacggaagggcaccaccaggcgtggcagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaaccaggtccagacatagtgaggattgacag attgagagctctttcttgattctatggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaa tagttactcctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttgcaagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.sp.TsbreEF473736 Taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgatacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgttccggtgtgcactggccagtctcatcttgttgttggggactagctcctgggcttca ctgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactctg gcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaac ttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccgac tagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaa ttgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgagag ctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagttact cctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.chuiiDQ207405 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgatacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgttccggtgtgcactggccagtctcatcttgttgttggggactagctcctgggcttca ctgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactctg gcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaac 100 ttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccgac tagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaa ttgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgagag ctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttggttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagttact cctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.convolutaeTSU05039 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggttgccagcagccgcgtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgtttcggtgtgcactggccagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttc actgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactct ggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcgggggcattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaa cttctgcgaaagcattttgtcaaggatgttttcattaatcaacaaccgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgcc gactagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaag gaattgacggaagggcaccaccaggcgtgggcagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaaccaggtccagacatagtgaggattgacaga ttgagagctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaa tagttactcctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.tetratheleFJ517749 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgatacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgttccggtgtgcactggccagtctcatcttgttgttggggactagctcctgggcttca ctgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactctg gcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaac ttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccgac tagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaa ttgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgagag ctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagttact cctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.kochiensisAJ431370 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgatacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttctaaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaatcccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgttgc agttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggacctgccggtccgtctttgagatgtgtactggcaagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttca ctgtcccgggactaggagccgacgaagttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatatattagcatggaataacacgataggactct ggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaa cttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccga ctagggattggcagatgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagga attgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgaga gctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagtta ctcctactttggtaggtggcaaacttcttagagggactattggcgtttagctaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.sp.MBIC11125AB058392 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgatacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttctaaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaatcccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgttgc agttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgtcgttgcgatgtgcactggcaagtcctatcttgttgtcggggaccagctcctgggcttca ctgtccgggactgggagccgacgaagttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatatattagcatggaataacacgataggactctg gcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaac ttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccgac tagggattggcagatgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaa ttgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgagag ctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagttatt cctactttggtaggaagcgaacttcttagagggactattggcgtttagctaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc > T.subcordiformisFJ559380 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgtcgtttcgatgtgcactggccagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttaa ctgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagccatcgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactctg gcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcggggacattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaac ttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccgac tagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaaggaa ttgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgagag 101 ctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagttact cctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.carteriiformisFJ559389 taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaattg gaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcggtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgtttcggtgtgcactggccagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttc actgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactct ggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcgggggcattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaa cttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccga ctagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagga attgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgaga gctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagtta ctcctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc >T.striataX70802 tgtcggggactagctcctgggcttcactgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacatta gcatggaataacatgataggactctggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcgggggcattcgtatttcattgtcagaggtg aaattcttggatttatgaaagacgaacttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcc tagtctcaaccataaacgatgccgactagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtat ggtcgcaaggctgaaacttaaaggaattgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccag acatagtgaggattgacagattgagagctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaa cgagacctcagcctgctaaatagttactcctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtct gtgatgcc >T.sp.RG-07(L42530) Taccacatccaaggaaggcagcaggcgcgcaaattacccaatcctgacacagggaggtagtgacaataaataacaataccgggcttttcaagtctggtaatt ggaatgagtacaatctaaacaaccttaacgaggatccattggagggcaagtctggtgccagcagccgcgtaattccagctccaatagcgtatatttaagttgctg cagttaaaaagctcgtagttggatttcggatgggatttgccggtccgccgtttcggtgtgcactggccagtcccatcttgttgtcggggactagctcctgggcttc actgtccgggactaggagctgacgaggttactttgagtaaattagagtgttcaaagcaagcctacgctctgaatacattagcatggaataacatgataggactct ggcttatcttgttggtctgtgagaccagagtaatgattaagagggacagtcgggggcattcgtatttcattgtcagaggtgaaattcttggatttatgaaagacgaa cttctgcgaaagcatttgtcaaggatgttttcattaatcaagaacgaaagttgggggctcgaagacgattagataccgtcctagtctcaaccataaacgatgccga ctagggattggcagacgtttttttgatgactctgccagcaccttatgagaaatcaaagtttttgggttccggggggagtatggtcgcaaggctgaaacttaaagga attgacggaagggcaccaccaggcgtggagcctgcggcttaatttgactcaacacgggaaaacttaccaggtccagacatagtgaggattgacagattgaga gctctttcttgattctatgggtggtggtgcatggccgttcttagttggtgggttgccttgtcaggttgattccggtaacgaacgagacctcagcctgctaaatagtta ctcctactttggtaggaggtgaacttcttagagggactattggcgtttagccaatggaagtgtgaggcaataacaggtctgtgatgcc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCH2157.pdf
Tài liệu liên quan