Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

Đề tài: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Bất kỳ một dân tộc nào không phân biệt chế độ chính trị, qui mô quốc gia, trình độ kinh tế, văn hoá, khoa học khoa học kỹ thuật, muốn tồn tại đều phải xây dựng một nền quốc phòng. tuy nhiên, tuỳ theo chế độ chính trị, xã hội mà bản chất các nền quốc phòng của các nước cũng khác nhau. Nền quốc phòng nước ta thể hiện qua ba tính chất: toàn dân, toàn diện và hiện đại. Xuất phát từ truyền thống , lịch sử

doc11 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 06/09/2013 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bốn nghìn năm của dân tộc từ thời Vua Hùng quan điểm “ dựng nước phải đi đôi với giữ nước” đã được chứng minh tính chân lý của nó và trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã và đang từng bước thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ: Dựng nước và giữ nước.sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước các thế lực đế quốc phản động luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, Đảng ta đã xác định xây dựng và bảo vệ đất nước là hai nhiệm vụ chiến lựoc không thể tách rời nhau, từ đó xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhằm phát huy tiềm lực mọi mặt của đất nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm lược, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, tránh bi bất ngờ, chủ động dành thắng lợi lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất. Chúng ta đang xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên quan diểm độc lập,tự chủ, tự lực,tự cường - đây là quan điểm lớn trong việc đề ra chiến lược cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và quan điểm về sức mạnh tổng hợp- sức mạnh của nền quốc phòng là tập hợp sức mạnh của nhiều yếu tố, lĩnh vực trên từng địa phương và trong cả nước, bao gồm chính trị,tinh thần,kinh tế,văn hoá, khoa học kỹ thuật, an ninh,ngoại giao...Một nền quốc phòng vững mạnh không chỉ mạnh về bộ đội chính qui mà còn phải xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ nhằm tạo lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu tại các địa phương khi xảy ra chiến tranh hoặc bạo loạn lật đổ. Quan điểm trên được thể hiện rõ qua pháp lệnh về dân quân tự vệ(DQTV) việc xây dựng lực lượng dân quan tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới được ban hành tháng 1-1996. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác quốc phòng nói chung và công tác DQTV nói riêng đã có bước phát triển đáng kể.sau hội nghị công tác DQTV toàn quốc năm 1989, nhất là sau khi pháp lệnh về DQTV dược nhà nước ban hành (1-1996), công tác DQTV đã đạt dược những kết quả rất quan trọng trên tất cả các mặt, đánh dấu bước phát triển mới về sự chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng trong công cuộc đổi mới.Công tác DQTV đã dựoc triển khai toàn diện, có chiều sâu, được gắn kết chặt chẽ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước tháo gỡ những khó khăn ách tắc của những năm đầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế gặp phải. DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân VN do Đảng của giai cấp công nhân VN sáng lập, tổ chức và lãnh đạo. Ngày 28-3-1935, Đảng ta đã có “nghị quyết về đội tự vệ”. ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những lực lượng vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời và là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân. Sau cách mạng tháng tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, DQTV được xác định là một lực lượng vũ trang nhà nước, Một trong ba thứ quân(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, DQTV) của lực lượng vũ trang nhân dân, một công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng DQTV ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, đã thực sự trở thành lực lượng không thể thiếu của chiến tranh nhân dân VN. hàng triệu nam nữ DQTV đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường,trên mọi miền đất nước, lập nên những chiến công to lớn. Lực lượng DQTV đã trực tếp tham gia chiến đấu tiêu diệt địch, bắn mắy bay, tàu chiến, bắt giặc lái làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ xóm làng, quê hương, bổ sung cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ giao thông vận tải, tham gia khắc phục hậu quả do bom đạn của địch gây ra.Hàng vạn DQTV đã tham gia dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến...Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng dân quân, du kích ở miền nam trong thế trận chiến tranh nhân dânđã hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy, dùng bạo lực cách mạng phá thế kìm kẹp của địch, đánh đổ chính quyền tay sai của chúng, dành chính quyền ở cơ sở về tay nhân dân. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với quân giải phóng, bám trụ địa bàn chiến đấu tiêu hao nhiều sinh lực địch, góp phần đánh bại hầu hết các chiến lược của địch trong chiến tranh xâm lược nước tacủa đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là những năm gần đây khi có nghị quyết 02 của bộ chính trị và pháp lệnh về DQTV của nhà nước, lực lượng DQTV trong cả nước đã có bước phát triển mới. Chất lượng tổng hợp, nhất là sức mạnh chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV dược nâng lên đáng kể, đã góp phần cùng toàn dân, toàn quân từng bước làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch,bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh đất nước, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ bình yên cho công cuộc hoà bình xây dựng của đất nước ta. Trải qua 65 năm xây dựng, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý và điều hành của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, và được nhân dân chăm lo, chử che đùm bọc, lực lượng DQTV đã từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, trang bị, biên chế. Đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp sâu sắc, trung thành với dân tộc và đã trở thành một lực lượng chiến lược trong đấu tranh vũ trang cách mạng của Đảng, cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng các kẻ thù xâm lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “ dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch,là bức tưòng sắt của tổ quốc,vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Tiến vào kỷ nguyên mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triên trong điều kiện khá nhiều thời cơ và thuận lợi, song khó khăn và thách thức cũng không phải là ít. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện “chiến lược diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, kết hợp với răn đe quân sự, nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Các hoạt động tranh chấp chủ quyền và lợi ích kinh tế trên biển đông thuộc vùng tài phán quốc gia cũng đang rất phức tạp. An ninh và toàn vẹn lãnh thổ trên biên giới đất liền vẫn là vấn đề thời sự, phải thường xuyên chăm lo, gìn giữ. thêm vào đó, đất nước ta lôn bị thiên tai đe doạ và gây ra những tổn thất to lớn cho nhà nước và nhân dân... Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV xứng đáng là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ đẩng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản nhà nước ở cơ sở, góp phần củng cố và tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng DQTV “ vững mạnh,rộng khắp”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắcvà là một trong những yêu cầu cơ bản hàng đầu trong xây dựng lực lượng DQTV hiện nay. trong quá trình xây dựng lực lượng DQTV cần phải giải quyết tốt yêu cầu vững mạnh và rộng khắp, trong đó lấy chất lượng là chính. Tuy nhiên giữa số lượng và chất lượng DQTV có liên hệ mật thiết với nhau, tạo tiền đề và điều kiện lẫn nhau cho quá trình phát triển, vừa đảm bảo cho yêu cầu trước mắt vừa đáp ứng nhiệm vụ lâu dài, luôn chủ động trong mọi tình huống.số lượng là cơ sở để tạo nên chất lượng, do đó phải có số lượng mới tạo được phong trào, nhưng chất lượng phải cao phong trào mới mạnh. Về số lượng, trong thời bình không nên duy trì số lượng quá nhiều, song cũng không nên để quá ít và càng không thể để các “vùng trắng” về DQTV.Do tính đặc thù của DQTV vừa là dân vừa là quânvà không thoát ly sản xuất, công tác nên ở đâu có dân thì ở đó phải xây dựng lực lượng DQTV. Từ nay đến năm 2005, chúng ta phấn đấu xây dựng số lượng dân quân có tỷ lệ so với dân số khoảng 2% trở lên, đối với tự vệ, tỷ lệ về số lượng với tổng số cán bộ công nhân viênkhoảng 15% trở lên.ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu về quốc phòng, an ninh, các đơn vị hoạt động trên biểnthì tỷ lệ có thể cao hơn. Về chất lượng, đây là yếu tố quyết định sức mạnh của lực lượng DQTV trong hoạt động,chiến đấu, vì vậy phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của DQTV, trước hết và quan trọng hàng đầu là chất lượng chính trị. Để nâng cao chất lượng DQTV cần phải có hệ thống các giải pháp đồng bộ, thực hiện tốt ngay từ khâu tuyển chọn, củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức lực lượng,chỉ huy, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, phương thức hoạt động của DQTV. Các vấn đề này đã dược tổng kết qua các hội nghị DQTV toàn quốc và từng địa phương trong các năm qua. Vì vậy, tiếp tục chỉ đạo và vận dụng sáng tạo cho phù hợp với từng địa phương cơ sở là một yêu cầu nhệm vụ hết sức quan trọng hiện nay. Xây dựng lực lượng DQTV trong cơ chế thị trường và trong điều kiện các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện chiến lược “ diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, tập trung chống phá ta về kinh tế, chính trị, tư tưởng văn hoá và các lĩnh vực khác thì việc tăng cường không ngừng bản lĩnh cách mạng và ý thức giác ngộ giai cấp cho từng thành viênvà toàn lực lượng phải luôn được coi trọng. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương, một mặt phải tăng cường quản lý, đồng thời quan tâm thích đáng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV. tuỳ theo từng đối tượng và hoàn cảnh thực tế mà xác định nội dung, biện pháp giáo dục cho thích hợp và hiệu quả.Trong giáo dục phải làm rõ âm mưu và thủ đoạn kẻ thù đối với đất nước nói chung và với địa phương cơ sở nói riêng, trên cơ sở đó thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu, tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và toàn dân làm thất bại ý đồ phá hoại dưới mọi hình thức và thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc tổ quốc và chễ độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc hoà bình xây dựng, thành quả lao động và tính mạng tài sản của nhân dân ta. Cùng với chất lượng chính trị, thường xuyên chấn chỉnh, củng cố tổ chức, biên chế lực lượng, trang bị phù hợp với tính chất,đặc điểm..yêu cầu nhiệm vụ của DQTV từng vùng, từng địa phương và cơ sở, nhất là ở ven biển, hải đảo, biên giới, khu công nghiệp, các đô thị các địa bàn trọng điểm, xung yếu khác, có biện pháp củng cố phát triển ở các địa bàn DQTV còn mỏng yếu, số lượng thấp,chất lượng chưa cao.Quá trình xây dựng DQTV mỗi địa phương cơ sở cần phải đảm bảo sự cân đối giữa lực lượng rộng rãi tại chỗ và lực lượng cơ động, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ cơ động, và một số tổ, đội binh chủng chiến đấu, chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của các khu vực phòng thủ. đồng thời coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội. tiếp tục nghiên cứu, tổ chức xây dựng tự vệ trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân xét thấy đủ điều kiện. hai là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV có đủ phẩm chất và năng lực, có kinh nghiệm về công tác quân sự địa phương. Trong xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, đi đôi với sự tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, thì khâu then chốt và có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của DQTV là xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV vững mạnh. Đội ngũ cán bộ vừa là những người không thoát ly sản xuất, vừa làm nhiệm vụ sản xuất, vừa làm nhiệm vụ quốc phòng địa phương ở cơ sở, các hoạt động chiến đấu, bảo vệ trị an gắn liền với sản xuất, nên trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở phải hết sức coi trọng mặt chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị, nhất thiết phải là Đảng viên, càng tốt hơn nếu là cấp uỷ viên. Đi đôi với phẩm chất chính trị, cán bộ DQTV phải có năng lực tương đối toàn diện không chỉ về quân sự, quốc phòng, an ninh mà còn cả về kinh tế,chính trị, văn hoá. xã hội ở địa phương, đơn vị mình.Quán triệt và nắm vững những quan điểm cơ bản về củng cố xây dựng nền quốc phòngtoàn dân, an ninh nhân dân trong điều kiện mớivà có khả năng tham mưu giúp cấp uỷ và chính quyền chỉ đạo về công tác quốc phòng ở địa phương, cơ sở, đồng thời có năng lực chỉ huy, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng,chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và giáo dục quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội...Đây vừa là yêu cầu vừa là mục tiêu phấn đấu trong những năm tới, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV, đặc biệt là cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở là cán bộ được bố trí chuyên trách, qua rèn luyện trong quân đội và thực tiễn công tác, có độ tuổi và sức khoẻ cần thiết, đủ sức hoàn thầnh nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở cần dược tiến hành một cách cơ bản, hệ thống ở các trường quân sự địa phương tỉnh ,thành phố theo nội dung chương trình qui định cho từng đối tượng, nhất là số cán bộ mới được bổ nhiệm, cán bộ vùng dân tộc ít người.Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ DQTVtheo hướng cơ bản, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ từng địa bàn. Chú trọng bồi dưỡng năng lực.làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở về công tác quân sự, quốc phòng,an ninh địa phương,cơ sở. Ba là,không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tác chiến, trị an của lực lượng DQTV lên bước mới. Dưới ánh sáng Nghị quyết 02 của Bộ Chính Trị, những vấn đề cơ bản của pháp lệnh về DQTV và những kinh nghiệm trong xây dựng, hoạt động trong 65 năm qua, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi.Hiện nay trong thời bình, cùng với việc sẵn sàng chiến đấu theo các tình huống đặc biệt, DQTV phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở, nhất là đối với các đơn vị nằm trong vùng xung yếu, các địa bàn trọng điểm và các “điểm nóng” có những vấn đề xã hội phức tạp đang xảy ra.để làm tốt điều đó phải gắn việc xây dựng và hoạt động của DQTV với nhiệm vụ xây dựng xã phưòng vững mạnh toàn diện, hướng các hoạt động của DQTV phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị –xã hội của địa phương, cơ sở và cả nước. Lực lượng DQTV luôn phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và nhân dân trong địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị vững chắc, góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ sở, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững sự ổn định về chính trị ở địa phương cũng như trên phạm vi cả nước. Vị trí chiến lược của lực lượng DQTV đã được Đảng và nhà nước ta khẳng định và trong thực tiễn hoạt động, công tác DQTV đã từng bước đáp ứng được yêu cầu mà Đảng và nhân dân giao phó.Nhận thức của lực lượng DQTV về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị được nâng lên, chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị không ngừng được nâng cao, hoạt động của DQTV ngày càng hiệu quả trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như trong phòng chống chiến lược ‘diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, khắc phục thiên tai hoả hoạn...ở cơ sở. Đặc biệt trong thời gian qua ở một số địa phương, cơ sở đã xảy ra những vụ việc phức tạp, lực lượng dân quan tự vệ đã phát huy tốt vai trò của mình phối hợp với các lực lưọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân góp phần làm chỗ dựa cho chính quyền cơ sở và cấp trên cơ sở giải quyết, ổn định tình hình. thông qua hoạt động thực tiễn lực lượng DQTV ngày càng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói rằng công tác DQTV còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót như chuyển biến chưa theo kịp với sự phát triển nhanh đa dạng của nền kinh tế nhiều thành phần, xây dựng toàn diện nhưng chất lượng chưa đều, có mặt nhưng chưa vững chắc, có địa phương,bộ,ngành chưa thấy hết vai trò vị trí của DQTV nên thiếu sự quan tâm đúng mức.Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao, nên đòi hỏi công tác DQTV phải có sự đổi mới hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngang tầm nhiệm vụ. Muốn thế, trong công tác xây dựng lực lượng DQTVtrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay cần tập trung làm tốt mấy vấn đề cơ bản dưới đây. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt pháp lệnh về DQTV, bảo đảm cho công tác DQTV đi đúng hướng và ngày càng phát triển. các cơ quan chức năng một mặt phải tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kết hợp với uốn nắn những nơi thực hiện chưa tốt pháp lệnh,mặt khác thông qua đó nghiên cứu tiếp tục đề xuất với nhà nước và ngành có thẩm quyền bổ sung sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp quy, nhất là về cơ chế, chế độ chính sách cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt với các địa phưong vùng sâu vùng xa,có như vậy, pháp lệnh về DQTV mới phát huy được hiệu lực cao nhất ở đều khắp các địa phưong, ngành và cơ quan nhà nước, từng bước đưa công tác DQTV vào nề nếp, thống nhất, chất lượng cao, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Hai là, tập trung nỗ lực, vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm đã được đúc kết từ thực tiễn, đưa công tác DQTV đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hìnhkinh tế xã hội của đất nước và địa phương, đảm bảo tính “rộng khắp, vững chắc” trong xây dựng lực lượng DQTV. Ba là,tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức DQTV trong thời bình, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị bảo đảm cho lực lưọng DQTV đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trên đây là các vấn đề cơ bản cần phải thực hiện.Theo ý kiến của tôi thì hiện nay cần chú ý một số điểm, cụ thể là Trước hết,cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào DQTV tới tận bản làng, các vùng biên giới nơi có tình hình xã hội phức tạp và nhạy cảm. Do đời sống kinh tế –xã hội còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí thấp nên bà con dễ bị bọn xấu kích động, lôi kéo, điển hình là sự vụ xảy ra ở tỉnh Tây Nguyên vừa qua mà hậu quả của nó cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong.Cần phải có chính sách, chế độ đặc biệt đối với lực lưọng DQTV ở những địa bàn này, xây dựng được lực lượng DQTV có chiều sâu tới tận cơ sở nhằm ổn định tình hình chính trị xã hội khu vực, cơ sở và góp phần giáo dục ý thức chính trị cho nhân dân địa phương, từng bước tạo chỗ đứng vững chắc trong đời sống kinh tế -xã hội của các địa bàn này. Điều không kém phần quan trọng là cần tránh bệnh hình thức, chỉ xây dựng lực lượng DQTV cho có lệ mà không chú ý phát triển sâu rộng và không có những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho việc ổn định tình hình chính trị -xã hội tại một số địa phương hiện nay. Theo tôi, lực lượng DQTV cần phải phối hợp với các lực lượng an ninh tại cơ sở để góp phần chống lại các tệ nạn xã hội đang hoành hành hiện nay như cờ bạc, mại dâm, buôn bán và tổ chức sử dụng ma tuý... Nếu phong trào DQTV thực sự lớn mạnh thì các tệ nạn này chắc chắn sẽ không dám hoạt động gần như công khai tại một số địa bàn, địa phương. Mặt khác, phải có cơ cấu tổ chức quản lý thật hiệu quả, tiếp tục củng cố ban chỉ huy quân sự xã, phường, bố trí đủ cán bộ cấp phó theo quy định của pháp lệnh, kiên quyết khắc phục tình trạng phường đội trưởng làm hợp đồng, phó chủ tịch trưởng công an xã kiêm luôn chức danh xã đội trưởng, tổ chức ghép dân quân với dân phòng, trung đội quốc phòng -an ninh. sự kiêm nhiệm chức danh dẫn tới tình trạng hoạt động không hiệu quả, và trì trệ khi có tình huống xảy ra. Cùng với các việc làm trên phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệu quả hoạt động của DQTV. Trong tình hình hiện nay cần quan tâm tới việc hướng hướng dẫn, tạo điều kiện cho DQTV tiến hành vận động công tác quần chúng có hiệu quả. muốn vậy phải huấn luyện giáo dục để DQTV có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức cần thiết, đủ trình độ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và nghĩa vụ công dân đối với nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngoài việc tự mình gương mẫu, DQTV phải thường xuyên vận động nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, thực hiện có hiệu quả phong trào xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội...Vấn đề rất quan trọng là DQTV phải tham gia vận động nhân dân thường xuyên cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn kích động của các phần tử xấu hoặc bọn phản động tạo sự ổn định, (trước hết là ổn định chính trị) ngay từ cơ sở để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, thông qua hiệu quả hoạt động thực tiễn của mình để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới và đó cũng là cơ sở để tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của lực lượng DQTV trong nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quổc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.#. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc33674.doc
Tài liệu liên quan