Bài giảng Cơ học chất lưu - Chương 2: Động cơ phun xăng trực tiếp (GDI)

Chương 2 ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG TRỰC TIẾP (GDI) 2.1. Lịch sử ra đời của động cơ phun xăng trực tiếp.2.2. Cơ sở khoa học của động cơ phun xăng trực tiếp.2.3. Kết cấu chung của động cơ phun xăng trực tiếp.2.4. Các dạng buồng cháy của động cơ phun xăng trực tiếp.2.4.1. Các yêu cầu cơ bản của buồng cháy GDI.2.4.2. Vị trí đặt kim phun và bugi.2.4.3. Các phương pháp tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng đốt động cơ GDI.2.4.3.1. Hệ thống buồng đốt kiểu

ppt44 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Cơ học chất lưu - Chương 2: Động cơ phun xăng trực tiếp (GDI), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Spray – Guide.2.4.3.2. Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Wall – Guide.2.4.3.3. Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Air – Guide.2.4.4. Caùc kieåu buoàng ñoát ñaàu tieân cuûa ñoäng cô GDI.2.5. Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp.2.5.1. Yeâu caàu cuûa heä thoáng nhieân lieäu.2.5.2. Yeâu caàu cuûa aùp suaát phun.2.5.3. Yeâu caàu cuûa kim phun.2.5.4. Caùc loaïi kim phun.2.5.4.1. Kim phun moät loã phun.2.5.4.2. Kim phun nhieàu loã phun.2.5.4.3. Kim phun coù söï trôï giuùp cuûa doøng khoâng khí.2.6. Keát caáu ñoäng cô GDI cuûa moät soá haõng treân theá giôùi.2.6.1. Keát caáu ñoäng cô GDI Mitsubishi. 2.6.2. Keát caáu ñoäng cô GDI Toyota.2.6.3. Keát caáu ñoäng cô GDI Audi.2.6.4. Keát caáu ñoäng cô GDI Nissan.2.6.5. Keát caáu ñoäng cô GDI Ford.2.6.6. Keát caáu ñoäng cô GDI Mercedes – Benz.2.7. Keát luaän.2.1. Lòch söû ra ñôøi cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp: Vaøo naêm 1955, Mercedes – Benz ñaàu tieân öùng duïng phun xaêng tröïc tieáp vaøo buoàng chaùy cuûa ñoäng cô 6 cylinder (Mercedes – Benz 300SL) vôùi thieát bò bôm taïo aùp suaát phun cuûa Bosch. Tuy nhieân, vieäc öùng duïng naøy bò queân laõng do vaøo thôøi ñieåm ñoù caùc thieát bò ñieän töû chöa ñöôïc phaùt trieån vaø öùng duïng nhieàu cho ñoäng cô oâtoâ, neân vieäc ñieàu khieån phun nhieân lieäu cuûa ñoäng cô thuaàn tuyù baèng cô khí, vaø vieäc taïo hoãn hôïp phaân lôùp cho ñoäng cô chöa ñöôïc nghieân cöùu nhö ngaøy nay. Vì vaäy, so vôùi quaù trình taïo hoãn hôïp ngoaøi ñoäng cô thì quaù trình taïo hoãn hôïp trong buoàng ñoát cuõng khoâng khaû quan hôn nhöng keát caáu vaø giaù thaønh thì cao hôn nhieàu. Maõi ñeán naêm 1996, vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät ñieän töû, ñoäng cô xaêng öùng duïng phun nhieân lieäu tröïc tieáp vaøo buoàng ñoát ñöôïc Mitsubishi Motors ñöa trôû laïi thò tröôøng taïi Nhaät vôùi teân môùi ñoù laø GDI (Gasoline direct injection), vaø tieáp theo ñoù noù xuaát hieän taïi chaâu AÂu vaøo naêm 1998. Mitsubishi ñaõ aùp duïng kyõ thuaät naøy saûn xuaát hôn 400.000 ñoäng cô cho doøng xe 4 choã ñeán tröôùc naêm 1999. Tieáp theo sau, laø haøng loaït caùc haõng noåi tieáng nhö PSA Peugeot Citroën, Daimler Chrysler (vôùi söï cho pheùp cuûa Mitsubishi) cuõng ñaõ aùp duïng kyõ thuaät naøy cho doøng ñoäng cô cuûa mình vaøo khoaûng naêm 2000 – 2001. Volkswagen/Audi cuõng cho ra maét ñoäng cô GDI vaøo naêm 2001 nhöng döôùi teân goïi FSI (Fuel Stratified Injection). BMW khoâng chòu thua keùm ñaõ cho ra ñôøi ñoäng cô GDI V12. Caùc nhaø saûn xuaát xe haøng ñaàu nhö General Motors cuõng ñaõ aùp duïng kyõ thuaät GDI cho ñoäng cô cuûa mình ñeå cho ra ñôøi doøng xe môùi vaøo nhöõng naêm 2002. Vaø sau cuøng ñoù laø Toyota cuõng phaûi töø boû vieäc taïo hoãn hôïp ngoaøi ñoäng cô ñeå chuyeån sang taïo hoãn hôïp trong buoàng ñoát vaø ñaõ ra maét thò tröôøng vôùi ñoäng cô 2GR – FSE V6 vaøo ñaàu naêm 2006.2.2. Cô sôû khoa hoïc cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp: Söï taêng giaù ñoät bieán cuûa xaêng daàu, vaø tieâu chuaån veà khí thaûi cuûa ñoäng cô oâtoâ ngaøy caøng khaéc khe buoäc caùc nhaø khoa hoïc treân theá giôùi khoâng ngöøng nghieân cöùu tìm ra bieän phaùp nhaèm tieát kieäm nhieân lieäu keøm theo giaûm khí thaûi ôû ñoäng cô ñoát trong. Nhieàu giaûm phaùp ñöôïc ñöa ra, moät trong nhöõng giaûi phaùp ñöôïc xem laø thaønh coâng nhaát hieän nay (aùp duïng cho ñoäng cô söû duïng nhieân lieäu xaêng) ñoù laø cho ra ñôøi ñoäng cô GDI (hoãn hôïp ñöôïc taïo beân trong buoàng ñoát cuûa ñoäng cô, vôùi söï naïp vaø chaùy phaân lôùp). So saùnh giöõa ñoäng cô söû duïng nhieân lieäu xaêng (taïo hoãn hôïp beân ngoaøi) vaø ñoäng cô söû duïng nhieân lieäu Diesel (taïo hoãn hôïp beân trong buoàng ñoát) ta thaáy raèng: cuøng moät coâng suaát phaùt ra nhöng suaát tieâu hao nhieân lieäu ôû ñoäng cô Diesel thaáp hôn ñoái vôùi ñoäng cô xaêng. Moät phaàn laø do ñaëc tính cuûa nhieân lieäu khaùc nhau, nhöng caùi chính ôû ñaây laø quaù trình taïo hoãn hôïp vaø ñoát chaùy hoãn hôïp cuûa 2 loaïi ñoäng cô naøy raát khaùc bieät nhau. Tuy nhieân, chuùng ta chöa theå öùng duïng ñoäng cô Diesel cho xe du lòch ñöôïc laø vì ñoäng cô naøy coù moät soá nhöôïc ñieåm: tieáng oàn ôû ñoäng cô naøy cao so vôùi ñoäng cô xaêng, khaû naêng taêng toác cuûa ñoäng cô naøy thaáp hôn ñoäng cô xaêng, vaø ñaëc bieät laø khí thaûi ôû ñoäng cô naøy oâ nhieãm cao hôn ñoái vôùi ñoäng cô xaêng. Gaàn ba thaäp kyû nay, ngöôøi ta luoân tìm caùch keát hôïp nhöõng öu ñieåm cuûa ñoäng cô xaêng vaø Diesel ñeå coù theå cho ra ñôøi moät loaïi ñoäng cô môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu veà khí thaûi, suaát tieâu hao nhieân lieäu, khaû naêng taêng toác, tieáng oàn, nhö ñaõ neâu treân. Khi xem xeùt quaù trình taïo hoãn hôïp vaø ñoát chaùy hoãn hôïp ôû ñoäng cô Diesel ta nhaän thaáy coù caùc öu ñieåm: hoãn hôïp ñöôïc taïo beân trong buoàng ñoát, cuõng nhôø vaøo söï taïo hoãn hôïp naøy maø ñoäng cô Diesel coù theå hoaït ñoäng khi heä soá dö löôïng khoâng khí  töø 1.4 – 1.8 (cuõng laø nguyeân nhaân noàng ñoä NOx ôû khí thaûi cuûa ñoäng cô Diesel cao hôn cuûa ñoäng cô xaêng). Do ñaëc tính cuûa hai nhieân lieäu khaùc nhau neân quaù trình hình thaønh taâm chaùy cuõng khaùc nhau, vì vaäy ñoäng cô xaêng PFI khoâng theå hoaït ñoäng vôùi tyû leä  nhö treân. Caàn phaûi coù moät phöông phaùp taïo hoãn hôïp khaùc vôùi phöông phaùp PFI, ñoù laø vaán ñeà ñaët ra. Döïa treân cô sôû cuûa caùc kieåu buoàng chaùy MAN – FM (Maschinenfabrik Auguburg – Nurnberg), PROCO (Ford programmed combustion control), heä thoáng ñieàu khieån TCCS (Texaco Controlled Combustion System) caùc nhaø nghieân cöùu cho ra ñôøi kieåu buoàng chaùy phun nhieân lieäu tröïc tieáp & phaân lôùp ñaàu tieân (DISC: direct – injection, stratified – charge). Vôùi kieåu buoàng chaùy naøy, ñoäng cô coù theå hoaït ñoäng ñöôïc khi tyû leä air/fuel vaøo khoaûng 20:1. Ñaây quaû laø moät böôùc tieán nhaûy voït cho ñoäng cô xaêng, vaø laø tieàn ñeà cho caùc theá heä sau cuûa ñoäng cô GDI. Hình 2.2 – 1 Heä thoáng buoàng ñoát MAN – FM. Nhôø vaøo söï phaùt trieån cuûa ñieän töû, tin hoïc caùch ñaây hôn hai thaäp kyû theá heä ñoäng cô xaêng PFI ra ñôøi ñaõ thay theá ñoäng cô xaêng söû duïng carburattor, vaø öu ñieåm vöôït troäi cuûa loaïi ñoäng cô xaêng PFI maø chuùng ta ñaõ bieát. Cuõng gaàn ñaây, söï xuaát hieän cuûa ñoäng cô GDI cuõng ñaõ daàn daàn thay theá ñoäng cô PFI. Veà öu nhöôïc ñieåm cuûa ñoäng cô GDI so vôùi ñoäng cô PFI (hình 2.2 – 2) ñöôïc khaùi quaùt nhö sau: - Nhôø vaøo khaû naêng taïo hoãn hợp beân trong buoàng ñoát neân ôû ñoäng cô GDI coù theå kieåm soaùt ñöôïc chính xaùc löôïng nhieân lieäu ñöa vaøo buoàng ñoát trong moãi chu trình hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô, khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm phun treân oáng naïp nhieân lieäu bò baùm vaøo thaønh oáng. - Cuõng nhôø vaøo vieäc phun nhieân lieäu tröïc tieáp vaø keát caáu cuûa buoàng ñoát neân ñoäng cô GDI coù theå hoaït ñoäng vôùi tyû leä air/fuel raát loaõng ñaûm baûo cho ñoäng cô chaùy saïch, tieát kieäm nhieân lieäu toái ña, giaûm noàng ñoä khí thaûi oâ nhieãm (nhôø phaùt huy ñöôïc taùc duïng boä xuùc taùc dual – catalyst). - Tyû soá neùn cuûa ñoäng cô GDI ñöôïc naâng cao hôn so vôùi ñoäng cô PFI neân coâng suaát cuûa ñoäng cô GDI lôùn hôn 10% so vôùi ñoäng cô PFI cuøng dung tích cylindre. Keát caáu cuûa heä thoáng taêng aùp cho ñoäng cô GDI thieát keá ñöôïc hoaøn thieän hôn do ñoäng cô coù theå hoaït ñoäng vôùi hoãn hôïp cöïc ngheøo. Tuy nhieân, do nhieân lieäu ñöôïc phun vaøo buoàng ñoát neân ñoøi aùp suaát phun phaûi lôùn hôn raát nhieàu so vôùi kieåu phun PFI, keát caáu kim phun phaûi ñaùp öùng ñöôïc ñieàu kieän khaéc nghieät cuûa buoàng chaùy, heä thoáng ñieàu khieån phun nhieân lieäu phöùc taïp hôn nhieàu do hoãn hôïp taïo ra phöùc taïp hôn ôû ñoäng cô PFI, keát caáu buoàng ñoát cuõng phöùc taïp hôn do phaûi baûo ñaûm ñöôïc ñieàu kieän hoãn hôïp coù theå chaùy ñöôïc trong ñieàu kieän cöïc ngheøoHình 2.2 – 2 Keát caáu buoàng ñoát PFI vaø GDI.2.3. Keát caáu chung cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp: Keát caáu ñoäng cô GDI cuõng töông töï nhö ñoäng cô PFI, ñieåm khaùc nhau cô baûn laø heä thoáng buoàng chaùy, heä thoáng nhieân lieäu, vaø heä thoáng ñieàu khieån nhieân lieäu vaø ñaùnh löûa (ECU). Ôû boä xöû lyù khí thaûi, ñoäng cô GDI coù boá trí theâm moät boä xuùc taùc nöõa (boä xuùc taùc keùp) ñeå coù theå xöû lyù khí thaûi khi ñoäng cô hoaït ñoäng cheá ñoä hoãn hôïp ngheøo. Hình 2.3 – 1 Sô ñoà keát caáu cuûa moät loaïi ñoäng cô GDI. 2.4. Caùc daïng buoàng chaùy cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp: 2.4.1.Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa buoàng chaùy GDI: Heä thoáng buoàng chaùy cuûa ñoäng cô GDI hoaøn thieän phaûi ñaûm baûo ñöôïc caû 2 yeáu toá: - Taïo hoãn hôïp ñoàng nhaát vaø phaân lôùp, giöõa caùc lôùp khoâng coù ñöôøng chuyeån tieáp. - Taïo ñöôïc moät vuøng hoãn hôïp ñaäm (deã chaùy) xung quanh bougie vaø phaûi ñuùng ngay thôøi ñieåm ñaùnh löûa cuûa ñoäng cô. Ñeå thoûa maõn 2 yeâu caàu treân, ngöôøi ta ñöa ra moät soá kieåu buoàng ñoát keát hôïp vôùi vieäc ñaët kim phun vaø bougie: Hình 2.4 – 1 Caùc daïng cô baûn cuûa buoàng ñoát GDI. Vôùi caùc daïng buoàng ñoát nhö hình 2.4 – 1, nhieân lieäu phun ra nhôø söï cuoän xoaùy, nhaøo troän cuûa doøng khoâng khí vaø hình daïng cuûa buoàng ñoát seõ boác hôi vaø hoaø troän nhanh choùng. Ñoái vôùi daïng buoàng ñoát hình 2.4 -1a, kim phun ñöôïc ñaët ngay giöõa trung taâm, vò trí cuûa bougie ñöôïc boá trí nhö hình beân. Caùch boá trí thöù 2, bougie ñöôïc ñaët ngay trung taâm kim phun ñöôïc boá trí sao cho doøng nhieân lieäu khi phun vaøo giai ñoaïn ñaàu seõ boác hôi taïo hoãn hôïp ñoàng nhaát, giai ñoaïn sau khi piston leân gaàn ñieåm cheát treân seõ cuoän xoaùy theo bieân daïng cuûa buoàng chaùy vaø taïo ra hoãn hôïp ñaäm xung quanh ñænh bougie nhö hình 2.4 – 1b. Töông töï, kieåu buoàng ñoát hình 2.4 – 1c,d cuõng taïo ra hoãn hôïp nhö treân nhöng kim phun vaø bougie ñöôïc boá trí trong phaïm vi choûm cuûa buoàng ñoát (piston hoaëc culasse) döïa vaøo bieân daïng naøy ñeå taïo ra hoãn hôïp ñaäm xung quanh ñaàu bougie. 2.4.2. Vò trí ñaët kim phun vaø bougie:Hình 2.4 – 2 Moái quan heä giöõa vò trí kim phun vaø bougie trong buoàng ñoát ñoäng cô GDI.2.4.3. Caùc phöông phaùp taïo hoãn hôïp phaân lôùp trong buoàng ñoát ñoäng cô GDI: Veà cô baûn, ñoäng cô GDI taïo hoãn hôïp phaân lôùp ngheøo khi hoaït ñoäng ôû möùc taûi nhoû. Ñeå taïo moät hoãn hôïp phaân lôùp ngheøo nhöng khu vöïc xung quanh bougie hoãn hôïp ñaäm ñaëc ñeå coù theå chaùy ñöôïc trong thôøi ñieåm ñaùnh löûa, heä thoáng buoàng ñoát ñoäng cô GDI coù theå thöïc thieän theo 3 phöông aùn sau: - Boá trí kim phun ñeå höôùng doøng nhieân lieäu vaøo ñænh bougie (Spray – Guide) (hình 2.4 – 3a). - Höôùng doøng nhieân lieäu vaøo ñænh bougie baèng hình daïng ñænh piston (Wall – Guide) (hình 2.4 – 3b). - Höôùng doøng nhieân lieäu vaøo ñænh bougie baèng chuyeån ñoäng cuûa doøng khoâng khí naïp vaøo (Air – Guide) (hình 2.4 – 3c). Hình 2.4 – 3 Sô ñoà caùc daïng buoàng ñoát taïo hoãn hôïp phaân lôùp ôû ñoäng cô GDI. 2.4.3.1. Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Spray – Guide: Hình 2.4 – 4 Sô ñoà chuyeån ñoäng doøng khí naïp vaøo cuûa buoàng chaùy Spray – Guide. Hình 2.4 – 5 Vò trí cuûa kim phun vaø bougie trong kieåu buoàng ñoát Spray – Guide. Hình 2.4 – 6 Sô ñoà boá trí buoàng chaùy ñoäng cô GDI kim phun, bougie, 3 soupape. Hình 2.4 – 7 Sô ñoà boá trí buoàng chaùy ñoäng cô GDI kim phun, bougie, 4 soupape. Hình 2.4 – 8 Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Spray – Guide cuûa Renault. 2.4.3.2. Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Wall – Guide: Hình 2.4 – 10 Keát caáu buoàng ñoát Wall – Guide. Hình 2.4 – 11 Sô ñoà boá trí kim phun vaø bougie cuûa buoàng ñoát Wall – Guide. 2.4.3.3. Heä thoáng buoàng ñoát kieåu Air – Guide: Hình 2.4 – 12 Keát caáu buoàng ñoát kieåu Air – Guide. 2.4.4. Caùc kieåu buoàng ñoát ñaàu tieân cuûa ñoäng cô GDI: Hình 2.4 – 13 Keát caáu buoàng ñoát Benz 300SL. Hình 2.2 – 1 Heä thoáng buoàng ñoát MAN – FM.Hình 2.4 – 14 Keát caáu buoàng ñoát cuûa Honda CVCC. Hình 2.4 – 15 Keát caáu buoàng ñoát PROCO (a) & TCCS (b). Hình 2.4 – 16 Keát caáu buoàng ñoát MCP (a) vaø IH – White (b). 2.5. Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu cuûa ñoäng cô phun xaêng tröïc tieáp: Hình 2.5 – 1 Sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu cuûa moät loaïi ñoäng cô GDI. Hình 2.5 – 2 Sô ñoà heä thoáng bôm, boä phaân phoái.2.5. 4. Caùc loaïi kim phun:2.5.4.1. Kim phun moät loã phun: Hình 2.5 – 3 Sô ñoà keát caáu kim phun moät loã.2.5.4.2. Kim phun nhieàu loã phun: Hình 2.5 – 4 Sô ñoà goùc phun cuûa kim phun nhieàu loã. 2.5.4.3. Kim phun coù söï trôï giuùp cuûa doøng khoâng khí (PPAA: Pulse – Pressurized, Air – Assisted): Hình 2.5 – 5 Hình daïng vaø keát caáu kim phun PPAA. Hình 2.6 – 2 Moâ hình ñoâäng cô GDI Mitsubishi caét boå. Hình 2.6 – 4 Ñoà thò moâmen cuûa ñoäng cô Mitsubishi 1.8L, I – 4, GDI vaø PFI ño ôû cheá ñoä ñaày taûi. 2.6.2. Keát caáu ñoäng cô GDI Toyota: Hình 2.6 – 5 Heä thoáng buoàng ñoát ñoäng cô GDI Toyota D – 4 theá heä thöù nhaát. Hình 2.6 – 6 Sô ñoà keát caáu ñoäng cô GDI Toyota D – 4 theá heä thöù nhaát. Hình 2.6 – 7 Keát caáu buoàng ñoát ñoäng cô Toyota GDI theá heä thöù hai. Hình 2.6 – 8 Sô ñoà keát caáu ñoäng cô GDI Toyota D – 4 theá heä thöù hai. 2.6.3. Keát caáu ñoäng cô GDI Audi: Hình 2.6 – 9 Moâ hình caét boå ñoäng cô Audi 1.2L, I – 3, DI. Ñoäng cô Audi 1.2L, 3 cylindre, heä thoáng buoàng ñoát kieåu Wall-Guide taïo hoãn hôïp phaân lôùp – taûi nhoû vaø ñoàng nhaát–taûi lôùn (nhö hình 2.6 – 9). Kim phun ñaët gaàn ñöôøng naïp. Bougie ñaët ngay trung taâm buoàng ñoát. Aùp suaát phun 10MPa. Coâng suaát 55 kW ôû voøng quay 5500 rpm. Momen cöïc ñaïi 115 N.m ôû voøng quay 3000 rpm.2.6.4. Keát caáu ñoäng cô GDI Nissan: Hình 2.6 – 10 Keát caáu buoàng ñoát Nissan NEODi. Ñoäng cô GDI cuûa haõng Nissan vôùi keát caáu heä thoáng buoàng ñoát kieåu Wall – Guide NEODi (Nissan Ecology Oriented performance and Direct Injection), ôû heä thoáng buoàng ñoát naøy bougie ñöôïc boá trí ngay trung taâm, kim phun ñöôïc boá trí döôùi ñöôøng naïp vaø giöõa 2 soupape naïp nhö hình 2.6 – 10. 2.6.5. Keát caáu ñoäng cô GDI Ford: Vôùi kieåu buoàng chaùy Spray – Guide Ford cho ra ñôøi ñoäng cô moät cylindre dung tích 575 cm3, tyû soá neùn 11.5:1, aùp suaát phun 5.0 MPa, 4 soupape (hình 2.4 – 5). Tieáp theo ñoù laø ñoäng cô I – 3, dung tích cylindre 1125 cm3, tyû soá neùn 11.5:1, aùp suaát phun 12.0 MPa, 4 soupape/1cylindre, boä xuùc taùc dual – catalyst.2.6.6. Keát caáu ñoäng cô GDI Mercedes – Benz: Mercedes – Benz vôùi keát caáu buoàng ñoát Spray – Guide nhö hình 2.6 – 11, ñaõ taïo ra moät hoãn hôïp lyù töôûng cho doøng ñoäng cô GDI cuûa mình. Aùp suaát phun thay ñoåi töø 4 – 12 MPa, ñoäng cô moät cylindre dung tích 538.5, tyû soá neùn 10.5:1, 4 soupape, naïp hoãn hôïp phaân lôùp cöïc ngheøo ôû cheá ñoä taûi nheï vaø hoãn hôïp ñoàng nhaát ôû taûi lôùn. Hình 2.6 – 11 Keát caáu buoàng ñoát ñoäng cô GDI Mercedes – Benz. 2.7. Keát luaän: Sô löôïc veà keát caáu ñoäng cô GDI cho chuùng ta moät caùch nhìn khaùi quaùt veà cô sôû khoa hoïc cuûa ñoäng cô GDI, caáu taïo, hoaït ñoäng, vaø nhöõng öu nhöôïc ñieåm cuûa ñoäng cô naøy so vôùi ñoäng cô PFI. Maëc duø ñaõ ñöôïc nghieân cöùu töø raát laâu nhöng ñoäng cô GDI môùi thaät söï ñöôïc öùng duïng trong thaäp kyû naøy. Ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi vaán ñeà naøy ñaõ vaø ñang nghieân cöùu chuyeân saâu, nhöng vôùi chuùng ta coøn quaù môùi meõ do ñieàu kieän khoa hoïc kyõ thuaät coøn laïc haäu. Trong chöông naøy, chuû yeáu tìm hieåu cô sôû khoa hoïc keát caáu cuûa ñoäng cô GDI, chöông tieáp theo, chuùng ta seõ tieáp tuïc tìm hieåu vaø nghieân cöùu quaù trình chaùy trong ñoäng cô GDI. Taøi lieäu tham khaûo:1. Leâ Vieát Löôïng _ Lyù thuyeát ñoäng cô Diesel.2. Cornel Stan _ Direct Injection Systems for Internal Combustion Engines.3. SAE International, SP-1891 _ Direct Fuel Injection, Engine Diagnostics, and New Developments in Powertrain Tribology, CVT, ATF & Fuel Economy.4. John B. Heywood _ Internal Combustion Engine Fundamentals.5. Fuquan (Frank) Zhao, David L.Harrington, Ming-Chia Lai _ Automotive Gasoline Direct-Injection Engines.6. Mitsubishi motor technical website.7. Toyota website.8. Hitachi Direct Gasoline website.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_co_hoc_chat_luu_chuong_2_dong_co_phun_xang_truc_ti.ppt