Bài giảng Công nghệ gia công áp lực - Chương 6: Các công nghệ tạo hình đặc biệt

Bộ môn Gia công áp lực VIỆN Cơ Khí - ĐHBK Hμ nôi Folie 1 Ch−ơng 6. các công nghệ tạo hình đặc biệt 6.1 công nghệ dập bằng chất lỏng cao áp Cụng nghệ dập tạo hỡnh nhờ nguồn chất lỏng cao ỏp (Hydroforming) Dập thủy tĩnh (high pressure forming) Dập thủy cơ (Hydromechanical Deep Drawing) Đặc điểm của cụng nghệ này là sử dụng nguồn chất lỏng cụng tỏc cú ỏp suất cao tỏc dụng trực tiếp vào phụi để tạo hỡnh chi tiết. Giới thiệu chung CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

pdf33 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Công nghệ gia công áp lực - Chương 6: Các công nghệ tạo hình đặc biệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 2 6.1 c«ng nghÖ dËp b»ng chÊt láng cao ¸p S¶n phÈm d¹ng èng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 3 6.1 c«ng nghÖ dËp b»ng chÊt láng cao ¸p S¶n phÈm d¹ng tÊm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 4 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i tÊm DËp thñy tÜnh ph«i èng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 5 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thuû tÜnh lμ mét ph−¬ng ph¸p t¹o h×nh vËt liÖu nhê chÊt láng cã ¸p suÊt cao t¸c dông trùc tiÕp vμo bÒ mÆt cña ph«i g©y biÕn d¹ng ph«i theo h×nh d¹ng cña lßng cèi. T¹o h×nh ph«i èng: Ph«i ban ®Çu th−êng cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n (d¹ng èng), d−íi t¸c dông cña chÊt láng cao ¸p trong lßng ph«i èng, ph«i bÞ biÕn d¹ng theo h×nh d¹ng cña cèi t¹o thμnh s¶n phÈm rçng cã h×nh d¹ng phøc t¹p. S¬ ®å dËp thuû tÜnh CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 6 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh C¸c b−íc c«ng nghÖ t¹o h×nh s¶n phÈm èng ch÷ T: a- ®Æt ph«I vμo lßng khu«n b- ®ãng khu«n, b¬m chÊt láng vμo lßng èng c- t¨ng ¸p lμm ph«I bÞ biÕn d¹ng theo lßng khu«n d- rót chÊt láng, khu«n trªn ®i lªn vμ lÊy s¶n phÈm ra khái khu«n C¸c chi tiÕt chÝnh cña khu«n: - Khu«n trªn - Khu«n d−íi - 2 chμy Ðp däc trôc - 1 chμy ®èi ¸p CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 7 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Sơ đồ dập phình ống Môi trường (chất lỏng): nước, dầu, nước nhũ tương Áp suất chất lỏng công tác trong lòng ống pi = 1.000 đến 10.000 bar. Lực dọc trục Fa do chày ép dọc trục tạo ra có tác dụng hỗ trợ quá trình biến dạng của phôi và tạo sự kín khít giữa các bộ phận của khuôn đảm bảo không bị lọt chất lỏng ra ngoài, lực dọc trục có thể từ 800 to 3.000 kN. Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Fa- lực dọc trục, Fr- lực đối áp của chày đột (nếu có đột lỗ sau khi tạo hình) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 8 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Sơ đồ dập ống chữ T Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Fa- lực dọc trục, Fc- lực đối áp của chày tạo phần chữ T CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 9 Ưu điểm của công nghệ dập thủy tĩnh: 1. Tạo ra chi tiết đồng nhất từ một vật liệu (so với hàn từ nhiều chi tiết đơn giản thành một chi tiết phức tạp) 2. Giảm trọng lượng chi tiết. 3. Nâng cao độ bền cho chi tiết và kết cấu. 4. Thời gian tạo hình ngắn đối với một chi tiết phức tạp. 5. Giảm thiểu số nguyên công tạo hình so với các phương pháp khác. 6. Độ chính xác của chi tiết cao. 7. Giảm thiểu phế phẩm Một vài hạn chế: 1. Giá thiết bị và khuôn cao. 2. Cần có hệ thống điều khiển để điều khiển các thông số công nghệ phụ thuộc thời gian và hệ thống kín khít để tránh mất áptrong quá trình tạo hình. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 10 Sơ đồ bố trí hệ thống dập thủy tĩnh 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 11 Chi tiết định vị Cối Cối Tấm đế dưới Chi tiết Tấm đỡ xi lanh Tấm đỡ khuôn trên Xi lanh dọc trục Tấm khuôn trên Chày có bộ phận cấp chất lỏng Tấm đỡ khuôn dưới Khuôn dập thủy tĩnh CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 12 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Thiết bị dập thủy tĩnh Cho SV xem video về CN dập thủy tĩnh phôi ống. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 13 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i tÊm D0 DZR p t FBH h Intermediate plate Plate Drawing die Die CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 14 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i tÊm Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Cho SV xem video về CN dập thủy tĩnh phôi tấm. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 15 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Các dạng sản phẩm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 16 6.1.2 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Là phương pháp tạo hình tương tự như dập vuốt, nhưng phôi tấm được biến dạng nhờ chất lỏng cao áp tác dụng lên phôi do chuyển động của dụng cụ gia công tạo ra. Cho SV xem video về CN dập thủy cơ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 17 6.1.2 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Ưu điểm nổi bật so víi dËp vuèt th«ng th−êng: - Trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh xuÊt hiÖn chÊt láng cã ¸p suÊt cao, t¸c dông vμo bÒ mÆt ph«i lμm cho biÕn d¹ng vËt liÖu ®ång ®Òu, gi¶m hiÖn t−îng biÕn máng côc bé, t¨ng kh¶ n¨ng biÕn d¹ng cña vËt liÖu (n©ng cao hÖ sè dËp vuèt; - H×nh thμnh mμng dÇu b«i tr¬n thuû ®éng gi÷a ph«i vμ dông cô gia c«ng (cèi); - N©ng cao ®é chÝnh x¸c còng nh− chÊt l−îng bÒ mÆt cña s¶n phÈm; - Khe hë chμy-cèi trong dËp thñy c¬ cã thÓ lín h¬n nhiÒu so víi dËp vuèt th−êng; - Cã thÓ sö dông 1 cèi chÊt láng cho nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau; Nh−îc điểm: - HÖ thèng khu«n, kÝn khÝt phøc t¹p - CÇn cã bé ®iÒu khiÓn - ThiÕt bÞ ®¾t tiÒn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 18 6.1.3 c«ng nghÖ dËp phèi hîp thñy tÜnh dËp vuèt th−êng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 19 6.2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi Initial form of Workpiece Endform of Workpiece Coffer Rubber cushion Workpiece Blank holder Drawing punch S¬ ®å c«ng nghÖ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 20 6.2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi 1. §Æt ph«i vμo khu«n 2. §ãng khu«n 3. DËp Ðp 4. Khu«n trªn ®i lªn 5. §Èy s¶n phÈm ra khái khu«n CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 21 6.1.3 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi S¶n phÈm: 100 mm 2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 22 6.2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi S¶n phÈm: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 23 6.3 c¸c c«ng nghÖ t¹o h×nh cao tèc 6.3.1 DËp næ S¶n phÈm lín, chiÒu dμy lín, kh«ng thÝch hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o h×nh kh¸c ta cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p dËp næ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 24 6.3.1 DËp næ S¬ ®å dËp næ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 25 6.3.1 DËp næ a b c d e Phôi trước khi dập nổ khuôn Nước Lỗ thoát khí Chất nổ a b c d e CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 26 6.3.2 DËp xung điện thủy lực 1- Nguồn điện 2- Công tắc 3- Cối chứa chất lỏng cao áp 4- Điện cực 5- Ống cách điện 6- Tấm kín khít 7- Doăng kín khít 8- Phôi tấm 9- Tấm cối vuốt 10- Lòng khuôn 11- Áo khuôn 12- Bộ phận đẩy phôi có lỗ thoát hơi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 27 6.3.2 DËp xung điện thủy lực Các dạng sản phẩm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 28 6.3.3 DËp xung điện từ trường Sơ đồ: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 29 6.3.3 DËp xung điện từ trường Cuộn dây Dập phình ống Tóp ống Dập nổi tấm Phôi ống Khuôn Cuộn dây Phôi Khuôn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 30 6.3.3 DËp xung điện từ trường Sản phẩm CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 31 6.3.3 DËp xung điện từ trường CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 32 6.3.3 DËp xung điện từ trường CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 33 6.3.3 DËp xung điện từ trường CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_cong_nghe_gia_cong_ap_luc_chuong_6_cac_cong_nghe_t.pdf
Tài liệu liên quan