Bài giảng Công nghệ hàn - Phần 3 - Chương 6: Hàn vẩy

Chương 6: HÀN VẨY 6.1.THỰC CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀN VẨY: 6.2. VẨY HÀN : 6.3.THUỐC HÀN VẨY : Quay về 6.4. CÔNG NGHỆ HÀN VẨY : 6.1THỰC CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀN VẨY: 6.1.1. Thực chất: 6.1.2. Đặc điểm: 6.1.3. Công dụng: 6.1.1.Thực chất: Hàn vẩy:Là phương pháp nối các chi tiết lại với nhau nhờ một kim loại hoặc một hợp kim trung gian gọi là vẩy hàn.Trong quá trình hàn phải nung nóng vật hàn đến nhiệt độ tương đương nhiệ

pdf18 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Công nghệ hàn - Phần 3 - Chương 6: Hàn vẩy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ñoä chaûy cuûa vaåy haøn, vaåy haøn bò chaûy nhöng kim loaïi vaät haøn thì khoâng chaûy (cô tính keùm), kim loaïi vaät haøn khueách taùn thaåm thaáu vaøo vaät haøn taïo thaønh moái haøn. 6.1.2. Ñaëc ñieåm: ❖ Trong saûn xuaát, haøn vaåy coù nhöõng ñaëc ñieåm sau ñaây: ➢ Haøn vaåy coù theå tieán haønh trong loø coù khí baûo veä, haøn trong chaân khoâng hoaëc trong loø muoái, do ñoù khoâng yeâu caàu thuoác haøn. ➢ Tính kinh teá cao, baûo ñaûm ñöôïc beà maët moái haøn phaúng, ñeïp. ➢ Sau khi haøn vaåy khoâng caàn gia coâng cô khí.Chi tieát haøn vaåy khoâng coù öùng suaát cuïc boä nhö haøn baèng caùc phöông phaùp haøn khaùc. Tieáp theo ➢ Trong saûn xuaát haøng khoái, taát caû caùc chi tieát haøn ñeàu coù chaát löôïng gioáng nhau. ➢ Haøn vaåy coù theå cheá taïo ñöôïc nhöõng saûn phaåm maø caùc phöông phaùp haøn khaùc khoâng thöïc hieän ñöôïc. ➢ Khoâng yeâu caàu trình ñoä coâng nhaân cao. ➢ Phöông phaùp haøn vaåy coù theå naâng cao naêng suaát lao ñoäng, ñaëc bieät laø trong saûn xuaát haøng khoái, nhöõng saûn phaåm haøn nhieàu moái haøn cuøng moät luùc. The end 6.1.3. Coâng duïng: ❖Coâng duïng cuûa haøn vaåy: Haøn vaåy laø moät phöông phaùp haøn ñôn giaûn ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc ngaønh kyõ thuaät ñieän, radio, haøn duïng cuï caét kim loaïi, duïng cuï nhieät, duïng cuï gia ñình The end 6.2. VAÅY HAØN: 6.2.1.Phaân loaïi: 6.2.2.Yeâu caàu: Quay veà 6.2.1:Phaân loaïi: Döïa vaøo nhieät ñoä noùng chaûy cuûa vaåy haøn maø chia ra thaønh hai nhoùm sau: ❖Nhoùm vaåy haøn deã noùng chaûy(vaåy haøn meàm): ❖Nhoùm vaåy haøn khoù noùng chaûy(vaåy haøn cöùng): ❖Nhoùm vaåy haøn deã noùng: Vaåy haøn meàm: Nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chuùng döôùi 45 0 . Duøng ñeå haøn nhöõng saûn phaåm laøm vieäc ôû nhieât ñoä thaáp, chòu löïc nhoû hoaëc coù khi chæ ñeå noái moät caùch ñôn thuaàn maø thoâi. Vaåy haøn meàm bao goàm thieác haøn vaø nguyeân lieäu ñaëc bieät . ❖Nhoùm vaåy haøn khoù deã noùng: Vaåy haøn cöùng: Nhieät ñoä cuûa chuùng treân 45 0 C. Vaåy haøn naøy coù ñoä cöùng vaø coù tính töông ñoái cao do ñoù thöôøng duøng ñeå haøn nhöõng vaät haøn laøm vieäc ôû nhieïât ñoä töông ñoái cao vaø chòu taûi troïng töông ñoái lôùn. Loaïi vaåûy haøn naøy thöôøng duøng laø ñoàng thau, baïc, nguyeân lieäu haøn beàn noùng, nhoâm, Niken 6.2.2:Yeâu caàu: ❖ Vaåy haøn caàn ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu chuû yeáu sau ñaây: ➢ Vaåy haøn khi noùng chaûy caàn phaûi coù khaû naêng khueách taùn toát vaøo kim loaïi vaät haøn vaø deã baùm chaéc vaøo beà maët moái noái. ➢ Nhieät ñoä noùng chaûy cuûa vaåy haøn thaáp hôn nhieät ñoä noùng chaûy cuûa kim loaïi vaät haøn. ➢ Trong traïng thaùi noùng chaûy, vaåy haøn caàn coù tính chaûy loaõng cao ñeå ñieàn ñaày toaøn boä moái haøn. ➢ Heä soá truyeàn nhieät cuûa vaåy haøn vaø cuûa kim loaïi vaät haøn caàn phaûi gaàn nhö nhau. ➢ Vaåy haøn caàn phaûi baûo ñaûm tính deûo vaø ñoä beàn caàn thieát cuûa moái haøn, khoâng bò doøn noùng vaø doøn nguoäi. ➢ Baûo ñaûm giaù thaønh reû, ñôn giaûn vaø deã cheá taïo. 6.2.3.THUOÁC HAØN VAÅY: ➢ Thuoác haøn vaåy coù nhieäm vuï laøm saïch lôùp oxit vaø caùc chaát baån khaùc trong vaåy haøn vaø kim loaïi vaät haøn. ➢ Taïo khaû naêng toát cho kim loaïi vaåy haøn thaåm thaáu vaøo kim loaïi vaät haøn, giaûm ñöôïc söùc caêng beà maët cuûa kim loaïi noùng chaûy. 6.2.4.COÂNG NGHEÄ HAØN VAÅY: 1.Choïn vaåy haøn: 2.Cheá ñoä haøn vaåy : 3.Caùc phöông phaùp nung noùng: 4.Keát caáu caùc moái haøn vaåy : 1.Choïn vaåy haøn: Khi choïn moái haøn cho haøn vaåy caàn phaûi caên cöù vaøo ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa moái haøn vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa vaät haøn. Caên cöù vaøo ñoù maø choïn loaïi vaåy haøn thích hôïp ñöôïc thoûa maõn nhöõng yeâu caàu ñeà ra. 2.Cheá ñoä haøn vaåy : ❖ Choïn cheá ñoä haøn vaåy chuû yeáu laø nhieät ñoä haøn, thôøi gian nung noùng vaø toác ñoä nung noùng. ➢ Nhieät ñoä haøn phaûi laø moät ñaïi löôïng xaùc ñònh, noù thöôøng lôùn hôn nhieät ñoä noùng chaûy cuûa vaåy haøn. ➢ Thôøi gian nung noùng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc vaät haøn, khe hôû giöõa 2 vaät haøn thaønh phaàn kim loaïi cuûa vaät haøn vaø vaåy haøn. ➢ Toác ñoä nung noùng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc vaät haøn, ñoä daãn nhieät cuûa kim loaïi vaät haøn vaø yeâu caàu kyõ thuaät haøn. 3.Caùc phöông phaùp nung noùng: Sau khi coù keát caáu moái haøn toát vaø vaåy haøn thích hôïp, neáu nung noùng khoâng toát thì chaát löôïng moái haøn seõ keùm. Neáu ñöôïc thì vaät haøn vaø vaåy haøn ñöôïc nung noùng ñoàng ñeàu ôû taát caû caùc phía.Nung noùng baèng moû haøn ñieän, moû haøn khí, moû haøn xì, maùy haøn ñieän tieáp xuùc 4.Keát caáu caùc moái haøn vaåy: Ñoä beàn cuûa moái haøn phuï thuoäc vaøo tieát dieän choã noái vaåy haøn vaø söï ñieàu chænh giöõa caùc chi tieát lieân keát vôùi nhau. Haøn vaåy ñöôïc öùng duïng trong caùc moái haøn choàng meùp, haøn giaùp moái, haøn goùc, gaáp meùp, choàng meùp vôùi maët caét xieân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_cong_nghe_han_phan_3_chuong_6_han_vay.pdf