Bài giảng Thực hành tiện cơ bản

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH TẬP BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN Mã số: TB2014-01-02 Nhóm tác giả: 1. Th.S Lê Văn Tiến 2. Th.S Phạm Văn Hà 3. Th.S Nguyễn Thị Hiên NAM ĐỊNH, NĂM 2014 Li nói u Tp bài gi ng “Th c hành ti n c b n” c biên so n trên m c tiêu, n i dung, ch ng trình h c ph n “Th c hành ti n c b n” ào t o b c i h c, cao ng ngành c khí ch t o ang th c hi n t i Tr ng 

pdf181 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Thực hành tiện cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 i h c S ph m K thu t Nam nh. Tp bài gi ng m b o tính khoa h c, logic c a th c hành t n gi n n ph c t p, bài t p tr c làm c s , h tr cho bài t p sau. Chúng tôi ã c g ng nghiên c u và s d ng các tài li u c a các nhà khoa h c, t p trung biên so n nh ng v n c t lõi mà nh t thit sinh viên ph i n m c, hi u c, v n d ng c khi h c xong h c ph n th c hành ti n c b n. M c ích chính c a tp bài gi ng là cung c p cho sinh viên nh ng n i dung ki n th c chính y u nh t c a h c ph n mang tính h th ng, d ! hi u, d ! nh , d ! nghiên c u và th c hành làm ra s n ph "m. #ng th i c $ng là tài li u tham kh o tích c c mang tính th ng nh t v m %t cu trúc, n i dung mà cán b gi ng d y c n trang b cho sinh viên khi nghiên c u h c ph n này và r t có th ph n nào giúp cho các b n # ng nghip làm tài li u tham kh o trong quá trình gi ng d y các h c ph n th c hành khác thu c chuyên môn ngành c khí ch t o máy. Tác gi r t mong s giúp & óng góp ý ki n c a b n c t p bài gi ng c hoàn ch 'nh h n. Xin chân thành cám n! Tác gi MC L C Bài 01: S d ng máy ti n, d ng c o và # gá chuyên dùng ........................................2 Bài 02: Mài dao ti n ......................................................................................................10 Bài 03: Tin m %t tr ngoài.............................................................................................16 Bài 3.1. Tin m %t tr tr n...........................................................................................16 Bài 3.2. Tin m %t u, tr b c ...................................................................................22 Bài 3.3. Tin m %t tr ngoài có s nh v c a sau .................................................31 Bài 04: Tin rãnh, c t t ..............................................................................................37 Bài 05: Tin m %t tr trong .............................................................................................43 Bài 5.1. Khoan, ti n m %t tr trong thông su t ...........................................................43 Bài 5.2. Tin m % tr trong b c, kín ............................................................................49 Bài 06: Tin côn ............................................................................................................57 Bài 6.1.Tin côn b (ng xoay xiên bàn tr t d c ph ..................................................57 Bài 6.2.Tin côn b (ng xê d ch ngang sau ...............................................................67 Bài 07: Tin ren tam giác ..............................................................................................74 Bài 7.1.Tin ren tam giác ngoài.................................................................................74 Bài 7.2.Tin ren tam giác trong ................................................................................87 Bài 08: Bài t p t )ng h p l n I........................................................................................93 Bài 09: Tin ren vuông................................................................................................101 Bài 9.1.Tin ren vuông ngoài...................................................................................101 Bài 9.2.Tin ren vuông trong...................................................................................107 Bài 10: Tin ren thang .................................................................................................115 Bài 10.1.Tin ren thang ngoài ................................................................................115 Bài 10.2.Tin ren thang trong ................................................................................123 Bài 11: ánh bóng b m %t, l *n nhám trên máy ti n....................................................130 Bài 12: Bài t p tôngr h p l n II...................................................................................140 Bài 12.1: Tin tr ngoài nh v b (ng 2 l tâm ......................................................140 Bài 12.2. Tin ren thang nh v trên 2 l tâm.........................................................147 Bài 12.3. Tin ren thang trong ................................................................................152 Tài li u tham kh o.......157 Danh m c b n v +.158 1 BÀI 01: Th i gian th c hi n: 06 ti t S- D .NG MÁY TI /N, D .NG C . O VÀ Tên bài h c tr c: 0 GÁ THÔNG D .NG Th c hi n t ngày....... n ngày .......... A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n d y: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Thi t b , d ng c và nguyên v t li u: T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n) - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá, B 01 S d ng ti p panme - Mâm c %p 3, 4 ch u; m $i tâm; giá & c B 01 S d ng ti p nh và giá & theo 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - D u máy Lít 5 S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài hc I. S D NG MÁY TI N 1. M c tiêu Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Nh n bi t c các b ph n chính c a máy ti n v n n *ng (CZ6240A, 1M61, T616, TD1440...) - Hi u và n m c các lo i d ng c o và # gá thông d ng. * V k n ng: - Thao tác, v n hành c máy ti n v n n *ng. - Thao tác, s d ng c các lo i d ng c o - S d ng c # gá phù h p v i t ng chi ti t. * V thái : 2 Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Gi i thi u v máy ti n a. Công d ng: gia công c m %t tr , m %t côn ngoài và trong; m %t ren; m %t nh hình, khoan, khoét, doa, ... b. Các chuy n ng t o hình c a máy: g#m hai chuy n ng - Chuy n ng chính (hay là chuy n ng c t g t): Là chuy n ng quay tròn ca chi ti t gia công, chuy n ng này t o ra v n t c c t th c hi n quá trình c t. - Chuy n ng ch y dao: là chuy n ng t nh ti n liên t c c a bàn xe dao. Có 2 chuy n ng ch y dao: chuy n ng ch y dao d c song song v i b *ng máy, chuy n ng ch y dao ngang vuông góc v i b *ng máy. c. Các b ph n chính (Hình 1.1): - Thân máy: & các b ph n c b n c a máy, b (ng gang, m %t trên c a thân máy g #m các b *ng tr t ph ng, b *ng tr t l *ng tr , dùng d 1n h ng cho bàn xe dao, ng và t *ng c ng c ng v ng cho thân máy. - tr c ( ng): ch a h p t c tr c chính; có tr c chính r ng, mâm c %p. - sau ( ng): di chuy n c trên b *ng máy, có nòng sau gá l p các d ng c c t nh khoan, khoét, doa, tarô, m $i tâm. - Bàn xe dao: di chuy n c trên b *ng máy, có bàn tr t ngang th c hi n chuy n ng ch y dao ngang, bàn tr t d c ph t o ra chuy n ng ch y dao d c ph khi ti n côn, có ) gá dao gá c 4 dao # ng th i. Hình 1.1. Máy ti n v n n *ng 3 Thân máy (1), h p tr c chính (2), mâm c %p (3), sau (4), giá & (5), bàn xe dao (6), h p tc ch y dao (7), h p xe dao (8), tr c vítme (9), tr c tr n (10), tr c iu khi n (11) dùng óng m máy... 2.2. Các b c th c hin 2.2.1. Thao tác máy a) Thao tác ph n c : - Xác nh t c tr c chính: c *n c vào b ng ch ' d 1n các c p t c tr c chính có trên máy, iu ch 'nh tay g t v úng giá tr t c tr c chính ã ch n. - Xác nh t c ch y dao: theo b ng ch ' d 1n v l ng ch y dao có trên máy, iu ch 'nh các tay g t v v trí c a l ng ch y dao ã ch n. b) Thao tác ph n in: - Xác nh c u dao (attomat) cung c p cho máy. - B t công t c in vào máy. - Các phím, công t c in cung c p ngu #n chi u sáng c c b ; h th ng t i dung d ch tr n ngu i; chuy n ng ch y dao nhanh. 2.2.2. V n hành máy - B t công t c (ho %c attomat) cung c p in cho máy - Ki m tra v trí tay g t xác nh t c tr c chính; t c ch y dao; v trí các tay g t trên bàn xe dao ( v trí ch a làm vic). - G t tay g t kh i ng máy ( óng lên phía trên, tr c chính quay thu n) * L u ý khi v n hành: - V nguyên t c khi kh i ng máy, thì ch ' duy nh t tr c chính c a máy quay, còn các chuy n ng khác ph i ch  ch a làm vi c. Các chuy n ng khác ch ' làm vi c khi ng i v n hành ch  ng th c hi n. - Trong quá trình máy ang ho t ng, tuy t i không c thay ) i t c tr c chính, ch ' thay ) i khi máy không ho t ng. - Tr c khi cho máy ho t ng, ph i ki m tra v trí các tay g t trên máy, m bo không có v t gì c n tr chuy n ng quay c a máy ho %c r i, va vào mâm c %p. 3. T ch c luy n t p t hao tác, v n hành máy ti n - Thao tác ph n c : iu ch 'nh các tay g t, c n iu khi n - Thao tác ph n in: attomat, công tác, phím b m, ... - V n hành máy ch y không t i: th c hi n chuy n ng b (ng tay, t  ng khi ti n tr n, ti n ren. 4 II. S D NG D NG C O 1. M c tiêu Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: Nh n bi t c các lo i d ng c o, dùng o ki m s n ph "m gia công trên máy ti n v n n *ng * V k n ng: Thao tác, s d ng c các lo i d ng c o phù h p v i t ng b m %t c a chi ti t máy c n o. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Th c c p M2 o trong trong Thân th c chính Thân th c ng M2 o di ng M2 o c  nh Hình1.2. Th c c %p a. c im, công d ng - chính xác o c là 0,1; 0,05; 0,02 tùy thu c vào lo i th c: 1/10; 1/20 và 1/50. - o c ng kính ngoài, trong, chi u dài. Tuy nhiên ng kính o c b gi i h n b i kích th c m 2 o và chi u dài thân th c. - xác nh giá tr o chính xác, ng i ta s d ng th c c %p in t , khi o giá tr o c hi n th trên màn hình. b. Thao tác o 5 - Cách c m th c c %p - V trí % t th c - c giá tr o c. 2.2. Pan me 1 7 5 2 7 3 Tr s trên Panme: 48,95 6 4 Hình 1.3. Pan me a. c im, công d ng - Dùng chi ti t có chính xác cao - chính xác c a pan me là 0,01 ho %c 0,001. - Có pan me o ngoài ho %c pan me o trong, c chia ra thành các lo i: 0-25; 25-50; 50-75; 75-100, thu n l i cho vi c xác nh giá tr o s d ng pan me in t . b. Thao tác o - Cách c m pame - V trí % t u o c  nh và v trí u o di ng - Xác nh giá tr o. Lu ý: Khi u o ng ti p xúc và b m %t o ch ' c v %n t i a 03 vòng cóc trên u o ng. 2.3. ng h so a. c im, công d ng 0 - c dùng ki m tra chính xác v hình dáng, v trí 9 1 0 0 t ng quan c a các b m %t chi ti t máy. 8 2 0 0 - chính xác 0,01mm. 7 3 0 0 - #ng h# so có th o c m %t ngoài, m %t trong. 6 4 0 5 0 0 - #ng h # so d ng c , #ng h # so in t . - Khi o, #ng h # so c gá trên b giá & , u o và b m%t chi ti t ph i có chuy n ng t ng i v i nhau, thông th ng chi ti t c n o chuy n ng so v i u o c a #ng h #. Hình 1.4. #ng h # so 6 b. Thao tác o iu ch 'nh  u o ti p xúc v i b m %t c n o, iu ch 'nh m %t # ng h # v v trí v ch chu "n (v ch 0). Tùy theo chi ti t o mà d ch chuy n chi ti t ho %c giá & # ng h# xác nh giá tr trên m %t ch ' th c a # ng h #. 3. T ch c luy n t p s d ng d ng c o ki m - Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b (ng th c c %p. - Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b (ng pan me. - Luy n t p thao tác o, v trí o, xác nh giá tr o b (ng # ng h # so. III. S D NG GÁ 1. M c tiêu Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: Nh n bi t c các lo i # gá v n n *ng s d ng trên máy ti n * V k n ng: Thao tác, s d ng c các lo i # gá phù h p v i t ng chi ti t gia công c trên máy ti n t yêu c u k thu t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Mâm c p a. Công d ng, phân lo i - c gá trên tr c chính c a máy, dùng gá k 3p chi ti t khi gia công. - Mâm c %p c dùng thông d ng nh t là mâm c %p 3 ch u (hay còn g i là mâm c%p t  nh tâm, hình 1.5) và mâm c %p 4 ch u. Trong ó, mâm c %p 3 ch u dùng gá k3p các chi ti t hình tr ; mâm c %p 4 ch u gá chi ti t có các c nh i x ng nhau. Hình 1.5. Mâm c %p 7 b. Thao tác s d ng - i v i mâm c %p 3 ch u t  nh tâm, khi gá k 3p ho %c tháo chi ti t ra kh 2i mâm c %p cho chìa v %n vào 1 trong 3 l trên ng kính ngoài, r #i quay chìa v %n, các ch u c a mâm c %p s + # ng th i chuy n ng. N u k 3p ch %t chi ti t thì 3 ch u d ch chuy n vào tâm, n u tháo chi ti t thì chuy n ng ng c l i. - i v i mâm c %p 4 ch u không t  nh tâm, t c là các ch u k 3p chuy n ng c l p v i nhau. Khi dùng chìa v %n quay thì ch ' có m t ch u chuy n ng gá k 3p chi ti t, do v y khi gá k 3p chi ti t ph i th c hi n rà v trí c a chi ti t trên mâm c %p áp ng v i iu ki n gia công. Lu ý: - Khi gá k 3p chi ti t trên mâm c %p ph i h n ch  s b c t do c n thi t. - Không c s d ng mâm c %p n n th ng phôi. - Khi thao tác trên mâm c %p, v trí tay g t trên h p t c tr c chính ph i v trí an toàn (tr c chính máy ti n v trí t do). 2.2. M i tâm c dùng & chi ti t tr c dài, khi m %t nh v là 2 l tâm ho %c nh v b (ng tr ngoài và 1 l tâm. M$i tâm c gá trên l côn c ) tr c chính và nòng sau. M$i tâm có 2 lo i: m $i tâm c  nh (hình 1.6.a) và m $i tâm quay (hình 1.6.b), c ch t o theo tiêu chu "n. M %t côn làm vi c có góc 60 , ph n chuôi c ch t o theo côn moóc tiêu chu "n, s d ng c cho nhi u lo i máy ti n khác nhau. a) a) b) Hình 1.6. M $i tâm 8 2.3. Giá Dùng t *ng c ng v ng khi gia công tr c dài kém c ng v ng, tr c có t 4 l chi u dài so v i ng kính l n h n 12 l n (L/D > 12 l n). Giá & m b o tr c không b u n trong quá trình gia công. N u không có giá & , khi c t g t tr c b " y, kích th c tr c có hình tang tr ng. Giá & có hai lo i: giá & c  nh và giá & di ng - Giá & c  nh (Hình 1.7.a): c gá ch %t trên b *ng máy ti n, có 3 ch u cách nhau 120 0 t 5 vào chi ti t. V trí c a giá & c  nh th ng kho ng gi a tr c và sau t *ng c ng v ng cho chi ti t khi c t g t. - Giá & di ng (Hình 1.7.b): c gá trên bàn xe dao, có 2 ch u t 5 vào chi ti t. Trong quá trình c t g t, giá & chuy n ng cùng v i dao. V trí ch u t 5 có th ngay phía tr c ho %c phía sau dao. Hình 1.7. Giá & Lu ý: - Khi iu ch 'nh các ch u t 5 c a giá & ti p xúc v i b m %t chi ti t v a , vì các ch u n vào chi ti t gia công c $ng có th làm cho tr c b u n ( o) gây ra ph ph "m cho chi ti t. - Các ch u c a giá & làm b (ng v t li u d ! mài mòn (th ng là #ng thau), m b o cho b m %t chi ti t không b h h 2ng, các v u t 5 th ng xuyên ph i c bôi m& công nghi p. 3. T ch c luy n t p s d ng gá - Tháo l p các ch u c a mâm c %p 3 ch u, 4 ch u. Luy n t p rà gá phôi trên mâm c %p. - Gá %t giá & trên máy, th c hi n iu ch 'nh các ch u v i chi ti t gia công. 9 4. H ng d n t h c (1) Nguyên t c m b o an toàn lao ng cho ng i và thi t b khi s d ng máy ti n v n n *ng. (2) Nghiên c u, xác nh ph ng trình xích t c tr c chính, xích t c ch y dao c a máy ti n ki u C6236. (3) Kh n *ng nh v , k 3p ch %t c a các lo i # gá dùng trên máy ti n v n n *ng. (4) Nguyên t c s d ng và b o qu n d ng c o ki m: th c c %p, pan me, # ng h# so, ... (5) Kh n *ng công ngh c a máy ti n v n n *ng. BÀI 02 Th i gian th c hi n: 12 ti t MÀI DAO TI N Tên bài h c tr c: S d ng máy ti n Th c hi n t ngày........ n ngày .......... A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n d y: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Thi t b , d ng c và nguyên v t li u: T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá, B 01 S d ng ti p th c o góc v n n *ng, d &ng 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - á mài viên 02 S d ng ti p - Thân dao t p mài (ti n ngoài, ti n trong) Con 06 Hy - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Xác nh c m %t tr c, m %t sau chính và m %t sau ph ; góc tr c ( γ), góc sau ( α) c a dao ti n ngoài. 10 * V k n ng: - Th c hi n úng t th mài dao trên máy mài 2 á - Mài c dao ti n ngoài úng góc yêu c u * V thái : - Th c hi n úng thao ng tác, nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Máy mài 2 á 2.1.1. c tính k thu t - Thông th ng máy mài ch ' có 01 c p t c . Tuy nhiên, do yêu c u mài nhi u ki u dao khác nhau mà có lo i có 2 c p t c . - Tùy theo ng kính c a á mài, s + có máy mài t ng ng. ng kính c a á mài nh 2 kh n *ng mài t t h n á mài có ng kính l n. 2.1.2. á mài Khi mài dao ti n, ng i ta th ng dùng 2 lo i á mài: á c ng và á m m. - á c ng dùng mài dao làm b (ng thép gió - á m m dùng mài dao làm b (ng h p kim c ng. thu n ti n cho quá trình mài dao thép gió và dao h p kim c ng, trên máy mài 2 á ng i ta l p 01 viên á c ng và 01 viên á m m 2.1.3. N i quy an toàn lao ng Trong quá trình mài dao ph i m b o các iu ki n an toàn sau: - Tr c khi mài, ph i ki m tra các c c u và b ph n máy, tình tr ng t m che á mài và h ng c a á ( á ph i quay vào dao). Ki m tra khe h gi a b t 5 v i m %t tr ca á xem có v t quá 3mm không. Ch ' iu ch 'nh b t 5 khi á ng yên (máy không làm vi c). - Không mài khi máy không có b t 5, không có n p che an toàn. - Ph i l p kính bo hi m, ho %c eo kính b o h khi mài. - Ch ' mài trên m %t tr c a á mài, không c mài b (ng m %t bên c a á 2.2. Ph ng pháp mài 2.2.1. V trí ng và t th mài Tay ph i c m cán dao, tay trái c m u dao, ng i ng bên ph i á mài, hai chân choãi ra ch c ch n b (ng vai (hình 2.1), ng l ch 45 v i h ng quay c a á. Nu ng bên trái á thì )i tay ng c l i.  m b o an toàn v ng i khi mài, ng i th c hi n không c ng i di n v i á mài. 11 n Hng quay c a á Chân ph i Chân trái Hình 2.1 T th mài dao 2.2.2. Thao tác mài - Khi mài dao c iu ch 'nh lên xu ng trên m %t tr c a á sao cho m $i dao v trí ngang tâm c a á ho %c cao h n không quá 10mm. - Trong quá trình mài, dao c n nh 3 vào á và #ng th i d ch chuy n d c theo m %t tr c a á, có nh v y m %t á m i mòn u và m %t c n mài c ph ng. - Dao c mài theo m t trình t nh t nh. 2.2.3. Trình t mài Bc 1: Mài m %t sau chính Bc 2: Mài m %t sau ph Bc 3: Mài m %t tr c Bc 4: Mài m $i dao 2.3. Ki m tra dao sau khi mài Hình dáng hình h c c a dao dau khi mài c ki m tra b (ng d &ng chuyên dùng, th c o góc ho %c các d ng c o khác. 2.4. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 M t b m %t c a - V trí % t dao v i á sau - %t v trí dao khi mài sao dao c t o thành mi l n mài khác nhau. cho trùng nhau. bi nhi u b m %t - Khi mài không d ch chuy n - D ch chuy n dao dao d c theo m %t tr c a á 2 B m %t dao ch a Lc n dao vào á quá l n iu ch 'nh l c n dao khi m b o nh 6n khi mài tinh mài tinh bóng. 3 Góc dao ch a - M $i dao không ngang tâm - iu ch 'nh b t 5 m $i úng v i yêu c u á mài dao ngang tâm á mài - Góc ti p xúc c a dao v i á - iu ch 'nh góc % t dao mài ch a úng khi mài 12 3. T ch c luy n t p 3.1. Mài dao ti n ngoài 3.1.1. Dao ti n " u th #ng a) Trình t mài các b m t c a dao: (hình 2.2) - B c 1. Mài m %t sau chính (1) - B c 2. Mài m %t sau ph (2) - B c 3. Mài m %t tr c (3) - B c 4. Mài m $i dao (4) 4 3 2 1 Hình 2.2. Dao ti n ngoài b) Ki m tra góc c a dao sau khi mài (hình 2.3) - Góc tr c: γ - Góc sau: α - Góc nghiêng chính: ϕ - Góc nghiêng ph : ϕ1 α γ ϕ ϕ N 1 N Hình 2.3. Góc dao ti n ngoài trên ti t di n chính và m %t áy 13 3.1.2. Mài dao ti n c $t t a) Trình t mài các b m t c a dao: - B c 1. Mài m %t sau bên trái - B c 2. Mài m %t sau bên ph i - B c 3. Mài m %t tr c Hình 2.4. Góc dao ti n c t t b) Ki m tra góc c a dao sau khi mài (hình 2.4 ) - Góc tr c: γ - góc sau: α - Góc sau: α1; α2 - Góc nghiêng: ϕ và ϕ1, ϕ2 Lu ý: Mài góc nghiêng chính ( ϕ <90 0) c t c n tâm (h t lõi ) trên chi ti t. 3.1.3. Mài dao ti n ren tam giác a) Trình t mài các b m t c a dao: - B c 1. Mài m %t sau bên trái - B c 2. Mài m %t sau bên ph i - Bc 3. Mài m %t tr c b) Ki m tra góc c a dao sau khi mài (hình 2.5) - Góc tr c: γ - Góc sau: α1; α2 - Góc m $i dao: ε 1 2 Hình 2.5. Góc dao ti n ren tam giác 14 3.2. Mài dao ti n trong Khi mài v 1n tuân th theo nguyên t c chung c a mài dao ti n. Tùy theo kích th c ng kính, d ng l mà ta góc nghiêng chính ( ϕ) cho h p lý. C th : - Khi ti n l su t, mài dao có góc nghiêng chính nh 2 h n 90 ( ϕ < 90 0), hình 2.6.a - Khi ti n l b c v i ng kính chênh l ch nhau ít, mài dao có góc nghiêng chính b (ng ho %c l n h n 90 ( ϕ = 90 0), hình 2.6.b - Khi ti n l kín, ho %c l b c v i ng kính chênh l ch l n mài dao có góc nghiên chính l n h n 90 ( ϕ > 90 0), hình 2.6.c  1 1 1 0 0 0 90 a) b) c) Hình 2.6. Góc dao ti n trong 4. H ng d n t h c (1) Quy trình s d ng máy mài hai á. (2) Trình t mài dao ti n. (3) Ph ng pháp xác nh giá tr góc c a dao sau khi mài. 15 BÀI 03: Th i gian th c hi n: 18 ti t TI N M %T TR NGOÀI Tên bài h c tr c: Mài dao ti n Th c hi n t ngày........ n ngày .......... Bài 3.1. TI N M %T TR TR &N (06 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n) - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao ti n ngoài ( u cong, B 01 S d ng ti p dao vai T15K6) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Thép CT45 φ32, l = 100mm Cái 01 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Phát bi u c các yêu c u k thu t c a m %t tr ngoài - L a ch n c k t c u dao, thông s hình h c c a dao và ch  c t khi ti n m%t tr ngoài. * V k n *ng: 16 Ti n c m %t tr ngoài t yêu c u k thu t v kích th c, hình dáng hình h c và nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Yêu c "u c a m t tr ngoài - Có ng sinh th ng - hình tr : m i m %t c t vuông góc v i ng tâm u b (ng nhau ( không có hình ô van, hình tr ng, hình yên ng a) - tròn: các m %t c t b t k 5 vuông góc v i ng tâm có tròn xoay (không ô van, không có góc c nh) - # ng tâm: tâm c a m i m %t c t vuông góc v i ng tâm u n (m trên m t ng th ng. 2.2. Dao ti n tr ngoài a) K t c u dao: khi ti n ngoài có th l a ch n dao có góc nghiêng chính ( ϕ) b(ng 90 ho %c nh 2 h n 90 , tùy thu c vào c ng v ng c a h th ng công ngh . Nu h th ng công ngh có c ng v ng cao thì ch n góc nghiêng chính ( ϕ) nh 2 h n 90 và ng c l i. C th : dao u cong, dao u th ng ho %c dao vai. b) Ch n giá tr góc dao: c *n c vào v t li u gia công xác nh các góc tr c ( γ), góc sau ( α) và góc nghiêng chính ( ϕ) cho phù h p: - Góc tr c ( γ) t *ng l c và công su t c t gi m, nhi t c $ng gi m nh ng góc sc ( β) gi m d 1n n b n c a dao gi m; - Góc sau ( α) t *ng, l c ma sát gi m có th t *ng c t c c t, nh ng n u t *ng quá thì góc s c ( β) gi m; - Khi t *ng góc nghiêng chính ( ϕ) thì chi u dày c t (a) t *ng, chi u dài c t (b) gi m. Có th ch n tr s ϕ = 10 ÷30 và ϕ1= 5÷10 khi gia công chi ti t c ng v ng; tr s ϕ = 60 ÷ 75 và ϕ1 = 15 ÷ 30 khi gia công chi ti t kém c ng v ng. 2.3. Ch n ch  c $t Khi ch n ch  c t c n ch n chi u sâu c t, l ng ch y dao, ch  c t cho phép, tùy thu c vào kích th c ng kính và chi u dài m %t tr c n gia công. Ch n chi u sâu c t khi gia công thô b (ng l ng d gia công; ch n l ng ch y dao c n chú ý ti c ng v ng, kh n *ng k 3p chi ti t, b n thân dao và c c u k 3p dao. Sau khi ã tính toán ch n chi u sâu c t, l ng ch y dao ti n hành tính t c ct (V) theo t c c a máy có s 6n ho %c tính t c c t không ph thu c vào máy. - Chi u sâu c t (t = mm): khi ti n thô có th ch n t = (2 ÷ 6)mm; khi ti n tinh ch n t = (0,2 ÷ 2) mm. 17 - L ng ch y dao (S = mm/vg): khi ti n thô ch n S = (0,5 ÷ 1,2) mm/vg; khi ti n tinh ch n S = (0,1 ÷ 0,4) mm/vg. - T c c t (V = m/ph): t c c t trung bình khi ti n ngoài, v t li u gia công là thép, d ng c c t b (ng thép gió: khi ti n thô V = (20 ÷ 30) m/ph; khi ti n tinh V = (35 ÷ 45) m/ph. N u dùng dao h p kim c ng có th cao h n: ti n thô V = (100 ÷ 140) m/ph; ti n tinh V = (150 ÷ 200) m/ph. 2.4. Trình t th c hi n 2.4.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra th ng, tròn, kích th c và lo i v t li u; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: # gá, chìa v %n mâm c %p, ) dao; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n ngoài; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, th c lá; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.4.2. Gá phôi và gá dao Khi gia công m %t tr ngoài có th nh v và k 3p ch %t phôi nh sau: - nh v và k 3p ch %t phôi b (ng m %t tr ngoài h n ch 04 b c t do, s d ng mâm c %p 3 ch u ho %c 4 ch u. - nh v phôi b (ng m %t tr ngoài và m t u ch ng tâm (m %t tr ngoài h n ch 2 ho %c 3 b c t do, l tâm h n ch 2 b c t do). - nh v phôi b (ng 2 l tâm (h n ch 5 b c t do). 2.4.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính và h p t c ch y dao theo tc ã c xác nh ti n. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.4.4. Trình t các b c gia công Bc 1: So dao, l y chi u sâu c t Bc 2: Ti n thô Bc 3: Ki m tra kích th c ti n c trên máy Bc 4: Ti n ti n tinh (s d ng ph ng pháp o, c t th ). Bc 5: Ki m tra k t thúc: Th c hi n ki m tra t )ng th s n ph "m tr c khi tháo ra kh 2i máy. 18 2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 B m %t tr có ch - L ng d không - Ki m tra phôi tr c khi ch a ti n - Phôi b cong ti n. - Gá phôi b  o - Gá phôi tròn u. 2 Kích th c sai - Ch n d ng c o sai - Ch n d ng c o phù h p - c giá tr o sai vi dung sai yêu c u - Ph ng pháp o ch a úng ... c n gia công, khi ti n chi ti t có ng kính nh 2, chi u dài l n thì c ng v ng ca dao càng kém và ng c l i khi ti n chi ti t có ng kính l n, chi u dài ng n thì c ng v ng c a dao t *ng. Vì v y khi ch n giá tr góc dao c n l u ý: - Ch n góc nghiêng chính ( ϕ): khi dao c ng v ng ch n ϕ 90 do chi u dài l &i c t tham gia c t g t l n, tu )i b n cao, truy n nhi t t t, nh ng l c ct t *ng; khi dao kém c ng v ng, nên ch n góc nghiêng chính ϕ = 90 . - Ch n giá tr góc sau ( α) th ng ch n l n h n so v i dao ti n ngoài, do dao ti n m %t tr trong kém c ng v ng, m %t sau c a dao b h n ch b i m %t tr trong. - Ch n giá tr góc tr c ( γ) có th l a ch n nh 2 h n dao ti n ngoài,  m bo b n c a dao vì góc sau ( α) ã t *ng. 2.3. Ch n ch  c $t Tùy thu c vào kích th c ng kính và chi u dài m %t tr c n gia công, thông th ng ch n l ng ch y dao (S) và s vòng quay tr c chính nh 2 h n so v i ti n m %t tr ngoài. 2.4. Trình t th c hi n 2.4.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra th ng, tròn, kích th c và lo i v t li u; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: # gá, chìa v %n mâm c %p, ) dao; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n l ; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, th c lá; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.4.2. Gá phôi và gá dao - nh v phôi t i thi u 4 b c t do; l c k 3p l n phôi không b chuy n v khi có l c c t tác ng. - Dao nh v b (ng m %t áy, m $i dao ph i ngang tâm chi ti t, l c k 3p dao l n dao không b chuy n v khi c t g t. - M $i khoan k 3p trên b u c %p, b u c %p c nh v và k 3p ch %t vào sau. 2.4.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính theo t c ã c xác nh khoan. 45 - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.4.4. Trình t các b c gia công Bc 1: Ti n kh 2a m %t u Bc 2: nh tâm l b (ng m $i khoan tâm ho %c b (ng dao ti n ngoài (khi khoan l % c) Bc 3: Ti n hành khoan (quay vô l *ng nòng sau) 2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 Kích th c ng - o và c giá tr o sai - o và c úng kính l không - Tính và iu ch 'nh chi u - C "n th n trong tính toán úng sâu c t sai và iu ch 'nh chi u sâu c t - Dao b mòn 2 L b côn - Do dao b " y, b mòn - T *ng c ng v ng c a thân dao, mài l i dao - Chi u sâu c t quá nh 2 - Ch n chi u sâu c t h p lý - Tr c chính b  o - Ki m tra l i máy 3 nhám không - Góc dao ch a úng - Ch n góc dao và ch  t yêu c u - Ch  c t ch a h p lý c t h p lý - Máy và dao rung ng - Ki m tra c ng v ng ca máy, dao - S d ng dung d ch tr n ngu i 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. Yêu c "u luy n t p: a. B n v + b. Yêu c u: Gia công chi ti t t phôi % c 840x 42 m b o các yêu c u k thu t c a chi ti t. 46 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u k thu t 1 Bc 1: - Phôi gá trên mâm Gá dao, phôi c%p 3 ch u ch %t, và iu ch 'nh kích th c úng nh máy ti n theo s # ch  c t ã - M $i dao ngang tâm tính 2 Bc 2: - Kh 2a m %t M%t u ph ng, m %t u, nh tâm tr t kích th c - Ti n tr φ36, chi u dài 19,5 S1 S2 - n = (400 – 500) vg/ph - Chi u sâu c t t = 0,5mm - S = 0,1mm/vg 3 Bc 3: o u, kh 2a m %t Gá phôi không b o. Kh 2a m %t u ph ng t kích th c chi u dài 19,5 S1 - n = (400 – 500) vp/ph - Chi u sâu c t t = 0,5mm - S = 0,1mm/vg 4 Bc 4: Khoan l φ16 L thông su t chi u thông su t dài phôi 47 S - T c tr c chính n = 250v/ph - Quay vô l *ng sau th c hi n chuy n ng ch y dao 5 Bc 5: ti n - m b o kích thô l th c l φ19,5 - L không b ô van, S côn theo chi u dài - n = 350-400 v/ph - t = t (0,5 n 1)mm - S = 0,3mm/vg 6 Bc 6: ti n - Dung sai ng tinh l kính l cho phép +0,1mm - nhám b m %t S Rz40 - n = 400-500 v/ph - t = 0,2mm - S = 0,1mm/vg 7 Bc 7: Ki m Ki m tra s n ph "m theo b n v +, trc úng yêu c u k tra khi tháo kh 2i máy thu t trên b n v +. 4. H ng d n t h c (1) %c i m, ph ng pháp khoan l trên máy ti n v n n *ng. (2) Ph ng pháp ti n l thông su t có ng kính nh 2, chi u dài l l n. (3) S khác nhau gi a ti n l su t và l b c. 48 Bài 5.2. TI N M %T TR TRONG B *C, KÍN (06 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n SL Ghi chú B sung T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n) - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: m $i khoan xo n φ20, dao B 01 S d ng ti p ti n ngoài, dao ti n trong (HKCT15K6, P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Thép CT45 φ40, l = 40mm Cái 01 - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Phát bi u c các yêu c u k thu t c a m %t tr trong b c, kín - L a ch n c d ng c c t, thông s hình h c c a d ng c và ch  c t khi khoan, ti n m %t tr trong b c, kín. * V k n *ng: Ti n c m %t tr trong b c, kín t yêu c u k thu t v kích th c, hình dáng hình h c và nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n k n *ng, có tác phong sn xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 49 2. N i dung bài h c 2.1. c im c a m t tr trong bâc, kín - m b o các yêu c u c a m %t tr trong - Các m %t b c song song v i nhau và vuông góc v i ng sinh. - Khi ti n không quan sát c v trí c a dao c t, xác nh v trí c a m %t b c qua du xích bàn xe dao ho %c qua l y d u trên cán dao hay d ng c , ... 2.2. Ch n dao a) K t c u dao: ch n t ng t nh ch n dao khi ti n l su t b) Ch n giá tr góc dao: - Giá tr các góc ( α, γ) v c b n ch n gi ng nh khi ti n l su t - Do chi u dài l b kh ng ch b i các m %t b c, khi ch n góc nghiêng chính ( ϕ) nên ch n nh 2 h n 90  t o thu n l i cho vi c xác nh v trí và ti n m %t b c. 2.3. Ch n ch  c $t Th c hin t ng t nh ti n l su t. 2.4. Trình t th c hi n 2.4.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra th ng, tròn, kích th c và lo i v t li u; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: # gá, chìa v %n mâm c %p, ) dao; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n ngoài; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, th c lá; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.4.2. Gá phôi và gá dao - Khi ti n l b c, l kín u ph i xác nh úng v trí c a các m %t b c (chi u dài ca các l b c, l kín). có c s xác nh m t cách chính xác v trí c a các m %t b c này, khi nh v phôi c n h n ch thêm b c t do t nh ti n theo ph ng song song v i ng tâm c a tr c chính ( nh v  5 b c t do). - nh v và k 3p ch %t dao gi ng nh ti n l su t. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính, h p t c ch y dao theo t c ã c xác nh ti n. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.4.4. Trình t các b c gia công Bc 1: Ti n kh 2a m %t u Bc 2: Ti n thô m %t tr (l u ý: l ng d chi u dài l  ti n m %t b c) Bc 3: Ki m tra: ng kính và chi u dài l 50 Bc 4: Ti n tinh m %t tr Bc 5: Ti n tinh m %t b c 2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 Kích th c ng - o và c giá tr o sai - o và c úng kính l không - Tính và iu ch 'nh chi u - C "n th n trong tính toán úng sâu c t sai và iu ch 'nh chi u sâu c t - Dao b mòn 2 L b côn - Do dao b " y, b mòn - T *ng c ng v ng c a thân dao, mài l i dao - Chi u sâu c t quá nh 2 - Ch n chi u sâu c t h p lý - Tr c chính b  o - Ki m tra l i máy 3 M%t b c ch a - Ch n góc nghiêng chính - Ch n l i góc ( ϕ) và ch ph ng, không (ϕ) ch a úng c t vuông góc vi - Ch  c t ch a h p lý ng sinh 4 Chi u dài l b c, Xác nh du xích c a máy Ki m tra c "n th n kín sai sai; o ki m ch a úng 5 nhám không - Góc dao ch a úng - Ch n góc dao và ch  t yêu c u - Ch  c t ch a h p lý c t h p lý - Máy và dao rung ng - Ki m tra c ng v ng ca máy, dao - S d ng DD tr n ngu i 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. Yêu c "u luy n t p: a. B n v + chi ti t Sn ph "m th nh t Sn ph "m th hai 51 b. Yêu c u : Gia công hoàn thi n hai s n ph "m theo các yêu c u k thu t trên bn v + m b o dung sai các kích th c và nhám b m %t 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c"u k thu t I K n 'ng th nh (t: Ti n l 2 b c 1 Bc 1: - M $i dao úng tâm Gá dao, phôi chi ti t và iu ch 'nh - Phôi gá trên mâm máy ti n theo c%p 3 ch u ch %t, ch  c t ã kích th c úng tính nh s # - T c tr c chính kho ng 400vg/ph - L ng ch y dao S = 0,1mm/vòng 2 Bc 2: Kh 2a m%t u M%t u ph ng, t kích th c 19,5 S1 - Chi u sâu c t t = 0,5 3 Bc 3: Ti n l su t L thông su t chi u dài phôi, t kích th c φ21 S - T c tr c chính n = 400vg/ph - t = 1mm; S = 0,15mm/vg 52 4 Bc 4: Ti n - m b o ng thô l b c kính φ28,4 - L không b ô van, côn theo chi u dài S - n = 350 vg/ph - t = t (0,5 n 1)mm - S = 0,3mm/vg 5 Bc 5: Ti n - ng kính l cho tinh m %t b c phép ±0,05mm - côn 0,05/50 - nhám b m %t Rz40 S - n = 350-500 vg/ph - t = 0,2mm; S = 0,1mm/vg 6 Bc 6: Tin tinh m %t tr bc S - n = 450-600 vg/ph - t = 0,2mm; S = 0,1mm/vg 53 7 Bc 7: Ki m tra s n ph "m theo b n v +, tr c khi úng yêu c u k Ki m tra tháo kh 2i máy thu t trên b n v +. II K n 'ng th hai: Ti n l 2 kín 1 Bc 1: Gá phôi, iu Phôi gá trên mâm ch 'nh máy c%p 3 ch u ch %t, kích th c úng nh s # 2 Bc 2: Kh 2a m%t, ti n m %t - M %t u ph ng tr ngoài - ti n tr φ36, chi u dài 19,5 S1 S2 - n = 400vg/ph - t = 0,5mm; S = 0,15mm/vg 3 Bc 3: Gá o u, kh 2a - Gá phôi không b m%t o. - M %t u ph ng, úng kích th c S1 - n = 400vg/ph - t = 0,5mm; S = 0,15mm/vg 54 4 Bc 4: Khoan l Khoan l  t kích th c chi u dài S - n = 250vg/ph - S b (ng tay 5 Bc 5: Ti n thô l kín Ti n thô l  t kích th c ng kính và chi u dài S - n = 300v/ph - t = 1mm; S = 0,15mm/vg 6 Bc 6: Ti n m%t b c Xác nh úng v trí m%t b c, m %t b c ph ng. S - n = 300vg/ph 55 - t = 0,5mm; S = 0,15mm/vg 7 Bc 7: Ti n tinh m %t tr Ti n ng kính m%t tr úng dung sai, chi u dài. S - n = 400vg/ph - t = 0,2mm; S = 0,15mm/vg 8 Bc 8: Ki m tra toàn b kích th c theo b n v +, t yêu c u b n v + Ki m tra tr c khi tháo phôi kh 2i máy 4. H ng d n t h c: (1) Yêu c u k thu t c a l b c, l kín. (2) Ph ng pháp ti n m %t b c trong l . (3) Ph ng pháp ki m tra l b c, l kín 56 BÀI 06: Th i gian th c hi n: 12 ti t TI N CÔN Tên bài h c tr c: Ti n tr trong Th c hi n t ngày........ n ngày .......... Bài 6.1. TI N CÔN B 3NG XOAY XIÊN BÀN TR 45T D 6C PH (06 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n bng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n) - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao ti n ngo ài B 01 S d ng ti p (HKCT15K6, P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Thép CT45 φ40, l = 200mm Cái 01 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Phát bi u c các yêu c u k thu t c a m %t côn; cách tính góc côn và ph ng pháp xoay bàn tr t d c ph - L a ch n c dao, thông s hình h c c a dao và ch  c t khi ti n m %t côn. * V k n *ng: 57 Xoay c bàn tr t d c ph úng ti n c m %t côn t yêu c u k thu t v góc côn, kích th c, hình dáng hình h c và nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Ph ng pháp ti n côn b 7ng bàn tr 8t d c ph Tùy theo ti n côn l hay ti n côn ngoài mà xoay bàn tr t d c ph sang trái ho %c sang ph i (ng c chi u hay cùng chi u kim # ng h #) so v i v trí t ng i c a bàn tr t ngang trên xe dao. Ki m tra góc ã xoay v i chính xác n 1 nh có v ch chia trên bàn tr t d c ph . quay c góc th t chính xác theo yêu c u, có th dùng #ng h # so iu ch 'nh góc xoay. 9u i m c a xoay bàn tr t d c ph là có th gia công c v i côn b t k 5, ph ng pháp gia công n gi n. Nh c i m: - Không gia công c m %t côn có chi u dài côn l n (chi u dài côn ph thu c vào kho ng d ch chuy n c a bàn tr t d c ph ). - Th c hi n chuy n ng ch y dao b (ng tay, nên gi m n *ng su t và ch t l ng b m %t gia công. a) Cách xoay bàn tr t d c ph - N i l 2ng 2 ai c hãm bàn tr t r #i xoay bàn tr t theo chi u kim # ng h # ho %c ng c chi u kim # ng h # tùy theo cách ti n côn ngoài hay công trong (hình 6.1). ai c hãm bàn tr t d c ph V ch chia trên bàn tr t xác nh góc xoay Hình 6.1. V trí c hãm bàn tr t d c ph - Khi xoay d a vào v ch chia trên bàn tr t xác nh góc xoay theo góc côn c n ti n. - Xong hãm ch %t 2 ai c thân bàn tr t không chuy n v so v i . 58 b) Cách ti n Khi ti n th c hi n chuy n ng ch y dao b (ng tay, b (ng cách quay vô l *ng bàn tr t d c ph (Hình 6.2) α n1 S n2 α Hình 6.2. S # ti n côn b (ng xoay bàn tr t d c ph Lu ý: khi quay bàn tr t d c ph ph i m b o chuy n ng u, nh v y mi t c nhám b m %t côn. 2.2. L a ch n dao Tùy theo v trí c a b m %t côn trên chi ti t c n ti n, khi ti n ngoài có th s d ng dao ti n ngoài u th ng, u cong ho %c dao vai; khi ti n trong s d ng dao ti n m%t tr trong thông su t ho %c b c. 2.3. Ch  c $t La ch n ch  c t t ng t nh khi ti n m %t tr ngoài, ch ' có chuy n ng ch y dao th c hi n b (ng tay. 2.4. Trình t th c hi n 2.4.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra th ng, tròn, kích th c và lo i v t li u; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: # gá, chìa v %n mâm c %p, ) dao, c lê; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n ngoài; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, th c o góc, th c lá; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.4.2. Gá phôi và gá dao - Phôi gá trên mâm c %p, m b o cho phôi không b chuy n v khi c t - Dao gá trên ) gá dao, m b o m $i dao ngang tâm chi ti t. 2.4.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính theo t c ã c xác nh ti n côn. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao cha tham gia c t g t. 59 2.4.4. Trình t các b c gia công Bc 1: Ti n kh 2a m %t u. Bc 2: Ti n ng kính l n c a m %t côn ( i v i ti n côn ngoài); ti n ng kính nh 2 ( i v i ti n côn trong). Bc 3: Xác nh ng kính nh 2 c a m %t côn (n u có th ). Bc 4: Xoay xiên bàn tr t d c ph theo góc c a m %t côn. Bc 5: Ti n thô m %t côn (quay tay quay bàn tr t d c ph ) Bc 6: Ki m tra góc côn (n u ch a úng thì iu ch 'nh góc xoay bàn tr t) Bc 7: Ti n tinh m %t côn. Bc 8: T )ng ki m tra tr c khi tháo s n ph "m kh 2i máy. 2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 Góc côn sai - Xoay góc bàn tr t ch a - Ki m tra và iu ch 'nh úng góc xoay bàn tr t - o ki m sai - o và c giá tr úng 2 Góc côn úng, - iu ch 'nh chi u sâu c t sai - Xác nh chi u sâu c t kích th c sai - o ki m sai úng - Dao b mòn - o và c giá tr úng - Ki m tra dao tr c khi ti n tinh 3 nhám b m %t - Ch n góc dao và ch  - Mài l i dao và ch n ch ch a t ct ch a h p lý c t h p lý - Chuy n ng ch y dao - Quay vô l *ng bàn tr t không u u - Dao b mòn - Mài l i dao tr c khi ti n tinh. 60 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. K n 'ng th nh (t: Ti n côn ngoài a. B n v + chi ti t b. Yêu c u gia công S d ng phôi 840 x 200, gia công chi ti t côn trong b (ng ph ng pháp xoay xiên bàn tr t d c ph m b o góc côn và các yêu c u k thu t nh trên b n v + (Dung sai kích th c ng kính là ±0.1, dung sai cho các kích th c chi u dài là ±0.2, nhám yêu c u là Rz20) 3.1.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u k thu t 1 Bc 1: - M $i dao Gá dao, úng tâm phôi và - Phôi gá trên iu ch 'nh mâm c %p máy theo tròn, không ch  c t o. ã ch n 2 Bc 2: Kh 2a m %t - M %t u u ph ng S - T c tr c chính kho ng 400-500v/ph - L ng ch y dao S = 0,1mm/vòng 61 3 Bc 3: Ti n tr úng ng φ30, kính và chi u l = 55 dài S n = 500v/ph; t = 1,5mm; S = 0,15mm/vg 4 Bc 4: Xác nh úng ng ng kính và chi u kính nh 2 dài ca côn S n = 500v/ph; t = 1,5mm; S = 0,15mm/vg 5 Bc 5: Xác nh góc xoay ca bàn tr t d c ph 6 Bc 6: Ti n côn úng góc thô côn côn 62 S n = 500v/ph; t = 0,5mm; S b (ng tay 7 Bc 7: Ki m tra úng góc góc côn côn theo b n v+ 8 Bc 8: Ti n hoàn úng kích ch 'nh m %t th c theo côn theo bn v + bn v + S n = 600v/ph; t = 0,2mm; S b (ng tay 9 Bc 9: Ki m tra các kích th c theo yêu c u b n v + Theo yêu c u t)ng K/tra N p s n ph "m th c t p bn v + 63 3.2. K n 'ng th hai: Ti n côn trong 3.2.1. Yêu c "u luy n t p a. B n v + chi ti t b. Yêu c u gia công S d ng phôi 840x42, gia công chi ti t côn trong b (ng ph ng pháp xoay xiên bàn tr t d c ph m b o góc côn và các yêu c u k thu t nh trên b n v +, t nhám Rz20. 3.2.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u k thu t 1 Bc 1: - M $i dao úng Gá dao, tâm phôi và iu - Phôi gá trên ch 'nh máy mâm c %p tròn, theo ch  không o. ct ã ch n 2 Bc 2: Kh 2a m %t - M %t u ph ng u, ti n tr φ36 S1 n = 400vg/ph; t = 0,5mm; S = 0,1mm/vòng 64 3 Bc 3: o u, úng ng kh 2a m %t kính và chi u dài S1 n = 400vg/ph; t = 0,5mm; S = 0,1mm/vg 4 Bc 4: Khoan l úng ng φ16 kính và chi u dài S n = 200vg/ph; S = quay vô l *ng sau 5 Bc 5: Ti n l φ20 S n = 300vg/ph; t = 0,5mm; S = 0,1mm 6 Bc 6: Xoay xiên úng góc côn bàn tr t d c ph theo góc côn 65 7 Bc 7: Ti n thô úng góc côn m%t côn theo b n v + S n = 300vg/ph; t = 0,5mm; S b (ng tay 8 Bc 8: Ti n tinh úng kích th c m%t côn theo b n v + theo b n v + S n = 500vg/ph; t = 0,2mm; S b (ng tay 9 Bc 9: N p s n ph "m th c t p Theo yêu c u t)ng K/tra bn v + 4. H ng h n t h c: (1) Yêu c u k thu t c a m %t côn. (2) Các ph ng pháp ki m tra b m %t côn. (3) Ph ng pháp xác nh giá tr góc xoay c a bàn tr t d c ph . 66 Bài 6.2. TI N CÔN B 3NG XÊ D ,CH NGANG SAU (06 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n); m $i tâm; chìa v %n l c l *ng 8 - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao ti n ngo ài B 01 S d ng ti p (HKCT15K6, P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Thép CT45 φ40, l = 200mm Cái 01 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Phát bi u c các yêu c u k thu t c a m %t côn; cách tính góc côn và ph ng pháp ti n côn b (ng xê d ch ngang sau. - L a ch n c dao, thông s hình h c c a dao và ch  c t khi ti n m %t côn. * V k n *ng: Xê d ch và iu ch 'nh sau úng ti n c m %t côn t yêu c u k thu t v góc côn, kích th c, hình dáng hình h c và nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 67 2. N i dung bài h c 2.1. Ph ng pháp xê d ch ngang sau a) Nguyên lý - S d ng khi gia công m %t côn ngoài có chi u dài côn l n, b (ng cách iu ch 'nh thân sau d ch chuy n ngang sao cho phôi c gá l ch i m t góc so v i tâm máy (Hình 6.3). 1°29 S Hình 6.3. S # gá chi ti t, khi ã xê d ch ngang sau - L ng d ch chuy n ngang sau c tính theo công th c: H = L.tg α = L (D - d)/2l (mm) Trong ó: H - Là l ng d ch chuy n ngang sau L - T )ng chi u dài chi ti t (gá trên 2 m $i tâm) D - ng kính l n c a m %t côn d - ng kính nh 2 c a m %t côn α - góc d c c a m %t côn. - Có th ki m tra l ng xê d ch ngang sau b (ng v ch kh c phía sau sau; b(ng tr c gá m 1u ho %c b (ng cách s d ng # ng h # so. b) iu ki n ti n côn b ng xê d ch ngang sau - Ti n m %t côn ngoài - Chi ti t gá trên 2 m $i tâm - Góc côn nh 2 h n ho %c b (ng 11 . c) u nh c im - Chuy n ng ch y dao t  ng, cho n *ng su t cao, chính xác và nhám b m%t côn cao. - Chi u dài côn ch ' b h n ch b i chi u dài b *ng máy. - Không ti n c côn trong. - Góc côn b h n ch (ch ' ti n c chi ti t có góc côn nh 2 h n ho %c b (ng 11 0), nu góc côn l n không th gá chi ti t trên 2 l tâm c do l ng xê d ch sau l n. 68 d) Cách iu ch nh - Khi iu ch 'nh, sau không c c  nh v i b *ng máy. - Dùng chìa v %n iu ch 'nh vít bên hông sau, c *n c vào v ch du xích phía sau xác nh l ng d ch chuy n úng b (ng l ng tính toán. thu n l i cho vi c ti n, nên iu ch 'nh sau l ch v phía ng i v n hành (t c là ti n côn t ng kính nh 2 n ng kính l n). - C  nh sau vi b *ng máy và th c hi n ti n. Ki m tra góc côn v a ti n, n u ch a t góc côn ph i iu ch 'nh l i l ng d ch chuy n. C ti p t c nh v y cho t i khi góc côn t yêu c u. 2.2. L a ch n dao - K t c u dao: có th s d ng dao ti n ngoài u th ng, u cong ho %c dao vai. - Thông s hình h c c a dao ch n t ng t nh ti n m %t tr ngoài. 2.3. Ch  c $t La ch n ch  c t t ng t nh khi ti n m %t tr ngoài. 2.4. Trình t th c hi n 2.5.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra th ng, tròn, kích th c và lo i v t li u; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: chìa v %n mâm c %p, ) dao, m $i tâm, c lê; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n ngoài; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, th c o góc, th c lá; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.4.2. Gá phôi và gá dao - Phôi nh v trên 2 m $i tâm, s d ng t c truy n chuy n ng quay t mâm c%p sang phôi. - Dao th c hi n t ng t nh ti n m %t tr ngoài. 2.4.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính theo t c ã c xác nh ti n côn. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.4.4. Trình t các b c gia công Bc 1: Ti n t ng kính l n c a m %t côn. Bc 2: Xê d ch ngang sau theo giá tr ã tính toán. Bc 3: Th c hi n ti n thô m %t côn. Bc 4: Ki m tra góc d c c a m %t côn. Bc 5: iu ch 'nh l ng xê d ch sau (n u ch a úng), ti n thô. 69 Bc 6: Ki m tra góc côn. Bc 7: Ti n tinh m %t côn. Bc 8: T )ng ki m tra tr c khi tháo s n ph "m kh 2i máy. 2.5. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 Góc côn sai - L ng xê d ch ngang sau - Ki m tra và iu ch 'nh ch a úng lng xê d ch sau - o ki m sai - o và c giá tr úng 2 Góc côn úng, - iu ch 'nh chi u sâu c t sai - Xác nh chi u sâu c t kích th c sai - o ki m sai úng - Dao b mòn - o và c giá tr úng - Ki m tra dao tr c khi ti n tinh 3 nhám b m %t - Ch n góc dao và ch  - Mài l i dao và ch n ch ch a t ct ch a h p lý c t h p lý - Dao b mòn - Mài l i dao tr c khi ti n tinh. 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. Yêu c "u luy n t p: 3.1.1 B n v + chi ti t 3.1.2 Yêu c u gia công S d ng phôi có s 6n c a bài t p tr c, gia công chi ti t côn gá % t trên hai m $i tâm b (ng ph ng pháp xê d ch ngang sau m b o các yêu c u k thu t nh trên b n v+, t nhám yêu c u là Rz20. 70 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u k thu t 1 Bc 1: - M $i dao Gá dao, úng tâm phôi và - Phôi gá iu trên mâm ch 'nh c%p tròn, máy không o. 2 Bc 2: Kh 2a m %t - M %t u u, S2 ph ng khoan - L tâm tâm úng tiêu Ti n tr chu "n S SS1 836,L95 - T c tr c chính kho ng 400vg/ph - L ng ch y dao S = 0,1mm/vòng 3 Bc 3: o u, - M %t u kh 2a m %t, S2 ph ng khoan - L tâm tâm úng tiêu chu "n SS1 n = 600vg/ph; t = 1,5mm; S = 0,15mm/vg 4 Bc 4: Gá phôi, úng ti n ng ng kính và kính l n chi u dài S n = 400vg/ph; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 71 5 Bc 5: Ti n ng kính nh 2 ca côn S n = 400vg/ph; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 6 Bc 6: Xê d ch úng góc ngang côn sau 7 Bc 7: Ti n thô úng góc m%t côn côn theo 1°29 bn v + S n = 400vg/ph; t = 0,5mm; S b (ng tay 8 Bc 8: Ki m tra góc côn Dùng th c o góc v n n *ng ki m tra góc côn 1 029 9 Bc 9: Ti n tinh m%t côn S n = 600vg/ph; t = 0,2mm; S b (ng tay 72 10 Bc 10: Ti n tr φ22 S n = 600vg/ph; t = 0,5mm; S =0,12mm/vg 11 Bc 11: N p s n ph "m th c t p Theo yêu t)ng c u b n v + K/tra 4. H ng d n t h c: (1) Ph ng pháp xác nh l ng xê d ch ngang sau  m b o côn. (2) Nh ng h n ch c a ti n côn b (ng xê d ch ngang sau. (3) Ph ng pháp ti n côn b (ng vi c s d ng thanh th c côn. (4) Ti n côn b (ng vi c ph i h p thanh th c côn v i xê d ch ngang sau 73 BÀI 07 Th i gian th c hi n: 18 ti t TI N REN TAM GIÁC Tên bài h c tr c: Ti n côn Th c hi n t ngày........ n ngày .......... Bài 7.1. TI N REN TAM GIÁC NGOÀI (06 ti t) Bài 7.1.1. Ti n ren ngoài h ng ren xo $n ph 9i A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các th...&i c t - Ki m tra chi u r ng c a chính quá l n l&i c t tr c khi gia công 3 Profin c a ren Góc dao mài ch a chính Ki m tra góc dao, gá không t xác, gá dao ch a úng dao chính xác 4 Ren b ) Gá dao ch a cân gi a biên Gá dao úng (nghiêng) d ng dao so v i ng tr c thân dao 5 nhám s n ren - Ch n ch  c t ch a h p Ch n ch  c t h p lý, s không t lý d ng DD tr n ngu i III. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. Yêu c "u luy n t p: a. Bn v + b. Yêu c u: Gia công chi ti t m b o úng tr c di n ren thang và l p ghép êm vi chi ti t tr c 126 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u KT 1 Bc 1: Gá dao và gá phôi 2 Bc 2: M%t u ph ng, Kh 2a m %t m%t tr úng u, ti n m %t ng kính và tr ngoài φ36 chi u dài S1 S2 n = 800v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 3 Bc 3: o M%t u ph ng, u, kh 2a m%t tr úng m%t chi u dài S1 n = 800v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 127 4 Bc 4: m b o l Khoan l thông su t φ20 S n = 200v/ph; t = 10mm; S = tay 5 Bc 5: Ti n úng kích ng kính th c ng 'nh ren kính và chi u dài S n = 500v/ph; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 6 Bc 6: Ti n úng kích ng kính th c và chi u chân ren dài S n = 500v/ph; t = 0,5mm; S = tay 7 Bc 7: Ti n úng các thông thô ren thang s ren yêu c u Tr25x4 128 S n = 200v/ph; t = 0,5mm; S = 4mm/vg 8 Bc 8: Ti n tinh ren S n = 200v/ph; t = 0,2mm; S = 4mm/vg 9 Bc 9: Ki m tra t t c các thông s ren, tr c khi T)ng k/tra tháo s n ph "m kh 2i máy 4. H ng d n t h c: (1) Ph ng pháp ki m tra ren thang trong. (2) Ph ng pháp iu ch 'nh dao so v i rãnh ren, khi thay dao m i. (3) Ph ng pháp ti n ren thang h ng xo n trái. 129 BÀI 11 Th i gian th c hi n: 6 ti t ÁNH BÓNG B : M ;T, Tên bài h c tr c: Ti n ren thang L <N NHÁM TRÊN MÁY TI /N Th c hi n t ngày........ n ngày .......... K n 'ng th nh (t: ÁNH BÓNG B ; M %T A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u) Cái 01 S d ng ti p - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: D $a, v i ráp B 01 Hy 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - S d ng s n ph "m c a các bài t p tr c Cái 02 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Bi t c k thu t ánh bóng b m %t chi ti t gia công trên máy ti n v n n *ng - Bi t l a ch n d ng c ánh bóng ng v i t ng b m %t chi ti t. * V k n *ng: S d ng d $a, v i ráp ánh bóng c b m %t chi ti t t yêu c u k thu t v  nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 130 2. N i dung bài h c 2.1. Khái ni m v ánh bóng Khi chi ti t gia công c ánh bóng trên máy ti n, b m %t c ánh bóng t nhám c p 11 - 12. ánh bóng b (ng v i ho %c gi y có ph l p b t màu trên b m %t. Tr c khi ánh bóng, c n d $a s b b m %t ã gia công b (ng d $a ho %c b (ng thanh á mài. 2.2. D a tinh tr c khi ánh bóng Vi c d $a tinh nh là ph ng pháp chu "n b b m %t trc khi ánh bóng ti p theo b (ng v i ráp và t o cho ng kính b m %t t t i tr s ã cho (kích th c không ln l m). Khi d $a tinh trên máy ti n, phôi c k 3p ch %t trên mâm c %p gi ng nh khi ti n b(ng dao ti n. Phôi quay v i t c th p khi d $a không làm cho d $a và b m %t chi ti t c n d $a b nóng lên. * Thao tác d $a: Hình 11.1 - Ép nh 3 d $a vào b m %t gia công và t t a v phía tr c. Khi chuy n ng lùi d $a v phía sau, không nh c d $a kh 2i b m %t gia công nh ng l c ép d $a ph i gi m i (do k t c u l &i c t c a d $a, khi lùi v không c t g t). Không nên cho d $a chuy n ng quá nhanh và m nh vì nó s + phá h 2ng hình d ng c a s n ph "m. - D $a c n c gi g n nh vuông góc v i ng tâm c a chi ti t (nh hình 11.1), tuy nhiên trong chuy n ng d c luôn luôn cho d $a d ch chuy n cho d $a d ch sang ph i ho %c sang trái d c theo b m %t gia công. Thao tác này nh (m th c hi n vi c d$a b m %t chính xác h n, d $a ít b phoi bám vào. - Khi d $a, r t d ! gây nguy hi m cho ng i thao tác. Do ó, quá trình d $a ph i ti n hành c "n th n, nên gi cán d $a b (ng m t tay, tay còn l i n u t do c a d $a vào b m %t gia công. 131 2.3. ánh bóng b 7ng v 9i ráp a) b) Hình 11.2: D ng c ánh bóng Khi ánh bóng trên máy ti n dùng t m k 3p g #m 2 thanh g liên k t v i nhau b(ng b n l , gi a có lót v i ráp, ng i th tay gi thanh k 3p t o nên l c n v i ráp v i b m %t gia công, tay còn l i gi kh p b n l và th c hi n chuy n ng t nh ti n d c (nh hình 11.2 a). Có th k 3p v i ráp vào ) dao (nh hình 11.2 b). Không dùng tay n vi ráp vào m %t gia công. Khi ánh bóng l , v i ráp ph i c qu n vào tr c g . 2.4. Ch n t c c $t khi d a, ánh bóng - T c c t khi d $a nên ch n t c trung bình, vì c ng c a d $a không cao, h n n a khi d $a không làm nóng d $a và b m %t gia công.. - T c khi ánh bóng b (ng v i ráp ch n trong kho ng 60 - 70m/ph. 2.5. Trình t th c hi n 2.5.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra kích th c, ch t l ng b m %t c a s n ph "m; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: chìa v %n mâm c %p, ) dao; - Chu "n b d ng c c t: d $a, v i ráp; - Chu "n b d ng c o: th c c %p, pan me; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.5.2. Gá phôi và gá dao - Phôi gá trên mâm c %p, m b o cho phôi không b chuy n v khi c t. 2.5.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính theo t c ã c xác nh ti n ren. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.5.4. Trình t các b c gia công Bc 1: D $a b m %t c n ánh bóng. Bc 2: ánh bóng b (ng v i ráp. 132 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. D a và ánh bóng m t tr ngoài 3.2. Trình t th c hi n các b c gia côn TT Trình S Yêu c "u k t thu t 1 Bc 1: nh v phôi Gá phôi s b c t do, k 3p ch %t, không b chuy n v khi gia công 2 Bc 2: M%t tr ph ng D$a m %t tr ngoài S n = 300vg/ph 3 Bc 3: ánh bóng m%t tr ngoài n = 500vg/ph 4 Bc 4: Ki m tra b m %t và n p bài Ki m tra 133 K n 'ng th hai: L<N NHÁM B ; M %T A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u) Cái 01 S d ng ti p - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, th c lá B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao l *n nhám các lo i B 01 S d ng ti p 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - S n ph "m c a bài t p tr c Cái 02 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: - Bi t c k thu t l *n nhám b m %t chi ti t máy ti n v n n *ng - L a ch n c d ng c l *n nhám h p v i yêu c u c a b m %t chi ti t. * V k n *ng: L*n nhám c b m %t chi ti t t yêu c u k thu t v kích th c, m thu t và nhám b m %t. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 2.1. Công d ng c a l 'n nhám b m t L*n nhám b m %t th ng c t o trên các tay g t c a d ng c o, các u vít o, m t s lo i ai c nh (m t *ng ma sát khi s d ng. Ng i ta l *n nhám b m %t trên máy ti n v n n *ng, c th c hi n b (ng các con l *n nhám chuyên dùng, con l *n nhám k 3p ch %t vào cán, cán gá trên ) gá dao. 134 Khi l *n nhám, chi ti t và con l *n nhám chuy n ng quay t ng i v i nhau. Di tác d ng c a l c ép gi a chi ti t và con l *n nhám kim lo i b bi n d ng d ,o t o nên các vân nhám theo vân nhám trên b m %t c a con l *n nhám. Bn ch t c a l *n nhám b m %t là quá trình bi n d ng d ,o c a kim lo i. Sau khi l*n nhám ng kính c a chi ti t c l *n t *ng lên v i tr s ∆ = (0,25 ÷ 0,5) t (t là bc c a vân nhám) ph thu c vào v t li u c l *n và b c c a con l *n nhám. 2.2. C (u t o con l 'n nhám Thông th ng có các d ng hoa vân: th ng, chéo ho %c d ng l i (nh hình 11.3) Hình 11.3: Con l *n nhám Con l *n nhám c ch t o t thép các bon d ng c (Y12A) và tôi có c ng (63 ÷ 65)HRC; ng kính trong kho ng t (15 ÷ 30)mm; chi u r ng t (6 ÷15)mm; góc profin c a vân nhám 70 khi gia công thép, 90 khi gia công kim lo i màu. Trên b m %t làm vi c c a con l *n nhám có các r *ng, các r *ng này s + ép lún vào v m %t gia công. R *ng c a con l *n nhám có kích th c và h ng khác nhau. L *n vân th ng dùng 01 con l *n nhám, l *n vân chéo dùng 02 con l *n t ng ng v i h ng ph i và trái. Các con l *n nhám c l p trong cán chuyên dùng; i v i vân nhám th ng m t con l *n nhám c l p theo tr c; còn i v i vân nhám chéo, hai con l *n có r *ng hng ng c nhau c l p trong cán ki u b n l . Hình 11.4: con l *n s 1 và s 2 c l p trên thân s 3 Hình 11.4: Dao l *n nhám 135 2.3. Nguyên t$c quá trình l 'n nhám Khi l *n nhám, nh v cho cán c a d ng c l *n nhám vuông góc v i ng tâm ca máy và ép con l *n vào b m %t gia công ang quay, con l *n s + quay theo và ép lún vào v t li u phôi, t o thành vân trên b m %t phôi. Khi l *n nhám, ti n hành ch y dao theo hai h ng, h ng vuông góc và d c theo ng tr c c a chi ti t. th c hi n t chi u sâu c a vân nhám c n th c hi n nhi u hành trình công tác. Khi l *n nhám c n tuân th theo các nguyên t c sau: 1) Tr c khi b t u làm vi c, c n làm s ch b m %t con l *n b (ng ch )i s t và bôi tr n b m %t con l *n b (ng d u. 2) Lúc b t u l *n nhám, c n ép b m %t con l *n vào b m %t gia công v i chi u sâu t ng i l n, ki m tra vòng quay ti p theo r *ng c a con l *n có trùng vào nh ng vt khía ban u hay không. 3) N u l *n nhám nhi u l n thì c n chú ý không con l *n nhám r i kh 2i b m %t chi ti t gia công (t c là không rút dao ra kh 2i b m %t chi ti t khi ch a l *n nhám xong). Lu ý: - Khi l *n nhám bôi tr n b (ng d u công nghi p - Trong quá trình l *n nhám, kim lo i b d #n ép, do ó ng kính c a chi ti t sau khi l *n th ng l n h n ng kính c a phôi tr c khi l *n nhám b (ng 0,6 l n b c nhám. - kh c ph c hi n t ng tr t c a qu nhám, nên ch n ng kính c a qu nhám là b i s c a ng kính b m %t gia công. 2.4. Ch  c $t khi l 'n nhám - T c vòng khi l *n (15 ÷ 18)m/phút - B c ti n và hành trình: Thông s Tr s b 7ng s Bc c a con l *n (mm) 1,0 1,2 1,6 S hành trình công tác khi l *n v i nhi u l n 6 7 8 Bc ti n d c khi l *n S (mm/vg) - V i m t b c chuy n con l *n 0,2 0,17 0,12 - V i nhi u b c chuy n 1,7 2,0 2,5 136 2.5. Trình t th c hi n 2.5.1. Chu "n b - Chu "n b phôi: ki m tra kích th c, th ng; - Chu "n b máy ti n: ki m tra s ho t ng c a máy, m b o an toàn; - Chu "n b trang thi t b theo máy: chìa v %n mâm c %p, ) dao; - Chu "n b d ng c c t: dao ti n ngoài, dao l *n nhám; - Chu "n b d ng c o: th c c %p; - Chu "n b d ng c ph c v v sinh công nghi p. 2.5.2. Gá phôi và gá dao - Phôi gá trên mâm c %p, m b o cho phôi không b chuy n v khi c t. - Dao l *n nhám gá trên ) gá dao. 2.5.3. iu ch 'nh và v n hành máy ti n - iu ch 'nh các tay g t trên h p t c tr c chính theo t c ã c xác nh ti n ren. - V n hành máy: Ki m tra s an toàn c a máy tr c khi cho máy ch y, dao ch a tham gia c t g t. 2.5.4. Trình t các b c gia công Bc 1: Kh 2a m %t. Bc 2: Ti n t ng kính ngoài c n l *n nhám. Bc 3: L *n nhám. 2.6. Các d ng sai h ng, nguyên nhân và cách phòng ng !a TT Dng h ng Nguyên nhân Cách phòng ng !a 1 Vân nhám nh 2 Qu nhám mòn, rãnh có nhi u Thay qu nhám khác, ch a chi u cao b i b "n dùng bàn ch i s t ánh s ch b i b "n 2 Vân nhám nh 2 Ch a c t h t Nhám thêm nhi u l n nh ng tr c di n 3 Chi u cao vân S l n nhám th a Xác nh t chi ti t u, nhám sâu nh ng s b c c n nhám và 'nh vân nhám chi u sâu tính toán theo không u, vát v ch du xích tròn 4 Vân nhám b gián Phông chu "n b không t t, m b o tr n nh 6m b o n không rõ ch n ch  c t không úng m%t c a chi ti t tr c khi nhám 137 5 Vân nhám b c t Bc ho %c góc nghiêng c a Ch n 2 qu nhám gi ng nhau (khi nhám vân nhám trên hai qu nhám nhau. Ki m tra và bôi vân chéo) không u nhau. Kh p b n l d u vào kh p b n l . b k 3t iu ch 'nh l i ch t 6 ng tr n láng M%t vân nhám c a qu nhám b Thay qu nhám, ch n kém xù xì. Qu nhám mòn, ch n ch  c t và bôi d u ch  c t không úng. hp lý. III. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. Yêu c "u luy n t p: a. Bn v + b. Yêu c u: L*n chi ti t nhám m b o sâu m và không b trùng nhám 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u k thu t 1 Bc 1: nh v phôi Gá phôi s b c t do, k 3p ch %t, không b chuy n v khi gia công 138 2 Bc 2: M%t tr ph ng Ti n m %t tr ngoài S n = 800vg/ph, t = 0,5mm, S = 0,12mm/vg 3 Bc 3: L*n vân chi u sâu nhám m %t ca vân nhám tr ngoài S n = 300vg/ph 4 Bc 4: Ki m tra b m %t và n p bài Ki m tra 4. H ng d n t h c: (1) B n ch t c a l *n ép b m %t (2) Ph ng pháp gia công tinh nh 6n b m %t. 139 BÀI 12 Th i gian th c hi n: 18 ti t BÀI T *P Tên bài h c tr c: ánh bóng, l *n nhám T:NG H 5P L )N II b m %t trên máy ti n Th c hi n t ngày........ n ngày .......... Bài 12.1: TI N TR NGOÀI ,NH V , B 3NG HAI L = TÂM (6 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n); - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c%p 1/50, pan me B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao ti n ngoài (HKCT15K6, B 01 S d ng ti p P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Thép CT45 φ32, l = 350mm Cái 01 S d ng ti p - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: Bi t ph ng pháp gia công m %t tr ngoài nh v trên 2 l tâm có s d ng t c k3p truy n ng * V k n *ng: - iu ch 'nh c # ng tâm gi a sau so v i tr c 140 - Ti n c m %t tr ngoài úng th i gian, t các yêu c u k thu t theo b n v +. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c Khi gia công m %t tr ngoài, s d ng hai l tâm  nh v cho # ng tâm cao trên toàn chi ti t. Có th gá l i nhi u l n nh ng v 1n m b o c # ng tâm. Tuy nhiên, chính xác ph thu c vào vi c gia công hai l tâm và s # ng tâm c a sau so v i tr c (tâm tr c chính) c a máy ti n s + th c hi n gia công. 2.1. M i tâm M$i tâm là trang b # gá dùng  nh v chi ti t tr , s d ng ng tâm làm chu "n nh v  gia công m %t ngoài. M $i tâm c gá trên nòng sau và tr c chính ca máy ti n. M$i tâm c ch t o theo tiêu chu "n, m %t làm vi c có góc côn b (ng 60 , ph n chuôi  nh v có côn tiêu chu "n theo h côn moóc (s 2, 3, 4, 5, 6). M$i tâm có 2 lo i: m $i tâm c  nh và m $i tâm quay. M $i tâm c  nh (hình 12.1 a) có b m %t làm vi c c  nh so v i chi ti t gia công, th ng s d ng khi c t v i tc c t th p và khi gia công tinh; m $i tâm quay (hình 12.1 b) có b m %t làm vi c quay cùng v i chi ti t gia công c dùng nhi u khi gia công thô. a) b) L tâm (hình12.1 c) c gia công b (ng m $i khoan tâm tiêu chu "n, tùy theo ng kính tr c a chi ti t gia công mà ch n ng kính m $i khoan tâm cho phù h p. 0 d D 60 L c) Hình 12.1: M $i tâm 141 2.2. T c k .p Tc k 3p (hình d) là trang b # gá dùng truy n chuy n ng quay t tr c chính n phôi gá trên hai m $i tâm.  m b o trong quá trình gia công, ng i ta dùng mâm g t t c l p v i tr c chính c a máy và c quay theo cùng v i chi ti t gia công, t c c l p c  nh v i chi ti t gia công thông qua vít k 3p. Ngón g t c a t c c l p vào rãnh c a mâm g t tc, truy n l c cho chi ti t gia công. Tr ng h p không l p mâm g t t c, ngón g t t c s+ t 5 vào m %t bên ch u k 3p c a mâm c %p. Hình 12.2: T c c %p 2.2. Ph ng pháp iu ch >nh tâm sau trùng v i tâm tr c 2.2.1. iu ch >nh theo v ch kh $c trên sau Trong quá trình ch t o máy, ng i ta ã kh c v ch gi a ph n trên c a thân v i ph n d i (ph n ) sau. Khi 2 v ch này không trùng nhau có ngh 7a là tâm sau (hình 12.3) b l ch so v i tâm tr c. Lúc này ph i iu ch 'nh l i cho 2 ng v ch trùng nhau b (ng cách s d ng 2 vít 2 m %t bên trên thân sau, n i vít bên c n iu ch 'nh sang và v %n ch %t vít bên kia l i cho n khi 2 v ch trùng nhau. Hình 12.3: . sau máy ti n 2.2.2. iu ch >nh theo chi ti t m u Dùng m t chi ti t m 1u gá trên 2 m $i tâm r #i dùng #ng h # so di chuy n d c theo chi ti t m 1u và c *n c theo kim ch ' trên m %t # ng h # iu ch 'nh cho tâm sau trùng v i tâm tr c c $ng b (ng cách iu ch 'nh vít 2 bên thân sau. 142 Hình 12.4: iu ch 'nh chi ti t m 1u - N u u phía sau nh 2 thì iu ch 'nh sau v phía ng i th  ng - N u u phía sau l n thì iu ch 'nh ng c l i, t c là v phía i di n ng i th  ng. Lu ý: Trong tr ng h p không có chi ti t m u, ng i ta v n dùng ph ng pháp iu ch nh theo m u c b ng cách dùng ngay phôi v a ti n, v a iu ch nh, song c n chú ý tránh b h t kích th c ng kính gia công, gây nên ph ph m. 2.3. Trình t th c hi n Bc 1: Nghiên c u b n v +. Bc 2: Xây d ng quy trình công ngh gia công chi ti t. Bc 3: L a ch n # gá. Bc 4: Ch n d ng c (dao c t, d ng c o). Bc 5: Th c hi n gia công theo ph ng án ã l p. 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1.1. Yêu c "u luy n t p: a. Bn v + b. Yêu c u: Gia công chi ti t m b o các yêu c u v kích th c và ch t l ng b m %t, côn cho phép trên b m %t tr 825 là 0,05/100mm 143 3.1.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình S Yêu t c"u k thu t 1 Bc 1 Kh 2a m%t u và khoan S2 m t l tâm SS1 n = 900v/p; S = tay 2 Bc 2: Phôi Ti n tr không 831 b d d c tr c S n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 3 Bc 3 Khoan úng tâm u kích S2 còn l i th c SS1 n = 900v/p; S = tay 144 4 Bc4 m ti n tr bo 830 úng kích S th c n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 5 Bc 5: iu Gá o ch 'nh u chi phôi ti t không d d c tr c 6 Bc 4: Ti n tr úng φ29, kích l=330 th c S n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 5 Bc 5: Tâm iu sau ch 'nh trùng # ng tâm tâm tr c 6 Bc 6: m Ti n bo thô m %t kích tr th c ngoài S , φ25 không n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg b côn 145 7 Bc 7: Các Ti n m%t tinh m %t tr tr m ngoài S bo φ25 úng n = 900v/p; t = 0,2mm; S = 0,1mm/vg yêu c u ca bn v+ 8 Bc 8: Ki m tra theo yêu c u b n v + chi ti t Ki m Tháo phôi và n p bài tra 4. H ng d n t h c: (1) Ph ng pháp iu ch 'nh # ng tâm gi a sau so v i tr c. (2) Ph ng pháp ki m tra côn m %t tr tr n, dài. 146 Bài 12.2. TI N REN THANG NGOÀI ,NH V , TRÊN 2 M ?I TÂM (6 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n); - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, pan me B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dai vai, dao u công, dao B 01 S d ng ti p ti n ren thang ngoài (T15K6, P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Phôi thép CT45 φ32x350 Cái 01 Sn ph "m - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: Hi u c k n *ng ti n ren thang ngoài nh v trên 2 l tâm có s d ng t c k 3p truy n ng. * V k n *ng: - Thao tác chu "n xác khi ti n ren thang ngoài nh v b (ng 2 m $i tâm, k 3p t c. - Ti n c ren thang ngoài úng th i gian, t các yêu c u k thu t c a ren thang theo b n v +, l p ghép c v i ren thang trong. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 2. N i dung bài h c 147 Nh ng l u ý: - Ki m tra, iu ch 'nh # ng tâm c a sau so vi tr c, tr c khi gá phôi - iu ch 'nh kho ng cách c a 2 m $i tâm so v i chi u dài c a chi ti t m b o cho chi ti t không có d d c tr c. - Do phôi l i gá trên 2 m $i tâm nên khi ch n ch  c t ph i nh 2 h n khi ti n ren thang ngoài phôi gá trên mâm c %p. - Th ng xuyên cho m & công nghi p vào l tâm phía sau khi s d ng m $i tâm c  nh, gi m ma sát gi a l tâm v i m %t làm vi c c a m $i tâm. - Khi ti n thô có th dùng m $i tâm quay, khi ti n tinh nên dùng m $i tâm c  nh m b o chính xác c a ren cao h n. 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1.1. Yêu c "u luy n t p: a. Bn v + -0.2 28 -0.2 Ø22 b. Yêu c u: Gia công chi ti t gá trên hai m $i tâm m b o úng tr c di n ren và các yêu c u k thu t. 148 3.1.2. Trình t th c hi n các b c gia công T Trình S Yêu c "u T t k thu t 1 Bc 1 Kh 2a m%t u S2 và khoan m t l SS1 tâm n = 900v/p; S = tay 2 Bc 2: Phôi Ti n tr không b 831 d d c tr c S n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 3 Bc 3 Khoan úng tâm u kích S2 còn l i th c SS1 n = 900v/p; S = tay 4 Bc4 m b o ti n tr úng 830 kích th c S2 SS1 n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 149 5 Bc 5: iu Gá o ch 'nh u chi phôi ti t không d d c tr c 6 Bc 4: Ti n tr úng φ29, kích l=330 th c S n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 5 Bc 5: Tâm iu sau trùng ch 'nh tâm #ng tr c tâm 6 Bc 6: m b o Ti n t kích m%t tr th c, ngoài không b φ28 và côn φ22 S S n = 600v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 7 Bc 7: Ct rãnh Các m %t tr m bo úng yêu c u S ca b n v+ n = 500v/p; t = 0,2mm; S = 0,1mm/vg 150 8 Bc 8: Ren úng Ti n thô tr c di n, ren ren không b ) S n = 200v/p; t = 0,2- 0,5mm; S = 6 mm/vg 9 Bc 8: Dùng d &ng ren tiêu chu "n ho %c ai c tiêu chu "n ki m Ti n tra trong quá trình ti n tinh tinh ren S 10 Bc10: Ki m tra theo yêu c u b n v + chi ti t Ki m tra Tháo phôi và n p bài 4. H ng d n t h c: (1) Thi t k quy trình công ngh gia công chi ti t. (2) Gi i pháp công ngh gia công tr c ren có c ng v ng kém (t 4 l chi u dài so v i ng kính l n h n 10 l n, L/D > 10 l n) 151 Bài 12.3. TI N REN THANG TRONG (6 ti t) A. Ph ng ti n và trang thi t b d y h c 1. Ph ng ti n: Giáo án, c ng, ph n b ng, máy chi u, b n v +, ... 2. Trang thi t b : T Tên và các thông s k thu t c a thi t b , n B sung SL Ghi chú T d ng c ; nguyên, nhiên v t li u tiêu hao v 1 Thi t b , d ng c (cho 01 SV) - Máy ti n v n n *ng (Mâm c %p 3 ch u, chìa Cái 01 S d ng ti p v%n); - Máy mài d ng c c t (dùng chung) Cái 01 S d ng ti p - D ng c o: th c c %p 1/50, pan me B 01 S d ng ti p - D ng c c t: dao ti n ren thang trong B 01 S d ng ti p (P18) 2 Nguyên nhiên, v t li u tiêu hao (cho 01 SV) - Phôi thép CT45 φ40x50) Cái 01 Sn ph "m - D u máy Lít S d ng ti p - D , lau Kg 0,2 Hy 3 Khác B. Th c hi n bài h c 1. M c tiêu bài h c Sau khi h c xong bài này, SV có kh n *ng: * V ki n th c: Bi t ph ng pháp l p quy trình công ngh gia công chi tit * V k n *ng: - Thao tác chu "n xác khi ti n ren thang trong. - Ti n c ren thang trong úng th i gian, t các yêu c u k thu t c a ren thang theo b n v +, l p ghép c v i ren thang ngoài. * V thái : Nghiêm túc, t giác trong quá trình h c t p, rèn luy n tác phong s n xu t công nghi p. m b o an toàn lao ng, v sinh môi tr ng. 152 2. N i dung bài h c - Xây d ng ph ng án gia công chi ti t theo b n v +. - Ch n máy, # gá, d ng c c t và d ng c o. - L p quy trình công ngh gia công chi ti t. - Th c hi n gia công theo quy trình công ngh . - ánh giá s n ph "m theo quy trình ã l p. 3. T ch c luy n t p k n 'ng 3.1. B 9n v @: 3.2. Trình t th c hi n các b c gia công TT Trình t S Yêu c "u KT 1 Bc 1: Gá dao và gá phôi 2 Bc 2: M%t u Kh 2a m %t ph ng, m %t tr u, ti n m %t úng ng tr ngoài kính và chi u φ38 dài 153 S1 S2 n = 900v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 3 Bc 3: o M%t u u, kh 2a ph ng, m %t tr m%t úng chi u dài S1 n = 900v/p; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 4 Bc 4: m b o l Khoan l thông su t φ16 S n = 200v/ph; t = 10mm; S = tay 154 5 Bc 5: úng kích Ti n ng th c ng kính 'nh kính và chi u ren dài S n = 600v/ph; t = 0,5mm; S = 0,12mm/vg 6 Bc 6: ti n úng kích ng kính th c và chi u chân ren dài S n = 600v/ph; t = 0,5mm; S = tay 7 Bc 7: úng các Ti n thô ren thông s ren thang yêu c u Th28x6 S n = 200v/ph; t = 0,5mm; S = 6mm/vg 155 8 Bc 8: Ti n tinh ren S n = 200v/ph; t = 0,2mm; S = 6mm/vg 9 Bc 9: Ki m tra t t c các thông s ren, tr c khi tháo T)ng k/tra sn ph "m kh 2i máy 4. H ng d n t h c: (1) Ph ng pháp gia công các chi ti t có gá l p ph c t p. (2) Trình t thi t k # gá chuyên dùng. (3) Gi i pháp nâng cao ch t l ng b m %t chi ti t khi ti n. (4) Bi n pháp m r ng kh n *ng công ngh c a máy ti n. (5) Ph ng pháp ti n t  ng t kích th c. 156 TÀI LI /U THAM KH =O [1]. Nguy !n Quang Châu (b n d ch t ti ng Nga) - K thu t ti n - Nhà xu t b n i h c và Giáo d c chuyên nghi p - Hà N i 1989. [2]. Tr n V *n ch - K thu t ti n - Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t - Hà N i 2002. [3]. V.A.BLUMBERG, E.I.ZAZERSKI - S tay th ti n - Nhà xu t b n Mir Maxc va- Nhà xu t b n CNKT - Hà N i 1988. [4]. D ng V *n Linh, Tr n Th San, Nguy !n Ng c ào - H ng d n th c hành k thu t ti n - i h c SPKT Thành ph H # Chí Minh - Nhà xu t b n à N 6ng 2000. 157 Danh m c các b 9n v @

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_thuc_hanh_tien_co_ban.pdf