Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 3: Hệ thống đánh lửa

CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 1. Khỏi quỏt chung HTĐL 2. Hệ thống đỏnh lửa thƣờng 3. Hệ thống đỏnh lửa bỏn dẫn 4. Hệ thống đỏnh lửa ESA NỘI DUNG 9/21/2013 1Chương 3 9/21/2013 2Chương 3 1. Khái quát chung Bài 5: HTĐL thƣờng và HTĐL bỏn dẫn 9/21/2013 3Chương 3 1.1. Nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại HTĐL a, Nhiệm vụ . . . . .. . .. .. . .. 9/21/2013 4Chương 3 b, Yêu cầu  δ 1.1. Nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại HTĐL   9/21/2013 5Chương 3 Phõn lọai theo 4 loại chớnh sau:

pdf83 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 3: Hệ thống đánh lửa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c, Phân loại 1.1 Nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại HTĐL 1. Theo phương phỏp tớch lũy năng lượng. 2. Theo phương phỏp điều khiển bằng cảm biến. 3. Theo phương phỏp phõn bố điện ỏp. 4. Theo phương phỏp điều khiển gúc đỏnh lửa sớm. 5. Theo phương phỏp đk ngắt dũng sơ cấp 9/21/2013 6Chương 3 1. Phân loại theo ph-ơng pháp tích luỹ năng l-ợng  HTĐL điện cảm (TI-Transistor Ignition system). . . .. . 9/21/2013 7Chương 3  HTĐL điện dung (CDI - Capacitor Discharged Ignition system). CDI BôbinMa nhê tô R SCR D3 D1 C W4 W5N S CDI W6 D4 D2 +- W2 1. Phân loại theo ph-ơng pháp tích luỹ năng l-ợng . . .. . 9/21/2013 8Chương 3  HTĐL sử dụng vít lửa để điều khiển Khoá điện IG 2 ST2 (+) (-) (+) (-) Điện trở phụ Bộ chia điện C Bugi Thứ tự nổ 1-3-4-2 k k’ W1 W2 Bôbin AM 2 AM 2 (30A) Cầu chì Ăc quy A 2. Theo ph-ơng pháp điều khiển . . 9/21/2013 9Chương 3  HTĐL sử dụng cảm biến Hall 2. Theo ph-ơng pháp điều khiển . . .. . 9/21/2013 10Chương 3  HTĐL sử dụng cảm biến điện từ 2. Theo ph-ơng pháp điều khiển . . .. . 9/21/2013 11Chương 3  HTĐL sử dụng cảm biến quang: 2. Theo ph-ơng pháp điều khiển . . .. . 9/21/2013 12Chương 3 HTĐL sử dụng bộ chia điện (đen cô) - Distributor Ignition System. Khoá điện KZ CT (+) (-) (+) (-) Điện trở phụ Đen cô C Bugi Thứ tự nổ 1-3-4-2 k k’ W11 W2Bôbin AM AM 2 (30A) Cầu chì Ăc quy A 3. Theo cỏch phõn bố điện ỏp . . .. . 9/21/2013 13Chương 3 3. Theo cỏch phõn bố điện ỏp . . .. . 9/21/2013 14Chương 3 3. Theo phương phỏp điều khiển gúc đỏnh lửa sớm . . .. . 9/21/2013 15Chương 3 IDL Throttle position sensor Air flow meter VG PIM KNK G IGT IGF THW NE OX1A Oxygen sensor No.1 Crankshaft position sensor Knock sensor ECU Ignition coil with igniter Manifold pressure sensor Camshaft position sensor Water temperature sensor 3. Theo phương phỏp điều khiển gúc đỏnh lửa sớm 9/21/2013 16Chương 3  HTĐL ngắt dòng sơ cấp bằng vít lửa Khoá điện KZ CT (+) (-) (+) (-) Điện trở phụ Bộ chia điện C Bugi Thứ tự nổ 1-3-4-2 k k’ W11 W2Bôbin AM AM 2 (30A) Cầu chì Ăc quy A 4. Theo phương phỏp điều khiển ngắt dũng sơ cấp . . .. . 9/21/2013 17Chương 3  HTĐL ngắt dòng sơ cấp bằng Tranzistor 4. Theo phương phỏp điều khiển ngắt dũng sơ cấp 9/21/2013 18Chương 3  HTĐL sử dụng Thyristor (CDI) CDI BôbinMa nhê tô R SCR D3 D1 C W4 W5N S CDI W6 D4 D2 +- W2 4. Theo phương phỏp điều khiển ngắt dũng sơ cấp . . .. . 9/21/2013 19Chương 3  Thời điểm đánh lửa sớm ĐCT x  TĐĐL 1.2. Lý thuyết đỏnh lửa sớm của động cơ xăng . . . . . 9/21/2013 20Chương 3  Thời điểm đỏnh lửa quỏ sớm hoặc quỏ muộn 1.2. Lý thuyết đỏnh lửa sớm của động cơ xăng . . .. . 9/21/2013 21Chương 3 a, Sơ đồ 2. Hệ thống đỏnh lửa thƣờng 9/21/2013 22Chương 3 KZ CT (+) (-) (+) (-) C k k’ W1 W2 AM 4 A 1 2 3 7 5 6 10 8 9 9.19.2 9.3 9.4 2. Hệ thống đỏnh lửa thƣờng a, Sơ đồ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 9/21/2013 23Chương 3 b, Hoạt động . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . 9/21/2013 24Chương 3 Ưu: Nhược: .... .... ....  Ưu, nhược điểm HTĐL thường 2. Hệ thống đỏnh lửa thƣờng 9/21/2013 25Chương 3 Ưu: Nhược: .... .... ....  Ưu, nhược điểm HTĐL thường 2. Hệ thống đỏnh lửa thƣờng 9/21/2013 26Chương 3 3.1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm a, Sơ đồ nguyên lý T C B E Isc=Ib+Ik W1 C 2 Kkđ P K' 2.2 K W2 3 1 Kz A Rp 2.3 4 2.1 1:.. RP:.... 3:.. KK:. KZ:.... 2:.. 3. Hệ thống đỏnh bỏn dẫn 9/21/2013 27Chương 3 b, Hoạt động .... .... .... 9/21/2013 28Chương 3 +- W1W2 C KK’ 1 2 3 4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống đánh lửa th-ờng C E B R1 R2 WĐK 3.2. Hệ thống đánh lửa bá dẫn không tiếp điểm a, Sơ đồ 9/21/2013 29Chương 3 khi đóng khoá, đ.c ch-a quay b, Hoạt động .... khi sđđ ở cuộn đk là - .... khi sđđ ở cuộn đk là + .... 9/21/2013 30Chương 3 1. Nờu nhiệm vụ, yờu cầu và phõn loại HTĐL? 2. Lý thuyết đỏnh lửa sớm của động cơ xăng? 3. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL thường? 4. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL bỏn dẫn tiếp điểm? 5. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL bỏn dẫn khụng tiếp điểm? 6. So sỏnh ưu-nhược của HTĐL thường và bỏn dẫn? 7. Cỏc dạng hư hỏng của HTĐL thường? 8. Cỏc dạng hư hỏng của HTĐL bỏn dẫn? Cõu hỏi thảo luận 9/21/2013 31Chương 3 9/21/2013 32Chương 3 AM CT(ST) KZ (IG) a. Nhiệm vụ b. Cấu tạo c. Hoạt động 1. Khúa điện Bài 6: Cấu tạo của HTĐL .... 9/21/2013 33Chương 3 a. Nhiệm vụ 2. Bụ bin .... 9/21/2013 34Chương 3 W2 +P W1 b. Cấu tạo c. Hoạt động .... .... 9/21/2013 35Chương 3  Đen cô loại IIA (Integrated Ignition Assembly) a. Nhiệm vụ 3. Bộ chia điện (Đen cụ) .... b. Cấu tạo chung .... .... 9/21/2013 36Chương 3 b. Cấu tạo chung + Bộ tiếp điểm 9/21/2013 37Chương 3 .... Hoạt động .... .... .... 9/21/2013 38Chương 3 b. Cấu tạo chung 9/21/2013 39Chương 3 .... Hoạt động .... .... .... 9/21/2013 40Chương 3 c. Bộ điều chỉnh gúc đỏnh lửa sớm ly tõm 9/21/2013 41Chương 3 a. Cấu tạo .... b. Hoạt động .... .... 9/21/2013 42Chương 3 d. Bộ điều chỉnh gúc đỏnh lửa sớm chõn khụng 9/21/2013 43Chương 3 a. Cấu tạo .... b. Hoạt động .... .... 9/21/2013 44Chương 3 - Nhiệm vụ e. Bộ tạo tín hiệu và cụmTranzistor - Cấu tạo 9/21/2013 45Chương 3 .... + Hoạt động Độ lớn từ thông Tốc độ caoTốc độ thấp 9/21/2013 46 BA 4. Bugi đỏnh lửa δ 9/21/2013 47Chương 3 a. Nhiệm vụ b. Phân loại 4. Bugi đỏnh lửa 9/21/2013 48Chương 3 .... .... .... b. Phân loại 9/21/2013 49Chương 3 .... .... b. Phân loại 9/21/2013 50Chương 3 c. Cấu tạo - hoạt đụng 9/21/2013 51Chương 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..... 11. a. Cấu tạo .... b. Hoạt động .... .... 9/21/2013 52Chương 3 d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: B P R 6 E S - 11 1 2 3 4 5 6 7 9/21/2013 53Chương 3 d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: B - 1 - đ-ờng kính ren và lục giác Chữ Đ-ờng kính ren Lục giác A 18mm 25.4mm B 14mm 20.8mm C 10mm 16.0mm D 12mm 18mm 9/21/2013 54Chương 3 2 - cấu tạo hình dạng điện cực. 3 - có thể có hoặc không, R chỉ có điện trở chống nhiễu 4 - chỉ số nhiệt của bugi. d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: P - R - 6 - 9/21/2013 55Chương 3 5 - Chữ thứ năm chỉ chiều dài phần ren. Ký hiệu Chiều dài phần ren L 11.2mm H 12.7mm E 19.0mm F(loại ren côn) A-F : 10.9mm d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: E - 9/21/2013 56Chương 3 6 - đặc điểm cấu tạo - Chữ S là loại th-ờng, - A hoặc C chỉ loại đặc biệt, - P có điện cực Platin, - G, GP hoặc GV dùng cho xe đua. d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: S - 9/21/2013 57Chương 3 Số Khe hở 9 0.9mm 11 1.1mm 7 - chỉ khe hở điện cực bugi - Ví dụ: d. Cách đọc thông số bugi loại NGK Nhật Ký hiệu: - 11 9/21/2013 58Chương 3 Hiện tượng .... Nguyờn nhõn: .... .... 9/21/2013 59Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bỏn dẫn khụng tiếp điểm Hiện tượng .... Nguyờn nhõn: .... .... 9/21/2013 60Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bỏn dẫn khụng tiếp điểm Hiện tượng .... Nguyờn nhõn: .... .... 9/21/2013 61Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bỏn dẫn khụng tiếp điểm Cõu hỏi thảo luận 1. Nhiệm vụ, yờu cầu và hoạt động của bụbin đỏnh lửa? 2. Cấu tạo và hoạt động của bộ đỏnh lửa sớm chõn khụng? 3. Cấu tạo và hoạt động của bộ đỏnh lửa sớm ly tõm? 4. Hoạt động của bộ tạo tín hiệu và cụm Tranzistor? 5. Phõn loại và cấu tạo chung của bugi đỏnh lửa? 6. Cỏc hư hỏng và nguyờn nhõn của HTĐL bỏn dẫn? 9/21/2013 62Chương 3 1. Khỏi niệm Bài 7: HTĐL điện tử ESA 9/21/2013 63Chương 3 .... 9/21/2013 64Chương 3 .... Phân loại .... .... a. Sơ đồ khối 2. HTĐL theo ch-ơng trình có đen cô 9/21/2013 65Chương 3 .... b. Hoạt động 9/21/2013 66Chương 3 .... b. Hoạt động 9/21/2013 67Chương 3 + Góc đánh lửa thực tế: .... + Tín hiệu IGT(thời điểm đánh lửa) b. Hoạt động 9/21/2013 68Chương 3 .... .... + Mạch điều khiển góc ngậm điện b. Hoạt động 9/21/2013 69Chương 3 .... + Mạch chống khoá: 9/21/2013 70Chương 3 .... + Mạch bảo vệ quá áp: ....  Phân loại: + Gồm hai loại 3. HTĐL theo ch-ơng trình không có đen cô 9/21/2013 71Chương 3 ....  Ưu điểm: 9/21/2013 72Chương 3 .... .... 3.1. Loại sử dụng một bô bin cho từng cặp bugi a. Sơ đồ (DLI- Distributorless Ignition) 9/21/2013 73Chương 3 .... b. Hoạt động U2 1 4 UTC U1 3.1. Loại sử dụng một bô bin cho từng cặp bugi 9/21/2013 74Chương 3 .... Hệ thống đánh lửa loại sử dụng một bôbin cho từng cặp bugi (DLI) của Toyota  Sơ đồ: 9/21/2013 75Chương 3 ....  Hoạt động: 9/21/2013 76Chương 3  Sơ đồ HTĐL động cơ 1NZ-FE: 3.2. Loại sử dụng mỗi bô bin cho một bugi 9/21/2013 77Chương 3  Hoạt động: 3.2. Loại sử dụng mỗi bô bin cho một bugi 9/21/2013 78Chương 3 .... ....  HTĐL sử dụng cảm biến quang( giới thiệu)  Sơ đồ, hoạt động: 9/21/2013 79Chương 3  Hoạt động: 9/21/2013 80Chương 3 .... ....  HTĐL sử dụng cảm biến Hall(giới thiệu)  Sơ đồ, hoạt động: 9/21/2013 81Chương 3  Hoạt động: 9/21/2013 82Chương 3 .... .... Cõu hỏi thảo luận 1. Thế nào là THĐL điện tử ESA? 2. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trỡnh cú đen cụ? 3. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trỡnh khụng cú đen cụ? 4. Ưu – nhược điểm của HTĐL khụng cú đen cụ so với HTĐL cú đen cụ? 5. Hoạt động của một số sơ đồ HTĐL? 9/21/2013 83Chương 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_trang_bi_dien_o_to_chuong_3_he_thong_danh_lua.pdf
Tài liệu liên quan