Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội

doc48 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nhiÒu biÕn ®éng lín. Sù chuyÓn hãa tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thóc ®Èy häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã xu thÕ cæ phÇn hãa nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng. Trong ®ã, ngµnh x©y dùng lµ mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt cã vai trã quan träng, ®ã lµ yÕu tè thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc còng nh­ c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.Víi tèc ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nh­ hiÖn nay.nhiÖm vô cña ngµnh X©y dùng kh«ng ®¬n gi¶n. NhËn thøc ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò quan trän nªu trªn c«ng ty cæ phÇn LILAMA Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®æi míi, ph¸t huy tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña minh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ t¹i tr­êng, cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty cæ phÇn LILAMA Hµ Néi-n¬i em thùc tËp, em ®· dÔ dµng h¬n trong viÖc thu thËp sè liÖu vµ t×m hiÓu thùc tr¹ng cña c«ng ty. Qua ®©y em xin ch©n thµn c¶m ¬n ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em thùc tËp vµ thu thËp sè liÖu t¹i c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« NguyÔn Vò BÝch Uyªn ®· h­íng dÉn vµ gãp ý ®Ó em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp này. PhÇn 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cổ phần LILAMA hµ néi        Tên công ty :Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội Địa chỉ: 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Hà Nội Điện thoại: 84.04.8625813_6334314 Fax: 84.04.8624678 Email: lilamahanoi@vnn.vn * Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội ( Tên gọi tắt LILAMA Hà nội) là một đơn vị  thuộc Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 01-12-1960 theo quyÕt ®Þnh sè 999/BXD-TCLD cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. * Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào sử dụng nhiều công trình lớn nhỏ trên toàn quốc trong các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, văn hoá, quốc phòng, vv… và đưa vào sử dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao, giá thành hợp lý * Với một đội ngũ gần 1000 cán bộ công nhân viên bao gồm các kỹ sư, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao cùng thiết bị hiện đại, tiên tiến, c«ng ty đã được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng hợp tác và đã giành được nhiều bằng khen, chứng chỉ vận hành tốt. 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty:   Hiện nay công ty LILAMA Hà nội có khả năng đảm nhận tốt vai trò Tổng thầu xây lắp các công trình từ việc lập dự án nghiên cứu khả thi, đến khảo sát, thiết kế ,cung cấp thiết bị công nghệ, chế tạo, xây lắp, chạy thử, bàn giao công trình theo phương thức chìa khoá trao tay (EPC), liªn doanh víi c¸c C«ng ty, c¸c h·ng tư nh©n trong vµ ngoµi n­íc. 1.2.1. C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp đặt máy móc, thiết bị cho các công trình. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, xây dựng và kinh doanh nhà ở. Sản xuất kinh doanh cấu kiện kim loại cho xây dựng, xà gồ thép, thép mạ kẽm, thép mạ màu, tấm lợp kim loại, c¸c phụ kiện từ thép mạ kẽm, thép mạ màu.  Chế tạo và lắp thiết bị nãng, nồi hơi, bồn, bể áp lức dung tÝch lớn. Chế tạo thiết bị phi tiªu chuẩn và thiết bị đồng bộ cho c«ng tr×nh c«ng nghiệp. Cung cấp, lắp đặt, bảo tr× thang m¸y Thiết kế kết cấu: đối với c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng, kỹ thuật hạ tầng đ« thị, khu c«ng nghiệp, khu chế xuất, khu c«ng nghệ cao. Sản xuất vật liệu x©y dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị. Dịch vụ cho thuª nhà xưởng, văn phßng, kinh doanh kh¸ch s¹n 1.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt H×nh 1.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng tr×nh x©y l¾p Tæ chøc hå s¬ ®Êu thÇu ChØ ®Þnh thÇu Th«ng b¸o tróng thÇu Hîp ®ång kinh tÕ víi chñ ®Çu t­ B¶o vÖ ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p thi c«ng LËp ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng Thµnh lËp ban chØ huy c«ng tr­êng TiÕn hµnh tæ chøc thi c«ng theo kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt Tæ chøc nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh C«ng tr×nh hoµn thµnh, lµm quyÕt to¸n vµ bµn giao cho chñ ®Çu t­ LËp b¶ng nghiÖm thu thanh to¸n c«ng tr×nh 1.4. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: §éi x©y dùng chuyªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, giao th«ng, thuû lîi...cã kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian thi c«ng kÐo dµi. C¸c s¶n phÈm hoµn thµnh cña xÝ nghiÖp lµ c¸c c«ng tr×nh cã chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ thÈm mü cao ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ tÝn nhiÖm. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã c¸c c«ng tr×nh cña ®éi x©y dùng ®Òu ®­îc x©y dùng theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®ång bé víi sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¸c nh©n viªn kü thuËt. Quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng bao gåm m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ m¸y Ðp cäc, m¸y mãc dông cô phôc vô thi c«ng nh­ m¸y trén bª t«ng, m¸y ®¶o v÷a, m¸y ®Çm, m¸y hµn, m¸y b¬m n­íc, m¸y phun s¬n, « t« vËn t¶i, cÇn cÈu c¸c lo¹i vµ x­ëng thiÕt kÕ. M¸y mãc thiÕt bÞ cã ®Æc ®iÓm chung lµ chÞu ¶nh h­ëng bëi nhiÒu nh©n tè m«i tr­êng vµ sù t¸c ®éng cña c«ng tr×nh x©y dùng v× nã dÔ bÞ h­ háng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nªn cÇn ph¶i tÝnh khÊu hao, b¶o d­ìng söa ch÷a ®Þnh kú, söa ch÷a th­êng xuyªn nh»m ®¶m b¶o vµ phôc håi chøc n¨ng nhiÖm vô cña chóng trong qu¸ tr×nh thi c«ng, tËn dông tèi ®a c«ng suÊt cho phÐp, t¨ng tèc ®é thi c«ng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. H×nh 1.2: S¬ ®å quy tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh t¹i c¸c ®éi x©y dùng. Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ LËp dù ¸n Xö lý nÒn mãng X©y dùng th« c¸c c«ng tr×nh X©y l¾p m¸y mãc thiÕt kÕ Hoµn thiÖn Bµn giao thanh to¸n 1.5. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty LILAMA Hµ Néi 1.5.1. H×nh 1.03 :S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty LILAMA Hµ Néi §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc PTG§ Kinh doanh PTG§ kü thuËt PTG§ phô tr¸ch nhµ m¸y Phßng hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc Phßng kinh tÕ kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng Qu¶n lý m¸y §éi x©y l¾p 1 §éi x©y l¾p 2 §éi x©y l¾p 3 §éi c¬ khÝ c«ng tr×nh §éi thi c«ng c¬ giíi 1.5.2 Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau: + Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t: Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ n­íc giao. + Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng­êi ®øng ®Çu C«ng ty, gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, chØ ®¹o c¸c phßng ban chøc n¨ng, chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng xÝ nghiÖp, tõng ®éi s¶n xuÊt. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr­íc Nhµ n­íc, tríc C«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi lµ ng­êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ thùc hiÖn ký kÕt, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. Cã 3 Phã Tæng gi¸m ®èc: Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh vÒ kü thuËt vµ vÒ nhµ m¸y 1.5.3. C¸c phßng chøc n¨ng: * Phßng hµnh chÝnh:  - Cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, dông cô hµnh chÝnh cña C«ng ty - Theo dâi viÖc sö dông ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i. - ChuyÓn c¸c c«ng v¨n ®i, tiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n ®Õn vµ l­u tr÷ c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n gèc. - B¶o qu¶n con dÊu cña doanh nghiÖp, ®ãng dÊu c¸c c«ng v¨n, giÊy tê khi cã sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn. - §iÒu ®éng xe con vµ cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo cho søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Tham m­u cho thñ tr­ëng vÒ b¶o vÖ tµi s¶n vµ c¸c thµnh qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty.  * Phßng tæ chøc : S¾p xÕp sö dông hîp lý lùc l­îng lao ®éng hiÖn cã, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n vÒ tæ chøc c¸n bé, ®¸p øng nhu cÇu vÒ c¸n bé c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, tuyÓn chän ký hîp ®ång lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng x©y dùng ®Þnh møc tiÒn l­¬ng, tiÒn thëng, tæ chøc thi n©ng bËc l­¬ng... Qu¶n lý hå s¬ nh©n lùc, theo dâi thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng nh­ c¸c kho¶n trÝch nép : BHXH, BHYT, KPC§, b¶o hé lao ®éng vµ gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch h­u trÝ, tö tuÊt, tai n¹n lao ®éng, qu¶n lý theo dâi ®éi ngò b¶o vÖ toµn C«ng ty. * Phßng cung øng vËt tư: Cã nhiÖm vô cung cÊp toµn bé sè vËt t­ thiÕt bÞ mµ C«ng ty cÇn vµ ®¶m b¶o liªn tôc cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng ë c¸c c«ng tr×nh, ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i, chÊt l­îng vµ sè l­îng. Qu¶n lý hÖ thèng kho tµng cña C«ng ty, b¶o qu¶n vµ dù tr÷ vËt t­ thiÕt bÞ ®· mua vÒ, lµm thñ tôc xuÊt nhËp vËt t­ theo ®óng quy ®Þnh, lËp b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú. * Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n: - Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, th«ng tin t×nh h×nh kinh tÕ cña C«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc, ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh C«ng ty. - Ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh gióp l·nh ®¹o C«ng ty n¾m râ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. - TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nép cÊp trªn vµ quü ®Ó l¹i C«ng ty.  - Thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n vay ng©n hµng, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. * Phßng Kinh tÕ - kü thuËt: - Cã chøc n¨ng nghiªn cøu, lËp theo dâi vµ b¸o c¸o c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. TiÕp thÞ t×m viÖc, chuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu, lËp vµ tÝnh to¸n c¸c ®¬n gi¸ dù thÇu, ®¬n gi¸ thi c«ng, quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t­. Qu¶n lý ®Þnh møc, ®¬n gi¸ nh©n c«ng vµ vËt t­. - LËp c¸c biÖn ph¸p thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh, qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh, chÊt l­îng vËt t­, hµng ho¸. Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ, ®Ò xuÊt c¸c hå s¬ thiÕt kÕ, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thi c«ng nh»m môc tiªu ®¶m b¶o chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh * Phßng Qu¶n lý m¸y: Theo dâi, qu¶n lý c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng trong C«ng ty, lËp c¸c kÕ ho¹ch cho viÖc söa ch÷a, cung cÊp xe, cÈu, c¸c m¸y mãc dông cô thi c«ng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®Þnh møc cÊp ph¸t nhiªn liÖu, theo dâi vµ cÊp ph¸t c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng. §ång thêi cã kÕ häach kÞp thêi mua míi hoÆc thanh lý thiÕt bÞ vËt t­ ®¸p øng sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ ®¶m b¶o kÕ ho¹ch thi c«ng hiÖu qu¶, ®óng kú h¹n. Tæ chøc thùc hiÖn mäi quy tr×nh vÒ an toµn lao ®éng. PhÇn 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn LILAMA hµ néi 2.1.Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ c«ng t¸c Marketing:       Lµ mét ®¬n vÞ chuyªn ngµnh chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt ®ång bé c¸c dù ¸n, c«ng ty LILAMA Ha Noi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tõ nhiÒu n¨m nay. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c nhµ m¸y, c«ng tr×nh ®îc Chñ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc ®¸nh gi¸ cao. Trong 4 n¨m trë l¹i ®©y nhê vµo chÝnh s¸ch më cöa thu hót ®Çu t­ cña Nhµ n­íc C«ng ty ®· hoµn thµnh ®­a vµo sö dông rÊt nhiÒu dù ¸n trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: 2.1.1. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty: B¶ng 2.01: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2004 - 2006 TT S¶n phÈm chñ yÕu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1 CT c«ng nghiÖp C«ng tr×nh 22 26 32 2 CT d©n dông C«ng tr×nh 12 11 14 3 CT ®­êng d©y ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ C«ng tr×nh 4 6 8 Tæng céng 38 43 54 Nh­ vËy n¨m 2005 t¨ng so v¬i n¨m 2004 lµ 4 c«ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng víi 18%,n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lµ 6 c«ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng víi 23%. 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm:       X©y dùng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt , nã mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp vµ cã chøc n¨ng s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ho¹t ®«ng cña ngµnh x©y dùng b¾t ®Çu tõ x©y dùng kÕ ho¹ch, t×m ph­¬ng h­íng ®Çu t­, th¨m dß kh¶o s¸t, lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng, lËp dù ¸n ®Çu t­, xin giÊy phÐp sö dông ®Êt ... ®Õn thi c«ng x©y l¾p vµ hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c sö dông , ®­îc chia thµnh bèn c«ng t¸c lín ®ã lµ: C«ng t¸c x©y dùng, c«ng t¸c mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c l¾p ®Æt vµ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c.       S¶n phÈm cña C«ng ty mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña ngµnh x©y dùng, s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông ®· hoµn thµnh, cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi. Do vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ thi c«ng.       S¶n phÈm x©y l¾p cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng di chuyÓn ®­îc mµ cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt cho nªn chÞu ¶nh h­ng cña ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt, khÝ hËu, gi¸ c¶ thÞ tr­êng ... cña n¬i ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy b¾t buéc ph¶i di chuyÓn m¸y mãc, nh©n c«ng theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm, lµm cho c«ng viÖc qu¶n lý, sö dông h¹ch to¸n vËt t­, tµi s¶n phøc t¹p. S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc h¹ch to¸n tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, s¶n phÈm x©y l¾p th­êng ®­îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi Chñ ®Çu t­ tr­íc nªn tÝnh chÊt hµng ho¸ thÓ hiÖn kh«ng râ.       TÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®Æt ra yªu cÇu cña viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c. Mçi c«ng tr×nh thi c«ng ®Òu ®­îc tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. Mçi c«ng tr×nh ®Òu ph¶i lËp dù to¸n, qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo dù to¸n ®· lËp. C«ng tr×nh bµn giao ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. -ThÞ tr­êng:  X©y l¾p lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t trÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. X· héi cµng ph¸t triÓn th× c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt ®ßi hái cµng cao, do vËy muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp. HiÖn nay thÞ trêng cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn trªn ph¹m vi c¶ níc. Gåm x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­ d©n dông, quèc phßng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ …víi mäi ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, mäi doanh nghiÖp c¸ nh©n hay tËp thÓ. Trong ngµnh x©y dùng hiÖn nay LILAMA ®ang n¾m gi÷ thÞ phÇn quan träng víi tû lÖ 20-30% trong ngµnh x©y l¾p, vµ C«ng ty LILAMA Hµ Néi còng chiÕm kho¶ng 5% trong Tæng C«ng ty. Mét sè c«ng tr×nh ®· thi c«ng: Trong n¨m 2004,2005, 2006 C«ng ty ®· tróng thÇu nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín nh­: 1. C«ng ty Bia - R­îu Viger -2004 - Tæng thÇu EPC ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, x©y l¾p vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ, cung cÊp, chÕ t¹o, h­íng dÉn vËn hµnh vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ toµn bé dù ¸n bia C«ng suÊt 15 triÖu lÝt /n¨m 2. Nhµ m¸y Xi m¨ng H¶i phßng míi - 2004 - ChÕ t¹o kÕt cÊu thÐp khung hÖ thèng läc bôi vµ c¸c thiÕt bÞ hÖ thèng b¨ng t¶i. 3. Tæng c«ng ty Bia - r­îu - n­íc gi¶i kh¸t Hµ néi 2004 - Thi c«ng toµn bé hÖ thèng xö lý n­íc th¶i cña C«ng ty Bia HANOI. - Tæng thÇu EPC hÖ thèng cung cÊp xuÊt nhiªn lùu MALT vµ G¹O cho HÖ thèng nhµ nÊu. 4. GE Energy (Na uy) 2004 ChÕ t¹o toµn bé c¸c cöa van thuû ®iÖn (DRARF TUBE GATE vµ INTAKE GATE) xuÊt khÈu sang AUSTRALIA 5.Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ 2004 - L¾p ®Æt hÖ thèng b¨ng t¶i than - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho m¸y mãc vµ thiÕt bÞ phôc vô cho hÖ thèng d©y truyÒn t¶i than bao gåm: m¸y cµo, m¸y ®¸nh ®èng, hÖ thèng gi¸ ®ì ... - L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn cho b¨ng t¶i than vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî 6. C«ng ty BHP 2005 - Cung cÊp chÕ t¹o lµm s¹ch s¬n hoµn thiÖn toµn bé kÕt cÊu khung, kÌo, cét cho dù ¸n nhµ m¸y HONDA VIETNAM 7. Trung t©m héi nghÞ quèc gia - 2005 - ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu thÐp hÖ thèng khung dµn m¸i. - ChÕ t¹o l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã ®iÒu hßa trung t©m. - L¾p ®Æt toµn bé hÖ th«ng thang m¸y thang cuèn.  8. Tæ hîp nhµ cao tÇng ë vµ lµm viÖc LILAMA, 124 Minh Khai, Hµ Néi - 2006 - Thi c«ng gãi thÇu KT03-1: cung cÊp vµ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng, th«ng giã, chèng sÐt cho tßa nhµ. 9. Nhµ m¸y thøc ¨n ch¨n nu«i CJ VINA AGRI - chi nh¸nh Hung Yen - 2006 - L¾p ®Æt hÖ thèng c¬ khÝ cho toµn bé nhµ m¸y. 10. Nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng 2006 - Cung cÊp, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp nhµ x­ëng chÝnh. 11. Nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng míi 2006 - L¾p ®Æt hÖ thèng ®èi träng cho m¸y cµo vµ m¸y ®¸nh ®èng cña hÖ thèng vËn chuyÓn nguyªn liÖu.  12. Nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt - L¾p ®Æt 02 bån dÇu th« cã ®­êng kÝnh 69m, chiÒu cao 22m.  13. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn BARH STPP (Ên ®é) 660MW 2006 - ChÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp xuÊt khÈu sang Ên §é. 2.1.3.Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ s¶n phÈm: . VÝ dô vÒ ®Þnh gi¸ s¶n phÈm: X¸c ®Þnh gi¸ b¸n 1 c«ng tr×nh C«ng tr×nh: Nhµ m¸y nghiÒn CaCO3 Yªn B¸i PhÇn viÖc : ChÕ t¹o Sil« thµnh phÈm - Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm: Sil« lµ mét kho chøa bét ®¸ CaCO3 ®· nghiÒn siªu mÞn ®¶m b¶o bét kh«ng bÞ hót Èm nhng cã tÝnh lu©n chuyÓn cao kh«ng bÞ t¾c, vãn côc. Sil« ®îc chÕ t¹o tõ thÐp tÊm quÊn trßn, ®¸y h×nh c«n l¾p van vµ c¸c bé rung, toµn bé ®îc lµm s¹ch b»ng phun c¸t råi phun s¬n. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Trong tÊt c¶ c¸c tËp ®¬n gi¸ ®Þnh møc ®· ph¸t hµnh kh«ng cã tËp nµo ®Ò cËp ®Õn gi¸ chÕ t¹o Sil«. Do vËy nh­ trªn ®· tr×nh bµy Gi¸ chÕ t¹o Sil« ph¶i triÕt tÝnh dùa trªn c¬ së c¸c ®¬n gÝa ®Þnh møc nhµ n­íc ®· ®Þnh B¶ng 2.02: TriÕt tÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh: §ång/tÊn M· hiÖu DiÔn gi¶i chi phÝ §¬n vÞ khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn TT ChÕ t¹o thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, Sil« VËt liÖu chÝnh - ThÐp c¸c lo¹i kg 1.100 9.000 9.900.000 VËt liÖu phô 693.000 - ¤ xy chai 2,6 45.000 117.000 - Que hµn c¸c lo¹i kg 26 12.000 312.000 - §Êt ®Ìn kg 18 5.500 99.000 - S¬n ®¸nh dÊu kg 1,5 18.000 27.000 - §¸ mµi viªn 5 21.000 105.000 - VËt liÖu kh¸c % 5 33.000 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 65 28.000 942.890 M¸y thi c«ng 1.592.025 - M¸y hµn 23 KW ca 6,5 77.338 502.697 - CÈu 10T ca 0,23 815.511 187.567 - M¸y nÐn khÝ 5m3/ph ca 0,5 252.788 126.394 - M¸y khoan ®øng ca 1,15 172.334 198.184 - M¸y lèc t«n 22 KW ca 1,5 350.000 525.000 - M¸y mµi cÇm tay ca 5 32.788 163.940 - M¸y kh¸c % 5 75.810 UD.1110 TÈy rØ thiÕt bÞ b»ng phun c¸t m2 1 VËt liÖu phô 3.672 - C¸t chuÈn m3 0,04 90.000 3.600 - VËt liÖu kh¸c % 2 72 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,78 28.000 21.840 M¸y thi c«ng 24.303 - CÈu 16T ca 0,015 615.511 9.233 - M¸y nÐn khÝ 10m3/ph ca 0,028 427.871 11.980 - ThiÕt bÞ phun c¸t ca 0,028 101.750 2.849 - M¸y kh¸c % 1 241 Ghi chó: - B¶ng triÕt tÝnh trªn ®îc lËp trªn c¬ së ®Þnh møc 05/2002/Q§-BXD       - KÕt hîp thùc tÕ qu¸ tr×nh x©y l¾p rót ra       - §¬n gi¸ vËt liÖu lÊy theo b¸o gi¸ Liªn së t¹i thêi ®iÓm lËp B¶ng 2.03: Tæng hîp ®¬n gi¸ §¬n vÞ tÝnh: tÊn TT Tªn c«ng viÖc Thµnh tiÒn VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y 1 ChÕ t¹i Sil« thµnh phÈm 10.593.000 942.890 1.592.025 2 Phun c¸t lµm s¹ch 3.672 21.840 24.303 B¶ng 2.04: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh : §ång TT Tªn c«ng viÖc Träng l­îng Thµnh tiÒn VËt liÖu Nh©n c«ng M¸y 1 ChÕ t¹o Sil« thµnh phÈm 50 tÊn 529.650.000 47.144.500 79.601.250 2 Phun c¸t lµm s¹ch 1.250m2 4.590.000 27.300.000 30.378.750 Tæng céng: 534.240.000 74.444.500 109.980.000 Ghi chó:  - Träng lîng cña Sil« theo thiÕt kÕ lµ 50 tÊn.             - 1 tÊn thiÕt bÞ Si l«, b×nh bÓ trung b×nh cã diÖn tÝch lµ 25 m2, nh vËy diÖn tÝch cÇn ph¶i phun c¸t lµ: 50T x 25m2/T = 1.250m2 B¶ng 2.05 : B¶ng tæng hîp kinh phÝ §¬n vÞ tÝnh : ®ång Sè TT Chi phÝ Ký hiÖu C¸ch tÝnh Gi¸ trÞ (®ång) Chi phÝ theo ®¬n gi¸ - Chi phÝ vËt liÖu - Chªnh lÖch vËt liÖu - Chi phÝ nh©n c«ng - Chi phÝ m¸y x©y dùng A CLVL B C 534.240.000 0 74.444.500 109.980.000 I 1 2 3 Chi phÝ trùc tiÕp : Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ m¸y x©y dùng T VL NC M VL + NC + M (A + CLVL)*1 B*2,01 C*1,13 808.150.845 534.240.000 149.633.445 124.277.400 II Chi phÝ chung CPC NC*67% 100.254.408 III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc TL (T+CPC)*5,5% 49.962.289 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ Z T+CPC+TL 958.367.542 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra VAT Z*10% 95.836.754 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ GXL Z+VAT 1.054.204.296 Lµm trßn 1.054.204.000 NhËn xÐt: - Nh­ vËy gi¸ thµnh ®Ó chÕ t¹o 50 tÊn Sil« lµ 1.054.204.000 ®ång, theo c¸c biÓu ph©n tÝch trªn gi¸ chÕ t¹o ®· cã tÊt c¶ c¸c chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c«ng t¸c Maketing ph¶i rÊt nh¹y bÐn do vËy mét sè dù ¸n cã tÝnh chÊt t¬ng tù, ngêi lµm Maketing cã thÓ ¸p dông b»ng c¸ch sö dông ®¬n gi¸ tæng hîp dùa vµo kÕt qu¶ trªn (~20 triÖu ®/T s¶n phÈm) ®Ó tr¶ lêi Nhµ ®Çu t­. 2.1.4. HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm : Do ®Æc thï lµ ngµnh x©y l¾p nªn kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp lµ trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng. S¶n phÈm sau khi hoµn thµnh ®ã lµ kÕt qu¶ nghiÖm thu c«ng tr×nh hay thiÕt bÞ gia c«ng, sau ®ã dîc tiÕn hµnh bµn giao cho bªn sö dông, v× thÕ nã mang ®Æc ®iÓm riªng kh«ng nh­ hµng ho¸ hay dÞch vô kh¸c. 2.1.5. H×nh thøc xóc tiÕn b¸n :        Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ t×m ra ®óng c¸i thÞ tr­êng cÇn, ph¸t hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cïng thêi ®iÓm vµ tiÒm n¨ng mµ hä sö dông. V× vËy trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp víi tiÒm lùc cña m×nh.       §Ó thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô hay nh»m t¨ng doanh thu, C«ng ty ®· tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p Maketing nh qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng : qua b¸o chÝ, truyÒn h×nh, pa n« tÊm lín. Ngoµi ra C«ng ty cßn tµi trî qua mét sè ho¹t ®éng kh¸c nh­ thÓ thao, lÔ héi, ñng hé quü v× ngêi nghÌo, trÎ em khuyÕt tËt, tham gia héi trî ... 2.1.6. Sù c¹nh tranh cña thÞ trêng :       C«ng ty LILAMA Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña Tæng c«ng ty LILAMA ViÖt Nam, ngµy nay Tæng c«ng ty LILAMA ®· trë thµnh mét tËp ®oµn c¬ khÝ m¹nh, tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng chÕ t¹o vµ x©y l¾p, c¸c C«ng ty thµnh viªn trong Tæng c«ng ty tuú theo kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, mçi C«ng ty cã mét thÕ m¹nh vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng riªng díi sù chØ ®¹o chung cña Tæng c«ng ty: - C«ng ty LILAMA 45-1 ®Þa bµn ho¹t ®éng lµ c¸c tØnh Nam Bé thÕ m¹nh cña C«ng ty lµ chÕ t¹o bån, bÓ, ®­êng èng ¸p lùc phôc vô cho ngµnh dÇu khÝ. - C«ng ty LILAMA, 45-4, 45-3, ®Þa bµn ho¹t ®éng lµ c¸c tØnh miÒn trung thÕ m¹nh cña C«ng ty lµ chÕ t¹o thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm, c«ng nghiÖp giÊy. - C«ng ty LILAMA 69-1, 69-2, 69-3 ®Þa bµn ho¹t ®éng lµ c¸c tØnh miÒn §«ng b¾c thÕ m¹nh trong chÕ t¹o c¸c dù ¸n s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, qu¹t giã. - C«ng ty LILAMA Ha Noi cã thÕ m¹nh trong lÜnh vùc chÕ t¹o, x©y l¾p c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, c¸c nhµ m¸y giÊy, c¸c c«ng tr×nh d©n dông.       Do tèc ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi nªn kh¶ n¨ng vÒ viÖc lµm lµ rÊt kh¶ thi, mÆt kh¸c Tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam, HiÖp héi c¬ khÝ ®· g¾n kÕt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nghµnh do vËy sù c¹nh tranh kh«ng ë møc ®é khèc liÖt. Tuy nhiªn trong lÜnh vùc chÕ t¹o kÕt cÊu vÉn cßn cã sù c¹nh tranh lín víi c¸c C«ng ty ngoµi HiÖp héi, ngoµi Tæng c«ng ty mµ chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi nh­: Tæng C«ng ty VINACONEX, Nhµ m¸y kÕt cÊu thÐp HuynDai, kÕt cÊu thÐp §«ng Anh ...       VÒ s¶n phÈm cña c¸c nhµ m¸y liªn doanh th­êng theo thiÕt kÕ mÉu, mang tÝnh l¾p l¹i, kh«ng ®a d¹ng, tuy nhiªn do ®­îc trang bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn mÉu m· h×nh thøc cã thÓ ®Ñp h¬n, gi¸ thµnh sÏ cao h¬n vµ chñ yÕu lµ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhÑ, thÞ tr­êng ho¹t ®éng nhá h¬n. 2.1.7. Ph©n tÝch vµ nhËn xÐt: VÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng Maketing, C«ng ty ®· cã cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó cã chç ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. §· ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho CBCNV vµ thu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn sù n¨ng ®éng ®ã vÉn cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a, ®ã lµ tù n©ng cao néi lùc trong doanh nghiÖp, ®ång thêi tiÕn hµnh liªn doanh liªn kÕt ®Ó t¹o nªn kh¶ n¨ng v÷ng m¹nh vÒ nhiÒu mÆt, t¹o nªn søc bËt míi th× míi theo kÞp ®µ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. §ång thêi khi cã ®µ ph¸t triÓn th× doanh thu - s¶n lîng sÏ tû lÖ thuËn víi c¸c chØ tiªu nµy, møc tiªu thô sÏ c¶i thiÖn h¬n lµm doanh nghiÖp cµng ph¸t triÓn.  2.2. Ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng cña c«ng ty:       §Æc thï cña ngµnh x©y dùng nãi chung vµ C«ng ty LILAMA Ha Noi nãi riªng lùc l­îng lao ®éng nam chiÕm tû lÖ lín h¬n n÷. ¦u ®iÓm cña lao ®éng nam trong ngµnh X©y dùng lµ cã tr×nh ®é kü thuËt tèt, cã thÓ lùc, cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ... 2.2.1. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty:        Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty cho t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn nay kho¶ng 850 ngêi ®ù¬c ph©n bæ theo tõng bé phËn. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng víi mét c¬ cÊu kh¸ hîp lý. Tuy nhiªn co nhiÒu lóc viÖc ph©n bæ lao ®éng kh«ng chñ ®éng bëi ®Æc thï c«ng viÖc, nh÷ng lóc nµy C«ng ty huy ®éng lùc l­îng lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng. B¶ng 2.06: T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty Quý I n¨m 2006. TT C¸c chØ tiªu vÒ lao ®éng Sè ng­êi Tû lÖ (%) I Tæng sè lao ®éng :       852       100 1- lao ®éng gi¸n tiÕp       87       12 2- lao ®éng trùc tiÕp       765       88 II Tr×nh ®é chuyªn m«n:       852       100 1- §¹i häc trªn ®¹i häc       52       6,7 2- Cao ®¼ng       12       1,6 3- Trung cÊp       15       2,0 4- C«ng nh©n kü thuËt       674       87,9 5- Lao ®éng phæ th«ng       14       1,8             (Nguån b¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng - Phßng tæ chøc lao ®éng) NhËn xÐt:  - Nh×n vµo sè liÖu trªn ta thÊy tû lÖ vÒ nh©n c«ng lao ®éng gi¸n tiÕp/trùc tiÕp cña C«ng ty lµ tèt, chiÕm tû träng =10% tøc lµ ®· bè trÝ mét c¸ch phï hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý con ng­êi. - VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n th× chưa phù hợp l¾m, tû lÖ cao ®¼ng vµ trung cÊp chiÕm 53% so víi tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, như vËy C«ng ty cÇn tuyÓn dông thªm nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cao ®Ó ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu c«ng viÖc. B¶ng 2.07: Ph©n lo¹i lao ®éng theo ngµnh nghÒ chñ yÕu cña C«ng ty th¸ng 01 n¨m 2006. TT Ngµnh nghÒ Tæng sè BËc kü thuËt 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 1 L¾p thiÕt bÞ c«ng nghÖ 177 0 28 57 41 27 21 3 2 L¾p c«ng nghÖ 61 0 5 9 25 14 8 0 3 Gia c«ng chÕ t¹o 110 0 6 36 33 21 13 1 4 Thî hµn c¸c lo¹i 210 29 56 68 34 23 0 5 Thî l¸i xe 31 7 14 10 6 Thî l¸i cÈu 21 0 0 8 4 6 3 0 7 X©y lß b¶o «n 42 0 0 7 22 7 4 2 8 Thî l¾p ®iÖn 85 0 0 28 36 13 6 2 9 C¸c lo¹i thî kh¸c 30 11 8 5 4 2 0 Céng 767 7 93 219 234 126 80 8 NhËn xÐt: - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®a r¹ng nh­ng chñ yÕu lµ gia c«ng chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, nh×n vµo c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy ph©n lo¹i lao ®éng theo ngµnh nghÒ cña C«ng ty lµ hîp lý. - Cßn ®èi víi c«ng nh©n bËc cao cã tay nghÒ giái th× l¹i qu¸ Ýt, C«ng ty cÇn n©ng cao h¬n n÷a vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ tõ ®Ó ®ã hä cã thÓ tù tin h¬n trong c«ng viÖc. 2.2.2. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc thêi gian lao ®éng:        §Þnh møc thêi gian lao ®éng cña C«ng ty ®Òu dùa trªn c¸c chØ tiªu ®Þnh møc cña Nhµ n­íc ¸p dông cho ngµnh x©y l¾p. B¶ng 2.08. Møc thêi gian SX v× kÌo thÐp liªn kÕt hµn cho 1 tÊn s¶n phÈm §¬n vÞ : 1 c«ng = 8h M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §V KhÈu ®é (m) <=9 <=12 <=15 <=18 <=21 <=24 NA.1110 Nh©n c«ng 4/7 C«ng 42,653 40,343 32,004 38,608 32,571 28,394 2.2.3. T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: C«ng ty thùc hiÖn theo c¬ chÕ giao kho¸n cho ®¬n vÞ trªn c¬ së ®ã mµ C«ng ty thùc hiÖn cho c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng t¹i c«ng tr×nh.        VÒ thêi gian, sè ngµy lµm viÖc ¸p dông theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc lµ 8h/ngµy vµ sè ngµy lµm trong n¨m lµ : Ntt = Nc® (365 ngµy - 8 ngµy lÔ - 52 ngµy chñ nhËt) - Nc® x HÖ sè ngµy ngõng viÖc (nghØ phÐp, thai s¶n, èm).       Trong ®ã:        Ntt:  Lµ ngµy c«ng thùc tÕ       Nc®:  Lµ ngµy c«ng chÕ ®é       Tuy nhiªn, trong thùc tÕ thêi gian lµm viÖc cña C«ng ty l¹i g¾n liÒn víi tiÕn ®é mçi c«ng tr×nh nªn viÖc lµm thªm giê, kh«ng cã ngµy nghØ chñ nhËt lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Nh­ng bï l¹i C«ng ty lu«n ®¶m b¶o theo mäi chÕ ®é Nhµ n­íc ­u ®·i kh¸c ®Ó ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cña CBCNV. Tõ ®ã n¨ng suÊt ®­îc ®¶m b¶o, kinh tÕ n©ng cao mµ vÉn b¶o ®¶m yªu cÇu ®èi víi Chñ ®Çu t­. B¶ng 2.09. B¶ng sö dông thêi gian lao ®éng n¨m 2006 STT DiÔn gi¶i Tæng sè 1 Tæng sè ngµy c«ng theo d­¬ng lÞch 852 x 365 =310.980 2 Ngµy lÔ, chñ nhËt 852 x (52 +8) =51.120 3 NghØ phÐp 852 x 14 = 11.928 4 èm ®au, thai s¶n 1.080 5 ViÖc riªng kh«ng l­¬ng 240 6 Héi häp, häc tËp 2.420 7 Sè ngµy ngõng viÖc 8.520 8 Sè ngµy lµm thùc tÕ (1-2-3-4-5-6-7) 235.672 9 Sè CBCNV lµm viÖc b×nh qu©n 852 10 Sè ngµy lµm viÖc b/q CBCNV (8/9) 276 2.2.4. N¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:       NSL§BQ = Doanh thu thùc hiÖn : Lao ®éng thùc hiÖn VÝ dô: N¨m 2005 doanh thu thùc hiÖn lµ: 36.774.215.243 ®ång, sè lao ®éng thùc hiÖn lµ 852 ngêi.       N¨m 2006 doanh thu thùc hiÖn lµ: 59.364.514.546 ®ång, sè lao ®éng thùc hiÖn lµ 852 ngêi.       TÝnh n¨m suÊt lao ®éng cña tõng n¨m nh­ sau: N¨m 2005: NSL§ = 36.774.215.243 : 852 = 43.162.224®/ng­êi N¨m 2006: NSL§ = 59.364.514.546 : 852 = 69.676.660®/ng­êi So s¸nh tû lÖ gia t¨ng NSL§ trong hai n¨m ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 2.10. So s¸nh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (n¨m 2005 - 2006) N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2006 so víi n¨m 2005 T¨ng gi¶m tuyÖt ®èi Tû lÖ t¨ng gi¶m (%) NSL§BQ 43.162.224 69.676.660 +26.514.436 61,42 2.2.5. TuyÓn dông vµ ®µo t¹o:       ChÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng mµ doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng ph¸t sinh lao ®éng nªn viÖc tuyÓn lao ®éng C«ng ty lu«n thùc hiÖn theo quy t¾c: - TuyÓn dông theo kÕ ho¹ch ®· ®îc c©n ®èi, phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp. - Lao ®éng ®îc tuyÓn vµo C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o thÓ chÊt, trÝ tuÖ, phï hîp víi tõng vÞ trÝ c©n ®èi víi giíi tÝnh, c¬ cÊu tr×nh ®é, tay nghÒ vµ phï hîp víi ngµnh nghÒ. - §èi t­îng ®­îc tuyÓn lµ c¸c kü su, cö nh©n ®· tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc, c«ng lËp, d©n lËp trong vµ ngoµi n­íc. C¸c lao ®éng ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m d¹y nghÒ, h­íng nghiÖp cña quËn, huyÖn x·, lao ®éng ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é s¬ cÊp cña c¸c tr­êng ... cã ngµnh nghÒ phï hîp víi c«ng viÖc cña doanh nghiÖp. Sè lîng CBCNV ®îc tuyÓn hµng n¨m phô thuéc vµo t×nh h×nh t¨ng gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc. Trung b×nh mçi n¨m doanh nghiÖp tuyÓn tõ 30 - 40 ng­êi.       Do nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊ ki._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11095.doc
Tài liệu liên quan