Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Việt Kim - Chi nhánh Hà Nội

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Việt Kim - Chi nhánh Hà Nội: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Việt Kim - Chi nhánh Hà Nội

doc21 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1940 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Việt Kim - Chi nhánh Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam trong giai đoạn là một nước đang phát triển cùng với nền kinh tế thị trường. Cùng với 1 bước tiến nhằm đấy mạnh nền kinh tế đó là trở thành thành viên của tổ chức quốc tế WTO, thì nhà nước đã có những chính sách nhằm phát triền nền kinh tế trong nước đồng thời mở rộng ra thị trường trên thể giới. Và một nhân tố quan trọng góp phần phát triển nền kinh tế đó là các doanh nghiệp. Vì vậy mà hiện nay nhà nước ta đã có những khuyến khích và tạo điều kiện trong việc thành lập cũng như hoạt động của công ty. Các hoạt động của công ty bắt đầu từ việc thành lập công ty đến quá trình đi vào hoạt động đều được quy định trong luật cùng các văn bản dưới luật. Cụ thể như quá trình thành lập công ty được quy định trong luật doanh nghiệp, về lao động hay hợp đồng lao động có luật lao động điều chỉnh. Còn các hoạt động có liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đòng cũng được quy định trong luật dân sự, thương mại… Tuy nhiên, việc các văn bản luật và các quy định được đưa ra là xét ở góc độ lý thuyết, còn việc đưa vào áp dụng tại các công ty cần có một quá trình điều chỉnh nhằm phù hợp thực tế. Qua quá trình thực tập ở công ty cổ phần Việt Kim, được tiếp xúc với thực tế, em thấy việc áp dụng luật trong thực tế có những điểm khác biết so với lý thuyết mà em được học và tìm hiểu trong sách vở và nhà trường. Đặc biệt là tầm quan trọng của luật trong qua trình quản lý và hoạt động của công ty. Và từ đó có thể thấy còn nhiều vấn đề, những việc đã làm được cũng như những điểm còn tồn tại dẫn đến sự phát triển hạn chế của doanh nghiệp. Từ thực tế này, em đã chọn đề tài :” thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phần Việt Kim – chi nhánh Hà Nội” . Kết cấu đề tài bao gồm 3 phần: _ Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Việt Kim _ Chương 2: Thực tiễn việc áp dụng pháp luật của công ty _ Chương 3: Những tồn tại còn trong quá trình thực hiện Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu xót . Em xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty cổ phần Việt Kim – chi nhánh Hà Nội. Em mong nhận được ý kiến đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ CÔNG TY CỔ PHÂN VIỆT KIM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 1_ Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Việt Kim 1.1_ Giới thiệu chung về công ty cổ phần Việt Kim Tiền than của công ty cổ phần Việt Kim là công ty TNHH Việt Kim được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1995. Khi mới thành lập thì công ty TNHH Việt Kim được đặt trụ sở tại số 26 đường Cộng Hòa – Quận Tân Bình – Thành Phố Hồ Chí Minh, là nhà phân phối độc quyền của hãng điều hòa nhiệt độ Daikin tại miền Nam với tổng số cán bộ công nhân viên là 6 người. Ngày 18/11/1996 công ty Việt Kim đã mở showroom tại 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã trở thành trụ sở chính của công ty. Sau đây là một số thông tin chính của công ty cổ phần Việt Kim. Năm 1997: công ty Việt Kim đạt huy hiệu công ty có mức tăng trưởng doanh số lớn nhất tại hội nghị họp mặt các nhà phân phối của DAIKIN. Hội nghị khách hàng tại Việt nam lần đầu tiên tổ chức tại khách sạn GARDEN PLAZA– TP. Hồ chí Minh. Năm 1998: Tháng 9/1998 Việt kim được phép chính thức xuất nhập khẩu trực tiếp. Tháng 12/1998 đạt doanh số tháng đạt mức kỷ lục. Năm 2000: ngày 24/7 chính thức trở thành công ty cổ phần Việt Kim . Ngày 17/11: khai trương chi nhánh hà nội. Ngày 18/11/2001: khai trương chi nhánh Đà Nẵng. Một số thông tin khác: Tên công ty: Công ty cổ phần Việt Kim. Tên thương mại: VIETKIMco. Trụ sở chính: 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa st, HCM City. Số điện thoại: (08) 9326121 – 9326122 – 9326240 Số fax: (08) 9325067 Website: www.vietkimco.com Chứng nhận: - VietKim co.,LTD - §¨ng ký kinh doanh sè 4103000119 ngµy 24/7/2000 - M· sè thuÕ: 03014501008 - Vèn ®¨ng ký: 10.000.000.000 VN§ Chøc n¨ng ho¹t ®éng - Cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®iÒu hßa nhiÖt ®é d©n dông vµ c¸c s¶n phÈm ®iÒu hßa cho c¸c c«ng tr×nh, c¸c dông cô vµ c¸c phô tïng. - ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o tr×, b¶o d­ìng vµ b¶o hµnh s¶n phÈm. Víi sè vèn ban ®Çu lµ 10 tØ ®ång th× ViÖt Kim lµ mét c«ng ty cã quy m« vèn kh¸ lín, c«ng ty ®· nhanh chãng ph¸t huy ®­îc ­u thÕ nµy vµ ngµy cµng më réng ®­îc quy m« thÞ tr­êng, trô së cña c«ng ty ®­îc ®Æt t¹i Sµi Gßn nh­ng m¹ng l­íi ph©n phèi cña c«ng ty kh«ng dõng l¹i ë ®©y mµ cßn v­¬n tíi khu vùc miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Do yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng ty ®· më thªm hai chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ t¹i §µ N½ng nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ tr­êng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: Chñ TÞch H§QT NguyÔn Thanh V©n Gi¸m §èc Lý ThÞ Ph­¬ng Trang Phßng kinh doanh Chi Nh¸nh Hµ Néi G§: TrÇn Thanh B×nh Chi nh¸nh §µ N½ng G§: NguyÔn Duy Thµnh Nh©n Phßng ThiÕt kÕ Phßng dÞch vô Bé phËn KT qu¶n trÞ 1.2_ Chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim 1.2.1_Chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim Ngày 17/11/2000: chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim chính thức được thành lập. - §Þa chØ: Sè 65 TrÇn Nh©n T«ng - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Thµnh Phè Hµ Néi. - Sè ®iÖn tho¹i: (04)9433706. - Sè Fax: (04)99433707. - M· sè thuÕ: 0301450108-001. Chøc n¨ng ho¹t ®éng: _ Tư vấn – thiết kế : có đội ngũ kỹ sư- kỹ thuật viên có chuyên môn , đáp ứng nhu cầu đối với việc thiết kế cũng như tạo ra những thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cũng như tính ứng dụng của công trình , cùng với việc lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí , thông gió… _ Cung cấp thiết bị - phụ tùng hiệu Daikin: là công ty độc quyền phân phối các sản phẩm của Daikin, với chất lượng đảm bảo, xuất xứ rõ ràng. Tất cả các thiết bị, phụ tùng đều được nhập từ chính hãng. Ngoài ra còn với chế độ bào hành 4 năm đối với các sản phẩm nén và một năm với các sản phẩm khác. Đây là một trong những hoạt động chính của công ty , trong đó các hoạt động khác nhằm nâng cao cho hoạt động này. Những chế độ ưu đãi được đặt ra nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn khách hàng. Và hoạt động này gắn liền với các hoạt động ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. _ Bảo trì - sửa chữa – lắp đặt : là một trong những hoạt động đi kèm với hoạt động cung cấp thiết bị - phụ tùng, là một phần không thể thiếu. Đây là khâu sau của quá trình mua bán hàng hóa. Ngày 20/10/2004 chi nhánh Hà Nội chuyển về địa chỉ 55C – Ngõ 228 – phố Lê Trọng Tấn – Q uận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội. 1.2.2_ Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Chi nhánh Hà Nội của công ty cổ phần Việt Kim có cơ cấu tổ chức theo sơ đồ sau: Gi¸m §èc Phßng kinh doanh Phßng ThiÕt KÕ Phßng DÞch Vô Phßng KÕ To¸n * Giám đốc: chịu trách nhiệm chính chỉ đâọ chung đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể như: - Chịu trách nhiệm về công ty, các vần đề hoạt động của công ty trước pháp luật. Là đại diện hợp pháp của công ty trước pháp luật. - Quyết định về các vấn đề có liên quan đến tổ chức công ty, kế hoạch hoạt động, marketing, về vật tư, tổ chức hành chính. - Trực tiếp chỉ đạo các phòng ban. * Phßng kinh doanh : - Th­êng xuyªn kh¶o s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng - Thùc hiÖn viÖc giao tiÕp víi kh¸ch hµng vµ cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, th«ng b¸o c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ kü thuËt vµ chÊt l­îng hµng hãa cho c¸c phßng ban cã liªn quan. - Lµm c«ng t¸c marketing cho C«ng ty. - Lµm kÕ ho¹ch mua b¸n hµng cña C«ng ty, b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶. - B¶o ®¶m chÝnh s¸ch gi¸ c¶. * Phßng thiÕt kÕ: ChÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ c¸ch l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hßa cho kh¸ch hµng sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. * Phßng dÞch vô: Thùc hiÖn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é vµ tiÕp nhËn c¸c tr­êng hîp b¶o hµnh s¶n phÈm do c«ng ty b¸n ra. * Phßng kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan. - Theo dâi, ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vËt t­, tiÒn vèn cña c«ng ty. - Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®Ò ra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n. - TÝnh to¸n, tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n, doanh thu, lîi nhuËn, thuÕ... - Cung cÊp c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o cã liªn quan cho tÊt c¶ c¸ ®èi t­îng sö dông tin trong vµ ngoµi DN (l·nh ®¹o DN, c¸c b¹n hµng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc...). - Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, tÝn dông. - B¶o mËt vµ l­u tr÷ th«ng tin kÕ to¸n. 1.2.3_Hoạt động của công ty trong những năm gần đây Tuy míi ®­îc thµnh lËp song trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng mét c¸ch æn ®Þnh vµ kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc ngµy cµng kh¶ quan. Lµ mét chi nh¸nh cña c«ng ty mÑ ViÖt Kim, hµng hãa mµ c«ng ty kinh doanh ®­îc chuyÓn ra tõ c«ng ty mÑ trong Sµi Gßn ®Ó tiªu thô. MÆt hµng c«ng ty kinh doanh lµ c¸c s¶n phÈm m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é nh·n hiÖu DaiKin vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn s¶n phÈm ®iÒu hßa. H×nh thøc b¸n hµng cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc lµ b¸n s¶n phÈm cho c¸c ®¹i lý vµ b¸n lÎ (b¸n cho kh¸ch lÎ vµ b¸n theo c¸c c«ng tr×nh). ChÊt l­îng cña c¸c lo¹i m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é DaiKin rÊt tèt nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty còng th­êng lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín nh­ Vinaconex … vµ ®©y còng lµ h×nh thøc b¸n hµng mang l¹i phÇn lín doanh thu cho c«ng ty. Do ®Æc ®iÓm lµ mét lo¹i m¸y l¹nh nªn viÖc tiªu thô theo h×nh thøc b¸n lÎ chñ yÕu ®­îc diÔn ra vµo c¸c th¸ng mïa hÌ nãng bøc, cao ®iÓm lµ vµo c¸c th¸ng 6,7. C¸c kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty phÇn lín lµ rÊt hµi lßng vÒ chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2008 vµ 2009 Năm 2008 CHỈ TIÊU Cả năm 2008 (1) 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 91,357,859,105 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1,344,738,504 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 90,013,120,601 4. Giá vốn hàng bán 83,437,783,179 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 6,575,337,422 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,134,300 7. Chi phí tài chính - Trong đó : Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 5,103,203,263 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,916,464,555 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} (443,196,096) 11. Thu nhập khác 15,357,912 12. Chi phí khác 8,443,158 13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 ) 6,914,754 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 ) (436,281,342) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 54,899,652 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 149,690,769 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 ) (341,490,225) 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đơn vị tính: VNĐ Năm 2009 Đơn vị tính :VNĐ Chỉ tiêu Tháng này 1. Doanh thu bán hàng dựa vào cung cấp dịch vụ ############# 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,152,726,974 3. 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) ############# 4. Giá vốn hàng bán ############# 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 9,318,923,161 6. Doanh thu hoạt động tài chính 37,839,968 7. Chi phí tài chính 2,643 - Trong đó : Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 6,101,058,415 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 430,922,087 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 2,824,779,984 11. Thu nhập khác 611,149 12. Chi phí khác 32,511,125 13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 ) (31,899,976 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 2.1_Khái quát chung về quá trình áp dụng pháp luật tại công ty cổ phần Việt Kim- chi nhánh Hà Nội 2.1.1. Một số vấn đề pháp lý về lao động của công ty Việt Kim Tuy số lượng công nhân viên trong công ty không cao, nhưng có chế độ lao động hết sức hợp lý. Việc tham gia trở thành thành viên của công ty được thông qua khi tham gia 2 bên công ty và người lao động ký hợp đồng lao động. Trong đó có mọi quy định lao động của công ty tuân thoe quy định của bộ luật lao động và nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính Phủ “ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động và trách nhiệm vật chất” Theo đó, quy định thời gian làm việc được quy đinh như sau: Cán bộ công nhân viên làm việc 6 ngày/ tuần ( hoặc 48h/tuần) , 26 ngày/ tháng. Do tính chất và yếu cầu công việc của các đơn vị, các doanh nghiệp mà quy định thời gian làm việc theo giờ hành chính hay không : + Sáng : từ 8h00 đến 12 h 00 + Chiều: từ 13h00 đến 17h00( nghỉ chiều thứ 7) Ngoài ra khi tham gia là nhân viên của công ty, có thể được trang bị các vật dụng thiết bị cần thiết như máy tính, máy fax…để đảm bảo hoàn thành công việc. Mặc dù mỗi nhân viên hay cán bộ công ty có một nhiệm vụ,chức năng riêng nhưng đều có 1 được hường chế độ hoàn toàn bình dẳng. Trong hợp đồng lao động của công ty, có quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi của ngwuowif lao động. Nghĩa vụ: + Trong mọi công việc của nhân viên đều phải chịu sự điều hành trực tiếp của Trưởng phòng quản lý người lao động đó. + Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. + Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong Nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể ( nếu có) + Khi xảy ra hỏng hóc đối với các thiết bị hay những sai phạm gây thiệt hại tồn thất cho công ty thì nhân viên phải chịu trách nhiệm bồi thường vi phạm và vật chất: Theo Nội quy lao động. Quyền hạn: khi có đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành. Quyền lợi: + Đối với phương tiện đi lại : tự túc. - Mức lương chính hoặc tiền công đươc hường theo quy định của pháp luật và theo khả năng chế độ đối với từng người lao động khác nhau. Tuy nhiên không được thấp dưới quy định của pháp luật. + Trong đó có quy định rõ ngày trả lương: được trả 2 lần vào các ngày 20 và ngày thứ 5 của tháng sau. Việc trả lương diễn ra cố định, khi có hiện tượng chậm lương hay không được trả đúng lương theo hợp đồng thì người lao động có quyền đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. + Ngoài lương chính, cố định còn được hưởng phụ cấp, ví dụ như phụ cấp thâm niên theo thời gian công tác, phụ cấp với phụ nữ khi nghỉ sinh đẻ, tiền thưởng ngày lễ, tết, thưởng vì làm tốt. + Ngoài ra còn có các trợ cấp khác + Trợ cấp ăn trưa: 15.000/ngày + Chế độ lên lương: tùy theo thành tích của người lao động, theo quy định của nội quy lao động. Được trang bị đồng phục tùy theo tính chất của công việc Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương ( nghỉ tết,phép, có việc riêng0 Bảo hiểm xã hội: được hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của nhà nước. + Công ty trích nộp 20% trên mức lương( 15% BHXH, 2% BH y tế và 1% BH thất nghiệp, 2% Kinh phí Công đoàn) + Người lao động nộp 8% trên mức lương( 5% BHXH, 1% Bảo hiểm y tế, 1% Bảo hiểm thất nghiệp, 1% Kiuh phí Công đoàn) + Mức căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là mức lương chính được hương. Chế độ đào tạo: Tùy theo yêu cầu công việc Công ty sẽ có chế độ đào tạo phù hợp. Trong trường hợp đưa người lao động ra nước ngoài đào tạo, hai bên sẽ có phụ lục thỏa thuận riêng về vấn đề này. Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp luật lao động. Những thỏa thuận khác: người lao động cam kết không ký bất cứ hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận làm việc cho bất cứ bên thứ 3 nào khác ngoài công ty trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Nếu vi phạm, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp dồng trước thời hạn; Người lao động đã được đọc, hiểu rõ và cam hết chấp hành tuyết đối các quy định trong nội quy lao đọng của công ty. Ngoài nghĩa vụ và quyền lợi bên phía người lao động , thì đối với bên công ty tức là bên sử dụng lao động cũng có nghĩa vụ và quyền lợi tương đương. Nghĩa vụ: + Thực hiên những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để người lao động làm việc có hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. + Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động. Quyền hạn: điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Có quyền bố trí, điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng làm việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể( nếu có) và luật lao động… Ngoài ra còn có các điều khoản thi hành như: + Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng thì được áp dụng pháp luật, thỏa ước lao động tập thể( nếu có) và nội quy lao động của công ty. + Hợp đồng trách nhiệm ( nếu có), tất cả các văn bản thông báo, các quy định do Công ty ban hành có giả trị đối với từng cá nhân, bộ phận hay toàn công ty, các hướng dẫn công việc, thư hoặc quyết định của công ty gởi cho người lao động trong quá trình làm việc và tất cả các văn bản khác…đã được người lao động ký xác nhận được xem là phu lục hợp đồng và có giá trị pháp lý. + Tất cả các phụ lục hợp đồng,kể cả các văn bản nói trên sau khi đã được hai bên ký kết thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động đó cũng có những giá trị như các bản của hợp đồng. Ngoài những hợp đồng lao động dào hạn còn có những hợp đồng lao động ngắn hạn. Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 loại hợp đồng thời gian hợ đồng này kéo dài. Trong đó cũng có quy định quyền và ngĩa vụ cụ thể của người lao động như chế độ tiền lương, chế độ làm việc…nhưng mức độ rang buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động không quá chặt chẽ vì mức độ thời vụ của công việc. 2.2_Ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty cổ phẩn Việt Kim 2.2.1_ Ký kết hợp đồng * Chủ thể: như đã nới ở trên, chủ thể chính tham gia hợ đông với công ty bao gồm nhiều đối tượng. Đó có thể là các cứa hàng, các đại lý, bởi lẽ hình thức bán hàng của công ty bao gồm 2 hình thức chính: đó là bán lẻ và bán buôn thông qua các nguồn khách hàng. Nguồn thứ nhất đó là các khách hàng, các đại lý quan thuộc cua công ty, từ trước đã luôn tiêu thụ, cố định của công ty. Đây cũng là nguồn chính cho đầu bán lẻ sản phẩm. Nguồn khách hàng thứ hai là thông qua các dự án đấu thầu cho các công trình xxaay dưng, khi đó công ty Việt Kim cũng sẽ tham gia vào đấu thầu như các công ty khác nhằm dành được hợp đồng. Ngoài ra còn có các nguồn khách hàng mới. * Hình thức hợp đồng : hình thức hợp đồng theo quy định của luật dân sự và luật thương mại. Hợp đồng ký kết dưới dạng văn bản. Như theo quy định của luật Thương mại 2005 có quy định việc giao kết hợp đông có thể bằng hay thông qua văn bản. Tuy nhiên đối với tại công ty các hợp đồng chủ yếu là thông qua các văn bản. Ngoài ra hình thức hợp đông có thể là bao gồm cả điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác. Việc lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho cả 2 bên khi ký kết và trong quá trình giám sát và thực hiên hợp đồng. Hơn nữa, tai công ty vì có những nguồn khách hàng cố định nên khi tham gia ký kết thỏa thuận với chủ thể này, công ty có những mẫu hợp đồng có sẵn, mà chỉ thay đổi một số nội dung vè số lượng… Còn về các khoản như quyền và nghĩa vụ của 2 bên thì không cần thỏa thuân thêm. Việc ký kết như vậy sẽ giúp cho việc ký kết cũng như thỏa thuận tránh mất nhiều thời gian và công sức. Nội dung của hợp đồng: Nội dung của hợp đồng là những gì các bên thỏa thuận và pháp luật quy định đối với một hợp đồng. Nội dung của hợp đồng có giá trị pháp lý nếu bảo đảm đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định. Luật Thương mại 2005 không quy định về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa. Các bên có thể thỏa thuận về các nội dung đối tượng hợp đồng; số lượng, chất lượng; giá cả, phương thức thanh toán; thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng; các nội dung khác… 2.2.2_ Việc thực hiện hợp đồng tại công ty Việc thực hiện hợp đồng được thực hiện thông qua sự giám sát của 1 phòng ban riêng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng , phia công ty sẽ cử người phụ trách đối với việc thực hiên hợp đồng đó. Bao gồm tất cả các khâu như : đóng gói, vận chuyển, các dịch vụ tương ứng. Bởi do đặc thù ngành nghể của công ty, mà ngaoif cung cấp sản phẩm hàng hóa cho người mua, đi kèm với đó phải là dịch vụ lắp đặt tại chổ cho khách hàng. Việc sửa chữa, lắp đặt được thực hiện bởi 1 đồi ngũ nhân viên lành nghề có chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật. Việc vấn chuyển thường do phía công ty lo, vì đây cũng là một phần của gói dich vụ. CHƯƠNG 3 NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIM 3.1_ Đối với việc thực hiện pháp luật nói chung Như chúng ta đã biết nhìn chung nếu cách đây năm năm trở về thời gian trước pháp luật và việc đưa nó áp dụng vào thực tế hoạt động của các doanh nghiệp là một điều mới mẻ và ít được các doanh nghiệp, các công ty biết đến. Nhưng trở lại thời gian gần đây, cùng quá trình hội nhập WTO thì viiecj sủ dụng pháp luật và dung nó như 1 công cụ để quản lý và hoạt động là 1 vấn đề tất yếu. Và công ty Việt Kim cũng không nằm ngoài quy luật đó. Việc sử dụng pháp luật một cách có hiệu quả góp phần tạo một môi trường trong sạch nhằm đảm bảo thực hiện đúng pháp luật. Hơn nữa pháp luật hiện nay, nhà nước ta đã có những thay đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tế cũng như nắm bắt nhừng thay đổi của thị trường. Điều đó được thể hiện qua việc ngoài những văn bản luật, bộ luật nói chung, nhà nước đã ban hành nhừng nghị định thông tư hướng dẫn chi tiết nhằm đẩm bảo việc thực hiện pháp luật luôn đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên ngoài một số mặt tích cực của áp dụng pháp luật đem lại thò vần còn những mặt còn tồn tại gây ảnh hưởng đến việc hoạt động của công ty. Bản chất của pháp luật là những thủ tục, nên đôi khi việc thực hiện nó khiến cho một số bước trở nên máy móc. 3.2_Đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa 3.2.1_ Trong quá trình ký kết hợp đồng Tại công ty Việt Kim như đã nói ở trên có 2 kiểu khách hàng: đó là những khách hàng cố định và các khách hàng các đối tác mới. Với các đối tác cố định đã hợp tác voeis công ty nhiều lần, là nguồn khách hàng cố định thì có sẵn một mẫu hợp đồng. Còn đối với các khách hàng mà lần đầu hoặc ký kết hợp đông thông qua đấu thầu thì trong quá trình soạn thảo và ký kết hợp đồng mới điwa ra các điêug trong hợp đông. Ở đây việc ký hợp đồng dựa trên mẫu có sẵn đối với đối tượng khách hàng kia góp phần đơn giản góa các thủ tục cũng nhữ những bước khác như bàn bạc, xem xét như với một hợp đồng thông thường. Việc đó giúp cả 2 bên rút găn thời gian, đồng thời vì đã thực hiện nhiều lần, hợp tác với nhau nhiều lần nên nắm khá rõ về cách làm vuệc của nhau, tránh gây ra những thoeeus xót dần đến tranh chấp. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26479.doc
Tài liệu liên quan