Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 127

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 127: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 127

doc19 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 3001 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 127, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu Víi h¬n 5 n¨m häc tËp t¹i líp Qu¶n trÞ doanh nghiÖp K37DQ3 - Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i, ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ nhµ tr­êng, t«i ®· cã ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n rÊt cã Ých cho b¶n th©n. §ã lµ hµnh trang ®Ó t«i chuÈn bÞ b­íc vµo thùc tÕ. Nh­ng do ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ cïng víi thêi gian thùc tËp qu¸ ng¾n, nªn trong thêi gian thùc tËp t«i ®· kh«ng ®­îc giao mét c«ng viÖc cô thÓ. V× vËy, trong b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy víi t­ c¸ch lµ mét quan s¸t viªn t«i xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung sau: I - Giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp. II- Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n trÞ cña bé phËn sinh viªn thùc tËp III- Nh©n lùc vµ sù kh¸c biÖt vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc cña nh©n lùc trong bé phËn sinh viªn thùc tËp IV- Nh÷ng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt, kiÕn thøc, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm cÇn cã ®èi víi n¨ng lùc tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn nghµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp V- Sinh viªn tù ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt, kiÕn thøc, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh häc so víi yªu cÇu ë môc IV VI- Nh÷ng gãp ý cña sinh viªn ®Ó chØnh söa, bæ sung môc tiªu ®µo t¹o chuyªn nghµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp. VII- Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gnhiªn cøu, ®æi míi, kh¾c phôc VIII- §¨ng kÝ h­íng chuyªn ®Ò tèt nghiÖp I – Giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp 1.1. Tªn doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh theo luËt th­¬ng m¹i, chøc n¨ng nhiÖm vô: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 127 lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù ®iÒu chØnh vÒ kinh tÕ, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng, chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo vµ thùc phÈm ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng hµng ngµy cña mäi tÇng líp nh©n d©n. C«ng ty ®­îc thµnh lËp chÝnh thøc ngµy 1/8/2002, ®¨ng ký kinh doanh sè 0103001243 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp. M· sè thuÕ: 0101275762. Trô së chÝnh ®Æt t¹i : Sè 12B - NguyÔn C«ng Trø – Ph¹m §×nh Hæ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Tªn giao dÞch: 127 construction and trading joint stock company ViÕt t¾t: 127., jsc Sau ®©y lµ qu¸ tr×nh thµnh lËp cña C«ng ty: Th¸ng 8 n¨m 2002 C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 127 chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp, víi vèn ®iÒu lÖ lµ 9,5 tØ ®ång, vèn l­u ®éng 6 tØ ®ång. Tµi s¶n cè ®Þnh: 1 c¨n nhµ lµm trô së c«ng ty t¹i 12B – NguyÔn C«ng Trø – Ph­êng Ph¹m §×nh Hæ – QuËn Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi. Ph­¬ng tiÖn: Gåm 1 xe «t« t¶i vµ 1 xe «t« con. Ban ®Çu tæng sè nh©n sù lµ 22 ng­êi, trong ®ã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt lµ Gi¸m ®èc C«ng ty Hoµng Ngäc TuÊn. Tõ 16/5/2004 ®Õn nay, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tiªu thô hµng ho¸, gi¶m bít mét sè chi phÝ kh¸ch quan. C«ng ty ®· thuª 2 ®Þa ®iÓm kinh doanh sau võa lµm ®iÓm kinh doanh, võa lµm n¬i tËp kÕt chøa hµng ho¸: 301 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n . §iÖn tho¹i: 04.5572625 45 – NguyÔn S¬n – Long Biªn – Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04. 9162005 T¹i 2 ®iÓm kinh doanh ®Òu cã néi quy, quy ®Þnh cô thÓ ¸p dông vµo viÖc kinh doanh. §Õn nay vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· t¨ng tíi 13,9 tØ ®ång vèn l­u ®éng 8,3 tØ ®ång. Nguån vèn cña C«ng ty lµ sù ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn ban Gi¸m ®èc vµ huy ®éng c¸c nh©n viªn. Qua c¸c n¨m kinh doanh kÕt qu¶ l·i thu ®­îc c¸c thµnh viªn ®Òu thèng nhÊt bæ xung vµo vèn kinh doanh cho c¸c n¨m tiÕp theo. HiÖn nay tæng nh©n sù lªn tíi 42 ng­êi. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty: Mua hµng tõ c¸c nhµ m¸y chñ yÕu lµ b¸nh kÑo, tæ chøc m¹ng l­íi ph©n phèi c¸c mÆt hµng ®Õn c¸c ®iÓm tiªu thô. §Ó h­ëng chªnh lÖch vµ hoa hång tõ c¸c nhµ m¸y. M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - H×nh thøc mua b¸n víi c¸c ®èi t¸c thanh to¸n ngay sau khi nhËn hµng - HiÖn t¹i c«ng ty cã mét m¹ng l­íi b¸n bu«n, b¸n lÎ chuyªn s©u, cã tíi 1500 kh¸ch hµng th­êng xuyªn . - Cã ph©n chia thµnh c¸c kªnh, tuyÕn b¸n hµng: + Siªu thÞ + BÖnh viÖn. + Nhµ hµng. + C¸c ®¹i lý b¸n bu«n vµ b¸n lÎ…. + C¸c ®iÓm tiªu thô kh¸c. - KÕt qu¶ kinh doanh tõ khi c«ng ty ®­îc thµnh lËp. KÕt qu¶ n¨m 2002 lç : 10.000.000 ®ång KÕt qu¶ n¨m 2003 l·i :500.000.000 ®ång KÕt qu¶ n¨m 2004 l·i :900.000.000 ®ång KÕt qu¶ n¨m 2005 l·i : 800.000.000 ®ång KÕt qu¶ n¨m 2006 l·i : 1.200.000.000 ®ång KÕt qu¶ n¨m 2007 l·i : 1.000.000.000 ®ång Tæ chøc bé m¸y vµ nh©n lùc cña doanh nghiÖp. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, c¸c bé phËn cña c«ng ty: Gi¸m §èc Phã G§ Tµi chÝnh Phã G§ Kinh doanh Phßng KÕ to¸n V¨n phßng Phßng Kinh doanh Bé phËn bèc v¸c Bé phËn vËn t¶i Kho Bé phËn Marketing HÖ thèng cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tæ chøc theo m« h×nh ®a bé phËn víi c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Theo ®ã, Gi¸m §èc lµ ng­êi toµn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, tËp thÓ ng­êi lao ®éng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Phã Gi¸m §èc tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng : Huy ®éng vèn phôc vô kinh doanh KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty Tæ chøc h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh (l·i, lç) Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô giao dÞch thanh to¸n vµ ph©n phèi lîi nhuËn. TÝnh l­¬ng th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Phã Gi¸m ®èc kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kinh doanh, v¨n phßng. Phßng kinh doanh cã chøc n¨ng : LËp kÕ ho¹ch kinh doanh Cung øng vËt t­ , c©n ®èi kÕ ho¹ch thu mua, ký hîp ®ång thu mua thiÕt bÞ vËt t­. Ký hîp ®ång vµ theo dâi thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm Tæ chøc ho¹t ®éng Marketing tõ qu¸ tr×nh tiªu thô ®Õn th¨m dß thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o, më réng thÞ tr­êng, lËp ra c¸c chiÕn l­îc tiÕp thÞ. LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cho c¸c n¨m sau V¨n phßng cã chøc n¨ng : LËp ®Þnh møc thêi gian cho c¸c lo¹i s¶n phÈm TuyÓn dông lao ®éng Phô tr¸ch vÒ b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp Phôc vô tiÕp kh¸ch... Ngoµi ra cßn cã mét hÖ thèng c¸c cöa hµng cã chøc n¨ng giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm, hÖ thèng nhµ kho cã chøc n¨ng dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, b¶o ®¶m nguyªn vËt liÖu trang thiÕt bÞ phôc vô kinh doanh ®ång thêi dù tr÷ b¶o qu¶n s¶n phÈm. Cã thÓ nãi, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cµng ngµy cµng ®¬n gi¶n gän nhÑ, kh«ng cång kÒnh. Nã ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®­îc chØ ®¹o thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi, tÊt c¶ ®Òu theo sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc, cã sù trî gióp cña hai phã Gi¸m ®èc kinh doanh vµ phã Gi¸m ®èc tµi chÝnh cïng víi hÖ thèng phßng ban ®éc lËp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng cña tõng phßng ban ho¹t ®éng theo mét hÖ thèng thèng nhÊt d­íi sù gi¸m s¸t, qu¶n lý trùc tiÕp cña cÊp qu¶n trÞ cÊp cao mµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ Gi¸m §èc. Gi÷a c¸c bé phËn, l·nh ®¹o, nh©n viªn trong tõng bé phËn phèi hîp víi nhau t¹o thµnh nguång m¸y ho¹t ®éng ¨n khíp , cã sù ®iÒu tiÕt gi÷a c¸c nh©n viªn. ChÝnh s¸ch cña C«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng nh­ dÞch vô hËu m·i sau b¸n hµng n©ng cao lßng tin cña kh¸ch hµng . NhÊt lµ phßng kinh doanh trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng th× mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng l¹i cµng kh¨ng khÝt vµ chÆt chÏ h¬n. T×nh h×nh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng tõng tØnh thµnh thÓ hiÖn ë thÞ phÇn cña C«ng ty ®ã trong ®Þa bµn tæng thÓ. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1, t¹i b¶ng nµy sÏ cã sù so s¸nh gi÷a C«ng ty víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng chØ lµ c¸c c«ng ty cïng kinh doanh b¸nh kÑo trong n­íc mµ ®Æc biÖt lµ cã mét khèi l­îng hµng ho¸ (b¸nh kÑo) kh«ng nhá cña n­íc ngoµi ®ang xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. B­íc ®Çu cho thÊy tèc ®é ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng ty rÊt m¹nh vµ cã chiÒu h­íng t¨ng liªn tôc ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr­êng. HiÖn nay C«ng ty ®ang tõng b­íc x©y dùng c¶ thÞ tr­êng trong n­íc. B¶ng 1 : So s¸nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu C«ng ty ThÞ tr­êng chñ yÕu S¶n phÈm c¹nh tranh ThÞ phÇn ®iÓm m¹nh §iÓm yÕu 127 MiÒn B¾c KÑo c¸c lo¹i b¸nh kem xèp biscuit. 3% Uy tÝn, hÖ thèng ph©n phèi réng, quy m« lín, gi¸ h¹ Ch­a cã s¶n phÈm cao cÊp, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o kÐm H¶i ch©u MiÒn B¾c KÑo hoa qu¶ s«c«la, b¸nh kem xèp 5,5% Uy tÝn, hÖ thèng ph©n phèi réng, gi¸ h¹ ChÊt l­îng ch­a cao, mÉu m· ch­a ®Ñp. Kinh ®« MiÒn B¾c Snach, b¸nh t­¬i, biscuit,s«c«lab¸nh mÆn 5% ChÊt l­îng tèt, bao b× ®Ñp, qu¶ng c¸o vµ hç trî b¸n tèt, kªnh ph©n phèi réng Gi¸ cßn cao H¶i Hµ MiÒn B¾c Biscuit,kÑo cøng, kÑo mÒm snach,s«c«la. 8% MÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng tèt, hÖ thèng ph©n phèi réng Ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp cßn kÐm, gi¸ b¸n cao Trµng an MiÒn B¾c KÑo h­¬ng cèm 3% Gi¸ rÎ, chñng lo¹i phong phó. Chñng lo¹i b¸nh kÑo cßn Ýt, qu¶ng c¸o kÐm. Qu¶ng ng·i MiÒn B¾c KÑo cøng,snach, biscuit 5% Gi¸ rÎ, hÖ thèng ph©n phèi réng, chñng lo¹i nhiÒu Chñng lo¹i b¸nh kÑo cßn Ýt, qu¶ng c¸o kÐm. H÷u nghÞ MiÒn B¾c B¸nh hép,cookies kÑo cøng 2,5% H×nh thøc phong phó, gi¸ b¸n trung b×nh, chÊt l­îng trung b×nh ChÊt l­îng b¸nh, chñng lo¹i cßn h¹n chÕ, uy tÝn ch­a cao. XÐt riªng ®èi víi C«ng ty 127 th× kh¶ n¨ng chiÕm gi÷ thÞ tr­êng cña C«ng ty chñ yÕu ë Hµ Néi – n¬i tËp trung phÇn lín sè ®¹i lý cña toµn C«ng ty thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2 : T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn c¸c thÞ tr­êng §¬n vÞ tÝnh : tÊn N¨m ThÞ tr­êng 2003 2004 2005 2006 2007 Hµ Néi H¶i H­ng Hoµ B×nh S¬n La Tuyªn Quang Th¸i B×nh H¶i Phßng Hµ T©y Qu¶ng Ninh B¾c Ninh Lai Ch©u Ninh B×nh L¹ng S¬n 7676 5011 149 278 27 206 301 338 298 277 277 80 313 121 7632 4602 145 281 25 310 391 338 290 398 277 77 381 117 8349 5390 250 285 37 112 354 340 294 305 287 87 387 221 10154 6875 190 28 320 350 346 290 410 295 80 390 420 160 10893 6970 400 50 423 455 547 280 310 295 80 400 523 160 Nh×n chung, s¶n l­îng cña C«ng ty ®­îc tiªu thô m¹nh ë thÞ tr­êng. S¶n l­îng tiªu thô t¨ng tõ 10154 tÊn n¨m 2006 ®Õn 10893 tÊn n¨m 2007 tøc lµ t¨ng 739 tÊn hay t¨ng 6,78% . Trong ®ã: H¶i H­ng t¨ng 210 tÊn hay t¨ng 52,5%; Th¸i B×nh t¨ng 201 tÊn hay t¨ng 58,09%; Tuyªn Quang t¨ng 105 tÊn hay t¨ng 23,08%; Ninh B×nh t¨ng 103 tÊn hay t¨ng 24,52%; S¬n La t¨ng 103 tÊn hay t¨ng 24,35%; Lai Ch©u t¨ng 10 tÊn hay t¨ng 2,56%; Hµ Néi t¨ng 95 tÊn hay t¨ng 1,36%; Hoµ B×nh t¨ng 22 tÊn. §©y lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña C«ng ty cÇn ph¶i gi÷ v÷ng vµ duy tr× thÞ tr­êng nµy. Nh©n lùc cña doanh nghiÖp: B¶ng 4 : Sè l­îng vµ kÕt cÊu nh©n lùc cña doanh nghiÖp Tæng Giíi tÝnh Tr×nh ®é H×nh thøc lao ®éng Theo phßng, ban N÷ Nam §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp Trùc tiÕp Gi¸n tiÕp Phßng KD Phßng KT V¨n phßng Kho Marketing VËn t¶i Bèc v¸c 42 3 39 20 9 5 8 39 3 3 20 5 3 5 3 Trªn c¬ së ®iÒu tra qua phiÕu ®iÒu tra, t×m hiÓu thùc tÕ vµ nghiªn cøu môc tiªu ®µo t¹o ngµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp t«i thÊy chuyªn nghµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp thÝch hîp nhÊt lµ c«ng t¸c t¹i phßng kinh doanh vµ ë c­¬ng vÞ gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc. II - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, mèi quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n trÞ cña bé phËn sinh viªn thùc tËp . Tªn bé phËn : Marketing – Phßng kinh doanh Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé phËn: Tæ chøc ho¹t ®éng Marketing tõ qu¸ tr×nh tiªu thô ®Õn th¨m dß thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o, më réng thÞ tr­êng. Chia tuyÕn cho nh©n viªn, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®èc thóc c¸c nh©n viªn b¸n hµng lµm viÖc. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho tõng th¸ng, tõng tuÇn. Lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch hµng th¸ng, hµng n¨m ®­îc chØ ®¹o thèng nhÊt, c¸c ®¬n vÞ dù kiÕn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m b¸o c¸o, trªn c¬ së ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch tæng thÓ cho n¨m kÕ ho¹ch. Do lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nªn c¸c chØ tiªu kinh doanh cña C«ng ty ®­îc ®­a ra ®Õn tõng th¸ng, tõng tuÇn trong n¨m. C¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch, thu nhËp b×nh qu©n ®Òu c¨n cø vµo chñ tr­¬ng l·nh ®¹o chung vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch tõ d­íi lªn trªn, tõng ®¬n vÞ b¸o c¸o kÕ ho¹ch víi c¸c môc tiªu cô thÓ víi sù gióp ®ì cña phßng kinh doanh lËp kÕ ho¹ch cÊp trªn sau ®ã b¸o c¸o gi¸m ®èc vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mét kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®Ó thùc hiÖn. Nguyªn t¾c chung lµ phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã, lÊy môc tiªu cña C«ng ty lµm c¬ së môc tiªu cña tõng bé phËn. KÕ ho¹ch cña C«ng ty do phßng kinh doanh x©y dùng vµ ®­îc Gi¸m ®èc phª duyÖt. Phßng kinh doanh lËp ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo tuÇn, th¸ng, quý hoÆc theo tõng mÆt hµng ; lËp kÕ ho¹ch vËt t­ cña th¸ng, quý ; lËp kÕ ho¹ch nhËp nguyªn vËt liÖu theo th¸ng, quý, n¨m. Mèi quan hÖ vÒ tæ chøc vµ qu¶n trÞ cña bé phËn víi c¸c bé phËn kh¸c trong néi bé. Theo s¬ ®å ë phÇn tr­íc ®· tr×nh bµy, ta thÊy r»ng phßng kinh doanh gåm cã c¸c bé phËn sau : + HÖ thèng ®¹i lý vµ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm + Nhãm Marketing + Bé phËn vËn t¶i + Bé phËn bèc v¸c + Kho tµng. Nhãm marketing chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña tr­ëng phßng kinh doanh, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c bé phËn trong phßng kinh doanh . Bé phËn marketing ho¹t ®éng ®éc lËp vµ phèi hîp víi nhau t¹o thµnh nguång m¸y ho¹t ®éng ¨n khíp , cã sù ®iÒu tiÕt gi÷a c¸c nh©n viªn. §Ó tõng bé phËn cÊu thµnh nªn phßng kinh doanh vËn hµnh cã hiÖu qu¶ th× c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau : Dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm trong t­¬ng lai tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh nhËp hµng. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ Nghiªn cøu thÞ tr­êng, xóc tiÕn vµ hç trî c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc thuéc phßng kinh doanh lµ 31 ng­êi th× ®©y qu¶ lµ mét khèi l­îng c«ng viÖc lín. Do ®Þa bµn ph©n phèi réng nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, xóc tiÕn viÖc hç trî b¸n s¶n phÈm ë c¸c ®¹i lý, tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm trong t­¬ng lai ®­îc ph©n c«ng ®Õn hÇu hÕt c¸c c¸n bé trÎ thuéc bé phËn hµnh chÝnh cña phßng kinh doanh (mçi nh©n viªn thÞ tr­êng ®¶m nhËn 1 khu vùc thÞ tr­êng riªng). §Ó ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, khai th¸c triÖt ®Ó, C«ng ty ®· tiÕn hµnh viÖc kho¸n tiªu thô s¶n phÈm ®Õn tõng c¸n bé phßng kinh doanh (chñ yÕu lµ l­îng c¸n bé trÎ tuæi). Mçi nh©n viªn khi ®­îc giao kho¸n tiªu thô s¶n phÈm th× ®ång thêi còng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh.ViÖc nµy kh«ng nh÷ng ®ßi hái c¸c c¸n bé phô tr¸ch m¶ng thÞ tr­êng tiªu thô ph¶i cè g¾ng tiªu thô sao cho hÕt sè l­îng s¶n phÈm ®­îc giao kho¸n ®ång thêi còng ph¶i lu«n ®em l¹i cho kh¸ch hµng mét h×nh ¶nh tèt vÒ th­¬ng hiÖu uy tÝn.V× vËy, c«ng viÖc nµy yªu cÇu mét c­êng ®é di chuyÓn t­¬ng ®èi lín : nh­ viÖc ph¶i th­êng xuyªn xuèng nghiªn cøu t¹i ®Þa bµn cã c¸c ®¹i lý cña C«ng ty, th­êng cã c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, tiÕp thÞ, tham gia héi chî – triÓn l·m ®Ó c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty cã c¬ héi tiÕp cËn nhiÒu h¬n tíi ng­êi tiªu dïng ®ång thêi n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. C¸n bé phô tr¸ch thÞ tr­êng nµy ®ång thêi còng lµ ng­êi t¨ng c­êng mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a ®¹i lý vµ C«ng ty th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ chia sÎ quyÒn lîi, duy tr× c¸c h×nh thøc khen th­ëng trî gióp khã kh¨n, trung thùc sßng ph¼ng... III - Nh©n lùc vµ sù kh¸c biÖt vÒ phÈm chÊt , n¨ng lùc cña nh©n lùc trong bé phËn marketing mµ sinh viªn thùc tËp Sè l­îng nh©n lùc cña bé phËn: 20 ng­êi C¬ cÊu tr×nh ®é: S¸u ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc, trong ®ã cã 3 ng­êi häc qu¶n trÞ doanh nghiÖp tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i. T¸m ng­êi cã tr×nh ®é Cao ®¼ng. S¸u ng­êi hÕt phæ th«ng trung häc. PhÈm chÊt n¨ng lùc vµ sù kh¸c biÖt vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc gi÷a c¸c bËc tr×nh ®é cña nh©n lùc trong bé phËn: PhÈm chÊt, n¨ng lùc cña c¸c bËc tr×nh ®é trong bé phËn: Tr×nh ®é s¬ cÊp: VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc cÇn cã: TÝnh kû luËt, ý thøc céng ®ång, lµm chñ b¶n th©n, cã tinh thÇn phª vµ tù phª, t«n träng ph¸p luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, yªu nghÒ, ý thøc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt nhÊt. Sèng cã lÝ t­ëng, t«n träng mäi ng­êi trung b×nh. VÒ kiÕn thøc th×: Kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, ph­¬ng ph¸p tæ chøc triÓn khai, n¨ng lùc chuyªn m«n kh¸c kh«ng cÇn cã. N¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, chuyªn ngµnh, kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ, n¾m v÷ng môc tiªu c«ng viÖc, kü n¨ng ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t c«ng viÖc trung b×nh. VÒ kü n¨ng cÇn: Cã tÝnh trung thùc, cÈn thËn, cã søc kháe tèt, tÝnh kû luËt tèt. Kh¶ n¨ng thu nhËn, xö lÝ th«ng tin kÐm. Møc ®é t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, theo nhãm, kh¶ n¨ng giao tiÕp, thÝch øng, ãc quan s¸t, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò, tù häc, kh¶ n¨ng hîp t¸c, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, chÊp nhËn sù ®a d¹ng, sù tù tin, ... trung b×nh. VÒ kinh nghiÖm cÇn: Nhanh nhÑn, hiÓu râ vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¸c mÆt hµng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kü n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp vµ theo nhãm, chÞu ¸p lùc c«ng viÖc cao. Tr×nh ®é trung cÊp: VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc cÇn cã: TÝnh kû luËt, ý thøc céng ®ång, lµm chñ b¶n th©n, cã tinh thÇn phª vµ tù phª, t«n träng ph¸p luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, yªu nghÒ, ý thøc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt nhÊt. Sèng cã lÝ t­ëng, t«n träng mäi ng­êi t­¬ng ®èi cao. VÒ kiÕn thøc th×: Kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, n¨ng lùc chuyªn m«n kh¸c, n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, chuyªn ngµnh, kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ, n¾m v÷ng môc tiªu c«ng viÖc, kü n¨ng ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t c«ng viÖc trung b×nh. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc triÓn khai kÐm VÒ kü n¨ng cÇn: Cã tÝnh trung thùc, cÈn thËn, cã søc kháe tèt, tÝnh kû luËt, kh¶ n¨ng thÝch øng, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t­¬ng ®èi tèt. Kh¶ n¨ng thu nhËn, xö lÝ th«ng tin, møc ®é t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, theo nhãm, kh¶ n¨ng giao tiÕp, ãc quan s¸t, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò, tù häc, kh¶ n¨ng hîp t¸c, chÊp nhËn sù ®a d¹ng, sù tù tin, ... trung b×nh. VÒ kinh nghiÖm cÇn: Nhanh nhÑn, hiÓu râ vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¸c mÆt hµng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kü n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp vµ theo nhãm, chÞu ¸p lùc c«ng viÖc cao. Tr×nh ®é cao ®¼ng: VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc cÇn cã: TÝnh kû luËt, ý thøc céng ®ång, lµm chñ b¶n th©n, cã tinh thÇn phª vµ tù phª, t«n träng ph¸p luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, yªu nghÒ, ý thøc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt nhÊt. Sèng cã lÝ t­ëng, t«n träng mäi ng­êi t­¬ng ®èi cao. VÒ kiÕn thøc th×: Kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, n¨ng lùc chuyªn m«n kh¸c, n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, chuyªn ngµnh, kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ, n¾m v÷ng môc tiªu c«ng viÖc, kü n¨ng ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t c«ng viÖc, ph­¬ng ph¸p tæ chøc triÓn khai... t­¬ng ®èi cao. VÒ kü n¨ng cÇn: Cã tÝnh trung thùc, cÈn thËn, cã søc kháe tèt, tÝnh kû luËt, kh¶ n¨ng thÝch øng, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t­¬ng ®èi tèt, møc ®é t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, theo nhãm, kh¶ n¨ng giao tiÕp, ãc quan s¸t, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò, tù häc, sù tù tin, ... t­¬ng ®èi cao. Kh¶ n¨ng thu nhËn, xö lÝ th«ng tin, kh¶ n¨ng hîp t¸c, chÊp nhËn sù ®a d¹ng trung b×nh. VÒ kinh nghiÖm cÇn: Nhanh nhÑn, hiÓu râ vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¸c mÆt hµng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kü n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp vµ theo nhãm, ãc quan s¸t, tæng hîp, ph©n tÝch. BiÕt lªn kÕ ho¹ch cho tõng tuÇn, tõng th¸ng vµ chu k× ho¹t ®éng cña hµng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tr×nh ®é ®¹i häc: VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc cÇn cã: TÝnh kû luËt, ý thøc céng ®ång, lµm chñ b¶n th©n, cã tinh thÇn phª vµ tù phª, t«n träng ph¸p luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, yªu nghÒ, ý thøc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, sèng cã lÝ t­ëng, t«n träng mäi ng­êi tèt nhÊt. VÒ kiÕn thøc th×: Kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, n¨ng lùc chuyªn m«n kh¸c, n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, chuyªn ngµnh, kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ, n¾m v÷ng môc tiªu c«ng viÖc, kü n¨ng ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t c«ng viÖc, ph­¬ng ph¸p tæ chøc triÓn khai tèt. VÒ kü n¨ng cÇn: Cã tÝnh trung thùc, cÈn thËn, cã søc kháe tèt, tÝnh kû luËt, kh¶ n¨ng thÝch øng, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kh¶ n¨ng thu nhËn, xö lÝ th«ng tin, møc ®é t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, theo nhãm, kh¶ n¨ng giao tiÕp, ãc quan s¸t, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò, tù häc, kh¶ n¨ng hîp t¸c, chÊp nhËn sù ®a d¹ng, sù tù tin, ... tèt. VÒ kinh nghiÖm cÇn: Nhanh nhÑn, hiÓu râ vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ c¸c mÆt hµng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kü n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp vµ theo nhãm, ãc quan s¸t, tæng hîp, ph©n tÝch, biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch, biÕt c¸ch tæ chøc tèt vµ ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong mäi tr­êng hîp cô thÓ, BiÕt xö lÝ mét c¸ch linh ho¹t trong c¸c tr­êng hîp bÊt ngê kh«ng n»m trong dù tÝnh. §iÓm kh¸c biÖt vµ phÈm chÊt, n¨ng lùc cña c¸c bËc tr×nh ®é: Kh¸c biÖt lín nhÊt vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc gi÷a tr×nh ®é ®¹i häc vµ c¸c tr×nh ®é kh¸c lµ: ý thøc ®¹o ®øc nghÒ nghiªp, tÝnh kû luËt, lµm chñ b¶n th©n, lßng yªu nghÒ, ý thøc céng ®ång rÊt cao. Gi÷a tr×nh ®é cao ®¼ng víi tr×nh ®é trung cÊp vµ s¬ cÊp lµ: tÝnh kû luËt, ý thøc céng ®ång, t«n träng ph¸p luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao h¬n. VÒ kiÕn thøc, tr×nh ®é ®¹i häc cã n¨ng lùc v­ît h¬n h¼n nhÊt lµ iÕn thøc c¬ b¶n vµ chuyªn nghµnh, kü n¨ng ®¸nh gi¸, kiÓm so¸t c«ng viÖc, kü n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch, ph­¬ng ph¸p tæ chøc vµ triÓn khai. Tr×nh ®é cao ®¼ng cã kh¸ h¬n, cßn trung cÊp vµ s¬ cÊp cßn yÕu. VÒ kü n¨ng, tr×nh ®é ®¹i häc còng v­ît xa c¸c tr×nh ®é kh¸c. Tr×nh ®é cao ®¼ng th× kh¸, tr×nh ®é trung cÊp ë møc ®é trung b×nh, tuy nhiªn kü n¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng, ãc quan s¸t, ®¸nh gi¸, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ theo nhãm, t­ duy s¸ng täa t­¬ng ®èi tèt. Tr×nh ®é trung cÊp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ trung b×nh. VÒ kinh nghiÖm ®ßi hái tr×nh ®é ®¹i häc cao h¬n nhiÒu, nhÊt lµ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn, xö lÝ th«ng tin, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp, quyÕt ®o¸n, s¸ng t¹o, hiÓu râ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®èi thñ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh, chÞu ¸p lùc c«ng viÖc cao, biÕt xö lÝ mét c¸ch linh ho¹t trong c¸c tr­êng hîp bÊt ngê kh«ng n¨m trong dù tÝnh. §èi víi bËc cao ®¼ng ®ßi hái thÊp h¬n, tuy nhiªn còng cÇn næi tréi lµ chÞu ¸p lùc c«ng viÖc cao, nhanh nhÑn, ho¹t b¸t, thu nhËn th«ng tin chÝnh x¸c, ho¹t ®éng ®éc lËp, theo nhãm, hiÓu râ thÞ tr­êng, biÕt lªn kÕ ho¹ch cho tuÇn, th¸ng vµ chu kú ho¹t déng cña hµng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh... Tr×nh ®é trung s¬ cÊp th× chØ cÇn kü n¨ng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp vµ theo nhãm, th«ng râ thÞ tr­êng, mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, ®Þa bµn ®­îc giao. IV – nh÷ng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm cÇn cã ®èi n¨ng lùc tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn ngµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp Chøc tr¸ch nhiÖm vô, chøc n¨ng (theo tÝnh chÊt c«ng viÖc ) trong tõng bé phËn vµ hÖ thèng l·nh ®¹o trong c«ng ty. * Gi¸m ®èc: Gi¸m §èc lµ ng­êi toµn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, tËp thÓ ng­êi lao ®éng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ gi¶i quýªt khã kh¨n. * Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o phßng kinh doanh vµ v¨n phßng. *Phã Gi¸m §èc tµi chÝnh: cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o phßng kÕ to¸n. * Tr­ëng phßng kinh doanh: §¶m nhËn viÖc tæ chøc, kiÓm so¸t, phèi hîp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, cô thÓ lµ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng lùa chän, t×m kiÕm, ch¨m sãc kh¸ch hµng, tæ chøc dù tr÷ hµng hãa, tæ chøc kªnh tiªu thô hµng ho¸, nghiªm cøu thÞ tr­êng….. * Tr­ëng phßng tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô tæ chøc ho¹t ®éng vÒ ng©n s¸ch tµi chÝnh vµ sæ s¸c kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm viÖc dù trï ng©n s¸ch hµng n¨m vµ lËp ng©n s¸ch cho tõng tr­¬ng tr×nh dù ¸n, tæ chøc theo dâi vµ kiÓm so¸t c¸c c«ng viÖc chØ tiªu vµ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña c«ng ty. 2. Yªu cÇu vÒ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña mçi chøc danh a. KiÕn thøc X· héi, m«i tr­êng: ®èi víi mçi chøc danh cÇn ph¶i l¾m râ ®Æc ®iÓm , nh÷ng thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n mµ c¸c yÕu tè m«i tr­êng, x· héi t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty, bé phËn m×nh, kiÕn thøc nµy ®Æc biÖt cÇn ®èi víi nhµ qu¶n trÞ cÊp cao. KiÕn thøc c¬ së: lµ kiÕn thøc chung nhÊt vÒ lÜnh v­îc mµ nhµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng, tõ ®ã gióp hä cã c¸i nh×n tæng hîp nhÊt. KiÕn thøc nghµnh: víi mçi chøc danh kh¸c nhau t­¬ng øng víi tõng bé phËn c«ng viÖc kh¸c nhau th× ®ßi hæi nhµ l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc s©u, réng vÒ bé phËn ®ã, víi c¸c chøc danh nh­: tr­ëng phßng, gi¸m ®èc bé phËn, gi¸n ®èc chi nh¸nh th× kiÕn thøc nµy rÊt quan träng. KiÕn thøc chuyªn m«n : mçi nhµ l·nh ®¹o cã chuyªn m«n tèt, am hiÓu râ c«ng viÖc cña nh©n viªn sÏ lµ ng­êi ®­îc nh©n viªn kÝnh träng, nÓ phôc vµ lµ ng­êi gi¶i quyÕt tèt c«ng viÖc chuyªn m«n, víi nh÷ng nhµ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp nh­ tæ tr­ëng, tr­ëng c¸c bé bËn, nhãm tr­ëng ..th× kü n¨ng nµy rÊt cÇn thiÕt. b. Kü n¨ng Víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao th× cÇn ph¶i cã kü n¨ng t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin tèt, ãc quan s¸t vµ gi¶i quÕt vÊn ®Ò.. Víi nhµ qu¶n trÞ cÊp trung gian ( tr­ëng phã phßng, GD chi nh¸nh..) th× cÇn ph¶i cã mét sè kü n¨ng nh­ lµm viÖc ®éc lËp, kh¶ n¨ng giao tiÕp, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kh¶ n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin… Víi nhµ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp ( tæ tr­ëng, nhãm tr­ëng, GD bé phËn…) th× ph¶i cã kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, tÝnh cÈn thËn trong c«ng viÖc, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c«ng vÊn ®Ò… c. Tè chÊt §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh th× c¸c nhµ qu¶n trÞ nãi chung cÇn ph¶i cã tè chÊt nh­: Tu©n thñ ph¸p luËt, chÞu ¸p lùc c«ng viÖc, cã kh¶ n¨ng t­ duy nh¹y bÐn, tÝnh nguyªn t¾c, trung thùc, cÈn thËn, quyÕt ®o¸n, nhanh, ®èi khi m¹o hiÓm, ... trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn víi mçi cÊp qu¶n trÞ kh¸c nhau th× møc ®é cÇn thiÕt ®èi víi mçi tè chÊt kh¸c nhau. d. Yªu cÇu vÒ ph­¬ng ph¸p : §ßi hái ph¶i cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc râ rµng, logic, bè trÝ thêi gian kh«ng trïng lÆp, gi¶i quyÕt tõ quan träng ®Õn thø yÕu , tr¸nh nhÇm lÉn bá quªn vµ cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc hîp lý ®Ó cã thÓ thÝch øng víi c­êng ®é lµm viÖc cao cña c«ng viÖc . e . Yªu cÇu vÒ kinh nghiÖm : §©y còng lµ ®iÒu quan träng v× kinh nghiÖm th× ®­îc ®óc rót tõ thùc tÕ, ®­îc chuyÒn l¹i tõ nh÷ng ng­êi ®i tr­íc, hoÆc ®óc kÕt qua qu¸ tr×nh lµm viÖc cña b¶n th©n. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp th× kinh nghiÖm qu¶n lý con ng­êi, tæ chøc, gi¸m s¸t, x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. V. SINH VI£N Tù §¸NH GI¸ SO VíI Y£U CÇU THùC TIÔN CñA C¤NG TY. Qua qu¸ tr×nh lµm viÖc t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty, so víi yªu cÇu ë môc IV t«i thÊy: VÒ kiÕn thøc: MÆc dï t«i ®· ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng, ®­îc c¸c thÇy c« t©m huyÕt, cã nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y c¸c kiÕn thøc tõ c¬ b¶n ®Õn kiÕn thøc chuyªn s©u. Xong thùc tÕ yªu cÇu cña c«ng ty ®èi víi sinh viªn viªn ngµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ rÊt cao, sinh viªn kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, kiÕn thøc chuyªn ngµnh mµ cßn ph¶i cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tiÔn, vµ kinh nghiÖm th­¬ng tr­êng. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ cña t«i còng nh­ ®a sè c¸c b¹n sinh viªn Qu¶n trÞ doanh nghiÖp nãi chung. Ngoµi kh¶ n¨ng ®Æt ra môc tiªu, x©y dùng kÕ ho¹ch cßn ch­a râ rµng, qu¸ tr×nh tæ chøc vµ triÓn khai c«ng viÖc cßn chËm. Ngoµi nh÷ng nhù¬c ®iÓm cßn h¹n chÕ ra th× chóng ta còng kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng thµnh tÝch tuyÖt vêi mµ qu¸ tr×nh häc tËp mang l¹i : KiÕn thøc tiÕp thu ®­îc tõ mét hÖ thèng kiÕn thøc ®Çy ®ñ, hoµn chØnh. VÒ phÈm chÊt: Do ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã nhiÒu tè chÊt nh­: TÝnh trung thùc, cÈn thËn, nh¹y bÐn, chÞu ¸p lùc c«ng viÖc cao, sù tù tin, tÝnh kiªn tr× ... Trong c¸c tè chÊt ®ã em cßn thÊy m×nh thiÕu tÝnh nh¹y bÐn. Kü n¨ng: T«i nh©n thÊy m×nh ®· cã chót Ýt kü n¨ng t­ duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin tèt, ãc quan s¸t vµ gi¶i quÕt vÊn ®Ò, lµm viÖc ®éc lËp, kh¶ n¨ng giao tiÕp, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, tÝnh cÈn thËn trong c«ng viÖc kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin, … cßn chËm. VÒ ph­¬ng ph¸p: §ßi hái ph¶i cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc râ rµng, logic, bè trÝ thêi gian kh«ng trïng lÆp, gi¶i quyÕt tõ quan träng ®Õn thø yÕu , tr¸nh nhÇm lÉn bá quªn vµ cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc hîp lý ®Ó cã thÓ thÝch øng víi c­êng ®é lµm viÖc cao cña c«ng viÖc . T«i nhËn thÊy cßn thiÕu ph­¬ng ph¸p lµm viÖc hîp lÝ. VÒ kinh nghiÖm: T«i nhËn thÊy m×nh cßn ch­a cã kinh nghiÖm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. V× kinh nghiÖm lµ qu¸ tr×nh ®óc rót tõ thùc tÕ qua qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tÕ trªn th­¬ng tr­êng. Kinh nghiÖm cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ m«i tr­êng lµm viÖc, b¶n th©n nç lùc häc hái... Lµ mét sinh viªn võa rêi khái ghÕ nhµ tr­êng, thêi gian thùc tËp qu¸ ng¾n nªn t«i ch­a cã c¬ héi ®Ó ®­îc mang c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó ¸p dông trong thùc tÕ. VI . Nh÷ng gãp ý cña sinh viªn ®Ó chØnh söa bæ sung môc tiªu ®µo t¹o chuyªn nghµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp . B¶n th©n sinh viªn, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng lu«n mong sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng cã viÖc lµm vµ cã ®iÒu kiÖn ®ãn nhËn nhiÒu c¬ héi . Nh­ng trong sè sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng cßn cã mét l­îng kh«ng nhá lµm viÖc kh«ng ®óng chuyªn nghµnh häc cña m×nh. Muèn ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc theo ®óng chuyªn nghµnh häc, ®ßi hái sinh viªn n¨ng ®éng, biÕt lËp kÕ ho¹ch kinh doanh,trung thùc, cÈn thËn, nh¹y bÐn, cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ¸p lùc c«ng viÖc, ®Æc biÖt biÕt øng phã kÞp thêi s¸ng suèt c¸c t×nh huèng bÊt ngê kh«ng n»m trong dù tÝnh... Ngoµi ra sinh viªn ®Èy m¹nh tinh thÇn tù gi¸c ®Ó kh«ng ngõng cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n , chuyªn nghµnh, ®Æc biÖt kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ . Muèn lµm ®­îc tÊt c¶ nh÷ng môc tiªu ®ã th× chóng ta cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn tiÕp xóc, va ch¹m víi thùc tÕ kinh doanh nhiÒu h¬n n÷a. Ngoµi ra cÇn cÇn ®Þnh h­íng cho sinh viªn x©y dùng kÕ ho¹ch râ rµng tõ ®ã sinh viªn nhËn thøc ®­îc m×nh sÏ lµm g× trong t­¬ng lai. Gióp cho sinh viªn tù trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng nh­ vËy kÕt qu¶ míi ®¹t cao, míi cã nhiÒu h¬n c¬ héi viÖc lµm khi ra tr­êng. Sinh viªn còng cÇn trang bÞ thªm kiÕn thøc marketing vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp nhiÒu h¬n n÷a ®Ó sinh viªn cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c«ng viÖc cao h¬n. VII . nh÷ng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu, ®æi míi hay kh¾c phôc Tõ kh¶o s¸t , pháng vÊn c¸c c¸n bé phßng kinh doanh n¬i t«i thùc tËp, t«i nhËn thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nãi chung, cña phßng kinh doanh nãi riªng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : ¦u ®iÓm + Víi ®éi ngò nh©n viªn thuéc phßng kinh doanh phÇn lín ®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc nªn c¸c kiÕn thøc lý luËn trªn gi¶ng ®­êng ®· ®­îc c¸c nh©n viªn vËn dông linh ho¹t vµo trong c«ng viÖc, gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, qu¶n lý lao ®éng cã hiÖu qu¶. + Víi viÖc giao kho¸n tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng cho mçi c¸n bé phßng kinh doanh ®· thóc ®Èy sù cè g¾ng cña tõng c¸ nh©n lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty t¨ng râ rÖt qua tõng n¨m nh­ : thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn ngµy cµng cao, tõ 1,5 triÖu ®ång lªn 5 triÖu ®ång vµo n¨m 2008. + C¸c c¸n bé phßng kinh doanh ®· ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng th«ng qua c¸c ®ît tiÕp thÞ, triÓn l·m s¶n phÈm... nªn lùa chän ®­îc h×nh thøc ph©n phèi phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, gióp cho C«ng ty më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô. + Cïng víi viÖc qu¶n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10318.doc