Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển

Tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển: ... Ebook Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển

doc27 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Tiến Triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu …………………………………………....3 I- Giíi thiÖu c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Tiền triển ……………4 1. Tªn c«ng ty: ……………………………………………… .. 2. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty: …………………………………… 3. §Þa chØ: ……………………………………………….. 4. C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp …………………………. 5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp …………………………………. 6. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp ……………………………… 7. LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú………….. II. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt- Kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.Mét sã chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh chñ yªu ………………... 1.1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt ………………………………… 2.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt 2.1 §Æc ®iÓm c«ng nghÖ & ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt 9 3. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. 4. §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng, nhµ x­ëng, vÒ th«ng giã, ¸nh s¸ng. 5. §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng……………………………...12 III . Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty ………….13 Tæ chøc s¶n xuÊt ………………………………………….13 Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ……………………….13 Chu kú s¶n xuÊt & kÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt …………..14 2 . KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty……………………………….14 IV . Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ………………….15 1 . S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty cæ phµn x©y dùng TiÕn TriÓn ……15 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn ……………………….16 V . Kh¶o s¸t yÕu tè ®Çuvµo , ®Çu ra cña c«ng ty :…. ………………16 1. Kh¶o s¸t yÕu tè (®Çu vµo ) …………………………………….17 1.1 . §Æc ®iÓm vÒ vËt liÖu……………………………………19 1.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng…………………………………….21 1.3 §Æc ®iÓm vÒ vèn : ………………………………………21 2 .kh¶o s¸t ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu ra ………………………………..22 VI . Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty…………………… 23 1. M«i tr­êng vÜ m« 2. M«i tr­êng ngµnh ………………………………………24 VII .Thu hoÆch cña sinh viªn qua giai ®o¹n thùc tËp tæng ………………24 Lêi nãi ®Çu Sau h¬n 4 n¨m häc tËp mçi sinh viªn chóng em ®Òu ®­îc trang bÞ mét khèi l­îng kiÕn thøc ®Çy ®ñ & hoµn chØnh vÒ qu¶n trÞ kinh doanh . TÊt c¶ nh÷ng g× ®­îc c¸c thÇy c« h­íng dÉn víi c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc & thùc tÕ lµ hai vÊn ®Ò song song kh«ng thÓ thiÕu ®­îc . §Ó trë thµnh c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh tèt th× chóng em cÇn t×m hiÓu thùc tÕ ®Ó kiÓm nghiÖm l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®É häc . V× vËy em ®· chän C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn ®Ó thùc tËp . §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña cña c¸c anh chÞ em & ban l·nh ®¹o C«ng ty em ®· hiÓu ®­îc viÖc qu¶n lý mét C«ng ty x©y dùng nh­ thÕ nµo . Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n b¸o c¸o thùc tËp tæng quan cña em kh«ng tranh khái sai sãt em mong ®­îc thÇy c« chØ b¶o ®Ó em hiÓu hoµn thiÖn b¸o c¸o cña m×nh h¬n Em xin c¶m ¬n BG§ C«ng ty cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n & c¸c thÇy c« ®É gióp ®ì em ,®Ó em hoµn thµnh ®­îc b¸o c¸o I- Giíi thiÖu c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Tiền triển 1. Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn 2. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty: Hoµng TiÕn TriÓ 3. §Þa chØ: Sè 110 Khu NguyÔn T¶o- ThÞ TrÊn Cån- huyÖn H¶i HËu- tØnh Nam §Þnh. §iÖn tho¹i: 03503.874.533 Fax: 03503.789.533 Email: inpo@.TieienTrien.com.vn*Website:WWW.TienTrien.com 4. C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp. GiÊy phÐp KD sè 0703000164 Së KÕ Ho¹ch & §Çu T­ tØnh Nam §Þnh cÊp ngµy 29/11/2001. - Vèn ®iÒu lÖ : 10.200. 000. 000 ®ång ViÖt Nam - Sè tµi kho¶n : 421 101 000 495. - M· sè thuÕ: 0600296609. 5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn. 6. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng; - Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng ; - San lÊp mÆt b»ng; 7. LÞch sö ph¸t triÓn doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú. C«ng ty CPXD TiÕn TriÓn thµnh lËp d­îc h¬n 7 n¨m nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng cã nhiÒu gÆp mhiÒu khã kh¨n ch­a cã hiÖu sau 2 n¨m ho¹t ®éng víi ®Þnh h­íng ®óng d¾n cña BG§ cïng vãi ®éi ngò C¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o . C«ng ty cã nguån tµi chÝnh ®éc lËp chñ ®éng trong c¸c kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­, m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh lu«n ®­îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi tØnh. -Víi nh÷ng thuËn lîi mµ c«ng ty ®· cã s½n nh­ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngoµi nh÷ng mÆt thuËn lîi th× c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong thi c«ng c«ng tr×nh nhÊt lµ gi÷a c¸c ®¬n vÞ phô thuéc víi c«ng ty vÉn cã trë ng¹i trong viÖc gi¸m s¸t l­u chuyÓn th«ng tin .GÆp nhiÒu c¬n b·o trong qu¸ tr×nh thi c«ng m­a giã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng. §ång thêi còng gÆp khã kh¨n vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng ë c¸c khu d©n c­ bëi lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty kh«ng nh÷ng x©y dùng nhµ, d©n dông vµ c«ng nghiÖp mµ cßn x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi giao th«ng ®iÖn n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh nh­ : ®¾p ®ª H¶i ThÞnh, x©y tr­êng THCS H¶i Phó…v v… C¸c c«ng tr×nh ®Òu ®¶m chÊt l­îng tèt ®¶m b¶o kü thuËt kiÕn tróc mü quan ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ tÝn nhiÖm . II. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt- Kinh doanh cña doanh nghiÖp Mét sã chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh chñ yªu B¶ng 1 B¶ng ph©n tÝch chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh §VT : TriÖu ®ång STT ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh % 2007/2006 1 Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh Tr.dång 83.541 84.598 85.519 96.774 102.879 6% 2 Vèn l­u ®éng Tr.dång 55.147 57.189 59.610 60.812 81.722 34% 3 Doanh thu Tr.dång 85.241 86.284 88.462 98.320 105.364 7% 4 L·i tr­íc thuÕ Tr.dång 8.564 8.987 9.673 11.472 9.916 _14% 5 L·i sau thuÕ Tr.dång 568 689 760 785 864 10% 6 L­¬ng b×nh qu©n 1000d 750.000 820.000 950.000 1.300.000 1.420.000 9% 7 Cæ tøc 8.5% 10% 12% 14% 15% 7% 8 Chi phÝ trong n¨m Tr.dång 24.451 26.189 27.526 35.403 37.332 5% 10 Nép ng©n s¸ch Tr.dång 200 218 221 301 312 3% 11 §Çu t­ ph¸t triÓn Tr.dång 8.275 7.584 5.362 4.263 4.327 1% 12 KhÊu hao c¬ b¶n Tr.dång 1.657 2.691 2.978 3.157 3.938 24% BiÓu ®å luong b×nh quÇn cña CN tõ n¨m 2003- 2007 1.1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt Gi¶i phãng mÆt b»ng §µo mãng ®ãng cäc §æ bª t«ng x©y mãng Bµn giao nhiÖm thu Hoµn thiÖn c«ng tr×nh X©y th« c«ng tr×nh §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt 2.1 §Æc ®iÓm c«ng nghÖ & ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt Kh«ng gièng nh­ c¸c ngµnh s¶n xu¸t kh¸c lµ cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cô thÓ vµ cè ®Þnh .Trong x©y dùng , quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n phøc t¹p kh¸c nhau ,trong mçi c«ng ®o¹n l¹i cã sù ®ßi hái phøc t¹p riªng cña nã & ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ®Ó ra mét s¶n phÈm ,mét h¹ng môc ®¸p øng yªu cÇu chung cña toµn bé c«ng tr×nh .Nh× chung mçi c«ng tr×nh c«ng ty tham gia x©y dùng ®Òu cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¬ b¶n nh­ trªn T×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æ ®Þnh ,lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ giai ®o¹n x©y dùng. C¸c ph­¬ng ¸n x©y dùng vÒ mÆt kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt còng lu«n lu«n ph¶i thay ®æi theo tõng ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. C«ng ty chó ý t¨ng c­êng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t vµ gän nhÑ vÒ mÆt trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh s¶n xuÊt, lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt linh ho¹t, t¨ng c­êng ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, lùa chän vïng h¹t ®éng thÝch hîp, lîi dông tèi ®a lùc l­îng x©y dùng t¹i chç vµ liªn kÕt t¹i chç ®Ó tranh thÇu x©y dùng, chó ý ®Õn nh©n tè vËn chuyÓn khi lËp gi¸ thµnh thÇu. §Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn réng kh¾p trªn l·nh thæ, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô s¶n xuÊt phôc vô x©y dùng, nh­ dÞch vô cho thuª m¸y x©y dùng, cung øng va vËn t¶i, s¶n xuÊt x©y dùng. Chu kú s¶n xuÊt ( thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh) th­êng dµi. S¶n suÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng tr­êng hîp cô thÓ, Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p , S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt , ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nhäc . ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt th­êng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh thi c«ng , n¨ng lùc s¶n xuÊt cña tæ chøc x©y dùng kh«ng ®­îc sö dông ®iÒu hoµ theo bèn quý, g©y khã kh¨n cho viÖc lùa chän c«ng tr×nh tù thi c«ng, ®ßi hái dù tr÷ vËt liÖu nhiÒu h¬n ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh h­ëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm ®em l¹i . TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh x©y dùng trªn ®¶ ¶nh h­ëng ®Õn mäi kh©u cña s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng , kÓ tõ kh©u s¶n xuÊt d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt , lËp ph­¬ng h­íng ph¸ triÓn khoa häc - kü thuËt x©y dùng , x¸c ®inh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , tæ chøc cung øng vËt t­ , cÊu t¹o vèn vµ trang thiÕt bÞ vèn cè ®Þnh , quy ®Þnh chÕ ®é thanh to¸n, lËp chÕ ®é kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®Õn kh©u h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh trong x©y dùng nãi trung vµ qu¶n lý sö dông tµi s¶n nãi riªng . V× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp x©y dùng c«ng ty ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña ngµnh. 3. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. Khi míi thµnh lËp, C«ng ty chØ cã c¸c lo¹i m¸y th« s¬ ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh s¶n phÈm còng nh­ xu thÕ cña thêi ®¹i. C«ng ty TiÕn triÓn ®· ®Çu t­ mét lo¹t trang thiÕt bÞ phï hîp ®Ó phôc vô s¶n xuÊt còng nh­ qu¶n lý ®­îc tèt h¬n. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét c¬ së vËt chÊt khang trang vµ hiÖn ®¹ Trong c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty, gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm h¬n 58% tæng sè vèn cè ®Þnh, ®©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó c«ng ty khai th¸c c«ng suÊt ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. B¶ng 2 : C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña c«ng ty SèTT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ §¬n vÞ SL Ký hiÖu N­íc s¶n xuÊt ChØ tiªu Kü thuËt ChÊt L­îng 1 CÇn trôc th¸p C¸i 1 KB - 250 Liªn X« Q5,5 tÊn Tèt 2 VËn th¨ng C¸i 10 ViÖt Nam Q 1 tÊn Míi 3 Dµn gi¸o PAL M 300 ViÖt Nam §Þnh h×nh Míi 4 Cèp pha thÐp M2 950 ViÖt Nam §Þnh h×nh Míi 5 M¸y trén bª t«ng C¸i 6 JZC560 T. Quèc V=500(l) Tèt 6 M¸y b¬m ly t©m C¸i 3 I T. Quèc 200m3/h Tèt 7 M¸y ®Çm bµn C¸i 2 YB12A Liªn X« 1,1KW Tèt 8 M¸y ®Çm dïi C¸i 10 A3000 §øc §KÆ42 Míi 9 M¸y biÕn thÕ hµn C¸i 2 Liªn X« Tèt 10 M¸y hµn s¸ch tay C¸i 2 Singapore Míi 11 M¸y ph¸t ®iÖn C¸i 4 HiÖpH­ng ViÖt Nam 3.2KVA Míi 12 M¸y c¾t thÐp C¸i 3 T. Quèc Tèt 13 M¸y ®Çm ®Êt C¸i 1 NIKASA NhËt Míi 14 M¸y b¬m cao ¸p C¸i 2 1112-T3 Liªn X« Q=18m3/h Tèt 15 M¸y thuû b×nh C¸i 1 §øc Tèt 16 M¸y kinh vÜ C¸i 1 NIKO NhËt Míi 17 M¸y mµi granit« C¸i 2 HµmQuèc Míi 18 M¸y lu 12 TÊn C¸i 1 KWASAKA NhËt Tèt 19 Dµn m¸y ®ãng cäc C¸i 1 Liªn X« BóbuuyD1,8T Tèt 20 Giµn khoan UNICEF Giµn 4 ViÖt Nam Tèt 21 Xe c«ng n«ng C¸i 15 ViÖt Nam 5 tÊn Tèt 22 Xe « t« t¶i C¸i 4 IFA §øc 10 tÊn Tèt 23 M¸y xóc ®µo HiTa Chi C¸i 2 NhËt V= 0,9m3 Tèt 24 CP èng cèng cao 1,5m, Æ ngoµi1,0 m trong 0,8m C¸i 50 Tù s¶n xuÊt Míi 25 M¸y lu 8 TÊn C¸i 1 ViÖt Nam Míi 26 CP thÐp èng buy trßn, lôc l¨ng. Cao 2 m C¸i 50 Tù s¶n xuÊt Míi 27 M¸y xóc ®µo C¸i 1 Cobelco NhËt V = 0.7 m3 Tèt 28 Cèp pha thÐp cÊu kiÖn Bé 2000 Tù SX Míi 29 Cèp pha thÐp thanh chÌn + chi tiÕt A Bé 150 Tù s¶n xuÊt Míi 30 C. pha thÐp c¸c lo¹i CK Bé 2500 Tù SX 31 M¸y c¾t bª t«ng C¸i 1 ViÖt Nam Míi 32 Cèp pha gç M2 600 ViÖt Nam Tèt 33 C©y chèng gç 80x 100 M 530 ViÖt Nam Tèt 34 Dµn m¸y ®ãng cäc tre C¸i 5 Tù SX Tèt 35 Xe « t« Daewoo ChiÕc 1 NubiraII HµmQuèc Míi 36 M¸y ®Çm dïi Fi 30 C¸i 02 T.Quãc Míi 37 M¸y ®Çm xoa mÆt C¸i 01 ViÖt Nam Tèt 38 Dµn gi¸o thi c«ng m2 2.500 ViÖt Nam Míi 39 Th­íc, ni v« , hép mùc. Bé 02 ViÖt Nam Tèt 40 B¹t døa m2 1.000 ViÖt Nam Tèt 41 Th­íc kÑp PALME C¸i 03 ViÖt Nam Tèt 42 L­íi an toµn C¸i 1.000 ViÖt Nam Míi 43 §ång hå ®o ®é Èm C¸i 02 Hµn Quèc Míi 44 M¸y siªu ©m C¸i 01 ViÖt Nam Míi 45 M¸y lu 8 tÊn C¸i 02 KWASAKA NhËt Tèt 46 M¸y lu 6 tÊn C¸i 03 KWASAKA NhËt Tèt 47 M¸y san g¹t C¸i 02 NIKASA NhËt Tèt 48 M¸y ®Çm xoa mÆt bª t«ng C¸i 07 T.Quèc Tèt 49 M¸y c­a bµn C¸i 03 T.Quèc Tèt 50 M¸y c¾t gç cÇm tay C¸i 05 T.Quèc Tèt M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo chøc n¨ng ®Ó dÏ trong qu¶n lý . c¸c lo¹i m¸y mãc tõ khi mua vÒ ®Òu ®­¬c nghi vµo sæ qu¶n lý m¸y mãc thiÐt bÞ víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ sè l­îng ,n¨m s¶n xu¸t ,®Æc tÝnh kü thuËt .Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh nÕu cã háng hãc ,söa ch÷a còng ph¶i ghi l¹i cô thÓ ®Ó qu¶n lý ,sö dông ,®Þnh gi¸ khi trao ®æi hay b¸n thanh lý - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc chia theo c¸c chøc n¨ng cô thÓ 4. §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng, nhµ x­ëng, vÒ th«ng giã, ¸nh s¸ng. S¬ ®å c«ng ty Cæng B s©n thÓ thao Khu v¨n phßng Cæng A Kho Khu ®Ó thiÕt bÞ vËt t­ C¸c khu v¨n phßng ,khu ®Ó thiÕt bÞ ®ùoc bè trÝ hîp lý hîp lý phï hîp víi ®iÌu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty t¹o ®iÌu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn 5. §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng. - An toµn lao ®éng, nh×n chung lµ rÊt tèt, c«ng nh©n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tho¶i m¸i, Tuy ®Þa ®iÓm lµm viÖc kh«ng cè ®Þnh cè ®Þnh nh­ng hÇu nh­ kh«ng cã tai n¹n lín x¶y ra. - C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c an toµn lao ®éng . C«ng ty ®Ò ra c¸c néi quy ,quy ®Þnh chÆt chÏ trong vËn hµnh ®èi vãi tõng lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc - Hµng n¨m C«ng ty ®É tæ chøc c¸c líp häc vÒ an toµn lao ®éng & phßng chèng ch¸y næ cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty - Th­êng xuyªn tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó n©ng cao ý thøc vÒ an toµn lao ®éng choc ho c«ng nh©n - Toµn bé c«ng nh©n d­îc ph¸t ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toµn lao ®éng phï hîp víi c«ng viÖc cô thÓ cña m×nh III . Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty Tæ chøc s¶n xuÊt Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty . C«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu d­íi h×nh thøc lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng .XÐt vÒ mÆt sè l­îng s¶n phÈm th× lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc cßn nÕu xÐt vÒ thêi gian giao hµng th× lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n . ViÑc lµm theo ®¬n hµng cña kh¸ch hµng còng g©y nhiÒu khã kh¨n cho C«ng ty . C«ng ty ph¶i dù tr÷ vËt t­ .sÏ bÞ ¶nh h­ëng phÝ tæn mÊt gi¸ & phÝ tæn l­u kho Chu kú s¶n xuÊt & kÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt Chu kú s¶n xuÊt lµ kho¶ng thêi gian tõ khi chuÈn bÞ cho mét c«ng tr×nh cho ®Õn khi kÕt thóc nghiÖm thu c«ng tr×nh . Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ ®¬n chiÕc Nªn chu kú s¶n xuÊt phô thuéc vµo quy m« cña c«ng tr×nh & kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ®¬n gi¶n hay phøc t¹p KÕt cÊu chu kú s¶n xuÊt cña cña c«ng ty mang tÝnh chÊt liªn hoµn bëi v× khi triÓn khai bÊt cø mét c«ng tr×nh nµo ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c kh©u chuÈn bÞ thiÕt kÕ ,vËt t­ .hoµn thiÖn c«ng tr×nh & nghiÖm thu 2 . KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ccæ phµn x©y dùng TiÕn TriÓn bao gåm c¸c bé phËn sau C¬ cÊu s¶n xuÊt Bé phËn s¶n Bé phËn s¶n Bé phËn phôc vô xuÊt chÝnh xuÊt phô s¶n xuÊt §éi CN §éi C N x©y Phßng Bé Bé S¶n M¸y l¾p tù do kÕ phËn phËn XuÊt thi lµm theo ho¹ch vËn cung c«ng hîp ®ång chuyÓn cÊp C tr×nh kho¸n t­ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc kỹ thuật Phòng vật liệu xây dựng Phòngkế hoạch kỹ thuật Phòng thiết kế thi công Phòng ài chính kế toán Tổ hoàn thiện Tổ sắt T bêtông Tổ lề TMộc pha BP. phục vụ Tổ điện nước BP kế t-tai chinh BP vật tư PB kỹ thuật Chỉ huy công trường Ban Giám đốc Ban Giám đốc bao gồm có 1 Giám đốc, 1 phó Giám đốc có nhiệm vụ điều hành quản lý chung về mọi mặt sản xuất kinh doanh, kỹ thuật… Dưới đó là các c ông ty con chịu sự quản lý trực tiếp của các Giám đốc bao gồm: Phòng kế hoạch- kỹ thuật Có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc. Cơ quan cùng với các chỉ huy tích cực tìm việc làm mở rộng thị trường để đào tạo việc làm cho các xí nghiệp Phòng kinh tế thị trường Có chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng phương án xác định giá, lập hồ sơ ký kết hợp đồng đấu thầu các công trình xây dựng. Phân tích đánh giá các hợp đồng kinh tế và đề xuất các giải pháp nằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. . Phòng tài chính kế toán Tổ chức thực hiện các công tác hạch toán kế toán, thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Phòng có chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán thống kê, đống thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo pháp luật. Tổ chức chỉ đạo công tác hạch toán kinh doanh trong toàn Công ty phục vụ cho mục tiêu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Trong những năm qua công ty liên tục bổ sung thêm vốn lưu động từ nguồn lợi nhuận của công ty và xin vay vốn tín dụng đầu tư. Luôn năng động tìm các nguồn vốn đầu tư cho công ty nhằm tăng tiến độ thi công sản xuất công trình. . Phòng vật liệu xây dựng Phòng vật tư xe máy có vai trò cung cấp cho các công trình các vật liệu xây dựng: xi măng, gạch, sắt, thép… và các loại máy móc, phương tiện vận chuyển. Từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm, lại có mối quan hệ rộng với các bạn hàng nên ngành vật tư đã đảm bảo được khối lượng nguyên vật liệu cho từng công trình theo đúng tiến độ thi công . . Phòng lao động tiền lương Có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật thanh tra pháp chế. Đảm bảo nhu cầu về lao động trong việc thực hiện kế hoạch cả về số lượng và chất lượng ngành nghề lao động. Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cao cho cán bộ công nhân viên. Sắp xếp đào tạo cán bộ đảm bảo quỹ lương, lựa chọn phương án trả lương cho toàn Công ty. Nghiên cứu đề xuất thành lập đơn vị mới, tách nhập giải thể các đơn vị, các phòng ban kỹ thuật nghiệp vụ, kinh tế của Công ty. Hệ thống tổ chức sản xuất:gồm 03 đội + Đội thi công cầu + Đội xây dựng dân dụng + Đội xây dựng công trình mương máng, thuỷ lợi. Các đội xây dựng chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty. Ban Giám đốc hoạt động theo phân công, phân nhiệm cụ thể. Mỗi đội xây dựng đều có một hệ thống điều hành sản xuất thi công. + Chỉ huy công trường + Các bộ phận: kỹ thuật, vật tư, kế toán, phục vụ. + Các tổ công nhân. Như vậy bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty tương đối hoàn thiện. Việc phân công chức năng và các nhiệm vụ quản lý sản xuất được quy đinh rõ ràng. Nhìn vào sơ đồ bố trí lao động tại các phòng ban của công ty ta thấy, phòng tổ chức lao động đã căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của từng phòng ban để tiến hành bố trí lao động hợp lý. Từng phòng đều có trưởng phó phòng giữ chức vụ cao nhất, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chung xuống từng nhân viên, đồng thời kiểm tra giám sát quá trình làm việc của họ và đưa ra những đánh giá chung. Về phía các nhân viên trong phòng sau khi nhận nhiệm vụ từ trưởng phòng sẽ tiến hành thực hiện công việc theo nhiệm vụ của mình, gíup đỡ trưởng phòng, phó phòng hoàn thành nhiệm vụ với kết qủa tốt nhất. Số lượng nhân viên ở các phòng ban là không giống nhau do yêu cầu công việc ở từng phòng ban là không giống nhau Trên đây là cách bố trí lao động tổng quát của công ty, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chúng. Sau khi đã có sự bố trí đó, từng bộ phận sẽ có sự sắp xếp nhân viên sao cho hợp lý nhất dựa vào khả năng và tay nghề của mỗi người Có thể nói, việc bố trí lao động của công ty đã có sự xem xét, căn cứ hợp lý trên cơ sở chức năng của từng bộ phận. V . Kh¶o s¸t yÕu tè ®Çuvµo , ®Çu ra cña c«ng ty : 1. Kh¶o s¸t yÕu tè (®Çu vµo ) 1.1 . §Æc ®iÓm vÒ vËt liÖu B¶ng 3 : Ph©n tÝch (®Çu vµo ) C¸c vËt liÖu c¬ b¶n STT Tªn vËt liÖu §VT Sè l­îng Nguån cung cÊp 1 C¸t Khèi Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 2 §¸ Khèi Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 3 Xi m¨ng T¹ Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 4 ThÐp T¹ Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 5 S¬n Kg Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 6 V«i T¹ Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng 7 G¹ch Viªn Tuú thuéc vµo c«ng tr×nh Kh¸ch hµng C«ng ty thi c«ng c«ng tr×nh theo hîp ®ång cña kh¸ch hµng , c¸c vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh ®Òu ®­îc kh¸ch hµng cung cÊp nªn kh«ng cã ®¬n gi¸ & ®Þnh møc tiªu 1.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chñ yÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lao ®éng lµ chñ thÓ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ nh©n tè chñ thÓ ®Ó lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng. Nh×n chung, lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao, kho¶ng 93% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Tuy nhiªn tuú theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt, c«ng ty cã thÓ kho¸n thªm lao ®éng bªn ngoµi theo hîp ®ång lao ®éng thêi vô bæ sung vµo lùc l­îng lao ®éng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p s¶n phÈm. D­íi gãc ®é chÊt l­îng lao ®éng, v× lao ®éng cña c«ng ty lu«n biÕn ®æi do vËy chÊt l­îng lao ®éng còng thay ®æi theo. Sè l­îng lao ®éng bËc cao ngµy cµng t¨ng vµ ngµy cµng nhiÒu h¬n trong doanh nghiÖp, ®iÒu nµy còng phï hîp víi chiÕn l­îc x©y dùng cña c«ng ty trong thêi ®¹i hiÖn nay. §i kÌm theo ®ã lµ c«ng t¸c trÎ ho¸ lao ®éng còng cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. PhÇn lín lao ®éng cßn trÎ nªn cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao, d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. B¶ng 4 : B¶ng thèng kª nh©n sù cña c«ng ty cæ phµn x©y dùng TiÕn TriÓn N¨n Sè L§ Nam N÷ §é tuæi Tr . b×nh §¹i häc Cao ®¼ng THCN 2003 176 172 4 31 12 5 10 2004 180 175 5 30 17 8 10 2005 180 185 5 28 19 18 11 2006 189 183 6 26 23 19 15 2007 201 195 6 25 30 23 11 §å thi nh©n sù cña C«ng ty Nh×n vµo ®å thÞ trªn ta thÊynh©n sù cña C«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh & ngµy cµng ph¸t triÎn B¶ng 6 ; Tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty ®¬n vÞ S« l® ®¹i häc Cao ®¼ng Trung CÊp C«ng 4/6 Nh©n 3/4 BËc 2/6 Gi¸m ®èc 6 6 Phã gi¸m ®èc 6 6 Phßng kÕ ho¹ch –kü thuËt 12 6 5 Phßng kÕ to¸n tµi vô 16 4 3 BP phôc vô s¶n xuÊt 24 8 7 BP s¶n xuÊt 137 8 11 76 24 18 201 30 23 11 76 24 18 §å thi tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty Tõ n¨m 2003 ®Õn nay nh©n sù cña c«ng ty ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng & chÊt l­îng C«ng nh©n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tho¶i m¸i, ®Þa ®iÓm lµm viÖc kh«ng cè ®Þnh nh­ng hÇu nh­ kh«ng cã tai n¹n lao ®éng lín x¶y ra. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tù nhiªn nh­ ®é tho¸ng m¸t, ®¶m b¶o ¸nh s¸ng lµm viÖc còng nh­ thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng do ngµnh ®Ò ra. 1.3 §Æc ®iÓm vÒ vèn : Vèn lµ m«t ph¹m trï kinh tÕ .Vèn KD cña DN lín hay nhá lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®Ó xÕp DN vµo lo¹i quy m« lín hay nhá hoÆc võa B¶ng 5: Nguån vèn cña c«ng ty STT ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh % 2007/2006 1 Vèn SXKD Tr.dång 138.730 141.787 145.129 157.586 184.601 17 2 Vèncè ®Þnh Tr.dång 83.541 84.598 85.519 96774 102.879 6 3 Vèn l­u ®éng Tr.dång 55.189 57.189 59.610 60.812 81.722 34 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty bao gåm vèn cè ®Þnh & vèn l­u ®éng & hµng n¨m lu«n cã su thÕ t¨ng n¨m 2007t¨ng 17% so víi n¨m 2006 2 .kh¶o s¸t ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu ra B¶ng 6 :kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty tõ n¨m 2003 - 2007 STT ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 SS BQ %/n¨m 1 Doanh thu Tr ®ång 85.241 86.284 88.462 95.452 102.342 3 §å thi doanh thu cñaC«ng ty Tæng doanh thu cña c«ng ty lu«n t¨ng . N¨m 2003 c«ng ty chØ ®¹t tæng doanh thu 85.241 tr ®ång th× ®Õn n¨m 2007 tæng doanh thu cña c«ng ty ®· ®¹t møc 102.342 tr ®ång, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 3% trong mét n¨m. §Æc biÖt doanh thu xuÊt khÈu cã tèc ®é t¨ng râ rÖt, n¨m sau t¨ng so víi n¨m tr­íc tõ 1% dÕn 7% . §©y lµ dÊu hiÖu tèt, ®¸ng mõng chøng tá c«ng tr×nh cña c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn, chÊt l­îng cña m×nh trªn thÞ tr­êng . Cïng víi viÖc ®Èy m¹nh thi c«ng , c«ng ty rÊt chó träng ®Õn hiÖu qu¶ bµn giao c«ng tr×nh . §©y lµ c«ng viÖc ®ãng vai trß rÊt quan träng bëi v× nÕu chØ chó träng ®Õn thi c«ng mµ xem nhÑ hiÖu qu¶ bµn giao c«ng tr×nh th× viÖc thu håi vèn cña c«ng ty rÊt khã kh¨n, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc quay vßng vèn trong kinh doanh vµ tõ ®ã sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. H¬n 7 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, hiÖn nay c«ng ty ®· cã mét thÞ tr­êng t­¬ng ®èi réng - S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thiÖn - S¶n phÈm trùc tiÕp cña c«ng ty chØ bao gåm c«ng viÖc kiÕn t¹o c¸c kÕt cÊu x©y dùng lµm chøc n¨ng bao che vµ n©ng ®ì c¸c c«ng viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc cÇn thiÕt vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®­a chóng vµ ho¹t ®éng. V× c¸c s¶n phÈm c«ng tr×nh x©y dùng th­êng rÊt lín vµ ph¶i x©y dùng trong thêi gian dµi, nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n vÒ tµi chÝnh, cÇn ph©n biÖt s¶n phÈm trung gian víi s¶n phÈm cuèi cïng cña x©y dùng. S¶n phÈm trung gian cã thÓ lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng, c¸c giai ®o¹n vµ ®ît x©y dùng ®· hoµn thµnh vµ bµn giao. S¶n phÈm cuèi cïng cña c«ng ty lµ c«ng tr×nh hay h¹nh môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn chØnh vµ cã thÓ bµn giao ®­a vµ sö dông. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh nhµ cöa ®­îc x©y dùng vµ sö dông t¹i chç, ®øng cè ®Þnh t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ ph©n bè t¶n m¹n ë nhiÒu n¬i trªn l·nh thæ. §Æc ®iÓm nµy lµm cho s¶n xuÊt x©y dùng cã tÝnh chÊt l­u ®éng cao vµ thiÕu æn ®Þnh. S¶n phÈm x©y dùng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh c¶ vÒ ph­¬ng diÖn cung cÊp nguyªn vËt liÖu còng nh­ vÒ ph­¬ng diÖn sö dông s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµm ra. S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh chÊt tæng hîp vÒ kü thuËt, kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, nghÖ thuËt vµ quèc phßng. V× c«ng ty lµ c«ng ty lµ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng nªn ®Æc ®iÓm s¶n phÈm tiªu thô lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh cña cña c¸c c«ng tr×nh ®ã cã thÓ tÝnh theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh x©y l¾p, nÕu c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ dë dang th× tÝnh c¶ gi¸ trÞ dë dang. NÕu c«ng ty thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng th× tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®ã. B¶ng 7 kh¶o s¸t ®Çu ra ( §VT c«ng tr×nh ) STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 C«ng tr×nh hoµn thiÖn trªn c¸c thÞ tr­êng 1 Nam §Þnh 12 20 30 39 56 2 Hµ Néi 6 13 14 15 20 3 H¶i phßng 4 3 6 8 15 4 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 10 17 21 20 25 5 Tæng 32 53 81 82 116 BiÓu ®å ph©n tÝch ®Çu ra cña C«ng ty Hµng n¨m c¸c c«ng tr×nh ®­îc t¨ng n¨m 2003 tæng cã 32 c«ng tr×nh nh­ng ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng lªn ®Õn 116 c«ng tr×nh VI . Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty 1. M«i tr­êng vÜ m« ThÞ tr­êng chñ yÕu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng TiÕn triÓn lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng céng ,giao th«ng , c«ng nghiÖp ë c¸c tØnh phÝa B¾c nh­ Hµ Néi H¶i phßng , Nam §Þnh ,H­ng Yªn ,Hµ Nam …§èi t¸c cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty cæ phÇn , t­ nh©n M«i tr­êng ngµnh Trong xu thÕ héi nhËp khu v­c & Quèc tÕ ngµnh x©y dùng ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc míi .C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng TiÕn TriÓn còng ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc ®ã .Nguån nh©n lùc lµ mét nh÷ng khã kh¨n & lµ nh­ng c¹nh tranh lín nh¸t cña ngµnh nãi chung ,cña C«ng ty x©y dùng TiÕn TriÓn nãi riªng T¹i ®Þa bµn Nam §Þnh cã rÊt nhiÒu C«ng ty x©y dùng lín nhá c¹nh tranh khèc liÖt C¸c c«ng ty nµy cã rÊt nhiÒu ­u thÐ vÒ vèn vµ nguån hµng nh­ng còng kh«ng thu hót ®ùîc lao ®éng . Nh­ng C«ng ty cæ x©y dùng TiÕn TriÓn cã chÝnh s¸ch riªng còng nh­ chiÕn l­îc riªng cña m×nh nªn nguån nh©n lùc tai c«ng ty kh«ng bÞ biÕn ®éng lín . C«ng ty thùc hiÖn lµm viÖc ChÕ ®é phóc lîi ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n + M«i tr­êng kinh tÕ: b×nh ®¼ng vµ d©n chñ C«ng ty CPCD TiÕn TriÓn cã nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, nhµ ë, ®ª ®iÒu… + M«i tr­êng v¨n ho¸: C«ng ty x©y dùng vµ ho¹t ®éng c¸c phong trµo cho ®oµn viªn c«ng ®oµn häc hái kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c ®oµn thÓ, v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao… x©y dùng khèi §oµn, §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. + M«i tr­êng ph¸p luËt: C«ng ty thùc hiÖn theo ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®· ban hµnh. VII .Thu hoÆch qua giai ®o¹n thùc tËp tæng quan. : Qua thêi gian thùc tËp á c«ng ty CPXD TiÕn TriÓn cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i tr­êng em ®· cã thêi gian t×m hiÓu vÒ bé m¸y qu¶n lý còng nh­ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®æi míi ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã chiÕn l­îc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, gi¶m t¶i bé m¸y cång kÒnh, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé kü thuËt còng nh­ c¸n bé trong v¨n phßng. Nh÷ng bµi häc thùc tÕ tÝch luü ®­îc trong thêi gian thùc tËp ®· gióp em n¾m râ kiÕn thøc häc t¹i tr­êng. Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tÕ em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn cã tÝnh chÊt gi¶i ph¸p ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. ThuËn lîi: C«ng ty CPXD TiÕn TriÓn lµ mét c«ng ty ®éc lËp nªn qu¶n lý & s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu chñ ®éng v× thÕ c¸c c«ng tr×nh ®­îc ký vµ thùc hiÖn ®¬ngi¶n ®óng luËt kh«ng bÞ phøc t¹p qua c¸c phßng ban nhiÒu chØ phßng kÕ ho¹ch- kü thuËt nªn dù ¸n th«ng qua ban gi¸m ®«c lµ c«ng tr×nh ®­îc phª duyÖt & hîp ®ång ®­îc tiÕn hµnh ký víi kh¸ch hµng . §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng v× vËy uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng cao Khã kh¨n: Trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ vµ tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh vÒ c«ng nghÖ kü thuËt nh­ hiÖn nay C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®¬n vÞ x©y dùng kh¸c hä cã nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ khinh tÕ ,nh©n lùc h¬n .V× thÕ C«ng ty nªn ®µo t¹o ®éi ngò kü thuËt ¸p dông nh÷ c«ng nghÖ phÇn mÒm cña tin häc vµo sö dông ®Ó ®¶m rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn hîp dång vµ ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao h¬n cho c¸c c«ng tr×nh H¶i HËu Ngµy 22 / 05 / 2008 Sinh viªn thùc tËp Vò Huy QuyÒn ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37307.doc