Biện pháp giảm giá dự thầu trong đấu thầu xây dựng

Tài liệu Biện pháp giảm giá dự thầu trong đấu thầu xây dựng: ... Ebook Biện pháp giảm giá dự thầu trong đấu thầu xây dựng

doc47 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Biện pháp giảm giá dự thầu trong đấu thầu xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc danh môc ch÷ viÕt t¾t C§T : Chñ ®Çu t­ CTXD : C«ng tr×nh x©y dùng CPNC : Chi phÝ nh©n c«ng CPMTC : Chi phÝ m¸y thi c«ng CPVL : Chi phÝ vËt liÖu CT : C«ng tr×nh DN : Doanh nghiÖp DNXD : Doanh nghiÖp x©y dùng GDT : Gi¸ dù thÇu GGT : Gi¸ gãi thÇu NC : Nh©n c«ng NSL§ : N¨ng suÊt lao ®éng NT : Nhµ thÇu MTC : M¸y thi c«ng SPXD : S¶n phÈm x©y dùng TGXD : Thêi gian x©y dùng VL : VËt liÖu h×nh vÏ, b¶ng biÓu H 1.1 Gi¸ x©y dùng qua c¸c thêi kú 8 H 1.2 Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng trong c¸c giai ®o¹n. 9 H 1.3 ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn gi¸ x©y dung. 10 H 1.4 Mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh tranh vµ gi¸ dù thÇu 11 H 1.7 C¬ cÊu gi¸ dù thÇu. 14 H 2.1 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng gi¸ dù thÇu 16 H 2.2 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chi phÝ chung 22 H 2.3 Tû lÖ t¹m øng theo giai ®o¹n thi c«ng theo quy ®Þnh. 24 H 2.4 Chi phÝ t¨ng thªm do gi¶m thêi gian 27 H 2.5 Thêi gian xd tèi ­u 28 H 2.6 ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè trùc tiÕp 29 H 2.7 ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ®Õn DNXD 30 H 2.8 HÖ thèng th«ng tin marketing 45 H 3.1 C¬ cÊu chi phÝ vËt liÖu . 33 B¶ng 3.2 M« h×nh bµi to¸n vËn t¶i 34 H 3.3 Bµi to¸n t×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt 35 B¶ng3.4 Mèi quan hÖ gi÷a ho¹ch ®Þnh 36 H 3.5 C¸c h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp. 37 H 3.6 Ph©n tÝch thêi gian lµm viÖc 37 H 3.7 M« h×nh qu¶n lý ®iÒu hµnh hçn hîp 40 H 3.8 C¸c h×nh thøc ph©n bæ vèn 43 Lêi nãi ®Çu Quy chÕ ®Êu thÇu ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt lín cña viÖc thùc hiªn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi lÜnh vùc vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý x©y dùng, tõng b­íc mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi to lín.§Êu thÇu x©y dùng còng ®Æt c¸c DNXD ViÖt Nam vµo m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, ®Æc biÖt lµ c¹nh tranh víi c¸c DNXD n­íc ngoµi trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Thùc tÕ hiªn nay nhiÒu DNXD trong n­íc ®· thua trong ®Êu thÇu tr­íc nh÷ng ®èi thñ lµ nh÷ng doanh nghiÖp n­íc ngoµi ngay trªn §Êt ViÖt. VÊn ®Ò ®Æt ra trong cuéc th¾ng thua nµy, xÐt vÒ b¶n chÊt ®ã lµ vÊn ®Ò kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi c«ng ty.Cã 3 ph­¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu trong ®Êu thÇu cña c¸c DNXD, dùa vµo c¸c ph­¬ng thøc chÊm thÇu chñ yÕu trong ®Êu thÇu: Ph­¬ng thøc 1 : C¹nh tranh b»ng gi¸ dù thÇu. Ph­¬ng thøc 2 : Canh tranh b»ng chÊt l­îng c«ng tr×nh. Ph­¬ng thøc 3 : C¹nh tranh b¨ng tiÕn ®é thi c«ng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, nhãm t¸c gi¶ ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi : “BiÖn ph¸p gi¶m gi¸ dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y dùng” Môc ®Ých cña ®Ò tµi: nghiªn cøu hÖ thèng lý luËn vÒ ®Êu thÇu, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ dù thÇu tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m gi¸ dù thÇu, t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cho nhµ thÇu x©y dùng. §èi t­îng nghiªn cøu: C¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ dù thÇu Ph¹m vi nghiªn cøu : §Ò tµi nghiªn cøu giíi h¹n ë nh÷ng vÊn ®Ò vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th«ng qua biÖn ph¸p gi¸ ë cÊp ®é doanh nghiÖp Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph­¬ng ph¸p chuyªn gia, ph­¬ng ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch vµ xem xÐt chiÕn l­îc gi¶m gi¸ gãi thÇu v.v. cã tham kh¶o c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ®· thùc hiÖn trong lÜnh vùc nµy. C¸c sè liÖu trong c«ng tr×nh nµy ®­îc thu thËp trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ, ngoµi ra cßn tham kh¶o, sö dông thªm c¸c nguån sè liÖu thèng kª cña c¬ quan Nhµ n­íc vµ trªn c¸c t¹p chÝ kinh tÕ x©y dùng, c¸c trang web chuyªn ngµnh v.v. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ,®Ò tµi cã bè côc gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Mét sè c¬ së lý luËn. Ch­¬ng 2: ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi gi¸ dù thÇu. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p gi¶m gi¸ dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y dùng. Ch­¬ng i: mét sè c¬ së lý luËn .S¶n phÈm x©y dùng, s¶n xuÊt x©y dùng. 1.1.1 S¶n phÈm x©y dùng. Kh¸i niÖm s¶n phÈm x©y dùng: S¶n phÈm x©y dùng(SPXD) víi t­ c¸ch lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (CTXD) ®· hoµn chØnh, theo nghÜa réng lµ tæng hîp vµ kÕt tinh s¶n phÈm cña nhiÒu nghµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau nh­ c¸c ngµnh chÕ t¹o m¸y, ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, ngµnh n¨ng l­îng ho¸ chÊt,luyÖn kim…vµ cuèi cïng lµ s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng ®ãng vai trß tæ chøc cÊu t¹o c«ng tr×nh ë kh©u cuèi cïng ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng. SPXD mang tÝnh c¸ biÖt ,®a d¹ng vÒ c«ng dông, cÊu t¹o vµ vÒ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o. S¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc v× phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng vµ gi¸ c¶ cña chñ ®Çu t­, ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ,®Þa chÊt c«ng tr×nh n¬i x©y dùng. SPXD lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng vµ sö dông t¹i chç. Vèn ®Çu t­ x©y dùng lín,thêi gian x©y dùng vµ thêi gian sö dông l©u dµi. SPXD th­êng cã kÝch th­íc lín, träng l­îng lín. Sè l­îng vËt t­, thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng vµ lao ®éng phôc vô cho mçi c«ng tr×nh còng rÊt kh¸c nhau, l¹i lu«n thay ®æi theo tiÕn ®é thi c«ng. Bëi vËy gi¸ thµnh s¶n phÈm rÊt phøc t¹p th­êng xuyªn thay ®æi theo tõng khu vùc. SPXD liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu c¶nh quan vµ m«i tr­êng tù nhiªn, do ®ã liªn quan ®Õn lîi Ých céng ®ång, nhÊt lµ ®Õn d©n c­ cña ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt c«ng tr×nh. SPXD mang tÝnh tæng hîp vÒ kü thuËt,kinh tÕ x· héi, v¨n ho¸ nghÖ thuËt vµ quèc phßng. Cã thÓ nãi SPXD ph¶n ¸nh tr×nh ®é kinh tÕ khoa häc kü thuËt vµ v¨n ho¸ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét ®Êt n­íc. 1.1.2 S¶n xuÊt x©y dùng S¶n xuÊt thiÕu tÝnh æn ®Þnh, cã tÝnh l­u ®éng cao theo l·nh thæ Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh dµi, chi phÝ s¶n xuÊt lín. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh tæng hîp, c¬ cÊu s¶n xuÊt phøc t¹p c¸c c«ng viÖc xen kÏ vµ ¶nh h­ëng lÉn nhau. S¶n xuÊt x©y dùng nãi chung thùc hiÖn ë ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu ®iÒu kiÖn tù nhiªn tíi c¸c ho¹t ®éng lao ®éng g©y l·ng phÝ vÒ kinh tÕ. Gi¸ x©y dùng.(GXD) 1.2.1.Kh¸i niÖm gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. GXD c«ng tr×nh cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng míi , c¶i t¹o, më réng hay trang bÞ l¹i kü thuËt cho c«ng tr×nh. GXD c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c tõ “th«” ®Õn “tinh”, tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt. GXD ®­îc h×nh thµnh theo mét qóa tr×nh gåm nhiÒu thø bËc vµ giai ®o¹n,víi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau. H1.1 Gi¸ x©y dùng qua c¸c thêi kú 1.2.2.Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. ë mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng, øng víi mçi chñ thÓ tham gia th× GXD l¹i xuÊt hiÖn ë nh÷ng thµnh phÇn kh¸c nhau vµ cã nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau tuú thuéc vµo chøc n¨ng cña nã. H1.2 Ph©n lo¹i gi¸ x©y dùng trong c¸c giai ®o¹n. 1.2.3.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn GXD c«ng tr×nh. GXD c«ng tr×nh còng gièng nh­ gi¸ cña c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô kh¸c, gi¸ x©y dùng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c quy luËt thÞ tr­êng : +Quy luËt cung cÇu +Quy luËt c¹nh tranh +Quy luËt gi¸ trÞ. H1.3.¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn gi¸ x©y dung. - ¶nh h­ëng cña quy luËt c¹nh tranh ®Õn gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n tån t¹i yÕu tè c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó cã thÓ cã ®­îc viÖc lµm. Trong lÜnh vùc x©y dùng, c¹nh tranh ®­îc thÓ hiÖn chñ yÕu qua h×nh thøc ®Êu thÇu x©y dùng, viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu cã hai mÆt, mÆt tÝch cùc vµ mÆt tiªu cùc. T¸c ®éng tÝch cùc cña c¹nh tranh thóc ®Èy c¸c nhµ thÇu n©ng cao chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh, ®Çu t­ c¶i tiÕn thiÕt bÞ thi c«ng, øng dông c«ng nghÖ míi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch tèi ­u nhÊt. T¸c ®éng tiªu cùc cña c¹nh tranh lµ viÖc nhµ thÇu sö dông nh÷ng thñ ®o¹n xÊu cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña nhµ thÇu kh¸c vµ chñ ®Çu t­. Møc ®é c¹nh tranh Cc Cth Gi¸ dù thÇu Zxd ghns H×nh 1.4. Mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh tranh vµ gi¸ dù thÇu H×nh trªn biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a møc ®é c¹nh tranh vµ gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu : - Khi møc ®é c¹nh tranh cao (Cc), cã nhiÒu nhµ thÇu vµ cã rÊt Ýt chñ ®Çu t­, gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu cã xu h­íng gi¶m tiÕn s¸t ®Õn gi¸ thµnh x©y dùng (Zxd) ; Khi møc ®é c¹nh tranh thÊp (Cth), cã nhiÒu chñ ®Çu t­ vµ cã Ýt nhµ thÇu, gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu cã xu h­íng t¨ng tiÕn s¸t ®Õn giíi h¹n ng©n s¸ch (ghns) mµ chñ ®Çu t­ cã thÓ chi tr¶. - ¶nh h­ëng cña quy luËt cung-cÇu vµ gi¸ c¶ ®Õn GXD c«ng tr×nh : Quy luËt cung-cÇu hµng hãa trªn thÞ tr­êng chÞu sù ®iÒu tiÕt cña bµn tay v« h×nh ®ã lµ gi¸ c¶ hµng hãa, c«ng tr×nh x©y víi t­ c¸ch lµ SPXD còng chÞu sù ®iÒu tiÕt cña quy luËt nµy. P §­êng cung §­êng cÇu Q H1.5. Mèi quan hÖ cung cÇu Khi cÇu vÒ SPXD t¨ng cao, trong khi ®ã cung vÒ SPXD l¹i h¹n chÕ khi ®ã gi¸ SPXD t¨ng cao, ®iÒu nµy kÝch thÝch c¸c thµnh phÇn tham gia vµo thÞ tr­êng lµm t¨ng l­îng cung SPXD, ng­îc l¹i khi cÇu vÒ SPXD kh«ng ®æi, trong khi ®ã cung vÒ SPXD l¹i d­ thõa ®iÒu nµy lµm cho gi¸ SPXD h¹, c¸c nhµ cung øng SPXD rót dÇn khái thÞ tr­êng. - ¶nh h­ëng cña quy luËt gi¸ trÞ ®Õn GXD c«ng tr×nh : Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng hãa, ®ã lµ : " thêi gian lao ®éng x· héi tÊt yÕu quyÕt ®Þnh l­îng gi¸ trÞ cña hµng hãa ". NghÜa thø nhÊt cña thêi gian lao ®éng x· héi tÊt yÕu ®­îc hiÓu lµ thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã víi c­êng ®é lao ®éng vµ tr×nh ®é lao ®éng b×nh qu©n trong mét m«i tr­êng lao ®éng b×nh th­êng. Ch¼ng h¹n nh­ : c¸c DNXD kh¸c nhau, víi nh÷ng hao phÝ lao ®éng kh¸c nhau t¹o ra gi¸ trÞ sö dông nh­ nhau, nh­ng quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ vÉn lµ tiªu hao lao ®éng x· héi tÊt yÕu chø kh«ng ph¶i lµ tiªu hao lao ®éng c¸ biÖt cña mét DNXD nµo. §ã chÝnh lµ biÓu hiÖn phæ biÕn cña quy luËt gi¸ trÞ. NghÜa thø hai cña thêi gian lao ®éng(TGL§) tÊt yÕu ®­îc hiÓu lµ : Nã kh«ng chØ t¸c dông ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, mµ nã cßn cã t¸c dông ®èi víi tæng s¶n phÈm x· héi. Do vËy, kh«ng nh÷ng ph¶i vËn dông TGL§ tÊt yÕu trªn mçi hµng hãa, mµ cßn ph¶i ph©n phèi TGL§ chung x· héi theo tû lÖ cho c¸c lo¹i hµng hãa vµ : " ChØ khi toµn bé s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tû lÖ cÇn thiÕt th× chóng míi cã thÓ b¸n ®­îc ", ®ã chÝnh lµ ý nghÜa hoµn chØnh cña TGL§ tÊt yÕu. Sau khi tiÒn tÖ ra ®êi, gi¸ trÞ ®­îc ®o ®Õm th«ng qua tiÒn tÖ, biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ th«ng qua tiÒn tÖ chÝnh lµ gi¸ c¶, gi¸ c¶ lu«n xoay quanh gi¸ trÞ vµ lÊy gi¸ trÞ lµ c¬ së. Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ chÝnh lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ. Trong thÞ tr­êng x©y dùng th× quy luËt gi¸ trÞ ¶nh h­ëng ®Õn GXD biÓu hiÖn chñ yÕu ë 3 mÆt sau ®©y : - §iÒu tiÕt s¶n xuÊt SPXD. - §iÒu tiÕt viÖc mua b¸n SPXD nµy mét c¸ch tù ph¸t. - KÝch thÝch c¸c DNXD lu«n t×m gi¶i ph¸p c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng ®Ó n©ng cao NSL§, h¹ gi¸ thµnh SPXD. - SPXD liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh c¶ vÒ ph­¬ng diÖn cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o s¶n phÈm, c¶ vÒ ph­¬ng diÖn sö dông s¶n phÈm cña x©y dùng lµm ra. V× vËy gi¸ SPXD chÞu sù ¶nh h­ëng lín bëi gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. .Gi¸ dù thÇu. 1.3.1.Kh¸i niÖm. Gi¸ gãi thÇu (GGT) lµ gi¸ trÞ gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu trªn c¬ së tæng møc ®Çu t­, dù to¸n c«ng tr×nh. §èi víi NT, gi¸ gãi thÇu lµ mét th«ng sè rÊt quan träng, v× nÕu NT cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c gi¸ gãi thÇu, NT sÏ cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu rÊt cao. Giá dự thầu(GDT) là giá do NT nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp NT có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá. 1.3.2. C¨n cø vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh. C¨n cø. - Khèi l­îng mêi thÇu vµ hå s¬ thiÕt kÕ do C§T cung cÊp. - §Þnh møc dù to¸n hiÖn hµnh. - Bé ®¬n gi¸ x©y dùng hiÖn hµnh. - Quy ®Þnh lËp gi¸ dù to¸n x©y l¾p hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ Nh©n c«ng, VËt liÖu,M¸y thi c«ng (nÕu cã). C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ cã liªn quan ®Õn lËp GDT. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ nhµ thÇu ®· tiÕn hµnh so s¸nh lùa chän T×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ tr­êng( nguyªn vËt liÖu , Nh©n c«ng, m¸y thi c«ng) C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng HÖ thèng c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ cña nhµ thÇu T×nh h×nh c¹nh tranh vµ chiÕn l­îc tranh thÇu cña doanh nghiÖp: ph¶i tuú thuéc vµo t×nh h×nh c¹nh tranh mµ ®­a ra GDT víi tû lÖ lîi nhuËn hîp lý Qua c¸c ý trªn ta thÊy cã rÊt nhiÒu yÕu tè h×nh thµnh vµ ¶nh h­ëng ®Õn GDT vµ chÝnh c¸c yÕu tè nµy sÏ quyÕt ®Þnh sù t¨ng gi¶m GDT. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh. X¸c ®Þnh GDT dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÊu thµnh gi¸ vµ ®­îc tÝnh to¸n th«ng qua ph©n tÝch c¸c yÕu tè nguån lùc. H.1.7.C¬ cÊu gi¸ dù thÇu. 1.3.3.Vai trß cña gi¶m gi¸ dù thÇu trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Trong ®Êu thÇu , chØ tiªu GDT cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. NÕu x©y dùng ®­îc møc gi¸ bá thÇu hîp lý sÏ ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp võa tiÕt kiÖm ®­îc vèn cho C§T. ChÊt l­îng cña viÖc lËp GDT liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt thi c«ng, ®éi ngò lµm hå s¬ dù thÇu…§ång thêi nã còng thÓ hiÖn tæng hîp c¸c phÈm chÊt cña DNXD. §Ó GDT cña doanh nghiÖp cã ­u thÕ c¹nh tranh ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸ mét c¸ch linh ho¹t dùa trªn c¬ së : N¨ng lùc thùc sù cña doanh nghiÖp: n¨ng lùc tµi chÝnh ;thiÕt bÞ ,c«ng nghÖ;nh©n lùc; tr×nh ®é qu¶n lý … Môc tiªu tham gia ®Êu thÇu: Lîi nhuËn; doanh thu; chiÕm lÜnh thÞ tr­êng; kinh nghiÖm; uy tÝn c«ng ty…. Quy m« ®Æc ®iÓm cña dù ¸n. §Þa ®iÓm cña dù ¸n. Phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng cã dù ¸n ®­îc thi c«ng.. kÕt luËn ch­¬ng 1 Trong ch­¬ng 1 t¸c gi¶ ®· lµm râ c¸c kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm x©y dùng, gi¸ x©y dùng, gi¸ gãi thÇu, c¸c ®Æc ®iÓm vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ x©y dùng, gi¸ gãi thÇu, gi¸ dù thÇu cña doanh nghiÖp. T¸c gi¶ ®· nªu lªn vai trß cña gi¶m gi¸ dù thÇu ®èi víi DNXD. Mét mÆt gi¶m gi¸ d­ thÇu sÏ gióp cho DN cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp, mÆt kh¸c nã ®em l¹i lîi Ých cho C§T. Ch­¬ng 2 ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi gi¸ Dù thÇu Trong ®Êu thÇu, chØ tiªu GDT cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. §Ó x¸c ®Þnh tû lÖ gi¶m gi¸ cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn GDT. H2.1 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng gi¸ dù thÇu 2.1.Nh©n tè trùc tiÕp: 2.1.1. VËt liÖu(VL): Gåm c¸c VL chÝnh, VL phô, kÕt cÊu b¸n thµnh phÈm, VL lu©n chuyÓn(v¸n khu«n,thµnh phÈm…) c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®i kÌm víi VL vµ c¸c kÕt cÊu trùc tiÕp cÊu t¹o nªn CT. V× vËy, VL lµ mét nh©n tè chÝnh ¶nh h­ëng lín ®Õn GDT.Gi¸ VL x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®­îc sö dông. * Chi phÝ vËt liÖu(CPVL) trong GDT ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo khèi l­îng VL sö dông vµ gi¸ VL kÕ ho¹ch tÝnh t¹i hiÖn tr­êng x©y l¾p cña gãi thÇu. * CPVL x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (3) Trong ®ã: CVL: Tæng CPVL trong gi¸ dù thÇu. DVLj: Gi¸ 1 ®¬n vÞ vËt liÖu lo¹i j t¹i hiÖn tr­êng x©y dùng. VLj: Sè l­îng vËt liÖu lo¹i j Tõ c«ng thøc (1) ta thÊy CPVL phô thuéc vµo 2 yÕu tè lµ gi¸ VL,tiªu hao VL.Tiªu hao VL gåm khèi l­îng vËt liÖu cÊu thµnh nªn CT theo yªu cÇu cña CT vµ hao hôt VL trong qu¸ tr×nh thi c«ng.Víi CT nhÊt ®Þnh th× yÕu tè khèi l­îng VL cÊu thµnh lµ cè ®Þnh.YÕu tè hao hôt VL phô thuéc vµo tr×nh ®é qu¶n lý,tæ chøc cña doanh nghiÖp vµ tay nghÒ ®éi ngò c«ng nh©n.YÕu tè gi¸ thµnh VL sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo CPVL. C«ng tr×nh thi c«ng cµng l©u, biÕn ®éng GXD cµng lín.DÉn ®Õn viÖc dù to¸n CPVL trong GDT cµng kh«ng s¸t thùc tÕ. CPVL chiÕm mét tû träng rÊt lín trong chi phÝ cho c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, v× thÕ chi phÝ hîp lý cho VL sÏ gãp phÇn gióp qu¶n lý tèt chi phÝ cho CT. 2.1.2.Nh©n c«ng(NC): Gåm c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p, c«ng nh©n vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi quy ®Þnh, c«ng nh©n phôc vô thî chÝnh,c«ng nh©n l¾p dùng, c«ng nh©n th¸o l¾p v¸n khu«n, giµn gi¸o…Chi phÝ cho c¸c c«ng nh©n ®ã bao gåm tiÒn l­¬ng theo ng¹ch, bËc, l­¬ng lµm thªm giê,lµm ®ªm,tiÒn th­ëng do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÒn phô cÊp cña c¸c c«ng nh©n.Chi phÝ nh©n c«ng(CPNC) lµ chi phÝ trùc tiÕp trong GDT,¶nh h­ëng tíi GDT. * Nhu cÇu lao ®éng trong GDT ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (4) Trong ®ã: Hj: Hao phÝ lao ®éng ®Ó hoµn thµnh toµn bé gãi thÇu t­¬ng øng víi cÊp bËc c«ng viÖc j. Qi: Khèi l­îng c«ng t¸c lo¹i i . DMLDij: §Þnh møc lao ®éng ®Ó hoµn thµnh ®¬n vÞ c«ng t¸c i t­¬ng øng bËc thî j (®Þnh møc néi bé cña doanh nghiÖp) * CPNC x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ 1 ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc cña tõng lo¹i thî vµ tæng sè ngµy c«ng t­¬ng øng ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. * CPNC x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (5) Trong ®ã: CNC : Chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ dù thÇu. Hj : Sè ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc thî lo¹i j ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu (b¶ng 2). DNCj: §¬n gi¸ 1 ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc thî lo¹i j. Nh­ vËy, CPNC chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña 3 nh©n tè.§ã lµ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c cña gãi thÇu,khèi l­îng cña c«ng t¸c t­¬ng øng vµ ®¬n gi¸ ngµy c«ng t­¬ng øng víi cÊp bËc thî.Víi mçi gãi thÇu nhÊt ®Þnh, khèi l­îng c«ng t¸c lµ kh«ng ®æi.Nh­ vËy,chØ cã ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ ngµy c«ng lµ thay ®æi. ViÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c, hîp lý sÏ lµm cho CPNC s¸t víi gi¸ thµnh thùc tÕ h¬n, lµm chÝnh x¸c h¬n GDT. §Þnh møc lao ®éng phu thuéc vµo 2 yÕu tè: Tr×nh ®é cña ng­êi lËp ®Þnh møc. N¨ng suÊt cña ng­êi c«ng nh©n. + ®¬n gi¸ ngµy c«ng phô thuéc vµo cÊp bËc thî, ®Æc ®iÓm tõng vïng lao ®éng.Víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh XD lµ ®a r¹ng vÒ vïng miÒn XD. Víi mçi vïng miÒn th× ®¬n gi¸ VL, NC… còng sÏ kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy,viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®¬n gi¸ cña vïng miÒn n¬i thùc hiÖn gãi thÇu còng ®ãng vai trß quan träng, ¶nh h­ëng tíi GDT. Ngoµi 3 nh©n tè trùc tiÕp trªn, CPNC cßn chÞu t¸c ®éng cña n¨ng lùc ®iÒu hµnh, tæ chøc, qu¶n lý ph©n c«ng lao ®éng ë cÊp qu¶n lý DN. Khi doanh nghiÖp tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng kh«ng hîp lý sÏ dÉn tíi tíi t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu lao ®éng tÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn chi phÝ x©y dung. 2.1.3.M¸y thi c«ng(MTC): Lµ nh÷ng m¸y mãc trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. M¸y mãc phôc vô trªn CT gåm 2 lo¹i lµ m¸y ®ang lµm viÖc vµ m¸y ®ang ngõng viÖc v× nhiÒu yÕu tè. X¸c ®Þnh nhu cÇu sè ca m¸y lµm viÖc: (6) Trong ®ã: Mj: Tæng sè ca m¸y lo¹i j ®Ó hoµn thµnh toµn bé gãi thÇu. Qi: Khèi l­îng c«ng t¸c lo¹i i . DMMij: §Þnh møc sö dông m¸y lo¹i j ®Ó hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ c«ng t¸c i (theo ®Þnh møc néi bé). X¸c ®Þnh nhu cÇu sè ca m¸y ngõng viÖc Sau ®ã,x¸c ®Þnh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: * C¨n cø x¸c ®Þnh : - §¬n gi¸ ca m¸y theo quy ®Þnh néi bé cña doanh nghiÖp. - Sè ca m¸y lµm viÖc vµ ngõng viÖc theo tõng lo¹i m¸y. - Chi phÝ vËn chuyÓn m¸y ®Õn c«ng tr­êng, lµm c«ng tr×nh t¹m cho m¸y ho¹t ®éng (chi phÝ kh¸c cña m¸y). * Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (7) Trong ®ã : CM: Tæng chi phÝ sö dông m¸y trong gi¸ dù thÇu. Mj: Tæng sè ca m¸y lo¹i j ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. DMj: §¬n gi¸ ca m¸y lo¹i j khi lµm viÖc. MNj: Tæng sè ca m¸y lo¹i j ph¶i ngõng viÖc ë c«ng tr­êng. DNj: §¬n gi¸ ca m¸y lo¹i j khi ngõng viÖc. C1Lj: Chi phÝ 1 lÇn cña m¸y j. Chi phÝ ca m¸y phô thuéc vµo khèi l­îng c«ng t¸c cña c«ng tr×nh,tæng sè ca m¸y sö dông cho thi c«ng, ®¬n gi¸ ca m¸y. Khèi l­îng c«ng t¸c cña c«ng tr×nh lµ yÕu tè cè ®Þnh. Tæng sè ca m¸y sö dông cho thi c«ng: gåm chi phÝ mét lÇn vµ chi phÝ th­êng xuyªn cho m¸y mãc thi c«ng trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.§Ó gi¶m chi phÝ m¸y, cÇn ph¶i bè trÝ hîp lý c¸c c«ng t¸c nh»m khai th¸c ®­îc tèi ®a sè m¸y lµm viÖc vµ c«ng suÊt cña m¸y.H¹n chÕ tèi ®a sè m¸y ngõng viÖc.Muèn vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò qu¶n lý chuyªn nghiÖp cã tr×nh ®é,tay nghÒ cao trong ®iÒu hµnh vµ tæ chøc thi c«ng XD. §¬n gi¸ ca m¸y: Phô thuéc vµo doanh nghiÖp.§Æc ®iÓm cña SPXD lµ thi c«ng trong thêi gian dµi,tÝnh linh ®éng cao. Doanh nghiÖp XD th­êng cïng lóc thi c«ng nhiÒu gãi thÇu,trªn nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®èi víi nh÷ng CT thi c«ng cã thêi gian kÐo dµi, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c«ng tr×nh l¹i xa nhau sÏ nªn : Mua m¸y hay ®i thuª m¸y . §i thuª m¸y theo ca hay theo n¨m. NÕu mua m¸y th× nªn mua m¸y trong n­íc hay n­íc ngoµi. …. ViÖc chän ph­¬ng ¸n thÕ nµo cho hîp lý ®ßi hái DN cÇn ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu cô thÓ, cã nh÷ng tÝnh to¸n, so s¸nh gi÷a nhiÒu ph­¬ng ¸n nh»m t×m ra ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt. Ta xÐt vÝ dô sau ®©y: Mét khèi l­îng c«ng t¸c kh¸ lín vµ theo tiÕn ®é thi c«ng th× m¸y ph¶i lµm mét n¨m míi xong.ViÖc thuª m¸y theo ca hay theo n¨m cÇn ®­îc tÝnh to¸n cô thÓ bëi nÕu thuª c¶ n¨m mµ ®Ó m¸y ngõng ho¹t ®éng nhiÒu ca th× tíi mét giíi h¹n x¸c ®Þnh viÖc thuª m¸y c¶ n¨mm sÏ ®¾t h¬n thuª tõng ca.Giíi h¹n ®ã x¸c ®Þnh nh­ sau: Gäi sè ca m¸y cÇn thiÕt ®Ó thi c«ng khèi l­îng c«ng t¸c lµ x,th× ta cã chi phÝ m¸y x©y dùng cho khèi l­îng c«ng t¸c lµ: C1 = g*x Trong ®ã: G: gi¸ ca m¸y ®i thuª (®/ca) Khi thuª m¸y ®ã trong mét n¨m th× ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ C2 = CF + CF*x Trong ®ã: C2 : Chi phÝ cè ®Þnh khi thuª m¸y CF : Chi phÝ thay ®æi ph¶i tr¶ tuú thuéc vµo sè ca m¸y vËn hµnh. Bµi to¸n nµy ®­îc gi¶ nh­ sau: C1 = g*x; C2 = CF + CF*x; Sè ca m¸y ®i thuª theo 2 c¸ch ®Òu cã chi phÝ nh­ nhau: => g*x= CF + CF*x; => x = CF / (g- CF) Nh­ vËy, nÕu sè ca m¸y Ýt h¬n x th× nªn ®i thuª theo ca m¸y;nÕu sè ca m¸y lín h¬n x th× nªn thuª h¼n m¸y trong mét n¨m sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ m¸y XD. 2.1.4. Trùc tiÕp phÝ kh¸c: Lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho CT nh­ng kh«ng ®Þnh møc vµ khã l­êng tr­íc.V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin ®ång thêi cã bé m¸y qu¶n lý nhiÒu kinh nghiÖm nh»m dù ®o¸n chÝnh x¸c nhÊt chi phÝ nµy. 2.1.5. Chi phÝ chung: Lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp chi phÝ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c«ng tr­êng, chi phÝ phôc vô c«ng nh©n, chi phÝ phôc vô thi c«ng vµ mét sè chi phÝ kh¸c.Chi phÝ chung chÞu ¶nh h­ëng cña 3 nh©n tè nh­ h×nh vÏ sau: H2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chi phÝ chung ¶nh h­ëng rót ng¾n thêi gian x©y dùng (TGXD) ®Õn chi phÝ chung:V× trong chi phÝ chung cã chøa chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ mét sè chi phÝ kh¸c phô thuéc TGXD: GT = Po ´ KT x(1 – T1 / To ) (% dù to¸n so víi tr­íc khi ¸p dông biÖn ph¸p biÖn ph¸p gi¶m thêi gian) ¶nh h­ëng cña t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng(NSL§) ®Õn chi phÝ chung: GN = Po ´ KN x(1 – N1 / No ) (% dù to¸n so víi tr­íc khi ¸p dông biÖn ph¸p biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt) ¶nh h­ëng do gi¶m t­¬ng ®èi chi phÝ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n: GL = Po ´ KL x(1 – L1 / Lo ) (% dù to¸n so víi tr­íc khi ¸p dông biÖn ph¸p biÖn ph¸p gi¶m tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n.) Trong ®ã: Po: % chi phÝ chung chiÕm trong dù to¸n tr­íc khi ¸p dông biÖn ph¸p. KT ,KN KL :HÖ sè ph¶n ¸nh chi phÝ chung phô thuéc vµo thêi gian,n¨ng suÊt, l­¬ng. To , T1 : Thêi gian tr­íc vµ sau khi ¸p dông biÖn ph¸p. No ,N1: N¨ng suÊt lao ®éng tr­íc vµ sau khi ¸p dông biÖn ph¸p. Lo ,L1 : Chi phÝ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n tr­íc vµ sau khi ¸p dông biÖn ph¸p. 2.1.6.HiÖu qu¶ khi gi¶m thêi gian x©y dùng: HiÖu qu¶ gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn cho nhµ thÇu Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhµ thÇu ph¶i øng vèn tr­íc ®Ó thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc ®· kÝ kÕt,sau ®ã míi ®­îc chñ ®Çu t­ thanh to¸n tr¶ tiÒn.Nh­ vËy vèn cña nhµ thÇu bÞ ®äng vµ g©y thiÖt h¹i. +) Ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i nép chi phÝ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång GBL = 10% GH§ cho chñ ®Çu t­. (Cã thÓ nép trùc tiÕp 100% GBL cho chñ ®Çu t­ hoÆc nép d­íi d¹ng giÊy b¶o l·nh cña Ng©n hµng). Kho¶n tiÒn nµy nhµ thÇu chØ ®­îc nhËn l¹i khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. +) B¾t ®Çu khëi c«ng nhµ thÇu ®­îc t¹m øng 15% gi¸ trÞ hîp ®ång. (§èi víi gi¸ trÞ hîp ®ång GH§ > 10 tû VN§ ). +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 30% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc t¹m øng 95% gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p hoµn thµnh nghiÖm thu. +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®­îc ®Õn 60% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc t¹m øng tiÕp ®ît 2. Gi¸ trÞ t¹m øng ®ît 2 lµ 95% gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc nghiÖm thu ®ît 2 (30% gi¸ trÞ hîp ®ång). +) Khi nhµ thÇu thùc hiÖn ®Õn 90% gi¸ trÞ hîp ®ång sÏ ®­îc t¹m øng ®ît 3. Gi¸ trÞ t¹m øng ®ît 3 b»ng 95% gi¸ trÞ s¶n l­îng x©y l¾p thùc hiÖn ®­îc nghiÖm thu ®ît 3 (30% gi¸ trÞ hîp ®ång) nh­ng cã trõ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång ®­îc t¹m øng tõ lóc b¾t ®Çu khëi c«ng. +) Khi kÕt thóc hîp ®ång, nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n phÇn cßn l¹i (bao gåm c¶ phÇn b¶o l·nh hîp ®ång nhµ thÇu ®· nép cho chñ ®Çu t­ khi ký hîp ®ång) nh­ng cã gi÷ l¹i 5% gi¸ trÞ hîp ®ång cho chñ ®Çu t­ trong thêi gian b¶o hµnh hoÆc cã thÓ ¸p dông h×nh thøc giÊy b¶o l·nh cña Ng©n hµng. H2.3Tû lÖ t¹m øng theo giai ®o¹n thi c«ng theo quy ®Þnh. NÕu gi¶m ®­îc TGXD th× NT sÏ cã lîi , tøc lµ nhËn ®­îc hiÖu qu¶ do gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn. NÕu quan niÖm tÝnh to¸n theo hiÖu qu¶ sinh l·i th× hiÖu qu¶ nµy x¸c ®Þnh nh­ sau: = x x Δt (8) Trong ®ã : vèn cña nhµ thÇu bÞ ø ®éng tÝnh b×nh qu©n trong suèt kú x©y dùng. :l·i suÊt huy ®éng vèn cña nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho tÊt c¶ c¸c nguån vèn. Δt: thêi gian gi¶m ®­îc do rót ng¾n thêi gian x©y dùng. HiÖu qu¶ do gi¶m chi phÝ trong thi c«ng cña nhµ thÇu: Chi phÝ cña nhµ thÇu ph¶i bá ra trong thi c«ng gåm c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung.NÕu ph©n tÝch chi phÝ nµy ta thÊy cã 2 lo¹i kh¸c nhau sau: Chi phÝ kh«ng thay ®æi khi thay ®æi TGXD nh­ng l¹i thay ®æi khi quy m« khèi l­îng thay ®æi -> chi phÝ biÕn ®æi. Chi phÝ cßn l¹i kh«ng thay ®æi theo quy m« khèi l­îng nh­ng thay ®æi theo TGXD -> chi phÝ cè ®Þnh. NÕu khèi l­îng CT trong hîp ®ång lµ kh«ng thay ®æi th× kho¶n chi phÝ biÕn ®æi kh«ng thay ®æi theo thêi gian.Cßn chi phÝ cè ®Þnh trong hîp ®ång l¹i thay ®æi theo thêi gian.Tõ ®ã khi gi¶m thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång chØ cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ cè ®Þnh. C«ng thøc tÝnh to¸n:HiÖu qu¶ do gi¶m chi phÝ bÊt biÕn n»m trong VL,NC,M, ,P khi gi¶m thêi gian x©y dùng. = [ 0.01 VL+ 0.05NC +0.3M + 0.5 +0.5P]*(1- ). (9) VL: chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ trÞ hîp ®ång. NC: Chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ trÞ hîp ®ång. M : Chi phÝ m¸y thi c«ng trong gi¸ trÞ hîp ®ång. : Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c trong gi¸ trÞ hîp ®ång. P : Chi phÝ chung trong gi¸ trÞ hîp ®ång. :Thêi gian thùc tÕ ®· rót ng¾n. : Thêi gian trªn dù kiÕn. 0.01 ~ 1% :Tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn n»m trong chi phÝ vËt liÖu. 0.05 ~ 5% : Tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn n»m trong chi phÝ nh©n c«ng.Lµ nh÷ng kho¶n liªn quan ®Õn dän dÑp vÖ sinh trªn c«ng tr­êng ph¶I tr¶ theo c«ng nhËt. 0.3 ~ 30% : Tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn n»m trong chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng.Chñ yÕu lµ kho¶n khÊu hao n»m trong chi phÝ sö dông m¸y. 0.5 ~ 50% : Tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn n»m trong chi phÝ trùc tiÕp kh¸c vµ chi phÝ chung. Cã thÓ viÕt l¹i c«ng thøc(9) nh­ sau: = x x (1- ). (10) Trong ®ã : : lµ tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn n»m trong chi phÝ chung (~ 50%). : Lµ chi phÝ chung lÊy theo thêi gian quy ®Þnh. X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ t¨ng thªm liªn quan ®Õn sö dông biÖn ph¸p thi c«ng cña NT ®Ó rót ng¾n TGXD. §Ó rót ng¾n TGXD thùc tÕ so víi thêi gian kÝ kÕt trong hîp ®ång, NT ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau nh­: T¨ng thªm c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng(t¨ng lªn so víi sè c«ng nh©n dïng ®Ó lËp tiÕn ®é thi c«ng trong hîp ®ång.) => CPNC kh«ng t¨ng.Nh­ng chi phÝ chuyªn chë, chi phÝ nhµ t¹m phôc vô c«ng nh©n trªn CT t¨ng…lµm cho t¨ng. T¨ng thªm m¸y thi c«ng =>Tæng CPMTC cã thÓ t¨ng lªn ë chi phÝ mét lÇn.Nh­ng chi phÝ cho m¸y lµm viÖc lµ kh«ng ®æi. => t¨ng . T¨ng ®¬n gi¸ nh©n c«ng( chi phÝ cho c«ng nh©n lµm ca ®ªm, tiÒn ®éng viªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n trong viÖc rót ng¾n TGXD=> t¨ng thªm chi phÝ so víi hîp ®ång mét kho¶n . Sö dông c¸c VL thay thÕ hoÆc c¸c VL phô gia trong mét sè c«ng viÖc hoÆc sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c=> t¨ng thªm . Tæng chi phÝ t¨ng thªm do rót ng¾n thêi gian lµ : =+++. (11) Chi phÝ t¨ng thªm th­êng thay ®æi kh«ng tuyÕn tÝnh víi thêi gian.V× vËy khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ khi gi¶m TGXD ng­êi ta ph¶i tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ t¨ng thªm (tøc lµ ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp chung). Ctg H 2.4 Chi phÝ t¨ng thªm do gi¶m thêi gian HiÖu qu¶ mang l¹i cho NT: = {++ [tiÒn th­ëng(nÕu cã)]}- . (12) §Ó gi¶m thêi gian cã hiÖu qu¶ cho NT tøc lµ gi¶m ®­îc GDT khi gi¶m TGXD, cÇn cã ®iÒu kiÖn: > 0 => c¸c kho¶n thu vÒ lín h¬n c¸c kho¶n chi. TGXD hîp lý vµ tèi ­u ph¶i tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn: > 0. -> max. TGXD thùc tÕ kh«ng thÓ thay ®æi tuú ý mµ cã giíi h¹n bëi ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn cung cÊp tµi nguyªn, mÆt b»ng. Tõ quan niÖm ®ã ng­êi ta cã thÓ tiÕp cËn x¸c ®Þnh TGXD tèi ­u mµ thêi h¹n øng víi nã mang l¹i hiÖu qu¶ cho NT khi thùc hiÖn hîp ®ång ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.Cã thÓ minh ho¹ ë ®å thÞ sau: H 2.5. Thêi gian xd tèi ­u Trong ®ã : lµ thêi gian nhá nhÊt do c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt,c¸c ®iÒu kiÖn khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng. lµ thêi gian quy ®Þnh khi thùc hiÖn. Khi thêi gian thi c«ng thùc tÕ =th× hiÖu qu¶ =0. Khi thêi gian thi c«ng thùc tÕ = th× , = max, vµ = max. Thêi gian x©y dùng tèi ­u sÏ lµ thêi gian mµ tæng hiÖu qu¶ mang l¹i cho nhµ thÇu lµ max. H2.6. ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè trùc tiÕp 2.2.Nh©n tè gi¸n tiÕp: Gåm c¸c nh©n tè vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; m¸y mãc thiÕt bÞ - kü thuËt , c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp;n¨ng lùc cña doanh nghiÖp; biÕn ®éng gi¸ thÞ tr­êng,c¸c nh©n tè bÊt kh¶ kh¸ng… 2.2.1 N¨ng lùc cña doanh nghiÖp: Tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ,sù c¹nh tranh gi÷a c¸c DN ngµy cµng khèc liÖt.§ã lµ quy luËt tÊt yÕu. DN muèn c¹nh tranh tèt, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng cÇn ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh ®ñ m¹nh.C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XD còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã.§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,c¸c DNXD ph¶i tù m×nh t×m kiÕm c¸c gãi thÇu th«ng qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu.Tµi chÝnh DN ®ñ m¹nh sÏ gióp cho DN cã ®ñ kh¶ n¨ng ®ång thêi tham gia nhiÒu gãi thÇu, gi¶m chi phÝ chung ë cÊp DN, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng,kÝch thÝch hä lao ®éng h¨ng say,n©ng cao n¨ng suÊt... N¨ng lùc vÒ nh©n lùc Trong bÊt kú mét tæ chøc nµo,bé m¸y nh©n sù lu«n ®ãng mét vai trß quan träng trong ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch,chiÕn l­îc,t×m kiÕm c¸c hîp ®ång,n©ng cao n¨ng lùc cho DN.C¸c DNXD còng vËy.ViÖc cã mét ®éi ngò nh©n lùc giái,nhiÒu kinh nghiÖm sÏ gióp DN rÊt nhiÒu trong viÖc: T×m kiÕm hîp ®ång x©y dùng. LËp HSMT . Qu¶n lý,tæ chøc thi c«ng x©y dùng hîp lý. X¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu s¸t víi gi¸ thµnh x©y dùng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. … 2.2.2 N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt,c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp: Ngµy nay,cïng víi sù tiÕn bé cña khoa hoc kü thuËt, c«ng nghÖ x©y dùng còng ®· cã nh÷ng ®ét ph¸ lµm t¨ng n¨ng suÊt,t¨ng chÊt l­îng cho CTXD.Tuú theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ yªu cÇu cña C§T, CTXD ®ßi hái nhiÒu gi¶i ph¸p thi c«ng kh¸c nhau: + Giải ph¸p kết cấu như hệ kÕt cÊu khung, hÖ kÕt cÊu t­êng chÞu lùc, hÖ khung - v¸ch hçn hîp, hÖ kÕt cÊu h×nh èng vµ kÕt cÊu h×nh hép. ViÖc lùa chän hÖ kÕt cÊu d¹ng nµy hay d¹ng kh¸c phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña CT, c«ng n¨ng sö dông, chiÒu cao cña nhµ vµ ®é lín cña t¶i träng ngang (®éng ®Êt, giã) + Giải ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng phï hîp vµ hîp ý víi gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ kÕt cÊu . + Mức độ hiện đại của trang thiết bị. + Mức độ đßi hỏi về vệ sinh, an toàn, bảo đảm m«i trường sinh th¸i. §øng tr­íc thùc tÕ ®ã ®ßi hái DNXD ph¶i c¶i tiÕn m¸y mãc c«ng nghÖ, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi, nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña gãi thÇu, ®ång thêi n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m thêi gian thi c«ng, n©ng cao chÊt l­îng CT vµ h¹ gi¸ thµnh s¶nphÈm. H2.._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2470.doc